logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G663

Bij de verpondingen van 1713 staat Goort Doense als eigenaar van een huis, vermoedelijk de voormalige stallingen van zijn huis aan het huidige Koningsplein. Mogelijk was zijn vader Marten Gerits Doense al eigenaar, die immers ook ergens in het dorp woonde. Omdat niet precies bekend is waar Marten Gerits woonde, is hier zijn gezinsreconstructie weergegeven.

Marten Gerits Doense is geboren rond 1625 als zoon van Gerit Aert Doense en Peerke. Hij is op 16-11-1657 te Asten getrouwd met Peerken Fransen Voermans, geboren rond 1635 als dochter van Franciscus Philipsen en Elisabeth Joosten (zie Voormalig huis G854). Dat was de eerste trouwakte in het kerkelijk archief van Asten:

Nomina Conjugatorum, Anno 1657, 16 9bris, conjugati sunt Marten Gerits et Peerken Fransen; testes Michiel Jacobs et Anthomi Michiels.

Namen van gehuwden, 16 november 1657, getrouwd zijn Marten Gerits en Peerken Fransen; getuigen Michiel Jacobs en Anthomi Michiels.

Het gezin van Marten Gerits Doense en Peerken Fransen Voermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerit Asten 07-10-1658 Asten 19-02-1692
Henrica Michiels
Asten 07-07-1704
Aleydis Jansen
2 Francis Asten 11-07-1660 Asten 04-09-1689
Petronella Jansen Verhindert
Asten 01-12-1732 zie Voormalig huis G506
3 Arnoldus Asten 16-05-1662 Kind Asten ±1662
4 Godefrida Asten 16-05-1662 Kind Asten ±1662
5 Jan Asten 17-02-1664 Kind Asten ±1664
6 Godefridus Asten 27-06-1666 Asten 31-10-1700
Maria Stevens de Laure
Asten 21-09-1739 zie Koningsplein 2
7 Anna Asten 04-06-1668 Asten 19-02-1716
Cornelis Dielis van Brussel
8 Maria Asten 07-09-1670 Kind Asten ±1670
9 Peter Asten 03-02-1673 Ongehuwd Asten 27-09-1698 *
10 Maria Asten 19-05-1675

*  Peter Marten Doense is vermoord door Joost Jan Roefs (zie Koningsplein 16):

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 31; 04-10-1698:
Hendrick Canters, doctor medicijnen, te Helmont en Isaac Sauve, chirurgijn. Zij verklaren ter instantie van Laurents Simonts, drossard, dat zij op 28 september 1698 zijn verzocht om te visiteren de quetsure en wonde in het dode lichaam van Peeter Marten Doensen en waar wij bevonden hebben een wonde in de linckersijde tussen de corte ribbe de insigie ofte openinge gedaen hebbende is de voorschreven soo diep penetrerende bevonden dat niet alleen het pertoneum ende omentum oft het net was doorsteecken. Jae, tselve net twee drie vingerbreet en lanck buyten de wonde was uythangende maer oock den intestinum donoenum ofte twaelfvinderdarm was geraeckt aen den kant waer sigh den selven darm draeyt ende circumflecteert naer de linckersijde, waerom de patient continueelijck genootsaeckt was te braecken. Oock eenige arterievene en andere vaeties doorsteecken sijnde isse quantiteyt van bloet ende andere humeuren op de darmen gescooten ende daer niet conne ende circuleren maer door stille staen is een een groote corruptie ende puterefactie geworden gelijck sulcx uyt den onvreyndelijcke stanck aen den presenten bekent genoegsaem can geprobeert worden. Sodat dese wonde niet alleen incurabel was maer de gequetsen de doodt seeckerlijckheeft gecauseert.

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 72; 15-01-1700:
Gijsbert Hendricx, oud schepen en oud borgemeester, Antonis Jansen, oud borgemeester en Andries Coolen, oud borgemeester. Zij verklaren ten overstaan van schepenen dat Joost, sone Jan Roefs en Margareta van Gorcum is geboren te Asten van vrome eerlijke ouders. Hij heeft zich zelf ook altijd als een eerlijk en nijver man gedragen. Edoch alles voor sooveel ons kennelijck is. Dan dat Joost Jan Roefs door een haestigheyt sigh selven heeft te buyten gegaen gelijck in de daegelijxe wandelinge geseght wort van op den 22 september 1698 met een mesche gequest heeft den persoon van Peeter Marten Doensen en waeraen dese nae eenighe daeghen deser werelt is comen te overlijden. Nae welck overlijden de voornoemde Joost Jan Roefs, nu en dan sigh heeft begeven buyten Asten tot verrichtinge van sijn ambacht. 

Marten Gerits Doense verkoopt huis en land:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 85 verso; 15-03-1658:
Marten Gerits getrouwd met Peerken verkoopt aan Peeter Jansen den wever al zijn goederen die hij met zijn vrouw heeft verkregen te weten huis, hof, land, groes, hei aan Bussel. Te delen met Frans Leenders. Een en ander met inbegrip van lasten, cijnsen, renten enzovoorts. 

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 172; 27-04-1662:
Marten Gerit Doensen verkoopt aan Meryken weduwe Anthonis Tielissen land te Ommel 1⁄2 lopense naast Jan Laurensen; hooiveld in de Vloet te Ommel 1 lopense naast Jan Andriessen van Ruth; groes ter plaatse voorschreven 1 1⁄2 lopense naast Dirck Peeters; land ter plaatse voorschreven 1 1⁄2 copse naast Dirck Peeters; land ter plaatse voorschreven 1 1⁄2 lopense naast Jacob Bernards. Zoals verkoper en zijn vrouw het ten houwelijcke heeft verkregen. Met inbegrip van alle pachten, lasten, chijnsen en renten daaruit gaande.

Marten Gerits Doense staat borg voor zijn moeder:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 152; 05-08-1671:
Anthonis Martens en Marten Gerits als momboiren van Peerke weduwe Geerith Aert Doensen zijn schuldig aan Meester Matijs van den Hove dat dese uyt goedeliefde aen de weduwe heeft uytgelanght circa twee jaar geleden ƒ 40,-. Onderpand land in de Snijderskamp tussen van der Hove en Marten Gerits. De ƒ 40,- zouden gebruikt worden om het Clooster van Ommelen te betalen die welke Marten Gerits voor de helft heeft betaald en de rest is quytgescholden. Marge: 22-08-1675 Gelost aan Mathijs van den Hove door Gijsbert Goorts getrouwd met Handerske, dochter Gerit Aert Doensen. 

Op basis van onderstaande archiefstukken handelde Marten Gerits Doense in beesten 

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 192; 07-10-1671:
Daniel Ceelen, aanlegger contra Marten Gerith Doensen, gedaagde. Betaling van 7 gulden en 5 stuiver wegens een gekochte koe.

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 320 en 405; 31-01-1674:
Jan Goossens, aanlegger contra Marten Gerits Doensen, gedaagde. Betaling van ƒ 71-12-08 wegens gekochte beesten en vlees. Gedaagde en aanlegger hebben ettelycke jaeren herwaerts gecoopmanschapt in beesten. Gedaagde weet niet beter of alles is afgerekend en is nu verwonderd dat er nog een rekening komt. Hij wil ook zijn manuael ofte schultboeck tonen.

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 23; 27-06-1675;
Aert Janssen, aanlegger contra Marten Geerits, gedaagde. Betaling van 5 gulden en 10 stuiver. Aanlegger en gedaagde hebben samen gecoopman- schapt met beesten. 

Peerken Fransen Voermans is op 27-09-1676 als Petronella Marten Doense te Asten overleden en Marten Gerits Doense is op 23-11-1681 te Asten hertrouwd met Elisabeth Jansen Vrients, geboren te Asten op 27-03-1644 als dochter van Johannes Joannis Vrients en Henrica Lamberti:

1681 novembris 23; conjuncti sunt matrimonio Martinus Gerits Doense et Elisabetha Joannis Vrients; testes Arnoldus Jansens et Lambertus Jois Vrients.

23 november 1681; in huwelijkse echt gebonden Martinus Gerits Doense en Elisabetha Joannis Vrients; getuigen Arnoldus Jansens en Lambertus Jois Vrients.

Het gezin van Marten Gerits Doense en Elisabeth Jansen Vrients:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronilla Asten 12-05-1682
2 Johannes  Asten 10-01-1685 Asten 12-08-1708
Hendrina Jansen van Rut
zie ook Koningsplein 4
3 Martina Asten 17-07-1688

Marten Gerits Doense is op 01-02-1688 te Asten overleden en Elisabeth Jansen Vrients wil voor haar en haar kinderen een goede erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 112; 30-11-1688:
Elisabet Jansen weduwe Marten Geerit Doensen geassisteerd met Gijsbert Hendricx en Huybert Jan Tielen mede namens haar drie onmondige kinderen ter eenre en Geerit Doensen, Frans Doensen en Jan Hendrick Ceelen en Gijsbert Jan Goort Hoefnagels gebooren momboiren over de vier onmondige kinderen van wijlen Marten Geerit Doensen en Peerke Frans Voermans met name Goort, Anna, Maria en Peeter ter andere zijde. Zij maken een contract om alle questie en differenten te voorkomen. Marten Geerit Doensen is hertrouwd geweest met Elisabet Jansen en heeft daarbij drie kinderen. Zij (hun momboiren) verklaren te desisteren en te renuntiëren van alle goederen gekomen van wijlen Marten Doensen, zijnde huis, hof en aangelag in het Dorp; land in de Snijerscamp 3 copse; land opt Neutie 7 copse. Alsmede van de merckelijcke huisraad gereet en ongereet. Hiervoor zullen Frans en Geerit betalen ƒ 36,- te weten ƒ 18,- nu en ƒ 18,- in 1689. Daarenboven zal Lijske nog ontvangen de kist, het bed, waar de kinderen op slapen, met twee kussens of den hoofdpeluw, een wiel, ketel, twee mauwer rogge, drie vat boekweit en de halve bedstee.

Elisabeth Jansen Vrients legt nog een verklaring af over een scheldpartij:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 126 verso; 07-06-1689:
Elisabet weduwe Marten Geerit Doensen, 45 jaar en Catalijn, dochter Jan Lomans, 25 jaar. Zij verklaren ter instantie van Meester Isaack Sauve, coster en schoolmeester, dat Elisabet, de vrouw van Dielis Fransen, op gisteren 6 juni, met Isaac Sauve eenige twistige woorden had, ontrent haar, deponentes, woninge. Onder andere zei Elisabet tegen Sauve: "Isaac Sauve, gij sijt een schelm". Waarop Sauve tegen haar, deponente, zei: "Lijs, neemt dat in kennis".

Elisabeth Jansen Vrients is te Asten op 15-05-1708 als Lyske Marten Doensen overleden.

Zoon Godefridus Martinus Doense, geboren te Asten op 27-06-1666, is op 31-10-1700 te Asten getrouwd met Maria Stevens de Laure (Lamberts), geboren te Asten rond 1666 als dochter van Steven Lamberts en Elisabeth Jansen Canters (zie ook Voormalig huis B401):

Conjuncti sunt matrimonium Godefridus Martini Doense et Maria Stephanus de Laure; testes Elisabeth et Maria Martini Doense.

In huwelijkse echt gebonden Godefridus Martini Doense en Maria Stephanus de Laure; getuigen Elisabeth en Maria Martini Doense.

Het gezin van Godefridus Martinus Doense en Maria Stevens de Laure:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 06-08-1701 Asten 24-10-1728
Andreas Verreyt
Asten 07-03-1765
2 Elisabeth Asten 03-12-1702 Mierlo 14-09-1727
Arnoldus van Moorsel
Mierlo 07-10-1784
3 Maria Asten 18-10-1704 Asten 16-07-1730
Mathijs Antoni Muijen
Asten 27-10-1779 zie Voormalig huis B431
en ook Voormalig huis G655
4 Martinus Asten 21-07-1706 Kind Asten ±1706

Bij de verpondingen van 1713 wordt schoonzoon Andries Verreijt al vooruitlopend als gebruiker genoemd en Godefridus Martinus Doense woonde daarna waarschijnlijk elders in het dorp (zie Koningsplein 2):

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 95:
Goort Doense.
Oktober 1736 gebruijker Andries Verreijt. In de bede ƒ 2-5-10.

Godefridus Martinus Doense was van beroep veekoopman en ging jaarlijks naar Waalwijk om koeien te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 66; 16-12-1714:
Certificaat voor Goort Marten Doensen deze wil tien magere koeybeesten naar het land van Heusden drijven alwaar men voor besmettelijke ziekten onder het rundvee beducht is. Wij verklaren, dat wij hier en elders geen besmettelijke ziekten onder het rundvee hebben.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 90 verso; 09-03-1715:
Goort Marten Doensen, geboren en wonende te Asten, wil met elf magere koeien naar Waalwijck drijven. Wij verklaren dat onze streek vrij is van besmettelijke ziekten onder het rundvee.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 102; 22-04-1715:
Goort Marten Doensen, coopman van magere beesten, wil met 25, hier gekochte beesten, naar Waelwijck drijven. Wij verklaren dat de beesten uit een gezond land komen, waar geen besmettelijke ziekten onder het rundvee heersen.

Maria Stevens de Laure is als Mari Goort Doensen op 25-09-1727 te Asten overleden en in 1732 verkoopt Godefridus Martinus Doense zijn huisraad:

Asten Rechterlijk Archief 142; 02-01-1732:
Goort Marten Doensen zal, met consent van Andries van Reyt, Aert van Morsel en Mattijs Muyen, als mannen van Peternel, Elisabeth en Mey, zijn dochters verkopen de gereede en erffhaeflijcke goederen, de gewone huishoudelijke spullen. Opbrengst ƒ 71,-.

In het huizenquohier van Asten van 1736 staat het huis op naam van Goort Doense en verhuurt hij het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 50 Dorp Bewoners nummer 50 Dorp
1736 Goort Doense Jan Lammers, Marten Hendrix en Engel Flodorp
1741 erfgenamen Goort Doensen Jan Lamberts en Marten Hendrik

Bewoner Joannes Lammers is geboren te Asten op 16-06-1684 als zoon van Johannes Jan Lamberts en Anna Daendel Loomans. Joannes Lammers woont later nog in de Torenstraat (zie Voormalig huis G611) en is op 31-03-1752 te Asten overleden. Bewoner Martinus Hendrix is geboren te Asten op 09-03-1686 als zoon van Philippus Hendrix en Elisabeth Thyssen. Martinus Hendrix is op 18-05-1756 te Asten overleden.

Godefridus Martinus Doense is op 21-09-1739 te Asten overleden en het huis staat daarna op naam van zijn erfgenamen. De echtgenoten van zijn drie dochters verdelen de goederen, waarbij dit huis ten deel valt aan Andries Verreijt als man van Petronella Goort Doense:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 266; 29-12-1741:
Andries Verreyt man van Peternel, dochter van Goort Marten Doensen, Mattijs Muyen man van Maria Goort Doensen, Aart van Moorsel man Elisabet Goort Doensen, wonende te Mierlo. Kinderen en erven van Goort Marten Doensen en Maria Stevens. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Andries Verreyt huis en stal waar Jan Lambers en Marten Hendrix wonen met de helft van hof en aangelag naast de straat tot aan de huisplaats van Johanna Maria Lomans en vandaar tot aan een paal aan de heg, omtrent, in het midden tussen de condivident van dit lot en de condivident van het 3e lot gestoken. En vandaar recht op een andere paal, staande tegenover de appelboom aan de achterdeur van het voorschreven huis, doch de waterput, in het aangelag van dit lot staande, zal blijven mede tot gebruik van het andere huis, hetwelk ten deel is gevallen aan Aart van Moorsel. De put zal in gezamelijk onderhoud blijven. 4½ lopense land. Verponding ƒ 2-08-0 per jaar. Bede ƒ 0-14-0 per jaar.
2e lot krijgt Mattijs Muyen een hofstad met aangelag te Ostaden 4 lopense, 5½ lopense land Verponding ƒ 2-15-08 per jaar. Bede ƒ 1-08-14 per jaar.
3e lot krijgt Aart van Moorsel, wonende te Mierlo een huis met de schuur en hof, tot aan de appelboom, staande bij de deur van het andere huis en dan van een paal, tussen de condivident van dit lot en Andries Verreyt gestoken en zo vervolgens neven erve van Arnoldus van den Eynde en Jan Verberne tot de paal, staande in de heg van het aangelag toebehorende Johanna Loomans, doch de put staande aan het huis van de condivident van het 1e lot, zal blijven mede tot gebruik van dit lot en in gezamenlijk onderhoud blijven, 4 lopense land. Verponding ƒ 2-7-0 per jaar. Bede ƒ 0-6-8 per jaar.

Dochter Petronella Goort Doense is geboren te Asten op 06-08-1701 en op 24-10-1728 te Asten getrouwd met Andreas Teunis Verreyt, geboren te Asten op 17-07-1687 als zoon van Antonius Jansen Verryt en Catharina Joannis Slaets (zie Voormalig huis G647 en G648):

Het gezin van Petronella Goort Doense en Andreas Teunis Verreyt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 22-05-1729 Kind Asten ±1729
2 Johanna Maria Asten 20-03-1731 Valkenswaard 27-03-1763
Johannes Daniels
Valkenswaard 30-11-1772
3 Antonius Asten 12-12-1732 Nederweert 15-04-1765
Hendrina Jansen Vreijcken
Asten 16-07-1780
4 Catharina Asten 29-09-1734 Bergeijk 08-04-1774
Hendrikus Royackers
Bergeijk 03-03-1810
5 Johanna Asten 30-06-1736 Kind Asten ±1736
6 Maria Elisabeth Asten 14-08-1738 Valkenswaard 18-02-1770
Johannes van Grotel
Valkenswaard <1795
7 Francisca Asten 02-07-1740 Ongehuwd Asten 02-02-1810
8 Helena Asten 27-11-1742 Kind Asten ±1742

De verpondingen van 1737 lopen al vooruit op het eigendom van Andreas Verreyt, hij woont zelf in een huis aan de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat (zie Voormalig huis G663), en in het huizenquohier van 1746 is hij eigenaar en verhuurt het aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio194:
Andries Verriet
Huijs, hoff en aangelagh. In de bede ƒ 2-5-10.

Jaar Eigenaar nummer 50 Dorp Bewoners nummer 50 Dorp
1746 Andries Verreijt Adriaan Hendriks en de vrouw van Antoni Canters

Andreas Verreyt heeft nog wel een achterstallige verponding te betalen:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 105; 29-01-1742:
Jacob Wolters, aanlegger contra de erven Goort Doensen, in persoon Andries Verreyt. Deze zijn nog schuldig aan verponding over 1734 ƒ 5-12-12.

Andreas Verreyt is op 24-11-1746 te Asten overleden en Petronella Goort Doensen koopt land:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 71 verso; 19-06-1747:
Willem Verhaseldonk verkoopt aan Peternel Goort Doensen, weduwe Andries Verreyt een Weyvelt in het Root 3 lopense; land den Wegh 3 copse; land in de Heesackers 1 lopense 2 roede; land in het Bergsland 1 lopense; groes in het Root 2 lopense. Koopsom de lasten.

Petronella Goort Doensen moet een verklaring afleggen in zake de zwangerschap van de dochter van dominee Hermanus Alberts:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 152 verso; 26-08-1755:
Interrogatorium ter instantie van Hermanus Alberts, predikant, alhier, om te verhoren Maria Willems van den Eerenbeemt, 38 jaar, Pieter Martinus Janse, 26 jaar en Peternel, weduwe Andries Verreyt, 56 jaar.
Of zij niet kennen, Anneke, de vrouw van Gerrit van Riet, commies van de tol en vorster, alhier?
Allen antwoorden bevestigend.
Of deze Anneke aan hen niet heeft gezegd dat de dochter van Hermanus Alberts van kinde swaar ging, off groot ging en dat selfs in de vijffde maand en dat deselve moeste kraame van Dirk Swanenberg, soon van de schoolmeester en hoe lang reekende?
Allen zeggen van niets te weten en aan hen is dit ook nooit verteld.
Wanneer op en welke plaats voornoemde Anneke dit aan hen gezegd heeft ofwel, wie van haar huisgezin, dat aan hen gezegd heeft?
Maria Willems van den Eerenbeemt weet niets.
Pieter Martinus Janse weet niets, maar heeft wel Dirk van Swaneberg horen zeggen: "Het is geen soutsteen, is het er in, soo sal het er wel uytkomen".
Peternel, weduwe Andries Verreyt verklaart dat sij op een morge bij Hendrik Verberne wat vuur haalende, sonder den tijt te weete wanneer off den dag, de dogter van Gerrit van Riet, genaamt Helena, sijde: "Wel, Nel, wat spraak gaater van Dominees dogter", daarop sij, comparante, sijde: "Wat is dat"? Daarop Helena sijde: "Wel dat er geseyt word, dat sij swaar gaat", sonder te seggen bij off van wien.
Wat zij verder weten?
Allen zeggen verder niets te weten.
Maria Willems van den Eerenbeemt verklaart nog dat zij haar verklaring onder eede wil bevestigen.
Pieter Martinus Janse wil dit ook wel doen mits zijn verlette tijd betaald wordt.
Peternel, weduwe Andries Verreyt wil haar verklaring onder eede bevestigen.

Bij de verpondingen van 1754 en in het huizenquohier over de periode 1751-1761 staan Petronella Goort Doensen met haar kinderen als eigenaar en bewoner:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 237:
Peternel Doense weduwe van Andries Verreijt.
Nummer 50 huijs en stalling ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 50 Dorp Bewoners nummer 50 Dorp
1751 weduwe en kinderen Andries Verreijt weduwe en kinderen Andries Verreijt
1756 weduwe en kinderen Andries Verreijt weduwe Andries Verreijt en Adriaan Hoefnagels
1761 weduwe en kinderen Andries Verreijt weduwe Andries Verreijt en Adriaan Wijlen

In het huis woont ook Adrianus Jan Hoefnagels, geboren te Asten op 08-08-1697 als zoon van Johannes Jansen Hoefnagels en Johanna Jan Paulus (zie Voormalig huis G601). Hij is op 12-02-1719 getrouwd met Maria Graets, geboren te Asten op 13-02-1698 als dochter van Gerardus Willem Graet en Sybilla Huberts Beyers (zie Emmastraat 14). 

1719 februarij 12. Juncti sunt matrimonio Adrianus Hoefnagels et Maria Graets; testes Hubertus van der Loo et Joanna Graets.

12 februari 1719. In huwelijkse echt gebonden Adrianus Hoefnagels en Maria Graets; getuigen Hubertus van der Loo en Joanna Graets.

AdrianusHoefnagelsMariaGraetsTrouwakte.jpg

Het gezin van Adrianus Jan Hoefnagels en Maria Graets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 08-04-1723 Asten 25-01-1750
Elisabeth Jacob Bosmans
Asten 07-08-1774
Johanna Wilhelmi Weynen
Asten 20-01-1782
Johanna Maria de Leeuw
Asten 02-09-1787
Petronella Jan Hendrikx
Asten 03-03-1797 zie Voormalig huis G493
en Julianastraat 9
en Burgemeester Frenckenstraat 47
2 Johanna Asten 06-03-1727 Ongehuwd Asten 20-11-1746
3 Anna Maria Asten 21-11-1729 Kind Asten ±1729
4 Johannes Asten 26-07-1734 Kind Asten ±1734
5 Hendrina Asten 29-03-1736 Mierlo 08-08-1762
Godefridus Joannis Geven
Asten 21-03-1814 zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38

Maria Graets is op 10-10-1747 te Asten overleden en uit onderstaande archiefstukken blijkt dat hun huis is afgebrand en zij daarna een huisje op een erf in de buurt van het Marktplein hebben bewoond.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 127; 07-11-1746:
De regeerders van Asten certificeren bij deze dat, Adriaan Hoefnagels, hebbende een vrouw en drie kinderen, zijnde een ambachtsman, wever en anderszinds. Hij kan tegenwoordig niet de kost verdienen omdat zijn huis met het weynige dat hij hadde op 13 september laatsleden is afgebrand. Wij verzoeken eenieder aan wie deze certificatie vertoond wordt om Adriaan Hoefnagels te houden voor arm en ongelukkig.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 210 verso; 18-05-1748:
Staat en inventaris van Adriaan Hoefnagels getrouwd geweest met Maria Graats ten behoeve van Gerrit en Hendrien, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Elisabet Lambert Claus.
Vaste goederen: een huiske, staande op het erf van Jan Paulus, ene zijde en einde de straat, andere zijde Pieter van Riet, andere einde Jan Paulus.
Roerende goederen: een kaske met een laay, een schaapke, vier stoelen, een koets, een bed, enige ketels.

Adrianus Jan Hoefnagels is op 19-05-1748 te Asten hertrouwd met Elisabeth Lammers Claus, geboren te Asten op 14-04-1691 als dochter van Lambertus Jansen en Elisabetha (zie Voormalig huis E1083). Adrianus Jan Hoefnagels koopt een stuk land bij de molen:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 219 verso; 21-08-1751:
Hendrik de Kempenaar, rentmeester van de Geestelijke Goederen, bevestigd de verkoop aan Adriaan Hoefnagels van land aan de Moole 2 lopense naast Jan Verberne. Belast met ƒ 0-1-2 per jaar. Koopsom ƒ 2,-.

Adrianus Jan Hoefnagels wordt beboet omdat hij de as van het vuur te dicht bij de schuur heeft gelegd:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 50; 09-10-1758:
Den drost, aanlegger contra Adriaan Hoefnagels gedaagde. Gedaagde is beboet omdat zij, op 4 september laatstleden de asse te digt bij schuur leyden. Boete ƒ 1-5-0.

In onderstaand archiefstuk wordt bevestigd dat zij een huisje in de buurt van dit huis bewonen en zij verkopen het aan hun kinderen in ruil voor hun verdere onderhoud:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 140 verso; 31-03-1764:
Adriaan Hoefnagels getrouwd met Elisabet Claus verkoopt aan zijn kinderen Gerrit Hoefnagels en Goort Jan Geven getrouwd met Hendrien Hoefnagels een huiske waar zij in wonen, ene zijde de straat en voorts de kinderen Jan Verreyt en Jan van Riet; land 2 lopense naast Mattijs van Bussel; huisplaats 1⁄2 lopense naast de weduwe Andries Verreyt en de weduwe Hendrik Verberne. Koopsom ƒ 25,-. Verder worden alle goederen overgegeven die zij bezitten, onder conditie, dat ze gedurende hun verdere leven worden onderhouden.

Elisabeth Lammers Claus is op 12-06-1775 te Asten overleden en Adrianus Jan Hoefnagels is op 27-11-1779 te Asten overleden en hieronder zijn doodakte:

Ook inwonend is Adrianus Dirks Weijlen, geboren te Mierlo op 15-05-1730 als zoon van Theodorus Jansen en Catharina Adrianus van Brussel. Zijn gezin is elders beschreven (zie Voormalig huis F191) en zij verhuizen rond 1765 naar een ander huis in het dorp (zie Voormalig huis G778).

Eigenaar Petronella Goort Doensen is op 07-03-1765 te Asten overleden en daarna verkopen de kinderen hun erfdeel aan hun broer Antonius Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 163 verso; 01-04-1765:
Jan Daniels man van Maria Verreyt, wonende te Valkensweert, Hendrik Raymakers man van Catarina Verreyt, wonende te Westerhoven, Elisabet Verreyt, Francyna Verreyt. Kinderen en erven van Andries Verreyt en Peternel Doensen. Zij verkopen 4⁄5e deel onverdeeld aan hun broeder, Antoni Verreyt, wonende te Nederweert in huis, en stal in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde Mattijs Muyen, andere einde het kind van Hendrik Verberne; den Heesacker 2¼ lopense; land de Heesackers 1 lopense 2 roede; land in het Bergslant 1 lopense; groes in 't Rood 2 lopense; weyveld in 't Rood 3 lopense; land de Weg 3 copse. Belast met 1⁄3e deel van 2 vat rogge per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 140,-. Overeengekomen is dat betaald wordt ƒ 40,- en dat de koper met de ƒ 100,- alle schulden en eventuele navorderingen uit de nalatenschap zal voldoen.

Antonius Driessen Verreyt is geboren te Asten op 12-12-1732 en op 15-04-1765 te Nederweert getrouwd met Hendrina Janssen Vreijcken, geboren te Nederweert rond 1732:

1765 mense Aprilis 15; promistis bannis juncti sunt matrimonio Antonius van Riet et Hendrina Vreijcken, testes Joseph Bertus et Mathia Vrijcken.

15 april 1765; tegelijk met de ondertrouw zijn getrouwd Antonius van Riet en Hendrina Vreijcken, getuigen Joseph Bertus et Mathia Vrijcken.

Het gezin van Antonius Driessen Verreyt en Hendrina Janssen Vreijcken:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 28-02-1766 Bennebroek 07-11-1790
Jan Koonings
Bennebroek ±1807 *
2 Johanna Maria Asten 02-11-1767 Heemstede 08-10-1797
Joannis van den Bogaert
Asten 06-11-1837 Spinster
3 Johanna Asten 27-09-1769 Kind Asten 15-09-1779
4 Helena Asten 31-01-1774 Heemstede 30-07-1809
Jacob Verzijlbergen
Heemstede 07-08-1822
Pieter Vaars
Heemstede 03-08-1835

*     van de historische vereniging Heemstede Bennebroek ontving ik het volgende schrijven over de oorzaak van de trek van mensen naar Heemstede en Bennebroek:

Uit het boek 'Heemstede in de historie' van meester Johan Willem Groesbeek lees ik dat na de 80-jarige oorlog vele bewoners uit de Zuidelijke Nederlanden (Brabant en Limburg) naar het noorden trokken en zich in groten getale vestigden in en om Haarlem. De Zuidelijke Nederlanden hadden het zeer pover. In die tijd was de opkomst van de blekerijen, waarvoor veel mankracht nodig was, zo ook in Heemstede. Die blekerijen bestonden bij de gratie van het schone duinwater. De blekerijen werkten voornamelijk voor de Amsterdamse gegoede burgerij, die ook buitenverblijven lieten bouwen in Zuid-Kennemerland en langs de Vecht. Zo waren vanaf 1588 in Heemstede en Bennebroek 10 lijnzaadblekerijen gevestigd. Begin 1800 liep dat aantal sterk terug. De import-bewoners huwden vaak onderling. De consequentie was vaak dat dan ontslag bij de blekerij volgde. Veel ander werk was niet voorhanden en men verviel vaak tot de armenzorg. Dat kan betekenen dat nogal wat Zuiderlingen terug naar hun geboortegrond gingen. Kwantitatief hebben we daar geen beeld van.

Over zoon Anthonius (Anthonie) Konings van Petronella Driessen Verreyt en Jan Koonings staat geschreven1:

In Bennebroek was tot aan het einde van de negentiende eeuw geen eigen katholieke kerk. Katholieke Bennebroekers lieten hun kinderen dopen in de parochie van Berkenrode bij Heemstede of de Rooms Katholieke kerk in Vogelenzang bij Bloemendaal. De Bennebroekse vermiste soldaat Anthonie (Anthonius) Konings werd in Vogelenzang gedoopt op 05-12-1793. Hij was de zoon van Jan (Joannes) Konings, geboren te Gelder rond 1765 en Petronella van R(e)ijt, geboren te Asten op 28-02-1766. Anthonie werd in 1813 ingeloot als soldaat voor het Franse leger en kwam terecht als trompetter in het regiment Curasse. Anthonie was evenals zijn vader werkman of dagloner. Zijn ouders waren op 07-11-1790 in Bennebroek gehuwd. Zij behoorden toen tot de klasse van onvermogenden en hoefden geen belasting te betalen bij hun huwelijk.

Jan Konings en Petronella van R(e)ijt kregen voor zover bekend drie kinderen. Hun oudste kind was een meisje, Johanna genaamd, geboren op 28-12-1791. Twee jaar later werd hun zoon Anthonius geboren en op 20-04-1797 hun dochter Maria. De familie Konings bezat toen nog geen geld om een plaatsvervanger voor hun dienstplichtige zoon te betalen. In de financiële situatie zou later verbetering komen. Vader Konings liet bij zijn dood een huis na in Bennebroek.

Van hun zoon in het Franse leger ontvingen zij op 5 december 1813, rond diens twintigste verjaardag, het laatste nieuws uit Rijssel (Lille). Tot aan zijn dood hield vader Jan Konings, overleden te Bennebroek op 28-02-1831, er rekening mee, dat zijn vermiste zoon nog in leven zou kunnen zijn. In zijn testament stond vermeld dat zoon Anthonie sinds 1813 afwezig was. Anthonie werd bij het overlijden van zijn vader opgevoerd als erfgenaam van de nagelaten boedel. Uiteindelijk werd de boedel verdeeld tussen dochter Maria Konings, gehuwd met Klaas van der Laar en kleinzoon Jan Konings, zoontje van Johanna, die ongehuwd op 10-06-1827 te Bennebroek was overleden.

In het huizenquohier over de periode 1766-1776 is Antonius Driessen Verreijt eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 50 Dorp Bewoners nummer 50 Dorp
1766 Antoni Verreijt Antoni Verreijt
1771 Antoni Verreijt Antoni Verreijt
1776 Antoni Verreijt op 09-05-1776 afgebrant word nu opgetimmert

Op 09-05-1776 is het huis afgebrand en in het rechterlijk archief wordt over deze brand het volgende geschreven:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 136; 17-05-1776:
Taxatie van de goederen, gestaan hebbende in de Moolenstraat, en die op donderdag, 9 mey laatstleden, 's morgens, rond 8 uur, zijn afgebrand.

Huis Ene zijde de straat, andere zijde Gerrit van Riet, ene einde weduwe Peter Troeyen, andere einde Willem Verberne.  
Waarde: ƒ 750,-.  
Eigenaar:  Francis van de Vorst, schepen.
Bewoners:  Adriaan van Duuren, smid en Juffrouw Christina Hanenwinkel, weduwe Braam.
Opmerking:  Enige jaren geleden is dit nieuw opgebouwd.
 
Huis, schuur, stal:  Gelegen aan het vorig huis tot aan de hoek van de straat.
Waarde:   ƒ 400,-.
Eigenaar: Willem Verberne.
Bewoner:  Marten Aart Zeegers.
 
Huis, stal en neere: Aan de andere hoek van de straat tegenover het afgebrande huis van Willem Verberne.
Waarde: ƒ 350,-.
Eigenaar: Antoni Verreyt.
Bewoner: Antoni Verreyt.
 
Huis en stal:   Naast het vorige huis.
Waarde:   ƒ 150,-.
Eigenaar:   Mattijs Muyen.
Bewoner: Jan Mattijs Muyen.
Opmerking:   Dit huis is door off met de brandspuyt den brant door Gods hulpe geblust geworden.
 
Totale waarde: ƒ 1650,-

Andries Verreijt krijgt een vergoeding van de staat voor de opbouw van zijn huis, aangezien hij niet voldoende kapitaalkrachtig is om het zelf te herbouwen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 107; 20-03-1777:
Francis van de Vorst, Mattijs Muyen en Antoni Verreyt, wiens huizen, op 09-05-1776, zijn afgebrand en door het gerecht getaxeerd. De huizen zijn wederom opgetimmert en in vorige staat gebracht. Zij verzoeken om ¼e deel van de opbouwkosten terug te ontvangen ingevolge Haare Hooge Mogendheden publicatie de dato 15-01-1765. Zij verklaren geen ƒ 4000,- gegoed of rijk te zijn.

Antonius Driessen Verreyt is op 14-07-1780 te Asten overleden als gevolg van dysenterie en ook zijn vrouw, Hendrina Vrijcken ondervindt daarvan nog de gevolgen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 267; 24-07-1780:
Mattijs Herings, Adriaan van Duuren en Arnoldus Gragtmans verklaren ter instantie van Peter Verheggen, te Weert en Hendrik Royackers, te Westerhoven dat bij hun ondervinding, als naburen van Hendrien Vijken, weduwe Antoni Verreyt, dat deze sedert de gegraseerende siekte van den gepasseerde jaare niet wel bij haar sinne is geweest hetwelk van tijt tot tijt erger is geworden en nu nog onlangs na het overlijden van haar man in soo ellendige staat is geworden dat deselve niet in staat is haar huyshouden gade te slaan, veel min haar selve en drie kinderen te besorge off te bestieren. En dat het hoognodig is dat daarin wordt voorzien.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 109 verso; 25-07-1780:
Gezien het request van Peter Verheggen, te Weert, getrouwd met Maria Vijken, Hendrik Royackers getrouwd met Catarina Verreyt, te Westerhoven en Jan van Grotel getrouwd met Elisabet Verreyt, te Valkensweert. Allen zwagers van de onlangs overledene, Antoni Verreyt en Hendrien Vijken. Zij geven te kennen dat Hendrien voornoemd na de ziekte van de Rode Loop, die vorig jaar hier heeft gegrasseert en waarvan ze hersteld is niet meer bij haar vorige verstand is geweest, maar, van tijt tot tijt, innocent geworden is. Op klachten van de buren en ter voorkoming van ongelukken behoort zij onder curatele gesteld te worden. Dit omdat zij niet alleen in haar huishouden en bij haar kinderen gelaten kan worden. Zij verzoeken haar onder curatele te stellen gezien de verklaring van den docter en naburen. Tevens om momboiren aan te stellen over de drie onmondige kinderen met name Peternel, Jennemaria en Helena. Te Asten wonen alleen neven en achterneven van Hendrien Vijken.
Naschrift: Toestemming wordt gegeven om de weduwe geduurende haar sinneloosheyt te besorgen en te secureere, opsluyten off te doen bewaare dat daarvan geen ongelucken te verwagten zijn. Van haar toestand willen wij op de hoogte gehouden worden. Tot voogden worden benoemd Peter Verheggen en Jan van Grotel.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 68; 25-07-1780:
Peter Verhegge, te Weert en Jan van Grotel, te Valkensweert zijn aangesteld als curatoren en voogden over de innocente Hendrien Vijken, weduwe Antoni Verreyt, alsmede over Peternel, Jennemaria en Helena, de drie onmondige kinderen.

Asten Rechterlijk Archief 147; 14-08-1780:
Peter Verhegge, te Weert en Jan van Grotel, te Valkensweert, als curatoren over de innocente weduwe van Antoni Verreyt en haar drie kinderen. Zij verkopen allerlei meubilen en huysraat, met beesten, karre, ploeg en verder bouwgereetschap met hoy en stro, onder andere vee ƒ 40,-; rest ƒ 54,-; totaal ƒ 94,-. Op 26-07-1780 hebben zij de oogst te velde verkocht. Opbrengst: ƒ 46-9-0.

De goederen van Hendrina Vreijcken worden geïnventariseerd en zij wordt tijdelijk ondergebracht in haar geboorteplaats Nederweert:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 283; 21-10-1780:
Inventaris opgemaakt door Peter Verhegge, te Weert en Jan van Grotel, te Valkensweert, aangesteld als curatoren over de innocente Hendrien Vijken, weduwe Antoni Verreyt en als voogden over de drie onmondige kinderen met name Peternel, Jennemaria en Helena.
Onroerende goederen: huis, schuur, stal en hof ½ lopense; land den Heesacker 1 lopense 2 roede; een acker in het Bergslant 1 lopense; land den Heesacker 2¼ lopense; groes int Rood 2 lopense; een Weyvelt int Rood 3 lopense; de Weg 3 copse. De goederen zijn, op 14-08-1780, opgeveild om te verhuren, hebben echter niet meer mogen gelden dan ƒ 12,- en zijn opgehouden op ƒ 30,- ter presentie van Peter Aarts, schepen en Jan Simons, armmeester, te Nederweert. De goederen zijn nu verhuurd voor ƒ 26-00-00.
Roerende goederen: de inboedel heeft opgebracht ƒ 87-16-00, de oogst te velde heeft opgebracht ƒ 46-09-00..
Schulden: dorpslasten ƒ 16-14-00; verklaring van innocentie ƒ 16-02-00; Jan van Grotel, nog van uitkoop van het goed van zijn vrouw ouders ƒ 30-01-00; Wilhelmus Bruynen, van winkelwaren ƒ 7-05-10; Martinus Stevens, als timmerman, voor het aftimmeren van het huis in 1776 ƒ 24-10-00; Adriaan van Duuren, als smid ƒ 3-14-00; weduwe Antoni Fransen, van winkelwaren ƒ 1-04-06; Arnoldus Gragtmans heeft in de ziekte en ook in de innocentie opgepast à ƒ 0-12-0 per dag, 12 dagen ƒ 7-04-00 en verhaald aan waren ƒ 0-05-00 totaal ƒ 7-09-00; idem Nicolaas van Stiphout 5½ dagƒ 3-03-00; Reynder Muyen ƒ 3-00-00; Hendrik Halthausen ƒ 1-08-08; Marcelis van Bussels voor de vrouw naar Weert te brengen ƒ 1-00-00; president van Riet heeft twee flessen rijnse wijn geleverd in de ziekte ƒ 0-14-00. Totaal ƒ 158-07-00.
De weduwe is gebracht naar Nederweert, haar geboorteplaats, alwaar zij door den Armen wordt gealimenteerd.

Het huis wordt verhuurd aan Laurens Verheijen, geboren te Deurne op 23-09-1754 als zoon van Andreas Adriani van der Heyde en Maria Lamberti Verduyseldonck. Hij is op 15-10-1780 te Asten getrouwd met Anna Maria Antoni Michiels, geboren te Bakel rond 1750 als dochter van Antonius Franssen Michels en Catharina Antony Cuypers. Zij is sinds 13-09-1779 weduwe van Godefridus Willem van Oosterhout, geboren te Vlierden rond 1745 als zoon van Wilhelmus Joannis van Oosterhout en Maria Vreyns Everts, met wie ze op 23-01-1774 te Asten getrouwd was:

Asten Rechterlijk Archief 139 folio 163; 21-10-1780:
Peter Verheggen, te Weert en Jan van Grotel, te Valkensweert, curatoren en voogden over Hendrien Vijken, innocente weduwe van Antoni Verrijt, alsmede over de drie onmondige kinderen met name Peternel, Jennemaria en Helena. Zij verhuren het aan de weduwe en kinderen toebehorende huis, schuur, stallen, wei en land. Huurder is Laurens Verheyen. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 26,- per jaar plus 1 vijm dakstro per jaar. Lasten ƒ 7-16-0 per jaar. De verhuring is gedaan in opdracht van Jan Simons, armmeester, te Nederweert.

Henrica Janssen Vreijcken is rond 1790 weer naar Asten teruggekeerd en heeft hier een geschil met de buurman:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 40; 28-02-1791:
Hendrien Verrijken weduwe Antonie Verijt ter eenre en Marcelis Coppens ter andere zijde. Zij hebben naast elkaar liggen een huis en land in het Dorp. Hierover is enig verschil omtrent het weegen van den achterste door of over de grond van de voorste ontstaan. Dit is zodanig geworden dat drost en schepenen, op heden, daarop een oculaire inspectie hebben gedaan. Er is nu door tussenspraak een accoord gemaakt dat het Marcelis Koppens zal vrijstaan om de hegge, door hem gepoot, van de erve van Godefridus Sauve, tot aan de erve van de eerste comparante te langst door te trekken tot op of aan sijn tweedens comparanten grond of erve toe en dan tersijde uyt op den vlierbosch, sijnde een schijtpaal, mits deselve ten sijne kosten na behoeven te sullen onderhouden in 't snoeyen en wel voornamentlijk langs de grond of erve van de eerste comparante alsmede om die hegge niet hooger dan vijf voeten, van de grond af te rekenen, te doen wassen. Tot vergunning of erkentenis hiervan zal hij, Marcelis Koppens, afzien van het recht van weegen aan hem vergunt bij deling in 1741 alhier wettig gepasseert op of over de grond van de eerste comparante. De put zal echter in gemeyn blijven ook ingevolge de voornoemde deling.

Ook Volgens het huizenquohier is Henrica Janssen Vreijcken weer naar Asten teruggekeerd en woont zij samen met haar kinderen vanaf ongeveer 1790 weer in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 50 Dorp Bewoners nummer 50 Dorp
1781 weduwe en kinderen Antoni Verreijt Laurens Verheijden
1798 weduwe en kinderen Antoni Verrijt weduwe en kinderen Antoni Verreijt
1803 weduwe en kinderen Antoni Verrijt weduwe en kinderen Antoni Verrijt

Henrica Janssen Vreijcken is te Asten op 12-01-1805 begraven en hieronder haar begraafakte:

Het huis wordt door de erfgenamen verkocht aan Jan van den Boogaart, man van Johanna Maria Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 57; 09-04-1805:
Jan Koonings, te Bennenbroek en Helena van Rijt, te Heemstede. Zij verkopen aan Jan van den Boogaart gehuwd met Jennemaria van Rijt. Een huis, stal en hof ½ lopense; land de Heesakker 2¼ lopense; land de Heesakker 1 lopense 2 roede; land den akker in 't Bergsland 1 lopense; groes in 't Rood 2 lopense; land den Weg 3 copse. Koopsom ƒ 200,-.

Dochter Helena Antony Verrijt krijgt nog een ontlastbrief voor Heemstede:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 04-07-1809:
Ontlastbrief voor Helena Antony Verrijt ten behoeve van Heemstede en andere plaatsen.

Dochter Johanna Maria Verrijt is geboren te Asten op 02-11-1767 en op 08-10-1797 te Heemstede getrouwd met Joannis Godefridi van den Bogaert, geboren te Bergeijk op 18-11-1768 als zoon van Godefridus van den Bogaert en Anna Maria van Vlerken:

Het gezin van Johanna Maria Verrijt en Joannis Godefridi van den Bogaert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joanna Maria Asten 12-09-1799 Ongehuwd Asten 18-06-1845 Breister
2 Antonetta Asten 02-08-1803

Asten 15-02-1827
Walterus Kusters

Asten 27-12-1855
3 Godefrida Asten 03-06-1807 Kind Asten 16-07-1807

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 200:
Jan van den Bogaart nomen uxoris bij transport 1805.
Kinderen Antoni Verreijt bij versterf 1804 van.
Hendrien Vijken weduwe Antoni Verreijt voor ½ en Peternel, Jennemaria en Helena de kinderen ½.
Nummer 50 huijs en stallinge met den hof ½ lopense.

In het notarieel archief wordt nog een schuld van Joannis Godefridi van den Bogaert genoemd, waarbij hij dit huis als borg stelt:

Notarieel Archief Asten 35-43; 31-12-1812:
Jan van den Bogaart heeft een schuld van ƒ 100,- aan Lambert Michielsen, als borg een huis en hof groot 8 aren 32 centiaren, ene zijde Godefridus van Asten.

Joannis Godefridi van den Bogaert is op 03-03-1833 te Asten overleden en Johanna Maria Verrijt is op 06-11-1837 te Asten overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de erven Jan Bogaard:

Kadaster 1811-1832; G663:
Huis en erf, groot 01 roede 00 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Erve Jan Boogaard.

Het huis is in handen gekomen van dochter Antonetta van den Boogaard, geboren op 02-08-1803 te Asten en op 15-02-1827 te Asten getrouwd met landbouwer Walterus Kusters, geboren te Asten op 06-08-1803 als zoon van Lambertus Joannis Kusters en Petronella Godefridi van Bree.

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lambert Asten 01-05-1827 Someren 16-10-1854
Joanna Sonnemans
Asten 25-01-1866 zie Voormalig huis G622
2 Joannes Asten 18-01-1829 Heeze 15-04-1861
Johanna Maria Michielsen
Helmond 29-05-1874 wonend op de Markt
en de Veestraat
3 Maria Asten 22-08-1831 Asten 16-08-1859
Hendrikus
Bernards
Someren 07-05-1867
Antonie van Diepen
Someren 01-01-1907 wonend in de Postelstraat

wonend op het Eind en
later in het dorp
4 Francis Asten 08-06-1834 Kind Asten 15-09-1840
5 Petronella Asten 16-12-1836 Kind Asten 27-06-1841
6 Joanna Maria Asten 23-12-1839 Maarheeze 23-02-1867
Johannes van der Sanden
Woensel 29-06-1902 wonende te Maarheeze,
Soerendonk en Woensel
7 Elisabeth Asten 26-11-1842 Geldrop 14-08-1873
Adrianus van Koll
wonend in Brussel (B)

Walteris Kusters is op 16-02-1848 te Asten overleden en Antonetta van den Boogaard is op 27-12-1855 te Asten overleden.

Het huis met erf en tuin wordt verkocht aan Antonie Loomans, geboren te Asten op 16-06-1803 als zoon van Wilhelmus Antoni Loomans en Joanna Joannis Aart Smits (zie Behelp 1). Hij is als akkerbouwer op 12-05-1847 te Asten getrouwd met Helena Maria Bouwmans, geboren te Asten op 02-09-1810 als dochter van Joannes Peeter Boumans en Catharina Matthiae van Beek (zie Antoniusstraat 13). Antonie Loomans is op 28-12-1869 te Asten overleden en Helena Maria Bouwmans is op 12-08-1874 te Asten overleden.

Zij wonen in Heusden (zie Behelp 1) en het huis wordt rond 1858 doorverkocht aan Gerardus Bakens, geboren te Asten op 11-06-1833 als zoon van Ambrosius Bakens en Johanna Maria Jelissen (zie Voormalig huis G399). Hij is als smid te Asten op 25-05-1858 getrouwd met Johanna Maria Kanters, geboren te Asten op 29-11-1836 als dochter van Godefridus Kanters en Johanna Smits (zie Diesdonkerweg 7). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A13:

In de Noord-Brabanter van 07-09-1864 staat het bericht dat Gerardus Bakens secretaris van de handboogvereniging is:

Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A18:

Zij verhuizen in 1872 naar A111 (zie Markt 12) en in 1874 verkopen zij het huis in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 14-02-1874:

De nieuwe bewoner en uiteindelijke koper is Johannes Keeren, geboren te Helden op 16-10-1846 als zoon van Petrus Keiren en Margareta Hendrix. Hij is als zadelmaker op 16-05-1870 te Helden getrouwd met Maria Antonetta Nijssen, geboren te Helden op 26-01-1848 als dochter van Andries Nijssen en Petronella Mathea van Os. Er wordt ook nog een werkplaats bijgebouwd.

Inwonend vanaf 1876 is rijksambtenaar Isidore Michiel Rose de Warem, geboren te Sluis op 23-07-1834 als zoon van Cornelis Marinus de Warem en Maria Jacoba Fassaert. Volgens het Weekblad voor de administratie der directe belastingen van 01-08-1874 kwam hij in 1874 vanuit Chaam en woonde eerder in bij Piet Prinsen op A157 (zie Voormalig huis G539). Isidore Michiel Rose de Warem verhuist in 1877 naar A19 (zie Voormalig huis G1515).

In 1877 gaat Johannes Keeren failliet en vertrekt naar Stratum; Maria Antonetta Nijssen is op 01-10-1888 te Thorn overleden en Johannes Keeren is op 21-08-1913 te Neeroeteren (B) overleden. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 14-04-1877 zet hij zijn huis te koop:

De koper van het huis is Hendrikus van Bussel, geboren te Asten op 06-01-1841 als zoon van Petrus van Bussel en Johanna Berkvens (zie Voormalig huis G586). Hij is als timmerman op 01-05-1877 te Asten getrouwd met Maria Francisca Knaapen, geboren te Asten op 12-03-1841 als dochter van Hendrik Knaapen en Petronella Sauvé (zie Voormalig huis G560 en G561). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij vanaf mei 1877 in het huis met huizingnummer A18:

Een deel van het huis wordt vanaf 1878 verhuurd aan Josephus Verdonschot (zie Voormalig huis G1731). Ook over de periode 1879-1890 wonen Hendrikus van Bussel en Maria Francisca Knaapen met hun gezin in het huis met dan huizingnummer A16:

13a.jpg

Rond 1890 is het huis herbouwd en gesplitst in twee huizen met het zuidelijk gelegen huis met kadasternummer G1732 en het noordelijk gelegen huis met tuin met kadasternummer G1731 (zie Voormalig huis G1731). Op de nevenstaande kadasterkaart is deze verandering te zien.

 

In het zuidelijk gelegen afgesplitste huis van G663 met kadasternummer G1732 blijft wonen Hendrikus van Bussel en Maria Francisca Knaapen met hun gezin. 

Ook over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A18:

WielBussel.jpg

Inwonend is gedurende enige tijd zwager Paulus Peter van de Wiel, geboren te Nuenen op 08-05-1837 als zoon van Johannes van de Wiel en Mechtildis Lijssen. Hij is als rijksontvanger op 13-05-1867 te Asten getrouwd met Antonetta van Bussel, geboren te Asten op 04-07-1830 als dochter van Petrus Marcelis van Bussel en Johanna Berkvens (zie Voormalig huis G586). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij op huizingnummer A24:

WielBussel1.jpg

Zij verhuizen rond 1903 naar A245 (zie Voormalig huis G2047) en de nieuwe inwoner is pettenmaakster Helena Maria Petronella van Elten, geboren te Stratum op 12-04-1862 als dochter van Paulus van Elten en Jacoba Duppers. Zij is op 04-10-1905 te Asten getrouwd met molenaar Peter Johannes van Weert, geboren te Son op 25-08-1874 als zoon van Adrianus van Weert en Pauliena Honings. Zij verhuist na haar huwelijk naar A29 (zie Voormalig huis G1447) en dit huizingnummer komt verder niet voor in de bevolkingsregisters.

In de periode 1900-1910 wonen hoofdbewoner Hendrikus van Bussel en Maria Francisca Knaapen met hun gezin in het huis met huizingnummer A23:

Hendrikus van Bussel is op 31-05-1902 te Asten overleden en Maria Francisca Knaapen vertrekt met een dochter en zoon begin 1903 naar de Binnen Parallelweg in Helmond. Van december 1907 tot november 1909 woont zij in Rotterdam en woont daarna op de Noord-Koninginnewal in Helmond. Maria Francisca Knaapen is op 13-04-1922 te Helmond overleden.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-08-1902 worden de gereedschappen en inboedel verkocht en in diezelfde krant van 17-01-1903 de verkoop van de twee huizen van Hendrikus van Bussel:

Het huis wordt verkocht aan Ambrosius Bakens, geboren op 20-06-1873 te Asten als zoon van Joannes Bakens en Maria Apollonia van den Meulenhof (zie Voormalig huis G1369). Hij is als smid op 12-04-1901 te Asten getrouwd met Wilhelmina van Oosterhout, geboren te Asten op 19-09-1876 als dochter van Martinus van Oosterhout en Maria Hurkmans (zie Wolfsberg 16).

 

Bij vereniging krijjgt het huis kadasternummer G1930, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-01-1906 wordt gemeld dat smid van Gorp in de smederij van Ambrosius Bakens gewond raakt:

Ambrosius Bakens is op 09-07-1906 te Asten overleden en smidsknecht Wilhelmus Cornelis van Gorp heeft nog een ongeluk met de motor op weg naar Liessel waarbij Franciscus Geboers levensgevaarlijk gewond raakt en twee dagen later komt te overlijden, aldus De courant van 01-11-1906:

Wilhelmina van Oosterhout is te Asten op 16-11-1908 hertrouwd met Wilhelmus Cornelis van Gorp, geboren te Tilburg op 01-08-1878 als zoon van Nicolaus van Gorp en Cornelia van Gestel.

Hieronder een foto van de smederij Bakens op de hoek van het Plantsoen en de Molenstraat. Geheel links Wilhelmus Cornelis (Willem) van Gorp, zijn vrouw Wilhelmina (Mina) van Gorp-van Oosterhout en de drie kinderen Martinus Johannes (Tinus) Bakens, Apolonia Maria (Paula) Bakens en Johanna Maria (Jans) Bakens. Met de fiets staat de knecht Matheus Johannes Hendrikus (Thijs) Bolderdijk. De man bij de hoefstal is Willem Ceelen en de jongen naast hem is Jan Gitzels. De man bij het paard is boer Gerritsen.

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-10-1909 het faillissement van de smederij en rechtsonder bieden zij hun huis met smederij te koop aan in diezelfde krant van 27-11-1909:

Zij verhuizen via verschillende adressen naar A326 (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 41). De koper van het huis is Johannes Franciscus (Johan) Hoefnagels, geboren te Asten op 05-10-1879 als zoon van Johannes Hoefnagels en Petronella Smits (zie Voormalig huis G857). Hij is als schoenmaker te Asten op 27-05-1910 getrouwd met Anna Maria van den Boer, geboren te Asten op 11-03-1882 als dochter van Adrianus van den Boer en Petronella Martens (zie Busselseweg 7). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A25:

Hieronder een foto met geheel links de schoenmakerij van Johannes Franciscus Hoefnagels en rechts hotel Gitzels in de Molenstraat:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-05-1910 maakt Johan Hoefnagels de opening van zijn winkel bekend. Rechtsboven de geboorte van dochter Hendrika in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-07-1913 en rechtsonder in diezelfde krant van 17-01-1918 de geboorte van dochter Wilhelmina:

Over de periode 1920-1930 wonen zij ook in het huis met dan huizingnummer A24, ook bekend staand als Molenstraat 1:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-10-1920 en 28-04-1925 de geboortes van zonen Petrus en Henricus:

Johannes Franciscus Hoefnagels kon in 1926 nog raadslid worden voor de gemeenteraad van Asten, maar hij ziet er vanaf volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-08-1926:

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Franciscus Hoefnagels en Anna Maria van den Boer met hun gezin in het huis aan de Molenstraat 1:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1936 biedt dochter Petronella Maria zich aan als hulp in de huishouding en in diezelfde krant van 26-09-1936 een reclame voor de schoenen van Johan Hoefnagels:

Uit het boek 'Gevels zonder vlag' van Toon Hoefnagels en Toine Maas2 citeren we nog het onderstaande verhaal uit het begin van de Tweede Wereldoorlog dat zich voor het huis van Johannes Franciscus Hoefnagels afspeelde:

Op zaterdag 11 mei 1940 werd op de boerderij van Driessen nabij Sluis 11 een aantal Nederlandse militairen krijgsgevangen gemaakt. Boer Driessen had hen voorzien van burgerkleding. Ze werden naar Asten afgevoerd en moesten daar urenlang op de hoek van de Molenstraat, voor schoenmakerij Hoefnagels, wachten op verhoor door de Duitse commandant. Deze had zijn intrek genomen in het tegenover liggende hotel van Roy. Het is niet bekend wat er met deze mensen is gebeurd.

Hieronder de bij dit verhaal horende foto:

Johannes Franciscus (Johan) Hoefnagels is op 28-12-1966 te Asten overleden en Anna Maria van den Boer is op 31-01-1974 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Linksonder een foto van Anna Maria van den Boer en rechtsonder een etalagefoto uit 1955 van de schoenhandel van Johan Hoefnagels aan dan inmiddels de Burgemeester Wijnenstraat:

Het huis is rond 1970 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1713 Goort Doense Asten 27-06-1666
Dorp huis 50
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Goort Doense Asten 27-06-1666 Jan Lammers, Marten Hendrix, Engel Flodorp Asten 16-06-1684
1741 erfgenamen Goort Doensen Asten 06-08-1701 Jan Lamberts en Marten Hendrikx Asten 16-06-1684
1746 Andries Verreijt Asten 17-07-1687 Adriaan Hendriks, vrouw van Antoni Canters Asten 01-07-1712
1751 weduwe en kinderen Andries Verreijt Asten 06-08-1701 weduwe en kinderen Andries Verreijt Asten 06-08-1701
1756 weduwe en kinderen Andries Verreijt Asten 06-08-1701 weduwe Andries Verreijt en Adriaan Hoefnagels Asten 06-08-1701
1761 weduwe en kinderen Andries Verreijt Asten 06-08-1701 weduwe Andries Verreijt en Adriaan Wijlen Asten 06-08-1701
1766 Antoni Verreijt Asten 12-12-1732 Antoni Verreijt Asten 12-12-1732
1771 Antoni Verreijt Asten 12-12-1732 Antoni Verreijt Asten 12-12-1732
1776 Antoni Verreijt Asten 12-12-1732 op 09-05-1776 afgebrant, word nu opgetimmert Asten 12-12-1732
1781 weduwe en kinderen Antoni Verrijt Nederweert ±1732 Laurens Verheijden Deurne 23-09-1754
1798 weduwe en kinderen Antoni Verrijt Nederweert ±1732 weduwe en kinderen Antoni Verreijt Nederweert ±1732
1803 weduwe en kinderen Antoni Verrijt Nederweert ±1732 weduwe en kinderen Antoni Verrijt Nederweert ±1732
Kadasternummer G663
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G663 1832-1833 Jan van den Bogaart Bergeijk 18-11-1768
G663 1833-1837 Johanna Maria Verrijt Asten 02-11-1767 weduwe van den Bogaart
G663 1837-1855 Antonetta van den Boogaard Asten 02-08-1803
G663 1856-1858 Antonie Loomans Asten 16-06-1803
G663 1858-1872 Gerardus Bakens Asten 11-06-1843
G663 1872-1877 Johannes Keeren Helden 16-10-1846
G663 1877-1890 Hendrikus van Bussel Asten 06-01-1841
G1732 1890-1902 Hendrikus van Bussel Asten 06-01-1841 splitsing met G1731
G1930 1903-1906 Ambrosius Bakens Asten 20-06-1873 vereniging
G1930 1906-1910 Wilhelmina van Oosterhout Asten 19-09-1876 weduwe Bakens
G1930 1910-1938 Johannes Franciscus Hoefnagels Asten 05-10-1879
Molenstraat 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1805 Henrica Janssen Vreijcken Nederweert ±1732 weduwe Verrijt 12-01-1805
1805-1833 Jan van den Bogaart Bergeijk 18-11-1768 Johanna Maria Verrijt Asten 02-11-1767 03-03-1833
1833-1837 Johanna Maria Verrijt Asten 02-11-1767 weduwe van den Boogaard 06-11-1837
1837-1848 Walterus Kusters Asten 06-08-1803 Antonetta van den Boogaard Asten 02-08-1803 16-02-1848
1837-1855 Antonetta van den Boogaard Asten 02-08-1803 weduwe Kusters 27-12-1855
1856-1858 Antonie Loomans Asten 16-06-1803
1858-1859 Gerardus Bakens Asten 11-06-1843 Johanna Maria Kanters Asten 29-11-1836
A13 1859-1869 Gerardus Bakens Asten 11-06-1843 Johanna Maria Kanters Asten 29-11-1836
A18 1869-1872 Gerardus Bakens Asten 11-06-1843 Johanna Maria Kanters Asten 29-11-1836 naar A111
A18 1872-1877 Johannes Keeren Helden 16-10-1846 Maria Antonetta Nijssen Helden 26-01-1848 naar Stratum
A18 1878-1879 Hendrikus van Bussel Asten 06-01-1841 Maria Francisca Knaapen Asten 12-03-1841
A16 1879-1890 Hendrikus van Bussel Asten 06-01-1841 Maria Francisca Knaapen Asten 12-03-1841
A18 1890-1900 Hendrikus van Bussel Asten 06-01-1841 Maria Francisca Knaapen Asten 12-03-1841
A23 1900-1902 Hendrikus van Bussel Asten 06-01-1841 Maria Francisca Knaapen Asten 12-03-1841 31-05-1902
A23 1903-1906 Ambrosius Bakens Asten 20-06-1873 Wilhelmina van Oosterhout Asten 19-09-1876 09-07-1906
A23 1906-1908 Wilhelmina van Oosterhout Asten 19-09-1876 weduwe Bakens
A23 1908-1909 Wilhelmus Cornelis van Gorp Tilburg 01-08-1878 Wilhelmina van Oosterhout Asten 19-09-1876 naar A94
A23 1909-1910 Johannes Franciscus Hoefnagels Asten 05-10-1879 Anna Maria van den Boer Asten 11-03-1882
A25 1910-1920 Johannes Franciscus Hoefnagels Asten 05-10-1879 Anna Maria van den Boer Asten 11-03-1882
A24 1920-1930 Johannes Franciscus Hoefnagels Asten 05-10-1879 Anna Maria van den Boer Asten 11-03-1882
1 1930-1938 Johannes Franciscus Hoefnagels Asten 05-10-1879 Anna Maria van den Boer Asten 11-03-1882
Molenstraat (inwonend)
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A24 1900-1903 Paulus Peter van de Wiel Nuenen 08-05-1837 Antonetta van Bussel Asten 04-07-1830 naar A245
A24 1903-1905 Helena Maria Petronella van Elten Stratum 12-04-1862 naar A29
Referenties
  1. ^Vermiste militairen uit Bennebroek en Heemstede in de Franse tijd (http://www.meddens.eu/annabella/VOHB%20199911%20Vermiste%20militairen%20uit%20Bennebroek%20en%20Heemstede.pdf)
  2. ^Gevels zonder vlag (ISBN 90-800343-1-2)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 juni 2024, 09:57:21

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen