logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G476

Dit huis, daterend uit circa 1700 en waarschijnlijk eerst een huis met stal gelegen op de hoek van de huidige Burgemeester Wijnenstraat en de Markt, is in eigendom van Wilhelmus Jan Loomans, geboren te Asten op 12-07-1691 als zoon van Johannes Petri Loomans en Helena Joannis Slaets (zie Voormalig huis G479). Hij is te Asten op 16-10-1717 getrouwd met Angela Walteri Hoefnagels, geboren te Asten op 04-03-1694 als dochter van Wouter Jansen Hoefnagels en Helena Henrici Doensen (zie Koningsplein 10):

Liber Matrimonalis Communitatis Astensis dius dem Nomina Conjugatum ab An, 1717.
Juncti sunt matrimonio Wilhelmus Loomans et Angela Hoefnagels; testes Henricus Tho Poel et Joannis Sijmons.

Trouwboek van de Astense gemeenschap met de namen van de echtparen vanaf het jaar 1717.
In huwelijkse echt gebonden Wilhelmus Loomans en Angela Hoefnagels; getuigen Henricus Tho Poel en Joannis Sijmons.

image001.jpg

Het gezin van Wilhelmus Jan Loomans en Angela Walteri Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 27-09-1718 Kind Asten ±1718
2 Johanna Maria Asten 24-02-1721 Asten 25-05-1749
Hendrik Peters Verberne
Asten 24-02-1765
3 Petrus Asten 13-07-1723 Kind Asten ±1723
4 Walterus Asten 03-03-1729 Kind Asten ±1729

Willem Jan Loomans verleent assistentie aan zijn schoonmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 2; 05-10-1725:
Heylke weduwe Wouter Hoefnagels geassisteerd met Willem Jan Loomans, haar schoonzoon, draagt over aan Jan van Riet het collecteboek van Hoofdgeld ingegaan 01-10-1723, dat zij voor de helft moest collecteren, alsmede de andere helft die door Lijske weduwe Hendrik Jan Hoefnagels gecollecteerd zou worden. Jan van Riet zal deze collecten verder innen en ontvangen en zal de overdragers daarvan kost- en schadeloos houden. Het beurloon is 6%.

Van zijn schoonouders erft Willem Jan Loomans nog een huis met de naam 'de Valck', dat gelegen moet hebben aan het huidige Koningsplein:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 98; 19-01-1728:
Lauwies Hurckmans getrouwd met Alegonda Wouter Hoefnagels, te Deurne, Willem Jan Loomans getrouwd met Engel Wouter Hoefnagels, Evert Hurckmans getrouwd met Josyna Wouter Hoefnagels, te Deurne, Francis Verrijt als momboir over het onmondige kind van Jan Jansse Verrijt en Jenneke Wouter Hoefnagels, Maria Wouter Hoefnagels weduwe Huybert Frans Huybers. Allen kinderen en erven van Wouter Hoefnagels en Heylken Doensen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e en 2e lot samen: Willem Jan Loomans en Louwies Hurckmans huis, hof en aangelag 'de Valck' ontrent de Kerck in het Dorp, ene zijde erven Francis van Rijt, andere zijde Arnoldus van den Eynden, ene en andere einde de straat; groes agter Ostaden 4 lopense; groes den Bogt te Ommel 1 copse; land aan de Molen 1½ lopense; ƒ 140,- ten laste van Gijsbert Jan Hoefnagels.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 80; 25-02-1728:
Lauwies Hurkmans, te Deurne getrouwd met Alegonda Hoefnagels verkoopt aan Willem Jan Loomans de helft van huis, hof en aangelag bij de Kerck in het Dorp genaamd 'de Valck' geheel ½ lopense, ene zijde erven Teunis van Rijt, andere zijde Arnoldus van den Eynden, ene einde een straat, andere einde een straatje; de helft van en groesveld agter Ostaden 4 lopense; de helft van een groesveld aan den Bogt te Ommel 1 copse; de helft van een akker aan de Molen 1½ lopense; de helft van een kapitaal van ƒ 140,- met de achterstaande intrest ten laste van Jan Gijsbers Hoefnagels. Een en ander zoals hij de goederen heeft verkregen van zijn vrouwe ouders scheiding en deling de dato19-01-1728. Koopsom ƒ 250,-.

Er is onenigheid over het transport van vaten van Maastricht naar Asten en daarbij komt de naam 'den Snipsen' als bijnaam voor Willem Jan Loomans naar voren:

Asten Rechterlijk Archief 21 folio 2; 21-02-1729:
Antoni Voermans, aanlegger contra Willem Jan Lomans, gedaagde. Aanlegger vraagt voldoening van vijff bottertoppen en een haerington ter somme van 5 gulden 14 stuiver die hij, te Maestright, bij Jacob Hennekens, had staan en door gedaagde zijn opgeladen. Gedaagde zegt van Antoni Voermans geen botertobben nog haringhton opgeladen te hebben doch dat Hennekens hem vijf tobben en een ton had meegegeven in plaats van andere, die Hennekens van hem had aangenomen.
Bijlage: Jacob Hennekens verzoekt aan Willem Jan Lomans om de zes tonnen die hij bij hem opgeladen heeft aan Toni Franssen terug te geven de dato 22-01-1729.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 154; 31-05-1729:
Francis Willem Loomans, Francis Jan Canters en Jan Jan Peeter Smits. Zij verklaren ter instantie van Anthoni Frans Voermans dat zij, deponenten, te Mastright zijnde, op 18 mei laatstleden ten huize van Jacobus Hennekens, herbergier, in den Blauwen Leeuw, duidelijk en zeer wel hebben verstaan dat Jacobus Hennekens uit zichzelf en ongevraagd, vroeg aan de vrouw van Anthoni Frans Voermans, daar ook present zijnde: "Seyt ghij weder goet maten met den Snipsen" bedoelende Willem Jan Loomans, te Asten. Waarop zij antwoordde: "Daar ben ick niet quaet maten met". Verder vroeg Hennekens: "Hebt ghij U botertobben van Willem Jan Loomans wederom?" Waarop zij zei: "Neen, want hij, Willem Jan Loomans, seyt, dat ghij, Hennekens, die hem hebt gegeven in voldoeninge van andere botertobben, die ghij alvoorens van hem hebt aangevardt ende siet daar in de rolle van Heere Schepenen van Asten wat hij daar op heeft doen schrijve". Waarop, Hennekens, na de rolle gelezen te hebben zei: "Dat lieget Willem Jan Loomans want ick hebbe hem die opgeladen, seggende, dit sijn de tobbe van Antoni Franse". En dat Willem Jan Loomans hierop antwoordde: "Dat sien we wel, want sijn merck staat daar op". Hij heeft Loomans belast dat hij die aan Anthoni Fransen zou restitueren hetwelk Loomans heeft aangenomen en zei: "Wij sijn goede vrienden en wij staan het oock soo qualijck met malkander niet dat hij daarvan sal seggen, want ick ben daar nu seer mede verlegen". Waarop Hennekens zei: "Dan nemt se mede".

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 157 verso; 20-06-1729:
Alzo questie en verschil is ontstaan tussen Antoni Frans Voermans ter eenre en Willem Jan Loomans ter andere zijde betreffende de zes botertobben, te Mastright, ten huize van Jacobus Hennekens, opgeladen en welk verschil zo ver is opgelopen dat het gekomen is voor het gerecht van Asten. Om verdere onkosten en ongelegenheden te voorkomen is, door tussenkomst van goede vrienden, een overeenkomst gemaakt:
Antoni Frans Voermans zal in plaats van de opgeladen botertobben zes andere tobben leveren ten huize van Hennekens. Ieder zal zijn eigen onkosten voldoen doch Willem Jan Loomans zal aan Antoni voorschreven twee ducatons betalen. Indien woorden van injurie gevallen zijn, dan zullen deze niet gezegd zijn. Willem Jan Loomans betaald het officie.

Willem Jan Loomans koopt een deel van een tiende:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 183 verso; 04-01-1732:
Peeter Antony de Laure, geassisteerd met Otto van den Boer, beiden te Eindhoven, met toestemming van Theodora de Laure getrouwd met Johannes Cranen, wonende te Brussel, in de Zellebroecstraat, in de parochie van Onze Lieve Vrouw ter Capelle, verkopen aan Willen Jan Loomans 1⁄10e deel in de helft van een koren- en smaltiende te weten de Braselse en Wijtflietse tiende. Belast met 1⁄10e deel in 6 vat rogge per jaar aan de Kempenaar.
Koopsom ƒ 210,. Lasten ƒ 11-14-6. Zoals het Theodora de Laure is aangekomen bij erfenis van wijlen Peeter Peeter de Laure, in leven notaris, te Eyndhoven.

Er wordt wat vreemde handelswaar aangetroffen in deze stal van Willem Jan Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 40; 26-08-1733:
Schepenen van Asten verklaren dat op de dato onderschreven, omtrent drie uur in de middag, bij ons zijn gekomen Jan de Relou, commis van de toll en Gerit van Riet, commis van de toll. Zij verzochten om huiszoeking, alzo een pactie van twee aangeslagen karren, toebehorende aan Piet van Dore, was weggeraakt. Aangekomen zijnde bij het huis van Willem Jan Loomans is in de schuur een pactie gevonden gemerkt met een grote letter R hetwelk door de voorschreven commiezen werd herkend en waarvan Willem Jan Loomans ontkende dat het zijn eigendom was. De commiezen hebben een inventaris gemaakt van hetgeen op de karren aanwezig was:
Een linnen toegenaaid zakje, een linnen zak met touw omwonden, een houten doos met citroenen, een dichtgenaaide ball gemerkt C.M., een ball met touw omwonden, een koffer met twee kluisters gesloten, een houten kist, gesloten en met touw omwonden, een ton, drie grote kisten, waarvan twee met kluisters gesloten.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 41; 26-08-1733:
Schepenen van Asten verklaren dat zij op verzoek van Jan de Relou en Gerit van Riet, commisen van de toll, zijn geweest ten comptoire van de toll, om aanwezig te zijn bij het openen van het paxie baell gemerkt PD en een grote R en hebben wij gezien, nadat het geopend was:
Theebou, een ander pakje van linnen en daarin bevonden 13 andere pakjes allen met groene thee, in het koffer, met twee kluisters gesloten, was een zwarte laken broek, verscheidene kleren, boeken en instrumenten om te opereren. Het koffer is in onze presentie weer gesloten en verzegeld. In een van de twee kisten is posteleyn bevonden. De kist is in onze aanwezigheid weer dichtgespijkerd. In de andere kisten was respectievelijk posteleyne en toeback.

Willem Jan Loomans was borgemeester, ofwel hij inde belastingen, en dat kon niet door iedereen gewaardeerd worden. 'Anna vertelt' verhaalt hier over een poging tot brandstichting bij Willem Jan Loomans1:

In oktober 1733 gebeurde weer zo iets. Borgemeester Willem Jan Loomans woonde midden in het dorp. Mattijs Joost van Bussel liep 's morgens tussen 8 en 9 uur op 8 oktober 1733 langs dat huis en zag op straat een linnen lont liggen. Zonder vuur, maar wel aangebrand. Tegen Loomans riep hij: "Baas, ziet wat vind ik hier". Loomans liet hem de lont weer op dezelfde plaats terugleggen en hij waarschuwde de schepenen van Asten. Op hetzelfde tijdstip vonden Jacob Tomas Arts en de zeventienjarige knecht Antony Antony Cuypers bij de deur van de schop bij het huis van kerkmeester Pieter van Riet ook zo'n linnen lont. Ook die was zonder vuur en aangebrand. Vanwege die poging tot brandstichting bij enkele dorpsbestuurders werden weer maatregelen genomen. Het huis van de klagende borgemeester werd van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens bewaakt. De rotmeesters moesten de bewaking regelen. Wie niet kwam opdagen moest een boete betalen van 1 gulden en 5 stuivers.

Het is duidelijk dat Willem Jan Loomans een koopman was die regelmatig naar Maastricht en Luik goederen bracht en haalde:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 19; 15-03-1734:
Jan Caspersteyn, te Helmont, aanlegger contra Willem Jan Loomans, gedaagde. Betaling vanƒ 11-19-0 vrachtkosten van 600 pond ijzerwerk van Luyck naar Helmont door aanlegger gedaan. Gedaagde zegt de bewuste vracht nooit gedaan te hebben. Als hij dit beloofd heeft zal hij het alsnog doen mits acht dagen van te voren opgegeven. Gedaagde wordt opgelegd de vracht te doen of deƒ 11-19-0 te restitueren.

Angela Walteri Hoefnagels is als Engelie Willem Loomans te Asten op 13-11-1734 overleden en in het huizenquohier van 1736 staat het huisje op naam van Wilhelmus Jan Loomans, hij woont op het Marktveld (zie Voormalig huis G479), en is het niet bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 49 Dorp Bewoners nummer 49 Dorp
1736 Willem Jan Loomans onbewoont

Wilhelmus Jan Loomans wil goederen verkopen, maar mag dit niet vanwege het feit dat het ook erfgoederen van zijn dochter zijn:

Asten Rechterlijk Archief 33 – 52; 02-03-1739:
Willem Jan Loomans getrouwd geweest met Engel Wouter Hoefnagels is eigenaar van huis, schuur en landerijen op Voordeldonk. Hem aangekomen bij transport 28-08-1733. Hij heeft deze goederen bij provisie verkocht aan Philips Lintermans, doch kan deze niet wettelijk verkopen vanwege zijn onmondige kind. De provisionele verkoopsom was ƒ 100,-. Hij verzoekt aan het College om de verkoop te approberen.

Om dit in de toekomst te voorkomen besluit Wilhelmus Jan Loomans om zijn goederen te verdelen en heeft daarvoor een voogd nodig:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 504; 01-06-1739:
Gezien het request aan het College van Willem Jan Loomans waarin hij te kennen geeft dat hij van intentie is met zijn minderjarige dochter, Johanna Maria, een staat en inventaris van de boedel op te maken zoals hij die heeft bezeten met wijlen zijn vrouw, Engel Hoefnagels. De dochter moet hiervoor van een voogd voorzien zijn en hij draagt voor Evert Hurkmans, te Deurne zijnde van de naaste bloede van, zijn suppliants, overleden vrouw. Omdat de overige bloetvrienden allemaal buiten het territoir van dese staat sijn woonende verzoekt hij of naast Evert Hurkmans, een der leden van het College, zijn dochter kan bijstaan. Naschrift: De drossard neemt deze taak op zich.

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 506; 15-06-1739:
Louis Hurckmans, te Deurne, wordt beëdigd als momboir over Johanna Maria Loomans, onmondige dochter van Willem Jan Loomans en Engel Hoefnagels.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van de goederen die Wilhelmus Jan Loomans en zijn dochter samen bezitten en dat getuigt van een destijds rijke inboedel:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 117 verso; 29-06-1739:
Inventaris van Willem Jan Loomans getrouwd geweest met Engel Hoefnagels van de goederen die hij heeft bezeten met zijn vrouw en van de goederen welke hij aangekocht heeft na het overlijden van zijn vrouw. Hij wil een scheiding en deling maken met zijn dochter, Johanna Maria Loomans.
Onroerende goederen: huis, stal, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde kinderen Jan Smits, andere einde Jan van Hooff; een klein huiske naast het voorschreven huis met een stal daaraan staande aan het Martvelt naast dat van de kinderen Jan Smits; een huis de Valk 3 copse, ene zijde de straat, andere zijde Andries Verrijt, ene einde Antoni Muyen, andere einde Arnoldus van den Eynden; land de Logten 3 lopense; land den Eyndenpoel 2 lopense; land de Logten 2 lopense; land de Heesacker 2½ lopense; land den Moolenacker 2 lopense; den Romersacker 1½ lopense; een hofstad gelegen aan de Kosterye, gekomen van Gerrit van Riet ½ lopense; land den Bruystenacker 2½ lopense; groes de voorste velden int Root 2 lopense; groes int Root 3 lopense; hooiveld int Root 2 lopense; groes tot Ostaden 4 lopense; de Pastorybeemt tot Ostaden 2 lopense; groes het Bosveltje 2 lopense; de helft van een groesveld het Swartbroek geheel 5 lopense; groes in de Bogten te Ommel 1 lopense.
Onroerende goederen die tijdens de weduwlijken staat zijn aangekocht: land de Meulenacker1½ lopense; den Vosselscheacker 2 lopense; land agter de Pastory 2 lopense; land aan het Kerkehuys 5 copse; land aan de voorste Pas ½ lopense; land het Venneke aan den Heesacker 1 lopense; het Fransmansvelt int Root 3 lopense; groes langs den Dijk int Root 2 lopense; de helft van een stuk groes het Bosveltje in Root geheel 3 lopense; groes de Pas lopense; 1⁄10e deel van een clamptiende de Braselse en Witveltse tiende bij transport Eyndhoven de dato 18-02-1721; 1⁄20e van voorschreven clamptiende hem aangekomen bij koop tijdens zijn huwelijk.
Roerende goederen: karren, paarden en ander voermanstuig en ander bouwgereedschap, een paard, een vierspannige kar, twee enkele karren, een slagkar, vier melkbeesten, drie kalveren.
Meubelen en huisraad: onder andere de grote kast, drie diverse tafels, drie kapstokken, zes diverse koperen ketels, drie lampen, negen tinnen borden, een zilveren kom, zes tafellakens, vier bedden met toebehoren.
Gelden die nog in te vorderen zijn: van Martinus de Cock, te Weert, wegens geleverde wijnenƒ 170-00-00; van Heesels, te Weert ƒ 37-10-00; van Francis de Cock, te Neerweert ƒ 25-00-00; van Cornelis Becx, te Helmont, wegens geleverde wijnen ƒ 60-00-00; van Martinus Jan Paulus ƒ 17-13-02; van Goort Kuypers en Joost Jan Wilberts wegens geleende gelden à 4% ƒ 100-00-00; van Jelis Laurensen wegens een restant obligatie ƒ 50-00-00; meer andere posten die nog open staan en wegens het verpondings- en bedenboek, 1723, welke tot voordeel van de boedel ingevorderd kunnen worden.

Uiteindelijk verdelen Wilhelmus Jan Loomans en zijn dochter Johanna Maria de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 123; 29-06-1739:
Willem Jan Loomans getrouwd geweest met Engels Hoefnagels, Jacobus Losecaat, drost, alhier en Evert Hurkmans, te Deurne, als aangestelde momboiren over Johanna Maria Loomans, minderjarige dochter. Zij maken een scheiding en deling.
1e lot krijgt Johanna Maria:
Onroerende goederen: huis, stal, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde kinderen Jan Smits, ene einde de straat, andere einde Jan van Hoof; een klein huiske naast het voorschreven huis met een stal daaraan aan het Martvelt naast kinderen Jan Smits; land de Logten 3 lopense; land den Eyndenpoel 2 lopense; land de Logten 2 lopense; land den Heesacker 2½ lopense; een hofstad aan de Kostery gekomen van Gerrit van Riet ½ lopense; groes de voorste velden int Rood 2 lopense; groes int Rood 3 lopense; hooiveld int Rood 2 lopense; groes tot Ostaden 4 lopense; den Vosselschacker 2 lopense; land agter de Pastory 2 lopense; land het Venneke aan den Heesacker 1 lopense; het Fransmansveltje int Root 3 lopense; groes langs den Dijk int Root 2 lopense; de helft van het 1⁄10e en 1⁄20e deel van de Braselsche en Witveltsche tiende.
Van de gelden: van Goort Jan Kuypers en Joost Jan Wilbers à 4%: ƒ 100,- van Jelis Laurensen rest obligatie; ƒ 50,- van Cornelis Becx, te Helmont wegens geleverde wijnen ƒ 60,-.
Huisraad en andere roerende goederen: de grote kast, zes stoelen, een bank en een kapstok enzovoorts echter geen landbouwgereedschap.
Gelden: volgens inventaris nog in te vorderen van Martinus de Cock en Francis de Cock, alsmede van personen te Keulen, Dusseldorp en andere plaatsen worden door Willem Jan Loomans ingevorderd en komen voor de helft aan de ontvanger van dit lot. Evenals de helft van de gelden nog komend uit de verpondingen en beden over 1723. De jaarlijkse lasten komen voor rekening van dit lot.
2e lot krijgt Willem Jan Loomans:
Onroerende goederen: een huis met een klein huiske bij en aan elkander gelegen 'de Valk' gelegen aan de Kerk; land de Logten ½ lopense; den Moolenacker 2 lopense; den Romersacker 1½ lopense; den Bruystenacker 2½ lopense; de Pastorybeemt tot Ostaden 2 lopense; groes het Bosveltje tot Ostaden 2 lopense; de helft van een groesveld het Swartbroek geheel 5 lopense; groes in de Bogten te Ommel 1 lopense; land den Meulenacker 1½ lopense; land aan het Kerkehuys 5 copse; land aan de voorste Pas ½ lopense; de helft van een groesveld het Bosvelt int Rood 3 lopense; groes de Pas 1 lopense; 1⁄10e en 1⁄20e deel van de helft van de Braselsche en Witveltsche tienden. De ontvanger van dit 2e lot zal blijven vergelden aan de Kerk van Asten ƒ 0-3-12 per jaar uit een meerdere rente van ƒ 0-7-8 per jaar; de verponding ƒ 9-3-6 per jaar behalve de verponding, tiend- en coninxbede.
Huisraad en verdere roerende goederen: meubelen, als bedden, stoelen, tafels enzovoorts, de landbouwwerktuigen.
Gelden: de gelden die nog in te vorderen zijn te Weert, Helmont, Keulen, Dusseldorp alsmede die uit de verpondingen, 1723, zullen ½ - ½ gedeeld worden met het 1e lot. Er zijn geen goederen aan enig leenhof leenroerig. De ontvanger van dit 2e lot beloofd de goederen, gevallen in het 1e lot, te vrijwaren en te garanderen van alle commer en calangie. Mochten nog renten, pachten of cijnsen, staande op de goederen, naar voren komen dan zullen deze ½ - ½ opgebracht worden.

Willem Jan Loomans heeft goederen verkocht en voldoet met het verkregen geld een lening:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio. 269; 29-12-1741:
Gerrit van Riet, commis van den tol, heeft ontvangen ƒ 214,- aan hem toegewezen, bij preferentie, uit de verkochte goederen van Willem Jan Loomans. Een en ander in voldoening van een obligatie van ƒ 200,- met intrest de dato 16-06-1738 ten laste van Willem Jan Loomans.

In het huizenquohier van Asten over de periode 1741-1746 staat het huis op naam van Johanna Maria Loomans en is zij ook de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 49 Dorp Bewoners nummer 49 Dorp
1741 Johanna Maria Loomans, huijske Johanna Maria Loomans
1746 Johanna Maria Loomans Johanna Maria Loomans

Uiteindelijk leeft Willem Jan Loomans in armoede:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 154; 25-09-1755:
Schepenen van Asten certificeren dat Willem Jan Lomans, wonende alhier, staande ter goeder naam en faam, die, alhier, geen goederen bezit en niet in staat is om enige regtscosten te voldoen zich wil begeven naar Antwerpen om daar in te vorderen ƒ 31-12-0 van een vat geleverde cremerij met verschot op comptoir te Meyl, hem uyt dien hooffde volgens sijn schultboek van Juffrouw Riemsnijer competerende sijnde gedaan den 7e october 1737. Wij hebben hem dese vermits zijn armoede pro deo gegeven.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 162; 20-10-1755:
Willem Jan Lomans, geeft procuratie aan Meester de Bock, te Antwerpen, om namens hem in te vorderen van Juffrouw Riemsnijder ƒ 31-12-0 van een vat geleverde cremerij, met verschot op het comptoir te Meyl gedaan op 07-10-1737 een en ander volgens het schuldboek van de comparant. Deze acte is pro deo gegeven wegens de armoede van de comparant.

Willem Jan Loomans is op 25-01-1758 te Asten overleden en heeft geen goederen nagelaten:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 33; 26-01-1758:
Gezien het request van Hendrik Verberne getrouwd met Johanna Maria Lomans, dat zijn schoonvader, Willem Jan Lomans, op 25-01-1758, te zijner huize is overleden. Achterlatende een dochter, zijn enig kind, zonder enige goederen. Suppliant heeft uit een christelijke liefde en verpligtinge zijn vrouws vader enige jaren verzorgd, gealimenteerd en onderhouden. Hij is genegen om zijn christelijke plicht te doen en de overledene te begraven. Zonder zich echter als erfgenaam te maken. Naschrift: De secretaris zal daarvan een behoorlijke acte maken.

Dochter Johanna Maria Willem Loomans is geboren te Asten op 24-02-1721 en op 25-05-1749 te Asten getrouwd met Hendrik Peters Verberne, geboren te Asten op 04-01-1718 als zoon van Peter Jan Hendrik Bernaerts en Johanna Paulus Coopmans (zie Voormalig huis G415):

image003.jpg

Het gezin van Johanna Maria Willem Loomans en Hendrik Peters Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 28-02-1750 Kind Asten 17-03-1755
2 Johannes Asten 03-11-1751 Kind Asten 01-04-1755
3 Wilhelmus Asten 16-12-1753 Asten 07-02-1779
Josijna Francis Kerkers
Asten 15-04-1785

Johanna Maria Loomans krijgt nog extra voogden toegewezen van haar vader:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 112; 16-07-1742:
Gezien het request van Willem Jan Loomans, als vader en voogd over zijn minderjarige dochter, Johanna Maria verwekt bij Engelina Hoefnagels dat vermits het overlijden van zijn mede-momboir, Evert Hurkmans, het nuttig en dienstig zou zijn dat zijn dochter, wegens het administreren der goederen, wederom twee andere brave en eerlijke personen werd toegewezen. Suppliant heeft voorgedragen van vaderszijde: Jan Goort Loomans en Louis Hoefnagels en van moederszijde Jan Tomas Hoefnagels en Louis Hurkmans. Met het verdere verzoek om de door ons aangestelden te qualificeren tot het negotieren van ƒ 125,- in plaats van ƒ 100,-.
Naschrift: Aangesteld als momboir worden Louis Hoefnagels en Peter Jan Aarts. Zij kunnen over ƒ 125,- tegen intrest, beschikken.

Johanna Maria Loomans heeft ook nog geld te goed uit de erfgoederen die haar oom Peter Jan Loomans en haar nicht Helena Loomans, geboren te Weert op 10-10-1724 en overleden te Weert op 23-12-1739, in Weert hebben achtergelaten:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 159; 06-05-1743:
Gezien het request van Louis Hoefnagels en Peter Jan Aarts, als momboiren van Jenne Maria Loomans waarin Willem Jan Loomans aan zijn dochter Jenne Maria, voor schepenen van Weert, heeft overgedragen al zijn rechten die hij heeft op de goederen gelegen te Weert en afkomstig van broeder, Peter Jan Loomans en zijn dochter Helena uit zijn huwelijk met Margareta Houtappels acte van renuntiatie nummer 1. Bij ingewonnen advies van een onpartijdige rechtsgeleerde is te verstaan gekregen dat alles rechtmatig verlopen is advies nummer 2. Wij hebben Goort Brengers weduwnaar van Margareta Houtappels, in tweede huwelijk, menigvuldig Verzocht tot een minnelijke scheiding en deling van de goederen in volle eigendom geweest van Peter Jan Loomans en voor de helft op voornoemde Willem Jan Loomans gedevolveert en op Margarita Houtappels. Tot nu toe is een en ander vruchteloos gebleven. Wij verzoeken U, ons te authoriseren om met rechtsmiddelen van Brengers een behoorlijke staat en inventaris van de goederen te verkrijgen. En deze daarna, samen met Brengers, onder de hand of publiek, te mogen verkopen.
Naschrift: Machtiging wordt door het College verleend.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 103; 22-11-1745:
Johanna Maria Loomans geeft procuratie aan haar vader, Willem Jan Loomans, om namens haar te ontvangen van Schenaarts, secretaris, te Weert, de koopgelden van de verkochte goederen van wijlen Peter Loomans, te Weert. Met dit geld wil zij aan de drossaard betalen ƒ 51-4-2 en verder hetgeen Louis Hoefnagels nog tegoed heeft.

Johanna Maria Loomans heeft een aardje naar haar vaartje en zit ook in de koophandel:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 180; 17-11-1747:
Johanna Maria Loomans is sedert enige tijd voor eigen rekening getrafikeert en koopmanschap bedrijvende in: kaas, genever, rijst, gepelde gerst, boter, spek, vlees, hammen, taback, brandewijn, beesten, paarden, haver etcetera. Zij kan deze handel niet meer alleen bedrijven en geeft machtiging aan haar vader, Willem Jan Loomans, om uit haar naam en namens haar, deel te nemen in dit koopmanschap. Hij zal gehouden zijn om goede rekening, bewijs en reliqua te doen aan haar, comparante.

Het huizenquohier van Asten over de periode 1751-1761 meldt eerst Hendrik Verberne als eigenaar en na zijn overlijden te Asten op 11-07-1760 zijn weduwe en het huis wordt aan derden verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 49 Dorp Bewoners nummer 49 Dorp
1751 Hendrik Verberne Joseph Raskee
1756 Hendrik Verberne Ambrosius Bakens
1761 weduwe en kinderen Hendrik Verberne Hendrien Cornelis

Zij woonden elders in Asten (zie Voormalig huis G479) en Johanna Maria Willem Loomans is als Maria Henrici Verberne te Asten op 24-02-1765 overleden. Kort na haar overlijden verkopen de voogden van haar zoon Willem Hendrik Verberne al enige huisraad:

Asten Rechterlijk Archief 155; 07-03-1765:
Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne, als voogden over Willem, onmondige zoon van Hendrik Peter Verberne en Johanna Maria Lomans, beiden overleden. Zij verkopen nagelaten roerende goederen onder andere een paard ƒ 60,-; twee koeien ƒ 66,-; een hoge kar ƒ 20,-; een slagkar ƒ 6,-; een bedpan ƒ 1,60; een koper theeketel ƒ 2,-; enige stukken spek à ƒ 0-3-4 per pond ƒ 11,-. Totale opbrengst ƒ 360,-.

Er wordt een staat en inventaris opgemaakt met de bezittingen en schulden, die zijn overgegaan op zoon Willem Hendrik Verberne, waaronder het kleine huisje:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 117 verso; 06-05-1765:
Staat en inventaris opgemaakt door Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne, als wettige voogden over Willem, onmondige zoon van Hendrik Verberne en Johanna Maria Lomans, beiden overleden, van hetgeen zijn moeder bij haar overlijden heeft nagelaten.
Onroerende goederen: een klein huiske en hof in het Dorp in huur en gebruik bij Hendrien Cornelis voor ƒ 11,- per jaar, ene zijde Jan Smits, andere zijde het volgende huis; het grote huis, schuur en stal in het Dorp in bewoning geweest bij de overledene; land de Logten 3 lopense; land den Eyndepoel 2lopense; land den Logten 2 lopense; den Heesacker 2½ lopense; de helft in de Hoffstad bij de Costerij 16 roeden; groes de Voorste velde int Root 2 lopense; een hooiveld int Root 2 lopense; groes tot Ostaden 4 lopense; land agter de Pastory 2 lopense; het Venneke aan den Heesacker 1 lopense; het Fransmansvelt int Root 3 lopense; groes int Root langs den Dijk 2 lopense; land den Haakacker 2 lopense. Deze goederen, met uitzondering van den Haakacker, zijn door de momboiren verpacht aan Huybert van der Laak voor ƒ 25,- per jaar en 25 vat rogge per jaar exclusief de lasten. Huurtermijn 4 jaar. Den Haakacker is vele jaren terug door de grootmoeder van de onmondige gebruikt en daarna door Gerrit Verberne, broeder van de vader van de onmondige.
Roerende goederen: deze zijn, nadat gebleken was het voordeligste te zijn, op 07-03-1765, publiek verkocht opbrengst ƒ 343-09-00. Buiten de verkoop is gehouden een bed en toebehoren, de beste grote kast, zeven tinnen schotels, 21 el linnen zijn aan de meid en knecht gegeven voor toebaat, de kleren van de moeder wilde de meid hebben in plaats van huur, een gouden kruis, een gouden ring, een zilveren haarijzer, een boek met zilveren slot, in geld gevonden ƒ 17-14-00, diverse ƒ 17-19-00. Totaal ƒ 379-02-00.
Schulden: kosten in overlijden en begraven ƒ 10-11-00; aan Mattijs Bruystens, die als knecht bij de onmondige zijn moeder inwonend is geweest ƒ 17-08-08; kosten bij de boedelverkoop ƒ 18-17-00; aan Jenneke Tijssen van Hugten als meid gewoond bij de ouders van de onmondige ƒ 8-00-00; aan Gerrit Verberne, oom van de onmondige, als knecht bij diens ouders ƒ 17-10-00; aan Francis van Hoek, als schoenmaker ƒ 0-07-00; voor de kleermaker en diverse ƒ 9-10-08; de ouders van de onmondige waren wegens een oude rekening van geleverde jenever, te Rotterdam, aan Gerard Dijkhoff schuldig ƒ 126,- hiervan zijn verscheidene aanmaningsbrieven gevonden. De moeder van de onmondige heeft tijdens haar ziekte verzocht dit bij accoord of anders te betalen. De voogden zijn, op 18 april laatstleden, te Rotterdam geweest en hebben daar, na accordering betaald ƒ 52-00-00; aan de vertering van twee personen naar Rotterdam vice versa ƒ 16-05-00.
Totaal ƒ 150-05-00.
Verdere schulden: aan Jacobus Losecaat ƒ 100,- à 4% schepenobligatie de dato 10-02-1746 met twee jaar intrest ƒ 108-00-00; een restant van het, in juli 1763, gekochte paard ƒ 13-17-14; aan Antoni Fransen wegens winkelwaren ƒ 2-11-08; aan Ambrosius Bakens als haammaker ƒ 1-07-08; aan Halbersmit als chirurgijn ƒ 10-05-00; aan Joost Voermans als smid ƒ 11-09-00; aan Jan Janse Smits wegens geleverd vlas en winkelwaar ƒ 8-09-00; aan Francis Koopmans wegens geleverde blockeƒ 1-03-08; aan doctor Beels, te Helmond ƒ 15-00-00; aan Jan Willem Coolen wegens gemaakte en geleverde schoenen ƒ 2-05-00; aan Adriaan Wijlen voor arbeyt ƒ 1-03-00; aan Hendrik Koopmans, mede-momboir, wegens geleverde waren aan de moeder van de onmondige ƒ 7-03-00; aan Willem Verhaseldonk een rest van een obligatie ƒ 50-00-00; aan Paulus Jan Verberne, te Someren wegens geleend geld ƒ 125-00-00; aan Elisabet Jan Willems wegens geleend geld ƒ 10-00-00; aan weduwe Jan Doensen wegens huur van haar dochter ƒ 6-00-00; de rest is dorps- en landslasten.
Totaal ƒ 591-19-12.

Aan huis en stallen moeten veel reparaties verricht worden die nog niet begroot zijn.

Asten Rechterlijk Archief 155; 12-07-1765:
Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne, momboiren over het onmondige kind van Hendrik Verberne verkopen de oogst te velde van Hendrik Verberne in 14 kopen. Opbrengst ƒ 210,-.

Zoon Wilhelmus Hendrik Verberne is geboren te Asten op 16-12-1753 en op 07-02-1779 te Asten getrouwd met Josijna Francis Kerkers, geboren te Asten op 07-12-1755 als dochter van Franciscus Gerardi Kerkers en Elizabeth Marcelis Deenen (zie Voormalig huis G826). Wilhelmus Hendrik Verberne is op 15-04-1785 te Asten overleden en Josijna Francis Kerkers is op 23-02-1794 te Asten hertrouwd met Hendrik Peter Verrijt, geboren te Asten op 27-08-1749 als zoon van Petrus Verreyt en Johanna Slegers (zie Voormalig huis B673):

image005.jpg

De gezinnen van Wilhelmus Hendrik Verberne met Josijna Francis Kerkers en van Josijna Francis Kerkers met Hendrik Peter Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 25-12-1780
2 Henricus Franciscus Asten 16-09-1783 Asten 11-02-1812
Wilhelmina Verberne
Someren 30-12-1837
3 Wilhelmus* Asten 21-08-1795 Lierop 20-05-1820
Josijna Bukkems
Asten 10-03-1862 zie Prins Bernhardstraat 19
4 Petronella* Asten 08-01-1797 Asten 25-04-1817
Joannes Aarts
Asten 20-01-1859 zoon Jacobus zie Voormalig huis G626
dochter Wilhelmina zie Voormalig huis G1414

*          kinderen uit het tweede huwelijk van Josijna Francis Kerkers

Om de schulden die zijn ouders hebben nagelaten te voldoen, krijgen de voogden van Willem Hendriks Verberne de opdracht om wat goederen te verkopen, waaronder ook een erfenis van zijn grootmoeder van vaderszijde:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 67; 05-05-1766:
Gezien het request van Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne momboiren over Willem, onmondig kind van Hendrik Verberne en Johanna Maria Lomans, beiden overleden. Zij hebben, op 06-05-1765, een inventaris opgemaakt van hetgeen door de moeder van de onmondige is nagelaten. Hieruit blijkt dat ten laste van de nalatenschap aan schulden was nagelaten ƒ 742-14-12. De gereede goederen hebben opgebracht ƒ 343-09-00 nalatend een schuld van ƒ 399-05-12.
Dit jaar is overleden de weduwe Peter Verberne, grootmoeder van de onmondige, van welke nalatenschap de onmondige 1⁄5e deel toekomt, waaronder een klein huiske. Voorgesteld wordt om dit huiske te verkopen om de schulden te betalen. Evenals de groesvelden, te verwachten van de grootmoeder het Vrouwkesveltje 1 lopense; het Ostadensdrieske 1 lopense. De geschatte opbrengst is ƒ 400,-. Zij vragen toestemming.
Naschrift: Na gehoord te hebben de drie broeders van Hendrik Verberne ordonneren wij aan de supplianten om voor ons behoorlijk rekening, bewijs en reliqua te doen van hun administratie. Dat gedaan zijnde worden zij gemachtigd om ten laste van de goederen van de onmondige de te kort komende gelden te negotieren om de schulden te betalen.

Er wordt een rekening over de afgelopen 7 jaar gemaakt door de voogden van Willem Hendrik Verberne, die dan als 24-jarige als volwassen wordt beschouwd:

Asten Rechterlijk Archief 148; 05-03-1777:
Rekening, bewijs en reliqua van Gerrit Verberne en Willem Hoefnagels wettige voogden over Willem, onmondige zoon van Hendrik Verberne en Johanna Maria Lomans, beiden overleden.
Ontvangsten: onder andere van Hendrik Koopmans en Jan Janse Verberne voogden tot 25-07-1766 ƒ 147-01-12. Op 04-08-1766 is een obligatie gekocht van Jan Goort van Eyck, te Lierop ƒ 250,- à 2½%. Deze wordt hier voor ontvangst geboekt ƒ 250-00-00. De huur van het kleyn huyske 1767 - 1773 à ƒ 11,- per jaar ƒ 77-00-00. In 1774 is verloren door het overlijden van Jan Zabel die niets bezat ƒ 5,-; Verhaseldonk, 1775 ƒ 9-00-00; weduwe van den Horick 1776 ƒ 10-00-00; het groot huis; den Logtenacker 3 lopense; den Eyndenpoel 2 lopense; den Logtenacker 2 lopense; den Heesacker 2½ lopense; de hofstad bij Verhaseldonk 16 roede; de voorste velden int Root 2 lopense; nog groes, aldaar 3 lopense; een hooiveld, aldaar 2 lopense; groes te Ostaden 4 lopense; een akker agter de Pastorye 2 lopense; den Heesacker 1 lopense; het Frans Mansvelt 3 lopense; groes langs den Dijck 2 lopense. Deze goederen zijn verhuurd aan Huybert van der Laak voor ƒ 25,- per jaar en 25 vat rogge per jaar. Huur 1766 – 1768 ƒ 75-00-00. Rogge 1767 – 1770 ƒ 76-05-00. De goederen zijn, sinds06-01-1769, verhuurd aan Marten Aart Zeegers, 6 jaar à ƒ 25,- per jaar en 24 vat rogge per jaar. Hiervan ontvangen ƒ 211-08-00. Van zijn grootmoeder, weduwe Peter Verberne, heeft de onmondige de dato 16-05-1766 geërfd het Romerke ½ lopense; den Hoogendries ½ lopense; het Vroukesveltje 1 lopense; den Ostadense dries 1 lopense. De huurinkomsten hiervan zijn geweest van diverse huurders ƒ 120-10-00.
Totaal ƒ 976-04-12.
Uitgaven: onder andere aan Ambrosius Bakens, als hamaker ƒ 1-07-08; aan Jacobus Losecaat een obligatie gelost de dato 10-02-1746 ƒ 104-00-00; voor onderhoud in kleren en kleinigheden van de onmondige ƒ 88-15-08; voor reparatie van het huis ƒ 61-09-00.

Willem Hendrik Verberne verkoopt wat land om in zijn onderhoud te voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 109 verso; 04-04-1778:
Willem Hendrik Verberne verkoopt aan Engel Peter Baltus weduwe Antoni Kuypers weiveld het Ostadesveltje 1 lopense. Gereserveerd twee eikenbomen voor de verkoper. Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn grootmoeder. Koopsom ƒ 56,-.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 88 verso 07-10-1784:
Willem Hendrik Verberne verkoopt aan Godefridus Sauve een hoffstad bij de kosterij 16 roeden. Verponding ƒ 0-3-0 per jaar. Koopsom ƒ 125,-.

De kinderen van Willem Hendrik Verberne krijgen nog een erfenis van hun tante Hendrina Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 132; 23-05-1788:
Hendrien Verberne, te Deurne geassisteerd met Pieter Verberne, te Eyndhoven, als haar gekozen momboir, testeert. Aan Hendrik Francis en Jennemie, onmondige kinderen van wijlen Willem Hendrik Verberne en Josina Kerkers ƒ 150,-.

In het huizenquohier over de periode 1766-1781 is Willem Verberne de eigenaar en wordt het huisje aan derden verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 49 Dorp Bewoners nummer 49 Dorp
1766 Willem Verberne Hendrien Cornelis
1771 Willem Verberne Jan Zabel
1776 Willem Verberne weduwe Jan van den Hurk
1781 Willem Verberne Nol Gragtmans

Zij woonden zelf aan het Marktveld in Asten (zie Voormalig huis G479). Wilhelmus Hendrik Verberne is op 15-04-1785 te Asten overleden en Josijna Francis Kerkers maakt een staat en inventaris op voor haar tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 26; 08-02-1794:
Staat en inventaris opgemaakt door Josyna Kerkers weduwe Willem Verberne ten behoeve van hun twee kinderen met name Francis en Jennemie. Zij wil hertrouwen met Hendrik Peter Verrijt.
Onroerende goederen: huis en hof, met een klein huisje, stal en hof in het Dorp, ene zijde weduwe Francis van de Vorst en Pieter van Bussel; land Rootsakker 1 lopense 29 roede; land Heesakker 1 lopense 3 roede; land Heesakker 2 lopense 4 roede; land Hoekakker 2 lopense 13 roede; land het Reemerke 28 roede; groes het Voorstevelt 2 lopense 18 roede; land aan de Pastorye 3 lopense 1 roede; land Logtakker 3 lopense; land Logtakker 1 lopense 41 roede; land Eyndepoel 2 lopense 4 roede; land het Bergske 5 roede; land Muldersdries 45 roede; groes het Hooyvelt 4 lopense 45 roede; groes Vrouwkesveltje 49 roede; groes het agterste Veldt 3 lopense 11 roede; groes Rootsvelt 2 lopense 5 roede; groes Rootsvelt 7 lopense. 42 roede.
Roerende goederen: een veere bed met toebehoren, een paar zilveren schoengespen, een kast, een kist, divers tin, een theemoor, een spinnewiel,een roomtob.

Josijna Francis Kerkers erft nog van de nalatenschap van haar ouders:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 27-12-1810:
Jan Francis Kerkers, Gerard Francis Kerkers, te Lierop en Hendrik Verrijt getrouwd met Josyna Francis Kerkers. Zij verdelen hun vaste goederen. Jan Francis Kerkers erft huis, land en groes en zal aan beide andere ƒ 250,- uitkeren.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Josijna Francis Kerkers als weduwe van Willem Verberne eigenaar en verhuurt zij het huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 49 Dorp Bewoners nummer 49 Dorp
1798 weduwe en kinderen Willem Verberne Helena Roijmans
1803 weduwe en kinderen Willem Verberne Peeter Deegens

Bewoner Peter Deegens is geboren te Helden op 04-07-1731 als zoon van Michaelis Degens en Joanna Droosen. Hij is op 15-05-1775 te Nederweert getrouwd met vroedvrouw Margaretha Robers, geboren te Nederweert op 13-12-1738 als dochter van Jacobus Robers en Anna Creijelmans. Zij is sinds 08-03-1765 weduwnaar van Franciscus Weekers, geboren te Weert op 19-10-1737 als zoon van Joannes Weeckers en Catharina Berckmans, met wie zij op 17-09-1759 te Nederweert getrouwd was.

De gezinnen van Margaretha Robers met Franciscus Weekers en met Petrus Deegens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathia* Weert 02-09-1761 Leiden 27-10-1787
Leonardus van de Lijsdonk
Geldrop 27-02-1838 spinster
2 Joanna* Nederweert 18-02-1764 ±1790
Johannes Jansen
Nederweert 05-08-1797
3 Francisca Nederweert 07-04-1776 Asten 09-05-1813
Lambert Davids
Asten 06-09-1844 zie Voormalig huis G502

*  kinderen uit het eerste huwelijk van Margaretha Robers

Margaretha Robers wordt in 1790 aangesteld als vroedvrouw:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 101 verso; 11-10-1790:
Margareta Robers, getrouwd met Peeter Deegens wordt, tot wederopzeggen van een der partijen, aangesteld tot wijse moeder of vroedvrouw te Asten. Salaris bedraagt ƒ 60,- per jaar. Vrijdom van lasten voor haar en haar man van hoofdgeld, dranken, slagt- en kleine speciën alsmede voor de dorps-personele omslag. Zij zal ten alle tijde tegen een redelijke off ordinaire beloning ten dienste staan van alle ingezetenen. De arme ingezetenen zullen voor niet geholpen worden alzo onder het tractement behorende. Zij zal zich niet buiten het dorp begeven als er vrouwen zijn die op het uyterste gaan een en ander zoals besproken. Zij zal er acht op moeten geven of het onegte of bastard kinderen en iemand aantreffende al die soo in als na het verlossen moete afvragen wie de vader van het kint is en daarvan ten eersten aan den drossard moeten bekent maken en daarna attestatie te passeren.

Margaretha Robers komt als vroedvrouw geregeld voor in de Astense archieven en het betreft vrijwel steeds een verkrachtingszaak:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 212; 27-10-1797:
Margareta Robers, vroedvrouw, is, op 24-10-1797, geroepen ten huize van Pero van Gerwen, in de Steegen, om Willemyn, dochter van Pero van Gerwen te helpen baren. Op 25 october is zij verlost van een zoon. Voor, tijdens en na het baren heeft zij als de vader genoemd Leonardus Benders, wonende in de Cluys, zijnde een getrouwd man.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 221 verso 27-04-1799:
Margareta Robers, vroedvrouw, is, op 8 februari laatstleden, geweest ten huize van de weduwe Gerrit Bogaers, teneinde haar dochter, Josyna Gerrit Bogaers, met de bevalling te helpen. Als de vader werd genoemd Johannes Kerkers.

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 10 verso; 10-09-1804:
Margareta Robers, geëede vroedvrouw is, op 2 juni jongstleden, geroepen naar de woning van Johanna van den Eerenbeemt, weduwe Jacobus Meulenberg, om haar in barensnood behulpzaam te zijn. Johanna wist niet wie de vader was van het onechte kind, want dat sij dat kindt tussen hier en Helmondt geraapt had.

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 11; 11-06-1805:
Margareta Robers, vroedvrouw, is op 8 mei laatstleden, geroepen ten huize van Arnoldus Peter Aarts, aan het Laarbroek, waar zich bevond Johanna Maria, dochter wijlen Hendrik Roymans, welke in het afgelopen jaar als dienstmeid gewoond heeft bij Jan Janse Verberne zijnde nu in barensnoot. Zij heeft Johanna Maria Roymans verlost na alvoors haar afgevraagt te hebben wie vader van dat onechte kind was. Zij heeft tot antwoord gekregen dat Jan Janse Verbernen de vader was en dat zij nooyt met een ander te doen hadde gehad.

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 9; 10-06-1806:
Margareta Robbers, vroedvrouw, is, op 30-11-1805, gehaald ten huize van weduwe Thomas Mansvelders, te Vlierden, om haar dochter, Jacomyn Mansvelders, te verlossen van een onecht kind. Zij noemde als vader Antony van Otterdijck.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 21-02-1807:
Margareta Robbers, vroedvrouw, verklaart ter instantie van Theodorus Johannes Sengers dat zij blijft persisteren bij haar verklaring van de dato 10-09-1804 alhier, ter secretarie gedaan. Namelijk dat zij, op 2 juni 1804, is geroepen naar de woning van Johanna van den Eerenbeemt, weduwe Jacobus Meulenberg, om haar in haar barensnood behulpzaam te zijn. Johanna wist niet wie de vader van dat onechte kind was want dat sij dat kind tussen hier en Helmond geraapt had en de persoon, waarmede zij te doen gehad had niet kende. De verklaring is gedaan ten huize van Margareta Robers, vermits dat deze wegens ziekte impotent is ingevolge declaratoir van Michiel Jacobus Aertnijs, medicijnen docter, alhier de dato 18-02-1807.

Peter Deegens is op 04-10-1804 te Asten overleden en Margaretha Robers is op 29-03-1807 te Asten overleden en hieronder haar overlijdensakte:

Eigenaar Judoca Francis Kerkers heeft een huis aan het Marktveld bezeten en de stal en het kleine huisje ligt aan de Molenstraat. Judoca Francis Kerkers is op 08-07-1816 te Asten overleden en Hendrik Peter Verrijt verkoopt het huis aan Hendrik Vlemmings:

Notarieel Archief Asten 49-149; 28-02-1826:
Hendrik Peter Verrijt verkoopt aan Hendrik Vlemminx huis en hof, groot 6 roede, ene zijde weduwe van Dueren, andere zijde Francis Verberne.

Hendrik Peter Verrijt is op 27-12-1829 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis, naast 4 andere uit stallen opgebouwde arbeidershuisjes op naam van Hendrik Vlemmings (zie Voormalig huis G470):

Kadaster 1811-1832; G476:
Huis en erf, groot 00 roede 44 el, het Dorp, klassen 8.
Eigenaar: Hendrik Vlemminx.

image007.jpg

image009.jpg

Na het overlijden van Hendrik Vlemmings in 1852 wordt zijn weduwe, Anna Elizabeth van Duuren (zie Voormalig huis G470), eigenaar. Het huis wordt verhuurd, maar vanwege het ontbreken van een bevolkingsregister is de bewoning van het huis tot 1859 niet bekend. Het is waarschijnlijk dat het huis gedurende enige tijd door twee gezinnen als zijnde twee woningen is bewoond.

In de grootste woning woont Johannes van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 08-10-1818 als zoon van Francijna van den Eerenbeemt (zie ook Voormalig huis G384 en G385). Hij is als schoenmaker op 22-10-1847 te Asten getrouwd met Antonia Linden, geboren te Asten op 02-02-1825 als dochter van Martinus Linden en Maria van Hoek (zie Voormalig huis G480). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in de woning met huizingnummer A15a:

image011.jpg

Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in de woning met dan huizingnummer A22:

image013.jpg

Hun zoon Petrus Johannes van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 23-02-1869, werd op 02-09-1892 novice te Roermond onder de naam frater Veranus en legde op 15-08-1894 de kloostergeloften af. Hij heeft gediend in Maastricht, Sint Michielsgestel als leraar van de schoenmakerij in het doofstommen instituut. Petrus Johannes van den Eerenbeemt is op 13-09-1939 te Roermond overleden en hieronder een in memoriam2:

Johannes van den Eerenbeemt en Antonia Linden vertrekken in 1876 met hun gezin naar de Steenweg en later naar de Heuvel in Helmond; Johannes van den Eerenbeemt is op 03-02-1891 te Helmond overleden en Antonia Linden is op 06-07-1916 te Helmond overleden.

Al inwonend is de nieuwe bewoner Godefridus Antonius Douze, geboren te Asten op 07-03-1841 als zoon van Johannes Douze en Johanna Catharina Tabbers (zie Voormalig huis G432). Hij is als schoenmaker op 22-05-1871 te Asten getrouwd met Wilhelmina Aarts, geboren te Asten op 31-05-1830 als dochter van Johannes Aarts en Petronella Verrijt (zie ook Voormalig huis G476).

Zij verhuizen in 1877 naar A26 (zie Voormalig huis G471) en in de woning komt wonen Adrianus van den Boomen, geboren te Asten op 24-10-1850 als zoon van Johanna van den Boomen (zie Voormalig huis G683). Hij is als fabrieksarbeider te Asten op 14-06-1875 getrouwd met Johanna Maria Catharina Douze, geboren te Asten op 08-12-1852 als dochter van Johannes Douze en Johanna Catharina Tabbers (zie Voormalig huis G432). Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in de woning met huizingnummer A21:

image015.jpg

Na het overlijden van eigenaar Anna Elizabeth van Duuren in 1878 wordt dit huis bestaande uit twee woningen verkocht aan de kinderen Eijsbouts (zie Voormalig huis G440), die het blijven verhuren.

Adrianus van den Boomen en Johanna Maria Catharina Douze verhuizen rond 1883 naar A199 (zie Voormalig huis G772) en het huis wordt verkocht aan Johanna Hendrina Reijnen als weduwe van Gerardus Gitzels. (zie Voormalig huis G1644).

In de kleinere woning woont winkelier Johannes Koopmans, geboren te Someren op 04-11-1820 als zoon van Wilhelmus Koopmans en Petronella de Leeuw (zie ook Voormalig huis E311). Samen met broer Wilhelmus Koopmans, geboren te Someren op 23-01-1819 en diens zoon Johannes Koopmans, geboren te Someren op 20-01-1850 als zoon van Wilhelmus Koopmans en Petronella Keeren, wonen zij in de woning met huizingnummer A15b:

Koopmans.jpg

Wilhelmus Koopmans is op 24-02-1864 te Asten overleden en Johannes Koopmans en zijn neef met dezelfde naam vertrekken in 1865 naar Someren; Johannes Koopmans senior keert in 1868 weer terug in Asten, alwaar hij op 18-03-1869 is overleden. Neef Johannes Koopmans werkt als smidsknecht bij Johannes Bakens (zie Voormalig huis G399) en vertrekt in maart 1873 naar Deurne, keert een jaar later weer terug als smidsknecht om in maart 1875 naar Helmond te vertrekken. Johannes Koopmans is op 11-10-1930 te Helmond overleden.

De woning wordt daarna bewoond door kleermaker Bernardus Jansen, geboren te Asten op 20-08-1805 als zoon van Jacobus Jansen en Johanna Maria Leonardi van Heugten (zie Koningsplein 4). Hij is sinds 15-09-1859 weduwnaar van Maria Beatrix van Bussel, geboren te Asten op 15-08-1806 als dochter van Martinus Petri van Bussel en Helena Petri van Loon (zie Voormalig huis G525), met wie hij op 30-06-1832 te Asten getrouwd was. Samen met twee zoons en drie dochters woont hij in de woning. Aan het einde van de periode verhuist hij naar B17 op Ostade (zie Voormalig huis F1423).

De nieuwe bewoner is Johannes Verasdonk, geboren te Someren op 28-05-1810 als zoon van Joannes Verasdonk en Helena Dionicius Niessen. Hij is als dagloner op 05-04-1845 te Asten getrouwd met Johanna Catharina Tabbers, geboren te Eindhoven op 03-08-1811 als dochter van Godefridus Tabbers en Johanna Catharina Roosen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in de woning met huisingnummer A21:

Verasdonk.jpg

Na het overlijden van eigenaar Anna Elizabeth van Duuren in 1878 wordt dit huis bestaande uit twee woningen verkocht aan de kinderen Eijsbouts (zie Voormalig huis G440), die het blijven verhuren.

Ook in de periode 1879-1890 woont Johannes Verasdonk met zijn gezin in de woning met dan huizingnummer A20:

Verasdonk1A.jpg

Catharina Tabbers is op 26-01-1880 te Asten overleden en Johannes Verasdonk verhuist in 1883 naar D60b in de Wolfsberg (zie Wolfsberg 66).

Het huis bestaande uit twee woningen wordt verkocht aan Johanna Hendrina Reijnen als weduwe van Gerardus Gitzels en is daarna gesloopt om plaats te maken voor een hotel (zie Voormalig huis G1644). De kadasterkaart rechts geeft de nieuwe situatie weer. Hieronder de aanbesteding voor de bouw van het hotel in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 03-07-1883.

Overzicht bewoners

Dorp huis 49
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Jan Loomans Asten 12-07-1691 onbewoont
1741 Johanna Maria Loomans, huijske Asten 24-02-1721 Johanna Maria Loomans Asten 24-02-1721
1746 Johanna Maria Loomans Asten 24-02-1721 Johanna Maria Loomans Asten 24-02-1721
1751 Hendrik Verberne Asten 04-01-1718 Joseph Raskee ±1710
1756 Hendrik Verberne Asten 04-01-1718 Ambrosius Bakens Kaldenkirchen 08-09-1729
1761 weduwe en kinderen Hendrik Verberne Asten 24-02-1721 Hendrien Cornelis
1766 Willem Verberne Asten 16-12-1753 Hendrien Cornelis
1771 Willem Verberne Asten 16-12-1753 Jan Zabel ±1720
1776 Willem Verberne Asten 16-12-1753 weduwe Jan van den Hurk
1781 Willem Verberne Asten 16-12-1753 Nol Gragtmans Valkenswaard 10-01-1752
1798 weduwe en kinderen Willem Verberne Asten 07-12-1755 Helena Roijmans Asten 13-12-1758
1803 weduwe en kinderen Willem Verberne Asten 07-12-1755 Peeter Deegens
Kadasternummer G476
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G476 1832-1852 Hendrik Vlemmings Bakel 22-05-1791
G476 1852-1878 Anna Elizabeth van Duuren Asten 04-12-1792 weduwe Vlemmings
G476 1878-1884 kinderen Eijsbouts
G476 1884-1884 Johanna Hendrina Reijnen Wansum 14-06-1835 weduwe Gitzels afbraak
Voormalig huis
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1809-1847 bewoning onbekend
1847-1859 Johannes van de Eerenbeemt Asten 08-10-1818 Antonia Linden Asten 02-02-1825
A15a 1859-1869 Johannes van de Eerenbeemt Asten 08-10-1818 Antonia Linden Asten 02-02-1825
A22 1869-1876 Johannes van de Eerenbeemt Asten 08-10-1818 Antonia Linden Asten 02-02-1825 naar Helmond
A22 1876-1877 Godefridus Antonius Douze Asten 07-03-1841 Wilhelmina Aarts Asten 31-05-1830 naar A26
A22 1877-1879 Adrianus van den Boomen Asten 24-10-1850 Johanna Maria Douze Asten 08-12-1852
A21 1879-1883 Adrianus van den Boomen Asten 24-10-1850 Johanna Maria Douze Asten 08-12-1852 naar A199
1884 huis gesloopt om plaats te maken voor bouw hotel
Voormalig huis (gesplitst)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1809-1859 bewoning onbekend
A15b 1859-1865 Johannes Koopmans Someren 04-11-1820 met broer en neef naar Someren
A15b 1865-1869 Bernardus Jansen Asten 20-08-1805 met kinderen naar B17
A21 1869-1879 Johannes Verasdonk Someren 28-05-1810 Johanna Catharina Tabbers Eindhoven 03-08-1811
A20 1879-1880 Johannes Verasdonk Someren 28-05-1810 Johanna Catharina Tabbers Eindhoven 03-08-1811 26-01-1880
A20 1880-1883 Johannes Verasdonk Someren 28-05-1810 met dochter naar D60b
1884 huis gesloopt om plaats te maken voor bouw hotel

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2024, 14:14:11

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen