logo

Index


Voormalig huis G539

Bij de verpondingen van 1713 staat een huis op naam van Goort Jan Hoefnagels:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 87:
Goort Jan Hooffnagels. In de bede ƒ 1-3-8.

Godefridus Jan Hoefnagels is geboren te Asten op 12-06-1682 als zoon van Johannes Gijsbert Hoefnagels en Elisabeth Loomans. Hij is op 14-11-1706 getrouwd met Judoca Hendriks van Bussel, geboren te Asten op 13-02-1671 als dochter van Hendrik Cornelis van Bussel en Catharina Jan Vrijnsse (zie Voormalig huis G537):

Juncti sunt matrimonio Godefridus Jansen et Judoca Hendricks; testes Henricus Jansen et unus alius qualificatus.

In huwelijkse echt gebonden Godefridus Jansen en Judoca Hendricks; getuigen Henricus Jansen en een andere gekwalificeerde.

01

Het gezin van Godefridus Jan Hoefnagels en Judoca Hendriks van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Asten 13-09-1707 Asten 01-07-1731
Judocus Joost Hoebergen
Asten 27-09-1760 zie ook Stegen 80
2 Judoca Asten 26-02-1710
3 Franciscus Asten 29-04-1711

Godefridus Jan Hoefnagels ontvangt een brandbrief waarin hij bedreigd wordt:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 68; 14-12-1719:
Schepenen van Asten verhoren ter instantie van het officie eenige persoonen vanwege gestrooyde brantbrieven. Ende heeft Willem Loomans, inwoonder alhier, vertoont en overgelevert eenen, Francis van de Loverbosch, mede-inwoonder alhier, twee, alsmede Goort Jan Hoefnagels, ook inwoonder alhier, eenen brief met versoeck dat denselven mogte worden geregistreert. Luydende de selve voor soveel de selve leesbaar sijn als volgt. De brief die Goort Hoefnagels toonde:
Goort Hoefnagels ik sweer u den doodt ende om u in leven te behouden soo sult gij in stilte 8 gulden die gelt hebben, ter plaetse brengen genamt in de Wolfsberg aen desen kant Frensken Pollen, daer staen twee eecken aen het vertste en soo ick hoor dat gij uytbrengt soo sal ick met een glorder waegen ten hemel varen, ik sal u duysendt den hals omdoen in platse van eens. Daerom makende dat gij geen waet en uyt en stelt waent jaren daernaer sul ik dat evenwel bedrijven. Daerom dat dit of gij sulks saterdagh suter lien hen te ljff.

Judoca Hendriks van Bussel is op 22-12-1719 te Asten overleden en Godefridus Jan Hoefnagels verhuist naar Echt, terwijl zijn kinderen in Asten blijven:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 71 verso; 14-07-1727:
Godefridus Hoefnagels, te Egt, verklaart mits sijne verre afwooninge zijn broeder Willem Raymakers te hebben verzocht, om de goederen, competerende aan zijn onmondige kinderen en gelegen te Asten, te verhuren. Op 10-02-1727, zijn deze goederen verhuurt aan Antony Voermans. Comparant als vaderlijk voogd van zijn kinderen approbeert deze verhuring.

Godefridus Jan Hoefnagels is rond 1730 overleden en bij de verpondingen van 1737 staat het huis, dat is afgebrand, op naam van Judocus Joost Hoebergen:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 180 verso:
Joost Joost Hoebergen.
Een afgebrandt huijs en aangelag 3 copse. In de bede ƒ 1-3-8.

Dochter Wilhelmina Goort Hoefnagels is geboren te Asten op 13-09-1707 en op 01-07-1731 te Asten getrouwd met Judocus Joost Hoebergen, geboren te Vlierden op 16-07-1707 als zoon van Judocus Joannes Hobergen en Maria Joannes van Ruth:

02

Het gezin van Wilhelmina Goort Hoefnagels en Judocus Joost Hoebergen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 01-07-1733 Asten 27-08-1759
Johannes Peter Vissers
Mierlo 10-11-1765
Ambrosius van Bree
Asten 12-12-1770
2 Judocus Asten 09-12-1735 Kind Asten 21-04-1741
3 Judoca Asten 10-06-1739 Asten 09-02-1766
Philip Jansen de Laet
Asten 26-04-1797
4 Hendrina Asten 22-05-1742 Kind Asten ±1742
5 Goverdina Asten 05-11-1744 Ongehuwd

In het huizenquohier over de periode 1741-1761 is Joost Hoebergen eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 17a Dorp Bewoners nummer 17a Dorp
1741 Joost Joost Hoebergen Joost Joost Hoebergen
1746 Joost Joost Hoebergen Joost Joost Hoebergen
1751 Joost Hoebergen Joost Hoebergen
1756 Joost Hoebergen Joost Hoebergen
1761 Joost Hoebergen en kinderen Joost Hoebergen

Wilhelmina Goort Hoefnagels is op 27-09-1760 te Asten overleden en Judocus Joost Hoebergen is op 09-04-1763 te Asten overleden. Jan Peter Vissers, getrouwd met dochter Johanna Maria Hoebergen, verkoopt hun erfdeel aan zijn schoonzussen:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 114; 03-11-1763:
Jan Peter Vissers gehuwd met Jennemaria Hoebergen verkoopt aan Josyna en Goverdyna, zijn schoonzusters ⅓e deel onverdeeld in een huis en hof in het Dorp ½ lopense. Belast met ⅓e deel van ƒ 7-11-10 jaarlijks in drie posten, aangekomen van zijn schoonvader, Joost Hoebergen. Koopsom ƒ 100,-.

Het huis is daarna in eigendom van de zussen Judoca (Josijna) en Godefrida (Goverdina) Hoebergen en wordt bewoond door Philips de Laet als man van Judoca Hoebergen:

Jaar Eigenaar nummer 17a Dorp Bewoners nummer 17a Dorp
1766 Josijna en Goverdina Hoebergen Philip de Laat en weduwe Tijs Kuijpers

Dochter Judoca Joost Hoebergen is geboren te Asten op 10-06-1739 en op 09-02-1766 te Asten getrouwd met Philippus Jansen de Laet, geboren te Antwerpen op 30-12-1737 als zoon van Joannes Antonius de Laet en Helena Schippers. Hieronder de geboorteakte van Philippus de Laet uit het doopregister van de Onze Lieve Vrouwenkerk Zuid te Antwerpen1:

03

Het gezin de Laet is na de geboorte van Philippus naar Asten verhuisd en hun dochter Johanna de Laet is op 27-02-1742 te Asten geboren (zie Voormalig huis G521). Hieronder de trouwakte van Judoca Joost Hoebergen en Philippus Jansen de Laet:

04

Het gezin van Judoca Joost Hoebergen en Philippus Jansen de Laet:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Asten 15-01-1767 Kind Asten ±1767
2 Johanna Asten 15-11-1768 Kind Asten ±1768
3 Johannes Asten 11-05-1770
4 Josephus Asten 06-05-1772
5 Helena Meijel 19-01-1774 Ongehuwd Asten 30-01-1830
6 Wilhelmina Asten 04-10-1776 Kind Asten ±1776
7 Wilhelmina Asten 10-04-1778 Kind Asten 13-09-1779
8 Johanna Asten 31-07-1781

De oudste dochter Johanna Maria Joost Hoebergen is geboren te Asten op 01-07-1733 en te Asten op 27-08-1759 getrouwd met Johannes Peter Visschers, geboren te Weert op 28-05-1734 als zoon van Danielis Visschers en Maria Engelen. Na zijn overlijden te Asten op 10-03-1764, is Johanna Maria Joost Hoebergen op 10-11-1765 te Mierlo hertrouwd met Ambrosius van Bree, geboren te Mierlo op 22-12-1727 als zoon van Hendricus van Bre en Maria Verbrakesen:

27 8 bris contraxerunt sponsalia Ambrosius van Bre et Joanna Maria Hoebergen coram me et Wilhelmo van Bre et Petro Vleminghs testibus. 10 9 bris contraxerunt praedicti matrimonium coram me et Henrico Colen et Petro Vlemings testibus.

27 oktober ondertrouwcontract van Ambrosius van Bre en Joanna Maria Hoebergen voor mij en Wilhelmo van Bre en Petro Vleminghs getuigen. 10 november hebben zij het bovengenoemd huwelijk aangegaan voor mij en Henrico Colen en Petro Vlemings getuigen.

05

De gezinnen van Johanna Maria Joost Hoebergen met Johannes Peter Vissers en met Ambrosius van Bree:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 17-08-1760 Kind Asten ±1760
2 Wilhelmina Asten 18-04-1762 Kind Asten ±1762
3 Henrica* Mierlo 25-08-1766 Vlierden 12-02-1792
Hubertus Hendrik Joosten
Vlierden 13-01-1839
4 Josina* Mierlo 22-01-1769 Kind Mierlo 31-03-1769

* kinderen uit het tweede huwelijk

Johanna Maria Joost Hoebergen is op 12-12-1770 te Asten overleden kort voor haar overlijden heeft haar zus Goverdina Hoebergen haar helft van het huis aan Ambrosius van Bree verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 101; 24-09-1770:
Goverdina Hoebergen, wonende te Strijp, verkoopt aan Ambrosius van Bree de helft van huis en hof in het Dorp waar de koper in is wonende. Het huis is voorzien van een weefkamer en ook Philip de Laat woont hier en moet een deel in het onderhoud doen. Belast met de helft van ƒ 4-10-0 jaarlijks aan den Armen van Asten de andere helft is voor Philip de Laat. Koopsom de lasten ƒ 52-3-3 oort.

Het huis is dan over de periode 1771-1781 gedeeld door Philippus de Laat als man van Judoca Joost Hoebergen en Ambrosius van Bree als weduwnaar van Johanna Maria Joost Hoebergen:

Jaar Eigenaar nummer 17a Dorp Bewoners nummer 17a Dorp
1771 Philip de Laat en Ambrosius van Bree Philip de Laat en Ambrosius van Bree
1776 Philip de Laat en Ambrosius van Bree Philip de Laat, Ambrosius v Bree, Adriaan Wijlen
1781 Philip de Laat en Ambrosius van Bree Pieter Haasen

Philippus de Laat is op 11-12-1783 te Asten overleden en Judoca Joost Hoebergen is op 26-04-1797 te Asten overleden. In het huizenquohier rond 1800 is Ambrosius van Bree eigenaar en medebewoner:

Jaar Eigenaar nummer 17a Dorp Bewoners nummer 17a Dorp
1798 Ambrosius v Bree en kind Philip de Laat Ambrosius van Bree en Jacobus Jansen
1803 Ambrosius v Bree en kind Philip de Laat Ambrosius van Bree en Willem Verlijsdonk

Ambrosius van Bree verkoopt zijn helft van het huis aan Hermanus Roosen:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 175 verso; 07-02-1804:
Ambrosius van Bree verkoopt aan Hermanus Roosen zijn aandeel in huis, hof en wortelvelt (zie ook verkoop de dato 10-03-1804). De woning is bouwvallig. Koopsom ƒ 52,- is vrij wonen gedurende zijn verdere leven en ƒ 15,- voor kleren. Belast met ƒ 2-1-12 jaarlijks aan den Armen van Asten.

Ambrosius van Bree is op 11-02-1804 te Asten overleden en de voogden over de kinderen van Philippus de Laet verkopen de andere helft ook aan Hermanus Roosen:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 160 verso; 10-03-1804:
Jan Willem Coolen en Joost Hoebergen, als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Philip de Laat en Josyna verkopen aan Hermanus Roosen, een half huis, hof en wortelvelt 3 lopense. Belast met ƒ 4-1-10 jaarlijks aan den Armen van Asten.

Bij de verpondingen van 1810 is de overgang van het huis naar Hermanus Gerardus Roosen te zien:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 181 verso:
Hermanus Gerardus Roosen bij transport 07-02-1804 en 10-03-1804.
Weduwe Philip de Laat met 3 kinderen ½ en Ambrosius van Bree met sijn kint ½
Nummer 17a huijs, hof en aangelag.

Hermanus Gerardus Roosen is geboren te Someren op 26-02-1769 als zoon van Tieleman Roosen en Wilhelmina Stalmans van Lingen (zie Kasteelruïne). Hij is rond 1796 getrouwd met Petronella Adriana Rombouts, geboren rond 1764 als dochter van Adriaan Henricus Rombouts en Francina ten Zijthof. Petronella Adriana Rombouts is op 19-11-1810 te Asten overleden en Hermanus Gerardus Roosen is te Asten op 11-01-1812 hertrouwd met Gijsberdina Sonnevelt, geboren te Aarle-Rixtel op 11-04-1773 als dochter van Herman Sonnevelt en Catharina Cunneman.

Hieronder de gezinnen van Hermanus Gerardus Roosen met Petronella Adriana Rombouts en met Gijsberdina Sonnevelt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Tieleman Willem Asten 15-10-1797 Nijkerk 30-09-1829
Rijkje Alberts van Dijkhuizen
Harderwijk 18-02-1854
2 Hendrica Francina Asten 26-01-1800 Asten 03-11-1822
Joannes Custers
Asten 05-08-1871
3 Francina Catharina Asten 28-02-1802 Asten 11-06-1821
Peter Stephanus de Brueijs
Vriezenveen ±1850
Gerhardus Kolthof
Dalen 19-05-1863 Henkenshagen
4 Christiaan Asten 18-07-1805 Aarle-Rixtel 23-04-1829
Maria Catharina Zonneveld
Lieshout 02-05-1860
5 Jacoba Alberdina Asten 07-02-1808 Kind Asten 18-07-1808

* het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Hermanus Gerardus Roosen:

Kadaster 1811-1832; G539:
Huis en erf, groot 02 roede 31 el, het Derp, klassen 5.
Eigenaar: Hermanus Gerardus Roozen.

06

07

Hermanus Gerardus Roosen is op 17-11-1839 te Asten overleden en Gijsberdina Sonnevelt is te Aarle-Rixtel op 16-10-1853 overleden. Aangezien geen van de kinderen in het huis is blijven wonen is het huis waarschijnlijk na het overlijden van Hermanus Gerardus Roosen verkocht.

Volgens de kadastrale legger is het huis via Rudolph Swinkels verkocht aan Piet Prinsen, geboren op 21-08-1821 te Aarle-Rixtel als zoon van Cornelis Prinsen en Dorothea Claassens. Hij is als oliemolenaar te Vlierden op 22-04-1852 getrouwd met Maria Joosten, geboren op 04-04-1827 te Vlierden als dochter van Pieter Joosten en Dorothea Verhees (zie Voormalig huis C166). Hij bezat een rosoliemolen en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont hij in het huis met huizingnummer A109:

08

In de krant de Noord Brabanter van 17-08-1864 verkoopt Piet Prinsen zijn molen in Helmond:

09

Hun dochter Theresia, ook Dorothea genoemd, Prinsen, geboren te Asten op 27-06-1853, treedt in 1872 als zuster Maria Eustachia in het klooster te Heijthuijsen en wordt op 30-05-1876 geprofest. Zij vertrekt daarna naar Veghel en behaalt in 1878 haar akte als hoofdonderwijzeres, zoals gemeld in de Nederlandsche Staatscourant van 27-05-1878:

Zij woonde daarna in Dinther, Reusel, Erp, Bladel, Wanroij en Veldhoven en wordt daarna moeder-overste in het klooster van Zijtaart. De krant de Zuid-Willemsvaart van 16-10-1933 bericht over haar diamanten kloosterjubileum: 

Dorothea (Theresia) Prinsen is op 12-05-1936 te Veghel overleden en rechts haar overlijdensakte.

Ook over de periodes 1869-1879 en 1879-1890 woont Piet Prinsen met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A157 en A162. In het Algemeen Handelsblad van 17-07-1879 een mededeling over een wagendienst tussen Helmond en Gemert; in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-06-1885 de verandering van baan van Piet Prinsen als rijtuigverhuurder en hier een postwagendienst tussen Asten en Helmond; in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-11-1886 de verkoop van bomen en hout:

10

11 12

Maria Joosten is op 15-06-1885 te Asten overleden en ook in de periode 1890-1900 woont dan rijtuigverhuurder Piet Prinsen met zijn kinderen in het huis met huizingnummer A196:

13

In 1891 verhuist Piet Prinsen met zijn gezin naar Boxtel en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 09-03-1891 biedt hij zijn huis te koop aan en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-07-1891 zijn paarden, rijtuigen en inboedel:

14 15

De koper is Johannes van Nuland, geboren te Nuland op 25-06-1856 als zoon van Willem van Nuland en Petronella van Nistelrooij. Hij is als molenaar op 11-01-1886 te Schijndel getrouwd met Anna Maria Steenbakkers, geboren te Veghel op 05-04-1860 als dochter van Gijsbert Steenbakkers en Catharina van Eert.

Zij verhuizen eind 1897 naar Heesch en vanaf 1899 komt in het huis wonen Antonie Meulendijks, geboren te Asten op 25-04-1870 als zoon van Johannes Meulendijks en Francisca Scheunincks. Hij is als winkelier op 10-05-1895 te Asten getrouwd met Johanna Maria Hoefnagels, geboren te Asten op 12-04-1867 als dochter van Joannes Hoefnagels en Petronella Smits.

Vanaf 1901 bewoont Christiaan Joordens, geboren te Deurne op 16-10-1859 als zoon van Willem Joordens en Maria van Heugten, het huis. Hij is op 08-11-1889 te Asten getrouwd met Hendrika Roijmans, geboren te Asten op 27-12-1860 als dochter van Gijsbertus Roijmans en Johanna Maria van Bussel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A181:

16

Al kort nadat Christiaan Joordens met zijn  gezin het huis bewoont, vindt er een brand plaats zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-08-1901:

Hieronder een foto gemaakt rond 1905 van het Gezin van Christiaan Joordens en Hendrika Rooijmans. Staand van links naar rechts: Maria Huberdina (Dina), Gijsberdina (Bertha), Wilhelmina (Mina), Johanna (Anna) en Martinus (Thies). Zittend van links naar rechts: vader Christiaan Joordens, Gerardus (Gerrit) en moeder Hendrika Rooijmans.

Christiaan Joordens is eerst dagloner, later herbergier en tenslotte broodbakker. Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen Christiaan Joordens en Hendrika Roijmans met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A194 en A225, ook bekend staand als Emmastraat 28:

17

De onderstaande foto is gemaakt op 27-02-1924 bij het huwelijk van dochter Maria Hubertina Joordens met Wilhelmus Catharinus (Willem) van den Heuvel.
Bovenste rij: 1e van rechts, Martinus (Ties) Joordens (zie Voormalig huis G811); 3e van rechts, Gerardus (Gerrit) Joordens (Asten 12-08-1900Asten 30-06-1977); 5e van links Franciscus Antonius (Frans) Knaapen en 7e van links zijn vrouw Wilhelmina (Mina) Joordens (zie Voormalig huis G579). 
Middelste rij van links naar rechts: vader Christiaan Joordens (Deurne 16-10-1859 - Asten 22-02-1937); moeder Hendrika Rooijmans (Asten 27-12-1860 - Asten 17-01-1940); bruidegom Wilhelmus Catharinus (Willem) van den Heuvel (Veghel 25-10-1895 - 1987); bruid Maria Hubertina Joordens (Asten 08-09-1896 - Lambton, Ontario, Canada 13-07-1986); schoonvader Albert van den Heuvel (Veghel 01-12-1868 - Veghel 10-08-1945) en schoonmoeder Elisabeth Verhoeven (Veghel 01-06-1869 - Veghel 11-01-1956).
Onderste rij vier van de kinderen Knaapen: 1e van links Christianus Josephus (Christ) Knaapen (Asten 17-03-1917 - Eindhoven 13-04-1997), 2e van links Henricus Matheus (Harry) Knaapen medeoprichter Astense damclub (Asten 27-10-1919 - Saint Hyacinth, Quebec, Canada 26-12-2019); 2e van rechts Catharina Maria (Catharina) Knaapen (Asten 13-05-1916 - Asten 23-04-1935) en helemaal rechts Jacobus Hubertus Johannes (Jac) Knaapen (Asten 02-05-1918 - Maastricht 19-09-1997).

Hieronder een foto van Christiaan Joordens en Hendrika Roijmans:

17a

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Emmastraat 28:

18

Christiaan Joordens is op 22-02-1937 te Asten overleden en Hendrika Roijmans is op 17-01-1940 te Asten overleden.

Het huis wordt overgenomen door zoon Gerardus (Gerrit) Joordens, geboren te Asten op 12-08-1900 en op 25-06-1935 te Someren getrouwd met Wilhelmina (Mina) van Bree, geboren op 18-08-1907 te Someren als dochter van Franciscus van Bree en Anna Elisabeth Hendriks. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Emmastraat 28:

19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-05-1936 en van 10-07-1941 de geboortes van dochters Elisabeth en Wilhelmina:

20 21

Gerardus (Gerrit) Joordens is op 30-06-1977 te Asten overleden en Wilhelmina (Mina) van Bree is op 06-03-2004 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

22

23

Hieronder een foto van het huis en daarachter de oorspronkelijk erbij horende huisjes:

24

Hieronder een foto van de ingang van de winkel van Joordens:

25

Op de plaats van deze huizen aan de Emmastraat staat nu nieuwbouw.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1717 Godefridus Jan Hoefnagels Asten 12-06-1682 Godefridus Jan Hoefnagels Asten 12-06-1682
1727 kinderen Goort Jan Hoefnagels Asten 13-09-1707 Antonius Voermans
1731 Joost Joost Hoebergen Asten 16-07-1707 Joost Joost Hoebergen Asten 16-07-1707
Dorp huis 17a
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 afgebrand
1741 Joost Joost Hoebergen Asten 16-07-1707 Joost Joost Hoebergen Asten 16-07-1707
1746 Joost Joost Hoebergen Asten 16-07-1707 Joost Joost Hoebergen Asten 16-07-1707
1751 Joost Hoebergen Asten 16-07-1707 Joost Hoebergen Asten 16-07-1707
1756 Joost Hoebergen Asten 16-07-1707 Joost Hoebergen Asten 16-07-1707
1761 Joost Hoebergen en kinderen Asten 16-07-1707 Joost Hoebergen Asten 16-07-1707
1766 Josijna en Goverdina Hoebergen Asten 10-06-1739 Philip de Laat en weduwe Tijs Kuijpers Antwerpen 30-12-1737
1771 Philip de Laat en Ambrosius van Bree Antwerpen 30-12-1737 Philip de Laat en Ambrosius van Bree Antwerpen 30-12-1737
1776 Philip de Laat en Ambrosius van Bree Antwerpen 30-12-1737 Philip de Laat en Ambrosius van Bree Antwerpen 30-12-1737
1781 Philip de Laat en Ambrosius van Bree Antwerpen 30-12-1737 Pieter Haasen
1798 Ambrosius van Bree en kinderen Philip de Laat Mierlo 22-12-1727 Ambrosius van Bree en Jacobus Jansen Mierlo 22-12-1727
1803 Ambrosius van Bree en kinderen Philip de Laat Mierlo 22-12-1727 Ambrosius van Bree en Wim Verlijsdonk Mierlo 22-12-1727
Kadasternummer G539
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G539 1832 Hermanus Gerardus Roosen Someren 26-02-1769
Emmastraat 28
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1804-1810 Hermanus Gerardus Roosen Someren 26-02-1769 Petronella Rombouts ±1764 19-11-1810
1811-1839 Hermanus Gerardus Roosen Someren 26-02-1769 Gijsberdina Sonnevelt Aarle-Rixtel 11-04-1773 17-11-1839
1839 Gijsberdina Sonnevelt Aarle-Rixtel 11-04-1773 weduwe Roosen naar Aarle-Rixtel
1839-1852 onbekend
1852-1859 Piet Prinsen Aarle-Rixtel 21-08-1821 Maria Joosten Vlierden 04-04-1827
A109 1859-1869 Piet Prinsen Aarle-Rixtel 21-08-1821 Maria Joosten Vlierden 04-04-1827
A157 1869-1879 Piet Prinsen Aarle-Rixtel 21-08-1821 Maria Joosten Vlierden 04-04-1827
A162 1879-1890 Piet Prinsen Aarle-Rixtel 21-08-1821 Maria Joosten Vlierden 04-04-1827
A196 1890-1891 Piet Prinsen Aarle-Rixtel 21-08-1821 Maria Joosten Vlierden 04-04-1827 16-06-1885
A196 1891-1897 Johannes van Nuland Nuland 25-06-1856 Anna Maria Steenbakkers Veghel 05-04-1860 naar Heesch
A196 1897-1900 Antonie Meulendijks Asten 25-04-1870 Johanna Maria Hoefnagels Asten 12-04-1867
A181 1900-1910 Christiaan Joordens Deurne 16-10-1859 Hendrika Roijmans Asten 27-12-1860
A194 1910-1920 Christiaan Joordens Deurne 16-10-1859 Hendrika Roijmans Asten 27-12-1860
A225 1920-1930 Christiaan Joordens Deurne 16-10-1859 Hendrika Roijmans Asten 27-12-1860
28 1930-1937 Christiaan Joordens Deurne 16-10-1859 Hendrika Roijmans Asten 27-12-1860 22-02-1937
28 1937-1938 Gerardus Joordens Asten 12-08-1900 Wilhelmina van Bree Someren 18-08-1907
Referenties
  1. ^Digitaal Stadsarchief Antwerpen (https://felixarchief.antwerpen.be/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2022, 17:58:24

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen