logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G1762A

Deze pagina bevat de volgende hoofdstukken:

Geschiedenis

Dit huis is rond 1929 afgesplitst van het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G467) en krijgt gemakshalve kadasternummer G1762A. Het betreft het meest noordwestelijke deel van het huis op de nevenstaande kadasterkaart. 

In dit deel van het huis komt wonen Gérard Gaston Remery, geboren te Zuiddorpe op 17-05-1892 als zoon van schoolhoofd Florentinus Remery en Emma Tacq. Hij is als schoolhoofd op 26-04-1920 te Nistelrode getrouwd met Elisabeth Maria van de Ven, geboren te Nistelrode op 20-09-1891 als dochter van Hendrikus van de Ven en Arnoldina Petronella Nooijen.

Gérard Gaston Remery is een broer van Germaine Marie Pharailde Remery, geboren te Koewacht op 06-06-1904 en op 22-04-1930 te Koewacht getrouwd met Johannes Franciscus Linden (zie Johannes Franciscus Linden).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij rond 1929 vanuit A37 (zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19) in het huis met huizingnummer A38a, ook bekend staand als Molenstraat 22, wonen:

image001.jpg

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 01-10-1929 de mededeling dat Gérard Gaston Remery een nieuwe landbouwcursus geeft en volgens diezelfde krant van 20-12-1930 is hij ook betrokken bij de politiek:

image003.jpg image005.jpg

Ook over periode 1930-1938 woont Gérard Gaston Remery met zijn gezin in het huis aan de Molenstraat 22:

image007.jpg

Uit het verhaal 'Schoolmeesters Remery'1 lezen we over het gezin:

Het was een groot gezin, maar veel kinderen gingen vanaf hun twaalfde jaar naar kostschool. Er was een tijd dat er wel vijf tegelijk op kostschool zaten en alleen in de vakanties thuis waren. De oudste dochter Nelly heeft de opleiding voor onderwijzeres in Veghel gevolgd en was ook jarenlang werkzaam in het onderwijs. Vader Remery nam zijn kinderen en ook buurkinderen vaak mee naar buiten om van de natuur te genieten tijdens lange wandelingen.

Hieronder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-09-1934 het vertrek van de dan 12-jarige Petronella Emma Elisabeth (Nelly) Remery naar Veghel:

Rechts een foto van een aantal kinderen van het gezin van Gérard Gaston Remery en Elizabeth Maria van de Ven bij molen de Oostenwind in Asten met van boven naar beneden Gaston René Henri Gerard (Gaston), Alica Helène Henriette Maria (Alice), Emmy Maria Arnolda Irène (Emmy), Petronella Emma Elisabeth (Nelly) en Alphons Gustaaf Oswald Adriaan (Fons) Remery.

image009.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-09-1931 en van 09-12-1937 de geboortes van zoon Remy en dochter Yvonne:

image011.jpg image013.jpg

Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 05-03-1937 heeft Gérard Gaston Remery opnieuw een landbouwcursus gegeven:

image015.jpg

De krant de Zuid-Willemsvaart van 16-04-1938 meldt dat Gérard Gaston Remery hoofd van de luchtbeschermingsdienst is:

image017.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-09-1933 zoekt Elizabeth Maria van de Ven een dienstbode en in het Peelbelang van 31-03-1945 meldt zoon Fons Remery dat hij een konijn kwijt is:

image019.jpg image021.jpg

Gérard Gaston Remery

Aangevuld met krantenartikelen citeren we uit het verhaal 'Schoolmeesters Remery'1 het volgende over Gérard Gaston Remery:

De familie Remery woonde in het schoolhuis van het Zeeuwsch-Vlaamse Koewacht Sint Andries. Gérard heeft zijn opleiding tot onderwijzer in de normaalschool in Axel gevolgd. In november 1911 bleek uit een schrijven van de Gedeputeerde Staten van Zeeland dat Gérard Gaston Remery, loteling nummer 9 van Koewacht, na geneeskundig onderzoek voor den krijgsdienst geschikt is verklaard.

In dagblad De Tijd van 29-04-1911 slaagt Gérard Gaston Remery voor gymnastiek en in het Nieuws van de dag van 03-06-1911 zijn aanstelling in Nistelrode en Volkel:

image023.jpg image025.jpg

In juni 1911 vertrok Gerard naar Nistelrode omdat hij daar een aanstelling kreeg als onderwijzer. In Zeeuwsch Vlaanderen was het moeilijk om een aanstelling als onderwijzer te verkrijgen. Vanaf die tijd was hij als onderwijzer verbonden aan de lagere school te Nistelrode. Uit correspondentie bleek dat hij bij het begin van de mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog als gewoon militair in dienst is gegaan en sindsdien bevorderd is tot de rang van officier.

In de Haagsche courant van 09-02-1916 de benoeming van Gérard Gaston Remery tot 2e luitenant en rechts een foto van de heemkundekring van Nistelrode2 met geheel rechts onderwijzer Gérard Gaston Remery:

image027.jpg image029.jpg

Op 15 februari 1918 keerde hij weer terug in de functie van onderwijzer. In het eerst volgend examen slaagde hij voor de hoofdakte gevolgd door de 2 jarige studie voor landbouwleraar die in Boxtel werd gegeven.

Linksonder het behalen van de hoofdakte gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-09-1918 en rechtsonder in de Nieuwe Rotterdamsche courant van 24-08-1921 het behalen van de akte landbouwkunde:

image031.jpg image033.jpg

Per 1 mei 1920 werd Gérard Gaston Remery benoemd tot onderwijzer door de gemeenteraad van Asten. Na het overlijden van de heer ten Haaf, hoofd der School, in 1921 werd hij waarnemer van de openbare school aan de Markt in Asten. Als gevolg van de schoolwet van 1920 wordt deze school in bijzondere school met katholiek onderwijs en in 1922 volgde zijn officiële benoeming tot hoofd der openbare school, gevestigd in de oude school aan het huidige Koningsplein.

In het Eindhovensch dagblad van 01-05-1920 staat dat Gérard Gaston Remery zijn functie als onderwijzer in Asten heeft aanvaard:

image035.jpg

In het Eindhovensch dagblad van 25-05-1920 wordt gemeld dat de gemeente Asten een woning aan het Koningsplein heeft verhuurd aan Gérard Gaston Remery:

image037.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-09-1921 de benoeming van Gérard Gaston Remery tot waarnemend hoofd en in diezelfde krant van 07-01-1922 lezen we dat hij tot hoofd van de openbare school te Asten, destijds gevestigd in de oude school aan het Koningsplein (zie Voormalige school G875), is benoemd:

image039.jpg image041.jpg

In het begin van de 19e eeuw bestond al een openbare school in Asten, de schoolgebouwen werden diverse malen verbouwd. In 1878 werd een schoolhuis gebouwd aan het huidige Koningsplein. Hoofdonderwijzer Ten Haaf woonde daar vele jaren en hield er ook een kostschool. In 1894 werd een nieuwe school gebouwd op de markt in Oud-Hollandse stijl. Rond 1912 bleek de school te klein te zijn en stuurde Ten Haaf leerlingen weg omdat er in diverse klassen drie leerlingen in een bank zaten, in sommige lokalen zaten wel 56 en 68 leerlingen. De onderwijzers schreven brieven met klachten aan de schoolopziener en de gemeenteraad. Er waren ook wrijvingen met de hoofdonderwijzer die van de lagere school een soort Mulo maakte met Franse en Duitse les, zonder dat hij daarvoor toestemming had. Uiteindelijk werden op de bovenverdieping twee lokalen bijgemaakt.

In 1841 hadden de zusters van Liefde uit Tilburg in Asten een klooster gesticht en nauwe samenwerking met pastoor Bartholomeus Kemps. In 1845 werd door de gemeente goedkeuring gegeven tot het oprichten van een lagere school buiten bezwaar van de gemeente of 's lands kas. Het onderwijs mocht alleen aan meisjes worden gegeven in lezen schrijven en rekenen. In 1867 werd een bewaarschool geopend. In 1883 werd een nieuw klooster gebouwd voor het Liefdesgesticht, het geven van onderwijs en de verzorging van zieken en ouden van dagen. In 1894 mochten zij de oude openbare school gebruiken. In 1908 werd de villa van de firma Bluijssen door de zusters gekocht en als pension ingericht. In 1917 werd een nieuwe bewaarschool gebouwd met een aparte fröbelschool in de Kerkstraat. Rond 1930 werd de meisjesschool door ruim 300 leerlingen bezocht. De huidige huisvesting was veel te klein geworden en de zusters kochten een nieuw terrein. Op 5 mei 1931 vond de plechtige opening van de nieuwe Rooms Katholieke meisjesschool en kleuterschool in de Julianastraat plaats. In 1937 werd de jongensschool verbouwd.

Door de nieuwe onderwijswet van 1922 werd in Asten met ingang van 1 maart 1922 de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs met de schoolmeubelen in bruikleen gegeven aan de Vereniging tot bevordering van het Rooms Katholieke onderwijs. De ouders van 250 kinderen die op de openbare school zaten hadden in november 1921 een verklaring getekend dat zij hun kinderen naar de Rooms Katholieke bijzondere school zouden zenden. Met ingang van 1 januari 1922 werd de openbare school aan de markt omgezet in een Rooms Katholieke jongensschool. Hoofdonderwijzer Ten Haaf was in augustus 1921 overleden en in zijn plaats werd de heer Joseph Maria Hoes met ingang van 31 december 1921 benoemd. Enkele onderwijzers gingen mee over. Bijna alle inwoners van Asten waren katholiek. Er waren echter nog 15 niet katholieke leerlingen, waarvan de ouders geen onderwijs wensten op de nieuwe katholieke school.

In Asten woonden vanaf 1798 een klein aantal protestanten, die in 1856 klaagden over de kwaliteit van de openbare lagere school en hun kinderen van school haalden. Curieus genoeg stuurden zij hun kinderen vanaf die tijd naar de school van de zusters van liefde en zij waren zeer tevreden over de kwaliteit en vochten af en toe voor de rechten van het bijzonder onderwijs. Door de nieuwe onderwijswet in 1922 gebeurde het omgekeerde en stonden zij in de kou. De gemeenteraad stelde de oude school ter beschikking aan een nieuw op te richten openbare school en benoemde Gerard Remery tot hoofd van die school. Hoewel hij zelf een praktiserend katholiek was, werd hij net als zijn vader, grootvader en overgrootvader hoofd van een openbare school. Tot 1920 werden deze scholen voornamelijk bezocht door katholieke leerlingen. Na de oprichting van de bijzondere scholen werd de situatie geheel anders.

Deze veranderingen in het onderwijs en de gevolgen daarvan worden het best duidelijk gemaakt in een uitgebreide agenda voor de gemeenteraad van Asten, beschreven in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-02-1922. Hierbij dienen zes onderwijzers hun ontslag in, wordt de school aan de Markt omgebouwd tot een Rooms Katholieke school, wordt een deel van de oude school aan het Koningsplein verbouwd tot openbare lagere school:

image043.jpg

Hoewel de school klein was van omvang, moest toch aan alle wettelijke voorschriften worden voldaan. In 1924 was bijvoorbeeld officieel een oudercommissie opgericht bestaande uit 3 leden. Zij stelden zich ten doel de belangen te behartigen van de schoolgaande kinderen der openbare lagere school te Asten door samenwerking te bevorderen van de ouders der leerlingen met het onderwijzend personeel. De openbare school in Asten was van 1922 tot en met de sluiting in 1947 steeds door een zeer beperkt aantal leerlingen bezocht, de aantallen varieerden van 10 tot 15 leerlingen. De gemeenteraad moest jaarlijks een besluit nemen tot instandhouding onder goedkeuring van de Gedeputeerde Staten omdat het aantal leerlingen minder dan 50 leerlingen bedroeg. Als er voor meer dan 8 leerlingen openbaar onderwijs verlangd werd, binnen een goed bereikbare afstand van 4 kilometer, moest de school worden opgeheven. Dit was in 1932 het geval voor de school in Koewacht Sint Andries waar vader Florentinus Remery schoolhoofd was.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-02-1927 wordt inderdaad de vraag gesteld hoeveel leerlingen er op de openbare school zitten:

image045.jpg

Gérard Gaston Remery schoolde zich geregeld bij, zoals blijkt uit de mededeling in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-09-1924 linksonder en hij gaf regelmatig landbouwcursussen in de openbare lagere school, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-09-1927:

image047.jpg image049.jpg

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 31-03-1931 meldt dat Gérard Gaston Remery voorzitter van de schoolverzuimcommissie wordt:

image051.jpg

De openbare school in Asten neemt ook de leerlingen van Someren op3:

In samenwerking met de Stoomzuivelfabriek de Oude Molen organiseert Gérard Gaston Remery ook melkcursussen, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-10-1936:

image053.jpg

In Asten had de leegloop in 1946 plaats naar aanleiding van een actie van dominee Nicolaas Johannes van 't Hooft. Hij schreef aan het Gemeentebestuur van Asten: "Weledelachtbare Heren, namens de Kerkeraad der Nederlandsch Hervormde Gemeente van Asten en omgeving heb ik de eer U het volgende te berichten. De kerkeraad wenscht U zijn erkentelijkheid te betuigen voor het genoten Openbaar Lager Onderwijs tot hiertoe aan de kinderen der Hervormde Gemeenteleden verstrekt, en deelt u bij dezen mede, dat de ouders, respectievelijk pleegouders der schoolgaande Hervormde kinderen tot het besluit zijn gekomen hun kinderen, respectievelijk pleegkinderen met ingang van 1 januari 1947 van de Openbare Lagere School af te nemen; de reden hiervoor is deze: dat er op dien dag eene bijzondere Nederlandsch Hervormde school geopend zal worden met twee Hervormde leerkrachten, die daartoe bevoegd zijn, te Someren, en dat zij besloten hebben hun kinderen op die school te laten gaan. De Kerkeraad verwacht, dat u de conclusies van dit besluit zult trekken, ten aanzien van het openbaar onderwijs hier ter plaatse. Met verschuldigden eerbied, Hoogachtend namens den Kerkeraad voornoemd, Nicolaas Johannes van 't Hooft en Frederik Willem Gerritsen".

Aan Gerard werd op 10 december om een reactie gevraagd. Hij schreef op 13 december: "Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven heb ik de eer u te berichten, dat mij van de aangelegenheid behandeld in de brief van de Nederlandsch Hervormde Gemeente alhier tot op heden niets bekend was. Geen der ouders heeft nog te kennen gegeven zijn kinderen van de Openbare Lagere School af te nemen en ik acht mij niet gerechtigd tot afschrijving over te gaan, zonder persoonlijk verzoek van de ouders. Indien de inhoud van de brief van de Nederlandsch Hervormde Kerkeraad met de werkelijkheid overeenkomt, dan zou het aantal leerlingen per 1 januari 1947 dalen tot een, indien er tenminste geen aanmeldingen van andere zijde komen. Het hoofd der school. Gérard Gaston Remery". Met ingang van 1 april 1947 werd de openbare school in Asten opgegeven omdat nog maar 3 leerlingen waren ingeschreven. 27 jaar lang had Gerard Gaston zich voor het onderwijs aldaar naar beste vermogen ingezet.

Nicolaas Johannes van 't Hooft wordt in 1944 hulppredikant in Asten, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-05-1944:

image055.jpg

Nicolaas Johannes van 't Hooft heeft er dus voor gezorgd dat zijn buurman Gérard Gaston Remery zijn 25-jarige loopbaan als schoolhoofd moest beëindigen.

Zijn ouders Florentinus Remery, geboren te Koewacht op 19-06-1864 als zoon van Hugo Remery en Rosalia Gijsel en Emma Tacq, geboren te Zuiddorpe op 04-11-1872 als dochter van Gustavus Tacq en Rosalia Coorevits, zijn op 18-02-1945 tijdens een bombardement met een V2 raket te Deurne (B) overleden. Linksonder de rouwadvertentie in het Peelbelang van 24-02-1945 en rechtsonder een foto van zijn ouders:

image057.jpg image059.jpg

Korte tijd later vieren Gérard Gaston Remery en Elizabeth Maria van de Ven hun zilveren huwelijksfeest, waarvoor zij dank zeggen in het Peelbelang van 19-05-1945:

image061.jpg

Hieronder een foto gemaakt naar aanleiding van de opening van de Rooms Katholieke huishoudschool Genoveoa van Brabant op 3 juli 1956. Op de foto zien we personeel en adviseurs staand van links naar rechts: Paul Eijsbouts, onbekende, gymleraar Will van Bussel, Jeanne Gerolds, Rikus Gitzels, directrice Mien van Huyseling, Meester Gérard Gaston Remery, administrateur Andre Remery, Elly Sweere, kapelaan Kamp en Maria van de Manakker-Lammers. Zittend van links naar rechts Ton Stril-Arts en Til Berkers-Vossen:

image063.jpg

Gaston Remery is nog betrokken bij de Brabantse hulp aldus de Volkskrant van 20-09-1947:

image065.jpg

Elisabeth Maria van de Ven is op 22-11-1974 te Geldrop overleden en Gérard Gaston Remery is op 20-03-1980 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

image067.jpg image069.jpg

Later heeft van der Loo in het dan weer verenigde huis er nog zijn meubelwinkel gehad, waarvan hieronder nog een foto:

image071.jpg

Het huis is rond 2000 afgebroken.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G1762A
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G1752A 1929-1938 Nederland Hervormde gemeente Asten splitsing met G1762
Molenstraat 22
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A38a 1929-1930 Gérard Gaston Remery Zuiddorpe 17-05-1892 Elisabeth Maria van de Ven Nistelrode 20-09-1891
22 1930-1938 Gérard Gaston Remery Zuiddorpe 17-05-1892 Elisabeth Maria van de Ven Nistelrode 20-09-1891
Referenties
  1. ^abSchoolmeesters Remery (http://remery.nl/sm-remery/smeesters/sm05-gerardgaston.html)
  2. ^Heemkundekring Nistelrode (https://beeldbank.nistelvorst.nl/cgi-bin/fotos.pl?ident=00876&search=meester%20Verwijst)
  3. ^Lager-onderwijswet 1920, met aanteekeningen, ontleend aan de officieele stukken der Staten-Generaal, aan administratieve beslissingen, 1937 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB06:000002643:00133&coll=boeken&page=248&sortfield=date&query=asten&rowid=2)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024, 11:52:02

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen