logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G432

Voor de bewoners van dit huis wordt eerst een stamboom opgemaakt van de familie Mennen, die veelvuldig voorkomt in archieven van Deurne en Asten en in vroegere tijden werden ook de namen Rommen of Metten gebruikt voor leden van deze familie. In archiefstukken vinden we dan ook dat deze namen door elkaar worden toegepast. Hoogstwaarschijnlijk is de familie Mennen afkomstig uit Deurne en stamt af van Thonis Jan Rommen (Mennen), geboren rond 1515 als zoon van Jan Marcelis Rommen (Mennen)1. Thonis Jan Rommen (Mennen) is rond 1540 getrouwd met Heylke.

Hieronder het gezin van Thonis Jan Rommen (Mennen) en Heylke:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joost Asten ±1545 Asten ±1570
Marie Aert Philips Verrijt
Asten ±1606
Christina
Asten ±1630
2 Hendrik Asten ±1547 Asten ±1610 * in 1606 genoemd bij
Schepenbank Helmond 
3 Gherart Asten ±1550 Asten ±1590 dochter Jenneken
4 Pauwels Asten ±1552
5 Ermgard Asten ±1555
6 Marijke Asten ±1557

* Bij de schepenbank van Helmond wordt Hendrik Anthonis Rommen (Mennen) in 1606 nog genoemd:

Schepenbank Helmond 246 akte 18; 01-02-1606:
Willem Art Francken als momboir van Dericxken, weduwe van Peeter Art Francken, Art Peeters Vrancken, mede voor broer en zusters, hebben vercocht aan Henrick Thoenis Rommen een jaarlijkse rente van 24 gulden en 10 stuivers, uit een huis met land te Asten op Huesden, neven erf van Thielen Henricx Voegels en de coestraet een van een waterlaet tot op de straet. Nog uit een akker aldaar neven erf Thielen Henricx Voegels en erf Lijnken, weduwe van Goert die Blockmaecker en van de waterlaet tot op erf der erfgenamen Jan Vrients. Nog uit een weiveld aldaar neven erf jonker Wouter van Beeck en erf Lijnken, de weduwe van Goert de Blockmaecker en van de gemeijne Aa tot erf Thielen Henricx voorschreven. Nog uit een hooiveld te Someren genoemd het Kievitsnest neven erf Frensken Deenen en erf Thielen Henricx Voegels en voorts op de gemeyn Aa. Extra onderpand het goed van Peeter Art Francken. Met voorwaarden. Get. : PH/JDC 1 feb. 1606, 1606/1608

De bovenstaande gezinsreconstructie is gebaseerd op onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 66 folio 3 verso; 02-10-1573:
Op huyden den tweesten dach der maent van octobri in den jaere ons Heeren duysent vijff hondert drije ende tseventich soe hebben dye wettige kynderen Anthonis Mennen bij hem ende wijlen Heylkenen sijnder wettiger huysvrouwen te samen verweckt namelijck Hendrick ende Gherart present wesende ende Joost dye alste soon in den naeme van de drye onmondigen absent wesende compareerde voer schepenen ondergescreven begheerende van henne voirscrevene alders achtergelaeten guederen te looten, welcke looten bij den Heer inne presentien van scepenen ende ter presentien van den voirscrevene Joosten hennen alsten broeder als toesiendere van den onmondigen absent wesende, hebben laeten werpen verclerende oyck dye voirscrevene Joost hem in den naebescreven guederen nyet te competerende ende te vreden te sijne ende is alsoe in den tedele gevallen:
Eerste deel aan Hendricken Thonis Mennens een mulder roggen ofte naerder reductien te betaelen met gelden aen Jannen Philipssoon waeraff hij Pauwelssen zijnen broeder te goeder sall coemen jaerlycks vier styvers.
Ten tweeden is Gherarden te deele gevallen 26 stuyver jaerlycks aen Bartholomeus van Doeren.
Ten derden is Pauwelssen te deele gevallen aen Pieteren Slaets jaerlycks 18 stuyver aen Meus van Doeren voorschreven jaelycks 14 stuyver ende aen Jannen Philipssoen van den voirschrevene malder rog jaerlycks 4 stuyver.
Ten vierde is Ermgarden ten deele gevallen 26 stuyver jaerlycks aen Peter Slaets.
Ten vijfden is Marijken tedeele gevallen aen den voirschrevene Peeter Slaets jaerlycks 26 stuyver.
Testes Ysbout Marcelissoen en Dirck Francken.

Hun zoon Joost Anthonis Rommen (Mennen) is geboren rond 1545 en rond 1570 getrouwd met Marie Aert Philips Verrijt, geboren te Asten rond 1546 als dochter van Aert Philips Verrijt en Aleyda (zie Voormalig huis B55). Na het overlijden van Marie Aert Philips Verrijt rond 1604, is Joost Anthonis Rommen (Mennen) rond 1606 hertrouwd met Cristina, weduwe van Valentijn Severijns. Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit dit tweede huwelijk geboren, maar Cristina had een dochter Anna uit haar huwelijk met Valentijn Severijns.

Hieronder het gezin van Joost Anthonis Rommen (Mennen) en Marie Aert Philips Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Thonis Asten ±1571 Asten ±1595
Jenneken Roeloff Peters
Asten ±1618 kinderen: Jan, Roeloff,
Maximiliaen, Jenneken en Thonisken
2 Thomas Asten ±1574 Asten ±1597
Jenneke Andriessen van de Water
Asten ±1620 zie Voormalig huis E1056
3 Aert Asten ±1578 Asten ±1603
Maria Janssen Lambertssen
Asten 17-02-1637
4 Aleydis Asten ±1581 Asten ±1605
Willem Anthonis Gerarts
Asten ±1640 kinderen: Anthonis, Goort, Frans, Peeter.
Willem, Lenart, Thomas, Jenneken en Heylken
5 Heylwich Asten ±1584 Asten ±1608
Joost Jan Willems IJsermans
Asten ±1640
6 Jan Asten ±1586 Asten <1630
7 Tielman Asten ±1588 Asten <1630

Het lijkt er op dat Joost Anthonis Rommen (Mennen) afkomstig is uit Deurne en bij zijn huwelijk is verhuisd naar dit huis in Asten, alwaar hij een brouwerij is begonnen. In het archief van Deurne vinden we Joost Anthonis Rommen (Mennen) terug bij de verkoop van een stuk land en bij een betaling aan hem:

Rechterlijk Archief Deurne 82 folio 12 verso; 25-03-1573:
Joost Thonis Mennens verkoopt bij deze aan Henrick Janssen Verdonschot een stuk land, zoals dit perceel alhier te Deurne gelegen is. Begrenst aan een zijde naast de erfgenamen van Jan Golofs, aan de andere zijde naast Margriet de weduwe van Geef Bruijstens, aan een einde naast Everts Smoellers en het andere einde naast de straat.

Rechterlijk Archief Deurne 84 folio 114; 17-10-1587:
Peter Frans Snoecx beloofd bij deze op verbintenis van zijn persoon en al zijn goederen, te vergelden en te betalen aan Joest Rommen vanaf heden tot aan Onze Lieve Vrouwe Lichtmis dag eerst komend een som van ƒ 25,-. Daarvan te korten 50 stuivers voor lijkoop. Verder te betalen op Sint Jansmisse eerst komend een gelijk bedrag van ƒ 25,- en op Onze Lieve Vrouwe Lichtmisdag over een jaar nog eens een bedrag van ƒ 25,-. Hiermee wordt gecasseerd en teniet gedaan een belofte zoals Faes Vesters in andere tijden heeft gedaan aan Eecken Thomas Bakelmans dochter. Waarna Luijthen de weduwe van Thomas Janssen en Silvester haar broer voornoemde Peter Snoecx ontheffen van deze gelofte en hem schadeloos stellen.

Joost Anthonis Rommen (Mennen) wordt ook in de Astense archieven genoemd met betrekking tot aan- en verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 66b folio 11; 27-04-1581:
Joest Anthonis Mènnenssoon verkoopt aan Prans Bruysten Hanssenssoon een aanpart uit een rente van 15 gulden, welk aanpart Joost voorschreven gekocht had van Jan Claessoon van Otterdijck en Jans voorschreven aanpart is uit eenbrief de dato 14-12-1553 die nu geldende is Jan Thomas Danielssoon. 

Asten Rechterlijk Archief 66b folio 33; 25-02-1586:
Marcelis Jan Philips met Philips zijn broer, Wouter Mechielssoon van Os als man van Elske dochter Jan Philips voorschreven mede voor Peter en Jan hun broers en Lijske hun zuster, verkopen aan Joest Anthonis Mennenssoon een rente van 30 stuiver uit een huis en hof op Dysseldonck, ene zijde Thonis van Boesschot, andere zijde Frans Mercelis van den Eynde, ene einde Hendrick Aert Truyenss, andere einde de gemeynt. Mag die rente van 30 stuiver lossen met 25 gulden.

Asten Rechterlijk Archief 66b folio 201 verso; 12-09-1591:
Philip Jan Philips en Joest Anthonis Mennen als momboirs der kinderen van Bruysten Aert Philips te weten Aert, Claes en Merike, verkopenaan Jan Jan Joesten Ysbouts een rente van 6 gulden uit onderpandente Asten volgens brief uit 1570. Jan Jan Joesten belooft aan Henrick Stricken 80 gulden te betalen. 

Aan de oudste zoon van Joost Anthonis Rommen (Mennen) wordt een huis in het dorp verkocht, dat hij twee maanden daarna doorverkoopt, waarbij de naamsverwisseling van Mennen en Rommen duidelijk wordt:

Asten Rechterlijk Archief 66b folio 161; 10-07-1596:
Willem Jan Ysermanssoen verkoopt aan Anthonis Joest Mennenssoon een huis, hof en erfenis int dorp. Vrij behalve 4 gulden jaarlycks aan de verkoper. De eerste betaaldag is Pasen eerstkomend, verder gedurende het leven van de verkoper en niet langer; maar zal hij, de koper, gehouden zijn om na de dood van de verkoper te betalen aan de erfgenamen van Mercelis van Ayen 25 gulden en nog 25 gulden aan Neelke dochter Willems de verkoper.

Asten Rechterlijk Archief 66b folio 163 verso; 25-09-1596
Thonis Joost Rommenssoen verkoopt aan Claes Jan Bruynenssoen een huis, hof en erfenis int dorp.

Joost Anthonis Rommen (Mennen) verkoopt nog een stuk land:

Rechterlijk Archief Deurne 86 folio 109 verso; 12-3-1599:
Joest Rommen, optredend zo voor zichzelf alsook voor zijn kinderen Anthonis en Thomas en zich mede sterk makend voor zijn kleinzoon Maximiliaan, verkoopt bij deze aan Jan Geeff Bruijstens een perceel land van ongeveer een lopense groot gelegen alhier te Vreeckwijck en begrenst aan een zijde naast Wijlboert Vreijnssen, aan de andere zijde naast Henrick Janssen en naast de straat.

Zoon Thonis handelt in wollen lakens voor her leger:

Asten Rechterlijk Archief 4 folio 522; 24-01-1601:
Alsoo Thonis Joost Rommens heefft gerantsoent seekere stucken wullen lakens van enigen soldaten, toecomende Marten Peters tot Geldrop ende hem genomen sijn tusschen Weert ende Geldrop. Soo bekendt Marten dat het selve rantsoneren bij hem Anthonissen gedaen hem te wil en danck is gedaen.

Joost Anthonis Rommen (Mennen) heeft een rente-achterstand:

Asten Rechterlijk Archief 4 folio 552; 1602:
Joost Rommen, namens zijn vrouw, heeft een schepenbrief van ƒ 9,- per jaar achterstand 4 jaar.

Joost Anthonis Rommen (Mennen) maakt zich sterk voor Derick Gerit Daniels en stelt zijn huis in het dorp als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 45; 16-12-1609:
Derick Gerit Daniels verkoopt aan Andries en Thonis, zonen Aert Derick Peters en Anna, weduwe Aert Janssen een rente van ƒ 10,- per jaar. Deze rente is eertijds verkocht door Derick Peter Belen aan Anthonis Peter Verschaut uit onderpanden te Asten schepenbrief Asten. Als onderpand stelt Daniel huis, hof, hofstad en land te Onstaden en zijn verdere goederen te Asten. Daarenboven stelt Joost Anthonis Mennen tot meerder sterckenisse en als schuldenaar principaal, nog huis, hof, hofstad en land te Asten. Naschrift: Daniel, verkoper, beloofd om Joost Romen altijd kost- en schadeloos te houden.

In dit archiefstuk wordt de tweede vrouw van Joost Anthonis Rommen (Mennen) genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 111; 25-02-1611:
Susanna, weduwe Henrick Horckmans geeft over aan Joost Rommen, getrouwd met Cristina, alsulcken coop van erffenissen gelegen tot Zoemeren zoals haar, Cristina, aangestorven zijn in haar weduwlijke staat ende sij Susanna van haer gecocht heeft. Dat hij Joost daermede mach doen sijne wil.

Joost Anthonis Rommen (Mennen) erft van de vader van zijn eerste vrouw (zie Voormalig huis B55) een schaapskooi, waarbij ik vermoed dat zoon Tielman in feite zoon Thomas moet zijn:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 99; 24-01-1611:
Peter Claessen van den Heytrack getrouwd met Catharina, Joost Anthonis Mennen getrouwd geweest met Marie, Aert Joost Anthonis Mennen, Willem Anthonis getrouwd met Aleyd, Jan, Tielman en Heylwich kinderen Joost Anthonis Mennen en Marie, Heer Gerardt Willems van Brey, priester, namens Wilhelma, zijn moeder, Peeter Lamberts getrouwd met Maria, Claes Bruysten Aerts voor deze, zijn zwager Peter voorschreven, Wendelina, dochter Aert Bruystens geassisteerd met Peter Claes, Thielman Anthonisse Verrijt getrouwd met Godefrida mede voor hun kinderen. Allen kinderen en kleinkinderen en alzo erfgenamen van Aert Philips Verrijt en Aleyen, zijn vrouw. Zij verdelen de nagelaten goederen:
4e lot krijgt Joost Anthonis Mette de schaapskooi en de ondergrond, ene zijde en beide einden Frans Thonis Verrijt, andere zijde de straat; den Laerecker; een deel in de Langh- off Brughecker; een deel in de Camp; een deel in de Hoybeempt; een deel in de Weygroesse.

De kinderen, die de erfgoederen op de Ommelse Bos erven, verkopen het gelijk door aan Peter Claessen van den Heytrack (zie Voormalig huis B55):

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 117 verso; 14-03-1611:
Aert Joost Anthonis en Jan, zijn broeder met zijn momboir, Willem Thonis Gerarts getrouwd met Aleyda, Joost Jan Willems getrouwd met Heylwich. Zij verkopen aan Peter van den Heytrack al de goederen die hun ten deel gevallen zijn van wijlen hun moeder Maria, dochter Aert Philips en Aleyda, zijn vrouw te weten huis, hof, land, groes aen genen Bosch en gedeeld volgens de deling daarvan zijnde als sij seyden. De koper zal aan de momboiren van Jan Joosten ƒ 160,- betalen. Naschrift: Aert Joost Anthonissen heeft ƒ 25,- ontvangen de dato 19-02-1622. Het teecken van Aert. Naschrift: Willem Thonis voorschreven heeft ontvangen ƒ 100,-. Het teecken van Willem.

De tweede vrouw van Joost Anthonis Rommen (Mennen) wordt nogmaals genoemd met betrekking tot bezit in Someren:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 63 verso; 30-07-1615:
Joost Romen ter eenre en Willem Janssen van den Berch ter andere zijde. Aengaende van sekere accoorde eertijds bij hen gemaeckt Cristina in haeren wedulijcken staet sijnde met Willem voorschreven tegens Jan Schepers, henne pachter tot Zoomeren. Dat Willem die schaere dat jaer vervallen sal hebben ende innevaeren. Des geloefft Willem hem Joosten die vijff malder roggen dit jaer te betaelen ende voirts alle jaer soo lange sij Cristina inden leven sal sijn ende langer nyet.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-03-1622:
Memorie: Christina getrouwd met Joost Anthonis Mennen en Anna, haar dochter waarvan de vader Valentijn Severijns is.

Volgens onderstaand archiefstuk uit Helmond heeft Joost Anthonis Rommen (Mennen) moeten getuigen van een gevangenschap van Jan Henricx Mennen en Antonis Henrick Canters (zie voor originele akte en volledige trancriptie Voormalig huis B401):

Schepenbank Helmond, Inventarisnummer 3827,  Aktenummer 212, 15-02-1623:
Wij, Wolff Franck en Cornelis van den Schoot, schepenen, doen condt dat voor ons zijn verschenen Jan Henricx Mennen, 65 jaar oud, en Joost Antheunis Mennen, oud 74 jaar, ingezetenen van Asten, die ter instantie van Mathijs Teeuwens en consorten, ook uit Asten, die verklaren dat in het jaar 1597 of daaromtrent voor de schepenen van Asten, in materie van crimineel recht, op en tegen Antheunis Henrick Canters, nu president oft voorschepen te Asten, vanwege moorderije ende dieverije, Antheunis met den heere aldaar heeft moeten composeren de somma van 550 gulden. Jan Henricx zat destijds met Antheunis in de gevangenis in ijseren banden. Jan is gewoon netjes vrijgelaten, maar Antheunis is feytelijck uuytgebraeckt, ontsnapt dus. Joost vertelt precies hetzelfde verhaal.

Bij de rekeningen van de kerkmeesters van Deurne wordt Joost Anthonis Rommen (Mennen) genoemd:

Oud Administratief Archief Deurne 1727 folio 8; Kerkmeestersrekeningen 1619-1629:
Joost Rommen tot Asten, dan seyt Arijen Conincx te betalen van 300 steens ƒ 0-36-0.

Joost Anthonis Rommen (Mennen) is rond 1630 te Asten overleden en daarna worden de erfgoederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 46; 07-04-1631:
Aert Joost Rommen, Joost Jan Issermans getrouwd met Heylken, Jan Anthonis Mennen mede voor Jan Joost Mennen, Aleydis getrouwd geweest met Willem Anthonis, geassisteerd met Gerardt Anhonissen, Jenneke getrouwd geweest met Thomas Joost Rommen, geassisteerd met Anthonis van Ruth en Jan Janssen als momboir van haar kinderen, Jan Anthonis Mennen, Roeloff Anthonis Mennen. Allen erfgenamen van wijlen Joost Anthonis Rommen getrouwd geweest met Marie. Betreft de verdeling der nagelaten goederen.

Helaas is de verdeling zelf door verbleking niet leesbaar, maar uit het verdere verloop mag worden aangenomen dat zoon Aert het huis deels heeft geërfd en later geheel eigenaar is geworden. Kleindochter Joanna (Jenneken) en kleinzoon Maximiliaen, kinderen van Anthonis Joost Mennen, verkopen hun erfdeel al eerder aan hun broer Roeloff:

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 103; 14-08-1630:
Jan Everaerts getrouwd met Joanna, dochter Anthonis Joost Mennen verkoopt aan Roeloff Anthonis Mennen zijn vrouws deel in de goederen haar aangekomen bij overlijden van haar grootvader en grootmoeder als ook van Maximiliaen, haar broeder. Koopsom ƒ 200,- in twee termijnen. Naschrift: Jenneke, weduwe Jan Everts heeft de 1e termijn van ƒ 100,- ontvangen op 26-06-1631.

Zoon Aert Joost Rommen (Mennen) is geboren te Asten rond 1578 en rond 1603 getrouwd met Maria Janssen Lambertssen, geboren te Asten rond 1583 als dochter van Jan Lambertssen en Joestien2 (zie Voormalig huis B700).
Het gezin van Aert Joost Rommen (Mennen) en Maria Janssen Lambertssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrick Asten ±1604 Asten ±1630
Margaretha Willem Antonissen
Asten 17-11-1688
2 Jan Asten ±1607 Asten ±1630
Jenneken Henrick Stricken
3 Goortien Asten ±1610 Asten ±1637
Aert Symons van Bon
Asten ±1652 zie Slotweg 4
4 Frans Asten ±1612 Ongehuwd Asten ±1636

Aert Joost Rommen (Mennen) koopt een stuk land in de buurt van Ostaden:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 32; 14-10-1609:
Daniel Goort Daniels verkoopt aan Cornelis Jan Willems en Aert Joost Romen land op de Braecken naast de erfgenamen Henrick Aerts.

Aert Joost Rommen (Mennen) geeft renten over aan zijn zwager en koopt een andere rente:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 206 verso; 05-03-1613:
Aert Joost Thonis geeft over aan Willem Thonis Gerarts de brieven en renten hem door zijn moeder achtergelaten en die onder zijn vader zijn berustende. Dit zo lang de ƒ 50,- met intrest, niet afgelost zijn.

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 10 verso; 22-4-1614:
Aert Joost Anthonis koopt van Jan van Rest, schepen een rente van ƒ 3,- per jaar die Jan van Rest betaald uit een rente van ƒ 6,- per jaar hem Aert aangekomen van Mari, dochter Aert Philips, zijn moeder.

Maria Janssen Lambertssen is rond 1615 te Asten overleden en Aert Joost Rommen (Mennen) wordt voogd over de kinderen van zijn overleden broer Anthonis Joost Mennen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 23-11-1623:
Memorie: Ten behoeve van de kinderen Anthonis Joost Mennen met name Maximiliaen, Jenneken en Thonisken zijn als momboiren gekozen Aert Joosten en Willem Anthonis.

Aert Joost Rommen (Mennen) koopt een stuk groes van zijn zus:

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 36; 01-04-1631:
Aleydis, weduwe Willem Anthonissen geassisteerd met Aert Joosten, Anthonis, Goort, Frans, Peeter, Willem, Lenart, Thomas, Jenneken en Heylken allen kinderen van Willem Anthonissen en Aleydis en geassisteerd met Gerardt Anthonissen. Zij verkopen aan Jan Anthonis Mennen groes en beemd aen de Somersche vonder naast Joost Jan IJssermans. Belast met ƒ 100,- uit een meerdere rente van ƒ 300,- aan NN te 's Hertogenbosch; 5 vat rogge per jaar uit een meerdere pacht van 10 vat per jaar aan de erfgenamen van Jonker Ghevart.

Aert Joost Rommen (Mennen) koopt de andere erven van de nagelaten onverdeelde boedel van zijn ouders (zie akte boven van 07-04-1631) af en wordt eigenaar van het huis met het brouwhuis:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 55; 15-06-1632:
Jenneke, weduwe Thomas Joosten geassisteerd met Jan Hanrick Stricken en Anthonis van Rut als haar momboiren verkoopt aan Aert Joost Anthonis haar deel in huis, hof, hofstad en het brouwhuys in het Dorp, ene zijde Jan Rommen, andere zijde Jan Anthonis Mennen, ene en andere einde de straat.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 19 verso; 13-03-1635:
Jenneke, weduwe Thomas Joost Mennen geassisteerd met Anthonis Janssen van der Aa, haar schoonzoon geeft over aan Anthonis Aert Joost Mennen de helft van een stuk groes en hooiwas int Root naast de erfgenamen Baltus Philips. Verkoopster is het aangekomen bij deling met haar kinderen. Te lossen met ƒ 60,-. De weduwe kan het gedeelte, dat de vrouw van Anthonis Janssen van der Aa is toegevallen, blijven gebruiken tot de ƒ 60,- gelost zijn.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 39 verso; 21-04-1635:
Willem Corstjaens verkoopt aan Aert Joost Rommen zijn deel in de goederen die zijn vrouw verkregen heeft bij scheiding en deling. Koopsom ƒ 125,-. De verkoper kan geen rechten meer laten gelden op de brouwketel en huis waar de koper woont.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 41; 21-05-1635:
Jan Niclaes Coppen te Someren getrouwd met Catharina verkoopt aan Aert Joost Mennen, zijn oom, zijn deel in hooiveldje int Root naast Lambert Henricx. Naschrift: Renuntiëren en vertijden mede op het huis waar de koper in woont en op de brouwketel in manieren indien zijnde onder obligatie.

Aert Joost Rommen (Mennen) was nog voerman voor de koning van Spanje:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 53; 09-08-1635:
Op heden is bij publycken clockenslagh voor alle man, ter instantie van Mogendeheden aan de kerk alhier affgehange drie karren om in het Skonninxlegher te vare blijkende bij beschrijving. De drie karren zijn aangenomen door Aert Joost Rommen, Mathijs Joosten en Jan Reynders. Iedere kar voor 45 stuiver per dag. Te beginnen op 10 augustus. Handgeld 4 rijksdaalders per kar. Zij zullen instaan voor de schade die de gemeente eventueel lijdt. Ook is geconditioneerd dat mocht het gebeuren dat de voorschreven drie personen enige karren kunnen los krijgen, zonder daarop achterhaald te worden, zo zal het dorp daarvan ontvangen, de helft en de andere helft tot profijt van de voorschreven aannemers. Naschrift: Jan Reynders en Dirck Joosten zijn voor de gemeente uitgevaren op 1 augustus en teruggekomen op 26 augustus. 

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 53; 08-08-1635:
Reynder Jan Heuchtiens beloofd aan alle voerlieden die hij hier heeft aangenomen te weten Aert Joost Rommen, Jan Reynders enzovoorts om in het leger van zijne koninklijke majesteit te varen. Dat indien zij niet promptelijck zullen worden uitbetaald door de commissaris waaronder zij varen en wel in dier voege als waarop zij zijn aangenomen hij Reynder hiervoor garant staat.

Aert Joost Rommen (Mennen) is op 17-02-1637 te Asten overleden.

Zoon Hendrick Aert Rommen (Mennen) is geboren te Asten rond 1603 en rond 1635 te Asten getrouwd met Margaretha (Griettie) Willem Antonissen, geboren te Asten rond 1605. Hieronder het gezin van Hendrick Aert Rommen (Mennen) en Margaretha Willem Antonissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 10-10-1637 ±1663
Maria Aert Jan Slaets
Asten 10-01-1684
2 Maria Asten ±1640 Asten 04-01-1665
Antony Joosten van Weert
Asten 24-07-1678
Antonius Aerts
Asten 23-10-1689 zoon Judocus
zie Markt 14 en 16
zoon Anthoni
3 Catharina Asten 13-10-1647 ±1675
Arnoldus Jansen Vrients
Asten 17-11-1702
4 Johanna Asten 04-11-1649 Asten 28-11-1695
Henricus Mattijssen Roeters
Asten 10-11-1715 zie Voormalig huis G440
5 Johannes Asten 28-07-1652 Kind Asten ±1652
6 Antonius Asten 18-12-1654 Asten 02-02-1681
Elisabetha Abrahams
Asten 20-10-1697
7 Franciscus Asten 02-10-1658
8 Lucia Asten 09-06-1662 Ongehuwd Asten 31-08-1696

Hendrick Aert Rommen (Mennen) koopt het erfdeel van zijn zwager Aert Symons van Bon:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 125; 17-02-1637:
Aert Symons van Bon en zijn vrouw Goortien Aerts, verkopen aan Henrick Aert Joost Mennen, hun zwager, hun deel, in de goederen hun nagelaten door Aert Joosten en zijn zoon Frans, na de dood van zijn vader overleden. Koopsom ƒ 250,-.
Losse notitie: Op huyden den 7 augusty 1639 soo bekent Aert Symon van Bon te volle betaltte sijn van de coep van dat huys dat Hanryck Aertsse van hem heft gecocht. Maer resterende noch de som van 25 gulden ter goeder rekeninge ende Aert bedanckt de goede betaelinge. Dyt ist merck Aert Symons voer getuyge Peter Michiel Koole.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) koop een beemd in Ostaden:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 64 verso; 10-02-1640:
Anthonis Janssen van der Aa en Aert Jan Tielen als momboiren van Peterken, onmondige zoon van wijlen Jan Jan Jan Peters Gebelen. Zij verkopen, met toestemming van schepenen, aan Henrick Aert Joosten hun deel in een beemd achter Ostaden 2 lopense 6½ roede. 

Hendrick Aert Rommen (Mennen) koopt nog een beemd in Ostaden en een erfdeel van zijn huis:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 98 verso; 24-04-1640:
Jan Claessen van Someren verkoopt aan Henrick Aert Rommen beemd te Ostaden 3 lopense 23 roede naast Tijs de molder en Jan Leuwen.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 98 verso; 24-04-1640:
Jan Jan Claessen van Someren vertijt ten bate van Henrick Aertssen Rommen zijn deel en pretenties die hij heeft op het huis van Henrick Aerts in het Dorp, ene zijde Frans Heynen, andere zijde Jan Anthonis Mennen en de erven Jan Swaegers, ene en andere einde de straten.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) wil zijn huis verkopen, maar de verkoop is niet doorgegaan:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 164: 05-03-1642:
Hanrick Aertssen verkoopt aan Anthonis Janssen van der Aa huis, hof en hofstad, brouwhuis en brouwerij in het dorp; land in de Loverbosch achter Jan Hanrick Symons; land op den Heesacker; groes achter Ostaden. Totaal 10 lopense. Naschrift: Gecasseert omdat partijen niet akkorderen.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) verkoopt land op de Loverbos:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 215 verso; 28-04-1643:
Hanrick Aert Joost Mennen verkoopt aan Hanrick Gerit Aerts land op de Loverbosch 28 roede naast Goossen Michiels.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) koopt nog een erfdeel van zijn vader op van zijn neven, kinderen van zijn oom Thomas Joost Mennen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 40; 13-12-1649:
Anthonis Janssen van der Aa getrouwd met Marie, dochter Thomas Joost Mennen en Jenneke, Willem Corstjaens getrouwd met Cathelijn, dochter Thomas Joost Mennen en Jenneke. Zij akkorderen met Hanrick Aerts, hun neef, betreffende de pretenties die zij hebben gehad in huis, hof, hofstad, het brouwhuys en de ketel alsmede de verdere goederen van Joost Mennen, hun grootvader. Zij renuntiëren ten bate van Hanrick en geven last aan Meester Mathijs van den Hove om de zaak te liquideren. Op 27 mei 1649 was getekend door onder meer merck Willem Corstiaens.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) verkoopt een rente en heeft een schuld, waarbij hij zijn land als onderpand gebruikt:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 50; 31-03-1656:
Hendrick Aert Joosten verkoopt aan Meester Mathijs van den Hoove een rente van ƒ 15,- per jaar, ƒ 300,- à 5%. Onderpand een hooiveld int Root 5 lopense naast Joost en Jan Baltis.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 86 verso; 12-06-1658:
Hendrick Aert Mennen is schuldig aan Gerard Willems Verbeek, te Hese ƒ 200,- à 5%. Onderpand weigroese te Ostaden 8 lopense naast Joost en Jan Baltus Philips; land aen de Kerck naast Jan Willems. Belast met 1 duyt per jaar cijns aan de Heer van Asten.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) koopt nog een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 129; 20-10-1660:
Jan Peeters van Otterdijck en Meester Matijs van den Hove als momboiren van het onmondige kind van wijlen Aert Peeters van Otterdijck en Marie, dochter Reynder Huchtiens verkopen aan Hendrick Aert Mennen land op 't Neutien 1½ lopense naast Aert Jan Tielen. 

Een schuld van Hendrick Aert Rommen (Mennen) wordt op tijd gelost:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 185 verso; 30-11-1662:
Hendrick Aert Rommen is schuldig aan Laurens Goorts, alhier, en Faes Jansen, te Meyel als momboiren van Lijntien weduwe Jan Goorts en haar drie onmondige kinderen ƒ 150,- à 5%. Marge: 26-12-1669 ƒ 50,- gelost. Op 04-12-1672 ten volle voldaan aan de weduwe en kinderen.

Een andere bijnaam voor Hendrick Aert Rommen (Mennen) is Fransman:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 26 verso; 20-02-1666:
Thijs Jansen, te Someren, verkoopt aan Daniel Selen groes tot Ostaden 1 lopense, ene zijde Jan Diepenbeecx, andere zijde Joost Baltus en Hendrick Aerts alias Fransman (op folio 23 in de minuut van deze akte is dit Hendrick Aerts alias Rommen), ene einde Claes Wilborts, andere einde de waterlaat.

Dochter Maria van Hendrick Aert Rommen (Mennen) verkoopt een stuk land in het dorp, waarbij Hendrick Aert Rommen (Mennen) assisteert:

Asten Rechterlijk Archief 80 folio 10; 15-05-1673:
Marie, weduwe Theunis Joosten van Weert geassisteerd met Hendrick Aert Rommen, haar vader, verkoopt aan Hendrick Gerarts van Geldrop land bij het Dorp 2 lopense 7 roede naast Jenneke Jutten en haar kinderen; land gekomen van de gemeente 3 lopense naast Aert Jacobs. Naschrift: Deze koop is gedaan omdat de koper van wijlen de man van verkoopster ƒ 527,- te ontvangen had. De koop is gemaeckt voor ƒ 200,-. Hendrick Aerts voorschreven heeft deze twee stukken land nu gehuurd voor zes jaar à ƒ 5,- per jaar.

Als Hendrick Aert Rommen (Mennen) ziek wordt, stelt hij zich borg voor zijn schoonzoon Aert Jansen Vrients

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 51; 30-09-1675:
Hendrick Aert Rommen, ziek en Grietie, dochter Willem Antonisse, zijn vrouw, verklaren dat Jacob Joosten, te Deursen, zich borg heeft gesteld voor Aert Jansen getrouwd met Lijneke, hun dochter. Dit ter somme van ƒ 200,-. Een en ander is omdat Aert Jansen en Lijneke niet in Deurne geboren zijn. Henrick en Grietie zullen hun goederen te Asten niet veronderpanden zolang Jacob Joosten borg is. Dit merck heeft gestelt Hendrick Aert Rommen.

Dit archiefstuk betreft kleinkinderen van Hendrick Aert Rommen (Mennen):

Asten Rechterlijk Archief 145; 24-11-1681:
Request aan het Corpus. Aert Jan Slaets, samen met zijn kinderen, bezit huis, hof, land en groes in het Dorp, waarvan het veertiende part de drie onmondige kinderen van wijlen Aert Hendryck Mennen en wijlen Maria Slaets, dochter van de suppliant toekomt. De goederen zijn door hem, suppliant, na overlijden van Margareta Dirckx, zijn vrouw, onverdeeld bezeten en gebruikt. Het geheel overziende is het voor alle partijen beter om de goederen te verkopen dan te behouden. Daarom verzoeken Aert Jan Slaets en Hendryck Aert Mennen, beiden grootvaders van de onmondigen en Anthonis Jansen van Ruth, als momboir van Frans Aert Slaets om de goederen te mogen verkopen. Dit merck heeft gestelt Aert Jansen Slaets. Dit merck heeft gestelt Hendryck Aert Mennen. Marge: Fiat, rekening. bewijs en reliqua te doen.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) woont in de buurt van het Marktveld en maakt samen met zijn vrouw het testament op, waaruit blijkt dat dochter Catharina al eerder dit huis heeft geërfd:

Asten Rechterlijk Archief 53; 22-07-1683:
Hendrick Aert Mennen (Rommen) getrouwd met Margareta Willem Antonissen, aen het Mercktvelt, Hendrick Aert Mennen cloeck ende gesont. Margareta sieckelijck. Zij testeren.
Dat de kinderen als zij gaan trouwen, een gelijke uitzet zullen ontvangen als de kinderen die getrouwd zijn te weten ƒ 50,-; 40 vaten rogge; 3 vaten boekweit; behoorlijke bruids- of bruidegomkleding.
De jongste dochter, Sijken, zal in het ouderlijk huis blijven wonen tot zij 25 jaar is of zich eerder in het huwelijk begeeft.
Dat Aertie, onmondige zoon Aert Hendrick Aert Rommen en Maria Aert Jan Slaets sal proffiteren ende gemaeckt worden een nieyw kleet met ses hemden en dat ter oirsaecke dat den selve veele diensten doet aen haer testateuren en noch dagelijcx doet.
Alle goederen huis, hof, land enzovoort roerend en onroerend gaan naar de langstlevende en na hun beider dood naar hun kinderen en kindskinderen. Met dien verstande dat Aert Vrients getrouwd met Catalijn, hun dochter hierinne soo lange sal moeten stille staen totdat de goederen van hun testateuren sijn ontlast van soodanige borchtochte als de testateuren is gebleven, behelsende de selve 200 gulden volgens akte ten protocolle. Dit merck heeft gestelt Hendrick Aert Mennen.

Asten Rechterlijk Archief 53; 20-04-1684:
Hendrick Aert Mennen getrouwd met Margrieta Willem Antonissen wonende aan het Marcktvelt, zij ziek, hij cloeck. Zij hebben getesteert op 22-07-1683. En willen hieraan toevoegen, dat Aert Vrients getrouwd met Catalijn, hun dochter na overlijden van de testateur de jaarlijkse revenue offte bladinghe van het kindsdeel dat hem ten deel zou vallen, zal ontvangen en dat de erfelijkheid hiervan gaat naar de kinderen van Aert en Catalijn. Dat de kinderen, die na hun beider dood, nog niet gehuwd zijn nog twee jaar zullen mogen blijven wonen in het huis van de testateuren, met inbegrip van land, groes, aangelag en brouwhuysinge. Na twee jaar zullen deze goederen, pro rato, verdeeld worden. Dit merck heeft gestelt Hendrick Aert Mennen.

Margaretha Willem Antonissen is als Margriet Hendrix Rommen op 03-05-1684 te Asten overleden en hieronder haar begraafakte:

Hendrick Aert Rommen (Mennen) bevestigt het eerder gemaakte testament:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 111; 14-11-1688:
Hendrick Aert Mennen, aent Marcktvelt, ziek, verklaart de testamenten die hij gemaakt heeft met wijlen zijn vrouw Margriet respectievelijk de dato 22-07-1683 en 20-04-1684 blijven in zijn figuur. Alleen wil hij er aan toevoegen dat Jenneke en Sijke, dochters van hem en wijlen Margriet vooruit zullen hebben elk ƒ 25,- alsmede elk een van de beste bedden met zijn toebehoren. Dit ter oorzake van de getrouwe diensten die Jenneke en Sijke hebben gedaan en dagelijks nog doen.

Hendrick Aert Rommen (Mennen) is op 17-11-1688 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte met de bijnaam Hendrick Aert Fransman:

Dochter Catharina Hendrix Mennen, geboren te Asten op 13-10-1647 is rond 1675 getrouwd met Arnoldus Jansen Vrients, geboren rond 1650 te Meijel als zoon van Johannes Aerts. Na haar overlijden te Asten als Lyneke Aerts op 17-11-1702 is Arnoldus Jansen Vrients op 07-09-1704 te Asten hertrouwd met Margaretha Jan Walravens, geboren te Asten op 02-04-1655 als dochter van Johannes Walravens en Catharina Mathijssen (zie Voormalig huis B700). Zij is sinds 1703 weduwe van Casper Steyn, geboren te Weert op 15-03-1644 als zoon van Joannes Steyn en Elisabeth, met wie zij op 29-09-1693 te Weert getrouwd was. Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend:

01

Het gezin van Catharina Hendrix Mennen en Arnoldus Jansen Vrients:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes* Meijel 09-12-1671 *
2 Antonia Asten 13-08-1677
3 Catharina Asten 25-06-1679
4 Johanna Asten 21-12-1680 Kind
5 Franciscus Asten 14-02-1682 ±1714
Margaretha Jansen
Asten 17-07-1740
6 Antonius Asten 26-09-1684
7 Margaretha Asten 21-06-1687 Kind
8 Johanna Asten 21-06-1687 Kind
9 Henrica Asten 25-09-1689
10 Henricus Asten 10-12-1695 Asten 09-07-1719
Helena Willem Vogels
Asten 31-12-1723
Johanna Maria Vloeimans
Asten 06-03-1740

* bij de geboorte wordt gemeld dat Arnoldus Jansen Vrients een zoon van Joannes is.

Het gezin van Margaretha Johannes Walravens en Casper Steyn:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes* Weert 22-01-1701 ±1721
Henrica Claessen van Brey

*  Joannes Steyn koopt nog een stuk land in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 5; 12-02-1707:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verkoopt aan Jannis, zoon wijlen Caspar Stijn getrouwd geweest met Margareta Hans Walravens land int Dorp af te meten naast de zijde van de weduwe Philips den Smit 10 roede. Verponding 10 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 37,80. Marge 11-02-1713 voldaan.

Op basis van onderstaand archiefstuk is op te maken dat Arnoldus Jansen Vrients of koopman of kleermaker was:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 108 verso; 15-02-1682:
Aert Jansen Vrients is schuldig aan Lambert Antonissen, te Deurne 87 gulden 15 stuiver à 5% wegens gekochte wolle.

Arnoldus Jansen Vrients verkoopt de uitzet van zijn vrouw aan Hendrick Gijsberts van de Bleeck:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 68 verso; 14-01-1689:
Aert Jan Vrients getrouwd met Catalijn Hendricx verkoopt aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck, zijn uitzetsel, uit het sterfhuis van wijlen Hendrick Aert Mennen en Margriet Willems, zijn vrouw de ouders van voorschreven Catalijn. Koopsom ƒ 50,-.

Als zijn zus Sophia ziek wordt, laat zij haar goederen na aan zus Johanna en ontvangt dochter Hendrina van Arnoldus Jansen Vrients een geldbedrag:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 142; 13-06-1689:
Sijke, dochter Hendrick Aert Mennen, wonende aan het Marcktvelt, ziek, testeert. Aan Hendrina, dochter Aert Vrients, haar nicht, waar zij peten over is vier zilveren ducatons; aan de Taeffele van den Armen, alhier ƒ 20,- ten behoeve van de armen te gebruiken; aan Jenneke, haar zuster en universele erfgename haar huis, land, groes, kleren, lijnwaad, meubelen, huisraad en verder alles wat verder haar eigendom is.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 143 verso; 14-06-1690:
Jenneke, dochter Hendrick Aert Mennen en Sijke, dochter Hendrick Aert Mennen beiden wonende, in een huis, aan het Marcktvelt. Jenneke cloeck ende gesont, Sijke ziek. Zij testeren:
Alle voorgaende maeckselen vervallen. Jenneke prelegateert aan Antony Antonissen, haar neef, waar zij peten van is 12 gulden 12 stuiver. Indien Jenneken ongetrouwd komt te overlijden dan prelegateert zij ƒ 20,- aan den Armen van Asten. Sijke geeft aan Hendrina, dochter Aert Vrients, waar zij peten over is 12 gulden 12 stuiver en nog aan den Armen van Asten ƒ 20,-. Alle goederen, door hun ouders, aan hen nagelaten en bestaande uit huis, land, groes, beesten, meubelen, huisraad, kleren enzovoorts komen aan de langstlevende van hen beiden zijnde de universele erfgenaam. Dit merck heeft gestelt Jenneken dochtere Hendrick Aert Mennen. Sijken Hendricks.

De broers, zussen, neven en nichten van Catharina Hendrix Mennen, vrouw van Arnoldus Jansen Vrients, verkopen land uit de onverdeelde boedel:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 4 verso; 05-04-1691:
Philips Frans Martens en Faes Kerckels als momboiren over Willem, Margareta en Aert onmondige kinderen van wijlen Aert Hendrick Mennen getrouwd geweest Maria Aert Jan Slaets; Antonis Aerts en Dielis van Weert als momboiren over de drie onmondige kinderen van wijlen Maria Aert Hendrick Mennen getrouwd geweest met Antony Joosten van Weert en over de twee onmondige kinderen van voorschreven Maria in haar tweede huwelijk met Antonis Aerts; Aert Jan Vrients getrouwd met Catharina Hendrick Aerts; Antonis Aerts en Antonis Hendrick Mennen als momboiren de onmondige kinderen Aert Vrients; Jenneke, dochter Hendrick Aerts geassisteerd met Hendrick van Wintroy, drost en Gijsbert Hendricx; Antony Hendrick Mennen en Sijcke Hendrick Mennen. Allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Hendrick Aert Mennen getrouwd geweest met Margareta Willems.
Zij verkopen aan Peter Frans Philipsen hooiland het Root 5 lopense. Verponding ƒ 3,- per jaar. Koopsom ƒ 200,-.
Zij verkopen aan Wouter Hoefnagel groes achter den Snijerscamp 4 lopense. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 222,-.
Zij verkopen aan Jan Hendrick Bernaerts groes achter Ostaden 9 lopense. Verponding ƒ 2-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 362,-.

Arnoldus Jansen Vrients moet getuigen of Dirck Jan Coppens een stuk land heeft gekocht van Hendrick van den Bleeck:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio; 17 03-09-1692:
Meester Hendrick Peters, 45 jaar en Aert Jan Vrients, 42 jaar verklaren ter instantie van Dirck Jan Coppens dat Lammert Willems, nu enige tijd geleden, heeft gekocht van Hendrick van den Bleeck een stuk leegliggend land ontrent de Kievitshof. De eerste attestant heeft dag en datum niet onthouden en de tweede attestant dat dit is gedaan verleden lente, omtrent de tijd dat het eikenhout gebleckt werd. De koop is gedaan ten huize van van den Bleeck, als verkoper.

Arnoldus Jansen Vrients verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 89; 15-03-1695:
Aert Jan Vrients getrouwd met Catalijn Hendrick Aert Mennen verkoopt aan Aert Jansen van Rut land het Neutie 23 roede. Verponding ƒ 1-0-0 per jaar. Koopsom ƒ 18,-.

Hendrick van den Bleeck verkoopt een stuk land aan de zoon van Margaretha Johannes Walravens uit haar eerste huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 5; 12-02-1707:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verkoopt aan Jannis, zoon wijlen Caspar Stijn getrouwd geweest met Margareta Hans Walravens land int Dorp af te meten naast de zijde van de weduwe Philips den Smit 10 roede, ene zijde weduwe Willem Philipsen de Smit, andere zijde en ene einde de verkoper, andere einde de straat. Verponding 10 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 37,80. Marge: 11-02-1713 voldaan.

Margaretha Johannes Walravens als tweede echtgenote van Arnoldus Jansen Vrients vraagt een paspoort aan:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 29; 10-02-1707:
Paspoort voor Margareta Hans Walravens getrouwd met Aert Vrients, geboren te Asten.

Arnoldus Jansen Vrients is op 15-06-1719 te Asten in de Stegen overleden en Margaretha Johannes Walravens is op 10-02-1726 te Asten overleden. Het huis in het dorp is overgegaan naar zoon Hendrik uit het eerste huwelijk.

Hendrik Aert Vrients is geboren te Asten op 10-12-1695 als zoon van Arnoldus Jansen Vrients en Catharina Hendrix Mennen. Hij is op 09-07-1719 te Asten getrouwd met Helena Willem Vogels, geboren te Asten op 20-10-1693 als dochter van Wilhelmus Joannis Vogels en Johanna Abrahams (zie ook Voormalig huis G154. Helena Willem Vogels is als Heijlke Hendrick Vrients op 15-11-1721 te Asten overleden en Hendrik Aert Vrients is op 31-12-1723 te Asten hertrouwd met Johanna Maria Vloeimans, geboren te Eindhoven op 27-03-1704 als dochter van Cornelius Vloijmans en Maria Hurkens:

02

De gezinnen van Hendrik Aert Vrients met Helena Willem Vogels en met Johanna Maria Vloeimans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 15-09-1720 Kind Asten ±1720
2 Arnoldus Asten 15-11-1721 Kind Asten ±1721
3 Catharina* Asten 21-11-1724 Kind Asten ±1724
4 Maria Christina* Asten 19-01-1726 Eindhoven 28-03-1751
Michael Verhaaren
Eindhoven 21-03-1775
5 Arnoldus* Asten 12-09-1730 Ongehuwd Asten ±1755
6 Cornelius* Asten 15-01-1732 Kind Asten ±1732
7 Catharina* Asten 24-01-1734 Kind Asten 17-10-1747
8 Cornelia* Asten 26-04-1737 Helmond 29-01-1758
Wilhelmus Fransen van Leend
Asten 10-02-1770 zie Voormalig huis B450 en B451

* kinderen uit het tweede huwelijk

Hendrik Aert Vrients en zijn broer Franciscus zijn van beroep koopman en krijgen een paspoort:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 91; 11-03-1715:
Paspoorten voor Francis Aert Vrients om zijn coopmanschappe in het buitenland te kunnen drijven.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 150 verso; 28-02-1716:
Paspoort voor Hendrick Aert Vrients, geboren te Asten.

De zoon van de stiefmoeder van Hendrik Aert Vrients verkoopt een huis aan Antony Voermans, die het doorverkoopt aan Hendrik Aert Vrients

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 48; 10-11-1725:
Jan Casper Stijns verkoopt aan Antony Voermans huis en hof in het Dorp 1 copse, ene zijde de koper, andere zijde kinderen Aart de Smit, ene einde de straat.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 79 verso; 06-02-1728:
Antony Voermans verkoopt aan Hendrik Vriens huis en hof in 't Dorp 1 copse, ene zijde de verkoper, andere zijde het kind van Aart de Smit, ene einde de straat. Bij koop verkregen van Jan Kasper Stijns. Koopsom ƒ 70,-.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier van 1736 staat Hendrik Aert Vrients als eigenaar en bewoner van een huis in het dorp:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 208:
Hendrik Aart Vrients.
Huijs en hoff 1½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 80 Dorp Bewoners nummer 80 Dorp
1736 Hendrick Vrients Hendrick Vrients

Hendrik Aert Vrients is op 06-03-1740 te Asten overleden en daarna is Johanna Maria Vloeimans als weduwe eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 80 Dorp Bewoners nummer 80 Dorp
1741 weduwe Hendrik Vrients weduwe Hendrik Vrients

Na het overlijden van Johanna Maria Vloeimans te Asten als Jennemie Hendrick Vriens op 08-03-1743 worden de kinderen eigenaar van het huis en verhuren zij het aan derden totdat rond 1755 Arnoldus Vrients in het huis komt wonen:

Jaar Eigenaar nummer 80 Dorp Bewoners nummer 80 Dorp
1746 kinderen Hendrik Vrients Adriaan Creijl
1751 kinderen Hendrik Vrients Arnoldus Smits
1756 kinderen Hendrik Vrients Nol Vrients

Als dochter Catharina Hendrik Vrients op 17-10-1747 te Asten overlijdt, laat haar zus Maria het huis taxeren en is zij voor een derde deel eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 30 verso; 17-11-1747:
Taxatie van de onroerende goederen van Catarina Hendrik Vrients overleden op 17-10-1747. Maria Hendrik Vrients is mede-erfgenaam. ⅓e deel in een huiske en hof in het Dorp 1½ copse. Waarde ƒ 20,-.

In 1757 verkoopt de man van Maria Hendrik Vrients de helft van het huis aan Antoni Franse Voermans (zie Markt 14 en 16) en korte tijd later verkoopt ook haar zus Cornelia de andere helft:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 132; 10-09-1757:
Michiel Verhaagen, wonende te Eyndhoven man van Maria Vrients verkoopt aan Antoni Franse Voermans de helft van huiske en hof in het Dorp 1½ copse, ene zijde Jacobus Losecaat. Koopsom ƒ 48,-.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 33; 31-12-1757
Cornelia, dochter Hendrik Vrients, geboren alhier en wonende te Leende geassisteerd met Arnoldus Vrients, haar neef, wonende alhier, laat weten dat Michiel Verhaagen, te Eyndhoven getrouwd met haar zuster op 10 september laatstleden heeft overgedragen aan Antoni Fransen de helft van een huiske en hof gekomen van haar ouders voor de som van ƒ 48,-. Zij verzoekt, mede vanwege de geringe waarde, haar deel in de voorschreven goederen ook te mogen verkopen aan dezelfde koper.
Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 97; folio 135; 31-12-1757
Catarina Vrients, te Leende, geassisteerd met Arnoldus Vrients, haar neef, te Asten wegens haar minderjarigheid geauthoriseert zie decreetboek, folio 33 verkoopt aan Antoni Franse, die de andere reeds bezit de onverdeelde helft van een huiske en hof 1½ copse, ene zijde de drost, andere zijde de koper ofwel zijn moeder. Koopsom ƒ 48,-.

Antoni Fransen Voermans verkoopt het huis ruim een jaar later door aan Gerrit van Riet:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 163; 12-02-1759:
Antoni Fransen verkoopt aan Gerrit Pieter van Riet een huis en hof 1½ copse. Zie transport de dato 31-12-1758. Koopsom ƒ 110,-.

Gerrit Pieter van Riet is geboren te Asten op 24-01-1721 als zoon van Petrus van Riet en Petronella van Eynt (zie Voormalig huis G583). Hij is op 31-10-1751 te Deurne getrouwd met Johanna Hoefnagels, geboren te Deurne op 04-12-1723 als dochter van Henricus Hoefnaegels en Petronilla Johannis Goossens:

03

Zij hadden voor zover bekend samen geen kinderen en Gerrit Pieter van Riet is voor zijn huwelijk al door de Vrouwe van Asten tot ijkmeester benoemd:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 264 verso; 16-12-1749:
Gerrit Pieter van Riet, eykmeester, te Asten, aangesteld, tot wederopzegging, door de Vrouwe van Asten. Hij heeft van Johannes van der Linden, vrijwillig afstand doende van het eykmeesterschap, overgenomen en ontvangen: een vat off looper, een cop, een halve cop, een maatje- een half maatje, twee vierkante houten trechters met twee stellingen om de vaten te eyken, een koperen kan, een tinne halve kan, een pint, een halve pint, een maatje, een half maatje, een groote ijzeren waagboom met twee houten schalen, een middelbaare ijzeren waagboom en schalen, een klein waagje met twee koperen schalen, een ijzeren gewicht van 5 pond, een ijzeren gewicht van 25 pond, loden gewichten van respectievelijk 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1⁄2e, 1⁄4e, 1⁄8e, 1 loot, 1⁄2 loot en 1⁄4e loot, een ijzeren el, een loot lepel, een pekel hamerke, twee ijzeren bouten. Hij heeft het gereedschap in goede staat ontvangen en zal het ook als zodanig behandelen, het is eigendom van de vrouwe van Asten. Verder heeft hij de eed als ijkmeester afgelegd en beloofd alles in getrouwigheyt te sullen eycken ende pegelen zoals gerequireert en dat voor een salaris dat daartoe staat.

Gerrit Pieter van Riet wordt in 1757 schepen van Asten en 2 1⁄2 jaar later wordt hij bedankt voor bewezen diensten: 

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 1; 01-01-1757:
In bediening zijn Jacobus Losecaat, drossard en secretaris, Jan van Riet, president, Antoni Haasen, vice president, Hendrik Berkers, Jan Vervoordeldonk, Wilhelmus Bruynen en Gerrit van Riet, junior, schepenen. Jan Verhoysen, Jan Ture Lomans, Hendrik Marcelis Berkers en Johannes Jansen, viermannen. 

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 10 verso; 18-06-1759:
Gerrit van Riet, junior, is bedankt als schepen en in zijn plaats is aangesteld Leendert van Riet.

Gerrit Pieter van Riet verkoopt met zijn broers en zus het huis van hun ouders (zie Voormalig huis G583) aan hun broer Jan van Riet:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 31; 28-03-1761:
Gerrit Pieter van Riet, Wilhelmus Pieter van Riet, Beateriks Pieter van Riet, Maria Pieter van Riet. Kinderen van wijlen Pieter van Riet en Peternel van Ent. Zij verkopen aan hun broeder, Jan Pieter van Riet, president schepen, 4⁄5e deel onverdeeld in huis, schuur, stal, brouwerij met den hof bij de Kerk genaamd 'De Roode Leeuw' 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Louis Hoefnagels, ene einde de kinderen Jan Doensen; een wortelveldje bij Jan Janse Paulus 1⁄2 lopense naast Jan Verhoysen; land den Berg 3 lopense naast de weduwe Jacobus Souve; groes Vestersvelt aan het Slootje 3 lopense naast Pieter en Antoni Lomans; groes den dries agter Ostaden 3 lopense naast Pieter Verberne; groes in de Vloet 1 1⁄2 lopense naast Cotshausen. Koopsom ƒ 200,-.

Gerrit Pieter van Riet maakt samen met zijn vrouw hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 190 verso; 22-10-1767:
Gerrit Pieter van Riet en Jenneke Hoefnagels, zijn vrouw, in het Dorp, testeren. Alle voorgaande makingen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden.

Uit inventarissen blijkt dat Gerrit Pieter van Riet van beroep kleermaker was, maar dat hij ook in wijn handelde:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 83 verso; 14-05-1776:
Inventaris opgemaakt door Pieter Verberne, te Eyndhoven en Antonis Lomans, als voogden van Willem en Catrina, onmondige kinderen wijlen Johannes Jansen en Catrina Lomans. De inventaris is mede opgemaakt door Godefridus Sauve, chirurgijn getrouiwd met Peternella Janse, zuster van de onmondigen. Onder andere schulden ten laste van de boedel aan Gerrit van Riet, kleermaker ƒ 26-11-4 en van 11 flessen rode wijn volgens quitantie ƒ 3-00-0. Totaal ƒ 29-11-04.

Zijn bij hem inwonende zwager Jan Hoefnagels stelt zijn testament op: 

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 102 verso; 20-01-1777:
Gerrit Pieter van Riet, in het Dorp, ten zijne huize verblijft Jan Hoefnagels. Deze testeert: Alle voorgaande toezeggingen vervallen. Aan zijn broeder en zuster, Antoni en Maria Hoefnagels, te Liessel huis, hof en aanhorende te Liessel, met als bewoner Antoni. Antoni zal uitkeren aan Francis Aarts getrouwd met Helena Hoefnagels ƒ 100,-. Laurens van Helmond getrouwd met zijn, testateurs, zuster ƒ 25,-. Gerrit Pieter van Riet getrouwd met zijn, testateurs, zuster ƒ 25,-. Antoni Gerrit Hoefnagels, zijn overleden broeders zoon ƒ 25,-. Zijn zwager, Gerrit Pieter van Riet, zal ƒ 150,- ontvangen te betalen door de na te noemen universele erfgenamen: Antoni Hoefnagels, zijn broeders, Maria Hoefnagels, zijn zuster, Francis Aarts getrouwd met Catrina Hoefnagels, Antoni Gerrit Hoefnagels, zijn overleden broeders zoon, Allen inwoners te Lieszel alsmede Gerrit Pieter van Riet getrouwd met Jenneke Hoefnagels. Dus zes gelijke loten met dien verstande dat Antoni Gerrit Hoefnagels geen recht meer heeft op de ƒ 100,- die hij uit de boedel zou kunnen pretenderen. 

Nog een vermelding van het beroep van Gerrit Pieter van Riet:

Asten Rechterlijk Archief 148; 21-09-1784:
Rekening, bewijs en reliqua van Antoni Fransen, inmiddels overleden en Johannes van Brussel, te Tongeren, als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van Joost Voermans en Johanna van Brussel. Tot verhoor van deze rekening zijn ook aanwezig Johannes Knaape getrouwd met Johanna Voermans en Maria Joost Voermans, mondige dochters, te Eyndhoven. Uitgaven onder andere aan Gerrit van Riet, kleermaker arbeidsloon ƒ 2-08-00. 

In de bewoningslijst van het huis is Gerrit Pieter van Riet over de periode 1761-1781 eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 80 Dorp Bewoners nummer 80 Dorp
1761 Gerrit Pieter van Riet Gerrit Pieter van Riet
1766 Gerrit Pieter van Riet Gerrit Pieter van Riet
1771 Gerrit Pieter van Riet Gerrit Pieter van Riet
1776 Gerrit Pieter van Riet Gerrit Pieter van Riet
1781 Gerrit Pieter van Riet Gerrit Pieter van Riet

Gerrit Pieter van Riet is op 13-10-1784 te Asten overleden en zijn goederen worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 27; 25-11-1784:
Taxatie van de onroerende goederen van Gerrit van Riet overleden op 15-10-1784. Waarde:
De helft in huis en hof 1 1⁄2 copse, ene zijde Jacobus Losecaat, andere zijde de weduwe Antoni Fransen ƒ 350,-
1⁄3e deel in een heiveld tendele met mast of dennen bezaaid naast Johannes Aarts ƒ 10,-.
Totaal aan onroerende goederen ƒ 360,- en zijn deel hierin bedraagt ƒ 180,-. 20e penning is ƒ 9,-

Zijn neef Jacobus van Riet int geld uit een erfenis voor zijn tante Johanna Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 47 verso; 04-04-1776:
Marcelis van Bussel, te Someren, is schuldig aan Jan van Riet, oud president ƒ 1500,- à 3% waarvan ƒ 1000,- gedurende de eerste tien jaar niet mag worden afgelost.
Marge: 28-04-1785 Pieter van Loon getrouwd met Beatrix van Riet, Wilhelmus van Riet, Jacobus van Riet namens Jenneke Hoefnagels, weduwe Gerrit van Riet, erven van wijlen Jan van Riet. Zij verklaren dat Marcelis van Bussel heeft afgelost ƒ 250,-, ƒ 300,- en nu ƒ 850,-, waarvan ieder zijn deel heeft gehad. De resterende ƒ 150,- zijn betaald aan Pieter Wilhelmus Knaape.

Johanna Hoefnagels als weduwe van Gerrit Pieter van Riet laat in haar testament al haar goederen na aan haar neef Jacobus van Riet, geboren rond 1736 uit vooralsnog onbekende ouders:

Asten Rechterlijk Archief 126, folio 15; 18-04-1785:
Jenneke Hoefnagels, weduwe Gerrit van Riet, in het Dorp, testeert. Alles komt aan haar neef, Jacobus van Riet, die dertig jaar lang bij haar en haar overleden man heeft gewoond en veel diensten heeft bewezen.

Johanna Hoefnagels is als de weduwe van Gerrit van Riet op 28-05-1785 te Asten overleden en hieronder de doodakte van Gerrit Pieter van Riet en de begraafakte van Johanna Hoefnagels:

De goederen van Johanna Hoefnagels worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 34 verso; 25-06-1785:
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Hoefnagels weduwe Gerrit van Riet overleden te Asten en op 28-05-1785 begraven. Waarde:
Huis en hof 1½ copse, ene zijde Jacobus Losecaat, andere zijde weduwe Antoni Fransen ƒ 350,-,
e deel in een heiveld ten dele bezaaid met mast of denne, ene zijde Johannes Aarts, andere zijde kinderen Mattijs van Bussel ƒ 10,-
Totaal onroerende goederen ƒ 360,-. 20e penning is ƒ 18,-.

Er is nog een onverdeelde erfenis van Gerrit Pieter van Riet en Johanna Hoefnagels en Jacobus van Riet verkoopt het deel aan zijn zwager Pieter van Loon:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 1; 21-06-1790:
Joseph Adrianus Reyskey getrouwd met Elisabeth Matthijs van Bussel, Wilhelmus van Riet, Pieter van Loon getrouwd met Beatrix van Riet, Jacobus van Riet. De laatste drie comparanten zijn erfgenamen van Jenneke Hoefnagels, weduwe Gerrit van Riet. Zij bezitten onverdeeld een heiveld tussen de Leensel en het Zandt zijnde een houtbos. Zij verdelen dit:
1e lot krijgt Joseph Reyskey de helft van het heiveld of bos 8 lopense zoals er een weg door het voorschreven bos loopt naast Hendrik Hendriks.
2e lot krijgen Wilhelmus van Riet, Pieter van Loon en Jacobus van Riet de andere helft van het heiveld of bos 6 lopense naast Eymert van Loon.
De weg blijft tot gebruik van beiden.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 21; 21-06-1790:
Wilhelmus van Riet en Jacobus van Riet verkopen aan Pieter van Loon getrouwd met Beatrix van Riet 2⁄3e deel onverdeeld in een heytvelt of bosch tussen de Leensel en het Zandt circa 6 lopense naast Joseph Adrianus Reyskey. Het overig 1⁄3e deel is van de getransporteerde en aangekomen bij eerder genoemde deling. Koopsom ƒ 46,-.

Jacobus van Riet maakt zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 59 verso; 01-09-1794:
Jacobus van Riet, testeert. Alle voorgaande makingen vervallen. Zijn enige erfgename wordt Maria Broens, thans bij hem wonende.

In de bewoningslijst van 1798 staat Jacobus van Riet als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 80 Dorp Bewoners nummer 80 Dorp
1798 Jacobus van Riet Jacobus van Riet

In 1802 verkoopt Jacobus van Riet het huis en de inboedel aan Christiaan Mechernich:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 48; 13-02-1802:
Jacobus van Riet verkoopt aan Christiaan Michernich huis en hof ½ copsaed ene zijde de straat, andere zijde Losecaat, ene einde Theodorus Sengers; land het Neutje 2 lopense; land de Bekkers 1 lopense. Koopsom ƒ 800,-. Alsmede wordt overgegeven alle roerende goederen, meubelen, kleding, effecten, goud, zilver. Koopsom ƒ 400,-

Jacobus van Riet is op 29-11-1807 op 71-jarige leeftijd te Asten overleden.

04

In het huizenquohier van 1803 en de verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis van het huis goed samen:

Jaar Eigenaar nummer 80 Dorp Bewoners nummer 80 Dorp
1803 Christiaan Mickernick Christiaan Mickernick

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 215 verso:

Christiaan Michernich bij transport 10-02-1802.
Jacobus van Riet bij testament 25-06-1785 taxatie.
Jenneke Hoefnagels weduwe Gerrit van Riet bij versterf 1784.
Huijs en hof.

Christiaan Mechernich is geboren te Ewenheim (D) rond 1754 als zoon van Peter Mechernick en Catharina Hofslachts. Hij is als kleermaker op 05-09-1779 te Asten getrouwd met Helena Andries Bertens, geboren te Asten op 24-01-1759 als dochter van Andreas Joannis Bertens en Catharina Joannis Slaets (zie Markt 15). Na haar overlijden te Asten op 02-07-1799 is Christiaan Mechernich op 31-01-1802 hertrouwd met Maria Broens, geboren te Someren op 12-06-1756 als dochter van Johannes Broens en Catharina Johannes Tilen:

05

Christiaan Mechernich kwam na het overlijden van zijn eerste vrouw vanuit een huis op het Marktveld (zie Markt 15) in dit huis wonen. Beide huwelijken waren kinderloos en in 1809 stellen Christiaan Mechernich en Maria Broens hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 07-01-1809:
Christiaan Michernich en Maria Broens, zijn vrouw, zij testeren. Alles aan de langstlevende van hen beiden.

In de buurt moet ook hebben gewoond garde champêtre (handhaver) Jean Louis Lutigneaux, geboren in het département l'Aisne (F) rond 1762 als zoon van Robert Lutigneaux en Maria Anne Semerie. Hij was getrouwd met Marie Pauline Collin en had samen met haar vier kinderen. In het Journal du département des bouches du Rhin van 14-09-1813 wordt melding gemaakt van een dappere strijd tegen drie deserteurs die hij echter met de dood heeft moeten bekopen. Linksonder het betreffende artikel en rechtsonder zijn overlijdensakte, waarbij de 58-jarige Christiaan Mechernich en de 41-jarige Willem Verberne als aangevende buren worden genoemd:

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Christiaan Mechernich als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; G432:
Huis en erf, groot 02 roede 56 el, het Dorp, klassen 6.
Eigenaar: Christiaan Mechernach.

06

07

Christiaan Mechernich is op 01-01-1831 te Asten overleden en Maria Broens is op 27-05-1834 te Asten overleden.

Het huis is rond 1833 verkocht aan Antonetta Berkvens, geboren op 18-04-1794 te Asten als dochter van Peter Joannis Berckvens en Johanna Maria Antoni van de Loverbosch (zie Voormalig huis B409). Zij is sinds 06-01-1829 weduwe van Peter van Bussel, geboren te Asten op 12-10-1790 als zoon van Petrus Peter van Bussel en Anna Maria Arnoldi Slaats (zie Voormalig huis G456), met wie zij op 11-01-1828 te Asten getrouwd was.

Antonetta Berkvens is op 31-03-1839 te Asten overleden en het huis gaat over naar haar zuster Johanna Berkvens, geboren te Asten op 22-07-1797 als dochter van Peter Joannis Berckvens en Johanna Maria Antoni van de Loverbosch. Zij is te Asten op 20-01-1826 getrouwd met Peter Marcelis van Bussel, geboren te Asten op 26-04-1795 als zoon van Marcelis Petri van Bussel en Elisabeth Francisci Fransen (zie Voormalig huis G583). Zij woonden in de tegenwoordige Marktstraat (zie Voormalig huis G586) en verhuurden het huis aan derden.

In het huis woont Johannes Douzé, geboren te Bovenkarspel op 23-10-1807 als zoon van Jan Klaasen Doeze en Trijntje Buisman. Hij is als dagloner op 09-05-1838 te Asten getrouwd met Johanna Tabbers, geboren te Eindhoven op 12-06-1813 als dochter van Godefridus Tabbers en Catharina Roosen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A88a:

08

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar A223 (Voormalig huis G946) en de volgende bewoner is Maria Wilhelmina Hendrika Schreij, geboren te Budel op 12-07-1817 als dochter van Jacob Antoon Schreij en Hendrika Margaretha Maria Lilly (zie ook Marktstraat 5). Zij is sinds 05-05-1845 weduwe van hoofdcommies Johan Cornelius Adolph Sieverts, geboren te Wesel (D) op 14-06-1798 als zoon van Cornelius Daniel Sieverts en Wilhelmina Sophia Henriette Springer, met wie zij op 17-04-1841 te Budel getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A127:

09

Zij verhuist met haar dochters terug naar A122 op de huidige Prins Bernhardstraat 24 (zie Prins Bernhardstraat 24).

Peter van Bussel is op 19-12-1863 te Asten overleden en Johanna Berkvens is op 29-11-1870 te Asten overleden. Het huis is daarna verkocht aan Wilhelmina Vermeulen, geboren te Asten op 07-08-1832 als dochter van Wilhelmus Vermeulen en Catharina Verheijen (zie Oliemolen 10 en 12). Zij woont een tijdje in het huis en verhuist dan naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis G986).

In het huis komt wonen Josephus Verdonschot, geboren te Someren op 28-03-1815 als zoon van Johannes Verdonschot en Johanna Maria van de Ven. Hij is als koopman op 20-01-1849 te Oploo getrouwd met Wilhelmina Wolters, geboren te Sint Anthonis op 05-11-1816 als dochter van Martinus Wolters en Joanna van Kalker. Ook toen had je al wonderpillen, waar zijn ze gebleven?, en die werden onder meer door Josephus Vertdonschot verkocht, zoals medegedeeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 02-10-1868:

Rond 1873 verhuizen zij naar de Wolfsberg (zie Wolfsberg 29) en de nieuwe bewoner is Franciscus Eijsbouts, geboren te Asten op 02-02-1831 als zoon van Hendrik Eijsbouts en Maria Josepha Reijskeij (zie Voormalig huis G493). Hij is als kleermaker op 08-02-1861 te Asten getrouwd met Petronella Peeters, geboren te Asten op 15-05-1831 als dochter van Christiaan Peters en Maria van Lierop (zie Voormalig huis G491).

Zij verhuizen rond 1875 naar A26 (zie Voormalig huis G471) en het huis wordt verkocht aan Wilhelmina Slaats, geboren te Asten op 25-06-1832 als dochter van Arnoldus Slaats en Ida van Bussel (zie Voormalig huis E856). Samen met haar zus Francisca Slaats, geboren te Asten op 28-03-1840 woont zij ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A131 en A134:

10

Francisca Slaats is op 19-02-1891 te Asten overleden en Wilhelmina Slaats is op 13-05-1893 te Asten overleden. Rechts het bidprentje bij haar overlijden.

 

 

Het huis is in 1894 verkocht aan metselaar Bernardus van den Bosch, geboren te Someren op 06-07-1849 als zoon van Cornelis van den Bosch en Johanna Petronella van Tulden.

 

 

Bernardus van den Bosch verhuurt het huis aan Josephus Christianus Michielsen, geboren te Asten op 27-11-1835 als zoon van Hendrikus Michielsen en Petronella Canters (zie Voormalig huis G611). Hij is op 20-01-1868 te Asten getrouwd met Johanna Maria Smits, geboren te Asten op 08-12-1839 als dochter van Wilhelmus Smits en Joanna Berkvens (zie Voormalig huis E1056).

Josephus Christianus Michielsen is op 03-05-1896 te Maastricht overleden, zoals ook gemeld in de Limburger Koerier van 05-05-1896. Johanna Maria Smits verhuist met de kinderen naar A242.
Het huis wordt verkocht aan Hendrica van Deursen, geboren te Asten op 19-04-1868 als dochter van Laurens Mathijs van Deursen en Hendrica Hoefnagels (zie Voormalig huis G1147).

Ook zij verhuurt het huis en de volgende bewoner is Joseph Palmen, geboren te Sint Odiliënberg op 13-06-1864 als zoon van Peter Palmen en Petronella Kuijpers. Hij is als metselaar op 02-04-1894 te Arcen getrouwd met Helena Hubertina Kronenberghs, geboren te Arcen op 11-01-1866 als dochter van Jacobus Hubertus Kronenberghs en Henrica Esser.

In 1898 verhuizen zij naar Blerick en in het huis komt wonen Antonie Mikkers, geboren te Asten op 18-06-1870 als zoon van Johannes Mikkers en Theodora Hurkmans (zie Voormalig huis G535). Hij is als slager op 15-06-1896 te Nederweert getrouwd met Maria Antonetta van Heugten, geboren te Nederweert op 17-01-1873 als dochter van Joannes van Heugten en Petronella Simons.

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar A5 (zie Marktstraat 5) en het huis wordt in 1900 verkocht aan Carolus Johannes Strijbosch (zie Voormalig huis G434) en is een tijdje onbewoond en in de periode 1910-1920 toegevoegd aan de waskaarsenmakerij met huizingnummer A155:

11

Dagblad De Tijd van 12-06-1917 meldt dat er nog een brand is geweest in de schoensmeer en kaarsenfabriek van Carolus Johannes Strijbosch.

In 1956 is de waskaarsenfabriek Astor met als adres Burgemeester Frenckenstraat 7 opgekocht door de gemeente Asten en in 1965 gesloopt. De Chemische Fabriek Astor heeft van 1907-1976 bestaan en produceerden onder meer waskaarsen, kerkkaarsen, schoensmeer en poetsmiddelen op basis van was.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1645 Hendrick Aert Mennen Asten ±1603 Hendrick Aert Mennen Asten ±1603
1675 Arnoldus Jansen Vrients Meijel ±1650 Arnoldus Jansen Vrients Meijel ±1650
1719 Hendrick Aert Vrients Asten 10-12-1695 Hendrick Aert Vrients Asten 10-12-1695
Dorp huis 80
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrick Vrients Asten 10-12-1695 Hendrick Vrients Asten 10-12-1695
1741 weduwe Hendrik Vrients Eindhoven 27-03-1704 weduwe Hendrik Vrients Eindhoven 27-03-1704
1746 kinderen Hendrik Vrients Asten 12-09-1730 Adriaan Creijl Helmond 24-03-1679
1751 kinderen Hendrik Vrients Asten 12-09-1730 Arnoldus Smits Asten 27-10-1703
1756 kinderen Hendrik Vrients Asten 12-09-1730 Nol Vrients Asten 12-09-1730
1761 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721
1766 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721
1771 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721
1776 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721
1781 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721 Gerrit Pieter van Riet Asten 24-01-1721
1798 Jacobus van Riet ±1736 Jacobus van Riet ±1736
1803 Christiaan Mickernick Ewenheim (D) ±1754 Christiaan Mickernick Ewenheim (D) ±1754
Kadasternummer G432
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G432 1803-1834 Christiaan Mechernich Ewenheim (D) ±1754
G432 1834-1839 Antonetta Berkvens Asten 18-04-1794
G432 1839-1870 Johanna Berkvens Asten 22-07-1797
G432 1870-1875 Wilhelmina Vermeulen Asten 07-08-1832
G432 1875-1894 Wilhelmina Slaats Asten 25-06-1832
G432 1894-1897 Bernardus van den Bosch Someren 06-07-1849
G432 1897-1900 Hendrica Van Deursen Asten 19-04-1868
G432 1900-1938 Carolus Johannes Strijbosch Asten 03-02-1851
Burgemeester Frenckenstraat 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1831 Christiaan Mechernich Ewenheim ±1754 Maria Broens Someren 05-12-1756 01-01-1831
1831-1834 Maria Broens Someren 05-12-1756 weduwe Mechernich 27-05-1834
1838-1859 Jan Douze Bovenkarspel 23-10-1807 Johanna Tabbers Eindhoven 12-06-1813
A88 1859-1869 Jan Douze Bovenkarspel 23-10-1807 Johanna Tabbers Eindhoven 12-06-1813 naar A223
A127 1869-1870 Maria Wilhelmina Schreij Budel 12-07-1817 weduwe Sieverts naar A122
A127 1870-1871 Wilhelmina Vermeulen Asten 07-08-1832 naar Wolfsberg
A127 1871-1872 Joseph Verdonschot Someren 02-03-1815 Wilhelmina Wolters Sint Anthonis 05-11-1816 naar Wolfsberg
A127 1872-1875 Franciscus Eijsbouts Asten 02-02-1831 Petronella Peters Asten 15-05-1831 naar A26
A127 1875-1879 Wilhelmina Slaats Asten 25-06-1832 met familie
A131 1879-1890 Wilhelmina Slaats Asten 25-06-1832 met familie
A134 1890-1893 Wilhelmina Slaats Asten 25-06-1832 met familie 13-05-1893
A134 1894-1896 Josephus Michielsen Asten 27-11-1835 Johanna Maria Smits Asten 08-12-1839 03-05-1896
A134 1896-1898 Joseph Palmen Sint Odiliënberg 13-06-1864 Helena Kronenberghs Arcen 11-01-1866 naar Blerick
A134 1898-1900 Antonie Mikkers Asten 18-06-1870 Maria Antonetta van Heugten Nederweert 17-01-1873 naar A124
A146 1900-1910 onbewoond
A155 1910-1920 waskaarsenmakerij
Referenties
  1. ^Genealogie Mennen (http://daktari.antenna.nl/mennen.htm)
  2. ^Genealogie Wagenbuur (http://www.wagenbuur.nl/ancestors/pg-0006.htm)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 mei 2024, 14:03:24

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen