logo

De Vonder Homepagina


Burgemeester Frenckenstraat 47

Dit huis is in bezit van Antony Antony Canters, geboren rond 1611 als zoon van Antheunis Henrick Canters en Elsbena Groetens (zie Voormalig huis B401). Hij is rond 1638 getrouwd met Anna Francisci Verrijt, geboren rond 1610 als dochter van Frans Antonissen Verrijt en weduwe van Michiel Tijs Franssen.

Hieronder het gezin van Antony Antony Canters en Anna Francisci Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antony Asten ±1640 Asten 06-11-1674
Anna Maria van Hove
Asten 01-05-1725
2 Hendrick Asten 14-11-1642 Aarle Rixtel 10-07-1666
Maria Swinckels
±1673
Catharina Ideleth
Lieshout 23-12-1729 zie Voormalig huis B446
en ook Prins Bernhardstraat 23
3 Elsbena Asten 28-11-1646 Religieuze Nunhem 24-02-1736 *
4 Maria Asten 31-05-1648 Religieuze Asten 11-08-1699 **

* suster in Mariënschoot te Ommel 91 jaar out, geprofessyt 73 jaeren, jubilaria 24 jaeren (zie Voormalig huis B409)
** procuraterse van het convent Mariënschoot te Ommel, out 51 jaeren, geprofessyt 27 jaeren (zie Voormalig huis B409)

Antony Antony Canters woont in Ommel (zie Voormalig huis B446), maar heeft ook huizen in het dorp Asten in bezit. Anna Francisci Verrijt is als Anneke Anthonis Canters op 02-11-1682 te Asten overleden en op zijn oude dag moet Antony Antony Canters nog enkele verklaringen afleggen omtrent Brouwhuizen en de Laarbroekse tiende:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 21 verso; 16-10-1685:
Meester Antony Canters, 74 jaar, verklaart ter instantie van de regeerders van Vlierden dat hij weet dat hij omtrent 40 jaar geleden dickwils heeft verkeert ontrent den Brouwhuysse Wijer, int passeren ende repasseren naer de stadt Helmondt tsij met vaeren ofte gaen, en alsdoen gesien te hebben dat de innegesetenen van Vlierden den voornoemde Brouwhuysse Wijer peyselijck ende vredelijck met alderhande bestialen hebben gebruyckt liber ende vrije sonder daerin op enigerlei manieren geturbeert te sijn geweest.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 57 verso; 01-06-1686:
Meester Antony Canters, 75 jaar, en Jacob van de Cruys, 43 jaar verklaren te instantie van Everard de Doerne, Heer van Asten, dat de Laerbroecxe tiende heeft toebehoort aan de Heer van Asten. Dat deze tiende, met de smale tiende te Asten, bij belening, door de Heer van Asten zijn verkocht aan Antony Canters en Michiel Jacobs van de Cruys, respectievelijk de eerste attestant en wijlen de vader van de tweede attestant, schepenen 's Hertogenbosch de dato 20-07-1655. Sijnde deselve tiende leenroerig aan Leenhof en Huis van Asten. De tiende is vier achtereenvolgende jaren in belening gebruikt voor een som van ƒ 6000,-. Na deze vier jaar heeft de eerste attestant nog ƒ 2000,- betaald aan de Heer van Asten en daardoor de Laarbroeckse tiende en de smale tiende aangekocht samen met zijn zwager Michiel Jacobs van de Cruys. De tweede attestant beaamt een en ander. Circa vier jaar geleden heeft Antony Canters, zijn helft van de voornoemde tienden verpacht voor vijf jaar aan Jan Goort Hoefnagel, molder, alhier, voor ƒ 110,- per jaar en waarvan deze dus de jaren 1683 tot en met 1685 de oogst heeft genoten en nog te genieten 1686 en 1687. Eyndelijck verclaert den eerste deponent, dat doentertijt als hij de voorschreven tiende in eygendom cochte, dat hij sijne penningen heel wel beleght hadde, dat hij noyt nochte nimmermeer met gedachten soude connen wenschen sijne penningen beeter connen beleght gehadt te hebben. De tweede deponent verklaart nog dat de andere helft van de tienden door zijn vader en zijn erfgenamen altijd zijn opgevaeren en gebruyckt zonder deze ooit verpacht te hebben.

Antony Antony Canters is op 14-04-1689 te Asten overleden en zijn zonen verkopen land en een huis op de Ommelse Bos:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 73; 17-06-1689:
Antony, zoon Meester Antony Canters verkoopt aan Frans en Anna, kinderen Jan Fransen Verrijt land ontrent de Galre 4 lopense. Koopsom ƒ 38,-.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 80; 19-12-1689:
Hendrick en Antony Canters verkopen aan Jacob van de Cruys en Antony Josephs als momboiren van de onmondige kinderen wijlen Antony van de Cruys ten behoeve van deze kinderen huis, schuur, schop, hof en aangelag aan den Ommelsen Bosch 2 lopense, ene en andere zijde Jan Aert de Zeger, ene einde Aelbert Peeters cum suis, andere einde de straat; land de hoogh Eynde 2 lopense; land de Venacker 1½ lopense; land Doornbosch 3 lopense; land / groes de Mortel de helft van 3 lopense; groes den Bocht 4 lopense; groes den Ossencamp 3 lopense; groes den Hof 3 copse. Koopsom ƒ 500,-.

Zoon Antonius Canters is geboren rond 1640 en op 06-11-1674 te Asten getrouwd met Anna Maria van Hove, geboren te Asten op 10-06-1650 als dochter van Mathijs van den Hove en Jenneke Joosten (zie Busselseweg 7):

October 28; contraxerunt sponsalia Antonius Canters et Anna Maria van Hove coram testibus H. Canters et J. van de Cruijs. Matrimonio 6 9bris coram ibidem testibus.

28 october ondertrouwcontract van Antonius Canters en Anna Maria van Hove voor getuigen H. Canters en J. van de Cruijs. Huwelijk 6 november voor dezelfde getuigen.

01

Het gezin van Antonius Canters en Anna Maria van Hove:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 26-11-1675 Kind Asten ±1675
2 Petronella Asten 05-02-1678 Leuven ±1700
Georgius Alons
Asten 20-02-1713 zie Emmastraat 18 en 20
3 Antonius Asten 16-04-1680 Kind Asten ±1680
4 Mathias Asten 03-07-1683 Ongehuwd Asten 05-11-1727
5 Anna Maria Asten 24-06-1685 Asten 05-07-1705
Godefridus Raeijmakers
Asten ±1715
6 Elizabetha Asten 26-05-1687 Kind Asten ±1687

Als meester in de rechten is Antonius Canters wel eens laks:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 18; 23-08-1685:
Schepenen van Asten verklaren dat Henrick van Winteroy, drossard, op 14 augustus laatstleden heeft gelast aan een der momboiren van de kinderen Joost Vreynsen dat zij zouden halen bij Meester Antony Canters de jonge seecker briefken ter zake van een stuk groes of teulland rakende de voorschreven onmondige kinderen waarop een der momboiren er naar toe is gegaan en voor antwoord heeft gekregen: "Canters die leght noch te bedde en hij seght, dat hij dat briefke heeft". Op de tweede reyse heeft hij tot antwoord gekregen: "Canters sal het briefke opsoecken".

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 148 verso; 13-09-1690:
Wij, Hendrick van Winteroy, drossard, en Gijsbert Hendricx, schepen, verklaren ter instantie van Jan Reynders van den Broeck, te Velthoven, dat zij zijn geweest bij Antony Canters, procureur, toen ziek, op 26 augustus 1690 en hem gevraagd hebben of hij, Canters, in opdracht van Jan Reynders van den Broeck eenige penningen soude hebben ontfangen van Jan Paulus ofte Hendrick van den Bleeck. Canters heeft hierop geantwoord: "Ick en hebbe het rechte woort niet in mijn gedachten, maer komt het in mijn gedachten dan kan ick hiervan attestatie geven". Maar wel dat hij penningen had ontvangen van Jan Reynders van den Broeck en dat hij daarvan een kwitantie had gegeven wegens zaken die hij voor van den Broeck had gedaan. Naschrift: De attestanten laten de attestatie van als het in mijn gedachten enzovoort geheel voor rekening van Canters.

Anna Maria van Hove is als Anna Maria Canters op 02-08-1690 te Asten overleden en Antonius Canters verkoopt groes:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 26 verso; 10-01-1708:
Antony Canters verkoopt aan Frans Huyberts groes in de Steegen 7 lopense. Verponding ƒ 3,- per jaar. Mede compareerde Matijs Antony Canters en Godefridus Raymaeckers getrouwd met Anna Maria Antony Canters. Koopsom ƒ 365,-.

Antonius Canters heeft al vanaf het eind van de 17e eeuw een herberg in het dorp Asten:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 124; 25-01-1709:
Op 11 juni 1692 is een akkoord gemaakt ten huize van Antony Canters, toen ingezetene en herbergier, alhier een en ander is gevolgd met ses potten Rijnse wijn ende twee vaenen wit bier uit de kelder van Antony Canters, ter voltrekking van dit akkoord. Attestant is hierbij van het begin tot het einde present geweest.

Samen met zijn broer Hendrick verklaart Antonius Canters dat een obligatie is voldaan:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 23; 29-11-1709:
Hendrick en Antony, kinderen en erven van wijlen Meester Antony Canters verklaren dat Daniel Marten Vermeulen, te Omel, aan Antony Canters heeft voldaan een obligatie van ƒ 275,-. De obligatie, welke in het ongerede is geraakt, was ten bate van Meester Antony Canters, hun vader. De comparanten stemmen toe in cassatie.

Antonius Canters verkoopt de eerder genoemde Laarbroekse tiende aan Jan Fransen van de Loverbosch (zie Julianastraat 2):

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 102; 26-02-1710:
Antony Canters verkoopt aan Jan Fransen van de Loverbosch de helft van een klamptiende en smaltiende de Laarbroeksche tiende. De andere helft is van de kinderen en erven van wijlen Antonis Michiel Jacobs van de Cruys die samen met Antony Canters, vader van de verkoper, deze tiende in belening hebben gekregen van Gevard van Deurne, Heer van Asten, schepenen 's Hertogenbosch de dato 20-07-1655. Koopsom ƒ 3150,-

Zijn zoon Mathijs verkoopt al zijn goederen aan Antonius Canters:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 81 verso; 18-03-1713:
Matijs Canters verkoopt aan Antony Canters al zijn erfelijke goederen die hij in Asten bezit. Koopsom ƒ 100,-.

Catharina Jansse heeft bij Antonius Canters als dienstmeid ingewoond en er zijn wat problemen met geld:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 126 verso; 26-10-1715:
Jan Hicxspors, Bendert Vervorreldonck en Frans van Weert, schepenen, verklaren ter instantie van Hendrick Tho poel, president, dat zij, nu omtrent vijf à zes weken geleden voor hen en de president ten huize van Francis van de Loverbosch is gekomen Lijneke Jansse, voorheen gewoond hebbende bij Tony Kanters en nu wonende bij Isaac Souvee. Welke Lijneke, de president vroeg, of hij het geld nog had dat hij haar getelt en gepresenteerd had namens Antony Canters. Waarop de president antwoordde: "Ja, waarom waarde gij Lijneke soo geck, doen het gelt getelt was dat gij dat doen niet hebt opgetrocken"? Waarop Lijneke openlijk bekende dat zij 't gelt door den president haar was toegetelt dog dat sij weygeragtig was geweest 't op te vatten omdat sij haar knegts niet en hadde gesproken. Deponenten hebben toen gevraagd wie dat waren en Lijneke heeft dan gezegd: "de advocaat Molemakers en procureur Idelet".

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 128; 26-10-1715:
Symon IJsbouts, schepen en Marcus Souvee, deurweerder en vorster, zij verklaren ter instantie van Hendrick Tho poel, president dat zij op maandag, 14 october laatstleden samen met de president en procureur Wolphangus Idelet zijn geweest ten huize van Francis van de Loverbosch en dat zij toen gehoord en gezien hebben, dat Idelet tegen de president zei: "Gij bemoeyt U ook met de saak van Tony Kanters tegens die arme dienstmeyt die bij Souvee woont"?. Voegende er aan toe: "Gij gaat ook seggen, dat gij 't gelt aant huys van Souvee getelt hebt gehat"? Waarop de president antwoordde: "Ja, dat sal ik goetmaken, dat het aldaar in klinkende en blinkende penningen getelt is geweest". Idelet zei hierop tegen de president: "Dat lieg je als een schelm". Hij heeft dit een en andermaal herhaald. De president heeft 't selve in kennis geleyt en eenen schelling op uytgeworpen.

Antonius Canters verklaart als schepen van Asten dat ijkmeesters van brouwketels uit 's Hertogenbosch niet welkom waren in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 236; 26-10-1717:
Wij, Hendrik Thopoel, president, Antony Kanters, Frans van Weert en Willem Aart Smits, schepenen, verklaren dat wij op 16 september 1716, samen met J. Wagemans, rechten-licentiaat en scholtus van Neer namens de Vrouwe van Asten, rond zes uur 's avonds, geweest zijn naar Ommel ten huize van de president, waar wij gevonden hebben sekeren Gerard de Jong, met twee brouwers uit
's Hertogenbosch, zittende in de grote kamer, heeft hij, president, hem, Gerard de Jong, toegesproken dat overdenckelijck noyt ende van alle tijden eenige andere eykers der brouwketels en kuypers, hier te Asten en Ommel en waren erkent geweest als die eyckmeesters, aangestelt op eed en speciaal bevel van de Vrouwe van Asten. Waarop Gerard de Jong zei: "Dat hij hem niet pretendeerde nog en wilde of pretendeerde maten ende gewigten te eyken, maar alleenlijck brouwketels en kuypers, om eenen generalen lijst te connen opgeven. Ende ik gelove dat de Vrouwe van Asten 't qualijck begrijpt". En met de president meer woorden te willen delen heeft Wagemans hem, de Jong en zijn brouwers, in onze presentie de opdracht, hem van Anna Wilhelmina de Doerne, Vrouwe van Asten, gegeven, laten horen met deze woorden dat de Vrouwe van Asten seer verwondert was dat hij, Gerard de Jong cum suis op dusdanige manier, haar heerlijkheid Asten en Ommel, als ijkmeester der Meyerij van 's Hertogenbosch hem quame aangeven om alle brouwketels ende kuypen te eycken. Dat zij altijd inviolabelijck ende inconstabelijck in deze, haar grondheerlijkheid op haar privatiefven naam en eigen autoriteit ter exclusie van iedereen ijkmeesters had aangesteld en dat zich ook altijd in zijn functie wel hadde gequeten. Zij hebben onlangs nog wettelijk geeken. Zij was bereid, indien nodig, een en ander nog eens te laten geschieden ten overstaan van alsulcke als daartoe gerequireert; ter exclusie van hem, Gerard de Jong, als eyckmeester der Meyerij voorschreven. Dat sij grontvrouwe, hem, de Jong, nogte imant anders wilde gedogen om hier te Asten de brouwketels en de kuipen te ijken. De Jong heeft hierop zijn hoed afgenomen, diep gebogen en dan gezegd dat hij tegen de Vrouwe van Asten niet zocht te procederen en daarvoor ook geen geld had. Hij heeft hierop schriftelijke annotatie gemaakt. Waarop de scholtus tegen hem zei: "Dat hij con schrijven wat hij bliefde maar dat hij, scholtus, dat hem niet aantrock, daar niet mede te doen wilde hebben" en zich hield aan zijn mondelinge commissie. En de Jong geannoteert hebbende dat de president, 't officie, als officier dezer heerlijkheid was bekledende heeft de president daartegen gezegd: "Daartoe ofte over geene commissie te hebben en heeft het geschrevene door de Jong doen uytschrappen. Eindelijk, zei de Jong, staande bij het vuur: "Ik wiste wel dat hier te Asten niet voor mijn te doen soude wesen".

Antonius Canters is op 01-05-1725 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Anna Maria van Hove en Antonius Canters:

Daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij dochter Petronella al eerder haar deel had ontvangen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 34; 16-08-1726:
Mattijs Antony Kanters en Godefridus Raymakers getrouwd geweest met Anna Maria Kanters namens Johanna en Antony zijn minderjarige kinderen. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Antony Kanters, president, hun vader en grootvader:
1e lot krijgt Mattijs het voorste deel van het huis bestaande uit keuken, opkamer, kelder, est strekkende van de gevel van de straat tot de eerste schouw genaamd de aukeucken, de brandmuren samen te onderhouden; de helft van de hof en de achterste helft van het drieske, ene zijde Antony Voermans, andere zijde erven Claas van der Linden, ene einde de weg; de helft van een akker op de Logte de zijde naast Willem Jan Loomans 4½ lopense; de helft van een akker op de Logte de zijde van Raymakers 5 lopense; land op de Logte 3 copse; land op de Logte 1½ lopense; de helft van een rente van ƒ 300,- à 5% ten laste van Willem Rijnders van Hoof, op Heusden.
2e lot krijgt Godefridus Raymakers de twee kamers, beginnende van de keukenschouw dwars tot aan den hof, de andere helft van den hof tot naast de kinderen van der Linden; de helft van een akker op de Logte de zijde van Joris Alons geheel 4½ lopense; de helft van een akker op de Logte geheel 5 lopense; land op de Logte 2 lopense; de helft van een rente van ƒ 300,- à 5% ten laste van Willem Rijnders van Hoof, op Heusden.

Dochter Anna Maria Canters, geboren te Asten op 24-06-1685 is op 05-07-1705 te Asten getrouwd met Godefridus Raeymakers, geboren te Swalmen op 16-05-1684 als zoon van Hermannus Rameekers en Elisabetha Janssen:

02

Het gezin van Anna Maria Canters en Godefridus Raeymakers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hermannus Gijsbertus Asten 08-04-1706 Kind Asten ±1706
2 Antonius Franciscus Asten 13-05-1707 Kind Asten ±1707
3 Johanna Maria Asten 28-12-1708 Leende 10-05-1739
Henricus Willems Smulders
* wonend in Geldrop
4 Antonius Henricus Asten 02-06-1713 wonend in Nunhem

* Johanna is in 1733 verkracht door Jan, zoon van Jan Peter Smits (zie Voormalig huis G562) en omdat hij zijn beloften niet nakomt, moet hij betalen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 20-05-1734:
Pieter de Cort, drost, aanlegger contra Jan soone Jan Peter Smits, gedaagde. In het Egt-reglement de dato 18-03-1656 artikel 86 is uitdrukkelijk geordonneert dat diegeene die een jonge dogter, minder- of meerderjarig sijnde, met schoone woorden van trouwbelofte of andersints iets wijs maeckt, verleyt en door den bijslaep in haere krenckt ende defloreert gehouden is te doteren. En voor breucke te betalen ƒ 100,-. Dat Johanna Raymaeckers, wonende alhier, op 18-03-1734, is bevallen van een dochter en als vader genoemd heeft de gedaagde in deze. In de minne heeft deze de ƒ 100,- nog niet voldaan. Reden om hem te dagen.

Rechtsboven de doopakte bij de geboorte van het kind van Johanna Raeymakers:

18 Marty 1734; baptizata es Joanna filia illegitima Joanna Raymakers bude designati Antonius Raymakers et Elisabeth Alons

18 maart 1734; gedoopt is de onwettige dochter van Joanna Raymakers met aangewezen getuigen Antonius Raymakers en Elisabeth Alons

Godefridus Raeymakers en zijn schoonvader worden gedaagd door Peeter op den Bergh:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-06-1715:
Vorster in Asten, zult ter instantie van Peeter op den Bergh, te Wessem, dagen Anthoni Canters en Godefridus Raymaeckers, op de eerste gerechtdagh voor schepenen van Asten de dato 01-07-1715. Naschrift: Gedaan aan Mathijs, zoon Anthonis Canters en aan de vrouw van Godefridus Raymakers.

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 139; 01-07-1715:
Peeter op den Berg, te Wessem, aanlegger contra Antony Kanters en Godefridus Raymakers, gedaagden. Aanlegger deponeert een acte obligatoir van 50 patacons, gedurende vier weken, terzake van de procesgang.

Anna Maria Canters is rond 1715 overleden en haar broer Mathijs Canters verhuurt land voor haar kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 286; 10-08-1725:
Mattijs Antony Canters mede voor de onmondige kinderen Godefridus Raymakers en de verdere erfgenamen van Antony Kanters geeft in verhuring aan Jan Verhoosen land de Logte. Huurtermijn 10 jaar. Lasten voor de verhuurder. Huursom ƒ 3,- per jaar.

Mathijs Canters verkoopt zijn deel van het huis aan Antony Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 43 verso; 22-05-1725:
Mattijs Tony Kanters, met toestemming van zijn oom, Hendrik Canters, verkoopt aan Antony Voermans hofstad met opstaand huiske in 't Dorp 1 lopense en beginnende met het een einde van huis en hof van de koper tot aan de weg, ene zijde Aart Willems Smits, andere zijde de verkoper. Koopsom ƒ 100,-.

In 1726 delen Mathijs Canters en Godefridus Raeymakers hun goederen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 34; 16-08-1726:
Mattijs Antony Kanters en Godefridus Raymakers getrouwd geweest met Anna Maria Kanters namens Johanna en Antony zijn minderjarige kinderen. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Antony Kanters, president, hun vader en grootvader.
1e lot krijgt Mattijs het voorste deel van het huis bestaande uit keuken, opkamer, kelder strekkende van de gevel van de straat tot de eerste schouw genaamd de aukeucken met de brandmuren samen te onderhouden; de helft van de hof en de achterste helft van het drieske naast Antony Voermans; de helft van een akker op de Logte 4 1⁄2 lopense de zijde naast Willem Jan Loomans; de helft van een akker op de Logte 5 lopense de zijde van Raymakers; land op de Logte 3 copse naast Jan Goorts; land op de Logte 1 1⁄2 lopense naast Goort Buckums; de helft van een rente van ƒ 300,- à 5% ten laste van Willem Rijnders van Hoof, op Heusden.
2e lot krijgt Godefridus Raymakers de twee kamers, beginnende van de keukenschouw dwars tot aan den hof; de andere helft van den hof tot naast de kinderen van der Linden; de helft van een akker op de Logte geheel 4 1⁄2 lopense de zijde van Joris Alons; de helft van een akker op de Logte geheel 5 lopense naast de erven Flips Timmermans; land op de Logte 2 lopense naast Goort Buckums; de helft van een rente van ƒ 300,- à 5% ten laste van Willem Rijnders van Hoof, op Heusden.

Mathijs Canters verhuurt zijn deel van wat land aan Antony Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 37; 17-08-1726:
Mattijs Antony Canters geeft in huur aan Antony Voermans de helft van een akker op de Logte geheel 4 1⁄2 lopense naast Willem Jan Loomans; land op de Logte 3 copse naast Jan Goorts. Huurtermijn 8 jaar. Huursom ƒ 3,- per jaar plus de lasten. Verponding 8 stuiver per jaar dorpsverponding en 8 stuiver per jaar landsverponding uit het gehele land.

Het huis wordt door de broer van Godefridus Raeymakers, die naar Echt is verhuisd, verhuurd aan Antony Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 58; 10-02-1727:
Willem Raymakers, broeder van Godefridus Raymakers, wonende te Egt, verhuurt namens zijn broeder, missive van Godefridus Raymakers de dato 27-01-1727 Brussel aan Antony Voermans de helft van huis, hof, land alsmede de helft van een rente van ƒ 15,- per jaar ten laste van Willem Rijnders van Hoof, op Heusden. Zoals Godefridus Raymakers een en ander verkregen heeft bij deling de dato 16-08-1726. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 3,- per jaar exclusief de lasten. Onderhoud rekening huurder.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 71 verso; 14-07-1727:
Godefridus Raymakers, te Egt, verklaart mits sijne verre afwooninge zijn broeder Willem Raymakers te hebben verzocht, om de goederen, competerende aan zijn onmondige kinderen en gelegen te Asten, te verhuren. Op 10-02-1727, zijn deze goederen verhuurt aan Antony Voermans. Comparant als vaderlijk voogd van zijn kinderen approbeert deze verhuring.

De kinderen van Godefridus Raeymakers en Anna Maria Canters hebben een erfenis van Matthijs van Hove tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 6 verso; 07-07-1732:
Johan van Broyen, rentmeester van de Grooten Bagijnhoff, te 's Hertogenbosch, heeft zich laten informeren aangaande wie de erfgenamen, descedenten of tegenwoordige bezitters zijn van de goederen van Mattijs van Hove nu Peter Goorts en de weduwe Willem Frans Willems. Wij verklaren dat Mattijs van Hoof heeft nagelaten een dochter die getrouwd geweest met Antony Canters, in leven president van Asten geweest, die twee dochters heeft gehad waarvan er een is getrouwd geweest met Joris Allons waarvan drie kinderen zijn nagelaten. Naementlijck eenen soon genaemt Jan, sijnde soldaet en een doghter met naeme Johanna ende ander doghter Elisabet. Ende ander doghter getrouwt is geweest met Goort Raymaekers waervan twee kinderen sijn naergelaeten, naementlijck Tony en Johanna. Wij hebben echter niet kunnen achterhalen Peeter Goortsen Willems en de weduwe Frans Willems nog hun erfgenamen of goederen.

Godefridus Raymaeckers is rond 1730 te Echt overleden en bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van de kinderen van Godefridus Raeymakers:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 204a:
Nu Antoni Voermans, transport 13-06-1739.
Antoni en Johanna Raijmakers.
Huijs, hoff en aangelagh 1 copse.

De kinderen van Godefridus Raeymakers verkopen na zijn overlijden het huis aan Antoni Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 194 verso; 13-06-1739:
Hendrik Smulders man van Johanna Raymakers, wonende te Geldrop en Antoni Raymakers, wonende te Nunem, in het Graafschap Thorn. Kinderen en erven van Godefridus Raymakers verkopen aan Antoni Voermans de helft van een huis, bestaande uit twee kamers, van de keukenschouw dwars doorgaande tot aan den hof, zoals het tegenwoordig is staande. Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders en hun oom. Koopsom ƒ 100,-.

Antoni Teunis Franse Voermans is geboren te Asten op 31-07-1680 als zoon van Antonius Fransens en Anna Peters (zie Voormalig huis G854). Hij is op 13-02-1707 te Someren getrouwd met Christina Peter Verhoijsen, geboren te Someren op 15-02-1687 als dochter van Petrus Nicolaas Verhoysen en Wilhelmina Dircks Verdijsseldonck:

Contraxerunt matrimonio Anthonius Theunis et Christina Petri Verhoijsen; testes Petrus Gerit Wijnen et Maria Hendrici Verdeijseldonck.

Huwelijkscontract van Anthonius Theunis en Christina Petri Verhoijsen; getuigen Petrus Gerit Wijnen en Maria Hendrici Verdeijseldonck.

03

Het gezin van Antoni Teunis Franse Voermans en Christina Peter Verhoijsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 19-01-1709 Kind Asten ±1709
2 Antonius Asten 09-03-1711 Kind Asten ±1711
3 Wilhelmina Asten 30-05-1713 Lierop 21-12-1731
Francis van den Boomen
Lierop 19-01-1792
4 Antonius Asten 22-02-1716 Asten 24-07-1740
Anna Cornelis Tielemans
Asten 29-02-1780 zie Markt 14 en 16
5 Franciscus Asten 28-04-1719 Kind Asten ±1719
6 Franciscus Asten 14-10-1720 Kind Asten 09-05-1731
7 Anna Maria Asten 25-05-1723 Kind Asten ±1723
8 Johannes Asten 21-08-1726 Kind Asten ±1726
9 Maria Asten 21-08-1726 Kind Asten ±1726
10 Petrus Asten 17-03-1730 Kind Asten 23-09-1747

Zij woonden voordat ze dit huis huurden en later kochten in de Wolfsberg (zie Wolfsberg 16).

Als Antoni Teunis Franse Voermans ziek wordt maakt hij samen met zijn vrouw een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 111; 26-05-1728:
Antonie Voermans en Cristina Verhoysen, zijn vrouw, testeren. Antoni is ziek. Alle voorgaande maakselen vervallen. Al hun goederen gaan naar de langstlevende van hen beide.

Christina Peter Verhoijsen als vrouw van Antoni Teunis Franse Voermans had in het dorp een winkel:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 129; 28-08-1728:
Cristina Antoni Voermans draagt een pertinente specificatie, met dag en datum, van raapolie, zeep en boomolie als door Gabriel Swanenberg, coster, bij haar gehaald is ter smering van het horologie en de klok. Beginnende van 27-07-1727 tot 26-06-1728 zijnde 12 kannen raapolie, 24 pond zeep en 6 maatjes boomolie.

Antoni Teunis Franse Voermans wordt ook wel Antoni Fransen Voermans genoemd, zoals we later bij de verpondingen zullen zien, en hieronder staat een geschil beschreven met Willem Jan Lomans over botertobben:

Asten Rechterlijk Archief 21 folio 2; 21-02-1729:
Antoni Voermans, aanlegger contra Willem Jan Lomans, gedaagde. Aanlegger vraagt voldoening van vijff bottertoppen en een haerington ter somme van 5 gulden 14 stuiver die hij, te Maestright, bij Jacob Hennekens, had staan en door gedaagde zijn opgeladen. Gedaagde zegt van Antoni Voermans geen botertobben nog haringhton opgeladen te hebben doch dat Hennekens hem vijf tobben en een ton had meegegeven in plaats van andere, die Hennekens van hem had aangenomen. Bijlage: Jacob Hennekens verzoekt aan Willem Jan Lomans om de zes tonnen die hij bij hem opgeladen heeft aan Toni Franssen terug te geven de dato 22-01-1729

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 154; 31-05-1729:
Francis Willem Loomans, Francis Jan Canters en Jan Jan Peeter Smits. Zij verklaren ter instantie van Anthoni Frans Voermans dat zij, deponenten, te Mastright zijnde, op 18 mei laatstleden, ten huize van Jacobus Hennekens, herbergier, inden Blauwen Leeuw, duidelijk en zeer wel hebben verstaan dat Jacobus Hennekens uit zichzelf en ongevraagd, vroeg aan de vrouw van Anthoni Frans Voermans, daarook present zijnde: "Seyt ghij weder goet maten met den Snipsen", bedoelende Willem Jan Loomans, te Asten. Waarop zij antwoordde: "Daar ben ick niet quaet maten met." Verder vroeg Hennekens: "Hebt ghij U botertobben van Willem Jan Loomans wederom?" Waarop zij zei: "Neen, want hij, Willem Jan Loomans, seyt, dat ghij, Hennekens, die hem hebt gegeven in voldoeninge van andere botertobben, die ghij alvoorens van hem hebt aangevardt ende siet daar in de rolle van Heere Schepenen van Asten wat hij daar op heeft doen schrijven." Waarop, Hennekens, na de rolle gelezen te hebben zei: "Dat lieget WillemJan Loomans want ick hebbe hem die opgeladen, seggende, dit sijn de tobbe van Antoni Franse." En dat Willem Jan Loomans hierop antwoordde: "Dat sien we wel, want sijn merck staat daar op." Hij heeft Loomans belast dat hij die aan Anthoni Fransen zou restitueren hetwelk Loomans heeft aangenomen en zei: "Wij sijn goede vrienden en wij staan het oock soo qualijck met malkander niet dat hij daarvan sal seggen, want ick ben daar nu seer mede verlegen." Waarop Hennekens zei: "Dan nemt se mede."

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 157 verso; 20-06-1729:
Alzo questie en verschill is ontstaan tussen Antoni Frans Voermans ter eenre en Willem Jan Loomans ter andere zijde betreffende de zes botertobben, te Mastright, ten huize van Jacobus Hennekens, opgeladen en welk verschil zo ver is opgelopen dat het gekomen is voor het gerecht van Asten. Om verdere onkosten en ongelegenheden te voorkomen is, door tussenkomst van goede vrienden, een overeenkomst gemaakt: Antoni Frans Voermans zal in plaats van de opgeladen botertobben zes andere tobben leveren ten huize van Hennekens. Ieder zal zijn eigen onkosten voldoen doch Willem Jan Loomans zal aan Antoni voorschreven twee ducatons betalen. Indien woorden van injurie gevallen zijn, dan zullen deze niet gezegd zijn. Willem Jan Loomans betaald het officie. 

Antoni Teunis Franse Voermans koopt een huis en land in het dorp dat gezien buurman Mathijs van Heugten (zie Dijkstraat 37 en 39) dicht bij Vosselen heeft gelegen:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 99 verso; 22-02-1729:
Conditie en voorwaarden. Adriaan van Oort getrouwd met Jenneke Hendrix, te Woensel, Joost van den Nieuwenhuysen getrouwd met Hendrina Hendrix, te Eyndhoven, Francis Hendrix, te Mierlo, Johan van Coll voor Catarina Ooms weduwe Arnoldus Hendrix en haar drie onmondige kinderen, te Antwerpen, Francis Hendrix alsnog voor Hendrick, minderjarige zoon van wijlen Willem Hendrix, te Asten. Zij verkopen, met toestemming van drost en schepenen de dato 18-01-1729 de goederen die wijlen Maria Hendrix, hun moeder en grootmoeder, heeft nagelaten. Zij verkopen aan Antony Voermans huis, ene zijde Mattijs van Heugten, andere zijde en einde de gemeente, ene einde Teunis Peters, te betalen wegens de kinderen Hendrik Jan Hoefnagels 2 stuiver per jaar in de verponding; land de Marieacker 5 lopense naast Mattijs van Heugten; land de Harxacker ook de Jacopacker 1 1⁄2 lkopense naast Mattijs van Heugten; land den Hoolen ook den Colenacker 1 lopense naast Mattijs van Heugten; land den Bergh 1 lopense naast Mattijs van Heugten; land aen de Beemt 1 lopense naast Mattijs van Heugten; hooiveld het Heyvelt 2 lopense naast de kinderen Hendrick Jan Hoefnagels; het Weyvelt 6 lopense naast Mattijs van Heugten, dit perceel is belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; groes het Kampken 3 lopense naast Mattijs van Heugten; groes in den Hooff 1⁄2 lopense naast Antonis Peters. Koopsom ƒ 336,-.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 102 verso; 22-02-1729:
Antony Voermans is schuldig aan Adriaan van Oort cum suis ƒ 220-13-4 à 4%. Marge: 22-02-1730 gelost door de vrouw van Antoni Voermans.

Antoni Teunis Franse Voermans huurt een huis en land in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 188 verso; 13-08-1729:
Ida Sporenbergh, weduwe Francis van de Loverbosch, geeft in huur aan Antoni Fransen Voermans huis en landerijen in de Wolfsbergh. Zoals door wijlen haar man is aangekocht en door Thomas Pollen, Jan van Helmont en anderen wordt gebruikt. Huurtermijn 10 jaar. Huursom ƒ 2,50 per jaar.

De vrouw van Antoni Teunis Franse Voermans, Christina Peter Verhoijsen, twee van zijn kinderen en hun dienstmeid Elisabeth Hoefnagels leggen een verklaring af over een vechtpartij in hun herberg:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 14-05-1733:
Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren Cristien Voermans, Willemyn Voermans, 20 jaar, Elisabet Hoefnagels, 17 jaar, meid van Cristina Voermans, Elisabet heeft geen eed willen afleggen, Jan Peeter Smits, Jan Willem Loomans, 20 jaar, Hendrick Vrients, 22 jaar, Tony Tony Franssen Voermans, 17 jaar, Arnoldus Molendijcx, de vrouw van Arnoldus Molendijcx.
Of Hendrick Halversmit, cirurgijn, alhier, op 11-01-1733, ten hare huize niet heeft verbonden van een quetsure in sijnen arm Jan Verdijsseldonck van Sommeren?
Christien weet dat Jan Verdijsseldonck en Hendrick Halversmit in het huis van Christien Voermans geweest zijn, doch heeft niet gezien dat Jan Verdijsseldonck verbonden werd. Zij had wel gehoord dat deze gequetst was. Omtrent den eedt verzoekt zij enig uitstel.
Willemijn heeft een en ander wel gezien.
Jan Willem Loomans en Hendrick Vrients weten van niets.
Op 12 mei 1733 legt Cristien Voermans den eedt af en persisteert bij haar voorgaande verklaring.
Willemyn Voermans persisteert bij haar voorgaande verklaring. Zij heeft echter niet gezien dat Halversmit de plaester daerop heeft geleyt maar wel dat hij de wonde uytmalcanderen doude en sijne smeerbusse op tafel opensettende eenige instrumenten gesien heeft.
Elisabeth verklaart dat zij gezien heeft dat Jan Verdijsseldonck van Somers een wonde had en dat de curigijn met sijn plaesterpot besig sijnde met plaester te maecken. Ook heeft zij gezien dat de wonde gevisiteerd werd en windels en doeken tot verband behorende.
Of zij, op de laatste dag van december 1732, ofwel, Nieuwjaar 1733, ten huize van de weduwe Frans Huyberts geweest zijn. En of daar niet met de caert speelende waeren onder andere Joost Jan Hoefnagels?
Tony Voermans zegt daar geweest te zijn en heeft Joost Jan Hoefnagels kaart zien spelen met Arnoldus, knecht van Piet van Dorren.
Jan Peeter Smits, Jan Willem Loomans en Hendrick Vrients beamen dit artikel.
Of er geen questie is ontstaan tussen Jan Peeter Smits en andere. En of deze toen niet bedreigd is geworden. Of Joost Jan Hoefnagels op Nieuwjaarsavond bij Arnoldus Molendijcx geen cruyt en loot heeft gekocht, hebbende een snaphaan in de hant?
Arnoldus Molendijcx verklaart dat op Nieuwjaaravond laatstleden, laat in den avond, zijn vrouw was al op bed liggende, in zijn huis is gekomen, Joost Jan Hoefnagels en die bij hem polver off bussecruyt heeft gekocht. Weet verder niets.
De vrouw van Arnoldus Molendijcx, op bed liggende, heeft gehoord dat Joost Jan Hoefnagels cruyt kwam halen. Weet verder niets.
Tony Voermans weet dat tussen Jan Peter Smits en Joost Jan Hoefnagels questie is geweest.
Op 27-01-1733 heeft Jan Peter Smits verklaart dat hij met Joost Jan Hoefnagels verschil van woorden heeft gehad en dat Joost Jan Hoefnagels toen zei: "Gaet gij door de voorste deure uyt, ick sal door de agterste deure uytgaen". En dat Joost Jan Hoefnagels hem tegen kwam op de hoek van het huis van de weduwe Frans Huyberts, zeggende: "Ik sal U schieten off gaet weg". Hij, deponent, is toen ook geschoten geworden door Joost Jan Hoefnagels. Bij het passeren deses zijn de doorschoten kleren getoond.
Jan Willem Loomans zegt dat Joost Jan Hoefnagels en Jan Peeter Smits verschil van woorden hebben gehad en dat Joost Jan Hoefnagels zei: "Gaet gij die deur uyt, ik sal die deur uytgaen".
Hendrick Vrients heeft geen verschil van woorden gehoord tussen voornoemde twee personen.
Op 12-05-1733 verklaart Tony Voermans dat hij heeft gezien dat Jan Peter Smits en Joost Jan Hoefnagels malcanderen sloegen en hantgemeyn waeren. Hij persisteert bij zijn voorgaande verklaringen.
Jan Willem Loomans verklaart dat hij heeft horen zeggen dat Jan Peter Smits is geschoten in sijnen buyck en verder dat wanneer Joost Jan Hoefnagels en Jan Peter Smits buitenshuis gegaan zijnde, hij een slag heeft gehoord, zonder te kunnen onderscheiden of het was een schiet off een slag op een deure.
Hendrick Vrients weet niets.
Op 12-05-1733 zegt Antony Antony Voermans gezien te hebben dat Joost Jan Hoefnagels een snaphaan in sijn hant hadde. En dat hij met Jan Peter Smits, buyten op de plaets, tussen de schuur en huysinge van de weduwe Frans Huyberts en Cobus Bartels sijnde, sijde, og siet toe hij heeft een snaphaen, laet ons gaen en Jan Peter Smits sijde dat hij den duyvel heeft en hij met Cobus weg gaende hebben aenstonts fuer gesien en eenen scheut gehoort en daerop uyt lopende hebben bevonden dat Jan Peter Smits in sijnen buyck was gequets, seggende, ik hebbe het nu genog en Joost Jan Hoefnagels naloopende hebben hem met een snaphaen bevonden dewelke sij hem hadde afgenomen.

Antoni Teunis Franse Voermans huurt nogmaals de Braasselse tiende en heeft ook nog geld van de eigenaar van die tiende tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 42; 14-09-1733:
Martinus Jan Paulus geeft in huur aan Antony Voermans 1⁄10e deel in de Braesseltiende rijdende tegen de Weytveltse tiende. Zoals hij, verhuurder, die heeft aangekocht van Dierck de Lauw of zijn weduwe. Huurtermijn 4 jaar. Huursom: ƒ 20,- per jaar. De verhuurder betaald de dorps- en andere lasten.

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 20; 20-03-1734:
Tony Voermans heeft nog te ontvangen van Martinus Jansse Paulus ƒ 10,-. Aan hem, te Helmont, geleend. 

Christina Peter Verhoijsen heeft op aangeven van haar man Hendrien Clemens gedaagd:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 24; 27-09-1734:
Christina Verhoysen getrouwd met Antony Voermans zegt dat op orders van haar man is gedaagd, Hendrien Clemens getrouwd met Antony van Riet voor de som van ƒ 10,-die haar man schuldig is. Gedaagdesse zegt dat zij als getrouwde vrouw staat onder voogdij van haar man en is volgens de costuymen niet aansprakelijk.

De twee kinderen van Antoni Teunis Franse Voermans en de dienstmeid moeten opnieuw een verklaring afleggen omtrent een vechtpartij. De in dit document genoemde frase 'met de rok af hebben', wordt waarschijnlijk bedoeld dat hij geen mes bij zich had.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 05-04-1735:
Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen van Asten om namens hem te verhoren Johannes van der Linden, 46 jaar, Tony Frans Voermans, 50 jaar, Willemyn Tony Voermans, 21 jaar, Elisabet Hoefnagels, 21 jaar. Of het niet waar is dat Ulieden heeft gezien dat tussen Hendrik Willemsen en Jan Jan Peeter Smits, op maandag, 28 maart 1735, in of omtrent het huis van Antony Fransse Voermans questie en verschil is ontstaen, soodanig dat sij ider met blancke messe, off ander geweer, d'een den anderen sneden en quetste. Johannes van der Linden weet niets. Tony Frans Voermans verklaart wel gehoord te hebben dat onder het speelen met de cart kwestie was voorgevallen. Hij heeft verder niets gezien omdat hij uit zijn huis was gegaan. Willemyn Tony Voermans verklaart als haar vader en verder dat Jan Jan Peeter Smits voor in huis was gekomen en gevraagd zijnde of die rock aff hadde. Hij, Smits, antwoordde: "Dat is niemand". Elisabet Hoefnagels verklaart als Antony Fransse Voermans.

Antoni Teunis Franse Voermans heeft nog een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-07-1735:
Flores Pieter von Cotzhausen, secretaris, aanlegger, contra Antony Voermans, gedaagde. Gedaagde heeft op 10-11-1729 van aanlegger ƒ 100,- geleend. Tot nu toe zijn deze niet afgelost.

Een half jaar na de vorige vechtpartij moeten Christina Peter Verhoijsen, dochter Wilhelmina en de dienstmeid opnieuw een verklaring afleggen: 

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-10-1735:
Peter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren Cristien Voermans, Willemyn Voermans, 22 jaar, Elisabet meyt bij Antony Voermans, 21 jaar, Anna Buckems, Jan Frans Doenssen, Philips Warenburg, Hendrik Frans Vrients, Catarina, vrouw van president van de Cruys en Anna meyt van president van de Cruys.
Of de eerste zes deponenten niet kennelijck is dat op zondag, 25-09-1735, Asten kermis, ten huize van Antony Voermans, de persoon van Jan Frans Doenssen door Jan Janssen van Rijt en Paulus Peters Biemans gesneden en gestoocken is, zodanig dat hij de vlucht heeft moeten nemen?
Cristien Voermans weet niets. Willemyn Voermans weet dat Jan Frans Doensen in haar huis is gekomen en dat Jan Verriet en Paulus Peeter Biemans vonden dat Jan Frans Doensen laghte. Dat Jan van Riet tegen Paulus Peeter Biemans zei: "Hij laghte over mij". Dat zij toen getweeën met haer messen voornoemde Jan Frans Doensen attaqueerden en dat deze agter uytlopende door de twee personen, met de messen in hun hand, werd vervolgt. Elisabet meyt bij Antony Voermans verklaart eender. Anna Buckems weet hiervan niets. Wel heeft ze Jan Verriet en Paulus Peeter Biemans door den hof van Cristien Voermans zien lopen met haere messen in hun handt. Philips Warenburg heeft Jan Frans Doensen agter uyt zien lopen en weet verder niets.
Aan de drie volgende deponenten te vragen of op zondag, 25 september, Hendrick Frans Vrients door Jan Janssen Verrijt en Paulus Peeter Biemans niet geslagen en gestooten en daerna met messen gesneden en gequest is?
Hendrik Frans Vrients verklaart dat hij aan het huis van de president waeter staende maken door Jan Janssen Verijt met een mes door sijn kleeden waere geschneden geworden, om niets, in sijn weten. Catarina, vrouw van president van de Cruys verklaart dat Jan Verriet en Paulus Peeter Biemans ider met haare messe in haere handen, in haer huys waeren gecoomen, raesende en tierende, schneidende over de kast, stoel en vuureyser en daerna bevonden dat Hendrick Frans Vrijns van buyten in huys is gecomen, door sijn cleeren was geschneden. Zij heeft dan de deur gesloten. Anna meyt van president van de Cruys verklaart hetzelfde, doch zij heeft niet gezien dat er over de kast en stoelen is gesneden. 

Antoni Teunis Franse Voermans vordert via de schepenbank de schulden die bij hem voor winkelwaren zijn gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-01-1736:
Antony Voermans, aanlegger contra Martinus Jan Paulus, gedaagde. Aanlegger en gedaagde hebben, op 22-03-1735, hun wederzijdse pretenties afgerekend. Gedaagde is hierbij ƒ 37-10-4 schuldig gebleven. Hij heeft sindsdien nog ten huize van de aanlegger gehaald voor 26 stuiver winkelwaren. Op 19 october laatstleden heeft aanlegger voor de dienstmaagd van gedaagde nog ƒ 2,- betaald. En alsnog heeft aanlegger, op 15 december laatstleden ƒ 2-10-0 betaald. Aanlegger heeft dus nog te pretenderen van gedaagde ƒ 43-08-4. Ondanks minnelijke aanmaningen is betaling hiervan uitgebleven. Reden om in recht te gaan.

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 30; 18-06-1736:
Antony Voermans, aanlegger contra Pieter Langendonk, gedaagde. Gedaagde is bij de afrekening, op 24-01-1733, wegens geleverde boter aan Antoni Loomans, schuldig gebleven ƒ 12,-. De meerdere som is ook door gedaagde en Peter Coopmans betaald.

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 35; 03-02-1738:
Antoni Toni Voermans, aanlegger contra Pieter Langendoncq, gedaagde. Aanlegger heeft te vorderen van gedaagde ƒ 12,- die deze schuldig is gebleven als borge voor Antoni Loomans, bij afrekening de dato 24-01-1733. Zijnde de meerdere koopgelden door gedaagde betaald aan aanlegger wegens geleverde boter aan Antoni Loomans. Gedaagde ontkend zijn borgschap, hij wil dit ook met eede bevestigen. Aanlegger heeft zijn schuldboek overlegd waarin onder andere stond: met Piet Langendoncq afgereekent, op 24 january 1733, van geleverde boter van Antoni Loomans daar Piet Langendoncx is borge voor gebleeve doen ontfangen 132 gulden soo resteert nog 12 gulden en 18 1⁄4 stuiver. De eis is niet accorderend met het schuldboek ook mag deze bank geen zaken boven ƒ 12,- afhandelen. Naschrift: Gedaagde heeft aangenomen en zal betalen.

De schepenen van Asten leggen een verklaring af voor zoon Antoni Antoni Voermans die als voerman verre reizen maakt:

Asten Rechterlijk Archief 118 fol 16 29-06-1737:
Schepenen van Asten verklaren, dat Antoni Voermans getrouwd met Christina Verhoysen en hun kinderen Antoni en Willemyna, wonen in een huishouden van goeder naam en faam. Wijders verklaren wij dat den voorschreven Antoni, soone Antoni Voermans, is een voerman die continuelijk en geduurig is vaarende of rijdende, met een kar met twee of drie paarden bespannen, met de coopmanschappen van sijn ouders van hier op Mastrigt, Luyk, Keulen, Keyzers Braband en Vlaanderen, Breda en 's Hertogenbosch als elders. Alles voor soo veel ons kennelijk, redelijk en billijk is dese getuigenis tegeven. Michiel van de Cruys, Jan van Helmont, Peeter van de Voort en dit merck + gestelt Antony Muyen den welcken verklaart tegenwoordig niet te konnen schrijven vermits een sweering aan sijn regterhant heeft.

Antoni Teunis Franse Voermans was vierman in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 148; 17-04-1738:
Joost Jan Hoefnagels verkoopt aan Antony Voermans, gezworen vierman, de helft van een groesveld aan de Cruyskenswegh geheel 3 lopense naast Peter Jan Aarts. Recht op te delen van het erf Peter Jan Arts tot op het erf van Paulus Hoefnagels. Zijnde deze helft naast Peter Jan Smits. Verkoper aangekomen van Gabriel van Swanenbergh, bij transport 24-12-1732. Koopsom ƒ 30,-.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 189 verso; 18-04-1739:
Antoni Voermans, vierman, verkoopt aan Marten van Deursen huiske en hof in de Wolfsberg 1 copse, ene zijde en einde weduwe Paulus Hoefnagels, andere zijde de weduwe Hendrik Huyberts, andere einde de straat. Koopsom ƒ 50,- à 4%.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 173 verso; 16-07-1750:
Maria Warenberg, weduwe Hendrik Goort Hoefnagels, verkoopt aan Antoni Franse Voermans, vierman land den Wilbertsacker 1 1⁄2 lopense naast Jan Timmermans; land het Seyeackerke 1 lopense naast Jan Timmermans. Belast met ƒ 0-8-12 per jaar met meer andere, aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 25,-

Antoni Teunis Franse Voermans koopt een obligatie en krijgt dat later weer uitbetaald:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 4; 08-03-1740:
Godefridus Brengers getrouwd met Anna Margareta Houtappels weduwe Peter Jan Loomans, te Weert, verkoopt aan Antoni Voermans een obligatie van ƒ 187-10-0, de verkoopster, bij versterf van haar dochter, Helena Peter Loomans, aangekomen en de dato 27-09-1738 voor schepenen Asten gepasseert. Marge: 24-05-1743 copie gemaakt voor Louis Hoefnagels en Peter Jan Aarts als momboiren over Jan en Maria Loomans. 

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 214; 20-05-1740:
Antoni Franse Voermans heeft ontvangen ƒ 145,- gekomen uit de verkochte goederen van Willem Jan Loomans en ter voldoening van een obligatie van ƒ 187-10-0 de dato 27-09-1738 ten laste van Willem Jan Loomans en hem, comparant, aangekomen bij koop.

Antoni Teunis Franse Voermans heeft geld uitgeleend:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 39; 27-06-1740:
Antoni Franse Voermans, aanlegger contra Peter Loomans, gedaagde. Terugbetaling van ƒ 11,- geleend geld.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 28; 31-08-1740:
Aart Driessen de Zeger getrouwd met Maria, dochter Willem Hendriks en Jan Peter Smits getrouwd met Maria Jansen Piek, weduwe Willem, zoon Willem Hendriks zijn schuldig aan Antoni Franse Voermans ƒ 84,- à 4%, als rest van ƒ 100,- door voornoemde Antoni Franse Voermans aan de weduwe van Willem Hendriks geleend ten tijde dat het comptoir van de Gemene Middelen betaald moest worden, hetgene Jan Goort Gerart was hebbende alsmede ƒ 40,- verlopen intrest ten laste van de nalatenschap van de weduwe Hendrik Willems. Zijnde de voorschreven ƒ 84,-, 3⁄5e deel van ƒ 140,-. De andere 2⁄5e delen blijven op de nalatenschap.

Antoni Teunis Franse Voermans was ook collecteur van de bede en verponding en wordt in onderstaande documenten als zodanig genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 215 verso; 14-06-1748:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Franse Voermans, collecteur der coninxbede, 17-09-1744 - 17-09-1745 en van de landsverponding, 1745, legt beslag op de vaste goederen van Martinus Tijssen van Hooff, aan den Dijk van hem en zijn moeder om daaraan te verhalen ƒ 8-1-4.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 111 verso; 17-10-1748:
Antoni Franse Voermans, als collecteur der coninxbede, 17-09-1744 - 17-09-1745, laat de goederen van de weduwe Jacobus Bosbremer, in de Wolfsberg, executeren om daaraan te verhalen ƒ 4-6-2 per jaar wegens verschulde bede en verponding. 

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 231 verso; 16-01-1749:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Franse Voermans, collecteur van de coninxbede, 17-09-1744 -17-09-1745 en de landsverponding, 1745, heeft bij executie verkocht de vaste en onroerende goederen van de weduwe Jacobus Bosbremer tot verhaal van ƒ 4-6-2. Opbrengst ƒ 220,- welke zijn geconsigneerd ten bate van de crediteuren.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 10; 23-02-1750:
Antoni Antoni Voermans, aanlegger contra Antoni Franse van Bussel, gedaagde. Aanlegger heeft van gedaagde nog te vorderen ƒ 10-18-4 wegens resterende lasten op zijn borgemeestersboek, 1745.

Christina Peter Verhoijsen laat in haar schuldboek zien dat de kinderen en erven van Martinus Jan Paulus nog een schuld open hebben staan:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 45 verso; 25-05-1751:
Cristina Verhoysen getrouwd met Antoni Fransen vertoond een schuldboek waarin onder andere staat:
Op 22-03-1735 heb ik afgerekend met Martinus Jan Paulus; hij blijft mij nog schuldig ƒ 37-10-04.
De 19e van sijn meyt goet gesprooke ƒ 2-00-00 en nog van verhaalde waar ƒ 1-06-00
Op 15-12-1735 aan Martinus Jan Paulus geleend ƒ 2-12-00, nog een koe gekocht van mij ƒ 22-10-00 en nog betaalt aan procureur Heycoop wegens verdient salaris en verschotte in saake contra Martinus Jan Paulus voor schepenen Asten geventeleert op den 02-01-1736 en finalijk getermineert volgens quitantie alhier in originali vertoont ƒ 22-12-00.
Totale schuld bedraagt ƒ 86-10-00.
Omdat de kinderen en erven van Martinus Jan Paulus menen dat hun vader ook pretenties op haar heeft willen zij een en ander niet voldoen zonder dat Antoni Voermans of zijn vrouw deselve schult met eede soude sterken dat die goet en deugdelijk is. Cristina verklaart dat Martinus Jan Paulus niets van haar te vorderen heeft en dat haar tegoed rechtvaardig is. Zij bevestigd een en ander onder eede.

Antoni Teunis Franse Voermans kwam op zijn oude dag nog in de Peel en moest hier getuigen in verband met doodslag:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 54; 05-11-1751:
Verhoor van Jan Bernardus Brunas, 26 jaar, Antoni Voermans den oude, 73 jaar, Adriaan van Creyl, 75 jaar, Jan Aart Tielen, 28 jaar, Marten Wilbert Berkers, 26 jaar en Pieter Slaats, 27 jaar.
Of zij niet weten dat Antoni Jan Verreyt, als schaapherder gewoond hebbende bij Aart Jan Tielen, gisteren is geweest met de schapen achter Heusden op de gemene hei en wie bij hem waren?
Jan Bernardus Brunas verklaart, gisteren tussen 12 en 1 uur, met zijn kar uit de Peel gekomen te zijn en toen in de hei achter Heusden te hebben zien liggen Antoni Jan Verreyt en hem aangesproken. Ziende dat hij aan zijn hoofd erg bloedde, maar zonder spraak. Hij heeft hiervan kennis gegeven aan Aart Jan Tielen en zijn knecht.
Antoni Voermans den oude en Adriaan van Creyl verklaren dat zij Antoni Jan Verreyt, bloedend aan zijn hoofd, hebben zien liggen. Een zoontje van Jan Verboogen was daar ook aanwezig.
Jan Aart Tielen verklaart dat Antoni Jan Verreyt, bij hem gewoond hebbende, gisteren met zijn schapen in de hei is geweest en dat hij op een boodschap van Jan Brunas, zijn herder met de kar uit de hei heeft opgehaald. Er was verder niemand ter plaatse dan twee kleine kinderen van Nol den schaapherder van Pieter Slaats.
Marten Wilbert Berkers heeft gisteren met Aart Jan Tielen, zijn baas, de voornoemde Antoni Jan Verreyt uit de hei opgehaald en daar gezien twee kinderen en Nol den schaapherder van Pieter Slaats.
Pieter Slaats weet niets.
Of zij niet weten door wie Antoni Jan Verreyt gekwetst is geworden, waar en in wiens presentie?
Jan Bernardus Brunas verklaart, dat, als hij Antoni Jan Verreyt had gevonden, hij niemand in de buurt gezien had dan Nol Peter Sluyters, schaapherder bij Pieter Slaats. Hij heeft hem gevraagd of zij ruzie hadden gehad, waarop Nol Sluyters zei: "Hij heeft mij met de vork geslagen dat ik er bijna neerviel en doen sloeg ik hem wederom".
Antoni Voermans den oude verklaart dat wanneer hij gisteren Antoni Jan Verreyt had gevonden de schaapherder van Pieter Slaats bij hem is gekomen, zeggende: "Tony heeft de buykpijn", waarop hij, deponent, onderzoekende en bij Toni komende zag dat hij bloedde en niet kon spreken, zeggende: "Hij is geslagen". Waarop de voornoemde herder zei: "Wij hebben verschil gehad over een spurrieacker en heb hem doen geslage en vreest dat ik hem te hart geslagen sal hebben, dog Toni Verreyt heeft mijn eerst geslagen gehat".
Adriaan van Creyl verklaart hetzelfde.
Jan Aart Tielen weet niet wie de kwetsuur aan Antoni heeft toegebracht, hem niet meer horen spreken en dat hij deze morgen, rond 5 uur, in zijn huis is overleden.
Marten Wilbert Berkers heeft Antoni niet meer horen spreken en verder, gisteren, Nol de schaapherder hebben horen zeggen tegen Pieter Slaats: "Ik wist niet dat het soo hart was, anders soude ik gesweege hebben".
Pieter Slaats heeft Nol Peter Sluyters, zijn schaapherder, gisteren na de middag, rond twee of drie uur thuis komende gevraagd: "Jonge, ik denk niet dat gij den schaapherder van Jan Aart Tielen soo geslage hebt". Waarop hij eerst zei: "Neen", maar kort daarop zei: "Ik was met de schaape van de hey voor na een acker gedreven, wanneer Antoni Jan Verreyt seyde, doe, blixem, wat komt gij hier in den acker doen en daarop hem sloeg dat hij haast viel en daarop niet wedersloeg, omdat den pastoor daaromtrent was, maar kort daarna doen Antoni sijne hont ophitste en den hont sloeg van hem, waarop hij Antoni met de vorkesteel geslagen heeft, dat hij allenskens viel en heeft verders de schapen gehuut". Deponent zegt verder sedertdien Nol niet meer gezien te hebben of te weten waar hij is.

Antoni Teunis Franse Voermans verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 244 verso; 23-03-1752:
Antoni Franse Voermans verkoopt aan Mattijs Dirks land de Wanbraake 1 1⁄2 lopense naast Nicolaas Philipse. Koopsom ƒ 50,-. 

In het huizenquohier van Asten over de periode 1736-1751 is Antoni Teunis Franse Voermans eigenaar van de twee huizen, het grote huis 76 en het kleinere huis 75, waarvan hij er een bewoont:

Jaar Eigenaar nummer 76 Dorp Bewoners nummer 76 Dorp
1736 Antonij Voermans Antonij Voermans
1741 Antoni Voermans Antoni Voermans
1746 Antoni Voermans Antoni Antoni Voermans
1751 Antoni Voermans Antoni Antoni Voermans
Jaar Eigenaar nummer 75 Dorp Bewoners nummer 75 Dorp
1736 Antonij Raeymakers de heer Hendrik van de Cruijs
1741 Antoni Voermans Jenneke Dirks en Josijn Roijmans
1746 Antoni Voermans Antoni Voermans
1751 Antoni Voermans Antoni Voermans

Het kleinere huis, dat in eerste instantie nog in eigendom is van de familie Raeymakers, wordt verhuurd aan de Heer Hendrik van de Cruijs. Henricus van de Cruys is geboren te Asten op 02-11-1692 als zoon van Jacobus van de Cruys en Agnetis Knippenbergh (zie Jan van Havenstraat 1). Hij werd op 11-05-1716 kapelaan in Helden en op 03-07-1725 was hij in Asten doopgetuige als 'pastor in Helden' bij de doop van zijn nicht Maria Elisabeth van de Cruys, dochter van zijn broer Michael van de Cruys (zie Voormalig huis G440). Ook was hij als 'Reverendus Dominus' op 05-10-1726 in Asten doopgetuige bij de doop van zijn neef Henricus Leonardus Verhoyse, zoon van zijn zus Petronella van de Cruys (zie Voormalig huis G489 en G490).

Henricus van de Cruys is toen tijdelijk hier gaan wonen om op 11-07-1741 tot pastoor in Lommel te worden benoemd. Op 02-09-1741 is hij in Asten als 'pastor in Lommel' nog getuige bij de doop van zijn achternicht Anna Maria Loomans, kleindochter van zijn zus Petronella van de Cruys (zie Koningsplein 16). Daarna is hij in Asten als 'Reverendus Dominus' op 10-07-1751 getuige bij de doop van zijn achterneef Jacobus de Bruyn, kleinzoon van zijn broer Michael van de Cruys (zie Voormalig huis G440). Tenslotte zien we Henricus van de Cruys als 'pastor in Lommel' nog terug als getuige in Helmond bij de doop op 31-03-1753 van Anna Elisabeth Verhoysen, kleindochter van zijn zus Petronella van de Cruys (zie Familie Verhoysen). 

Na 1745 bewoont zoon Antoni Antoni Voermans, die eerder aan het Marktveld woonde (zie Voormalig huis G479), het grote huis en verhuizen zijn ouders naar het kleinere huis. Antoni Antoni Voermans voer in die tijd samen met Jan Verreyt (zie Marktstraat 1) en zijn neef Antoni Peter Voermans (zie Voormalig huis G854) met goederen van Asten naar Keulen en hier een verhaal uit het archief dat daar ook wat boeven te vinden waren:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 225 verso; 20-11-1748:
Jan Verreyt, 35 jaar, Antoni Peter Voermans, 30 jaar. Zij verklaren ter requisitie van Antoni La Forme, drossard, in Deurne en Liessel dat zij, op dinsdag, 12-11-1748, met een geladen kar van Asten naar Keulen zijn gereden. Hebbende den eerste comparant voor zijn kar vier paarden en de tweede comparant, als knecht van Antoni Antoni Voermans, voor zijn kar vijf paarden. Dat achter Liessel, tussen den Heydrik, ontrent den Hantwijser bij hen zijn gekomen, twee personen, gekleet en sittende op een peert als husaaren, die wat voorgereden zijnde, een van die twee huzaren, die nu te Helden gevangen zit, terug is gekomen, vragende een voedere haver. Dat daarop, Antoni Antoni Voermans, die mede bij de voorschreven karren was, zei: "Mijheer, daar voor in het Dorp is haver te krijgen". Dat daarop de voornoemde huzaar weg is gereden en de comparanten hun weg vervolgd hebben tot op de Moosdijk, alwaar zij gekomen zijn ten huize van Goort van de Moosdijk. Dat daar de voornoemde twee huzaren in huis waren en dat zij, comparanten, Antoni Antoni Voermans en de twee huzaren tesamen zes glaasjes jenever gedronken hebben welke door Antoni Antoni Voermans betaald zijn.
Hebbende daarop, zij comparanten, de weg naar Meyl vervolgd en dat ontrent ten halven de Moosdijk en de Meylse huysen, in de Meylstraat, onder Deurne, ontrent een quartier van het ondergaan van de son de huzaren weer bij hen gekomen zijn, vragende: "Waar is de lange", verstaande daaronder de voornoemde Antoni Antoni Voermans, waarop zij, comparanten, antwoordden: "Die is den voetpat gegaan met die ander man en vrouw". Vragende zij huzaren verder: "Off sij in de herberg bleven", waarop zij weer antwoordden: "Ja". Na even de kar voorbijgereden te zijn zijn ze weer teruggekomen, vragende naar het schelme- en speelmansgoet, zijnde een pak dat de eerste comparant op zijn kar had geladen en toebehoorde aan de voornoemde man en vrouw. Dat zij, huzaren, tegen hen, comparanten zeiden: "Dat pack, dat op de kar leyt, hoort die spitsboeff Speelman en Canali toe, dat moete wij hebbe". Waarop de eerste comparant zei: "Mijnheer, laat het mijn houde, ik moet er voor staan en betalen". Dat de voornoemde huzaar, die nu te Helden gevangen zit, zei: "Het goet raakt U niet, het is dien spitsboeve goet. Gij hebt er geen schade bij". Dat de andere huzaar het voorschreven pak met den zabel van de kar heeft losgemaakt en daarmee terug de straat is gereden en de gedetineerde, de wal opreyde zei: Waar is die spitsboeff, ik sal hem overhoop schiete. Hebbende de comparanten de laatst beschreven huzaar in het gevang te Helden zien zitten en dat zij gezien hebben dat beide paarden van de huzaren verkocht zijn.

Er gebeurden wel eens ongelukken en de knecht van Antoni Antoni Voermans, Bonaventura Hoefnagels (zie Wolfsberg 62) komt door een val van het paard om het leven:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 44; 22-11-1748:
Jan en Leendert Verhoeven, wonende te Agt, Woensel, verklaren, dat zij gisteren, 21 november, in de hei, bij Agt, hebben gevonden een kar met twee paarden, waarvan het voorste gevallen was en waaronder de voerman lag. Zij hebben de voerman onder het paard uitgehaald en bevonden dat hij dood was, waarschijnlijk door de val onder het paard. Het lichaam is naar Asten gebracht ten huize van Jan Bonaventura Loomans en daar gevisiteerd door Johannes Souve welke bevonden heeft dat het hoofd loshangende was en derhalve de nek gebroken te zijn. De verongelukte persoon is Bonaventura Hoefnagels, geboren en wonende te Asten, als knecht bij Antoni Antoni Voermans.

Hieronder zijn doodakte op 21-11-1748 en zijn begraafakte op 24-11-1748:

Antoni Antoni Voermans bezat ook een huis in Milheeze:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 229 verso; 06-01-1749:
Antoni Antoni Voermans geeft in huur aan Francis de Veth, te Bakel huis, schuur, stal, land en groes te Milheese. Huurtermijn 10 jaar. Huursom ƒ 15,- per jaar plus de grond- en andere lasten.

Antoni Antoni Voermans koopt samen met Johannes Sauvé en Johannes Martinus Jansen en verdelen later deze aankoop, waarbij Johannes Sauvé nog een rente aan hem verkoopt:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 208 verso; 06-05-1751:
Tomas Marcelis Coolen en Tiele Hendrik Slaats als momboiren over Willem en Pieter, onmondige kinderen Antoni Marcelis Coolen verkopen aan Jan Souve, Antoni Voermans de jonge en Johannes Martinus Jansen huis, stal, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Mattijs van Bussel, andere zijde en einde Jan Souve, ene einde de straat. Verponding ƒ 0-18-4 per jaar; land de lange Logten 1 1⁄2 lopense naast de kinderen Jan Jansen van Dijk met verponding van ƒ 0-10-0 per jaar en bede van ƒ 0-07-8 per jaar; den Cantersacker 2 1⁄2 lopense naast Antoni Franse Voermans met verponding van ƒ 0-16-0 per jaar en bede van ƒ 0-12-8 per jaar; groesveld 6 lopense naast Bernardus Brunas met verponding van ƒ 2,- per jaar. Belast met ƒ 1-4-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 350,-.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 46 verso; 25-05-1751:
Jan Souve, chirurgijn, Antoni Voermans de jonge en Johannes Martinus Jansen hebben gekocht van Antoni Marcelis Coolen, op 06-05-1751 een huis, met twee akkers en een stuk groes. Zij verdelen deze goederen:
1e lot krijgt Jan Souve het huis, schuur en stal met den hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Mattijs van Bussel, andere zijde en einde Jan Souve, aene einde de straat. Verponding ƒ 0-18-4 per jaar.
2e lot krijgt Antoni Voermans de jonge groes 6 lopense naast Bernardus Brunas. Belast met ƒ 1-4-0 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar in een meerdere rente met de weduwe Hendrik Goort Hoefnagels en anderen. Verponding ƒ 2,- per jaar.
3e lot krijgt Johannes Martinus Jansen land de lange Logten 1 1⁄2 lopense naast de kinderen Jan Jansen van Dijk; den Cantersacker 2 1⁄2 lopense naast Antoni Fransen Voermans Verponding ƒ 1-6-0 per jaar. Bede ƒ 1-0-0 per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 213 verso; 25-05-1751:
Jan Souve verkoopt aan Antoni Franse Voermans een rente van ƒ 1-4-0 per jaar die hij, in een meerdere rente, met de weduwe Hendrik Hoefnagels en anderen aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land betaald. Koopsom ƒ 40,-.

Antoni Antoni Voermans koopt een naastgelegen klein huiske in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 132; 10-09-1757:
Michiel Verhaagen, te Eyndhoven getrouwd met Maria Vrients verkoopt aan Antoni Franse Voermans de helft van een huiske en hof in het Dorp 1 1⁄2 copse, ene zijde Jacobus Losecaat, andere zijde en ene einde de koper, andere einde de straat. Koopsom ƒ 48,-

Zoals we later zien verhuist bewoner, zoon Antoni Antoni Voermans, in 1759 naar een huis op het Marktveld

Keren we terug naar eigenaar Antoni Teunis Franse Voermans, die op 26-01-1755 te Asten is overleden. Zijn weduwe, Christina Peter Verhoijsen, stemt toe in een schenking aan de armen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 97 fol. 1-3vo 28-08-1756:
Willem Reynders, zijnde arm en blind en daarom van den Armen gealimenteerd. Hij bezit nog een huis en enige landerijen, te Heusden en heeft deze op 10-01-1756 ten beurde gebracht doch hebben geen geld mogen gelden. Er is nu door het College overeengekomen, ten meeste nutte en voordeel van den Armen om de goederen te verkopen. Gecasseert zijn ƒ 300,- à 3% aan de weduwe Antoni Voermans. Verder is besproken dat de voorscheven rente, voor zoverre die van de eigenaars gedurende het leven van de verkoper en zijn vrouw niet gevorderd worden, de koper die rente jaarlijks zal betalen aan de armmeesters, voor en ten behoeve van voornoemde Willem Reynders en zijn vrouw en waarin de weduwe Antoni Voermans heeft toegestemd en de intrest gegeven voor den Armen. Daarenboven zal zij nog ƒ 50,-geven. Marge: Op 21-09-1763 ontvangen van de weduwe Antoni Voermans ƒ 50,- ten behoeve van den Armen. 

Christina Peter Verhoijsen heeft wel bedenkingen over een schuld van zes vat rogge:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 66 verso; 11-09-1758:
Paulus Peters van Bussel en Jan Tijs Haasen mede voor Jan Vervoordeldonk, Joost Kerkers, Philips Jansen van Hout, Lambert Cornelis, Hendrik van der Paale, Joost Leenders van Hugten, Hendrik Haasen, Antoni Jaspers, Pieter van Maris, Hendrik Roymans, Hendrik Marten Gielens, Dirk Bosmans en Francis Plenders. Zij verklaren dat zij, in 1755, zouden inzamelen twee mud rogge die zij met alle voornoemde personen jaarlijks schuldig zijn aan Schenaarts, secretaris, te Weert met de weduwe Antoni Voermans. Dat toen ieder zijn aandeel in de rente klaar had de weduwe Antoni Voermans haar aandeel van zes vat rogge weigerde te geven. De comparanten hebben hierop tegen haar gezegd: "Gij hebt het altijt wel gegeven, waarom wilde het nu ook niet geven". Waarop zij antwoordde: "Doen ik U die rent heb gegeven had ik de goederen in huur en heb dat lang genoeg gegeven, dat is jaar op jaar te doen. Het moet mij aangetoont worden dat ik het verschult ben en anders sal ik niet ingeven, sijnde het dan mijn tijts genoeg". Een en ander is gepasseerd ten huize van de weduwe Antoni Voermans, waar zij nu nog woont. Zij willen een en ander onder eede bevestigen.

Christina Peter Verhoijsen moet nog een rente betalen aan rentmeester de Kempenaar en haar zoon Antoni Antoni Voermans neemt die schuld op zich:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 78; 18-12-1758:
Peter Driessen van Bussel, Goort Kuypers, Jacobus Smits en Josyna van Gog, weduwe Jan de Smit. Zij verklaren dat zij samen betaald hebben een rente van ƒ 7-10-0 per jaar aan het Gemene Land, ten comptoire van rentmeester de Kempenaar. Zij hebben daarna bevonden dat dit was ten comptoire van de Raad- en Rentmeester Generaal Tengnagels, wordende waargenomen door Abraham Verster, verscheynde jaarlijx op den laasten december staande, aldaar, nog ten name van Teunis Peters en dat de weduwe Antoni Voermans en haar zoon, Antoni, met de kinderen Peter Voermans en de weduwe Arnoldus Tielen nog circa ƒ 5,- per jaar moeten betalen aan het Gemene Land ten comptoire van rentmeester de Kempenaar. Zo verklaren de vier eerste comparanten de voorschreven rente van ƒ 7-10-0 per jaar tot hunne laste te nemen, te weten Peter Driessen van Bussel ƒ 1-10-0 per jaar; Goort Kuypers ƒ 1-10-0 per jaar; de weduwe Jan de Smit ƒ 1-05-0 per jaar; Jacobus Smits ƒ 3-05-0 per jaar en dus in totaal ƒ 7-10-0 per jaar. Zij zullen zich hiervoor ten voorschreven comptoire te boek laten stellen zonder dat daarvoor een ander aansprakelijk wordt.
Mede is gecompareert is Antoni Voermans voor zichzelf en voor de weduwe Antoni Voermans, zijn moeder en voor de weduwe Nol Tielen. Hij zegt toe de voorschreven rente van ƒ 5,- per jaar aan het voorschreven comptoir van rentmeester de Kempenaar te blijven betalen en zich daarvoor te boek laten stellen, ofwel die rente te zullen aflossen, zonder dat een ander daarvoor aansprakelijk is.

Christina Peter Verhoijsen verkoopt een akker en haar rogge en boekweit:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 223 verso; 11-06-1760:
Christina Verhoysen, weduwe Antoni Franse Voermans, verkoopt aan Francis Slaats een akkerke ontrent den Ommelsen Bosch 1⁄2 lopense naast de kinderen Joseph Vervoordeldonk. Koopsom ƒ 6,-

Asten Rechterlijk Archief 154; 08-07-1762:
Cristina Verhoysen, weduwe Antoni Voermans, verkoopt een partij rogge en boekweit te velde ontrent het Dorp in 13 kopen. Opbrengst ƒ 200,-.

Volgens de verpondingen van 1754 en de bewoningslijst over de periode 1756-1761 is Christina Petri Verhoysen als weduwe van Antoni Teunis Franse Voermans daarna eigenaar van de twee huizen, waarbij zij beide huizen onderverhuurd:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 257:
Christina Verhoijsen, weduwe Antoni Franse Voermans bij versterff 1755.
Antoni Voermans.
Nummer 76 huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 76 Dorp Bewoners nummer 76 Dorp
1756 weduwe Antoni Voermans Antoni Fransen
1761 weduwe Antoni Voermans weduwe Antoni Voermans, Geertruij weduwe Jan Sprengers en Jan van de Loverbosch
Jaar Eigenaar nummer 75 Dorp Bewoners nummer 75 Dorp
1756 weduwe Antoni Voermans Jenneke Dirks, Maria Roijmans en Helena Verhees
1761 weduwe Antoni Voermans Jan Michiel Coolen, Maria Roijmans en Adriaan van de Mortel

Zoon Antoni Antoni Voermans, dan ook bekend staand als Antoni Fransen Voermans, woont in eerste instantie nog in het huis, totdat hij in 1759 een huis aan het Marktveld koopt (zie Markt 14 en 16). Bij dat huis staat ook zijn gezinsreconstructie beschreven.

Christina Petri Verhoysen is als Christina Antonii Voermans op 01-10-1763 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Antoni Teunis Franse Voermans en Christina Peter Verhoijsen:

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vat de bewoningsgeschiedenis samen, waarbij het huis oorspronkelijk in handen was van de familie Canters:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 124 folio 49:
Nu Antoni Voermans bij koop.
Pieter Canters bij coop van Henrick Canters.
Jacob Baesen bij coop oft erffmangelinge abuijs.
Hendrick Canters bij coop.
Hendrick van den Bleeck uijt huijs, hoff ende aengelegen erffven onder Asten int Dorp gelegen, groot ontrent twee lopenen, ene zijde de kinderen Gielen Coolen, andere zijde Aert Vrients, ene einde de gemeente straet, andere einde de straete. I ½ d.
Den selven uyt de selve panden. IX d.

Na het overlijden van hun ouders verdelen de twee erfgenamen, Antonis Fransen Voermans en Willemijn Fransen Voermans, de erfenis, waarbij het huis in handen komt van Willemijn Fransen Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 130 verso; 29-06-1765:
Antonis Fransen, Willemyna Franse weduwe van Francis van den Boomen, wonende te Lierop geassisteerd met Jan van den Boomen, haar zoon, ook wonende te Lierop. Kinderen en erven van Antoni Fransen Voermans en Christina Verhoysen, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Antoni land den Berg 3 lopense; land de Hoffstad 1 lopense. Zoals deze twee percelen staan op het quohier, ze zijn bijeengelegen in het Dorp nu land en hof. Land den Logten in de Middeltiende 2½ lopense; land Wilbertsacker 1½ lopense; Seyeackerke 1 lopense. Deze laatste twee percelen zij belast met ƒ 0-8-12 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1500,- ter egalisatie uit te betalen door het tweede lot. Sijnde onder dese loote niet begrepen een weiveld aan den Ommelse Bosch 5 lopense; met een kamer in de Wolfsberg. Deze twee percelen blijven nog onverdeeld. Verponding ƒ 3-00-8 per jaar. Bede ƒ 1-18-8 per jaar.
2e lot krijgt Willemyn Fransen een huis, hof, schuur, stal, hof en aangelag int Dorp 1 lopense, ene zijde een straatje, andere zijde het volgende huis, ene einde de straat, andere einde de weg aan de ackers; huis en hof ½ lopense, ene zijde het voorschreven huis, andere zijde Wilhelmus Bruynen; land Dirke acker 2 lopense; land de Patacker 2 lopense; Paulusackers int Linder 3 copse; den Hoppekampacker 3 copse; den Langenacker 2 lopense; den Hoogenacker of Vosacker 2½ lopense; de Langeacker op de Logte 2½ lopense; nog een akker op de Logte 2½ lopense; den Hoekacker 2 lopense; den Beemtacker 2 lopense; een akkerke ½ lopense; groes den Hoppecamp 1½ lopense; een groesveltje van Dirke int Linder 1 lopense; een stukje groes van Paulusse 4 lopense; groes in de Pas het velt van Nagels 1 lopense; groes aan Kruyskesweg 1½ lopense; groes in de Steege 3 lopense; groes Lindersvelt 6 lopense. Verponding ƒ 15-8-8 per jaar. Bede ƒ 8-5-2 per jaar. Dit lot zal ƒ 1500,- uitkeren, ter egalisatie, aan het 1e lot.

Dochter Wilhelmina Fransen Voermans is geboren te Asten op 30-05-1713 en op 21-12-1738 te Lierop getrouwd met Francis van den Boomen, geboren te Lierop op 29-04-1699 als zoon van Johannes van den Boomen en Cecilia Joosten Verberne:

Inierunt matrimonium Franciscus van den Boome et Wilhelmina Voermans; testes Joannes van den Eijnde et Petrus Vlemix.

Huwelijkse verbintenis van Franciscus van den Boome en Wilhelmina Voermans; getuigen Joannes van den Eijnde en Petrus Vlemix.

04

Het gezin van Wilhelmina Fransen Voermans en Francis van den Boomen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Lierop 03-01-1740 Lierop 01-05-1763
Joannes Antonius van den Boome
Lierop 20-02-1777
2 Cecilia Lierop 11-01-1741 Ongehuwd >1784
3 Johannes Lierop 03-10-1742 Lierop 15-06-1777
Joanna Maria Peters Verberne
Lierop 07-04-1803
4 Antonius Lierop 18-06-1744 Kind Lierop 24-08-1744
5 Gertruda Lierop 03-12-1745 Kind Lierop 13-01-1746
6 Petrus Lierop 13-01-1747 Kind Lierop 16-05-1748
7 Lambertus Lierop 25-03-1749
8 Anna Maria Lierop 27-03-1751 Lierop 13-05-1773
Joannes Godefridus Manders
Lierop 31-12-1794

Francis van den Boomen is op 09-10-1751 te Lierop overleden en Wilhelmina Fransen Voermans koopt twee obligaties:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 242 verso; 16-03-1752:
Goort Loomans, molenaar, heeft procuratie van Theodora de Louwere, weduwe Pieter Guillielmo van Bree, te Ravesteyn, om te verkopen aan Anna Wilhelmina Fransen Voermans, weduwe Francis van den Boomen, president schepen, te Lierop twee obligaties ten laste van het Corpus van Asten ƒ 1600,- à 3% de dato 16-03-1712 nummer en ƒ 2500,- à 3% de dato 19-03-1712 nummer 42.

In het huizenquohier over de periode 1766-1781 is Wilhelmina Fransen Voermans eigenaar van dit grotere huis, bewoont als weduwe Francis van den Boomen soms een deel ervan en verhuurt een ander deel aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 76 Dorp Bewoners nummer 76 Dorp
1766 Willemijn Franse Jan Canters en Jan van Asten
1771 Willemijn Franse Hendrik Hoefnagels, Jan van Asten, weduwe Dries Verheijen
1776 Willemijn Franse weduwe Francis van den Boomen en Willem van Oosterhout, Hendrik van Hugten en Jacobus Hoefnagels
1781 weduwe Francis van den Boomen Willem van Oosterhout, Hendrik en Helena Verhees

Een van de bewoners is Jan Jansen van Asten, geboren te Someren op 17-04-1713 als zoon van Johannes van Asten en Elisabeth Janssen. Hij is op 03-02-1742 te Someren getrouwd met Anna Anthonie Lomans, geboren te Someren op 10-02-1719 als dochter van Antonius Theunis Lomans en Maria Jansen Vrensen.

4 februarius 1742; contraxerunt matrimonium Joes Jois van Asten et Anna Antonij Loomans, eodem die.

4 februari 1742; in huwelijkse echt gebonden Joes Jois van Asten en Anna Antonij Loomans, op dezelfde dag.

Het gezin van Jan Jansen van Asten en Anna Anthonie Lomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Someren 15-12-1744 Asten 12-05-1771
Johannes Sauvé
Asten 01-07-1803 zie Prins Bernhardstraat 34
2 Elisabeth Someren 19-03-1749 Kind Someren 01-04-1749
3 Lambertus Someren 18-03-1750 Kind Someren 13-09-1750
4 Elisabeth Someren 18-08-1751 Asten 03-02-1782
Dirk Wilbers van Helmond
Deurne ±1792 zie Voormalig huis E1044
5 Francisca Someren 06-10-1754 Kind Someren 06-12-1754
6 Maria Someren 29-10-1757 Asten 14-02-1790
Judocus Jan Smits
Asten 09-12-1816 zie Dijkstraat 50
7 Johannes Someren 06-12-1760 Asten 19-02-1792
Allegonda Francis Berkers
Asten 23-02-1836 zie Voordeldonk 75

Jan Jansen van Asten is op 25-10-1779 te Asten overleden en Anna Anthonie Lomans is als Anna Joannis van Asten op 26-07-1781 te Asten overleden. Uit hun nalatenschap is het bovenstaande gezin achterhaald: 

Asten Rechterlijk Archief 156; 29-11-1781:
Jan Sauve getrouwd met Jenneke van Asten mede voor Elisabet en Maria van Asten, minderjarigen. Allen kinderen van wijlen Jan van Asten en Anna Lomans. Hij verkoopt onder andere negen koeien ƒ 184,-, timmergereedschap, turf op het veld aan de Wammesbaan, idem op de Spiert, hooi en stro. Totale opbrengst: ƒ 348,-.

Wilhelmina Fransen Voermans is ook eigenaar van het andere wat kleinere huis, bewoont soms als weduwe Francis van den Boomen een deel ervan en verhuurt het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 75 Dorp Bewoners nummer 75 Dorp
1766 Willemijn Franse Jan Michiel Coolen, weduwe Philip Lintermans met Maria Roijmans
1771 Willemijn Franse Wilhelmus van Riet en weduwe Philip Lintermans
1776 Willemijn Franse weduwe Francis van den Boomen, Gerrit Hoefnagels, Francis Koolmans, weduwe Philip Lintermans en Elisabet de Groot
1781 Willemijn Franse weduwe Francis van den Boomen, Gerrit Hoefnagels, Elisabet de Groot, Helena van Hugten, Peternel Boumans
en Maria Neervens

Een van de huurders is Gerardus Adrianus (Gerrit) Hoefnagels, geboren te Asten op 08-04-1723 en hertrouwd met Johanna Wilhelmi Weynen (zie Julianastraat 9). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend en Johanna Wilhelmi Weynen is op 29-12-1779 te Asten overleden. Gerardus Adrianus Hoefnagels moet voor zijn derde huwelijk een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 50; 03-01-1782:
Gerrit Hoefnagels, laatst weduwenaar Jenneke Vos, wil hertrouwen met Jennemie de Leuw, jonge dochter te Someren. Comparant heeft ten behoeve van de kinderen van hem en zijn eerste vrouw, Elisabet Bos, waarvan nog in leven zijn, Jacobus, Maria, Francis en Joost. Bij het aangaan van zijn tweede huwelijk de dato 22-07-1774 heeft hij een staat en inventaris opgemaakt waarnaar hij verwijst met deze verandering dat zijn vader, Adriaan Hoefnagels, enige jaren geleden is overleden en waarvan alleen is overgebleven het huiske met hof en aangelag en een akker in de inventaris vermeld en die aan hem en Goort Geven, bij transport zijn opgedragen geweest en waarvan aan zijn kinderen 1⁄4e deel is aangekomen. Blijvende bij de voornoemde inventaris zonder daaraan iets af of toe te doen.

Gerardus Adrianus Hoefnagels is op 20-01-1782 voor de derde maal getrouwd met Johanna Maria Wilhelmi de Leeuw, geboren te Someren op 25-01-1741 als dochter van Wilhelmus Arnoldus de Leeuw en Anna Maria Gregorius van Otterdyk. Zij hebben samen een zoon Johannes Hoefnagels, geboren te Asten op 10-05-1783 en op 25-02-1786 te Asten overleden. Johanna Maria Wilhelmi de Leeuw is als Joanna Maria Gerardus Hoefnagels op 26-06-1786 te Asten overleden.

Gerardus Adrianus Hoefnagels is nog een vierde maal getrouwd met Petronella Jan Hendrikx, geboren te Asten op 11-04-1755 als dochter van Johannes Hendrik Jansen en Johanna Maria Joannis Vermeulen (zie Voormalig huis B384).

Het gezin van Gerardus Adrianus Hoefnagels en Petronella Jan Hendrikx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus* Roggel 07-03-1774 Asten 24-02-1811
Josijna Josephina Kanters
Asten 24-04-1855 zie Voormalig huis C682
2 Johanna Maria Asten 24-12-1788 Bladel 17-08-1815
Joannes Thijssen
Bladel 23-08-1858
3 Adrianus Asten 26-07-1790 Kind Asten 25-05-1792

* Petronella Jan Hendrikx had een zoon uit een verkrachting toen zij als dienstmeid bij Jan Hendrik van de Leensel werkte (zie Voormalig huis E146)

Gerardus Adrianus Hoefnagels is op 03-03-1797 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

Daarna worden de onverdeelde goederen nog tussen de erfgenamen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 12 verso; 01-04-1797:
Hendrina Hoefnagels, weduwe Goort Geeven en Petronella Jan Hendriks, weduwe Gerrit Hoefnagels. Zij hebben samen met hun mannen bezeten gehad twee percelen land welke reeds lang verdeeld zijn doch waarvan tot nu toe geen acte is opgemaakt. Dit wordt nu gedaan. Hendrien krijgt land omtrent de Moolen 2 lopense naast Jan Mattijs van Bussel en Jan Verberne. Petronella krijgt een huisplaats en hof aan het Bergsland 1⁄2 lopense naast de weduwe Willem Verberne en weduwe Antony Verrijt.

Het huisje in het Bergsland van hun grootvader (zie Voormalig huis G663) wordt aan Petronella Jan Hendrikx verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 22 verso; 25-04-1797:
Jacobus Hoefnagels, te Asten en Francis Hoefnagels, te Oberigt over de Maas mede voor Joost Hoefnagels, in de Baronnie van Kranendonk en hun zwager Hendrikus Joosten getrouwd met Maria Hoefnagels, te Heeze. Kinderen en erven van Gerrit Hoefnagels en Elisabeth Bosmans, beiden overleden. Zij verkopen aan Petronella Jan Hendriks, weduwe Gerrit Hoefnagels, hun stiefmoeder huisje en hof in het Bergsland 1⁄2 lopense, ene zijde de weduwe Willem Verberne, andere zijde de weduwe Antony Verrijt. Koopsom ƒ 30,-.

De zoon van de eigenaar Wilhelmina Fransen Voermans, Jan van den Boomen, verkoopt de beide huizen aan haar neef Francis Fransen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 186; 22-02-1787:
Jan van den Boomen, wonende te Lierop, namens zijn moeder, Willemina Fransen weduwe Francis van den Boomen, wonende te Turnhout, verkoopt aan Francis Fransen, te Strijp onder Leende een huis, schuur, stal, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde het straatje, andere zijde het volgende huis; huis en hof 1⁄2 lopense, ene zijde het vorige huis, andere zijde Wilhelmus Bruynen; land Dirkeakker 2 lopense naast Joost Bukkems; land Paulusseakker 1⁄2 lopense naast Jan Timmermans; land den Patakker 2 lopense naast een mist- of groenweg; land Hoppekamp 1⁄2 lopense naast Marten Zeegers; land de Langenakker 1 1⁄2 lopense naast de verkoper; land den Hoogenakker of Vosakker 2 1⁄2 lopense naast Jan Slaats; land de Langenakker op de Logten 2 1⁄2 lopense naast de koper; groes den Hoppekamp 1 1⁄2 lopense naast Joost Bukkems; groes het veltje van Dirks int Linder 1 lopense naast Peter Kerkers; groes het velt van Paulusse 3 1⁄2 lopense naast Hendrik Haase; groes het velt van Naagels 1 lopense naast Marcelis van Bussel; groes aan Kruyskensweg 1 1⁄2 lopense naast Theodorus Sengers; groes in de Steegen 2 lopense naast Antoni Timmermans; groes Lindersvelt 6 lopense naast Francis Kerkers; land de Langenakker 2 lopense naast de kinderen Mattijs van Bussel; land den Hoekakker 2 lopense naast Joost Bukkems; land een akker op de Logten 1⁄2 lopense naast een vorig perceel; land de Logtenakker 3 lopense naast voorgaande percelen. In de koop is niet begrepen land de Beemtakker in de Steegen 2 lopense en de helft van een groesveld aan den Ommelse Bosch 5 lopense, de andere helft is van Theodorus Sengers. Koopsom ƒ 3700,- waarvan ƒ 3000,- à 3 1⁄4%.

Wilhelmina Fransen Voermans verhuist naar Lierop en is op 19-01-1792 te Lierop overleden en hieronder haar doodakte:

De nieuwe eigenaar Francis Fransen bouwt in 1788 een nieuw huis op de plaats van een van de oude huizen.

Franciscus Antonius Fransen is geboren te Asten op 09-03-1754 als zoon van Antoni Fransen Voermans en Anna Cornelis Tielemans (zie Markt 14 en 16). Hij is op 27-01-1782 te Leende getrouwd met Elisabetha Arnoldi Hoeben, geboren te Leende op 11-07-1748 als dochter van Arnoldus Hoeben en Joanna Pompen:

Sacramentaliter matrimonio juncti sunt Franciscus Franssen et Elisabetha Hoeben.

Getrouwd volgens het huwelijkssacrament Franciscus Franssen en Elisabetha Hoeben.

05

Het gezin van Franciscus Antonius Fransen en Elisabetha Arnoldi Hoeben:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Catharina Leende 28-03-1783 Ongehuwd Budel 04-11-1853
2 Antonij Josephus Leende 14-01-1785 Budel 21-01-1817
Maria Geertruida Goijaerts
Budel 12-03-1855
3 Arnoldus Leende 11-09-1786 Kind Leende ±1786
4 Arnoldus Asten 22-11-1787 Ongehuwd Maastricht 04-07-1835 *
5 Johanna Elisabetha Asten 26-06-1790 Kind Asten 27-01-1791 **
6 Antonia Johanna Asten 03-11-1791 Kind Asten 09-02-1792 **

* woonde in 1810 en 1814 in Eindhoven als bakkersknecht en later als koopman in de Boschstraat in Maastricht
** Henricus Koekhofs is getuige bij de doop

Franciscus Antonius Fransen woonde tot 1787 in Leende en erft op 23-02-1786 van zijn schoonouders

Franciscus Antonius Fransen wordt benoemd tot borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 106; 31-12-1792:
Jan Francis Timmermans en Francis Fransen worden aangesteld tot borgemeesters over 1793. Tot setters worden aangesteld Andries Timmermans en Antonie Berkers.

Franciscus Antonius Fransen en zijn knecht krijgen een paspoort:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 125 verso; 26-01-1793:
Paspoort voor Francis Fransen, geboren en wonende te Asten, ter goeder naam en faam tot het verrigten van affairen en coophandel moet hij zich telkens in vreemde landen begeven.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 126 verso; 26-01-1793:
Paspoort voor Jan Martyn Leenen, wonende bij Francis Fransen een man van goede naam en faam ter contrarie hebben wij nooit iets anders gehoord en verstaan. Tot het verrigten van affairen en coophandel moet hij zich telkens in vreemde landen begeven. 

In de daarop volgende jaren komt Franciscus Antonius Fransen alleen voor bij de aankoop van land:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 78 verso; 04-11-1795:
De erven van wijlen Gerrit Brunas verkopen aan Francis Fransen land en groes Liendersekamp 4 lopense 30 roede. Koopsom ƒ 360,-.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 54 verso; 04-12-1797:
Johannes Knapen verkoopt voor zijn zwager, Jan Voermans, in den Dungen, aan Francis Fransen land in de Loverbosch 1 lopense 7 roede naast Cornelis van Bussel. Koopsom ƒ 5,-.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 92 verso; 07-01-1799:
De erven van Jan Francis Timmermans verkopen aan Francis Fransen groes Sint Jorisbeemt 1 lopense 30 roede. Belast met ƒ 0-0-7 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 145,-

Elisabeth Arnoldi Hoeben is als vrouw van Francis Franssen op 20-09-1802 te Asten overleden en Franciscus Antonius Fransen verkoopt 1⁄20e deel van de Braeselse tiende, die hij van zijn moeder heeft geërfd (zie Markt 14 en 16), aan zijn zwager Hendrikus Koekhofs, geboren te Budel op 15-10-1755 en op 04-11-1787 te Heeze getrouwd met Maria Anna Hoeben:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 21; 12-07-1804:
Francis Fransen verkoopt aan Hendrikus Koekhof, te Budel zijn 1⁄20e aandeel in een clamptiende, de Braselse en rijdende jaarlijks tegen de Witveltse tiende. Koopsom ƒ 500,-. Met recht van terugkoop gedurende de eerste 10 jaar.

Franciscus Antonius Fransen wordt aangesteld als gecommitteerde, maar wordt 2 jaar later vervangen:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 6; 19-04-1803:
Tot gecommitteerden zijn aangesteld Joost Hoebergen, Jan Willem Coolen, Hendrik Verbernen, Francis Fransen, Antony Fransen Verhees, Henricus Antony Leenen, Willem Berkers en Jan Kerkers.

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 30; 29-04-1805:
Willem Willem van Dijck wordt aangesteld i.p.v. Francis Fransen als gecommitteerde.

Franciscus Antonius Fransen geeft zijn huis in huur:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 124; 13-11-1804:
Francis Fransen geeft in huur aan Arnoldus van Hoof een huis, met een streepje hof, gelegen tegen de hof van de erven Bruynen, nu Jan Willem Coolen, met de paardestal en schop tot het groot huis behorende; land aan den Ommelse weg 2 lopense 3 roede; groes het voorste Velt 2 lopense 18 roede; land Lochtakker 2 lopense 44 roede; land Lochtakker 1 lopense 46 roede; land Lochtakker 2 lopense 15 roede; groes de Pas 1 lopense 37 roede; land Langen- of Hoogenakker 12 lopense 12 roede; groes het Stegensveld 3 lopense 5 roede; groes Linder- of Stegensveld 2 lopense 17 roede; groes de Bleek 4 lopense 30 roede; groes Paulussevelt 4 lopense; groes het Hooyvelt 1 lopense; land en groes Liendersekamp 4 lopense 30 roede; land Loverboschacker 1 lopense 12 1⁄2 roede; groes Sint Jorisbeembt 1 lopense 30 roede. Huurtermijn 6 jaar. Huurprijs ƒ 110,- per jaar plus de lands- en dorpslasten; 2 vijm dakstro per jaar. Borgen zijn Willem van Hoof, te Mierlo en Jan van Hoof, te Mierlo.

Het afscheid als gecommitteerde en het verhuren van het huis had alles te maken met de verhuizing van Franciscus Antonius Fransen naar Leende, zoals aangegeven in onderstaand archiefstuk, waarin hij zijn knecht een goed pensioen te geven:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 154 verso; 12-07-1805:
Jan Martyn Leynen, te Asten, is met Francis Fransen, thans wonende te Leende, overeengekomen betreffende al hun pretenties. De eerste comparant zal afzien van al zijn pretenties op de tweede comparant waarvoor deze dan ƒ 95,- per jaar gedurende het leven van de eerste comparant zal betalen. Ook zal hij zorgen voor een eerljke begraeffenisse van de eerste comparant. De tweede comparant zal de nalatenschap van de eerste comparant ontvangen. 

Franciscus Antonius Fransen is volgens de bewoningslijst van het huis over de periode 1798-1803 eigenaar van beide huizen, bewoner van het nieuwe huis en verhuurder van het andere huis:

Jaar Eigenaar nummer 76 Dorp Bewoners nummer 76 Dorp
1798 Francis Fransen Francis Fransen
1803 Francis Fransen Francis Fransen
Jaar Eigenaar nummer 75 Dorp Bewoners nummer 75 Dorp
1798 Francis Fransen Jan Vriends
1803 Francis Fransen Jan Vriends

Franciscus Antonius Fransen is op 04-12-1805 te Leende overleden en hieronder de begraafakte van Elisabeth Arnoldi Hoeben en de doodakte van Franciscus Antonius Fransen:

Voor hun nog minderjarige kinderen wordt een staat en inventaris opgemaakt door zwager Hendrikus Koekhofs:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 56 verso; 20-10-1807:
Staat en inventaris opgemaakt door Hendrikus Koeckhof, te Achel, voor zichzelf en mede voor Jan Francis de With, secretaris van Velthoven, Blaarthem en Zeelst, te Velthoven, als testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Francis Fransen en Elisabeth Hoeben, beiden overleden, te Asten.
Onroerende goederen: een huis, schuur, stal 380; een huis, schuur, stal 381; land aan den Ommelsenweg 2 lopense 3 roede; land in de Loverbosch 1 lopense 7 roede; groes Roodvelt 2 lopense 18 roede; land Lochtakker 2 lopense 44 roede; land Lochtakker 1 lopense 46 roede; land Lochtakker 2 lopense 15 roede ; groes de Pas 1 lopense 37 roede; land Langenakker, land Hoogenakker en land daarnevens 12 lopense 12 roede; groes Steegensvelt 3 lopense 5 roede; groes en land Linder of Stegensvelt 2 lopense 17 roede; groes de Bleek 4 lopense 30 roede; groes Paulussevelt 4 lopense; groes Hooyvelt 1 lopense; land en groes Liendersekamp 4 lopense 30 roede; groes Sint Jorisbeemd 1 lopense 30 roede.
Roerende goederen: een glazenkast, een staand huishorloge met een kast, twee bedden met hun toebehoren, zes dozijn servetten, twee dozijn tafellakens, 21 stuks handdoeken, zes zilveren lepels.
Compareerde Hendrikus Koekhof, te Budel, welke verklaart zich in het opmaken van deze inventaris getrouwelijk te hebben gedragen.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis van het huis rond 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 214:
Kinderen Francis Fransen bij transport 22-02-1787 van.
Willemijn Fransen weduwe Francis van den Boomen te Lierop.
Nummer 76 huijs, hof en aangelag 1 lopense.
Nummer 75 huijs, hof nevens voorschreven aan den hof van Bruijnen.

Eenmaal volwassen verkopen de kinderen van Franciscus Antonius Fransen en Elisabeth Arnoldi Hoeben de huizen aan Michiel Jacobus Aertnijs:

Notarieel Archief 40-27 Asten 24-04-1817:
Antonij Josephus Fransen, Arnoldus Fransen, Anna Catharina Fransen, verkopen aan Michiel Aertnijs, medicijnen dokter een huising bestaande uit twee woningen, schuur, stalling, schuur, hof en aangelag.

Michiel Jacobus Aertnijs is geboren te Tessenderloo (B) op 19-07-1773 als zoon van Dominicus Aertnijs en Theresia Janssens. Hij studeerde medicijnen en schreef op 14-05-1799 zijn proefschrift onder rector Meinardo Simone du Pui. Michiel Jacobus Aertnijs is op 22-01-1820 te Asten getrouwd met Lucia Sauvé, geboren te Asten op 15-11-1790 als dochter van Godefridus Joannis Sauvé en Petronella Joannis Janssens (zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15) en zus van Anna Catharina Sauvé (zie Voormalig huis G434). Hieronder het gezin van Michiel Jacobus Aertnijs en Lucia Sauvé:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Dominicus Josephus Asten 01-12-1820 Eindhoven 24-11-1862
Maria Theresia Verlegh
Eindhoven 24-05-1891 Geneesheer
2 Godefridus Franciscus Asten 11-04-1822 Priester Vierlingsbeek 10-05-1849 *
**
3 Josephus Antonius Eindhoven 15-01-1828 Priester Wittem 30-06-1915 *
***
4 Petrus Franciscus Josephus Eindhoven 04-12-1829 Priester Geldrop 15-12-1910 *
****

* drie zonen van Michiel Jacobus Aertnijs worden priester, zoals te lezen valt in de Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch van 18721. De meesten van hen startten hun studie aan het klein seminarie in 's-Hertogenbosch.

** Godefridus Franciscus Aertnijs, geboren te Asten op 11-04-1822, ontving op 02-08-1846 zijn tonsuur in het klooster van Wittem en werd op 25-06-1848 tot priester gewijd. Hieronder een in memoriam van hem2:

*** Josephus Antonius Aertnijs was een moraaltheoloog en hieronder een deel van een van zijn handgeschreven publicaties3:

**** Petrus Franciscus Josephus Aertnijs diende de mis bij de gouden bruiloft van Jan Georg Frencken.

Michiel Jacobus Aertnijs was in 1804 al woonachtig in Asten en was betrokken bij een visitatie van een verdronken kind:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 9; 21-07-1804:
Dirk Thielen verklaart dat hij, op woensdagavond, 18 juli jongstleden, met zijn buren is gaan zoeken een kind van Pieter Wilbers, te Ommel, hetwelk vermist werd. Op donderdag, 19 juli, tussen 3 en 4 uur 's morgens, heeft hij het kind opgedregd uyt een sloot ontrent de huysinge en aan den dries van Thomas Rovers.

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 10; 02-08-1804:
Michiel Aertnijs, medicijnen doctor en Godefridus Sauve, chirurgijn, verklaren het kind van Pieter Wilbers, te Ommel, te hebben gevisiteerd en bevonden dat, na de borst geopend te hebben, de lugtader en de long met schuymende water was opgeset en de vingeren toegetrokken. Voor het overige waren er geen uiterlijke tekenen van letsel.

In de encyclopedie van Eindhoven staat het volgende verhaal over de familie Aertnijs opgetekend:

Michael wordt als zoon van Dominicus Aertnijs (1744-1818) en Theresia Janssens (1747-1830) geboren. Hij studeert in Leiden medicijnen, waar hij op 27 mei 1799 zijn doctorsbul behaalt. In 1804 blijkt hij zich in de regio Asten op te houden, want hij visiteert samen met chirurgijn Godefridus Johannes Sauvé (1752-1822) in Asten een overledene. Met diens dochter Lucia Sauvé (1790-1869) trouwt hij op 22 januari 1820 te Asten. Na de geboorte van de eerste twee kinderen trekt het gezin omstreeks 1824 naar Eindhoven, waar ze aan de Rechtestraat woonachtig zijn.
De oudste zoon Dominicus Jacobus Aertnijs, Asten 1 december 1820 - 24 mei 1891 Eindhoven wordt ook geneesheer, heelmeester en verloskundige, nadat hij van 1853 tot 1862 voor zijn vorming naar Veldhoven of elders is getrokken. Hij treedt op 24 november 1862 te Eindhoven in het huwelijk met de Bredase Maria Theresia Josephina Jacoba Apollonia Verlegh (1830-1902). Twee andere zonen worden priester.
Josephus Antonius Aertnijs (Eindhoven 1828 - 1915 Wittem) treedt bij de redemptoristen in en zal tot een bekend moraaltheoloog uitgroeien onder andere door zijn veelvuldig herdrukte boek Theologia moralis secundum doctrinam San Alfonsi de Ligorio Doctoris Ecclesiae, dat in twee delen bij Alberts Gulpen in 1906 wordt uitgegeven en vele bewerkte herdrukken heeft gekregen. Hij is mede-oprichter van het tijdschrift Nederlandsche Katholieke Stemmen.
De jongste zoon Petrus Franciscus Josephus Aertnijs (Eindhoven 1829-1910 Geldrop) wordt in 1854 tot priester gewijd. Vervolgens is hij professor aan het seminarie in Sint-Michielsgestel en van 1878 tot 1907 pastoor te Geldrop, alwaar hij in het Liefdegesticht overlijdt. De portretten van het echtpaar Aertnijs-Sauvé, geschilderd door Lambertus van den Wildenbergh, bevinden zich in de collectie van Museum Kempenland.

06 07

Michiel Jacobus Aertnijs verhuist rond 1826 naar de Regtestraat in Eindhoven en verkoopt zijn huis aan David Horn:

Notarieel Archief 50-54 Asten; 26-07-1827:
Michiel Jacobus Aertnijs medice doctor te Eindhoven verkoopt aan David Horn, fabrikant, huis en hof, groot 16 roede 55 el, ene zijde de straat, andere zijde en ene einde een weg, andere einde Jan en Leonard Koolen. Voor de somma ƒ 1500,-.

Michiel Jacobus Aertnijs is op 29-06-1861 te Eindhoven overleden en Lucia Sauvé keert in 1865 terug naar Asten. Rechts een korte levensbeschrijving in De Noord-Brabanter van 02-07-1861.

Lucia Sauvé woont bij haar broer Franciscus Josephus Sauvé op A137 (zie Julianastraat 9) en is op 27-06-1869 te Asten overleden.

Linksonder de overlijdensakte van Michiel Jacobus Aertnijs en rechtsonder het bidprentje bij het overlijden van Lucia Sauvé:

Linksonder in dagblad de Tijd van 05-07-1869 nog een overlijdensadvertentie geplaatst door zoon Dominicus Josephus Aertnijs. Rechtsonder in dezelfde krant van 28-01-1873 een advertentie van de kinderen samen met de familie Frencken voor hun oom Franciscus Josephus Sauvé, geboren op 09-02-1789 te Asten als zoon van Godefridus Joannis Sauvé en Petronella Joannis Janssens en op 24-01-1873 te Asten overleden.

08 08a

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van katoenfabrikant David Horn, eigenaar van de fabriek aan de overzijde van de straat (zie Voormalige fabriek G499):

Kadaster 1811-1832; G438:
Huis en erf, groot 07 roede 00 el, het Dorp, klassen 1 buitenklasse.
Eigenaar: David van Horn.
Opmerking: gezien de afmeting van dit huis en de eerdere verkoop van 2 huizen zijn beide huizen 75 en 76 onder deze sectie G438 ondergebracht.

09

10

David Horn is geboren te Waldniel bij Viersen (D) rond 1762 als zoon van Henricus Horn en Sibilia Curlis. Hij is op 15-03-1794 te Mönchengladbach (D) getrouwd met Sibilia Catharina Busch, geboren te Mönchengladbach (D) op 17-04-1768 als dochter van linnenwever Anton Busch en Maria Catharina Friedrichs. Hieronder het gezin van David Horn en Sibilia Catharina Busch:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Heinrich Anton Mönchengladbach 24-05-1795 Mönchengladbach 09-10-1832
Anna Sophia Lamberts
2 Maria Sibilia Oberniedergeburth 26-11-1796 Ongehuwd Asten 15-09-1871
3 Sibilia Christina Oberniedergeburth 25-11-1798 Ongehuwd Asten 13-04-1879
4 Peter Coenraad Oberniedergeburth 17-12-1800 Ongehuwd Asten 30-12-1849
5 Heinrich Oberniedergeburth 09-04-1803 Ongehuwd Asten 06-04-1879
6 Anna Oberniedergeburth 21-03-1805 Asten 24-08-1830
Willem Hendrik Schut
Asten 28-09-1874
7 Johann Wilhelm Oberniedergeburth 19-02-1808 Kind Mönchengladbach ±1808
8 Frederik Wilhelm Oberniedergeburth 20-10-1810 Ongehuwd Asten 03-09-1832
9 Louisa Oberniedergeburth 20-10-1810 Ongehuwd Asten 12-02-1878
10 Johann Peter Oberniedergeburth 13-08-1812 Kind Mönchengladbach ±1812

David Horn is rond 1817 vanuit Duitsland eerst een tijd op het kasteel van Asten gewoond (zie Kasteelruïne). Hij richtte een katoenspinnerij op, waar hij rond 1827 ook woonde (Prins Bernhardstraat 24) en is rond 1827 in dit huis komen wonen.

David Horn is op 18-02-1846 te Asten overleden, zoals hieronder te lezen is in de advertentie in de Opregte Haarlemsche courant van 26-02-1846.

11

Hieronder de mededeling in de Bredasche courant van 17-11-1846 dat dochter Louise onder curatele wordt gesteld:

12

In de Opregte Haarlemsche courant van 09-01-1850 wordt het familiebericht geplaatst dat Peter Coenrad Horn is overleden:

Sibilia Catharina Busch is op 11-08-1854 te Asten overleden en in de Opregte Haarlemsche courant van 15-08-1854 staat de overlijdensadvertentie:

13

Het huis komt in bezit van dochter Sibilla Christina Horn, geboren te Oberniedergeburth op 25-11-1798 en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen de vier dochters in het huis met huizingnummer A84:

14

Anna Horn, geboren te Oberniedergeburth (D) op 21-03-1805, is sinds 17-02-1852 weduwe van Willem Hendrik Schut, geboren te 's-Hertogenbosch op 1794 als zoon van Willem Schut en Jacomina van Doeveren, met wie zij op 24-08-1830 te Asten getrouwd was. Willem Hendrik Schut was griffier in Boxtel en daar zijn hun kinderen geboren:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacomina Hendrica Boxtel 19-06-1831 Kind Asten 10-10-1831
2 Jacomina Catherina Boxtel 31-07-1832 Ongehuwd Asten 16-10-1859
3 Fredrik Willem Boxtel 17-08-1833 Kind Boxtel 10-10-1833

Vanaf rond 1867 woont in Mechelina Rieux, geboren te Schoonhoven op 02-05-1787 als dochter van Marcus Antonie de Rieux en Maria Montgommery. Zij is sinds 25-06-1838 weduwe van apotheker Johannes Neomagus, geboren te Delft op 10-08-1761 als zoon van Johannes Neomagus en Anna Verbruggen, met wie zij op 13-08-1824 te Delft getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komt Mechelina de Rieux met haar kinderen vanuit A51 (zie Prins Bernhardstraat 23) in het huis met huizingnummer A84 wonen:

Zoon Julianus Hendrik Willem Johan Neomagus, geboren te Delft op 28-10-1827, was ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht in Asten en kapitein van het 4e bataillon van de rustende schutterij tot hij volgens de Noord-Brabanter van 15-04-1869 wordt  benoemd tot notaris in Heeze:

Het hele gezin Neomagus verhuist in 1869 naar Heeze; Mechelina Rieux is op 05-11-1872 te Heeze overleden, Julianus Hendrik Willem Johan Neomagus is op 19-04-1881 te Heeze overleden en Johanna Philippina Wilhelmina Christina Neomagus is op 06-02-1912 te Ruurlo overleden.

In de periode 1869-1879 bewonen de dochters Horn tot hun overlijden het huis met huizingnummer A124:

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-07-1870 en 17-10-1874 staan advertenties voor de verkoop van gras en bomen op de Voordeldonks broek:

16 17

Maria Sibilla Horn is op 15-09-1871 te Asten overleden, Anna Horn is op 28-09-1874 te Asten overleden, Louisa Horn is op 12-02-1878 te Asten overleden, Heinrich Horn, wiens verblijfplaats niet bekend is, overleed te Asten op 06-04-1879 en Sibilla Christina Horn is op 13-04-1879 te Asten overleden. 

In de Opregte Haarlemsche courant van 19-09-1871, 11-01-1874, 16-02-1878, 10-04-1879 en 17-04-1879 hun overlijdensadvertenties.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-06-1879 wordt het huis te koop aangeboden en in diezelfde krant van 06-07-1879 wordt de inboedel te koop aangeboden:

18 19

Het huis is verkocht aan geneesheer Johannes Schreppers, geboren te Nieuwkoop op 29-02-1832 als zoon van Martinus Johannes Schreppers en Maria Theresia Coshorst. Hij is op 01-07-1863 te Terheijden getrouwd met Petronella van Meer, geboren te Terheijden op 10-05-1834 als dochter van Pieter van Meer en Maria van de Zwaluw. Het huis wordt verbouwd en krijgt daarna kadasternummer G1582, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Het Pharmaceutisch weekblad van 29-07-1877 meldt dat hij in Asten werkzaam is:

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 woont Johannes Schreppers met zijn gezin in het huis met dan kadasternummer G1582 en achtereenvolgens huizingnummer A128 en A130: 

20

Johannes Schreppers moest ook een man onder valse naam Johan Pisters in Someren visiteren die eerder al in Goch, Gennep en Uden een toneelstukje had opgevoerd, zoals beschreven in de Provinciale Noordbrabantsch en 's Hertogenbossche courant van 27-09-1884:

In 1891 wordt Johannes Schreppers opnieuw te Someren verzocht, zoals beschreven in de Provinciale Noordbrabantsch en 's Hertogenbossche courant van 10-10-1891:

Johannes Schreppers vertrekt met zijn gezin eind 1897 naar Boekel, waar hij volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-06-1897 benoemd tot geneesheer:

21

Petronella van Meer is te Boekel op 28-09-1909 overleden en Johannes Schreppers is op 27-02-1913 te Beek en Donk overleden.

In het huis komt wonen gepensioneerd directeur der telegrafie Jacobus Veltman, geboren te Gouda op 29-08-1830 als zoon van Willem Philippus Veltman en Cornelia Oosterom. Hij is op 06-05-1873 te Weert getrouwd met Maria Theresia Esser, geboren te Weert op 22-02-1852 als dochter van Gerard Hubert Esser en Marianna Catharina Tindemans. Jacobus Veltman is op 11-12-1900 te Asten overleden en Maria Theresia Esser woont in de periode 1900-1910 in het huis met huizingnummer A142:

22

In De Noord-Brabanter van 06-07-1899 wordt medegedeeld dat zoon Hubert Adriaan Veltman, geboren te Weert op 02-02-1874, het kandidaatsexamen geneeskunde heeft afgelegd.

Maria Theresia Esser vertrekt eind 1907 naar Apeldoorn en is op 06-03-1927 te 's-Gravenhage overleden.  Hubert Adriaan Veltman is op 10-11-1956 te 's-Gravenhage overleden. 

Het huis wordt daarna bewoond door Petronella Rooijakkers, geboren te Deurne op 27-01-1856 als dochter van Francis Rooyakkers en Maria Joosten. Zij is sinds 26-11-1906 weduwe van Petrus Johannes Martens, geboren te Rosmalen op 04-07-1852 als zoon van Hendrik Martens en Petronella de Jong, met wie zij op 08-02-1898 te Vught getrouwd was.

Zij verhuist in 1910 naar Helmond en wordt het huis, dat nog in bezit was van de familie Schreppers, verkocht aan journalist Gerardus Jacobus Hubertus Hendriks, geboren te Vlieland op 12-04-1882 als zoon van Johannes Henricus Hendriks en Anna Hubertina Hendrikx. Hij is te Gastel op 12-06-1906 getrouwd met Anna Antonia van Steen, geboren te Gastel op 26-01-1884 als dochter van Johannes van Steen en Adriana Mons. Zij komen vanuit de Molenstraat in Helmond en wonen ook over de periode 1910-1920 en 1920-1930 in het huis met achtereenvolgens huizingnummers A150 en A176:

23

Gerardus Jacobus Hubertus Hendriks schrijft als journalist een kritisch stuk over het openbaar onderwijs in Asten in de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-12-1911. Hij is vooral een tegenpool van meester ten Haaf en een aantal van zijn kinderen gaan dan naar die school:

Rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-09-1911 de geboorte van dochter Julia.

 

Dochter Eliza Antonia Huberta Maria Hendriks, geboren te Asten op 13-10-1914, is slechts 14 maanden oud geworden, zoals geheel rechts is opgetekend in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-12-1915.

Gerardus Jacobus Hubertus Hendriks en Anna Antonia van Steen verhuizen in juni 1924 naar Aarle-Rixtel en in het Eindhovensch dagblad van 29-03-1924 wordt het huis te koop aangeboden:

24

Gerardus Jacobus Hubertus Hendriks is op 30-01-1952 te Aarle-Rixtel overleden en Anna Antonia van Steen is op 15-10-1971 te Aarle-Rixtel overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Gerardus Jacobus Hubertus Hendriks:

Het huis wordt gekocht en bewoond door Philippus Laheij, geboren te Kerkdriel op 29-01-1869 als zoon van Hendrikus Laheij en Christina van Liempt. Hij is op 22-05-1901 te Dinther getrouwd met Maria Hendrika Kerkhof, geboren te Dinther op 21-01-1869 als dochter van Adrianus Kerkhof en Helena van der Ven. In de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A176:

25

Zij komen als ontginners vanuit Deurne en Maria Hendrika Kerkhof is op 05-07-1926 te 's-Hertogenbosch overleden, zoals ook medegedeeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-07-1926.

 

Het gezin verhuist naar A18 (zie Koningsplein 6) en rond 1927 naar de Maria Helena Hoeve met als adres Peel 7 (zie Smientweg 1). Hun zoon Hendrikus Adrianus Leonardus (Harry) Laheij, geboren te Kerkdriel op 09-05-1902 trouwt op 21-01-1935 te Asten met Maria Antonia (Tiny) van Kemenade geboren te Asten op 27-01-1897 als dochter van Johannes van Kemenade en Wilhelmina Vinken (zie Voormalig huis G443).

Het huis is rond 1926 verkocht aan Hendrikus Josephus (Driekske) van Kemenade, geboren te Asten op 01-03-1887 als zoon van Johannes van Kemenade en Wilhelmina Vinken (zie Voormalig huis G443). Hij is op 13-02-1917 te Asten getrouwd met Anna Maria van Heugten, geboren te Asten op 21-06-1893 als dochter van Francis van Heugten en Anna Maria Scheepers (zie Voormalig huis B415). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A141 in het huis met huizingnummer A176 wonen. Dat adres staat ook bekend als Burgemeester Frenckenstraat 3:

26

Ook over de periode 1930-1938 wonen Hendrikus Josephus (Driekske) van Kemenade en Anna Maria van Heugten met hun gezin in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 3:

27

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-07-1934 de geboorte van dochter Martina en in het Peelbelang van 21-10-1944 heeft Hendrikus van Kemenade een portemonnee gevonden:

28 29

In het Peelbelang van 24-02-1945 heeft zoon Johannes van Kemenade zijn pijp verloren:

30 31

Links een foto van Hendrikus (Driekske) van Kemenade en Anna Maria van Heugten; rechts een foto van Hendrikus (Driekske) van Kemenade

32 33

Hendrikus Josephus van Kemenade is te Asten op 27-03-1960 overleden en Anna Maria van Heugten is op 01-11-1965 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden.

34 35

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object:
Burgemeester Frenckenstraat 47, tot 23-06-1987 Burgemeester Frenckenstraat 3.
Bouwhistorie:
Particuliere bouw van huis, bouwjaar 1788, verbouwing 1991 verbouw woning.
Gebruikshistorie:
Woning van circa 1788 tot heden.
Eigenaren/bewoners:
Slagerij Driekske van Kemenade, Laheij, dokter Schreppers, textielfabrikant David Horn.
Soort woning:
Typisch Brabants dorpswoonhuis.
Literatuur:
Nu woonhuis Van Kemenade, voorheen slagerij van Driekske van Kemenade.
Bezit aan de straatzijde muurankers AO1788FF, dus gebouwd in 1788. Karakteristiek aan dit eenvoudige huis is de stenen rollaag aan de bovenzijde van de muur, een kenmerk dat ook te vinden is bij het huis uit 1781 aan de Prins Bernhardstraat 23-25.
Interview:
Uit 1788, door Van Kemenade. Zie Aaste Vreuger (Harry Verdijsseldonck). Dokter Schreppers kocht deze woning op 25 juni 1879 voor 3.500 gulden. Ook de textielfabrikant David Horn woonde er. De uitgever van de krant 'de Zuid-Willemsvaart' woonde er begin deze eeuw en daarna de familie Laheij. Driekske van Kemenade kocht dit pand in 1923 en zijn kleinzoon woont er nu.

Verder lezen we nog bij erfgoedwiki het volgende over dit huis:

Het is een sober, traditioneel vormgegeven woonhuis uit 1788. Rechts tegen de achtergevel bevindt zich de loods, die met hergebruikt materiaal werd gebouwd in de tijd dat in het pand een slagerij was gevestigd. Het woonhuis omvat een kelder en opkamer (links), een begane grond en een zolder onder een zadeldak tussen tuitgevels met schoorstenen. De gevels van het woonhuis zijn met handvormstenen in kruisverband gemetseld en platvol gevoegd. Het dak is met gesmoorde Muldenpannen gedekt. In 1991 is het woonhuis gerenoveerd en getracht het zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat terug te brengen. Bij deze renovatie is het muurwerk hersteld, zijn de schoorstenen vernieuwd en zijn alle vensters en de voordeur vervangen. Ook zijn bij deze renovatie vensteropeningen toegevoegd of verbreed.

De muurankers AO1788FF verwijzen naar Anno 1788 Franciscus Fransen. Hieronder vier foto's van het huis aan de huidige Burgemeester Frenckenstraat 47:

36 37
38 39

Hieronder een foto van het huis van slager van Kemenade uit 1943 en daaronder een streetview van 2015:

40

41

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Antony Antony Canters ±1611
1674 Antony Antony Canters Asten ±1640 Antony Antony Canters Asten ±1640
1705 huis gesplitst
1705 Mathijs Canters Asten 03-07-1683 Mathijs Canters Asten 03-07-1683
1725 Antony Voermans Asten 31-07-1680 Antony Voermans Asten 31-07-1680
Dorp huis 76
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Antonij Voermans Asten 31-07-1680 Antonij Voermans Asten 31-07-1680
1741 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Antoni Voermans Asten 31-07-1680
1746 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Antoni Antoni Voermans Asten 22-02-1716
1751 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Antoni Antoni Voermans Asten 22-02-1716
1756 weduwe Antoni Voermans Someren 15-02-1687 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1761 weduwe Antoni Voermans Someren 15-02-1687 weduwe Antoni Voermans en anderen Someren 15-02-1687
1766 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 Jan Canters en Jan van Asten Asten 16-11-1717
1771 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 Hendrik Hoefnagels en anderen Asten 12-01-1728
1776 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 weduwe Francis van den Boomen en anderen Asten 30-05-1713
1781 weduwe Francis van den Boomen Asten 30-05-1713 Willem van Oosterhout en anderen Deurne 27-11-1718
1798 Francis Fransen Asten 09-03-1754 Francis Fransen Asten 09-03-1754
1803 Francis Fransen Asten 09-03-1754 Francis Fransen Asten 09-03-1754
Afgesplitst huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1705 Godefridus Raeymakers Swalmen 16-05-1684 Godefridus Raeymakers Swalmen 16-05-1684
1727 Godefridus Raeymakers Swalmen 16-05-1684 Antony Voermans Asten 31-07-1680
1730 kind Godefridus Raeymakers Asten 02-06-1713 Antony Voermans Asten 31-07-1680
Dorp huis 75
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Antonij Raeymakers Asten 02-06-1713 de heer Hendrik van de Cruijs Asten 02-11-1692
1741 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Jenneke Dirks en Josijn Roijmans Asten 24-06-1695
1746 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Antoni Voermans Asten 31-07-1680
1751 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Antoni Voermans Asten 31-07-1680
1756 weduwe Antoni Voermans Someren 15-02-1687 Jenneke Dirks en anderen Asten 24-06-1695
1761 weduwe Antoni Voermans Someren 15-02-1687 Jan Michiel Coolen en anderen Asten 16-11-1715
1766 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 Jan Michiel Coolen en anderen Asten 16-11-1715
1771 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 Wilhelmus van Riet en anderen Asten 11-09-1728
1776 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 weduwe Francis van den Boomen en anderen Asten 30-05-1713
1781 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 weduwe Francis van den Boomen en anderen Asten 30-05-1713
1798 Francis Fransen Asten 09-03-1754 Jan Vriends
1803 Francis Fransen Asten 09-03-1754 Jan Vriends
Kadasternummer G438
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G438 1832-1854 David Horn Waldniel (D) ±1762
G438 1854-1879 Sibilla Christina Horn Oberniedergeburth (D) 25-11-1798
G438 1879-1881 Johannes Schreppers Nieuwkoop 29-02-1832
G1582 1881-1910 Johannes Schreppers Nieuwkoop 29-02-1832 verbouw
G1582 1910-1924 Gerardus Johannes Hendriks Vlieland 12-04-1882
G1582 1924-1926 Philippus Laheij Kerkdriel 29-01-1869
G1582 1926-1938 Hendrik van Kemenade Asten 01-03-1887
Burgemeester Frenckenstraat 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1805 Francis Fransen Asten 09-03-1754 met kinderen 04-12-1805
1805-1817 kinderen Fransen Asten 28-03-1783 naar Budel
1817 vereniging tot een huis
1817-1826 Michael Aertnijs Tessenderloo (B) 19-07-1773 Lucia Sauvé Asten 15-11-1790 naar Eindhoven
1826-1846 David Horn Waldniel (D)±1762 Sibilia Catharina Busch Mönchengladbach (D) 17-04-1768 18-02-1846
1846-1854 Sibilia Catharina Busch Mönchengladbach (D) 17-04-1768 weduwe Horn 11-08-1854
1854-1859 Maria Sybilia Horn Mönchengladbach (D) 26-11-1796 met familie
A84 1859-1869 Maria Sybilia Horn Mönchengladbach (D) 26-11-1796 met familie
A124 1869-1878 Maria Sybilia Horn Mönchengladbach (D) 26-11-1796 met familie 15-09-1874
A124 1878-1879 Johannes Schreppers Nieuwkoop 29-02-1832 Petronella van Meer Terheijden 10-05-1844
A128 1879-1890 Johannes Schreppers Nieuwkoop 29-02-1832 Petronella van Meer Terheijden 10-05-1844
A130 1890-1898 Johannes Schreppers Nieuwkoop 29-02-1832 Petronella van Meer Terheijden 10-05-1844 naar Boekel
A130 1898-1900 Jacobus Veltman Gouda 29-08-1830 Maria Theresia Esser Weert 22-02-1852 11-12-1900
A142 1900-1908 Maria Theresia Esser Weert 22-02-1852 weduwe Veltman naar Apeldoorn
A142 1908-1910 Peternel Rooijakkers Deurne 27-01-1856 naar Helmond
A150 1910-1920 Gerardus Johannes Hendriks Vlieland 12-04-1882 Anna van Steen Gastel 26-01-1884
A176 1920-1924 Gerardus Johannes Hendriks Vlieland 12-04-1882 Anna van Steen Gastel 26-01-1884 naar Aarle
A176 1924-1926 Philippus Laheij Kerkdriel 29-01-1869 Maria Hendrika Kerkhof Dinther 21-01-1869 05-07-1926
A176 1926-1930 Hendrik van Kemenade Asten 01-03-1887 Anna Maria van Heugten Asten 21-06-1893
3 1930-1938 Hendrik van Kemenade Asten 01-03-1887 Anna Maria van Heugten Asten 21-06-1893

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 juni 2024, 09:34:56

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen