logo

De Vonder Homepagina


Emmastraat 31

Jan Maes van Hoeff is geboren te Asten rond 1575 en rond 1600 getrouwd met Cathalijn Claessen, geboren te Asten rond 1580 als dochter van Claes Mathijs Slechs en Catharina Jan Belen. Hieronder het gezin van Jan Maes van Hoeff en Cathalijn Claessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jan  Asten ±1605 Asten ±1630
Catharina Gerard Dierx
Asten ±1636
2 Jenneke Asten ±1608 Asten ±1630
Jan Lambers Swaegers
Asten ±1636 zoon Jan Swaegers
zie hieronder
3 Anthonis Asten ±1615 Asten ±1638
Maria Daniel Sanders
Asten 11-03-1688 dochter Cathalijn
zie Voormalig huis G520
4 Maria Asten ±1618 Ongehuwd Asten 16-02-1692
5 Cathalijn Asten ±1620 Asten ±1645
Jan Matyssen Smidts
Asten 21-04-1657
Gommer Jacobsen Bure
Asten 23-01-1693

Uit een archiefstuk zijn de ouders van Catharina Claessen gehaald:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-06-1627:
Catharina Jan Belen getrouwd geweest met Claes  Mathijs Slechs en Catharina, haar dochter. Jan Maes getrouwd sijnde mette voorsschreven Catharyna. 

De geboortedatum van Jan Maes van Hoeff kan gehaald worden uit onderstaand archiefstuk, waarin hij als getuige wordt opgeroepen:

Asten Rechterlijk Archief 33-5217-05-1630:
Worden opgeroepen om onder eede te getuigen, inzake het testament van Mathijs Driessen van 12-10-1629 voor Heer en Meester Thomas Stricken en in tegenwoordigheid van zijn vrouw Engelken, en het appointement van 30-04-1630 van Jan Gielis Meulders en Lambert Janssen, als momboiren van Engelken, weduwe Mathijs Driessen: Heer en Meester Thomas Stricken, landdeken en pastoor te Asten, Meester Peeter Balthasaris, 25 jaar custer, Jan Maes, 55 jaar, Pauwels Henricx, 39 jaar, Henrick Mertten Diericx, 48 jaar.

Jan Maes van Hoeff is eigenaar van onderpanden:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 21 verso; 03-04-1634:
Jan Maes van Hove doet handlichting van de onderpanden als hij in gebruik heeft en verbonden staande voor een mud rogge per jaar aan Jan Wouters van Gestel te 's Hertogenbosch tot behoef van degene daarop pretenderende of daartoe gerechtigd.

Jan Maes van Hoeff was kerkmeester en schepen en is waarschijnlijk tijdens de pestepidemie van 1636 overleden en komt tot dan toe in de archieven voor:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 17; 02-03-1635:
De regeerders van Asten, Gelden Gielissen en Aert Joosten Verdijsteldonck als Heilige Geestmeesters, Jan Maes en Henrick van Bussel als kerkmeesters met consent van Bernart de Merode, Heer van Asten, verkopen aan Heer Henrick van Deurne land en hei achter het Slot van Lyessel 22 lopense 14 roede.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 60 verso; 25-12-1635:
Datum: 01-12-1635 coram: Jan Maes, schepen en Jan Janssen, oud schepen en kerkmeester.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 102 verso; 21-12-1633:
Jan Peters van Rest is schuldig aan Jan Jan Maes ƒ 50,-. Marge: 20-09-1639 de erfgenamen Jan Maes zijn voldaan door de erven Jan van  Rest.

De nog in leven zijnde kinderen van Jan Maes van Hoeff en Cathalijn Claessen verkopen een rentebrief:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 64; 06-02-1640:
Anthonis, zoon wijlen Jan Maes, Maria, zijn zuster, Jan Mathijssen Smidts getrouwd met Catharyn, hun zuster, Wouter Dircx momboir van de onmondige kinderen van wijlen Jan Lambers en Jenneke, dochter Jan Maes. Zij verkopen aan Jan Janssen en Peter Janssen, kerkmeesters en ten bate van de Kerk een rentebrief van 30 stuiver per jaar ten laste van de goederen van wijlen Joost Jan Dijnens brief de dato 16-12-1610, Asten.

Dochter Cathalyn Jan Maes is geboren te Asten rond 1620 en als weduwe van Jan Matyssen op 21-04-1657 te Asten hertrouwd met Gommer Jacobsen Bure, geboren rond 1610 en weduwnaar van Christina Claes Everts.

Compareerende voor schepenen ondergenoemd Gommer Jacobsen Bure weduwenaar en Cathelijn dogter Jan Maes, weduwe van wijlen Jan Matijssen beijden woonagtig alhier versoeckende de drie sondaagse uitroepinge om naar dieselve in de houwelijkse staet te worden bevestigt want sij volgens des egtreglemente wel houwelijck sijn getrout geweest en niet daer tegen stuytende in daer bevonden is, soo sijn hun de voornoemde geboden wellicht toegestaen. Actum die 7 April 1657 coram Joost Roefs en Peeter Jansen schepenen.

Naer dat de drie sondaagse gebooden sonder inspraek sijn gegaen, soo sijn Gommer Bure en Cathelijn  dogter Jan Maes in de houwelijkse staet bevestigt en ingesegent. Actum die 21 April 1657 coram Joost Roefs en Peeter Jansen schepenen, mij overgebrachte verloving. 

Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen en als erfgenamen van Jan Maes verkopen zij een groes:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 98; 07-04-1659:
Anthonis Jan Maes voor zichzelf en mede voor Maria, zijn zuster en Jan Jansen, zijn neef, Gommer Jacobs Bure getrouwd met Cathalijn, dochter Jan Maes. Allen erven van wijlen Jan Maes. Zij verkopen aan Meester Mathijs van den Hove groes in de Stegen 4 lopense naast de erven Reynder Jan Heuchtens, de erven Hendrick Jan Stricken en de erven Andries Reynders.

Een schuld aan Gommer Jacobsen van Bure wordt in 1673 via Jan Janse Swaegers aan Cathalijn Jan Maes voldaan 

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 122; 16-04-1660:
Wilbort Daniels is schuldig aan Gommer Bure ƒ 80,- à 5%. Naschrift: Deze ƒ 80,- zijn bestemd voor Tomas Fransen en deze stelt als  onderpand in handen van Wilbort Daniels land int Ven 1 lopense naast. Wilbort Daniels, Goort Peeters en Meester Matijs van den Hove. Marge: 17-01-1673 Jan Janse Swaegers, namens Catelijn, weduwe Gommer Bure is voldaan van deze ƒ 80,-.

In 1661 maken Gommer Jacobsen Bure en Cathalijn Jan Maes hun testament op, waaruit blijkt dat Cathalyn in de korte periode van hun huwelijk bij de kerk van Asten tegenover Laurens Volders hebben gewoond.

Asten Rechterlijk Archief 53; 10-03-1661:
Gommer Jacobs Bure, getrouwd met Cathalijn Jan Maes, wonende aan de Kerck. Zij testeren en persisteren bij de vorige testamenten. Indien Gommer komt te overlijden voor Cathalijn, dan ontvangt Meriken Keris Aelberts een beemdje in 't Root 7 copse naast Jan Jansen op de Aa; Huybert Keris Aelberts ontvangt een beemdje in 't Root 2 lopense naast Peeter Colen de jonge en Dirck Fransen;  Antonis Keris Aelberts ontvangt land tussen de Wegen 2 lopense naast Volders Gommer Antonis Keris Aelberts ontvangt ƒ 50,-; de kinderen van Cathalijn Verheyen ontvangen het huis, hof en hofstad in het Dorp naast Tijs de Cuyper en Aert Jan Slaets en de hofsteden daartegenover naast de erven Jan Hendrix de Becker, Volders en Huybert van der Loo, belast met ƒ 100,- aan Michiel Jacobs van de Cruys; Daendel Gerits Hoeymaker, getrouwd met Agneeske Claes Everts te Deurne ontvangt ƒ 100,- en de kachel off stove; Joachim Jansen, hun knecht ontvangt vier getoude vellen en twee lapleeren vellen alsmede alle leesten en gereetschap het schoenmaeckersampt raeckende evenals alle stukken lappen van leer in de winkel liggende met uitzondering van de tang, die gaat naar Gommer Teunis Keris en een best zwart kleed; de kinderen van Claes Everts van Doerne en Margriet Everts Nouts, te Deurne ontvangen de goederen gelegen te Vlierden hem, testateur, aangekomen van wijlen Christina, dochter Claes Everts, zijn tweede vrouw, door de kinderen gelijkelijk te verdelen. Bij onwilligheid vervalt de portie aan de willige delers. De testatrice vermaakt aan haar man, in dien zij voor hem komt te overlijden, haar erfgoederen en haar kindsdeel in de nog onbedeelde goederen van de erfgenamen Jan Maes ter tochte en na zijn dood komen deze terug aan de erfgenamen van voorschreven Jan Maes ten erfrechte. Zij benoemen elkaar tot enige erfgenamen met vrije beschikking over alle goederen. 

Gommer Jacobs Bure is op 15-03-1661 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

Cathalijn Jan Maes heeft als weduwe van Gommer Jacobsen Bure nog 1000 gulden tegoed en bijna 70 jaar later wordt die door verwanten gecasseerd:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 198; 11-10-1663:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Catalijn weduwe Gommer Jacobs Bure ƒ 1000,- à 4 1⁄2%. Naschrift: Met deze rente is een andere rente van ƒ 1000,- à 5% aan Jan Andriessen van Ruth afgelost zijnde van de dato 15-06-1640. Marge 14-05-1730: Goort en Francis Willem Loomans, meerderjarige zonen van Willem Goort Loomans mede namens hun minderjarige broeders vermits het overlijden van hun moeder, op 27 maart 1730, bekennen  van deze ƒ 1000,- ten volle voldaan te zijn.

De kinderen van Jan Maes van Hoeff en Cathalijn Claessen stellen hun testament op, waarbij hun neef Jan Jansen Swaegers en nicht Cathalijn Anthonis Jan Maes uiteindelijk alles erven:

Asten Rechterlijk Archief 53; 02-09-1676:
Maria Jan Maes, Antonis Jan Maes, Catalijn weduwe Gommer Jacops Bure. Kinderen van Jan Maes en Catalijn Claessen. Zij testeren. Maria en Catalijn maecken aan Jan Jansen, hun neef, of bij afflijvicheyt van hem, aan zijn te verwekken kinderen ƒ 1000,-, na hun beider dood te ontvangen. Maria, Antonis en Catalijn stellen zichzelf tot elkaars erfgenamen. Na overlijden van de langstlevende worden erfgenaam benoemd Jan Jansen, hun neef, en Catalijn, dochter Antonis Jan Maes en Maria Daniel Sanders, tegenwoordige vrouw van Goort Lomans. Indien Jan Jansen, komt te overlijden zonder getrouwd, of getrouwd te zijn  zonder kinderen, dan gaan de ƒ 1000,- naar Catalijn, dochter Antonis Jan Maes, getrouwd met Goort Lomans en na haar dood naar haar kinderen.

Cathalijn Jan Maes maakt in haar testament geld over aan haar neef Jan Swaegers:

Asten Rechterlijk Archief 53; 04-02-1680:
Catalijn Jan Maes, weduwe Gommer Bure testeert. ƒ 1000,- en achterstel ten laste van het dorp Asten aan Jan Janssen, haar neef, ordinaris genaamd Jan Swagers. Op die conditie dat ƒ 300,- door hem uitgereikt zal worden aan de Heilige Geest, op goede panden uit te zetten en de intrest jaarlijks uit te reiken aan de Armen van Asten.

Nicht Cathalijn Antonis Jan Maes is op 26-04-1684 te Asten overleden, Maria Jan Maes is op 11-03-1688 overleden en Anthonis Jan Maes is op 06-02-1692 te Asten overleden. Cathalijn Antonis Jan Maes verkoopt haar erfdeel in het huis aan de kinderen van Cathalijn Antonis Jan Maes, getrouwd geweest met Goort Loomans (zie Voormalig huis G520):

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 26 verso; 16-05-1692:
Catelijn Maes, laatste weduwe Gommer Jacobs Buure verkoopt aan Jenneke Lomans en Willem kinderen van Goort Lomans en Catelijn Antonis Maes haar 1⁄4e deel in huis naast Frans Mathijssen van de Cruys, land en groes in het Dorp ontrent de Verckensmerckt 50 lopense, laatst bewoond en gebruikt door Catalijn, Jan Swagers en Goort Lomans. Alsnog ƒ 50,- kapitaal ten laste van Jan Somers. Koopsom ƒ 450,-.

Cathalijn Jan Maes is op 23-01-1693 te Asten overleden en hieronder haar begraafakte:

Haar neef Johannes Jansen Swaegers is geboren rond 1634 als zoon van Jan Lambers Swagers en Jenneke Jan Maes. Voor zover bekend is hij ongehuwd en bewoont hij ook het huis na het overlijden van zijn tante Cathalijn Jan Maes. In 1675 koopt hij een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 6; 07-06-1675:
Jan Wouters de Groot verkoopt aan Jan Janssen alias Swagers land den Haeck 5 copse naast Peeter Jan Aerts en Joost de Wever. Koopsom ƒ 80,-.

Johannes Jansen Swaegers was Heilige Geestmeester en kerkmeester:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 3; 19-01-1686:
Het Corpus van Asten Peeter van der Lith, Frans Mathijssen de Groodt, Peeter Reynders, Marcelis Martens, Huybert Jan Tielen, Antony Canters en Antony Josephs schepenen; Marten Wilbordt, Andries Martens, Hendrick Canters, Jan Frans Colen en Marten Antonis Martens vier gesworen mannen; Marcelis Martens voorschreven en Jan Dirck Franssen, kerkmeesters; Jacob van de Cruys en Jan Jansen Swagers Heilige Geestmeesters. Met consent van Everard van Doerne, Heer van Asten, zijn zij aan Joost Hendrick Bruynen, te Maerheese ƒ 2000,- à 4% schuldig.

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 30; 02-04-1698:
Als armmeesters worden ontslagen Jan Swagers en weer benoemd Jacob van de Cruys.

Op basis van onderstaand archiefstuk is het geboortejaar van Johannes Jansen Swaegers berekend:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 88 verso; 10-09-1700:
Jan Jan Swagers, 66 jaar en Joost Roefs, 58 jaar. Zij verklaren dat enige jaren geleden, de preciese tijd niet meer wetende, door de vorster publicatie is gedaan, ter plaatse waar men dit gewoon is te doen, namens Meester Isaac Sauve, coster en schoolmeester, alhier, dat iedereen van de ingezetenen van Asten haar kinderen bij hem, Sauve, ter school kon bestellen en dat hij de kinderen van rijke personen zou laten leren voor het gewone schoolgeld en de arme kinderen zou hij voor niets of zonder enig schoolgeld laten leren.

Jan Jansen Swaegers woonde in dit huis in de buurt van de Varkensmarkt en in zijn testament krijgen zijn neven en nichten geld en worden Johanna Goort Loomans en Wilhelmus Goort Loomans (zie Voormalig huis G520) als erfgenamen van de roerende en onroerende goederen genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 78; 13-05-1700:
Jan Janssen Lamberts alias Swagers ontrent de Verckensmerckt, in het Dorp, ziek, testeert. Hij herroept en revoceert alle voorgaande maeckselen. Hij prelegateert aan Lambert Wouters de Groodt, zijn neef ƒ 50,-. Idem aan Matijs Matijssen verwekt bij Jenneke Wouters de Groodt ƒ 50,-. Idem aan Jan Dirck Wouters de Groodt ƒ 20,-. Idem aan Jenneke Dircx Wouters de Groodt, waarvan hij peteren is ƒ 30,-. Idem aan de drie kinderen van Jan Wouters de Groodt met name Alegonda, Jan en Matijs samen ƒ 50,- en alsnog aan Aldegondeken vooruit te ontvangen een laecken rock ter waarde van 7 gulden 10 stuiver wegens haar getrouwe diensten gedaan en nog doende aan de testateur. Idem aan de Taeffele van den Armen, alhier ƒ 25,-.
Zijn goederen, roerend en onroerend, zullen door Jenneke en Willem, beiden kinderen van Goort Lomans en Catalijn Antonis Jan Maes hoofd voor hoofd gedeeld worden. Met restrictie, dat als een van beiden komt te overlijden, zonder wettige geboorten na te laten, dat deel weer komt te devolveren op die zijde die wel wettige geboorten heeft. Zij worden zijn enige erfgenamen en zijn ook gehouden de voorschreven legaten te voldoen.

Johannes Jansen Swaegers is op 25-09-1705 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

Die erfenis van Johannes Jansen Swaegers aan de familie Loomans wordt nog eens duidelijk op basis van onderstaande archiefstukken.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 52 30-08-1706:
Namens Willem Loomans en Jenneke Loomans, als erfgenamen van Cathalijn Janssen en Jan Swagers te dagen Jan Dircks, op Heusden. Betreft de invordering van een schuld. Jan Dircx, te Heusden is schuldig aan Willem en Jenneke Lomans, als erven van Jan Jansen Swagers ƒ 150,- à 4%. Borg staat Marcelis Daendels. Marge: 18-12-1738 copie gemaakt voor Goort Loomans, te Someren.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 31-08-1706:
Namens Willem Loomans en Jenneke Loomans, als erfgenamen van Jan Swagers te dagen Frans Janssen van Ruth. Betreft de invordering van een obligatie van ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 110; 01-09-1706:
Antonis Jelis Ceelen alias hoevenaar aant Laerbroeck is schuldig aan Willem Lomans en Jenneke Lomans, als erven van Jan Swagers ƒ 120,- à 4 1⁄2%.

Johanna Goort Loomans is ongehuwd op 14-03-1717 te Asten overleden en dus wordt Wilhelmus Goort Loomans eigenaar van het huis. Hij woont elders (zie Voormalig huis G520) en zeer waarschijnlijk verhuren zij het huis. Als Wilhelmus Goort Loomans op 28-08-1729 te Asten overlijdt en zijn vrouw Helena Peeters Francen te Asten op 22-03-1730 verdelen de kinderen de erfenis en komt dit huis in handen van hun zonen Goort en Willem:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 234; 20-12-1730:
Goort Willem Loomans, Francis Willem Loomans, Peeter Willem Loomans en Joannes Willem Loomans, Antony Willem Loomans, Joost Willem Loomans en Wilhelmus Willem Loomans voor de laatste vier treedt op Antony Goort Loomans, als beëdigd momboir. Allen kinderen van Willem Loomans en Heylken Peters, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Jan en Peeter het huis, schuur, bakhuis, schop. hof en aangelag in het Dorp waar de overledenen gewoond hebben, ene zijde Jan Antony Loomans, andere zijde een straat, ene einde de straat, andere einde een mestweg. Belast met ƒ 8-1-10 per jaar in een meerdere rente van ƒ 24-5-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; land aan den Driehoek 4 lopense; land de Grootenacker 7 lopense; land Joost Coolenacker 2 lopense 1 copse; land Cateracker 2 lopense; land Joostenacker 3 copse; land het Netgen ½ lopense; land de vorste Schneyderskamp 3 copse; een weiveld, dries en beemd het Fransmansvelt samen 12 lopense; groes het Ostadenvelt 2 lopense; groes aan het Slootje 3 lopense; groes de smael Haasedonck 7 copse.
2e lot krijgen Antony en Joost een huis, schuur en hof ontrent de Poel in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde Jan Aspers, en einde Francis van de Cruys, andere einde weduwe Frans Huyberts. Belast met ƒ 3-5-0 jaarlijks aan den Armen van Asten; 13 duiten jaarlijks cijns aan het huis van Asten uit een akker; de Mary Coolenacker 3½ lopense; land den Schneyderskamp 7 copse; land Jan Leysenacker 5 copse; land den Driehoeckacker 3½ lopense; land het Loopensaet naast Ostayen 1 lopense; land den Eyndenpoel 4 lopense; land de Pas 2 lopense; land de Smalisbergh 3 copse; groes de Bleyck 3½ lopense; groes de Haaseldonck 3½ lopense; groes de vorste Haaseldonck 3½ lopense; groes het Rotsvelt 3 lopense; land den Heesacker 3 lopense; groes het Leenveltje 1 lopense; de helft van het Leenackertje 5 copse; groes het Groukersveltje 2 lopense; groes Jan Hompeschveltje 2 lopense; groes het agterste velt aant Sloetje 2 lopense.
3e lot krijgen Goort en Willem huis, schuur, hof, schop en aangelag in het Dorp 5 lopense, ene zijde Arnoldus Meulendijck, andere zijde erven Frans van de Cruys, ene en andere einde de wegen. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar geestelijke pacht rentmeester de Kempenaar. Land de Benedensteacker 6 lopense; land Frans Emantsacker 2 lopense; land het Kempke 1½ lopense; land de Loverbosch 1 lopense; land den Boeckweytsdenn 2 copse; land Toorn 2 lopense; groes het Weyvelt en de Horst samen 7 lopense; groes het Lindersvelt 6 lopense; groes het Lindersvelt naast Voordeldonck 6 lopense; groes Moetjesveltje 1 lopense 2 copse.
4e lot krijgt Francis land den Kamp 3 lopense; de helft van den acker agter het Closter 2 lopense; groes het voorste Bergvelt 4½ lopense; de helft van een groesveld de Dipt te Ommel 7 lopense; groes ingekocht van het Slotje 10 lopense; groes in de Kampen te Someren 3 lopense.
Bij dit lot komt nog den timmer van een huis met de oude en nieuwe stenen. ƒ 100,-. voor iedere voet dak een vijm goed dakstro.
Naschrift: De volwassen kinderen zullen jaarlijks een contributie afdragen ter opvoeding en leeringe van de minderjarige kinderen.

Volgens het huizenquohier over de periode 1736-1761 bezitten Goort en Willem Loomans dit huis, dat zij verhuren aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 16 Bewoners nummer 16
1736 Goort en Willem Loomans Antonie Stevens
1741 Goort en Willem Loomans Dirk Hoebergen
1746 Goort en Willem Loomans Jan Lambers
1751 Goort Loomans Jan Trouwen
1756 Goort Loomans weduwe Jan Trouwen
1761 Goort Loomans Jan Peter Hoefnagels

Godefridus Willem (Goort Willem) Loomans is geboren te Asten op 29-04-1702 als zoon van Wilhelmus Goort Loomans en Helena Peeters Francen (zie Voormalig huis G520). Hij is op 21-05-1725 te Asten getrouwd met Maria Manders, geboren te Asten op 09-06-1708 als dochter van Cornelis Manders en Catharina Isbout Coninx en woonde in Someren en in het molenhuis nabij de Astense molen (zie Voormalig huis G312).

Zijn broer Wilhelmus Willem Loomans is geboren te Asten op 01-08-1720 als zoon van Wilhelmus Goort Loomans en Helena Peeters Francen (zie Voormalig huis G520). Hij is op 18-02-1742 te Asten getrouwd met Johanna Antonis Verhindert, geboren te Someren op 09-08-1716 als dochter van Antonius Janse Peeters Verhindert en Johanna Hendrick van Helmont en woonde in Heusden (zie Behelp 1). Wilhelmus Willem Loomans is op 03-08-1751 te Asten overleden en vandaar staat Godefridus Willem (Goort Willem) Loomans na 1751 als enige eigenaar in bovenstaand huizenquohier.

De eerst genoemde bewoner, die mogelijk al veel langer het huis huurde, is Antonie Stevens (de Laure), geboren te Asten in januari 1661 als zoon van Steven Lambers en Lyske Jan Canters (zie ook Voormalig huis B401). Hij is op 08-10-1685 te Asten getrouwd met Helena Hendrix, geboren te Asten op 19-02-1662 als dochter van Hendrick Aerts en Geertruy Wilbordts.

1685 Octobris 8; conjuncti sunt matrimonio coram  R. D. Verschueren Antonius Stevens et Helena Hendrix; testes Gevardus van Dorne et Petrus Aerts.

8 oktober 1685; getrouwd voor pastoor Verschueren Antonius Stevens en Helena Hendrix; getuigen Gevardus van Dorne en Petrus Aerts.

Het gezin van Antonie Stevens en Helena Hendrix:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Stephanus Asten 01-02-1686 Asten 21-12-1712
Anna Joannis Willems
Asten 23-03-1765 zie Voorste Heusden 53 en 55
2 Gertrudis Asten 07-06-1690 Asten 07-02-1712
Hendrick Jansen van Rut
Asten 06-01-1770 zie Stegen 64
3 Elisabeth Asten 10-12-1694 > 1707
4 Johanna Asten 13-10-1697 Asten 26-01-1727
Theodorus Hoebergen
Asten 21-08-1770 zie Stegen 72
5 Maria Asten 05-04-1701 Asten 17-01-1725
Franciscus
Jan Timmermans
Asten 31-05-1753 zie Emmastraat 40 tot en met 44

Dochter Elisabeth Stevens ontvangt een kussen van haar tante Maria:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 27; 07-02-1707:
Maria, dochter Hendrick Aerts, 53 jaar en Hendrick Peeters getrouwd met Hendrick Aerts. Zuster en kinderen van Hendrick Aerts en Geertruyt Wilbordts. Zij verklaren uyt pure liefde ende affexie, die welcke sij comparanten, den eene den andere sijn toedragende te vermaken aan de langstlevende van hen beide elkaars haeffelijcke goederen bestaande uit peerdt, bestialen, hooy, strooy, rogge, boeckweyt, gedorssen en ongedorssen, torf alsmede het gewasch of schaere te velde, meubelen, huysraet, linnen, wollen, stoelen, bancken, kis, kassen, schaep, tin, cooper, het bouwgereetschap. tobbe, stanne enzovoorts. Gereserveerd wordt een kussen ten behoeve van Elisabet, dochter Antony Stevens.

De ouders van Antonius Stevens woonden in Ommel en hij moet samen met zijn broer Jan en Jan Joost Coopman bemiddelen in een grenskwestie tussen Hendrick Tho Poel en Hendrick Kanters:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 175 verso; 08-05-1716:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Hendrick Kanters, dat wij zijn geweest op Stevendsdries, te Ommel en dat aldaar voor ons zijn verschenen Antony Stevens, 50 jaar, Jan Stevens, 40 jaar en Jan Joost Coopman, 80 jaar allen wonende alhier. Zij hebben ons aangewezen een sekere plaatse agter eenen afgekapten eykenboom verklarende dat aldaar te hebben gestaan eenen scheytpaal tussen de gronden van Hendrick Kanters en Hendrick Tho Poel nomen uxoris bewerende dat, ofschoon de paal daar niet meer zichtbaar was als bij avonturen vergaan dat nog alle apperentie de steen, waarop deze is gesteld geweest er nog zou liggen. In onze presentie is de ons vertoonde plaats opgegraven en bevonden dat dezelfde plaats in lange jaren niet is opgegraven geweest en naar dat ontrent derdalf of drie voet gegraven was hebben gevonden eenen halven backsteen, alhier ordinaar voor paalstede gebruyckt werdende. Leggende de voornoemde steen waarop wij een houteren paal, met consent van wederseytse partijen hebben doen setten, van agteren aancomende op de linkeren seyde ende buyten sekere afgekapten boom door ordre van voornoemde Poel, naast de kant van den dries van Kanters afgekapt. Dit getuigen de drie voornoemde comparanten. Verder dat twee gehoofde of geknotte willigen beneffens eenen dorenbos staande naar de straate toe opwaarts horen aan de gronden van Kanters. De twee eerste comparanten verklaren zijnde, de goederen van hun voorouders gekomen, daarvan zeer goed te weten het daarneffens leggende tien jaren of langer gebruyckt te hebben. En dat de willigen en alles wat op de linkerkant lag, van de straat aan te rekenen, te hebben gelaten en weten gebruyken en kappen door de twee eerste deponenten. Zij weten nog, dat zij, nu ongeveer 20 jaar geleden, uyt de reyde van de gehoofde of geknotte willigen hebben afgekapt een willig en eenen essenboom, van welke willigenboom nog dese huydige dage de plancken worden gebruyckt aan seker kar.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 177 verso; 11-05-1716:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Hendrick Tho Poel, dat Teunis Stevens, in 1716, in de raadkamer is gekomen om zijn hoofden aan te geven en dat wij dan gehoord hebben dat Hendrick Tho Poel aan Teunis Stevens vroeg: "Weete mijn niet te onderrigten ofte seggen ofte hegge, staande tussen mijne erve en die van de weduwe van de Cruys niet aan mij soude toebehooren, terwijle het van U ouders gecomen is. Alsoo ick deselve niet en soude pretendeere bijaldien mij die niet toe en compt. En wie hebben die wel in possessie gehat, ontrent de 18 of 20 jaren, tgeene mij doet vaststellen dat het de onse soude sijn. Maar weet gij het anders of andere aanwijsinge te doen dat mij de heg niet toe en compt, wil die geerne afstaan. Want soude niet geerne pretendeere dat mij niet toe en compt en bijaldien gij eenige palen, steenen of scheytspalen weet, segt het mijn en wijst mij deselve,gij sult mij vrintschap doen, want wil mij geerne daarnaar reguleren". Hierop heeft Teunis Stevens gezegd dat hij er niet het minste van af wist en dat hij ook geen palen wist aan te wijzen. Hendrick Tho Poel heeft dan nog iterative rijse gevraagd: "Of hij dan niets anders en wist". Teunis heeft hierop ontkennend geantwoord. Op 5 november 1715, heeft Hendrick Tho Poel, in de raadkamer, aan Teunis Stevens wederom deze of dergelijke vragen gesteld waarop hij weer een ontkennend antwoord heeft gekregen. Verklaren wij, uitgezonderd Bendert Vervorreldonck, verder, alnog rond Alderheyligen 1715, dat Hendrick Tho Poel aan Jan Stevens en Mary Stevens, zijn zuster, die ten huize van van Goort Martens waren, vroeg: "Weet gij, lieden, mij niet te wijsen of te noemen palen ofte bescheden wegens de hegge, staande tussen mijnende erve van de weduwe van de Cruys terwijl dat goet van U ouders is geweest". Zij hebben gezegd: "Wij weten daar in heelen of in deelen niet van". Hendrick Tho Poel heeft hierop gevraagd dat als ze iets wisten over de heg het aan hem te laten weten. Zij hebben nogmaals gezegd er niets van te weten.

Helena Hendrix is als Helena Teus Stevens op 26-12-1734 te Asten overleden en Antonie Stevens is op 30-07-1737 te Asten overleden. De nieuwe bewoner is hun schoonzoon Theodorus (Dirk) Hoebergen, die rond 1745 vertrekt naar de Stegen (zie Stegen 72). Even daarvoor proberen de eigenaren Godefridus Willem Loomans en Wilhelmus Willem Loomans het huis te verkopen, maar de koop is opgehouden.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 202; 27-02-1744:
Goort Willem Loomans, molenaar en Willem Loomans verkopen aan NN de goederen gelegen in het Dorp en hen aangekomen van Willem Goort Loomans en Heylke Peters, hun ouders bij deling 20-12-1730 en nu in bewoning en gebruik bij Dirk Hoebergen.  Huis, hof, aangelag en berg 9 lopense, ene zijde Gevard Manders, andere zijde Jan Jansen van Dijk, ene einde de straat, andere einde de weg. De verkoop is opgehouden. Verponding ƒ 2-12-0 per jaar. Bede ƒ 0-19-4 per jaar. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land. Alsmede dat de eigenaar of gebruiker van het huis, gelegen aan de Poel, in het Dorp nu is eigenaar Joost Willem Loomans gerechtigd zal zijn stro-aarde uit den Berg van het aangelag te mogen halen.

Het huis wordt daarna bewoond door Johannes Trouwen (zie Voormalig huis G535) en na diens overlijden door diens weduwe Anna Maria Jan Peter Smits. Rond 1758 verhuist zij naar een nabij gelegen huis (zie Voormalig huis G535). De volgende tijdelijke huurder is Jan Peter Hoefnagels (zie Voormalig huis G778).

Molenaar Godefridus Willem Loomans (zie Voormalig huis G312) verkoopt het huis aan Judocus Peter (Joost) Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 45 verso; 08-10-1761:
Goort Lomans, molenaar, verkoopt aan Joost Peter Voermans huis, stal, aangelag, land en groes in het Dorp 7 lopense 30 roede, ene zijde Willem van Dijk, andere zijde Jan Meulendijks, ene en andere einde de straat en weg. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 650,-, waarvan ƒ 300,- à 3%. Marge 20-12-1765 gelost.

Judocus Peter (Joost) Voermans is geboren te Asten op 25-08-1726 als zoon van Petrus Teunis Voermans en Maria Joosten Verberne (zie Voormalig huis G854). Hij is als smid op 23-05-1756 te Tongelre getrouwd met Johanna Janssen van Brussel, geboren te Tongelre op 13-08-1736 als dochter van Johannes van Brussel en Joanna Vleminx:

Contraxerunt matrimonio Judocus Voermans et Joanna van Brussele; testes Franciscus van Eerselen et Franciscus Verberne.

Huwelijkscontract van Judocus Voermans en Joanna van Brussele; getuigen Franciscus van Eerselen en Franciscus Verberne.

01

Het gezin van Judocus Peter (Joost) Voermans en Johanna Janssen van Brussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 25-02-1757 Eindhoven 21-01-1786
Hendrikus van Lierop
Eindhoven 21-05-1838
2 Henrica Asten 16-09-1759 Kind Asten ±1759
3 Petrus Asten 22-10-1761 Kind Asten ±1761
4 Johanna Asten 19-12-1762 Asten 19-09-1784
Johannes Franciscus Knaapen
Asten 02-01-1793 zie ook Emmastraat 22
5 Antonius Asten 01-04-1765 Ongehuwd >1805
6 Johannes Asten 29-07-1767 Den Dungen 24-04-1796
Wouterina van Aalst
Den Dungen 05-09-1830
7 Johanna Maria Asten 21-07-1770 Eindhoven 21-05-1797
Petrus Hoppenbrouwers
Eindhoven 11-12-1822

Judocus Peter (Joost) Voermans huurt voor de aankoop van dit huis een ander huis (zie Emmastraat 14). Hij is als bestuurder eerst setter en later ook armmeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 33 verso; 21-06-1766:
Jan Janse Timmermans en Joseph Souve Worden aangesteld tot borgemeesters van Sint Jan 1766-1767. Als setters worden aangesteld Joost Voermans en Adriaan van de Weerden.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 32 verso; 15-05-1770:
Joost Voermans en Antoni Leenen worden, voor drie jaar, aangesteld tot armmeesters.
Joost Voermans regelt een scheiding van goederen met Mathea van Roy, weduwe van Willem van den Eerenbeemt die eerder getrouwd was met zijn zus Geertrui Voermans. Echter vanwege zijn ziekte wordt het niet officieel:
Asten Rechterlijk Archief 123 folio 114; 23-08-1771:
Joost Voermans, voor 1⁄4e deel en Mattea van Roy weduwe Willem van den Eerenbeemt en haar kinderen, voor 3⁄4e deel eigenaren van huis, land en groes in de Wolfsberg. Zij hebben van deze goederen enige jaren geleden een verdeling gemaakt en sindsdien ook gebruikt. Er is toen ook geen wettige acte van gepasseert. Dit wordt nu gedaan:
1e lot krijgt Mattea van Roy en haar kinderen huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Wolfsberg ½ lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde Huybert Metten en Joost van Hugten, andere einde Joost Voermans; 20 lopense land en groes. Belast met ƒ 1-0-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 2-0-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding ƒ 8-10-0 per jaar. Bede ƒ 1-03-2 per jaar.
2e lot krijgt Joost Voermans een schop en een hoekje van het aangelag 1 copse, ene zijde het 1e lot, andere zijde Jan Verberne; 7 lopense land en groes. Verponding ƒ 3-10-12 per jaar. Bede ƒ 1-03-02 per jaar. Opmerking: De acte is niet ondertekend. Zij is gepasseert ten huize van Joost Voermans, dit wegens zijn ziekte.

In het huizenquohier over de periode 1766-1771 is het huis in eigendom en bewoning van Judocus Peter Voermans:

Jaar Eigenaar nummer 16 Bewoners nummer 16
1766 Judocus Peter Voermans Judocus Peter Voermans
1771 Judocus Peter Voermans Judocus Peter Voermans

Judocus Peter Voermans is op 07-09-1771 te Asten overleden en Johanna Janssen van Brussel is te Asten op 05-02-1772 overleden. Na hun overlijden worden voogden voor hun kinderen benoemd en goederen verkocht en een inventaris opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 155; 24-03-1772:
Antoni Fransen, schepen, alhier en Johannes van Brussel, te Tongeren als voogden over Maria, Antoni, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van Joost Voermans en Johanna van Brussel, beiden overleden, gewoond hebbende in het Dorp. Zij verkopen voor alle man de meubilen off huysraat met beesten, hoy, stro, rogge, bouwgereedschappen alsmede en gemaakt en ongemaakt eyserwerk.
100 pond eyserwerk aan Jan Verkuylen ƒ 9-04-00
100 pond eyserwerk aan Adriaan van Duuren ƒ 8-02-00
100 pond eyserwerk aan Jelis Sanders, Helmond ƒ 8-10-00. Borg is Jan Jelis van den Diesdonk.
100 pond eyserwerk aan Paulus van Bussel, Mierlo ƒ 6-08-00
100 pond eyserwerk aan Wilhelmus Arnoldus, Meyl ƒ 6-12-00
100 pond eyserwerk aan Nicasius Simonis ƒ 7-02-00
100 pond eyserwerk aan Matteys van Woerkom, Geldrop ƒ 6-06-00
100 pond eyserwerk aan Francis Smits, Vlierden ƒ 7-00-00
100 pond eyserwerk aan Jan Verdonschot, Someren ƒ 7-04-00
100 pond eyserwerk aan Gerrit Coolen, Lierop ƒ 6-02-00
900 pond eyserwerk Jan Verberne ƒ 65-06-00
54 pond smitsgereetschap aan Johannes van Brussel ƒ 5-00-00
10 pond hoefnagels ƒ 1-04-00
1 mostertmoolen in een houten bak aan Adriaan van Brussel, Lierop ƒ 0-08-00
48 turfspayen allen per stuk ƒ 0-12-00
12 schoepen allen per stuk ƒ 0-18-00
9 schoppen allen per stuk ƒ 0-14-00
1 bed aan Masseur de Groot ƒ 5-10-00
2 koeien ƒ 68-00-00
Totale Opbrengst ƒ 574-00-00

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 153 verso; 16-05-1772
Antoni Fransen, schepen, alhier en Johannes van Brussel, te Tongeren als voogden over Maria, Antoni, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van Joost Voermans en Johanna van Brussel, gewoond hebbende in het Dorp, beiden overleden en Mattea van Roy, weduwe Willem van den Eerenbeemt. Zij passeren de, op 23-08-1771, gemaakte verdeling van die goederen. Matea van Roy weduwe Willem van den Eerenbeemt is schuldig aan Maria, Antoni, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Joost Voermans en Johanna van Brussel ƒ 250,- à 3% die zij schuldig was gebleven bij de vorige deling van de vaste goederen met wijlen Joost Voermans gedaan. Marge: 01-05-1779 gelost aan Antoni Fransen en Paulus van Brussel als voogden over de onmondige kinderen.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 1; 02-06-1773:
Staat en inventaris opgemaakt door Antoni Fransen, schepen, alhier en Johannes van Brussel, te Tongeren, als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Joost Voermans getrouwd geweest met Johanna van Brussel.
Onroerende goederen: huis, stal, smits, hof en aangelag in het Dorp 9 lopense; het voorste veltje int Lindert 3 lopense; nog int Lindert 2 lopense; den dries gelegen aan de pat van den Agterbosch 2 lopense; een akker in de Loverbosch 2½ lopense; een akker in de Loverbosch 1 lopense. Totaal circa 19 lopense. Deze goederen, met uitzondering van de camer, de smidse en een gedeelte van den hof, zijn door de voogden, op 04-03-1772, verhuurd aan Pieter Hendrik Verberne voor ƒ 36,- per jaar en 4 slagen per jaar met elke slag ƒ 0,50. Huurtermijn 8 jaar. Boven de huur te leveren 2 vijmen per jaar dakstro. Verponding ƒ 6-12-14 per jaar. Bede ƒ 1-17-04 per jaar. Huurprijs is dus aan vrij geld ƒ 38-00-00 per jaar. Op 04-03-1772 is de camer van het huis met de hof en smidse, stal en gereedschap, zoals blaasbalk, aambeeld, schroef, spilhaak voor 8 jaar verhuurd aan Adriaan van Duuren ƒ 30-00-00 per jaar. Nog zijn verhuurd het aangelag van de schop, zijnde nu een drieske en klaverveld van een akker inclusief de Langenacker. Huurder is de weduwe Daandel Coolen voor 6 vat rogge per jaar en ƒ 4-00-00 per jaar. Den akker met als huurder Peter van Bussel. Huurprijs 7½ vat rogge per jaar à ƒ 1-0-0 doch te betalen ƒ 7-05-00 per jaar. Een aardappelveld met als huurder Francis Meulendijk voor ƒ 0-17-00 per jaar. Een akker in de Loverbosch met als huurder weduwe Paulus Verkuylen voor 4½ vat rogge per jaar. Groes de helft van de Haseldonk met als huurder weduwe Paulus Verkuylen voor ƒ 6-00-00 per jaar. Een akker in de Loverbosch met als huurder weduwe Willem van den Eerenbeemt voor 3 vat en 3 cop rogge per jaar.
Roerende goederen: De voogden hebben na het overlijden van de weduwe Joost Voermans in het sterfhuis alles op laten nemen en de knecht, Adriaan van Duuren veel ijzer tot schoppen en spaden laten maken. Met alle verdere roerende goederen is dit op 04-03-1772 publiek verkocht voor ƒ 586-09-06.
Geld: Aan gereed geld is in de boedel bevonden ƒ 11-11-00. Voor de onmondigen is nog gebleven tien tinnen schotels, vier tinnen borden, 31 tinnen schotels, een zoutvat, een peperbus, een mosterdpot, tien tinnen kommetjes, twee kisten. Smidskolen verkocht aan Adriaan van Duuren voor ƒ 2-08-00; idem Jan van Brussel voor ƒ 7-00-00; idem aan Hendrik Blommers voor ƒ 2-02-08; idem aan Sanders, smid, te Helmond voor ƒ 7-00-00. Nog ontvangen van de Jan Vlemminx, oom van de onmondigen geweest nu overleden ƒ 10-14-08. De weduwe Jan Verrijt was bij afrekening van de boedel nog schuldig ƒ 40,-. Er is overeengekomen, mits haar onvermogen dat zij jaarlijks zal betalen zes vat rogge à ƒ 1-1-0 per vat.
Ontvangsten: In 1772 ƒ 6-06-00. De oogst te velde heeft opgebracht ƒ 124-03-00. Enig stro en het gebruik van het aangelag door Pieter Verberne heeft opgebracht ƒ 5-06-00. In het schuldboek bleef na verrekening nog te ontvangen over van Jan van Asten ƒ 6-19-00; van Ambrosius Bakens ƒ 1-07-00; van Andries Bertens ƒ 4-13-12; van Wilbert Aarts ƒ 0-12-00; van Antoni Lintermans ƒ 2-00-08; van Jan Meulendijks ƒ 0-19-08; van Hendrik Marten Gielens ƒ 5-05-00; van Pero van de Laak; van ƒ 2-07-00; van Huybert van der Laak ƒ 5-05-00; van Jan Jacobs Verberne ƒ 3-10-08; van Aart Driessen ƒ 1-05-00; van Antoni Leenen ƒ 2-14-08; van Martinus Slaats ƒ 0-14-08; van Goort Lomans, mulder ƒ 66-00-00; van Francis Distelblom ƒ 0-05-00; van Peter Berkers ƒ 17-09-00; van Joost Buckums ƒ 17-16-08; van Peter Verreyt ƒ 3-02-00; van Andries Walraven ƒ 2-16-00; van Antoni Lomans ƒ 5-06-00; van Paulus van Bussel ƒ 7-10-00; van Peter van Loon ƒ 3-10-08; van Wilbert Meulendijks, te Vlierden ƒ 26-17-00; van Joseph van der Weerden en Pieter Slaats, als borgemeesters wegens verdienste van de gemeente ƒ 94-00-00; van Wilhelmus Bruynen ƒ 13-03-12; van Hendrik Verreyt ƒ 5-00-00; van Gerrit Brunas ƒ 0-17-00 ; van Marten Eysbouts ƒ 5-00-00; van Francis van Hout ƒ 2-04-00; van Reynier Hendrik Aarts ƒ 2-15-00; van de weduwe Francis van den Boomen, te Lierop ƒ 17-00-00; van Jan Boore ƒ 1-11-00; van Francis Smits ƒ 3-02-00; van Jan Dirks van Hugten ƒ 5-08-00; van Jan van Hout ƒ 6-02-00; van Goort Jan Lomans ƒ 3-01-00; van Jan Aart Driessen ƒ 1-04-04; van Mattijs Herings ƒ 0-03-12; van Aart Driessen ƒ 1-13-00; van Jan Sauve ƒ 1-17-08; van Dirk Zeegers ƒ 7-03-00.
Uitgezette gelden: ƒ 50,- à 3% aan Willem van Dijk; ƒ 100,- à 3,2% aan Jan Aart Driessen rente wordt nu 3%; ƒ 250,- à 3% aan weduwe Willem van den Eerenbeemt, obligatie schepenen de dato 16-05-1772; ƒ 26,- aan Mattijs Slaats, te Heusden; ƒ 600,- à 3% aan Tielemans, te Gemert obligatie de dato 03-02-1773. Nog ontvangen van een stoof geleverd aan Gerrit Zeegers ƒ 6-14-00; van Hendrik Haasen, als borgemeester, ontvangen wegens werkzaamheden als smid ten behoeve van de gemeente ƒ 14-18-00; van Antoni Fransen ƒ 41-00-00.
Schulden ten laste van de boedel: aan doctor Daals geneeskundige hulp ƒ 47-00-00; aan doctor Beels, te Helmond, idem ƒ 71-04-00; aan de mulder, te Vlierden ƒ 2-16-00; aan Francis Nol Tielen ƒ 2-09-08; aan Reynder Cornelisse ƒ 0-04-08; aan Joseph Sauve ƒ 2-03-00; aan Jan Verberne ƒ 3-12-00; aan Evert van Geffen ƒ 3-06-08; aan Jan Polle ƒ 3-19-08; aan Antoni Lomans ƒ 1-14-00; aan Pieter Klomp ƒ 3-05-02; aan Jan van den Boomen, mulder, op de Stipdonk ƒ 8-07-00; aan Jan Dirks ƒ 2-10-00; aan Caat Doense ƒ 0-04-08 ; aan Philips de Roy, collecteur landslasten 1770-1771 ƒ 15-11-04; aan Hendrik Knapen, glazenmaker ƒ 0-18-00; aan Johannes van Brussel voor een jaar kostgeld van Jenneke Voermans ƒ 24-00-00 en kleren voor haar ƒ 5-05-00; aan Paulus van Brussel voor kleren aan de onmondigen ƒ 2-17-08; aan Francis Nol Tielen voor een jaar kostgeld van Johannes een der onmondigen ƒ 23-00-00; aan Adriaan van der Weerden, borgemeester, 1770 ƒ 2-10-00. Volgen nog diverse posten van beschrijvings- en liquidatiekosten.

In het huizenquohier over de periode 1776-1781 is het huis in eigendom van de kinderen van Judocus Peter Voermans en wordt het huis verhuurd aan Peter Hendrik Verberne

Jaar Eigenaar nummer 16 Bewoners nummer 16
1776 kinderen Judocus Voermans Peter Hendrik Verberne
1781 kinderen Judocus Voermans Peter Hendrik Verberne

Bewoner Peter Hendrik Verberne is geboren te Asten op 09-11-1719 als zoon van Henricus Pauwels Bernaerts en Willemijna Dirk Verberne. Hij is op 01-03-1772 te Asten getrouwd met Agatha Antoni van den Berkmortel, geboren te Deurne op 13-08-1747 als dochter van Antonius Franciscus van den Berckmortel  en Helena Johannis van den Boomen:

Hieronder het gezin van Peter Hendrik Verberne en Agatha Antoni van den Berkmortel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 21-05-1773 Asten 11-02-1798
Catharina Joannis Mutsers
Woensel 16-10-1833
2 Antonius Asten 11-06-1775 Asten 25-10-1801
Maria Antoni van der Heijden
Asten 04-06-1815
Antonetta van de Ven
Asten 01-11-1853 zie Voormalig huis G132
3 Johannes Baptista Asten 24-06-1777
4 Helena Asten 02-10-1779 Asten 15-01-1804
Antony Hendrik Sleegers
Bakel 24-02-1853
5 Henricus Asten 22-08-1781 Kind Asten ±1781
6 Johannes Asten 09-10-1783 Gestel 12-02-1809
Petronella Vermeulen
Oerle 02-07-1830
Johanna Maria van Loenhout
Strijp 30-11-1853 Bakker
7 Henricus Asten 03-11-1786 Aalst 16-04-1815
Elisabeth Verstappen
Valkenswaard 30-10-1845
Hendrien Kwinten
Valkenswaard 28-04-1857

Peter Hendriks Verberne is in 1797 te Asten overleden (zoals vermeld bij de tweede huwelijksakte van zoon Johannes in onderstaande akte van geheugen, bij het tweede huwelijk van zoon Antonius wordt 1801 als overlijdensjaar genoemd echter zonder dat de akte wordt genoemd, zie Voormalig huis G132) en Agatha Antoni van den Berkmortel is op 20-08-1827 te Bakel en Milheeze overleden.

Op basis van het bovenstaande over de eigenaren, de kinderen Judocus Voermans, weten we dat de jongste kinderen Johannes en Jenneke bij Francis Nol Tielen en Johannes van Brussel worden opgevoed. Als dochter Maria Joost Voermans en Johanna Voermans, getrouwd met Johannes Knaapen, de rekening laten opmaken, is er ongeveer 100 gulden meer ontvangen dan uitgegeven:

Asten Rechterlijk Archief 148; 21-09-1784:
Rekening, bewijs en reliqua van Antoni Fransen, inmiddels overleden en Johannes van Brussel, te Tongeren, als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van Joost Voermans en Johanna van Brussel. Tot verhoor van deze rekening zijn ook aanwezig Johannes Knaape getrouwd met Johanna Voermans en Maria Joost Voermans, mondige dochters, te Eyndhoven. Meer ontvangen dan uitgegeven ƒ 98-08-04.

Antonie en Jan Voermans vragen een paspoort aan:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 189; 13-04-1789:
Paspoorten voor Jan Joost Voermans, jongeman en Anthonie Joost Voermans, jongeman.

In 1795 vindt de scheiding en deling van de erfenis van Joost Voermans plaats en het huis valt toe aan zoon Johannes en dochter Johanna Maria en de smidse aan zoon Antonie:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 79; 06-08-1795:
Hendrikus van Lierop getrouwd met Maria Voermans, te Eyndhoven, Johannes Knapen weduwnaar Johanna Voermans, te Eyndhoven namens zijn kinderen, Francis en Joost, Jan Voermans, te Eyndhoven, Jenneke Voermans, te Eyndhoven en Johannes van Brussel, te Tongelre procuratie de dato 09-05-1795 secretarie Eyndhoven gemachtigd door Antoni Voermans. Zij verdelen.
1e lot krijgt Hendrikus van Lierop land in de Loverbosch 2 lopense 9 roede; land in de Loverbosch 1 lopense; land in de Loverbosch 49 roede; groes den Heekelert 2 lopense 3 roede; groes Hoogendries 1 lopense 17 roede.
2e lot krijgt Johannes Knapen groes de Wolfsberg 31 roede; groes de Haaseldonk 2 lopense 20 roede; land Langenakker 1 lopense 18 roede.
3e lot krijgt Jan Voermans land in de Loverbosch 1 lopense 7 roede; 3 lopense 10 roede van het Aangelag geheel 7 lopense 26 roede; groes Nagtegaalsvelt 1 lopense 43 roede. Belast met ƒ 0-11-0 per jaar aan het Huis van Asten.
4e lot krijgt Jenneke Voermans huis en hof, ene zijde de straat, andere zijde het 3e lot, ene einde het 5e lot, andere einde weduwe Willem van Dijk; land den Berg in de Wolfsberg 27 roede. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar, te 's Hertogenbosch.
5e lot krijgt Antonie Voermans de smis en hof met circa 4 lopense 10 roede van het Aangelag; geheel 7 lopense 20 roede 3. de straat, ene zijde het 3e en 4e lot, andere zijde Jan van der Sanden Nomen Uxoris, ene einde een weg.

Antonie Voermans verkoopt zijn erfdeel aan zijn zwager Johannes Knaapen:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 75; 31-08-1795:
Johannes van Brussel, te Tongelre, verkoopt namens Antonie Voermans aan Johannes Knapen huis en hof met een gedeelte van het Aangelag 1½ lopense, ene zijde Jenneke Voermans, andere zijde Jan van de Sanden Nomen Uxoris, ene einde de straat, andere einde Jan Janse Timmermans. De put in gemeen met de eigenaar van het huis. De voorste zal de achterste moeten wegen. Koopsom ƒ 250,-. Hij verkoopt aan Jan Janse Timmermans land den Berg een deel van het Aangelag 2 lopense 23 roede. Koopsom ƒ 190,-.

Ook Hendrik van Lierop verkoopt zijn erfdeel door:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 76 verso; 31-08-1795:
Hendrik van Lierop, te Eyndhoven getrouwd met Maria Voermans verkoopt aan Thomas Timmermans groes den Heekelert 2 lopense 3 roede. Koopsom ƒ 135,-. Hij verkoopt aan Hendrik Steevens groes den Hoogendries 1 lopense 17 roede. Koopsom ƒ 105,-. Hij verkoopt aan Francis Timmermans land in de Loverbosch 49 roede. Koopsom ƒ 55,-.

Twee jaar later verkopen ook Johannes (Jan) en Johanna Maria (Jenneke) het huis aan Dirk Leenen:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 176 verso; 16-01-1797:
Jan Voermans, in den Dungen, Jenneke Voermans, te Eyndhoven. Zij verkopen aan Dirk Leenen een huis en hof, ene zijde Johannes Knapen, andere zijde weduwe Willem van Dijk, ene einde de straat, andere einde Jan Voermans. Belast met ƒ 4-10-0 aan rentmeester de Kempenaar. De put blijft samen in gebruik met Johannes Knapen en zal de koper het huis moeten laten wegen en laten varen de eigenaren van het gehele aangelag. Koopsom ƒ 287,-. Lasten ƒ 112,50. Totaal ƒ 399,50. Zij verkopen aan Hendrik van den Eerenbeemt land in de Loverbosch 1 lopense 7 roede. Koopsom ƒ 56,-. Zij verkopen aan Maria Slaats weduwe Willem van Dijk land van het Aangelag 3 lopense 10 roede. Koopsom ƒ 217,-. De weg blijft volgens gedane afpaling tot last van de koper en Jan J. Timmermans ieder voor de helft. Zij verkopen aan Philips Peter van Bussel groes Nagtegaalsvelt 1 lopense 43 roede. Belast met ƒ 0-11-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 165,-. Worden gereserveerd de eikenboom aan de linkerzijde. Zij verkopen aan Jan Eysbouds groes Boekenvelt 3 lopense. Koopsom ƒ 180,-.

Het betreft dus twee huizen, de smidse, verder behandeld in G403 (zie nummer 16b hieronder) en het huis verder besproken in G404 (zie nummer 16a Emmastraat 27). Aangezien de smidse rond 1880 is gesplitst is er ook nog sprake van een derde huis (zie Emmastraat 35).

Dit is een deel van het huis, genaamd de smidse, is gekomen uit de erfenis van Joost Voermans en is in handen gekomen van Johannes Francis Knaapen, geboren op 18-09-1755 te Asten als zoon van Franciscus Knaepen en Catharina Arnoldi Vriens (zie Emmastraat 22). Hij is op 19-09-1784 te Asten getrouwd met Johanna Judoci Voermans, geboren te Asten op 19-12-1762 als dochter van bovengenoemde Judocus Peter Voermans en Johanna Janssen van Brussel. Johanna Judoci Voermans is op 02-01-1793 te Asten overleden en Johannes Franciscus Knaapen is op 18-05-1794 te Helmond hertrouwd met Anna Elisabeth Maria Roefs, geboren te Helmond op 11-04-1768 als dochter van Mathias Roefs en Gertrudis Segers:

02

De gezinnen van Johannes Francis Knaapen met Johanna Judoci Voermans en met Anna Elisabeth Maria Roefs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 21-08-1785 Geldrop 29-09-1810
Maria van Stratum
Geldrop 06-12-1861 Burgemeester**
2 Judocus Asten 02-09-1787 Geldrop 01-02-1816
Petronella van Gaal
Geldrop 03-02-1841 Glazenmaker
3 Catharina Asten 29-03-1790 Kind Asten 26-04-1792
4 Johanna Asten 26-09-1791 Kind Asten 28-08-1792
5 Johanna* Asten 13-03-1795 Ongehuwd Asten 05-06-1855
6 Catharina* Asten 21-06-1796 Ongehuwd Asten 28-07-1857
7 Gertrudis* Asten 27-12-1798 Geldrop 03-10-1823
Francis Beuijssen
Geldrop 19-10-1850
8 Henrica* Asten 29-01-1801 Kind Asten 18-02-1805
9 Matheus* Asten 02-11-1802 Someren 13-04-1826
Francisca Everdina Stevens
Asten 22-08-1851 Verver, dochter Helena
10 Henricus* Asten 12-02-1804 Asten 09-06-1834
Petronella Sauve
Asten 15-04-1867 zie Voormalig huis G560 en G561
11 Lamberta* Asten 03-05-1807 Ongehuwd Valkenswaard 04-04-1861 Dienstmeid

* kinderen uit het tweede huwelijk
** de oudste zoon van Johannes Francis Knaapen en Johanna Judoci Voermans, Franciscus (Frans) Knaapen, was van 1834 tot 1854 burgemeester van Geldrop en hieronder een schilderij van hem en van zijn vrouw Maria van Stratum:

02a 02b

Vlak voor haar overlijden stelt Johanna Joost Voermans haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 117 verso; 11-12-1792:
Johannis Knaapen en Johanna Joost Voermans, zij ziek, testeren. Alle voorgaande contracten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden om daarmee te handelen naar vrije keuze. De kinderen blijven echter recht behouden op hun legitieme portie. Als de eerste comparant, na overlijden van de tweede comparante, echter hertrouwd en zullen de goederen, gekomen van de zijde der tweede comparante verkocht mogen worden dan zullen de opbrengsten komen aan de kinderen uit dit huwelijk. Met dien verstande dat de eerste comparant, als vader, met deze opbrengst zijn voordeel mag doen zonder dat daarvan intrest aan de voornoemde kinderen betaald hoeft te worden. En sulx reciprocelijk bijaldien de tweede comparante als langstlevende komt te hertrouwen.

Voor zijn tweede huwelijk stelt Johannes Francis Knaapen huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 34; 02-05-1794:
Johannes Knapen weduwnaar Johanna Voermans, waarbij twee kinderen met name Francis en Joost bruidegom ter eenre en Anna Elisabeth Roefs, jonge dochter geassisteerd met Mattheus Roefs, Haar vader, te Helmond bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen beiden alle goederen in die zij hebben en verkrijgen. Indien uit dit huwelijk kind(eren) worden geboren zullen de voor- en nakinderen egaal behandeld worden. Uitgezonderd worden de vaste goederen, gekomen van wijlen Johanna Voermans, welke zijn en blijven voor de voorkinderen testament de dato 11-12-1792. Indien de bruidegom voor de bruid komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten dan zal de helft der gehele nalatenschap gaan naar de bruid en de andere helft naar de voorkinderen. Indien de bruid komt te overlijden voor de bruidegom, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten, dan zal haar nalatenschap gaan naar de bruidegom, voor de helft en naar de erfgenamen van de bruid, voor de andere helft.

Johannes Knaapen is wel eigenaar van het huis en eerst bewoner, maar hij woont later elders in het dorp (zie Julianastraat 2 en Marktstraat 5) en verhuurt dit huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 16b Dorp Bewoners nummer 16b Dorp
1798 Johannes Knapen weduwe Jan Hendriks en weduwe Marcelis Steevens
1803 Johannes Knaepen Jan Rijnders en Annemie van der Sande

Johannes Francis Knaapen verkoopt het huis in 1814 aan Johannes Goort Geeven:

Notarieel Archief 37-151 Asten; 16-08-1814:
Jan Knaapen verkoopt aan Jan Goort Geeven een huisje nummer 405 voor ƒ 150,-.

Johannes Francis Knaapen is op 18-08-1822 te Asten overleden en Anna Elisabeth Maria Roefs is te Asten op 26-11-1838 overleden.

Johannes Goort Geeven is geboren te Asten op 07-10-1772 als zoon van Godefridus Johannes Geven en Henrica Adriani Hoefnagels (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38). Hij is op 31-01-1796 te Asten getrouwd met Catharina Peeter Hendriks, geboren te Asten op 01-02-1757 als dochter van Peeter Hendriks en Aldegonda Peters Vrients van de Mortel:

03

Het gezin van Johannes Goort Geeven en Catharina Peeter Hendriks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aldegonda Maria Asten 15-09-1798 Kind Asten 05-07-1807
2 Godefridus Asten 31-01-1800 Vlierden 31-10-1834
Elizabeth van der Sanden
Asten 12-04-1850
Maria van Heugten
Asten 11-04-1883

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jan Goort Geeven:

Kadaster 1811-1832; G403:
Huis en erf, groot 01 roede 07 el, het Dorp, klassen 8.
Eigenaar: Jan Goort Geeven.

04

05

Catharina Peeter Hendriks is op 13-07-1840 te Asten overleden en Johannes Goort Geeven is te Asten op 22-03-1841 overleden.

Zoon Godefridus Geven is geboren te Asten op 31-01-1800 en op 31-10-1834 te Vlierden getrouwd met Elisabeth van der Zanden, geboren te Vlierden op 21-11-1799 als dochter van Francis van der Zanden en Josina Vervoordeldonk. Elisabeth van der Zanden is op 20-05-1847 te Asten overleden en Godefridus Geven is als metselaar op 12-04-1850 te Asten hertrouwd met Maria van Heugten, geboren te Deurne op 21-03-1813 als dochter van Reinier van Heugten en Johanna van de Mortel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij met de kinderen uit het eerste en tweede huwelijk in het huis met huizingnummer A112:

06

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis, dat rond 1875 opnieuw is opgebouwd, met achtereenvolgens huizingnummer A161 en A161b:

07

Godefridus Geven is op 11-04-1883 te Asten overleden en zijn zoon Johannes Geeven, geboren te Asten op 15-09-1852, neemt het huis over. Hij is op 07-04-1880 te Asten getrouwd met Ida Bouwmans, geboren te Asten op 10-03-1851 als dochter van Johannes Bouwmans en Maria Swinkels.

Het huis is in die tijd ook gesplitst waarbij onder meer schoonzuster Johanna Bouwmans, geboren te Asten op 25-10-1853, inwoont. In 1889 verhuist Johannes Geeven met zijn gezin naar Geldrop en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-04-1890 verkoopt hij de huizen.

08

Vanaf 1884 het huis bewoond Franciscus Antonius van Eersel, geboren te 's-Hertogenbosch op 06-12-1836 als zoon van Arnoldus van Eersel en Margaretha Burghart. Hij is als smid op 16-04-1866 te Asten getrouwd met Maria Johanna van den Enden, geboren te 's Hertogenbosch op 17-04-1842 als dochter van Helena van den Enden. Maria Johanna van den Enden is te Asten op 08-04-1880 overleden en Franciscus Antonius van Eersel is op 30-05-1881 te Asten hertrouwd met Helena Maria Thielen, geboren te Asten op 16-02-1849 als dochter van Joannes Thielen en Jacoba van Heugten (zie Voormalig huis E282).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A161a:

09

Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A166:

10

Franciscus Antonius van Eersel is op 11-07-1896 te Asten overleden en Helena Maria Thielen verhuist naar A90 (zie Lindestraat 7).

Hun zoon Gerardus Marinus (Gerrit) van Eersel, geboren te Asten op 02-09-1873, neemt het huis in 1901 over. Hij is als smid op 25-01-1901 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 28-11-1875 als dochter van Josephus van Bussel en Maria Elisabeth van der Linden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A183:

11

Er vindt nog een ongeluk plaats in de smederij van Gerardus Marinus van Eersel waarbij het zoontje van Johannes van Bussel zijn pink verliest, zoals gemeld in De Noord Brabander van 04-04-1901:

 

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-08-1904 en van 11-05-1907 de geboortes van zonen Franciscus en Johannes:

12 13

Johanna Maria van Bussel is op 28-11-1908 te Asten overleden en Gerardus Marinus (Gerrit) van Eersel is op 21-07-1913 te Asten hertrouwd met Johanna Heldens, geboren op 20-03-1872 te Maasbree als dochter van Pieter Hendrik Heldens en Hendrina Muijers. Zij wonen over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A197 en A226, ook bekend staand als Emmastraat 29:

14

In de Tilburgsche Courant van 31-01-1914 zoekt Gerardus Marinus van Eersel een katholieke knecht en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-10-1922 begin Gerrit van Eersel een elektrische smederij, gelegen aan de overzijde van de straat (zie Voormalig huis G537).

15 16

In 1919 wordt een coöperatieve vereniging van smeden opgericht, waarbij volgens de akten van coöperatieve verenigingen van 10-02-1919 ook Gerardus Marinus van Eersel deelneemt:

17

Hieronder een ingekleurde prentbriefkaart met Gerrit van Eersel als hoefsmid aan het werk bij zijn smederij aan de Varkensstraat, de huidige Emmastraat:

18

Op 21-07-1929 wordt hun zoon Josephus Franciscus Antonius (Jozef) van Eersel, geboren te Asten op 08-05-1903, krijgt in 1924 de naam pater Bernulfus en is in 1929 tot priester gewijd. Op 11-08-1929 droeg hij in de Heilige Maria Presentatiekerk zijn eerste plechtige mis op, waarvan een foto linksonder. In het midden onder de viering van zijn zilveren kloosterjubileum in het Limburgs Dagblad van 14-09-1954. Pater Bernulfus, ofwel  Josephus Franciscus Antonius (Jozef) van Eersel is op 01-05-1973 te Valkenburg overleden en rechtsonder het bidprentje bij zijn overlijden:

19 20

Ook in de periode 1930-1938 wonen Gerardus Marinus van Eersel en Johanna Heldens met hun gezin in het huis aan de Emmastraat 29:

21

Hun zoon Henricus Theodorus Franciscus van Eersel, geboren te Asten op 21-08-1917, krijgt in 1937 de kloosternaam pater Hugo en wordt op 26-06-1942 tot priester gewijd. De krant de Zuid-Willemsvaart van 04-08-1942 meldt dat hij zijn eerste Heilige Mis in Asten heeft opgedragen.

Hij ontvangt in 1961 het missiekruis, waarvan hieronder de foto1 met links van hem zijn moeder en schuin daarachter zijn zus Lies en rechts van hem zijn zus Marie. Hij vertrekt in 1962 naar de missie in Mozambique en is op 15-12-1980 te Beira (Moz) overleden, zoals rechts gemeld in de Volkskrant van 17-12-1980. 

Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden.

Gerardus Marinus (Gerrit) van Eersel is op 02-11-1933 te Asten overleden, waarvan linksonder het bidprentje bij zijn overlijden.

22.jpg

In het Eindhovensch dagblad van 31-08-1934 volgt Johanna Heldens haar echtgenoot op.

23

Johanna Heldens is op 18-01-1963 te Asten overleden en het bidprentje bij haar overlijden is rechtsboven al getoond.

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Emmastraat 31, tot 15-02-1950 Emmastraat 29.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van woning, bouwjaar circa 1875, verbouwing 1945 van woonhuis en smederij, 1982 verbouw woning.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1875 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie van Eersel en familie van den Boomen.
Soort woning: Hoefsmederij en winkel.
Interview: Voorheen winkel in huishoudelijke artikelen van Lies van Eersel naast Jos Thijssen met ertussen het 'Kwartelpeijke'.

Hieronder een foto van de winkel van dochter Elisa Maria Clementina (Lies) van Eersel, geboren te Asten op 02-10-1905 en daar linksonder een foto uit 1980 en rechts daarvan een recente opname met streetview van het uit 1875 stammende huis op de Emmastraat 31:

24

25

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1661 kinderen Jan Maes Asten ±1615 kinderen Jan Maes Asten ±1615
1692 Cathalijn Jan Maes Asten ±1620 Cathalijn Jan Maes Asten ±1620
1693 Jan Jansen Swaegers Asten ±1634 Jan Jansen Swaegers Asten ±1634
1705 Willem en Jenneke Loomans Asten 25-01-1679
1717 Willem Loomans Asten 25-01-1679
1729 Goort en Willem Loomans Asten 29-04-1702
Dorp huis 16
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Goort en Willem Loomans Asten 29-04-1702 Antonie Stevens 01-1661
1741 Goort en Willem Loomans Asten 29-04-1702 Dirk Hoebergen
1746 Goort en Willem Loomans Asten 29-04-1702 Jan Lambers
1751 Goort en Willem Loomans Asten 29-04-1702 Jan Trouwen
1756 Goort Loomans Asten 29-04-1702 weduwe Jan Trouwen
1761 Goort Loomans Asten 29-04-1702 Jan Peter Hoefnagels
1766 Judocus Peter Voermans Asten 25-08-1726 Judocus Peter Voermans Asten 25-08-1726
1771 Judocus Peter Voermans Asten 25-08-1726 Judocus Peter Voermans Asten 25-08-1726
1776 kinderen Judocus Voermans Asten 25-02-1757 Peter Hendrik Verberne
1781 kinderen Judocus Voermans Asten 25-02-1757 Peter Hendrik Verberne
Dorp huis 16b
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1798 Johannes Franciscus Knapen Asten 18-09-1755 weduwe Jan Hendriks en weduwe Marcelis Steevens
1803 Johannes Franciscus Knaepen Asten 18-09-1755 Jan Rijnders en Annemie van der Sande Asten 16-06-1771
Kadasternummer G403
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
G403 1832 Jan Goort Geven Asten 11-08-1764
Emmastraat 29
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1814 Johannes Franciscus Knaapen Asten 18-09-1755 Anna Elisabeth Roefs Helmond 11-04-1768
1814-1841 Jan Goort Geven Asten 11-08-1764 Catharina Peeter Hendriks Asten 01-02-1757 23-03-1841
1841-1859 Godefridus Geven Asten 04-01-1800 Maria van Heugten Deurne 28-08-1813
A112 1859-1869 Godefridus Geven Asten 04-01-1800 Maria van Heugten Deurne 28-08-1813
A161 1869-1879 Godefridus Geven Asten 04-01-1800 Maria van Heugten Deurne 28-08-1813
A161b 1879-1883 Godefridus Geven Asten 04-01-1800 Maria van Heugten Deurne 28-08-1813 11-04-1883
A161a 1884-1890 Franciscus van Eersel 's-Hertogenbosch 06-12-1836 Johanna Maria van den Enden 's-Hertogenbosch 17-04-1842
A166 1890-1896 Franciscus van Eersel 's-Hertogenbosch 06-12-1836 Helena Maria Thielen Asten 16-02-1849 11-07-1896
A166 1896-1900 Gerardus Marinus van Eersel Asten 02-09-1873 Johanna Marie van Bussel Asten 28-11-1875
A183 1900-1910 Gerardus Marinus van Eersel Asten 02-09-1873 Johanna Maria van Bussel Asten 28-11-1875 28-11-1908
A197 1910-1920 Gerardus Marinus van Eersel Asten 02-09-1873 Johanna Heldens Maasbree 20-10-1872
A226 1920-1930 Gerardus Marinus van Eersel Asten 02-09-1873 Johanna Heldens Maasbree 20-10-1872
29 1930-1933 Gerardus Marinus van Eersel Asten 02-09-1873 Johanna Heldens Maasbree 20-10-1872 02-11-1933
29 1933-1938 Johanna Heldens Maasbree 20-10-1872 weduwe van Eersel
Referenties
  1. ^Pater Damiaan; missietijdschrift voor jongens en meisjes, jaargang 43, 1961, nummer 6 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMENLK02:001807006:00009&query=%22pater+hugo%22+%22van+eersel%22&coll=dts&sortfield=date&rowid=5)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2024, 10:46:17

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen