vonder kop
vonder kop

Marialaan 20

Aert Jan Aelberts, die getrouwd is met Maria Jacobi van de Cruys, koopt in 1650 een huis in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 54, 28-03-1650:
Joost, zoon van wijlen Dirck Joosten Verheyden verkoopt aan Aert Jan Aelbers al zijn goederen te Ommel te weten huis, hof, hofstad, land en groes. Hem aangekomen en verstorven van Frenske, zijn moeder, dogter van wijlen Jan Lammers.

Bij de verpondingen van 1662 staat Aert nog als eigenaar:

Verpondingen XIV-68 folio 45; 1662:
Aert Jan Aelberts. huijs.

In 1680 is zijn dochter Handerske als weduwe van Isbout Conincx eigenaar:

Verpondingen folio 14 verso XIV-58; 1680:
Weduwe Isbout Connincx.

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 14, 28-08-1697:
Handerske weduwe van Isbout Conincx en dochter van Aert Jan Aelberts geassisteerd met Francis Conincx, haar zoon en Goort Hoefnagel, haar zwager, Anneke weduwe van Jacob Aert Jan Aelberts, kindskind geassisteerd met Jacob van de Cruys, Catarina, dogter Jan Cuypers en Margareta de Laue, Arnoldus, zoon van Jan Cuypers en Margareta de Laue ook kindskinderen. Allen kinderen en kindskinderen van Aert Jan Aelberts en Maria van de Cruys. Zij verdelen diens nagelaten goederen gelegen te Ommel. 1e lot krijgt Handerske en Anneke huis, schuur, brouwerijen, landerijen, hooi en weilanden 33 lopense. Zoals resentelijck in bewoning en gebruik bij Handerske voornoemd.

In het huis van Handerske is een herberg gevestigd:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 19 verso, 30-12-1697:
Wij, schepenen, verklaren ter instantie van Jan Goort Slegers, oud inwoner van Asten wiens vader een eerlijk man is geweest en in zijn regerend jaar als borgemeester is gestorven. Dat deze requirant in 1686 in gezelschap van ondermeer eenen Marcelis Goorts in het huis van Isbout Conincx, herbergier, te Ommel, door provoceren ende door uytwerpen van eenen penningh door Marcelis Goorts met deze Marcelis is hantgemeen geworden, in die zin dat zij in het voorschreven huis worstelende zijn geweest, waarbij Jan is ondergevallen en Marcelis op het lijff off lichaem van Jan. Waarna zij beiden weer opgestaan zijn. Zo is het dat de requirant een mesch uytgetrocke en in handen hadde naer apperentie om hem te defenderen. Waarop de requirant uit het huis is gelopen en na hem Marcelis, welke Marcelis de requirant wederom met de cop vattende den selven oock ter aerde heeft nedergeslagen ofte getrocken, soo verre dat den requirant was onderliggende ende op den voorschrevene Jan Goort Slegers sijn lijf. Waernaer Marcelis Goorts opstaende, seyde: "Ick ben gequest". Van deze kwetsuur is hij laten ook gestorven. Zonder dat er getuigen zijn gevonden die kunnen verklaren wie deze verwonding aan Marcelis Goorts heeft toegebracht. Er zijn alleen getuigen die gezien hebben dat de requirant een mes in zijn hand heeft gehad toen Marcelis Goorts hem uit het huis is nagelopen en de requirant met zijn hoofd heeft gevat en ter aarde heeft geworpen. Het kan dus zijn dat Marcelis Goorts in het mes is gevallen en dus misschien zelf de oorzaak van zijn verwonding kan zijn geweest. Tot nu toe heeft alleen Marcelis Goorts verklaart dat de requirant hem de verwonding had toegebracht, zonder dat dat door iemand anders betuigd is. Wij, schepenen, kunnen dus geen andere getuigenis geven en de requirant daardoor ook geen doodslag ten laste leggen, noch hem voor de dader houden maer hebben in dit voorschreven voorvalle in de procedure van officy weege daerop begonst den Heere officier gewesen dese sijn geallegeerde feyt te proberen ende aen den requirant daertegens te repocheren gelijck dese procedure daarbij tot noch toe is geïnstrueert.

Asten Rechterlijk Archief 167, 23-08-1699:
Op 23-08-1699 hebben wij, Jan van Riet en Joost Doensen, schepenen, op verzoek van Jan van den Bleeck, als pachter der bieren, wijnen, brandewijnen en gedistilleerde wateren over Asten op
01-10-1698 tot 30-09-1699, in bijwezen van Gijsbert Hendricx, collecteur, bezocht en gevonden bij de weduwe Isbout Conincx, verklaarde niets in huis te hebben.

Handerske Aert Jan Aelberts is geboren te Asten op 21-04-1638 als dochter van Aert Jan Aelberts en Maria van de Cruys en is op 08-07-1658 te Asten getrouwd met Isbout Jan Peters Conincx:

Isbout Jan Peters et Henrijkske Aerts; Michiel Jacobs et Jois Aerts.

01

Het gezin van Handerske Aert Jan Aelberts en Isbout Jan Peters Conincx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jenneke Asten 11-03-1659 Kind Asten ±1659
2 Francis Asten 30-03-1664 Maria van den Boomen
3 Jenneke Asten 18-06-1668 Deurne 07-06-1688
Jan Symons van den Boomen
4 Aert Asten 13-08-1672 Kind Asten ±1672
5 Catharina Asten 10-01-1674 Asten 28-02-1694
Goort Hoeffnagel
Someren 11-02-1751
6 Arnoldus Asten 10-06-1677 Ongehuwd Asten 03-12-1724
7 Maria Asten 07-02-1681

In 1700 wordt de eerdere erfdeling definitief:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 73 verso, 03-02-1700:
Handerske Aert Jan Aelberts, weduwe van Isbout Conincx geassisteerd met Francis Conincx, haar zoon en Goort Hoefnagel, haar zwager en Anna weduwe van Jacob Aerts Jan Aelberts geassisteerd met Willem Aert Jan Aelberts en Thomas Jansen, haar zwager. Zij delen de nagelaten goederen van Aert Jan Aelberts en Marie van de Cruys in conformite met de deling op 28-08-1697 voor schepenen Asten. 1e lot krijgt Handerske een huis, schuur, brouwerijen, landerijen, hooi- en weilanden te Ommel. Zoals presentelijck in bewoning en gebruik bij Handerske, en achtergelaten, na overlijden, door Aert Jan Aelberts en Marie van de Cruys.

Handerske is op 24-12-1706 te Asten begraven en haar zonen Frans en Arnoldus staan bij de verpondingen van 1709 en 1713 als eigenaar en bewoner:

Verpondingen XII-5 folio 21 verso, 1709:
Frans Conincx, Arnoldus Conincx.

Verpondingen XIV-60 folio 29, 1713:
17-01-1736 nu Martinus van de Loverbosch.
Arnoldus Conincx, gebruiker Frans Conincx.

Bij de hoofdgeldlijst van 1721 staat Frans Vriens, getrouwd met Helena Jansen als bewoner en hun zoon Jan, geboren te Asten op 23-06-1712 komt later nog als bewoner voor:

Hoofdgeld XVIII-23, 30-08-1721:
Frans Vriens, Hijlke de vrouw, Jan, Michiel.

Na het overlijden van Arnoldus Conincx wordt het huis getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162, 27-12-1724:
Taxatie van de onroerende goederen van Arnoldus Conincx begraven op 03-12-1724. De taxatie is gedaan op verzoek van Francis Conincx, zijn broeder. Een klein huiske en hof 12 roede ƒ 50,-.

In 1735 wordt het huis verkocht aan Marten van de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 72, 20-09-1735:
Pieter van Hogerlinden, deurwaarder, executeert, in opdracht van Hendrik de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goederen, te 's-Hertogenbosch, de vaste goederen van Arnoldus Coninx om daaraan te verhalen een rente van ƒ 0-15-0 jaarlijks. Hij verkoopt aan Marten van den Loverbosch een huiske en hof te Ommel 1 copse, ene zijde weduwe Jacob van de Cruys.

De bewoningsgeschiedenis van 1736-1756 laat Marten van de Loverbosch als eigenaar zien en verschillende bewoners, waaronder het gezin Vrients:

Jaar Eigenaar nummer 15 Ommel Bewoners nummer 15 Ommel
1736 Marten van de Loverbosch Jan Vrients
1741 Marten van de Loverbosch weduwe Frans Vrients
1746 Marten van de Loverbosch Jan Vrients
1751 Marten van de Loverbosch Marten van de Loverbosch
1756 Marten van de Loverbosch Joost Antonis

Jan Francis van de Loverbosch, erfgenaam van Marten van de Loverbosch, verkoopt het huis aan Hendrick Aert Verhees:

Asten Rechterlijk Archief folio 195, 24-01-1760:
Jan Francis van de Loverbosch verkoopt aan Hendrik Aart Verhees te Ommel huis 1 copse, ene zijde Jan Verhoysen. Het huis is in huur bij Willem Roefs. Koopsom ƒ 64,-

Bij de verpondingen van 1762 is Hendrik Aart Verhees eigenaar:

Verpondingen folio 87 verso, 1762:
Hendrik Aart Verhees bij transport 24-01-1760.
Nummer 15 huijs met den hoff 1 copse.

Hendrik Aart Verhees is geboren te Asten op 09-07-1729 als zoon van Arnoldus Hendricks Verhees en Maria Marcelis. Hij is op 09-02-1755 te Asten getrouwd met Petronella Antonii Damen, geboren te Someren op 04-12-1723 als dochter van Antonius Antony Damen en Petronella Petrus van Helmont:

02

Het gezin van Hendrik Aart Verhees en Petronella Antonii Damen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 03-07-1755 Asten 06-02-1780
Hendrikus Verreyt
Asten 28-07-1794
2 Petrus Asten 15-08-1757
3 Petronilla Asten 12-11-1759
4 Antonia Asten 11-04-1765 Lierop 25-10-1795
Cornelis Jan de With
Lierop 24-04-1811

Petronella Antonii Damen is op 29-11-1783 te Asten overleden en Hendrik Aart Verhees is te Asten op 27-11-1789 overleden en bij de verdeling van de erfgoederen wordt Antonia Verhees eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 29 verso, 28-08-1790:
Hendrikus Verrijt man van Catharina Verhees verkoopt aan Anthonetta Verhees, zijn vrouwe zuster, de onbedeelde helft in een huis en hof te Ommel ¼ lopense.

Enkele jaren later verkoopt zij het huis aan Jan van Dijk (zie Jan van Havenstraat 1):

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 137; 29-12-1792:
Antonetta Verhees verkoopt aan Jan van Dijk een huisje en hof te Ommel, ene zijde de koper, andere zijde Arnoldus Slaats. Koopsom ƒ 75,-.

In de bewoningslijst over de periode 1761 tot 1803 staan deze verkopen en als laatste bewoner Pieter Adriaans getrouwd met Johanna van Dijck (zie Jan van Havenstraat 1):

Jaar Eigenaar nummer 15 Ommel Bewoners nummer 15 Ommel
1761 Hendrik Aart Verhees Hendrik Aart Verhees
1766 Hendrik Verhees Hendrik Verhees
1771 Hendrik Verhees Hendrik Verhees
1776 Hendrik Verhees Hendrik Verhees
1781 Hendrik Verhees Hendrik Verhees
1798 weduwe en kinderen Jan van Dijk Pieter Adriaans
1803 kinderen Jan van Dijk Pieter Adriaans

De verpondingen van 1810 geven het verdere verloop van de bewoning weer:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 60 verso, 1810:
Jan van Dijk bij transport 29-12-1792.
Antonetta Verhees bij transport 28-08-1790.
Hendrik Verrijt man van Catharina Verhees en Antonetta Verhees kinderen van Hendrik Verhees bij versterf 1789. Nummer 15 huijs met den hoff aan 60, ¼ lopense.

Zoon Gerit van Dijk (zie Jan van Havenstraat 1) wil het huis in 1813 verkopen:

Notarieel Archief 36-35 Asten 02-06-1813:
Gerit van Dijk verkoopt huis en tuin te Ommel, ene zijde weduwe Jan Slaats, andere zijde weduwe Francis van Hugten. Koop opgehouden.

In 1817 verkoopt zoon Gerrit van Dijk (zie Jan van Havenstraat 1) zijn goederen in Ommel en vertrekt naar Mierlo:

Notarieel Archief 40-81 Asten, 03-09-1817:
Gerrit Janse van Dijk, wonende te Mierlo verkoopt aan Francis Wilbert Aarts huisje te Ommel, ene zijde weduwe Johan Francis Slaats, andere zijde weduwe Francis van Hugten.

Francis Wilbert Aarts is geboren te Asten op 28-11-1762 als zoon van Wilbert Arnoldus Wilberts en Maria Hendriks Luiken van den Broek. Hij is op 04-02-1787 te Asten getrouwd met Lucia Peters Paulusse, geboren te Asten op 11-02-1766 als dochter van Piet Peters Pauwels en Maria Thys Muyen. Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen. Francis Wilbert Aarts is op 10-09-1824 te Asten overleden en Lucia Peters is op 19-06-1838 te Asten overleden.

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat de weduwe van Francis Aarts als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B504:
Huis en erf, groot 01 roede 78 el, Ommelsche horstje, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Francis Aarts.

03

Hierboven de kadasterkaart van 1832 met daarop het huis en hieronder de kadastergegevens behorende bij dit huis:

04

In het notarieel archief van Asten wordt het huis verkocht aan Martinus Keijzers:

Notarieel Archief 65-58, Asten, 01-09-1830:
Lucia Peters weduwe van Francis Aarts, verkoopt aan Martinus Antonie Keijzers. Een huisje, hof en aangelag op Ommel, groot 16 roede 55 el, ene zijde Joseph Pompen, andere zijde Arnoldus Zegers.

Martinus Antonie Keijzers is geboren te Someren op 12-03-1802 als zoon van Antonie Kijsers en Petronella Walraven. Hij is op 15-01-1831 te Asten getrouwd met Francisca van Heugten, geboren te Asten op 09-08-1796 als dochter van Henricus van Heugten en Maria van den Waersenburg. Het gezin van Martinus Antonie Keijzers en Francisca van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonie Asten 26-04-1832 Ongehuwd Asten 08-03-1888
2 Joanna Maria Asten 16-12-1833 Ongehuwd Mierlo 09-11-1890
3 Martina Asten 19-02-1836 Ongehuwd Mierlo 18-02-1892

Martinus Antonie Keijzers is op 06-01-1836 te Asten overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Francisca van Heugten met haar kinderen in het huis met huizingnummer B104 en vanaf 1869 huizingnummer B107:

04a

Francisca van Heugten is te Asten op 06-02-1862 overleden en Antonie Keijzers wordt het hoofd van het huishouden, maar verhuist in 1881 samen met zijn zuster Joanna Maria naar een nieuw huis (zie Voormalig huis, B1179).

Na zijn overlijden vertrekt zijn zuster Joanna Maria naar zuster Martina in Mierlo en zijn daar allebei tot hun overlijden als dienstmeid werkzaam.

05

Het huis is in 1882 afgebroken en ongeveer op de plaats van het huis is de pastorie gebouwd. Hieronder een overzicht van de pastoors van Ommel:

Periode Pastoor Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum
1882-1912 Dionysius Koolen Tilburg 04-05-1839 Oisterwijk 28-09-1912
1912-1931 Petrus van de Pas Berkel-Enschot 23-07-1869 Nijmegen 24-05-1933
1931-1939 Adrianus van Erven Boxtel 07-03-1885 Tilburg 23-10-1940
1939-1963 Johannes Franciscus Antonius Vogels Woensel 09-06-1893 Asten 14-02-1963

Dionysius Koolen, 1882-1912

Als eerst nam Dionysius Koolen, geboren te Tilburg op 04-05-1839 als zoon van Franciscus Dionisius Koolen en Anna Cornelis van Hasselt, zijn intrek in de pastorie. Hij was de eerste pastoor van de dan zelfstandige parochie Ommel. Hij stichtte er een school en voegde in 1889 aan de legende van de Mariaverering toe dat toen de zusters Franciscanessen van het klooster Mariaschoot in 1732 verlieten, het paard bleef staan. Hierop beloofden de zusters later terug te keren naar Ommel. Dionisius Koolen vertrekt op 12-09-1912 naar Oisterwijk en is daar op 28-09-1912 overleden. In de Tilburgsche Courant van
20-04-1882 staat de benoeming van Dionisius Koolen als eerste pastoor van Ommel:

06

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 is de wisseling naar pastorie te zien:

07

08

Links het ontslag van pastoor Dionysius Koolen en de benoeming van Peter van de Pas in de Leidsche Courant van 27-08-1912.

Rechts een foto van Dionysius Koolen[1].

09

Het vertrek van Dionisius Koolen en de aanstelling van pastoor Peter van de Pas in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 op huizingnummer B108:

10

Petrus van de Pas, 1921-1931

Daarna kwam pastoor Petrus van de Pas, geboren te Berkel-Enschot op 23-07-1869 als zoon van Martinus van der Pas en Maria van de Wouw. Hij stichtte tussen 1915 en 1920 het processiepark naast de pastorie en richtte in 1905 ook de fanfare Sancta Maria op en schreef daarbij een handboekje voor pelgrims naar het genadeoord Ommel. Het bevatte communiegebeden, kruisweg en gezangen begeleid door de fanfare. Pastoor van der Pas keert op 31 oktober 1931 terug naar Berkel Enschot. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont hij samen met dienstmeid Francisca van Bussel op nummer B123 dat ook bekend staat als Marialaan 4:

11

12
Links de pastorie en rechts een foto[2] van dienstmeid Francisca van Bussel, dochter van Joannes van Bussel en Anna Maria Berkvens (zie Voormalig huis, B1162).
13

Hieronder twee foto's van de kerk en de pastorie met links op de voorgrond het processiepark:

14
15
16
Pastoor van de Pas verhuisde naar Nijmegen alwaar hij op Hemelvaartsdag 24-05-1933 overleed. Daarna werd Adrianus Egidius Jozef van Erven, geboren te Boxtel op 07-03-1885, als zoon van Joannes Cornelis Erven en Anna Catherina Clercx, pastoor van de parochie Ommel. Hij was daarvoor kapelaan te Gemert. In 1932, bij het 50-jarige bestaan van de parochie Ommel kreeg hij toestemming om in de meimaand en op 15 augustus een openluchtmis te houden. Er kwamen in de jaren erna wel 50.000 pelgrims naar Ommel om die missen bij te wonen.

Adrianus van Erven, 1931-1939

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont Adrianus van Erven in de pastorie op de Marialaan 4:

17

In dagblad De Tijd van 24-10-1931 staat de benoeming van pastoor Adrianus van Erven:
18

Ook over de periode 1930-1938 woont pastoor Adrianus van Erven nog in de pastorie op de Marialaan 4:

19

In juni 1939 vertrekt volgens de Nieuwe Tilburgsche Courant 14-06-1939 pastoor van Erven naar het Sint Liduina gesticht aan de Pelgrimsweg in Tilburg alwaar hij volgens het Nieuwsblad van het Zuiden van 24-10-1940 op 23-10-1940 overlijdt:

20
21

Links een foto van het Liduina gesticht en rechts de inschrijving in het bevolkingsregister van Tilburg:

22
23

Johannes Franciscus Antonius Vogels, 1939-1963

24
In de Provinciale Noord Brabantsche Courant 23-06-1939 wordt bekend gemaakt dat Johannes Franciscus Antonius Vogels, geboren te Woensel op 09-06-1893 als zoon van Arnoldus Vogels en Mechtildis Deelen, benoemd is tot pastoor van Ommel.

Links een foto van de in de oorlog verwoeste kerk en rechts een processie:

25
26

Pastoor Johannes Franciscus Antonius Vogels nam kort voor de oorlog het ambt van pastoor Adriaan Egidius Jozef van Erven over.

27
28

Boven pastoor Vogels bij de inzegening van de noodkerk, linksonder de vernieling van de kerk van Ommel door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en rechtsonder de noodkerk van Ommel, het voormalige boerenbondgebouw:

29
30

In de nieuwe Venloosche Courant van 18-04-1942 maakt pastoor Vogels promotie voor Ommel als bedevaartsplaats en daaronder foto's van Marialaan in Ommel met rechts de pastorie:

31

32
33

Johannes Franciscus Antonius Vogels is op 14-02-1963 te Asten overleden. Onder een foto van Pastoor Vogels bij de kerk en waterpomp van Ommel en zijn bidprentje:

34
35

36

Hieronder een foto van de in de oorlog verwoestte pastorie van Ommel met daaronder een streetview van de pastorie nadat hij weer hersteld was:

37

38

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Horstje

Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1650 Aert Jan Aelberts Asten ±1600
1680 Handerske Aert Jan Alberts Asten ±1630
1706 Frans en Arnoldus Conincx Asten 30-03-1664 Frans Conincx Asten 30-03-1664
1721 Frans en Arnoldus Conincx Asten 30-03-1664 Frans Vrients Asten 14-02-1682

Ommel huis 15

Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Frans Vrients Asten 14-02-1682
1741 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 weduwe Frans Vrients Asten 14-10-1682
1746 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Jan Vrients Asten 23-06-1712
1751 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680
1756 Marten van de Loverbosch Asten 25-12-1680 Joost Antonis Asten 04-12-1686
1761 Hendrik Aart Verhees Asten 09-07-1729 Hendrik Aart Verhees Asten 09-07-1729
1766 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729
1771 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729
1776 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729
1781 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729 Hendrik Verhees Asten 09-07-1729
1798 wed en kinderen Jan van Dijk Deurne 28-04-1734 Pieter Adriaans Asten 15-08-1765
1803 kinderen Jan van Dijk Asten 27-03-1766 Pieter Adriaans Asten 15-08-1765

Kadasternummer B504

# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B504 1832 Martinus Keijzers Someren 12-03-1802

Marialaan 4

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1832 Lucia Peters Asten 11-02-1766 weduwe Francis Aarts 19-06-1838
1830-1859 Martinus Keijzers Someren 12-03-1802 Francisca v Heugten Asten 09-08-1796 06-01-1836
B104 1859-1869 Francisca v Heugten Asten 09-08-1796 weduwe Keijzers 06-02-1862
B107 1869-1879 Antoni Keijzers Asten 03-05-1833 met zuster Jennemie
B107 1879-1881 Antoni Keijzers Asten 03-05-1833 met zuster Jennemie naar B111
B107 1882-1890 Dionisius Koolen Tilburg 04-05-1839 pastoor nieuwbouw
B111 1890-1900 Dionisius Koolen Tilburg 04-05-1839 pastoor
B107 1900-1910 Dionisius Koolen Tilburg 04-05-1839 pastoor
B108 1910-1920 Dionisius Koolen Tilburg 04-05-1839 pastoor naar Oisterwijk
B123 1920-1930 Petrus van de Pas Berkel 23-07-1869 pastoor
4 1930-1938 Adrianus van Erven Boxtel 07-03-1885 pastoor

Referenties:
  1. De afslag naar Oisterwijk (degordenaars.nl)

  2. Our Family History (corvandeheuvel.nl)


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Laatst bijgewerkt op 30 oktober 2018, 19:20:03

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren, open op dinsdag van 9 tot 12 uur en donderdag van 19 tot 21 uur.
Voor bezoek aan het Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren, dit vragen in het heemhuis.