logo

De Vonder Homepagina


Emmastraat 18 en 20

Antonius Antony Canters is geboren te Asten rond 1640 als zoon van Antony Antony Canters en Anna Francisci Verrijt (zie Burgemeester Frenckenstraat 47). Hij is op 06-11-1674 te Asten getrouwd met Anna Maria van Hove, geboren te Asten op 10-06-1650 als dochter van Mathijs van den Hove en Jenneke Joosten:

October 28; contraxerunt sponsalia Antonius Canters et Anna Maria van Hove coram testibus H. Canters et J. van de Cruijs. Matrimonio 6 9bris coram ibidem testibus.

28 october ondertrouwcontract van Antonius Canters en Anna Maria van Hove voor getuigen H. Canters en J. van de Cruijs. Huwelijk 6 november voor dezelfde getuigen.

01

Het gezin van Antonius Canters en Anna Maria van Hove:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 26-11-1675 Kind Asten ±1675
2 Petronella Asten 05-02-1678 Leuven ±1700
Georgius Alons
Asten 20-02-1713
3 Antonius Asten 16-04-1680 Kind Asten ±1680
4 Mathias Asten 03-07-1683 Ongehuwd Asten 05-11-1727 zie Burgemeester Frenckenstraat 47
5 Anna Maria Asten 24-06-1685 Asten 05-07-1705
Godefridus Raeijmakers
Asten ±1715 zie Burgemeester Frenckenstraat 47
6 Elizabetha Asten 26-05-1687 Kind Asten ±1687

Anna Maria van Hove is op 02-08-1690 te Asten overleden en dochter Petronella Canters doet eerst afstand van de erfenis en wil later een voorschot op de erfenis en krijgt een huis in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 191 verso; 08-02-1705:
Petronella Canters geassisteerd met Joris Allons ziet af van alle roerende en onroerende goederen, zijnde haar filiale portie die haar bij deling, volgend de costuymen van Asten, zouden mogen toekomen. Dit ten behoeve van Antony Antonissen Canters, president, haar vader. Zij heeft namelijk al ontvangen 410 gulden 10 stuiver en 50 vat rogge haar broeders en zusters zullen dit vooruit uit de boedel ontvangen. Zij draagt ook over aan haar vader de huysinge ende teulinge, bij haer jegenwoordigh bewoont ende gecultiveert.

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 18 verso; 18-12-1706:
Petronella, dochter Antony Canters gehuwd met Georgius Allons is particulier gaan wonen en zij heeft haar vader verzocht om haar kindsdeel te mogen hebben. Zij ontvangt een huis, hof en aangelag in het Dorp. De goederen komen hen aan ter tochte en haar wettige na te laten kinderen ten erfrechte. Zij gaan hiermee uit de gehele goederen, ook die van wijlen Anna Maria van Hove, haar moeder.

Antonius Antony Canters is op 01-05-1725 te Asten overleden.

Petronella Anthonis Canters is geboren te Asten op 05-02-1678 en rond 1700 te Leuven getrouwd met Georgius Allons, geboren te Sont (Leuven) rond 1675. Het gezin van Petronella Anthonis Canters en Georgius Allons:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 26-01-1702 Kind Asten ±1702
2 Johanna Asten 05-07-1705 Ongehuwd Someren 23-05-1736
3 Johannes Antonius Asten 18-12-1708 Ongehuwd Asten 28-08-1766 Militair
4 Elisabeth Asten ±1711

Georgius Allons is een koopman en brengt en haalt goederen uit België:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 131; 30-11-1702:
Paspoort voor: Joris Alons en Joost Antonis, die zich bezig houden met coopen en vercoopen van paruycken en callothayeren ende meer andere coopmanschappe.

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 18; 12-03-1708:
Joris Allons, aanlegger contra Jan Gijsberts Hoefnagels, gedaagde. Alsoo die aanlegger in 1707 tot Mechelen, in Brabandt, aan gedaagde heeft gelevert sijne karre omme denselven in sijnen noot daermede te gerieven nochtans met gelofte bij den gedaagde gedaen dat hij de carre op sijne costen wederom van Mechelen tot Asten soude wederom brengen. Tot nog toe is hij in gebreke gebleven.

Georgius Allons verhuurt een deel van zijn huis aan Lambert Faes Kerckels:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 120; 18-01-1709:
Joris Allons geeft in huur de keucken of den heert met de koeystalle van het huis waar hij in de camer woont. Verder de helft van den hof naast de zijde van Jan Antonis en het gehele aangelag. Hij behoudt voor zich de schuur en een stuk teulland gelegen naast de Ruen van Frans van de Cruys. Alles gelegen in het Dorp zoals bij de verhuurder in bewoning en bewerking. Huurder is Lambert Faes Kerckels. Huurtermijn is 10 jaar. Hij zal ook huren den akker gekomen van Cornelis van Erp. Huursom ƒ 23,-per jaar. Verponding ƒ 3-3-0 per jaar exclusief de akker van Cornelis van Erp.

Petronella Anthonis Canters is op 20-02-1713 te Asten overleden en haar vader schenkt een stuk beemd voor de opvoeding van haar kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 95 verso; 28-04-1713:
Antony Canters doet afstand, ten bate van Johanna, Joannes en Elisabet, kinderen van wijlen zijn dochter, Pieternella Canters en Joris Allons van een groesbeemd int Root, ene zijde Antony Canters, andere zijde Hendrick Hoefnagel, ene einde de Waterlaet of Schouwloop, andere einde den Dijck. De beemd mag door Joris Allons belast worden met ƒ 50,- doch de kinderen zullen de intrest genieten ten behoeve van hun opvoeding.

Bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van Georgius Allons en is Lambert Faes Kerckels gebruiker. Al vooruitlopend wordt Laurens Bruijstens als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 102 verso:
Laurens Bruijstens.
Joris Alons, gebruiker Lambert Faassen. In de bede ƒ 1-10-0.

Georgius Allons is te Someren op 29-07-1714 hertrouwd met Martina Walraven, geboren te Someren op 09-05-1680 als dochter van Walrandus Jansen en Johanna Aerts. Voor zover bekend hadden zij geen kinderen. Als zijn zwager Mattijs Antoni Canters komt te overlijden, is hij aangesteld als curator:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 06-06-1728:
Taxatie van de onroerende goederen van Mattijs Antoni Canters overleden op 05-11-1727. Joris Alons is curator van de goederen. Waarde van het voorste deel van het huis, bestaande uit keuken, ƒ 80,-, opkamer en esde, strekkende van de gevel van de straat tot de eerste schouw, genaamd de oude keuken staande in het Dorp langs de straat, ene zijde kinderen van der Linden, andere zijde Antonis Voermans; de helft van den hof en de helft van het achterste drieske daaraan de helft is ½ lopense ƒ 25,-, ene zijde kinderen Antoni Voermans, andere zijde kinderen Godefridus Raymakers. Totaal ƒ 105,-. 20e penning is ƒ 5-5-0.

Georgius Allons is op 11-10-1728 te Asten overleden en er worden voogden aangesteld die goederen verkopen om in het onderhoud van de kinderen te voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 137; 28-12-1728:
Goort Thomas Canters wordt aangesteld als momboir over de onmondige kinderen van Joris Allons en Peternell Antony Canters. Hij verkoopt de nagelaten meubelen, huysraet, beesten, hoy en stroy van wijlen hun vader, onder andere twee koeien ƒ 25,-, twee kasten ƒ 7,-. Totale opbrengst ƒ 64,-.

Asten Rechterlijk Archief 148; 19-04-1729:
Jan Canters, als momboir van de onmondige kinderen van Joris Allons en Peternel Antony Canters verkoopt twaelf levende stocken bien en negen dooden stocken bien en eenigen hooningh door hun vader achtergelaten. Opbrengst ƒ 30,-

De voogden moeten in 1731 een balans opmaken van de inkomsten en uitgaven:

Asten Rechterlijk Archief 144 27-01-1731
Rekening, bewijs en reliqua van Goort Canters momboir over de onmondige kinderen van Joris Alons en Petronella Canters. Dit op verzoek van Joanna Alons, nu meerderjarige dochter.
Ontvangsten: onder andere op 28-12-1728 zijn de mobilaire goederen verkocht ƒ 63-10-10; van de verkoop der bijen ƒ 29-11-00; de granen te velde, 1729, heeft de rendant gedorst en gelegd op de zolder van Pieter Langendonck, zijnde 26 vat later zijn deze verkocht, te Eyndhoven a ƒ 0-10-12 per vat ƒ 13-09-08; boekweit 27 vat a ƒ 0-9-0 per vat ƒ 12-01-08. Huis en landerijen zijn verpacht aan Laurens Bruystens voor 12 gulden en 12 vat koren per jaar. Huurtermijn 4 jaar, hiervan, tot nu toe, ontvangen ƒ 17-05-00. Totaal ƒ 136-03-10
Uitgaven: onder andere aan Jan Joosten wegens geleverde bijen ƒ 22-00-12; Catarina van de Cruys wegens verschot en verteer ƒ 8-09-08; Cornelis Manders wegens geleverd koren ƒ 5-00-00; Jenneke Dircx voor de begrafeniskosten ƒ 4-17-00; Jan van Riet wegens geleverde bijen ƒ 3-10-00; Jan Wolfs arbeidsloon wegens het werken aan het huis ƒ 4-00-00; voor Jan Alons een paar schoenen ƒ 2-08-00. Totaal ƒ 147-00-02. Meer uitgegeven dan ontvangen ƒ 10-07-00.

Er wordt geïnformeerd naar de erfgenamen van Mathijs van Hove en de kinderen Allons en Raeijmakers zijn achterkleinkinderen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 6verso; 07-07-1732:
Johan van Broyen, rentmeester van de Grooten Bagijnhoff, te 's Hertogenbosch, heeft zich laten informeren aangaande wie de erfgenamen, descedenten of tegenwoordige bezitters zijn van de goederen van Mattijs van Hove nu Peter Goorts en de weduwe Willem Frans Willems. Wij verklaren dat Mattijs van Hoof heeft nagelaten een dochter die getrouwd geweest is met Antony Canters, in leven president van Asten geweest, die twee dochters heeft gehad waarvan er een is getrouwd geweest is met Joris Allons, waarvan drie kinderen zijn nagelaten. Naementlijck eenen soon genaemt Jan, sijnde soldaet en een doghter met naeme Johanna ende ander doghter Elisabet. Ende ander doghter getrouwt is geweest met Goort Raymaekers waervan twee kinderen sijn naergelaeten, naementlijck Tony en Johanna. Wij hebben echter niet kunnen achterhalen Peeter Goortsen Willems en de weduwe Frans Willems nog hun erfgenamen of goederen.

Johanna en Johannes Allons verkopen hun deel in het huis aan Laurentius Bruijstens:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 4 verso; 05-08-1733:
Johanna Allons geassisteerd met haar broer, Johannes Allons, militair in het regiment van Arschot, verkoopt aan Laurens Bruystens een ⅓e deel in huis, hof, aangelag, hooi- en weilanden 18 lopense. Gebruiker is Laurens Bruystens. Haar aangekomen bij versterf van haar ouders. Belast met ƒ 0-12-8 jaarlijks aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 5; 05-08-1733:
Johannes Allons, militair in het regiment van brigadier van Arschot, verkoopt aan Laurens Bruystens ⅓e deel in huis, hof en aangelag, hooi- en weilanden 18 lopense. Gebruiker is Laurens Bruystens. Hem aangekomen van wijlen zijn ouders. Belast met ƒ 0-12-8 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 50,-. Lasten ƒ 15,62½.

Laurentius Bruijstens de Groot is geboren te Asten op 15-02-1698 als zoon van Ambrosius Laurenssen Joosten en Anna Thijssen Vermeulen (zie Voordeldonk 73). Hij is op 27-02-1729 te Asten getrouwd met Wilhelma Jansen Deenen, geboren te Someren rond 1705 als dochter van Johannes Antonius Deenen (Slechts) en Willemke Aerts van Otterdijck (Jordens):

Juncti sunt matrimonio Laurentius Bruijstens et Wilhelma Janse Denen; testes Mathijs Joosten van Bussel et Joanna Jois Peeters.

In huwelijk verbonden Laurentius Bruijstens en Wilhelma Janse Denen; getuigen Mathijs Joosten van Bussel en Joanna Jois Peeters.

02

Het gezin van Laurentius Bruijstens de Groot en Wilhelma Jansen Deenen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Asten 01-05-1729 Ongehuwd Asten 18-10-1779
2 Mathias Asten 29-08-1731 Asten 02-02-1766
Maria Arnoldi Thielen
Asten 24-09-1778 zie Ostaderstraat 32 en 34
3 Antonius Asten 23-08-1734 Onbekend
4 Wilhelmus Asten 11-11-1736 Kind Asten ±1736
5 Anna Maria Asten 15-02-1739 Kind Asten ±1739
6 Johanna Maria Asten 22-05-1742 Asten 17-01-1779
Dirk Lambers van de Mortel
Deurne 13-07-1806
7 Johannes Asten 27-01-1744 Rotterdam
8 Wilhelmus Asten 05-09-1746 Onbekend

Laurentius Bruijstens de Groot is volgens onderstaand archiefstukken via Anna Mathijs Vermeulen verwant aan pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410) en heeft recht op een beurs:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 180; 29-10-1704:
Jan Aerts de Seger, 80 jaar, oud borgemeester en Frans Maes Berckers, 70 jaar. Zij verklaren gekend te hebben de Heer Antonis Mennen, in leven geweest pastoor, te Swalmen, bij Ruremonde. Dat Matijs Vermeulen, wonende, alhier, een bloedverwant neve van hem was en dat Laurens Bruystens, wettige zoon is van Bruysten Laurensen en Anna, dochter Matijs Vermeulen, ook wonende alhier. Dat deze Laurens Bruystens jongeman dus ook verwant is aan Heer Antonis Mennen.

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 26; 04-05-1712:
Jan Antonis Deynen, 70 jaar en Antony Joosten Coopman, 66 jaar, beiden te Ommel. Zij verklaren dat Matijs Antonis Muyen een neef is van wijlen de Heer Antonis Mennen, in leven pastoor, te Swamen, ontrent Rueremonde. En dat deze even na is verwant aan voornoemde Antonis Mennen als Laurens Bruystens, welke nu, sedertcirca acht jaar, een jaarlijks inkomen van 16 patacons ontvangt uit de Beurse van Antonis Mennen.

Laurentius Bruijstens de Groot is getuige van een verachting van het bestuur van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 02-03-1724:
Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen, om namens hem te verhoren Michiel van de Cruys, 40 jaar, schepen, Jan van Helmont, schepen, Jan Goort Lomans, 38 jaar, Laurens Bruysten 24 jaar op ondermeer:
Of zij niet weten dat de Heer Francois van de Cruys en Willem Froyen, als executeuren van het testament van wijlen de Heer Hendrick Hurckmans, op woensdag, 01-03-1724, ten huize van Jan Doensen, schepen, op conditie en voorwaarden, ten opzichte van officier en schepenen niet hebben verkocht het erfgoed van voornoemde Heer Hurckmans?
Michiel van de Cruys heeft hiervan geen kennis.
Jan van Helmont en Jan Goort Lomans beamen een en ander.
Laurens Bruysten heeft horen zeggen van Hendrick Frans Hoeffnagels het is een luisige ceel en van het verdere geen kennis te hebben.
Of Hendrick Hoeffnagels, toen, of nadat de verkoping was gedaan, niet heeft gezegd: "Die seel (de conditie van de verkoop) is maer een luysige ceel". En wordt Ulieden gevraagd, wat hij verder tot verachting van het Corpus van Asten, die die ceel hebben getekend heeft gezegd; ook tot verachting van de kopers.
Michiel van de Cruys en Jan van Helmont weten van dit artikel niets.
Jan Goort Lomans weet dat Hendrick Frans Hoeffnagels heeft gezegd: "Dit is een luysige ceel".
Johan Draeck verklaart dat dit artikel waar is en voegt er verder aan toe dat Hendryck Hoeffnagels ten tijde van de verkoping aan hem een kopie vroeg, welke hij hem heeft gegeven, waarop deze zei: "'t Is een luysige ceel, schoon ofte drossard en schepenen, ofte dergelijcke woorden, daer over hebben gestaan, ick hou se maer voor een luysige ceel. En ick sal daer niet op betaelen, want sij mainteneren die niet".
Te vragen aan secretaris Draeck, schepen van de Cruys en Johannes van der Linden of Hendrick Hoeffnagels, op donderdag, 2 maart, ten huize van schepen van de Cruys niet heeft gezegd: "Ick ben gisterenavont droncken geweest, wanneer ick heb geseyt dat het gisteren een luysige ceel was. Maer, dat seg ick nu nugtere, dat die ceel was een luysige ceel".?
Michiel van de Cruys verklaart dat Hendrick Hoeffnagels heeft gezegd: "Ick hebt gisteren verbruyt, maer ick was droncken omdat ick hadde geseyt dat het was een luysige ceel, maer mij docht, dat ick daer wat recht toe hadde. Maer nu ben ick nuchteren". Verklaarde verder van het artikel geen kennisse te hebben. Johan Draeck verklaart dat Hendrick Hoeffnagels heeft gezegd: "Ick hebbe gisterenavont geseyt dat het een luysige ceel is, ick ben nu nuchteren, ick houde het staende". Deze woorden meermaals repeterende.

Laurentius Bruijstens de Groot is getuige van een vechtpartij tussen Jan Wagen en Jan de Mulder:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 28-01-1728:
Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen om, namens hem, te verhoren Marie weduwe Willem Willems, 38 jaar, Willemyn Jansse Tonis, 21 jaar, dienstmeyt, bij Mary voorschreven, onder andere:
Of, op nieuwjaarsdag 1728, 's avonds, niet ten hare huize zijn geweest Jan Blommers alias Jan Wagen en Jan Hoefnagels alias Jan de mulder. Wie waren daar nog meer en hoe laat was het?
Marie verklaart, dat, rond elf uur 's avonds, bij haar waren: Francis Willem Loomans, Hendrik Willems Hendrix, Lavrijns Bruystens, Mattijs Tony Meujen, Mary, vrouw van Antony Jan Meujen, Wouter Flips Wouters, Jan Blommers alias Jan Wagen en Jan Hoefnagels alias Jan de Mulder. Willemyn beaamt een en ander.
Of er geen questie is ontstaan tussen Jan de Mulder en Jan Wagen?
Maria verklaart, gezien te hebben dat Jan Blommers met eenen snaphaan hare agterste deur, naast den hof, uyt hare huyse is gegaan. Toen zij de deur wederom willende toe doen met eenen steck en alsdoen eenen schot gehoort hebben te gaan, buyten haar huys en op 't selve moment gesien te hebben dat Jan Hoefnagels de voorste deur is ingecomen, gequest sijnde en seggende: "Ick hebbe genog gehat, haalt den pastoor". Verklaart verder van niets te weten. Willemyn verklaart ad idem.

Laurentius Bruijsten de Groot is verantwoordelijk voor het goed lopen van het torenuurwerk:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 126; 28-08-1728:
Jan Antonis Joosten, meester smett en Laurens Bruystens verklaren ter instantie van het officie dat, omtrent vier jaar geleden, op de deur, toegang hebbende tot het hoorlogie in opdracht van de regenten een grendelslot is geplaatst. Buiten deze deur kan men niet komen bij het hoorlogie en de clocken. De eerste deponent heeft het slot, niet alleen gemaakt maar ook geplaatst en heeft het afgeleverd met een sleutel, toentertijd overgedragen aan Gabriel Swaneneberg de coster. De tweede deponent verklaart nog, na voorlezing van een door hem afgelegde verklaring voor schepenen van Vlierden de dato
06-09-1727 daarbij te persisteren. Verklarende verder, dat hij, nu enige tijd geleden, in 1728, vermits de coster uytgaan moste verzocht is geworden om het hoorologie te willen stellen, hetgeen hij aangenomen heeft als wanneer hij ondervonden heeft dat het hoorologie tellekens stilstont waarvan hij, deponent, ondervonden heeft dat het selve horologie seer dick van smeer contrarie aan een horologie was besett niet en heeft connen gaan. Maar wanneer hij, deponent, hetselve dick smeer daar afgedaan hebbende heeft hij, deponent, het selve ganckbaar gehouden gedurende dien tijt dat hij bij de thuyscomste van den coster ende den sleutel van de benede deur van den thoorn, alsoo den bovenste toeganck tot het hoorologie soo voorschreven open heeft gevonden en waarvan hij de sleutel niet en heeft gehadt, heeft wedergegeven. Als wanneer hetselve horologie weder stilgestaan en geleutert heeft, sijnde hij, deponent, nu voor weenige dagen, vermits 'd onpasselijckhijdt van den koster door hem versoght het horologie weder te willen stellen, heeft hij ondervonden dat het horologie was doorloopende, veroorsaeckt doordien datter maar alleen een spijker los was, tgeene hij heeft vastgeslagen. Sedert welcke tijt en alnog, onder sijn directie, het horologie veel en nabehooren heeft gegaan. Presenteerende het selve sonder dat daar aan eenige reparatie werden gedaan hetselve te stellen, gaande te houden en schoonmaken voor de somme van 12 gulden 10 stuiver per jaar. Hij verklaarde verder ook gezien te hebben dat Coenraad, de zoon van de coster, met de sleutel van de toren over de straat liep.

Het torenuurwerk wordt gesaboteerd door de zoon van onderwijzer Gabriel Swanenbergh, welke laatstgenoemde er wat onderwijzen betreft ook met de pet naar gooide:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 127 verso; 28-08-1728:
Peter van Riet, kerkmeester, schoenmaker, Antoni van Riet, commies van den toll en Marte van Deurse verklaren ter instantie van het officie:
De eerste deponent, dat hij, als schoenmaker, op order van de regenten eenen riem tot het hangen van de klepel in de groote klocke heeft gemaeckt. En opdat deze secuur en duurzaam zou zijn, in overleg met Jan Vervoort, meester van het hangen van klocken, de riem naar behoren en extra ordinair doornayt. Samen met Vervoort heeft hij, circa 7 of 8 maanden geleden, de klepel weer gehangen. Korte tijd later heeft hij, ook op aanraden van Vervoort, de riem weer nagekeken, of deze gerekt was, om de klok buyten perykel te houden. En toen bevonden dat de riem en klepel onder de klok op de grond lagen en, zo waarschijnlijk bleek, dat de riem doorgesneden was. Hij heeft dit ter kennis van de president, secretaris en drost gebracht die met hem op de toren gegaan zijn en hetzelve bevonden hebben. Verklaren, hij, eerste en tweede deponent dat den soon van de koster meenighmaal met den sleutel van den tooren langs de straat heeft geloopen en ook gezien hebben dat dezelfde zoon, verschillende keren met andere jongens op den toren is geklommen. Hij, eerste deponent, heeft de jongen en degenen die bij hem waren, daarover bestraft, zonder dat het gelaten werd. Deponenten, alle drie omtrent de klok wonende, verklaren verder dat het horologie en vervolgens het klockslaan qualijck wierde gestelt maar wanneer sulcx door Laurens Bruystens in plaats van den coster is geregeert het horologie naar behoren altijt heeft gegaan. En verklaren de eerste en derde deponent - dat hun kinderen bij Gabriel Swanenebergh op school gaan niet of weynigh hebben geleert, dat oock sij hunne kinderen gerne schoolen souden senden, indien maar school gehouden wert, hetgeen in eenigen tijt nabehooren niet en is gedaan. De eerste deponent wijst ook nog naar zijn getuigenis de dato 22-07-1724 ter instantie van de drost hij persisteert hier nogmaals bij.

Laurentius Bruijstens de Groot verkoopt een deel van zijn huis:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 138 verso; 25-11-1737:
Laurens Bruystens verkoopt aan Jan Jansen van Dijk een hoek of gedeelte van het aangelag aan zijn huis in 't Dorp, zijnde groes 1 lopense 3 copse, ene zijde erven en kinderen Jacob Kuypers, andere zijde kinderen Hendrik Hoefnagels, ene einde de straat, andere einde de verkoper. Overeengekomen is nog dat de verkoper de koper moet laten wegen door en over een akker van de verkoper, gelegen in de Logte. Koopsom ƒ 60,-.

Volgens de verpondingslijst van 1737 en het huizenquohier over de periode 1736-1751 is Laurentius Bruijstens de Groot al die tijd eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 209:
Laurens Bruijstens.
Huijs en aangelag 3 lopense, in de bede ƒ 2-15-0.

Jaar Eigenaar nummer 88 Dorp Bewoners nummer 88 Dorp
1736 Laurens Bruijstens Laurens Bruijstens en weduwe Tiele Tielens arm
1741 Laurens Bruijstens Laurens Bruijstens
1746 Laurens Bruijstens Laurens Bruijstens
1751 Laurens Bruijstens Laurens Bruijstens

Uit een nalatenschap van de Swalmense pastoor Antoni Mennen (zie Voormalig huis B410) heeft Laurentius Bruijsten de Groot recht op een beurs voor zijn zoon Mathias:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 89 verso; 11-10-1738:
Schepenen van Asten verklaren, dat Laurens Bruystens heeft vier wettige kinderen de oudste is 8 jaar. Laurens is Antoni Mennen, in zijn leven pastoor te Swalmen, even na in den bloede als Antoni Jan Muyen, Antoni Flipsen en Hendrik Jan Deynen. Laurens heeft acht jaar genoten van de fundatie gesticht door Antoni Mennen en wil nu dat zijn zoon dezelfde rechten op een plaats in de fundatie krijgt als Tijs en Willem, zonen van Antoni Muyen, welke uit de gelijke fundatie enige jaren genoten hebben.

Een verhoor over het oogsten van rogge, waarbij Laurentius Bruijstens de Groot moet getuigen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 219 verso; 07-09-1740:
Interrogatorium ter instantie van Arnoldus Meulendijk van Marten Hendriks, 44 jaar, Joseyn Hendriks, 40 jaar, Josyna Hendriks, 32 jaar, Laurens Bruystens, 42 jaar.
Of zij, twee eerste deponenten, op vrijdag 26 augustus 1740, ter instantie en op order van Antoni van Riet, niet hebben gemaaid, gebonden en opgezet de rogge, staande op seeker stuk land de Sneyerskamp?
Marten Hendriks verklaart dit gedaan te hebben in opdracht van de vrouw van Antoni van Riet, zeggende dat haar man gezegd heeft: "Gaat bij Marten, die sal het niet weygeren", hij heeft dit ook niet geweigerd.
Joseyn Hendriks heeft het koren gebonden, op order van de vrouw van Antoni van Riet. Josyna Hendriks heeft gezien dat het koren gemaaid en op hopen gezet is door Marten Hendriks en Joseyn Hendriks. Laurens Bruystens weet van niets.
Of het hen, deponenten, niet kennelijk is en zeker weten dat voorschreven Snijerskamp door de requirant voor deze oogt met rogge is bezaaid?
Marten Hendriks weet dit niet, hij heeft alleen horen zeggen dat Arnoldus Meulendijk het genoemde akkerke bezaaid heeft gehad. De anderen wisten dit niet.
Of het ook niet waar is dat zij, deponenten, op zondag, 28 augustus 1740, het voorschreven gemaaide, gebonden en opgezette rogge van de voorschreven Snijerskamp in opdracht van Antoni van Riet met paard en kar hebben opgevaaren in de schuur van Jan van Buul?
Marten Hendriks verklaart dat dit zo is maar hij heeft dit gedaan op order van de vrouw van Antoni van Riet. De anderen verklaren van niets te weten.
Of zij, deponenten, ook niet weten dat het voorschreven koren, op maandag, 29 augustus laatstleden weer uit de schuur van Jan van Buul is weggevaaren door Laurens Bruysten naar de schuur van Marcelis Jansen?
Marten Hendriks verklaart dat dit zo is en dat hij dit heeft gedaan op order van Antoni van Riet, die daar present was.
Joseyn Hendriks en Josyna Hendriks verklaren van niets te weten.
Laurens Bruystens verklaart dat hij, op 29 augustus, op verzoek van Antoni van Riet een kar koren uit de schuur van Jan van Buul in de schuur van Marcelis Jansen heeft gebracht, zonder te weten waar dit koren vandaan gekomen was.
Of het niet waarachtig is dat het afgehaalde koren in de schuur van Marcelis Janssen, op order van Antoni van Riet is gedorst geworden, gewant off opgesakt off gemeeten endat gesuyvert cooren is gebracht naar het huis van Antoni van Riet?
Marten Hendriks verklaart dat dit zo is en dat hij bij het dorsen is geholpen door de meid van Antoni van Riet en Henderien Tijs Somers. De anderen verklaren van niets te weten.
Wat zij verder nog weten?
Marten Hendriks verklaart niet meer te weten als dat hij het selve koorn heeft gemeeten en bevonden dat er een off twee hantvolle meerder als seven vaten is geweest. De anderen verklaren niet meer te weten.

Laurentius Bruijstens de Groot is op 05-03-1753 te Asten overleden en in het rechterlijk archief van 1760 en 1764 verkoopt zijn weduwe land in de Logten om haar schulden te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 9 verso; 29-12-1760:
Willemyn Jan Deenen, weduwe Laurens Bruystens en haar kinderen, Mattijs, Antoni, Willemyn, Annemie en Willem verkopen aan Hendrik Coopmans de helft in een akker de Logte geheel 3 lopense, deze helft naast Antoni Jacobus Kuypers. De verkoper blijft voor deze helft geweegd vooraan over den akker en naast den Berg te mogen afvaren om aarde te halen zolang den Berg duurt. Koopsom ƒ 3-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 57; 05-11-1764:
Gezien, het request van Willemyn Jan Deenen, weduwe Laurens Bruystens, dat haar man reeds lange tijd is overleden, haar met zes kinderen nalatende met name Mattijs, Antoni, Willemyn, Annemie, Jan en Willem waarvan Willem nog minderjarig is. Haar zoon Antoni is absent, hij zou op zee varen. Zij heeft ƒ 250,- schuld ondermeer aan Hendrik Coopmans obligatie de dato 28-10-1752 ƒ 110,-; weduwe Aart Wilbers ƒ 75,-; Wilhelmus Bruynen ƒ 30,-; de lands- en dorpslasten. Zij wil, in overleg met haar getrouwde kinderen, verkopen land op de Logten 1½ lopense; land daaraan 3 lopense; dries 2 lopense om haar schulden te betalen. Indien een en ander niet toereikend is wil zij nog verkopen het huis en aangelag in het Dorp doch liever wil zij dit behouden en er een obligatie op laten staan. Zij vraagt toestemming. Naschrift: Fiat.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 geeft de bewoningsgeschiedenis tot dusver prima weer:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 188 folio 50:
Willemijn Jan Deenen weduwe van Laurens Bruijstens met Mattijs, Antoni, Willemijn, Annemie, Jan en Willem haar kinderen bij versterff in plaats van Laurens Bruijstens voor den heelen chijns.
Lauwereijns Bruijstens voor ⅔ in plaets van Johanna en Johannes.
Nu Johanna en Johannes ende Elisabeth haere kinderen.
Petronella dochtere van Anthonis Canters door overgifte van haren vader.
Antonij Canters uyt huijs, hoff ende hoffstadt gelegen onder Asten int Dorp met de aengelegene erffven, groot saemen ontrent de drie ende een halff lopenen, ene zijde Jan Antonissen, andere zijde de weduwe Joost Doensen, ene einde de gemeene straet, andere einde de hoffstadt toebehoort hebbende Gijsbert Henricx. VIII d. ½ pars pul.

Wilhelmina Jan Deenen verkoopt nog meer land en groes:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 160; 07-01-1765:
Willemyn Jan Deenen, weduwe Laurens Bruystens en haar kinderen, Mattijs Laurens Bruystens, Willemyn Laurens Bruystens, Jan Laurens Bruystens, te Lierop, Antoni Laurens Bruysten op onbekende plaats, Willem Laurens Bruystens en Annemie Laurens Bruystens. Zij verkopen aan Hendrik Coopmans land op den Logten de Berg 1½ lopense. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Bede
ƒ 0-07-8 per jaar. Koopsom ƒ 38,-. Groes den Dries 2 lopense. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Koopsom ƒ 76,-. Land op de Logte 3 lopense. Verponding ƒ 1-08-0 per jaar. Bede ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 45,-.

Volgens de bewoningslijst van het huis over de periode 1761-1776 zijn de weduwe en kinderen van Laurens Bruijstens de Groot eigenaar en Wilhelma Jansen Deenen als weduwe van Laurens Bruijstens de Groot samen met derden bewoonster van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 88 Dorp Bewoners nummer 88 Dorp
1756 weduwe en kinderen Laurens Bruijstens weduwe Laurens Bruijstens en Willem Walraven
1761 weduwe en kinderen Laurens Bruijstens weduwe Laurens Bruijstens en Jan Walraven
1766 weduwe en kinderen Laurens Bruijstens weduwe Laurens Bruijstens en Meijntje Smits
1771 weduwe en kinderen Laurens Bruijstens weduwe Laurens Bruijstens en Meijntje Smits
1776 kinderen Laurens Bruijstens kinderen Laurens Bruijstens en Maria van Rest

Naast de weduwe Laurens Bruijstens de Groot woont Willem Walravens in het huis. Hij is geboren te Asten op 13-11-1695 als zoon van Johannes (Johan) Jan Walravens en Lyneke Jansen Loomans (zie Voormalig huis B700). Willem Walravens is op 25-06-1719 te Veldhoven getrouwd met Hendrien Lambers, geboren te Asten op 02-05-1694 als dochter van Lambertus Jansen en Elisabetha Lammers.

Het gezin van Willem Walravens en Hendrien Lambers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Blaarthem 24-09-1720 Ongehuwd Asten 23-01-1769
2 Maria Catharina Blaarthem 21-11-1723 Kind Blaarthem ±1723
3 Joanna Blaarthem 15-12-1725 Ongehuwd Asten 02-03-1768
4 Andreas Blaarthem 01-12-1728 Kind Blaarthem ±1728
5 Franciscus Blaarthem 02-10-1730 Asten 25-10-1761
Johanna Maria Antoni Bouwmans
Asten 22-02-1791 zie Voormalig huis G845
en Voormalig huis E155

Willem Walravens keert rond 1750 terug vanuit Blaarthem naar Asten en maakt vanuit dit huis het volgende mee:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 63 verso; 12-02-1753:
Willem Walraven en zijn kinderen, Jan en Jenneke, verklaren dat zij gistermorgen, zondag 11 februari rond 8 uur, in hun huis in het Dorp, tegenover weduwe Pieter van Riet, bij het vuur in de keuken zijnde door Moses den Jood, achter het huis aan de put zijnde, op het geklap als of er een snaphaan schoot, zijn geroepen, zeggende: "Willem, Johanna, God almagtig, vuur, vuur!!" en daarop samen naar de achterdeur gelopen en bevonden dat in de hoek, waar de varkenskooi gestaan heeft, het onder het dak brandde. Zij hebben dit vuur met water uitgegoten en toen op het stro onder het dak gevonden een zakje van zeem met enig vlas daarin en ten dele verbrand. Zij weten niet hoe het zakje daar is gekomen of hoe de brand ontstaan is. Zij hebben tegen niemand argwaan of zijn ook nooit bedreigd geworden.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 64 verso; 23-02-1753:
Mosus Lasarus, geboren te Crooswintenheym, gelegen bij Meus en zich hier in het Dorp enige tijd ophoudende bij Willem Walraven. Hij legt een verklaring af ter zake van het begin van brand. De verklaringen komen overeen.

Zoon Francis Willem Walravens is betrokken bij een tafelpartij:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 78 verso; 09-01-1755:
Verhoor van Hendrik Haasen, 31 jaar, Jenneke Driessen, 47 jaar getrouwd met Hendrik Haasen, Margrieta Janse van Helmont, 23 jaar en Pieter Haasen, 27 jaar, wonende als knecht bij zijn broer, Hendrik.
Of Pieter Haasen en Margrieta Janse van Helmont, op verleden zaterdag, voor het gerecht, alhier, zijn ondertrouwd en of zij daarna niet de verdere dag hebben doorgebracht ten huize van de twee eerstedeponenten, in de Wolfsberg? Allen antwoorden bevestigend.
Of aan iemand van de deponenten niet is verzocht om aan de jonggezellen of naburen een drinkgelag, dans- of quanselbier te geven. Door wie is dit verzocht? Allen antwoorden dat door niemand is enige verzoek gedaan.
Of op het weigeren of niet geven van het bier aan hen geen dreigementen zijn gedaan, dat er getafelt zou worden? Allen weten niets van dreigementen.
En of op de zaterdagavond, 3 januari 1756, aan hun huis een groot geraas is gemaakt en door een grote menigte allerhande beenderen van beesten, dode katten, honden, mensendrek, karren, rond hun huis is gebracht. Wie hebben dit gedaan? Allen verklaren dat zij een geraas van volk op de straat gehoord hebben en dat er op een hoorn of dergelijk geblazen werd. 's Anderendaag smorgens hebben zij bevonden dat, tien of veertien, karren langs of tegenover het huis stonden en dat daarop beenderen, stro en ook een pot met mensendek was.
Wie waren hierbij? Zij hebben wel horen zeggen, of menen aan de stemmen gehoord te hebben, dat daar bij waren, Francis, zoon Francis Plenders, Hendrik Dirk Timmermans, Aart Hendrik Aarts, wonende bij Jan Tomas, Jan, de knecht van Hendrik van der Paale, Francis Willem Walrave, knecht van Jan Verberne. Verder heeft de eerste deponent gehoord, toen het volk wat weg was en hij in zijn schop ging kijken of er kwaad gedaan was, dat Dirk Swaneberg tegen het volk op straat zei: "Soo jongens, gaat maar voort". Zij bevestigen een en ander onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 82 verso; 10-01-1755:
Verhoor van Paulus van Bussel, 32 jaar, Peter Jan Aarts, 45 jaar, Jacobus Baassen, 30 jaar en Jan Adriaan van Doorn, 18 jaar en wonende bij Hendrik van der Paale.
Of zij weten dat, op vrijdagavond, 3 januari laatstleden, is geblazen op den hoorn en een groot geweld is gemaakt in de Wolfsberg, rond het huis van Hendrik Haasen en dat er veel personen aanwezigwaren? Paulus van Bussel en Peter Jan Aarts hebben dit wel gehoord doch niets gezien omdat zij in huis waren. Jacobus Baassen en Jan Adriaan van Doorn hebben dit gehoord en gezien.
Of aan het voorschreven huis niet een menigte karren zijn gebracht met daarop beenderen van beesten, een dode kat en andere vuiligheid. Waar die karren gehaald zijn. Paulus van Bussel weet niets en heeft alleen, om negen uur 's avonds, een partij karren voor het huis van Hendrik Haasen zien staan. Peter Jan Aarts weet niets en heeft alleen, de volgende morgen, bij het huis van Hendrik Haasen, veertien of vijftien karren zien staan, waaronder de zijne. Hij heeft deze weer in zijn huis gebracht, zonder te weten wie de kar uit zijn huis gehaald heeft. Jacobus Baassen weet niets. Jan Adriaan van Doorn weet er van en heeft met Francis Francis Plenders, Hendrik Dirk Timmermans en Aart Hendrik Aarts de karren bij de naburen in de Wolfsberg gehaald.
Wie een en ander gedaan heeft en of Dirk van Swaneberg leiding gaf en hen aanzette. Ook nog of hen nog meer bekend is? Paulus van Bussel heeft, vroeg in de avond over de straat gaande, gezien en gehoord dat Francis Francis Plenders, Francis Willem Walraven, Jan, de knecht van Hendrik van der Paale en Dirk Timmermans tegen elkander zeiden: "Wij sullen gaan tafelen en de hoorens haalen". Peter Jan Aarts heeft alleen een hoop volk voorbij zijn huis zien komen, waaronder Francis Walraven, waarop hij, deponent, tegen deze zei: "Is het vlees haast gaar, dan sal ik er een stuck komen afsnijen". Waarop Francis zei: "Ja, het is zo gaar". Jacobus Baassen heeft, staande voor het huis van Peter Jan Aarts, een partij volk, zingende voorbij zien gaan en Francis Walraven horen zingen. Jan Adriaan van Doorn heeft verscheidene personen op den hoorn zien blazen wie van hen het beste kon. Verder dat Dirk Swaneberg over de straat gaande, zei: "Jongens, maakt dat gij het wel doet, of gij hebt er schande van". De drie eersten hebben een en ander bevestigd onder eede. De vierde is na zijn verklaring weg gegaan.

Hendrien Lambers is op 28-11-1759 te Asten overleden en Willem Walravens is op 30-07-1761 te Asten overleden en waarschijnlijk wonen zoon Joannes en dochter Joanna daarna in het huis. Daarna wordt het huis bewoond door de weduwe Laurens Bruijstens de Groot en Wilhelmina Smits.

Eigenaar Wilhelma Jansen Deenen verkoopt stukken land om in het ondehoud van haar gezin te voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 9 verso; 29-12-1760:
Willemyn Jan Deenen, weduwe Laurens Bruystens en haar kinderen, Mattijs, Antoni, Willemyn, Annemie en Willem verkopen aan Hendrik Coopmans de helft in een akker de Logte geheel 3 lopense deze helft naast Antoni Jacobus Kuypers. De verkoper blijft voor deze helft geweegd vooraan over den akker en naast den Berg te mogen afvaren om aarde te halen zolang den Berg duurt. Koopsom ƒ 3-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 57; 05-11-1764:
Gezien, het request van Willemyn Jan Deenen, weduwe Laurens Bruystens, dat haar man reeds lange tijd is overleden, haar met zes kinderen nalatende met name Mattijs, Antoni, Willemyn, Annemie, Jan en Willem, waarvan Willem nog minderjarig is. Haar zoon Antoni is absent, hij zou op zee varen. Zij heeft ƒ 250,- schuld onder meer aan Hendrik Coopmans obligatie de dato 28-10-1752 van ƒ 110,-; weduwe Aart Wilbers ƒ 75,-; Wilhelmus Bruynen ƒ 30,-; de lands- en dorpslasten. Zij wil, in overleg met haar getrouwde kinderen, verkopen land op de Logten 1½ lopense; land daaraan 3 lopense; dries 2 lopense om haar schulden te betalen. Indien een en ander niet toereikend is wil zij nog verkopen het huis en aangelag in het Dorp, doch liever wil zij dit behouden en er een obligatie op laten staan. Zij vraagt toestemming. Naschrift: "Fiat".

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 160; 07-01-1765;
Willemyn Jan Deenen, weduwe Laurens Bruystens en haar kinderen, Mattijs Laurens Bruystens, Willemyn Laurens Bruystens, Jan Laurens Bruystens, te Lierop, Antoni Laurens Bruysten op onbekende plaats, Willem Laurens Bruystens en Annemie Laurens Bruystens. Zij verkopen aan Hendrik Coopmans land op den Logten de Berg 1½ lopense naast Willem van Dijk. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Bede ƒ 0-07-8 per jaar. Koopsom ƒ 38,-;
groes den Dries 2 lopense naast Antoni Franse. Verponding ƒ 0-14-0 per jaar. Koopsom ƒ 76,-;
land op de Logte 3 lopense naast de kinderen Antoni Voermans. Verponding ƒ 1-08-0 per jaar. Bede ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 45,-.

Desondanks kampt Wilhelma Jansen Deenen nog met schulden:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 110; 21-03-1768:
Pieter Lomans, borgemeester 1750-1751, aanlegger, contra de weduwe Laurens Bruystens, gedaagde. Aanlegger wil voldoening van ƒ 2-5-0 van de reële verponding van 1750.

Wilhelma Jansen Deenen is te Asten op 13-04-1776 overleden en de kinderen worden eigenaar van het huis. Als dochter Wilhelmina Bruijstens op 18-10-1779 te Asten komt te overlijden, vraagt Dirk Lambers van de Mortel als man van Johanna Maria Bruijstens, een taxatierapport aan:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 187; 25-11-1779:
Taxatie van de onroerende goederen van Willemyn Bruystens overleden, 19-10-1779. Dirk Lambers van de Mortel, te Deurne, is mede-erfgenaam van de overledene. Waarde van 1⁄6e deel in een huisje en hof in het Dorp 1½ lopense ƒ 20-00-00, ene zijde Tomas Bakers, andere zijde den Armen. Belast met ƒ 1-17-8 per jaar aan het Huis van Asten in kapitaal ƒ 46-17-08. 1⁄6e deel is ƒ 7-16-04. Totaal ƒ 12-03-12. De 20e penning is ƒ 0-12-4.

Uiteindelijk verkopen de kinderen het huis aan Paulus Aart Wilbers en Arnoldus van Geffen om de schulden te vereffenen:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 107 verso; 14-02-1780:
Gezien het request van Dirk van de Mortel, te Deurne getrouwd met Anna Maria Bruystens, Jan Bruystens, te Rotterdam, Maria Aart Tielen getrouwd geweest met Mattijs Bruystens, nog een kind in leven samen met Antoni en Willem Bruystens men weet niet waar die zijn, dood of levend, op zee of elders. Zij zijn samen eigenaren van een huis en aangelag in het Dorp. Dit door het overlijden, eerst van hun moeder, Willemyn Jan Deenen, weduwe Laurens Bruysten en mede door het overlijden van haar dochter, Willemyn. Omdat het huis zeer bouwvallig is en nog enige schulden van hun ouders te betalen zijn alsmede dat de weduwe Laurens Bruystens ons, op 05-11-1764, gemachtigd heeft om het huis en enige landerijen te verkopen ter betaling van de schulden. Toen zijn enige goederen verkocht doch nog ƒ 75,- aan de weduwe Aart Wilbers onbetaald gebleven. Deze schuld moet nu, met inbegrip van de lasten, betaald worden. De supplianten zijn beducht dat bij opveyling het huis niet zoveel zal opbrengen dat de schulden betaald kunnen worden. Met de weduwe en haar kinderen is een accoord gemaakt dat zij voor het huis boven de ƒ 75,- met intrest nog ƒ 50,- zal betalen. Zij vragen toestemming. Naschrift: Fiat, mits zij aansprakelijk blijven voor het deel van de namelijk afwezige broeders. Marge: Drossard en schepenen hebben op dit verzoek gedisponeert niet int decreetboek.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 151 verso; 15-02-1780:
Dirk van de Mortel getrouwd met Anna Maria Bruystens, te Deurne, Jan Bruystens, te Rotterdam, Maria Aart Tielen, weduwe Mattijs Bruystens, mede voor haar kind. Antoni en Willem Bruystens lange jaren weg, met onbekende bestemming. Zij verkopen aan Paulus Aart Wilbers en Arnoldus van Geffen huis, stal, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Tomas Bakers, andere zijde den Armen, ene einde Willem van Dijk, andere einde de straat. Belast met ƒ 1-17-10 per jaar aan het Huis van Asten. Zoals door hun ouders nagelaten. Koopsom ƒ 135-12-00. Zijnde ƒ 85-12-00 verlopen intrest aan de weduwe Aart Wilbers en ƒ 50,- tot betaling van de andere schulden.

In het huizenquohier van 1781 staat Paulus Aart Wilbers als eigenaar en verhuurt het huis aan Peter Gragtmans:

Jaar Eigenaar nummer 88 Dorp Bewoners nummer 88 Dorp
1781 Paulus Aart Wilbers Peter Gragtmans

Paulus Aart Wilbers en Arnoldus van Geffen verkopen het huis al na ruim 2 jaar door aan Willem Jan Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 2; 29-08-1782:
Paulus Aart Wilbers en Arnoldus van Geffen verkopen aan Willem Jan Loomans huis, stal, hof en aangelag in het Dorp 1½ lopense, ene zijde Tomas Bakers, andere zijde den Armen, andere einde Willem van Dijk. Belast met ƒ 1-17-10 jaarlijks aan het Huis van Asten. Verkopers aangekomen bij transport op 15-02-1780. Koopsom ƒ 250,-.

Wilhelmus Johannes Loomans is geboren te Asten op 25-09-1750 als zoon van Johannes Bonaventura Loomans en Maria van Geffen. Hij is op 27-05-1781 te Asten getrouwd met Elisabeth Francis Timmermans, geboren te Asten op 25-06-1733 als dochter van Franciscus Jansen Timmermans en Maria Teunis Stevens de Laure (zie Emmastraat 40 tot en met 44). Na haar kinderloos overlijden te Asten op 14-05-1798 is Wilhelmus Johannes Loomans op 20-10-1799 als schoenmaker te Asten hertrouwd met Wilhelmina Nicolaas Voermans, geboren te Asten op 06-06-1763 als dochter van Nicolaas Claes Voermans en Catharina Theodori Hoebergen:

03

De gezinnen van Wilhelmus Johannes Loomans met Elisabeth Timmermans en met Wilhelmina Nicolaas Voermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 25-06-1801 Aarle Rixtel 22-02-1851
Maria van Duijnhoven
Stiphout 13-10-1890
2 Maria Elisabeth Asten 21-01-1803 Asten 02-02-1826
Judocus Smulders
Asten 18-04-1840 *

* zoon Martinus Hubertus Smulders, geboren te Asten op 09-10-1832, werkt rond 1853 als knecht in Aarle Rixtel en vertrekt vanuit Asten op 06-04-1865 naar 's-Hertogenbosch en wordt als broeder Canisius overste van het klooster Coudewater in Rosmalen. Bij zijn overlijden verschijnt onderstaande necrologie in 'Nederlandsche katholieke stemmen,  jaargang 8, 1886'1:

Martinus Hubertus Smulders is op 21-04-1886 te Rosmalen overleden.

Willem Jan Loomans gebruikt zijn geld voor leningen met rente:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 187; 27-07-1781:
Peternel van Hugten weduwe Meuwis Smits en Marten Antonis van Deursen. Zij zijn schuldig aan Willem Jan Lomans ƒ 150,- à 4%. Borgen: Jan Tijssen en Paulus Peters.
Catarina Hoebergen weduwe Nicolaas Voermans, in de Wolfsberg, is schuldig aan Willem Jan Lomans ƒ 200,- à 3½%.
Hendrik van den Eynden, op Heusden, is schuldig aan Willem Jan Lomans ƒ 300,- à 3½%.

Willem Jan Loomans is borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 fol. 113 13-07-1796
Willem Jan Loomans en Hendrik Francis Berkers zijn aangesteld als borgemeesters over 1796. Tot setters zijn benoemd: Jan Janse Paulus van Dijk en Francis Willem van den Eerenbeemt.

Na het overlijden van zijn eerste vrouw is er discussie met zijn schoonzussen en schoonbroers over de erfenis. Er wordt getwijfeld aan het door Elisabeth Francis Timmermans opgestelde testament:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 138 verso; 05-11-1799:
Willem Jan Loomans ter eenre en Andries Timmermans voor zichzelf en mede voor Jan Francis van Zeeland, te Geldrop, Wilhelmus van den Heuvel, te Geldrop, Antony Timmermans en Antonie Berkers als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen ter andere zijde. Tussen hen is questie ontstaan over het testament van de vrouw van de comparant ter eenre, schepenen Asten de dato
11-05-1798. Er stonden procedures te rijsen. Men is nu overeengekomen:
Men geeft het testament van de vrouw van de comparant ter eenre en de zuster en schoonzuster van de comparanten ter andere zijde met name Elisabeth Fransen Timmermans over aan de uitspraak van twee onpartijdige advocaten of rechtsgeleerden wederzijds te kiezen deze mogen ook een derde raadplegen. Zij hebben gekozen voor Meester Marten Bouvier, te 's Hertogenbosch en Meester J. J. F. Meyer, te Gemert. De comparanten ter andere zijde betwisten de bestaanbaarheid van het testament en dat Elisabeth Francis Timmermans zonder testament is overleden 14-05-1798 dat vervolgens haar nagelaten man, de comparant ter eenre volgens de Costuymen van Asten met haar naaste familie en erfgenamen ab intestato sijnde de comparanten ter andere sijde, af te deelen. De comparant ter eenre beweert dat het testament wettig en valide is. Hij zal binnen vier weken aan de arbiters opgeven de redenen waarom hij meent dat het testament wettig en valide is met bijgevoegde documenten en attestaties onder presentatie van eede. De comparanten ter andere zijde kunnen binnen veertien dagen daarna er visie en copie van nemen. Binnen zes weken na gemelde veertien dagen zal het dienen. Binnen veertien dagen na voornoemde zes weken zal uitspraak gedaan worden.

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 141; 05-11-1799:
Wij, officieren en leden van de municipaliteit van Asten, verklaren dat wij hebben gezien en gelezen in een protocol, folio 66 verso en 67, zekere acte de dato 11 mei 1798 luidende van woord tot woord geschreven, behalve de ondertekening door de bekende hand van Willem Koolen, toen wonende alhier en thans schoolmeester van Liessel. Sijnde sommige woorden doorgehaalt, bijna heel uitgeschrapt, dog leesbaar. Dog alles so en in die form en gedaante en so veel men konde en doenlijk was nagedaan met deselve marginale bijvoeginge en also dat daar mede overeenkomyen so als een egaale en in alles overeenkomende gelijkheid of copie is het direct volgende:
Compareerde voor scheepenen van Asten ondergenoemt Elisabeth Francis Timmermans, huysvrouw van Willem Jan Loomans, alhier, woonagtig, dewelke overdenkende de seekerheid des doods en de onsekere tijd en uure vandien te raaden is geworden om alvorens over haar tijdelijke goederen sij naar revocatie van alle voorgaande testamenten te disponeere sulks uyt eyge vrije wille sonder inductie of persuasie van iemand is doende en dewijl de testatrice, Elisabeth Francis Timmermans, siekelijk te bedde leggende, dog haar verstand, memorie en zinnen volkomen magtig en gebruykende uyt sonderlinge liefde en genegentheid tot haaren man Willem Jan Lomans toedragende.
Haar man, Willem Jan Loomans, wordt haar enige erfgenaam. Echter dat denselven van een capitaale somme van een duysent hondert guldens de profijte sal blijven genieten sijn geheel leeven lang en na doode van hem sal deese voornoemde somme van een duysent twee hondert gulden geerft en genoten worden bij de kinderen van Francis Timmermans of susters en broeders van de testatrice en na deselven overlijden bij reprensentatie henne kinderen of erfgenamen. Testatrice verklaart, na duidelijke voorlezing, te persisteren in het voorschreven testament. Wijders, ofschoon eenige ommissien in desen waren begaan niet willende nog begeerende dat daar op enig reguard sal worden genomen in regten of daar buyten. Aldus gedaan en gepasseert, op heden, binnen Asten 11 mey 1798 ten huize van de testatrice, vermits haar onpasselijkheid, ten overstaan van Godefridus Sauve en Adriaan van Dueren, schepenen. Marge: Testatrice is gegoed voor ƒ 3500,-.
Dit merk + stelt Elisabeth Francis Timmermans niet te konnen schrijven, G. Sauve, president, A. van Dueren, M. Heerings, loco secretaris.

Als borgemeester moet Willem Jan Loomans geld betalen voor de recrutering van soldaten voor het Bataafsche leger, waarbij gestreden werd tegen het Franse leger:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 145 verso; 07-12-1799:
De ondergetekenden, leden der municipaliteit Asten, hebben met J. Caerpantier een accoord gemaakt en gecontracteerd tot aanwerving der manschappen voor deze gemeente, ter voldoening van het decreet voor het vertegenwoordigend lichaam ons Bataafschen Volks, van october 1799, tot completering den staande Armee. Dat eerste, Joseph Maasen, geboren te Dusseldorp, 25 jaar en ten tweede, Machiel Moors, geboren te Mulheim, 17 jaar, door hem, voor deze gemeente, naar Utrecht zullen worden gebracht teneinde, aldaar, door de Inspecteur Generaal geexamineert en geinspecteert te worden. De kosten voor ieder ƒ 30,- te samen dus ƒ 60,- zijn voldaan door borgemeester Willem Jan Loomans. Indien deze manschappen goedgekeurd worden zal aan hem worden betaald voor ieder ƒ 60,-. Bij afkeuring zal hij, Caerpantier, twee andere bekwame manschappen leveren. Dit op zijn kosten. Dit merk + stelt Machiel Beumer (werver), dit merk + stelt Joseph Gensterblom (werver), J. Carpantier, Joost Hoebergen.

Het huizenquohier over de periode 1798-1803 en de verpondingen van 1810 vermelden Willem Jan Loomans als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 88 Dorp Bewoners nummer 88 Dorp
1798 Willem Loomans Willem Loomans
1803 Willem Jan Lomans Willem Jan Lomans

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 218:
Willem Jan Loomans.
Nummer 88 huijs, hof en aangelag 1½ lopense.

Wilhelmina Nicolaas Voermans is op 21-01-1810 te Asten overleden en Wilhelmus Johannes Loomans is op 02-12-1826 te Asten overleden. Na hun overlijden verkopen de kinderen het huis aan Lambert Hendrik Michielsen:

Notarieel Archief Asten 50-41 en 43; 13-06-1827:
Jan Willem Loomans, schoenmaker, Joost Smulders gehuwd met Maria Elisabeth Willem Loomans, winkelier, verkopen huis en hof, groot 16 roede 55 el, ene zijde Jan Verberne, andere zijde Armen van Asten. Koper is Lambert Hendrik Michielsen.

Lambert Hendrik Michielsen is geboren te Woensel op 18-09-1767 als zoon van Hendrik Lambert Michielsen en Christina van Geldrop. Hij is op 07-05-1797 te Asten getrouwd met Johanna Antony Sluijters, geboren te Asten op 03-08-1766 als dochter van Antonius Petri Sluijters en Maria Henrici van Geffen:

04

Het gezin van Lambert Hendrik Michielsen en Johanna Antony Sluijters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 16-02-1798 Udenhout 17-04-1826
Petronella Canters
Asten 18-06-1880 zie Voormalig huis G611
2 Antonius Asten 27-11-1799 Aarle Rixtel 01-05-1828
Wilhelmina Ceelen
Asten 11-02-1877
3 Johanna Maria Asten 12-01-1802 Asten 07-04-1826
Antonie Willems Verberne
Asten 08-11-1888 zie Voormalig huis G579
4 Christianus Asten 24-02-1804 Kind Asten 08-06-1804
5 Christina Asten 05-03-1806 Asten 15-11-1828
Antonius Hendrik Martijn
Helmond 24-05-1860
6 Henrica Asten 14-12-1810 Asten 26-04-1836
Joannes Antonius van Griensven
Helmond 21-05-1893

Johanna Antony Sluijters is op 27-06-1821 te Asten overleden en Lambert Hendrik Michielsen is op 20-05-1823 te Asten overleden. Gezien de aangevers bij hun overlijden moeten zij in het centrum van Asten hebben gewoond (zie Voormalig huis G611). Hieronder het bidprentje bij hun overlijden:

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van zoon Antonie Michielsen:

Kadaster 1811-1832; G544:
Huis en erf, groot 02 roede 40 el, het Derp, klassen 5.
Eigenaar: Antonie Michielsen.

05

06

Antonie Michielsen is geboren te Asten op 27-11-1799 en als bakker op 01-05-1828 te Aarle Rixtel getrouwd met Wilhelmina Ceelen, geboren te Aarle Rixtel op 24-08-1802 als dochter van Wilhelmus Ceelen en Petronella van Asten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we Antonie Michielsen met zijn gezin tegen op huizingnummer A102:

07

Hun oudste zoon Lambertus Wilhelmus Michielsen, geboren te Asten op 08-03-1929 schrijft zich in 1842 in bij het Klein Seminarie Beekvliet in Sint Michielsgestel. Hij is voor 1847 overleden, want op 14-04-1847 wordt in dit gezin een zoon geboren met dezelfde naam, die op 8-jarige leeftijd op 18-02-1855 te Asten komt te overlijden. Een overlijdensakte van de eerste zoon is tot dusver niet gevonden.

Antonie Michielsen was naast bakker en winkelier ook handelaar in heesters, zoals linksonder genoemd in de Nieuwe Rotterdamsche courant van 03-01-1856 en verzekeringsagent, rechtsonder genoemd in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27-11-1856:

Wilhelmina Ceelen is op 11-02-1865 te Asten overleden en Antonie Michielsen woont als winkelier in de periode 1869-1879 in het huis met huizingnummer A147:

08

Antonie Michielsen is op 11-02-1877 te Asten overleden en linksonder de overlijdensakte van Wilhelmina Ceelen en rechtsonder hert bidprentje bij het overlijden van Antonie Michielsen:

Daarna wordt in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 10-11-1877 zijn huis geveild:

09

Het huis wordt daarna bewoond door zijn zoon Fredericus Hubertus (Frits) Michielsen, geboren te Asten op 29-09-1832. Hij is als winkelier op 27-02-1878 te Gemert getrouwd met Johanna Maria van der Putten, geboren te Gemert op 19-07-1830 als dochter van Hendrikus van der Putten en Johanna Heijbloemers. Ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 woont Antonie Michielsen met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A148 en A155:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-05-1890 en van 22-06-1897 verkoopt Fredericus Hubertus Michielsen gras, mutsaard en hout:

11 12

Johanna Maria van der Putten is op 15-12-1895 te Asten overleden en Fredericus Hubertus (Frits) Michielsen is op 20-02-1900 te Asten hertrouwd met Francisca Verheijen, geboren op 07-04-1857 te Asten als dochter van Willem Verheijen en Catharina van Heugten. Fredericus Hubertus (Frits) Michielsen was in die tijd ook wethouder in Asten. Zij wonen ook over de periode 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A167, A177 en A207, ook bekend staand als Emmastraat 16:

13

Fredericus Hubertus (Frits) Michielsen is op 17-01-1921 te Asten overleden en Francisca Verheijen woont daarna nog met haar zus Petronella Verheijen in het huis. Francisca Verheijen is te Asten op 16-04-1929 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

14 15

Daarna woont haar zuster Petronella Verheijen, geboren te Asten op 05-05-1871 nog enige tijd in het huis aan de Emmastraat 16:

16

Petronella Verheijen is op 18-12-1932 te Asten overleden en in haar overlijdensakte wordt zij aangegeven door haar buren Gerardus Keessen en Martin Petrus Verdonschot. Linksonder haar overlijdensakte en rechts daarvan het bidprentje bij haar overlijden:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-02-1933 wordt het huis te koop aangeboden en in dezelfde krant van 25-02-1933 wordt de gehele inboedel verkocht:

18

19

Gedurende twee jaar hebben nog paters Capucijnen de tuin nog in eigendom gehad, tot rond 1935 vanuit het Sint Jozefplein 19 Wilhelmus Francis (Willem) van Asten, geboren op 20-04-1888 te Leende als zoon van Jacobus Francis van Asten en Johanna Catharina van der Laak, in het huis aan de Emmastraat 16 komt wonen. Hij is als autobusondernemer op 07-10-1925 te Maarheeze getrouwd met Maria Josephina (Josefien) Kerckhoffs, geboren te Voerendaal op 20-08-1900 als dochter van Frans Hubert Kerckhoffs en Maria Bernardina Horsmans:

20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-12-1935 wenst Willem van Asten iedereen een Zalig Nieuwjaar en in het Dagblad van het Zuiden voor Eindhoven, Meijerij, Peel en Kempenland van 26-08-1943 meldt hij het verlies van een gouden broche:

21 22

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-08-1939 bij de Kamer van Koophandel de verhuizing van de autobusdienst van het Sint Jozefplein naar de Emmastraat 16:

23

Hieronder foto's van het wagenpark van de firma W. F. Asten:

24

25 26

Links nog een foto van een autobus van Willem van Asten en rechts een foto van Willem van Asten:

27 28

Wilhelmus Francis (Willem) van Asten is op 20-11-1956 te Asten overleden en Josephina (Josefien) Kerckhoffs is op 18-06-1986 te Someren overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

29 30

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Emmastraat 18, tot 15-02-1950 Emmastraat 16.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van woning, bouwjaar circa 1900, verbouwing 1954 oprichting garage, 1963 uitbreiding, 1983 verhoging inrijpoort.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1900 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie Michielsen.
Soort woning: Winkel in koloniale waren Michielsen en busbedrijf van Asten.
Interview: Winkel in koloniale waren van R. Michiels. In 1825 was dit huis een van de zes huizen in Asten wat werd aangeduid met eerste klasse. Dat waren huizen met vier kamers en een keuken. Het werd bewoond door Hendrik Michielsen aan de Nieuwstraat, nu Emmastraat. Als een van beide assessoren (wethouders) stond zijn naam op een in 1850 gegoten torenklok. In 1880 kwam zijn zoon Frits in de gemeenteraad. Hij kreeg het voor elkaar om de tramlijn aan te laten leggen door de verkoop van een grote hoeveelheid grauwveen. Frits stond op zijn privacy. Zijn hof werd dan ook omringd door een grote muur. Die liep tot aan de Varkensstraat, nu Emmastraat, en de Fabrieksstraat, nu Julianastraat (waar nog een stukje muur met poortje staat), achter de aangrenzende huizen door. In 1927 was Frits inmiddels overleden en de tuin eigendom van de paters Capucijnen. Een groot gedeelte werd verkocht voor de bouw van de meisjes- en kleuterschool. Op 4 mei 1931 werd de Mariaschool en in 1932 de Jozefschool ingewijd. Het pand Emmastraat 18-20 is een typisch voorbeeld van een 19e eeuws huis van de gegoede burgerij.

31

Boven een oude foto van het uit 1900 daterende huis en onder een streetview uit 2015 van hetzelfde huis, tegenwoordig een gemeentelijk monument, met als huidig adres Emmastraat 18-20.

32

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1675 Antony Antoni Canters Asten 17-12-1645
1700 Georgius Allons Sont (B) ±1675
1709 Georgius Allons Sont (B) ±1675 Lambert Faes Kerckels Asten 07-05-1659
1728 kinderen Georgius Allons Asten 05-07-1705 Lambert Faes Kerckels Asten 07-05-1659
1733 Laurens Bruystens Asten 15-02-1698 Laurens Bruystens Asten 15-02-1698
Dorp huis 88
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Laurens Bruijstens Asten 15-02-1698 Laurens Bruijstens en weduwe Tiele Tielens arm Asten 15-02-1698
1741 Laurens Bruijstens Asten 15-02-1698 Laurens Bruijstens Asten 15-02-1698
1746 Laurens Bruijstens Asten 15-02-1698 Laurens Bruijstens Asten 15-02-1698
1751 Laurens Bruijstens Asten 15-02-1698 Laurens Bruijstens Asten 15-02-1698
1756 weduwe en kinderen Laurens Bruijstens Asten ±1707 weduwe Laurens Bruijstens en Wim Walraven Asten ±1707
1761 weduwe en kinderen Laurens Bruijstens Asten ±1707 weduwe Laurens Bruijstens en Jan Walraven Asten ±1707
1766 weduwe en kinderen Laurens Bruijstens Asten ±1707 weduwe Laurens Bruijstens en Meijntje Smits Asten ±1707
1771 weduwe en kinderen Laurens Bruijstens Asten ±1707 weduwe Laurens Bruijstens en Meijntje Smits Asten ±1707
1776 kinderen Laurens Bruijstens Asten 01-05-1729 kinderen Laurens Bruijstens en Maria van Rest Asten 01-05-1729
1781 Paulus Aart Wilbers Asten 09-02-1731 Peter Gragtmans Vwaard 02-07-1742
1798 Willem Loomans Asten 25-09-1750 Willem Loomans Asten 25-09-1750
1803 Willem Jan Lomans Asten 25-09-1750 Willem Jan Lomans Asten 25-09-1750
Kadasternummer G544
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G544 1832 Antonie Michielsen Asten 27-11-1799
Emmastraat 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Willem Jan Loomans Asten 25-09-1750 Wilhelma Voermans Asten 06-06-1763 21-01-1810
1810-1826 Willem Jan Loomans Asten 25-09-1750 met kinderen 02-12-1826
1827-1859 Antonie Michielsen Asten 27-11-1799 Wilhelmina Ceelen Aarle 20-11-1801
A102 1859-1869 Antonie Michielsen Asten 27-11-1799 Wilhelmina Ceelen Aarle 20-11-1801 11-02-1865
A147 1869-1877 Antonie Michielsen Asten 27-11-1799 met kinderen 11-02-1877
A147 1877-1879 Frederikus Michielsen Asten 29-09-1832 Johanna Maria van der Putten Gemert 19-07-1830
A148 1879-1890 Frederikus Michielsen Asten 29-09-1832 Johanna Maria van der Putten Gemert 19-07-1830
A155 1890-1900 Frederikus Michielsen Asten 29-09-1832 Johanna Maria van der Putten Gemert 19-07-1830 15-12-1895
A167 1900-1910 Frederikus Michielsen Asten 29-09-1832 Francisca Verheijen Asten 07-04-1857
A177 1910-1920 Frederikus Michielsen Asten 29-09-1832 Francisca Verheijen Asten 07-04-1857 17-01-1921
A207 1920-1929 Francisca Verheijen Asten 07-04-1857 weduwe Michielsen 16-04-1929
A2017 1929-1930 Petronella Verheijen Asten 05-05-1871
16 1930-1933 Petronella Verheijen Asten 05-05-1871 18-12-1932
16 1933-1935 tuin in bezit van Paters Capucijnen
16 1935-1938 Willem van Asten Leende 20-04-1888 Josefien Kerkhoffs Voerendaal 20-08-1900

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 januari 2024, 12:44:43

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen