vonder kop
vonder kop

Voormalig huis, G417

Op basis van onderstaand archiefstuk maken we op dat Joost Antonius van Weert eigenaar is van een huis in de buurt van het Marktveld in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 96 verso; 27-11-1705:
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck verkoopt aan Joost Antonissen van Weert zijn deel in hof en hofstad ontrent het Mercktvelt in het Dorp, zoals hij gekregen heeft van Hendrick Antony Canters, zonder huis en timmeragie te leveren. Zijnde het deel van wijlen Antonis Hendrick Mennen, ene zijde de koper, andere zijde Aert Vriens cum suis, ene einde weduwe Huybert Jan Tielen, andere einde Bruysten Fransen. Belast met 1 ort per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 21,25.

Judocus Antonius van Weert is geboren te Asten op 31-07-1668 als zoon van Antony Joosten van Weert en Maria Aert Hendrick Mennen. Hij is rond 1695 getrouwd met Maria Hendrix Franken. Na haar overlijden rond 1705 is Judocus Antonius van Weert 28-02-1706 te Asten hertrouwd met Maria Diricks Jan Joosten, geboren rond 1673:

01

De gezinnen van Judocus Antonius van Weert met Maria Hendrix Franken en met Maria Diricks Jan Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 12-10-1696 Tongelre 22-06-1721
Elisabeth de Roy
Tongelre 08-07-1725
2 Henricus Asten 12-12-1698 Asten 08-09-1724
Johanna M Coolen
Asten 04-03-1739

* uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend.

In het rechterlijk archief wordt nog gemeld dat Joost Antonius van Weert betrokken was bij de schutterij:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 97 verso; 06-12-1700
Joost Antonissen van Weert, als prijswijser van de opgestelde prijzen bij Jan Hendrick van den Bleeck, verklaart dat Cornelis Hendricx van Bussel heeft geschooten naer het beert ten pijle ten hoogste opgestelt bij den voorschreven Jan Hendricx van den Bleeck en heeft gesien dat den kogel heeft gegroeft ende opspringende het bert heeft geraeckt, oock soodanighlijcken dat met groote fortse weder terugh sprongh sonder precies te connen seggen op was plaetse. Maer naer sijn beste meyninge geraeckt te hebben de tobbe van nummer seventigh.

Zoon Antonius Joosten van Weert, geboren te Asten op 12-10-1696 is op 22-06-1721 te Tongelre getrouwd met Elisabeth de Roy, geboren te Tongelre op 20-02-1696 als dochter van Thomas Joannes de Roij en Jacoba Morsen.

Contraxerunt matrimonium Antonius van Weert et Elisabeth de Roy; testes Peeter Delissse et Lucas Vogels.

Huwelijkscontract Antonius van Weert en Elisabeth de Roy; getuigen Peeter Delissse en Lucas Vogels.

02

Het gezin van Antonius Joosten van Weert en Elisabeth de Roy:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Tongelre 19-04-1722 Kind Tongelre ±1722
2 Anna Maria Tongelre 26-09-1723 Asten 01-02-1750
Arnoldus van Hoek
Asten 18-09-1772
3 Johanna Maria Tongelre 03-03-1725 Kind Tongelre ±1725

Antonius Joosten van Weert is op 08-07-1725 te Tongelre overleden en Elisabeth de Roy is te Asten op 03-02-1755 overleden.

Zoon Henricus Joosten van Weert, geboren te Asten op 12-12-1698 is op 08-09-1724 te Asten getrouwd met Johanna Marcelis Coolen, geboren te Asten op 20-10-1700 als dochter van Marcelis Petri Coolen en Maria Thomas Canters:

03

Het gezin van Henricus Joosten van Weert en Johanna Marcelis Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 29-11-1725 Kind Asten ±1725
2 Johanna Maria Asten 04-11-1726 Asten 23-05-1762
Theodorus vd Mortel
Deurne 25-04-1777

Johanna Marcelis Coolen is op 07-01-1731 te Asten overleden en Henricus Joosten van Weert is op 04-03-1739 te Asten overleden.

Joost van Weert en zijn tweede vrouw Maria Diricx maken in 1727 hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 79 verso; 20-10-1727:
Joost van Weert en Mary Dierkx, zijn vrouw, testeren. Alle voorgaande maakselen vervallen. Aan Hendrik, hun zoon, een legaat van ƒ 25,- te aanvaarden na overlijden van de langstlevende en de kleren van hem, testateur, te aanvaarden na het overlijden van hem, testateur. Ook het beste bedde te aanvaarden na de dood van de langstlevende. Aan Maryke, dochter van hun zoon Hendrik een legaat van ƒ 25,-, een gouden ring en de beste kist omdat zij, testatrice, daarvan peetje is voor een pillegift, te aanvaarden na de dood van de langstlevende. Aan de kinderen van Jan en Antonis Dircx, kinderen van de broeder van hem, testateur, een legaat van ƒ 30,-, te ontvangen na dood van de langstlevende. De testateuren benoemen elkaar tot universele erfgenaam met de verplichting dat uit de na te laten goederen de legitieme portie wordt uitgereikt aan de kinderen en kindskinderen van de testateur uit een eerder huwelijk.

In het huizenquohier van 1736 en bij de verpondingen van 1737 is Joost van Weert nog eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 99 Dorp Bewoners nummer 99 Dorp
1736 Joost van Weert Joost van Weert

Verpondingen 1737 XIV- 61 folio 212:
Nu Anneke Antonis van Weert en Jennemaria Hendrick van Weert
Transport Helmont 02-09-1739.
Joost van Weert.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Joost van Weert probeert goederen te kopen, maar wil niet genoeg betalen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 59; 07-01-1734:
Peeter van de Voorst, schepen en Ariaan Jan Hoefnagels verklaren ter instantie van Joost van Weerth. Peeter van de Voorst verklaart dat hij, op 21 december laatstleden, bij de verkoping der goederen van Frans Peeters van Bussel, gehouden ten huize van Michiel van de Cruys, aanwezig is geweest. En met Simon van den Boomen en Joost van Weert, wanneer het inzetten van Joost van Weerth was gedaan, uit de keuken in de grote kamer zijn gegaan en zich daar bij het vuur gezet hebben. Hij heeft daar van Joost van Weert gehoord, zeggende tegen Simon van den Boomen: "Hebben wij malcanderen niet versproken, dat wij het samen souden hebben" en waarop Simon antwoordde: "Dat geen last hadde gegeven van soo hoogh in te setten". Zeggende Joost verder: "Waarom dat geen borge wilde blijven en of sijn woordt niet van te houden". Simon repliceerde hierop: "Alles wat ik geseyt hebbe sal ik staen". En zei Joost weer: "Waerom hem dan verscheyde reysen hadde aengestoten". Waarop Symon zei: "Niet te weten wat met het aenstooten wilde seggen". En Joost weer zei: "Dat wel wiste wat geseyt hadde maer niet en wilde seggen en wel beeter wiste". En verklaarde Peeter van de Voorst dat hij niet altoos bij het vuur was blijven zitten maar aan de tafel was gaan drinken, latende Joost van Weert, Simon van den Boomen en Ariaan Jan Hoefnagels in de kamer zitten.
Ariaan Jan Hoefnagels verklaart, dat hij, zittende aan het vuur, uit de mond van Symon van den Boomen had horen zeggen: "Dat aen Joost van Weert voor de halfsheyt van de penningen stondt". Waarop Joost van Weert zei: "Ik geef nu den duyvel daeraf" en de keukendeur met een klap dichtgooiende.

Joost van Weert verkoopt na het overlijden van zijn zoons het huis aan zijn twee kleindochters:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 151 verso 02-09-1739:
Joost van Weert, weduwnaar van Maria Dirx, bij testament schepenen Asten op 20-10-1727 verkoopt aan Anneke Tonis van Weert en Jennemaria Hendriks van Weert, kinderen van verkopers zonen, Tonis en Hendrik van Weert een huiske en hof, ene zijde het Marktvelt, andere zijde weduwe Jenne Frans Huyberts, andere einde Dielis Freynsen cum suis. Belast met f 5-5-00 jaarlijks; geestelijke pacht ƒ 0-1-04 jaarlijks aan de Kerk van Asten; ƒ 0-3-12 jaarlijks aan den Armen van Asten. Koopsom
ƒ 17-0-00.

In de bewoningslijst van het huis staat het huis op naam van de beide kleindochters en is Joost van Weert in eerste instantie nog de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 99 Dorp Bewoners nummer 99 Dorp
1741 Anneke Antoni en Jennemie Hendriks van Weert Joost van Weert
1746 Anneke Antoni en Jennemie Hendriks van Weert Joost van Weert
1751 Anneke Antoni en Jennemie Hendriks van Weert Joost van Weert
1756 Arnoldus van Hoek en Jenneke Hendriks van Weert Jenneke Hendriks van Weert

Judocus Antonis van Weert is op 02-11-1752 te Asten overleden en enkele jaren later verkoopt Jenneke Hendriks van Weert het huis aan Antoni Fransen:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 176; 31-03-1759:
Jennemie Hendrik van Weert, te 's Gravenhage, verkoopt aan Antoni Franse huis en hof aan het Martvelt 1 lopense, ene zijde het Martvelt, andere zijde de straat, ene einde Mattijs van Bussel, andere einde kinderen Willem van den Eerenbeemt en de kinderen Mattijs Kuypers. Belast met ƒ 5-5-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-7-8 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Opmerking: Er is een procuratie de dato 02-01-1759 notaris Lodewijk Heycoop, te
's Gravenhage. Koopsom ƒ 375,-.

Beide kleindochters hebben ook nog een behoorlijke erfenis te goed

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 209verso; 16-12-1762:
Jan Goort Lomans, 78 jaar, oud borgemeester en Louis Hoefnagels, 71 jaar, oud collecteur van 's landslasten. Zij verklaren ter instantie van Arnoldus van Hoek en Dirk Lambert van de Mortel dat het waar is dat zij van hun jeugd af hebben gekend Joost van Weert en zijn eerste vrouw, Maria Franken, die in wettig huwelijk hebben verwekt twee zoons met name Antoni en Hendrik, zijnde lange jaren overleden en heeft Antoni nagelaten een wettige dochter met name Anna Maria, getrouwd met Arnoldus van Hoek. Hendrik heeft nagelaten een wettige dochter met name Maria getrouwd met Dirk Lamberts van de Mortel, te Deurne. Welke voorschreven Anna Maria en Maria van Weert, samen, enige kindskinderen en wettige erfgenamen zijn van Joost van Weert en Maria Franken. En verklaren de comparanten dat het hier altijd gebruik is geweest dat bij doope van de kinderen, alhier, maar alleen worden aangeteekent de voornaame van de ouders sonder daarbij haare vanne aan te teekenen off op te geven.

Arnoldus van Hoek, getrouwd met Anna Maria van Weert, alhier en Dirk Lambert van de Mortel getrouwd met Maria van Weert, te Deurne. De vrouwen zijn hier ook aanwezig. Anna Maria en Maria van Weert, zijnde enige kindskinderen en wettige erfgenamen van wijlen Joost van Weert. De comparanten geven procuratie aan Antoni van Reyt, te 's Gravenhage, om namens hen te ontvangen ƒ 900,- die Elisabet Meyhuyse, weduwe Corstiaan de Coning, schuldig was aan Maria Tijsse Slagers wegens restant van koopgelden van drie huiskes aan de Noortsijde van de Pastoorswarande en de Moolestraat, te 's Gravenhage. Obligatie schepenen 's Gravenhage de dato 06-05-1712 en hen, comparanten, aangekomen bij versterff van hun ouders en grootvader en door voornoemde Maria Tijsse Slagers aan hen gemaakt bij testament de dato 12-09-1719 notaris Jan van Lijcken, te 's Gravenhage.

Antoni Fransen Voermans is geboren te Asten op 22-02-1716 als zoon van Antoni Teunis Franse Voermans en Christina Peter Verhoijsen (zie Burgemeester Frenckenstraat 47). Hij is op 24-07-1740 te Asten getrouwd met Anna Cornelis Tielemans, geboren te Bakel op 31-10-1715 als dochter van Cornelius Peters Tilmans en Anna Maria Jan Stercken:

04

Het gezin van Antoni Fransen Voermans en Anna Cornelis Tielemans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 13-05-1741 Kind Asten ±1741
2 Petronella Asten 17-02-1743 Asten 23-10-1768
Cornelius Josephus Daals
doctor in Aarschot (B)
3 Johannes Asten 14-12-1744 Kind Asten ±1744
4 Anna Maria Asten 23-03-1746 Asten 20-01-1765
Petrus Joost Verberne
Eindhoven 24-05-1767 *
5 Ida Asten 12-02-1749 Kind Asten ±1749
6 Franciscus Asten 09-03-1754 Leende 27-01-1782
Elisabetha Hoeben
Leende 04-12-1805 zie Burgemeester
Frenckenstraat 47
7 Antonetta Asten 12-05-1756 Asten 18-02-1781
Theodorus Sengers
Nuenen 05-08-1812
8 Ida Asten 19-06-1756 Kind Asten ±1756
9 Elizabeth Asten 30-11-1757 Kind Asten ±1757
10 Antonius Asten 23-05-1763 Ongehuwd Asten 26-07-1781

* Petrus Joost Verberne hertrouwt op 10-09-1769 met Johanna Maria Sluijers

In het huizenquohier over de periode 1761-1781 is Antonius Fransen eigenaar en bewoner van het huis. Na zijn overlijden te Asten op 29-02-1780 is zijn weduwe Anna Cornelis Tielemans eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 99 Dorp Bewoners nummer 99 Dorp
1761 Antoni Fransen Antoni Fransen
1766 Antoni Fransen Antoni Fransen
1771 Antoni Fransen Antoni Fransen
1776 Antoni Fransen Antoni Fransen
1781 weduwe en kinderen Antoni Fransen weduwe Antoni Fransen

Anna Cornelis Tielemans is te Asten op 09-12-1786 overleden en kort daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 63; 03-01-1787:
Guilielmus Jacobus Daals, secretaris, te Arschot, als lasthebber van Meester Cornelius Josephus Daals, licentiaat in de medicijne gehuwd met Petronella Fransen, actueel ingezetene van Arschot. Theodorus Sengers man van Antonetta Fransen, Francis Fransen, te Strijp onder Leende. Kinderen en erven van wijlen Anthony Fransen gehuwd geweest met Anna Thielemans. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Cornelius Jacobus Daals ƒ 2500,- te betalen door de ontvanger van het tweede lot; een schepenobligatie van ƒ 300,- à 3% ten laste van Dirk Dielis van Helmont; een obligatie van ƒ 75,- à 3% ten laste van Goort Coolen, te Someren.
2e lot gaat naar Theodorus Zengers een huis, stal en hof aan het Martvelt 1 lopense, ene zijde kinderen Mattijs van Bussel, andere zijde een straatje; land den Liverijakker 1½ lopense; groes het voorste Veltje 2½ lopense; groes het Groesvelt 6 lopense; groes den Altaar agter den Diesdonk 1½ lopense; land Bruystensakker 3 lopense; land de Berkers 1½ lopense; land den Eynde Paal 1 lopense; land den Meulenakker 35 roeden; groes int Root 1½ lopense; groes Toon Loyevelt 3 lopense; land den Berg 3 lopense; de onverdeelde helft in een stuk groes gelegen aan den Ommelschenbosch geheel 5 lopense; land de Hofstad 1 lopense; land de Logten 2½ lopense; land Wilbersakker 1½ lopense; land Seyeakker 3 copse; land den Berg 2½ lopense; land Sneyerskamp 3 copse; land 1 lopense; groes het Busvelt 1 lopense 3 copse; groes den dries van Coopmans 3 lopense 25 roede 5 voet; groes het Eeusel 3 lopense; groes int Root 1½ lopense land Jan Eeversakker 2 lopense; land den Kasakker 2 lopense; groes Jan Artsveltje 2½ lopense; een obligatie van ƒ 300,- α 3% ten laste van Jan van den Heuvel. Belast met ƒ 5-5-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-0-4 per jaar aan de Heren van Asten staande in het cijnsboek op folio 37 en 49. Uit te betalen aan het 1e en 3e lot elk ƒ 2500,-. Marge: Betaald 04-10-1787. De ontvanger van dit lot is gehouden te moeten innen en betalen alle schulden en pretenties op de boedel.
3e lot: Francis Fransen 1⁄20e deel in de Witveltse tiende rijdende tegen de Braselse tiende; ƒ 2500,- uit te betalen door de ontvanger van het 2e lot.

Dochter Antonetta Fransen Voermans is geboren te Asten op 12-05-1756 en op 18-02-1781 te Asten getrouwd met molenaar Theodorus Joannes Sengers, geboren te Nuenen op 22-06-1752 als zoon van Joannes Sengers en Anna Teulings:

05

Het gezin van Antonetta Fransen Voermans en Theodorus Joannes Sengers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Antonius Nuenen 09-12-1781 Helmond 19-10-1827
Joanna Maria de Vocht
Asten 22-04-1858 Rechter
2 Anna Elizabetha Asten 30-04-1783 Ongehuwd Nuenen 02-02-1827
3 Jacobus Johannes Asten 10-08-1784 Ongehuwd Nuenen 02-03-1839 Molenaar
4 Cornelius Josephus Asten 10-03-1786 Kind Asten 22-05-1786
5 Maria Josepha Asten 05-04-1787 Ongehuwd Asten 10-02-1829
6 Johannes Franciscus Asten 08-02-1789 Ongehuwd Nuenen 17-01-1871 Boer
7 Wilhelma Catharina Asten 22-03-1791 Asten 12-02-1821
Johannes van de Meulen
Bree (B) 15-06-1824
8 Johannes Dominicus Asten 02-09-1793 Ongehuwd Nuenen 06-04-1817 Molenaar
9 Johannes Andreas Asten 19-04-1795 Nuenen 10-08-1831
Egidia Vogels
Nuenen 27-02-1872 Molenaar
10 Johannes Cornelis Asten 02-07-1796 Kind Asten 17-01-1798
11 Theodorus Johannes Asten 17-12-1797 Kind Asten ±1800

Een samengesteld verhaal van deurnewiki en de watermolen van Opwetten geeft een beeld van de familie Sengers:
Wij ondergeschreeve Scheepenen van Nuenen Gerwen verclaaren ter Requisitie van Johannes Sengers, inwonnder en molenaar tot Opwetten, dat wij ons op donderdag 17 september 1767 begeeven hebben ten huijsen van den requirant en aldaar gesien en bevonden hebben, dat deselven sijn moolen an alle 't geen 's nagts tusschen den 10e en 11e november 1764 meer is afgebrand, weederom heeft herbout en in soo goeden (selvs beeteren) staat gebracht als hetselve voor dat ongeval geweest is. Actum Nuenen ten Raadhuijse dessen een en twingsten september 1700 seven en sestigh.

06

Zijn zoon Theodorus Johannes (Dirk) Sengers had in Asten een brouwerij, herberg en winkel in levensmiddelen. Hij was daar ook schepen, later waarnemend drossaard en van 1800-1810 schout-civiel. Bij de inlijving van Nederland bij Frankrijk in het najaar van 1810 verloor Sengers zijn functie als schout-civiel. Daarna vertrokken hij en zijn vrouw weer naar Nuenen (Opwetten) waar Antonet Franssen in 1812 en Theodorus Joannes in 1817 overleden.

Diens zoon Johannes Andreas (Andries) Sengers, de molenaar, trouwt met Egidia Vogels. Een zoon werd er geboren, maar werd helaas maar twee dagen oud. Daarna kwamen er nog vijf dochters en een van die dochters, Willemina, trouwde met Gerardus van Hoorn, stammend uit een oud molenaarsgeslacht. In 1987 woonde er in Nunen op de Opwettense molen nog een kleinzoon van Willemina Sengers, genoemd naar zijn grootvader Gerardus van Hoorn.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Theodorus Sengers en is ook door hem in bewoning:

Jaar Eigenaar nummer 99 Dorp Bewoners nummer 99 Dorp
1798 Theodorus Sengers Theodorus Sengers
1803 Theodorus Sengers Theodorus Sengers

In 1803 geeft Theodorus Sengers, die ook domicilie in Nuenen had, zijn huis in huur aan zijn zwager Franciscus Antonie Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 57 verso 31-10-1803:
Theodorus Johannes Sengers, schout civiel, in het schoutampt Asten, geeft in huur aan Franciscus Antonie Francen, als geassumeerde voogd over de gezamelijke minderjarige kinderen van de eerst gemelde comparant huis, schuur, stal, met de annexe gebouwen, hoven en erven, land en groes zoals door de verhuurder wordt bezeten en bewoont. Huurtermijn 6 jaar ingang 01-11-1803. Huursom in plaats van geld zullen zij betalen aan de verhuurder en zijn vrouw een zeekere gedeelte van voorschreven huysinge ter inwooning tenminste twee à drie behoorlijke kamers overgeeven en inruymen met en beneffens de benodigde meubilen. Alsmede hem, verhuurder en zijn vrouw, gedurende de huurtijd met kar ofte paard verbrengen onderhouden in kost, kleren etcetera en daarenboven uitkeren ƒ 350,-.

Bij de verpondingen van 1810 staat het huis nog steeds op naam van Theodorus Sengers:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 221 verso:
Theodorus Zengers nomen uxoris bij deling 03-01-1787.
Nummer 99 huijs, stalinge en hof aant Marktvelt 1 lopense.

Antonetta Fransen Voermans is op 05-08-1812 te Nuenen overleden en Theodorus Joannes Sengers is op 28-05-1817 te Nuenen overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de kinderen van Theodorus Sengers:

Kadaster 1811-1832; G417.
Huis en erf, groot 01 roede 43 el, het Dorp, klassen 8.
Eigenaar: Kinderen van Theodorus Sengers.

07

08

Zoon Jan Antonie Sengers verkoopt het huis rond 1860 aan de kinderen van Johannes Hendrik Knaapen en Lucia Sauvé. Het huis wordt verbouwd en krijgt volgens de kadastrale legger in 1863 een nieuw kadasternummer G1219. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komt verver Johannes Knapen, geboren te Asten op 18-03-1820 samen met zijn zusters Johanna Elisabeth en Margaretha Knapen vanuit A160b in 1866 in het huis met huizingnummer A90 wonen:

09

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen zij, Margaretha Knapen is te Asten op 16-04-1877 overleden, in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A133 en A135:

10

Johannes Knapen is op 09-02-1883 te Asten overleden en Johanna Elisabeth Knapen verhuist in 1885 naar Oss. In het huis komt wonen Antonet Raaijmakers, geboren te Mierlo op 13-11-1815 als dochter van Petrus Raaijmakers en Elisabeth van Stekelenburg. Zij is sinds 03-10-1883 weduwe van Norbertus van Driel, geboren te Mierlo op 15-06-1819 als zoon van Theodorus van Driel en Johanna Verhagen.

Antonet Raaijmakers is op 07-06-1887 te Asten overleden en haar zoon Peter Johannes van Driel, geboren te Mierlo op 20-08-1854, neemt het huis over. Hij is als hulponderwijzer op 29-08-1887 te Asten getrouwd met Maria Petronella Hubertina van Lieshout, geboren te Uden op 27-11-1854 als dochter van Johannes Franciscus van Lieshout en Henrica van der Loop. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A139, waarbij schoonmoeder Henrica van der Loop inwoont:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-09-1893 wordt medegedeeld dat Peter Johannes van Driel geslaagd is voor zijn examen als onderwijzer.
12

Eind 1895 vertrekt onderwijzer Peter Johannes van Driel met zijn gezin naar Vlierden en bij Deurnewiki lezen we het volgende over hem:

Peter Johannes van Driel gaf in Vlierden les aan de leerlingen van de lagere school vanaf 1 september 1895 als opvolger van de naar Meijel vertrokken onderwijzer. Meester Van Driel senior was de laatste Vlierdense schoolmeester die in zijn eentje alle leerlingen les gaf. Tijdens zijn schoolmeesterschap werd in 1921 de nieuwe lagere school gebouwd.
Naast het reguliere lagere onderwijs gaf meester Van Driel in de winteravonden ook landbouwcursussen aan de jonge boeren, niet alleen in Vlierden, maar ook in omliggende dorpen als Liessel en Lierop. Ook zijn zoon Norbert verzorgde later deze cursussen. Niet alleen theoretische scholing kreeg aandacht, ook werden er melk- en naaicursussen gegeven. Toen hij in oktober 1923 zijn onderwijstaak neerlegde was hij 69 jaar oud.

13

In het huis komt wonen Antonius Franciscus Berkers, geboren te Asten op 28-11-1869 als zoon van Peter Antonie Berkers en Maria Elisabeth Lammers. Hij is op 31-01-1896 te Asten getrouwd met Joanna Maria van den Eijnden, geboren te Asten op 18-04-1871 als dochter van Mathijs van den Eijnden en Johanna Maria van Bussel.

Foto uit 1905 van de marechaussee kazerne op de hoek van de Nieuwstraat (huidige Emmastraat) en de Binnenstraat (huidige Burgemeester Frenckenstraat) met geheel rechts het schildersbedrijf van Antonius Franciscus Berkers. Daarvoor staan vier mannen in geheel wit met het meest rechts Antonius Franciscus Berkers.
14

Ook over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen Antonius Franciscus Berkers en Joanna Maria van den Eijnden met hun gezin in het huis met respectievelijk kadasternummer G1852 en G2059 en met achtereenvolgens huizingnummer A151, A162 en A190, ook wel bekend staand als Burgemeester Frenckenstraat 15:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-10-1904 en van 28-12-1909 de geboortes van dochter Elisabeth Antonia en van zoon Franciscus Matheus:

16
17

Over de periode 1930-1938 wonen zij nog steeds in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 15:

18

Hieronder een foto van het gezin Berkers-van den Eijnden met van links naar rechts Mathias (Thieu), vader Antonius (Antoon) Berkers, Johanna Maria (Anna), Johannes (Jan), Franciscus (Frans), Elisabeth (Bets), Peter Antonie (Toon), Hubertus (Hub), Maria (Mia) en moeder Joanna Maria (Mieke) Berkers-van den Eijnden.

18a

In het Eindhovensch Dagblad van 07-04-1938 wordt bij de Kamer van Koophandel het dossier gewijzigd en is Antonie Berkers naast huisschilder ook winkelier in meubelen:

19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-03-1941 treedt Antonius Franciscus Berkers af als eigenaar en wordt zijn zoon Franciscus Matheus Berkers, geboren te Asten op 20-12-1909 de nieuwe eigenaar:

20

Antonius Franciscus (Antoon) Berkers is op 12-03-1946 te Asten overleden en Joanna Maria (Mieke) van den Eijnden is op 21-07-1961 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

21
22

Zoon Franciscus Matheus (Frans) Berkers is rond 1960 getrouwd met Wilhelmina Josephina (Mien) Peters, geboren te Beek en Donk op 20-03-1919 als dochter van Johannes Hendrikus Peters en Wilhelmina Joosten.

Franciscus Matheus (Frans) Berkers is op 23-09-1981 te Deurne overleden en Wilhelmina Josephina (Mien) Peters is op 03-03-2011 te Bakel overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Franciscus Matheus (Frans) Berkers:

23

Hieronder een foto van de winkel van de familie Berkers:

24

Het huis bestaat niet meer en op de plaats van dit huis staat nu een bank.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp

Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1705 Judocus Antonius van Weert Asten 31-07-1668 Judocus Antonius van Weert Asten 31-07-1668

Dorp huis 99

Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Joost van Weert Asten 31-07-1668 Joost van Weert Asten 31-07-1668
1741 kleinkinderen Joost van Weert Asten 04-11-1726 Joost van Weert Asten 31-07-1668
1746 kleinkinderen Joost van Weert Asten 04-11-1726 Joost van Weert Asten 31-07-1668
1751 kleinkinderen Joost van Weert Asten 04-11-1726 Joost van Weert Asten 31-07-1668
1756 kleinkinderen Joost van Weert Asten 04-11-1726 Jenneke Hendriks van Weert Asten 04-11-1726
1761 Antoni Fransen Asten 22-02-1716 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1766 Antoni Fransen Asten 22-02-1716 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1771 Antoni Fransen Asten 22-02-1716 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1776 Antoni Fransen Asten 22-02-1716 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1781 wed en kinderen Antoni Fransen Bakel 31-10-1715 weduwe Antoni Fransen Bakel 31-10-1715
1798 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752
1803 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752

Kadasternummer G417

# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G417 1832 kinderen Sengers Nuenen 09-12-1781

Burgemeester Frenckenstraat 15

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1812 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752 Antonetta Voermans Asten 12-05-1756 05-08-1812
1812-1817 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752 28-05-1817
1817-1859 kinderen Sengers Nuenen 09-12-1781
A90 1859-1869 Johannes Knapen Asten 18-03-1820 met zusters
A133 1869-1879 Johannes Knapen Asten 18-03-1820 met zusters 16-04-1877
A135 1879-1883 Johannes Knapen Asten 18-03-1820 met zuster 09-02-1883
A135 1883-1885 Johanna E Knapen Asten 21-01-1832 naar Oss
A135 1885-1887 Antonet Raaijmakers Mierlo 13-11-1815 weduwe van Driel 07-06-1887
A135 1887-1890 Peter J van Driel Mierlo 20-08-1854 Maria P v Lieshout Uden 27-05-1854
A139 1890-1896 Peter J van Driel Mierlo 20-08-1854 Maria P v Lieshout Uden 27-05-1854 naar Vlierden
A139 1896-1900 Antonie F Berkers Asten 28-11-1869 Joanna M vd Eijnden Asten 18-04-1871
A151 1900-1910 Antonie F Berkers Asten 28-11-1869 Joanna M vd Eijnden Asten 18-04-1871
A162 1910-1920 Antonie F Berkers Asten 28-11-1869 Joanna M vd Eijnden Asten 18-04-1871
A190 1920-1930 Antonie F Berkers Asten 28-11-1869 Joanna M vd Eijnden Asten 18-04-1871
15 1930-1938 Antonie F Berkers Asten 28-11-1869 Joanna M vd Eijnden Asten 18-04-1871

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Laatst bijgewerkt op 5 november 2018, 15:56:22

Heemkundekring De Vonder Asten-Someren, Molenstraat 10, 5711 EW Someren, tel. 0493-472423
Heemhuis open op dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en donderdag van 19.00 uur tot 21.00 uur