logo

Anbi

ANBI-status van De Vonder

anbi

Heemkundekring De Vonder Asten-Someren is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8058 87 970. Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De Heemkundekring hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en donaties.

Verslagen

Klik aan om te openen in nieuw window:
Huishoudelijk_reglement_november_2017.pdf
Jaarverslag_2022.pdf
Statuten_2005.pdf

Donaties

Mocht u de heemkundekring een warm hart toedragen, dan wilt u ons wellicht ook steunen met een donatie.

 • Uw gift is welkom op rekeningnummer NL34 RABO 0148 0778 97
 • Ten name van Heemkundekring De Vonder Asten-Someren
 • Molenstraat 10, 5721 EW Someren
 • Voor stortingen vanuit het buitenland:
  RABONL2U/ NL34 RABO 0148 0778 97
 • Het RSIN of fiscaal nummer is 8058 87 970
 • Inschrijving KvK onder nummer 40235494

Lees hier meer over schenken met fiscaal voordeel

Het bestuur

voorzitter Gerard van de Moosdijk
secretaris Sandu Niessen
penningmeester Ryan van Laarhoven
lid Sjef Toemen
lid Joop Martens
lid Jan van der Heijden

De missie van Heemkundekring De Vonder

Heemkundekring De Vonder stelt zich ten doel (kennis over) het cultuurhistorisch erfgoed van de dorpen Asten en Someren, inclusief de kerkdorpen, te behouden, over te dragen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden. Onder cultuurhistorisch erfgoed verstaan wij alle verworvenheden die in heden en verleden een bijdrage hebben geleverd aan onze leef- , woon- en werkomgeving. We geven handen en voeten aan onze missie door mensen die belangstelling hebben voor één of meer facetten van het cultuurhistorisch erfgoed met elkaar in contact te brengen en deze contacten, indien nodig, te faciliteren.

Het beleidsplan van de heemkundekring

Om de strategische doelstellingen uit onze missie te realiseren werken we met een meerjarenbeleidsplan waarin ten minste concrete doelstellingen op het vlak van onze kernactiviteiten, de personele inzet van vrijwilligers binnen onze organisatie, financieel beleid en public relations (PR) zijn opgenomen. Elk jaar wordt dit vertaald in een operationeel jaarprogramma. De hoofdlijnennotitie 2013-2018 bevat 5 kernpunten.

 1. Alle actieve leden zijn (in 2018) adequaat toegerust om hun taken te verrichten; alle passieve leden (h)erkennen de doelstellingen en activiteiten van De Vonder. En de verhouding tussen aantallen actieve en passieve leden verschuift richting eerste categorie.
 2. We hebben een adequaat beheerd, toegankelijk en veilig systeem van opslag van alle informatie waarover De Vonder beschikt.
 3. De Vonder is blijvend financieel gezond. De Vonder heeft naast de jaarlijks binnenkomende subsidies inkomsten uit contributies en allerlei door de vereniging georganiseerde activiteiten.
 4. Onze vereniging heeft een duidelijke organisatiestructuur, waarin de functie en taak van en voor alle betrokkenen helder is. Het bestuur is er voor sturing op hoofdlijnen en voor de samenhang binnen de vereniging, werkgroepen hebben elk een specifieke invulling en samenstelling, maar werken binnen de beleidskaders van het grotere geheel, heemkundekring De Vonder.
 5. Met behulp van Public Relations (PR) wordt De Vonder geherpositioneerd binnen de samenleving: van intern naar extern gericht.

Werving van extra financiële middelen

Voor extra financiële armslag zet de heemkundekring in op het werven van Vrienden, projectsubsidies, donaties en neemt ze jaarlijks deel aan de Clubkascampagne van Rabobank Peelland Zuid. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor de inrichting van een informatiepunt cultuurhistorie in het kader van de educatieve doelstelling van de heemkundekring.

Het honoreringsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. Leden die een lezing verzorgen ontvangen een presentje, meestal in de vorm van een VVV-bon. Derden ontvangen voor lezingen een reiskostenvergoeding en een beperkte vergoeding of presentje.

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL