logo

De Vonder Homepagina


Burgemeester Frenckenstraat 6

Mathias Jansen Cuypers is geboren te Asten rond 1667 en op 30-09-1691 te Asten getrouwd met Elisabeth Joost Roefs, geboren te Asten op 17-07-1667 als dochter van Joost Joost Roefs en Maria Willems Dircx (zie Markt 17 en 19):

Contraxerunt sponsalia Mathias Jansen et Elisabetha Judoci Roefs; testes Gerardus Jansen et Joannes Joosten. Conjuncti sunt matrimonio Mathias Jansen et Elisabetha Judoci Roefs; testes Marcelus Thonis et Maria van de Cruijs.

Ondertrouwcontract van Mathias Jansen en Elisabetha Judoci Roefs; getuigen Gerardus Jansen en Joannes Joosten. In huwelijkse echt gebonden Mathias Jansen en Elisabetha Judoci Roefs; getuigen Marcelus Thonis en Maria van de Cruijs.

01

Het gezin van Mathias Jansen Cuypers en Elisabeth Joost Roefs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 02-07-1692 Kind Asten ±1692
2 Maria Asten 19-10-1693 Ongehuwd Asten 11-10-1727
3 Johanna Asten 13-09-1696 Kind Asten ±1696
4 Godefridus Asten 20-09-1697 Asten 01-02-1728
Johanna Willems Haazen
Asten 12-07-1760 zie Voormalig huis C874
5 Johannes Asten 27-02-1701 Asten 31-08-1754
Hendrina Stevens
Asten 26-03-1764 zie ook Jan van Havenstraat 42
6 Judocus Asten 02-01-1704 Asten 07-05-1730
Anna Maria Gerard Smits
Asten 27-10-1747
7 Anna Maria Asten 31-12-1705

Mathias Jansen Cuypers heeft een schuld aan Anneke Abrahams Jan Michielse:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 55; 22-02-1698:
Mathijs Jansen Cuypers is schuldig aan Anneke Abrahams Jan Michielse, te Antwerpen ƒ 250,- à 4%

Mathias Jansen Cuypers verkoopt land:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 102 verso; 23-11-1699:
Matijs Jansen Cuypers verkoopt aan Jan Antonisse land het Liender 1 copse naast Philips van de Warrenberg. Koopsom ƒ 38,-.

Mathias Jansen Cuypers erft land van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 214 verso; 27-03-1706:
Joost Roefs, schepen, Peeter en Joost, zijn zonen, Marcelis Anthonissen getrouwd met Heylke, Jan Aerts Coopman getrouwd met Marie kinderen van Peeter Conincx, Matijs Jansen Cuypers getrouwd met Elisabet, dochter Joost Roefs. Allen kinderen van Marie Willem Dircx en Joost Roefs, hun vader en stiefvader. Zij verdelen de nagelaten goederen zoals die door Joost en Marie bij hun huwelijk zijn ingebracht en tijdens hun huwelijk zijn verkregen. Alsook de goederen die door Joost, na de dood van Marie, nog verkregen zijn.
4e lot krijgt Matijs Jansen Cuypers land tegens malcanderen over aan de Pas 2 lopense naast de weduwe Joost Doensen; de helft van een akker achter de Wintmolen geheel 4 lopense de zijde van de Wintmolen naast Marcelis Antonis; 1⁄3e deel van de Snijerscamp int Root geheel 8 lopense naast Jan Dirck Fransen Cremers; de helft van een akker achter de Pastorye 2 1⁄4 lopense naast Hendrick van den Bleeck; beemd in de Steegen 3 lopense naast Huybert Jan Tielen. Verponding ƒ 3-13-4 per jaar. Belast met ƒ 0-3-12 per jaar aan de Kerk van Asten; 2 vat rogge per jaar aan de weduwe van Stralen; ƒ 100,- aan Jan Aerts, zijn zwager; ƒ 16-13-4 per jaar aan Joost Roefs, zijn vader, gedurende diens leven.

Mathias Jansen Cuypers verkoopt voor zijn dochter een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 10; 25-03-1707:
Dirck Coolen verkoopt aan Anna Maria, onmondige dochter Marijs Cuypers land den Cruyskenwegh 1 lopense 10 roede nast de kinderen Aert Rosers. Verponding 9 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 40,-.

Over de eerder genoemde schuld aan Anneke Abrahams Jan Michielse (zie Voormalig huis G154) is nog het een en ander te doen:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 51 verso; 26-08-1707:
Schepenen van Asten getuigen dat zij de dorpsprotocollen en registers hebben laten nazien en examineren door de secretaris. En daarin geen rechten, obligatiën, goederen of effecten hebben kunnen vinden welke toebehoren aen innegesetenen of innegesetenen woonende ende haer onthoudende buyten territoir vandeze staet, in het gebiet altans van de vijanden van desen staet. Te weeten, soo als de steeden ende plaetsen int begin van den oorlogh ende niet soo als de steden ende plaetsen nu tegenwoordigh sijn. Uitgenomen een obligatie van ƒ 250,-, schepenen Asten de dato 22-02-1698, ten laste van Matijs Jansen Cuypers, alhier, en ten behoeve van Anneken Abrahams Jan Michielssen, te Antwerpen. Van deze obligatie is de intrest steeds betaald geweest, dit tot onderhoud van de arme onmundige weesen naergelaten kinderen van Willem Vogels en Jenneke Abraham Jan Michiels zuster van de voorschreven Anneke. Welke obligatie corts eerst tot kennisse van ons schepenen gekomen zijn 't sedert die gevluchte prothocollen van den Bosch sijn terruggegehaelt sonder dat wij eenige diergelijcken andere goederen off effecten kennen of weeten.

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 108 verso; 17-09-1708:
Schepenen van Asten verklaren dat in het protocol staat geregistreerd een obligatie van ƒ 250,- à 4% de dato 22-02-1698 ten behoeve van Anneke, dochter Abraham Jan Michiels, geboren en wonende te Asten en nu gaande, als dienstmaagd, naar Antwerpen. Staande de obligatie ten last van Matijs Jansen Cuypers, wonende alhier. De intrest is tot nu toe jaarlijks betaald tot onderhoud vande armen onmundigen weesen naergelaeten kinderen van Willem Vogels en Jenneke, dochter Abraham Jan Michiels toen zij leefden wonende alhier en zuster van Anneke. Een en ander hebben wij door moeten geven aan de Rentmeester der Confiscatiën van 's Hertogenbosch en alle andere die dit aangaan. Wij zijn van mening dat deze intrest niet in confiscatie mag worden getrokken. Eensdeels omdat die voornoemde Jenneke is vertrokken naar Antwerpen om een stuck broot te winnen en wij hebben nooit gehoord dat zij buiten het huishouden is geweest. Andersdeels dat deze onmondige wezen uit onze Arme Tafel zouden moeten worden onderhouden.

Mathias Jansen Cuypers verkoopt en ruilt land:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 63 verso; 13-11-1708:
Matijs Jansen Cuypers verkoopt aan Jan Jan Jansen Timmermans land de Heesackers 5 copse naast Marcelis Antonis. Verponding 8 stuiver per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 3 verso; 02-05-1710:
Matijs Jansen Cuypers verkoopt aan de weduwe Antonis Fransen groes de Haseldonck 2 1⁄2 lopense naast Dirck Willems. Koopsom ƒ 40,-. Schepenen Helmond, geregistreerd in Asten 14-03-1717.

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 10 verso; 02-05-1710:
De weduwe Anthonis Fransen verkoopt aan Matijs Jansse Cuypers groes 2 lopense naast Willem Loomans. Koopsom ƒ 30,-. Schepenen Helmont. geregistreerd in Asten 14-03-1717.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 15 verso; 16-05-1711:
Matijs Cuypers verkoopt bij erfmangeling aan Jan Lomans land aan de Wintmolen 2 lopense naast de erven Faes Kerckels. Belast met ƒ 0-3-12 per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding ƒ 0-7-8 per jaar. Koopsom ƒ 4,-.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 16; 16-05-1711:
Jan Lomans verkoopt bij erfmangeling aan Matijs Cuypers land in de Liendersestraat 3 copse naast de koper. Verponding ƒ 0-4-8 per jaar. Koopsom ƒ 2,-.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 72; 09-08-1712:
Mathijs Janssen Cuypers verkoopt aan Marcelis Antonissen van Bussel groes in de Snijderscamp 3 copse naast Jan van Riet. Verponding 6 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 53,-

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 12 verso; 10-03-1714:
Mattijs Janssen Cuypers verkoopt aan Frans Huyberts land aan de Pas 3 copse naast Jan Joris van Hoof. Conditie: Verkoper mag alle jaren in de hoek van de voorschreven akker een mesthoop leggen. Koopsom ƒ 41,-.

Mathias Jansen Cuypers moet getuigen bij een verwonding van molenaar Cornelis Manders door zijn knecht::

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 212 verso; 08-02-1717:
Lamert Mattijssen, Matijs Janssen Kuypers, Peeter Tony Franssen en Willem Smits, schepen, verklaren ter instantie van de drossard dat op dinsdag, 2 februarij laatstleden zijn geweest ten huize van Willem Aart Smits, 's morgens tussen 8 en 9 uur Cornelis Manders, molenaar en Wouter Stevens, zijn knecht en dat zij toen het volgende gehoord en gezien hebben:
Lamert Mattijssen dat Cornelis Manders aan Wouter Stevens verzocht: "Gaat naar huys toe en wijst de menschen ider haar saecken". Waarop Wouter zei: "Gij moet eerst een romerken voor mijn geven". De molenaar repliceerde: "Ik geef U de kost en loon". Lamert Mattijssen verklaart verder enig tumult gehoord te hebben en meteen daarop, niet alleen gehoord maar ook gezien te hebben dat Cornelis Manders door een steek in zijn linkerzij was gequest. Matijs Janssen Kuypers verklaart dienovereenkomstig.
Ook Peeter Tony Franssen bevestigd een en ander, er aan toevoegend, dat Wouter Stevens, een mes, liggende op de tafel heeft aangevat, waarop hij deponent, Wouter heeft aangegrepen om te trachten te voorkomen maar toch bemerkte dat de molenaar was gequest in sijn linckerseyde.
Willem Smits verklaart als de vorige en dat de knecht na zijn daad uit het huis is gevlucht.

Elisabeth Joost Roefs is als Lijske Jansen op 24-12-1719 te Asten overleden en Mathias Jansen Cuypers is te Asten op 29-12-1721 overleden. Hieronder hun doodakten:

Van de periode 1719-1723 ontbreekt een deel van het archief, maar uit onderstaande archiefstukken blijkt dat de erfenis nog onverdeeld is gebleven:

Asten Rechterlijk Archie 93 folio 10; 23-01-1724:
Peter en Josyna Coopman verkopen aan Goort, Mary, Anna Mary, Jan en Joost Mattijs Kuypers land de Heesacker 9 copse naast Jan Hoefnagels. Borg is Jan Peter Loomans. Koopsom ƒ 40,-.

Asten Rechterlijk Archie 93 folio 11 verso; 23-01-1724:
Jan Albert Loomans verkoopt aan Goort, Mary, Anna Mary, Jan en Joost Mattijs Kuypers groes het Liender 1 lopense naast de kopers. Door erfenis van zijn ouders verkregen. Koopsom ƒ 36,-.

Bij de verpondingen van 1737 staat zoon Joost Kuijpers als eigenaar van een huis in het dorp:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 205 verso:
Joost Kuijpers.
Huijs, hoff en aangelagh ½ lopense.

Zoon Judocus Tijs Kuijpers is geboren te Asten op 02-01-1704 en op 07-05-1730 te Asten getrouwd met Anna Maria Gerard Smits, geboren te Asten op 03-04-1710 als dochter van Gerardus Jansen en Theodora Francen (zie ook Voormalig huis G772):

Juncti sunt matrimonio Judocus Tijs Cuijpers et Anna Maria Gerardts; testes Jois Tijs Cuijpers et Joanna Janse.

In huwelijkse echt gebonden Judocus Tijs Cuijpers en Anna Maria Gerardts; getuigen Jois Tijs Cuijpers en Joanna Janse.

02

Het gezin van Judocus Tijs Kuijpers en Anna Maria Gerard Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 24-03-1731 Helmond 05-05-1766
Hendrina Claes Verbakel
Beek en Donk 17-08-1767
2 Theodora Asten 19-11-1733 Veldhoven 10-07-1763
Peter van de Leur
Gestel 11-03-1803
3 Elisabeth Asten 22-11-1735 Kind Asten 17-02-1747
4 Gerardus Asten 30-03-1738 Kind Asten ±1738

In het huizenquohier over de periode 1736-1746 woont Judocus Tijs Kuijpers met zijn gezin in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 77 Dorp Bewoners nummer 77 Dorp
1736 Joost Tijs Kuijpers Joost Tijs Kuijpers
1741 Joost Tijs Kuijpers Joost Tijs Kuijpers
1746 Joost Tijs Kuijpers Joost Tijs Kuijpers

Anna Maria Gerard Smits is als Anna Joost Cuypers op 12-07-1745 te Asten overleden en Judocus Tijs Kuijpers is te Asten op 27-10-1747 overleden. In de bewoningslijst van het huis over de periode 1751-1761 is het huis in eigendom van de kinderen van Judocus Tijs Kuijpers en zij verhuren het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 77 Dorp Bewoners nummer 77 Dorp
1751 kinderen Joost Tijs Kuijpers Reijnder Cornelis
1756 kinderen Joost Tijs Kuijpers Arnoldus Smits
1761 kinderen Joost Tijs Kuijpers Margo Smits

In 1765 verkopen de nog in leven zijnde kinderen van Joost Kuypers, Mattijs en Dorothea, het huis aan Antoni Jan Nelis:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 170; 30-04-1765:
Mattijs Joost Kuypers, wonende te Helmond, Peter van de Leur man van Dorotea, dochter van Joost Kuypers, wonende te Gestel. Zij verkopen aan Antoni Jan Nelis een huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde kinderen Willem van den Eerenbeemt en Francis van den Eerenbeemt, andere zijde Bernardus Brunas, ene einde Antoni Franse.

Antoni Johannes Nelis is geboren te Someren op 07-05-1711 als zoon van Johannes Nelis en Catharina Anthony van Beul. Hij is op 26-09-1745 te Someren getrouwd met Martina Wilhelmus Wynen, geboren te Someren op 10-03-1718 als dochter van Wilhelmus Johannes Wynen en Francisca Johannes Cox:

03

Het gezin van Antoni Johannes Nelis en Martina Wilhelmus Wynen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Someren 31-11-1746 Kind Someren 31-03-1748
2 Francisca Someren 15-12-1747 Kind Someren 09-09-1760
3 Johannes Someren 03-04-1751 Kind Someren 03-12-1759
4 Wilhelmus Someren 09-07-1753 Kind Someren 17-02-1759
5 Catharina Someren 02-08-1755 Kind Someren 09-06-1758
6 Francisca Someren 31-07-1757 Asten 07-02-1779
Johannes van Hoek
Asten 16-03-1837
7 Catharina Someren 17-09-1762 Kind Asten 09-09-1779

Het huisje waar Antoni Johannes Nelis vanuit Someren komt wonen, moet nog wel worden opgeknapt:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 137; 31-08-1765:
Schepenen van Asten hebben ter instantie van Antoni Jan Nelis, samen met Jan Jansen Verberne, timmerman, een visitatie gedaan aan het huiske, door Antoni Jan Nelis gekocht de dato 30-04-1765. Wij hebben het bevonden in onbewoonbare staat, zoals het ook al enige tijd onbewoond is. Volgt een overzicht van de uit te voeren vernieuwingen of reparaties.

Antoni Johannes Nelis koopt land:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 97 verso; 02-07-1770:
Hendrik Koopmans verkoopt aan Antoni Jan Nelissen land voor de Moolen 3 lopense naast Gerrit Verberne en Nol van Gerwen. Verponding ƒ 0-18-0 per jaar. Bede ƒ 0-14-0 per jaar. Koopsom ƒ 35,-.

Antoni Johannes Nelis koopt nog een vervallen huis in het dorp van Joost Kuypers (zie Voormalig huis G547):

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 79 verso; 24-02-1777:
Joost Kuypers verkoopt aan Antoni Jan Nelissen huis, schop, hof en aangelag in het Dorp 1⁄2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Tomas Coolen, ene einde Peter Verberne, andere einde Willem van Dijk. Belast met ƒ 0-2-4 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 75,-.

Antoni Johannes Nelis koopt nog een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 99 verso; 08-11-1777:
Evert van Geffen verkoopt aan Antoni Jan Nelissen land de Pasacker 1 lopense 1 copse naast Arnoldus Hoefnagels. Koopsom ƒ 69-4-0.

Antoni Johannes Nelis verkoopt een reep grond aan Jacobus Losecaat zodat die een pad naar het Marktveld aanleggen kan:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 108 verso; 12-03-1778:
Antoni Jan Nelisse verkoopt aan Jacobus Losecaat achter van zijn hof, naast de hof van Antoni Fransen, van de straat tegenover het huis van de drost tot aan den hof van Peter Klomp, ter breedte van vier voet, om daarvan door de koper een pad te maken, rechtdoor naar het Marktvelt, mits, naast den hof van de verkoper door de koper af te maken met palen en latten. Koopsom ƒ 5-5-0.

In het huizenquohier van Asten over de periode 1766-1781 woont Antoni Jan Nelis tot zijn overlijden op 01-10-1779 te Asten in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 77 Dorp Bewoners nummer 77 Dorp
1766 Antoni Jan Nelis Antoni Jan Nelis
1771 Antoni Jan Nelis Antoni Jan Nelis
1776 Antoni Jan Nelis Antoni Jan Nelis
1781 weduwe en kinderen Antoni Nelissen weduwe en kinderen Antoni Nelissen

Daarna zijn de weduwe van Antoni Johannes Nelis en hun kinderen eigenaar en bewoner van het huis. Martina Wilhelmus Wynen wordt in het archief nog genoemd met betrekking tot schoenen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 259 verso; 15-06-1780:
Inventaris opgemaakt door Pieter Willem Slaats en Joost van Hugten, als voogden over Jennemaria en Jan, onmondige kinderen van wijlen Francis Plenders en Maria Slaats, gewoond hebbende in de Wolfsberg. Schulden onder andere aan de weduwe Antoni Nelisse voor schoenen voor de kinderen ƒ 2-00-08. 

Martina Wilhelmus Wynen koopt en verkoopt een huis in het dorp (zie Voormalig huis G399):

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 188 verso; 30-07-1781:
Jan van Asten, te Mierlo getrouwd met Josyna Kuypers, Jan Ackers getrouwd met Catarina Kuypers, te Mierlo, Elisabet Smits, te Hees, Philips Smits, te Hees, Johanna Smits, te Horst, Maria Smits, Jan Goort Hurkmans, te Someren getrouwd geweest met Maria Kuypers waarbij twee kinderen met name Helena en Jan. Allen erven van Jacobus Smits. Zij verkopen aan de weduwe Antoni Nelissen huis, schuur, stal, hof en aangelag in 't Dorp 1 lopense 1 copse, ene zijde Jan Meulendijks, andere zijde de kinderen Nicasius Simonis, ene einde Peter Driessen van Bussel, andere einde de straat. Verponding ƒ 1-4-4 per jaar. Bede ƒ 0-2-4 per jaar. Zij verkopen aan haar het voorste gedeelte van een schop, zoals afgemaakt is, met de grond doch deur en deurgebont komen aan Jan Hoefnagels toe. Belast met ƒ 2-8-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente van ƒ 7-10-0 per jaar met andere. Koopsom ƒ 129,-.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 126 verso; 13-08-1785:
Martyn Weynen, weduwe Antoni Nelissen geassisteerd met haar schoonzoon, Jan van Hoek verkoopt aan Nicolaas van Stiphout huis, schuur, stal, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense 1 copse, ene zijde Jan Meulendijks, andere zijde Nicolaas Simonis, ene einde Peter Driessen van Bussel, andere einde de straat. Belast met ƒ 2-0-8 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente van ƒ 7-10-0 per jaar met andere. Verkopers aangekomen bij transport de dato 30-07-1781. Koopsom ƒ 321,-.

Martina Wilhelmus Wynen koopt een weiveld:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 132; 20-10-1785:
Jan Brunas en zijn kinderen, in de Steegen, verkopen aan Martyna weduwe Antoni Nelissen, in het Dorp een weiveldje 1 lopense naast Philips Peters. Koopsom ƒ 46,.

Martina Wilhelmus Wijnen is als Martina Antoni Nelis op 29-03-1787 te Asten overleden en haar dochter Francisca Antoni Nelis, geboren te Someren op 31-07-1757 is op 07-02-1779 te Asten getrouwd met Johannes van Hoek, geboren te Asten op 23-04-1751 als zoon van Franciscus van Hoek en Mechtilda Gerardi Smits (zie Voormalig huis G564):

04

Het gezin van Francisca Antoni Nelis en Johannes Francis van Hoek:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonia Asten 15-01-1780 Ongehuwd Asten 21-06-1830
2 Elizabetha Asten 11-01-1781
3 Franciscus Asten 19-08-1784 Kind Asten 02-10-1788

Johannes Francis van Hoek heeft een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 151; 18-07-1796:
Jan van Hoek is schuldig aan Jan van Veldhoven, te Someren ƒ 150,- à 4%. Gecasseert op 20-04-1797

Johannes Francis van Hoek verkoopt land:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 2 verso; 03-03-1797:
Jan van Hoek verkoopt aan Andries Timmermans land de Pas 1 1⁄4 lopense naast de koper. Koopsom ƒ 100,-. Hij verkoopt aan Abraham van Nouhuys land de Koolenakker 3 lopense naast Peter van Bussel. Koopsom ƒ 32-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 17 verso; 21-04-1797:
Jan van Hoek verkoopt aan Thomas Timmermans groes het Kampke 30 roeden. Koopsom ƒ 60,-

Johannes Francis van Hoek heeft nog een schuld en gebruikt als onderpand zijn huis en de Joost Kuypershof, van zijn schoonouders geërfd land dat is achtergebleven na afbraak van een huis (zie Voormalig huis G547):

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 4 verso; 03-03-1797:
Jan van Hoek is schuldig aan Thomas Timmermans ƒ 100,- à 4%. Borg huis en hof naast de kinderen Antony Leenen; land de Joost Kuypershof 1⁄2 lopense naast Willem van Dijk en Jacobus Hoefnagels.

Johannes Francis van Hoek bood waarschijnlijk onderdak aan Christiaan Gorsner, die hem daarvoor als erfgenaam beloont:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 142 verso; 02-12-1799:
Christiaan Gorsner, gepensioneerd sergeant, ziek, testeert. Hij wil, dat het weinige dat over zal blijven na betaling van zijn schulden, zal komen aan Jan Francis van Hoek, zijn enige erfgenaam. Marge: zijn nalatenschap heeft niet de waarde van ƒ 25,-.

Christiaan Gorsner is op 06-12-1799 te Asten overleden en op 08-12-1799 begraven. Linksonder zijn pensionering bij de in 1795 opgeheven Zwiterse regimenten en rechtsonder zijnbegraafakte:

Johannes Francis van Hoek was waagmeester en slager:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 42, 48 en 49; 23-01-1806:
Jan van Hoek en Hermanus Driessen leggen hun eed als waagmeester af.
Jan van Hoek legt zijn eed als vleeshouwer af.
Jan Hendrik van Heugten, Willem Aart Smits en Jan van Hoek leggen hun eed als beesten- en varkensslaagers af. 

Johannes Francis van Hoek verkoopt uiteindelijk de eerder genoemde Joost Kuypershof aan zijn broer Martinus Frnacis van Hoek:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 47; 20-08-1807:
Jan van Hoek verkoopt aan Gerardus Hermanus Roosen de helft van Joost Kuypershof geheel 26 roede naast de weduwe Willem van Dijk. Dit deel is belast met ƒ 0-1-2 per jaar aan het Boek van Asten. Koopsom ƒ 45,-.

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 48; 01-10-1807:
Martinus van Hoek is nader in den bloede aan Jan van Hoek dan Gerardus Hermanus Rooen, hij koopt nu de helft van Joost Kuypershof geheel 26 roede naast de weduwe Willem van Dijk. Dit deel is belast met ƒ 0-1-2 per jaar aan het Boek van Asten. Koopsom ƒ 45,-.

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 66; 15-02-1808:
Jan van Hoek verkoopt aan Martinus van Hoek de helft van Joost Kuypersakker geheel 26 roede naast Jacobus Hoefnagels. De andere helft is al van de koper.

Johannes Francis van Hoek blijft schulden houden:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 77 verso; 28-03-1808:
Jan van Hoek is schuldig aan Francis Andriessen, te Someren ƒ 50,- à 4%

In de bewoningslijst van het huis rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 wordt Johannes van Hoek als man van Francisca Antoni Nelis, als eigenaar en bewoner genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 77 Dorp Bewoners nummer 77 Dorp
1798 Jan van Hoek Jan van Hoek
1803 Jan van Hoek Jan van Hoek

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 213 verso:
Jan van Hoek nomen uxoris bij versterf 1787 van Martijn, weduwe Antoni Jan Nelissen en Jan van Hoek nomen uxoris bij versterf 1780.
Antoni Jan Nelisse.
Nummer 77 huijs en hof ½ lopense.

Johannes van Hoek is op 12-03-1813 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van zijn weduwe, Francisca Antoni Nelis:

Kadaster 1811-1832; G500:
Huis en erf, groot 01 roede 64 el, het Dorp, klassen 7
Eigenaar: Weduwe van Jan van Hoek.

05

06

Francisca Antoni Nelis is op 16-03-1837 te Asten overleden en het huis wordt rond 1835 verkocht aan Johannes Georgius Frencken, geboren op 05-11-1781 te Weert als zoon van Laurentius Henricus Frencken en Anna Maria Catharina Heiligers (zie Voormalig huis G434). Het huis wordt verhuurd aan derden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 is Marcelis van der Heijden, geboren te Berchem op 20-07-1820 als zoon van Martinus van der Heijden en Maria Jansen. Hij is als veldwachter op 12-02-1859 te Asten getrouwd met Wendelina Althuizen, geboren op 24-08-1839 te Bakel als dochter van Nicolaas Althuizen en Maria Aelbers. Het huizingnummer van het huis is dan A85b:

07

Rond 1867 verhuizen zij naar A153a (zie Voormalig huis G1251) en in het huis komt wonen Martinus van Bussel, geboren te Asten op 23-10-1831 als zoon van Wilhelmus van Bussel en Anna Maria van de Kerkhof (zie Voormalig huis G525). Hij is als timmerman op 01-05-1865 te Asten getrouwd met Maria Driessen, geboren te Asten op 05-06-1838 als dochter van Gerardus Driessen en Johanna Elisabeth van Geffen (zie Voormalig huis G681). Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A125 en A129:

08

Martinus van Bussel en Maria Driessen verhuizen in 1882 naar A90 (zie Prins Bernhardstraat 34) en de nieuwe bewoner is Hendrikus Kusters, geboren te Asten op 22-10-1856 als zoon van Lambertus Kusters en Johanna Sonnemans. Hij is als fabriekswerker op 01-05-1882 te Asten getrouwd met Johanna Elisabeth Snijders, geboren te Asten op 19-12-1855 als dochter van Antonius Snijders en Catharina Loomans (zie Voormalig huis G1031).

In 1886 vertrekken zij naar A106 (zie Voormalig huis G1031) en het huis wordt daarna bewoond door Maria Verheijen, geboren te Asten op 30-04-1831 als dochter van Theodorus Verheijen en Petronella Peters (zie Oostappensedijk 54).

Zij verhuist in 1888 naar de huidige Driehoekstraat (zie Driehoekstraat 14) en in het huis komt wonen Antonie Strijbosch, geboren te Asten op 05-01-1816 als zoon van Antonie Strijbosch en Gertruda Hazen (zie Voormalig huis E1031). Hij is als dagloner op 01-02-1850 te Asten getrouwd met Johanna Maria van de Cruijs, geboren op 07-03-1814 te Zesgehuchten als dochter van Johanna Maria van de Cruijs. Zij wonen ook in de periode 1890-1900 in het huis met dan huizingnummer A131:

09

Rond 1892 wordt het huis verkocht aan Johannes Schreppers, geboren te Nieuwkoop op 29-02-1832 als zoon van Martinus Johannes Schreppers en Maria Theresia Coshorst (zie Burgemeester Frenckenstraat 47). De huurders blijven in het huis wonen en Johanna Maria van de Cruijs is op 20-12-1893 te Asten overleden en Antonie Strijbosch is op 11-07-1895 te Asten overleden.

Broer Johannes Strijbosch, geboren te Asten op 21-10-1817 en zus Maria Josepha Strijbosch, geboren te Asten op 14-08-1825, zijn daarna de bewoners en ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A144:

10

Maria Josepha Strijbosch is op 21-11-1905 te Asten overleden en Johannes Strijbosch is te Asten op 05-12-1905 overleden. In het huis woont korte tijd Christiaan de Vente, geboren op 03-05-1861 te Doesburg als zoon van Adrianus de Vente en Berendina van der Neut. Hij is als grondwerker te Arnhem op 02-12-1885 getrouwd met Hendrika Johanna Repperman, geboren op 13-01-1863 te Rheden als dochter van Jan Repperman en Grietje Hemelink.

Zij vertrekken eind 1905 naar Arnhem en het huis wordt daarna verkocht aan Leonardus Wilhelmus Gregorius Hoefnagels, geboren te Asten op 12-03-1867 als zoon van Ludovicus Hoefnagels en Wilhelmina van de Mortel (zie Voormalig huis G507). In 1906 wordt het huis herbouwd tot twee huizen en gesplitst in kadasternummers G2010 (zie hieronder) en G2011 (zie Burgemeester Frenckenstraat 8). De nevenstaande kadasterkaart laat deze veranderingen zien.

Dit huis, in eigendom van Leonardus Wilhelmus Gregorius Hoefnagels, wordt bewoond door Petrus Joannes Schriks, geboren te Helmond op 01-03-1866 als zoon van Christiaan Schriks en Johanna Catharina Peij. Hij is als boekdrukker op 05-08-1889 te Helmond getrouwd met Maria Sophia Gesina Houthooft, geboren te Helmond op 15-08-1867 als dochter van Ludovicus Jacobus Houthooft en Theresia Antonia Ruijttens.

In het bevolkingregister van Asten over de periode 1900-1910 woont hij in het huis met huizingnummer A144:

11

Aan het eind van de periode verhuist Peter Johannes Schriks met zijn gezin naar A21 (zie Voormalig huis G579) en de volgende bewoner is Peter Johannes Sanders, geboren te Borkel en Schaft op 30-08-1864 als zoon van Johannes Sanders en Helena van Rooij. Hij is als tramconducteur op 08-10-1891 te Stratum getrouwd met Maria Gertruda van de Mortel, geboren op 25-05-1862 te Someren als dochter van Arnoldus van de Mortel en Maria Elisabeth Paulissen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij vanuit de Tramstraat (zie Voormalig huis G359) in het huis met huizingnummer A151 wonen:

12

Zij verhuizen kort daarna naar A26 in de toenmalige Molenstraat (zie Voormalig huis G1731) en in het huis komt wonen Antonie Peeters, geboren te Asten op 11-11-1871 als zoon van Petrus Peeters en Hendrina van de Vijfeijken (zie Emmastraat 69). Hij is als arbeider te Asten op 11-04-1902 getrouwd met Antonetta Joosten, geboren te Deurne op 22-04-1880 als dochter van Pieter Joosten en Anna Maria van Someren.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-04-1919 verkoopt eigenaar Leonardus Wilhelmus Gregorius Hoefnagels dit huis (zie ook Burgemeester Frenckenstraat 8) en verhuizen Antonie Peeters en Antonetta Joosten met hun gezin naar D19 in de Wolfsberg (zie Voormalig huis G847):

13

De koper van ondermeer dit huis is Antonius Hendrikus Leenen, geboren te Asten op 26-03-1888 als zoon van Petrus Johannes Leenen en Johanna Maria Schellings (zie Emmastraat 40 tot en met 44). Hij verhuurt het huis en de huurder is Francis van de Ven, geboren te Asten op 01-11-1860 als zoon van Leonardus van de Ven en Francisca van Heugten (zie Voormalig huis B416). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont hij in het huis met huizingnummer A177:

14

Francis van de Ven verhuist naar een bouwval aan de Meijelscheweg 14a en later naar Heusden (zie Antoniusstraat 12). De nieuwe bewoner is Petrus van der Putten, geboren te Beek en Donk op 24-07-1856 als zoon van Severinus van der Putten en Willemijn Croijmans. Hij is sinds 15-12-1911 weduwnaar van Theodora Daniels, geboren te Lieshout op 18-06-1868 als dochter van Wilhelmus Daniels en Johanna Maria Huibers, met wie hij op 19-08-1889 te Beek en Donk getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit A277 in de Julianastraat (zie Julianastraat 33) in het huis met huizingnummer A177, ook bekend staand als Burgemeester Frenckenstraat 6, wonen:

15

Ook in de periode 1930-1938 woont Petrus van der Putten met zijn kinderen in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 6:

16

Petrus van der Putten verhuist met zijn gezin in 1934 naar het Sint Jozefplein 11 (zie Sint Jozefplein 6) en in het huis komt wonen Theodorus Ceelen, geboren te Asten op 04-02-1910 als zoon van Johannes Ceelen en Maria Haazen (zie Wolfsberg 8). Hij is op 23-06-1934 te Deurne getrouwd met Francijna Verberne, geboren op 17-02-1909 te Deurne als dochter van Petrus Verberne en Johanna Maria van Heugten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 6:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-06-1935 de geboorte van dochter Maria:

18

Zij verhuizen in 1935 naar de Stationstraat 58 (zie Prins Bernhardstraat 74) en vanuit Logtenstraat 4 komt in het huis wonen Petrus Johannes van Eijk, geboren te Asten op 25-01-1910 als zoon van Francis van Eijk en Helena Beijers (zie Voormalig huis A267). Hij is op 23-02-1935 te Deurne getrouwd met Jacoba Theodora Manders, geboren op 01-02-1912 te Deurne als dochter van Johannes Manders en Johanna Nouwen. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 6:

19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-12-1935 de geboorte van dochter Francina:

20

In 1937 verhuizen zij naar Kloosterstraat 17 in Ommel (zie Kloosterstraat 35) en het huis wordt daarna bewoond door Johannes (Jan) Smits, geboren te Vlierden op 29-05-1907 als zoon van Francis Smits en Maria Jacoba Goossens. Hij is op 26-10-1936 te Asten getrouwd met Petronella Johanna (Nel) van Brussel, geboren te Asten op 12-10-1909 als dochter van Francis van Brussel en Maria van Empel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 6:

21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-12-1937 en van 16-02-1939 de geboortes van zonen Franciscus en Martinus:

22 23

Rond 1940 verhuizen zij naar de Langstraat 18 (zie Langstraat 22 en 24). Johannes (Jan) Smits is op 13-08-1974 te Asten overleden en Petronella Johanna (Nel) van Brussel is op 01-01-1997 te Bakel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

24 25

Linksonder een foto uit 1960 met rechts het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 6 en rechtsonder een streetview uit 2016 van hetzelfde huis:

26 27

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1691 Mathias Jansen Cuypers Asten 02-03-1666 Mathias Jansen Cuypers Asten 02-03-1666
1730 Judocus Tijs Kuijpers Asten 02-01-1704 Judocus Tijs Kuijpers Asten 02-01-1704
Dorp huis 77
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Joost Tijs Kuijpers Asten 02-01-1704 Joost Tijs Kuijpers Asten 02-01-1704
1741 Joost Tijs Kuijpers Asten 02-01-1704 Joost Tijs Kuijpers Asten 02-01-1704
1746 Joost Tijs Kuijpers Asten 02-01-1704 Joost Tijs Kuijpers Asten 02-01-1704
1751 kinderen Joost Tijs Kuijpers Asten 24-03-1731 Reijnder Cornelis Asten 24-04-1708
1756 kinderen Joost Tijs Kuijpers Asten 24-03-1731 Arnoldus Smits Asten 27-10-1703
1761 kinderen Joost Tijs Kuijpers Asten 24-03-1731 Margo Smits Asten 01-05-1729
1766 Antoni Jan Nelis Someren 07-05-1711 Antoni Jan Nelis Someren 07-05-1711
1771 Antoni Jan Nelis Someren 07-05-1711 Antoni Jan Nelis Someren 07-05-1711
1776 Antoni Jan Nelis Someren 07-05-1711 Antoni Jan Nelis Someren 07-05-1711
1781 weduwe en kinderen Antoni Nelissen Someren 10-03-1718 weduwe en kinderen Antoni Nelissen Someren 10-03-1718
1798 Jan van Hoek Asten 23-04-1758 Jan van Hoek Asten 23-04-1758
1803 Jan van Hoek Asten 23-04-1758 Jan van Hoek Asten 23-04-1758
Kadasternummer G500
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G500 1832-1835 Francisca Antoni Nelis Someren 31-07-1757 weduwe van Hoek
G500 1835-1892 Johannes Georgius Frencken Weert 05-11-1781
G500 1892-1905 Johannes Schreppers Nieuwkoop 29-02-1832
G500 1905-1906 Leonardus Wilhelmus Hoefnagels Asten 12-03-1867
G2010 1906-1919 Leonardus Wilhelmus Hoefnagels Asten 12-03-1867 herbouw en splitsing
G2010 1919-1938 Antonius Hendrikus Leenen Asten 26-03-1888
Burgemeester Frenckenstraat 6
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1813 Johannes van Hoek Asten 23-04-1751 Francisca Antoni Nelis Someren 31-07-1757 12-03-1813
1813-1837 Francisca Antoni Nelis Someren 31-07-1757 weduwe van Hoek 16-03-1837
1837-1859 bewoning onbekend
A85b 1859-1866 Marcelis van der Heijden Berchem 20-07-1820 Wendelina Althuizen Bakel 24-08-1839 naar A153a
A85b 1866-1869 Martinus van Bussel Asten 23-10-1831 Maria Driessen Asten 05-06-1838
A125 1869-1879 Martinus van Bussel Asten 23-10-1831 Maria Driessen Asten 05-06-1838
A129 1879-1882 Martinus van Bussel Asten 23-10-1831 Maria Driessen Asten 05-06-1838 naar A90
A129 1882-1886 Hendrikus Kusters Asten 22-10-1856 Johanna Elisabeth Snijders Asten 19-12-1855 naar A106
A129 1886-1888 Maria Verheijen Asten 30-04-1831 naar A236
A129 1888-1890 Antonie Strijbosch Asten 05-01-1816 Johanna Maria van de Cruijs Zesgehuchten 07-03-1814
A131 1890-1895 Antonie Strijbosch Asten 05-01-1816 Johanna Maria van de Cruijs Zesgehuchten 07-03-1814 11-07-1895
A131 1895-1900 Johannes Strijbosch Asten 21-10-1817 met familie
A144 1900-1905 Johannes Strijbosch Asten 21-10-1817 met familie 05-12-1905
A144 1905-1906 Christiaan de Vente Doesburg 03-05-1861 Hendrika Repperman Rheden 13-01-1863 naar Arnhem
A144 1906-1910 Petrus Joannes Schriks Helmond 01-03-1866 Maria Gesina Houthooft Helmond 15-08-1867 naar A21
A151 1910-1911 Peter Johannes Sanders Borkel 30-08-1864 Maria Gertruda van de Mortel Someren 25-05-1862 naar A26
A151 1911-1919 Antonie Peeters Asten 11-11-1871 Antonetta Joosten Deurne 22-04-1880 naar D19
A177 1920-1929 Francis van de Ven Asten 01-11-1860 Meijelscheweg
A177 1929-1930 Petrus van de Putten Beek 24-07-1856 Theodora Daniels Lieshout 18-06-1868
6 1930-1934 Petrus van de Putten Beek 24-07-1856 Theodora Daniels Lieshout 18-06-1868 Sint Jozefplein
6 1934-1935 Theodorus Ceelen Asten 04-02-1910 Francijna Verberne Deurne 17-02-1909 Stationstraat
6 1935-1937 Petrus Johannes van Eijk Asten 25-01-1910 Jacoba Theodora Manders Deurne 01-02-1912 Kloosterstraat
6 1937-1938 Johannes Smits Vlierden 29-05-1907 Petronella van Brussel Asten 12-10-1909

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 28 april 2024, 11:47:55

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen