logo

De Vonder Homepagina


Emmastraat 22

Dit huis is in bezit van Marcelis Antonis van Bussel, geboren te Asten op 31-05-1643 als zoon van Antonius Dielis van Bussel en Maria. Hij is op 28-02-1683 te Asten getrouwd met Helena Peter Conincx, geboren te Stokkum rond 1660 als dochter van Peter Koninckx en Maria Willems Dircx (zie Markt 17 en 19):

Conjuncti sunt matrimonio Marcellus Theunisse et Helena Peeters; testes Theodorus Driessen et Petrus Driessen.

In huwelijkse echt gebonden Marcellus Theunisse en Helena Peeters; getuigen Theodorus Driessen en Petrus Driessen.

01

Het gezin van Marcelis Antonis van Bussel en Helena Peter Conincx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 21-03-1684 Kind Asten ±1684
2 Petronella Asten 04-01-1687
3 Antonius Asten 21-02-1689 Kind Asten ±1689
4 Antonia Asten 01-05-1690 Eindhoven 18-06-1713
Jan Jansen van Coll
5 Elisabeth Asten 16-01-1693 Religieuze Nunhem 15-01-1733 *
6 Anna Asten 10-05-1696 Asten 23-10-1718
Arnoldus Meulendyck
Asten 20-10-1763 zie Emmastraat 37 en 39

*  Elisabeth van Bussel kreeg op 05-08-1716 haar kloosterkleed en werd op 08-08-1717 geprofest in het klooster Maria-Schoot (zie Voormalig huis B409)

Helena Peter Conincx is op 16-11-1714 te Asten overleden en in 1716 verkoopt Marcelis Antonis van Bussel mede voor zijn kinderen een huis in het dorp aan Lijsken Teunis Fransen Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 71; 21-03-1716:
Marcelis Antonis van Bussel gehuwd geweest met Heylke Peeter Conincx, als vader en voogd van Peternella, Lijsbet en Anneke alsmede Jan Jansse van Coll, te Woensel als momboir. Zij verkopen aan Lijsken Teunis Franssen man van Jan Janssen Blockmakers een huis, hof en turfschop in 't Dorp ½ lopense, ene zijde Lijske Jansse, andere zijde Jeuris Alons, andere einde Hendrick Jan Hoefnagels. De voorschreven kinderen is het bij maecksel ofte testamente ten erfrechte competerende en aan de voorschreven Jan Jansse Blockmakers ter togte competerende. Conditie, als Lijske Teunis Franssen, in dit, of een ander huwelijk, komt te overlijden, zonder kinderen na te laten, komen de goederen aan den Armen van Asten. Mocht Lijske Teunis Franssen tot armoede geraken, tgeene Godt almagtig verhoede, dan mag zij de goederen verkopen. Na haar dood kunnen de goederen door de naaste vrienden voor ƒ 300,- teruggekocht worden van den Armen alhier. Koopsom ƒ 300,-.

Marcelis Antonis van Bussel is op 18-07-1726 te Asten overleden en jaren later eisen zijn schoonzoons nog een rente op:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-01-1735:
Arnoldus Meulendijck Nomen Uxoris, alhier en Jan van Col Nomen Uxoris, te Eyndhoven, kinderen en erven van wijlen Marcelis Anthonis contra Teuniske, in leven wonende te Asten, aanleggers contra Teuniske weduwe Peeter Joost Roefs. Peeter Joost Roefs was, sinds 18-07-1704, schuldig aan Marcelis Antonis ƒ 150,- à 5% schepenen Asten. Betaling van intrest is reed lange jaren achterwege gebleven. Reden om de weg regten in te slaan. 

Elisabeth Antoni Frans Voermans is geboren te Asten op 20-09-1671 als dochter van Thonis Frans Philipsen en Geertruy Fransen. Zij is op 01-09-1714 te Asten getrouwd met Johannes Jansen Blockmakers, geboren rond 1670. Na zijn overlijden te Asten op 24-12-1719 is Elisabeth Antoni Frans Voermans op 23-11-1721 te Asten hertrouwd met Hendrik Jan Hoefnagels, geboren te Asten op 26-03-1679 als zoon van Johannes Gisbers Hoefnagels en Elisabeth Loomans (zie Voormalig huis G579) en weduwnaar van Maria Paulus. Na zijn overlijden te Asten op 03-07-1725 is Elisabeth Antoni Frans Voermans te Asten op 10-06-1726 voor een derde maal getrouwd met Adriaan van Creijl, geboren te Helmond op 24-03-1679 als zoon van Henricus Michaelis van Creyl en Maria Joannis en weduwnaar van Catharina van Trigt met wie hij op 10-07-1712 te Helmond getrouwd was:

Juncti sunt matrimonio Adrianus van Creijl et Elisabetha Voermans; testes Maria Jansen et Helena Peter Baltis.

In huwelijkse echt gebonden Adrianus van Creijl en Elisabetha Voermans; getuigen Maria Jansen en Helena Peter Baltis.

02

Van geen van gezinnen zijn kinderen bekend, wel zijn er stiefkinderen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria* Asten 27-11-1708
2 Wilhelma* Asten 23-01-1710

* kinderen van Hendrik Jan Hoefnagels en Maria Paulus

Elisabeth Antoni Frans Voermans is op 11-04-1740 te Asten overleden en Adriaan van Creijl is nog op 20-01-1742 te Asten hertrouwd met Johanna Maria Hoefnagels, geboren te Asten op 13-10-1686 als dochter van Frans Jan Goort Hoefnagels en Sophia Cornelis Horckmans. Bij de verpondingen van 1737 wordt al melding gemaakt dat de vrouw van Adriaan van Creijl eigenaar is en na haar overlijden is het huis van de armen van Asten, hetgeen ook in het onderstaande archiefstukken uit 1740 wordt beschreven:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 180 verso:
Nu den armen alhier vide taxaat junij 1740.
De huijsvrouw van Adriaan van Creijl.
en na haar overlijden den armen alhier.
Eerst een huijske en hoff ½ lopense.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 213; 17-05-1740:
Antoni Voermans, Peter Voermans, Arnoldus Aart Tielen man van Antonet Paulus Hoefnagels, Adriaan van Creyl gehuwd geweest met Elisabet Frans Voermans, als naaste familie van Elisabet Antoni Voermans, die het erfrecht competeren. Zij verklaren af te zien van zeker huyske in 't Dorp, hetwelk bij transport, op 21-03-1716, aan voorschreven Elisabeth Fransen is getransporteerd, met dien verstande, dat na haar overlijden, de erfgenamen het huiske aan den Armen zullen laten komen, of een bedrag van ƒ 300,- in geld.

Asten Rechterlijk Archief 162a; 18-05-1740:
Taxatie van de onroerende goederen van Lijske Antoni Voermans overleden op 11-04-1740. De verklaring kwam van Adriaan van Creyl weduwnaar van Lijske Antoni Voermans. Een huiske met den hof in het Dorp 3 copse, ene zijde weduwe Adriaan Jansen, andere zijde Laurens Bruystens, andere einde Jan Janse van Dijk. Zijnde aan den Armen gelegateerd en door de Armmeesters getaxeerd op ƒ 300,-. 20e penning is ƒ 15,-. De ontvanger van de 20e penning heeft met de taxatie geen genoegen genomen omdat er geen verklaring van de erfgenamen gegeven is of er meer goederen nagelaten zijn. Bij hertaxatie was dit weer ƒ 300,-.

Ook in het huizenquohier over de periode 1736-1756 is deze overgang van Adriaan van Creyl naar de Armen van Asten zichtbaar:

Jaar Eigenaar nummer 87 Dorp Bewoners nummer 87 Dorp
1736 Adriaan van Kreijl Adriaan van Kreijl en Jenneke Happen
1741 armen alhier Jan van Hoek, Jenneke Happen en Adriaan van Creijl
1746 armen alhier Jan van Hoek, Jenneke Happen en Frans Vrients
1751 armen alhier Arnoldus van Hoek en Jenneke Happen
1756 armen alhier Arnoldus van Hoek, Jenneke Happen, Roedolf Graaff
en Adriaan van Creijl

Adriaan van Creijl is geregeld bewoner en is op 25-11-1758 te Asten overleden. De andere frequente bewoners zijn:

  • Johanna Happen, geboren te Asten op 09-09-1703 als dochter van Mathias Joannes Happen en Maria van Bussel. Zij is ongehuwd.
  • Johannes van Hoek, geboren te Asten op 11-10-1696 als zoon van Martinus Aerts van Hoeck en Catharina Aert Smets.

Johannes van Hoek is als schoenmaker op 21-11-1723 te Asten getrouwd met Elisabeth Aarts, geboren te Asten op 14-01-1690 als dochter van Arnoldus Jansen en Johanna Daniel Coolen:

03

Het gezin van Johannes van Hoek en Elisabeth Aarts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 17-08-1724 Asten 01-02-1750
Anna Maria van Weert
Asten 12-11-1799
2 Franciscus Asten 04-02-1727 Eindhoven 12-07-1750
Mechtildis Smits
Asten 09-02-1782 zie Voormalig huis G564
3 Johannes Asten 22-12-1729 Ongehuwd Asten 06-02-1762

In 1730 breekt er brand uit en in het Resolutieboek van Asten staat over dit voorval het volgende opgetekend:

Vergadering van drossard en schepenen van Asten Dijnsdag den 12 februari 1730 Alhier ter vergaderinge voorgebragt sijnde, dat den 2 februari en snagts tussen den 16 en 17 februari jongstleden, brant is ontstaan d'eerste aende huijsinge van Jan van Hoeck, en d'andere aen(den) huijsinge van Louis Hoefnagels, en dewijl men heeft bevonden dat 'tselve door eijgen versuijm en onvoorsigtigheijt int uijtschudden van gloijende assen is veroorsaeckt, en waerinne, ten wel sijn van andere ingesetenen, voorsien moet worden, soo is goet gevonden bij desen, allen en eenen ider te ordonneren, gelijck geordonneert wert bij desen dat niemant eenige asschen daer vier onder is, ontrent hare huijsingen sullen mogen uijtschudden, en ingeval men ondervint dat er inde asschen, eenigh vier weijnigh of veel te sijn, en niet uijt gedaen, soo sullen de bewoonders van dat huijs of schuren, daer sulcx bij bevonden wort telcken reijse comen te verbeuren, eenen peene van negen guldens, een derde voor den aenbrenger en de twee overige derde parten ten behoeve vanden heer officier, en wert den vorster en ondervorster bij desen gelast, en geordonneert dat zij bij dage en nagte, de asshoopen sullen hebben te visiteren, en eenigh vier daer in bevindende, sullen 't voorschreven derde der gestatueerde pene part . comen te genieten, en die op hare relasen volcomen geloof gegeven sullen worden. En op dat niemant eenige ignorantie comt te pretenderen soo sal dese onse ordonnantie op sondagh den 26 februari en 5 meert 1730 den volcke meest vergaderen worden gepubliceert.

Naast het vak van schoenmaker speelde Johannes van Hoek ook een rol in de kerk als collecteur. Waarschijnlijk was hij koster onder pastoor Francis van de Cruys en in die tijd had de pastoor nog een geweldige machtspositie (zie Voormalig huis G521). Dit werd nog versterkt doordat een neef van de pastoor, Michiel van de Cruys president schepen was in Asten en zijn zus Maria getrouwd was met Gevard van Doerne, die heer was van Deurne.

In 1739 wordt Jan van Hoek als geschoolde aangesteld voor het innen van de koningsbeden. De koningsbede was een oude vorm van onroerend goed belasting en werd uitsluitend geheven op akkerland en kende geen differentiatie naar grondkwaliteit. Het doel was om geld in te zamelen voor de Koning en het ingezamelde geld werd gebruikt voor oorlogsvoering. Per lopense werd in die tijd jaarlijks ongeveer 5 stuivers aan bede betaald en in het Resolutieboek van Asten staat het volgende:

Op heeden den veertiende september 17 hondert negen en dertig, soo hebben schepenen tot collecteurs der coninx beeden van den 17e september 1739 tot den 16e september 1740 over dese heerlijkheijt Asten aangestelt Jan van Hoek als geleerde, en Joost Philipsen ongeleerde, om de voorschreve coninx beeden over de voorschreve jaaren in te vorderen en te ontfangen zullende hier van de voornoemde collecteurs met den eerste kennis gegeven werden en dat het boek binne behoorlijke tijt zal werden ter hand gestelt.

In 1747 is er een epidemie van 'rooie loop'; Johannes van Hoek is op 13-10-1747 te Asten overleden en Elisabeth Aarts is op 26-10-1747 te Asten overleden. Hun zoon Arnoldus van Hoek, geboren op 17-08-1724 te Asten, woont daarna in het huis. Hij is als landbouwer en kleermaker op 01-02-1750 te Asten getrouwd met Anna Maria Anthonis van Weert, geboren op 03-03-1725 te Tongelre als dochter van Antonius Joosten van Weert en Elisabeth van Roij (zie Markt 14 en 16).

Haar vader Antonius Joosten van Weert is op 08-07-1725 te Tongelre overleden en dochter Anna Maria is waarschijnlijk bij haar oom Henricus van Weert opgevoed.

04

Het gezin van Arnoldus van Hoek en Anna Maria Anthonis van Weert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elizabetha Asten 12-12-1751 Asten 09-04-1776
Hendrick Francis Knaepen
Asten 26-02-1825 zoon Johannes
zie Voormalig huis G415
2 Antonius Asten 01-12-1753 Kind Asten ±1753
3 Johanna Asten 28-11-1754 Asten 27-05-1781
Hendricus Jacobi Samuels
Asten 17-01-1815 zie Voormalig huis G417
4 Anna Maria Asten 04-10-1756 Kind Asten ±1756
5 Catharina Asten 19-06-1759 Kind Asten ±1759
6 Antonius Asten 09-02-1762 Asten 20-04-1788
Johanna Bakens
Asten 01-10-1811 zie Voormalig huis G410
7 Petrus Asten 11-09-1764 Deurne 13-09-1788
Anna Hikspoors
Deurne 22-09-1813
8 Henricus Asten 13-06-1767 Kind Asten ±1767

In het rechterlijk archief van Asten een erfenis voor Anna Maria van Weert:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 209 verso; 16-12-1762:
Jan Goort Lomans, 78 jaar, oud borgemeester en Louis Hoefnagels, 71 jaar, oud collecteur van 's landslasten verklaren ter instantie van Arnoldus van Hoek en Dirk Lambert van de Mortel dat het waar is, dat zij van hun jeugd af hebben gekend: Joost van Weert en zijn eerste vrouw, Maria Franken, die in wettig huwelijk hebben verwekt twee zoons met name Antoni en Hendrik, zijnde lange jaren overleden en heeft Antoni nagelaten een wettige dochter met name Anna Maria getrouwd met Arnoldus van Hoek. Hendrik heeft nagelaten een wettige dochter met name Maria getrouwd met Dirk Lamberts van de Mortel, te Deurne. Welke voorschrevene Anna Maria en Maria van Weert, samen, enige kindskinderen en wettige erfgenamen zijn van Joost van Weert en Maria Franken. En verklaren de comparanten dat het hier altijd gebruik is geweest dat bij doope van de kinderen, alhier, maar alleen worden aangeteekent de voornaame van de ouders sonder daarbij haare vanne aan te teekenen off op te geven.

Na de bevestiging van de oud-bestuurders ontvangen Anna Maria van Weert en haar nicht Maria van Weert een bedrag van 900 gulden uit de erfenis. Dit is te lezen in het Oud Rechterlijk Archief en moet een complete verrassing zijn geweest en het komt overeen met 18.000 Euro heden ten dage:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 210 verso; 16-12-1762:
Arnoldus van Hoek getrouwd met Anna Maria van Weert, alhier en Dirk Lambert van de Mortel getrouwd met Maria van Weert, te Deurne. De vrouwen zijn hier ook aanwezig. Anna Maria en Maria van Weert, zijnde enige kindskinderen en wettige erfgenamen van wijlen Joost van Weert. De comparanten geven procuratie aan Antoni van Reyt, te 's Gravenhage, om namens hen te ontvangen ƒ 900,- die Elisabet Meyhuyse, weduwe Corstiaan de Coning, schuldig was aan Maria Tijsse Slegers wegens restant van koopgelden van drie huiskes aan de Noortsijde van de Pastoorswarande en de Moolestraat, te 's Gravenhage. Obligatie schepenen 's Gravenhage de dato 06-05-1712 en hen, comparanten, aangekomen bij versterff van hun ouders en grootvader en door voornoemde Maria Tijsse Slegers aan hen gemaakt bij testament de dato 12-09-1719 notaris Jan van Lijcken, te 's Gravenhage.

In die tijd werd er ook regelmatig gedronken en dat leidde niet zelden tot opstootjes. Bij een van die opstootjes zijn ook Arnoldus van Hoek en zijn zoon Antonie betrokken, getuige dit verslag uit het Oud Rechterlijk Archief van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 177; 01-05-1787:
Verhoor van Antony Sluyters, 56 jaar, Maria van Geffen, getrouwd met Antony Sluyters, 59 jaar, Willem Ture Lomans, 36 jaar, Arnoldus van Hoek, 63 jaar, Peter Wagemans, 40 jaar, Jan Francis Verberne, 21 jaar, Johannis Bloemers, 32 jaar. Of zij gistermiddag, circa 6 uur, ten huize van Antony Sluyters geweest zijn en daar met Arnoldus van Hoek, zijn zoon Antonie van Hoek, Willem Ture Lomans en Jacobus van de Goor hebben gedronken en gesproken over het zetten van aardappelen en het verdrinken hiervan?
Allen bevestigen dit.
Of tijdens deze praatjes geen verschil ontstond tussen van de Goor en Willem Lomans en van de Goor van kwaadheid en glas op de grond gooide?
Antony Sluyters verklaart dat van de Goor wel twee glazen op de grond heeft gegooid en hem dikwijls voor een hondsfot uitgescholden.
Maria van Geffen verklaart hetzelfde en dat de schoonzoon van Sluyters, Willem Lomans, van de Goor bij de kraag vatte en het huis heeft uitgezet.
Willem Ture Lomans verklaart hetzelfde doch dat na het uit de deur zetten van van de Goor deze hem verzocht mee naar zijn huis te gaan en dat hij dit toen gedaan heeft.
De rest weet niets.
Of Jacobus van de Goor en Willem Ture Lomans samen uit het huis zijn gegaan en dat van de Goor tegen Lomans zei: "Gaat met mij na mijn huys, ik sal Uw betalen"?
Antony Sluyters, Maria van Geffen, Willem Ture Lomans en Arnoldus van Hoek zeggen dat dit zo is, doch van het betalen niet te weten. De anderen weten niets.
Aan Willem Ture Lomans wordt gevraagd of Jacobus van de Goor in zijn huis hem dreigde te steken en een mes heeft gevat, waarop de vrouw van van de Goor zei: "Lomans, loopt weg, hij snijdt naar Uw" en of hij toen is teruggekomen?
Peter Wagemans antwoordt Ja. Even later toen Lomans weer in het huis van zijn schoonmoeder was is van de Goor weer aan de deur gekomen van Sluyters en heeft toen geroepen: "Sa, oude papa, komt er maar uit en soon".
Wat zij weten, gehoord en gezien hebben van het geweld dat voornoemde Jacobus van de Goor deed om in het huis van Sluyters te komen. Dat hij met een post of blok meer dan eens tegen de deur gooide. Met het mes dreigde om te snijden of steken. Om het huis in brand te steken?
Antony Sluyters weet dat van de Goor heeft geroepen: "Sa, papa Sluyters, komt er uyt met Uwen soon. Ik zal Uw tot riemen sijden". Hij heeft ook verscheidene malen gedreigd om door de glazen te stoten.
Maria van Geffen verklaart hetzelfde.
Willem Ture Lomans weet dat van de Goor verscheidene malen met een blok of post tegen de deur heeft gegooid.
Arnoldus van Hoek en Peter Wagemans verklaren hetzelfde.
Jan Francis Verberne weet hier niets van. Hij heeft van de Goor thuis gebracht.
Johannis Bloemers weet dat van de Goor verscheidene malen met een blok of post tegen de deur heeft gegooid. En dat van de Goor met getrokken mes op een boompje heeft staan snijden.
Allen bevestigen onder eede.

Johanna Happen is rond 1765 te Asten overleden en volgens het huizenquohier over de periode 1761-1781 woont naast Arnoldus van Hoek ook Francis Knaapen in het huis. Later is ook zoon Johannes Knaapen samen met Arnoldus van Hoek bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 87 Dorp Bewoners nummer 87 Dorp
1761 armen alhier Arnoldus van Hoek, Jenneke Happen en Francis Knaapen
1766 armen alhier Arnoldus van Hoek en Francis Knaapen
1771 armen alhier Arnoldus van Hoek en Francis Knaapen
1776 armen alhier Arnoldus van Hoek en Francis Knaapen
1781 armen alhier Arnoldus van Hoek en Johannes Knaapen

Franciscus Knaapen is geboren te Nuenen rond 1721 als zoon van Simon Leonardus Knaepen en Hendrien Jansen van Roeij. Hij is op 14-07-1748 te Asten getrouwd met Catharina Arnoldi Vriens, geboren op 09-09-1719 te Asten als dochter van Franciscus Aerts Vrients en Margaretha Jansen Walravens:

Juncti sunt matrimonio Franciscus Knapen et Catharina Vrins; testes Franciscus van Hoeck et Catharina Verberne.

In huwelijkse echt gebonden Franciscus Knapen en Catharina Vrins; getuigen Franciscus van Hoeck en Catharina Verberne.

05

Het gezin van Franciscus Knaapen en Catharina Arnoldi Vriens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 14-01-1750 Asten 09-04-1776
Elisabeth Arnoldi van Hoek
Asten 02-10-1779 zoon Johannes
zie Voormalig huis G415
2 Margaritha Asten 19-10-1752 Kind Asten ±1752
3 Johannes Asten 18-09-1755 Asten 19-09-1784
Johanna Judoci Voermans
Helmond 18-05-1795
Anna Elisabeth Mathei Roefs
Asten 18-08-1822 zie Emmastraat 31
4 Margaritha Asten 27-08-1757 Ongehuwd Asten 14-01-1798
5 Lambertus Asten 10-10-1760 Ongehuwd Asten 04-10-1779

Franciscus Knaapen moest zorgen voor het onderhoud van de kerk, de pastorie en de school:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 36 verso; 05-12-1757:
Het College van Asten bestelt aan Francis Knaapen, leydecker en glasemaker, alhier, het onderhouden, in goede reparatie, van de glazen en leiendak van de kerk en toren, alsmede van de pastorie en school. Looptijd contract vanaf 01-12-1757, geduren tien achtereenvolgende jaren met vijf te mogen scheiden. De aannemer zal het gehele leiendak van de gemeentetoren van boven tot beneden met den omgang en het gehele dak van kerk en koor, met de stijpers en boven de muren en vorsten in goede dichte staat moeten houden. Ook de muren, waar nodig is, onder de eeuse als anders moeten bezetten. De loden goten en waar verder lood ligt zal hij moeten vast maken, souderen en onderhouden, evenals het klein torentje op de kerk. Op het kruiskoor van de kerk zal alle twee jaar een hoek van een roey, in het vierkant, moeten worden vernieuwd. Op het koor van de kerk zal ook alle jaren, een roey, vernieuwd worden. Te beginnen waar het meest nodig is. Iedere twee jaar zal de aannemer de kerk omhoog moeten zuiveren van spi rag en waar nodig de muren moeten bezetten en witten. Het koor en de raadkamer met de secretarie moet in het voorjaar aanstaande tweemaal gewit worden en voorts, om de twee jaar, de raadkamer eenmaal moeten witten. De besteders leveren alle voornoemde materialen, leien, nagels, kalk, lood, planken etcetera. De aannemer zorgt voor de arbeid en gereedschap alsmede het glas in lood. De aannemer zal, op de aanzegging van iemand van de gemeente, opgetreden defecten naar genoegen moeten repareren. De aannemer zal twee maal per jaar, of indien nodig meer, in het voor- en najaar, de kerk, koor, pastorie en school, moeten beklimmen en visiteren op defecten. De toren om de twee jaar. Van de gemeente zal hij voor de toren, koor, pastorie en school ontvangen ƒ 15,- per jaar en van de kerkmeesters voor de kerk en glazen ook ƒ 15,- per jaar.

Ook zijn zoon Henricus Knaapen, geboren te Asten op 14-01-1750, woonde waarschijnlijk bij hem in en droeg zorg voor het onderhoud van de kerk, pastorie en school:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 52 verso; 21-05-1770:
Schepenen van Asten verklaren opgedragen te hebben aan Hendrik Knaapen, leydecker en glasemaker, alhier, het in goede reparatie onderhouden van de glazen en leidak van de kerk en toren. Alsmede de glazen van de pastorie, kosterij en de school. Overeenkomend met de condities de dato 05-12-1757 tot en met 01-12-1769. Termijn 10 jaar. Aanneemsom ƒ 15,- per jaar te betalen door de gemeente en ƒ 12,- per jaar te betalen door de kerkmeesters.

De Armenlijst over de periode 1759-1785 geeft nog een overzicht van de bewoning van het huis:

Asten XXVI-129 1759-1785 folio 54 verso:
De twee wooninge van voorschreven huijs word pro deo bewoont bij Jenneke Happe, de derde wooning of camer met gedeelte van den hof word bewoont bij Roedolf Graaf, schutter alhier, 5 gulden. Nu bij Francis Knape ingaande 1761.

Eerder genoemde Anna Maria Anthonis van Weert is als Anna Maria Arnoldi van Hoek op 18-09-1772 te Asten overleden; Franciscus Knaapen en Catharina Arnoldi Vriens zijn op 28-09-1779 te Asten overleden, allen tijdens een epidemie van dysenterie. Daarna wonen hun zoon Johannes Knaapen en Arnoldus van Hoek nog enige tijd in de huizen. Arnoldus van Hoek is op 12-11-1799 te Asten overleden en daarna wordt het huis nog door verschillende mensen bewoond, waaronder Elisabeth Knaapen, waarschijnlijk Elisabeth Arnoldi van Hoek als weduwe van Henricus Franciscus Knaapen:

Jaar Eigenaar nummer 87 Dorp Bewoners nummer 87 Dorp
1798 armen alhier kinderen Jan Hoefnagels, Helena Lomans en Willem Martens
1803 de grooten armen Elisabeth Knaepen, Petronella Boumans en weduwe Wilbort Vlemminx

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan de drie huizen op naam van de Armen van Asten genoemd. Het is van elk van deze huizen ondoenlijk vast te stellen wie de bewoners waren in de periode tussen het huizenquohier (tot 1803) en het bevolkingsregister (vanaf 1859). Op basis van de kadastrale leggers wordt voor huis G527 (zie hieronder) en voor de huizen G530 en G531 (zie Voormalig huis G530 en G531) een verbinding gelegd met het bevolkingsregister.

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat dit huis op naam van de Armen van Asten:

Kadaster 1811-1832; G527:
Huis en erf, groot 00 roede 75 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Armen van Asten.

06

07

Volgens de kadastrale legger vindt in 1882 een vereniging door verbouwing plaats met nieuw kadasternummer G1531 en in 1891 een nieuwe verbouwing resulterend in kadasternummer G1740. Tot tenminste 1935 blijft het huis in handen van de Armen van Asten en de kadasterkaart van 1942 toont aan dat dit het huis met destijds het adres Emmastraat 18 betreft.

De bewoner is Josephus Verdonschot, geboren te Someren op 28-03-1815 als zoon van Jan Verdonschot en Johanna Maria van de Ven (zie Lindestraat 25). Hij is als winkelier op 20-01-1849 te Oploo getrouwd met Wilhelmina Wolters, geboren te Sint Anthonis op 05-11-1816 als dochter van Martinus Wolters en Joanna van Kalker. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A101a:

08

Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 11-08-1818 is Josephus Verdonschot agent voor de handel in pillen, die al lang niet meer bestaan en nu ruim 150 jaar later worden wij in reclames van pillen met dezelfde werking nog steeds opgelicht:

Josephus Verdonschot verhuist naar een huis bij de kerk (zie Koningsplein 16) en zijn broer Antonie Verdonschot, geboren te Asten op 29-04-1830 als zoon van Jan Verdonschot en Johanna Maria van de Ven, komt in het huis wonen. Hij is als schoenmaker op 09-02-1860 te Asten getrouwd met Jacoba Smits, geboren te Asten op 12-12-1830 als dochter van Joannes Smits en Geertruijda Janssen. Jacoba Smits is op 03-11-1865 overleden en in de periode 1869-1879 woont Antonie Smits met zijn kinderen in het huis met huizingnummer A148:

09

Antonie Verdonschot verhuist naar A100 en in het huis komt wonen Petronella van Eijk, geboren te Someren op 27-09-1828 als dochter van Antonie van Eijk en Petronella van Duijnhoven. Zij is sinds 08-04-1875 weduwe van Wouter Kortooms, geboren te Asten op 02-02-1833 als zoon van Antonie Kortooms en Wilhelmina van Seccelen (zie ook Zand 1), met wie zij op 11-10-1862 te Someren getrouwd was. Ook in de periode 1879-1890 woont Petronella van Eijk met haar kinderen op huizingnummer A148:

10

Petronella van Eijk verhuist in 1884 naar A37 (zie Burgemeester Wijnenstraat 38) en in het huis komt wonen Mathijs van de Ven, geboren te Asten op 12-12-1836 als zoon van Judocus van de Ven en Joanna Van Alphen (zie Voormalig huis G1109). Hij is als klompenmaker op 08-04-1869 te Asten getrouwd met Henrica Gloudemans, geboren op 08-02-1842 te Asten als dochter van Godefridus Gloudemans en Elisabeth Smits (zie Voormalig huis G644).

In 1890 verhuizen zij naar de Wolfsberg en in het huis komt wonen Johannes de Waal, geboren te 's Hertogenbosch op 06-12-1861 als zoon van Joannes Cornelius de Waal en Henrica Catharina de Bronder. Hij is als veldwachter op 14-11-1884 te 's-Hertogenbosch getrouwd met Francisca Christoffelina Marechal geboren te 's-Hertogenbosch op 04-03-1861 als dochter van Fredericus Ferdinand Marechal en Cornelia Damour. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A156:

11

Zij verhuizen naar de nieuwe veldwachterswoning A47 (zie Burgemeester Wijnenstraat 51 en 53) en vanaf 1892 woont in het huis Martinus Verdonschot, geboren te Asten op 12-05-1861 als zoon van de eerdere bewoners Josephus Verdonschot en Wilhelmina Wolters. Hij is als zadelmaker te Oploo op 16-11-1891 getrouwd met Maria Petronella Willems, geboren te Sint Anthonis op 01-04-1859 als dochter van Peter Willems en Maria Anna Schoenmakers. Ook over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A168, A178 en A208, het laatste ook bekend staand als Emmastraat 18:

12

Maria Petronella Willems is op 19-12-1924 te Asten overleden en over de periode 1930-1938 woont Martinus Verdonschot met een zoon en dochter in het huis aan de Emmastraat 18:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-09-1931 heeft Martinus Verdonschot een stand op de fokveedag in Someren en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 11-02-1938 biedt Martinus Verdonschot een opgezette vos te koop aan:

14 15

Martinus Verdonschot is op 19-06-1949 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Maria Petronella Willems en het bidprentje van Martinus Verdonschot:

16 17

Hieronder een foto uit 1950 met links de zadelmakerij van Verdonschot en rechts de tegenoverliggende marechausseekazerne

17a

Het huis is later in bezit gekomen van Hubertus Wilhelmus (Huub) Verdonschot, geboren te Asten op 07-06-1909 als zoon van Carel Verdonschot en Agnes Bots. Hij is op 08-05-1936 te Asten getrouwd met Maria (Miet) van Heugten, geboren te Vlierden op 26-09-1911 als dochter van Lambertus van Heugten en Johanna Maria van Kessel. Maria van Heugten had als bijnaam 'Mietje Mennen', omdat ze door het jong overlijden van haar moeder bij de familie Mennen is opgevoed.

Hieronder een foto gemaakt rond 1950 van het gezin van Hubertus Wilhelmus (Huub) Verdonschot en Maria (Miet) van Heugten. Van links naar rechts Karel, moeder Miet, Ria, Jeanne, vader Huub, Agnes en Albert.

Maria (Miet) van Heugten is op 22-06-1997 te Asten overleden en Hubertus Wilhelmus (Huub) Verdonschot is op 16-03-2005 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17b

17c

Hieronder een foto uit 1955 van de textielwinkel van de familie Verdonschot-van Heugten met rechts daarvan een verpakking van het bedrijf met dan als adres Emmastraat 24::

17d

Op de plaats van het huis staat nu een uit 1951 daterende woning met als adres Emmastraat 22, waarin nog steeds een firma met de naam Verdonschot is gevestigd. Hieronder een streetview:

18

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Marcelis Antonis van Bussel Asten 31-05-1643
1716 Elisabeth Antonis Voermans Asten 20-09-1671 Elisabeth Antonis Voermans Asten 20-09-1671
Dorp huis 87
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Adriaan van Kreijl Helmond 24-03-1679 Adriaan van Kreijl en Jenneke Happen Helmond 24-03-1679
1741 armen alhier Jan van Hoek, Jenneke Happen, en Adriaan van Creijl Asten 11-10-1696
1746 armen alhier Jan van Hoek, Jenneke Happen en Frans Vrients Asten 11-10-1696
1751 armen alhier Nol van Hoek en Jenneke Happen Asten 17-08-1724
1756 armen alhier Nol van Hoek, Jen Happen, Adriaan van Creijl en Roelof Asten 17-08-1724
1761 armen alhier Nol van Hoek, Jen Happen en Frans Knaapen Asten 17-08-1724
1766 armen alhier Nol van Hoek en Frans Knaapen Asten 17-08-1724
1771 armen alhier Nol van Hoek en Frans Knaapen Asten 17-08-1724
1776 armen alhier Nol van Hoek en Frans Knaapen Asten 17-08-1724
1781 armen alhier Nol van Hoek en Johannes Knaapen Asten 17-08-1724
1798 armen alhier kinderen Jan Hoefnagels, Helena Lomans en Wim Martens
1803 de grooten armen Elisabeth Knaepen en Petronella Boumans Asten 12-11-1751
Kadasternummer G527
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G527 1832 Armen van Asten
Emmastraat 18
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1859 eigenaar Armen van Asten
A101a 1859-1860 Josephus Verdonschot Someren 28-03-1815 Wilhelmina Woltens Sint-Antonius 05-11-1816 Wolfsberg
A101a 1860-1869 Antonie Verdonschot Asten 29-04-1830 Jacoba Smits Asten 12-12-1830
A148 1869-1870 Antonie Verdonschot Asten 29-04-1830 met kinderen naar A100
A148 1870-1879 Petronella van Eijk Someren 02-05-1828 weduwe Kortooms
A149 1879-1884 Petronella van Eijk Someren 02-05-1828 weduwe Kortooms naar A37
A149 1884-1890 Mathijs van de Ven Asten 12-12-1836 Henrica Gloudemans Asten 08-02-1842 naar Heusden
A156 1890-1892 Johannes de Waal 's Bosch 06-12-1861 Francisca Marechal 's-Hertogenbosch 04-03-1861 naar A47
A156 1892-1900 Martinus Verdonschot Asten 12-05-1861 Maria Petronella Willems Sint-Antonius 01-04-1859
A168 1900-1910 Martinus Verdonschot Asten 12-05-1861 Maria Petronella Willems Sint-Antonius 01-04-1859
A178 1910-1920 Martinus Verdonschot Asten 12-05-1861 Maria Petronella Willems Sint-Antonius 01-04-1859
A208 1920-1930 Martinus Verdonschot Asten 12-05-1861 Maria Petronella Willems Sint-Antonius 01-04-1859 19-12-1924
18 1930-1938 Martinus Verdonschot Asten 12-05-1861 met kinderen

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 28 januari 2024, 15:14:54

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen