logo

De Vonder Homepagina

Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Bewoningsgeschiedenis

Welkom bij de bewoningsgeschiedenis van Asten, waarin de cultuurhistorie vanaf circa 1650 tot de Tweede Wereldoorlog staat beschreven. Het doel van dit project is om alle Astenaren en mensen met Astense roots kennis te laten maken en te laten deelnemen aan de geschiedschrijving van Asten. Lezers kunnen door middel van opmerkingen en aanvullingen de website verbeteren. Om privacyredenen en de gelimiteerde toegang tot de archieven na 1940 is een koppeling met de huidige bewoning niet mogelijk.

Referenties

Nagenoeg alle informatie voor de bewoningsgeschiedenissen van huizen in Asten is van het internet gehaald. De bron is het "Historisch onderzoek naar huizen en veldnamen in Asten" van Theo H. Meulendijks, uitgevoerd in 2010, ten behoeve van Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband Peelland, in samenwerking met medewerkers van Regionaal Historisch Informatie Centrum Eindhoven en het Stadsarchief Den Bosch (http://www.saspeelland.nl/theomeulendijks/onderzoek-asten). Voor de periode na 1810 is veel steun verkregen met de genealogische informatie en gegevens uit bevolkingsregisters van Hen van Seccelen en Jan Welten.

Verder is gebruik gemaakt van:

*  het blijkt dat het 'Protocolle oft van brieven der heerlicheyt van Asten beghinnende den 3de juli Anno 1573 eyndende 6 juli 1575', ofwel door Gaudentius G. Slaats als 'Asten Rechterlijk Archief deel 66' door de Helmondse notaris, historicus en letterkundige August Hendrik Sassen aan het rijksarchief van Noord-Brabant is geschonken, zoals genoemd in het Dagblad van Noord-Brabant van 14-06-1901.

Dorpsdelen

Naast het dorp Asten kennen we de dorpsdelen Dijk, Heusden, Laarbroek, Leensel en Zand, Ommel, Oostappen en Diesdonk, Ostade, Peel, Stegen, Voordeldonk en Wolfsberg. Het dorp Asten is verdeeld over de straten en de dorpsdelen over de gehuchten. Op de 'Home' pagina van de bewoningsgeschiedenis kan je kiezen uit Asten of de bovengenoemde dorpsdelen en vervolgens verder zoeken op straat of gehucht. Bij de gehuchten worden dan de bijbehorende straten met de huidige straatnamen en huisnummers getoond. De bestaande huizen zijn met een groene stip aangegeven en de niet meer bestaande huizen worden met de term 'Voormalig huis' gemarkeerd met een rode stip.   

Huisnummers

Huisnummers veranderden in de loop der jaren

  • Voor 1736 was er per gehucht sprake van een huis of hoeve
  • Van 1736-1803 kregen huizen volgens het huizenquohier een vast nummer.
  • In de periode 1811-1832 werd het kadaster opgezet en kende elk huis en veld een uniek kadasternummer, die bij verbouwingen veelal werd vernieuwd.
  • Vanaf 1859 zijn bevolkingsregisters gangbaar en kreeg het huis een huizingnummer dat elke tien jaar wisselde tot rond 1929 de straatnamen officieel werden.
  • Rond 1960 en soms ook 1975 zijn de adressen nog veranderd.

Aan het eind van de bewoningsgeschiedenis van elk huis worden samenvattende tabellen gegeven met de huizenquohiernummers, kadasternummers, huizingnummers en huisnummers in de loop van de tijd.

Overzicht van de huizenquohiernummers, kadasternummers en huizingnummers per dorpsdeel:

Dorpsdeel Huizenquohiernummer Kadasternummer Huizingnummer
Asten begint met Dorp huis begint met C, F of G (K1) begint met A
Dijk begint met Dyck huis of Ostade huis (Q1) begint met F begint met B
Heusden begint met Heusden huis begint met D of E (K2) begint met D
Laarbroek begint met Laarbroek huis begint met G begint met C
Leensel & Zand begint met Voordeldonck huis begint met C begint met C
Ommel begint met Ommel huis of Ommelsche Bosch huis (Q2) begint met B begint met B
Oostappen & Diesdonk begint met Ostappen huis of Diesdonck huis (Q3) begint met A of F (K3) begint met B
Ostaden begint met Oostaden huis begint met F begint met A of B (H1)
Peel begint met Voordeldonck huis begint met D begint met C of D (H2)
Stegen begint met Steegen huis begint met B, C of G (K4)  begint met C
Voordeldonk begint met Voordeldonck huis of Wolfsberg huis (Q4) begint met C of D (K5) begint met C
Wolfsberg begint met Wolfsberg huis of Heusden huis (Q5) begint met C, E of G (K6) begint met D

Uitleg over opmerkingen bij bovenstaande tabel:

Dorpsdeel Opmerking Uitleg
Dijk (Q1)  het gehucht Vosselen valt onder Ostade huis; de rest onder Dyck huis
Ommel (Q2) het gehucht Ommelse Bos valt onder Ommelsche Bosch huis; de rest onder Ommel huis
Oostappen & Diesdonk (Q3) het gehucht Diesdonk valt onder Diesdonck huis; de rest onder Ostappen huis
Voordeldonk (Q4) het gehucht Bergweg valt onder Wolfsberg huis; de rest onder Voordeldonck huis
Wolfsberg (Q5) hoeve de Polder valt onder Heusden huis; de rest onder Wolfsberg huis
Asten (K1) bij een groot deel van de Hemel begint het kadasternummer met C; bij de Burgemeester Wijnenstraat noord van de Langstraat en de
Wilhelminastraat west van de Patersweg begint het kadasternummer met F; de overige straten beginnen met kadasternummer G
Heusden (K2) bij het gehucht Pannenhoef begint het kadasternummer met D; bij de overige delen met E
Oostappen & Diesdonk (K3) bij het deel Oostappen begint het kadasternummer met A; bij de Diesdonk met F
Stegen (K4) bij de gehuchten Stegen en De Berken begint het kadasternummer met B; bij het deel Sleegersch Eindje met G; bij de overige delen met C      
Voordeldonk (K5) bij het gehucht Bluijssens Broek begint het kadasternummer met D; bij de overige delen met C
Wolfsberg (K6)

bij de gehuchten Wolfsbergsche Hoek en Wolfsbergsche Heide begint het kadasternummer met C; bij de delen Kleine Loverbosch en
Wolfsberg Dorpszijde begint het kadasternummer met G; de overige delen beginnen met E

Ostade (H1)

bij het gehucht Ostade Dorpszijde begint het huizingnummer met A; overige delen met B

Peel (H2)

bij de gehuchten Kleine Heitrak en Bus begint het huizingnummer met C; overige delen met D

Zoeken

Binnen de bewoningsgeschiedenis kan met de button 'Zoeken' gezocht worden op 'Adres' en op 'Tekst'. Binnen het zoekveld 'Adres' kan gekozen worden uit Adres, Huizingnummer, Kadasternummer, Huizenquohiernummer of op al deze nummers. Het te zoeken adres en bij voorkeur de datering moeten worden ingevuld en door op de blauwe button 'Zoeken' te drukken wordt het resultaat verkregen. Voor datering in een periode, bijvoorbeeld 1859-1869, kan het beste het jaar vlak voor het einde, in dit voorbeeld 1868, worden gekozen.

Meer toepasbaar voor de gebruiker is zoeken op 'Tekst'. Hier kan een datum, bijvoorbeeld een geboorte-, huwelijks- of sterfdatum van de te zoeken persoon worden ingevuld. Het beste is om dit te omringen met de zogenaamde 'wildcard' * en dat ziet er als volgt uit: *14-07-1774*. Geeft dit teveel resultaten dan kan middels de button 'Terug naar zoeken' nog een naam worden toegevoegd en klik dan bij 'Opties' 'Zoek woorden los' aan.
Ook kan een tekst worden ingegeven en stel dat je bijvoorbeeld zoekt waar Jan Berkvens heeft gewoond. Je vult dan in: "J*an* Ber*kvens". De aanhalingstekens dienen om aan te geven dat de voor- en achternaam bij elkaar horen; de wildcards om naast Jan ook naar Joannes of Johannes te zoeken en naast Berkvens ook naar Berckvens. Dit geeft veel resultaten en ook hier kan middels de button 'Terug naar zoeken' nog een naam worden toegevoegd en klik dan bij 'Opties' 'Zoek woorden los' aan.

Huizenklasse

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 worden de huizen in verschillende klassen ingedeeld met een bijbehorende belastinggrondslag. Ook in dit document worden die huizenklassen genoemd en dat is bij het kadaster voor het kanton Asten als volgt omschreven:
De huizen zijn verdeeld in acht klassen naar gelang de verscheidenheden, die men tusschen dezelfde vindt. Ze worden over het algemeen door de eigenaren zelve bewoond. De huizen gerangschikt naar mate hunner uitgebreidheid, het meerder of minder regelmatige en gerieflijke hunner inrigting en den staat van onderhoud, waarin zij zich bevinden.

  • Klassen 1 en 2 bevatten eenige, weinige huizen, tot nering of landbouw ingericht, van de noodige ruimte voorzien en op eenen goeden stand geplaatst.
  • Klassen 3 en 4 hier vind men de beste boerewoningen van de vereischte inrigtingen voorzien en in goeden staat van onderhoud.
  • Klassen 5 en 6 zijn middelmatige boerewoningen met mindere inrigting en in matige staat van onderhoud.
  • Klassen 7 en 8 zijn zamengesteld uit mindere en geringe soort van boerenwoningen en ambachtslieden, deels minder, deels slecht onderhouden.
  • Klassen 9 en 10 hier vind men de geringe woningen van daglooners of landbouwers en die der behoeftige volksklassen, waarvan de klasse 8 slechts met een deur en venster en bijna onbewoonbaar zijn.

Verklaring van kleuren

Tekst in zwart is de verbindende verhaallijn
Tekst in blauw refereert naar archiefmateriaal of geciteerde teksten van internet
Tekst in groen duidt op een verhaal over bewoners van het huis
Tekst in paars is een vertaalde tekst.

Een tabel met gele achtergrond betreft een gezinsreconstructie
Een tabel met groene achtergrond geeft de huisnummering voor 1736
Een tabel met blauwe achtergrond slaat op het huizenquohier in de periode 1736-1803
Een tabel met een roze achtergrond hebben betrekking op de kadasternummers rond 1832
Een tabel met een oranje achtergrond betreft de huizingnummers uit het bevolkingsregister over de periode 1859-1938.

Verklaring van tekens

Als een datum wordt voorafgegaan door ±, betekent dit een vermoedelijke datum en plaats en is niet gebaseerd op archieven
Wordt een datum voorafgegaan door < of > teken dan wordt hun afwezigheid respectievelijk aanwezigheid in archieven genoemd, maar is er geen akte te vinden in de doop-, trouw- of begraafarchieven of de Burgerlijke Stand.

In tabellen met gezinsreconstructies zijn hyperlinks (aangegeven in lichtblauw voorafgegaan met 'zie') opgenomen voor verwijzingen naar toekomst, waarbij is zoveel mogelijk getracht is om te verwijzen naar het woonhuis. Hyperlinks (aangegeven in lichtblauw voorafgegaan met 'zie') in de tekst verwijzen naar de afkomst en hier wordt getracht verwijzingen naar het geboortehuis te maken of in het geval van een verhuizing naar hun nieuw woonadres. Bij hyperlinks voorafgegaan door 'zie ook' is wel een relatie gevonden, maar zijn deze niet aan een woonhuis te koppelen.

Disclaimer

Mocht er op de website informatie staan en heeft u daar bezwaar tegen, dan horen wij dat graag en verwijderen wij deze zonder navraag naar redenen. Als er aantoonbaar auteursrechten geschonden zijn wordt het betreffende stuk verwijderd of aangepast.


Norbert Lammers


De website heeft op dit moment 1.367 pagina's


Laatst bijgewerkt op 27 november 2023, 11:35:19

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen