logo

Index


Burgemeester Frenckenstraat 47

Antony Antony Canters is geboren rond 1611 als zoon van Antheunis Henrick Canters en Elsbena Groetens. Hij is rond 1638 getrouwd met Anna Francisci Verrijt en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antony Asten ±1640 Asten 06-11-1674
Anna Maria van Hove
Asten 01-05-1725
2 Hendrick Asten 14-11-1642 Aarle Rixtel 10-07-1666
Maria Swinckels
±1673
Catharina Ideleth
Lieshout 23-12-1729
3 Elsbena Asten 28-11-1646 Religieuze Nunhem 24-02-1736 *
4 Maria Asten 31-05-1648 Religieuze Asten 11-08-1699 **

*  suster in Mariënschoot te Ommel 91 jaar out, geprofessyt 73 jaeren, jubilaria 24 jaeren (zie Voormalig huis B409)
** procuraterse van het convent Mariënschoot te Ommel, out 51 jaeren, geprofessyt 27 jaeren (zie Voormalig huis B409)

Antony Antony Canters woont in Ommel (zie Jan van Havenstraat 1), maar heeft ook huizen in het dorp Asten in bezit. Anna Francisci Verrijt is op 02-11-1682 te Asten overleden en op zijn oude dag moet Antony Antony Canters nog enkele verklaringen afleggen omtrent Brouwhuizen en de Laarbroekse tiende:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 21 verso; 16-10-1685:
Meester Antony Canters, 74 jaar, verklaart ter instantie van de regeerders van Vlierden dat hij weet dat hij omtrent 40 jaar geleden dickwils heeft verkeert ontrent den Brouwhuysse Wijer, int passeren ende repasseren naer de stadt Helmondt tsij met vaeren ofte gaen, en alsdoen gesien te hebben dat de innegesetenen van Vlierden den voornoemde Brouwhuysse Wijer peyselijck ende vredelijck met alderhande bestialen hebben gebruyckt liber ende vrije sonder daerin op enigerlei manieren geturbeert te sijn geweest.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 57 verso; 01-06-1686:
Meester Antony Canters, 75 jaar, en Jacob van de Cruys, 43 jaar verklaren te instantie van Everard de Doerne, Heer van Asten, dat de Laerbroecxe tiende heeft toebehoort aan de Heer van Asten. Dat deze tiende, met de smale tiende te Asten, bij belening, door de Heer van Asten zijn verkocht aan Antony Canters en Michiel Jacobs van de Cruys, respectievelijk de eerste attestant en wijlen de vader van de tweede attestant, schepenen 's Hertogenbosch de dato 20-07-1655. Sijnde deselve tiende leenroerig aan Leenhof en Huis van Asten. De tiende is vier achtereenvolgende jaren in belening gebruikt voor een som van ƒ 6000,-. Na deze vier jaar heeft de eerste attestant nog ƒ 2000,- betaald aan de Heer van Asten en daardoor de Laarbroeckse tiende en de smale tiende aangekocht samen met zijn zwager Michiel Jacobs van de Cruys. De tweede attestant beaamt een en ander. Circa vier jaar geleden heeft Antony Canters, zijn helft van de voornoemde tienden verpacht voor vijf jaar aan Jan Goort Hoefnagel, molder, alhier, voor ƒ 110,- per jaar en waarvan deze dus de jaren 1683 tot en met 1685 de oogst heeft genoten en nog te genieten 1686 en 1687. Eyndelijck verclaert den eerste deponent, dat doentertijt als hij de voorschreven tiende in eygendom cochte, dat hij sijne penningen heel wel beleght hadde, dat hij noyt nochte nimmermeer met gedachten soude connen wenschen sijne penningen beeter connen beleght gehadt te hebben. De tweede deponent verklaart nog dat de andere helft van de tienden door zijn vader en zijn erfgenamen altijd zijn opgevaeren en gebruyckt zonder deze ooit verpacht te hebben.

Antony Antony Canters is op 14-04-1689 te Asten overleden en zijn zonen verkopen land en een huis op de Ommelse Bos:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 73; 17-06-1689:
Antony, zoon Meester Antony Canters verkoopt aan Frans en Anna, kinderen Jan Fransen Verrijt land ontrent de Galre 4 lopense. Koopsom ƒ 38,-.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 80; 19-12-1689:
Hendrick en Antony Canters verkopen aan Jacob van de Cruys en Antony Josephs als momboiren van de onmondige kinderen wijlen Antony van de Cruys ten behoeve van deze kinderen huis, schuur, schop, hof en aangelag aan den Ommelsen Bosch 2 lopense, ene en andere zijde Jan Aert de Zeger, ene einde Aelbert Peeters cum suis, andere einde de straat; land de hoogh Eynde 2 lopense; land de Venacker 1½ lopense; land Doornbosch 3 lopense; land / groes de Mortel de helft van 3 lopense; groes den Bocht 4 lopense; groes den Ossencamp 3 lopense; groes den Hof 3 copse. Koopsom ƒ 500,-.

Zoon Antonius Antony Canters is geboren rond 1640 en op 06-11-1674 te Asten getrouwd met Anna Maria van Hove, geboren te Asten op 10-06-1650 als dochter van Mathijs van den Hove en Jenneke Joosten (zie Busselseweg 7):

October 28; contraxerunt sponsalia Antonius Canters et Anna Maria van Hove coram testibus H. Canters et J. van de Cruijs. Matrimonio 6 9bris coram ibidem testibus.

28 october ondertrouwcontract van Antonius Canters en Anna Maria van Hove voor getuigen H. Canters en J. van de Cruijs. Huwelijk 6 november voor dezelfde getuigen.

01

Het gezin van Antonius Canters en Anna Maria van Hove:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 26-11-1675 Kind Asten ±1675
2 Petronella Asten 05-02-1678 Leuven ±1700
Georgius Alons
Asten 20-02-1713 zie Emmastraat 18 en 20
3 Antonius Asten 16-04-1680 Kind Asten ±1680
4 Mathias Asten 03-07-1683 Ongehuwd Asten 05-11-1727
5 Anna Maria Asten 24-06-1685 Asten 05-07-1705
Godefridus Raeijmakers
Asten ±1715
6 Elizabetha Asten 26-05-1687 Kind Asten ±1687

Als meester in de rechten is Antony Canters wel eens laks:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 18; 23-08-1685:
Schepenen van Asten verklaren dat Henrick van Winteroy, drossard, op 14 augustus laatstleden heeft gelast aan een der momboiren van de kinderen Joost Vreynsen dat zij zouden halen bij Meester Antony Canters de jonge seecker briefken ter zake van een stuk groes of teulland rakende de voorschreven onmondige kinderen waarop een der momboiren er naar toe is gegaan en voor antwoord heeft gekregen: "Canters die leght noch te bedde en hij seght, dat hij dat briefke heeft". Op de tweede reyse heeft hij tot antwoord gekregen: "Canters sal het briefke opsoecken".

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 148 verso; 13-09-1690:
Wij, Hendrick van Winteroy, drossard, en Gijsbert Hendricx, schepen, verklaren ter instantie van Jan Reynders van den Broeck, te Velthoven, dat zij zijn geweest bij Antony Canters, procureur, toen ziek, op 26 augustus 1690 en hem gevraagd hebben of hij, Canters, in opdracht van Jan Reynders van den Broeck eenige penningen soude hebben ontfangen van Jan Paulus ofte Hendrick van den Bleeck. Canters heeft hierop geantwoord: "Ick en hebbe het rechte woort niet in mijn gedachten, maer komt het in mijn gedachten dan kan ick hiervan attestatie geven". Maar wel dat hij penningen had ontvangen van Jan Reynders van den Broeck en dat hij daarvan een kwitantie had gegeven wegens zaken die hij voor van den Broeck had gedaan. Naschrift: De attestanten laten de attestatie van als het in mijn gedachten enzovoort geheel voor rekening van Canters.

Anna Maria van Hove is op 02-08-1690 te Asten overleden en Antony Canters verkoopt groes:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 26 verso; 10-01-1708:
Antony Canters verkoopt aan Frans Huyberts groes in de Steegen 7 lopense. Verponding ƒ 3,- per jaar. Mede compareerde Matijs Antony Canters en Godefridus Raymaeckers getrouwd met Anna Maria Antony Canters. Koopsom ƒ 365,-.

Antony Canters heeft al vanaf het eind van de 17e eeuw een herberg in het dorp Asten:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 124; 25-01-1709:
Op 11 juni 1692 is een akkoord gemaakt ten huize van Antony Canters, toen ingezetene en herbergier, alhier een en ander is gevolgd met ses potten Rijnse wijn ende twee vaenen wit bier uit de kelder van Antony Canters, ter voltrekking van dit akkoord. Attestant is hierbij van het begin tot het einde present geweest.

Samen met zijn broer Hendrick verklaart Antony Canters dat een obligatie is voldaan:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 23; 29-11-1709:
Hendrick en Antony, kinderen en erven van wijlen Meester Antony Canters verklaren dat Daniel Marten Vermeulen, te Omel, aan Antony Canters heeft voldaan een obligatie van ƒ 275,-. De obligatie, welke in het ongerede is geraakt, was ten bate van Meester Antony Canters, hun vader. De comparanten stemmen toe in cassatie.

Antony Canters verkoopt de eerder genoemde Laarbroekse tiende aan Jan Fransen van de Loverbosch (zie Julianastraat 2):

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 102; 26-02-1710:
Antony Canters verkoopt aan Jan Fransen van de Loverbosch de helft van een klamptiende en smaltiende de Laarbroeksche tiende. De andere helft is van de kinderen en erven van wijlen Antonis Michiel Jacobs van de Cruys die samen met Antony Canters, vader van de verkoper, deze tiende in belening hebben gekregen van Gevard van Deurne, Heer van Asten, schepenen 's Hertogenbosch de dato 20-07-1655. Koopsom ƒ 3150,-

Zijn zoon Mathijs verkoopt al zijn goederen aan Antony Canters:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 81 verso; 18-03-1713:
Matijs Canters verkoopt aan Antony Canters al zijn erfelijke goederen die hij in Asten bezit. Koopsom ƒ 100,-.

Catharina Jansse heeft bij Antony Canters als dienstmeid ingewoond en er zijn wat problemen met geld:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 126 verso; 26-10-1715:
Jan Hicxspors, Bendert Vervorreldonck en Frans van Weert, schepenen, verklaren ter instantie van Hendrick Tho poel, president, dat zij, nu omtrent vijf à zes weken geleden voor hen en de president ten huize van Francis van de Loverbosch is gekomen Lijneke Jansse, voorheen gewoond hebbende bij Tony Kanters en nu wonende bij Isaac Souvee. Welke Lijneke, de president vroeg, of hij het geld nog had dat hij haar getelt en gepresenteerd had namens Antony Canters. Waarop de president antwoordde: "Ja, waarom waarde gij Lijneke soo geck, doen het gelt getelt was dat gij dat doen niet hebt opgetrocken"? Waarop Lijneke openlijk bekende dat zij 't gelt door den president haar was toegetelt dog dat sij weygeragtig was geweest 't op te vatten omdat sij haar knegts niet en hadde gesproken. Deponenten hebben toen gevraagd wie dat waren en Lijneke heeft dan gezegd: "de advocaat Molemakers en procureur Idelet".

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 128; 26-10-1715:
Symon IJsbouts, schepen en Marcus Souvee, deurweerder en vorster, zij verklaren ter instantie van Hendrick Tho poel, president dat zij op maandag, 14 october laatstleden samen met de president en procureur Wolphangus Idelet zijn geweest ten huize van Francis van de Loverbosch en dat zij toen gehoord en gezien hebben, dat Idelet tegen de president zei: "Gij bemoeyt U ook met de saak van Tony Kanters tegens die arme dienstmeyt die bij Souvee woont"?. Voegende er aan toe: "Gij gaat ook seggen, dat gij 't gelt aant huys van Souvee getelt hebt gehat"? Waarop de president antwoordde: "Ja, dat sal ik goetmaken, dat het aldaar in klinkende en blinkende penningen getelt is geweest". Idelet zei hierop tegen de president: "Dat lieg je als een schelm". Hij heeft dit een en andermaal herhaald. De president heeft 't selve in kennis geleyt en eenen schelling op uytgeworpen.

Antony Canters verklaart als schepen van Asten dat ijkmeesters van brouwketels uit 's Hertogenbosch niet welkom waren in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 236; 26-10-1717:
Wij, Hendrik Thopoel, president, Antony Kanters, Frans van Weert en Willem Aart Smits, schepenen, verklaren dat wij op 16 september 1716, samen met J. Wagemans, rechten-licentiaat en scholtus van Neer namens de Vrouwe van Asten, rond zes uur 's avonds, geweest zijn naar Ommel ten huize van de president, waar wij gevonden hebben sekeren Gerard de Jong, met twee brouwers uit
's Hertogenbosch, zittende in de grote kamer, heeft hij, president, hem, Gerard de Jong, toegesproken dat overdenckelijck noyt ende van alle tijden eenige andere eykers der brouwketels en kuypers, hier te Asten en Ommel en waren erkent geweest als die eyckmeesters, aangestelt op eed en speciaal bevel van de Vrouwe van Asten. Waarop Gerard de Jong zei: "Dat hij hem niet pretendeerde nog en wilde of pretendeerde maten ende gewigten te eyken, maar alleenlijck brouwketels en kuypers, om eenen generalen lijst te connen opgeven. Ende ik gelove dat de Vrouwe van Asten 't qualijck begrijpt". En met de president meer woorden te willen delen heeft Wagemans hem, de Jong en zijn brouwers, in onze presentie de opdracht, hem van Anna Wilhelmina de Doerne, Vrouwe van Asten, gegeven, laten horen met deze woorden dat de Vrouwe van Asten seer verwondert was dat hij, Gerard de Jong cum suis op dusdanige manier, haar heerlijkheid Asten en Ommel, als ijkmeester der Meyerij van 's Hertogenbosch hem quame aangeven om alle brouwketels ende kuypen te eycken. Dat zij altijd inviolabelijck ende inconstabelijck in deze, haar grondheerlijkheid op haar privatiefven naam en eigen autoriteit ter exclusie van iedereen ijkmeesters had aangesteld en dat zich ook altijd in zijn functie wel hadde gequeten. Zij hebben onlangs nog wettelijk geeken. Zij was bereid, indien nodig, een en ander nog eens te laten geschieden ten overstaan van alsulcke als daartoe gerequireert; ter exclusie van hem, Gerard de Jong, als eyckmeester der Meyerij voorschreven. Dat sij grontvrouwe, hem, de Jong, nogte imant anders wilde gedogen om hier te Asten de brouwketels en de kuipen te ijken. De Jong heeft hierop zijn hoed afgenomen, diep gebogen en dan gezegd dat hij tegen de Vrouwe van Asten niet zocht te procederen en daarvoor ook geen geld had. Hij heeft hierop schriftelijke annotatie gemaakt. Waarop de scholtus tegen hem zei: "Dat hij con schrijven wat hij bliefde maar dat hij, scholtus, dat hem niet aantrock, daar niet mede te doen wilde hebben" en zich hield aan zijn mondelinge commissie. En de Jong geannoteert hebbende dat de president, 't officie, als officier dezer heerlijkheid was bekledende heeft de president daartegen gezegd: "Daartoe ofte over geene commissie te hebben en heeft het geschrevene door de Jong doen uytschrappen. Eindelijk, zei de Jong, staande bij het vuur: "Ik wiste wel dat hier te Asten niet voor mijn te doen soude wesen".

Antonius Antony Canters is op 01-05-1725 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld. Zoon Mathijs en dochter Petronella hadden al eerder hun deel ontvangen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 34; 16-08-1726:
Mattijs Antony Kanters en Godefridus Raymakers getrouwd geweest met Anna Maria Kanters namens Johanna en Antony zijn minderjarige kinderen. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Antony Kanters, president, hun vader en grootvader:
1e lot krijgt Mattijs het voorste deel van het huis bestaande uit keuken, opkamer, kelder, est strekkende van de gevel van de straat tot de eerste schouw genaamd de aukeucken, de brandmuren samen te onderhouden; de helft van de hof en de achterste helft van het drieske, ene zijde Antony Voermans, andere zijde erven Claas van der Linden, ene einde de weg; de helft van een akker op de Logte de zijde naast Willem Jan Loomans 4½ lopense; de helft van een akker op de Logte de zijde van Raymakers 5 lopense; land op de Logte 3 copse; land op de Logte 1½ lopense; de helft van een rente van ƒ 300,- à 5% ten laste van Willem Rijnders van Hoof, op Heusden.
2e lot krijgt Godefridus Raymakers de twee kamers, beginnende van de keukenschouw dwars tot aan den hof, de andere helft van den hof tot naast de kinderen van der Linden; de helft van een akker op de Logte de zijde van Joris Alons geheel 4½ lopense; de helft van een akker op de Logte geheel 5 lopense; land op de Logte 2 lopense; de helft van een rente van ƒ 300,- à 5% ten laste van Willem Rijnders van Hoof, op Heusden.

Dochter Anna Maria Canters, geboren te Asten op 24-06-1685 is op 05-07-1705 te Asten getrouwd met Godefridus Raeymakers, geboren te Swalmen op 16-05-1684 als zoon van Hermannus Rameekers en Elisabetha Janssen:

02

Het gezin van Anna Maria Canters en Godefridus Raeymakers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hermannus Gijsbertus Asten 08-04-1706 Kind Asten ±1706
2 Antonius Franciscus Asten 13-05-1707 Kind Asten ±1707
3 Johanna Maria Asten 28-12-1708 Leende 10-05-1739
Henricus Willems Smulders
Geldrop
4 Antonius Henricus Asten 02-06-1713 Lierop 09-07-1752
Petronella Jan Theyse
Lierop 29-02-1776

Godefridus Raeymakers en zijn schoonvader worden gedaagd door Peeter op den Bergh:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-06-1715:
Vorster in Asten, zult ter instantie van Peeter op den Bergh, te Wessem, dagen Anthoni Canters en Godefridus Raymaeckers, op de eerste gerechtdagh voor schepenen van Asten de dato 01-07-1715. Naschrift: Gedaan aan Mathijs, zoon Anthonis Canters en aan de vrouw van Godefridus Raymakers.

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 139; 01-07-1715:
Peeter op den Berg, te Wessem, aanlegger contra Antony Kanters en Godefridus Raymakers, gedaagden. Aanlegger deponeert een acte obligatoir van 50 patacons, gedurende vier weken, terzake van de procesgang.

Anna Maria Canters is rond 1715 overleden en haar broer Mathijs Canters verhuurt land voor haar kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 286; 10-08-1725:
Mattijs Antony Canters mede voor de onmondige kinderen Godefridus Raymakers en de verdere erfgenamen van Antony Kanters geeft in verhuring aan Jan Verhoosen land de Logte. Huurtermijn 10 jaar. Lasten voor de verhuurder. Huursom ƒ 3,- per jaar.

Mathijs Canters verkoopt zijn deel van het huis aan Antony Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 43 verso; 22-05-1725:
Mattijs Tony Kanters, met toestemming van zijn oom, Hendrik Canters, verkoopt aan Antony Voermans hofstad met opstaand huiske in 't Dorp 1 lopense en beginnende met het een einde van huis en hof van de koper tot aan de weg, ene zijde Aart Willems Smits, andere zijde de verkoper. Koopsom ƒ 100,-.

Het huis wordt door de broer van Godefridus Raeymakers, die naar Echt is verhuisd, verhuurd aan Antony Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 58; 10-02-1727:
Willem Raymakers, broeder van Godefridus Raymakers, wonende te Egt, verhuurt namens zijn broeder, missive van Godefridus Raymakers de dato 27-01-1727 Brussel aan Antony Voermans de helft van huis, hof, land alsmede de helft van een rente van ƒ 15,- per jaar ten laste van Willem Rijnders van Hoof, op Heusden. Zoals Godefridus Raymakers een en ander verkregen heeft bij deling de dato 16-08-1726. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 3,- per jaar exclusief de lasten. Onderhoud rekening huurder.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 71 verso; 14-07-1727:
Godefridus Raymakers, te Egt, verklaart mits sijne verre afwooninge zijn broeder Willem Raymakers te hebben verzocht, om de goederen, competerende aan zijn onmondige kinderen en gelegen te Asten, te verhuren. Op 10-02-1727, zijn deze goederen verhuurt aan Antony Voermans. Comparant als vaderlijk voogd van zijn kinderen approbeert deze verhuring.

De kinderen van Godefridus Raeymakers en Anna Maria Canters hebben een erfenis van Matthijs van Hove tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 6 verso; 07-07-1732:
Johan van Broyen, rentmeester van de Grooten Bagijnhoff, te 's Hertogenbosch, heeft zich laten informeren aangaande wie de erfgenamen, descedenten of tegenwoordige bezitters zijn van de goederen van Mattijs van Hove nu Peter Goorts en de weduwe Willem Frans Willems. Wij verklaren dat Mattijs van Hoof heeft nagelaten een dochter die getrouwd geweest met Antony Canters, in leven president van Asten geweest, die twee dochters heeft gehad waarvan er een is getrouwd geweest met Joris Allons waarvan drie kinderen zijn nagelaten. Naementlijck eenen soon genaemt Jan, sijnde soldaet en een doghter met naeme Johanna ende ander doghter Elisabet. Ende ander doghter getrouwt is geweest met Goort Raymaekers waervan twee kinderen sijn naergelaeten, naementlijck Tony en Johanna. Wij hebben echter niet kunnen achterhalen Peeter Goortsen Willems en de weduwe Frans Willems nog hun erfgenamen of goederen.

Godefridus Raymaeckers is rond 1730 te Echt overleden en bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van de kinderen van Godefridus Raeymakers:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 204a:
Nu Antoni Voermans, transport 13-06-1739.
Antoni en Johanna Raijmakers.
Huijs, hoff en aangelagh 1 copse.

De kinderen en zus van Godefridus Raeymakers verkopen na zijn overlijden het huis aan Antoni Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 194 verso; 13-06-1739:
Hendrik Smulders man van Johanna Raymakers, wonende te Geldrop en Antoni Raymakers, wonende te Nunem, in het Graafschap Thorn. Kinderen en erven van Godefridus Raymakers verkopen aan Antoni Voermans de helft van een huis, bestaande uit twee kamers, van de keukenschouw dwars doorgaande tot aan den hof, zoals het tegenwoordig is staande. Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders en hun oom. Koopsom ƒ 100,-.

Antoni Teunis Franse Voermans is geboren te Asten op 31-07-1680 als zoon van Antonius Fransens en Anna Peters. Hij is op 13-02-1707 te Someren getrouwd met Christina Peter Verhoijsen, geboren te Someren op 15-02-1687 als dochter van Petrus Nicolaas Verhoysen en Wilhelmina Dircks Verdijsseldonck:

Contraxerunt matrimonio Anthonius Theunis et Christina Petri Verhoijsen; testes Petrus Gerit Wijnen et Maria Hendrici Verdeijseldonck.

Huwelijkscontract van Anthonius Theunis en Christina Petri Verhoijsen; getuigen Petrus Gerit Wijnen en Maria Hendrici Verdeijseldonck.

03

Het gezin van Antoni Teunis Franse Voermans en Christina Peter Verhoijsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 19-01-1709 Kind Asten ±1709
2 Antonius Asten 09-03-1711 Kind Asten ±1711
3 Wilhelmina Asten 30-05-1713 Lierop 21-12-1731
Francis van den Boomen
Lierop 25-01-1792
4 Antonius Asten 22-02-1716 Asten 24-07-1740
Anna Cornelis Tielemans
Asten 29-02-1780 zie Markt 14 en 16
5 Franciscus Asten 28-04-1719 Kind Asten ±1719
6 Franciscus Asten 14-10-1720 Kind Asten 09-05-1731
7 Anna Maria Asten 25-05-1723 Kind Asten ±1723
8 Johannes Asten 21-08-1726 Kind Asten ±1726
9 Maria Asten 21-08-1726 Kind Asten ±1726
10 Petrus Asten 17-03-1730 Kind Asten 23-09-1747

In het huizenquohier van Asten over de periode 1736-1751 is Antoni Voermans eigenaar van de twee huizen, waarvan hij er een bewoont:

Jaar Eigenaar nummer 76 Dorp Bewoners nummer 76 Dorp
1736 Antonij Voermans Antonij Voermans
1741 Antoni Voermans Antoni Voermans
1746 Antoni Voermans Antoni Antoni Voermans
1751 Antoni Voermans Antoni Antoni Voermans
Jaar Eigenaar nummer 75 Dorp Bewoners nummer 75 Dorp
1736 Antonij Raeymakers de heer Hendrik van de Cruijs
1741 Antoni Voermans Jenneke Dirks en Josijn Roijmans
1746 Antoni Voermans Antoni Voermans
1751 Antoni Voermans Antoni Voermans

Antoni Antoni Voermans voer met goederen van Asten naar Keulen en hier een verhaal uit het archief dat daar ook wat boeven te vinden waren:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 225 verso; 20-11-1748:
Jan Verreyt, 35 jaar, Antoni Peter Voermans, 30 jaar. Zij verklaren ter requisitie van Antoni La Forme, drossard, in Deurne en Liessel dat zij, op dinsdag, 12-11-1748, met een geladen kar van Asten naar Keulen zijn gereden. Hebbende den eerste comparant voor zijn kar vier paarden en de tweede comparant, als knecht van Antoni Antoni Voermans, voor zijn kar vijf paarden. Dat achter Liessel, tussen den Heydrik, ontrent den Hantwijser bij hen zijn gekomen, twee personen, gekleet en sittende op een peert als husaaren, die  wat voorgereden zijnde, een van die twee huzaren, die nu te Helden gevangen  zit, terug is gekomen, vragende een voedere haver. Dat daarop, Antoni Antoni Voermans, die mede bij de voorschreven karren was, zei: "Mijheer, daar voor in  het Dorp is haver te krijgen". Dat daarop de voornoemde huzaar weg is gereden en de comparanten hun weg vervolgd hebben tot op de Moosdijk, alwaar zij gekomen zijn ten huize van Goort van de Moosdijk. Dat daar de voornoemde twee huzaren in huis waren en dat zij, comparanten, Antoni Antoni Voermans en de twee huzaren tesamen zes glaasjes jenever gedronken hebben welke door Antoni Antoni Voermans betaald zijn.
Hebbende daarop, zij comparanten, de weg naar Meyl vervolgd en dat ontrent ten halven de Moosdijk en de Meylse huysen, in de Meylstraat, onder Deurne, ontrent een quartier van het ondergaan van de son de huzaren weer bij hen gekomen zijn, vragende: "Waar is de lange", verstaande daaronder de voornoemde  Antoni Antoni Voermans, waarop zij, comparanten, antwoordden: "Die is den voetpat gegaan met die ander man en vrouw". Vragende zij huzaren verder: "Off sij in de herberg bleven", waarop zij weer antwoordden: "Ja". Na even de kar voorbijgereden te zijn zijn ze weer teruggekomen, vragende naar het schelme- en speelmansgoet, zijnde een pak dat de eerste comparant op zijn kar had geladen en toebehoorde aan de voornoemde man en vrouw. Dat zij, huzaren, tegen hen, comparanten zeiden: "Dat pack, dat op de kar leyt, hoort die spitsboeff Speelman en Canali toe, dat moete wij hebbe". Waarop de eerste comparant zei: "Mijnheer, laat het mijn houde, ik moet er voor staan en betalen". Dat de voornoemde huzaar, die nu te Helden gevangen zit, zei: "Het goet raakt U niet, het is dien spitsboeve goet. Gij hebt er geen schade bij". Dat de andere huzaar het voorschreven pak met den zabel van de kar heeft losgemaakt en daarmee terug de straat is gereden en de gedetineerde, de wal opreyde zei: Waar is die spitsboeff, ik sal hem overhoop schiete. Hebbende de comparanten de laatst beschreven huzaar in het gevang te Helden zien zitten en dat zij gezien hebben dat beide paarden van de huzaren verkocht zijn.

Antoni Teunis Franse Voermans is op 26-01-1755 te Asten overleden en volgens de verpondingen van 1754 en de bewoningslijst over de periode 1756-1761 is zijn weduwe Christina Petri Verhoysen daarna eigenaar van de twee huizen, waarbij zij beide huizen onderverhuurd:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 257:
Christina Verhoijsen, weduwe Antoni Franse Voermans bij versterff 1755.
Antoni Voermans.
Nummer 76 huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 76 Dorp Bewoners nummer 76 Dorp
1756 weduwe Antoni Voermans Antoni Fransen
1761 weduwe Antoni Voermans weduwe Antoni Voermans, Geertruij weduwe Jan Sprengers en Jan van de Loverbosch
Jaar Eigenaar nummer 75 Dorp Bewoners nummer 75 Dorp
1756 weduwe Antoni Voermans Jenneke Dirks, Maria Roijmans en Helena Verhees
1761 weduwe Antoni Voermans Jan Michiel Coolen, Maria Roijmans en Adriaan van de Mortel

Christina Petri Verhoysen 01-10-1763 te Asten overleden en de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vat de bewoningsgeschiedenis samen, waarbij het huis in handen was van de familie Canters:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 124 folio 49:
Nu Antoni Voermans bij koop.
Pieter Canters bij coop van Henrick Canters.
Jacob Baesen bij coop oft erffmangelinge abuijs.
Hendrick Canters bij coop.
Hendrick van den Bleeck uijt huijs, hoff ende aengelegen erffven onder Asten int Dorp gelegen, groot ontrent twee lopenen, ene zijde de kinderen Gielen Coolen, andere zijde Aert Vrients, ene einde de gemeente straet, andere einde de straete. I ½ d.
Den selven uyt de selve panden. IX d.

Na het overlijden van hun ouders verdelen Antonis Fransen Voermans en Willemijn Fransen Voermans de erfenis, waarbij het huis in handen komt van Willemijn Fransen Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 130 verso; 29-06-1765:
Antonis Fransen, Willemyna Franse weduwe van Francis van den Boomen, wonende te Lierop geassisteerd met Jan van den Boomen, haar zoon, ook wonende te Lierop. Kinderen en erven van Antoni Fransen Voermans en Christina Verhoysen, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Antoni land den Berg 3 lopense; land de Hoffstad 1 lopense. Zoals deze twee percelen staan op het quohier, ze zijn bijeengelegen in het Dorp nu land en hof. Land den Logten in de Middeltiende 2½ lopense; land Wilbertsacker 1½ lopense; Seyeackerke 1 lopense. Deze laatste twee percelen zij belast met ƒ 0-8-12 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1500,- ter egalisatie uit te betalen door het tweede lot. Sijnde onder dese loote niet begrepen een weiveld aan den Ommelse Bosch 5 lopense; met een kamer in de Wolfsberg. Deze twee percelen blijven nog onverdeeld. Verponding ƒ 3-00-8 per jaar. Bede ƒ 1-18-8 per jaar.
2e lot krijgt Willemyn Fransen een huis, hof, schuur, stal, hof en aangelag int Dorp 1 lopense, ene zijde een straatje, andere zijde het volgende huis, ene einde de straat, andere einde de weg aan de ackers; huis en hof ½ lopense, ene zijde het voorschreven huis, andere zijde Wilhelmus Bruynen; land Dirke acker 2 lopense; land de Patacker 2 lopense; Paulusackers int Linder 3 copse; den Hoppekampacker 3 copse; den Langenacker 2 lopense; den Hoogenacker of Vosacker 2½ lopense; de Langeacker op de Logte 2½ lopense; nog een akker op de Logte 2½ lopense; den Hoekacker 2 lopense; den Beemtacker 2 lopense; een akkerke ½ lopense; groes den Hoppecamp 1½ lopense; een groesveltje van Dirke int Linder 1 lopense; een stukje groes van Paulusse 4 lopense; groes in de Pas het velt van Nagels 1 lopense; groes aan Kruyskesweg 1½ lopense; groes in de Steege 3 lopense; groes Lindersvelt 6 lopense. Verponding ƒ 15-8-8 per jaar. Bede ƒ 8-5-2 per jaar. Dit lot zal ƒ 1500,- uitkeren, ter egalisatie, aan het 1e lot.

Dochter Wilhelmina Fransen Voermans is geboren te Asten op 30-05-1713 en op 21-12-1738 te Lierop getrouwd met Francis van den Boomen, geboren te Lierop op 29-04-1699 als zoon van Johannes van den Boomen en Cecilia Joosten Verberne:

Inierunt matrimonium Franciscus van den Boome et Wilhelmina Voermans; testes Joannes van den Eijnde et Petrus Vlemix.

Huwelijkse verbintenis van Franciscus van den Boome en Wilhelmina Voermans; getuigen Joannes van den Eijnde en Petrus Vlemix.

04

Het gezin van Wilhelmina Fransen Voermans en Francis van den Boomen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Lierop 03-01-1740 Lierop 01-05-1763
Joannes Antonius van den Boome
Lierop 20-02-1777
2 Cecilia Lierop 11-01-1741 Ongehuwd >1784
3 Johannes Lierop 03-10-1742 Lierop 15-06-1777
Joanna Maria Peters Verberne
Lierop 07-04-1803
4 Antonius Lierop 18-06-1744 Kind Lierop 24-08-1744
5 Gertruda Lierop 03-12-1745 Kind Lierop 13-01-1746
6 Petrus Lierop 13-01-1747 Kind Lierop 16-05-1748
7 Lambertus Lierop 25-03-1749
8 Anna Maria Lierop 27-03-1751 Lierop 13-05-1773
Joannes Godefridus Manders
Lierop 31-12-1794

Francis van den Boomen is op 09-10-1751 te Lierop overleden en in het huizenquohier over de periode 1766-1781 is Willemijn Franse Voermans eigenaar van de beide huizen in Asten en bewoont een deel ervan en verhuurt een ander deel aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 76 Dorp Bewoners nummer 76 Dorp
1766 Willemijn Franse Jan Canters en Jan van Asten
1771 Willemijn Franse Hendrik Hoefnagels, Jan van Asten, weduwe Dries Verheijen
1776 Willemijn Franse weduwe Francis van den Boomen en Willem van Oosterhout, Hendrik van Hugten en Jacobus Hoefnagels
1781 weduwe Francis van den Boomen Willem van Oosterhout, Hendrik en Helena Verhees
Jaar Eigenaar nummer 75 Dorp Bewoners nummer 75 Dorp
1766 Willemijn Franse Jan Michiel Coolen, weduwe Philip Lintermans met Maria Roijmans
1771 Willemijn Franse Wilhelmus van Riet en weduwe Philip Lintermans
1776 Willemijn Franse weduwe Francis van den Boomen, Gerrit Hoefnagels, Francis Koolmans, weduwe Philip Lintermans en Elisabet de Groot
1781 Willemijn Franse weduwe Francis van den Boomen, Gerrit Hoefnagels, Elisabet de Groot, Helena van Hugten, Peternel Boumans
en Maria Neervens

Een van de huurders is Gerardus Adrianus (Gerrit) Hoefnagels, geboren te Asten op 08-04-1723 en hertrouwd met Johanna Wilhelmi Weynen (zie Julianastraat 9). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend en Johanna Wilhelmi Weynen is op 29-12-1779 te Asten overleden. Gerardus Adrianus Hoefnagels moet voor zijn derde huwelijk een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 50; 03-01-1782:
Gerrit Hoefnagels, laatst weduwenaar Jenneke Vos, wil hertrouwen met Jennemie de Leuw, jonge dochter te Someren. Comparant heeft ten behoeve van de kinderen van hem en zijn eerste vrouw, Elisabet Bos, waarvan nog in leven zijn, Jacobus, Maria, Francis en Joost. Bij het aangaan van zijn tweede huwelijk de dato 22-07-1774 heeft hij een staat en inventaris opgemaakt waarnaar hij verwijst met deze verandering dat zijn vader, Adriaan Hoefnagels, enige jaren geleden is overleden en waarvan alleen is overgebleven het huiske met hof en aangelag en een akker in de inventaris vermeld en die aan hem en Goort Geven, bij transport zijn opgedragen geweest en waarvan aan zijn kinderen 1⁄4e deel is aangekomen. Blijvende bij de voornoemde inventaris zonder daaraan iets af of toe te doen.

Gerardus Adrianus Hoefnagels is op 20-01-1782 voor de derde maal getrouwd met Johanna Maria Wilhelmi de Leeuw, geboren te Someren op 25-01-1741 als dochter van Wilhelmus Arnoldus de Leeuw en Anna Maria Gregorius van Otterdyk. Zij hebben samen een zoon Johannes Hoefnagels, geboren te Asten op 10-05-1783 en op 25-02-1786 te Asten overleden. Johanna Maria Wilhelmi de Leeuw is als Joanna Maria Gerardus Hoefnagels op 26-06-1786 te Asten overleden.

Gerardus Adrianus Hoefnagels is nog een vierde maal getrouwd met Petronella Jan Hendrikx, geboren te Asten op 11-04-1755 als dochter van Johannes Hendrik Jansen en Johanna Maria Joannis Vermeulen (zie Voormalig huis B384).

Het gezin van Gerardus Adrianus Hoefnagels en Petronella Jan Hendrikx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus* Roggel 07-03-1774 Asten 24-02-1811
Josijna Josephina Kanters
Asten 24-04-1855 zie Voormalig huis C682
2 Johanna Maria Asten 24-12-1788 Bladel 17-08-1815
Joannes Thijssen
Bladel 23-08-1858
3 Adrianus Asten 26-07-1790 Kind Asten 25-05-1792

* Petronella Jan Hendrikx had een zoon uit een verkrachting toen zij als dienstmeid bij Jan Hendrik van de Leensel werkte (zie Voormalig huis E146)

Gerardus Adrianus Hoefnagels is op 03-03-1797 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

Daarna worden de onverdeelde goederen nog tussen de erfgenamen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 12 verso; 01-04-1797:
Hendrina Hoefnagels, weduwe Goort Geeven en Petronella Jan Hendriks, weduwe Gerrit Hoefnagels. Zij hebben samen met hun mannen bezeten gehad twee percelen land welke reeds lang verdeeld zijn doch waarvan tot nu toe geen acte is opgemaakt. Dit wordt nu gedaan. Hendrien krijgt land omtrent de Moolen 2 lopense naast Jan Mattijs van Bussel en  Jan Verberne. Petronella krijgt een huisplaats en hof aan het Bergsland 1⁄2 lopense naast de weduwe Willem Verberne en weduwe Antony Verrijt.

Het huisje in het Bergsland van hun grootvader (zie Voormalig huis G663) wordt aan Petronella Jan Hendrikx verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 22 verso; 25-04-1797:
Jacobus Hoefnagels, te Asten en Francis Hoefnagels, te Oberigt over de Maas mede voor Joost Hoefnagels, in de Baronnie van Kranendonk en hun zwager Hendrikus Joosten getrouwd met Maria Hoefnagels, te Heeze. Kinderen en erven van Gerrit Hoefnagels en Elisabeth Bosmans, beiden overleden. Zij verkopen aan Petronella Jan Hendriks, weduwe Gerrit Hoefnagels, hun stiefmoeder huisje en hof in het Bergsland 1⁄2 lopense, ene zijde de weduwe Willem Verberne, andere zijde de weduwe Antony Verrijt. Koopsom ƒ 30,-.

De zoon van de eigenaar Wilhelmina Fransen Voermans, Jan van den Boomen, verkoopt een huis aan haar neef Francis Fransen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 186; 22-02-1787:
Jan van den Boomen, wonende te Lierop, namens zijn moeder, Willemina Fransen weduwe Francis van den Boomen, wonende te Turnhout, verkoopt aan Francis Fransen, te Strijp onder Leende een huis, schuur, stal, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense.

Wilhelmina Fransen Voermans is op 25-01-1792 te Lierop overleden en Francis Fransen bouwt in 1788 een nieuw huis op de plaats van het oude huis.

Franciscus Antonius Fransen is geboren te Asten op 09-03-1754 als zoon van Antoni Fransen Voermans en Anna Cornelis Tielemans (zie Markt 14 en 16). Hij is op 27-01-1782 te Leende getrouwd met Elisabetha Arnoldi Hoeben, geboren te Leende op 11-07-1748 als dochter van Arnoldus Hoeben en Joanna Pompen:

Sacramentaliter matrimonio juncti sunt Franciscus Franssen et Elisabetha Hoeben.

Getrouwd volgens het huwelijkssacrament Franciscus Franssen en Elisabetha Hoeben.

05

Het gezin van Franciscus Antonius Fransen en Elisabetha Arnoldi Hoeben:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Catharina Leende 28-03-1783 Ongehuwd Budel 04-11-1853
2 Antonij Josephus Leende 14-01-1785 Budel 21-01-1817
Maria Geertruida Goijaerts
Budel 12-03-1855
3 Arnoldus Asten 22-11-1787 Kind Asten ±1787
4 Johanna Elisabetha Asten 26-06-1790 Kind Asten 27-01-1791 *
5 Antonia Johanna Asten 03-11-1791 Kind Asten 09-02-1792 *

* Henricus Koekhofs is getuige bij de doop

Elisabeth Arnoldi Hoeben is op 20-09-1802 te Asten overleden en Franciscus Antonius Fransen verkoopt 1⁄20e deel van de Braeselse tiende, die hij van zijn moeder heeft geërfd (zie Markt 14 en 16), aan zijn zwager Hendrikus Koekhofs, geboren te Budel op 15-10-1755 en op 04-11-1787 te Heeze getrouwd met Maria Anna Hoeben:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 21; 12-07-1804:
Francis Fransen verkoopt aan Hendrikus Koekhof, te Budel zijn 1⁄20e aandeel in een clamptiende, de Braselse en rijdende jaarlijks tegen de Witveltse tiende. Koopsom ƒ 500,-. Met recht van terugkoop gedurende de eerste 10 jaar.

Franciscus Antonius Fransen is volgens de bewoningslijst van het huis over de periode 1798-1803 eigenaar van beide huizen, bewoner van het nieuwe huis en verhuurder van het andere huis:

Jaar Eigenaar nummer 76 Dorp Bewoners nummer 76 Dorp
1798 Francis Fransen Francis Fransen
1803 Francis Fransen Francis Fransen
Jaar Eigenaar nummer 75 Dorp Bewoners nummer 75 Dorp
1798 Francis Fransen Jan Vriends
1803 Francis Fransen Jan Vriends

Franciscus Antonius Fransen is op 04-12-1805 te Leende overleden en voor hun nog minderjarige kinderen wordt een staat en inventaris opgemaakt door zwager Hendrikus Koekhofs:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 56 verso; 20-10-1807:
Staat en inventaris opgemaakt door Hendrikus Koeckhof, te Achel, voor zichzelf en mede voor de With, secretaris van Velthoven, Blaarthem en Zeelst, te Velthoven, als testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Francis Fransen en Elisabeth Hoeben, beiden overleden, te Asten.
Onroerende goederen: een huis, schuur, stal 380; een huis, schuur, stal 381; land aan den Ommelsenweg 2 lopense 3 roede; land in de Loverbosch 1 lopense 7 roede; groes Roodvelt 2 lopense 18 roede; land Lochtakker 2 lopense 44 roede; land Lochtakker 1 lopense 46 roede; land Lochtakker 2 lopense 15 roede ; groes de Pas 1 lopense 37 roede; land Langenakker, land Hoogenakker en land daarnevens 12 lopense 12 roede; groes Steegensvelt 3 lopense 5 roede; groes en land Linder of Stegensvelt 2 lopense 17 roede; groes de Bleek 4 lopense 30 roede; groes Paulussevelt 4 lopense; groes Hooyvelt 1 lopense; land en groes Liendersekamp 4 lopense 30 roede; groes Sint Jorisbeemd 1 lopense 30 roede.
Roerende goederen: een glazenkast, een staand huishorloge met een kast, twee bedden met hun toebehoren, zes dozijn servetten, twee dozijn tafellakens, 21 stuks handdoeken, zes zilveren lepels.
Compareerde Hendrikus Koekhof, te Budel, welke verklaart zich in het opmaken van deze inventaris getrouwelijk te hebben gedragen.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis van het huis rond 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 214:
Kinderen Francis Fransen bij transport 22-02-1787 van.
Willemijn Fransen weduwe Francis van den Boomen te Lierop.
Nummer 76 huijs, hof en aangelag 1 lopense.
Nummer 75 huijs, hof nevens voorschreven aan den hof van Bruijnen.

Eenmaal volwassen verkopen de kinderen van Franciscus Antonius Fransen en Elisabeth Arnoldi Hoeben de huizen aan Michiel Aertnijs:

Notarieel Archief 40-27 Asten 24-04-1817:
Antonij Josephus Fransen, Arnoldus Fransen, Anna Catharina Fransen, verkopen aan Michiel Aertnijs, medicijnen dokter een huising bestaande uit twee woningen, schuur, stalling, schuur, hof en aangelag.

Michiel Jacobus Aertnijs is geboren te Tessenderloo (B) op 19-07-1773 als zoon van Dominicus Aertnijs en Theresia Janssens. Hij is op 22-01-1820 te Asten getrouwd met Lucia Sauvé, geboren te Asten op 15-11-1790 als dochter van Godefridus Joannis Sauvé en Petronella Joannis Janssens en zus van Anna Catharina Sauvé (zie Voormalig huis G434). Hieronder het gezin van Michiel Jacobus Aertnijs en Lucia Sauvé:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Dominicus Josephus Asten 01-12-1820 Eindhoven 24-11-1862
Maria Theresia Verlegh
Eindhoven 24-05-1891
2 Godefridus Franciscus Asten 11-04-1822 Ongehuwd Vierlingsbeek 10-05-1849
3 Josephus Antonius Eindhoven 15-01-1828 Priester Wittem 30-06-1915
4 Petrus Franciscus Eindhoven 04-12-1829 Priester Geldrop 15-12-1910

Michiel Jacobus Aertnijs was in 1804 al woonachtig in Asten en was betrokken bij een visitatie van een verdronken kind:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 9; 21-07-1804:
Dirk Thielen verklaart dat hij, op woensdagavond, 18 juli jongstleden, met zijn buren is gaan zoeken een kind van Pieter Wilbers, te Ommel, hetwelk vermist werd. Op donderdag, 19 juli, tussen 3 en 4 uur 's morgens, heeft hij het kind opgedregd uyt een sloot ontrent de huysinge en aan den dries van Thomas Rovers.

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 10; 02-08-1804:
Michiel Aertnijs, medicijnen doctor en Godefridus Sauve, chirurgijn, verklaren het kind van Pieter Wilbers, te Ommel, te hebben gevisiteerd en bevonden dat, na de borst geopend te hebben, de lugtader en de long met schuymende water was opgeset en de vingeren toegetrokken. Voor het overige waren er geen uiterlijke tekenen van letsel.

In de encyclopedie van Eindhoven staat het volgende verhaal over de familie Aertnijs opgetekend:

Michael wordt als zoon van Dominicus Aertnijs (1744-1818) en Theresia Janssens (1747-1830) geboren. Hij studeert in Leiden medicijnen, waar hij op 27 mei 1799 zijn doctorsbul behaalt. In 1804 blijkt hij zich in de regio Asten op te houden, want hij visiteert samen met chirurgijn Godefridus Johannes Sauvé (1752-1822) in Asten een overledene. Met diens dochter Lucia Sauvé (1790-1869) trouwt hij op 22 januari 1820 te Asten. Na de geboorte van de eerste twee kinderen trekt het gezin omstreeks 1824 naar Eindhoven, waar ze aan de Rechtestraat woonachtig zijn.
De oudste zoon Dominicus Jacobus Aertnijs, Asten 1 december 1820 - 24 mei 1891 Eindhoven wordt ook geneesheer, heelmeester en verloskundige, nadat hij van 1853 tot 1862 voor zijn vorming naar Veldhoven of elders is getrokken. Hij treedt op 24 november 1862 te Eindhoven in het huwelijk met de Bredase Maria Theresia Josephina Jacoba Apollonia Verlegh (1830-1902). Twee andere zonen worden priester.
Josephus Antonius Aertnijs (Eindhoven 1828 - 1915 Wittem) treedt bij de redemptoristen in en zal tot een bekend moraaltheoloog uitgroeien onder andere door zijn veelvuldig herdrukte boek Theologia moralis secundum doctrinam San Alfonsi de Ligorio Doctoris Ecclesiae, dat in twee delen bij Alberts Gulpen in 1906 wordt uitgegeven en vele bewerkte herdrukken heeft gekregen. Hij is mede-oprichter van het tijdschrift Nederlandsche Katholieke Stemmen.
De jongste zoon Petrus Franciscus Josephus Aertnijs (Eindhoven 1829-1910 Geldrop) wordt in 1854 tot priester gewijd. Vervolgens is hij professor aan het seminarie in Sint-Michielsgestel en van 1878 tot 1907 pastoor te Geldrop, alwaar hij in het Liefdegesticht overlijdt. De portretten van het echtpaar Aertnijs-Sauvé, geschilderd door Lambertus van den Wildenbergh, bevinden zich in de collectie van Museum Kempenland.

06 07

Michiel Jacobus Aertnijs verhuist rond 1826 naar Eindhoven en verkoopt zijn huis aan David Horn:

Notarieel Archief 50-54 Asten; 26-07-1827:
Michiel Jacobus Aertnijs medice doctor te Eindhoven verkoopt aan David Horn, fabrikant, huis en hof, groot 16 roede 55 el, ene zijde de straat, andere zijde en ene einde een weg, andere einde Jan en Leonard Koolen. Voor de somma ƒ 1500,-.

Michiel Jacobus Aertnijs is op 01-07-1861 te Eindhoven overleden en Lucia Sauvé keert in 1865 terug naar Asten, woont op A137 en is op 27-06-1869 te Asten overleden. Linksonder de overlijdensakte van Michiel Jacobus Aertnijs en rechtsonder het bidprentje bij het overlijden van Lucia Sauvé:

Linksonder in dagblad de Tijd van 05-07-1869 nog een overlijdensadvertentie geplaatst door zoon Dominicus Josephus Aertnijs. Rechtsonder in dezelfde krant van 28-01-1873 een advertentie van de kinderen samen met de familie Frencken voor hun oom Franciscus Josephus Sauvé, geboren op 09-02-1789 te Asten als zoon van Godefridus Joannis Sauvé en Petronella Joannis Janssens en op 24-01-1873 te Asten overleden.

08 08a

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van katoenfabrikant David Horn, eigenaar van de fabriek aan de overzijde van de straat (zie Voormalige fabriek G499):

Kadaster 1811-1832; G438:
Huis en erf, groot 07 roede 00 el, het Dorp, klassen 1 buitenklasse.
Eigenaar: David van Horn.
Opmerking: gezien de afmeting van dit huis en de eerdere verkoop van 2 huizen zijn beide huizen 75 en 76 onder deze sectie G438 ondergebracht.

09

10

David Horn is geboren te Waldniel bij Viersen (D) rond 1762 als zoon van Henricus Horn en Sibilia Curlis. Hij is op 15-03-1794 te Mönchengladbach (D) getrouwd met Sibilia Catharina Busch, geboren te Mönchengladbach (D) op 17-04-1768 als dochter van Anton Busch en Maria Catharina Friedrichs. Hieronder het gezin van David Horn en Sibilia Catharina Busch:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Heinrich Anton Mönchengladbach 24-05-1795 Mönchengladbach 09-10-1832
Anna Sophia Lamberts
2 Maria Sibilia Oberniedergeburth 26-11-1796 Ongehuwd Asten 15-09-1871
3 Sibilia Christina Oberniedergeburth 25-11-1798 Ongehuwd Asten 13-04-1879
4 Peter Coenraad Oberniedergeburth 17-12-1800 Ongehuwd Asten 30-12-1849
5 Heinrich Oberniedergeburth 09-04-1803 Ongehuwd Asten 06-04-1879
6 Anna Oberniedergeburth 21-03-1805 Asten 24-08-1830
Willem Hendrik Schut
Asten 28-09-1874
7 Johann Wilhelm Oberniedergeburth 19-02-1808 Kind Mönchengladbach ±1808
8 Frederik Wilhelm Oberniedergeburth 20-10-1810 Ongehuwd Asten 03-09-1832
9 Louisa Oberniedergeburth 20-10-1810 Ongehuwd Asten 12-02-1878
10 Johann Peter Oberniedergeburth 13-08-1812 Kind Mönchengladbach ±1812

David Horn is rond 1817 vanuit Duitsland eerst een tijd op het kasteel van Asten gewoond (zie Kasteelruïne). Hij richtte een katoenspinnerij op, waar hij rond 1827 ook woonde (Prins Bernhardstraat 24) en is rond 1827 in dit huis komen wonen.

David Horn is op 18-02-1846 te Asten overleden, zoals hieronder te lezen is in de advertentie in de Opregte Haarlemsche courant van 26-02-1846.

11

Hieronder de mededeling in de Bredasche courant van 17-11-1846 dat dochter Louise onder curatele wordt gesteld:

12

In de Opregte Haarlemsche courant van 09-01-1850 wordt het familiebericht geplaatst dat Peter Coenrad Horn is overleden:

Sibilia Catharina Busch is op 11-08-1854 te Asten overleden en in de Opregte Haarlemsche courant van 15-08-1854 staat de overlijdensadvertentie:

13

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen de vier dochters in het huis met huizingnummer A84:

14

Vanaf rond 1867 woont in Mechelina Rieux, geboren te Schoonhoven op 02-05-1787 als dochter van Marcus Antonie de Rieux en Maria Montgommery. Zij is sinds 25-06-1838 weduwe van apotheker Johannes Neomagus, geboren te Delft op 10-08-1761 als zoon van Johannes Neomagus en Anna Verbruggen, met wie zij op 13-08-1824 te Delft getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komt Mechelina de Rieux met haar kinderen vanuit A51 (zie Prins Bernhardstraat 23) in het huis met huizingnummer A84 wonen:

Volgens de Noord-Brabanter van 15-04-1869 wordt zoon Julianus Hendrik Willem Johan, geboren te Delft op 28-10-1827, benoemd tot notaris in Heeze:

Het hele gezin Neomagus verhuist in 1869 naar Heeze en in de periode 1869-1879 bewonen de dochters Horn tot hun overlijden alleen het huis met huizingnummer A124:

15

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-07-1870 en 17-10-1874 staan advertenties voor de verkoop van gras en bomen op de Voordeldonks broek:

16 17

Maria Sibilla Horn is op 15-09-1871 te Asten overleden, Anna Horn, sinds 17-02-1852 weduwe van Willem Hendrik Schut, is op 28-09-1874 te Asten overleden, Louisa Horn is op 12-02-1878 te Asten overleden en Sibilla Christina Horn is op 13-04-1879 te Asten overleden. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-06-1879 wordt het huis te koop aangeboden en in diezelfde krant van 06-07-1879 wordt de inboedel te koop aangeboden:

18 19

Het huis is verkocht aan geneesheer Johannes Schreppers, geboren te Nieuwkoop op 29-02-1832 als zoon van Martinus Johannes Schreppers en Maria Theresia Coshorst. Hij is op 01-07-1863 te Terheijden getrouwd met Petronella van Meer, geboren te Terheijden op 10-05-1834 als dochter van Pieter van Meer en Maria van de Zwaluw. Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 woont Johannes Schreppers met zijn gezin in het huis met dan kadasternummer G1582 en achtereenvolgens huizingnummer A128 en A130:

20

Johannes Schreppers vertrekt met zijn gezin eind 1897 naar Boekel, waar hij volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-06-1897 benoemd tot geneesheer:

21

Petronella van Meer is te Boekel op 28-09-1909 overleden en Johannes Schreppers is op 27-02-1913 te Beek en Donk overleden.

In het huis komt wonen gepensioneerd directeur der telegrafie Jacobus Veltman, geboren te Gouda op 29-08-1830 als zoon van Willem Philippus Veltman en Cornelia Oosterom. Hij is op 06-05-1873 te Weert getrouwd met Maria Theresia Esser, geboren te Weert op 22-02-1852 als dochter van Gerard Hubert Esser en Marianna Catharina Tindemans. Jacobus Veltman is op 11-12-1900 te Asten overleden en Maria Theresia Esser woont in de periode 1900-1910 in het huis met huizingnummer A142:

22

Maria Theresia Esser vertrekt eind 1907 naar Apeldoorn en het huis wordt daarna bewoond door Petronella Rooijakkers, geboren te Deurne op 27-01-1856 als dochter van Francis Rooyakkers en Maria Joosten. Zij is sinds 26-11-1906 weduwe van Petrus Johannes Martens, geboren te Rosmalen op 04-07-1852 als zoon van Hendrik Martens en Petronella de Jong, met wie zij op 08-02-1898 te Vught getrouwd was.

Zij verhuist in 1910 naar Helmond en wordt het huis dat nog in bezit was van de familie Schreppers verkocht aan journalist Gerardus Jacobus Hubertus Hendriks, geboren te Vlieland op 12-04-1882 als zoon van Johannes Henricus Hendriks en Anna Hubertina Hendrikx. Hij is te Gastel op 12-06-1906 getrouwd met Anna Antonia van Steen, geboren te Gastel op 26-01-1884 als dochter van Johannes van Steen en Adriana Mons. Zij wonen ook over de periode 1910-1920 en 1920-1930 in het huis met achtereenvolgens huizingnummers A150 en A176:

23

Gerardus Jacobus Hubertus Hendriks en Anna Antonia van Steen verhuizen in juni 1924 naar Aarle Rixtel en in het Eindhovensch dagblad van 29-03-1924 wordt het te koop aangeboden:

24

Het huis wordt gekocht en bewoond door Philippus Laheij, geboren te Kerkdriel op 29-01-1869 als zoon van Hendrikus Laheij en Christina van Liempt. Hij is op 22-05-1901 te Dinther getrouwd met Maria Hendrika Kerkhof, geboren te Dinther op 21-01-1869 als dochter van Adrianus Kerkhof en Helena van der Ven. In de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A176:

25

Zij komen als ontginners vanuit Deurne en Maria Hendrika Kerkhof is op 05-07-1926 te 's-Hertogenbosch overleden en het gezin verhuist naar A18 en rond 1927 naar de Maria Helena Hoeve met als adres Peel 7. Hun zoon Hendrikus Adrianus Leonardus (Harry) Laheij, geboren te Kerkdriel op 09-05-1902 trouwt op 21-01-1935 te Asten met Maria Antonia (Tiny) van Kemenade geboren te Asten op 27-01-1897 als dochter van Johannes van Kemenade en Wilhelmina Vinken.

Het huis is rond 1926 verkocht aan Hendrikus Josephus (Driekske) van Kemenade, geboren te Asten op 01-03-1887 als zoon van Johannes van Kemenade en Wilhelmina Vinken. Hij is op 13-02-1917 te Asten getrouwd met Anna Maria van Heugten, geboren te Asten op 21-06-1893 als dochter van Francis van Heugten en Anna Maria Scheepers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A141 in het huis met huizingnummer A176 wonen. Dat adres staat ook bekend als Burgemeester Frenckenstraat 3:

26

Ook over de periode 1930-1938 wonen Hendrikus Josephus (Driekske) van Kemenade en Anna Maria van Heugten met hun gezin in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 3:

27

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-07-1934 de geboorte van dochter Martina en in het Peelbelang van 21-10-1944 heeft Hendrikus van Kemenade een portemonnee gevonden:

28 29

In het Peelbelang van 24-02-1945 heeft zoon Johannes van Kemenade zijn pijp verloren:

30 31

Links een foto van Hendrikus (Driekske) van Kemenade en Anna Maria van Heugten; rechts een foto van Hendrikus (Driekske) van Kemenade

32 33

Hendrikus Josephus van Kemenade is te Asten op 27-03-1960 overleden en Anna Maria van Heugten is op 01-11-1965 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden.

34 35

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Burgemeester Frenckenstraat 47, tot 23-06-1987 Burgemeester Frenckenstraat 3.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van huis, bouwjaar 1788, verbouwing 1991 verbouw woning.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1788 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Slagerij Driekske van Kemenade, Laheij, dokter Schreppers, textielfabrikant David Horn.
Soort woning: Typisch Brabants dorpswoonhuis.
iteratuur: Nu woonhuis Van Kemenade, voorheen slagerij van Driekske van Kemenade.
Bezit aan de straatzijde muurankers AO1788FF, dus gebouwd in 1788. Karakteristiek aan dit eenvoudige huis is de stenen rollaag aan de bovenzijde van de muur, een kenmerk dat ook te vinden is bij het huis uit 1781 aan de Prins Bernhardstraat 23-25.
Interview: Uit 1788, door Van Kemenade. Zie Aaste Vreuger (Harry Verdijsseldonck). Dokter Schreppers kocht deze woning op 25 juni 1879 voor 3.500 gulden. Ook de textielfabrikant David Horn woonde er. De uitgever van de krant 'de Zuid-Willemsvaart' woonde er begin deze eeuw en daarna de familie Laheij. Driekske van Kemenade kocht dit pand in 1923 en zijn kleinzoon woont er nu.

Verder lezen we nog bij erfgoedwiki het volgende over dit huis:

Het is een sober, traditioneel vormgegeven woonhuis uit 1788. Rechts tegen de achtergevel bevindt zich de loods, die met hergebruikt materiaal werd gebouwd in de tijd dat in het pand een slagerij was gevestigd. Het woonhuis omvat een kelder en opkamer (links), een begane grond en een zolder onder een zadeldak tussen tuitgevels met schoorstenen. De gevels van het woonhuis zijn met handvormstenen in kruisverband gemetseld en platvol gevoegd. Het dak is met gesmoorde Muldenpannen gedekt. In 1991 is het woonhuis gerenoveerd en getracht het zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat terug te brengen. Bij deze renovatie is het muurwerk hersteld, zijn de schoorstenen vernieuwd en zijn alle vensters en de voordeur vervangen. Ook zijn bij deze renovatie vensteropeningen toegevoegd of verbreed.

De muurankers AO1788FF verwijzen naar Anno 1788 Franciscus Fransen. Hieronder vier foto's van het huis aan de huidige Burgemeester Frenckenstraat 47:

36 37
38 39

Hieronder een foto van het huis van slager van Kemenade uit 1943 en daaronder een streetview van 2015:

40

41

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Antony Antony Canters ±1611
1674 Antony Antony Canters Asten ±1640 Antony Antony Canters Asten ±1640
1705 huis gesplitst
1705 Mathijs Canters Asten 03-07-1683 Mathijs Canters Asten 03-07-1683
1725 Antony Voermans Asten 31-07-1680 Antony Voermans Asten 31-07-1680
Dorp huis 76
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Antonij Voermans Asten 31-07-1680 Antonij Voermans Asten 31-07-1680
1741 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Antoni Voermans Asten 31-07-1680
1746 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Antoni Antoni Voermans Asten 22-02-1716
1751 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Antoni Antoni Voermans Asten 22-02-1716
1756 weduwe Antoni Voermans Someren 15-02-1687 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1761 weduwe Antoni Voermans Someren 15-02-1687 weduwe Antoni Voermans en anderen Someren 15-02-1687
1766 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 Jan Canters en Jan van Asten Asten 16-11-1717
1771 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 Hendrik Hoefnagels en anderen Asten 12-01-1728
1776 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 weduwe Francis van den Boomen en anderen Asten 30-05-1713
1781 weduwe Francis van den Boomen Asten 30-05-1713 Willem van Oosterhout en anderen Deurne 27-11-1718
1798 Francis Fransen Asten 09-03-1754 Francis Fransen Asten 09-03-1754
1803 Francis Fransen Asten 09-03-1754 Francis Fransen Asten 09-03-1754
Afgesplitst huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1705 Godefridus Raeymakers Swalmen 16-05-1684 Godefridus Raeymakers Swalmen 16-05-1684
1727 Godefridus Raeymakers Swalmen 16-05-1684 Antony Voermans Asten 31-07-1680
1730 kind Godefridus Raeymakers Asten 02-06-1713 Antony Voermans Asten 31-07-1680
Dorp huis 75
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Antonij Raeymakers Asten 02-06-1713 de heer Hendrik van de Cruijs Asten 02-11-1692
1741 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Jenneke Dirks en Josijn Roijmans Asten 24-06-1695
1746 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Antoni Voermans Asten 31-07-1680
1751 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Antoni Voermans Asten 31-07-1680
1756 weduwe Antoni Voermans Someren 15-02-1687 Jenneke Dirks en anderen Asten 24-06-1695
1761 weduwe Antoni Voermans Someren 15-02-1687 Jan Michiel Coolen en anderen Asten 16-11-1715
1766 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 Jan Michiel Coolen en anderen Asten 16-11-1715
1771 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 Wilhelmus van Riet en anderen Asten 11-09-1728
1776 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 weduwe Francis van den Boomen en anderen Asten 30-05-1713
1781 Willemijn Franse Asten 30-05-1713 weduwe Francis van den Boomen en anderen Asten 30-05-1713
1798 Francis Fransen Asten 09-03-1754 Jan Vriends
1803 Francis Fransen Asten 09-03-1754 Jan Vriends
Kadasternummer G438
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G438 1832 David Horn Waldniel (D) ±1762
Burgemeester Frenckenstraat 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1805 Francis Fransen Asten 09-03-1754 met kinderen 04-12-1805
1805-1817 kinderen Fransen Asten 28-03-1783 naar Budel
1817 vereniging tot een huis
1817-1826 Michael Aertnijs Tessenderloo (B) 19-07-1773 Lucia Sauvé Asten 15-11-1790 naar Eindhoven
1826-1846 David Horn Waldniel (D)±1762 Sibilia Catharina Busch Mönchengladbach (D) 17-04-1768 18-02-1846
1846-1854 Sibilia Catharina Busch Mönchengladbach (D) 17-04-1768 weduwe Horn 11-08-1854
1854-1859 Maria Sybilia Horn Mönchengladbach (D) 26-11-1796 met familie
A84 1859-1869 Maria Sybilia Horn Mönchengladbach (D) 26-11-1796 met familie
A124 1869-1878 Maria Sybilia Horn Mönchengladbach (D) 26-11-1796 met familie 15-09-1874
A124 1878-1879 Johannes Schreppers Nieuwkoop 29-02-1832 Petronella van Meer Terheijden 10-05-1844
A128 1879-1890 Johannes Schreppers Nieuwkoop 29-02-1832 Petronella van Meer Terheijden 10-05-1844
A130 1890-1898 Johannes Schreppers Nieuwkoop 29-02-1832 Petronella van Meer Terheijden 10-05-1844 naar Boekel
A130 1898-1900 Jacobus Veltman Gouda 29-08-1830 Maria Theresia Esser Weert 22-02-1852 11-12-1900
A142 1900-1908 Maria Theresia Esser Weert 22-02-1852 weduwe Veltman naar Apeldoorn
A142 1908-1910 Peternel Rooijakkers Deurne 27-01-1856 naar Helmond
A150 1910-1920 Gerardus Hendriks Vlieland 12-04-1882 Anna van Steen Gastel 26-01-1884
A176 1920-1924 Gerardus Hendriks Vlieland 12-04-1882 Anna van Steen Gastel 26-01-1884 naar Aarle
A176 1924-1926 Philippus Laheij Kerkdriel 29-01-1869 Maria Hendrika Kerkhof Dinther 21-01-1869 05-07-1926
A176 1926-1930 Hendrik van Kemenade Asten 01-03-1887 Anna Maria van Heugten Asten 21-06-1893
3 1930-1938 Hendrik van Kemenade Asten 01-03-1887 Anna Maria van Heugten Asten 21-06-1893

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 oktober 2022, 23:19:53

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen