logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G537

Hendrik Cornelis van Bussel is geboren rond 1630 en op 24-09-1662 te Asten getrouwd met Catharina Jan Vrijnsse, geboren rond 1630:

01

Het gezin van Hendrik Cornelis van Bussel en Catharina Jan Vrijnsse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelis Asten 10-08-1663 Asten 09-02-1699
Maria Hendrix Verstegen
Asten 24-05-1701 *
2 Margaretha Asten 07-12-1664 Asten 23-05-1701
Johannes Jansen Verlensdonck
Asten 23-02-1742
3 Johannes Asten 10-03-1666
4 Antonie Asten 01-06-1668
5 Judoca Asten 13-02-1671 Asten 14-11-1706
Godefridus Jan Hoefnagels
Asten 22-12-1719 zie Voormalig huis G539

* omgekomen door een schotwond

Obijt ex ictu bombarda Cornelis Hendrix.

Gedood door een kogel Cornelis Hendrix.

02

Hun oudste zoon Cornelis is gedood door een kogel en mogelijk had dat te maken met een schietwedstrijd die een half jaar eerder plaatsvond bij Jan Hendrick van de Bleeck:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 97 verso; 06-12-1700:
Joost Antonissen van Weert, als prijswijser van de opgestelde prijzen bij Jan Hendrick van den Bleeck, verklaart dat Cornelis Hendricx van Bussel heeft geschooten naer het beert ten pijle ten hoogste opgestelt bij den voorschreven Jan Hendricx van den Bleeck en heeft gesien dat den kogel heeft gegroeft ende opspringende het bert heeft geraeckt, oock soodanighlijcken dat met groote fortse weder terugh sprongh sonder precies te connen seggen op was plaetse. Maer naer sijn beste meyninge geraeckt te hebben de tobbe van nummer seventigh.

De dader blijkt Jan van den Bleeck te zijn als secretaris van Lith bij de moeder van Cornelis aan de Varkensmarkt op bezoek komt:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 104; 23-05-1701:
Schepenen zijn, heden, in faveur van justitie, geweest ten huize van Catalijn weduwe Hendrick Cornelissen van Bussel, aan de Verckensmerckt, in het Dorp. Zij hebben hier bevonden en gezien dat Cornelis Hendricx van Bussel, zoon van de voorschreven Catalijn, in de keuken in bed lag en zei: "Ick ben soo gescooten met een roer in mijn rechtersijde". Op welk zeggen, Peeter van der Lith, secretaris, heeft gevraagd: "Wel, Cornelis ofte het gebeuren mochte, des verhoopt van neen wert, dat ghij van den quetsure mochte comen te sterven, wie soude ghij in den doodtslagh leggen". Hierop heeft Cornelis, zo verklaren wij, attestanten, gezegd: "Ick legge niemant anders in den doodtslagh als Jan van den Bleeck, hij heeft mij gescooten want hij meende mij noch eens te scieten maer het roer manqueerden".

De doctoren concluderen dat de schotwond Cornelis fataal is geworden:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 104 verso; 25-05-1701:
Henrick Canters, medicijne doctor, te Helmont, Isaec Sauve en Gerardt de Graadt, beiden chirurgen, alhier. Zij verklaren ter instantie van Laurents Symontz, drossard dat zij op 25 mei 1701 zijn verzocht om te visiteren de kwetsuur of wonde in de rechterzijde van het dode lichaam van Cornelis Hendricx van Bussel en bevonden in de rechtersijde van Cornelis een geschootene wonde, welcke was gelegen in de onderbuyck ofte ab domine, alsoo dese wonde aen de rechtersijde des onderbuyck ingegaen sijnde is door en door gepasseert soo dat niet alleen het dijsbeen alias heupbeen is doorscooten met versceyde vene en arterie soo gequest ende geraeckt soodat een stercke vloet des bloets in den onderbuyck is afgesackt soodat dit bloet door het stilstaen ofte stagnatie is gekomen tot een putrifactie welcke gecauseert heeft niet alleen inwendige continuele kortsen maer oock een formele intestinorum gangrena Deze wonde wordt door alle medicinae autores absoluut voor dodelijk gehouden.

Hendrik Cornelis van Bussel is op 28-02-1673 te Asten overleden en Catharina Jan Vrijnsse is te Asten op 04-03-1710 overleden. Zij hebben in het huis aan de Varkensmarkt gewoond, want bij hun erfenis wordt het huis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 216; 15-03-1717:
Jan Janssen Verlensdonck getrouwd met Margriet Hendricx van Bussel, Goort Jan Hoefnagels getrouwd met Josyn Hendrix van Bussel deze mede namens Antony Hendrix van Bussel procuratie van 28-03-1716 schepenen Asten en Jan en Catryn de kinderen van Jan Hendrix, zijn overleden broeders kinderen. Deze kinderen verblijven buitenslands, niet wetende doot of levendig. Jan Francis van de Winkel, te Lierop en Lambert Fransse, te Asten als beedigde momboiren over de twee onmondige kinderen van wijlen Cornelis Hendrix van Bussel en Mary Hendrix Verstegen. Allen kinderen en erven van wijlen Hendrik van Bussel en Lijneke Jan Vrijnsse. Zij verdelen de nagelaten goederen door middel van blinde loten.
1e lot krijgt Goort Jan Hoefnagels de kamer met de halve kelder en de hele opkamer van een huis in het Dorp in bewoning bij Goort Jan Hoefnagels; 1⁄5e deel van de hof te delen door de schepenen; de helft van een groesveld het Platveltje int Linder geheel 2 lopense; land den Heilige Geestacker metten rauwen in de Loverbos 7 copse; groes de helft van 't Kempke de helft is 1 copse; land 1⁄5e deel van den Berg is 10 roede. Belast met de helft van ƒ 7,- per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-9-4 per jaar aan Willem Loomans en Hendrik Peeter Bollen.
2e lot krijgen Jan en Catrijn, kinderen van Jan Hendrix mits uytlandig zijnde, zijn de loten getrokken door de gemachtigde van het officie. Den hert of keucken met de halve kelder van het huis in het Dorp in bewoning bij Jan Verlensdonck; 1⁄5e deel van den hof 't Lanckveltje int Lielder 1 lopense; groes de helft van het Kempke deze helft 1 copse; land de Loverboschacker 1½ lopense; land achterste de helft van het Nootje int Bergslant de helft is 2½ lopense;land 1⁄5e deel van den Berg is 10 roede. Belast met de helft van ƒ 7,- per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-9-4 per jaar aan Willem Loomans en Hendrik Peeter Bollen.
3e lot krijgt Antony Hendrix van Bussel de neren ofte koeystal van het huis in het Dorp in bewoning bij Jan Verlensdonck; 1⁄5e deel van den hof; groes de helft van het Lindersvelt naast de Warsenberg de helft is 1 lopense; land ontrent de Pastory 1½ lopense; land 1⁄5e deel van den Berg is 10 roede. Belast met ƒ 1-9-4 per jaar aan Willem Loomans en Hendrik Peeter Bollen.
4e lot krijgt Jan Verlensdonck de schuur van het huis in het Dorp in bewoning bij de verkrijger; 1/5e deel van de hof; groes de helft van Lindersvelt de helft is 1 lopense; land den Bruysteman tussen het Dorp en de Wolsberg 1½ lopense; land 1⁄5e deel van den Berg is 10 roede. Belast met ƒ 1-9-4 per jaar aan Willem Loomans en Hendrik Peeter Bollen.
5e lot krijgen de twee onmondige kinderen van Cornelis Hendrix de schop van het huis in het Dorp in bewoning bij Jan Verlensdonck; 1⁄5e deel van de hof; beemd de Haseldonck 1 lopense 3 copse; land de Voldersacker in de Heesackers 1½ lopense; land de voorste helft van 't Nootje de helft 2½ copse; land 1⁄5e deel van den Berg is 10 roede. Belast met ƒ 1-9-4 per jaar aan Willem Loomans en Hendrik Peeter Bollen.

Dochter Margaretha Hendriks van Bussel, geboren te Asten op 07-12-1664 is op 23-05-1701 te Asten getrouwd met Johannes Jansen Verlensdonck, geboren te Asten op 30-04-1669 als zoon van Jan Verlensdonck en Catharina Fransen:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Jansen et Margarita Hendrix; testes R. D. Franciscus van de Cruijs et Maria van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Jansen en Margarita Hendrix; getuigen pastoor Franciscus van de Cruijs en Maria van de Cruijs.

03

Het gezin van Margaretha Hendriks van Bussel en Johannes Jansen Verlensdonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 03-03-1702 Asten 31-08-1721
Anthoni Antoni Cuypers
Asten 11-03-1762 zie Marktstraat 5
2 Henrica Asten 21-03-1704 Asten 29-01-1736
Wilhelmus Michiel Colen
Asten 21-01-1770
3 Henricus Asten 07-02-1706 Asten 21-07-1743
Petronella Hendriks Verbogen
Someren 20-10-1783
4 Leonardus Asten 06-04-1708 Kind Asten ±1708

Johannes Jansen Verlensdonck is rond 1720 overleden en de kinderen van Cornelis Hendriks van Bussel geven het huis in belening aan Margaretha Hendriks van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 38 verso; 12-10-1724:
Jan en Hendrien Cornelisse van Bussel hebben in belening gegeven aan Goort Jan Hoefnagels en Magriet weduwe Jan Verlensdonck huiske en hof int Dorp, ene zijde Adriaan Jansse, andere zijde Goort Jan Hoefnagels, ene einde de straat. Beleentijd 4 jaar. Beleensom ƒ 40,-.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van de weduwe Jan Verlensdonck:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 180:
De weduwe Jan Verlensdonck.
Huijs, hoff en aangelagh.

Jaar Eigenaar nummer 17 Dorp Bewoners nummer 17 Dorp
1736 weduwe Jan Verleijsdonk weduwe Jan Verleijsdonk
1741 weduwe Jan Verleijsdonk weduwe Jan Verleijsdonk

Margaretha Hendriks van Bussel is als Grittie Verleysdonck op 23-02-1742 te Asten overleden en aan het eind van dat jaar verdelen de kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 309; 13-11-1742:
Hendrik Janse Verlensdonk, Antoni de Kuyper, man van Jenneke Janse Verlensdonk, en Willem Michiels, man van Hendrien Janse Verlensdonk, kinderen en erven van wijlen Jan Verlensdonk en Margrieta Hendriks, verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Hendrik Janse Verlensdonk de achterste helft van het huis en de grond in het Dorp.
2e lot krijgt Willem Michiels de voorste helft van het huis met de hof en de grond.

Zoon Hendrik Jansen Verleijsdonck verhuist naar Someren en verkoopt zijn deel in het huis of schuur aan Jan Jansen van Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 56 verso; 09-01-1747:
Hendrik Janse Verlensdonk, te Someren, verkoopt aan Jan Jansen van Dijk schuur en neere of achterste gedeelte van een huis met de grond en hof in het Dorp, ene zijde Willem Michiels, andere zijde de koper, ene einde weduwe Jan Adriaans, andere einde de straat. Aangekomen bij deling. Als de koper de schuur afbreekt zal hij aan het huis naast de brandmuur behoorlijk moeten afhangen. Verponding ƒ 0-4-0 per jaar.

Dochter Henrica Jansen Verleijsdonck is geboren te Asten op 21-03-1704 en op 29-01-1736 te Asten getrouwd met Wilhelmus Michiel Colen (alias Stroobreet), geboren te Asten op 20-11-1713 als zoon van Michael Colen en Petronella Jansen (zie Voormalig huis G359):

Juncti sunt matrimonio Willem Migiel Colen et Hendrien Janse Verleijsdonck; testes Hendrik Janse Verleijsdonck et Jan Jansen Smits.

In huwelijkse echt gebonden Willem Migiel Colen en Hendrien Janse Verleijsdonck; getuigen Hendrik Janse Verleijsdonck en Jan Jansen Smits.

04

Het gezin van Henrica Jansen Verleijsdonck en Wilhelmus Michiel Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 12-04-1737 Kind Asten ±1737
2 Johanna Asten 16-01-1740 Kind Asten 13-06-1743
3 Johannes Asten 22-01-1744 Asten 18-08-1771
Johanna Johannes de Laet
Asten 14-06-1811

Wilhelmus Michiel Colen 05-02-1747 te Asten overleden en in de bewoningslijst van het huis staat het eerst gedeeld op naam van Willem Michielse en Hendirk Janse Verlensdonk en later op naam van de weduwe van Willem Michielse Coolen:

Jaar Eigenaar nummer 17 Dorp Bewoners nummer 17 Dorp
1746 Willem Michielse en Hendrik Janse Verlensdonk Willem Michielse
1751 weduwe Willem Michielse weduwe Willem Michielse
1756 weduwe Willem Michielse weduwe Willem Michielse
1761 weduwe Willem Michielse weduwe Willem Michielse
1766 weduwe Willem Michielse en soon weduwe Willem Michielse

Henrica Jansen Verleijsdonck is op 21-01-1770 te Asten overleden en haar zoon Jan Willem Coolen, ook wel Jan Michiel Coolen genoemd, geboren te Asten op 22-01-1744 is op 18-08-1771 te Asten getrouwd met Johanna Johannes de Laet, geboren te Asten op 27-02-1742 als dochter van Johannes de Laet en Helena Schippers.

05

Het gezin van Johannes Wilhelmi Coolen en Johanna Jansen de Laet:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 13-07-1772 Asten 12-10-1800
Antony Jacob Roymans
Someren 15-08-1834
2 Johannes Asten 14-10-1774 Ongehuwd Asten 05-03-1845 zie Voormalig huis G440
3 Wilhelmus Asten 16-06-1777 Kind Asten 07-10-1781
4 Leonardus Asten 05-10-1780 Someren 12-05-1820
Wilhelmina Isbouts
Asten 20-09-1846 zie Voormalig huis G440
5 Petrus Asten 05-04-1784 Asten 13-05-1810
Allegonda Antonie Leenen
Asten 08-05-1842 zie Voormalig huis G521
6 Maria Catharina Asten 05-11-1786 Asten 05-05-1811
Antonie Bluijssen
Asten 05-02-1850 zie Julianastraat 2

Jan Willem Coolen krijgt een boete opgelegd:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 134 verso; 06-07-1772:
Den drost, aanlegger contra Jan van de Leensel. Gedaagde is beboet en hem egaal te doen opmaken de gemeente die heeft afgegraven de weg en gebragt op de erve. Aanlegger legt ook een lijst over van gedaagde die de sloot in de Venne, nevens Haalevelde niet wel hebben opgemaakt, waarbij ieder heeft verbeurt ƒ 1-0-0 te weten 1⁄3e deel voor de drost, 1⁄3e deel voor de visiteur, en 1⁄3e deel voor den Armen Resolutie de dato 07-05-1768. Overeengekomen is, omdat het voor de eerste maal is een boete te geven van ƒ 0-10-0 aan den Armen. Wel moet alles hersteld worden. Beboet zijn: Peter Wagemans, Jan Willem Coolen, Halbersmit, Nicolaas van der Westen, Jan Verreyt, Jan Teunis, Pieter Willem Slaats, Gerrit Joost van Hugten, Jan Willem Lomans. Dus samen ƒ 4-10-0. Alsnog betaald Tiele Peter ƒ 0-10-0. Nol van Gerwen heeft zijn eerste veld in de Venne overgegeven aan Jan van den Boomen en Cis Verberne. Bruystens heeft van zijn veld in de Venne afgezien en daarom niet betaald. De overige zijn niet genegen te betalen.

In het huizenquohier over de periode 1771-1781 is Jan Willem Coolen eigenaar en in eerste instantie ook bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 17 Dorp Bewoners nummer 17 Dorp
1771 Jan Michiel Coolen Jan Michiel Coolen
1776 Jan Willem Coolen Jan Sanders
1781 Jan Coolen Nicolaas van Stiphout

In 1783 ruilt hij met Willem Reynders van huis:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 27; 14-07-1783:
Jan Willem Coolen, in het Dorp, vermangelt aan Willem Reynders, in het Dorp een huis, of voorste gedeelte daarvan met de hof in het Dorp 1 copse ene zijde de straat, andere zijde en ene einde weduwe Philip de Laat, andere einde Willem van Dijk. Bewoner Nicolaas van Stiphout. Land de oude Hoffstad 1 copse. Koopsom ƒ 320,-.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 28; 14-07-1783:
Willem Reynders vermangelt aan Jan Willem Coolen de helft van huis en hof in het Dorp, ene zijde en einde de straat, andere zijde Wilbert Cornelisse, andere einde Reynder Cornelisse cum suis; de helft van de Meulenacker ½ lopense; de helft van het Stegensvelt 1½ lopense; de helft van een huisplaats in de Steege 1 copse. Belast met de helft van ƒ 0-8-12 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 360,-.

Johanna Jansen de Laet is op 10-03-1798 te Asten overleden en Jan Willem Colen is op 14-06-1811 te Asten overleden

Willem Reynder Cornelis Peters is geboren te Asten op 22-08-1744 als zoon van Rynerus Peeters en Francina Paulus van den Berg. Hij is op 09-09-1781 te Asten getrouwd met Helena Johannes Broens, geboren te Someren op 21-12-1743 als dochter van Johannes Wilhelmus Broens en Catharina Johannes Tielen:

06

Het gezin van Willem Reynder Cornelis Peters en Helena Johannes Broens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 12-08-1782 Kind Asten 12-12-1784

Willem Reynders en Helena Broens maken hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 95 verso; 22-08-1787:
Willem Reynders en Helena Broens, zijn vrouw, testeren. Alles aan de langstlevende van hen beiden.

Willem Reynders heeft nog een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 74; 04-08-1795:
Willem Reynders is schuldig aan Maria Slaats weduwe Willem van Dijk ƒ 50,- à 3%. 14-03-1798 gecasseert.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Willem Reynders eigenaar en woont samen met derden in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 17 Dorp Bewoners nummer 17 Dorp
1798 Willem Reijnders Willem Reijnders en Laurens Verheijen
1803 Willem Reijnders Willem Reijnders in kamer kinderen Aalbert Roijmans

In 1806 verkoopt Willem Reynders het huis aan Antony Goort van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 115 verso; 29-11-1806:
Willem Reynders verkoopt aan Antony Goort van Bussel, te Someren een huis en hof in het Dorp 3 lopense, ene zijde Hermanus Roosen. Koopsom ƒ 190,-. Verkoper zal gedurende zijn leven vrij mogen wonen in een der vertrekken van het huis en gebruik mogen maken van een gedeelte van de hof.

Willem Reynder Cornelissen is op 01-04-1810 te Asten overleden en Helena Johannes Broens is te Asten op 20-01-1823 overleden. De verpondingen van 1810 tonen de overgang van het huis van Willem Reynders naar Antoni Goort van Bussel:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 181 verso:
Antoni Goort van Bussel bij transport 29-11-1806.
Willem Reijnder.
Nummer 17 huijs en hof ¼ lopense.

Antoni Goort van Bussel is geboren te Asten op 19-08-1760 als zoon van Antonius Antony Goort van Bussel en Catharina Johannes Loomans. Hij is op 14-02-1790 te Asten getrouwd met Wilhelmina Antonius van Dijk, geboren te Lierop op 06-11-1766 als dochter van Antonius Wilhelmus van Deyck en Francisca Johannes Vlemix:

07

Het gezin van Antoni Goort van Bussel en Wilhelmina Antonius van Dijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 19-03-1791 Kind Lierop 05-06-1799
2 Petronella Asten 14-03-1792 Kind Asten 18-06-1792
3 Antonius Asten 30-05-1793 Asten 05-02-1820
Johanna van der Weerden
Asten 18-03-1877 zie Kasteellaan 1 tot en met 5
4 Petrus Asten 12-09-1794 Ongehuwd Asten 18-12-1884 Dijk
5 Joannes Asten 12-12-1796
6 Ida Asten 06-12-1797 Asten 07-05-1830 Arnoldus Slaats
Asten 08-01-1864
Wolfsberg
7 Martinus Asten 22-07-1799 Lierop 01-05-1836
Antonia van Bussel
Lierop 11-02-1847
Antonetta Verberne
Lierop 28-12-1873
8 Godefridus Asten 25-11-1801 Ongehuwd Asten 04-01-1879 Dijk
9 Godefrida Asten 20-05-1804 Ongehuwd Asten 02-06-1876 Dijk
10 Antonia Asten 12-11-1805 Asten 30-01-1835
Johannes Berkvens
Asten 12-07-1861 Ommel
11 Willem Asten 28-08-1807 Ongehuwd Asten 03-08-1874 Dijk

Wilhelmina Antonius van Dijk is op 26-06-1830 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis of schuur op naam van Antonius Goort van Bussel:

Kadaster 1811-1832; G537:
Huis en erf, groot 01 roede 26 el, het Derp, klassen 7
Eigenaar: Antonie Goort van Bussel.
Opmerking: wordt bij het kadaster al schuur genoemd.

08

09

Antonius Goort van Bussel is op 26-03-1852 te Asten overleden en aangezien zijn kinderen elders wonen, is het huis verkocht en als schuur in gebruik door de bewoners van G539 (zie Voormalig huis G539). In de kadastrale legger is dit pand in 1924 als smederij van Gerardus van Eersel (zie Emmastraat 31) in gebruik.

Volgens de kadastrale legger is het naastgelegen pand G536, dat hierboven bij het kadaster al schuur werd genoemd, tot 1939 als schuur in gebruik en daarna wordt het een garage in eigendom van Gerardus van Eersel (zie Emmastraat 31). Hieronder een foto van de garage van Eersel:

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Hendrick Cornelis van Bussel ±1630 Hendrick Cornelis van Bussel ±1630
1673 weduwe Hendrick Cornelis van Bussel ±1630 weduwe Hendrick Cornelis van Bussel ±1630
1701 weduwe Hendrick Cornelis van Bussel ±1630 Jan Jansen Verlensdonck Asten 30-04-1669
Dorp huis 17
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Jan Verleijsdonk Asten 07-12-1664 weduwe Jan Verleijsdonk Asten 07-12-1664
1741 weduwe Jan Verleijsdonk Asten 07-12-1664 weduwe Jan Verleijsdonk Asten 07-12-1664
1746 Willem Michielse en Hendrik Janse Asten 20-11-1713 Willem Michielse Asten 20-11-1713
1751 weduwe Willem Michielse Asten 21-03-1704 weduwe Willem Michielse Asten 21-03-1704
1756 weduwe Willem Michielse Asten 21-03-1704 weduwe Willem Michielse Asten 21-03-1704
1761 weduwe Willem Michielse Asten 21-03-1704 weduwe Willem Michielse Asten 21-03-1704
1766 weduwe Willem Michielse en soon Asten 21-03-1704 weduwe Willem Michielse Asten 21-03-1704
1771 Jan Michiel Coolen Asten 22-01-1744 Jan Michiel Coolen Asten 22-01-1744
1776 Jan Willem Coolen Asten 22-01-1744 Jan Sanders
1781 Jan Coolen Asten 22-01-1744 Nicolaas van Stiphout Oedenr 22-11-1747
1798 Willem Reijnders Asten 22-08-1744 Willem Reijnders en Laurens Verheijen Asten 22-08-1744
1803 Willem Reijnders Asten 22-08-1744 Willem Reijnders en in de kamer kind A Roijmans Asten 22-08-1744
Kadasternummer G537
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G537 1832 Antoni Goort van Bussel Asten 19-08-1760 in gebruik als schuur
Emmastraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1806 Willem Reijnders Asten 22-08-1744 Helena Broens Someren 21-12-1743
1806-1832 Antoni Goort van Bussel Asten 19-08-1760 Wilhelmina Antoni van Dijk Lierop 06-11-1766

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 22 juli 2023, 10:39:45

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen