logo

De Vonder Homepagina


Emmastraat 23

In documenten van het rechterlijk archief van Asten wordt Mattijs van de Cruys genoemd als buurman van een huis in het dorp. Matthijs Francisci van de Cruijs is geboren rond 1676 als zoon van Franciscus Jansen van de Cruys en Maria Hendrickx. Hij is op 29-01-1702 te Asten getrouwd met Cornelia Francisci Hoefnagels, geboren te Asten op 04-05-1676 als dochter van Franciscus Jan Goort Hoefnagels en Sophia Cornelis Horckmans (zie Voormalig huis B511 en B512):

01

Het gezin van Matthijs Francisci van de Cruijs en Cornelia Francisci Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Catharina Asten 25-05-1703
2 Johannes Asten 26-07-1705 Ongehuwd Asten 15-02-1742
3 Josina Asten 08-11-1707 Eindhoven 15-11-1736
Isaak Verbeek
Eindhoven ±1754
4 Antonius Asten 06-07-1711

In het archief van Asten wordt beschreven dat Matthijs Francisci van de Cruijs en zijn schoonvader Frans Hoefnagels de molen van Helden pachten:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 62 verso; 29-10-1710:
Condities en voorwaarde waarop dat de simpelijcke eygenaers de Heldense windmolen verpachten aan Frans Hoefnagels en Josina, zijn vrouw, Matijs van de Cruys en Cornelia Hoefnagels. Huurtermijn 6 jaar, aanvang 01-06-1711. Huursom 600 patacons per jaar en 12 patacons spellegelt.
De ¼e jaarpacht te betalen bij aanvang en bij het ontvangen van de pachtcedulle te betalen de lijcoop en verteerde costen van de verpachters, den drogen lijcoop ofte spellegelt.
De pachters zullen de molen aenvangen met seylen, binnen- en buytenreepen, seyl, windtkeetens, cammen, rutsel, groote ende kleene spillen, lesse ende steenen welke zullen getaxeerd worden en waarvan annotatie gehouden zal worden.
De molen moet aan het einde van het contract weer in gelijke staat opgeleverd worden.
De pachters zullen niet meer mogen scheppen of molsteren als het 24e deel met obligatie van te strijken waarvan aen de pachters geleverd zal worden eenen halven cop ende eene schotel ofte een sestiendeel van een cop, Ruremontse Rouwmaet, ende ter haerder presentie het raer te eycken ende meeten, waernaer sij, pachters, haer alsdan sullen moeten reguleren.
De pachters zullen gehouden zijn de inwoners en naburen behoorlijk te dienen en te gerieven.
De pachters zullen het recht en de gerechtigheid van de verpachters genieten te weten dat alle ingezetenen van Helden zijn geobligeert haar granen op de molen te brengen en dat ze daarop 3 maal 24 uur moeten blijven. als deze dan niet gemalen zijn mogen ze weer afgehaald worden. Niemand van de inwoners en magh geene graenen uytvaeren ten waere de selve op de molen waeren geweest gelijck voor is geseyt met verbeurten vant gelt, sack ende bundel daerenboven eene amende aen den Heere van vijf schellingen ende vijf schellingen aen de pachters. Als de pachters ervaren dat er ingezetenen van Helden zijn die meel in huis hebben dat zij buyten hebben laten malen dan mogen de pachters dit vrij uit de huizen halen sonder Heer, maer alleen met kennisse van de verpachters. Indien de pachters ondervinden dat er meel of graan uit- of ingevoerd worden dan mogen zij de gelijke amende als voorschreven opleggen. Als de selve luyden haer te weer wilde stellen oft wilde ontrijden, soo mogen de pachters alsulcke luyden dwingen met gewelt ofte scherp van geweer waerin de verpachters de pachters altijt sullen mainteneren.
Borg: Pachters stellen al hun goederen, gereed en ongereed, hebbende en verkrijgende als onderpand.

Matthijs Francisci van de Cruijs heeft een schuld bij de markies van Bergen op Zoom:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 19 verso; 11-04-1726:
Willem de Wit junior, deurwaarder, neemt, uit kracht van een executorie de dato 23-10-1725 Raad van Brabant op een sententie de dato 14-09-1725 ten behoeve van Gijsbert Karmans, rentmeester van Prinses Henrite de Latoir d'Auvergne Merquese van Bergen op de Soom en ten laste van Hendrik Frans Hoefnagels, Jan Doensse, Mattijs van de Cruys en Allegonda Hoefnagels geexecuteerden in arrest alle vaste goederen die competeren aan Jan Doense getrouwd met Josyn Hoefnagels, Mattijs van de Cruys getrouwd met Cornelia Hoefnagels, Alegonda Hoefnagels om daaraan de inhoud van de voorschreven sententie te verhalen.

Matthijs Francisci van de Cruijs is op 13-08-1728 te Asten overleden en in het huizenquohier van 1736 staat zijn weduwe als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 85 Dorp Bewoners nummer 85 Dorp
1736 weduwe Teijs van de Cruijs weduwe Teijs van de Cruijs

Cornelia Francisci Hoefnagels is op 14-11-1740 te Asten overleden en haar zoon Jan van de Cruys ruilt een huis met Jan Janse van Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 50; 20-03-1741:
Jan Janse van Dijk geeft bij erfmangeling over aan Jan van de Cruys een huiske en hof in de Wolfsberg ½ lopense, alle zijde de straat. Koopsom ƒ 30,-.
Jan van de Cruys geeft bij erfmangeling over aan Jan Janse van Dijk huis, hof en aangelag in 't Dorp 3 lopense, ene zijde Goort en Willem Loomans, andere zijde weduwe Peter Verberne, ene einde de straat, andere einde de weg. Leenroerig aan het Huis van Asten. Taxatie prijs ƒ 180,-. Koopsom ƒ 40,-.

Johannes Janssen Goorts van Dyck is geboren te Asten op 12-10-1691 als zoon van Johannes Jan Goorts en Catharina Driessen. Hij is op 21-11-1728 te Asten getrouwd met Johanna Jansen van Dol, geboren te Asten op 10-05-1705 als dochter van Johannes Jansen Doll en Johanna Jansen (zie Wolfsberg 8):

Juncti sunt matrimonio Jois Jansen van Dijck et Joanna Janssen; testes Arnoldus Willems van Heugten et Anna Janssen.

In huwelijkse echt gebonden Johannes Jansen van Dijck en Joanna Janssen; getuigen Arnoldus Willems van Heugten en Anna Janssen.

02

Het gezin van Johannes Janssen Goorts van Dyck en Johanna Jansen van Dol:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 22-03-1731 Asten 31-10-1751
Johannes Jansen Slaats
Asten 22-12-1769 zie Voormalig huis G783
2 Johanna Asten 27-04-1733 Kind Asten ±1733
3 Johanna Maria Asten 13-08-1735 Asten 29-01-1758
Johannes Brunas
Asten 06-08-1773 zie Voormalig huis G826
en Stegen 80
4 Johannes Asten 09-01-1738 Deurne 25-01-1761
Elizabetha Eymers van Loon
Asten 13-05-1793 zie Voormalig huis C1333
en Jan van Havenstraat 1 
5 Wilhelmus Asten 18-02-1741 Asten 17-01-1768
Maria Wilhelmi Slaats
Asten 18-07-1792
6 Bonaventura Asten 14-02-1745 Mierlo 18-10-1767
Anna Maria Goris
Mierlo 18-03-1768

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1741-1746 wordt Jan Jansen van Dijk genoemd als eigenaar. Hij woont in een huis in de huidige Julianastraat (zie Voormalig huis G783) en verhuurt dit huis aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 179 verso:
Jan Jansse van Dijk.
Weduwe Matteijs van de Cruijs.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 85 Dorp Bewoners nummer 85 Dorp
1741 Jan Janse van Dijk Jan Willem Trouwen
1746 Jan Janse van Dijk Jan Willem Trouwen en Antoni van Uijtenhoven

Johannes Janssen Goorts van Dyck is op 29-09-1747 te Asten overleden en Johanna Jansen van Dol is te Asten op 28-10-1747 overleden. Er worden voogden aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 181; 20-11-1747:
Jan Tijssen van Dijk en Peter Joosten van Bussel worden aangesteld als voogden over Catarina, Maria, Jan, Willem en Bonaventura, onmondige kinderen van wijlen Jan Jansen van Dijk en Jenneke Jan Dolle. Zij zullen het intrest van de kinderen naar behoren waarnemen. Marge: 02-06-1768 copie aan Annemie Gores weduwe Bonaventura van Dijk, te Mierlo.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1751-1756 zijn de kinderen van Jan van Dijk eigenaar en wordt het huis verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 85 Dorp Bewoners nummer 85 Dorp
1751 kinderen Jan van Dijk Johannes Martens
1756 kinderen Jan van Dijk weduwe Antoni Kuijper, weduwe Dirk van Gerven,
Hendrik Coopman

In 1758 wordt de grote boedel verdeeld onder de vijf kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 66a verso; 02-10-1758:
Peter Joosten van Bussel, momboir over Jan, Willem en Bonaventura, onmondige kinderen van wijlen Jan Jansen van Dijk mede geassisteerd met Jan Tijsse van Dijk, schepen, in plaats van Jan Janse Slaats, momboir, die deze deling ook aangaat.
Jan Janse Slaats getrouwd met Catarina, dochter Jan Jansen van Dijk, Jan Brunas getrouwd met Maria, dochter Jan Jansen van Dijk. Allen kinderen en erven van Jan Jan Jansen van Dijk en Jenneke Jansen van Dol. Zij verdelen de nagelaten goederen. Alle goederen zijn allodiaal met uitzondering van een huis hierna genoemd, hetwelk leenroerig is aan het Huis van Asten.
1e lot krijgt Jan Janse Slaats huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag in het Dorp en alwaar in is wonende 2½ lopense, ene zijde kinderen Francis Timmermans, andere zijde Willem Verhaseldonk, ene einde de straat en de hofstad van Jan Doense. Dit lot omvat 14 lopense land en 17½ lopense groes.
Verponding ƒ 13-19-10 per jaar. Bede ƒ 3-17-04 per jaar. Belast met ƒ 200,- à 3½% aan Willemyn Franse, weduwe Francis van den Boomen, te Lierop; ƒ 150,- à 3% aan Dirk Hoebergen; ƒ 1-19-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 0-05-0 per jaar aan de Kerk van Asten; de helft van ƒ 0-9-0 per jaar aan den Armen van Asten.
2e lot krijgt Willem, onmondige zoon van Jan Jansen van Dijk huis, hof en aangelag in het Dorp leenroerig aan het Huis van Asten, alwaar het verheven moet worden en een gedeelte van een aangelag in het Dorp gekomen van Laurens Bruystens 1 lopense 3 copse; ene zijde kinderen Jacob Kuypers, andere zijde Jan Slaats, ene einde de straat, andere einde weduwe Laurens Bruystens. Dit lot omvat 18 lopense land en 18 lopense groes.
Verponding ƒ 13-19-8 per jaar. Bede ƒ 3-17-4 per jaar. Belast met ƒ 200,- à 3% aan Jan Tijssen van Dijk; ƒ 0-15-4 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar met het draaggelt ƒ 0-07-8 per jaar aan den Armen van Asten; 1⁄3e deel van ƒ 0-5-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-18-0 per jaar aan Oldenzee, te Helmont; de helft van ƒ 0-9-0 per jaar aan den Armen van Asten.
3e lot krijgt Jan onmondige zoon Jan Jansen van Dijk huis, schuur, stalling, hof en aangelag in de Wolfsberg 2 lopense, ene zijde Adriaan Lintermans, andere zijde de straat. Dit lot omvat 13 lopense land en 10½ lopense groes.
Verponding ƒ 10-10-0 per jaar. Bede ƒ 3-02-4 per jaar. Belast met ƒ 200,- à 3% aan Peter van Bussel; ƒ 1-15-0 per jaar aan de kerk van Asten; ƒ 0-12-6 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 50,- à 3% aan Marten van Bussel. Marge: 18-04-1786 Jan Verreyt en Mattijs Smits mede namens de verdere erfgenamen van Marten van Bussel hebben de voorschreven ƒ 50,- ontvangen. Peter van Bussel heeft ook de ƒ 100,- ontvangen van Jan van Dijk.
4e lot krijgt Jan Brunas huis, stal, schop, hof en aangelag 3 copse, ene zijde Hendrik van der Paalen; andere zijde en einden de straat. Dit lot omvat 12 lopense land en 10 lopense groes.
Verponding ƒ 8-00-0 per jaar. Bede ƒ 2-12-0 per jaar. Belast met ½ vat + 1 maatje rogge per jaar aan Gistel, te 's Hertogenbosch; ƒ 1-14-8 per jaar aan den Armen van Asten.
5e lot krijgt Bonaventura, onmondige zoon Jan Jansen van Dijk 1⁄8e deel in de Braselse Wiltveltsche tienden. Door Jan Jansen van Dijk gekocht de dato 27-04-1740 en 02-03-1746. Belast met ƒ 400,- à 3% aan Jan Tijssen van Dijk.

Bij de verpondingen van 1762 staat het huis op naam van Wilhelmus Janse van Dijk:

Verpondingen 1762 XIVd-64 folio 260 verso:
Willem Janse van Dijk bij deijling 1758.
Nummer 85 huijs, schuur met den hoff en aangelag 3 lopense.

Wilhelmus Joannes van Dijk is geboren te Asten op 18-02-1741 als zoon van Johannes van Dyck en Johanna Willems van Bussel. Hij is op 17-01-1768 te Asten getrouwd met Maria Wilhelmi Slaats, geboren te Asten op 10-03-1746 als dochter van Wilhelmus Janse Slaets en Anna Goort Canters:

03

Het gezin van Wilhelmus Joannes van Dijk en Maria Wilhelmi Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 05-12-1768 Asten 26-04-1795
Egidius Janse van den Boomen
Asten 28-03-1839 zie Emmastraat 27
2 Wilhelmus Asten 13-04-1771 Asten 30-04-1792
Geertruij Hikspoors
Asten 20-07-1850
3 Johannes Asten 15-03-1773 Kind Asten ±1773
4 Bonaventura Asten 27-09-1775 Kind Asten 17-09-1779
5 Godefridus Asten 16-12-1777 Kind Asten 22-09-1779
6 Johannes Asten 11-12-1779 Asten 22-01-1804
Johanna Maria Verberne
Deurne 02-06-1852
7 Antonius Asten 14-07-1782 Ongehuwd Asten 26-01-1838 Koopman*
8 Ludovicus Asten 23-11-1785 Kind Asten 11-09-1786
9 Catharina Asten 16-11-1790 Ongehuwd Helmond 05-06-1849

* zoon Antonius van Dijk was koopman en huurde, gezien de getuigen in zijn overlijdensakte, van Francis van Bussel vermoedelijk een huis in de huidige Kleine Marktstraat en na zijn overlijden wordt in de Noord-Brabander van 10-02-1838 het onderstaande bekend gemaakt:

Bij het overlijden van Bonaventura van Dijk, broer van Wilhelmus Joannes van Dijk, worden de tienden herverdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 286 verso; 16-09-1774:
Rogier van Asten, te Hees getrouwd met Anna Maria Goris, weduwe Bonaventura van Dijk in eerste huwelijk geen kinderen testament Mierlo de dato 20-02-1768. Anna Maria Goris is togterse geworden van 1⁄8e deel van de Witveltse- of Braselse tienden, 1⁄5e deel van een akker aan den Agtergaal geheel 3½ lopense; 1⁄5e deel van een akker aan den Agtergaal geheel ½ lopense; 1⁄5e deel van een akker de Kievitshorst geheel 1 lopense. Deze goederen zouden na haar dood toekomen aan de naaste familie van Bonaventura van Dijk en waaruit dan betaald zou moeten worden ƒ 375,- aan Mattijs van Dijk, kapelaan, te Maarheese. Zij verkoopt dit togtregt voor ƒ 250,- aan haar zwagers en schoonzusters te weten Willem en Jan van Dijk, Jan Slaats en Jan Brunas.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 289; 07-10-1774:
Willem Jansen van Dijk, is schuldig aan Lambert Vervoordeldonk, te Vlierden ƒ 600,- à 3%.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 293 verso; 10-11-1774:
Jan van Dijk, in de Wolfsberg, Jan Brunas, in het Dorp, Jan Slaats, in het Dorp verkopen aan Willem van Dijk, hun broeder en zwager 3⁄8e deel in 1⁄8e deel van een clamptiende de Witveltse of Braselse tiende. Verponding ƒ 7-13-2 per jaar. Koopsom ƒ 528-15-0. De koper heeft reeds 1⁄4e deel in bezit. Hij neemt als last over 3⁄4e deel van ƒ 375,- zijnde ƒ 281,22 in een obligatie van ƒ 550,- de dato 07-03-1774 en nu van Mattijs van Dijk, pastoor te Middelbeers.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 294 verso; 10-11-1774:
Willem Janse van Dijk is schuldig aan Mattias van Dijk, pastoor te Middelbeers ƒ 550,- à 3%.

In het huizenquohier over de periode 1761-1781 is Wilhelmus Janse van Dijk eigenaar en vanaf 1771 ook bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 85 Dorp Bewoners nummer 85 Dorp
1761 Willem Janse van Dijk Gerrit Zegers
1766 Willem Janse van Dijk Gerrit Zegers
1771 Willem Janse van Dijk Willem Janse van Dijk
1776 Willem van Dijk Willem van Dijk
1781 Willem van Dijk Willem van Dijk

Willem van Dijk wordt benoemd tot setter ofwel ontvanger van belastingen:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 99; 31-12-1789:
Dirk Loverbosch en Jan Aart Zeegers worden aangesteld als borgemeesters over 1790. Tot setters worden benoemd Willem van Dijk en Peter van Hugten.

Wilhelmus Joannes van Dijk is op 18-07-1792 te Asten overleden en er wordt land verkocht door zijn broer en zwagers:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 116 verso; 06-10-1792:
Jan van Dijk, Jan Slaats getrouwd geweest met Catharina van Dijk, Jan Brunas getrouwd geweest met Maria van Dijk en Willem van Dijk meerderjarige zoon van Wijlen Willem van Dijk voor zich en zijn moeder, Maria Slaats, weduwe Willem van Dijk. Zij verkopen aan Arnoldus van Geffen land de Nagtegaal 3½ lopense; land een perceel gelegen als voor ½ lopense. Koopsom ƒ 150,-.

De weduwe Wilhelmus Janse van Dijk en de kinderen zijn daarna eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 85 Dorp Bewoners nummer 85 Dorp
1798 weduwe Willem van Dijck en kinderen weduwe Willem van Dijck en kinderen
1803 weduwe en kinderen Willem van Dijk weduwe en kinderen Willem van Dijk

In de winter van 1804 breekt er een grote brand uit, waarbij ook dit huis wordt getroffen. Het huis wordt getaxeerd op ƒ 500,-, een aanzienlijk bedrag, maar het is ook een grote boerderij:

Asten Rechterlijk Archief 165; 07-02-1804:
Taxatie van huis, stal en schuur, staan de bij de kom van het Dorp en welke op maandag, 30-01-1804., 's avonds om 10 uur zijn afgebrand. Eigenaar weduwe en kinderen Willem van Dijk waarde ƒ 500,-.

Maria Wilhelmi Slaats is te Asten op 04-05-1809 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van zoon Willem van Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 149; 10-09-1809:
Goort Slaats en Gerrit van Dijk, als naaste bloedverwanten van Catharina, dochter Willem van Dijk en Maria Slaats, zijn vrouw, aanvaarden het voogdijschap over het voornoemde onmondige kind.

Asten Rechterlijk Archief 132a; 21-12-1809:
Willem Willem van Dijk, Jelis van den Boomen getrouwd met Johanna Willem van Dijk, Antony Willem van Dijk, Goort Slaats en Gerrit Janse van Dijk als momboiren van Catharina, onmondige dochter van wijlen Willem van Dijk getrouwd geweest met Maria Slaats, Jan Willem van Dijk, te Deurne. Zij verdelen de door hun ouders nagelaten goederen.
1e lot krijgt Willem Willem van Dijk huis en erf oud nummer 391, nieuw nummer 403; land in de Loverbosch 47 roede; land in de Loverbosch 37 roede; land aan de Pastorye 1 lopense 3 roede; land Aangelag 1 lopense 10 roede; land Logtakker 3 lopense 15 roede; land Middelakker 4 lopense 34 roede; land Logtakker 1 lopense 44 roede; groes de Pas 1 lopense 10 roede; 5 lopense 15 roede land en groes in 't Aangelag geheel 5 lopense 40 roede; groes Steegensvelt 4 lopense 3 roede; groes Liendersendries 2 lopense 25 roede; groes Liendersvelt 5 lopense 18 roede; groes het Hooyvelt 1 lopense 29 roede.
Belast met ƒ 0-13-4 per jaar; 1 cop rogge per jaar met de kinderen Jan Slaats; ƒ 575,- aan de weduwe Wilbert Coolen.
2e lot krijgt Jelis van den Boomen 25 roede van het Aangelag geheel 5 lopense 40 roede; ƒ 200,- uit te keren door Willem Willem van Dijk.
3e lot krijgt Antony Willem van Dijk de helft van 1⁄8e deel van een clamptiende de Braselse en rijdende tegen de Witveltse tiende. Belast met de helft van ƒ 600,- aan de erven Vervoordeldonk, te Vlierden.
4e lot krijgt Catharina Willem van Dijk de helft van 1⁄8e deel van een clamptiende de Braselse rijdende tegen de Witveltse tiende. Belast met de helft van ƒ 600,- aan de erven Vervoordeldonk, te Vlierden.
5e lot krijgt Jan Willem van Dijk ƒ 550,- te voldoen door Willem Willem van Dijk.

De verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis rond 1800 weer:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 217:
Willem sone Maria Slaats weduwe en kinderen Willem, Jan, Antoni, Jenneke en Catharina bij versterf 1792 van.
Willem Janse van Dijk.
Nummer 85 huijs, schuur met den hof en aangelag 3 lopense.

Wilhelmus Willem van Dijk is geboren te Asten op 13-04-1771 en op 30-04-1792 te Asten getrouwd met Geertruij Joannes Hikspoors, geboren te Deurne op 12-09-1764 als dochter van Joannes Hikspoors en Maria Hanegreef:

04

Het gezin van Wilhelmus Willem van Dijk en Geertruij Joannes Hikspoors:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 05-03-1793 Ongehuwd Asten 28-10-1823
2 Johanna Asten 19-01-1796 Asten 18-02-1830
Antonie van Bussel
Asten 17-02-1859
3 Johannes Asten 05-04-1798 Someren 20-02-1835
Hendrina Wijnen
Someren 10-03-1875
4 Helena Maria Asten 05-11-1800 Asten 03-02-1826
Theodorus Leenen
Asten 06-04-1879 zoon Johannes Wilhelmus
zie Emmastraat 6

Geertruij Joannes Hikspoors is op 05-04-1833 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Willem van Dijk:

Kadaster 1811-1832; G409:
Huis en erf, groot 02 roede 52 el, het Dorp, klassen 6.
Eigenaar: Willem van Dijk.

05

06

Wilhelmus Willem van Dijk is op 20-07-1850 te Asten overleden.

Dochter Johanna van Dijk is geboren te Asten op 19-01-1796 en op 18-02-1830 te Asten getrouwd met Antonie van Bussel, geboren te Asten op 26-02-1795 als zoon van Johannes Willibrordi van Bussel en Petronella Antoni van der Heijden. Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen en Antonie van Bussel is op 01-05-1857 te Asten overleden. Johanna van Dijk is kort daarna te Asten op 17-02-1859 overleden.

Het huis is daarna verkocht en volgens de kadastrale legger is Gijsbertus Rooijmans, geboren te Lierop op 03-12-1817 als zoon van Antonie Rooijmans en Hendrien Verhees, de nieuwe eigenaar. Hij is op 31-01-1851 te Asten getrouwd met Johanna van Bussel, geboren te Asten op 01-11-1824 als dochter van Wilbert van Bussel en Wilhelmina van den Heuvel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij op Voordeldonk C46, maar zijn in de periode verhuisd naar huizingnummer A107:

07

Ook over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A155:

08

Gijsbertus Rooijmans is op 17-02-1873 te Asten overleden en Johanna van Bussel woont ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 met haar kinderen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A157 en A163:

09

In februari 1896 verhuizen zij naar Deurne en Johanna van Bussel is op 05-01-1901 te Asten overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-08-1895 de verkoop van de boerderij:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-11-1895 de verkoop van vee en gereedschappen:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-01-1896 de verkoop van hun inboedel:

12

Volgens de kadastrale legger is het huis opgekocht door Jan Mathijs van Deursen en zijn er op de plaats van het huis vier nieuwe huizen met nieuwe kadasternummer G1829 (zie Voormalig huis G1829), G1830 Voormalig huis G1830, G1832 (zie Voormalig huis G1832), G1831 (zie hieronder) en een pakhuis met kadasternummer G1833 gebouwd.

13

Dit nieuwe huis met kadasternummer G1831 is in eigendom van Frans van Golstein Brouwers (zie Voormalig huis G415) en de eerste bekende bewoner is Arnoldina Broens, geboren te Someren op 03-04-1861 als dochter van Mathijs Broens en Johanna Engelen. Zij is sinds 19-02-1902 weduwe van Petrus Augustinus Smits, geboren op 28-08-1850 te Asten als zoon van Joannes Smits en Wilhelmina Peters (zie Voormalig huis G473), met wie zij op 05-05-1886 te Someren getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 woont zij met haar kinderen in het huis met huizingnummer A178:

14

In de periode is Arnoldina Broens op 19-10-1903 te Asten hertrouwd met nachtwaker Johannes Mikkers, geboren te Asten op 23-09-1842 als zoon van Benedictus Mikkers en Allegonda Maria Gragtmans (zie Voormalig huis G506). Hij is sinds 17-02-1900 weduwnaar van Antonia Bukkems, geboren te Lierop op 21-11-1838 als dochter van Francis Bukkems en Francina van den Einde, met wie hij op 29-10-1866 te Asten getrouwd was. Zij verhuizen rond 1910 naar A179 (zie Voormalig huis G530 en G531).

Vanuit A188 (zie Voormalig huis G1830) komt Adrianus Driessen, geboren te Asten op 29-12-1878 als zoon van Joannes Driessen en Petronella Bukkems, in het huis wonen. Hij is als timmerman op 27-04-1906 te Asten getrouwd met Hendrika van Veghel, geboren te Asten op 30-07-1883 als dochter van Andries van Veghel en Johanna Maria van der Loo (zie Voormalig huis G847). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A190:

15

Adrianus Driessen verhuist aan het eind van de periode rond 1920 naar A192 (zie Voormalig huis G535), een huis aan de overkant van de straat.

In het huis komt wonen Gerardus Henricus Henraat, geboren te Helmond op 06-12-1904 als zoon van Henricus Henraat en Johanna Maria Catharina Vogels. Hij is als koopman op 26-04-1924 te Helmond getrouwd met Johanna Dirks, geboren te Helmond op 10-04-1906 als dochter van Johannes Dirks en Joanna Maria Jacoba Klumpers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer A220, ook bekend staand als Emmastraat 23:

16

Zij verhuizen in de periode naar Sint Jozefstraat 14 en in het huis komt wonen Johannes Antonius Bekken, geboren te Ambt Doetinchem op 06-09-1898 als zoon van Johannes Antonius Bekken en Martina Geertruida van Leuteren. Hij is op 02-05-1932 te Asten getrouwd met Francisca Catharina Ceelen, geboren te Asten op 14-02-1908 als dochter van Johannes Ceelen en Maria Haazen (zie Voormalig huis C1308). Zij wonen in de periode 1920-1930 in de Emmastraat 23:

17

Hieronder een foto met geheel links Antoon Bekken met naast hem zijn toen nog verloofde Ciska Ceelen:

Ook in de periode 1930-1938 wonen Johannes Antonius Bekken en Francisca Catharina Ceelen met hun gezin in het huis aan de Emmastraat 23:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-05-1933 en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 23-02-1934 verkoopt Johannes Antonie Bekken goederen:

19 20

Johannes Antonius Bekken en Francisca Catharina Ceelen verhuizen in de periode naar het Koningsplein 2 (zie Koningsplein 2). In het huis komt wonen Johannes Petrus (Jan) Bakker, geboren te Deurne op 12-05-1898 als zoon van Petrus Bakker en Maria Sybilla Kohlen. Hij is als groentenhandelaar op 21-05-1924 te Asten getrouwd met Johanna Wilhelmina (Anna) Koolen, geboren te Asten op 07-06-1901 als dochter van Johannes Koolen en Johanna Maria Crooijmans (zie Antoniusstraat 1). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Marktstraat 4 (zie Voormalig huis G586) in het huis aan de Emmastraat 23 wonen:

20a

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-04-1940 de geboorte van dochter Henrica:

20b

Op basis van onderstaande advertenties in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-06-1943 en in het Peelbelang van 24-02-1945, kunnen we opmaken dat stomerij Thijssen nog in het huis heeft gezeten en dat Jan Bakker ook in vis heeft gehandeld:

21 22

De familie Bakker-Koolen heeft later het tuindersbedrijf van vader Petrus Bakker aan de toenmalige Wilhelminastraat (zie Voormalig huis F2044) overgenomen.

Johannes Petrus (Jan) Bakker is op 08-07-1978 te Asten overleden en Johanna Wilhelmina (Anna) Koolen is op 09-09-1989 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Johannes Petrus (Jan) Bakker:

22a

Links een foto uit 1970 van het huis waar toen de juwelierszaak van Jan en Anna Verberne is gevestigd zat en rechts een streetview van de uit 1890 daterende woning met als adres Emmastraat 23:

22b 23

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1702 Mattijs van de Cruys Asten ±1675 Mattijs van de Cruys Asten ±1675
1728 weduwe Mattijs van de Cruys Asten 04-05-1676 weduwe Mattijs van de Cruys Asten 04-05-1676
Dorp huis 85
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Teijs van de Cruijs Asten 04-05-1676 weduwe Teijs van de Cruijs Asten 04-05-1676
1741 Jan Janse van Dijk Asten 12-10-1691 Jan Willem Trouwen Someren 07-03-1703
1746 Jan Janse van Dijk Asten 12-10-1691 Jan Willem Trouwen en Antoni van Uijtenhoven Someren 07-03-1703
1751 kinderen Jan van Dijk Asten 25-03-1731 Johannes Martens
1756 kinderen Jan van Dijk Asten 25-03-1731 weduwe Antonij Kuijper en weduwe Dirk van Gerven
1761 Willem Janse van Dijk Asten 18-02-1741 Gerrit Zegers
1766 Willem Janse van Dijk Asten 18-02-1741 Gerrit Zegers
1771 Willem Janse van Dijk Asten 18-02-1741 Willem Janse van Dijk Asten 18-02-1741
1776 Willem van Dijk Asten 18-02-1741 Willem van Dijk Asten 18-02-1741
1781 Willem van Dijk Asten 18-02-1741 Willem van Dijk Asten 18-02-1741
1798 weduwe Willem van Dijck en kinderen Asten 10-03-1746 weduwe Willem van Dijck en kinderen Asten 10-03-1746
1803 weduwe en kinderen Willem van Dijk Asten 10-03-1746 weduwe en kinderen Willem van Dijk Asten 10-03-1746
Kadasternummer G409
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G409 1832 Wilhelmus Willem van Dijk Asten 13-04-1771
Emmastraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1809 Maria Wilhelmi Slaats Asten 10-03-1746 weduwe van Dijk 04-05-1809
1809-1833 Wilhelmus Willem van Dijk Asten 13-04-1771 Geertrui J Hikspoors Deurne 13-09-1764 05-04-1833
1833-1850 Wilhelmus Willem van Dijk Asten 13-04-1771 met kinderen 20-07-1850
1850-1857 Antonie van Bussel Asten 26-02-1795 Johanna van Dijk Asten 19-01-1796 01-05-1857
1857-1859 Johanna van Dijk Asten 19-01-1796 weduwe van Bussel 17-02-1859
A107 1859-1869 Gijsbert Rooijmans Lierop 03-12-1817 Johanna van Bussel Asten 01-11-1824
A155 1869-1873 Gijsbert Rooijmans Lierop 03-12-1817 Johanna van Bussel Asten 01-11-1824 17-02-1873
A155 1873-1879 Johanna van Bussel Asten 01-11-1824 weduwe Rooijmans
A157 1879-1890 Johanna van Bussel Asten 01-11-1824 weduwe Rooijmans
A163 1890-1895 Johanna van Bussel Asten 01-11-1824 weduwe Rooijmans naar Deurne
A163 1896 bouw van vier huizen op het perceel
Emmastraat 23
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A178 1900-1910 Arnoldina Broens Someren 03-04-1861 weduwe Smits naar A179
A190 1910-1920 Adrianus Driessen Asten 29-12-1873 Hendrika van Veghel Asten 30-07-1883 naar A192
A220 1920-1930 Gerardus Henraat Helmond 06-12-1904 Johanna Dirks Helmond 10-04-1906
23 1930-1938 Johannes Bekken Doetinchem 06-09-1898 Francisca Ceelen Asten 14-07-1908
23 1938 Johannes Petrus Bakker Deurne 12-05-1898 Johanna Wilhelmina Koolen Asten 07-06-1901

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 25 november 2023, 09:25:46

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen