logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G521

Dit huis wordt waarschijnlijk bewoond door Florentius Daendels, geboren te Asten op 08-06-1647 als zoon van Antonius Daniels en Adriaentken. Vanaf 1673 wordt hij genoemd als kapelaan te Asten en later als vice-pastor van Asten. In het rechterlijk archief van Asten komt Florentius Daendels voor als schuldeiser, pachter en erfgenaam:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 43 verso; 08-02-1678:
Thomas Idelet, advocaat en licentiaet in beide rechten, te Someren, is schuldig aan Heer Florentius Daendels ƒ 200,- à 5½%. Marge: 28-05-1686 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 55; 16-01-1694:
Adriaen Jansen getrouwd met Catarina Peters, weduwe Jan Adriaensen van den Berge, wonende te Velthoven verpacht zijn ½e deel in een clamptiende de Braselse tiende, waarin de weduwe de Lauw de helft bezit het andere ½e deel is van Jan Reynders van den Broeck, te Velthoven. En welke clamptiende is rijdende met het Groot Gasthuys, te 's Hertogenbosch en de kinderen en erven van wijlen Aert Donquers, advocaet. Pachters zijn Heer Florentius Daniels en Jan Everts. Pachttermijn 4 jaar. Pachtsom: 6 mud rogge per jaar en 3 mud boekweit per jaar Eindhovense maat ten huize van de verpachter te leveren.

Asten Rechterlijk Archief 09 folio 111 verso; 30-06-1696:
Florentius Daniels, enige erfgenaam van Antony Daniels, geeft procuratie aan Pieter van Megen, clercq ter secretarie, te 's Hertogenbosch, om namens hem te casseren een rente van ƒ 636,- ten laste van Hendrick van Luytelaer, gewoond hebbende te Helmont, ten bate van Antony Daniels, zijn vader de dato 28-02-1665 schepenen 's Hertogenbosch.

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 10 verso; 28-06-1697:
Dominicus van den Broeck, te Turnout en Lambert Hobis getrouwd met Petronella van den Broeck. Alzo kinderen van wijlen Jan Reynders van den Broeck, die welke als tochter gevreyt sijnde van seeckere clamptiende. Zij verhuren deze klamptiende, gelegen te Asten, aan Heer Florentius Daniels en Jan Everts. Huurtermijn 8 jaar.

Florentius Daendels is op 04-01-1706 te Asten overleden hieronder zijn begraafakte:

Obijt reverendus Florentius Daendels aetatis suae 59 vice pastor.

Overleden is vice pastoor Florentius Daendels zijnde 59 jaren.

Na zijn overlijden openen zijn vrienden zijn testament:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 209; 11-01-1706:
Schepenen van Asten zijn op verzoek van Peeter Jan Baltus, Leendert Bernaerts en meer andere vrienden van wijlen Heer Florentius Daniels gecompareert en hebben ontvangen een besloten testament de dato 24-06-1692. Wij hebben op hun verzoek het testament, van Florentius Daniels, geopend.

De erfenis is waarschijnlijk gegaan naar Heylken Peter Baltis, geboren te Asten op 19-07-1684 als dochter van Petrus Joannes Baltis en Helena Fransen. Zij woonden aan de overzijde van de straat en de roerende goederen worden verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 147; 19-02-1706:
Peeter Jan Baltus, als vader van Heylke Peeters, zijn onmondige dochter, verkoopt de mobiliare goederen en de huysraet achtergelaten door wijlen de Heer Florentius Daniels. Zie testament 24-06-1692. Onder andere veertien stoelen samen ƒ 4,-, vijf tafels samen ƒ 9,-, acht slaaplakens ƒ 10,-, drie tafellakens ƒ 3,50, tinnen schotels, borden enzovoort  à 9 stuiver 6 penningen per pond ƒ 20,-. Totaal ƒ 133,-.

Het huis is vermoedelijk verhuurd, mogelijk aan de opvolgende pastoor Hendricus Horckmans. In 1719 koopt diens opvolger Francis van de Cruys het huis in het dorp van voormalige pastoor Florentius Daendels:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 153; 05-04-1719:
Heylken Peter Baltis jonge dochter geassisteerd met haar vader Peeter Jan Baltis, verkoopt aan Francis van de Cruys een huis en hof in 't dorp 1 lopense, ene zijde Peter Kanters, andere zijde Wouter Hoefnagels en Willem Loomans, ene en andere einde de straat. Bij erfenis van Florentius Daniels verkregen. Belast met 4 stuiver min een duit per jaar aan het huis van Asten, 15 stuiver per jaar geestelijke pacht te 's Hertogenbosch. Koopsom ƒ 700,-.

Francis van de Cruys is geboren te Asten op 24-03-1674 als zoon van Anton Michiel Jacobs van de Cruys en Marie Aert Fransen Verryt. Zijn familie woont in de omgeving van de Ommelsche Bos en hij is werkzaam als pastoor in Asten.

Francis van de Cruys heeft een getuigenis afgelegd voor de brand bij Hendrick Thopoel:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 264; 29-09-1724:
Michiel van de Cruys en Peeter van de Vorst, schepenen, Jan Janssen, ondervorster, Joost Janssen, oud deken van de oude Schutterij en Hendrik Frans Hoefnagels. Zij verklaren ter instantie van de regenten van Asten, dat zij nog goed weten, dat, op 8 februari 1718, 's avonds, toen de schur en het jeneverstoockhuys van Hendrik Thopoel, met stro gedekt zijnde, afbrandde de wint van de noortoostseyde was en niet van de west of suyde en was comende. Zij zijn toen aanwezig geweest bij de brand om deze te observeren en helpen blussen en hebben den wint accuratelijck doenmaals geobserveert. Dat den wint doenmaals van de noortoostseyde en dien kant was komende en wayende naar het stoockhuyske en schuur van de voorschreven Hendrik Thopoel en naar den huyse van Jan Peeters van Rest ende bukehegge van advocaat Swinkel staande aan desselfs hof gelegen agter het stoockhuyske van Hendrik Thopoel te weten naar den suytweste en dat oversulcx met dien wint doenmaals sterck wajende die voorschreven hegge van Swinckels staande naar den suytweste was naar die seyde aan brant gegaan. De eerste comparant voegt er nog aan toe dat sij doenmaals ten tijde van den brant hadden horen seggen van Francis van de Cruys, rooms pastoor tot Asten, en swager van Hendrik Thopoel de volgende woorden in substantie: "Ende diergelijcke corragie ofte lustig naburen wert U bidt dat wij den wint soo houden, te weten wajende ten tijde van dien brant van de seyde van den noortoosten, dan is daar geen prykel vant groot huys, te weten van Hendrik Thopoel, omdat het leyt naar den noortoosten". Zij bevestigen hun verklaringen onder eede.

Er worden in het bijzijn van priesters dreigementen geuit naar schout en de schepenen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 68; 19-03-1727:
Pieter de Cort, drossard, heeft drie briefkens vertoond, die volgens getuigenis van Michiel van de Cruys, president, Jan van Helmont en Jan Verberne, schepenen, 's morgens, op 11 maart laatstleden op de deuren van hun huizen gepleckt of vastgemaakt zijn, luidende: "Dese dient tot een waerschouwinge dat de schepenen van Asten passen op hun hoy bij avont en ontije, verstaet dat wel".
Noota beene: op het latijn of het geen een hant en is alle drie deese briefkens qusavero het is qulijck gespelt. Op de deuren van Jan van Helmont en Jan Verberne hingen identieke briefkens. Allen verklaren niet te weten wie dit heeft gedaan. De president verklaart nog dat met eenen steen, savonts tussen negen en tien uren, op den 10e meert laatstleden door het glase rondeel boven sijn deure, naar dat veel persoonen in huys waren de Heeren Francis van de Cruys en Hendrik van de Cruys alsoock Jan soone Jan Peeter Smits, alsoock van der Sanden knegt van de mulder van Someren, is geworpen.

Francis van de Cruys wordt er op uit gestuurd om een nalatenschap van zijn broer Antonis, priester te Mechelen, op te halen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 150; 20-04-1729:
Gerard van Doerne, president, te Vlierden getrouwd met Mary van de Cruys, die de zuster is van wijlen Heer Antonis van de Cruys, in leven Canonick der Metropolitane Kercke der stadt Mechelen. Goverdyn van de Cruys, weduwe Jan van Roy, te Leende zuster van Heer Antoni en Ida Sporenbergh weduwe Francis van de Loverbosch verwekt bij wijlen Elisabeth van de Cruys, die ook een zuster was van Antoni voornoemd en welke Elisabeth van de Cruys haar broeder heeft overleefd. Zij verklaren dat de boedel van hun broeder tot nog toe is geweest onder curatele van het kapittel metropolitane der kerk. Inmiddels is Heer Sebastiaan van de Cruys, canonik van dezelfde kerk te Mechelen, benoemd tot curator. De comparanten committeren hun broeder en oom, Heer Francis van de Cruys, pastoor te Asten, als curator om samen met voornoemde Sebastiaan van de Cruys de boedel te reguleren, dirigeren en te vereffenen. Alsook de Heer Schoor, archidiaken van Mechelen, als executeur gesteld door wijlen Heer Govaarts, vicaris apostoliqu, zoals deze over dezelfde boedel gedaan heeft. Met maght dat den welgemelten Heer geconstitueerden tot verrigtinge van het eene of andere offwel tot verrightinge van beyde dese boedels effeninge sal connen en mogen affirmeeren oock substitueeren wie en soodanige persoon of persoonen als sijn eerwaarde sal goetvinden.

Francis van de Cruys is geen gemakkelijke pastoor en eist het nodige van zijn arme parochianen, zeker als we later zien in welke weelde hij leefde:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-04-1732:
Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren Jan Janssen Aerts, Jan Peter Smits, Delis Freynssen, Jan Goort Lomans, Antony Wilberts, Jan Jansse van Dijck, Mattijs Muyen, Jenneke Dirx, Catalijn van Heugten en Mary van Heughten.
Of het niet waar is, dat Heer Francis van de Cruys Roomsch Catholiek pastoor, te Asten, op maandag, 03-03-1732, openlijk in de Roomse Kerckeschuer onder de toehoorders heeft gezegd: "Dat degeene die de twee blancken aen hem, pastoir, niet betaelt hadde, in omgaen van voorleden, als dit jaer, souden hebben te betaelen aen en ten huyse van Jan van Hoeck, daer 't uyt gedaen soude worden". En die dat niet deede, dat hij pastoir aende denselve soude weygeren alle diensten. Soo binnen als buyten de kerck en noyt voor deselve soude bidden. Ook zou hij de andere biechtvaders, zover dit in zijn macht zou liggen, beletten met toevoeging van woorden: "Ik ben souverain in mijn kerck"?
Jan Janssen Aerts, Jan Peter Smits, Jan Goort Lomans, Antony Wilberts, Mattijs Muyen, Jenneke Dirx, Catalijn van Heugten verklaren dat dit zo is geweest. Delis Freynssen is niet in de kerk geweest.
Of het niet waar is, dat Heer Francis van de Cruys, op zondag, 06-04-1732, nadat de eerste dienst door de kapelaan gedaan was, op straat is gegaan en tegen alle toehoorders heeft gezegd: "Dat niemant bij hem behoefde te comen, met de Paeschen, die hem niet voldaan hadden, de twee blancken want dat hij ze niet zou absolveren en helpen"?
Jan Janssen Aerts heeft het niet gehoord, was al uit de kerk. Hij heeft wel gehoord, dat Tony de Kuyper zei: "De pastoir heeft sijn schaepkens op het droog". Jan Peter Smits, Delis Freynssen, Mattijs Muyen en Mary van Heughten zijn niet daar geweest. De overijgen zeggen dat het waar is.
Of pastoor van de Cruys, verleden jaar en dit jaar, geen collecte heeft gemaakt langs de huizen, samen met Jan van Hoeck?
Allen verklaren dat dit zo is.

Jan van Hoeck is waarschijnlijk de koster (zie Emmastraat 22) en de twee blancken die hier genoemd worden, staan voor een zilveren munt ter waarde van 6 duiten. Een duit had de waarde van iets meer als een halve cent en is de waarde van de twee blancken gelijk aan 7,5 cent. Omgerekend naar de huidige waarde komt dat overeen met ongeveer 1 Euro. Francis van de Cruys is op 28-01-1743 te Asten overleden en dan brandt er een storm los rond zijn uitgebreide nalatenschap:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 152; 01-02-1743:
Gezien het request van Arnoldus Tho Poel, schepen, te Venroy, dat, op 23-01-1743, is overleden de Heer Francis van de Cruys, pastoor, te Asten, zonder testament na te laten. Door dit overlijden is de Heer Antoni Tho Poel, zoon van Hendrik Tho Poel en Elske van de Cruys, zijnde suppliants halve broeder, voor ¼e deel erfgenaam geworden van Franciscus van de Cruys. Omdat Anthoni Tho Poel sedert enige jaren zijn zinnen niet machtig is, doch innocent, zodanig dat hij telkens in stilte is zwervende, reizende en weglopende zonder dat men weet waar hij zich bevindt. Omdat de Costuymen van 's Hertogenbosch titel 16 artikel 20 statuten: "Dat vader en moeder aflijvig worden, nalatende sotte offte uytsinnige kinderen, de vrienden schuldig sijn hetselve aan de wet te kennen te geven". Titel 17 artikel 2 en 13 zeggen nog dat die kinderen moeten zijn en blijven voorzien van een momboir. Vanwege de grote erfenis die gade geslagen en geadministreerd moet worden stelt suppliant voor om tot momboiren aan te stellen Michiel van de Cruys, president schepen, alhier en Jan Verhoysen. Naschrift: Het college gaat hiermee accoord. Zij worden beëdigd.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 9 verso; 12-02-1743:
Jan Sprengers, te Tongeren, is namens zijn vrouw voor ¼e deel erfgenaam geworden van de goederen van wijlen Heer Francis van de Cruys, in zijn leven priester, te Asten. Jan Sprengers is ƒ 350,- schuldig aan Hendrik Berten, president, te Woensel, schepenen Eyndhoven de dato 15-06-1742 en geregistreerd te Asten de dato 27-07-1742. Om deze reden ziet hij voorlopig af van het aanvaarden der erfenis en geeft machtiging aan Michiel van de Cruys, president, die mede als momboir over de innocente Antoni Thopoel, een participant in de erfenis is, om te zorgen dat de voorschreven som wordt betaald alvorens hij iets uit de nalatenschap zal aanvaarden.

Zijn nalatenschap wordt getaxeerd en het is opmerkelijk dat de inkomsten vrijwel exact hetzelfde zijn als de uitgaven:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 05-03-1743:
Taxatie van de onroerende goederen van Heer Francis van de Cruys overleden 31-01-1743. Antoni Janse van Rooy is mede-erfgenaam.
Onroerende goederen: waarde huis en hof in het Dorp ƒ 500,-, ene zijde kinderen Peter Koopmans, andere zijde Joost Willem Loomans, ene en andere einde de straat. 20e penning is ƒ 25,-.

Asten Rechterlijk Archief 137 folio 46 verso; 06-03-1743:
Condities en voorwaarden waarop Maria van de Cruys geassisteerd met haar neef, Hendrik van de Sande, te Leende, Jan Sprengers getrouwd met Anna Geertruy Kerstens, schepen, te Tongeren, Antonis Jansen van Roy, te Leende, Arnoldus Tho poel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys, president, als aangestelde momboiren over de innocente Heer Antonis Tho poel. Allen als erfgenamen van wijlen Francis van de Cruys, in leven Rooms Priester, diens roerende goederen verkopen.
Roerende goederen: zeer grote veiling met koper, tin, aardewerk, ijzer, beddegoed onder andere:
Een roodkoperen ketel ƒ 12-15-00, een leren stoel ƒ 7-08-00, vier bedden ƒ 81-15-00, een glazenkast ƒ 14-00-00, een ledikant ƒ 13-05-00, een kast ƒ 15-00-00, een zilveren kom, 6 loot, met vijf zilveren lepels, 14 loot, het loot ƒ 1-2-0 totaal ƒ 22-00-00. Totale opbrengst ƒ 687-04-10
Specificatie uitgaven: door de erfgenamen zelf, is op deze veiling aangekocht voor ƒ 224,-. Aan Antoni van Roy getelt ƒ 100,-; aan Goort Loomans voor geleverde rogge aan de erfgenamen ter uitreiking aan de arme mensen ƒ 17,-; allerlei kosten ƒ 338,-; Willem Loomans wijnleverantie ƒ 8,-. Totale uitgaven ƒ 687,-

Men is het er niet geheel mee eens, met name het erfdeel dat priester Antoni Thopoel toekomt wordt tot de Raad van Brabant gespeeld:

Asten Rechterlijk Archief 148; 18-11-1743:
Aan de Raad van Brabant, suppliant, Anthony Jansen van Roy, te Leende, als erfgenaam, ab intestato, van wijlen Francis van de Cruys, in leven Rooms Priester, te Asten overleden februari 1743. Als erfgenamen heeft hij nagelaten Maria van de Cruys, weduwe Gevard van Doerne, Jan Sprengers getrouwd Geertruyt Kerstens, schepen, te Tongeren, de suppliant in deze en Antony Thopoel, zijnde innocent, en wonende te Venroy zijn voogden zijn Arnoldus Thopoel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys, president, te Asten. Op 06-03-1743 zijn reeds, door voornoemde erfgenamen, de meubilaire goederen uit de boedel verkocht. De opbrengst is geconsigneerd onder de secretaris van Asten. Thomas Cocken, kapelaan onder de overledene en bij hem inwonende geweest, is in het sterfhuis gebleven en heeft onder zich gehouden ƒ 1800,- en andere goederen, alsmede de boeken, charters en andere papieren. Suppliant kan in de minne niet komen tot een scheiding en deling van voornoemde boedel. Hij verzoekt, om de overige erfgenamen op te leggen, om met hem, suppliant, een inventaris van de boedel op te maken en daarna te komen tot een behoorlijke scheiding en deling en hem, suppliant, zijn gerechte ¼e deel uit te keren.
Marge: Partijen zullen, alvorens de Raad uitspraak doet, binnen veertien dagen compareren voor deze Raad. Naar aanleiding hiervan is, op 28-11-1743 in samenspraak met goede mannen een acte van compromis gemaakt.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 42; 28-11-1743:
Maria van de Cruys getrouwd geweest met Gevard van Doorn, Arnoldus Thopoel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys, president, beiden als wettige voogden over de innocente Heer Antoni Thopoel, Geertruy Kerstens getrouwd met Jan Sprengers, schepen, te Tongeren, Antoni Jansen van Rooy, te Leende. Allen erfgenamen, ab intestato, van wijlen Francis van de Cruys, Rooms priester, alhier. Over deze erfenis is kwestie gerezen acte van gelofte door wijlen Francis van de Cruys ten behoeve van Anhoni Thopoel, gepasseert voor wijlen notaris Pieter de Cort. Zij hadden gehoopt onder elkaar alles in de minne te kunnen regelen en af te doen. Tot nu toe is dit echter niet gebeurd. De laatste comparant heeft te dezer zake een request gestuurd aan de Edele Mogendheden Raad en Leenhove van Braband. Men is nu overeengekomen om binnen twee weken een behoorlijke staat en inventaris te maken en vier onpartijdige personen, mits geen advocaten of rechtsgeleerden, aan te wijzen om de scheiding en deling te regelen. Bij verschil van mening over de door hen gedane uitspraak zijn zij gemachtigd om nog een persoon erbij te mogen nemen om een bindende uitspraak, met meerderheid van stemmen, te doen.

Er moet opnieuw een inventaris opgemaakt worden van de nalatenschap:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 50 verso; 17-12-1743:
Inventaris van wijlen Francis van de Cruys, Roomsch Priester, alhier, en overleden 31-01-1743. Opgemaakt door Maria van de Cruys getrouwd geweest met Gevard van Doorn geassisteerd met Jan van Hoek, Arnoldus Thopoel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys als momboiren van de innocente Antoni Thopoel, wereldlijk rooms priester, Geertruy Kerstens getrouwd met Jan Sprengers, schepen, te Tongeren, Antoni Jansen van Rooy, te Leende. Zijnde allen als erfgenamen, ab intestato, van Francis van de Cruys.
Onroerende goederen: huis en hof 1 lopense, ene zijde kinderen Peter Coopmans, andere zijde Joost Loomans, ene en andere einde de straat.
Obligaties: ten laste van de kinderen en erven Gevard van Doorn, te Vlierden ƒ 125-00-00; Geertruy Kerstens getrouwd met Jan Sprengers de dato 01-05-1734 ƒ 100-00-00; Geertruy Kerstens getrouwd met Jan Sprengers de dato 21-04-1741 ƒ 100-00-00; hantbriefje ten name van Hendrik van der Sande de dato 04-06-1739 ƒ 50-00-00; hantbriefje ten name van Antoni Jacob Kuypers ƒ 100-00-00. Totaal ƒ 475-00-00
Acties in schulden: aan Antoni Loomans ƒ 50,- geleend, doch deze heeft boter, melk etc. geleverd; Jan Doensen is schuldig ƒ 9-9-0 doch heeft ook vlees geleverd; Joseph Vervoordeldonk is schuldig ƒ 15,- doch heeft hout geleverd; de kerkmeesters der Roomse kerk zijn schuldig wegens de wijn ƒ 20,-; met Tomas Cocke, kapelaan, te liquideren wegens kostgeld, huur enzovoort.
Roerende en gerede goederen: huisraad, zilver, tin, koper enzovoort is publiek verkocht de dato 06-03-1743 ƒ 687-16-00; twee zilveren kandelaars samen 18 ons, enige boeken, geld ƒ1482-00-04. Totaal ƒ 2169-16-04
Dood- en andere schulden: die met consent der erven uit de gerede gelden genomen zijn. Hendrik van der Sande, om de innocente Antoni Thopoel te gaan opzoeken niemand wist waar hij was
ƒ 5-00-00; vrouw van de Cruys wegens geleverde brandewijn aan het sterfhuis ƒ 5-02-00; Pieter van Riet als voor ƒ 4-07-00; huur der mantels ƒ 2-06-14; Laurens Bruystens voor het maken van het graf ƒ 3-02-08; Gabriel van Swanenburg voor het overluiden en begraven ƒ 9-00-00; uitkleden en kisten van de overledene ƒ 2-10-00; voor kaarsen ƒ 31-00-00; vrouw Verhoysen voor geleverde winkelwaren ƒ 2-15-00; Jan Smits voor winkelwaren ƒ 3-05-00; chirurgijn Souve voor medicijnen ƒ 0-10-00; Jan Janse Smits voor vacatie ƒ 1-12-00; Jan van Hoek voor geleverde bestellen ƒ 1-10-00; Jan Verberne voor winkelwaren ƒ 1-10-00; Pieter van Riet voor verteringen ƒ 17-00-00; Jan Verhoysen voor verteringen ƒ 2-00-00; Adriaan Pompen voor geleverde wijn ƒ 16-00-00; Michiel van de Cruys en Antoni Jansen van Rooy in februari 1743 naar Holland geweest naar den innocente, te Poeldijk, kapelaan ƒ 30-10-00; door de momboiren van de voornoemde innocente in maart 1743 geligt ƒ 40-14-00; mei 1743 uit de boedel ƒ 86-15-00 waarvan voor de innocente aan Arnoldus Thopoel kostgeld betaald is ƒ 50-00-00 en de rest voor verteringen, voorschotten en karrevrachten betaald om te zien of de innocente besteld kon worden; aan reiskosten om de innocente in een of andere klooster te bestellen ƒ 26-05-00; 26-09-1743 voor kostgeld van de innocente en voor reiskosten naar Emmerik waar hij nu voorlopig in een klooster besteld is ƒ 63-00-00; aan Arnoldus Thopoel, voor kostgeld aan het klooster te Stralen, waar de innocente enige tijd geweest is ƒ 15-12-14. Totaal ƒ 371-06-14.
Schulden en lasten van de boedel: doctor Grootenacker voor geleverde medicijnen ƒ 7-04-00; doctor van Osch idem ƒ 20-14-00; Antony Heycoop wegens redele en personele lasten ƒ 20-14-00; Willem Jan Loomans een rest wegens geleverde wijn ƒ 8-06-00; Goort Loomans wegens geleverde rogge aan het sterfhuis, gebakken en uitgereikt aan den Armen ƒ 17-00-00; Peter de Bruyn voor geleverd laken aan de innocente in 1737 ƒ 7-09-08; de meid twee maanden huur ƒ 4-10-00; aan de dragers door de meid betaald ƒ 6-00-00; de secretaris wegens werk voor deze inventaris gedaan ƒ 90-00-00; de vrouw van Jan Sprengers wegens winkelwaren aan de overledene geleverd ƒ 49-16-08; Antoni Janse van Rooy voor werkzaamheden ten behoeve van deze nalatenschap gedaan ƒ 100-00-00; Tomas Overhoff voor het maken van de doodskist ƒ 7-10-00. De verdere schulden ten laste van de boedel, verteringen, vacatie etcetera, zullen opgegeven moeten worden bij de deling en dan egaal uit de boedel betaald moeten worden. Evenals de verdiensten en kosten van de secretaris voor deze boedel gedaan.

Uiteindelijk wordt toch een akkoord bereikt tussen de vier erfgenamen:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 56; 18-12-1743:
Maria van de Cruys getrouwd geweest met Gevard van Doorn, in leven president te Vlierden, Arnoldus Thopoel, schepen, te Venray en Michiel van de Cruys, president, te Asten als momboiren van de innocente Heer Antoni Thopoel, priester, Geertruy Kerstens getrouwd met Jan Sprengers, schepen, te Tongeren, wegens ziekte van haar man is zij geassisteerd met Jan Hendrik Bliks, koopman in linnen, te Eyndhoven, Antoni van Rooy, te Leende. Allen erven van wijlen Francis van de Cruys, in leven pastoor, alhier. Zij verklaren dat tussen hen kwestie was ontstaan over de nalatenschap en wel speciaal over de akte van gelofte door de erflater en anderen ten behoeve van de innocente Heer Antoni Thopoel volgens notaris Pieter de Cort de dato 15-05-1727. Deze kwestie is zover gegaan dat door Antoni van Rooy om uitspraak van de Raad van Brabant was gevraagd volgens uitspraak
10-11-1743 waarin opdracht gegeven werd om binnen veertien dagen een behoorlijke inventaris te produceren. Men komt nu overeen, dat de 2e comparant zal hebben de helft van de gehele boedel, inclusief de boeken. Hij zal aan de 1e comparant uitkeren ƒ 150,- en nog de helft betalen in de schulden ten laste van de boedel en bovendien nog de helft van de kosten die ontstaan in het maken van het consent na het overlijden van de erflater. De 3e en 4e comparant zullen de andere helft van de boedel krijgen. De 1e comparante zal ontvangen ƒ 300,-, zonder enige korting, waarvan de 2e comparant zal uitbetalen ƒ 150,-. En comparanten 3 en 4 samen ƒ 150,-. Zij zal dan verder afzien van de rest der nalatenschap. Marge: 04-01-1744 verklaart zij, 1e comparante, voldaan te zijn ondermeer met een handbriefje van ƒ 100,- ten laste van Antoni Jacob Kuypers. Marge: 17-03-1751 copie gemaakt voor Jan en Hendrik van de Loverbosch.

Bijna een jaar na zijn overlijden kan de nalatenschap van Francis van der Cruys worden verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 148; 18-12-1743:
Maria van de Cruys, weduwe Gevard van Doorn, in leven president te Vlierden, Arnoldus Thopoel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys, momboiren van de innocente Heer Antoni Thopoel, priester, Geertruy Kerstens getrouwd met Jan Sprengers, schepen, te Tongeren geassisteerd met Jan Hendrik Bliks, koopman in linnen, te Eyndhoven, Antoni van Rooy, te Leende. Allen erfgenamen, ab intestato, van de Heer Francis van de Cruys, in leven pastoor, alhier. Zij verklaren dat nadat alle kwesties tussen hen opgelost waren, zij zijn overgegaan tot een verdeling der nagelaten goederen.
1e lot krijgt Heer Anthoni Thopoel de helft van de boedel en nalatenschap en de boeken; hij zal uitkeren aan weduwe Maria van de Cruys ƒ 150,-; de helft van alle schulden ten laste van de boedel betalen met inbegrip van de helft van ƒ 100,- aan Antoni van Rooy.
2e lot krijgen Geertruy Kerstens en Antoni van Rooy de andere helft van de boedel en nalatenschap.
3e lot krijgt Maria van de Cruys ƒ 300,- te betalen door de ontvangers van het 1e en 2e lot.

Antoni Thopoel kan niet meer in Asten van de armenkas komen leven:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 173; 30-12-1743:
Gezien het request van Arnoldus Thopoel, schepen, te Venray en Michiel van de Cruys, president schepen, voogden over de innocente Heer Antoni Thopoel, priester. Opmerking: Het Corpus gaat accoord met de verzoeken in dit request gedaan op die voorwaarde dat Antoni Thopoel nimmer ten laste van de Armenkas van Asten zal komen. Zie verder de overige stukken van dit dossier.

Voor Antoni Thopoel wordt een betaling geregeld zodat hij in een klooster voor zijn dementie kan worden verzorgd:

Asten Rechterlijk Archief 148; 31-12-1743:
Aan het college, Arnoldus Thopoel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys, president, als voogden over de innocente Heer Antoni Thopoel, Rooms Priester, die voor ¼e deel, ab intestato, erfgenaam is van wijlen Heer Francis van de Cruys. Dezelfde Francis van de Cruys en Gevard van Doorne met Elske van de Cruys en Francis van de Loverbosch hebben, op 15-05-1727, toegezegd om ƒ 150,- per jaar te voldoen aan voornoemde Antoni. Van de twee laatste gelovers is de boedel echter insolvent. Sinds 1736 is Antoni uit zijn dienst te Poeldijk ontslagen als sijn sinnen niet machtig sijnde en is zwervende geweest. Nadat hij uiteindelijk weer terecht was is hij in een klooster, te Stralen, geplaatst om daar enige tijd tot bedaren te komen. In plaats van daar rustig te blijven is hij echter weer weggelopen en weer gaan rondtrekken. Herhaaldelijk is hij tussendoor in het een of andere klooster geplaatst, thans te Emmerik. Supplianten willen Antoni, gedurende zijn verdere leven in een klooster bestellen maar tot nog toe is dit niet gelukt mede gezien de ongemakkelijkheid van hem. Zij vragen toestemming om zijn deel uit de erfenis van wijlen Heer Francis van de Cruys te mogen gebruiken om hem te plaatsen. Marge: Fiat mits hij nimmer meer ten laste van onze gemeente of den Armen komt.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 59; 03-01-1743:
Compareerde, Arnoldus Thopoel, schepen, te Venray, welke verklaarde dat zijn halve broeder Antoni Thopoel, Rooms Priester, innocent zijnde, voor ¼e deel erfgenaam is geworden in de nagelaten goederen van wijlen Francis van de Cruys. Dat over die erfenis verschil was ontstaan terzake dat door de voornoemde Francis van de Cruys en andere, ieder in solidum, had beloofd te betalen aan Antoni Thopoel ƒ 150,- per jaar. Dat hierover een accoord is gemaakt met de verdere erfgenamen te weten dat de innocente zou ontvangen de helft van de nalatenschap, mits de helft van de schulden betalende en bovendien aan de weduwe Gevard van Doorne ƒ 150,- te betalen. Van dit bereikte accoord is om goedkeuring en ratificatie verzocht bij drossard en schepenen, alhier, die ook gevolgd is onder voorwaarde dat de comparant zijn halve broeder voor de voorschreven erfenis, gedurende zijn leven, of zo lang nodig, zal onderhouden en alimenteren in kost, drank en kleren naar zijn staat en verder de overheden kost- en schadeloos zal houden.

De belanghebbende en deelnemende partijen op een rijtje:

Voornaam Achternaam Geboorte Vader Moeder Beroep Overlijden
Francis van de Cruys Asten 24-03-1674 Antoon Maria Verrijt Pastoor Asten Asten 28-01-1743
Antoni Thopoel Asten 21-08-1705 Hendrick Elske van de Cruys Pastoor Poeldijk 's Gravenhage 17-11-1749
Arnoldus Thopoel Venray 23-02-1697 Hendrick Anna Bistervelts Schepen Venray Venray 17-11-1760
Michiel van de Cruys Asten 24-08-1682 Jacobus Agnes Knippenberg President Asten Asten 09-02-1755
Maria van de Cruys Asten 25-09-1662 Antoon Maria Verrijt Weduwe Gevard van Doorne Vlierden ±1750
Geertruij Kerstiens Venray 18-08-1712 Johannes Christina van de Cruys Huisvrouw
Joannes Sprengers Tongelre 03-05-1706 Wilhelmus Gummara de Greef Schepen Tongelre Tongelre 29-06-1744
Antoni Van Roij Leende 05-04-1708 Joannes Godefrida van de Cruys Landbouwer
Hendrik Berten Woensel ±1690 Leonardus Wilhelma van der Well President Woensel Woensel 20-07-1762

De familie Sprengers heeft nog een schuld te voldoen aan Hendrik Berten en betaalt deze met de opbrengst van de erfenis en de verkoop van een deel van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 61 verso; 04-01-1744:
Hendrik Berten, president, te Woensel, heeft ontvangen van de vrouw van Jan Sprengers ƒ 155,- waarvan afgetrokken de onkosten van het arrest daarop gedaan door Francis Coolen, te 's Hertogenbosch. Zijnde de voorschreven som het aandeel van de erfenis van Francis van de Cruys aan de vrouw van Jan Sprengers. De ƒ 155,- zijn ontvangen in mindering van een obligatie van ƒ 350,- ten laste van Sprengers en ten bate van de comparant, secretarie Eyndhoven op 15-06-1742. De comparant zegt toe dat, indien blijkt dat Francis Coolen dezelfde rechten op de gelden heeft, hij deze op eerste vermaan zal deponeren op de secretarie te Eyndhoven. Verder zegt hij toe dat, mocht hij meer ontvangen als de voorschreven som, uit de gelden van het huis dat nog door hem verkocht moet worden, deze gelden zal laten ten bate van de crediteuren die daar recht op hebben. Mede compareerde, Antony Heycoop, procureur, welke verklaarde voorlopig, op goedkeuring van zijn meester, voorzover hem aangaat genoegen te nemen en de voorschreven gelden die onder Tomas Cocke, Cappellaan, in arrest zijn genomen wegens Francis Coolen, denzelve daarvan ontheffende.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 150; 29-10-1749:
Geertruy Kerstens, weduwe Jan Sprengers, te Oerle, in het overkwartier van Gelderland verkoopt aan Hendrik van Berten, te Woensel ¼e deel van huis, en hof in het Dorp. Haar aangekomen bij versterf van Francis van de Cruys en door overlijden van haar man mede aangekomen aan haar kind Wilhelmus, uit haar 1e huwelijk met Francis Loomans. Koopsom ƒ 150,-. De koopsom zal gedeeltelijk worden gebruikt om een restant van een obligatie van ƒ 195,-, Eyndhoven de dato 15-06-1742 af te lossen.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 153; 24-11-1749:
Geertruy Kerstens, weduwe Jan Sprengers, te Oerle, bij Venroy, verkoopt aan Hendrik van Berten, president, te Woensel ¼e deel in huis, en hof in het Dorp 1 lopense, ene zijde Hendrik Coopmans, andere zijde Joost Loomans, ene en andere einde de straat. Koopsom ƒ 125,-. Haar aangekomen bij versterf van Francis van de Cruys en daarna van haar man en kinderen.

Hendrik Berten verkoopt zijn deel in het huis door aan Johannes Martinus Jansen:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 187 verso; 30-09-1750:
Hendrik van Berten, president schepen, te Woensel, verkoopt aan Johannes Martinussen ¼e deel in huis en hof in het Dorp 1 lopense, ene zijde Hendrik Coopmans, andere zijde Francis Martens, ene einde de straat. Verkoper aangekomen bij transport de dato 24-11-1749. Koopsom ƒ 160,-.

In het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat pastoor Franciscus van de Cruys als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 94 Dorp Bewoners nummer 94 Dorp
1736 Heer Francis van de Cruys Heer Francis van de Cruys
1741 Heer Francis van de Cruys Heer Francis van de Cruys

Antony Janse van Roy verkoopt zijn deel in het huis aan Arnoldus Thopoel:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 2 verso; 21-09-1744:
Antoni Janse van Roy, te Leende, verkoopt aan Arnoldus Thopoel, schepen, te Venroy ¼e deel in huis en hof geheel 1 lopense, ene zijde kinderen Peter Coopmans, andere zijde kinderen Joost Loomans, ene en andere einde de straat. Het ander ¼e deel is van Geertruy Kerstens, weduwe Jan Sprengers en de wederhelft van de koper. Koopsom ƒ 125,-.

Arnoldus Thopoel is geboren te Venraij op 23-02-1697 als zoon van Henricus Thopoel en Anna Bistervelds. Hij is op 07-01-1720 te Venraij getrouwd met Joanna Lemmens, geboren op 31-03-1692 te Venraij als dochter van Henricus Lemmen en Aleijdis Tijlen.

Praevijs bannis iuncti sunt Arnoldus Poell et Joanna Lemmens; testibus Wilhelmo Lemmens et Henrico Poell.

Na ondertrouw zijn getrouwd Arnoldus Poell en Joanna Lemmens; getuigen Wilhelmo Lemmens en Henrico Poell

01a

Het gezin van Arnoldus Thopoel en Joanna Lemmens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Venraij 20-12-1719 Kind Venraij ±1719
2 Arnoldus Venraij 28-07-1721 Pastoor Beesel 06-01-1770
3 Brigitta Venraij 13-05-1723 Kind Venraij ±1721
4 Anna Maria Theresia Venraij 09-11-1725 Venraij 16-01-1751
Franciscus Jan Pauls
Venraij 14-02-1763
5 Aldegondis Venraij 11-10-1730 Venraij 14-05-1759
Andreas Trienis
Venraij 02-10-1791
6 Henrina Venraij 09-03-1733 Beesel 20-09-1769
Willem Meuters
Swalmen 06-04-1816
7 Elisabeth Venraij 26-04-1735 Venraij 23-11-1756
Godefridus Swijen
Venraij 04-02-1760

Arnoldus Thopoel is schepen in Venraij en verhuurt het huis aan derden. In het huizenquohier van 1751 staat het huis op naam van Arnoldus Thopoel en anderen en wordt het bewoond door pastoor Johannes Berkers:

Jaar Eigenaar nummer 94 Dorp Bewoners nummer 94 Dorp
1746 Arnoldus Thopoel cum suis de Heer Johannes Berkers

Enkele jaren later verkoopt Arnoldus Thopoel zijn driekwart deel in het huis aan Johannes Martinus Jansen, zodat die volledig eigenaar wordt:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 200 verso; 06-01-1751:
Arnoldus Thopoel, schepen, te Venray, verkoopt aan Johannes Martinus Jansen 3⁄4e deel in huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Hendrik Koopmans, andere zijde Francis Martens, ene en andere einde de straat. De helft is verkoper aangekomen bij transport de dato 03-01-1744. Het ¼e deel bij transport de dato 21-09-1744.

Joanna Lemmens is op 19-10-1760 te Venraij overleden en Arnoldus Thopoel is 17-11-1760 te Venraij overleden.

Johannes Martinus Jansen is geboren te Asten op 14-01-1720 als zoon van Martinus Jan Pauwels en Petronella Cremers (zie Julianastraat 1). Hij is op 15-11-1750 te Asten getrouwd met Catharina Goort Loomans, geboren te Asten op 07-01-1726 als dochter van Godefridus Wilhelmus Loomans en Maria Manders (zie Molenweg 23):

01b

Het gezin van Johannes Martinus Jansen en Catharina Goort Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 31-08-1751 Asten 10-01-1773
Godefridus Johannes Sauvé
Asten 20-10-1828 zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15
2 Wilhelmus Asten 13-09-1753 Wuustwezel (B)
3 Anna Maria Catharina Asten 28-05-1755 ±1781
Gerardus Vermeulen
later wonend in Bree (B)

Johannes Martinus Jansen heeft van verschillende personen geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 233 verso; 28-01-1752:
Jenneke Antonis Verhindert, weduwe Wilhelmus Loomans is schuldig aan Johannes Martinus Jansen ƒ 200,- à 3½%.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 5 verso; 28-01-1753:
Lambert, Anna Maria en Jenneke, kinderen van Dirk Lamberts zijn schuldig aan Johannes Martinus Jansen ƒ 100,- à 3½% om hiermee een gelijk af te lossen aan Joost Willem Loomans, te Someren. Marge: 05-05-1778 gelost aan Godefridus Sauve, voor zichzelf en aan Antoni Loomans voor de verdere kinderen van Johannes Jansen.

Dochter Maria, zoon Paulus en kleinkinderen van Johannes Pauls Jansen en Margaretha Jan Martens, waaronder Johannes Martinus Jansen, delen mee in de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 114 verso; 21-03-1754:
Maria Janse Paulus, weduwe Jan Smits geassisteerd met Jan Smits, haar zoon, Johannes Martinus Jansen voor zichzelf en mede voor Francis en Pieter, zijn broeders, Jan en Adriaan Hoefnagels , allen te Asten, Willem van de Sande getrouwd met Magrieta, dochter Joost Jan Hoefnagels, te Vlierden, deze mede voor Engel en Jenneke, ook kinderen van Joost Jan Hoefnagels, zijn vrouws zusters, wonende te Bakel en nog voor Paulus Jan Paulus, die wegens zijn ziekte niet in staat is te compareren. Aan hen competeert, voor vier delen een huis en hof aan de Poel in het Dorp met verscheidene percelen land en groes. Zoals nagelaten door Jan Paulus en Magrieta Jan Martens. Zij verklaren af te zien van deze goederen ten gunste van Jan Janse Paulus. Ook verklaren zij te repudieeren en abandonneeren de goederen en nalatenschap, deze geheel latende aan degenen die vermeenen daartoe geregtigt te sijn. Jan Jan Paulus, zoon van Jan Paulus Jansen neemt de voorschreven goederen, gekomen van sijne vader tot zich en zal alle daarop staande pretenties en schulden voldoen.

Johannes Martinus Jansen stelt zich borg voor zijn schoonvader, die voor zijn zoon Pieter het priesterschap moet bekostigen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 131; 06-12-1754:
Goort Lomans, moolenaar, is schuldig aan Pieter Lomans, zijn zoon, zijn leven lang in cas van node hebbende een jaarlijkse som of rente van ƒ 150,-. Borgen: Johannes Martinus Jansen en Joost Goort Lomans. Nog compareerde de Heer Simon Braakhuysen, cappellaan, alhier en Johannes van der Linden welke verklaren dat de voornoemde comparanten voor de ƒ 150,- per jaar suffisant gegoeyt en geerft sijn waarom aan ieder die deze acte wordt vertoond verzocht wordt om deze voor valide te nemen.

Catharina Goort Loomans is op 01-06-1755 te Asten overleden

Ook voor het priesterschap van broer Franciscus Loomans stelt Godefridus Wilhelmus Loomans zich mede borg en Johannes Martinus Jansen legt een verklaring af. In verdere archiefstukken draagt laatstgenoemde de naam Johannes Jansen en is vierman; toezichthouder op het doven van vuur:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 154 verso; 30-09-1755:
Goort Willem Loomans. molenaar en Peter Willem Loomans, oud borgemeester beloven ieder, een voor al en elk als schuldenaar principaal, uit te keren en te betalen ƒ 150,- per jaar aan en ten behoeve van Heer Wilhelmus Francis Lomans, indien deze die nodig mocht hebben of in nood komt, zolang hij ze nodig mocht hebben of wel zijn leven lang. Mede compareerde Johannes van der Linden en Johannes Jansen, vierman, die verklaren dat de voornoemde gelooveren voor de voldoening en nakoming van de ƒ 150,- per jaar suffisant, gegoeyt en geërft zijn.

Johannes Jansen handelt in paarden en vraagt daarvoor een paspoort aan:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 10; 04-04-1757:
Paspoorten voor: Johannes Jansen en Hendrik Verhoysen, beiden inboorlingen en inwoners, alhier. Beiden ter goeder naam en faam en handel drijvende in paarden, beesten en andere waren, in dit en vreemde landen.

Johannes Jansen verzoekt aan het college om een deel van zijn onroerende goederen te mogen verkopen en uiteindelijk verkoopt hij goederen op Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 146; 26-10-1761:
Aan het College,
Johannes Jansen, vierman getrouwd geweest met Catarina Lomans, waarbij drie kinderen met name Pieternel, 10 jaar, Willem en Caatje. Zijn vrouw is ab intestato overleden. Hem en de kinderen nalatende enige onroerende goederen en effecten, haar tijdens haar huwelijk aangekomen en nog onverdeeld bezeten wordende, onder andere:
Huis, hof, aangelag en 5 percelen land en groes op Voordeldonk 14 lopense. Transport van 09-09-1750. De goederen zijn sedertdien in huur geweest bij Antoni Vreynse Verleysdonk voor ƒ 11,- per jaar en 11 vat rogge per jaar. Door het bekende onvermogen van de huurder, die niet in staat is geweest de huur en nog veel minder de andere lasten te betalen hem is daarvan quitslag gedaan. Suppliant heeft daarom weinig gehad aan de goederen. Hij kan nu de goederen verkopen aan Jan Aart Smits voor ƒ 475,-, vijf karren turf en dertig pond boter. Somma ƒ 485,-. Echter op voorwaarde dat de koopsom kan blijven staan à 3% en de koper een borg stelt tot ƒ 250,-. Verkoper heeft advies gehad van Goort Lomans, zijn schoonvader. Marge: Na overleg met Goort Lomans wordt toestemming verleend mits behoorlijke akte op te maken.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 53 verso; 10-12-1761:
Johannes Jansen getrouwd geweest met Catarina Goort Lomans en zijn drie onmondige kinderen met name Pieternel, Willem en Caatje, verkopen aan Jan Aart Smits, de goederen hem bij transport de dato 19-11-1750 aangekomen. Huis, hof en aangelag 5 lopense, ene zijde Joost van Hugten, andere zijde weduwe Hendrik Aarts, ene einde de straat, andere zijde een volgend drieske; groes / land het Wortelveltje 1 lopense; groes het Heytvelt 2 lopense; groes over off agter de straat ½ lopense; land den Reuseman 3 lopense; groes het Hoyvelt 2½ lopense. Koopsom ƒ 485,- à 3%. Van de koopsom moet ƒ 250,- à 3% worden vastgezet op de drie kinderen, zie decreetboek de dato 27-10-1761 folio 41-42. Borg: Goort Antonis, te Deurne. Marge: 26-01-1797 gelost.

Johannes Jansen verhuurt een ander huis in het dorp dat niet goed wordt onderhouden:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 81 verso; 25-04-1763:
Den drost, aanlegger contra Johannes Jansen, vierman, gedaagde. Gedaagde verhuurd, in het Dorp, een huis. Bij de brandschouw, september 1762, bleek dat de put was ingevallen. Gedaagde heeft daarop toegezegd de benodigde reparatie uit te laten voeren. Bij de laatste brandschouw bleek echter dat de put geheel is ingevallen en buiten gebruik. Binnen 8 dagen moet de put in goede staat worden gebracht of anders zal dit op zijn kosten worden gedaan. Hem wordt tevens een boete opgelegd van ƒ 2-10-0.

Johannes Jansen koopt nog een stuk land in de Heesakkers:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 124 verso; 15-02-1764:
Jan Verreyt verkoopt aan Johannes Jansen, vierman, land den Heesacker 3 lopense 14 roede. Verkoper aangekomen bij transport de dato 28-07-1746. Koopsom ƒ 72,-.

Johannes Jansen koopt een schuur vlakbij zijn huis en een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 257; 21-01-1768:
Hendrik Coopmans verkoopt aan Johannes Jansen, vierman een schuur in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde en ene einde de koper, andere einde de neere van de verkoper tot onder de balk, alwaar een stenen gevel onder gemaakt mag worden; land de Langenacker 3 lopense, hebbende deze akker het recht van wegen langs de Bergacker, neven Paulus Verberne. Dit recht blijft behouden aan de koper. Koopsom ƒ 215,-.

Zijn broer Francis Jansen, geboren te Asten op 09-07-1726, is paardenhandelaar in Venraij en wordt samen met hem ondervraagd in zake van een paardendief:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 216; 26-09-1768:
Francis Jansen, te Venroy en Johannes Jansen, alhier, lieden van eer en competente ouderdom. De eerste gearresteerd en de tweede geciteert om te getuigen. Zij verklaren ter instantie van Meester Gijsbert de Jong, drost, te Beek en Donk.
Francis Jansen verklaart dat, op 10 september, laatstleden, tegen de avond, aan zijn huis is gekomen, een persoon, Adriaan Jansen, zoals hij zich noemde en wonende te Geldrop en zes à zeven jaar te Gemert te hebben gewoond en geboortig te zijn van Bommel. Zijnde niet lang van postuur, redelijk gezet en rond van wezen en een enigszins vreemde spraak. Hebbende een donkere bruine miselaren rok aan en bij zich hebbende een roodachtig-bruin merriepaard. Hij heeft het paard op stal gezet en die nacht bij hem, comparant, geslapen. 's Morgens heeft die persoon aan hem, comparant, gevraagd of hij het paard wilde kopen. Waarop de comparant antwoordde: "Neen, maar ik heb wel een oud paard op stal staan, wilt gij daartegen ruylen, maar dat is dempig". Waarop die persoon zei: "Ja, dat wil ik wel doen", gaande samen naar de stal waar beide paarden werden gemonsterd, waarop de persoon voor zijn paard zes ducaten bij vroeg. Uiteindelijk werd een accoord gemaakt op zeven gulden en vrij gelag. Het is betaald geworden met twee Zeeuwse rijksdaalders en de rest klein geld. Daarna is deze vertrokken met de zwarte dikke ruin, oud van jaren. Later heeft hij, comparant, vernomen dat dat paard te Santbeek is geruild tegen een ander paard en dat laatste paard zou weer verkocht zijn te Vierlingsbeek. Francis Jansen verklaarde nog wel te hebben horen zeggen dat de voornoemde persoon in het land van Kuyk langs de deuren placht te lopen met een star alsdan aanhebbende een wit hemd.
Johannes Jansen heeft voornoemde Adriaan Jansen of Cristiaan Jansen gezien in de herberg van Luycas Smits, te Deurne, hij had bij zich een zwart ruin paard, oud zes à zeven jaar, hetwelk hij circa twee jaar geleden gekocht zou hebben op de Markt te Aarle, aan de deur van het huis van Jan Nooten. Dat die persoon dat paard, zijnde op weg van Deurne naar Venroy, tussen Deurne en de Hut, aan hem verkocht heeft (na in prijs gedaald te zijn van ƒ 50,- naar acht ducaten, vrij gelag en comptoir. Zij zijn samen naar Venroy gegaan waar de broer van hem, Francis Jansen, heeft betaald acht ducaten of ƒ 42,-. De persoon heeft de nacht en ook de volgende dag doorgebracht in het huis van Francis Jansen. Johannes Jansen verklaarde verder bij Luycas Smits gehoord te hebben dat die persoon het voorschreven paard had verkocht aan Antoni van Bommel.
Francis Jansen verklaart nog dat op de 14e van deze maand het door hem gekochte paard is teruggehaald door Goort Tonis van Santvoort, te Erp, bij wie het gestolen was.

Johannes Jansen neemt afscheid als vierman:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 34; 03-07-1770:
Johannes Jansen is bedankt als vierman. In zijn plaats is aangesteld Jan Peters van Bussel.

Johannes Jansen wordt daarna borgemeester, maar draagt de administratie op aan Balthazar Losecaat:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 36; 22-06-1771:
Hendrik Haasen en Johannes Jansen worden aangesteld tot borgemeester van Sint Jan 1771-1772. Johannes Jansen, welke absent was, is beëdigd op 10-07-1771. Tot setters worden benoemd Laurens Jelisse en Peter van Bussel.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 134 verso; 15-11-1771:
Hendrik Haasen en Johannes Jansen, borgemeesters, Sint Jan 1771-1772, komt het niet gelegen hun borgemeesterschap te dirigeren en te administreren. Zij dragen dit over aan Balthazar Losecaat voor het gewone collecteloon

In het huizenquohier over de periode 1751-1771 staat het huis op naam van Johannes Jansen en wordt het meestentijds ook door hem en zijn kinderen bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 94 Dorp Bewoners nummer 94 Dorp
1751 Johannes Jansen onbewoont
1756 Johannes Jansen Johannes Jansen
1761 Johannes Jansen Johannes Jansen en Helena Smulders
1766 Johannes Jansen en kinderen Johannes Jansen en kinderen en Heer Leenaards
1771 Johannes Jansen en kinderen Johannes Jansen en kinderen en Heer Leenaards

Johannes Jansen is op 03-11-1775 te Asten overleden en daarna worden voogden aangesteld over zijn kinderen en zij stellen een inventaris op en verkopen een deel van de onroerende goederen om de schulden te kunnen betalen:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 46 verso 26-02-1776:
Pieter Verberne, te Eyndhoven en Antoni Lomans worden aangesteld als voogden over Willem en Catrina, onmondige kinderen van wijlen Johannes Jansen en Catrina Lomans.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 95; 29-05-1776:
Gezien het request van Peter Verberne, te Eyndhoven en Antoni Lomans, voogden over Willem en Catrina, onmondige kinderen van wijlen Johannes Jansen en Catrina Lomans. Zij hebben de nalatenschap, samen met Godefridus Sauve getrouwd met Peternella, de zuster van de onmondigen, nagezien. Deze bestaat uit twee huizen, land en groes. De huisraad is provisioneel verdeeld om voor de onmondigen te bewaren en omdat Godefridus zijn aandeel zelf nodig had. Johannes Jansen heeft enige jaren met beesten, als anders, koopmanschap gedreven en de supplianten hebben onderzocht of ter dezer zake nog geld te ontvangen zou zijn. Zij hebben dit niet bevonden. Ook is in de boedel geen geld gevonden, wel schulden, voor meer dan ƒ 1000,-. De overledene kon niet schrijven zodat ook geen schuldboek of aantekeningen zijn gevonden wat ten voordele of nadele van de boedel staat. Ook zijn alle pretenties ten laste van de boedel nog niet ontvangen. Om voorschreven redenen is de inventaris nog niet gepasseert kunnen worden. Omdat de supplianten geld nodig hebben om de schulden te betalen stellen zij voor om het huis, land en groes bewoond door Hendricus Verheyen te verkopen. Godefridus Sauve en zijn vrouw, zijn hiertoe ook genegen evenals de naaste vrienden, Francis Jansen, Goort en Pieter Lomans. Zij verzoeken om toestemming. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 83 verso; 14-05-1776:
Inventaris opgemaakt door Pieter Verberne, te Eyndhoven en Antonis Lomans, als voogden van Willem en Catrina, onmondige kinderen wijlen Johannes Jansen en Catrina Lomans. De inventaris is mede opgemaakt door Godefridus Sauve, chirurgijn, getrouwd met Peternella Janse, zuster van de onmondigen. Ieder is voor 1⁄3e deel erfgenaam.
Vaste goederen: huis, schuur, stal en hof in het Dorp 1 lopense, ene zijde Francis van Hout cum suis, andere zijde weduwe Michiel Coolen cum suis, ene en andere einde de straten; land den langen Logtenacker; den Cantersacker 2½ lopense; land op de Logten 1 lopense 40 roede; land op de Logte neven: Willem Verberne en Willem van Dijk 3 lopense; hooiveld aan het Laarbroek 6 lopense; groes het Berglinder 1½ lopense; den grooten Heesacker 3 lopense 40 roede; het Fransmansvelt 4 lopense; den Heesacker 2 lopense; den Dries neven de straat en Pastorye 2 lopense; groes Peer Jan Aartsvelt 1½ lopense; huis en hof aan de Kerk 1 lopense; land in de Beckers 1 lopense; land het Neutje 2 lopense; een akker op en in den Berg op het quohier in twee percelen den Berg en Hoogenacker genaamd samen aaneengelegen 5 lopense; land agter Jan Liesen 2 lopense; den Langenacker tusschen de Weege 2½ lopense; land het Venneke 3 copse; groes Mie Koolevelt int Root 4 lopense; groes Cantersvelt int root 4 lopense; den Rootsenbeemt 3 lopense; groes in de Engelsebeemden 2½ lopense; land agter het Clooster te Ommel 1½ lopense.
Roerende goederen: zeer veel en maakt rijke indruk.
Fridus Sauve had zijn aandeel voor zichzelf zeer nodig en de onmondige kinderen al vroeger verzocht om niet te verkopen het is nu in drie delen verdeeld. Onder andere vijf bedden; 35 lakens; 33 servetten; 14 handdoeken; respectievelijk 51 en 41 el linnen; 33 borden; 19 schotels; tin- en aardewerk; pinten en kommetjes; koperwerk diverse ketels, kandelaars, lantaarns en comforen; ijzerwerk vuurgereedschap, ketels en pannen; porcelein, Delftsaardewerk; houtwerk, 13 stoelen, een paardezadel, dekklederen, huishorloge.
Uitstaande gelden:

Een obligatie ten laste van de weduwe Jan Aart Smits de dato 10-12-1761 Asten ƒ 475-00-00
Intrest over deze obligatie ƒ 15-00-00
Een obligatie ten laste van Peter Hoeben ƒ 200-00-00
Intrest over deze obligatie ƒ 7-00-00
Huurgelden van Hendrik Verheyen 56 vat rogge ƒ 43-12-00
Een obligatie ten laste van Antonius van Bree ƒ 100-00-00.
Totaal ƒ 840-12-00
Schulden ten laste van de boedel:
Jan Verberne, als timmerman ƒ 21-03-08
Joost Buckums, als voerman ƒ 4-10-00
Antoni Lomans, wegens geleverd brood ƒ 40-4-8 minus ontvangst ƒ 13-4-0 ƒ 27-00-08
Francis van de Loverbosch ƒ 13-08-00
Peter Roymans, te Venroy ƒ 9-03-02
Joseph Reyskey, kleermaker ƒ 9-02-00
Sporenberg, president, te Woensel ƒ 9-07-00
Het borgemeestersboek van Losecaat ƒ 43-01-08
Wegens verkochte goederen op Voordeldonk de dato 10-12-1761 ƒ 9-00-00
Nog van transportjura de dato 18-12-1770 ƒ 4-14-00
Francis Smits als borgemeester, 1769 ƒ 12-05-04
Antoni van Gog, te Someren, als timmerman ƒ 6-03-00
Jacobus Smits, als kuyper ƒ 2-16-00
Mattijs van Bussel, als brouwer en metselaar ƒ 17-05-00
Gijskens, te Venroy, wegens geleverde winkelwaren ƒ 78-16-00
Mevrouw Mielet, wegens geleverde wijn ƒ 17-10-00
Peter Lomans ƒ 90-06-02
Mattijs Herings, bakker ƒ 2-11-00
Gerrit van Riet, kleermaker ƒ 26-11-4 en van wijn ƒ 3-00-0 ƒ 29-11-04
Wilhelmus Bruynen, wegens geleverde winkelwaren ƒ 101-15-14
Antoni Fransen ƒ 33-14-08
Antoni Fransen ƒ 190-08-04
Weduwe Willem van den Eerenbeemt ƒ 2-00-00
Francis Hoefnagels ƒ 3-00-00
Jan Verkuylen ƒ 2-10-06
Casper Heus, als wever ƒ 7-11-00
Kinderen Verhoysen ƒ 86-17-00
Er is echter door Johannes Jansen hop en tarwe aan hen geleverd -ƒ 86-17-00
Goort Lomans, mulder, grootvader van de onmondige kinderen ƒ 835-19-14
Totaal ƒ 1584-08-83

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 59; 01-07-1776:
Peter Verberne, te Eyndhoven en Antoni Willem Lomans als voogden over Willem en Catarina, onmondige kinderen van Johannes Jansen en Catarina Lomans, Godefridus Sauve, chirurgijn getrouwd met Petronella Jansen, zuster van de twee kinderen. Zij verkopen, ieder voor 1⁄3e deel, aan:

Jacobus van Riet land in de Beckers 1 lopense en land het Neutje 2 lopense ƒ 17-10-0
Marcelis Peter van Bussel, te Someren land op en in den Berg 2 percelen 5 lopense ƒ 105,-
groes Jan Aartsvelt 1½ lopense ƒ 75,-
Jacobus Losecaat land agter Jan Liesen 2 lopense ƒ 22,-
land de Langenacker tusschen de Weege 2½ lopense en land het Venneke 3 copse ƒ 36,-
Antoni Timmermans land den Heesacker 2 lopense ƒ 84,-
groes Mie Koolevelt 4 lopense ƒ 110,-
den Rootsenbeemt 3 lopense ƒ 79,-
Jan Francis Timmermans Cantersvelt in het Root 4 lopense ƒ 108,-
Goort Lomans, molenaar, groes aan het Laarbroek, zijnde de helft 3 lopense ƒ 100,-
Willem Goris, te Ommel, groes in de Engelsebeemden 2½ lopense ƒ 43,-
Zij verkopen aan Jan Canters, te Ommel land agter het Clooster 1½ lopense ƒ 59,-
Totaal ƒ 838-10-0

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 72 verso; 30-11-1776:
Peter Verberne, te Eyndhoven en Antoni Lomans, voogden over Willem en Catarina, onmondige kinderen van wijlen Johannes Jansen getrouwd geweest met Catarina Lomans, Godefridus Sauve getrouwd met Petronella Jansen. Zij verkopen aan Margrita Smits weduwe Peter Troeyen huis, schuur, stal en hof in het Dorp 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Lillie; een hoekje in den Berg agter Francis Verberne 1 copse. Koopsom ƒ 325,-.

Het huis wordt verhuurd aan Godefridus Sauvé, getrouwd met Petronella Jansen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 149; 27-09-1777:
Antoni Lomans, te Asten en Pieter Verberne, te Eyndhoven als voogden over Catarina Jansen, Willem Jansen, meerderjarige jongeman, te Westweesel, Godefridus Sauve getrouwd met Petronella Jansen. Elk eigenaren voor 1⁄3e deel van de hierna te noemen goederen.
De voogden en Willem Jansen verhuren aan Godefridus Sauve hun 2⁄3e deel in huis, schuur, stallen en hof in het Dorp, waar Sauve is wonende, met het groes en land. Huurtermijn 6 jaar. Huurprijs ƒ 75,- per jaar voor het geheel, dus voor Sauve ƒ 50,- per jaar. Lands- en dorpslasten voor de eigenaren.

De voogden maken de rekeningen op:

Asten Rechterlijk Archief 152; 27-09-1777:
Rekening, bewijs en reliqua van Antoni Lomans, alhier en Pieter Verberne, te Eyndhoven als voogden over Willem en Catarina, onmondige kinderen van Johannes Jansen en Catarina Lomans, beiden overleden.
Ontvangsten: de rendanten hebben samen met Godefridus Sauve getrouwd met Petronella, dochter Johannes Jansen, die met de onmondigen erfgenamen zijn, op 14-05-1776, een inventaris opgemaakt. Aan de hand daarvan zijn de roerende goederen in drie gelijke delen verdeeld te weten 1⁄3e deel voor de vrouw van Souve en 2⁄3e deel voor de onmondigen te bewaren, omdat deze binnen enige jaren volwassen zullen zijn. In het sterfhuis waren geen geld of schuldboeken aanwezig. Waardoor men niet wist wat te ontvangen of te betalen stond. Omdat ze toch aanmaningen kregen van betalingen te doen, zijn de rendanten en Souve overeengekomen om te verkopen een huis en verscheidene percelen land en groes. Na autorisatie van het College de dato 29-04-1776 is de verkoping gehouden. De totale opbrengst was ƒ 1245-00-00 waarvan 1⁄3e deel, ƒ 415-00-00, voor voornoemde Souve. Dus voor de onmondigen ƒ 830-00-00. Peter Hoeben heeft nog ƒ 12-00-00 betaald voor intrest van ƒ 250-00-00, zijnde 1776-1777. Hier dus ƒ 8-00-00. Hendricus Verheyen heeft nog huur te betalen memorie en weduwe Jan Aarts, nog intrest te betalen van geld dat zij van Souve ontvangen heeft memorie. De huur van Souve, deze moet nog verrekend worden memorie. Totaal ƒ 838-00-00.
Uitgaven: Willem Jansen, intussen mondig, is bij de controle present geweest.

Gerrit van Riet, kleermaker, voor verdiensten en wijn 1772-1776; quitantie 1 ƒ 29-11-04
Gerrit van Riet van geleverde wijn een half anker ƒ 6,-.
De wijn werd door Mielet aan van Riet geleverd; quitantie2 ƒ 17-10-00
Joseph Reyskey, kleermaker; quitantie 3 ƒ 9-02-00
Joost Buckums, 2x Helden en 1x naar Helmond geweest met paard en kar; quitantie 4 ƒ 4-10-00
Aan de Heer Lambertus van de Mortel, kapelaan ƒ 2-02-00
Joost Spoorenberg, president, te Woensel, wegens geleverde glazen, botertobbe en tinnen schotels; quitantie 5 ƒ 9-07-00
Mattijs van Bussel, levering van bier en boter, werken aan het huis; quitantie 6 ƒ 17-05-00
Antoni Lomans, in twee quitanties wegens het leveren van brood en verschotten ƒ 40-04-08 waarvan ontvangen van Peter Hoeben ƒ 13-04-00 blijft over ƒ 27-00-08
Aan Nol en Francis van Hoek, voor arbeid ƒ 3-18-00
Jan Bore, voor het dekken van de schuur ƒ 2-05-00
Arnoldus Smits, voor weefloon ƒ 8-13-00
Huur van Willem Verhaseldonk ƒ 79-00-08
Pieter Lomans met de kar naar Nederweert en Helden geweest ƒ 2-08-00; wegens gras geleverd ƒ 8-00-00; de heg geschoren, tweemaal ƒ 0-12-00; de huur van een veld 3 jaar ƒ 31-00-00; 20 beesten meegenomen van Oploo naar Lieshout, verteer en onkosten ƒ 90-06-02. Liquidatie gemaakt, zodat hij ontvangt met uithouding geld van de 'Kompany'; quitantie 8 ƒ 40-00-00
Wilhelmus Bruynen, wegens geleverde winkelwaren 1770-1775; quitanties 9 en 10 ƒ 105-16-06
Adriaan van Duuren, voor smidswerk ƒ 1-08-00
Weduwe Willem van den Eerenbeemt, voor geleverde kalk; quitantie 11 ƒ 2-00-00
Matijs Herings, bakker; quitantie 12 ƒ 2-00-00
Jan Verberne, timmerman gewerkt aan het huis van Paulus van Gerven ƒ 18-15-00 en andere werkzaamheden ƒ 12-09-00 rest nog volgens quitantie 13 ƒ 21-16-00
Jacobus Smits, kuyper; quitantie 14 ƒ 2-00-00
Jan Verkuylen, smid; quitantie 15 ƒ 3-02-00
Quitanties 16 en 17 zijn voor borgemeesters en verpondingscollecteurs ƒ 35-01-04
Catarina van Hugten, dienstmeyt ƒ 5-00-00
Hendrik Verhees, wegens geleverd hout ƒ 2-00-00
Weduwe Hendrik van Hugten, wegens geleverd hout; quitantie 18 ƒ 6-00-00
Jan Aart Smits, metselaar, in het maken van de schouw; quitantie 19 ƒ 1-01-00
Hendrik Knapen, glaszetter; quitantie 20 ƒ 2-16-00
Nicasius Simonis, smid; quitantie 21 ƒ 3-07-00
Maria Lomans wegens geleverd groenstoff en say; quitantie 22 ƒ 9-03-00
De vrouw van Peter Gijskens, te Venroy wegens geleverde stoffen; quitantie 23 ƒ 2-03-00
Willem Jansen, met het sterven van zijn vader, vijf flessen wijn gedronken à ƒ 3-00-00. Totaal in Cleefs geld ƒ 127-18-02 en in Hollands geld ƒ 63-19-03
Cijns betaald over de verkochte goederen op Voordeldonk, alsmede van het huis in het Dorp, zijnde over 1775 en 1776 ƒ 0-07-12; quitantie 24 ƒ 5-11-12
Bij liquidatie met Francis van de Loverbosch specificatie uitbetaald; quitantie 26 ƒ 6-10-00
Jan van Bussel, metselaar, gewerkt aan het huis van Hannes Jansen; quitantie 28 ƒ 2-04-00
Arnoldus Lenart quitantie van ƒ 600,- ƒ 127-00-00
Kosten in het verkopen van het huis aan de weduwe Peter Troeyen ƒ 6-10-00
Martinus Stevens, levering van hout ƒ 3-05-00
Jan Willem Coolen, levering van 1600 dekbanden ƒ 1-06-12
Pieter van Moorsel, te Helmont, voor het leveren van een paar tinnen kandelaars en het omwisselen van oude turf; quitantie 31 ƒ 5-10-00
Jacobus Losecaat voor zijn administratiekosten; quitanties 32 en 33 ƒ 116-00-00
Maria Verhoysen weduwe Jan Tijssen het overgrote deel is bier levering, wit bier, lucks bier, half bier, half luckx, klijn bier verder vlas, erwten, wijn, hop en gruit; quitantie 34 ƒ 65-11-00
Antoni Fransen levering 1760-1776 bier, textiel, winkelwaar, reisgeld; quitantie 35 ƒ 220-00-00
Totaal
Waarvan 2⁄3e deel is
ƒ 1094-14-10
ƒ 729-18-04.

Narekening Jan Hoefnagels, op 23-11-1776, als deze in Waalwijk ging wonen. De uitgaven hebben bedragen ƒ 887-16-04. De ontvangsten zijn geweest ƒ 838-00-00 ƒ 49-16-04.

Bij de erfdeling enkele jaren later, komt het huis toe aan Catharina Jansen en de huurder Godefridus Sauve heeft een naastgelegen huis gekocht:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 235; 21-02-1780:
Godefridus Sauve, chirurgijn getrouwd met Pieternella Jansen, Catarina Jansen, te Weert, Willem Jansen. Zij verdelen de goederen nagelaten door wijlen hun ouders Johannes Jansen en Catarina Lomans.
1e lot krijgt Catarina huis, stal, schuur en een klein huisje met de schop en hof in het Dorp 1 lopense, ene zijde weduwe Francis van Hout en de kinderen Antoni Bluyssen, andere zijde Wilhelmus Bruynen en Meester Sauve, ene en andere einde de straat; den Heesacker 3 lopense 14 roede. Belast met de helft van ƒ 0-5-0 per jaar aan het Gemene Land. Verponding ƒ 4-03-8 per jaar. Bede ƒ 0-16-4 per jaar.
2e lot krijgt Willem de lange Logteacker 1½ lopense; land Cantersacker 2½ lopense; een acker op de Logte 1 lopense 40 roede; een acker op de Logte 3 lopense; groes het Bergslinder; Vransmansvelt 4 lopense; Jan Muldersdries 3 lopense 32 roede. Belast met de helft van ƒ 0-5-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 5,- per jaar aan de Kempenaar uit de Muldersdries; ƒ 1-10-0 per jaar aan de Kempenaar. Verponding ƒ 7-11-0 per jaar. Bede ƒ 1-17-8 per jaar.
3e lot krijgt Godefridus Sauve ƒ 400,- à 3% hierop is gelost ƒ 75,- ten laste van de goederen Jan Aart Smits, op Voordeldonk, nu zijn weduwe en kinderen schepenbrief de dato 10-12-1761.

Er wordt afgerekend met de voogden van Catharina en Willem:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 237; 21-02-1780:
Willem Jansen, alhier en Catarina Jansen, te Weert, zijn meerderjarig geworden. Zij hebben afgerekend met hun momboiren, Pieter Verberne, te Eyndhoven en Antoni Lomans en bedanken hen voor de bewezen diensten.

De kinderen verkopen nog een hooiveld aan hun grootvader, Godefridus Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 180; 02-05-1781:
Godefridus Sauve getrouwd met Petronella Jansen, Willem Jansen en Catarina Jansen, te Weert. Zij verkopen aan Goort Lomans, molenaar de helft van een hooiveld aan het Laarbroek 3 lopense. De andere helft is van de koper. Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders. Koopsom ƒ 25,-.

Bij het overlijden van hun grootvader, ontvangen de kinderen nog een klein bedrag:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 63; 13-03-1782:
Goort Lomans, aan de Moolen, onpasselijk, testeert. Alle voorgaande makingen vervallen. De testateur legateert aan de drie kinderen van zijn overleden dochter, Catarina getrouwd geweest met Johannes Jansen te weten Peternella getrouwd met Godefridus Sauve, chirurgijn, Catarina Jansen en Willem Jansen met het uytzetsel als hun ouders hebben gehad tesamen een som van ƒ 550,- waarvan af zal moeten hetgene hun ouders reeds uit de boedel gehad hebben ƒ 534-6-0, dus rest te voldoen ƒ 15-14-0.

Catharina Jansen is in de tussentijd getrouwd met Gerardus Vermeulen en woont in Bree (B). Zij verkoopt het huis aan Elisabeth van den Boer:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 12; 13-01-1783:
Gerardus Vermeulen getrouwd met Catarina Jansen, te Bree, verkoopt aan Elisabet de Boer, te Someren een huis met achterhuiske en stal met schuur en hof in het Dorp 1 lopense, ene zijde weduwe Francis van Hout en Jan Bruystens, andere zijde Wilhelmus Bruynen, ene en andere einde de straat; land den Heesacker 3 lopense 14 roede. Verkoper aangekomen bij versterf van zijn schoonvader en deling de dato 21-02-1780. Koopsom ƒ 1130,-.

In het huizenquohier over de periode 1776-1781 zijn eerste de kinderen van Johannes Jansen eigenaar en wordt het huis bewoond door Godefridus Sauvé. Na de erfdeling is Catharina Jansen eigenaar en verhuurt het huis aan doctor Daals:

Jaar Eigenaar nummer 94 Dorp Bewoners nummer 94 Dorp
1776 kinderen Johannes Jansen Godefridus Sauvé
1781 Catharina Jansen de Heer Doctor Daals

Cornelis Josephus Daals heeft eerder in de huidige Julianastraat gewoond (zie Julianastraat 2). Hij is geboren te Aarschot (B) rond 1740 als zoon van notaris Philippus Jacobus Daels en Anna Catharina Verloey. Cornelis Josephus Daals heeft zich op 20-01-1760 ingeschreven bij de universiteit van Leuven voor een studie medicijnen. Hij is op 23-10-1768 te Asten getrouwd met Petronella Fransen Voermans, geboren te Asten op 17-02-1743 als dochter van Antoni Fransen Voermans en Anna Cornelis Tielemans (zie Markt 14 en 16):

01c

Het gezin van Cornelis Josephus Daals en Petronella Fransen Voermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Jacobus Asten 17-05-1770 doopgetuige is vader
Philippus Jacobus Daels
2 Anna Catharina Asten 27-11-1775 Aarschot (B) ±1800
George Jean de Neef
Aarschot (B) 22-05-1807 doopgetuige is moeder
Anna Catharina Verloey
3 Franciscus Antonius Asten 27-06-1778 doopgetuige is zus
Anna Maria Daels
4 Wilhelmus Jacobus Asten 24-12-1780 Aarschot (B) 24-02-1813
Jeanne Dymphne Borrens
doopgetuige is broer
Wilhelmus Jacobus Daels
5 Cornelius Josephus Asten 12-02-1783 Kind Asten 22-01-1784 doopgetuige is broer
Wilhelmus Jacobus Daels

Cornelis Josephus Daals verhuist na 1785 naar Aarschot (B) krijgt later nog een flinke erfenis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 126; folio 63; 03-01-1787:
Guilielmus Jacobus Daals, secretaris, te Arschot, als lasthebber van Meester Cornelius Josephus Daals, licentiaat in de medicijne getrouwd met Petronella Fransen, actueel ingezetene van Arschot. Lastgeving de dato 20-12-1786, notaris te Arschot, Theodorus Sengers getrouwd met Antonetta Fransen, Francis Fransen, te Strijp onder Leende. Kinderen en erven van wijlen Anthony Fransen getrouwd geweest met Anna Thielemans. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Cornelis Josephus Daals ƒ 2500,- te betalen door de ontvanger van het tweede lot; een schepenobligatie van ƒ 300,- à 3% ten laste van Dirk Dielis van Helmont; een obligatie van ƒ 75,- à 3% ten laste van Goort Coolen, te Someren.

De koper van het huis, Elisabeth van den Boer, is geboren te Woensel op 16-12-1758 als dochter van Johannes van den Wittenboer en Helena Loomans (zie ook Molenweg 23). Zij is op 02-02-1783 te Asten getrouwd met Johannes Janse Timmermans, geboren te Asten op 29-05-1750 als zoon van Johannes Jan Timmermans en Maria Thomas Cuypers Verhaseldonck (zie Emmastraat 40 tot en met 44):

01d

Voor zover bekend hadden Johannes Janse Timmermans en Elisabeth van den Boer samen geen kinderen. Johannes Janse Timmermans ontvangt het smidsgereedschap en een geldbedrag uit de erfenis van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 143; 28-06-1783:
Jan Janse Timmermans, Tomas Jansen Timmermans, Francis Antoni Lomans getrouwd met Maria Jansen Timmermans. Kinderen en erven van Jan Timmermans en Maria Tomas, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
2e lot krijgt Jan al het smitsgereetschap met het ijzer, schuldboek enzovoorts; ƒ 430,-, uit te keren door het eerste lot Tomas Jansen Timmermans.

Johannes Janse Timmermans koopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 75 verso; 09-11-1791:
Gerrit Bakens, Jan Bluyssen getrouwd met Anna Maria Bakens, Antony van Hoek getrouwd met Johanna Bakens. Zij verkopen aan Jan Janse Timmermans land den Olieakker 3 copse, het perceel is tiendvrij. Koopsom ƒ 110,-.

Johannes Janse Timmermans vertegenwoordigt hier zijn schoonmoeder Helena Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 159 verso; 04-07-1793:
Johannis Loomans, te Westweesel, Oostenrijks Braband, Cornelis Purenmaals weduwnaar Cornelia Loomans mede als testamentair voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Cornelia Loomans, te Baarle Hertog, Jan Janse Timmermans namens Helena Loomans, weduwe Jan van den Boer, te Woensel, zijn aangetrouwde moeder, Anthony Goort Loomans voor zichzelf alsmede en met en beneffens hem Antony Willem Loomans als voogden over het onmondige kind van Jan Clevas en wijlen Maria Loomans. Zij verdelen de nagelaten goederen van de Eerwaarde Heer Petrus Loomans, pastoir, te Hoogerheyde en bij Joost Loomans gewoond hebbende en overleden, alhier.
Op 22 november 1792 zijn reeds enige percelen publiek verkocht.
3e lot krijgt Helena Loomans, weduwe Jan van den Boer land de Leenakker 1 lopense 13 roede; groes het Leenveltje 1 lopense 35 roede, zijnde leenroerig aan het Huis van Asten; groes in de Swartbroeken 2 lopense 48 roede. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het laatste lot ƒ 4-19-0.

Dit betekent dat de eerder genoemde verkoopster Catharina Jansen familie was van Elisabeth van den Boer. Dit heeft te maken dat hun moeders beide dochters waren van grootvader Godefridus Loomans. We gaan deze familierelatie hier verder onderzoeken:

Godefridus Wilhelmus Loomans is geboren te Asten op 29-04-1702 als zoon van Wilhelmus Loomans en Helena Peeters Francen. Hij is als molenaar op 21-05-1725 te Asten getrouwd met Maria Manders, geboren te Asten op 09-06-1708 als dochter van Cornelius Manders en Catharina Conincx:

01e

Het gezin van Godefridus Wilhelmus Loomans en Maria Manders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 07-01-1726 Asten 15-11-1750
Johannes Martinus Jansen
Asten 01-06-1755
2 Petrus Someren 15-07-1727 Kind Someren 20-04-1731
3 Judocus Someren 27-11-1728 Ongehuwd Asten 18-11-1789
4 Wilhelmus Someren 04-04-1730 Kind Someren 23-10-1730
5 Petrus Someren 13-03-1732 Pastoor Hoogerheide 14-03-1785
6 Maria Helena Someren 05-01-1734 Asten 22-01-1758
Johannes van den Boer
Woensel 24-08-1793
7 Wilhelmus Someren 27-10-1735 Kind Asten 19-07-1753
8 Maria Elisabeth Someren 16-02-1737 Asten 15-07-1770
Johannes Cleophaas
Herten 30-08-1781
9 Cornelia Someren 17-08-1738 Kind Someren 03-10-1739
10 Franciscus Asten 31-07-1740 Kind Asten ±1740
11 Cornelius Asten 09-02-1742 Kind Asten 26-04-1743
12 Johannes Asten 13-07-1743 ±1770
Antonia Catharina Smits
Bergen op Zoom 05-10-1814
13 Cornelia Catharina Asten 08-01-1746 Asten 18-02-1776
Hendricus Bruijnseels
±1780
Cornelis Purnaals
Brecht (B) 21-02-1788
14 Franciscus Asten 29-04-1749 Kind Asten 01-02-1755
15 Antonius Severinus Asten 31-12-1751 Roermond 14-08-1780
Maria Josepha Pellemans*
Nuenen 17-04-1788
Anna Catharina Sengers
Asten 26-09-1815

* Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht 29-1780-20 foto 2258, Roermond 12-08-1780:
Brief van A. van den Steenwegh vice-pastoor van Roermond als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen Antonius Lomans parochiaan van Asten, bisdom Den Bosch en Maria Josepha Pellemans parochiane van Roermond.

Uit bovenstaande gezinsreconstructie blijken de familieverbanden tussen de familie Jansen, de molenaarsfamilie Loomans en de familie van den Boer, die ook van den Wittenboer wordt genoemd.

Maria Manders is op 06-03-1779 te Asten overleden en Godefridus Wilhelmus Loomans is te Asten op 11-09-1782 overleden.

Johannes Janse Timmermans heeft voor zijn schoonmoeder Helena Loomans en zwager Wilhelmus van den Boer nog geld ontvangen uit de erfenis van pastoor Petrus Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 163; 04-07-1793:
Jan Janse Timmermans heeft voor zijn schoonmoeder, Helena weduwe Jan van den Boer, ontvangen ƒ 200,- en voor Wilhelmus van den Boer ƒ 50,-. Voor Antony Goort Loomans ƒ 50,-, beneffens Cornelis Purnaals ƒ 100,- de eerste ten bate van Catharina, dochter Godefridus Sauve en de ander voor zijn zoon, Hendrikus Bruynseels verwekt bij Cornelia Loomans. En dit alles uit handen van Johannes Loomans als executeur testamentair van de Heer Petrus Loomans, in leven pastor, te Hoogerheyde de dato 21-02-1785.

Johannes Janse Timmermans en zijn broer Andries worden borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 111; 05-03-1795:
Andries Timmermans en Jan Janse Timmermans zijn aangesteld als borgemeesters, 1795. Tot setters zijn benoemd Willem Hoebergen en Jan Dirk Martens.

Johannes Janse Timmermans koopt nog een stuk land in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 75; 31-08-1795:
Johannes van Brussel, te Tongelre, verkoopt namens Antonie Voermans aan Jan Janse Timmermans land den Berg een deel van het Aangelag 2 lopense 23 roede. Koopsom ƒ 190,-.

De Astense burgers kiezen Johannes Janse Timmermans als armmeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 116; 06-10-1797:
Door de stemgerechtigde burgers zijn Jan Willem Kolen en Jan Janse Timmermans, beiden gegoed en geërft gekozen om voor de tijd van drie jaar vanaf juni 1797 te fungeren als armmeesters.

Johannes Janse Timmermans bezit een van de drie voornaamste café's in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-10-1800:
Ik, Hermanus Gerardus Roosen, vorster te Asten, heb namens Francis Jansen, te Weert, behoorlijk aangezegd in de drie voornaamste herbergen, alhier te weten Mathijs Heerings, Jan Janse Timmermans en Marcelis van Bussel of er iemand borg wilde zijn voor de kosten. Ik heb daartoe niemans willig bevonden, daartegen geprotesteerd.

Johannes Janse Timmermans en zijn broer Andries worden als schepen van Asten aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 6; 19-04-1803:
Tot schepenen van Asten zijn aangesteld Andries Timmermans, Adriaan van Dueren, Jan Janse Timmermans, Gerrit Verberne, Joost van Hugten, Pieter van der Laak en Pieter Kanters.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Johannes Janse Timmermans eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 94 Dorp Bewoners nummer 94 Dorp
1798 Jan Janse Timmermans Jan Janse Timmermans
1803 Jan Janse Timmermans Jan Janse Timmermans

Johannes Janse Timmermans stelt zich samen met zijn zwager Wilhelmus van den Boer borg:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 233 verso; 24-07-1804:
Simon van Hapert, te Woensel, is schuldig aan Jacobus Johannes Godefridus Ernest, notaris, te Eyndhoven ƒ 1000,- à 5%. Borgen: Willem van den Boer, te Woensel, Jan Timmermans, te Asten. Schepenen Eindhoven.

Johannes Janse Timmermans heeft nog een flinke schuld:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 236; 16-03-1805:
Jan Timmermans, te Asten, is schuldig aan Johannes Antonius Nuyts, koopman, te 's Hertogenbosch ƒ 800,- à 5%. Schepenen 's Hertogenbosch.

Elisabeth van den Boer is op 31-03-1814 te Asten overleden en Johannes Janse Timmermans is te Asten op 13-06-1825 overleden.

Het huis is in 1814 al in bezit gekomen van nicht Joanna Maria Timmermans, geboren te Schijndel op 26-03-1770 als dochter van Antonie Timmermans en Johanna Adriana Smits. Zij is op 20-02-1803 te Asten getrouwd met Theodorus van Lieshout, geboren te Nuenen op 27-12-1763 als zoon van Theodorus van Lieshout en Maria Houbraecken.

Na zijn overlijden te Nuenen op 26-06-1813 is Joanna Maria Timmermans op 30-09-1814 te Nuenen getrouwd met medicijnen doctor Johannes Martinus Cuijten, geboren te Tongelre op 27-03-1781 als zoon van Martinus Cuijten en Clara de Louw:

02

Johannes Martinus Cuijten ruilt dit huis met het huis van Petrus Jan Coolen aan de huidige Prins Bernhardstraat (zie Prins Bernhardstraat 23):

Notarieel Archief 46-91 Asten 31-12-1823:
Johannes Martinus Cuijten medicus docter en Pieter Janse Coolen, logementhouder ruilen een huis, stal en hof, ene zijde kinderen Martinus van Bussel, andere zijde Joost Hoebergen. Pieter Janse Coolen geeft over huis, hof en brandhuis, ene zijde en andere zijde Hendrik Verberne.

Petrus Jansen Coolen houdt daaraan nog een schuld over en gebruikt zijn huis als onderpand:

Notarieel Archief 47-98 Asten 20-01-1824:
Pieter Janse Coolen logementhouder is schuldig aan Martinus Johannes Cuijten ƒ 500,- als borg een woonhuis, stalling en hof groot 8 roede 28 el, ene zijde kinderen Martinus van Bussel, andere zijde Joost Hoebergen.

Pieter Jansen Coolen is geboren te Asten op 05-04-1784 als zoon van Jan Willem Coolen en Johanna Jansen de Laet (zie Voormalig huis G537). Hij is op 13-05-1810 te Asten getrouwd met Allegonda Antonie Leenen, geboren te Asten op 03-08-1780 als dochter van Antonie Peter Leenen en Isabella Jan Vervoordeldonk (zie Voormalig huis C763):

03

Het gezin van Pieter Jansen Coolen en Allegonda Antonie Leenen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Isabella Johanna Asten 21-05-1811 Ongehuwd Asten 24-11-1873 zie Koningsplein 8
2 Johannes Antonius Asten 24-03-1813
3 Johanna Maria Asten 23-04-1815 Geldrop 31-12-1863
Godefridus Verhoeven
Asten 20-03-1900
4 Antonius Johannes Asten 26-05-1818 Ongehuwd Asten 23-08-1852
5 Wilhelmus Jacobus Asten 24-03-1821 Asten 29-05-1850
Joanna Maria Wilbers
Asten 06-01-1857 zie Voormalig huis G503
6 Petrus Jacobus Asten 25-07-1824 Asten 16-06-1854
Anna Catharina van de Mortel
Asten 12-05-1903 zie Koningsplein 2

Pieter Jansen Coolen gebruikt het huis, vermoedelijk als sinds 1810, als logement met de naam "De drie kronen" en in de Journal de la province de Limbourg van 07-01-1824 wordt het logement van P. Coolen gebruikt voor verkoop van landgoederen in Vlierden:

04

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op zijn naam:

Kadaster 1811-1832; G521:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 80 el, het Derp, klassen 1.
Eigenaar: Piet Jan Coolen.

05

06

Nogmaals stelt Pieter Jan Coolen zijn huis als borg:

Notarieel Archief 84-11; 14-01-1841:
Pieter Jan Coolen heeft een schuld aan Antonie Bluijssens, als borg een huis, schuur en erf de Drie Kroonen geheten in sectie G521, groot 05 roede 80 el, tuin G522.

Pieter Jansen Coolen is op 08-05-1842 te Asten overleden en Allegonda Antonie Leenen is te Asten op 13-05-1847 overleden. In de krant de Noord Brabander van 18-11-1847 verkopen de kinderen het huis.

07

Op basis van de huizingnummers in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wordt het huis bewoond door Gerardus Theodorus Johannes Docters, geboren op 07-04-1826 te 's-Hertogenbosch als zoon van Gerardus Jacobus Docters en Catharina Cornelia Prinsen. Hij is als logementhouder te Someren op 28-11-1855 getrouwd met Magdalena Maria Schoonhoven, geboren op 01-06-1833 te Someren als dochter van Willem Schoonhoven en Johanna Kuijpers. Het huizingnummer is dan A93:

08

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-03-1862 de sollicitatie van Gerardus Docters voor de functie van commies in 's Hertogenbosch. Hij is uiteindelijk in 1867 naar Limburg verhuisd en op 28-08-1898 te Grathem overleden.

09

Het huis is overgenomen door bakker Franciscus Josephus Hoefnagels, geboren op 14-07-1839 te Asten als zoon van Leonardus Hoefnagels en Lucia Driessen. Hij woont eerst met dienstmeid, knechten en inwonende veearts in het huis. Franciscus Josephus Hoefnagels is op 20-05-1869 te Asten getrouwd met Anna Catharina Hubertina Beeren, geboren te Heijthuijsen op 03-03-1845 als dochter van Paulus Dominicus Beeren en Mechtildis Benders. Ook over de periode 1869-1879 woont Franciscus Josephus Hoefnagels met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer A136:

Vanaf 1873 is vanuit A101 (zie Voormalig huis G491) inwonend kleermaker Christiaan Peeters, geboren te Zevenaar op 23-08-1790 als zoon van Jacobus Peeters en Everdina Bodde. Hij is sinds 20-11-1838 weduwnaar van Maria van Lierop, geboren te Vlierden op 27-01-1791 als dochter van Willem van Lierop en Helena van den Hurk, met wie hij op 21-05-1830 te Asten getrouwd was. Ook zijn zoon Hendrikus Peters, geboren te Asten op 09-10-1823, en diens gezin woont in het huis. Hendrikus Peters is als kleermaker op 25-02-1859 te Asten getrouwd met Maria Lucas, geboren te Someren op 09-01-1827 als dochter van Willem Lucas en Maria Hurkmans. Hendrikus Peeters is op 21-05-1875 te Asten overleden en Christiaan Peeters is op 24-08-1875 te Asten overleden en Maria Lucas verhuist met de kinderen naar een ander huis in het dorp (zie Prins Bernhardstraat 53).

In 1879 breekt er brand uit in de bakkerij van Franciscus Josephus (Jos) Hoefnagels, zoals bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-07-1879:

Ook over de periodes 1879-1890, Anna Catharina Hubertina Beeren is op 25-05-1880 te Asten overleden, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A138, A144 en A156:

10

Opmerkelijk in bovenstaande bevolkingsregister is de naam van Dina Cornelia Maria van Es, geboren te 's-Gravenhage op 23-12-1896 als dochter van tuinman Leenderd van Es en Jacoba Kreffer. Zij komt als bijna 10-jarige vanuit 's-Gravenhage in Asten wonen, terwijl haar ouders en oudere zussen in 's-Gravenahge blijven wonen. In oktober 1909 gaat zij als dienstmeid werken bij het echtpaar Van den Boomen-Crooimans (zie Burgemeester Wijnenstraat 42).

Hun zoon Johannes Paulus Dominicus Hoefnagels, geboren te Asten op 24-06-1870 is  op 09-03-1902 tot priester gewijd en vertrok daarna als frater Anselmus naar de missie in China. Linksonder in Het Vaderland van 06-06-1902 zijn besluit om naar China te vertrekken en daaronder In de Limburger Koerier van 13-10-1902 de mededeling dat hij als tweede zoon van Franciscus Josephus (Jos) Hoefnagels naar de missie vertrekt:

Johannes Paulus Dominicus Hoefnagels is aldaar te Ma-Kie (China) op 24-05-1909 overleden, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 18-06-1909: 

Rechts een foto van hem en geheel rechts het bidprentje bij zijn overlijden. 

Ook hun zoon Josephus Leonardus Hubertus Hoefnagels, geboren te Asten op 02-10-1871, is priester geworden en vertrekt rond 1898 voor de missie naar China.

In de Limburger Koerier van 07-12-1905 staat een brief van pater Leonardus Hoefnagels naar zijn familie gepubliceerd:

Linksonder in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27-03-1923 de ziekte van pater Hoefnagels, daaronder in het Eindhovensch dagblad van 03-01-1924 de terugkeer naar China en geheel linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-07-1929 wederom zijn terugkeer naar Asten vanwege de ziekte. Josephus Leonardus Hubertus Hoefnagels is op 19-07-1929 te Asten overleden en rechtsonder zijn overlijdensakte:

Zoon Arnoldus Wilhelmus Hubertus Hoefnagels, geboren te Asten op 13-01-1873, treedt eveneens als pater Benjamin in op 03-10-1889 in het klooster van Alverna en wordt op 03-04-1897 tot priester gewijd. Hij heeft gewerkt in Venray, Maastricht en Nieuw Niedorp en viert zijn 40-jarige priesterfeest, zoals linksonder gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 17-03-1937. Rechtsonder in het Limburgs dagblad van 03-04-1957 de mededeling van zijn 60-jarige priesterfeest:

Arnoldus Wilhelmus Hubertus Hoefnagels is op 24-05-1958 te Maastricht overleden en hieronder een in memoriam met rechts een foto1:

Mede vanwege de studie van drie zonen heeft Franciscus Josephus (Jos) Hoefnagels zich gedurende meer dan 25 jaar ingezet voor het inzamelen van geld voor de missie, waarvan hieronder een overzicht over de jaren 1888 tot en met 19132:

Franciscus Josephus (Jos) Hoefnagels had het niet zo op muizen, getuige de nevenstaande advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-09-1895.

 

 

 

Franciscus Josephus Hoefnagels vertrekt in 1907 naar Waalwijk en keert in 1909 weer terug in Asten. Zijn zoon Johannes Paulus Hubertus (Jean of Sjang) Hoefnagels, geboren te Asten op 06-05-1878, neemt het huis over. Hij is als koekbakker op 24-07-1905 te Aarle-Rixtel getrouwd met Gerarda Henrica Jaspers, geboren te Meijel op 30-10-1873 als dochter van Petrus Jaspers en Joanna Maria van den Eijnden. 

Franciscus Josephus Hoefnagels is op 17-01-1916 te Asten overleden en zijn erfgenamen verkopen onroerende goederenin de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-04-1916:

Ook in de periodes 1910-1920 en 1920-1930 woont Johannes Paulus Hubertus Hoefnagels met zijn gezin in het huis met huizingnummer A167 en A197, het laatste nummer staat ook bekend als Emmastraat 1-3:

11

Zicht vanaf de Kleine Marktstraat op de school en rechts daarvan de bakkerij van Sjang Hoefnagels:

12

Op de foto zien we ook de schoorsteen van de koekfabriek van Sjang Koek die achter het huis aan de Emmastraat lag. De naam Sjang is eigenlijk een typisch Limburgse naam en dat is met een Limburgse moeder en een vrouw uit Limburg goed te verklaren. De bijnaam 'Koek' is ook duidelijk, want hij was van beroep koekbakker, zodat de naam 'Sjang Koek' hiermee is verklaard.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-09-1912 en de Tilburgsche courant van 29-08-1913 zoekt Jean Hoefnagels personeel:

13 14

In de Nieuw Venloosche courant van 23-11-1915 adverteert Jean Hoefnagels voor koek en in diezelfde krant van 13-10-1926 biedt hij een mal voor het maken van taai taai te koop aan:

15 16

Jean Hoefnagels maakt ook in Limburg veel reclame voor zijn koekfabriek, zoals blijkt uit de advertentie in de Limburger Koerier van 11-02-1920 en het zoeken van een handelsreiziger in de Nieuwe Venloosche courant 07-06-1921:

17 18

Er gebeurden ook wel eens ongelukken in de bakkerij van Jean Hoefnagels en de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 15-09-1924 meldt dat Eduardus van Lieshout (zie Sint Jozefplein 3) gewond is geraakt en naar het ziekenhuis in Helmond moet.

 

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 31-03-1924 verkoopt Jean Hoefnagels zijn paardenkar en in het Eindhovensch dagblad van 18-08-1926 ziet hij af van deelname in de raad van het gemeentebestuur van Asten:

19 20

Waarom Johannes Paulus Hubertus Hoefnagels weinig zin meer had om in de gemeenteraad van Asten te zitten, blijkt wel uit onderstaande verslag van de raadsvergadering in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-04-1926:

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-11-1925 krijgt het personeel van de firma Hoefnagels een werkdag van 8.5 uur.

20a

Ook in de periode 1930-1938 wonen Johannes Paulus Hubertus (Jean of Sjang) Hoefnagels en Gerarda Henrica Jaspers met hun gezin in het huis aan de Emmastraat 1:

21

Hieronder het verhaal van de Sjang Koek:

Sjang Koek, met als echte naam Jean Hoefnagels, was een Astense bakker en koekfabrikant. Op de foto hieronder een feestelijke bijeenkomst van het personeel van "de Drie Kronen", de koekfabriek van Hoefnagels die gevestigd was naast de jongensschool op de Markt en de achterkant doorliep tot in de burgemeester Frenckenstraat. In de fabriek werden koekjes gemaakt maar ook snoep en er werd banket gebakken, alles werd door het personeel met de hand verpakt en door vertegenwoordigers weggebracht naar de winkels of bedrijven die 'n bestelling hadden geplaatst.

21a

Hoe men aan de naam de drie kronen kwam is nooit echt heel duidelijk geworden maar sommige beweren dat met de drie kronen de drie dochters van Sjang Hoefnagels werden bedoeld, maar ook andere verhalen deden hierover de ronde. Toch vonden vele mensen werk in deze fabriek. Nadat de fabriek failliet ging moesten de arbeiders 'n nieuwe baan zoeken. Vooraan vierde van links zittend is Sjang Hoefnagels zelf, de directeur die als bijnaam Sjang Koek had links naast hem z'n twee dochters, Hubertine en Josefien en rechts van hem zijn vrouw Gerarda Jaspers. De zittende man helemaal rechts is Piet Hoefnagels, 'n zoon van Sjang die later zou emigreren.

Links een foto van Johannes Paulus (Sjang) Hoefnagels en rechts een foto van de koekfabriek gelegen op de hoek van de Markt en de Emmastraat.

22 23

Waarschijnlijk is het vervoer van de bakkerijproducten rond 1925 overgegaan van paard en wagen op een bestelauto. Volgens het Limburgsch dagblad van 09-10-1934 is er een ongeluk gebeurd met de bestelauto van de firma Hoefnagels-Jaspers, rechts een foto van de bestelauto:

24 25

Gerarda Henrica Jaspers is op 14-03-1946 te Asten overleden en Johannes Paulus (Jean of Sjang) Hoefnagels is op 11-03-1956 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje van Johannes Paulus (Jean of Sjang) Hoefnagels en hun graf op de begraafplaats van de Maria Presentatie te Asten:

26 27

Hieronder nog een foto van het huis, waar later rijwielhandel van Veghel is gehuisvest:

28

Hieronder een foto uit 1955 van de rijwielhandel van Veghel:

29

Op de plaats van het huis is tegenwoordig een modern winkelcentrum gevestigd.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1673 Florentius Daendels Asten 08-06-1647 Florentius Daendels Asten 08-06-1647
1706 Heylken Peter Baltis Asten 19-07-1686
1719 Franciscus van de Cruys Asten 24-03-1674 Franciscus van de Cruys Asten 24-03-1674
Dorp huis 94
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Heer Francis van de Cruys Asten 24-03-1674 Heer Francis van de Cruys Asten 24-03-1674
1741 Heer Francis van de Cruys Asten 24-03-1674 Heer Francis van de Cruys Asten 24-03-1674
1746 Arnoldus Thopoel cum suis Venraij 23-02-1697 de Heer Johannes Berkers Megen 14-03-1675
1751 Johannes Jansen Asten 14-01-1720 onbewoont
1756 Johannes Jansen Asten 14-01-1720 Johannes Jansen Asten 14-01-1720
1761 Johannes Jansen Asten 14-01-1720 Johannes Jansen en Helena Smulders Asten 14-01-1720
1766 Johannes Jansen en kinderen Asten 14-01-1720 Johannes Jansen en Heer Leenaards Asten 14-01-1720
1771 Johannes Jansen en kinderen Asten 14-01-1720 Johannes Jansen en Heer Leenaards Asten 14-01-1720
1776 kinderen Johannes Jansen Asten 31-08-1751 Godefridus Sauvé Asten 13-02-1752
1781 Catharina Jansen Asten 28-05-1755 de Heer Doctor Daals Aarschot ±1740
1798 Jan Janse Timmermans Asten 29-05-1750 Jan Janse Timmermans Asten 29-05-1750
1803 Jan Janse Timmermans Asten 29-05-1750 Jan Janse Timmermans Asten 29-05-1750
Kadasternummer G521
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G521 1832 Piet Jan Coolen Asten 05-04-1784

Emmastraat 1-3

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1803 Aldegonda van de Cruys Asten 03-08-1722 weduwe Bruynen 08-10-1803
1804-1823 Jan Willem Coolen Asten 22-01-1744 met kinderen 17-01-1823
1823-1842 Piet Jan Coolen Asten 05-04-1784 Allegonda Leenen Asten 03-08-1780 08-05-1842
1842-1847 Allegonda Leenen Asten 03-08-1780 weduwe Coolen 13-05-1847
1847-1859 Gerardus Theodorus Docters 's-Hertogenbosch 07-04-1826 Magdalena Schoonhoven Someren 01-06-1833
A93 1859-1867 Gerardus Theodorus Docters 's-Hertogenbosch 07-04-1826 Magdalena Schoonhoven Someren 01-06-1833 naar Grathem
A93 1867-1869 Franciscus Hoefnagels Asten 14-07-1839 Anna Catharina Beeren Heijthuijsen 03-03-1845
A136 1869-1879 Franciscus Hoefnagels Asten 14-07-1839 Anna Catharina Beeren Heijthuijsen 03-03-1845
A138 1879-1890 Franciscus Hoefnagels Asten 14-07-1839 Anna Catharina Beeren Heijthuijsen 03-03-1845
A144 1890-1900 Franciscus Hoefnagels Asten 14-07-1839 met kinderen en vele anderen
A156 1900-1907 Franciscus Hoefnagels Asten 14-07-1839 met kinderen en vele anderen naar Waalwijk
A156 1907-1910 Johannes Hoefnagels Asten 06-05-1878 Gerarda Henrica Jaspers Meijel 30-10-1873
A167 1910-1920 Johannes Hoefnagels Asten 06-05-1878 Gerarda Henrica Jaspers Meijel 30-10-1873
A197 1920-1930 Johannes Hoefnagels Asten 06-05-1878 Gerarda Henrica Jaspers Meijel 30-10-1873
1-3 1930-1938 Johannes Hoefnagels Asten 06-05-1878 Gerarda Henrica Jaspers Meijel 30-10-1873

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 9 april 2024, 12:50:13

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen