logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G636

Als bewoner van dit huis wordt genoemd Johannes (Jan) Goort Loomans, geboren te Asten op 24-01-1686 als zoon van Godefridus Petri Loomans en Margareta Joannes Baltis (zie Voormalig huis G520). Hij is op 03-12-1711 te Asten getrouwd met Maria Janse van de Loverbosch, geboren te Asten op 16-07-1690 als dochter van Johannes Fransen van de Loverbosch en Antoniske Martens (zie Voormalig huis B409).

Comparerenden voor schepenen ondergenoemd der heerlijckheijt Asten Jan Goort Loomans, jongeman van Asten sijnde in den ouderdom van omtrent 25 jaren ende Maria Jan Franssen, jongedochter van Asten sijnde in den ouderdom van omtrent 22 jaren versoecken na de drie sondaagsche proclamatien in den houwelijksche staat te worden bevestigd. Actum Asten 14 november 1711.

Het gezin van Jan Goort Loomans en Maria Jansen van de Loverbosch:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 16-09-1712 Kind Asten ±1712
2 Margareta Asten 23-11-1714 Kind Asten ±1714
3 Johanna Maria Asten 29-11-1716 Asten 30-04-1741
Willem Antoni Muyen
Asten 24-11-1754
Joseph Sauve
Asten 18-01-1808

zie Koningsplein 10
en ook Voormalig huis B63

4 Judocus Asten 16-12-1718 Kind Asten ±1718
5 Johanna Asten 15-01-1721 Kind Asten ±1721
6 Godefridus Asten 14-01-1723 Kind Asten ±1723
7 Antonius Asten 18-11-1724 Asten 07-02-1768
Maria Matthia van Bussel
Asten 21-11-1810 zie Antoniusstraat 38
8 Maria Asten 14-11-1726 Kind Asten ±1726
9 Catharina Asten 08-03-1729 Asten 25-02-1753
Antoni Goort van Bussel
Asten 14-02-1807 zie Jan van Havenstraat 21
10 Helena Asten 20-01-1732 Kind Asten ±1732
11 Franciscus Asten 20-01-1732 Kind Asten ±1732
12 Godefridus Asten 28-04-1733 Asten 02-02-1766
Maria Hendrik Driessen
Asten 22-06-1798 zie ook Jan van Havenstraat 38

Jan Goort Loomans was een vermogend man, zoals blijkt dat hij samen met zijn zwager Martinus van de Loverbosch garant staat voor zijn oom Willem Jan Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 17 verso; 30-07-1737:
Jan Goort Loomans, te Asten en Martinus van de Loverbosch, te Vlierden, zijn ieder voor ƒ 1000,- borg ten behoeve van Willem Jan Loomans, gearresteerd te Gelder, in zijn zaak tegen Cornelis Tielemans en Jacobus Bartels.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 22; 30-09-1737:
Jan Goort Loomans en Martinus van de Loverbosch verklaren de acte van borgtocht zoals gedaan op 30-07-1737 ten behoeve van de toen, te Gelder, gearresteerde Willem Jan Loomans, in te trekken en te casseren.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 81; 23-07-1738:
Jan Goort Loomans en Joost Verberne verklaren zich borg te stellen voor Willem Jan Loomans, geëxecuteerde, voor ƒ 142-16-8 volgens acte van taxatie de dato 21-11-1737 van de Raad van Brabant, door Johan Roskam, procureur van die Raad. Belovende bijaldien, indien Willem Jan Loomans de voorschreven som, niet binnen veertien dagen voldoet, alsdan deselve somme van ƒ 142-16-8 benevens de costen die de voornoemde impetrant, als de procureur en deurwaarder Willem de With soo int obtineeren vant mandement van arrest jegens den Heer van Asten als int executie stellen van voorschreven taxatie met de gevolgen en aankleve vandien tsij bij taxatie van den selve raade of moderatie te sullen voldoen opleggen en betaalen.

Bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van Jan Goort Loomans:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 192:
Jan Goort Loomans.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense.

Een jaar later verkoopt zijn broer Antonie Loomans zijn erfdeel aan Jan Goort Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 157; 23-08-1738:
Goort Willem Loomans, molenaar, te Someren, procuratie hebbende van Antoni Loomans, te Someren, verkoopt aan Jan Goort Loomans, zijn broeder, te Asten de helft van huis, hof en aangelag geheel 3 lopense, ene zijde de weg, andere zijde Peter Lomans; de helft van de Sneyerskamp geheel 2½ lopense naast Jan Verberne; de helft van het Teys Potackerke geheel 6 copse naast Jan Verberne; de helft van de Pastoryacker geheel 2 lopense naast P. von Cotshausen; de helft van de Grootenacker geheel 6½ lopense naast Peter Loomans; de helft van het Weyvelt geheel 8 lopense naast Peter Lomans; de helft van een groesveld het Oostaansveltje geheel 2 lopense naast Joost Verberne; de helft van een obligatie van ƒ 390,- ten laste van het Corpus van Asten, in een meerder kapitaal van ƒ 650,- à 3% de dato 08-03-1683 ten bate van Goort Peter Loomans geboekt op het kantoor der bede onder nummer 14. De goederen zijn allodiaal. Koopsom ƒ 250,-.

De laatstgenoemde obligatie in bovengenoemd archiefstuk wordt enkele maanden later deels verkocht aan de Armen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 194; 23-05-1739:
Jan Goort Loomans verkoopt aan den Armen van Asten een obligatie van ƒ 190,- in een meerder kapitaal van ƒ 650,- à 3% ten laste van het Corpus van Asten en ten bate van Goort Peter Loomans. De verkoper aangekomen bij koop van Antoni Loomans en bij versterf van zijn vader registratienummer 14.

Jan Goort Loomans verkoopt in twee delen een groot wei en hooiveld:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 158; 05-03-1743:
Jan Goort Loomans verkoopt aan Andries Janse Verheyen de helft van een wei- en hooiveld de Bevertkoot geheel 20 lopense naast Peter Jan Wilberts. De koper, de helft van het voorschreven veld, vooraf te delen tegen Jan Teysse van Dijk die de andere helft heeft gekocht. Belast met ƒ 4-5-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land. Koopsom ƒ 142-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 159 verso; 11-03-1743:
Jan Goort Loomans verkoopt aan Jan Tijsse van Dijk de helft van een hooi- en weiveld de Bevertkoot geheel 20 lopense naast Willem Geven. De achterste helft is aan de koper verkocht, zijnde af te delen tegen Andries Verreyt, die de voorste helft heeft gekocht op 05-03-1743. Belast met ƒ 4-5-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land. Koopsom ƒ 140,-.

Jan Goort Loomans koopt daarvoor verschillende stukken land terug:

Asten Rechterlijk Archief 59 folio 161; 04-05-1743:
Condities en voorwaarden: Andries Verreyt verkoopt aan Jan Goort Loomans groes het Keulbeemtje aan den Diesdonk 1 lopense naast Aart Jan Aarts. verponding ƒ 0-4-0 per jaar; hooiland de Spleet in de Voort gelegen 1 lopense, rijdende met Dirk Verduyseldonk en Francis Willems, te Vlierden, verponding ƒ 0-4-0 per jaar; groes het Hoyvelt te Ostappen 5 lopense naast Aart Slegers en de kinderen Jan van Bree, verponding ƒ 0-18-0 per jaar; groes het Weyvelt met de hey te Ostappen 4 lopense naast Lambert Lamberts, verponding ƒ 0-10-0 per jaar. De verkoper aangekomen bij koop. Koopsom ƒ 117,-.

Een brand in 1732 in de toenmalige woning van Jan Goort Loomans uitgebroken ter hoogte van het huidige Hoebenspeike (zie Voormalig huis G640 en G641), wordt ruim 10 jaar later vergoed:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 44 verso; 30-11-1743:
Jan Goort Loomans en Pieter Willem Loomans welke aan ons te kennen geven dat, op 13-09-1732, het ongeluk gewild heeft dat door de brand die eerst ontstaan was in de schop of schuur van Andries Verreyt, hun huis en de schuur met alles daarin verbrand is. Soodanig dat sij daardoor niet ter werelt hebben behouden als haar geringe kleederen die deselve door de vlugt met vrouw en kinderen hebben behouden. Zij vervolgens kleederen en meubelen met hoy en stroy opnieuw hebben moeten zien te bekomen, soo in het leenen als koopen, dat zij mede alles wat mogelijk was bij haare vrienden en andere hebben bekoomen, hout, steen, kalk en wat verder nodig was tot opbouwinge van haare afgebrande huysinge, schuur en stallinge die deselve ook wederom als doen in voorige staat hebben opgetimmert en in behoorlijke staat gebragt.
Dat zij hoopte om in het vervolg haar groote schaade wederom te sullen konne winnen en de schulden waarin geraakt sijn met er tijt te konne voldoen. Dat het geluk niet gewilt heeft, maar in tegendeel deselve van den hemel met verdere tegenspoeden en ongelukken besogt sijn geweest en voornamentlijk den tweede, alsoo verscheyde maale haare beesten en schapen zijn gestorven en daarop gevolgde slegte oogsten. Zij verklaren dat zij door alle ongelukken hen overkomen niet in staat zijn om hun schulden te kunnen betalen. De goederen, vooral van de tweede comparant, zijn diverse malen in arrest geweest voor de lands- en dorpslasten. Zij verzoeken om enige jaren vrijgesteld te worden van deze lasten.
Schepenen verklaren ten deze dat voornoemde personen hun huizen in goede staat hebben herbouwd. Er zijn vijf huizen afgebrand geweest, waarvan twee plus een zijn opgebouwd, dit laatste is, bij executie, voor de landslasten verkocht. De twee andere zijn afgebrand blijven liggen. Gezien het voorstaande willen wij, met goedkeuring van Haare Hooge Moogendheden goed doen aan Jan Goort Loomans in de verponding ƒ 11-11-10 en in de bede ƒ 2-18-00, samen ƒ 14-09-10 voor de tijd van 12 jaar vrij te stellen. Aan Pieter Willem Loomans in de verponding ƒ 15-15-06 en in de bede ƒ 4-09-06, samen ƒ 20-04-12 voor de tijd van 16 jaar vrij te stellen.

Jan Goort Loomans ontvangt samen met onderschreven geldsommen een flinke erfenis van zijn zwager Martinus van de Loverbosch, waaronder huizen in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 26 verso; 16-08-1757:
Jan Goort Lomans getrouwd met Maria Franse van de Loverbosch voor 1⁄3e deel erfgenaam van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch voor zichzelf en mede voor Jan Goort Gijben en Jan Tijssen van Dijk, wettige momboiren over Antonetta, Symon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van wijlen Jan Fransen van de Loverbosch welke zes onmondige kinderen met hun vijf meerderjarige broeders en zusters, met name Antonis, te Vlierden, Mathijs en Jan, zijn broeders met Jenneke en Engel, zijn zusters, ook voor 1⁄3e deel erfgenaam zijn van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch. Nog compareerde mede Francis van de Loverbosch, te Mierlo, die voor 1⁄6e deel erfgenaam is van Martinus Franse van de Loverbosch.
Zij geven procuratie aan Jan Jansen van de Loverbosch die met zijn voornoemde tien broeders en zusters voor 1⁄3e deel erfgenaam is van Martinus Fransen van de Loverbosch om namens hen, comparanten, te innen of te ontvangen sodanige somme van penningen en pretentien als hen als erfgenamen van hun broeder en oom zijn aangekomen en speciaal van Stoffel Kessels ƒ 342-10-00; Tielman Kessel, te Bolderen; Michiel Smulders, te Helden; Jan Dirks Hoet, te Kessel; Willem Doense, te Helden; Lijske Bartels, te Meyl; de Capel, te Helden; de Heer Aarts, aan de Capel, te Helden.
En sulx sodanige somme als volgens de reekeninge die in de boedel van de voornoemde Martinus Franse van de Loverbosch ten laste van deselve persoonen gevonden worden. Nog om speciaal in te vorderen zodanige sommen, die open en onbetaald staan, ten laste van de Grave van Salm en voorts alle debiteuren te Keulen, Dusseldorp, Bon en andere plaatsen daaromtrent, alles volgens de rekeningen gevonden in de boedel van Martinus Fransen van de Loverbosch worden.

Een van die huizen in Ommel is verhuurd en Jan Goort Loomans wil de huur opzeggen:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 98; 07-04-1759:
Alzo Jan Goort Lomans, bij request, op 26-03-1759, aan drost en schepenen, alhier, heeft verzocht dat Goort Peter Jan Aarts zal worden geordonneert het huis en groes, waarop deze thans woont, met Pasen aanstaande te verlaten en het land oogst deses jaars. Dit request is ook overgegeven aan Goort Peter Jan Aarts om binnen acht dagen zijn belangen te verdedigen. Deze verklaart dat de verhuuringe in de requeste gemelt, is aangegaan voor een tijt en termijn van ses jaaren met drie jaaren op te seggen, waarvan het tweede jaar is loopende en het derde met halff Paasse en oogst, respectieff van den aanstaande jaar, 1766, staat te expireere. Hij wil een en ander met eede bevestigen. Off wel het tegendeel vandien aan eede van den suppliant, sijnde, Jan Goort Lomans, te refereren, soodanig, dat indien denzelve Jan Goort Lomans hem met eede ter presentie van hem, Goort Jan Aarts, sal komen te expurgeeren de voornoemde verhuuringe voor ses jaaren met drie jaaren op te seggen niet te hebben aangegaan, denselve Goort Jan Aarts indien gevalle tevreede is het gehuurde met dese loopende jaare en maniere gebruykelijk te verlaaten. Jan Goort Lomans compareerde in de raadkamer en heeft de eed afgelegd. Goort Peter Jan Aarts, ook present, zegt toe de goederen te zullen verlaten.

Jan Goort Loomans is borgemeester geweest en moet op hoge leeftijd nog getuigen in zaak van een erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 209 verso; 16-12-1762:
Jan Goort Lomans, 78 jaar, oud borgemeester en Louis Hoefnagels, 71 jaar, oud collecteur van 's landslasten. Zij verklaren ter instantie van Arnoldus van Hoek en Dirk Lambert van de Mortel dat het waar is dat zij van hun jeugd af hebben gekend Joost van Weert en zijn eerste vrouw, Maria Franken, die in wettig huwelijk hebben verwekt twee zoons met name Antoni en Hendrik, zijnde lange jaren overleden en heeft Antoni nagelaten een wettige dochter met name Anna Maria getrouwd met Arnoldus van Hoek. Hendrik heeft nagelaten een wettige dochter met name Maria getrouwd met Dirk Lamberts van de Mortel, te Deurne. Welke voorschreven Anna Maria en Maria van Weert, samen, enige kindskinderen en wettige erfgenamen zijn van Joost van Weert en Maria Franken. En verklaren de comparanten dat het hier altijd gebruik is geweest dat bij doope van de kinderen, alhier, maar alleen worden aangeteekent de voornaame van de ouders sonder daarbij haare vanne aan te teekenen off op te geven.

Het huizenquohier over de periode 1736-1761 weerspiegelt het eigendom en de bewoning van het huis door Jan Goort Loomans:

Jaar Eigenaar nummer 35 Dorp Bewoners nummer 35 Dorp
1736 Jan Loomans en Tonij Loomans Jan Goort Loomans
1741 Jan Goort Loomans Jan Goort Loomans
1746 Jan Goort Loomans Antonij Loomans
1751 Jan Goort Loomans Jan Goort Loomans
1756 Jan Goort Loomans Jan Goort Loomans
1761 Jan Goort Loomans Jan Goort Loomans

Maria Jansen van de Loverbosch is als Maria Jois Loomans op 31-12-1762 te Asten overleden en Jan Goort Loomans is op 04-09-1763 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 64, 18-02-1764:
Joseph Sauve, getrouwd met Maria Lomans, Antoni Goort van Bussel, getrouwd met Catarina Lomans, Antoni Lomans en Goort Lomans. Allen kinderen en erven van wijlen Jan Goort Lomans en Maria Janse van de Loverbosch, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Joseph Sauve, huis, schuur, stal, hof en aangelag aan den Ommelsen Bosch 1½ lopense, in huur bij Pieter Haasen, ene zijde Jan van der Linden, andere zijde de weg. Land en groes. De ontvanger van dit lot moet aan Antoni Goort Lomans uitkeren ƒ 25,- dit ter egalisatie.
2e lot krijgt Goort Jan Lomans, huis, schuur, stal, hof en aangelag in het Dorp 3 lopense, ene zijde Pieter Willem Lomans, andere zijde de weg, ene einde de straat of weg. Land en groes.
3e lot krijgt Antoni Goort van Bussel, huis, schuur, stal en hof te Ommel 6 lopense, in bewoning bij Peter Roymans, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Antoni Philipsen; den Halsacker 2 lopense; land de Nieuw Erffacker 1 lopense; land den Espenacker 3 lopense; twee agterste Zeyle van den Halsacker 2½ lopense gekomen van Draak; land den Bogtacker 2 lopense; groes het Veltje 3 lopense; groes den Ossenkamp 2½ lopense; groes het Voorstevelt 2 lopense; groes den Bogt 1 lopense; groes het Kempke 1 copse. De goederen, uit dit 3e lot, zijn allen gelegen te Ommel en in gebruik bij Peter Roymans. De helft van den Eekelhoff bij het einde van de Capeldijk, te Ommel, de helft is 7 roeden. Verponding ƒ 12-15-12 per jaar, bede ƒ 3-01-06 per jaar. Onder dit lot is nog begrepen een peelveld in de Peel gekomen van Francis de Smit, belast met ƒ 0-00-2 per jaar aan de Heer van Helmond, ƒ 1-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar die ordinaar door Wilbert van Helmont worden meegenomen om te betalen; ƒ 1-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar die gewoonlijk door Jan Timmermans worden meegenomen om te betalen. De condivident van het 2e lot betaald hierin ƒ 0-15-0 per jaar en de condivident van het 4e lot ƒ 0-5-0 per jaar. Alsnog is hem ten deel gevallen de helft in 1⁄3e en 2⁄3e deel van de helft in een tiende de Laarbroekse tiende. De andere helft is ten deel gevallen aan Antoni Jan Lomans, ontvanger van het 4e lot, ƒ 300,- uit een meerdere som van ƒ 500,- à 2½% ten laste van het Corpus van Asten, de dato 10-11-1695 ten kantore der bede nummer 66. De ontvanger van dit lot zal uitkeren ƒ 50,- aan het 4e lot ter egalisatie.
4e lot: Antoni Jan Lomans, huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 5 lopense, in bewoning bij Reynder Verleysdonk, ene zijde Peter Jan Wilbers, andere zijde Arnoldus Zeegers; land en groes. De ontvanger van dit lot zal van het 1e en 2e lot, elk ƒ 25,- ontvangen ter egalisatie. En nog ƒ 50,- van het 3e lot.

De van Martinus van de Loverbosch geërfde huizen zijn in bezit gekomen van Antoni Loomans en de echtgenoten van Maria en Catharina Loomans en Goort Jan Loomans heeft dit huis in het dorp geërfd.

Zoon Godefridus (Goort) Jan Loomans is geboren te Asten op 28-04-1733 en op 02-02-1766 te Asten getrouwd met Maria Hendrik Driessen, geboren te Asten op 27-01-1744 als dochter van Henricus Peter Driessen en Elisabeth Bonaventura Loomans (zie Wolfsberg 62 en ook Wolfsberg 50).

Het gezin van Goort Jan Loomans en Maria Hendrik Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 06-12-1783 Asten 26-11-1815
Joanna van Duuren
Asten 17-08-1832
Johanna Verberne
Asten 10-03-1854 zie Jan van Havenstraat 38
en ook Wolfsberg 62
2 Henricus Asten 27-06-1786 Asten 26-11-1815
Isabella Jelisse
Asten 16-02-1856

Goort Jan Loomans heeft samen met zijn broer en zwagers nog een schuld van de goederen van zijn vader:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 97 verso; 21-04-1766:
Losecaat, collecteur van de verponding, 1761 aanlegger contra Antoni van Bussel, op Heusden, Antoni Jan Lomans, Goort Jan Lomans en Joseph Souve gedaagden. Gedaagden zijn, als erfgenamen Jan Goort Lomans, van zijn goederen aan den Ommelschen Bosch, nog schuldig ƒ 13-0-6 ieder 1⁄4e deel.

Goort Jan Loomans verkoopt stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 215; 20-05-1766:
Goort Jan Lomans verkoopt aan Lambert Verheyden, te Ostappen hooiland de Spleete 1 lopense naast Arnoldus van Hugten; een weiveld met de hei 4 lopense naast de weduwe Laurens Roymans. Verkoper aangekomen bij deling de dato 18-02-1763. Koopsom ƒ 76,-.

Goort Jan Loomans was setter en schepen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 33; 23-06-1770:
Joseph van der Weerden en Pieter Slaats worden aangesteld tot borgemeesters Sint Jan 1770-1771. Tot setters worden benoemd Peter Berkers en Goort Jan Loomans.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 39; 21-06-1772:
Baltazar Willem Losecaat en Tomas Bakers worden aangesteld tot borgemeesters Sint Jan 1772-1773. Tot setters worden aangesteld Goort Jan Loomans en Lambert Sauve.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 56; 05-01-1779:
Antoni Fransen en Jan Timmermans worden van hun eed als schepen ontslagen. In hun plaats worden benoemd Tomas Bakers en Goort Jan Lomans.

Samen met zijn vrouw stelt Goort Jan Loomans een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 226 verso; 04-10-1779:
Goort Jan Lomans getrouwd met Maria Hendrik Driessen, in het Dorp. Zij testeren. Alles aan de langstlevende van hen beide en na overlijden van deze wordt ƒ 200,- gelegateerd aan den Armen van Asten.

Goort Jan Loomans wordt opnieuw tot setter benoemd:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 102 verso; 31-12-1790:
Jacobus van Hugten en Peter Aart van Bussel worden aangesteld als schepenen over 1791. Tot setters worden benoemd Goort Lomans en Jan van Bussel.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 107; 31-12-1793:
Johannis Pieter Feith stelt zich voor ƒ 1000,- borg ten behoeve van zijn zoon, Jan Willem Feith die op heden als borgemeester, over 1794, is aangesteld. Zijn mede-borgemeester is Jan Laurens Jelisse. Tot setters worden benoemd: Hendrik Mattijs Aarts en Goort Lomans.

In het huizenquohier over de periode 1766-1781 is Goort Jan Loomans eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 35 Dorp Bewoners nummer 35 Dorp
1766 Goort Jan Loomans Goort Jan Loomans
1771 Goort Jan Loomans Goort Jan Loomans
1776 Goort Jan Lomans Goort Jan Lomans
1781 Goort Lomans Goort Lomans

Goort Jan Loomans is op 22-06-1798 te Asten overleden en zijn weduwe keert 100 gulden uit aan de Armen aan Asten volgens het testament:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 108; 09-04-1799:
Maria Hendrik Peter Driessen, weduwe Goort Lomans, geeft, bij testament, aan den Grooten of Gemeynen Armen, te Asten, een rest obligatie van ƒ 100,- ten laste van de kinderen en erven van wijlen Paulus Peters van Bussel de dato 17-03-1772 Asten. Oorspronkelijk kapitaal was ƒ 600,-. Volgens testament de dato 04-10-1779 in verband met schenking van ƒ 200,-.

Maria Hendrik Driessen verkoopt en koopt land:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 143; 04-01-1804:
Hendrikus van de Vijf Eyck verkoopt aan de weduwe Goort Lomans land den Berg 3 lopense 18 roede naast Joost Hoebergen. Koopsom ƒ 140,-.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 56; 05-04-1805:
Maria Hendrik Driessen, weduwe Goort Loomans verkoopt aan de kinderen Goort van Bussel groes de Koelbeemt aan de Diesdonk 1 lopense naast de koper. Koopsom ƒ 66,-.

Maria Hendrik Driessen ruilt groes:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 23-01-1810:
Mattijs Dirk Wilbers verkoopt aan Maria Andriessen, weduwe Goort Lomans, groes het Eeusel 1 lopense 31 roede. Koopsom ƒ 76,-.

Asten Rechterlijk Archief 107a; 23-01-1810:
Jan Lomans, namens zijn moeder, Maria Andriessen, verkoopt aan Mattijs Dirk Wilbers groes de Swartbroeken 1 lopense 41 roede. Koopsom ƒ 35,-.

In het huizenquohier en bij de verpondingen van 1810 staat Maria Hendrik Driessen als eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 191:
Maria Hendrik Driessen weduwe en 2 kinderen bij versterf 1798.
Goort Jan Lomans.
Nummer 35 huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 35 Dorp Bewoners nummer 35 Dorp
1798 weduwe en kinderen Goort Lomans weduwe en kinderen Goort Lomans
1803 weduwe en kinderen Goort Lomans weduwe en kinderen Goort Lomans

Maria Hendrik Driessen is op 22-12-1813 te Asten overleden en in het notarieel archief van 1817 wordt de erfenis verdeeld en komt dit huis in handen van Hendrik Goort Loomans:

Notarieel Archief Asten 40-111; 14-10-1817:
Jan Goort Loomans en Hendrik Goort Loomans delen de goederen van hun ouders.
2e lot krijgt Hendrik Goort Loomans een huis, schuur, stalling, schop, hof en aangelag in het Dorp, groot 2 lopense 43 roede, ene zijde Abraham van Nouhuijs.

Zoon Henricus (Hendrik) Goort Loomans is geboren te Asten op 27-06-1786 en op 26-11-1815 te Asten getrouwd met Isabella Jelisse, geboren te Asten op 07-11-1791 als dochter van Johannes Laurens Jelisse en Hendrina Antony Leenen (zie Voormalig huis F182). Het gezin van Hendrik Goort Loomans en Isabella Jelisse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 25-03-1817 Kind Asten 06-04-1817
2 Anthonia Asten 25-03-1817 Kind Asten 04-04-1817
3 Godefridus Asten 09-06-1818 Asten 14-02-1840
Wilhelmina Martens
Deurne 26-04-1899 Vinkenbroek
Neerkant
4 Johannes Hendrikus Asten 19-04-1820 Asten 25-02-1859
Josijna Smits
Asten 11-03-1908 zie Keizersdijk 2
5 Maria Asten 20-08-1822 Kind Asten 22-11-1822
6 Maria Asten 20-02-1824 Asten 24-02-1854
Johannes Verhoijsen
Asten 15-07-1903 zie Dijkstraat 62
7 Antonius Asten 25-12-1826 Ongehuwd Asten 06-02-1901
8 Johanna Asten 05-08-1829 Asten 25-02-1859
Jan Baptist Peters
Asten 26-03-1900 zie Behelp 4
9 Laurens Asten 08-05-1833 Asten 13-04-1861
Wilhelmina van Helmond
Asten 28-12-1868

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Hendrik Goort Loomans:

Kadaster 1811-1832; G636:
Huis en erf, groot 07 roede 20 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Hendrik Goort Loomans.

Hendrik Goort Loomans is op 16-02-1856 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 zien we Isabella Jelisse als zijn weduwe terug in huizingnummer A154:

Isabella Jelisse is op 27-01-1861 te Asten overleden en het huis komt in bezit van zoon Laurens Loomans, geboren te Asten op 08-05-1833. Hij is als landbouwer op 13-04-1861 te Asten getrouwd met Wilhelmina van Helmond, geboren te Asten op 21-06-1836 als dochter van Johannes van Helmond en Maria Catharina van Brussel (zie Dijkstraat 64).

Laurens Loomans was lid van de handboogschutterij 'Landbouwers Vergenoegen' in Asten en bij een toernooi in Helmond was hij de beste schutter, zoals gemeld in de Noord-Brabanter van 15-08-1864:

Op dat toernooi komt vanuit de handboogschutterij uit Sint Oedenrode commentaar in de Noord Brabanter van 24-08-1864:

En die worden weer van repliek gediend door de schuttersverenigingen uit Helmond en Asten in de Noord Brabanter van 07-09-1864:

Laurens Loomans is op 28-12-1868 te Asten overleden en zijn weduwe woont over de periode 1869-1879 als weduwe in het huis met huizingnummer A232:

Het huis wordt rond 1880 verenigd tot kadasternummer G1560, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts. Ook over de periode 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 woont Wilhelmina van Helmond met haar kinderen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A233, A248 en A264:

In 1903 wordt het huis geredresseerd tot kadasternummer G1945 en komt het in handen van zoon Laurens Loomans, geboren te Asten op 02-06-1869. Hij is als landbouwer op 17-04-1903 te Asten getrouwd met Johanna Catharina Hoefnagels, geboren te Asten op 24-06-1875 als dochter van Joannes Hoefnagels en Petronella Smits (zie Voormalig huis G857). Ook over de periode 1910-1920 wonen zij samen met moeder Wilhelmina van Helmond in het huis met huizingnummer A301:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-10-1912 en van 08-04-1914 de geboortes van dochter Isabella Hendrika en zoon Antonius Josephus:

Wilhelmina van Helmond is op 01-10-1919 te Asten overleden, zoals ook te lezen in het Eindhovensch dagblad van 12-11-1919:  

Het huis krijgt daarna door vereniging kadasternummer G2222, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts.

Laurens Loomans en Johanna Catharina Hoefnagels wonen ook in de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer A370 ook bekend staand als Driehoekstraat 12:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-08-1928 de geboorte van zoon Josephus Hendricus:

Rond 1928 wordt het huis herbouwd en krijgt een pannendak maar behoudt hetzelfde kadasternummer, waarvan rechts de aanbesteding in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 17-02-1928.

Ook in de periode 1930-1938 woont Laurens Loomans met zijn gezin in het huis aan de Driehoekstraat 12:

Laurens Loomans werd later vrachtrijder van beroep en hieronder een foto van hem bij zijn vrachtwagen bij de strohulzenfabriek van van Goch rond 1930:

Laurens Loomans is op 19-06-1934 te Asten door een noodlottig ongeval overleden, zoals linksonder gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-06-1934 en rechtsboven in de krant de Nederlander van 19-06-1934. Johanna Catharina Hoefnagels verkoopt rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-10-1940 een wagen en een kar. Daaronder 3 foto's van de langgevelboerderij van de familie Loomans uit 1927 met rieten dak, 1941 en 1965 met pannendak.

Johanna Catharina Hoefnagels is op 09-08-1956 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Het huis is rond 1990 afgebroken en heeft gelegen ter hoogte van de huidige Driehoekstraat 10 en 12.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1711 Jan Goort en Antony Loomans Asten 24-01-1686 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686
Dorp huis 35
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Loomans en Tonij Loomans Asten 24-01-1686 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686
1741 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686
1746 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Antonij Loomans Asten 09-04-1688
1751 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686
1756 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686
1761 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686
1766 Goort Jan Loomans Asten 28-04-1733 Goort Jan Loomans Asten 28-04-1733
1771 Goort Jan Loomans Asten 28-04-1733 Goort Jan Loomans Asten 28-04-1733
1776 Goort Jan Lomans Asten 28-04-1733 Goort Jan Lomans Asten 28-04-1733
1781 Goort Lomans Asten 28-04-1733 Goort Lomans Asten 28-04-1733
1798 weduwe en kinderen Goort Lomans Asten 27-01-1744 weduwe en kinderen Goort Lomans Asten 27-01-1744
1803 weduwe en kinderen Goort Lomans Asten 27-01-1744 weduwe en kinderen Goort Lomans Asten 27-01-1744
Kadasternummer G636
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G636 1832-1856 Hendrik Goort Loomans Asten 27-06-1786
G636 1856-1861 Isabella Jelisse Asten 07-11-1791
G636 1861-1868 Laurens Loomans Asten 08-05-1833
G636 1868-1880 Wilhelmina van Helmond Asten 21-06-1836
G1560 1880-1903 Wilhelmina van Helmond Asten 21-06-1836 vereniging
G1945 1903-1921 Laurens Loomans Asten 02-06-1869 redressering
G2222 1921-1938 Laurens Loomans Asten 02-06-1869 vereniging
Driehoekstraat 12
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1805-1813 Maria Hendrik Driessen Asten 27-01-1744 weduwe Loomans 22-12-1813
1813-1817 Jan Goort Loomans Asten 06-12-1783 Hendrik Goort Loomans Asten 27-06-1786
1817-1856 Hendrik Goort Loomans Asten 27-06-1786 Isabella Jelisse Asten 07-11-1791 16-02-1856
1856-1859 Isabella Jelisse Asten 07-11-1791 weduwe Loomans
A154 1859-1861 Isabella Jelisse Asten 07-11-1791 weduwe Loomans 27-01-1861
A154 1861-1869 Laurens Loomans Asten 08-05-1833 Wilhelmina van Helmond Asten 21-06-1836 28-12-1868
A232 1869-1879 Wilhelmina van Helmond Asten 21-06-1836 weduwe Loomans
A233 1879-1890 Wilhelmina van Helmond Asten 21-06-1836 weduwe Loomans
A248 1890-1900 Wilhelmina van Helmond Asten 21-06-1836 weduwe Loomans
A264 1900-1903 Wilhelmina van Helmond Asten 21-06-1836 weduwe Loomans
A264 1903-1910 Laurens Loomans Asten 02-06-1869 Johanna Catharina Hoefnagels Asten 24-06-1875
A301 1910-1920 Laurens Loomans Asten 02-06-1869 Johanna Catharina Hoefnagels Asten 24-06-1875
A370 1920-1930 Laurens Loomans Asten 02-06-1869 Johanna Catharina Hoefnagels Asten 24-06-1875
12 1930-1934 Laurens Loomans Asten 02-06-1869 Johanna Catharina Hoefnagels Asten 24-06-1875 19-06-1934
12 1934-1938 Johanna Catharina Hoefnagels Asten 24-06-1875 weduwe Loomans

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2024, 11:10:59

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen