logo

Index


Voormalig huis G517

Walterus Joannes Hoefnagels is geboren te Asten op 13-06-1658 als zoon van Joannes Godefridus Hoefnaegels en Angela Jan Thomas Baeckermans (zie Koningsplein 10). Hij is op 09-06-1686 te Asten getrouwd met Helena Hendrick Doensen, geboren te Asten op 23-10-1657 als dochter van Hendrick Doensen en Jenneke Hendrickx:

Conjuncti sunt matrimonio Walterus Hoefnagels et Helena Hendrix; testes Godefridus Hoefnagels et Maria Petri van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Walterus Hoefnagels en Helena Hendrix; getuigen Godefridus Hoefnagels en Maria Petri van de Cruijs.

01

Het gezin van Walterus Joannes Hoefnaegels en Helena Hendrick Doensen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 17-04-1687 Asten 07-02-1712
Jan Antonis Verrijt
Asten 16-02-1719
2 Henrica Asten 26-05-1689 Kind Asten ±1689
3 Aldegondis Asten 06-10-1691 Asten 15-11-1721
Ludovicus Hurckmans
Asten 28-10-1747
4 Angela Asten 04-03-1694 Asten 16-10-1717
Willem Jan Loomans
Asten 13-11-1734 zie Koningsplein 10
5 Johanna Maria Asten 09-10-1696 Asten 24-02-1726
Huybert Frans Tielen
Asten 30-01-1729
Joannes Aspers
Weert 05-04-1758
6 Judoca Asten 22-07-1700 Asten 29-06-1721
Everardus Hurckmans
Deurne 15-04-1742

Walterus Joannes Hoefnaegels is op 09-08-1725 te Asten overleden en Helena Hendrick Doensen is op 06-10-1727 te Asten overleden. Daarna wordt de erfenis verdeeld en komt ondermeer een huis toe aan hun dochter Maria:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 98; 19-01-1728:
Lauwies Hurckmans, getrouwd met Alegonda Wouter Hoefnagels, te Deurne, Willem Jan Loomans getrouwd met Engel Wouter Hoefnagels, Evert Hurckmans getrouwd met Josyna Wouter Hoefnagels, te Deurne, Francis Verrijt als momboir over het onmondige kind van Jan Jansse Verrijt en Jenneke Wouter Hoefnagels, Maria Wouter Hoefnagels, weduwe Huybert Frans Huybers. Allen kinderen en erven van Wouter Hoefnagels en Heylken Doensen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e en 2e lot samen krijgen Willem Jan Loomans en Louwies Hurckmans huis, hof en aangelag "de Valck" ontrent de Kerck in het Dorp, ene zijde erven Francis van Rijt, andere zijde Arnoldus van den Eynden, ene en andere einde de straat; groes agter Ostaden 4 lopense; groes den Bogt te Ommel 1 copse; land aan de Molen 1½ lopense; ƒ 140,- ten laste van Gijsbert Jan Hoefnagels.
3e lot krijgt Evert Hurckmans huis, hof en aangelag "'t Authof" in het Dorp ½ lopense, ene zijde den Armen van Asten, andere zijde en ene einde Dries Verrijt, andere einde de straat; de helft van een akker den Heesacker geheel 5 lopense; de helft van een groesveld de Pasteryenbempt te Ostaden 5 lopense.
4e lot krijgt Maria, weduwe Huybert Frans Huyberts, huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde Heer Francis van de Cruys, andere zijde de verkrijgster, ene einde de straat, andere einde de verkrijgster en Willem Goort Loomans; de helft van en akker den Heesacker geheel 5 lopense.
5e lot krijgt het onmondige kind van Jan Janssen Verrijt land aan Vosselen 1½ lopense; land de Pas ½ lopense; groes de Pas 5 copse; land Jan Hompesacker 2½ lopense; groes Jan Fransmansvelt int Root 2½ lopense. Belast met 9 duyt per jaar cijns aan het Huis van Asten uit het groesveld de Pas.

Dochter Maria Wouter Hoefnagels, geboren te Asten op 09-10-1696 is op 24-02-1726 te Asten getrouwd met Huijbert Frans Tielen, geboren te Asten op 05-10-1695 als zoon van Franciscus Huberti Tielen en Johanna Georgi van Hove. Na diens overlijden te Asten op 20-09-1727 is Maria Wouter Hoefnagels op 30-01-1729 te Asten hertrouwd met Joannes Aspers, geboren te Weert op 22-10-1704 als zoon van Wilhelmus Aspers en Margaretha Weckers:

02

De gezinnen van Maria Wouter Hoefnagels met Huijbert Frans Tielen en met Joannes Aspers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 05-04-1727 Kind Asten ±1727
2 Helena* Weert 13-02-1730 Weert 08-07-1760
Franciscus Leonard
Weert 13-10-1768
3 Wilhelmus* Weert 09-09-1732 Kind Weert 04-03-1733
4 Angelina* Weert 21-09-1735 Weert 26-11-1771
Franciscus Reijnders
Weert 28-02-1781
5 Petrus* Weert 12-02-1739 Kind Weert 12-08-1753

* kinderen uit het tweede huwelijk

Bij het tweede huwelijk van Maria Wouter Hoefnagels geeft Jan Aspers te kennen dat hij in Asten wil gaan wonen:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 114; 25-01-1729:
Jan Aspers, te Weert, inwoner en geboren op de buytenwye van Weert is in ondertrouw met Maria Hoefnagels, geboren te Asten. Zij prefereren hunne woon- en verblijfplaatse te nemen tot Asten om aldaar voor hun en deselver te verwerven kinderen den kost eerlijck te winnen en hunne fortuynen te soecken. Schepenen van Weert verklaren dat Jan Aspers met de helft van zijn kinderen een beroep op de Armentafel kan doen, mocht dit onverhoopt nodig zijn. Schepenen Weert.

Echter kort na hun huwelijk willen een aantal jongelui een toffelpartij aanrichten:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 144 verso; 22-02-1729:
Jenneke, weduwe Frans Huybers en Joannes Aspers en Maria Wouter Hoefnagels, zijn vrouw verklaren dat zij, Jan Aspers en zijn vrouw, op zaterdag, 12 februari laatstleden, te bedde leggende een groot tumult aan hun huis hebben gehoord en dat er geroepen is: "Comt ter uyt vroutie en hebt gij geen todden". Zij deponenten hebben op zondagmorgen aan hun huis gevonden een meenighte karrenraden, andere waren gesett ende vastgemaakt ende dat er meenighte dootsbeenderen van paarden als andersins tegens en voor haar duere waaren gebraght. Verder verklaren zij dat op zaterdag, 19 februari laatstleden, weer dezelfde feiten aan hun huis zijn gedaan en dat ook op zondag, 30 januari laatstleden, sij passeerende de huysinge van de weduwe Frans Huyberts, als doen daar in huys sijn gegaan en door de jonggesellen, aldaar ter herberge wesende, sijn beschooncken gewoorden. Dat sij deponenten alsdoen voor de jongesellen af hadden gesproocken een kann jenever ende tot Jan Jan Peter Smits geseyt, als dragende de naam van vader der jongesellen gij cont nogh op onse gesontheydt een ton bier drincken, wij spreken malkander daarnaar. Dat al die affronten na dato en het zeggen "wij spreken elkaar daarnaar" zijn gedaan.
Ook hebben zij bevonden datter eenen bos strooy boven in hunne schoorsteen was gestooken. En verklaarde Jenneke Frans Huyberts, in wiens huis de jonggezellen ter herberge waren dat op, 13 februari laatstleden daar waren: Jan Jan Smits, Francis Lomans, Peter Lomans, Joost Tijs Cuypers, Hendrick Dierx, Marten Hendrix, Jan Tijssen, Mattijs Muyen, Mattijs Jansen, Antoni van Riet, Goort Manders, Lindert Verlensdonck, Adriaan Janssen, Hendrick Jan Stevens, Wilbert van Helmont, Jan Frans Doensen, Hendrik Warsenbergh, Antoni Coolen, Francis Verhees, Toni Jan Metten, Arnold Tomas, Hendrik Vrients en Jan Hoefnagels dat zij hoorde dat onder hen gesproken werd dat zij woude tafelen aan het huis van Jan Aspers.
Zij, deponente, is uit achting (zo zij zei) vermits, dat de vrouw van Jan Aspers is de weduwe van haar overleden zoon en heeft hen gewaarschuwd dat de jongelieden wilden taffelen. Jan Aspers en zijn vrouw wilden echter niets geven.

Nog geen maand later wordt Jan Aspers in zijn arm gestoken:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 146; 17-03-1729:
Schepenen van Asten verklaren geweest te zijn, in presentie van de drost, ten huize van Jan Caspers, op bed liggende, in sijnen reghteren arm gequetst. Hij heeft op onze vraag, hoe hij aan die kwetsure gekomen was en wie hem die toegebracht had, verklaart dat hij, 's nachts, 13 maart laatstleden, tussen 11 en 12 uur, liep op het Mercktvelt en daar hoorde dat Toni Toni Cuypers tegen Willem Jan Loomans sprak en dat eerstgenoemde zei: "Ick geeff den duyvel van Jan Caspers en van den quaatsen van Asten". Dat hij, Jan Caspers, daarop heeft gezegd: "Wat hebt gij partij voor een ander op te nemen". Na nog enige woordenwisselingen heeft daarop Antoni voorschreven zijn mes getrokken. Dat hij, Jan Caspers, daarop retireerde met sijn mes in de handt omtrent den Poel heeft hij een steek in zijn arm gekregen. Indien hij daar aan komt te sterven dan heeft Toni Toni Cuypers hem in den doodtslagh geleydt.

Dit heeft het echtpaar doen besluiten om kort daarop naar Weert te verhuizen, maar bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1756 staat Jan Aspers nog wel als eigenaar, maar verhuurt hij het huis aan derden.

Jaar Eigenaar nummer 81 Dorp Bewoners nummer 81 Dorp
1736 Jan Aspers weduwe Gerrit Vercuijle
1741 Jan Aspers Jan Janse Hendrix
1746 Jan Aspers Jan Janse Hendrix
1751 Jan Aspers Jan Aspers
1756 Jan Aspers Antoni Mette

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 208 verso:
Jan Aspers tot Weert.
Huijs en hoff 1 lopense.

Slechts korte tijd, rond 1750 woont Jan Aspers met zijn gezin nog in Asten en erft dan nog van de ouders van de eerste man van Maria Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 89; 16-01-1748:
Jan Aspers, getrouwd met Maria Hoefnagels, weduwe Huybert Frans Huybers, te Weert en Tomas Marcelis Coolen getrouwd met Catarina Frans Huybers verkopen aan Mattijs van Bussel 2⁄6e deel van de helft van alle vaste goederen van wijlen Frans Huybers getrouwd geweest met Jenneke van Hooff te weten in huis, brouwerij, schuur, stal, hof en aangelag, land en groes 50 lopense, zoals in bezit is van Mattijs van Bussel voor de helft en 4⁄6e deel van de helft. Belast met 2⁄6e deel van de helft van ƒ 42-04-0 per jaar aan den Armen van Asten; 2⁄6e deel van de helft van ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; 2⁄6e deel van de helft van ƒ 3-17-8 per jaar aan NN. Koopsom ƒ 200,-, waarvan ƒ 100,- contant en ƒ 100,- à 3%.

Maria Hoefnagels is op 05-04-1758 te Weert overleden en Jan Aspers verkoopt samen met zijn kinderen het huis aan Roedolff Graaff:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 25; 15-03-1761:
Jan Aspers getrouwd geweest Maria Hoefnagels en zijn kinderen Francois Leonard getrouwd met Helena Aspers en Engelina Aspers, allen te Weert. Zij verkopen aan Roedolff Graaff, schutter, huis en hof in de Nieuwstraat in het Dorp ½ lopense, ene zijde de Nieuwstraat, andere zijde weduwe Francis Martens en Mattijs van Bussel, ene einde de voetpad van de Nieuwstraat naar de Mart, andere einde Johannes Jansen. Verponding ƒ 0-14-6 per jaar. Koopsom ƒ 120,-.
Zij verkopen aan Willem Willemse van de Eerenbeemt land den Heesacker 2½ lopense. Koopsom ƒ 50,-. Zij verkopen aan Tomas Coolen groes de Pastorybeemt 2 lopense. Koopsom ƒ 75,-.

Joannes Aspers is op 12-03-1770 te Weert overleden.

Roelof Graaff is als ondervorster van Asten getrouwd met Maria Teboode. In 1763 maken zij hun testament op, waaruit blijkt dat het echtpaar geen kinderen had:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 23 verso; 11-04-1763:
Roeloff Graaff en Maria Deboode, zijn vrouw, hij gezond, zij ziek, testeren. Alle voorgaande testamenten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden mits blijvende bij de waare Christelijke Gereformeerde religie en anders niet in welker plaats het versterff dan zal devolveren en komen aan de Gereformeerde Diaconiearmen, te Asten. Indien Maria Deboode langstlevende is zal zij de goederen niet mogen veralieneere of verkopen als alleen hetgeen zij in nood nodig zou hebben. Zij heeft dan permissie van de provisoiren der Gereformeerde Armen nodig.

In het huizenquohier over de periode 1761-1766 staat het huis op naam van Roeloff Graaff en is hij ook bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 81 Dorp Bewoners nummer 81 Dorp
1761 Roeloff Graaff Roeloff Graaff
1766 Roeloff Graaff Roeloff Graaff en Arnoldus Smits

Enkele jaren later verkoopt Roeloff Graaff het huis door aan Francis Johannes van Hout, geboren te Asten op 20-03-1732 als zoon van Johannes Phlipse van Hout en Hendrina Jooste Engelen:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 222; 20-09-1766:
Roedolff Graaff verkoopt aan Francis van Hout huis en hof in de Nieuwstraat, in het Dorp, ene zijde de Nieuwstraat, andere zijde weduwe Francis Martens en Mattijs van Bussel, ene einde de pat van Nieuwstraat tot de Mart, andere einde Johannes Jansen. Verponding ƒ 0-14-6 per jaar. Belast met ƒ 150,- ten laste van de verkoper, de dato 16-03-1761 ten bate van Jacobus Losecaat.
Verkoper aangekomen bij transport de dato 16-03-1761. Koopsom ƒ 135,-.

Maria Teboode is op 28-10-1767 te Asten overleden en Roelof Graaf laat de resterende onroerende goederen taxeren:

Asten Rechterlijk Archief 164, folio 73 verso; 07-12-1767
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Teboode overleden 28-10-1767. Roedolff Graaff is weduwnaar en erfgenaam van de overledene. De helft in waarde van land den Berg 1 lopense 12 roede ƒ 5,-; land 2 lopense ƒ 5,-. Totaal ƒ 10,-.

Kort voor zijn huwelijk te Asten op 31-01-1768 met Johanna Maria Aarts, verkoopt Francis van Hout het huis aan Antoni Bluijssens:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 253; 07-01-1768:
Francis van Hout verkoopt aan Antoni Bluyssens huis en hof ½ lopense, ene zijde de Nieuwstraat, andere zijde Mattijs van Bussel, ene einde Johannes Jansen andere einde de voetpad van de voornoemde straat tot het Martvelt. Koopsom ƒ 280,-. Mits dat de verkrijger het voorschreven huys moet bewoonen en maaken tot securiteyt voor sijn vrouw, dat daarontrent de nabuuren soveel mogelijk is buyten clogte en sonder gevaare blijve. Verkoper aangekomen bij transport de dato
20-09-1766.

Antoni Marcelis Bluijssen is geboren te Leende op 13-03-1717 als zoon van Marcellus Joannes Bluijssen en Elisabeth Engelen van Pelt. Hij is als zadel- en haammaker op 09-08-1750 te Bakel getrouwd met Anna Maria de Veth, geboren te Bakel op 13-12-1723 als dochter van Johannes de Veth en Ida:

Matrimonium inierunt Antonius Bluijssen et Anna Maria de Vet coram me Peter van der Cruijssen pastore et testibus Antonius Voermans et Antonia van Deijnen.

Trouwplannen van Antonius Bluijssen en Anna Maria de Vet voor mij pastoor Peter van der Cruijssen en getuigen Antonius Voermans en Antonia van Deijnen.

03

Het gezin van Antoni Marcelis Bluijssen en Anna Maria de Veth:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 13-05-1751 Kind Asten 14-05-1753
2 Elisabetha Asten 31-01-1754 Ongehuwd Asten 27-09-1779
3 Johannes Asten 14-07-1756 Asten 26-08-1781
Anna Maria Bakens
Asten 31-01-1839
4 Marcellus Asten 11-09-1758 Asten 07-05-1797
Catharina Lintermans
Asten 15-02-1822

Hieronder een foto van Leenderstrijp waar de familie Bluiijssen ongeveer twee eeuwen gewoond heeft:

04

Antoni Marcelis Bluijssen verhuisde in 1746 naar Asten en woonde eerst tot 1750 in het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G511) en daarna tot 1756 in het tegenover gelegen huis (zie Voormalig huis G427). Hij huurde daarna nog een huis aan het Koningsplein (zie Koningsplein 4) en de Prins Bernhardstraat (zie Prins Bernhardstraat 19) voor hij dit huis kocht. Hij is de stamvader van de Astense tak Bluijssen, waaruit ook bisschop Johannes Bluijssen, geboren op 10-04-1926 te Nijmegen, voortkwam. In 1752 worden alle bezittingen in Leende verkocht. In 1751 krijgt hij het eerst nog met Maria Warenberg aan de stok:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 12 verso; 26-04-1751:
Maria Warenberg, aanlegster contra Antoni Bluyssen, gedaagde. Aanlegster eist van gedaagde ƒ 5,- ter zake van het zetten van een loykuyp in haar hof. Voor het gebruik ƒ 0-12-0 per jaar. Zijnde voor vijf jaar ƒ 3,-. Voor twee jaar de run weg te brengen ƒ 2,-. Gedaagde zegt de kom of plaats gehuurd te hebben van haar overleden man voor ƒ 1,- per jaar zonder meer en heeft die ook betaald. Deze huur is gedaan in presentie van Antoni Peter Voermans ook gehoord zijnde. Aanlegster heeft hem schade toegebracht door het uitwerpen van de vellen en heeft gedreigt om door de kuip te willen kappen.

In het huizenquohier over de periode 1771-1776 staat het huis op naam van Antoni Bluijssen en wordt het door hem en zijn gezin bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 81 Dorp Bewoners nummer 81 Dorp
1771 Antoni Bluijssens Antoni Bluijssens
1776 Antoni Bluijssens Antoni Bluijssens

Anna Maria de Veth is op 13-09-1779 te Asten overleden en Antoni Marcelis Bluijssens is te Asten op 15-10-1779 overleden als gevolg van een epidemie van dysenterie. Bijna een jaar later wordt een inventarisatie gemaakt van hun bezittingen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 257; 08-06-1780:
Inventaris opgemaakt door Jacobus Manders, te Bakel en Jan Sterken, te Milheese, als voogden over Marcelis onmondige zoon van wijlen Antony Bluyssen en Anna de Veth en Jan, zijn broeder, die op 14-07-1780, meerderjarig hoopt te worden. Deze dus ieder voor de helft.
Vaste goederen:
Aan Antoni en zijn vrouw zijn bij hun leven verstorven door Jan, Jenneke en Maria de Veth een deel in een huis en verdere goederen samen met andere erfgenamen. Er is echter geen schriftelijke bevestiging van gemaakt. Dit zal nader onderzocht worden. Huis en hof te Bakel, ene zijde pastoor van Grinsven, andere zijde kinderen Jan de Veth. Huis en hof in het Dorp, ene zijde Catarina Jansen, andere zijde en ene einde de weg of pad van de weduwe Mattijs van Bussel, andere einde de straat.
Roerende goederen:
Drie bedden, twee kasten, twee kisten, twee tafels, acht stoelen, twee spinnewielen, diverse potten, pannen, kannen, huishoudgerei, leerlooiersgereedschap (geen bijzondere), vrij veel vrouwenkleren.
Schuldboek:
Hierin is weinig ten voor- of nadele gevonden. Een en ander zal door Jan Bluyssens worden verrekend.

Zoon Johannes Antoni Bluijssen is geboren te Asten op 14-07-1756 en op 26-08-1781 te Asten getrouwd met Anna Maria Ambrosi Bakens, geboren te Asten op 23-11-1754 als dochter van Ambrosius Bakens en Petronella Joannis Verberne:

05

Het gezin van Johannes Antoni Bluijssen en Anna Maria Ambrosi Bakens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 13-09-1782 Asten 05-05-1811
Maria Catharina Coolen
Asten 31-03-1853
2 Petrus Asten 08-11-1785 Kind Asten 13-05-1791
3 Ambrosius Asten 16-07-1788 Kind Asten 20-04-1789
4 Petronella Asten 16-10-1791 Kind Asten 11-10-1792

Anna Maria Ambrosi Bakens is op 18-04-1793 te Asten overleden en in de bewoningslijst van het huis over de periode 1781-1803 staat het huis op naam van de kinderen van Antoni Bluijssen en wordt het ook door hen bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 81 Dorp Bewoners nummer 81 Dorp
1781 kinderen Antoni Bluijssens kinderen Antoni Bluijssens
1798 kinderen Antonij Bluijssens kinderen Antonij Bluijssens
1803 kinderen Antonij Bluijssens kinderen Antonij Bluijssens

Zoon Antonius Bluijssen koopt naast land en groes, de helft van het huis van zijn oom Marcellus, zodat hij samen met zijn vader eigenaar van het huis is:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 25-01-1809:
Marcelis Bluyssen getrouwd met Catharina Lintermans verkoopt aan Antony Bluyssen de onverdeelde helft in huis en erf in het Dorp oud nummer 385, nieuw nummer 396; 1⁄3e deel onverdeeld in huis en erf op de Wolfsberg oud nummer 277, nieuw nummer 285; land in 't Liender 1 lopense 11 roede; land in 't Liender 5 roede; land / groes in 't Liender 39 roede; land Hoogenakker 47 roede; land in 't Kempke 3 lopense 28 roede; land Wortelvelt 12 roede; land Warandakker 2 lopense 36 roede; land Warandakker 1 lopense 48 roede; land Warandakker 1 lopense 20 roede; groes het Aangelag 45 roede; groes groot Liender 2 lopense 41 roede; groes het Roetert 42 roede; groes Meulenschouw 2 lopense 37 roede; groes Meulenschouw 1 lopense 12 roede; groes Kleynveltje 1 lopense 24 roede. Koopsom ƒ 278,-.

Bij de verpondingen van 1810 wordt vermeld dat het huis in bezit is van Jan en Antoni Bluijssen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 215 verso:
Jan en Antoni Bluijssens.
Antoni Bluijssens.
Nummer 81 huijs en hof ½ lopense.

Antonius Bluijssen koop in 1823 een stuk land1:

Jan en Antoni Bluijssen verkopen het huis in 1825 aan Leonardus Leenders:

Notarieel Archief 48-69 Asten 25-02-1825:
Jan en Antonij Bluijssens verkopen aan Leonardus Leenders, een huisje en hof, groot 8 roede, ene zijde de straat, andere zijde en ene einde Jan van Bussel, andere einde heer Cuijten.

Johannes Antoni Bluijssen is op 31-01-1839 te Asten overleden en Antoni Bluijssen zegt het beroep van zadelmaker vaarwel en wordt fabrikant:
De zadelmakerij werd door Antoon Bluyssen aan de kant gezet en hij begon met veel succes als fabrikant. Toen Antony in 1853 overleed breidden zijn drie zonen onder de naam firma Antoni Bluijssen en Zonen de handel in boter en textiel aanzienlijk uit.

Antoni Bluijssen is op 31-03-1853 te Asten overleden.

Leonardus Leenders is geboren op 31-12-1776 te Deurne als zoon van Martinus Leenders en Johanna Tijssen. Hij is als landbouwer op 10-02-1805 te Asten getrouwd met Wilhelmina Antoni Verberne, geboren te Asten op 12-09-1774 als dochter van Antoni Verberne en Maria Wouter de Groot:

06

Het gezin van Leonardus Leenders en Wilhelmina Antoni Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aldegundis Asten 24-04-1806 Asten 28-02-1840
Martinus van de Meulendijk
Asten 27-04-1874 zie Voorste Heusden 11
2 Antonia Asten 30-09-1807 Ongehuwd Asten 26-09-1888 zie Voormalig huis F162
3 Maria Asten ±1811 Kind Asten 12-07-1817
4 Henrica Asten 18-07-1813 Ongehuwd Asten 17-03-1886 zie Voormalig huis F162
5 Margaretha Asten 11-05-1816 Ongehuwd Asten 17-09-1881 zie Voormalig huis F162

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Leonardus Leenders:

Kadaster 1811-1832; G517:
Huis en erf, groot 01 roede 02 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Leonardus Leenders.

07

08

Leonardus Leenders is op 03-02-1838 te Asten overleden en Wilhelmina Antoni Verberne is te Asten op 04-06-1849 overleden. In 1843 is het huis verkocht aan kleermaker Arnoldus Scheevers.

Als vruchtgebruiker wordt genoemd Hendrina van den Nieuwenhuizen, geboren op 11-06-1813 te Geldrop als dochter van Judocus van den Nieuwenhuizen en Anna Maria Coolen. Zij is sinds 17-04-1851 weduwe van winkelier Andreas Gielen, geboren te Weert op 30-11-1781 als zoon van Mathijs Gielen en Anna Maria Simons, met wie zij op 26-06-1850 te Asten getrouwd was. Andreas Gielen is sinds 02-01-1848 weduwnaar van Maria Dirk Martens, geboren te Asten op 09-08-1773 als dochter van Theodorus Peter Martens en Elisabeth Janse van Bussel, met wie hij op 25-02-1810 te Asten getrouwd was.

Hendrina van den Nieuwenhuizen is op 09-09-1852 te Asten overleden en in 1853 wordt het huis verkocht aan Petronella Reijnders, geboren op 27-11-1801 te Asten als dochter van Petrus Joannes Rynders en Anna Reineri Verlysdonk (zie Stegen 58). Zij is sinds 06-08-1848 weduwe van Wilhelmus Lammers, geboren te Someren op 01-01-1805 als zoon van Wilhelmus Wilhelmus Lamers en Geertruida Henricus Verschuuren, met wie zij te Asten op 21-02-1840 getrouwd was. Samen met haar zuster Johanna Reijnders, geboren te Asten op 06-02-1805 en haar zoon Wilhelmus Lammers, geboren te Asten op 23-03-1842, woont zij volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 in het huis met huizingnummer A88b:

09

Johanna Reijnders is op 10-03-1867 te Asten overleden. Wilhelmus Lammers is op 02-05-1867 te Asten getrouwd met Petronella van Lierop, geboren te Asten op 21-08-1843 als dochter van Antonie van Lierop en Maria Verbogen. Samen met Petronella Reijnders wonen zij ook in de periode 1869-1879 in het huis met huizingnummer A129:

10

Zij verhuizen in 1872 naar Helmond en in het huis komt wonen zijn zwager Francis Cornelissen, geboren te Asten op 22-03-1848 als zoon van Wilbert Cornelissen en Maria Smits. Hij is als wever op 07-08-1871 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Lierop, geboren te Asten op 17-01-1839 als dochter van Antonie van Lierop en Maria Verbogen.

In 1873 verhuist Francis Cornelissen met zijn gezin naar Helmond en wordt het huis verkocht aan en bewoond door Johannes Linden, geboren te Asten op 02-10-1829 als zoon van Johannes Linden en Anna Maria Koolen. Hij is als kleermaker op 09-01-1873 te Asten getrouwd met Maria Slegers, geboren te Asten op 09-05-1833 als dochter van Arnoldus Slegers en Petronella Nooijen (zie Oostappensedijk 54). Ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 en in de periode 1900-1910 woont Johannes Linden met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A132, A135 en A147:

11

Inwonend is schoonzus Cornelia Slegers, geboren te Asten op 22-07-1824 tot haar overlijden te Asten op 16-02-1895, waarvan rechts het bidprentje.

Maria Slegers is op 03-03-1910 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-03-1910 staat haar overlijden genoemd:

Zoon Johannes Linden, geboren op 03-02-1874 te Asten, neemt het huis over. Hij heeft van september 1887 tot september 1889 nog op het klein-seminarie in Roermond gezeten:

Daarna is hij als kleermaker op 08-02-1900 te Someren getrouwd met Maria Catharina van den Boomen, geboren te Someren op 13-10-1877 als dochter van Johannes van den Boomen en Antonetta Vlemmix. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A156:

12

Vader Johannes Linden is op 30-05-1917 te Asten overleden en in 1918 wordt het huis gesplitst met kadasternummers G2157 en G2158. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 bewoont Johannes Linden met zijn gezin beide panden met huizingnummer A184, ook bekend staand als Burgemeester Frenckenstraat 14-16:

13

Ook over de periode 1930-1938 woont Johannes Linden met zijn gezin in het huis aan de Burgemeester Frenckenstraat 16:

14

Zoon Franciscus Josephus (Frans) Linden is ambtenaar op de secretarie en is betrokken bij een ijsclub in Asten, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-01-1934:

15

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 15-07-1933 wint zoon Antonius Maria Linden een prijs:

16

Maria Catharina van den Boomen is op 20-01-1935 te Asten overleden en haar dochter Petronella Maria Linden, geboren te Asten op 03-12-1901, treedt als zuster Maria Gerarda in het klooster van de Goede Herder. Zij werd op 30-08-1936 geprofest en is op 09-11-1981 te Geldrop overleden, waarvan linksonder het bidprentje bij haar overlijden.

Zoon Josephus Adrianus Linden, geboren te Asten op 13-04-1913, treedt als broeder Bellarminus in bij de orde van de Redemptoristen, zoals rechtsboven gemeld in de Helmondsche courant van 26-08-1946. Hij werkte in de missie in Brazilië en is op 11-06-2003 te Nijmegen overleden.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-10-1941 zoekt Johannes Linden een huishoudster. Zoon Toon woont als kleermaker in het naastgelegen huis en zoon Piet is als monteur op dat moment in Venraij. Zoon Frits trouwt op 20-11-1941 met Toos Vaessen en thuis woont dan nog zoon Frans.

17

Johannes Linden is te Someren op 29-04-1958 overleden. Hieronder de overlijdensakte van Maria Catharina van den Boomen en het bidprentje van Johannes Linden:

18 19

Zoon Antonius Maria (Toon) Linden, geboren te Asten op 08-01-1906 is als kleermaker te Asten op 26-02-1935 getrouwd met Antonia Francisca Mennen, geboren te Asten op 11-02-1909 als dochter van Johannes Mennen en Helena Margaretha Maria van Eersel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Burgemeester Frenckenstraat 14:

20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-04-1937 en van 21-07-1938 de geboortes van zoon Adrianus en dochter Ine:

21 22

In het Peelbelang van 24-02-1945 een advertentie van Antoon Linden:

23

Antonius Maria (Toon) Linden is op 12-09-1972 te Asten overleden en Antonia Francisca (Zus) Mennen is op 12-05-2003 te Helmond overleden. Hieronder het bidprentje van Antonia Francisca (Zus) Mennen:

24

Hieronder twee foto's van de twee huizen aan de Burgemeester Frenckenstraat 14 en 16 (met Franse kap):

25 26

De huizen bestaan niet meer en op de plaats ervan ligt nu het winkelcentrum Midas.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1686 Walterus Joannes Hoefnagels Asten 13-06-1658
1728 Joannes Aspers Weert 22-10-1704 Joannes Aspers Weert 22-10-1704
Dorp huis 81
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Aspers Weert 22-10-1704 weduwe Gerrit Vercuijle Asten 28-04-1687
1741 Jan Aspers Weert 22-10-1704 Jan Janse Hendrix
1746 Jan Aspers Weert 22-10-1704 Jan Janse Hendrix
1751 Jan Aspers Weert 22-10-1704 Jan Aspers Weert 22-10-1704
1756 Jan Aspers Weert 22-10-1704 Antoni Mette
1761 Roeloff Graaff Roeloff Graaff
1766 Roeloff Graaff Roeloff Graaff en Arnoldus Smits
1771 Antoni Bluijssens Leende 13-03-1717 Antoni Bluijssens Leende 13-03-1717
1776 Antoni Bluijssens Leende 13-03-1717 Antoni Bluijssens Leende 13-03-1717
1781 kinderen Antoni Bluijssens Asten 14-07-1756 kinderen Antoni Bluijssens Asten 14-07-1756
1798 kinderen Antonij Bluijssens Asten 14-07-1756 kinderen Antonij Bluijssens Asten 14-07-1756
1803 kinderen Antonij Bluijssens Asten 14-07-1756 kinderen Antonij Bluijssens Asten 14-07-1756
Kadasternummer G517
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G517 1832 Leonardus Leenders Deurne 31-12-1776

Burgemeester Frenckenstraat 14-16

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1825 Johannes Bluijssen Asten 14-07-1756 Anna Maria Bakens Asten 23-11-1754
1825-1838 Leonardus Leenders Deurne 31-12-1776 Wilhelma Verberne Asten 12-09-1774 03-02-1838
1838-1843 Wilhelma Verberne Asten 12-09-1774 weduwe Leenders
1843-1848 Andreas Gielen Weert 30-11-1781 Maria Dirk Martens Asten 09-08-1773 02-01-1848
1848-1851 Andreas Gielen Weert 30-11-1781 Hendrina van den Nieuwenhuizen Geldrop 11-06-1813 17-04-1851
1851-1852 Hendrina van den Nieuwenhuizen Geldrop 11-06-1813 weduwe Gielen 09-09-1852
1853-1859 Petronella Reijnders Asten 09-05-1802 weduwe Lammers
A88b 1859-1869 Petronella Reijnders Asten 09-05-1802 weduwe Lammers
A129 1869-1872 Petronella Reijnders Asten 09-05-1802 weduwe Lammers naar Helmond
A129 1872-1873 Francis Cornelissen Asten 22-03-1848 Johanna Maria van Lierop Asten 17-01-1839 naar Helmond
A129 1873-1879 Joannes Linden Asten 02-10-1829 Maria Slegers Asten 08-03-1833
A132 1879-1890 Joannes Linden Asten 02-10-1829 Maria Slegers Asten 08-03-1833
A135 1890-1900 Joannes Linden Asten 02-10-1829 Maria Slegers Asten 08-03-1833
A147 1900-1910 Joannes Linden Asten 02-10-1829 Maria Slegers Asten 08-03-1833 03-03-1910
A156 1910-1920 Johannes Linden Asten 03-02-1874 Maria Catharina van den Boomen Someren 13-10-1877
A184 1920-1930 Johannes Linden Asten 03-02-1874 Maria Catharina van den Boomen Someren 13-10-1877
16 1930-1935 Johannes Linden Asten 03-02-1874 Maria Catharina van den Boomen Someren 13-10-1877 20-01-1935
16 1935-1938 Johannes Linden Asten 03-02-1874 met kinderen
14 1935-1938 Antonius Maria Linden Asten 08-01-1906 Antonia Francisca Mennen Asten 11-02-1909

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 december 2022, 18:45:38

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen