logo

max of neo


Voormalig huis G432

Hendrick Aert Rommen (Mennen) is geboren te Asten rond 1603 als zoon van Aert Joost Rommen (Mennen) en \. Hij is rond 1635 getrouwd met Margaretha Willem Antonissen. Hieronder het gezin van Hendrick Aert Rommen (Mennen) en Margaretha Willem Antonissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 10-10-1637 ±1663
Maria Aert Jan Slaets
Asten 10-01-1684
2 Maria Asten ±1640 Asten 04-01-1665
Antony Joosten van Weert
Asten 24-07-1678
Antonius Aerts
Asten 23-10-1689 zoon Anthoni
3 Catharina Asten 13-10-1647 ±1675
Arnoldus Jansen Vrients
Asten 17-11-1702
4 Johanna Asten 04-11-1649 Asten 28-11-1695
Henricus Thijssen
5 Johannes Asten 28-07-1652 Kind Asten ±1652
6 Antonius Asten 18-12-1654 Asten 02-02-1681
Elisabetha Abrahams
Asten 20-10-1697
7 Franciscus Asten 02-10-1658
8 Lucia Asten 09-06-1662 Ongehuwd Asten 31-08-1696

Hendrick Aert Rommen (Mennen) koopt het erfdeel van zijn zwager Aert Symons van Bon:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 125; 17-02-1637:
Aert Symons van Bon en zijn vrouw Goortien Aerts, verkopen aan Henrick Aert Joost Mennen, hun zwager, hun deel, in de goederen hun nagelaten door Aert Joosten en zijn zoon Frans, na de dood van zijn vader overleden. Koopsom ƒ 250,-.
Losse notitie: Op huyden den 7 augusty 1639 soo bekent Aert Symon van Bon te volle betaltte sijn van de coep van dat huys dat Hanryck Aertsse van hem heft gecocht. Maer resterende noch de som van 25 gulden ter goeder rekeninge ende Aert bedanckt de goede betaelinge. Dyt ist merck Aert Symons voer getuyge Peter Michiel Koole.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) koop een beemd in Ostaden:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 64 verso; 10-02-1640:
Anthonis Janssen van der Aa en Aert Jan Tielen als momboiren van Peterken, onmondige zoon van wijlen Jan Jan Jan Peters Gebelen. Zij verkopen, met toestemming van schepenen, aan Henrick Aert Joosten hun deel in een beemd achter Ostaden 2 lopense 6½ roede. 

Hendrick Aert Rommen (Mennen) koopt nog een beemd in Ostaden en een erfdeel van zijn huis:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 98 verso; 24-04-1640:
Jan Claessen van Someren verkoopt aan Henrick Aert Rommen beemd te Ostaden 3 lopense 23 roede naast Tijs de molder en Jan Leuwen.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 98 verso; 24-04-1640:
Jan Jan Claessen van Someren vertijt ten bate van Henrick Aertssen Rommen zijn deel en pretenties die hij heeft op het huis van Henrick Aerts in het Dorp, ene zijde Frans Heynen, andere zijde Jan Anthonis Mennen en de erven Jan Swaegers, ene en andere einde de straten.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) wil zijn huis verkopen, maar de verkoop is niet doorgegaan:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 164: 05-03-1642:
Hanrick Aertssen verkoopt aan Anthonis Janssen van der Aa huis, hof en hofstad, brouwhuis en brouwerij in het dorp; land in de Loverbosch achter Jan Hanrick Symons; land op den Heesacker; groes achter Ostaden. Totaal 10 lopense. Naschrift: Gecasseert omdat partijen niet akkorderen.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) verkoopt land op de Loverbos:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 215 verso; 28-04-1643:
Hanrick Aert Joost Mennen verkoopt aan Hanrick Gerit Aerts land op de Loverbosch 28 roede naast Goossen Michiels.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) koopt nog een erfdeel van zijn vader op van zijn neven, kinderen van zijn oom Thomas Joost Mennen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 40; 13-12-1649:
Anthonis Janssen van der Aa getrouwd met Marie, dochter Thomas Joost Mennen en Jenneke, Willem Corstjaens getrouwd met Cathelijn, dochter Thomas Joost Mennen en Jenneke. Zij akkorderen met Hanrick Aerts, hun neef, betreffende de pretenties die zij hebben gehad in huis, hof, hofstad, het brouwhuys en de ketel alsmede de verdere goederen van Joost Mennen, hun grootvader. Zij renuntiëren ten bate van Hanrick en geven last aan Meester Mathijs van den Hove om de zaak te liquideren. Op 27 mei 1649 was getekend door onder meer merck Willem Corstiaens.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) verkoopt een rente en heeft een schuld, waarbij hij zijn land als onderpand gebruikt:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 50; 31-03-1656:
Hendrick Aert Joosten verkoopt aan Meester Mathijs van den Hoove een rente van ƒ 15,- per jaar, ƒ 300,- à 5%. Onderpand een hooiveld int Root 5 lopense naast Joost en Jan Baltis.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 86 verso; 12-06-1658:
Hendrick Aert Mennen is schuldig aan Gerard Willems Verbeek, te Hese ƒ 200,- à 5%. Onderpand weigroese te Ostaden 8 lopense naast Joost en Jan Baltus Philips; land aen de Kerck naast Jan Willems. Belast met 1 duyt per jaar cijns aan de Heer van Asten.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) koopt nog een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 129; 20-10-1660:
Jan Peeters van Otterdijck en Meester Matijs van den Hove als momboiren van het onmondige kind van wijlen Aert Peeters van Otterdijck en Marie, dochter Reynder Huchtiens verkopen aan Hendrick Aert Mennen land op 't Neutien 1½ lopense naast Aert Jan Tielen. 

Een schuld van Hendrick Aert Rommen (Mennen) wordt op tijd gelost:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 185 verso; 30-11-1662:
Hendrick Aert Rommen is schuldig aan Laurens Goorts, alhier, en Faes Jansen, te Meyel als momboiren van Lijntien weduwe Jan Goorts en haar drie onmondige kinderen ƒ 150,- à 5%. Marge: 26-12-1669 ƒ 50,- gelost. Op 04-12-1672 ten volle voldaan aan de weduwe en kinderen.

Dochter Maria van Hendrick Aert Rommen (Mennen) verkoopt een stuk land in het dorp, waarbij Hendrick Aert Rommen (Mennen) assisteert:

Asten Rechterlijk Archief 80 folio 10; 15-05-1673:
Marie, weduwe Theunis Joosten van Weert geassisteerd met Hendrick Aert Rommen, haar vader, verkoopt aan Hendrick Gerarts van Geldrop land bij het Dorp 2 lopense 7 roede naast Jenneke Jutten en haar kinderen; land gekomen van de gemeente 3 lopense naast Aert Jacobs. Naschrift: Deze koop is gedaan omdat de koper van wijlen de man van verkoopster ƒ 527,- te ontvangen had. De koop is gemaeckt voor ƒ 200,-. Hendrick Aerts voorschreven heeft deze twee stukken land nu gehuurd voor zes jaar à ƒ 5,- per jaar.

Als Hendrick Aert Rommen (Mennen) ziek wordt, stelt hij zich borg voor zijn schoonzoon Aert Jansen Vrients

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 51; 30-09-1675:
Hendrick Aert Rommen, ziek en Grietie, dochter Willem Antonisse, zijn vrouw, verklaren dat Jacob Joosten, te Deursen, zich borg heeft gesteld voor Aert Jansen getrouwd met Lijneke, hun dochter. Dit ter somme van ƒ 200,-. Een en ander is omdat Aert Jansen en Lijneke niet in Deurne geboren zijn. Henrick en Grietie zullen hun goederen te Asten niet veronderpanden zolang Jacob Joosten borg is. Dit merck heeft gestelt Hendrick Aert Rommen.

Dit archiefstuk betreft kleinkinderen van Hendrick Aert Mennen:

Asten Rechterlijk Archief 145; 24-11-1681:
Request aan het Corpus. Aert Jan Slaets, samen met zijn kinderen, bezit huis, hof, land en groes in het Dorp, waarvan het veertiende part de drie onmondige kinderen van wijlen Aert Hendryck Mennen en wijlen Maria Slaets, dochter van de suppliant toekomt. De goederen zijn door hem, suppliant, na overlijden van Margareta Dirckx, zijn vrouw, onverdeeld bezeten en gebruikt. Het geheel overziende is het voor alle partijen beter om de goederen te verkopen dan te behouden. Daarom verzoeken Aert Jan Slaets en Hendryck Aert Mennen, beiden grootvaders van de onmondigen en Anthonis Jansen van Ruth, als momboir van Frans Aert Slaets om de goederen te mogen verkopen. Dit merck heeft gestelt Aert Jansen Slaets. Dit merck heeft gestelt Hendryck Aert Mennen. Marge: Fiat, rekening. bewijs en reliqua te doen.

Hendrick Aert Mennen woont in de buurt van het Marktveld en maakt samen met zijn vrouw het testament op, waaruit blijkt dat dochter Catharina al eerder dit huis heeft geërfd:

Asten Rechterlijk Archief 53; 22-07-1683:
Hendrick Aert Mennen (Rommen) getrouwd met Margareta Willem Antonissen, aen het Mercktvelt, Hendrick Aert Mennen cloeck ende gesont. Margareta sieckelijck. Zij testeren.
Dat de kinderen als zij gaan trouwen, een gelijke uitzet zullen ontvangen als de kinderen die getrouwd zijn te weten ƒ 50,-; 40 vaten rogge; 3 vaten boekweit; behoorlijke bruids- of bruidegomkleding.
De jongste dochter, Sijken, zal in het ouderlijk huis blijven wonen tot zij 25 jaar is of zich eerder in het huwelijk begeeft.
Dat Aertie, onmondige zoon Aert Hendrick Aert Rommen en Maria Aert Jan Slaets sal proffiteren ende gemaeckt worden een nieyw kleet met ses hemden en dat ter oirsaecke dat den selve veele diensten doet aen haer testateuren en noch dagelijcx doet.
Alle goederen huis, hof, land enzovoort roerend en onroerend gaan naar de langstlevende en na hun beider dood naar hun kinderen en kindskinderen. Met dien verstande dat Aert Vrients getrouwd met Catalijn, hun dochter hierinne soo lange sal moeten stille staen totdat de goederen van hun testateuren sijn ontlast van soodanige borchtochte als de testateuren is gebleven, behelsende de selve 200 gulden volgens akte ten protocolle. Dit merck heeft gestelt Hendrick Aert Mennen.

Asten Rechterlijk Archief 53; 20-04-1684:
Hendrick Aert Mennen getrouwd met Margrieta Willem Antonissen wonende aan het Marcktvelt, zij ziek, hij cloeck. Zij hebben getesteert op 22-07-1683. En willen hieraan toevoegen, dat Aert Vrients getrouwd met Catalijn, hun dochter na overlijden van de testateur de jaarlijkse revenue offte bladinghe van het kindsdeel dat hem ten deel zou vallen, zal ontvangen en dat de erfelijkheid hiervan gaat naar de kinderen van Aert en Catalijn. Dat de kinderen, die na hun beider dood, nog niet gehuwd zijn nog twee jaar zullen mogen blijven wonen in het huis van de testateuren, met inbegrip van land, groes, aangelag en brouwhuysinge. Na twee jaar zullen deze goederen, pro rato, verdeeld worden. Dit merck heeft gestelt Hendrick Aert Mennen.

Margaretha Willem Antonissen is op 03-05-1684 te Asten overleden en Hendrick Aert Mennen bevestigt het eerder gemaakte testament:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 111; 14-11-1688:
Hendrick Aert Mennen, aent Marcktvelt, ziek, verklaart de testamenten die hij gemaakt heeft met wijlen zijn vrouw Margriet respectievelijk de dato 22-07-1683 en 20-04-1684 blijven in zijn figuur. Alleen wil hij er aan toevoegen dat Jenneke en Sijke, dochters van hem en wijlen Margriet vooruit zullen hebben elk ƒ 25,- alsmede elk een van de beste bedden met zijn toebehoren. Dit ter oorzake van de getrouwe diensten die Jenneke en Sijke hebben gedaan en dagelijks nog doen.

Hendrick Aert Mennen is op 17-11-1688 te Asten overleden.

Dochter Catharina Hendrix Mennen, geboren te Asten op 13-10-1647 is rond 1675 getrouwd met Arnoldus Jansen Vrients, geboren rond 1650 te Meijel als zoon van Johannes Aerts. Na haar overlijden te Asten op 17-11-1702 is Arnoldus Jansen Vrients op 07-09-1704 te Asten hertrouwd met Margaretha Jan Walravens, geboren te Asten op 02-04-1655 als dochter van Johannes Walravens en Catharina Mathijssen. Zij is sinds 1703 weduwe van Casper Steyn, geboren te Weert op 15-03-1644 als zoon van Joannes Steyn en Elisabeth, met wie zij op 29-09-1693 te Weert getrouwd was. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend:

01

Het gezin van Catharina Hendrix Mennen en Arnoldus Jansen Vrients:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes* Meijel 09-12-1671 *
2 Antonia Asten 13-08-1677
3 Catharina Asten 25-06-1679
4 Johanna Asten 21-12-1680 Kind
5 Franciscus Asten 14-02-1682 ±1714
Margaretha Jansen
Asten 17-07-1740
6 Antonius Asten 26-09-1684
7 Margaretha Asten 21-06-1687 Kind
8 Johanna Asten 21-06-1687 Kind
9 Henrica Asten 25-09-1689
10 Henricus Asten 10-12-1695 Asten 09-07-1719
Helena Willem Vogels
Asten 31-12-1723
Johanna Maria Vloeimans
Asten 06-03-1740

* bij de geboorte wordt gemeld dat Arnoldus Jansen Vrients een zoon van Joannes is.

Het gezin van Margaretha Jan Walravens en Casper Steyn:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Weert 22-01-1701 ±1721
Henrica Claessen van Brey

Op basis van onderstaand archiefstuk is op te maken dat Arnoldus Jansen Vrients of koopman of kleermaker is:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 108 verso; 15-02-1682:
Aert Jansen Vrients is schuldig aan Lambert Antonissen, te Deurne 87 gulden 15 stuiver à 5% wegens gekochte wolle.

Arnoldus Jansen Vrients verkoopt de uitzet van zijn vrouw aan Hendrick Gijsberts van de Bleeck:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 68 verso; 14-01-1689:
Aert Jan Vrients getrouwd met Catalijn Hendricx verkoopt aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck, zijn uitzetsel, uit het sterfhuis van wijlen Hendrick Aert Mennen en Margriet Willems, zijn vrouw de ouders van voorschreven Catalijn. Koopsom ƒ 50,-.

Als zijn zus Sophia ziek wordt, laat zij haar goederen na aan zus Johanna en ontvangt dochter Hendrina van Arnoldus Jansen Vrients een geldbedrag:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 142; 13-06-1689:
Sijke, dochter Hendrick Aert Mennen, wonende aan het Marcktvelt, ziek, testeert. Aan Hendrina, dochter Aert Vrients, haar nicht, waar zij peten over is vier zilveren ducatons; aan de Taeffele van den Armen, alhier ƒ 20,- ten behoeve van de armen te gebruiken; aan Jenneke, haar zuster en universele erfgename haar huis, land, groes, kleren, lijnwaad, meubelen, huisraad en verder alles wat verder haar eigendom is.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 143 verso; 14-06-1690:
Jenneke, dochter Hendrick Aert Mennen en Sijke, dochter Hendrick Aert Mennen beiden wonende, in een huis, aan het Marcktvelt. Jenneke cloeck ende gesont, Sijke ziek. Zij testeren:
Alle voorgaende maeckselen vervallen. Jenneke prelegateert aan Antony Antonissen, haar neef, waar zij peten van is 12 gulden 12 stuiver. Indien Jenneken ongetrouwd komt te overlijden dan prelegateert zij ƒ 20,- aan den Armen van Asten. Sijke geeft aan Hendrina, dochter Aert Vrients, waar zij peten over is 12 gulden 12 stuiver en nog aan den Armen van Asten ƒ 20,-. Alle goederen, door hun ouders, aan hen nagelaten en bestaande uit huis, land, groes, beesten, meubelen, huisraad, kleren enzovoorts komen aan de langstlevende van hen beiden zijnde de universele erfgenaam. Dit merck heeft gestelt Jenneken dochtere Hendrick Aert Mennen. Sijken Hendricks.

De broers, zussen, neven en nichten van Catharina Hendrix Mennen, vrouw van Arnoldus Jansen Vrients, verkopen land uit de onverdeelde boedel:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 4 verso; 05-04-1691:
Philips Frans Martens en Faes Kerckels als momboiren over Willem, Margareta en Aert onmondige kinderen van wijlen Aert Hendrick Mennen getrouwd geweest Maria Aert Jan Slaets; Antonis Aerts en Dielis van Weert als momboiren over de drie onmondige kinderen van wijlen Maria Aert Hendrick Mennen getrouwd geweest met Antony Joosten van Weert en over de twee onmondige kinderen van voorschreven Maria in haar tweede huwelijk met Antonis Aerts; Aert Jan Vrients getrouwd met Catharina Hendrick Aerts; Antonis Aerts en Antonis Hendrick Mennen als momboiren de onmondige kinderen Aert Vrients; Jenneke, dochter Hendrick Aerts geassisteerd met Hendrick van Wintroy, drost en Gijsbert Hendricx; Antony Hendrick Mennen en Sijcke Hendrick Mennen. Allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Hendrick Aert Mennen getrouwd geweest met Margareta Willems.
Zij verkopen aan Peter Frans Philipsen hooiland het Root 5 lopense. Verponding ƒ 3,- per jaar. Koopsom ƒ 200,-.
Zij verkopen aan Wouter Hoefnagel groes achter den Snijerscamp 4 lopense. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 222,-.
Zij verkopen aan Jan Hendrick Bernaerts groes achter Ostaden 9 lopense. Verponding ƒ 2-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 362,-.

Arnoldus Jansen Vrients moet getuigen of Dirck Jan Coppens een stuk land heeft gekocht van Hendrick van den Bleeck:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio; 17 03-09-1692:
Meester Hendrick Peters, 45 jaar en Aert Jan Vrients, 42 jaar verklaren ter instantie van Dirck Jan Coppens dat Lammert Willems, nu enige tijd geleden, heeft gekocht van Hendrick van den Bleeck een stuk leegliggend land ontrent de Kievitshof. De eerste attestant heeft dag en datum niet onthouden en de tweede attestant dat dit is gedaan verleden lente, omtrent de tijd dat het eikenhout gebleckt werd. De koop is gedaan ten huize van van den Bleeck, als verkoper.

Arnoldus Jansen Vrients verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 89; 15-03-1695:
Aert Jan Vrients getrouwd met Catalijn Hendrick Aert Mennen verkoopt aan Aert Jansen van Rut land het Neutie 23 roede. Verponding ƒ 1-0-0 per jaar. Koopsom ƒ 18,-.

Hendrick van den Bleeck verkoopt een stuk land aan de zoon van Margaretha Johannes Walravens uit haar eerste huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 5; 12-02-1707:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verkoopt aan Jannis, zoon wijlen Caspar Stijn getrouwd geweest met Margareta Hans Walravens land int Dorp af te meten naast de zijde van de weduwe Philips den Smit 10 roede, ene zijde weduwe Willem Philipsen de Smit, andere zijde en ene einde de verkoper, andere einde de straat. Verponding 10 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 37,80. Marge: 11-02-1713 voldaan.

Margaretha Walravens als tweede echtgenote van Arnoldus Jansen Vrients vraagt een paspoort aan:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 29; 10-02-1707:
Paspoort voor Margareta Hans Walravens getrouwd met Aert Vrients, geboren te Asten.

Arnoldus Jansen Vrients is op 15-06-1719 te Asten in de Stegen overleden en Margaretha Walravens is op 10-02-1726 te Asten overleden. Het huis in het dorp is overgegaan naar hun zoon Hendrik.

Hendrik Aert Vrients is geboren te Asten op 10-12-1695 als zoon van Arnoldus Jansen en Catharina Hendrix Mennen. Hij is op 09-07-1719 te Asten getrouwd met Helena Willem Vogels, geboren te Asten op 20-10-1693 als dochter van Wilhelmus Joannis Vogels en Johanna. Helena Willem Vogels is op 15-11-1721 te Asten overleden en Hendrik Aert Vrients is op 31-12-1723 te Asten hertrouwd met Johanna Maria Vloeimans, geboren te Eindhoven op 27-03-1704 als dochter van Cornelius Vloijmans en Maria Hurkens:

02

De gezinnen van Hendrik Aert Vrients met Helena Willem Vogels en met Johanna Maria Vloeimans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 15-09-1720 Kind Asten ±1720
2 Arnoldus Asten 15-11-1721 Kind Asten ±1721
3 Catharina* Asten 21-11-1724 Kind Asten ±1724
4 Maria Christina* Asten 19-01-1726 Eindhoven 28-03-1751
Michael Verhaaren
Eindhoven 21-03-1775
5 Arnoldus* Asten 12-09-1730 Ongehuwd Asten ±1755
6 Cornelius* Asten 15-01-1732 Kind Asten ±1732
7 Catharina* Asten 24-01-1734 Kind Asten 17-10-1747
8 Cornelia* Asten 26-04-1737 Helmond 29-01-1758
Wilhelmus Fransen van Leend
Asten 10-02-1770

* kinderen uit het tweede huwelijk

Hendrik Aert Vrients en zijn broer Franciscus zijn van beroep koopman en krijgen een paspoort:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 91; 11-03-1715:
Paspoorten voor Francis Aert Vrients om zijn coopmanschappe in het buitenland te kunnen drijven.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 150 verso; 28-02-1716:
Paspoort voor Hendrick Aert Vrients, geboren te Asten.

De zoon van de stiefmoeder van Hendrik Aert Vrients verkoopt een huis aan Antony Voermans, die het doorverkoopt aan Hendrik Aert Vrients

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 48; 10-11-1725:
Jan Casper Stijns verkoopt aan Antony Voermans huis en hof in het Dorp 1 copse, ene zijde de koper, andere zijde kinderen Aart de Smit, ene einde de straat.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 79 verso; 06-02-1728:
Antony Voermans verkoopt aan Hendrik Vriens huis en hof in 't Dorp 1 copse, ene zijde de verkoper, andere zijde het kind van Aart de Smit, ene einde de straat. Bij koop verkregen van Jan Kasper Stijns. Koopsom ƒ 70,-.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier van 1736 staat Hendrik Aert Vrients als eigenaar en bewoner van een huis in het dorp:
Verpondingen 1737 XIV-61 folio 208:
Hendrik Aart Vrients.
Huijs en hoff 1½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 80 Dorp Bewoners nummer 80 Dorp
1736 Hendrick Vrients Hendrick Vrients

Hendrik Aert Vrients is op 06-03-1740 te Asten overleden en daarna is Johanna Maria Vloeimans als weduwe eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 80 Dorp Bewoners nummer 80 Dorp
1741 weduwe Hendrik Vrients weduwe Hendrik Vrients

Na het overlijden van Johanna Maria Vloeimans te Asten op 08-03-1743 worden de kinderen eigenaar van het huis en verhuren zij het aan derden totdat rond 1755 Arnoldus Vrients in het huis komt wonen:

Jaar Eigenaar nummer 80 Dorp Bewoners nummer 80 Dorp
1746 kinderen Hendrik Vrients Adriaan Creijl
1751 kinderen Hendrik Vrients Arnoldus Smits
1756 kinderen Hendrik Vrients Nol Vrients

Als Catharina Hendrik Vrients op 17-10-1747 te Asten overlijdt, laat haar zus Maria het huis taxeren en is zij voor een derde deel eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 30 verso; 17-11-1747:
Taxatie van de onroerende goederen van Catarina Hendrik Vrients overleden op 17-10-1747. Maria Hendrik Vrients is mede-erfgenaam. ⅓e deel in een huiske en hof in het Dorp 1½ copse. Waarde ƒ 20,-.

In 1757 verkoopt de man van Maria Vrients de helft van het huis aan Antoni Franse Voermans (zie Markt 14 en 16) en korte tijd later verkoopt ook haar zus Cornelia de andere helft:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 132; 10-09-1757:
Michiel Verhaagen, wonende te Eyndhoven man van Maria Vrients verkoopt aan Antoni Franse Voermans de helft van huiske en hof in het Dorp 1½ copse, ene zijde Jacobus Losecaat. Koopsom ƒ 48,-.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 33; 31-12-1757
Cornelia, dochter Hendrik Vrients, geboren alhier en wonende te Leende geassisteerd met Arnoldus Vrients, haar neef, wonende alhier, laat weten dat Michiel Verhaagen, te Eyndhoven getrouwd met haar zuster op 10 september laatstleden heeft overgedragen aan Antoni Fransen de helft van een huiske en hof gekomen van haar ouders voor de som van ƒ 48,-. Zij verzoekt, mede vanwege de geringe waarde, haar deel in de voorschreven goederen ook te mogen verkopen aan dezelfde koper.
Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 97; folio 135; 31-12-1757
Catarina Vrients, te Leende, geassisteerd met Arnoldus Vrients, haar neef, te Asten wegens haar minderjarigheid geauthoriseert zie decreetboek, folio 33 verkoopt aan Antoni Franse, die de andere reeds bezit de onverdeelde helft van een huiske en hof 1½ copse, ene zijde de drost, andere zijde de koper ofwel zijn moeder. Koopsom ƒ 48,-.

Antoni Fransen Voermans verkoopt het huis ruim een jaar later door aan Gerrit van Riet:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 163; 12-02-1759:
Antoni Fransen verkoopt aan Gerrit Pieter van Riet een huis en hof 1½ copse. Zie transport de dato 31-12-1758. Koopsom ƒ 110,-.

Gerrit Pieter van Riet is geboren te Asten op 24-01-1721 als zoon van Petrus van Riet en Petronella van Eynt. Hij is op 31-10-1751 te Deurne getrouwd met Johanna Hoefnagels, geboren te Deurne op 04-12-1723 als dochter van Henricus Hoefnaegels en Petronilla Johannis Goossens:

03

Zij hadden samen geen kinderen en in de bewoningslijst van het huis is Gerrit Pieter van Riet over de periode 1761-1781 eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 80 Dorp Bewoners nummer 80 Dorp
1761 Gerrit Pieter van Riet Gerrit Pieter van Riet
1766 Gerrit Pieter van Riet Gerrit Pieter van Riet
1771 Gerrit Pieter van Riet Gerrit Pieter van Riet
1776 Gerrit Pieter van Riet Gerrit Pieter van Riet
1781 Gerrit Pieter van Riet Gerrit Pieter van Riet

Gerrit Pieter van Riet is op 13-10-1784 te Asten overleden en zijn neef Jacobus van Riet int geld uit een erfenis voor zijn tante Johanna Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 47 verso; 04-04-1776:
Marcelis van Bussel, te Someren, is schuldig aan Jan van Riet, oud president ƒ 1500,- à 3% waarvan ƒ 1000,- gedurende de eerste tien jaar niet mag worden afgelost.
Marge: 28-04-1785 Pieter van Loon getrouwd met Beatrix van Riet, Wilhelmus van Riet, Jacobus van Riet namens Jenneke Hoefnagels, weduwe Gerrit van Riet, erven van wijlen Jan van Riet. Zij verklaren dat Marcelis van Bussel heeft afgelost ƒ 250,-, ƒ 300,- en nu ƒ 850,-, waarvan ieder zijn deel heeft gehad. De resterende ƒ 150,- zijn betaald aan Pieter Wilhelmus Knaape.

Johanna Hoefnagels is op 25-05-1785 te Asten overleden en in haar testament laat zij al haar goederen na aan haar neef Jacobus van Riet, geboren rond 1736:

Asten Rechterlijk Archief 126, folio 15; 18-04-1785:
Jenneke Hoefnagels, weduwe Gerrit van Riet, in het Dorp, testeert. Alles komt aan haar neef, Jacobus van Riet, die dertig jaar lang bij haar en haar overleden man heeft gewoond en veel diensten heeft bewezen.

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 34 verso; 25-06-1785:
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Hoefnagels weduwe Gerrit van Riet overleden te Asten en op 28-05-1785 begraven. Waarde huis en hof 1½ copse ƒ 350,-, ene zijde Jacobus Losecaat, andere zijde weduwe Antoni Fransen; ⅓e deel in een heiveld ten dele bezaaid met mast of denne ƒ 10,-, ene zijde Johannes Aarts, andere zijde kinderen Mattijs van Bussel. Totaal ƒ 360,-. 20e penning is ƒ 18,-.

In de bewoningslijst van 1798 staat Jacobus van Riet als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 80 Dorp Bewoners nummer 80 Dorp
1798 Jacobus van Riet Jacobus van Riet

In 1802 verkoopt Jacobus van Riet het huis en de inboedel aan Christiaan Mechernich:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 48; 13-02-1802:
Jacobus van Riet verkoopt aan Christiaan Michernich huis en hof ½ copsaed ene zijde de straat, andere zijde Losecaat, ene einde Theodorus Sengers; land het Neutje 2 lopense; land de Bekkers 1 lopense. Koopsom ƒ 800,-. Alsmede wordt overgegeven alle roerende goederen, meubelen, kleding, effecten, goud, zilver. Koopsom ƒ 400,-

Jacobus van Riet is op 29-11-1807 op 71-jarige leeftijd te Asten overleden.

04

In het huizenquohier van 1803 en de verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis van het huis goed samen:

Jaar Eigenaar nummer 80 Dorp Bewoners nummer 80 Dorp
1803 Christiaan Mickernick Christiaan Mickernick

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 215 verso:

Christiaan Michernich bij transport 10-02-1802.
Jacobus van Riet bij testament 25-06-1785 taxatie.
Jenneke Hoefnagels weduwe Gerrit van Riet bij versterf 1784.
Huijs en hof.

Christiaan Mechernich is geboren te Ewenheim (D) rond 1754 als zoon van Peter Mechernick en Catharina Hofslachts. Hij is als kleermaker op 05-09-1779 te Asten getrouwd met Helena Andries Bertens, geboren te Asten op 24-01-1759 als dochter van Andreas Joannis Bertens en Catharina Joannis Slaets. Na haar overlijden te Asten op 02-07-1799 is Christiaan Mechernich op 31-01-1802 hertrouwd met Maria Broens, geboren te Someren op 12-06-1756 als dochter van Johannes Broens en Catharina Johannes Tilen:

05

Beide huwelijken waren kinderloos en in 1809 stellen Christiaan Mechernich en Maria Broens hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 07-01-1809:
Christiaan Michernich en Maria Broens, zijn vrouw, zij testeren. Alles aan de langstlevende van hen beiden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Christiaan Mechernich als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; G432:
Huis en erf, groot 02 roede 56 el, het Dorp, klassen 6.
Eigenaar: Christiaan Mechernach.

06

07

Christiaan Mechernich is op 01-01-1831 te Asten overleden en Maria Broens is op 27-05-1834 te Asten overleden.

Het huis is in 1835 verkocht aan Antonetta Berkvens, geboren op 18-04-1794 te Asten als dochter van Peter Joannis Berckvens en Johanna Maria Antoni van de Loverbosch. Zij is sinds 06-01-1829 weduwe van Peter van Bussel, geboren te Asten op 12-10-1790 als zoon van Petrus Peter van Bussel en Anna Maria Arnoldi Slaats, met wie zij op 11-01-1828 te Asten getrouwd was.

In 1841 verkoopt zij het huis aan haar zuster Johanna Berkvens, geboren te Asten op 22-07-1797 als dochter van Peter Joannis Berckvens en Johanna Maria Antoni van de Loverbosch. Zij is te Asten op 20-01-1826 getrouwd met Peter van Bussel, geboren te Asten op 26-04-1795 als zoon van Marcelis Petri van Bussel en Elisabeth Francisci Fransen. Zij woonden in de tegenwoordige Marktstraat en verhuurden het huis aan derden.

In het huis woont Johannes Douzé, geboren te Bovenkarspel op 23-10-1807 als zoon van Jan Klaasen Doeze en Trijntje Buisman. Hij is als dagloner op 09-05-1838 te Asten getrouwd met Johanna Tabbers, geboren te Eindhoven op 12-06-1813 als dochter van Godefridus Tabbers en Catharina Roosen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A88a:

08

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar A223 en de volgende bewoner is Maria Wilhelmina Hendrika Schreij, geboren te Budel op 12-07-1817 als dochter van Jacob Antoon Schreij en Hendrika Margaretha Maria Lilly. Zij is sinds 05-05-1845 weduwe van hoofdcommies Johan Cornelius Adolph Sieverts, geboren te Wesel (D) op 14-06-1798 als zoon van Cornelius Daniel Sieverts en Wilhelmina Sophia Henriette Springer, met wie zij op 17-04-1841 te Budel getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A127:

09

Zij verhuist met haar dochters naar A122 op de huidige Prins Bernhardstraat 24.

Peter van Bussel is op 19-12-1863 te Asten overleden en Johanna Berkvens is op 29-11-1870 te Asten overleden. Het huis is daarna verkocht aan Wilhelmina Vermeulen, geboren te Asten op 07-08-1832 als dochter van Wilhelmus Vermeulen en Catharina Verheijen. Zij woont een tijdje in het huis en verhuist dan naar de Wolfsberg.

In het huis komt wonen Josephus Verdonschot, geboren te Someren op 02-03-1815 als zoon van Johannes Verdonschot en Johanna Maria van de Ven. Hij is als koopman op 20-01-1849 te Oploo getrouwd met Wilhelmina Wolters, geboren te Sint Anthonis op 05-11-1816 als dochter van Martinus Wolters en Joanna van Kalker.

Rond 1872 verhuizen zij naar de Wolfsberg en de nieuwe bewoner is Franciscus Eijsbouts, geboren te Asten op 02-02-1831 als zoon van Hendrik Eijsbouts en Maria Josepha Reijskeij. Hij is als kleermaker op 08-02-1861 te Asten getrouwd met Petronella Peeters, geboren te Asten op 15-05-1831 als dochter van Christiaan Peters en Maria van Lierop.

Zij verhuizen rond 1875 naar A26 en het huis wordt verkocht aan Wilhelmina Slaats, geboren te Asten op 25-06-1832 als dochter van Arnoldus Slaats en Ida van Bussel. Samen met haar zus Francisca Slaats, geboren te Asten op 28-03-1840 woont zij ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A131 en A134:

10

Francisca Slaats is op 19-02-1891 te Asten overleden en Wilhelmina Slaats is op 13-05-1893 te Asten overleden. Het huis is in 1894 verkocht aan metselaar Bernardus van den Bosch, geboren te Someren op 06-07-1849 als zoon van Cornelis van den Bosch en Johanna Petronella van Tulden.

Bernardus van den Bosch verhuurt het huis aan Josephus Christianus Michielsen, geboren te Asten op 27-11-1835 als zoon van Hendrikus Michielsen en Petronella Canters. Hij is op 20-01-1868 te Asten getrouwd met Johanna Maria Smits, geboren te Asten op 08-12-1839 als dochter van Wilhelmus Smits en Joanna Berkvens.

Josephus Christianus Michielsen is op 03-05-1896 te Maastricht overleden en Johanna Maria Smits verhuist met de kinderen naar A242. De volgende bewoner is Joseph Palmen, geboren te Sint Odiliënberg op 13-06-1864 als zoon van Peter Palmen en Petronella Kuijpers. Hij is als metselaar op 02-04-1894 te Arcen getrouwd met Helena Hubertina Kronenberghs, geboren te Arcen op 11-01-1866 als dochter van Jacobus Hubertus Kronenberghs en Henrica Esser.

In 1898 verhuizen zij naar Blerick en in het huis komt wonen Antonie Mikkers, geboren te Asten op 18-06-1870 als zoon van Johannes Mikkers en Theodora Hurkmans. Hij is als slager op 15-06-1896 te Nederweert getrouwd met Maria Antonetta van Heugten, geboren te Nederweert op 17-01-1873 als dochter van Joannes van Heugten en Petronella Simons.

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar A5 en het huis wordt in 1900 verkocht aan Carolus Johannes Strijbosch (zie Voormalig huis G434) en is een tijdje onbewoond en in de periode 1910-1920 toegevoegd aan de waskaarsenmakerij met huizingnummer A155:

11

In 1956 is de waskaarsenfabriek Astor met als adres Burgemeester Frenckenstraat 7 opgekocht door de gemeente Asten en in 1965 gesloopt. De Chemische Fabriek Astor heeft van 1907-1976 bestaan en produceerden ondermeer waskaarsen, kerkkaarsen, schoensmeer en poetsmiddelen op basis van was.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1645 Hendrick Aert Mennen Asten ±1615
1675 Arnoldus Jansen Vrients Meijel ±1650 Arnoldus Jansen Vrients Meijel ±1650
1719 Hendrick Aert Vrients Asten 10-12-1695 Hendrick Aert Vrients Asten 10-12-1695
Dorp huis 80
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrick Vrients Asten 10-12-1695 Hendrick Vrients Asten 10-12-1695
1741 weduwe Hendrik Vrients E'hoven 27-03-1704 weduwe Hendrik Vrients E'hoven 27-03-1704
1746 kinderen Hendrik Vrients Asten 12-09-1730 Adriaan Creijl Helmond 24-03-1679
1751 kinderen Hendrik Vrients Asten 12-09-1730 Arnoldus Smits Asten 27-10-1703
1756 kinderen Hendrik Vrients Asten 12-09-1730 Nol Vrients Asten 12-09-1730
1761 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721
1766 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721
1771 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721
1776 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721
1781 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721
1798 Jacobus van Riet ±1736 Jacobus van Riet ±1736
1803 Christiaan Mickernick Ewenheim ±1754 Christiaan Mickernick Ewenheim ±1754
Burgemeester Frenckenstraat 7
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G432 1803-1831 Christiaan Mechernich Ewenheim ±1754
Burgemeester Frenckenstraat 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1831 Christiaan Mechernich Ewenheim ±1754 Maria Broens Someren 05-12-1756 01-01-1831
1831-1834 Maria Broens Someren 05-12-1756 weduwe Mechernich 27-05-1834
1838-1859 Jan Douze B'karspel 23-10-1807 Johanna Tabbers Eindhoven 12-06-1813
A88 1859-1869 Jan Douze B'karspel 23-10-1807 Johanna Tabbers Eindhoven 12-06-1813 naar A223
A127 1869-1870 Maria W Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts naar A122
A127 1870-1871 Wilhelma Vermeulen Asten 07-08-1832 naar Wolfsberg
A127 1871-1872 Joseph Verdonschot Someren 02-03-1815 Wilhelmina Wolters Sint Anthoni 05-11-1816 naar Wolfsberg
A127 1872-1875 Franciscus Eijsbouts Asten 02-02-1831 Petronella Peters Asten 15-05-1831 naar A26
A127 1875-1879 Wilhelmina Slaats Asten 25-06-1832 met familie
A131 1879-1890 Wilhelmina Slaats Asten 25-06-1832 met familie
A134 1890-1893 Wilhelmina Slaats Asten 25-06-1832 met familie 13-05-1893
A134 1894-1896 Josephus Michielsen Asten 27-11-1835 Johanna Maria Smits Asten 08-12-1839 03-05-1896
A134 1896-1898 Joseph Palmen Sint Odiliënberg 13-06-1864 Helena Kronenberghs Arcen 11-01-1866 naar Blerick
A134 1898-1900 Antonie Mikkers Asten 18-06-1870 Maria A van Heugten Nederweert 17-01-1873 naar A124
A146 1900-1910 onbewoond
A155 1910-1920 waskaarsenmakerij

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 29 september 2020, 16:53:16

XS
SM
MD
LG
XL

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren -> wegens corona gesloten voor bezoekers
Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren -> wegens corona gesloten voor bezoekers

Printen