logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G470

Johannes Joris van Hoof is eigenaar van dit huis in het dorp van Asten. Hij woont zelf op de Stegen (zie Voormalig huis B711) en verhuurt het huis aan derden. Johannes Joris van Hoof is geboren te Asten op 16-03-1668 als zoon van Gregorius (Joris) Johannes van Hoof en Catharina (Catalyn) Philips Willems (zie Voormalig huis B711). Hij is te Asten op 18-02-1691 getrouwd met Helena Huijberts Tielen, geboren te Asten op 18-04-1658 als dochter van Huybert Janssen Thielen en Maria Huybers (zie Markt 12):

image001.jpg

Het gezin van Johannes Joris van Hoof en Helena Huijberts Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Georgius Asten 12-07-1693 Kind Asten ±1693
2 Anna Asten 18-01-1695 Asten 07-02-1717
Peter Dirix van de Vorst
Asten 26-12-1764 zie Voormalig huis B780
3 Hubertus Asten 30-03-1696 Ongehuwd Asten 05-06-1764

Na het overlijden van zijn schoonouders erft Johannes Joris van Hoof dit huis:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 99; 02-06-1708:
Sijke Huybert Jan Tielen geassisteerd met Aert, haar zoon, Jenneke Huybert Jan Tielen geassisteerd met Hendrick en Joannes, haar zonen, Thomas Huybert Jan Tielen, Matijs Canters getrouwd met Antoniske Huybert Jan Tielen, Philips van Heughten getrouwd met Maria Huybert Jan Tielen, Jan Joris van Hove getrouwd met Heylke Huybert Jan Tielen, Frans Huybert Jan Tielen. Allen kinderen van Huybert Jan Tielen - en Maria Frans Hendricx. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
6e lot krijgt Jan Joris van Hove huis, hof en aangelag in het Dorp 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Joost Joosten Roefs, ene einde Jan Lomans, andere einde Nicolaes van der Linden; land tusschen de Weegen 1 lopense 28 roede; land aan de Pas 7 copse; groes int Root 3 lopense.

Helena Huijberts Tielen is op 11-09-1718 te Asten overleden en Johannes Joris van Hoof legt een verklaring af hoe er getiend wordt:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio194; 08-09-1723:
Mattijs Willems, Joost Jansse Hoberge, Jan Jeuris van Hoof, Frans Jan Keels en Jan Jansse Walravens. Zij verklaren ter instantie van Martinus Jan Paulus en Pieter de Cort, drost, dat zij weten en dat zij meer dan dertig jaar geleden hebben gezien en zelve gepractiseerd dat, als hier, te Asten, een stuk lants/granen is tiendtbaar gemaakt en dat den collecteur of eygenaar der tiende aangemaant sijnde om te comen tienden en naar verloop van behoorlijkcken tijt van 24 of twee maal 24 ure, sonder in de bepalinge des tijts beheept te willen wesen en alleen ten dien opsigte haar refereerende tot de placcate of resolutie ten dien opsigte geemaneert den eygenaar of collecteur niet comende tienden den eygenaar der granen de selve doet tienden, door nabuuren tiendende of optreckende, in dat gevalle den tienden en niet den elfden gast of korenhoop ofte tiende gerwen. Zij weten dit omdat hun granen door naburen ingetient zijn geworden of dat zij de granen van hun naburen zo hebben getient.

Johannes Joris van Hoof en zijn zuster Johanna, beide getrouwd met een lid van de familie Huijberts Tielen, ontvangen een legaat van hun zwager:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 142 verso; 30-01-1729:
Thomas Huyberts, ziek, testeert. Aan Hendrina, dochter van Jenneke Joris van Hooff weduwe van wijlen Frans Huybers, als legaat sijn kist met inhoud; zijn bed met toebehoren. Aan Jan Joris van Hooff en aan Jenneke Joris van Hooff, weduwe Frans Huyberts, als legaat al zijn onroerende goederen.

Johannes Joris van Hoof vraagt samen met anderen aan de kerkmeester hoeveel geld er werd gecollecteerd door pastoor Franciscus van de Cruys:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 12; 24-09-1732:
Marten Marten Andriessen, oud collecteur de Gemene Middelen, verklaart ter instantie van Jan van Hooff en Jan Verhoysen, Peter van de Vorst en Bendert Vervordeldonck dat hij, deponent, door Francis van de Cruys, Rooms Katholiek pastoor, te Asten, is aangesteld geweest tot kerkmeester en dat hij vijf of zes jaren de collecte heeft helpen doen in het Rooms kerkhuis. Hij is daarna door de pastoor afgezet, zonder dat hem ooit om een rekening is gevraagd. Veel minder heeft hij rekening gedaan dit omdat hij nooit geld onder zich heeft gehad, doch dit meteen na de collecte afdroeg. Zonder ooit geweten te hebben hoeveel off hoeweenich dit jaarlijks beliep.

Johannes Joris van Hoof is erfgenaam van zijn zwager Thomas Huyberts Tielen:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 04-11-1732:
Taxatie van de onroerende goederen van Thomas Huyberts Tielen overleden 06-10-1732. Jan van Hooff is erfgenaam. Waarde:
Land de Pas 2 lopense 38 roede ƒ 35,-
Land de Karisacker 2 lopense 5 roede  ƒ 18,-
Land het Eyndtje  1½ lopense  ƒ 12,-
Groes Bijstevelt  4 lopense ƒ 30,-
Totaal   ƒ 95,-
20e penning is  ƒ 4-15-0

Johannes Joris van Hoof en zijn zuster Johanna ontvangen nog geld van Floris Pieter van Cotzhausen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 127; 28-10-1735:
Jan van Hooff en weduwe Jenneke Frans Huyberts hebben ontvangen van Floris Pieter von Cotzhausen, secretaris ƒ 22-15-4 zijnde uit een som van ƒ 50,- ten bate van Jan van Hooff en Frans Huyberts terzake van een obligatie ten laste van Frans Cornelis en hen bij preferentie, uit de geëxecuteerde goederen de dato 04-08-1735 toegevoegd.

Johannes Joris van Hoof heeft nog geld tegoed van Martinus Frans Lambers:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 66; 15-12-1738:
Jan van Hooff, aanlegger contra Martinus Frans Lambers, gedaagde. Aanlegger heeft nog te vorderen ƒ 5-5-0 wegens mangeling van een paard.

Johannes Joris van Hoof vraagt zich af of een bedrag van 500 gulden in het archief staat:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 147; 17-10-1739:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Jan van Hooff dat in het register van Transporten en Geloften die op andere plaatsen gepasseert zijn beginnende 15-03-1717 geen registratie is gevonden van ƒ 500,- van wijlen Hendrik Canters ten bate van wijlen Jan Peters van den Gevel de dato 03-12-1689 Eyndhoven. Als door Helena van Moorsel weduwe Laurens de Moorees, te Lieshout, geassisteerd met Hendrik Arnoldus de Stocquy, haar gekozen momboir, voor het gerecht te Eyndhoven de dato 14-02-1735 ten bate van Catarina van Coersel, te Eyndhoven, zou zijn verleden. Comparanten hebben het register vanaf begin 1735 tot nu toe nauwkeurig nagezien.

Johannes Joris van Hoof was vierman en wordt hier als voogd aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 203; 26-07-1745:
Jan van Hooff, vierman en Willem Roymans, schepen, zijn aangesteld als momboiren over Jenneke en Antonet, onmondige kinderen van wijlen Francis Verreyt en Anneke Canters. De overledenen hebben nagelaten een huis en land in de Steege; land in het Root; land agter het Dorp. De goederen zijn zeer veel lands- en dorpslasten ten achter. Om te voorkomen dat ze geëxecuteert gaan worden hetgeen ten nadele van de kinderen kan zijn, wordt voorgesteld om de percelen in het Root en agter het Dorp, publiek te verkopen, daarmee de schulden te betalen en dusdoende de goederen in de Steegen te behouden voor de kinderen. Naschrift: Fiat. Rekening, bewijs en reliqua te doen.

In het huizenquohier van Asten over de periode 1736-1751 staat het huis op naam van Jan van Hooff en wordt het verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 47 Dorp Bewoners nummer 47 Dorp
1736 Jan van Hooff Francis Groot
1741 Jan van Hooff Hendrik Adriaans
1746 Jan van Hooff Joost Cranenbroek
1751 Jan van Hooff Antoni Metten

Johannes Joris van Hoof is te Asten op 10-03-1752 overleden en het huis gaat over op zijn zoon Hubertus van Hoof, geboren te Asten op 30-03-1696. Hubertus van Hoof woonde eveneens in de Stegen (zie Voormalig huis B711) en was ondermeer borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 74 verso; 23-11-1761:
Huybert van Hooff en Francis Kerkers, borgemeesters, 1756-1757, aanleggers contra Goort Franse van Bussel, gedaagde. Gedaagde is wegens reëele verponding over 1756-1757 schuldig ƒ 10-16-12.

In het huizenquohier over de periode 1756-1761 is Hubertus van Hoof eigenaar van het huis, dat hij aan derden verhuurt:

Jaar Eigenaar nummer 47 Dorp Bewoners nummer 47 Dorp
1756 Huijbert van Hoof Jan Hoefnagels
1761 Huijbert van Hoof Jan Hoefnagels

Bewoner Johannes Jansen Hoefnagels is geboren te Asten op 11-09-1693 als zoon van Johannes Jansen Hoefnagels en Johanna Jan Paulus (zie Voormalig huis G601). Hij is op 29-06-1749 te Asten getrouwd met Maria van Hooff, geboren te Leer (D) en weduwe van Johannes Aert Kerkhoffs, geboren te Asten op 28-10-1711 als zoon van Arnoldus Jansen Kerckhof en Maria Willem Jacobs (zie Stegen 72).

Uit de relatie met Johannes Aert Kerkhoffs had Maria van Hooff kinderen toen zij elders in Asten woonden (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 30-11-1738 Kind Asten ±1738
2 Arnoldus Asten 07-05-1740

Johannes Jansen Hoefnagels woont ook, zoals we later zullen zien, in 1766 nog in het huis en is op 27-03-1776 te Asten overleden. 

Eigenaar Hubertus van Hoof is ongehuwd op 05-06-1764 te Asten overleden en de goederen versterven op zuster Anna van Hoof:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 41 verso; 16-07-1764:
Taxatie van de onroerende goederen van Huybert van Hooff, overleden 05-06-1764. Francis van de Vorst heeft in deze last voor zijn zieke moeder, erfgename van de overledene. De helft van waarde:
Schuur, dries en aangelag in de Steege  1 lopense ƒ 30-00-00
Land het Loopense  1 lopense ƒ 12-00-00
Land den Oudenhoff  1 lopense ƒ 15-00-00
Land den Hoppenkamp  1 lopense 1 copse ƒ 13-00-00
Land in den Pas  2 lopense ƒ 25-00-00
Groes den Papendonk  1½ lopense ƒ 15-00-00
Groes het Beemtje  1 lopense 1 copse ƒ 15-00-00
Land het Heytvelt  1 lopense ƒ 13-00-00
Groes agter den Dries 1½ lopense ƒ 15-00-00
Huis, hof en aangelag in het dorp  2 lopense ƒ 70-00-00
Land tuschen de Weegen  1½ lopense ƒ 10-00-00
Land bij Leyske  1½ lopense  ƒ 15-00-00
Land aan de Pas  ½ lopense ƒ 8-00-00
Groes int Root  3 lopense ƒ 50-00-00
Groes den Dries  5 lopense ƒ 60-00-00
Perceel belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar, in kapitaal   ƒ 31-05-00
Rest   ƒ 28-15-00
Land 2 lopense 30 roede ƒ 25-00-00
Groes het Biesvelt  4 lopense ƒ 25-00-00
Totaal    ƒ 384-15-00
20e penning is  31 lopense ƒ 19-4-12

Zus Anna Jansen van Hoof is geboren te Asten op 18-01-1695 en op 07-02-1717 te Asten getrouwd met Peter Dirks van de Vorst, geboren te Asten op 30-01-1687 als zoon van Theodorus Jansen en Maria:

image003.jpg

Liber Matrimonialis Communitatis Astensis Nomina Conjugatorum ab Anno 1717.
Februarij 7:Juncti sunt matrimonio Petrus Dirix van de Vorst et Anna Janse van Hoof; testes Jan Fransen et Hubertus Janse van Hoof.

Trouwboek van de Astense gemeenschap met namen van de getrouwden vanaf het jaar 1717.
7 februari:In huwelijkse echt gebonden Petrus Dirix van de Vorst en Anna Janse van Hoof; getuigen Jan Fransen en Hubertus Janse van Hoof.

Het gezin van Anna Jansen van Hoof en Peter Dirks van de Vorst:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 09-01-1718 Asten 08-02-1750
Petronella Wilhelmi Roefs
Asten 21-10-1779

Zij woonden in Ommel (zie Voormalig huis B780). Peter Dirks van de Vorst was al op 21-04-1754 te Asten overleden en Anna Jansen van Hoof is kort na haar ziekbed op 26-12-1764 te Asten overleden. De erfenis gaat over op haar zoon Franciscus Peters van de Vorst. In de afrekening moet hij nog betalen aan Paulus Hendrik Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 109; 09-11-1767:
Paulus Hendrik Verberne getrouwd met Jenneke Loverbosch, aanleggers contra Francis van de Vorst, gedaagde. Aanlegger krijgt nog van gedaagde, als erfgenaam van Huybert van Hooff ƒ 6,-.

Zoon Franciscus Peters (Francis) van de Vorst is geboren te Asten op 09-01-1718 en op 08-02-1750 te Asten getrouwd met Petronella Wilhelmi (Peternel) Roefs, geboren te Asten op 08-03-1725 als dochter van Wilhelmus Peeter Roefs en Maria Diricks van Gogh (zie Voormalig huis B401):

image005.jpg

Het gezin van Franciscus Peters van de Vorst en Petronella Wilhelmi Roefs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 23-12-1750
2 Maria Asten 10-12-1752 Asten 31-01-1773
Adrianus Laurentius van Duuren
Asten 11-06-1842
3 Petrus Asten 18-09-1754 Kind Asten 18-08-1767
4 Wilhelmus Asten 03-09-1756 Ongehuwd Asten 09-10-1779
5 Johannes Asten 14-09-1759 Deurne 01-05-1785
Joanna Maria Jan Hikspoors
Asten 02-01-1815 zie Voormalig huis B780
6 Catharina Asten 03-07-1762 Asten 12-01-1783
Leonardus Dirk Bots
Asten 17-06-1846 zie Voormalig huis B709
7 Hubertus Asten 22-02-1765
8 Anna Maria Asten 07-03-1768 Kind Asten 10-10-1779

Franciscus Peters van de Vorst verkoopt samen met zijn schoonfamilie een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 202 verso; 11-03-1760:
Maria van Gog, weduwe Willem Roefs, Willem Roefs, Francis van de Vorst getrouwd met Peternella Roefs, Joost van Gerwen getrouwd met Maria Roefs. Zij verkopen aan Johannes Martens land den Toornacker, te Ommel 5 lopense. Koopsom ƒ 125,-.

Franciscus Peters van de Vorst erft land van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 155; 20-03-1761:
Willem Roefs, Francis van de Vorst getrouwd met Peternella Roefs, Joost van Wetten getrouwd met Maria Roefs. Kinderen van Willem en Maria van Gog. Hun vader is al enige jaren overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen, waarvan hun moeder voor haar deel, afstand heeft gedaan:
2e lot krijgt Francis van de Vorst de helft van drie akkers de Loo samen 8½ lopense; de helft van den Grootenacker deze helft 1 lopense; den Halsacker 1½ lopense; de helft van de Galdere 3 lopense; 1⁄3e deel in een groesveld het Swartbroek geheel 4 lopense; groes in het Swartbroek 1 lopense; 2⁄3e deel in een groesveld het Ven geheel 3 lopense; de helft in een stuk groes de Bogt deze helft 3 copse. Belast met jaarlijks op de cijnsdag betalen aan zijn mede-condividenten ƒ 0-2-4 ter betaling aan de Heer van Asten van ƒ 0-6-12 per jaar; ƒ 10,- per jaar aan zijn schoonmoeder. Verponding ƒ 5-10-8 per jaar. Bede ƒ 2-02-8 per jaar.

Franciscus Peters van de Vorst woont in Ommel (zie Voormalig huis B780) en verkoopt een deel van het geërfde land en moeten daar nog penningen voor betalen:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 32; 06-04-1761:
Francis van de Vorst, te Ommel mede voor Anna van Hooff, weduwe Peter Dirks van de Vorst. Zij verkopen aan Johannes Martens, te Ommel land de Loo ofwel de helft van den akker hem aangekomen van zijn schoonouders bij deling de dato 20-03-1761. Deze akker is gelegen boven aan de Loo 2 lopense; groes het Kleynvelt 2 lopense. Koopsom ƒ 100,- à 3%. Deze ƒ 100,- worden betaald met de helft van de oogst van deze akker.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 75; 01-02-1762:
Den drost, aanlegger contra Francis van de Vorst en Johannes Martens, gedaagden. Gedaagden zijn nog schuldig, ieder voor de helft ƒ 8-12-8 wegens jura en 40e penning van transport de dato 06-04-1761. Zij zullen te Vastenavont aanstaande betalen.

De moeder van Franciscus Peters van de Vorst verkoopt roerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 155; 29-11-1764:
Anna van Hooff, weduwe Peter van de Vorst, te Ommel, verkoopt roerende goederen onder andere een paard ƒ 25,-; vijf koeien ƒ 90,-; huishoudgerei; landbouwgereedschap; hooi, stro ƒ 12,-. Totale opbrengst ƒ 173,-.

Franciscus Peters van de Vorst moet als schepen de diefstal van een koe onderzoeken:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 164; 23-02-1775:
Francis van de Vorst en Jan van Dijk, schepenen, en Leendert van Riet, president. Zij hebben een visuele inspectie gedaan in de stal van Arnoldus van Gerwen na aangifte van diefstal van een koe en bevonden dat een en ander gegaan kan zijn als in de aangifte vermeld.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 164 verso; 23-02-1775:
Antoni Fransen, Dirk Dirks en Francis van de Vorst, schepenen, zijn, op maandagmiddag, 13 februarij laatstleden, in de woning van Peter Joosten van Hugten, op de Leensel, geweest en hebben aldaar gevonden een koe, swart van hair met witte placke. Op onze vragen heeft Peter verteld dat hij de koe van Nol van Gerwen gekocht had en dat hij daar goede getuigen van had. Op ons verzoek is hij, met de koe, mee terug gegaan naar het Dorp om een en ander te onderzoeken. Arnoldus van Gerwen heeft verklaart dat hij de koe verkocht heeft maar zonder betaling niet wilde leveren. Peter voorschreven heeft verder niet kunnen verklaren hoe hij aan de koe gekomen is, alleen maar dat hij die van Arnoldus gekocht had. De drossard heeft tot nader onderzoek de koe in bewaring genomen.

In 1776 vindt er een grote brand plaats op de hoek van de Molenstraat en het Marktveld, waarbij ook het pas door Franciscus Peters van de Vorst nieuw gebouwde huis afbrandt:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 136; 17-05-1776:
Taxatie van de goederen, gestaan hebbende in de Moolenstraat, en die op donderdag, 9 mey laatstleden, 's morgens, rond 8 uur, zijn afgebrand.
Huis Ene zijde de straat, andere zijde Gerrit van Riet, ene einde weduwe Peter Troeyen, andere einde Willem Verberne.
Waarde: ƒ 750,-.
Eigenaar: Francis van de Vorst, schepen.
Bewoners:  Adriaan van Duuren, smid en Juffrouw Christina Hanenwinkel, weduwe Braam.
Opmerking:  Enige jaren geleden is dit nieuw opgebouwd.
Huis, schuur, stal:  Gelegen aan het vorig huis tot aan de hoek van de straat.
Waarde: ƒ 400,-.
Eigenaar:  Willem Verberne.
Bewoner:  Marten Aart Zeegers.
Huis, stal en neere: Aan de andere hoek van de straat tegenover het afgebrande huis van Willem Verberne.
Waarde:  ƒ 350,-.
Eigenaar:   Antoni Verreyt.
Bewoner: Antoni Verreyt.
Huis en stal: Naast het vorige huis.
Waarde:  ƒ 150,-.
Eigenaar: Mattijs Muyen.
Bewoner:   Jan Mattijs Muyen.
Opmerking: Dit huis is door off met de brandspuyt den brant door Gods hulpe geblust geworden.
Totale waarde: ƒ 1650,-

Inwonend in het huis van Franciscus Peters van de Vorst was Christina Hanewinckel, geboren te Bergeijk op 24-04-1735 als dochter van Albert Hanewinckel en Catharina Hermannus van der Clee. Zij is op 04-11-1759 te Geldrop getrouwd met predikant Markus Cloeck, geboren te Sprang op 25-02-1725 als zoon van Gerard Cloeck en Catharina de Haan. Na zijn overlijden rond 1765 is Christina Hanewinckel te Veldhoven op 10-05-1767 hertrouwd met koopman Francois Everhardus van Braam, geboren te Bergen op Zoom op 31-07-1735 als zoon van Gillis van Braam en Albertina Adriana van Rijssel. Christina Hanewinckel is sinds het overlijden van Francois Everhardus van Braam te Eindhoven op 23-08-1770, weduwe en heeft door de brand grote schade geleden:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 94 verso; 02-07-1776:
Het Corpus van Asten verklaart ter requisitie van Juffrouw Christina Hanewinkel, dochter van wijlen de Heer Hanewinkel, predikant, te Geldrop getrouwd geweest met de Heer Cloeck, predikant, te Leende en nu weduwe van de Heer Braam, schepen en coopman, te Eyndhoven. Dat, op 9 mei laatstleden, 7 uur 's morgens, alhier te Asten, brand ontstaan was in een huis bij een smit alwaar zij, requirante, met twee kinderen, waarvan de oudste 8 jaar, in een kamer woonde. De woning is seer schielijk afgebrand en de requirante met haar kinderen zijn niet zonder gevaar gered geworden, al haar goedren achterlatend. Zij is tot armoe vervallen en verzocht wordt aan ieder die deze brief vertoond wordt om met milddadige handen te helpen.

Christina Hanewinckel is op 12-08-1807 te Nistelrode overleden en Francis Peters van de Vorst vraagt een vergoeding voor de herbouw van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 107; 20-03-1777:
Francis van de Vorst, Mattijs Muyen, Antoni Verreyt, wiens huizen, op 09-05-1776, zijn afgebrand en door het gerecht getaxeerd. De huizen zijn wederom opgetimmert en in vorige staat gebracht. Zij verzoeken om ¼e deel van de opbouwkosten terug te ontvangen ingevolge Haare Hooge Mogendheden publicatie de dato 15-01-1765. Zij verklaren geen ƒ 4000,- gegoed of rijk te zijn.

Ook een ander huis in de Stegen in bezit van Franciscus Peters van de Vorst vliegt in de fik (zie Voormalig huis B709):

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 139 verso; 26-05-1777:
Taxatie van huis en stallen, gestaan hebbende in de Steege en, op donderdag, 15 mei laatstleden, 's avonds om 6 uur, afgebrand. Eigenaar Francis van de Vorst. Bewoner Willem Haasen. Waarde ƒ 400,-.

In het huizenquohier over de periode 1766-1776 is Franciscus Peters van de Vorst eigenaar van het huis dat tot 1772 is verhuurd aan derden, waaronder de eerder genoemde Jan Hoefnagels en daarna aan zijn schoonzoon Adrianus Laurentius van Duuren:

Jaar Eigenaar nummer 47 Dorp Bewoners nummer 47 Dorp
1766 Francis van de Vorst, nieuw huijs Jan Hoefnagels, Dries Bertens, Goortje Mennen
1771 Francis van de Vorst Christoffel Milten, Hendrien Cornelis
1776 Francis van de Vorst, afgebrant Adriaan van Duuren

Voor de bewoners Dries Bertens en Christoffel Milten (zie Markt 15); voor Goortje Mennen (zie Voormalig huis G214); Hendrien Cornelis is vooralsnog niet bekend, ze woonde eerder in een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G476).

Franciscus Peters van de Vorst is op 22-10-1779 te Asten overleden en korte tijd later wordt een opvolger voor hem als schepen benoemd:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 20; 06-01-1780:
Joost Smits en Pieter Canters zijn aangesteld tot schepenen in plaats van de overledene schepenen Francis van de Vorst en Jan Paulus van Dijk.

Petronella Wilhelmi Roefs als weduwe van Franciscus Peters van de Vorst heeft het huis naast Antoni Timmermans (zie Voormalig huis G467) in eigendom:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 180 verso; 28-05-1781:
Catarina Troeyen vernadert de koop gedaan door Antoni Timmermans van haar broer, Pieter, op de dato 25-04-1781 te weten land in 't Dorp, aan den Berg, bij Antoni Timmermans vooraf nevens de straat en dus nevens Antoni Timmermans en de weduwe Francis van de Vorst. Koopsom ƒ 150,- à 3%.

Zoon Johannes van de Vorst en zijn broer hebben door een weiland van de Heer en Vrouwe van Asten gereden:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 74 verso; 06-03-1798:
Jan van de Vorst geeft te kennen dat door de Heer en Vrouwe van Asten, wonende te Dordregt, als eigenaren van een stuk weiland den Ossenkamp jegens hem, comparant, voor de Hove van Justitie van Bataafsch Brabant hadden geobtineert, mandement van maintenue, ter zake van turbatie door de comparant, of zijn broeder, of wel die van sijnen broode met het doorrijden van de Ossenkamp gedaan. Hij, comparant, heeft de kosten der partijen in de minne betaald en verklaart geen recht op doorgang over de Ossenkamp te hebben.

In het huizenquohier over 1781 staan de weduwe en kinderen van Franciscus Peters van de Vorst als eigenaar en schoonzoon Adrianus Laurentius van Duuren als bewoner, naast Gertrudis Henrici van Geffen die dan weduwe is van Johannes van der Westen (zie Kasteellaan 6 tot en met 8):

Jaar Eigenaar nummer 47 Dorp Bewoners nummer 47 Dorp
1781 weduwe en kinderen Francis van de Vorst Adriaan van Duuren, Geertruij van Geffen

Petronella Wilhelmi Roefs is als Petronella van de Vorst op 27-10-1794 te Asten overleden. Hieronder de doodakte van Franciscus Peters van de Vorst en de begraafakte van Petronella Wilhelmi Roefs:

Enkele jaren later worden de goederen verdeeld, waarbij schoonzoon Adrianus Laurentius van Duuren het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 77; 30-04-1798:
Jan van de Vorst, Adriaan van Duuren man van Maria van de Vorst, Leendert Bots man van Catharina van de Vorst. Kinderen en erven van Francis van de Vorst en Petronella Roefs, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Jan van de Vorst huis, hof en aangelag te Ommel 6 lopense; land akker agter het Klooster 2 lopense; land den Berg 1 lopense; land aant Eindje 1 lopense; land Nieuwe Erve 2 lopense; land het Hoekvelt 3 copse; groes Bosservelt 2 lopense; groes Engelsenbeemt 6 lopense; groes den Heyhorst 2 lopense; groes het oud Weyvelt 4 lopense; groes het voorste Velt 3 lopense; land Looakker 1½ lopense; land Halsakker 1½ lopense; land Grootenakker 1 lopense; land Galderen 1½ lopense; groes het Swartbroek 1½ lopense; groes het Swartbroek 1 lopense; groes het Ven 2 lopense; groes de Bogt 3 copse. Belast met ƒ 0-10-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-11-0 per jaar aan het Huis van Asten. Aan het 2e lot uit te keren ƒ 300,-.
2e lot krijgt Adriaan van Duuren een huis, hof en aangelag in het Dorp 2 lopense; van voren de straat en van achteren Leendert van Riet, ene zijde de Kerkpat, andere zijde weduwe Willem Verberne. Van het 1e lot te ontvangen ƒ 300,- en van het 3e lot te ontvangen ƒ 100,-.
3e lot krijgt Leendert Bots een huis, hof en aangelag in de Steegen naast weduwe Joseph Reyskey; land de Hofstad 1 lopense; land den Oudenhof 1 lopense; land Hoppekamp 1½ lopense; land Pasakker 2 lopense; groes de Papendonk 1½ lopense; groes het Beembdje 1½ lopense; groes het Heytvelt 1 lopense; groes agter den Dries 1½ lopense; land Jan Leuwenakker 1 lopense 3 copse; land akker tussen de Weegen 1½ lopense; land bij Lijske 1½ lopense; land aan de Pas ½ lopense; groes in 't Rood 3 lopense; groes den Dries in de Steegen 5 lopense; land Logtenakker 1 lopense 28 roede; groes het Biesvelt 4 lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Uit te keren aan het 2e lot ƒ 100,-.

Adrianus Laurentius van Duuren is geboren te Nuenen op 24-05-1746 als zoon van Laurentius van Duuren en Dimphna Joannes van Col. Hij vestigt zich rond 1772 als smid volgens onderstaande archiefstukken in de smederij van Joost Voermans, gelegen aan de huidige Emmastraat (zie Emmastraat 31):

Asten Rechterlijk Archief 155; 24-03-1772:
Antoni Fransen, schepen, alhier en Johannes van Brussel, te Tongeren als voogden over Maria, Antoni, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van Joost Voermans en Johanna van Brussel, beiden overleden. Zij verkopen de meubilen off huysraat met beesten, hoy, stro, rogge, bouwgereedschappen alsmede ongemaakt eyserwerk onder andere 27 kopen ijzer elk circa 100 pond ƒ 195,-. Een koper is Adriaan van Duuren voor 100 pond ijzerwerk ƒ 8-02-00.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 1; 02-06-1773:
Staat en inventaris opgemaakt door Antoni Fransen, schepen, alhier en Johannes van Brussel, te Tongeren, als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Joost Voermans getrouwd geweest met Johanna van Brussel. Op 04-03-1772 is de camer van het huis met de hof en smidse, stal en gereedschap, zoals blaasbalk, aambeeld, schroef, spilhaak voor 8 jaar verhuurd aan Adriaan van Duuren ƒ 30-00-00 per jaar. De voogden hebben na het overlijden van de weduwe Joost Voermans in het sterfhuis alles op laten nemen en de knecht, Adriaan van Duuren veel ijzer tot schoppen en spaden laten maken en smidskolen verkocht aan Adriaan van Duuren ƒ 2-08-00.

Voor zijn vestiging in Asten ontvangt hij een ontlastbrief van de schepenen van Nuenen op 01-05-1772:

image007.jpg

Adrianus Laurentius van Duuren is als smid op 31-01-1773 te Asten getrouwd met Maria Francisci van de Vorst, geboren te Asten op 10-12-1752 als dochter van de bovengenoemde Franciscus Peters van de Vorst en Petronella Wilhelmi Roefs:

image009.jpg

Het gezin van Adrianus Laurentius van Duuren en Maria Francisci van de Vorst:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 04-03-1774 Kind Asten ±1774
2 Helena Asten 26-12-1776 Asten 17-02-1805
Wilhelmus Joannis Verberne
Asten 08-04-1846 zie Prins Bernhardstraat 24
3 Hubertus Laurentius Asten 27-05-1779 Ongehuwd Asten 30-04-1807
4 Francisca Asten 06-10-1782 Asten 25-09-1803
Jan Arnoldus van Hoof
Bakel 30-04-1860
5 Petrus Asten 19-11-1784 Ongehuwd Asten 05-02-1819
6 Dymphna Maria Asten 26-03-1787 Deurne 29-01-1815
Hendricus Verberne
Deurne 01-10-1828 Liessel
7 Johanna Asten 27-02-1789 Asten 26-11-1815
Johannes Loomans
Asten 21-04-1821 zie Jan van Havenstraat 38
8 Franciscus Asten 31-03-1791 Kind Asten 12-05-1791
9 Anna Elizabeth Asten 04-12-1792 Asten 21-04-1820
Hendrikus Vlemmings
Asten 27-03-1878

Adrianus Laurentius van Duuren heeft tot laat in de nacht in de herberg van Cornelis Lintermans, gehuurd van Marcelis van Bussel aan de huidige Marktstraat (zie Voormalig huis G583), doorgebracht en wordt door de veldwachter aangesproken:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 162; 17-02-1775:
Hendrik Halthausen, ondervorster en nagtroeper, verklaart dat hij, in de nacht van de 12e op de 13e, rondgaande in het Dorp, te circa half twee, volk hoorde en licht zag in de herberg van Cornelis Lintermans, bij de Kerk. Hij is naar binnengegaan en trof daar aan, zittende bij het vuur, Adriaan van Duuren en Peter van Hugten. Hij heeft hen gezegd dat zij naar huis zouden gaan. Adriaan van Duuren zei hierop tegen hem: "Schobber, wat doede gij hier in huys, het zijn U affairen niet". Peter van Hugten vatte de tang op en die in zijn hand hebbende, beide opstaande en naar hem toekomende werd hij door Peter van Hugten gedreigd of hij hem met de tang wilde slaan. Cornelis Lintermans is toen tussenbeide gekomen en heeft gesust waarop hij, deponent, uit het huis is weggegaan.
Verder verklaart hij dat hij in dezelfde nacht, om vier uur, komende bij de Mart, aan de Poel, Peter van Hugten is tegengekomen, welke met zich leidde een koe, zwart en wit van haar. Hij heeft hem aangesproken en gevraagd waar hij met dat beest vandaan kwam. Waarop deze antwoordde: "Dat zijn U affairen niet" en is doorgegaan. Voorschreven beest is maandag laatstleden in de stal van Peter van Hugten gevonden en door hem, Peter, in de stal van de weduwe Gerrit van Riet gebracht.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 165 verso; 01-04-1775:
Cornelis Lintermans, herbergier, verklaart, dat, op 12 februarij laatsleden, Arnoldus van Gerwen een koe in zijn stal gebracht heeft om aan Peter van Hugten te leveren. Hij weet niet of Peter die koe ontvangen heeft en ook niet waar deze gebleven is. Peter van Hugten is op de voorschreven dag en avond ten zijne huize blijven zitten tot kort nadat Hendrik Halthuysen hem en Adriaan van Duuren had vermaand om naar huis te gaan. Adriaan is eerst weggegaan en daarna Peter van Hugten, zonder beest of koe bij zich te hebben. Een ander bevestigd onder eede.

Adrianus Laurentius van Duuren treedt op als voogd voor de kinderen van zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 63; 16-12-1779:
Adriaan van Duuren is aangesteld als voogd over Willemyna en Catarina, onmondige kinderen van wijlen Joost van Wetten en Maria Roefs, te Ommel. Van vaderszijde was geen voogd te vinden of bekend. Daarom heeft Adriaan van Duuren als naaste en bequaamste van moederssijde sulx aangenomen en is hier mede gecompareert. Tomas Coolen als ook nog van de vrienden zijnde belooft den voornoemde Adriaan van Duuren te sullen helpen.

Asten Rechterlijk Archief 151; 21-12-1779:
Adriaan van Duuren, als voogd over de onmondige kinderen van wijlen Joost van Wetten en Maria Roefs, met name Willemyna en Catarina. Tomas Coolen is toeziend voogd. Hij verkoopt gereede goederen onder ander twee koeien ƒ 48,-; een os ƒ 20,-; een varken ƒ 16,-; twee karren ƒ 9,-; landbouwgereedschap en huishoudgerei. Totale opbrengst ƒ 190,-.

Adrianus Laurentius van Duuren verklaart dat zijn overbuurvrouw Hendrina Janssen Vreijcken (zie Voormalig huis G663) zwaar door de dysenterie is getroffen en hulp nodig heeft:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 267; 24-07-1780:
Mattijs Herings, Adriaan van Duuren en Arnoldus Gragtmans verklaren ter instantie van Peter Verheggen, te Weert en Hendrik Royackers, te Westerhoven dat bij hun ondervinding, als naburen van Hendrien Vijken, weduwe Antoni Verreyt, dat deze sedert de gegraseerende siekte van den gepasseerde jaare niet wel bij haar sinne is geweest hetwelk van tijt tot tijt erger is geworden en nu nog onlangs na het overlijden van haar man in soo ellendige staat is geworden dat deselve niet in staat is haar huyshouden gade te slaan, veel min haar selve en drie kinderen te besorge off te bestieren. En dat het hoognodig is dat daarin wordt voorzien.

Adrianus Laurentius van Duuren koopt nog een huisje in de Molenstraat van Joseph Sauvé:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 203 verso; 05-01-1782:
Joseph Sauve verkoopt aan Adriaan van Duuren een klein huiske met de helft van het aangelag in de Moolestraat 3 copse gekomen van zijn vader, ene zijde Jacobus van Ravesteyn, andere zijde Marcelis van Bussel, ene en andere einde de straat. Koopsom ƒ 225,-.

Adrianus Laurentius van Duuren wordt aangesteld als borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 83; 30-12-1784:
Adriaan van Duuren en Gerrit Francis Kerkers worden aangesteld tot borgemeesters over 1785. Tot setters worden benoemd Hendrik Vinken en Pieter van Maris.

Adrianus Laurentius van Duuren erft een schaapskooi en land in Nuenen bij het overlijden van zijn vader op 23-06-1788 te Nuenen, volgens de Schepenbank Nuenen en Gerwen 70 akte 156; 02-02-1789:

image011.jpg

Op 11-10-1798 transporteert hij deze goederen voor een bedrag van ƒ 600,- aan Joost van Son, man van Catharina van Col, een nicht van zijn vrouw Dimphna Joannes van Col.

Adrianus Laurentius van Duuren verklaart dat de vrouw van Theodorus Sengers krankzinnig is geworden en hulp behoeft:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 108; 16-08-1792:
Adrianus van Duuren, Jan van Velhoven, wonende als dienstknecht bij Theodorus Sengers. Zij verklaren ter requisitie van voornoemde Theodorus Sengers dat zij seer wel weten dat Antonetta Fransen, vrouw van hem, requirant, nu nog korte tijd geleden zeer onpasselijk geweest is, waaruit een ijlhoofdigheid is gevolgd of ontstaan is. Dat door het dagelijks verkeer en omgang ten huize van de requirant het hen toeschijnt dat Antonetta Fransen 'd eene dag kranksinniger dan wel de andere schijnt te weesen. Dat zij echter niet buiten bewaring en nauwkeurig toezicht gelaten kan worden. Comparanten oordelen het daarom zeer nodig, dat zij, tot voorkoming van ongelukken niet alleen, maar ook op hoop van herstel op een secure en stille plaats onder goed toezicht bezorgd wordt.

Adrianus Laurentius van Duuren moet als schepen de erfgoederen van de overleden kasteelbewoner Jan Reynier Buteux verzegelen:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 88 verso; 03-10-1795:
Wij, Godefridus Sauve, president, Adriaan van Duuren, schepen en Abraham van Nouhuys, secretaris, hebben ons ter requisitie van Christiaan Reynaud, Grave van Bijland, begeven naar het kasteel van Asten, in huur en gebruik bij Jan Reynier Buteux, te kennende gevende dat voorn. Jan Reynier Buteux, deze namiddag, alhier, overleden was. En vermits niemand van de erfgenamen van de overledene hier present was heeft de requirant ons verzocht of de voornaamste effecten mogten worden gesecureert en versegelt. Door ons zijn verzegeld een groot en kleyn koffer, een silver buffet, een bierkan, waarin sleutels onversegelt, en twee cachettes, staande alnog daarbij een korfje met papieren beneffens een oly en asijnstelsel en eyndelijk bijgebragt en versegelt een laaytafel waarin gelt. Al nog op een bovenkamer de linnenkast. Op de knechtskamer, zijnde een benedenkamer een kabinet. Staat te weten dat uit het buffet, voor gebruik, uitgenomen zijn zes zilveren lepels, vorketten en messen, met groene hegten. Blijvende al het overige aan de overledene gecompeteert hebbende onverzegeld omdat er geen specifieke opgave van gedaan was en dus ook geen inventaris kon worden opgemaakt.

Adrianus Laurens van Duuren krijgt nog geld van Jacobus Meulenberg:
Asten Rechterlijk Archief 104 folio 169; 24-01-1801:
Jacobus Meulenberg is schuldig aan Adriaan van Duuren ƒ 50,- à 4%. Borg groes de Caris in de Steegen 3 lopense. Huurprijs perceel ƒ 7,- per jaar.

Als schepen moet Adrianus Laurentius van Duuren een afgesloten weg in de Stegen inspecteren:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 28-8-1805:
Wij, Theodorus Johannis Sengers, schout, Andries Timmermans en Adriaan van Duuren, schepenen, naast Abraham van Nouhuys, secretaris, hebben ons ter instantie van Leendert Bots, begeven naar zekeren weg in de Steegen en bevonden dat niet alleen van voren aan voorschreven weg neven het huis van Jan Aart Zeegers een draaiboom om voorschreven weg te kunnen afsluiten, hing maar ook dat aan het einde deze was opgesloot.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Adrianus Laurentius van Duuren eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 47 Dorp Bewoners nummer 47 Dorp
1798 Adriaan van Duuren Adriaan van Duuren, Petronella Bouwmans
1803 Adriaan van Duuren Adriaan van Duuren

Adrianus Laurentius van Duuren is op 16-04-1809 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

image013.jpg

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van zijn weduwe Maria Francisci van de Vorst:

Kadaster 1811-1832; G470:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 69 el, het Dorp, klassen 6.
Eigenaar: Weduwe van Adriaan van Duuren.

image015.jpg

image017.jpg

Maria Francisci van de Vorst is op 10-06-1842 te Asten overleden en bij een scheiding en deling valt het huis ten deel aan dochter Anna Elizabeth van Duuren, geboren te Asten op 04-12-1792. Zij is op 21-04-1820 te Asten getrouwd met smid Hendrikus Vlemmings, geboren te Bakel op 22-05-1791 als zoon van Godefridus Vlemmings en Maria van de Cruijs. Hieronder het gezin van Anna Elizabeth van Duuren en Hendrikus Vlemmings:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Adrianus Asten 30-10-1822 Kind Asten 30-11-1826
2 Godefridus Asten 30-07-1825 Kind Asten 17-10-1831
3 Petronella Asten 09-09-1827 Asten 24-01-1852
Joannes van den Eijnden
Asten 17-04-1902 zie Voormalig huis B56
4 Maria Asten 11-09-1829 Kind Asten 11-09-1829
5 Laurens Asten 29-08-1830 Ongehuwd Helden 07-08-1903 Smid
6 Maria Asten 26-03-1833 Asten 12-02-1858
Mathijs Berkers
Asten 24-01-1905 zie Oostappensedijk 36
7 Johanna Maria Asten 13-03-1838 Asten 25-05-1868
Peter van de Waarsenburg
Asten 08-03-1890

Hendrikus Vlemmings is op 25-09-1852 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we Anna Elizabeth van Duuren als winkelierster tegen op huizingnummer A16b:

image019.jpg

Ook in de periode 1869-1879 woont Anna Elizabeth van Duuren met haar zoon Laurens Vlemmings en dienstmeid Johanna Dirks in het huis met dan huizingnummer A27:

image021.jpg

In het verhaal 'Peer de Wever'1 van de Astense schrijver H. Hollidee (zie Levensbeschrijving van Elard Albert Rovers) komen bij het overlijden van Peer de namen van Elisabeth (Miebeth) van Duuren en dienstmeid Johanna (Hanna) Dirks voor.

Smid Laurens Vlemmings vertrekt in 1874 naar Helden en Anna Elizabeth van Duuren is op 27-03-1878 te Asten overleden. Bij de scheiding en deling komt het huis in handen van Peter van de Waarsenburg. Het perceel met kadasternummer G469 wordt verkocht (zie Voormalig huis G1447) en dit huis krijgt dan kadasternummer G1449, zoals te zien is op nevenstaand kadasterplaatje. Zuidoostelijk van dit huis is nog een smal huis met kadasternummer G1450 (zie Voormalig huis G471).

Vanuit het nevenstaande huis (zie Voormalig huis G471) komt wonen schoonzoon Peter van de Waarsenburg, geboren op 03-01-1843 te Lierop als zoon van Wilhelmus van de Waarsenburg en Francina Vlemmix. Hij is als kleermaker op 25-05-1868 te Asten getrouwd met Johanna Maria Vlemmings, geboren te Asten op 13-03-1838 als dochter van Hendrikus Vlemmings en Anna Elizabeth van Duuren.

image023.jpg

Peter van de Waarsenburg was ook bekend als 'Piet de koster' en ook over de periode 1879-1890 woont hij met zijn gezin in het huis met huizingnummer A27:

image025.jpg

Johanna Maria Vlemmings is op 08-03-1890 te Asten overleden en Peter van de Waarsenburg woont ook over de periode 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 met zijn kinderen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A25, A28 en A29:

image027.jpg

Peter van de Waarsenburg is op 22-01-1911 te Asten overleden en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27-01-1911 wordt zijn overlijden bekend gemaakt:

image029.jpg

Het huis wordt overgenomen door dochter Elisabeth van de Waarsenburg, geboren op 08-08-1873 te Asten. Zij is op 21-04-1899 te Asten getrouwd met brievenbesteller Franciscus van der Zanden, geboren te Lierop op 03-01-1860 als zoon van Franciscus van der Zanden en Johanna Maria Kolen. In de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A28, ook bekend staand als Molenstraat 10:

image031.jpg

Elisabeth van de Waarsenburg is op 26-12-1921 te Asten overleden en Franciscus van der Zanden is op 04-06-1922 te Asten overleden. Hun dochter Maria Magdalena (Marie) van der Zanden, geboren te Asten op 23-01-1900, wordt eigenaar en gezinshoofd en ook over de periode 1930-1938 woont zij samen met broers en zussen in het huis aan de Molenstraat 10:

image033.jpg

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-08-1934 wordt dit huis en het nevenstaande huis nog omgebouwd tot nieuwe huizen:

image035.jpg

Onder dezelfde kadasternummers G1449 en G1450 zijn de huizen verbouwd, maar daar is geen kadasterkaart van. Op de nevenstaande kadasterkaart na een nieuwe verbouwing rond 1942 zijn de kadasternummers G1448 (tuin), G1449 (dit huis), G1450 (smalle huis) en diens voorganger G471 nog te zien.

 

 

 

Wilhelmus (Wim) van der Zanden valt regelmatig in de prijzen bij de puzzels met de wijzers van de klok mee, de Nieuwe Tilburgsche courant van 01-04-1933, de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 21-03-1936 en van 11-03-1939:

image037.jpg

image041.jpg

image039.jpg

Maria Magdalena (Marie) van der Zanden is onderwijzeres op de Antoniusschool in Heusden (zie Onderwijzers op de Antoniusschool) en hieronder een foto van de klas met geheel links juffrouw Marie van der Zanden:

image043.jpg

Zij is ook secretaresse van de Missienaaikring, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27-05-1937:

image045.jpg

Petrus (Piet) van der Zanden is administrateur en boekhouder en werkte als redacteur bij het Peelbelang. Verder is hij bekend als schrijver van onder andere het boek 'De slag om de Peel'. Ook heeft hij het verhaal 'De reus van het dorp' van de Astense schrijver H. Hollidee toegevoegd in een nieuwe uitgave van diens werk in 'Schetsen uit het Noordbrabantse volksleven'.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-05-1935 heeft de familie van der Zanden een winkelhuis te huur en rechts in Peelbelang van 12-05-1945 wordt gezocht naar een werkster:

image047.jpg image049.jpg

Rond 1943 wordt, zoals hierboven al genoemd, het huis samen met het naastgelegen huis herbouwd (zie Voormalig huis G471) tot een blok van twee woningen met kadasternummer G2595.

De 3 zussen en 2 broers van der Zanden zijn allen ongetrouwd gebleven. Henriette van der Zanden is op 15-02-1964 te Asten overleden, Wilhelmus (Wim) van der Zanden is op 25-02-1983 te Geldrop overleden, Petrus (Piet) van der Zanden is op 06-05-1983 te Geldrop overleden, Maria Magdalena (Marie) van der Zanden is op 16-01-1987 te Asten overleden en Gerarda (Ger) van der Zanden is op 11-02-1997 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

image051.jpg image055.jpg
image057.jpg image059.jpg

Het huis bestaat niet meer en heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1708 Johannes Joris van Hoof Asten 16-03-1668
Dorp huis 47
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan van Hooff Asten 16-03-1668 Francis Groot
1741 Jan van Hooff Asten 16-03-1668 Hendrik Adriaans
1746 Jan van Hooff Asten 16-03-1668 Joost Cranenbroek
1751 Jan van Hooff Asten 16-03-1668 Antoni Metten
1756 Huijbert van Hoof Asten 30-03-1696 Jan Hoefnagels
1761 Huijbert van Hoof Asten 30-03-1696 Jan Hoefnagels
1766 Francis van de Vorst, nieuw huijs Asten 09-01-1718 Jan Hoefnagels, Dries Bertens, Goortje Mennen
1771 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718 Christoffel Milten, Hendrien Cornelis
1776 Francis van de Vorst, afgebrant Asten 09-01-1718 Adriaan van Duuren Nuenen 24-05-1746
1781 weduwe en kinderen Francis van de Vorst Asten 08-03-1725 Adriaan van Duuren, Geertruij van Geffen Nuenen 24-05-1746
1798 Adriaan van Duuren Nuenen 24-05-1746 Adriaan van Duuren, Petronella Bouwmans Nuenen 24-05-1746
1803 Adriaan van Duuren Nuenen 24-05-1746 Adriaan van Duuren Nuenen 24-05-1746
Kadasternummer G470
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G470 1832-1842 Maria Francis van de Vorst Asten 10-12-1752 weduwe van Duuren
G470 1842-1878 Anna Elizabeth van Duuren Asten 04-12-1792 weduwe Vlemmings
G1449 1878-1911 Peter van de Waarsenburg Lierop 03-01-1843 vereniging
G1449 1911-1921 Elisabeth van de Waarsenburg Asten 08-08-1873
G1449 1921-1938 Maria Magdalena van der Zanden Asten 23-01-1900
Molenstraat 10
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1809 Adrianus Laurens van Duuren Nuenen 24-05-1746 Maria Francis van de Vorst Asten 10-12-1752 16-04-1809
1809-1842 Maria Francis van de Vorst Asten 10-12-1752 weduwe van Duuren 10-06-1842
1842-1852 Hendrikus Vlemmings Bakel 22-05-1791 Anna Elizabeth van Duuren Asten 04-12-1792 25-09-1852
1852-1859 Anna Elizabeth van Duuren Asten 04-12-1792 weduwe Vlemmings
A16b 1859-1869 Anna Elizabeth van Duuren Asten 04-12-1792 weduwe Vlemmings
A27 1869-1874 Anna Elizabeth van Duuren Asten 04-12-1792 weduwe Vlemmings 27-03-1878
A27 1874-1879 Peter van de Waarsenburg Lierop 03-01-1843 Johanna Maria Vlemmix Asten 13-03-1838
A27 1879-1890 Peter van de Waarsenburg Lierop 03-01-1843 Johanna Maria Vlemmix Asten 13-03-1838 08-03-1890
A25 1890-1900 Peter van de Waarsenburg Lierop 03-01-1843 met kinderen
A28 1900-1910 Peter van de Waarsenburg Lierop 03-01-1843 met kinderen
A29 1910-1911 Peter van de Waarsenburg Lierop 03-01-1843 met kinderen 22-01-1911
A29 1911-1920 Franciscus van der Zanden Lierop 03-01-1860 Elisabeth van de Waarsenburg Asten 08-08-1873
A28 1920-1921 Franciscus van der Zanden Lierop 03-01-1860 Elisabeth van de Waarsenburg Asten 08-08-1873 26-12-1921
A28 1921-1922 Franciscus van der Zanden Lierop 03-01-1860 met kinderen 04-06-1922
A28 1922-1930 Maria Magdalena van der Zanden Asten 23-01-1900 met broers en zussen
10 1930-1938 Maria Magdalena van der Zanden Asten 23-01-1900 met broers en zussen
Referenties
  1. ^Verhalen uit de vergetelheid; Heemkundekring De Vonder, Asten-Someren; De Astense schrijver H. Hollidee, bladzijde 220-232

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 november 2023, 16:09:03

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen