logo

max of neo


Voormalig huis G549

Peter Jan Baltus (zie Emmastraat 6) verkoopt een huis aan Jacob van der Loo:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 9; 27-02-1707:
Peter Jan Baltus als vader van Heylke verkoopt aan Jacob van de Loo huis en hof, in het Dorp waar de koper woont, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Matijs de Cuyper, andere einde de verkoper, ene einde Jenneke weduwe van Joost Doensen. Conditie, dat van de middelwant naest de sijde van de schuyre hier naermaels mochte worden afgebroocken sooveel plaetse moet blijven dat selve fatsoenlijck can afgehangen worden. Koopsom en lasten ƒ 206,-. Kantlijn 08-06-1719 ƒ 100,- gelost door Jacobus van der Loo en zijn kinderen Huybert en Maria.

Jacobus Huyberts van der Loo is geboren te Asten op 04-03-1655 als zoon van Huybert Luycas van der Loo en Johanna Jacob Corstiaens. Hij is op 24-05-1683 te Asten getrouwd met Anna Jansen Berckers, geboren te Asten op 04-02-1655 als dochter van Johannes Henrici de Bercker en Maria:

Conjuncti sunt matrimonio Jacobus Huberts vander Loo et Anna Jansen Berckers; testes Joanna Jan Berckers et Joannes Everts.

In huwelijkse echt gebonden Jacobus Huberts van der Loo en Anna Jansen Berckers; getuigen Joanna Jan Berckers en Joannes Everts.

01

Het gezin van Jacobus Huyberts van der Loo en Anna Jansen Berckers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 18-08-1683 Ongehuwd Asten 02-04-1734
2 Henrica Asten 18-08-1685 ±1712
Johannes Baptista van de Beeck
3 Petronilla Asten 23-11-1687 Leende ±1715
Johannes Michiel Herinx
4 Hubertus Asten 13-05-1690 Asten 19-11-1719
Wilhelmina Jansen Roijmans
Asten 21-11-1731
5 Antonia Asten 26-05-1693 Woensel 15-10-1724
Wilhelmus van Etten
6 Maria Asten 13-07-1696 Ongehuwd Asten 27-05-1744

Jacobus Huyberts van der Loo is collecteur van de verpondingen en is op oudere leeftijd kreupel door twee beenbreuken:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 206 verso; 23-11-1716:
Antonis Aarts, 70 jaar, Mattijs Janssen, 60 jaar en Jan Antonis, 60 jaar. Zij verklaren ter instantie van Jacob van de Loo, gewezen collecteur van 's lands verponding, Sint Jan 1715-1716, dat zij deze van jongsaf hebben gekend en zij weten dat hij het ongeluk heeft gehad, tweemaal zijn rechterbeen gebroken te hebben. Zijnde de laatste keer, hier te Asten, circa 40 jaar geleden. Hij heeft, mede door zijn hoge ouderdom, een kreupele gang. Zijn zoon Huybert van der Loo heeft met het voormelde verpondingsboek van zijn vader omgegaan, soo om te gaan manen, gelt te ontfangen. Hij is dit nog dirigerende.
Jacobus Huyberts van der Loo is op 26-07-1723 te Asten overleden en Anna Jansen Berckers sluit met haar nog in Asten wonende kinderen een huurovereenkomst:
Asten Rechterlijk Archief 116 folio 93; 29-12-1727:
Anneke Jan Berkers, weduwe Jacob van de Loo geeft in huur aan Huybert en Maria van de Loo, haar kinderen huis en hof in het Dorp 3 copse, ene zijde kinderen Peeter Baltis, andere zijde weduwe Claas van Weert, ene einde de straat, andere einde kinderen Jacob Tijssen. Huurtermijn 11 jaar. Huursom ƒ 10,- per jaar plus de lasten.
Het huis zal in goed bewoonbare staat worden opgeleverd. De huurders zullen het, op hun kosten, goed onderhouden. Op de huursom is reeds drie jaar, ƒ 30,-, vooruit betaald, dit op verzoek van de verhuurster die deze gelden heeft gebruikt voor de reparatie van de woning.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 203; 06-12-1729:
Anneke, weduwe Jacob van der Loo ter eenre en Huybert en Mary van der Loo ter andere zijde. Zij maken een accoord. De eerste comparante heeft twee jaar geleden verzocht bij haar kinderen te mogen wonen. Dit heeft zij tot haar volkomen genoegen gedaan. Zij wil dit voortzetten en het contract wordt verlengd à ƒ 50,- per jaar.

Anna Jansen Berckers is op 02-04-1734 te Asten overleden en een klein jaar later worden problemen rond de erfenis opgelost:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 53; 04-02-1735:
Jan Michiel Henrix getrouwd met Prijn Jacobs van de Loo en mede-momboir van Antonet Jacobs van der Loo, te Eyndhoven, op de Fellenoort getrouwd met Wilhelmus van Elten, Hendrina van der Loo getrouwd met Johan Baptista van de Beeck hebbende procuratie van notaris te Duffel. Zij zijn voor 3⁄7e deel erfgenaam in de nalatenschap van wijlen Jacob van der Loo en Anna Berckers. Zij komen overeen met Willemmyn weduwe Huybert van der Loo, te Asten en Mary Jacob van der Loo, te Asten betreffende ƒ 40,- die een der erven genoten heeft.

Zoon Hubertus Jacobs van der Loo is geboren te Asten op 13-05-1690 en op 19-11-1719 te Asten getrouwd met Wilhelmina Jansen Roijmans, geboren te Asten op 03-03-1691 als dochter van Johannes Peters Meusen Roymans en Cornelia:

Juncti sunt matrimonio Hubertus van der Loo et Wilhelma Jansen; testes Joannes Spoorenbergh et Maria Jacobs van der Loo.

In huwelijkse echt gebonden Hubertus van der Loo en Wilhelma Jansen; getuigen Joannes Spoorenbergh en Maria Jacobs van der Loo.

02

Het gezin van Hubertus Jacobs van der Loo en Wilhelmina Jansen Roijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 29-01-1720 Kind Asten ±1720
2 Jacobus Asten 22-11-1720 Kind Asten ±1720
3 Lucas Asten 08-04-1722 Asten 09-06-1748
Anna Leenders v Heugten
Asten 24-10-1762
4 Jacobus Asten 22-11-1723 Ongehuwd Asten 22-09-1747
5 Johannes Asten 01-03-1727 's Gravenhage
6 Petrus Asten 28-04-1729 Militair
7 Henricus Asten 06-03-1731 Ongehuwd Asten 30-09-1747

Voor zijn huwelijk maakt Hubertus van der Loo nog wat mee op het Laarbroek:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 45; 17-08-1714:
Paulus Peeter Kanters, 16 à 17 jaar, verklaart, onder eede, ter instantie van het officie dat hij, samen met Huybert van der Loo en Antony Jan Liesen op Sint Jacobsdag laatstleden, 's avonds, of rond middernacht, zijn geweest omtrent het Laarbroeck en dat daar naar hen met houteren is geworpen zonder dat zij gezien hebben wie dit deden. Wel is op hen aangekomen Joost Jan Verberne, hebbende een hout in zijn hand waarmee hij naar hen was werpende en vervolgende. Hij, deponent, verklaart de vlucht genomen te hebben.
Volgt een ongeveer gelijkluidende verklaring van Huybert Jacob van der Loo, 21 jaar. Hij verklaart nog uitgedaagd te zijn, om te vechten, door Joost Jan Verberne die iets blinckens in sijn hant hadde zonder te kunnen zeggen of dit een mes was of niet.

Hubertus van der Loo krijgt een paspoort:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 184; 22-05-1723:
Paspoort voor Huybert van der Loo zijn vader is collecteur van de verponding geweest. Welke collecte Huybert getrouw heeft waargenomen.

Hubertus Jacobs van der Loo is op 21-11-1731 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 zijn zijn weduwe Wilhelmina Jansen Roijmans en zijn zuster Maria van der Loo eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 210 verso:
De weduwe Huijbert van de Loo.
En Maria van der Loo.
Huijs en hoff.

Jaar Eigenaar nummer 93 Dorp Bewoners nummer 93 Dorp
1736 Marij van der Loo, weduwe Huijbert van der Loo Marij van der Loo, weduwe Huijbert van der Loo
1741 Maria van der Loo, weduwe Huijbert van der Loo
en haar kind
Maria van der Loo, weduwe Huijbert van der Loo
en haar kind
1746 weduwe Huijbert van der Loo en kind weduwe Huijbert van der Loo

Als Maria van der Loo haar testament opmaakt komt het huis ten goede aan de vijf kinderen van Hubertus van der Loo en Wilhelmina Jansen Roijmans:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 74 verso; 19-05-1744:
Maria van der Loo, jonge dochter, wonende ten huize van Willemyn Roymans getrouwd geweest met Huybert van der Loo, testeert. Haar zuster, Perijn van der Loo, te Leend ƒ 50,-. Haar zuster, Antonet van der Loo, te Woensel ƒ 50,-. Deze ƒ 100,- staan ten laste van Joseph Vervoordeldonk en kunnen ingevorderd worden. Aan de vrouw van Jan Hendrix ƒ 50,- aan haar dochter, Annemie ƒ 50,-. Deze ƒ 100,- kunnen ingevorderd worden bij de weduwe Jan Haasen. Het huis en hof in het Dorp inclusief de meubelen in bewoning bij de weduwe Huybert van der Loo, Huybert is haar overleden broeder, zal gaan naar de vijf kinderen van Huybert. Haar persoonlijke kleren en het gouden kruis aan Willemyn Roymans voornoemd.

Asten Rechterlijk Archief 162a; 02-07-1744:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria van der Loo overleden, 27-05-1744. Willemyn Roymans, weduwe Huybert van der Loo, is mede-erfgenaam. Waarde van de helft in huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense ƒ 140,-, ene zijde Heylke Peter Baltus, andere zijde Peter Voermans, ene einde kinderen Jacob Mattijssen, andere einde de straat. 20e penning is ƒ 7,-.

Wilhelmina Jansen Roijmans als weduwe van Huijbert Jacobs van der Loo is op 21-09-1746 te Asten overleden en een jaar later als zonen Jacobus en Henricus van der Loo overlijden worden hun goederen door hun broer Luycas getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 19; 03-11-1747:
Taxatie van de onroerende goederen van Jacobus van der Loo overleden 22-09-1747. Luycas van der Loo is broeder en mede-erfgenaam van de overledene. 1⁄5e deel in huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense f 56,-, ene zijde Heylke Peter Baltus, andere zijde weduwe Peter Voermans, ander einde kinderen Jacob Mattijssen.

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 20 verso; 03-11-1747:
Taxatie van de onroerende goederen van Henricus van der Loo overleden 30-09-1747. Luycas van der Loo is broeder en mede-erfgenaam van de overledene. Waarde van 1⁄4e deel in huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense ƒ 70,-, ene zijde Heylke Peter Baltus, andere zijde weduwe Peter Voermans, ene einde kinderen Jacob Mattijssen, andere einde de straat. 20e penning is ƒ 3-10-0.

In 1750 verdelen de drie overgebleven broers de erfenis en verkopen het huis aan broer Lucas van der Loo:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 185; 01-09-1750:
Johannes van der Loo, te 's Gravenhage en Pieter van der Loo, gaat in het leger om als cadet te dienen in het regiment van overste Kinschot. Zij verkopen aan Luycas van der Loo ieder hun 1⁄3e deel in huis, hof en aangelag in het Dorp ½ lopense, ene zijde Antoni Kuypers en anderen, andere zijde weduwe Peter Voermans, ene einde de straat, andere einde kinderen Mattijs Kuypers. Hen aangekomen bij overlijden van hun ouders en broeders. Koopsom ƒ 220,-.

Lucas van der Loo verkoopt ook de renten die namens hun ouders aan hen zijn toegekomen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 35; 23-01-1751:
Luycas van der Loo, oud borgemeester, mede namens Johannes en Peter van der Loo, zijn broeders, waarover hij door de weesmeesters van Antwerpen tot momboir is aangesteld. Zijnde samen de enig overgebleven kinderen van wijlen Huybertus van der Loo en daar moeder van was, Willemyn Janse Roymans. De comparant geeft procuratie aan Guillielmus de Witte, notaris, te Antwerpen, om namens hen, publiek of uit de hand, te verkopen de renten welke hen competeren.

Lucas Huijbers van der Loo is geboren te Asten op 08-04-1722 en op 09-06-1748 te Asten getrouwd met Anna Leenders van Heugten, geboren te Asten op 30-03-1725 als dochter van Leonardus Joosten van Heugten en Maria Jansen:

03

Het gezin van Lucas Huijbers van der Loo en Anna Leenders van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 28-06-1749 Ongehuwd Asten 19-04-1768
2 Wilhelmina Asten 15-03-1751 Kind Asten 10-03-1755
3 Leonardus Asten 18-01-1753 Asten 04-09-1785
Gertruda Antoni Kemps
Asten 22-05-1807
4 Anna Maria Asten 10-12-1754 Asten 09-11-1783
Lambert Johannes Bemelmans
Asten 17-11-1802
5 Hubertus Asten 10-12-1757 Kind Asten 12-12-1757
6 Hubertus Asten 27-04-1759 Kind Asten ±1759
7 Wilhelmina Asten 23-07-1762 Ongehuwd Asten 08-12-1787

Lucas Huijbers van der Loo verkoopt als borgemeester illegaal gestoken turf, ook die van het leger uit Hannover dat aan de zijde van de republiek Nederland en Oostenrijk meevocht in de Oostenrijkse successie oorlog:

Asten Rechterlijk Archief 142; 16-09-1748:
Jan Janse Smits en Luycas van de Loo, borgemeesters, verkopen de turf, gestoken in het Heusdens broek en op andere plaatsen waar dit bij keure verboden is en de turf om die reden is geconfisceerd. Op de Heusdense straat 18 kopen ƒ 71,-; in het Broek 8 kopen ƒ 46,-.

Asten Rechterlijk Archief 143; 17-03-1749:
Jan Janse Smits en Luycas van der Loo, borgemeesters, verkopen eenig branthout, kribbens en schilderhuysjens van de gecantonneerde Hanoverse troupes overgebleven alsmede een partij klot gekoomen uyt de Baanen in de Peel, alwaar niet gestooken mogt worden. Twee mijten klot ƒ 12,-; een grote mijt hout ƒ 25,-; twee mijten turf ƒ 13,-; twee schilderhuisjes ƒ 3,-; drie kribben ƒ 4,-. Totale opbrengst ƒ 57,-.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1751-1761 is Lucas Huijbers van der Loo eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 93 Dorp Bewoners nummer 93 Dorp
1751 Lucas van der Loo Lucas van der Loo
1756 Luijcas van der Loo Luijcas van der Loo
1761 Luijcas van der Loo Luijcas van der Loo

Lucas Huijbers van der Loo is op 24-10-1762 te Asten overleden en zijn weduwe en kinderen bewonen het merendeel van de periode 1766-1781 het huis:

Jaar Eigenaar nummer 93 Dorp Bewoners nummer 93 Dorp
1766 weduwe en kinderen Luijcas van der Loo weduwe en kinderen Luijcas van der Loo
1771 weduwe en kinderen Luijcas van der Loo weduwe en kinderen Luijcas van der Loo
1776 weduwe en kinderen Luijcas van der Loo Jacobus van Ravenstijn
1781 weduwe en kinderen Lucas van der Loo weduwe en kinderen Lucas van der Loo

In 1799 is Anna Leenders van Heugten niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen en verdeeld haar bezit onder haar kinderen, waarbij zoon Leonardus van der Loo het huis in bezit krijgt:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 56; 08-11-1797:
Anneke Leenders van Hugten verklaart af te zien van het togtregt of vrugtgebruik van een huis en hof, dit ten behoeve van haar twee kinderen met name Leonardus en Annamaria uit haar huwelijk met wijlen Luykas van der Loo. De comparante is niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Leonardus van der Loo en Lambert Bemmelmans verdelen deze goederen. 1e lot krijgt Leonardus een huis en hof 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Jan van Hoek, ene einde Thomas Bakers, andere einde kinderen Peter Smits. Belast met ƒ 100,- a 3% aan Jacobus van Riet. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 2e lot ƒ 100,- of ƒ 40,- en daarenboven zijn moeder gedurende haar verdere leven onderhouden in kost, drank, kleding en reeding zowel in ziekte als gezondheid. 2e lot krijgt Lambert Bemelmans ƒ 100,- of ƒ 40,- te ontvangen van het 1e lot. Marge: 19-01-1798 Lambert Bemelmans is voldaan van ƒ 40,-.
Anna Leenders van Heugten is op 09-05-1799 te Asten overleden.

Leonardus Lucas van der Loo is geboren te Asten op 18-01-1753 en op 04-09-1785 te Asten getrouwd met Gertruda Antoni Kemps, geboren rond 1754 te Viersen (D):

04

Het gezin van Leonardus Lucas van der Loo en Gertruda Antoni Kemps:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 08-12-1786 Kind Asten 16-12-1786
2 Wilhelmina Asten 28-11-1787 Kind Asten 08-12-1787
3 Lucas Asten 13-11-1788 Asten 19-04-1812
Petronella Kanters
Asten 24-01-1858
4 Anna Maria Asten 16-01-1792 Asten 10-10-1817
Antonius van Exel
Asten 12-07-1859
5 Ida Asten 05-04-1794 Asten 16-11-1816
Martinus Kortenbach
Asten 08-11-1851

Volgens het huizenquohier over de periode 1798-1803 woont Leonardus van der Loo met zijn gezin in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 93 Dorp Bewoners nummer 93 Dorp
1798 Leonardus van der Loo Leonardus van der Loo
1803 Leonardus van der Loo Leonardus van der Loo in de kamer Jennemaria Verdonschot

Gertruda Antoni Kemps is op 26-01-1807 te Asten overleden en Leonardus Lucas van der Loo is op 22-05-1807 te Asten overleden. Kort daarna worden voogden aangesteld voor de kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 63; 30-05-1807:
Jan Willem Leenders van Hugten en Pieter J. M. van den Eynden worden aangesteld als voogden over de onmondige kinderen van wijlen Leonardus van der Loo en Geertruy.

Bij de verpondingen van 1810 worden de drie kinderen van Leonardus Lucas van der Loo en Gertruda Antoni Kemps als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 218:
Luijcas, Annamaria en Ida bij versterf 22-05-1807 van.
Leonardus van de Loo bij deling 1797.
De weduwe Luijcas van de Loo.
Nummer 93 huijs en hof 1 lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Lucas van der Loo:

Kadaster 1811-1832; G549:
Huis en erf, groot 01 roede 84 el, het Derp, klassen 6.
Eigenaar: Lucas van der Loo.

05

06

Lucas Leonardus van der Loo is geboren te Asten op 13-11-1788 en op 19-04-1812 te Asten getrouwd met Petronella Kanters, geboren te Asten op 26-06-1788 als dochter van Johannes Petri Kanters en Wilhelmina Stevens:

07

Het gezin van Lucas Leonardus van der Loo en Petronella Kanters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Leonardus Asten 24-08-1816 Ongehuwd Asten 23-04-1891
2 Wilhelmina Asten 24-03-1819 Ongehuwd Asten 19-01-1889
3 Geertruda Asten 20-10-1825 Ongehuwd Asten 01-06-1894

Petronella Kanters is op 11-05-1837 te Asten overleden en Lucas Leonardus van der Loo is te Asten op 24-01-1858 overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen de kinderen, winkelier Leonardus van der Loo en zijn twee zusters Wilhelmina en Geertruida, in het huis met huizingnummer A100:

08

Ook over de periodes 1869-1879 en 1879-1890 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A144 en A146:

09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-07-1884 zet Leonardus van der Loo zijn woonhuis te koop, maar Leonardus en Geertruida van der Loo, Wilhelmina van der Loo is te Asten op 19-01-1889 overleden, wonen ook in de periode 1890-1900 in het huis met dan huizingnummer A152. Leonardus van der Loo heeft dan het beroep van hulpkoetsier.

10

Leonardus van der Loo is op 23-04-1891 te Asten overleden en Geertruida van der Loo verhuist naar A198 en is op 01-06-1894 te Asten overleden.

Vanuit A154 komt in het huis wonen Johannes Segerius Stevens, geboren te Helden op 11-04-1863 als zoon van kleermaker Petrus Stevens en vroedvrouw Elisabeth Reintjes. Hij is als kleermaker op 19-10-1886 te Nederweert getrouwd met vroedvrouw Hendrica Philomena Linsen, geboren op 28-01-1861 te Nederweert als dochter van kuiper Wilhelmus Hubertus Linsen en vroedvrouw Anna Maria Driesen.

11

Ook over de periode 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen Johannes Segerius Stevens en Hendrika Philomena Linsen met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A164, A174 en A204a, ook bekend als Emmastraat 10:

12

Vroedvrouw Hendrika Philomena Linsen krijgt bij haar zilveren jubileum een salarisverhoging, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 05-11-1912:

Dochter Maria Elisabeth Stevens, geboren te Asten op 03-12-1890 zet de traditie van het beroep van vroedvrouw voort volgens het Eindhovensch Dagblad van 14-06-1915:

13

Hieronder een foto met links het huis van de familie Stevens:

Over de periode 1930-1938 woonde Johannes Segerius Stevens en Hendrika Philomena Linsen in het huis aan de Emmastraat 10:

14

Johannes Segerius Stevens is op 22-02-1934 te Asten overleden en Hendrika Philomena Linsen is op 12-10-1936 te Asten overleden.

Op basis van de mededeling van de geboorte van dochter Petronella in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-10-1940, maken we op dat het huis is overgenomen door zoon Josephus Antonius Cornelis (Sjef) Stevens, geboren te Asten op 09-09-1905. Hij is als kleermaker op 24-05-1937 te Asten getrouwd met Louisa Maria (Wies) Vissers, geboren te Asten op 06-09-1908 als dochter van Christiaan Vissers en Maria Petronella Verheijen.

15

Hieronder de ruil van een pop voor Petronella tegen een fietsband in het Helmondsch dagblad van 30-11-1944:

16

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen Josephus Antonius Cornelis (Sjef) Stevens en Louisa Maria (Wies) Vissers met hun dochter in het huis aan de Emmastraat 10:

17

Rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-06-1941 zoekt Sjef Stevens een pleeggezin. 18

Josephus Antonius Cornelis (Sjef) Stevens is op 27-02-1959 te Asten overleden en Louisa Maria (Wies) Vissers is te Asten op 01-07-1993 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

19 20

Hieronder een foto van de Emmastraat met van voor naar achter:
Smederij van Bussel, Vivo winkel Bekx, kapsalon Vannisselroy, dubbele woonhuis van bloemisterij van Bussel en stoffenwinkel van Wies Vissers, kleermaker Lorant, kapper Keessen en autobusbedrijf van Asten.

21

Hieronder een foto uit 1955 van de etalage van de kleermakerij van Sjef Stevens:

21b

Het oude adres Emmastraat 8 ontbreekt in de archieven en is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan uit de splitsing van dit huis. Naast Wies Vissers had Jan van Bussel toen zijn bloemisterij.

In het rechterdeel van het huis was in 1965 'De Muziekfontein' gevestigd waarvan hieronder een foto:

21a

Onder een streetview uit 2010 van de het dubbele woonhuis dat inmiddels ook al door de sloopkogel is geveld.

22

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1707 Jacobus van der Loo Asten 04-03-1655 Jacobus van der Loo Asten 04-03-1655
1723 weduwe Jacob van der Loo Asten 04-02-1655 wed en kind Jacob van der Loo Asten 04-02-1655
1727 weduwe Jacob van der Loo Asten 04-02-1655 Marij van der Loo en Huijbert van der Loo Asten 13-07-1696
1734 Marij van der Loo en weduwe Huijbert van der Loo Asten 13-07-1696 Marij van der Loo en weduwe Huijbert van der Loo Asten 13-07-1696
Dorp huis 93
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marij van der Loo en weduwe Huijbert van der Loo Asten 13-07-1696 Marij van der Loo en weduwe Huijbert van der Loo Asten 13-07-1696
1741 Marij van der Loo en weduwe Huijbert van der Loo Asten 13-07-1696 Marij van der Loo en weduwe Huijbert van der Loo Asten 13-07-1696
1746 weduwe Huijbert van der Loo en kind Asten 03-03-1691 weduwe Huijbert van der Loo Asten 03-03-1691
1751 Lucas van der Loo Asten 08-04-1722 Lucas van der Loo Asten 08-04-1722
1756 Luijcas van der Loo Asten 08-04-1722 Luijcas van der Loo Asten 08-04-1722
1761 Luijcas van der Loo Asten 08-04-1722 Luijcas van der Loo Asten 08-04-1722
1766 weduwe en kinderen Luijcas van der Loo Asten 30-12-1725 weduwe en kinderen Luijcas van der Loo Asten 30-12-1725
1771 weduwe en kinderen Luijcas van der Loo Asten 30-12-1725 weduwe en kinderen Luijcas van der Loo Asten 30-12-1725
1776 weduwe en kinderen Luijcas van der Loo Asten 30-12-1725 Jacobus van Ravenstijn
1781 weduwe en kinderen Lucas van der Loo Asten 30-12-1725 weduwe en kinderen Lucas van der Loo Asten 30-12-1725
1798 Leonardus van der Loo Asten 18-01-1753 Leonardus van der Loo Asten 18-01-1753
1803 Leonardus van der Loo Asten 18-01-1753 Leonardus van der Loo en in de kamer Verdonschot Asten 18-01-1753
Kadasternummer G549
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G549 1832 Lucas van der Loo Asten 13-11-1788
Emmastraat 10
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1807 Leonardus van der Loo Asten 18-01-1753 Gertrudis Antoni Kemps Viersen (D) ±1754 22-05-1807
1807-1837 Lucas van der Loo Asten 13-11-1788 Petronella Kanters Asten 20-06-1788 11-05-1837
1837-1858 Lucas van der Loo Asten 13-11-1788 met kinderen 24-01-1858
1858-1859 Leonardus van der Loo Asten 24-08-1816 met familie
A100 1859-1869 Leonardus van der Loo Asten 24-08-1816 met familie
A144 1869-1879 Leonardus van der Loo Asten 24-08-1816 met familie
A146 1879-1890 Leonardus van der Loo Asten 24-08-1816 met familie
A152 1890-1891 Leonardus van der Loo Asten 24-08-1816 met familie 23-04-1891
A152 1892-1900 Johannes Segerius Stevens Helden 11-04-1863 Hendrika Philomena Linsen Nederweert 28-01-1861
A164 1900-1910 Johannes Segerius Stevens Helden 11-04-1863 Hendrika Philomena Linsen Nederweert 28-01-1861
A174 1910-1920 Johannes Segerius Stevens Helden 11-04-1863 Hendrika Philomena Linsen Nederweert 28-01-1861
A204 1920-1930 Johannes Segerius Stevens Helden 11-04-1863 Hendrika Philomena Linsen Nederweert 28-01-1861
10 1930-1934 Johannes Segerius Stevens Helden 11-04-1863 Hendrika Philomena Linsen Nederweert 28-01-1861 22-02-1934
10 1934-1936 Hendrika Philomena Linsen Nederweert 28-01-1861 weduwe Stevens 12-10-1936
10 1936-1938 Josephus Antonius Stevens Asten 09-09-1905 Louisa Maria Vissers Asten 06-09-1908

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2020, 20:49:06

XS
SM
MD
LG
XL

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren -> wegens corona gesloten voor bezoekers
Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren -> wegens corona gesloten voor bezoekers

Printen