logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G525

Dit huis wordt bewoond door Paulus Jansen Coopmans, geboren te Mierlo op 26-11-1645 als zoon van Johannes Paulus en Wilhelma. Hij is op 09-02-1676 te Asten getrouwd met Helena Joost Roefs, geboren op 19-03-1651 te Asten als dochter van Judocus Roefs en Petronella Hendricks Peeters (zie Koningsplein 16). Paulus Jansen Coopmans is op 15-03-1691 te Asten overleden en Helena Joost Roefs is op 21-08-1695 te Asten hertrouwd met Peter Hendrick Canters, geboren te Asten op 08-07-1658 als zoon van Henrick Jan Canters en Jenneke Matijssen van Rut (zie Voormalig huis C1171):

Juncti sunt matrimonio Paulus Jansen ex Mierlo et Helena Joost Roefs; testes Henricus Joosten et Gerardus Hendrix.

In huwelijkse echt gebonden Paulus Jansen uit Mierlo en Helena Joost Roefs; getuigen Henricus Joosten en Gerardus Hendrix.

01

Het gezin van Paulus Jansen Coopmans en Helena Joost Roefs en van Helena Joost Roefs en Peter Hendrick Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judoca Asten 28-03-1678 Asten 04-05-1704
Godefridus Thomas Canters
Asten 22-04-1768 zie Busselseweg 7
2 Johanna Asten 01-05-1681 Asten 22-11-1706
Peeter Jan Hendrik Bernaerts**
Asten 13-02-1766

zie Voormalig huis G415
en Voormalig huis G618

3 Petrus Asten 21-09-1683 Asten 31-01-1712
Maria Jan Loomans
Asten 08-02-1741
4 Maria Asten 03-03-1686 Kind Asten ±1686
5 Paulus* Asten 31-07-1696 Asten 14-11-1722
Josyn Hendrix
zie Voormalig huis G655
Buitenland***

*  kind uit het tweede huwelijk van Helena Joost Roefs met Peter Hendrick Canters
** Bernaerts wordt later ook Bimans of Verberne genoemd
*** Paulus Canters is vertrokken naar het toenmalige Nederlandsch-Indië, zoals blijkt uit onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 150; 05-07-1734:
Rekening, bewijs en reliqua van Pieter de Cort, drost en Pieter van de Vorst, schepen, als aangestelde curatoren, namens de gemeente Asten, over de geabandonneerde boedel van wijlen Ida weduwe Francis Jan van de Loverbosch over de periode 17-10-1729 tot 05-07-1734. Ontvangsten: Paulus Canters debet ƒ 1-10-0 is naar Oostindien.

Tijdens zijn koopmanschap maakt Paulus Jansen schulden te Keulen:

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 89; 17-03-1683
Jan Lamberts van der Heyde, coopman, te Ceulen, aanlegger contra zekere beslaegene penningen van Goort Thomas Wijcx, te Eyndhoven, berustende onder Paulus Jansen genaempt Coopman, gedaagde.

Ook na zijn overlijden heeft zijn weduwe Helena Joost Roefs nog schulden af te lossen:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 16; 27-08-1692:
Compareerde voor schepenen van Asten Frans Fransen, voerman, welcke heeft afgeeyst ende gevordert van Heylken Roefs weduwe Paulus Jansen Coopmans een wisselbrief van 100 patacons welke wisselbrief door Paulus Jansen Coopman was gegeven aan de weduwe Wouter Peters of diens kinderen. In mindering van die wisselbrief heeft Paulus Jansen Coopman van de weduwe Wouter Peters ontvangen, volgens quitantie de dato 16-12-1690, de som van 30 patacons. Derhalve verklaren wij schepenen dat de voornoemde Heylke Roefs voor ons heeft verklaart dat de resterende 70 patacons met de wisselbrief toebehoren aan Frans Fransen Voermans en dat zij daarop renuntieert.

Na haar hertrouwen komen deze schulden op de schouders van haar tweede echtgenoot Peter Hendrick Canters, die echter niet zo goed van betalen is:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 31-08-1699:
Vorster te Asten, zult ter instantie van John Blanckart, koopman, te Antwerpen, namens Laurens Indendonck, koopman, te Ceulen, gerechtelijk dagvaarden om op 1 september aanstaande op de rolle te verschijnen Peter Hendrick Canters getrouwd met Heylken, weduwe Pauwels Jansen Coopman als momboir van haar kinderen om te horen concluderen de eis tot voldoening van 43 rijksdaalders, 43 albers, 4 helder Ceuls. Die Paulus Jansen Coopman schuldig is gebleven aan Indendonck. T. Idelet.
Uit de bijgevoegde conclusie nog dat Paulus Jansen Coopman is van ontvangen en gekocht coopmanschap in de jaren 1684 en 1685 aan Laurens Indendonck schuldig gebleven de in de dagvaarding genoemde bedragen. Een en ander blijkt uit het manuaal offte schultboeck met dag en datum.

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 67; 02-09-1699:
Johan Antony Blanckaert, namens Laurens Sudendonck, koopman, te Ceulen, aanlegger contra Peeter Canters getrouwd met Heylke, weduwe Paulus Jansen Coopman, gedaagde. Op 16-07-1700 neemt Joanna de Jonge weduwe Johan Antony Blanckaert deze zaak weer op.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-09-1700:
Juffrouw Joanna de Jongh, weduwe Johan Antony Blanckaert is als aanleggerse genecessiteert proces te entameren tegen Peter Canters qualitate quo.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-07-1701:
Volgens een aantal ongedateerde stukken en overzichten van kosten betreffende deze zaak ondermeer dat haar overleden man al over de twee jaeren met middelen van recht is bezig geweest om betaling van de voorschreven schulden te verkrijgen. De gedaagde heeft zich tot nu toe, dankzij vuytvlughten de voldoeninge kunnen eschaperen. De gedaagde is nu te Ceulen geweest bij Adamis Bierenbergh, agent van aanlegster. En met hem overeengekomen om het verdere restant van de coophandel en de kosten van recht metten iersten te voldoen. Doch in plaats van te betalen is gedaagde immediate daerna geaccompagneert met sijne huysvrouw. Hij is weer naar advocaat Ideleth, te Someren, gegaan om te accorderen over de kosten die veel te hoog zouden zijn alzo de zaak nodeloos trainerende. Hij heeft hier zes ducatons op tafel geworpen voor alle gemaakte kosten. Gevraagd wordt om gedaagde te veroordelen tot betaling van de schulden en mede vanwege de vele futiele versoecken ende extravagante traineringen, gedilaieerde procedure de kosten van dit geding te betalen. Er is een procuratie verleden op de Heer Waltherie, erfsecretaris, te Lierop en Geldrop dat deze het proces kan voortzetten namens aanlegster. De kosten die Waltherie, ten behoeve van het geding tot nu toe heeft gemaakt bedragen ƒ 137,- en zijn voornamelijk kosten van vacatie.

Zij hebben in twee huizen in het dorp vlak bij het Marktveld gewoond. Helena Joost Roefs is te Asten op 23-06-1723 overleden en de goederen, waaronder een oud en een nieuw huis, die zij samen met haar twee echtgenoten heeft bezeten, worden verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 99; 06-10-1723:
Peeter Hendrik Canters, Paulus Peeter Kanters, Peeter Bimans getrouwd met Jenneke, dochter Paulus Coopmans en Heylke Joost Roefs, Peeter Coopmans en Josyna Coopmans. Zij delen de nagelaten goederen van Paulus Coopmans en Heylke Joost Roefs alsmede de erfgoederen van de voorschreven Peeter Kanters, die hij van zijn ouders bij erfenis heeft verkregen en die hij met Heylken Joost Roefs, wijlen zijn vrouw, in hun huwelijk heeft gekocht en verkregen.
1e lot krijgt Peeter Hendrik Canters de kamer, opkamer en de halve kelder met de helft van het aangelag en hof van het nieuwe huis in het Dorp deze helft ½ lopense, ene zijde Cornelis Beckers, andere zijde Peeter Bimans, ene einde de straat, andere einde kinderen Joris Alons; de voorste helft van een groesveld het Eeusel in de Stegen deze helft 2 lopense; land de Langenacker aant Keske 2½ lopense; land den Kortenacker ontrent de Pastory 7 copse. Belast met 2 gulden 10 stuiver per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch; ƒ 15,- aan Jan Vrijnssen; ƒ 22,- aan Francis Kanters; ƒ 10,- aan Cornelis Manders; ƒ 13,- aan Francis van de Loverbosch zijnde dit hantschulden.
2e lot krijgt Peeter Bimans de keuken, de halve kelder, met de helft van het aangelag en hof van het nieuwe huis in het Dorp deze helft ½ lopense, ene zijde Mattijs van de Cruys, andere zijde Peeter Kanters, ene einde kinderen Joris Alons, andere einde de straat; de achterste helft van het Eeusel in de Stegen deze helft 2 lopense; land den Endepoel 2 lopense; land ontrent de Wintmolen 1 lopense. Belast met 3 stuiver 1 duyt cijns per jaar aan het Huis van Asten; 15 stuiver per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch; ƒ 33,- aan Lijske, de vrouw van Hendrik Hoefnagels; ƒ 15,- aan Cornelis Beckers; ƒ 12,- aan diegene die het hem sal werden geassigneert.
3e lot krijgt Peeter Coopmans de keuken, neren, stal en de halve kelder met de halve hof van het oude huis in het Dorp, ene zijde en einde Heer Francis van de Cruys, andere zijde Josina Coopmans, andere einde de straat; de helft van een groesveld in de Stegen geheel 3 lopense; land de helft van de Molenacker geheel 4 lopense; de helft van den Berg geheel 1 lopense; de helft van de Langenacker geheel 2 lopense. Belast met ƒ 40,- aan Anneke Gojaarts; ƒ 8,- aan weduwe Cornelis Clomp; ƒ 12,- aan diegene die het sal worden geassigneert.
4e lot krijgt Josina Coopmans de kamer, opkamer, halve kelder, schuur en halve hof van het oude huis in het Dorp deze helft 1 copse, ene zijde Willem Graats, andere zijde Peeter Coopmans, ene einde Heer Francis van de Cruys, andere einde de straat; de helft van een groesveld in de Stegen geheel 3 lopense; de helft van de Molenacker geheel 4 lopense; de helft van den Berg geheel 1 lopense; de helft van de Langenacker geheel 2 lopense. Belast met ƒ 60,- aan Juffrouw de Louw.
5e lot krijgt Paulus Peeter Kanters hooiveld en land int Linder 4 lopense; groes int Root 3 lopense; land het Willigackerke int Linder 1½ lopense; land int Root ½ lopense. Belast met 7 oortjens per jaar cijns aan het Huis van Asten; 10 stuiver per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch; ƒ 20,- aan Jan Verhosen; ƒ 19,- aan Antony Voermans; ƒ 16,- aan vrouw van der Sanden; ƒ 5,- aan degene die het hem sal worden geassigneert; ƒ 150,- aan Willem Goort Loomans.

Bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van zoon Pieter Coopmans:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 102 verso:
Pieter Coopmans.
18-09-1736 van Peeter Canters.
Van Jan Loomans. In de bede ƒ 2-7-0.

Zoon Petrus Paulus Coopmans is geboren te Asten op 21-09-1683 en op 31-01-1712 te Asten getrouwd met Maria Jan Loomans, geboren te Asten op 19-02-1687 als dochter van Johannes Petri Loomans en Helena Joannis Slaets (zie Voormalig huis G479):

02

Het gezin van Petrus Paulus Coopmans en Maria Jan Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulus Asten 17-12-1712 Kind Asten ±1712
2 Wilhelma Asten 05-04-1715 Kind Asten ±1715
3 Wilhelma Asten 21-07-1717 Ongehuwd Asten 24-09-1748
4 Johannes Gerardus Asten 13-11-1719 Kind Asten ±1719
5 Henricus Asten 26-11-1723 Ongehuwd Asten 05-08-1783

Maria Jan Loomans is op 23-09-1727 te Asten overleden en als halfbroer Paulus Canters van Petrus Paulus Coopmans is verdwenen, eisen zijn schuldenaren de verkoop het grondbezit van Paulus Canters:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 319; 07-09-1733:
Goort Loomans, mede namens zijn onmondige broeders, Antony Loomans, Francis Loomans en Peter Loomans. Allen kinderen en erven van wijlen Willem Loomans, aanleggers contra Peter Hendrick Canters mede als vader van Paulus, zijn absente zoon, Peter en Josyn Coopmans alsmede Peter Verberne nomen uxoris, gedaagden. Aflossing van een obligatie van ƒ 150,- à 6% de dato 08-01-1723 ten laste van Peter Hendrick Canters en Heylke, zijn vrouw. Te lossen in zes jaar.
Bij de verdeling der goederen is deze obligatie gekomen in het lot van Paulus Canters deling de dato 06-10-1723. Gedaagden verzoeken, ter voorkoming van onnodige kosten, dat de voornoemde goederen aan hun medegedaagde ten deel gevallen, door de kinderen van Willem Loomans verkocht mogen worden. Paulus Canters is nu uytlandigh en men weet niet doot of levendigh.

Als zijn zus Josyna Coopmans komt te overlijden, laat Petrus Paulus Coopmans haar goederen taxeren:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 24-08-1736:
Taxatie van de onroerende goederen van Josyna Coopmans op 14-06-1736 begraven. Peeter Coopmans is broeder en erfgenaam van de overledene. Een kamer en een hofke in het Dorp 1 copse, ƒ 45,-, ene zijde en einde Heer Francis van de Cruys, andere zijde Peeter Coopmans, andere einde de straat; land den Meulenacker 7 copse, nihil; beemd het Steegensvelt 1½ lopense, ƒ 15,-; goederen te Mierlo groes aent Gesuyt 7 copse, ƒ 38,-; groes den Eymersven 3½ lopense, ƒ 38,-. Belast met 8 stuiver per jaar aan de Heer van Mierlo in kapitaal ƒ 10,-. Totaal ƒ 128,-. 20e penning is ƒ 6-6-0.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier van 1736 is Pieter Coopmans eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 209:
Peter Coopmans.
Huijs en hoff ½ lopense. In de bede ƒ 2-7-0.

Jaar Eigenaar nummer 90 Dorp Bewoners nummer 90 Dorp
1736 Pieter Coopmans Pieter Coopmans

Petrus Paulus Coopmans is op 08-02-1741 te Asten overleden en in de bewoningslijst van het huis over de periode 1741-1746, staat het huis op naam van de kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 90 Dorp Bewoners nummer 90 Dorp
1741 kinderen Pieter Coopmans kinderen Pieter Coopmans en Willemijn van den Eijnden
1746 kinderen Peter Coopmans kinderen Peter Coopmans en weduwe Peter Sluijters

Als zijn zus Wilhelma overlijdt, wordt Hendrik Peeter Coopmans eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 68 verso; 04-11-1748:
Taxatie van de onroerende goederen van Willemyn Coopmans overleden op 24-09-1748. Hendrik Peeter Coopmans is erfgenaam van de overledene. de helft in een huis en hof ½ lopense ƒ 75,-, ene zijde Johannes van der Linden, andere zijde Arnoldus Thopoel.

Hendrik Peeter Coopmans is niet getrouwd en in het huizenquohier over de periode 1751-1766 is hij eigenaar van het huis en verhuurt het meestentijds aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 90 Dorp Bewoners nummer 90 Dorp
1751 Hendrik Coopmans Francis van Hoek
1756 Hendrik Coopmans Francis van Hoek
1761 Hendrik Coopmans Andries Bertens
1766 Hendrik Coopmans Hendrik Coopmans

Hendrik Coopmans wordt nog wel vervolgd voor een openstaande schuld bij de bij hem inwonende Catharina Frans Lambers, overleden te Asten op 01-03-1767:

03

In het Astense archief wordt daar de nodige ophef over gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 16; folio 108; 11-05-1767:
Jan Meulendijks getrouwd met Cathrina Frans Lambers mede voor Joost Kuypers getrouwd geweest met Maria Frans Lambers en hun onmondige kinderen, Johanna weduwe Martinus Frans Lambers namens hun onmondige kinderen, Martinus Frans Lambers, Jan Metten getrouwd met Maria Coninks mede voor Frans en Catrina Coninks kinderen van Johanna Frans Lambers en Francis Coninks. Allen erfgenamen, ab intestato, van wijlen Lijneken Frans Lambers aanleggers contra Hendrik Coopmans, gedaagde. Aanleggers vrezen dat gedaagde hen door een temeraire en traineuse procedure zal matteeren. Zij zijn niet zonder reden beducht dat gedaagde hen uit hun vaste goederen zal trachten te ontzetten. Zij verzoeken, wegens hun armoede, pro deo te mogen procederen. Leonardus van Hugten treedt nu op als aanlegger en eiser mede namens de andere.
Lijneke Frans Lambers is onlangs ten huize van gedaagde overleden. Haar enige en algehele erfgenamen, ab intestato, zijn de aanleggers. Zij heeft nagelaten enige meubilaire goederen en een onderhandse obligatie van ƒ 150,- ten laste van gedaagde. Gedaagde heeft de goederen en de obligatie aangeslagen en is niet genegen deze af te staan. Aanleggers hebben, op 28-03-1767, een insinuatie gedaan aan gedaagde om een staat en inventaris te maken van de voorschreven goederen. Tot nu toe is hij hieraan in gebreke gebleven. Reden om hem te dagen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-07-1767:
Gedaagde zegt, dat niet hij, maar de aanleggers onder zich hebben geslaagen de nagelaten goederen van Lijneke Frans Lambers. Het meerder gedeelte meegenomen en het overige in een kist gesloten en de sleutel onder zich behouden. Niet opgesloten zijn twee ijsere ketelties met enige scherven of oude aarde potties. Die kunnen de aanleggers komen afhalen. Gedaagde wijst verder af, desnoods onder expurgatie van eede, dat hij het gewaendt kapitaal van ƒ 150,- onder zich heeft gehouden. Dit is gesmolten in het twaalfjarig kostgeld van Lijneke Frans Lambers à ƒ 25,- per jaar. Bijgevoegd is een extract uit een klein boekje waarin onder andere staat dat Lijneke Frans Lambers is bey mey, Hendrik Coopmans in de kost gekomen in den jaare 1755 en jaarlijks 25 gulden debet. Op het volgende blad stond Lijneke Frans Lamers is bey mey gestorven op den 3 mert 1767.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 31-10-1767:
Aanleggers zeggen dat gedaagde aan Heer Petrus Aarts, Rooms Pastor, alhier, in de ziekte van Lijneke Frans Lambers heeft beleden dat hij voor vuur, licht, woning, enzovoort van haar te pretenderen had tien ducaten. Dat Lijneke doodelijk ziek zijnde aan Heer Ludovicus van de Mortel, Rooms Cappelaan, alhier, de obligatie van ƒ 150,- heeft vertoond en gedeclareerd. Dat er een accoord gemaakt was tussen Lijneke en gedaagde op ƒ 40,-. Dat gedaagde na doode en overlijden van voorschreven Lijneke Frans Lambers, zijn datestabele baatzugt tragtende te coloreeren aan voornoemde Heer Pastoor heeft voorgebragt. Aanleggers wijzen het verweer van gedaagde af als zijnde, ongegrond, inpertinent, copieus en irrelevant.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 191 verso; 31-10-1767:
Petrus Aarts, pastoor en Ludovicus van de Mortel, cappellaan, te Asten verklaren ter requisitie van de erfgenamen van wijlen Lijneke Frans Lambers, dat hij, eerste comparant, enige tijd geleden, toen Lijneke Frans Lambers ziek was door Johanna Frans Lambers, de nicht van Lijneke is geroepen om eens, ten huize van Hendrik Coopmans, bij Lijneke voorschreven te komen. Dat toen hij daar was Lijneke tegen hem gezegd heeft dat Hendrik Coopmans een pretentie ten laste van haar maakte wegens, vuur, licht, woning enzovoort. Dat Hendrik Coopmans een en ander bevestigde en zei dat hij tien ducaten pretendeerde. Hij, comparant, heeft hem aangeraden te accorderen en is vertrokken. Vervolgens is Hendrik Coopmans, enige tijd nadat Lijneke was overleden, gekomen bij hem, eerste comparant, zeggende dat Lijneke Frans Lambers, de obligatie die zij ten laste van hem, Hendrik Coopmans, had, aan hem gemaakt had om daarmee de kosten van de uitvaart en verdere begeerten te voldoen. Waarop hij, eerste comparant, tegen Hendrik Coopmans heeft gezegd: "Dat zijn Uw affairens niet, gij zijt geen erfgenaam en geeft die obligatie aan de erfgenamen die dese toekomt" en verder dat hij, Hendrik Coopmans, maar vertrekken kon.
De tweede comparant verklaart dat hij ten tijde dat Lijneke Frans Lambers geheel doodelijk ziek was ten huize van Hendrik Coopmans bij haar is gekomen en dat Lijneke hem de obligatie van ƒ 150,- en die ten laste van Hendrik Coopmans was, heeft laten zien zeggende: "Die veertig guldens wilde hij, Hendrik Coopmans, daaraf hebben maar het is nu gedaan, ik ben met hem geaccordeert".

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-04-1768:
Namens aanlegger treedt nu op, Leonardus van Hugten Nomen Uxoris voor zichzelf en mede voor zijn, hiervoor genoemde, mede-erfgenamen.
Aanleggers en gedaagde zijn overeengekomen geweest dat gedaagde aan de hand van de gemaakte inventaris de goederen van wijlen Lijneke Frans Lambers aan aanleggers zou laten volgen. Vervolgens dat gedaagde in plaats van de obligatie aan aanleggers ƒ 65,- zou betalen. Hij heeft hierop ƒ 23,50 betaald. Zodat hij nog ƒ 41,50 is schuldig gebleven. Ondanks minnelijke aanmaningen zijn deze niet verkregen kunnen worden.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 209 verso; 07-05-1768:
Attestatie voor schepenen van Asten. Francis van de Loverbosch verklaart ter instantie van Hendrik Coopmans dat in zijn woonhuis, in november 1767, Hendrik Koopmans en Joost Kuypers met hem hebben gesproken over enige zaken en dat hij, comparant, voorstelde om de obligatie van ƒ 150,- nagelaten door wijlen Lijneke Frans Lambers in de minne te vereffenen. Het is toen ook zo ver gekomen dat afgezien werd van een procedure, met alle kosten van dien. Dat Hendrik Koopmans soude aantellen, voldoen en betaalen ƒ 65,- in drie termijnen, waarvan de derde en laatste betaald zou worden over negen maanden. Dat daarna de obligatie voldaan zou zijn, de procedure gesloten en ieder zijn eigen kosten zou dragen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-05-1768:
Gedaagde zegt, dat bij het bewuste verdrag van november 1767 is versproken dat de ƒ 65,- in drie termijnen zouden worden voldaan. En dat de laatste termijn zou worden voldaan over negen maanden zie attestatie. In zijn conclusie zegt hij ondermeer dat hij het restant van de ƒ 41,50 wil betalen in augustus 1768 mits aanleggers een behoorlijke procuratie van hun consorten overleggen.

Hendrik Peter Coopmans is een handelaar en heeft verschillende schulden uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 264 verso; 16-02-1768:
Hendrik Koopmans is schuldig aan Frederik Gorthart van Durssel, te Kaldekerken, in het land van Gulick ƒ 222-14-0 à 3% wegens geleverde winkelwaren. Marge: 20-08-1769 gelost ƒ 200,-.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 269; 09-03-1768:
Hendrik Coopmans is schuldig aan Hendrik en Jenneke, onmondige kinderen van Tiele Slaats ƒ 50,- à 3%. Marge 07-02-1778 gelost uit de koopgelden van het verkochte huis van de kinderen Jan Coolen.

Hendrik Peter Coopmans wil geld zien voor verhuur van land en verkoop van katoenen weefsel:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 111 verso; 09-05-1768:
Hendrik Koopmans, aanlegger contra Joost Kuypers, gedaagde. Aanlegger wil voldoening voor het drie jaar gebruiken van een akker ontrent de Mook 1½ lopense. Er was geen huurprijs afgesproken. Hij verzoekt nu om taxatie van het gerecht. Ook wil hij betaling van 2½ el miselaar aan zijn dochter Cornelia geleverd. Gedaagde zegt dat hij den akker gekregen heeft om te gebruiken en dus niets schuldig te zijn. De miselaar is zonder zijn kennis gehaald.

Hendrik Peter Coopmans moet spullen verkopen om aan zijn schulden te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 155; 24-08-1768:
Hendrik Coopmans verkoopt huysraat en verdere goederen onder andere een koperen ketel ƒ 4,-; asgrauw laken 4 el ƒ 5,20. Totale opbrengst ƒ 15,-.

Uiteindelijk verkoopt Hendrik Peter Coopmans ook zijn huis:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 68 verso; 12-06-1769:
Hendrik Koopmans verkoopt aan Jan Michiel Coolen huis, neere en hof in de Verkestraat in het Dorp 20 roede, ene zijde de straat, andere zijde Wilhelmus Bruynen en Johannes Jansen, ene einde Wilhelmus Bruynen, andere einde Johannes Jansen; een wortelveltje bij de Schutsacker 6 roede. Conditie: De verkoper zal dit en volgend jaar mogen turven op het Peelveld de Veluwe. Koopsom ƒ 300,-. Waarvan betaald worden ƒ 100,- à 4% aan Francis Kerkers obligatie de dato 10-03-1768; ƒ 50,- aan de onmondige kinderen van Tiele Slaats obligatie de dato 09-03-1768.

Hendrik Peter Coopmans is op 05-08-1783 te Asten overleden en het huis, nu in eigendom van Jan Michiel Coolen, wordt geïnspecteerd:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 24 verso; 01-07-1769:
Schepenen van Asten certificeren dat zij ter instantie van Jan Michiel Coolen hebben genomen een oculaire inspectie van het huis door hem gekocht van Hendrik Coopmans en daaraan bevonden dat dit nodig, ter voorkoming van verder verval, moet worden gerepareerd de gaten in het dak te dichten, de vorst van het huis en neere te repareren en te dichten, de deuren van de neere te repareren en sluitbaar te maken, het muurtje aan de kelderdeur te repareren.

Jan Michiel Coolen is geboren te Asten op 16-11-1715 als zoon van Michael Willems Colen en Petronella Jansen Verheijden (zie Voormalig huis G359). Hij is rond 1739 getrouwd met Antonia Jansen Grimmen. Het gezin van Jan Michiel Coolen en Antonia Jansen Grimmen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Soerendonk 23-03-1740 Eindhoven 29-01-1764
Cornelis van Aalst
Woensel 24-01-1803
2 Franciscus Soerendonk 20-07-1742 Ongehuwd Asten 24-10-1777
3 Henrica Soerendonk ±1744 Asten 10-05-1772
Hendrik Jansen Roeters
Asten 30-01-1780
Franciscus Jan Deijsselblom
Asten 14-12-1806 zie Emmastraat 8
4 Henricus Soerendonk 26-09-1747 Kind Soerendonk ±1747
5 Johannes Asten 16-01-1751 Kind Asten 24-01-1751
6 Godefridus Asten 16-01-1751 Kind Asten 24-01-1751
7 Antonius Asten 04-12-1752 Parijs
8 Johannes Asten 24-06-1754 Ongehuwd Asten 14-09-1779
9 Martinus Asten 12-01-1756 Asten 04-01-1778
Maria Johannes Verberne
Asten 11-11-1792
Petronella Jansen Verbeek
Asten 18-08-1804 zie Julianastraat 9
10 Ludovicus Asten 03-02-1759 Ongehuwd Asten 11-09-1779

Hij woont in het dorp (zie Burgemeester Frenckenstraat 47) en zijn vader, die ongeveer bij Keskes Boom woont, komt in financiële problemen:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 44; 25-10-1762:
Michiel Coolen, wegens zijn onvermogen niet in staat zijnde zichzelve te alienteren. Nog veel minder kan hij aan de weduwe Jan Ture Lomans ƒ 100,- terugbetalen volgens een schepenobligatie. Hij heeft geen andere goederen dan een huis en hof in het Dorp. Dat toebehoord aan hem, zijn zoon, Jan en Jan, kind van zijn zoon, Willem. Hij verzoekt ten respecte van het voorschreven kind het huis te mogen verkopen. Toestemming wordt, na overleg met de moeder van de onmondige, die voor 1/8e deel eigenaar zijn, gegeven.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 78; 08-01-1763:
Michiel Coolen, voor hem en mede voor Jan Willem Coolen, zijn kleinzoon, decreet 25-10-1762 en Jan Michiel Coolen, verkopen aan Peter Jan Wilbers huis, schop, hof en aangelag in het Dorp 1½ lopense, ene zijde de weg naar Ommel, andere zijde Jan Janse Slaats, ene einde de pad naar de Steege, andere einde Wilhelmus Bruynen. Op conditie dat Michiel Coolen mag, gedurende zijn leven, vrij behouden en bewonen de achterste woning van het voorschreven huis met de helft van de hof.

Als zijn vader genoodzaakt is het huis te verkopen, bewoont Jan Michiel Coolen uiteindelijk dit huis in het dorp en in de bewoningslijst van 1771 staat hij als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 90 Dorp Bewoners nummer 90 Dorp
1771 Jan Michiel Coolen Jan Michiel Coolen

Jan Michiel Coolen is op 09-02-1776 te Asten overleden en in het huizenquohier van 1776 staat het huis op naam van zijn weduwe:

Jaar Eigenaar nummer 90 Dorp Bewoners nummer 90 Dorp
1776 weduwe Jan Michiel Coolen weduwe Jan Michiel Coolen

Antonetta Jansen Grimmen is op 20-09-1777 te Asten overleden en de kinderen worden geconfronteerd met een flinke schuld. Alles moet worden verkocht om de schuldenaren tevreden te stellen:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 97 verso; 06-11-1777:
Gezien het request van Hendrien Coolen weduwe Hendrik Jansen en Johannes Coolen, waarin zij laten weten dat Jan Michiel Coolen enige jaren geleden is overleden en nu onlangs hun moeder, nalatende een huis en inboedel en zeven kinderen met name Francis, de oudste zoon, die de winkel en koopmanschap heeft gedreven is echter overleden op 26-10-1777, Peternel getrouwd met Cornelis van Aalst, te Woensel, Antoni, 26 jaar, sinds enige jaren in het buitenland, ze denken Parijs, Martinus, 22 jaar, Louis, 18 jaar. Er zijn nu verscheydene koopluyden opgekomen om voldoeninge te verlangen. Dit is een aanmerkelijke som, meer als de nalatenschap groot is. Zij verzoekt om Jan Willem Coolen en Adriaan van der Weerden, haar neven, aan te stellen als momboiren over de onmondigen en om de nalatenschap te aanvaarden. Naschrift: Zij worden benoemd.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 151 verso; 22-11-1777:
Inventaris opgemaakt door Jan Willem Coolen en Adriaan van der Weerden, als curatoren van de nalatenschap van wijlen Antonet, weduwe Jan Michiel Coolen, ten behoeve van de zes kinderen te weten Peternel getrouwd met Cornelis van Aalst, te Woensel, Hendrien getrouwd geweest met Hendrik Jansen,Johannes deze beide laatste wonen in het sterfhuis, Antoni buitenlands zijnde, Martinus en Louis, beiden minderjarig zijnde.
Onroerende goederen: huis, stalling, hof in het Dorp 20 roeden; een wortelveldje 6 roeden.
Roerende goederen: onder andere een weefgetouw in de kamer, een trog, een kist, een kast, een ronde tafel, 9 stoelen, een eysere stooff off caggel met pijpen, vuurgerei, twee koffiemolens, diverse potten, pannen, ketels, keukengerei schuimspanen, kommetjes, pinten, 14 Delftse aarde schotels en nog diverse aarde schotels, tinnen lepels, trekpotten, trechters, 14 lakens, een beddekoets staande bij de weduwe Hendricus Coolen, een vet verken in de kooi. In de winkel onder andere een voordoe off winkelbank, een grote oliestoop, twee kleine oliestopen, diverse maten in de vorm van gewichten, lengten, inhoud, zes ellen zwarte dassen, twee lapjes trijp, twee lapjes greyn, een lapje calemink, een lapje damast, twee neteldoeken. Staat te weten dat er een pack goederen uyt de winkel door den coopman Broens zijn opgepackt en in bewaring staan bij Tomas Bakers. Dit zal worden nagegaan.
Geld: ƒ 19-14-00.
Schulden: aan de Heer Francis Deckers, koopman, te 's Hertogenbosch een merkelijke somme, en soo vermeent word ontrent ƒ 500-00-00; Joseph van den Boomen, te Eyndhoven ƒ 10-15-12; de vrouw van Peter van Rooy, te Geldrop ƒ 31-11-00; Arnoldus Bakers, te Eyndhoven ƒ 78-17-00; Jansen, coopman, te Eyndhoven ontrent ƒ 160-00-00 waarvan de rekening wordt verwacht, evenals van andere. De curatoren zullen een en ander ten voordele van de crediteuren verkopen.

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 144 verso; 22-11-1777:
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Jan Coolen overleden, 26-10-1777. Johannes Jan Coolen is broeder en mede-erfgenaam van de overledene. 1⁄7e deel in waarde huis, hof en aangelag 20 roede ƒ 33,-, ene zijde en einde kinderen Johannes Jansen, andere zijde de straat, andere einde Wilhelmus Bruynen; een wortelveldje 6 roede ƒ 1,-. Totaal ƒ 34,-. 20e penning is ƒ 1-14-0.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 26-11-1777:
Memorie. De weduwe Jan Michiel Coolen, in 1777, te Asten, overleden. Nalatende vijf kinderen, bij haar wonende. Wat winkel doende. En haar oudste zoon de koopmanschap doende en met pakgoederen langs de huizen gaande, is drie weken na zijn moeder overleden. Zo hebben twee van de meerderjarige kinderen, zo voor haar zelf, als voor hun getrouwde zuster, te Woensel, bij request verzocht tot voogden over de twee minderjarige kinderen en een absente broeder, in Vrankrijk zijnde, te stellen Jan Coolen en Adriaan van der Weerden om de nalatenschap af te wikkelen. Zij hebben zelf inmiddels toestemming daarvoor gegeven. Een en ander is mede gedaan op verzoek van Heer Deckers en Bakers, als zijnde de grootste crediteuren.
Opbrengsten: op 26-11-1777, is de boedel publiek verkocht ƒ 131-10-00; koopman Broens, had aanstonds na het overlijden van de zoon, uit het pack off winkel weten te krijgen, van hetgene hem toe kwam en dat hij een der buren heeft laten bewaren. Doch de andere crediteuren, Deckers, te
's Hertogenbosch en Bakers, te Eyndhoven, hebben gedaan weten te krijgen dat deze goederen overgedragen zijn aan de curatoren en op 17-12-1777 publiek verkocht zijn ƒ 185-08-10. Op
31-12-1777 is het huis in het Dorp verkocht ƒ 227-18-10. Totale opbrengst ƒ 543-18-10.
Jan Timmermans heeft nog geld ontvangen van todde off lompen door den overledene naar Leyden gezonden. Dit geld houdt Jan Timmermans wegens gedane vrachten en leningen. De vraag is of hij het geld niet terug moet storten om evenals de andere zijn pretentie te hebben.
Schulden en lasten: een schepenobligatie ƒ 50-00-00; een idem ƒ 100-00-00; Peter van Bussel voor de dootkist van de weduwe Jan Coolen ƒ 3-00-00 en van de doodkist van Francis, de zoon ƒ 3-00-00; Sauve, chirurgijn ƒ 6-03-00; taxatie van het huis ƒ 3-14-00; pastoor Aarts, wegens doodschult Francis ƒ 2-08-00. Het bovenstaande zal preferent zijn.
Deckers, te 's Hertogenbosch geleverde winkelwaren ƒ 500-00-00; G. Lucas Broens, packedrager ƒ 327-18-00; Jan Jansen, coopman, Eyndhoven ƒ 166-08-10; Leonardus van de Cruys, te Eyndhoven ƒ 60-03-14; Joseph van den Boom ƒ 10-15-12; Wilhelmus en Johanna Marcx ƒ 30-00-00; de vrouw van Peter van Roy, te Geldrop ƒ 31-11-00; Bakers, koopman, te Eyndhoven ƒ 78-00-00; Marie Verhoysen wegens leverantie van bier ƒ 3-00-00 en geleend geld ƒ 22-12-00; Stephan, koopman, te Kaldenkerke, krijgt nog geld. Hij heeft geen rekening gezonden, wil dat de kinderen deze komen betalen.

Asten Rechterlijk Archief 149; 26-11-1777:
Jan Willem Coolen en Adriaan van der Weerden, als curatoren over de nalatenschap van de weduwe Jan Michiel Coolen, in het Dorp autorisatie 06-11-1777 en met toestemming van de meerderjarige kinderen de dato 21-11-l777. Zij verkopen ten behoeve van de crediteuren de nagelaten inboedel circa 235 kopen onder andere een ijser stooff off kaggel ƒ 3-10-00; een vet varken ƒ 16-00-00; een kastje ƒ 4-00-00; een dito ƒ 5-12-00; een weefgetouw ƒ 5-02-00. Totale opbrengst ƒ 145-00-00.
Op 17-12-1777 worden uit de nalatenschap de winkelwaren verkocht onder andere 14 el miselaar à ƒ 0-08-00 per el; 6 el vlem à ƒ 0-11-00 per el; 9 el everlast à ƒ 0-14-00 per el; 7 el droget à ƒ 0-09-08 per el; 6 el catoen à ƒ 0-09-04 per el; 4 el vriesbont à ƒ 0-07-04 per el; 3 el calemink à ƒ 0-11-00 per el; 4 el laken à ƒ 1-17-00 per el; 3 el roodbont à ƒ 0-16-00 per el; 21 el carsay à ƒ 0-10-12 per el; manskousen à ƒ 1-04-00 per paar. Totale opbrengst ƒ 200,-.

Het huis is verkocht aan Godefridus Sauve, die het echter twee jaar later doorverkoopt aan Pieter van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 102 verso; 07-02-1778:
Jan Willem Coolen en Adriaan van der Weerden, als curatoren van de boedel der weduwe van Jan Michiel Coolen, in het Dorp, verkopen aan Godefridus Sauve een huis en hof 20 roeden, ene zijde Johannes Jansen, andere zijde Wilhelmus Bruynen, ene einde de straat; een wortelvelt 6 roede. Koopsom ƒ 227,-.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 163; 26-04-1780:
Godefridus Souve verkoopt aan Pieter van Bussel een huis en hof in het Dorp 20 roeden, ene zijde Catarina Jansen, andere zijde Wilhelmus Bruynen. Verkoper aangekomen bij transport op 07-02-1778. Koopsom ƒ 250,-.

Petrus Marcelis (Pieter) van Bussel is geboren te Asten op 14-02-1715 als zoon van Marcellis Fransen van Bussel en Helena Driessen (zie Busselseweg 9). Hij is als horlogemaker op 05-02-1747 te Asten getrouwd met Maria Marcelis Berkers, geboren te Asten op 10-11-1718 als dochter van Marcellus Berkers en Antonia Antoni Peters (zie Voordeldonk 73):

04

Het gezin van Peter Marcelis van Bussel en Maria Marcelis Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marcellis Asten 14-10-1747 Someren 11-09-1774
Anna Antoni Scheerders
Asten 24-04-1785
Elisabeth Maria Fransen
Asten 12-11-1822 zie Voormalig huis G583
2 Antonius Asten 14-10-1749 Eindhoven 16-05-1784
Johanna Verhagen
Eindhoven 22-02-1825 1790-1791 burgemeester
3 Helena Asten 07-02-1752 Asten 10-05-1789
Joannes Peter van Maris
Asten 13-11-1796
Antony van Loon
Asten 12-01-1824 zie Voordeldonk 69
4 Martinus Asten 07-02-1752 Asten 21-10-1798
Helena van Loon
Asten 20-04-1821
5 Petrus Asten 09-01-1754 Deurne 06-07-1788
Anna Maria Arnold Slaats
Asten 02-05-1798 zie Voormalig huis G481
6 Wilhelmus Asten 08-12-1755 Kind Asten ±1755
7 Helena Maria Asten 08-12-1755 Kind Asten ±1755
8 Joanna Maria Asten 27-12-1758 Asten 14-09-1794
Jan Albert Verheijen
Asten 09-09-1819 zie Kasteellaan 6 tot en met 8

In de bewoningslijst van het huis in 1781 is Pieter van Bussel eigenaar en verhuurt hij het huis aan derden. Zelf woont hij in een huis op Voordeldonk (zie Voormalig huis C803):

Jaar Eigenaar nummer 90 Dorp Bewoners nummer 90 Dorp
1781 Pieter van Bussel Wouter Sanders

Bewoner Wouter Sanders is geboren te Helmond op 01-09-1724 als zoon van Joannes Sanders en Anna IJnhoudts. Hij is op 28-07-1748 te Helmond getrouwd met Elisabeth Claese van Mierlo, geboren te Helmond op 15-07-1712 als dochter van Nicolaes van Mierlo en Elisabeth Janssen. Voor zover bekend, kende het huwelijk geen kinderen en Elisabeth Claese van Mierlo is op 13-12-1774 te Asten overleden. Wouter Sanders is op 14-05-1775 te Asten hertrouwd met Willemijna Jacoba van de Mortel, geboren te Asten op 29-06-1746 als dochter van Hendrik Peters van de Mortel en Helena Jacobs van Heugten (zie Voormalig huis G868). Willemijna Jacoba van de Mortel is op 26-03-1785 te Asten overleden en Wouter Sanders is op 17-07-1785 een derde maal getrouwd met Francijna Tomas Hendriks, geboren te Asten op 23-07-1753 als dochter van Tomas Hendriks en Willemijn van Hugten (zie Leensel 13):

De gezinnen van Wouter Sanders met Willemijna Jacoba van de Mortel en met Francijna Tomas Hendriks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 27-03-1776 Kind Asten ±1776
2 Elisabetha Asten 31-07-1777 Kind Asten 25-02-1782
3 Helena Asten 01-01-1779 Ongehuwd Asten 22-03-1828
4 Anna Maria Asten 24-11-1780 Kind Asten 12-12-1780
5 Johannes Asten 21-07-1782
6 Wilhelmus Asten 29-03-1784
7 Wilhelma* Asten 07-07-1786 Kind Asten 01-01-1788

*  kind uit het derde huwelijk

De eerste vrouw van Wouter Sanders, Elisabeth van Mierlo, blijkt te zijn verdronken op Oostappen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 160; 13-12-1774:
Cornelis Joseph Daals, medisch doctor en Ferdinandus den Dubbelen, chirurgijn, hebben ten huize van Wouter Sanders, in het Dorp, het dode lichaam van zijn vrouw, Elisabet van Mierlo, gevisiteerd. Het lichaam is heden gevonden te Ostappen, in een sloot aan de voetpad en vondeltje en vertoonde alle verschijnselen van een verdronken lichaam.

Wouter Sanders krijgt nog een bedrag uit de erfenis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 178 verso; 06-04-1781:
Wouter Sanders getrouwd met Willemyn, dochter Hendrik van de Mortel en Helena Jacobs van Hugten testament de dato 07-01-1749 op de langstlevende en bij meerderjarigheid kinderen een uitzet. Zijn uitkering is de waarde van 1⁄8e deel in huis, land, groes 6 lopense ƒ 200,-. Hij is ten volle voldaan.

Voor zijn derde huwelijk moet Wouter Sanders een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 22 verso; 30-06-1785:
Staat en inventaris opgemaakt door Wouter Sanders, weduwnaar Willemyn van de Mortel ten behoeve van Helena, Johannes en Wilhelmus, zijn kinderen. Hij wil voor de derde maal hertrouwen, nu met Francyna Tomas Hendriks. Met zijn tweede vrouw heeft hij geen vaste goederen bezeten. Roerende goederen: twee bedden en toebehoren, een kist, een kastje, twee tafels, vijf stoelen, diverse potten, pannen, ketels, vuurgerei, tafelgerei, keukengerei. Schulden bij de boeren van ingekochte beesten, schapen en kalveren ƒ 54,-. Te vorderen ƒ 30,-.

Wouter Sanders is op 19-08-1787 te Asten overleden en zijn goederen worden verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 149; 18-10-1787:
Verkoop, ten bate van de crediteuren, van de nagelaten gereede haavelijke en erfhaavelijke goederen van wijlen Wouter Sanders. Opbrengst ƒ 369,-.

Francijna Tomas Hendriks is op 31-05-1801 te Asten hertrouwd met Joost Elias (zie Voormalig huis G772).

Eigenaar Peter Marcelis van Bussel is op 16-06-1787 te Asten overleden en Maria Marcelis Berkers is te Asten op 24-03-1791 overleden. Ook hun twee oudste zoons zijn van beroep klokkenmakers en in 1793 verkopen zij enige goederen, waaronder horlogewerken:

Asten Rechterlijk Archief 155; 10-07-1793:
Marcelis van Bussel, alhier en Anthony van Bussel, te Eyndhoven, zullen verkopen staande horologie met speelwerk, taafelhorologiewerken welke agt dagen loopen, cabinet, tafels, stoelen, raamhout, vellingtafelen, eyke- en lindeboomen, planken, swaare gekapte en nog wassende eykeboomen, brandhout, vaatwerk, kabinet ƒ 42,-, horloge met speelwerk opgehouden ƒ 205,- tafelhorloge ƒ 37, schaven, draaibeitels, vijlen, zagen, effers, orgeltje ƒ 7,-, planken, brandhout. Opbrengst ƒ 285,-.

In de 's Hertogenbossche krant van 8 mei 1798 staat een advertentie waarbij door Marcelis en zijn broer Anthony roerende goederen te koop aangeboden:

05

Hieronder zien we enkele klokken van de hand van Antony van Bussel1:

De "Pofferklok" is een staande klok met ronde glazen wijzerplaat gevat in een kap, die wel iets wegheeft van een Brabantse muts of "poffer". Dit verklaart de bijnaam van de klok, die wordt toegeschreven aan de Eindhovense maker Antonius van Bussel (werkzaam rond 1785). De kast van de staande klok is uitgevoerd in vruchtboomhout en voorzien van gestoken opzetstukken in de vorm van een bloemenmand met twee guirlandes, die de ronde kap omlijsten.

06 07 08 09

Eind 1793 wordt de erfenis verdeeld waarbij Martinus en Johanna Maria de helft van het huis in het dorp krijgen en Martinus, Helena en Johanna Maria elk een derde deel van het huis en land op Voordeldonk. Antony, Marcelis en Pieter krijgen een geldbedrag:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 2; 14-11-1793:
Anthony van Bussel, te Eyndhoven, Marcelis van Bussel, Martinus van Bussel, Pieter van Bussel, Jan Peters van Maris, getrouwd met Helena van Bussel, Jennemaria van Bussel. Kinderen en erven van Pieter van Bussel en Maria Berkers, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Antony ƒ 466-13-6 zijnde 1⁄3e deel van ƒ 1400,-.
2e lot krijgt Marcelis ƒ 466-13-6 zijnde 1⁄3e deel van ƒ 1400,-.
3e lot krijgen Martinus, Jan Peters van Maris en Jennemaria van Bussel, elk voor een derde deel.
Martinus en Jennemaria elk de helft van huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde Jan Janse Timmermans, andere zijde weduwe Wilhelmus Bruynen, andere einde de straat.
Martinus, Jan Peters van Maris en Jennemaria van Bussel, elk voor een derde deel in een huis, werkhuis, schop en hof op Voordeldonk, ene zijde weduwe Francis Berkers, andere zijde de Koeystraat. Elk 1⁄3e deel in land en groes in totaal circa 60 lopense. En sal elck der condividenten van dit lot gehouden en verpligt wesen tot egalisatie uyt te keeren een somme van ƒ 425,-. En sullen de condividenten in deesen namelijk, Martinus, gehouden weesen voor zijn aandeel te blijven vergelden en betaalen 1⁄3e deel van de lands- en gemeentenslasten, chijnsen en pagten welke jaarlijx sullen vervallen betaalt moeten worden van de goederen in Voordeldonk gelegen en van huysing en wortelvelt, gelegen alhier, in en aan het Dorp voor de helft met de condivident Jennemaria mede voor 1⁄3e deel en de helft. En ook den condivident Jan Peters van Maris sal gehouden sijn om voor sijn aandeel daar in te vergelden en betaalen namelijk van de goederen gelegen en gehoorende bij de huysinge op Voordeldonk, de helft.
4e lot krijgt Pieter ƒ 466-13-6 zijnde 1⁄3e deel van ƒ 1400,-.

Helena, Martinus en Johanna Maria van Bussel maken een verdere verdeling van de goederen, waarbij het huis in het dorp in handen komt van Martinus van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 14c; 10-06-1797:
Antony van Loon getrouwd met Helena van Bussel en twee kinderen in een eerder huwelijk van Helena met Jan Peter van Maris, Martinus van Bussel en Jan Verheyen getrouwd met Jennemaria van Bussel. Zij verdelen de volgende goederen:
1e lot krijgt Antony van Loon het oude huis waarin thans woonagtig is met den hof en grond waar het werkhuis op staat en de halve schop op Voordeldonk naast weduwe Francis Berkers en de Koeystraat; land in de Koeystraat 1 lopense 3 roede; land het Nieuwvelt 2 lopense 44 roede; 6 lopense van Braakwinkel geheel 10 lopense 8 roede; de helft van land aan de Koeystaat geheel 3 lopense 30 roede; de helft van de Roetert geheel 4 lopense 8 roede; 2½ lopense van Hansmansakker met 3 lopense van het Eeusel geheel 15 lopense 9 roede; land nevens de Straat 27 roede; land de Warandakker 40 roede; groes Ossekop 3 lopense 14 roede; groes Papendonk 2 lopense 36 roede; de helft van de Plomp geheel 5 lopense 17 roede; groes het Binnevelt 1 lopense 45 roede.
Belast met ƒ 0-19-0 per jaar aan het Huis van Asten, in twee posten.
2e lot krijgt Martinus huis en hof in het Dorp ½ lopense naast Jan Janse Timmermans en weduwe Wilhelmus Bruynen. Dit lot zal, ter egalisatie, van het 3e lot ontvangen ƒ 500,-.
3e lot krijgt Jan Verheyen het werkhuis met de halve schop op Voordeldonk de grond blijft voor Antony van Loon; een nieuw huis en het land het Nieuwvelt waar het huis op staat naast Nol van Gemert; 2 lopense 44 roede; land het Boonvelt 25 roede; 4 lopense 8 roede van Braakwinkel geheel 10 lopense 8 roede; de helft van land aan de Koeystraat geheel 3 lopense 35 roede; land / groes den Eekelhof 3 lopense 43 roede; de helft van de Roetert geheel 4 lopense 8 roede; 2½ lopense van Hansmansakker met circa 7 lopense van het Eeusel geheel 15 lopense 9 roede; land aan de Loverbosch 2 lopense 9 roede; groes het Hooyvelt 2 lopense 38 roede; de helft van de Plomp geheel 5 lopense 17 roede; groes de Schaapsdries 1 lopense 19 roede.
Belast met 2⁄3e deel van 1 vat rogge per jaar aan Verster en Dekkers, te 's Hertogenbosch te Deurne te betalen; ƒ 0-2-7- per jaar aan het Huis van Asten. Dit lot zal uitkeren, ter egalisatie, aan Martinus van Bussel ƒ 500,-.

Zoon Martinus van Bussel is geboren te Asten op 07-02-1752 en op 21-10-1798 te Asten getrouwd met Helena van Loon, geboren te Asten op 19-11-1767 als dochter van Petrus Gerit van Loon en Beatrix Peter van Riet (zie Voorste Heusden 7):

10

Het gezin van Martinus van Bussel en Helena van Loon:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 23-10-1799 Someren 05-05-1827
Johanna Maria Claassen
Asten 01-12-1874 zie Prins Bernhardstraat 34
2 Wilhelmus Asten 04-11-1801 Asten 28-01-1831
Anna Maria van de Kerkhof
Asten 01-02-1844
Petronella Linders
Asten 13-01-1886 Timmerman
3 Gerardus Asten 09-09-1804 Asten 03-02-1834
Petronella Bakens
Asten 05-01-1842 zie Voormalig huis G655
Bakker
4 Maria Beatrix Asten 15-08-1806 Asten 30-06-1832
Bernardus Janssen
Asten 15-09-1859 zie Voormalig huis G476

In het huizenquohier van Asten over de periode 1798-1803 is kerkmeester Martinus Peter (Marten) van Bussel eigenaar en later na zijn huwelijk ook bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 90 Dorp Bewoners nummer 90 Dorp
1798 Marten van Bussel Jan Kuijpers
1803 Marten van Bussel Marten van Bussel

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 218:
Martinus en Jennemaria van Bussel bij deling 14-11-1793.
Marcelis, Antoni, Martinus, Pieter en Jennemie van Bussel mitsgaders Jan Peter van Maris gehuwd met Helena van Bussel kinderen bij versterf 1793 van Pieter van Bussel.
Nummer 90 huijs met stal en hof 20 roede.

Helena van Loon is op 03-03-1816 te Asten overleden en Martinus van Bussel is op 20-04-1821 te Asten overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat de erfenis als twee huizen op naam van zoon Willem Martinus van Bussel:

Kadaster 1811-1832; G524:
Huis en erf, groot 00 roede 74 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Willem Martinus van Bussel.

Kadaster 1811-1832 G525:
Huis en erf, groot 00 roede 75 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Willem Martinus van Bussel.

11

12

13

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we Wilhelmus Martinus van Bussel, geboren te Asten op 04-11-1801 tegen op huizingnummer A92. Hij is op 28-01-1831 te Asten getrouwd met Anna Maria van de Kerkhof, geboren te Someren op 25-05-1805 als dochter van Henricus Johannes van de Kerkhoff en Joanna Maria Lambertus Engelen. Na haar overlijden op 05-04-1839 te Asten, is Wilhelmus Martinus van Bussel te Asten op 01-02-1844 hertrouwd met Petronella Linders, geboren te Meijel op 26-04-1809 als dochter van Daniel Linders en Helena Gielen.

14

Petronella Linders is op 14-08-1861 te Asten overleden en over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 woont Wilhelmus Martinus van Bussel met kinderen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A135 en A137:

15

Wilhelmus Martinus van Bussel is op 13-01-1886 te Asten overleden en zijn erfgenamen van verkopen de inboedel, verkopen land en verpachten de oogst volgens de krant Zuid-Willemsvaart van 20-03-1886, 24-03-1886 en van 10-07-1886:

16 17

Het huis wordt dan definitief gesplitst en in het ene huis met huizingnummer A137b blijft dochter Johanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 22-04-1833, wonen (zie Voormalig huis G524). Het andere huis met huizingnummer A137a is eerst in handen van zoon Hendrikus en wordt daarna verhuurd (zie hieronder). Zoon Martinus van Bussel, geboren op 23-10-1831, te Asten woont in de huidige Burgemeester Frenckenstraat (zie Burgemeester Frenckenstraat 6) en zet in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-02-1889 de beide huizen te koop.

18

Het huis is vanaf 1887 verpacht en de eerste pachter was Antonie Overbruggen, geboren te Nuenen op 24-12-1856 als zoon van Antonie van Overbruggen en Maria Dekker. Hij is als dagloner op 09-06-1881 te Nuenen getrouwd met Johanna Maria Antonia van Ewijk, geboren te Stratum op 31-03-1855 als dochter van Gerardus van Ewijk en Anna Barbara van Gennip.

Zij verhuizen in 1888 naar Helmond en het huis wordt daarna bewoond door Maria Elisabeth Lammers, geboren te Someren op 05-09-1834 als dochter van Antonie Lammers en Maria Anna Vermeer. Zij is sinds 06-03-1887 weduwe van Petrus Antonius Berkers, geboren op 25-10-1827 te Asten als zoon van Francis Berkers en Catharina Agnes Verhooijsen (zie Voormalig huis G489 en G490), met wie zij op 28-01-1867 te Someren getrouwd was. Samen met haar kinderen en inwonende ambtenaren, woont zij ook in de periode 1890-1900 in het huis met huizingnummer A142:

19

Maria Elisabeth Lammers verhuist rond 1896 naar A5 op de Markt in Asten  (zie Marktstraat 5) en in het huis komt wonen dagloner Martinus Janssen, geboren te Asten op 26-09-1835 als zoon van Bernardus Janssen en Maria Beatrix van Bussel (zie Voormalig huis G476). Hij is op 11-05-1865 te Asten getrouwd met Maria Anna van Dijk, geboren te Lierop op 16-06-1835 als dochter van Petrus van Dijk en Helena Maria Thijssen. Maria Anna van Dijk is op 27-05-1900 te Asten overleden, met rechts het bidprentje bij haar overlijden.

Zoon Petrus Janssen is de laagste inschrijver bij de bouw van een aantal stations voor de tram van Asten naar Helmond, aldus het Nieuws van de dag van 22-08-1905:

Uiteindelijk werd de aanbesteding van het tramstation in Asten (zie Voormalig tramstation G2036) gegund aan Franciscus van Heesch uit Boxtel en dat van Ommel (zie Voormalig tramstation B1421) aan Peter Janssen, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-08-1905.

In het bevolkingsregister over 1900-1910 woont Martinus Janssen samen met zijn zoon Peter Janssen, schoondochter Francisca van Heugten en knechten in het huis met huizingnummer A154:

20

Zijn zoon Peter Janssen, die inmiddels een timmermansbedrijf heeft opgezet, neemt in 1910 het roer van zijn vader over. Hij is geboren te Asten op 13-10-1866 en op 17-08-1900 te Asten getrouwd met Francisca van Heugten, geboren te Asten op 02-04-1877 als dochter van Francis van Heugten en Joanna Maria Scheepers (zie Voormalig huis B415). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A164:

21

Martinus Janssen is op 05-03-1915 te Asten overleden en linksonder het bidprentje bij zijn overlijden. Rechtonder uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-03-1918 de verkoop van werkstukken en gereedschappen van Peter Jansen:

21a

Rond 1920 verhuizen zij naar A284 en komt vanuit A173 (zie Emmastraat 14) barbier Jan Keessen, geboren te Budel op 05-03-1845 als zoon van Gerardus Keessen en Elisabeth van der Linden, in het huis wonen. Hij is sinds 27-11-1908 weduwnaar van Maria Teeuwen, geboren te Soerendonk op 09-04-1843 als dochter van Martinus Teeuwen en Hendrina Timmermans, met wie hij op 19-02-1881 te Soerendonk getrouwd was. Het huizingnummer is dan nog steeds A164:

22

Ook in de periode 1920-1930 woont Jan Keessen nog in het huis dat inmiddels door zijn zoon Gerardus, eveneens barbier, is overgenomen. Gerardus Keessen is geboren te Someren op 29-03-1882 en te Asten op 12-06-1911 getrouwd met Gerarda Wagemans, geboren te Meijel op 30-04-1882 als dochter van Godfried Wagemans en Anna Hendrica Brangers. Zij verhuizen in de periode van huizingnummer A194 naar de overkant van de Emmastraat op huizingnummer A206 (zie Emmastraat 16):

23

In het huis wordt gevestigd drukkerij Schriks met als bewoner Emile Christiaan Schriks, geboren op 13-08-1892 te Breda als zoon van Petrus Johannes Schriks en Maria Sophia Gosina Houthooft. Hij is op 02-10-1922 getrouwd met Petronella van Hagen, geboren te Asten op 12-10-1891 als dochter van Mathis van Hagen en Wilhelmina van de Ven (zie Markt 15). In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-05-1924 schrijft Emile Christiaan Schriks zijn drukkerij in bij de Kamer van Koophandel:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A194, ook bekend staand als Emmastraat 7:

24

Emile Christiaan Schriks was lid van de Sint Cecilia fanfare en deze vereniging had haar toneeluitvoeringen die werden opgevoerd in de oude school op het Koningsplein, de Harmoniezaal. Hieronder een foto gemaakt rond 1922 op de speelplaats van de jongensschool op de Markt, tegen de muur van de koekfabriek van Sjang Koek. Op de foto onder van links naar rechts Emile Christiaan (Emiel) Schriks, Wilhelmus Jacobus Josephus (Willem) Hoefnagels en Petrus Hendricus (Piet) Bakker. Boven van links naar rechts Theodorus (Dorus) van de Cruijs, Johannes Leonardus (Lennard) van Bussel, Hendrikus Cornelis (Hendrik) Coolen, Hubertus Franciscus Josephus (Huub) Knaapen, Hendrikus (Driek) Eijsbouts, Johannes Hubertus (Jan) Linden, Wilhelmus (Willem) van Hagen, Johannes (Jan) van den Eijnden en Lambertus (Bert) Linden.

Een lezer van de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-04-1921 heeft wat opmerkingen over een toneel- en muziekuitvoering van fanfare Sint Cecilia:

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Emmastraat 7 en zijn vader Petrus Johannes Schriks woont bij hem in:

25

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-07-1932 wordt bericht dat drukkerij Schriks zijn 25 jaar bestaan viert:

Hieronder linksboven in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-06-1939 de adreswijziging van drukkerij en cartonnagefabriek naar Emmastraat 7-9. Linksonder in het Peelbelang van 16-12-1944 reclame voor een abonnement op het Peelbelang en rechts een advertentie van drukkerij Schriks in het Peelbelang van 20-01-1945:

26

27

28

In het Peelbelang van 05-05-1945 roept de redactie van het Peelbelang, gevestigd in het kantoor aan de Emmastraat 7-9 op tot geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog in Asten en Someren:

29

Emile Christiaan Schriks is met zijn gezin verhuisd via het Koningsplein 6 (zie Koningsplein 6) naar de Dijkstraat 2C (zie Voormalig huis F1889), maar de drukkerij is aan de Emmastraat blijven bestaan. Emile Christiaan Schriks is op 27-05-1963 te Helmond overleden en Petronella van Hagen is op 16-03-1964 te Helmond overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

30 31 32

Hieronder drie foto's van de drukkerij van Schriks:

32a

32b 33

Het huis bestaat niet meer en ongeveer op de plaats van het huis ligt nu een winkelcentrum.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1675 Paulus Jansen Coopmans Mierlo 26-11-1645 Paulus Jansen Coopmans Mierlo 26-11-1645
1691 Peter Hendrick Canters Asten 08-07-1658 Peter Hendrick Canters Asten 08-07-1658
1723 Peter Paulus Coopmans Asten 21-09-1683 Peter Paulus Coopmans Asten 21-09-1683
Dorp huis 90
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Pieter Coopmans Asten 21-09-1683 Pieter Coopmans Asten 21-09-1683
1741 kinderen Pieter Coopmans Asten 21-07-1717 kinderen Pieter Coopmans en Willemijn van den Eijnden Asten 21-07-1717
1746 kinderen Peter Coopmans Asten 21-07-1717 kinderen Peter Coopmans en weduwe Peter Sluijters Asten 21-07-1717
1751 Hendrik Coopmans Asten 26-11-1723 Francis van Hoek Asten 04-02-1727
1756 Hendrik Coopmans Asten 26-11-1723 Francis van Hoek Asten 04-02-1727
1761 Hendrik Coopmans Asten 26-11-1723 Andries Bertens Nederweert 05-02-1723
1766 Hendrik Coopmans Asten 26-11-1723 Hendrik Coopmans Asten 26-11-1723
1771 Jan Michiel Coolen Asten 16-11-1715 Jan Michiel Coolen Asten 16-11-1715
1776 weduwe Jan Michiel Coolen ±1715 weduwe Jan Michiel Coolen ±1715
1781 Pieter van Bussel Asten 14-02-1715 Wouter Sanders Helmond 17-01-1755
1798 Marten van Bussel Asten 07-02-1752 Jan Kuijpers Deurne 25-06-1770
1803 Marten van Bussel Asten 07-02-1752 Marten van Bussel Asten 07-02-1752
Kadasternummer G525
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G525 1832 Willem Martinus van Bussel Asten 04-11-1801
Emmastraat 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1816 Marten van Bussel Asten 07-02-1752 Helena van Loon Asten 19-11-1767 03-03-1816
1816-1821 Marten van Bussel Asten 07-02-1752 met kinderen 20-04-1821
1821-1839 Willem Martinus van Bussel Asten 04-11-1801 Anna Maria van de Kerkhof Someren 25-05-1805 05-04-1839
1839-1859 Willem Martinus van Bussel Asten 04-11-1801 Petronella Linders Meijel 26-04-1809
A92 1859-1861 Willem Martinus van Bussel Asten 04-11-1801 Petronella Linders Meijel 26-04-1809 15-08-1861
A92 1861-1869 Willem Martinus van Bussel Asten 04-11-1801 met kinderen
A135 1869-1879 Willem Martinus van Bussel Asten 04-11-1801 met kinderen
A137a 1879-1886 Willem Martinus van Bussel Asten 04-11-1801 met kinderen 13-01-1886
A137a 1887-1888 Antonie Overbruggen Nuenen 24-12-1856 Johanna Maria van Ewijk Stratum 31-03-1855 naar Helmond
A137a 1888-1890 Maria Elisabeth Lammers Someren 05-09-1834 weduwe Berkers
A142 1890-1893 Maria Elisabeth Lammers Someren 05-09-1834 weduwe Berkers naar A5
A142 1893-1900 Martinus Jansen Asten 26-09-1835 met kinderen
A154 1900-1910 Martinus Jansen Asten 26-09-1835 met kinderen
A164 1910-1920 Peter Jansen Asten 13-10-1866 Francisca van Heugten Asten 02-04-1877 naar A284
A164 1920-1925 Jan Keessen Budel 05-03-1845 met kinderen naar A206
A194 1925-1930 Emile Schriks Breda 13-08-1892 Petronella van Hagen Asten 12-10-1891
7 1930-1938 Emile Schriks Breda 13-08-1892 Petronella van Hagen Asten 12-10-1891

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 5 december 2023, 09:56:49

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen