logo

De Vonder Homepagina


Emmastraat 37 en 39

Bij de verpondingen van 1713 staat Marcelis Antonis van Bussel als eigenaar van een huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 86:
Marcelis Antonis van Bussel. In de bede ƒ 2-1-4.

Marcelis Antonis van Bussel is geboren te Asten op 31-05-1643 als zoon van Antonius Dielis van Bussel en Maria. Hij is op 28-02-1683 te Asten getrouwd met Helena Peter Conincx, geboren te Stokkum rond 1660 als dochter van Peter Koninckx en Maria Willems Dircx (zie Markt 17 en 19):

Conjuncti sunt matrimonio Marcellus Theunisse et Helena Peeters; testes Theodorus Driessen et Petrus Driessen.

In huwelijkse echt gebonden Marcellus Theunisse en Helena Peeters; getuigen Theodorus Driessen en Petrus Driessen.

01

Het gezin van Marcelis Antonis van Bussel en Helena Peter Conincx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 21-03-1684 Kind Asten ±1684
2 Petronella Asten 04-01-1687
3 Antonius Asten 21-02-1689 Kind Asten ±1689
4 Antonia Asten 01-05-1690 Eindhoven 18-06-1713
Jan Jansen van Coll
5 Elisabeth Asten 16-01-1693 Religieuze Nunhem 15-01-1733 *
6 Anna Asten 10-05-1696 Asten 23-10-1718
Arnoldus Meulendyck
Asten 20-10-1763 zie ook Emmastraat 22

*  Elisabeth van Bussel kreeg op 05-08-1716 haar kloosterkleed en werd op 08-08-1717 geprofest in het klooster Maria-Schoot (zie Voormalig huis B409)

Helena Peter Conincx is op 16-11-1714 te Asten overleden en in 1716 verkoopt Marcelis Antonis van Bussel mede voor zijn kinderen een huis in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 71; 21-03-1716:
Marcelis Antonis van Bussel gehuwd geweest met Heylke Peeter Conincx, als vader en voogd van Peternella, Lijsbet en Anneke alsmede Jan Jansse van Coll, te Woensel als momboir. Zij verkopen aan Lijsken Teunis Franssen man van Jan Janssen Blockmakers een huis, hof en turfschop in 't Dorp ½ lopense, ene zijde Lijske Jansse, andere zijde Jeuris Alons, andere einde Hendrick Jan Hoefnagels. De voorschreven kinderen is het bij maecksel ofte testamente ten erfrechte competerende en aan de voorschreven Jan Jansse Blockmakers ter togte competerende. Conditie, als Lijske Teunis Franssen, in dit, of een ander huwelijk, komt te overlijden, zonder kinderen na te laten, komen de goederen aan den Armen van Asten. Mocht Lijske Teunis Franssen tot armoede geraken, tgeene Godt almagtig verhoede, dan mag zij de goederen verkopen. Na haar dood kunnen de goederen door de naaste vrienden voor ƒ 300,- teruggekocht worden van den Armen alhier. Koopsom ƒ 300,-.

Marcelis Antonis van Bussel is op 18-07-1726 te Asten overleden en in 1730 verdelen de dochters Antonia en Anna de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 206 verso; 13-02-1730:
Jan van Coll man van Antonet Marselis van Bussel, wonende te Woensel en Arnoldus Meulendijck man van Anna Marselis van Bussel. Zij verdelen de nagelaten goederen van Marselis van Bussel.
1e lot krijgt Jan van Coll ƒ 250,- uit te betalen door het tweede lot.
2e lot krijgt Arnold Meulendijck een huis, hof, schop, aangelag, land, groes en de turfvelden in het Dorp. Zoals hij in bewoning en gebruik heeft. Belast met de cijns van de gronden. 2 gulden 10 stuiver jaarlijks aan de Kerk van Asten; ƒ 250,- aan het eerste lot (deze zijn voldaan).

In 1735 eisen de schoonzoons van Marcelis Antonis van Bussel nog de rente op van een lening:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-01-1735:
Arnoldus Meulendijck Nomen Uxoris, alhier en Jan van Col Nomen Uxoris, te Eyndhoven, kinderen en erven van wijlen Marcelis Anthonis contra Teuniske, in leven wonende te Asten, aanleggers contra Teuniske weduwe Peeter Joost Roefs. Peeter Joost Roefs was, sinds 18-07-1704, schuldig aan Marcelis Antonis ƒ 150,- à 5% schepenen Asten. Betaling van intrest is reed lange jaren achterwege gebleven. Reden om de weg regten in te slaan.

Willibrordus Theodori Meulendyck is geboren rond 1655 en op 26-10-1684 te Vlierden getrouwd met Joanna Henrici Roefen van de Kerckhoff, geboren rond 1655:

Item Wilbort Dijrck Meulendijck is ondertrouwt voor Jan Hendrick Heijeman ende Hendrick Dijrck Meulendijck met Jenneken Aert Roefen van de Kerckhoff op de 5 october 1684.

02

Het gezin van Willibrordus Theodori Meulendyck en Joanna Henrici Roefen van de Kerckhoff:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joanna Vlierden 26-07-1685 Vlierden 24-01-1717
Gevard Gevardi Manders
2 Margaretha Vlierden 21-03-1687 Vlierden 20-11-1712
Jan Peter D Verbaarschot
Vlierden 26-10-1735
3 Arnoldus Vlierden 10-01-1689 Asten 23-10-1718
Anna Marcelis van Bussel
Asten 16-10-1759 zie ook Emmastraat 22
4 Theodorus Vlierden 28-02-1693

Anna Marcelis van Bussel is geboren te Asten op 10-05-1696 en op 23-10-1718 te Asten getrouwd met Arnoldus Theodori Meulendyck, geboren te Vlierden op 10-01-1689:

03

Het gezin van Anna Marcelis van Bussel en Arnoldus Theodori Meulendyck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 04-08-1719 Kind Asten ±1719
2 Willebrordus Asten 15-12-1720 Ongehuwd Asten 01-10-1748
3 Antonius Asten 29-01-1723 Leende 17-01-1751
Catharina van Laerhoven
4 Helena Asten 05-04-1725
5 Marcellus Asten 18-08-1728 Kind Asten ±1728
6 Godefridus Asten 18-08-1728 Kind Asten ±1728
7 Marcellus Asten 04-04-1731
8 Petrus Asten 30-08-1735
9 Johannes Asten ±1737 Asten 28-06-1760
Elisabeth Jan Claus
Asten ±1793
10 Theodorus Asten 21-09-1740 Kind Asten 29-09-1748

Arnoldus Meulendijck heeft de oom van zijn vrouw in huis en zijn zoon Antonius krijgt een doopgeschenk:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 284; 26-06-1725:
Joost Antonis van Bussel, wonende ten huize van Arnoldus Meulendijcx, in het Dorp, testeert. Alle voorgaande maakselen vervallen. Aan Anneke Jelis van Bussel, dochter van zijn overleden broeder ƒ 5,-. Aan Antony Arnoldus Molendijcx waarover hij, testateur, peter is ƒ 25,- voor een pillegift. Zijn erfgenaam wordt Marcelis van Bussel, zijn broeder dit wegens gedane en nog dagelijks te doene diensten.

Arnoldus Theodori Meulendijck was ook winkelier van beroep:

Asten Rechterlijk Archief 150; 05-07-1734:
Rekening, bewijs en reliqua van Pieter de Cort, drost en Pieter van de Vorst, schepen, als aangestelde curatoren, namens de gemeente Asten, over de geabandonneerde boedel van wijlen Ida weduwe Francis Jan van de Loverbosch over de periode 17-10-1729 tot 05-07-1734. Als crediteuren hebben zich gemeld: Arnoldus Meulendijck geleverde winkelwaar ƒ 3-16-12.

Arnoldus Theodori Meulendijck was deken van de schutterij en regelt trekgeld bij de verkoop van granen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 28-07-1734:
Verhoor ten behoeve van Peter de Cort, drost:
Aan Jan Jansse Aerts, ondervorster, te vragen of hij op zondag, 18 juli 1734, aan het Rooms Kerckenhuys niet heeft afgeroepen dat de Dekens van de Jonge Schutterij, op dezelfde ten huize van de weduwe Frans Huyberts, zouden verkopen enige granen, staande te velde. En wie die opdracht gegeven had?
Jan Janssen Aerts verklaart dat een en ander zo is gegaan. Nol Meulendijk had hem die ordre gegeven. Wie dat graan heeft laten inzetten, wie geld heeft geboden en of niet gezegd is: "Dat dergeen die 't hoogste int bot was eenen gulden soude trecken"?
Delis van den Bergh verklaart wel gehoord te hebben dat er een gulden trekgeld was inzet. En dat Meester Hendrick Halversmit gekocht had.
Mattijs Goort van Bussel, armmeester, verklaart dat Arnoldus Meulendijx een gulden in zijn had en zei: "Dit is het treckgeld, voor den hoogsten insetter".
Willem Jan Lomans, Francis Timmermans en Lauwereyns Bruystens verklaren dat het Nol Meulendijck en Steven Jan Stevens, dekens van de Schutterij, het koren in hebben laten zetten en ten dien einde een gulden hebben gepresenteerd.
Joost Verberne, regerend peelmeester, verklaart dat Nol Meulendijk heeft ingezet. Dat hij, deponent, heeft afgekocht en dat de koop aan Meester Halversmit is gebleven. Hij heeft de gulden trekgeld getrokken.
Bernard Bruynas verklaart dat Cobus Sauve heeft afgehangen en dat Tony van Riet een gulden op de tafel gesmeten heeft.
Wie heeft de condities geschreven, wie de pen gevoerd en wie de aantekeningen gehouden?
Allen verklaren van dit artikel niet te weten. Wel dat Cobus Sauve heeft afgehangen en Hendrik Halversmit koper is geweest.
Te vragen welke personen nog meer in de herberg present zijn geweest en door U gezien. Door de verschillende getuigen zijn gezien, Nol van den Eynden, Nol Meulendijck, Tony van Riet, Goort Bucking, Jan van Hoeck, Toenis Stevens, Dirck Adrians, Tony Metten, Arnoldus Thomas Hendricks,
Peeter Langendonck, Hendrick van Geldrop, Jan Joost van Bree, Jan Wolffs, Tony de Kuyper, Jan Jan Paulus.
Bij de verpondingen van 1727 wordt al vooruitgelopen op wijzigingen in het eigenaarschap van het huis:
Verpondingen 1727 XIV-61 folio 178:
Gevard Manders tot Deurne en Jenneke Willbert Meulendijk tot Vlierden.
Bij vernadering Asten 23-11-1739.
Nu de heer Floris Pieter van Cotshausen transport 10-12-1738.
Huijs, hoff en aangelag 2 lopense. In de bede ƒ 2-1-4.

Arnoldus Theodori Meulendijck verkoopt een obligatie:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 82; 19-03-1736:
Arnoldus Meulendijks en Anna Marcelis van Bussel, zijn vrouw, verkopen aan Michiel van de Cruys een obligatie van ƒ 150,- à 4½% ten laste van de gemeente Asten.

Arnoldus Theodori Meulendijck was kerkmeester in Asten en kampt met een betalingsachterstand:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 453; 04-11-1737:
Gezien het request aan het Corpus van Arnoldus Meulendijk en Antoni Wilbert Coolen, oud kerkmeesters, waarin zij laten weten dat in hun registers nog veele en verscheyde onbetaalde en openstaande posten staan. Hiervan kan geen voldoening bekomen worden, ondanks herhaalde aanmaningen. Zij verzoeken om hun een generaal vonnis te verlenen tot lasten van alle openstaande en onbetaalde posten. Naschrift: Wordt verleend.

In de winkel annex herberg met kegelbaan van Arnoldus Theodori Meulendijck en Anna Marcelis van Bussel vindt een handgemeen plaats:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 82; 23-08-1738:
Interrogatorium voor Jan van Hoek, Elisabet Aarts de vrouw van Jan van Hoek, Arnold Tomas en Jan Hendrix.
Of zij, op 25 juli, of op Sint Jacopsdag laatstleden niet zijn geweest ten huize van Arnold Meulendijk, herbergier en of aldaar mede niet geweest zijn Gabriel Zwanenberg, schoolmeester, met zijn zoon, Coenraat en Paulus Hoeffnagels met meer andere en of zij samen niet gekegelt hebben. Of zij, deponenten, niet gezien hebebn dat Paulus Hoefnagels over het kegelen met Jan van Hoek in discussie raakte en of deze discussie door de omstanders niet op prijs werd gesteld en dat Jan van Hoek toen niet tegen Paulus Hoefnagels zei: "Zwijgt er nu stil van, ik zal er een romertje van geven". En of zij toen niet samen een romertje jenever gedronken hebben?
Allen verklaren dat dit zo geweest is.
Of zij, deponenten, toen niet gezien hebben dat Jan van Hoek het romertje bracht naar Paulus Hoeffnagels, in presentie van het gezelschap die in een ronde ring daarbij present waren. Of zij toen niet gezien hebben dat Paulus Hoeffnagels met het romertje, dat hij in zijn hand had, Jan van Hoek, daarmee terzijde aan sijn hooft of aan sijn wang of tronie stooten of sloeg soodanig dat denselve Jan van Hoek daardoor bloeyde en gequest was geworden. Of zij toen door de omstanders niet hebben horen zeggen dat doet Paulus, menende Paulus Hendrik Hoeffnagels?
Jan van Hoek verklaart dat Paulus Hendrik Hoeffnagels hem met het romertie, hetwelk hij, deponent hem had gebracht in sijn tronie heeft gestooten, dat hij soodanigh gequest was dat hij seer overvloedigh daarvan bloyden. Hij weet ook nog dat Arnoldus Bosbremer aanwezig was.
Elisabet Aarts verklaart dat dit zo is geweest.
Arnold Tomas verklaart niet gezien te hebben dat Paulus Hoeffnagels Jan van Hoeck in zijn tronie had gestoten. Hij heeft wel gezien dat Jan van Hoek seer bloeyde en dat Meester Swanenbergh met zijn zoon, Coenraadt, naast Jan van Hoek stonden toen Jan van Hoek gestoten werd. Hij heeft ook gehoord dat Anna de vrouw van Arnoldus Meulendijk, riep of zei dat heeft Paulus Hoeffnagels gedaan.
Jan Hendrix heeft wel gezien dat Jan van Hoek bloedde en het romerke horen vallen maar heeft niet gezien wie dat gedaan had. Ook heeft hij gehoord dat er gezegd werd dat Paulus dat gedaan had, maar hij weet niet wie dat zei.

Arnoldus Theodori Meulendijck verkoopt zijn huis aan Florens Pieter von Cotshausen, die het daarna aan hem verhuurt:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 173; 10-12-1738:
Arnoldus Meulendijk verkoopt aan Floris Pieter von Cotshausen huis, schuur, schop, hof en aangelag in het Dorp 3 lopense, ene zijde kinderen Willem Goort Loomans, andere zijde Jan Aarts, ene en andere einde de straat; land de Loverbosch 2 lopense; land de Warandacker 6 copse; land de Snijerskamp 2 lopense; land de Heesacker 1 lopense; groes het Lindert 3 lopense; groes in 't Root 2½ lopense; groes het roode Weyvelt 2½ lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-02-6 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 433,-.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 98; 10-12-1738:
Florens Pieter von Cotshausen geeft in huur aan Arnoldus Meulendijk een huis in het Dorp, ene zijde erven Willem Loomans, andere zijde Jan en Willem Aarts. Met de daarbij bijbehorende groes- en teullanden, zoals deze door de huurder bewerkt zijn. Huurtermijn 8 jaar, eventueel te scheiden na 4 jaar, opzegtermijn 3 maanden. De pachter zal de landerijen goed onderhouden en bij zijn oude voren en palen houden en de sloten naast de groes naar behoren schoonmaken. Alle reparaties, zo binnen als buitenshuis, doen. zomede het dak op zijn kosten repareren, het turfveld of velden op zijn tijd te beturven, zodat de verhuurder geen schade komt te lijden. Huurprijs ƒ 25,- jaarlijks de lasten.

De echtgenoten van de zussen van Arnoldus Theodori Meulendijck vernaderen de verkoop van het huis aan Florens Pieter van Cotshausen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 205 verso; 23-11-1739:
Gevard Manders man van Jenneke Wilberts Meulendijk, wonende te Deurne en Margrita Wilberts Meulendijk gehuwd met Jan Peter Driessen, wonende te Vlierden zijn nader van den bloede aan Arnoldus Meulendijk, hun broer en zwager, dan Florens Pieter van Cotshausen. Zij vernaderen een huis, schuur, schop, hof en aangelag in het Dorp 3 lopense.

Enkele jaren later verkopen zij het huis door aan zoon Willibrordus van Arnoldus Theodori Meulendijck:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 220; 14-07-1744:
Gevard Manders, wonende te Deurne, Margrieta Wilberts Meulendijk, weduwe van Jan Peter Driessen, wonende te Vlierden geassisteerd met haar zoon, Jan, wonende te Vlierden. Zij verkopen aan Wilbert Arnoldus Meulendijk een huis, schuur, schop, hof en aangelag in het Dorp 3 lopense.

Willibrordus Arnoldus Meulendijck overlijdt tijdens de hongersnood in 1748

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 71; 09-11-1748:
Taxatie van de onroerende goederen van Wilbert Meulendijk overleden op 01-10-1748. Arnoldus Meulendijk is erfgenaam van de overledene. Een huis, hof en aangelag in het Dorp 3 lopense, ƒ 250,-, ene zijde Goort en Willem Loomans, andere zijde Jan Aarts, andere einde straat.

Het huis is dan in handen gekomen van Arnoldus Theodori Meulendijck die het doorverkoopt aan zijn zoon Antonius met als garantie dat hij en zijn vrouw voor de rest van hun leven verzorgd worden:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 206 verso; 09-04-1751:
Arnoldus Meulendijk verkoopt aan Antoni, zijn zoon een huis, hof en aangelag in het Dorp 3 lopense, ene zijde Goort en Wilhelmus Loomans, andere zijde Hendrik Blommers en anderen, ene en andere einde de straat; land de Loverbosch 2 lopense; land de Warandacker 6 copse; land de Heesacker 1 lopense; groes het Lindert 3 lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-02-6 per jaar aan het Huis van Asten. Aangekomen bij versterf van zijn zoon, Wilbert, in 1748 en deze bij transport de dato 14-07-1744 van Gevard Manders.

Arnoldus Meulendijk heeft heden overgedragen aan zijn zoon, Antoni al zijn roerende en onroerende goederen, deze zal daarvoor hem, Arnoldus Meulendijk en zijn vrouw, gedurende zijn verdere leven verzorgen in kost, drank, en kleren, in ziekte en gezond zoals redelijk is en naar hun staat. Hij zal ook moeten voldoen alle lasten en schulden van zijn ouders te weten ƒ 250,- aan Jan Souve, deze zijn door Jan Verberne, als borg aan Jan Souve voldaan. Zodat nu Jan Verberne deze ƒ 250,- moet ontvangen; de lands- en gemeentelasten.

Er blijken toch meer schulden te zijn dan oorspronkelijk gedacht en uiteindelijk verkoopt hij de goederen, de schulden en de verzorging van zijn ouders over aan zijn broer Johannes:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 52 verso; 21-08-1751:
Antoni Meulendijk verklaart dat door Arnoldus Meulendijk, zijn vader, op 9 april laatstleden al diens goederen aan hem overgedragen zijn onder de last van alimentatie en betaling der schulden. Er blijken echter meer schulden te zijn dan eertijds opgegeven. Antoni Meulendijk draagt nu al de verkregen goederen weer aan zijn vader over ontslaat zich van de verplichting van alimentatie en betaling der schulden en dat doende hem te houden en te bepaalen tot het transport der erfgoederen aan den comparant ten daage en jaare voorschreve tegens contant gelt verkogt en getransporteert.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 148; 03-05-1755:
Antoni Arnoldus Meulendijk draagt zijn erflijke goederen, die hem bij transport de dato 09-04-1751 aangekomen zijn, over aan zijn broeder, Jan Arnoldus Meulendijk. Hij draagt ook nog over aan Jan Arnoldus Meulendijk alle gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen zoals hij ze verkregen heeft de dato 09-04-1751 onder de last om zijn ouders te alimenteren en hun schulden te voldoen, hetwelk nu door zijn broeder Jan zal worden gedaan. Alles op de wijze en conditie zoals in de voorschreven acte is omschreven. Jan Arnoldus Meulendijk neemt een en ander aan. Nog compareerde Arnoldus Meulendijk, die voor zichzelf en mede namens zijn vrouw met het voorschrevene genoegen neemt.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 73; 03-05-1755:
Antoni Arnoldus Meulendijk verkoopt aan Jan Arnoldus Meulendijk, zijn broer, te Leenderstrijp huis, hof en aangelag in het Dorp 3 lopense. Ene zijde Goort Lomans, andere zijde Jacobus Smits en anderen, ene einde de straat; land de Loverbosch 2 lopense; land de Warandacker 1½ lopense; land den Heesacker 1 lopense; groes het Lindert 3 lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-02-6 per jaar aan het huis van Asten. Eerder transport van 09-04-1751. Koopsom ƒ 100,-.

In het huizenquohier over de periode 1736-1761 worden de verschillende eigenaars genoemd en is Arnoldus Theodori Meulendijck steeds de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 13 Dorp Bewoners nummer 13 Dorp
1736 Arnold Meulendijck Arnold Meulendijck
1741 Gevard Manders Arnold Meulendijk en weduwe Gerrit Vercuijlen
1746 Wilbert Arnoldus Meulendijk Arnoldus Meulendijck en Peternel Frans Verreijt
1751 Antoni Meulendijk Arnoldus Meulendijk
1756 Jan Meulendijk Arnoldus Meulendijk en Lucia Abrahams
1761 Jan Meulendijk weduwe Arnoldus Meulendijk en Jan Tijs Cuijpers

Arnoldus Theodori Meulendijck is op 16-10-1759 te Asten overleden en Anna Marcelis van Bussel is te Asten op 20-10-1763 overleden. De vanaf rond 1740 inwonende weduwe van Gerrit Willems Vercuijlen, Heylke Anthonis Smets (zie Markt 17 en 19), is op 19-06-1748 als Helena Geraert Verkuylen op 19-06-1748 te Asten overleden.

Zoon Johannes Arnoldus Meulendijks is geboren te Asten rond 1737 en op 29-06-1760 te Asten getrouwd met Elisabeth Jan Aart Claus, geboren te Asten op 21-12-1723 als dochter van Johannes Aerts en Catharina Philipse van Heusden. Elisabeth Jan Aart Claus is op 03-10-1779 te Asten overleden en Johannes Arnoldus Meulendijks is op 14-05-1780 te Asten hertrouwd met Joanna Maria Zeegers, geboren te Asten op 23-01-1742 als dochter van Antonius Zegers en Antonia Janse van de Leensel (zie Jan van Havenstraat 23) en weduwe van Hendricus Coolen:

04

De gezinnen van Johannes Arnoldus Meulendijks met Elisabeth Jan Aart Claus en met Joanna Maria Zeegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 07-12-1761 Asten 04-12-1791
Johanna Paulus van Bussel
Asten 07-12-1807
2 Catharina Asten 20-04-1768 Asten 05-02-1792
Johannes van de Sanden
Asten 09-09-1821
3 Elisabetha* Asten 09-03-1782 Kind Asten 23-05-1782

* kind uit het tweede huwelijk

Jan Meulendijks wordt verdacht van het illegaal handelen in vee:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 113; 10-08-1771:
Jan Brunas, Gerrit Brunas en Jan Meulendijk verklaren ter instantie van het officie Fiscaal van Braband dat Jan Brunas op 12-05-1770, Gerrit Brunas op 03-10-1770 en Jan Meulendijk op
24-12-1770, voor schepenen van Vlierden geen certificaat van eenige beesten zijn gegeven en dienvolgens ook geen verklaringen, onder eede, dat de beesten waren gezond en fris en in het gebied van de staat geworpen en gevoed. Verklaren zij, comparanten dat al die verklaringen of certificaten als op voorschreven data op hun namen voor schepenen van Vlierden zijn gepasseert voor zo ver hen betreft geheel zijn vals en bezijden de waarheid. Dat zij, gedurende het jaar 1770, in het geheel geen certificaten of attestaties van beesten voor schepenen van Vlierden hebben gegeven. Schepenen van Asten verklaren nog dat aan hen geen andere personen onder de naam van de comparanten bekend zijn dan alleen een oude arme man die geen beesten heeft en genaamd Jan Francis Meulendijk.

Voor zijn tweede huwelijk moet Jan Meulendijks een staat en inventaris opmaken en huwelijkse voorwaarden opstellen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 244; 24-04-1780:
Inventaris opgemaakt door Jan Meulendijks getrouwd geweest met Elisabet Jan Claus ten behoeve van Arnoldus en Catarina, de kinderen. Hij wil hertrouwen met Anna Maria Antoni Zeegers getrouwd geweest met Hendricus Coolen.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag 2 lopense; land de Loverbosch 2 lopense; de Warandacker 1½ lopense; den Heesacker 1 lopense; groes het Lindert 3 lopense.
Roerende goederen: twee kisten, een kast, vier stoelen, een tafel, diverse tinnen- en aardewerk schotels, vuurgerei, diverse ketels, pannen, twee koeien, een os,landbouwgereedschap.
Schulden: aan de weduwe Jan Verberne volgens obligatie ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 246; 25-04-1780:
Jan Meulendijks getrouwd geweest met Elisabet Jan Claus gaat hertrouwen met Anna Maria Antoni Zeegers getrouwd geweest met Hendricus Coolen. Dirk Jan Claus, zwager van Jan voornoemd is aanwezig namens de kinderen. Zij maken huwelijksvoorwaarden.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1766-1781 is Jan Meulendijks eigenaar en bewoner van het huis en heeft eerst ook andere huurders in huis:

Jaar Eigenaar nummer 13 Dorp Bewoners nummer 13 Dorp
1766 Jan Meulendijk Jan Meulendijk en Willem Tijssen
1771 Jan Meulendijk Jan Meulendijk in camer wed Wilbert Koopmans
1776 Jan Meulendijk Jan Meulendijk
1781 Jan Meulendijk Jan Meulendijk

Jan Meulendijks heeft nog een schuld uitstaan bij Pieter Klomp:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 256 verso; 16-02-1789:
Jan Arnoldus Meulendijk is schuldig aan Pieter Klomp ƒ 100,- à 3½% terzake van eerder geleende gelden te weten ƒ 60,- en ƒ 40,-. Marge: 23-03-1796 gelost.

Joanna Maria Zeegers is op 30-03-1782 te Asten overleden Johannes Arnoldus Meulendijks is rond 1793 overleden. De kinderen verdelen daarna de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 177 verso; 26-10-1793:
Arnoldus Jan Meulendijk en Jan van de Sanden man van Catarina Jan Meulendijk. Kinderen van Jan Meulendijk en Elisabeth Jan Claus, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Arnoldus land de Loverbosch 2 lopense; de helft van een akker geheel 2 lopense 33 roede; de helft van de Roetert geheel 3 lopense 40 roede.
2e lot krijgt Jan van der Sanden een huis, schop, hof en aangelag, hetwelk deels land en groes is 2 lopense en 39 roede; de helft van land in de Loverbosch geheel 2 lopense 33 roede; land tusschen de Weegen 1 lopense 15 roede; de helft van de Roetert geheel 3 lopense 40 roede. Dit lot is belast met ƒ 0-02-6 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 2-10-6 per jaar aan de Kerk van Asten.

Dochter Catharina Meulendijks is geboren te Asten op 20-04-1768 en op 05-02-1792 te Asten getrouwd met Johannes van der Sanden, geboren te Asten op 07-01-1763 als zoon van Johannes Petri van der Sanden en Elisabeth Hendrikx Verberne (zie Voormalig huis F210):

05

Het gezin van Catharina Meulendijks en Johannes van der Sanden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elizabetha Asten 07-02-1793 Asten 15-05-1835
Wilhelmus Multner
Asten 26-11-1855 Heusden
2 Johannes Asten 25-12-1795 Kind Asten 25-11-1797
3 Johannes Asten 08-07-1798 Ongehuwd Asten 18-08-1864 A144a
4 Johanna Maria Asten 10-09-1800 Ongehuwd Asten 12-10-1825
5 Henricus Asten 05-05-1806 Kind Asten 25-10-1810

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 en bij de verpondingen van 1810 staat Jan van der Sanden als man van Catharina Meulendijks als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 13 Dorp Bewoners nummer 13 Dorp
1798 Jan van der Sanden Jan van der Sanden
1803 Jan van der Sanden Jan van der Sanden in de kamer Maria Wijlen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp 178:
Jan van der Sanden nomen uxoris deling 26-10-1793.
Arnoldus Meulendijk en Catharina Meulendijk gehuwd met Jan van der Sanden
bij versterf 1793 kinderen van.
Jan Arnoldus Meulendijk.
Nummer 13 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

In het notarieel archief van 1821 gebruikt Jan van der Sanden zijn huis als onderpand:

Notarieel Archief 44-186 Asten; 11-08-1821:
Jan van der Sanden heeft een schuld van ƒ 75,-, als borg huis, hof en aangelag groot 2 lopen 35 roeden, ene zijde Gerrit Bakens, andere zijde Hermanus Gerardus Roosen.

Catharina Meulendijks is op 09-09-1821 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811 -1832 staat het huis op naam van Jan van der Sanden:

Kadaster 1811-1832; G401:
Huis en erf, groot 02 roede 28 el, het Dorp, klassen 8.
Eigenaar: Jan van der Sanden.

06

07

Johannes van der Sanden is te Asten op 28-06-1843 overleden en volgens de kadastrale legger is het huis rond 1859 afgebroken en verkocht als bouwland aan Hendrikus Leenen. Zijn kleindochter Hendrika Catharina Isabella Leenen heeft hier later een boomgaard gesticht, die in 1930 is verkocht (zie Emmastraat 40 tot en met 44) aan Johannes Antonius Sengers.

Ongeveer op die plek is in 1932 een nieuw huis gebouwd bewoond door caféhouder Johannes Antonius (Toon) Sengers, geboren te Asten op 03-11-1891 als zoon van Antonius Dominicus Sengers en Johanna Antonia van den Eijnden. Hij is op 30-08-1921 te Someren getrouwd met Barbara Huberta (Bertha) Hilverda, geboren te Someren op 18-01-1895 als dochter van Jacobus Hilverda en Hendrina Linsen. In het bevolkingsregister van Asten over periode 1930-1938 komen zij vanuit Emmastraat 37 in het huis aan de Emmastraat 31a wonen:

08

In de provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 30-04-1938 een vergadering van de handboogschutterij en in de Eindhovensche en Meijerijsche courant van 30-12-1940 een tentoonstelling van kanaries in café de Waag:

09 10

Johannes Antonius (Toon) Sengers is op 05-12-1955 te Asten overleden en Barbara Huberta (Bertha) Hilverda is op 01-06-1973 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

11 12

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Emmastraat 37-39, tot 15-02-1950 Emmastraat 31A.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van huis voor Antonius Sengers, bouwjaar 1932, verbouwing 1974 Verandering entree café, 2004 verbouw woning.
Gebruikshistorie: Woning van 1932 tot heden.
Soort bedrijf: Café De Waag van 1932 tot 2004.
Eigenaren/bewoners:** Familie van de Heuvel, van Beek.
Interview: Door wethouder Toon Sengers gebouwd in de jaren 1930. Later café Berta Sengers (De Waag). Vroeger noemde men dit stukje straat de Biggenstraat. Dit was voor de jaren 1930. Hier werden toen biggen gewogen op een biggenweegbrug, vandaar de naam 'De Waag'. Handboog 'Amicitia' had hier zijn domicilie. Ornamenten: Glas-in-loodraampjes met daarin boven de deur de naam DE WAAG in design-letters.
13 14

Hieronder een foto van café de Waag en daaronder een streetview van hetzelfde huis:

15

16

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1713 Marcelis Antonis van Bussel Asten 31-05-1643
1726 kinderen Marcelis A van Bussel Asten 01-05-1690
1730 Arnoldus Meulendijck Vlierden 10-01-1689 Arnoldus Meulendijck Vlierden 10-01-1689
Dorp huis 13
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Arnold Meulendijck Vlierden 10-01-1689 Arnold Meulendijck Vlierden 10-01-1689
1741 Gevard Manders Vlierden 13-09-1693 A. Meulendijk / wed G Vercuijlen Vlierden 10-01-1689
1746 Wilbert Arnoldus Meulendijk Asten 15-12-1720 A. Meulendijck / Peternel F Verreijt Vlierden 10-01-1689
1751 Antoni Meulendijk Asten 29-01-1723 Arnoldus Meulendijk Vlierden 10-01-1689
1756 Jan Meulendijk Asten ±1737 A. Meulendijk / Lucia Abrahams Vlierden 10-01-1689
1761 Jan Meulendijk Asten ±1737 wed A. Meulendijk / Jan T Cuijpers Asten 10-05-1696
1766 Jan Meulendijk Asten ±1737 Jan Meulendijk en Willem Tijssen Asten ±1737
1771 Jan Meulendijk Asten ±1737 Jan Meulendijk / wed W Koopmans Asten ±1737
1776 Jan Meulendijk Asten ±1737 Jan Meulendijk Asten ±1737
1781 Jan Meulendijk Asten ±1737 Jan Meulendijk Asten ±1737
1798 Jan van der Sanden Asten 07-01-1763 Jan van der Sanden Asten 07-01-1763
1803 Jan van der Sanden Asten 07-01-1763 Jan vd Sanden / kamer Maria Wijlen Asten 07-01-1763
Kadasternummer G401
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G401 1832 Jan van der Sanden Asten 07-01-1763
Emmastraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1821 Jan van der Sanden Asten 07-01-1763 Cath. Meulendijks Asten 20-04-1768 09-09-1821
1821-1843 Jan van der Sanden Asten 07-01-1763 met kinderen 20-06-1843
1843-1859 onbewoond
1859 afgebroken en in gebruik als boomgaard
Emmastraat 31A
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
31A 1932-1938 Johannes A Sengers Asten 03-11-1891 Barbara Hilverda Someren 18-01-1895

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 november 2023, 12:44:15

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen