logo

Index


Voormalig huis G417

Cornelis Hendrick Beckers is geboren rond 1650 en rond 1672 getrouwd met Aleke Jansse. Na haar overlijden rond 1680, is Cornelis Hendrick Beckers op 02-07-1713 te Asten hertrouwd met Helena Jansen van Heugten, geboren te Someren op 31-01-1670 als dochter van Joannes Philippus van Heugten en Theodora Gerardus:

01

Juncti sunt matrimonio Cornelis Hendrick Beckers et Helena Janse van Someren; testes Anna Philips et Josina Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Cornelis Hendrick Beckers en Helena Janse van Someren; getuigen Anna Philips en Josina Jansen.

02

De gezinnen van Cornelis Hendrick Beckers met Aleke Jansse en met Helena Jansen van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 23-02-1673
2 Henrica Asten 03-05-1675
3 Johannes Asten 22-09-1677 Budel 22-01-1707
Theijsken Jansen Davids
Budel 15-11-1730

* het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen

In het huizenquohier van 1736 staat het huis in het dorp op naam van Cornelij Beckers met de mededeling dat hij in armoede leeft:

Jaar Eigenaar nummer 83 Dorp Bewoners nummer 83 Dorp
1736 Cornelij Beckers (arm) Cornelij Beckers

Cornelis Hendrick Beckers is op 10-01-1737 te Asten overleden en de verpondingen van 1737 lopen al vooruit op een transactie in 1740 en melden Joost Verberne en de weduwe van Peter Verberne als eigenaars:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 187:
Weduwe Peter Verbernen.
Nogh de helft in een huijs met Joost Verberne.

Helena Jansen van Heugten is op 05-01-1740 te Asten overleden en de weduwe van Johannes Cornelis Beckers heeft in 1740 het huis verkocht aan Joost Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 6 verso; 06-04-1740:
Matijske weduwe van Jan Beckers, wonende te Budel, verkoopt, mede voor haar kinderen, aan Joost Verberne een huiske en hof 1 copse, ene zijde Joost Verberne, andere zijde het onmondige kind van Willem Graats, andere einde kinderen Peter Baltus. De kinderen van de verkoopster aangekomen bij versterf van hun grootvader, Cornelis Beckers. Koopsom ƒ 5,-.

De weduwe van Peter Verberne, Johanna Coopmans, is mede-eigenaar van het huis. Het huis wordt geïnspecteerd en er blijkt dat er het nodige opknapwerk moet worden verricht:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 207 verso; 23-04-1740:
Beleyding en oculaire inspectie van het huiske, behorende aan Joost Verberne en gekomen van Cornelis Beckers transport 06-04-1740. Bevonden dat de wanden van het huiske, met de playen en steyltjens gerepareerd en vernieuwd behoren te worden. Dat de gebonten en schoorsteen seer verzonken zijn. Het achterste dak, naar het oosten, met de opscheuten, geheel te vernieuwen. De rest van het dak en de deuren geheel te repareren.

Judocus Fransen Verberne is geboren te Lierop op 26-02-1690 als zoon van Franciscus Judoci Verberne en Helena Flipsen. Hij is als peelmeester op 18-04-1723 te Asten getrouwd met Maria Jan Smits, geboren te Asten op 30-03-1699 als dochter van Petrus Johannes Smits en Maria Pauwels Ceelen:

03

Het gezin van Judocus Fransen Verberne en Maria Jan Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 01-07-1723 Kind Asten ±1723
2 Catharina Asten 26-02-1725 Asten 12-06-1757
Johannes Gerrit Taabe
Asten 20-01-1776
3 Aldegonda Asten 03-03-1727 Helmond 05-05-1754
Joannes van Geldrop
Helmond 11-12-1790
4 Johannes Asten 18-03-1729 Kind Asten ±1729
5 Petrus Asten 26-07-1730 Asten 20-01-1765
Anna Maria Frans Sluijers
Eindhoven 23-03-1816
6 Maria Asten 25-03-1732 Kind Asten ±1732
7 Johannes Asten 27-11-1736 Deurne 22-07-1764
Jacomijna Jan Hermens
Deurne 03-10-1808
8 Anna Margaretha Asten 14-05-1740 Kind Asten 18-10-1747

Joost Verberne woont zelf op Ostaden en heeft nog een schuld openstaan voor linnen en thee, blijkbaar had hij een winkel en was zijn vrouw naaister:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 31-10-1746:
Anthonie van den Elsen, koopman, te Helmondt getrouwd met Joanna Voet, aanlegger contra Joost Verberne, gedaagde. Door aanleggers vrouw, zijn voor hun huwelijk, aan gedaagde geleverd, op 22-09-1741 thee, suiker, rijst, garst, saffraan, lint, garen en spelden ƒ 38-00-00; wit linnen, lang 50 el à 25 stuiver per el ƒ 62-10-00. Op 01-09-1742 4 loot thee tot 5 stuiver ƒ 0-05-00. Op 05-09-1742 thee, koffie, suiker en lint ƒ 21-13-02. Totaal ƒ 122-08-02. Waarop in termijnen is afbetaald ƒ 71-04-02. Nog schuldig ƒ 51-04-02. Ondanks menighvuldige civiele en vriendelijke interpellatien is het niet tot verdere betaling gekomen.

In het huizenquohier over de periode 1741-1746 is Joost Verberne eigenaar eerst van een onbewoonde schuur en daarna is het huis opgebouwd en verhuurt aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 83 Dorp Bewoners nummer 83 Dorp
1741 Joost Verberne een schuur of stal onbewoont
1746 Joost Verberne en weduwe Peter Verberne Huijbert Wilbers en weduwe Hendrik Vrients

Judocus Fransen Verberne is op 03-11-1747 te Asten overleden en Maria Jan Smits heeft nog geld tegoed van een huurder:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 5; 16-12-1748:
Maria, weduwe Joost Verberne, aanlegger contra Aart Frans Slegers, gedaagde. Aanlegster heeft nog te goed van gedaagde ƒ 10,- van woonhuur en ƒ 2,- wegens verschot.

In het huis of herberg van Maria Jan Smits wordt een gewonde vanuit Deurne met een kar gebracht:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 84; 08-01-1753:
Jan Willem Noyen, te Deurne, ter instantie van Antoni La Forme, drossard, te Deurne, alhier, geciteert om te getuigen alsmede Hendrik Halbersmit, chirurgijn, alhier, ook geciteert door de drossard van Deurne, dewelke heeft verklaart dat het waar is dat, op dinsdag, 2 januari laatstleden, met een kar van Deurne is gebracht, zo hem verteld is door Tomas Manders, te Deurne, Jan Willem Noyen ten huize van de weduwe Joost Verberne, alhier, welke Jan Willem Noyen gequetst zijnde aan Hendrik Halbersmit, als chirurgijn, heeft gevraagd naar zijn kwetsuur te kijken zoals hij, deponent, ook gedaan heeft en bevonden een wonde eerst aan de regtersijde van sijn hooft, ontrent de temperaale, ontrent een halve vinger lang en een quetsure aan de linkersijde van sijn hals bijna of ontrent een vinger lank en ten derde een quetsuure op de hant, mede ontrent een vinger lang. De kwetsuren zijn zo het hem, deponent, voorkomt met een mes of ander scherp instrument veroorzaakt. Bij het aanleggen van het eerste verband heeft hij, deponent, aan Jan Willem Noyen, wie, op wat plaatse en in wiens presentie hij die kwetsuren had bekomen deze heeft geantwoord dit niet te weten maar dat hij deze bekomen had bij het uitgaan van een huis te Deurne. Deponent heeft de kwetsuren nog onderhanden om te cureren en te genezen. Schepenen van Asten verklaren verder dat Jan Willem Noyen hier ook gecompareert zijnde en door de drost van Deurne ondervraagd is heeft geweigerd de eed af te leggen.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 87; 12-01-1753:
Jan Willem Noyen, te Deurne, en thans alhier logerende, verklaart dat hij, deponent, op 1 januari laatstleden is geweest ten huize en herberge van Willem Jan Goossens, herbergier, op de Zijlberg, waar ook waren de jongelieden uit die hoek en dat hij, deponent, in de avond, rond negen uur, enige woorden en verschil heeft gehad met Tomas Manders over het bestellen vant jonge gelag dat daarop of kort daarna zij te samen achter uit het huis zijn gegaan en dat hij, deponent, daarop, voor de deur zijnde, door Tomas Manders op zijn hoofd is geslagen. Hij dacht eerst met een vuist, zeggende tegen Tomas Manders: "Gij smeyt mijn en ik heb geen mes". Waarop Tomas zei: "Dat liegde gij, want ik heb ook geen mes". Hij, deponent, had echter verscheidene kwetsuren bekomen achter in de hals, aan het hoofd en aan zijn hand zonder te weten dat hem die iemand anders had toegebracht dan Tomas Manders. Omdat niemand anders buiten was. Tomas Manders is weggegaan zonder dat hij, deponent, weet waar hij was gebleven. Hij, deponent, is toen ook gegaan naar het huis van Joost Manders en daar een nacht gebleven en de volgende dag met een kar naar hier is gebracht door Tomas Manders, om door de chirurgijn Halbersmit te worden behandeld. Hij bevestigd een en ander onder eede.

In de bewoningslijst van het huis zijn Maria Jan Smits en haar kinderen eigenaar van het huis en later is Maria Jan Smits ook bewoner, omdat haar huis op Ostaden is verkocht:

Jaar Eigenaar nummer 83 Dorp Bewoners nummer 83 Dorp
1751 weduwe en kinderen Joost Verberne Huijbert Wilbers
1756 weduwe en kinderen Joost Verberne Huijbert Wilbers en weduwe Gerrit Sluijers
1761 weduwe en kinderen Joost Verberne weduwe Joost Verberne
1766 weduwe en kinderen Joost Verberne weduwe Joost Verberne en Reijnier van Dijk

Maria Jan Smits is op 04-05-1770 te Asten overleden en de kinderen ontvangen een erfenis van hun grootmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 68; 18-12-1770:
Anna Maria Smits weduwe Jan Trouwen, Pieter Verberne, te Eyndhoven, Jan Verberne, te Liessel mede voor haar moeyte Elisabet Smits, te Antwerpen evenals Jan Tabee getrouwd met Catarina Verberne deze drie kinderen van Joost Verberne en Maria Smits dus allen met Arnoldus Smits getrouwd met Johanna Smits zijn erfgenamen van wijlen Maria Paulusse, weduwe Peter Smits, die aan de comparanten hebben nagelaten twee huizen en drie akkers doch dezelve op 26-07-1769, verkocht een huis en een akkertje aan Francis van Hoek transport Asten. De koopgelden zijn door hen, met uitzondering van Arnoldus Smits, ontvangen en verdeeld. Met Arnoldus Smits is besproken dat het andere huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde Francis van Hoek, andere zijde de straat aan hem toegewezen zou worden. En de akker agter Antoni Liesen en de Mooleakker zullen nog blijven aan de andere comparanten. De goederen zijn belast met ƒ 0-10-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Francis van Hoek betaald de ƒ 1,-.

Zij erven ook van hun moeder en verkopen het huis aan Jan Peter Nijssen en een kleiner huisje aan de kinderen van zus Catharina Verberne, getrouwd met Jan Taabe:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 116; 31-12-1770:
Pieter Verberne, te Eyndhoven, Jan Verberne, te Liessel, Jan Taabe getrouwd met Catrina Verberne, Johannes van Geldrop getrouwd met Alegonda Verberne, te Helmond. Kinderen en erven van Joost Verberne en Maria Smits. Zij verkopen aan Jan Peter Neyssen huis en hof in het Dorp 1 lopense, ene zijde Wilhelmus Bruynen, andere zijde de verkopers, ene einde Antoni Fransen, andere einde de straat. Koopsom ƒ 260,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 123verso; 22-02-1771:
Pieter Verberne, te Eyndhoven, Jan Verberne, te Liessel, Jan Taabe getrouwd met Catharina Verberne, Johannes van Geldrop getrouwd met Alegonda Verberne, te Helmond. Kinderen en erven van Joost Verberne getrouwd geweest met Maria Smits. Zij verkopen aan de kinderen van Jan Taabe met name Joost, Bernardus, Jan, Hendricus, Gerardus en Antoni een huis of een gedeelte daarvan, scheidende met Paulus Verberne, op de brandmuur ½ lopense, ene zijde Paulus Verberne, andere zijde Jan Nijssen, ene einde de straat, andere einde Francis van Hout. Erbij hoort een waterput aan het huiske van Jan Peter Nijssen en die in gemeen gebruik is. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 50,-.

Johannes Peter Nijssen is geboren te Someren op 12-03-1742 als zoon van Petrus Johannes Neyssen en Ida Mertens. Hij is op 25-02-1770 te Vlierden getrouwd met Antonetta Dirk Meulendijk, geboren te Vlierden op 02-12-1740 als dochter van Theodorus Meulendyck en Helena Tilens. Johannes Peter Nijssen is op 15-09-1779 te Asten overleden en Antonetta Dirk Meulendijk is op 26-01-1783 te Deurne hertrouwd met Johannes van de Kerkhof, geboren te Deurne op als zoon van 22-11-1756 als zoon van Wilhelmus van de Kerkhof en Maria Petri Munsters en weduwnaar van Lutgardis Maria Hermen Cuijpers. Uit het tweede huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren:

04

De gezinnen van Johannes Peter Nijssen en Antonetta Dirk Meulendijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 20-11-1770 Kind Asten ±1770
2 Arnoldus Asten 02-09-1772 Kind Asten ±1772
3 Arnoldus Asten 25-12-1774 Kind Asten 20-09-1779
4 Johannes Asten 02-11-1778 Kind Asten 19-09-1779

Johannes Peter Nijssen heeft nog handel met runderen gedreven en wordt door Jan Verouden (zie Voormalig huis B97) enigszins belazerd, maar gelukkig voor hem zijn er getuigen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-04-1733:
Jan Peter Neyssen heeft in 1771 in compagnie gedreven een coopmanschap in runtbeesten met Jan Verouden. In 1772 heeft Jan Verouden zich met enige andere kooplieden in runderen over de gehaalde certificaten tot vervoering der gemelde runtbeesten sig bij requeste hadde geadresseert. Zijn aandeel bedroeg hierin ƒ 150,-. Ondergetekende heeft uit hoofde van het compagnieschap voor zijn aandeel betaald ƒ 100,-, terwijl hij niet meer dan ƒ 75,- hoefde te betalen. Jan Verouden is hem dus nog ƒ 25,- schuldig. Reden om hem te dagen.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 24; 16-12-1773:
Peter van Bussel, 58 jaar, Antoni Lintermans, 38 jaar en Cornelis Lintermans, 34 jaar, allen ter goeder naam en faam. Zij getuigen ter instantie en requisitie van Jan Nijssen, te Asten, en verklaren dat zij, op maandag 6 december 1773, voor de middag, zijn geweest ten huize van de laatste deponent in deze, alwaar ook aanwezig was Jan Verouden, mede uit Asten. Bij welke gelegenheid zij hebben gehoord en verstaan dat Jan Verouden sprak over zijn proces tegen de requirant, voor schepenen, alhier, aangaande de kosten die hij had laten maken door het instellen en presenteren van request over zijn gehaalde certificatie van rundbeesten in compagnie met de requirant gedreven. Dat zij deponenten vervolgens hebben verstaan dat Jan Verouden, aan Jan Nijssen, die hij had laten roepen, aanzoek deed om zich van zijn voornoemde proces af te maken. Dat hij, Verouden, daartoe Jan Nijssen alleen op de camer heeft geroepen en dat zij deponenten toen duidelijk en perfect hebben verstaan uit de mond van Jan Verouden, hetgeen hij openlijk bekende, dat Jan Nijssen aan hem had toegetelt ƒ 100,- voor zijn aandeel om daarmee te betalen de gereede van het gepresenteerde request over de gehaalde certificatie aangaande de negotie in compagnie als voorschreven. En dat hij, Verouden, in 's Hertogenbosch aan den advocaat Losecaat maar betaalt had 150 gulden en nadat geen verdere aanmaninge van costen desermeer had gehad, herhalende hij, Verouden, sulx meer dan eens met dese off diergelijke woorden, in substantie, ik sal daarom niet liegen, Jan Nijssen heeft 100 gulden aan mijn gelangt en ik heb in 's Hertogenbosch maar betaalt 150 gulden. De getuigen verklaren allen hetzelfde gezien en gehoord te hebben alsof het heden geschiet waare.

In het huizenquohier over de periode 1771-1781 woont Jan Peter Nijssen tot zijn overlijden aan dysenterie in 1779 in zijn huis en daarna verhuurt zijn weduwe het huis:

Jaar Eigenaar nummer 83 Dorp Bewoners nummer 83 Dorp
1771 Jan Peter Nijssen Jan Tabe
1776 Jan Peter Nijssen Jan Peter Nijssen
1781 weduwe Peter Nijssen Hendrik Samuels en Johannes Blommers

De tweede man van Antonetta Dirk Meulendijk verkoopt het huis in 1788 aan Theodorus Sengers (zie Markt 14 en 16):

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 221; 08-02-1788:
Johannis van de Kerkhof man van Antonetta Meulendijk weduwe van Jan Peter Nijssen, wonende te Deurne, verkopen aan Theodorus Sengers een huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde Wilhelmus van Riet, andere zijde weduwe Wilhelmus Bruynen, andere einde de koper. Koopsom ƒ 260,-.

Antonetta Dirk Meulendijk is op 29-05-1788 te Deurne overleden en Johannes van de Kerkhof is op 07-05-1791 te Deurne overleden.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Theodorus Sengers eigenaar van het huis en wordt het bewoond door Anna Maria van Vessem:

Jaar Eigenaar nummer 83 Dorp Bewoners nummer 83 Dorp
1798 Theodorus Sengers Anna Maria van Vessem en Jelis vd Boomen
1803 Theodorus Sengers Anna Maria van Vessem

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 216 verso:
Theodorus Zengers bij transport 08-02-1788.
Antonetta Meulendijk weduwe Jan Peter Nijssen.
Nummer 83 huijs en hof ½ lopense.

Theodorus Joannes (Dirk) Sengers is geboren te Nuenen op 22-06-1752 als zoon van Joannes Sengers en Anna Teulings. Hij is op 18-02-1781 te Asten getrouwd met Antonetta Fransen Voermans, geboren te Asten op 12-05-1756 als dochter van Antoni Fransen Voermans en Anna Cornelis Tielemans:

05

Het gezin van Theodorus Joannes Sengers en Antonetta Fransen Voermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Antonius Nuenen 09-12-1781 Helmond 19-10-1827
Joanna Maria de Vocht
Asten 22-04-1858 Rechter
zie Markt 14 en 16
2 Anna Elizabetha Asten 30-04-1783 Ongehuwd Nuenen 02-02-1827
3 Jacobus Johannes Asten 10-08-1784 Ongehuwd Nuenen 02-03-1839 Molenaar
4 Cornelius Josephus Asten 10-03-1786 Kind Asten 22-05-1786
5 Maria Josepha Asten 05-04-1787 Ongehuwd Asten 10-02-1829
6 Johannes Franciscus Asten 08-02-1789 Ongehuwd Nuenen 17-01-1871 Boer
7 Wilhelma Catharina Asten 22-03-1791 Asten 12-02-1821
Johannes van de Meulen
Bree (B) 15-06-1824
8 Johannes Dominicus Asten 02-09-1793 Ongehuwd Nuenen 06-04-1817 Molenaar
9 Johannes Andreas Asten 19-04-1795 Nuenen 10-08-1831
Egidia Vogels
Nuenen 27-02-1872 Molenaar
10 Johannes Cornelis Asten 02-07-1796 Kind Asten 17-01-1798
11 Theodorus Johannes Asten 17-12-1797 Kind Asten ±1800

Een samengesteld verhaal van deurnewiki en de watermolen van Opwetten geeft een beeld van de familie Sengers:

Wij ondergeschreeve Scheepenen van Nuenen Gerwen verclaaren ter Requisitie van Johannes Sengers, inwonnder en molenaar tot Opwetten, dat wij ons op donderdag 17 september 1767 begeeven hebben ten huijsen van den requirant en aldaar gesien en bevonden hebben, dat deselven sijn moolen an alle 't geen 's nagts tusschen den 10e en 11e november 1764 meer is afgebrand, weederom heeft herbout en in soo goeden (selvs beeteren) staat gebracht als hetselve voor dat ongeval geweest is. Actum Nuenen ten Raadhuijse dessen een en twingsten september 1700 seven en sestigh.

06

Zijn zoon Theodorus Johannes (Dirk) Sengers had in Asten een brouwerij, herberg en winkel in levensmiddelen. Hij was daar ook schepen, later waarnemend drossaard en van 1800-1810 schout-civiel. Bij de inlijving van Nederland bij Frankrijk in het najaar van 1810 verloor Sengers zijn functie als schout-civiel. Daarna vertrokken hij en zijn vrouw weer naar Nuenen (Opwetten) waar Antonet Franssen in 1812 en Theodorus Joannes in 1817 overleden.

Diens zoon Johannes Andreas (Andries) Sengers, de molenaar, trouwt met Egidia Vogels. Een zoon werd er geboren, maar werd helaas maar twee dagen oud. Daarna kwamen er nog vijf dochters en een van die dochters, Willemina, trouwde met Gerardus van Hoorn, stammend uit een oud molenaarsgeslacht. In 1987 woonde er in Nunen op de Opwettense molen nog een kleinzoon van Willemina Sengers, genoemd naar zijn grootvader Gerardus van Hoorn.

Antonetta Fransen Voermans is op 05-08-1812 te Nuenen overleden en Theodorus Joannes Sengers is op 28-05-1817 te Nuenen overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de kinderen van Theodorus Sengers:

Kadaster 1811-1832; G417.
Huis en erf, groot 01 roede 43 el, het Dorp, klassen 8.
Eigenaar: Kinderen van Theodorus Sengers.

07

08

Zoon Jan Antonie Sengers verkoopt het huis rond 1860 aan de kinderen van Johannes Hendrik Knaapen en Lucia Sauvé. Het huis wordt verbouwd en krijgt volgens de kadastrale legger in 1863 een nieuw kadasternummer G1219. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komt verver Johannes Knapen, geboren te Asten op 18-03-1820 samen met zijn zusters Johanna Elisabeth en Margaretha Knapen vanuit A160b in 1866 in het huis met huizingnummer A90 wonen:

09

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen zij, Margaretha Knapen is te Asten op 16-04-1877 overleden, in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A133 en A135:

10

Johannes Knapen is op 09-02-1883 te Asten overleden en Johanna Elisabeth Knapen verhuist in 1885 naar Oss. In het huis komt wonen Antonet Raaijmakers, geboren te Mierlo op 13-11-1815 als dochter van Petrus Raaijmakers en Elisabeth van Stekelenburg. Zij is sinds 03-10-1883 weduwe van Norbertus van Driel, geboren te Mierlo op 15-06-1819 als zoon van Theodorus van Driel en Johanna Verhagen.

Antonet Raaijmakers is op 07-06-1887 te Asten overleden en haar zoon Peter Johannes van Driel, geboren te Mierlo op 20-08-1854, neemt het huis over. Hij is als hulponderwijzer op 29-08-1887 te Asten getrouwd met Maria Petronella Hubertina van Lieshout, geboren te Uden op 27-11-1854 als dochter van Johannes Franciscus van Lieshout en Henrica van der Loop. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A139, waarbij schoonmoeder Henrica van der Loop inwoont:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-09-1893 wordt medegedeeld dat Peter Johannes van Driel geslaagd is voor zijn examen als onderwijzer. Hij was onderwijzer bij Antonius Franciscus ten Haaf (zie Voormalige school G875).

12

Eind 1895 vertrekt onderwijzer Peter Johannes van Driel met zijn gezin naar Vlierden en bij Deurnewiki lezen we het volgende over hem:

Peter Johannes van Driel gaf in Vlierden les aan de leerlingen van de lagere school vanaf 1 september 1895 als opvolger van de naar Meijel vertrokken onderwijzer. Meester Van Driel senior was de laatste Vlierdense schoolmeester die in zijn eentje alle leerlingen les gaf. Tijdens zijn schoolmeesterschap werd in 1921 de nieuwe lagere school gebouwd.
Naast het reguliere lagere onderwijs gaf meester Van Driel in de winteravonden ook landbouwcursussen aan de jonge boeren, niet alleen in Vlierden, maar ook in omliggende dorpen als Liessel en Lierop. Ook zijn zoon Norbert verzorgde later deze cursussen. Niet alleen theoretische scholing kreeg aandacht, ook werden er melk- en naaicursussen gegeven. Toen hij in oktober 1923 zijn onderwijstaak neerlegde was hij 69 jaar oud.

13

In het huis komt wonen Antonius Franciscus Berkers, geboren te Asten op 28-11-1869 als zoon van Peter Antonie Berkers en Maria Elisabeth Lammers. Hij is op 31-01-1896 te Asten getrouwd met Joanna Maria van den Eijnden, geboren te Asten op 18-04-1871 als dochter van Mathijs van den Eijnden en Johanna Maria van Bussel.

Foto uit 1905 van de marechaussee kazerne op de hoek van de Nieuwstraat (huidige Emmastraat) en de Binnenstraat (huidige Burgemeester Frenckenstraat) met geheel rechts het schildersbedrijf van Antonius Franciscus Berkers. Daarvoor staan vier mannen in geheel wit met het meest rechts Antonius Franciscus Berkers. 14

Hieronder de van stichting Hebeas gekregen huwelijksakte van Antonius Franciscus Berkers en Joanna Maria van den Eijnden:

14a

Ook over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen Antonius Franciscus Berkers en Joanna Maria van den Eijnden met hun gezin in het huis met respectievelijk kadasternummer G1852 en G2059 en met achtereenvolgens huizingnummer A151, A162 en A190, ook wel bekend staand als Burgemeester Frenckenstraat 15:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-10-1904 en van 28-12-1909 de geboortes van dochter Elisabeth Antonia en van zoon Franciscus Matheus:

16 17

Over de periode 1930-1938 wonen zij nog steeds in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 15:

18

Hieronder een foto van het gezin Berkers-van den Eijnden met van links naar rechts Mathias (Thieu), vader Antonius (Antoon) Berkers, Johanna Maria (Anna), Johannes (Jan), Franciscus (Frans), Elisabeth (Bets), Peter Antonie (Toon), Hubertus (Hub), Maria (Mia) en moeder Joanna Maria (Mieke) Berkers-van den Eijnden.

18a

In het Eindhovensch Dagblad van 07-04-1938 wordt bij de Kamer van Koophandel het dossier gewijzigd en is Antonie Berkers naast huisschilder ook winkelier in meubelen:

19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-03-1941 treedt Antonius Franciscus Berkers af als eigenaar en wordt zijn zoon Franciscus Matheus Berkers, geboren te Asten op 20-12-1909 de nieuwe eigenaar:

20

Antonius Franciscus (Antoon) Berkers is op 12-03-1946 te Asten overleden en Joanna Maria (Mieke) van den Eijnden is op 21-07-1961 te Asten overleden. Hieronder foto's verkregen van hun kleinzoon Henk Berkers en de bidprentjes bij hun overlijden:

21 21a
22 22a

Zoon Franciscus Matheus (Frans) Berkers is rond 1960 getrouwd met Wilhelmina Josephina (Mien) Peters, geboren te Beek en Donk op 20-03-1919 als dochter van Johannes Hendrikus Peters en Wilhelmina Joosten.

Franciscus Matheus (Frans) Berkers is op 23-09-1981 te Deurne overleden en Wilhelmina Josephina (Mien) Peters is op 03-03-2011 te Bakel overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Franciscus Matheus (Frans) Berkers:

23

Hieronder een foto van de winkel van de familie Berkers:

24

Het huis bestaat niet meer en op de plaats van dit huis staat nu een bank.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1672 Cornelis Hendrick Beckers ±1650 Cornelis Hendrick Beckers ±1650
Dorp huis 83
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Cornelij Beckers (arm) ±1650 Cornelij Beckers ±1650
1741 Joost Verberne Lierop 26-02-1690 een schuur of stal onbewoont
1746 Joost Verberne / weduwe Peter Verberne Lierop 26-02-1690 Huijbert Wilbers / weduwe Hendrik Vrients
1751 weduwe en kinderen Joost Verberne Asten 30-03-1699 Huijbert Wilbers
1756 weduwe en kinderen Joost Verberne Asten 30-03-1699 Huijbert Wilbers / weduwe Gerrit Sluijers
1761 weduwe en kinderen Joost Verberne Asten 30-03-1699 weduwe Joost Verberne Asten 30-03-1699
1766 weduwe en kinderen Joost Verberne Asten 30-03-1699 weduwe Joost Verberne / Reijnier van Dijk Asten 30-03-1699
1771 Jan Peter Nijssen Someren 12-03-1742 Jan Tabe
1776 Jan Peter Nijssen Someren 12-03-1742 Jan Peter Nijssen Someren 12-03-1742
1781 weduwe Peter Nijssen Vlierden 02-12-1740 Hendrik Samuels, Johannes Blommers
1798 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752 Anna Maria van Vessem, Jelis vd Boomen
1803 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752 Anna Maria van Vessem
Kadasternummer G417
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G417 1832 kinderen Sengers Nuenen 09-12-1781
Burgemeester Frenckenstraat 15
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1812 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752 Antonetta Voermans Asten 12-05-1756 05-08-1812
1812-1817 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752 28-05-1817
1817-1859 kinderen Sengers Nuenen 09-12-1781
A90 1859-1869 Johannes Knapen Asten 18-03-1820 met zusters
A133 1869-1879 Johannes Knapen Asten 18-03-1820 met zusters 16-04-1877
A135 1879-1883 Johannes Knapen Asten 18-03-1820 met zuster 09-02-1883
A135 1883-1885 Johanna Elisabeth Knapen Asten 21-01-1832 naar Oss
A135 1885-1887 Antonet Raaijmakers Mierlo 13-11-1815 weduwe van Driel 07-06-1887
A135 1887-1890 Peter Johannes van Driel Mierlo 20-08-1854 Maria Petronella van Lieshout Uden 27-05-1854
A139 1890-1896 Peter Johannes van Driel Mierlo 20-08-1854 Maria Petronella van Lieshout Uden 27-05-1854 naar Vlierden
A139 1896-1900 Antonie Francis Berkers Asten 28-11-1869 Joanna Maria van den Eijnden Asten 18-04-1871
A151 1900-1910 Antonie Francis Berkers Asten 28-11-1869 Joanna Maria van den Eijnden Asten 18-04-1871
A162 1910-1920 Antonie Francis Berkers Asten 28-11-1869 Joanna Maria van den Eijnden Asten 18-04-1871
A190 1920-1930 Antonie Francis Berkers Asten 28-11-1869 Joanna Maria van den Eijnden Asten 18-04-1871
15 1930-1938 Antonie Francis Berkers Asten 28-11-1869 Joanna Maria van den Eijnden Asten 18-04-1871

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 29 oktober 2022, 10:15:58

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen