logo

De Vonder Homepagina


Hemel 2

Dit huis wordt bewoond door Henrica Jansen Somers, geboren te Asten rond 1641 als dochter van Johannes Joannes Somers en Guilelma (zie Voormalig huis G396). Zij is op 23-09-1674 te Asten getrouwd met Renerus Jansen van Geldrop, geboren te Geldrop op 03-11-1646 als zoon van Joannes Gerardus en Elisabetha.

1674 september 7; contraxerunt sponsalia Reijnder Jansen et Henrijxken Jansen. Matrimonium 23 coram testes Willem Kanters et Philips Jansen

7 septenber 1674; ondertrouwcontract van Reijnder Jansen en Henrijxken Jansen. Huwelijk op de 23e voor getuigen Willem Kanters en Philips Jansen

Het gezin van Henrica Jansen Somers en Renerus Jansen van Geldrop:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten 20-06-1675 Eindhoven 26-01-1708
Wilhelmus Janssen van Gool
Eindhoven ±1712
2 Maria Asten 13-04-1677 Asten 24-01-1701
Mathias Hendrix
Asten 07-06-1705
Antonius Jan Deynen Muijen
Asten 02-04-1762 zie Voormalig huis G655
3 Johanna Asten 13-09-1678
4 Johannes Asten 19-07-1680 Asten 02-06-1709
Johanna
Jan Martens
Asten 05-08-1739
5 Anna Asten 01-07-1682 Asten 28-05-1724
Johannes Hendrickx Hartmans
Asten 15-06-1729
Dierck Peters de Haan
Antwerpen
6 Henricus Asten 17-02-1685 Asten 26-10-1721
Anna Hendrik Tielen
Asten 24-11-1752
7 Antonia Asten 28-11-1687 Asten 11-01-1714
Adrianus Jansse van de Graaff
Asten 22-10-1747 zie Voormalig huis G535

Renerus Jansen van Geldrop verkoopt een huisje in het Dorp:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 178 verso; 09-12-1683:
Reynier Jansen van Geldrop getrouwd met Handerske Somers verkoopt aan Engeltie, weduwe Antony Daniels een huiske en hof in het Dorp 1⁄4 lopense, ene zijde Hendrick Hendricx Doensen, andere zijde en beide einden de koopster. Koopsom ƒ 204,50. De andere helft is competerende aan de koopster. Een en andere zoals verkopers het gekocht hebben van Aert Jan Slaets.

Renerus Jansen van Geldrop moet volgens een contract betalen:

Asten Rechterlijk Archief 8 fol.io 247; 22-03-1684:
Johan Wouters de Groodt, aanlegger contra Reynder Jansen van Geldrop, gedaagde. Aanlegger overlegt een contract scabinael de dato 19-01-1684 waarin gedaagde beloofd binnen één maand ƒ 50,- terug te betalen.

Renerus Jansen van Geldrop koopt en verkoopt een stuk land aan de predikant van Someren:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 190; 17-03-1684:
Johan Breckevelt, predicant, te Zomeren en Lierop, verkoopt aan Reynier Jansen van Geldrop dries of groes ontrent het Mercktvelt 1 copse naast Gijsbert Goorts. Belast met 3 gulden 17 1⁄2 stuiver per jaar aan rentmeester Hurnius. Onder conditie dat de koper zal niet mogen timmeren als alleen op het einde naast Jan Lomans. Koopsom ƒ 12,60.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 223 verso; 30-05-1685:

Reynier Jansen van Geldrop verkoopt aan Johan Breckevelt land aan het Mercktvelt 1 copse naast Gijsbert Goorts. Belast met ƒ 3-17-08 per jaar aan rentmeester Hurnius. Koopsom: ƒ 12,60.

Renerus Jansen van Geldrop wil zijn geld in het buitenland gaan verdienen:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 131; 13-01-1690:
Paspoort voor Reynier Jansen van Geldrop, wonende alhier. Hij wil buyten 's lants gaen omme sijne particuliere affairen te doen.

Renerus Jansen van Geldrop moet getuigen in een grensconflict, waarbij het perceel gescheiden is door een heymsel of in het Astens een pikkerheg:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 137 verso; 31-05-1690:
Wij, Huybert Jan Tielen en Antony Josephs Verdeuseldonck, schepenen, verklaren dat wij zijn gegaan naar de plaats en hof van Jan Antonis Lomans en anderen, nu bij evictie, aangekocht door Hendrick Canters, president. Wij hebben daar zien staan een heymsel of dornehegge waardoor gescheiden wordt de voorschreven hof en den hof van Antonis Jansen van Rut. Enige naburen hebben ons daar aangewezen de oude plaats of limietscheiding waar, nu 6 à 7 weken geleden, dit heymsel of dornehegge gestaan had en wij hebben gezien dat den drossard en de ondervorster met een timmermansreye aan het meten waren hoeveel voeten dat de heymsel was uitgezet van de rechte limietscheiding, zo voorschreven op het erf van Jan Antonis Lomans, nu Henrick Canters. Wij verklaren, na van officiewege verzocht te zijn, bevonden te hebben dat dit in de lengte is 96 voet en in de breedte 21 voet en dat wij dit uytcijferen op 5 roy 16 voet. Volgt terzake van het verplaatsen van het heymsel nog een verhoor van Reynier Jansen van Geldrop, 33 jaar, Handerske, de vrouw van Reynier Jansen van Geldrop, 45 jaar en Jenneke, weduwe Matijs Matijssen, 47 jaar.

Renerus Jansen van Geldrop neemt een kind van Catalijn Cornelissen, weduwe van Antonis Matijssen in huis, maar wacht nog op kostgeld want hij is allesbehalve rijk:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 11 verso; 26-06-1692:
Schepenen van Asten certificeren, dat Catalijn Cornelissen, nu wonende te Haerlem, is getrouwd geweest met Antonis Matijssen, geboren te Asten. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren die door Catalijn, begin november 1690, zijn geplaatst te Asten, één ten huize van Antonis Matijssen, grootvader van de twee kinderen voor ƒ 16,- per jaar en het andere ten huize van Reynier van Geldrop voor ƒ 30,- per jaar. Tot nu toe hebben deze het kostgeld voor een half jaar ontvangen. Catalijn blijft dus het kostgeld voor een geheel jaar nog schuldig. Wij verzoeken aan de regenten van Haerlem om de requirante deses te helpen tot haere resterende costgelden. Te meer daar voorschreven Antonis Matijssen en Reynier van Geldorp, sijn, arme en slechte geringe menschen die bij daege en nachte moeten arbeyden om een stuck broot te winnen. Jae, wat meer is, somtijts wel eeten souden indien sij broot hadden. En haer mede ontlasten van de voorschreven twee kinderen.

Renerus Jansen van Geldrop heeft geen drank in huis:

Asten Rechterlijk Archief 167; 23-08-1699:
Op 23 augustus 1699 hebben wij, Jan van Riet en Joost Doensen, schepenen, op verzoek van Jan van den Bleeck, als pachter der bieren, wijnen, brandewijnen en gedistilleerde wateren over Asten de dato 01-10-1698 tot 30-09-1699, in bijwezen van Gijsbert Hendricx, collecteur, bezocht en gevonden bij Reynier van Geldorp: niets gevonden.

Renerus Jansen van Geldrop en Henrica Jansen Somers verkopen het huis aan hun kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 54; 19-01-1703:
Reynier van Geldrop getrouwd met Handerske Jan Somers. Zij verkopen aan hun zes kinderen, uit dit huwelijk, hun: huis, bestaande uit keuken en camerke, torfschop en aangelag aan de Verckensmerckt in het Dorp 3 copse, ene zijde Matijs Somers, andere zijde Jan Jansen Doll, beide einden de straat. Koopsom ƒ 100,-.

Die kinderen kopen ook nog een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 2; 31-01-1707:
Jan Willemsen van Zeelandt getrouwd met Maria Antonis Geerits verkoopt aan de kinderen Reynier van Geldorp getrouwd met Handerske Jan Somers groes het Liender 3 lopense naast Antonis Peeters.

Bij de verpondingen van 1713 staat het huis nog op naam van Renerus Jansen van Geldrop:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 85 verso:
Reijnier van Geldrop. In de bede ƒ 0-12-8.

Renerus Jansen van Geldrop moet getuigen voor de Vrouwe van Asten hoe het met de ijk- en waagmeesters in Asten zit. Renerus Jansen van Geldrop is volgens onderstaand archiefstuk de waagmeester:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 170; 18-04-1716:
Joost Roefs, schepen, 78 jaar en Reynier van Geldrop, 70 jaar verklaren ter instantie van Anna Wilhemina Baronnesse de Doerne, Vrouwe van Asten, dat zolang zij weten en de eerste deponent altijd heeft gehoord van zijn ouders en de tweede deponent van zijn vrouws ouders dat de eyckmeester en waagmeester altijd zijn aangesteld door de Heer der heerlijkheid. Eveneens dat, volgens ordonnantie, deze altijd hier hebben geraempt en geeykt zonder ooit gezien of gehoord dat iemand anders, dan de door de Heer aangestelde, hebben geijkt. De eerste deponent is geboren te Asten en zijn vader, nu circa 40 jaar geleden overleden, heeft meenigte van jaren in regeeringe geweest en hij, deponent,ook wel 40 jaar of meer, in regeeringe geweest. Aan hen is bekend dat eenen Jan Somers hier ijkmeester is geweest en dat na diens dood, Jan Aarts is aangesteld, die nu nog ijkmeester is. De tweede deponent weet dat Jan Somers, zijnde geweest zijn vrouws vader niet alleen is geweest eyck- maar ook waagmeester door de Heer is aangesteld. Na diens dood is door de Heer aangesteld Jan Aarts, tot ijkmeester en dat de wage aan hem, deponent is gebleven. Hij voegt er aan toe dat niemand anders dan de door de Heer aangestelde hier heeft geeyckt of gewogen.

Henrica Jansen Somers is als Harrisken Reynders op 01-02-1720 te Asten overleden en Renerus Jansen van Geldrop is op 29-09-1727 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Dochter Maria Reijnders van Geldrop verkoopt samen met haar broer en zussen het huis in het dorp aan hun broer Hendrik:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 76 verso; 06-02-1728:
Tony Jan Meujen getrouwd met Maria van Geldrop, Adriaan Jansse getrouwd met Antonet van Geldrop, Jan van Geldrop, Anna van Geldrop weduwe Jan Hartmans, Johanna, dochter van Willemyn van Geldrop en Willem van Gool. Allen kinderen en erven van Rijnier van Geldrop. Zij verkopen aan Hendrik Rijniers van Geldrop ieder hun deel in huiske, hof en aangelag int Dorp 3 copse, ene zijde Mattijs Somers, andere zijde Jan Dol; groes int Linder 3 lopense. Belast met ƒ 0-16-4 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 120,-.

Gezien de genoemde buren, Mattijs Somers woont ten noorden van het huis (zie Voormalig huis G396) en Jan Dol ten zuiden (zie Voormalig huis G827), betreft dit zeker dit huis. Zoon Henricus Reijnders van Geldrop is geboren te Asten op 17-02-1685 en op 26-10-1721 te Asten getrouwd met Anna Hendrik Tielen, geboren te Asten op 15-03-1691 als dochter van Henricus Joost Jan Tielen en Helena Jansen Dielis (zie Ostaderstraat 32 en 34):

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren en voor zijn huwelijk vernadert Henricus Reijnders van Geldrop een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 113; 23-07-1717:
Hendrik Rijniers van Geldrop is nader in den bloede aan Hendrik Wilbers, te Deurse, dan Antonis Joosten de Smit. Hij vernadert een driehoekig stuk land in 't Dorp 5 copse naast Teunis Peeters. Verponding ƒ 0-5-8 per jaar. Koopsom plus kosten ƒ 26,10.

Henricus Reijnders van Geldrop verkoopt een huisje door aan Bernardus Brunas:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 53; 18-02-1726:
Mattijs Jansse Somers en zijn kinderen verkopen aan Hendrik Rijnier van Geldrop een huiske en hof in 't Dorp 1 copse, ene zijde de kinderen Aart Aarts, andere zijde Francyn Jansse, ene einde de straat, andere zijde 't onmondige kind van Gerit Jan Lisen. Verkregen bij erfenis van zijn vrouws ouders. Belast met ƒ 0-4-12 per jaar in een meerdere rente aan het Huis van Asten samen met de kinderen Aart Aarts en Francyn Jansse. Koopsom ƒ 85,-. Lasten ƒ 5,94.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 62 verso; 04-03-1727:
Hendrik Rijniers van Geldrop verkoopt aan Bernardus Brunas huiske en hof in het Dorp 1 copse, ene zijde de kinderen Aart Aarts, andere zijde de koper, ene einde de straat, andere einde het onmondige kind van Gerit Jan Liesen. Bij koop verkregen van Mattijs Jansse Somers de dato 18-02-1726. Belast met ƒ 0-4-12 per jaar aan het Huis van Asten in een meerdere cijns samen te betalen met de kinderen Aart Aarts en de koper. Koopsom ƒ 100,-. Lasten ƒ 5,94. 

Henricus Reijnders van Geldrop ziet samen met zijn zwagers af van de nalatenschap van zijn broer Jan:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 195 verso; 05-01-1740:
Antoni Muyen getrouwd met Maria Reynier van Geldrop, Hendrik van Geldrop, Dirk de Haan getrouwd met Anna van Geldrop, Antonet van Geldrop getrouwd geweest met Adriaan Jansen. Zij zien af van de nalatenschap en goederen van wijlen Jan van Geldrop, hun broeder, ten bate van Jenneke Jan Martens, zijn weduwe.

Henricus Reijnders van Geldrop verkoopt een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 198; 02-01-1751:
Hendrik van Geldrop verkoopt aan Lambert Cornelissen groes in het Linder 3 lopense naast de weduwe Henrik Hoefnagels. Belast met ƒ 0-16-4 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom: ƒ 125,-

Henricus Reijnders van Geldrop is op 04-12-1752 te Asten overleden en zijn onroerende goederen worden getaxeeerd:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 95 verso; 18-01-1753:
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik van Geldrop overleden en begraven op 08-12-1752. Anna Hendriks is weduwe en mede-erfgenaam van de overledene. De helft in waarde:
Huiske en hof 3 copse, ene zijde en einde de straat, andere zijde Bernardus Brunas, andere einde de kinderen Jan van Dijk ƒ 36,-.
Land den Driehoek 1½ lopense naast Mathijs Dirks ƒ 6,-.
Totaal is ƒ 42,-.
20e penning is ƒ 2-2-0.

Zijn weduwe en familie verkopen het huis aan Nicasius Simonis:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 50; 24-08-1754:
Anna Hendrik Tielen weduwe van Hendrik van Geldrop, Maria Reyniers van Geldrop weduwe van Antoni Muyen, Dirk Trouwen, wonende te Deurne, Hendrien Adriaanse van de Graaff, wonende te Vlierden. Zij verkopen aan Nicasius Simonis een huisplaats, hof en aangelag met een akkerke daaraan 1½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde kinderen Jan van Dijk. Koopsom ƒ 70,-.

In het huizenquohier over de periode 1736-1751 staat het huis op naam van Henricus Reijnders van Geldrop en is hij ook bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 10 Dorp Bewoners nummer 10 Dorp
1736 Hendrik van Geldrop Hendrik van Geldrop
1741 Hendrik van Geldrop Hendrik van Geldrop
1746 Hendrik van Geldrop Hendrik van Geldrop
1751 Hendrik van Geldrop Hendrik van Geldrop

Anna Hendrik Tielen is als Anna Henrici van Geldrop op 20-10-1755 te Asten overleden en hieronder de begraafakte van Henricus Reijnders van Geldrop en de doodakte van Anna Hendrik Tielen:

Nicasius Joannes Simonis is geboren te Heeze op 01-03-1726 als zoon van Joannes Simonis en Maria Petrus van den Langendonck. Hij is op 02-05-1751 te Asten getrouwd met Helena Joannes Smits, geboren te Asten op 09-07-1727 als dochter van Johannes Antonis Smits en Judoca Theodorus van Gog (zie Voormalig huis G806). Na haar overlijden te Asten als Helena Nicasii Simonis op 08-09-1763 is Nicasius Joannes Simonis op 15-01-1764 te Asten hertrouwd met Johanna Maria Petri Wijnen, geboren op 23-06-1734 te Someren als dochter van Petrus Nicolaas Wynen en Maria Wilborts.

De gezinnen van Nicasius Joannes Simonis met Helena Joannes Smits en met Johanna Maria Petri Wijnen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 17-03-1752 Maarheeze 06-02-1785
Francis Judoci Kuijpers
Asten 28-02-1830
2 Johannes Asten 12-04-1754 Stratum 17-11-1801
Joanna Maria Tibout
Nederweert 14-04-1824

zie Voormalig huis G427

3 Anna Maria Asten 03-11-1756 Woensel 02-05-1784
Joannes van Lieshout
Woensel 24-01-1790
Hendrik Wautelaers
Woensel 05-06-1819
4 Petronilla Asten 07-01-1759 Someren 14-01-1787
Petrus Petrus Linders
Someren 01-01-1827
5 Judocus Asten 10-04-1761 Nuenen 29-04-1787
Hendrina Geeven
Waalre 24-11-1799
Johanna Maria Engelen
Aarle Rixtel 29-10-1809
Maria Antoni Crooijmans
Geldrop 19-09-1834
6 Martinus Asten 10-04-1761 Kind Asten ±1761
7 Catharina Asten 17-07-1763 Kind Asten ±1763
8 Helena Maria* Asten 11-11-1764 Woensel 18-11-1787
Johannes van de Ven
Woensel 19-07-1849
9 Petrus* Asten 01-05-1765 Rotterdam 07-05-1797
Lena Machiels
Rotterdam 12-06-1822
10 Franciscus* Asten 28-01-1768 >1788
11 Judoca* Asten 20-01-1770 Kind Asten ±1770
12 Judoca* Asten 21-05-1771 Kind Asten ±1771
13 Antonius* Asten 21-05-1771 Kind Asten ±1771

* kinderen uit het tweede huwelijk

Nicasius Joannes Simonis verliest op miraculeuze wijze een zakje met geld:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 100; 29-01-1759:
Verhoor van Adriaan Lintermans, 52 jaar, Nicasius Simonis, 33 jaar, Johannes Martens, 33 jaar, Peter Joosten van Hugten, 33 jaar en Jan Jacobs Verberne, 44 jaar.
Of zij, donderdag laatstleden, rond de middag, zijn geweest in de herberg van Antoni van Hout, te Ommel?
Allen bevestigen dit.
Of aan hen toen door Adriaan Lintermans een zakje met geld werd vertoond en of dit zakje door Nicasius Simonis aangenomen werd en dat die het in zijn zak stak?
Allen bevestigen dit.
Of even later niet gezegd werd dat voorschreven zakje met geld uit de zak gehaald was en gestolen?
Allen bevestigen dit en Nicasius Simonis zegt het geld kwijt geraakt te zijn, maar niet te weten hoe.
Wie het geld gestolen kan hebben?
Allen weten dit niet.
Hoeveel geld zat er in en in welke specie?
Adriaan Lintermans zegt twee gouden realen en zes of zeven ducaten en nog enig zilver specie samen circa 65 gulden. De anderen weten dit niet.
Waar het geld nu is?
Allen weten dit niet.
Of zij weten wat voor devoiren gedaan zijn om het geld terug te krijgen, of zij weten of het terug gekomen is en waar het thans is?
Allen weten dit niet.
Of zij nog iets meer weten?
Adriaan Lintermans zegt niet meer te weten dan dat Peter Joosten van Hugten tegen hem gezegd heeft: "Kom, gaat met mij, ik sal maken dat gij 't wederom krijgt en sal mij best daar toe doen". Zij zijn toen samen naar het Dorp gegaan, in de straat bij de Costerij, omtrent Gerrit Hoefnagels, alwaar zij Hendrik Bloemers tegen gekomen zijn, waartegen Peter Joosten van Hugten zei: "Ik moet U eens spreken" en zij zijn samen in gesprek gebleven en zo het hem toescheen worstelende en steggelende. De vrouw van Hendrik Bloemers is er ook nog bijgekomen. Adriaan Lintermans is er toen ook naar toe gegaan en even later met Hendrik Bloemers en zijn vrouw samen naar huis gegaan. Zij hebben daar samen nog wat zitten praten en is daarna weggegaan, zonder verder iets te weten. De anderen weten niets.
Allen bevestigen een en ander onder eede.

Nicasius Joannes Simonis koopt een stuk groes en heeft daardoor schulden:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 69 verso; 26-10-1762:
Hendrik Coopmans verkoopt aan Nicasius Simonis groes het Lindersvelt 2 lopense naast Cornelis Lambers. Koopsom ƒ 90,- à 3% in 3 jaar te voldoen. 

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 108; 20-05-1763:
Nicasius Simonis is schuldig aan de onmondige kinderen van Jan Hendrik Goris ƒ 100,- à 3%. 

Na het overlijden van zijn eerste vrouw moet Nicasius Joannes Simonis een staat en inventaris opmaken voor zijn tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 52 verso; 31-12-1763:
Staat en inventaris opgemaakt door Nicasius Simonis weduwnaar Helena de Smit ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen met name Johanna, Johannes, Maria, Peternella en Josepha. Hij wil hertrouwen met Jennemie Weynen.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag met een akkertje daaraan 1½ lopense, ene en andere zijde de straat, ene einde Jan Brunas; land den Driehoek 1 lopense 1 copse; een huisplaats ½ lopense; een aangelag den Berg 1 lopense 12 roede; groes het Lindersvelt 2 lopense. Zijnde dit perceel gekocht van Hendrik Coopmans voor ƒ 90,- à 3% in drie jaar te betalen transport de dato 26-10-1762 en daarop betaald ƒ 30,-.
Roerende goederen: twee tafels, een kastje, negen stoelen, een bed met toebehoren en twee behangzels nog twee bedden, drie dekensen, zes paar lakens, vuurgerei, acht Delftse schotels, een tinnen schotel, enige ketels, zowel koper, tin als ijzer, negen vurketten, een tob, stand en roomtob, twee koeien, zijnde melkbeesten, tien vijm koren en 18 vat boekweit, 1600 pond hooi, 7½ lopense rogge bezaaid, een orologie om in een toren te hangen hiervoor moet nog ƒ 25,-, zijnde de helft, betaald worden aan Peter van Bussel, het smitsgereetschap te weten het kleine gereedschap, alzo het haambeelt, speerhaak en twee grote hamers nog aan de moeder van zijn overleden vrouw de weduwe Jan de Smit, toebehoren. Het hem toebehorende gereedschap heeft een waarde van ƒ 40,-.
Schulden: In het smitsboek staan zowel vorderingen als schulden deze vallen tegen elkaar weg. Nicasius Simonis heeft ƒ 62-14-8 voor zijn overledene vrouws moeder voorgeschoten in het opmaken van de smidse.

Nicasius Joannes Simonis koopt een lap grond om een schuur op te zetten:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 149; 20-08-1764:
Bernardus Brunas verkoopt aan Nicasius Simonis een hoekje van een aangelag, naast het huis van de koper, om daar een schuur op te timmeren. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Koopsom is het recht van vrij wegen door de hof van de koper.

Nicasius Joannes Simonis verkoopt een stuk land in de Hemel:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 169 verso; 22-04-1765:
Nicasius Simonis verkoopt aan Roedolff Graaff land den Berg 1 lopense 12 roede zijnde een huisplaats en aangelag in den Hemel, ene zijde Jan Brunas, andere zijde Willem van Dijk, ene einde de straat. Verponding ƒ 0-10-6 per jaar. Bede ƒ 0-05-0 per jaar. Koopsom ƒ 7,-.

Nicasius Joannes Simonis koopt 100 pond ijzerwerk:

Asten Rechterlijk Archief 155; 24-03-1772:
Antoni Fransen, schepen, alhier en Johannes van Brussel, te Tongeren als voogden over Maria, Antoni, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van Joost Voermans en Johanna van Brussel, beiden overleden. Zij verkopen de meubilen off huysraat met beesten, hoy, stro, rogge, bouwgereedschappen alsmede ongemaakt eyserwerk. Kopers onder andere Nicasius Simonis 100 pond ijzerwerk ƒ 7-02-00.

Johanna Maria Petri Wijnen is als Anna Maria Nicasii Simonis te Asten op 04-06-1771 overleden en Nicasius Joannes Simonis moet grond verkopen om zijn kinderen te kunnen onderhouden:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 85 verso; 16-04-1772:
Gezien het request van Nicasius Simonis waarin hij laat weten dat hij met zijn eerste vrouw, Helena de Smit, weinig goederen heeft bezeten en uit dat huwelijk kinderen geboren zijn, waarvan nu nog in leven zijn, Johanna, Johannes, Maria, Peternel en Josephus. Hij is hertrouwd met Maria Weynen, die inmiddels ook overleden is nalatende drie kinderen met name Helena, Peter en Francis.
Tijdens dat huwelijk is aangekocht 2⁄3e deel in een huis, land en groes met koopsom ƒ 300,-. Het ander 1⁄3e deel was verstorven aan zijn vijf kinderen, door hun grootvader, Jan de Smit. De koopsom is nog schuldig gebleven aan Maria en Antonetta de Smit transport de dato 04-01-1764. Nu moet ƒ 150,- betaald worden, waartoe suppliant niet in staat is tenzij verkocht mag worden den Linderseacker 2 lopense; den Logtenacker 1½ lopense en het Moetjesveltje 1½ lopense. Hij vraagt hiervoor toestemming. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 202 verso; 16-05-1772:
Nicasius Simonis verkoopt, mede namens zijn kinderen uit zijn 1e en 2e huwelijk, om zijn schulden af te lossen.
Hij verkoopt aan Jan Francis Timmermans land de Lindersenacker 2 lopense. Koopsom ƒ 97,-; groes Moetjesvelt 1½ lopense. Koopsom ƒ 54,-.
Hij verkoopt aan Francis van Houts de Logtenacker 1½ lopense.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 157 verso; 16-05-1772:
Nicasius Simonis zou, op heden, transporteren aan Francis van Hout land den Logtenacker. Omdat gedacht wordt dat daaruit een cijns zou gaan aan het Huis van Asten van 3 stuiver 7 duiten per jaar en de transportant nog een akker heeft, ook genaamd den Logtenacker 2 lopense, zegt hij toe om uit deze akker de voornoemde cijns te blijven betalen en de aan Francis van Hout te transporteren akker daarvan te bevrijden.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 90; 24-04-1775:
Nicasius Simonis verzoekt om voor ƒ 50,- te mogen verkopen een stukje groes 1 lopense 1 copse. Dit om zijn handwerk, als smid, beter voort te kunnen zetten en zijn kinderen te onderhouden. Deze kinderen zijn voor de helft mede-eigenaar.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 324; 25-04-1775:
Nicasius Simonis verkoopt aan Jan Willem Coolen groes het Lindersvelt naast Willem Bruynen. Verkoper aangekomen de helft bij versterf van zijn vrouw en de helft aan zijn kinderen. Verkoper heeft machtiging van drost en schepenen om te verkopen en zodoende zijn kostwinning voort te zetten en zijn kinderen te alimenteren. Ook aanwezig zijn Andries van Hugten en Willem Goris, als momboiren van de onmondige kinderen van Jan Hendrik Goris om dit perceel te ontslaan uit obligatie van 20-05-1763. Alsmede compareerde Maria de Smit om dit perceel te ontslaan uit obligatie de dato 04-06-1764. Koopsom ƒ 50,-.

Nicasius Joannes Simonis is te Asten op 11-05-1777 overleden en in het huizenquohier over de periode 1756-1776 en bij de verpondingen van 1777 staat het huis op zijn naam en wordt het door hem bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 10 Dorp Bewoners nummer 10 Dorp
1756 Nicasius Simonis Hendrik Bakermans
1761 Nicasius Simonis Nicasius Simonis
1766 Nicasius Simonis Nicasius Simonis
1771 Nicasius Simonis Nicasius Simonis
1776 Nicasius Simonis Nicasius Simonis

Verpondingen 1777 XIVd-65 folio 190:
Nicasius Simonis.
Nummer 10, huis, hoff en aangelag met ackerke; huijs is 1753 afgebrand.

Hieronder de doodakten van Helena Joannes Smits, Johanna Maria Petri Wijnen en Nicasius Joannes Simonis:

Er worden voogden aangesteld voor zijn minderjarige kinderen en zij maken een inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 52 verso; 15-09-1777:
Francis van de Vorst, schepen en Jan Verkuylen, smid, in de Wolfsberg, zijn aangesteld als voogden over de onmondige kinderen met name Johanna, Maria, Peternella en Josephus van Nicasius Simonis en Helena de Smit, zijn eerste vrouw. Alsmede van de kinderen nagelaten uit het huwelijk met zijn tweede vrouw met name Helena, Pieter en Francis.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 152; 07-11-1777:
Inventaris opgemaakt door Francis van de Vorst en Jan Verkuylen, als voogden over Johanna, Maria, Peternella en Josephus onmondige kinderen van Nicasius Simonis uit het 1e huwelijk en Helena, Pieter en Francis kinderen van Nicasius Simonis en Jennemie Peter Wijnen uit het 2e huwelijk. Er is nog één zoon, Johannes, die ruiter is ten dienste van de lande. Nicasius is onlangs overleden. Johanna woont in de kamer met de zuster van Nicasius Simonis. Onroerende goederen: huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde Gerrit Brunas; een smits staande tegenover het voorschreven huis die te huur staat; land in de Loverbosch 1 lopense naast de kinderen Peter Kerkers; land op de Logten 2 lopense naast Wilhelmus de Bruyn; groes het Lindertsvelt 2 lopense naast Hendrik Stevens; een huisplaats, hof en aangelag en een ackerke 1 1⁄2 lopense, ene zijde Gerrit Brunas, andere zijde Jan Brunas; den Driehoekacker 5 copse naast Jan van Gog; een huisplaats 1 1⁄2 lopense, ene zijde Wilhelmus de Bruyne, andere zijde de straat. De voorste kamer uit het huis is verhuurd aan Goort van Oosterhout met het land en groes voor 8 jaar à ƒ 34,- per jaar.
Roerende goederen: een weinig smidsgereedschap, vier stoelen, twee tafels, een kist, een kast, een bed, vuurgereedschap, potten, pannen, ketels enzovoorts. Bij Pieter van Bussel staat nog een groot horologie waarin de overledene voor de helft competeert.
Schulden: aan Jan Timmermans ƒ 27-06-12; aan de weduwe Jan Tijssen ƒ 29-00-00; aan Antoni Fransen ƒ 15-15-00; aan Jan Willem Coolen ƒ 7-03-00; aan Willem Ceele Daniels ƒ 5-11-00; aan Antoni Leenen ƒ 5-06-00; aan Arnoldus van Geffen ƒ 4-00-00; aan Hendrik van Helmond ƒ 30-00-00; te Eyndhoven aan den Heer van Mierlo, in Keulen ƒ 50-00-00; aan Adriaan van Duuren ƒ 2-08-00; aan de kinderen Joost Voermans ƒ 50-00-00; aan de kinderen Jan Hendrik Goris ƒ 100-00-00. Lands- en dorpslasten ƒ 328-05-12. 

Het huis is dan in bezit van de kinderen van Nicasius Joannes Simonis en wordt aan Antoni Verkuijlen verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 10 Dorp Bewoners nummer 10 Dorp
1781 kinderen Nicasius Simonis Antoni Verkuijlen

Bewoner Antoni Verkuijlen is geboren te Asten op 20-12-1750 als zoon van Paulus Gerrit Vercuijlen en Anna Jansen de Zeeger (zie Voormalig huis G845). Hij is op 29-10-1780 te Asten getrouwd met Gertrudis Adam Snelders, geboren te Maarheeze op 11-03-1745 als dochter van Adamus Snellaars en Maria Cleophas. Na haar overlijden te Asten Als Gertrudis Antonis Verkuylen op 08-04-1787, is Antoni Verkuijlen op 13-01-1788 te Asten hertrouwd met Anna Maria Hendrik Roymans, geboren te Asten op 15-09-1756 als dochter van Hendrik Laurens Roijmans en Elisabeth Mattia Slaats (zie Oostappensedijk 36). 

De gezinnen van Antoni Verkuijlen met Gertrudis Adam Snelders en met Anna Maria Hendrik Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 27-02-1882 Kind Asten 02-03-1782
2 Anna Maria Asten 18-06-1784 Rotterdam 09-09-1812
Franciscus Meijer
Rotterdam 07-06-1815
Johannes
Anton Lammers
Rotterdam 11-10-1853
3 Gertrudis* Asten 01-03-1789 Asten 09-05-1813
Henricus van den Boomen
Asten 27-05-1857 zie Voormalig huis G823

*  kind uit het tweede huwelijk

Antoni Verkuijlen is zeer waarschijnlijk voor zijn tweede huwelijk verhuisd en op 27-07-1799 te Asten overleden. Anna Maria Hendrik Roymans is op 25-12-1820 te Asten overleden.

Ruim tien jaar later na het overlijden van Nicasius Simonis vindt de verdeling van de erfenis plaats, waarbij zwager Francis Judocus Cuijpers het huis opkoopt:

Asten Rechterlijk Archief 101 fol. 240 13-11-1788:
Josephus Simonis, te Geldrop, Johannes Simonis, in Staatse dienst, te 's Gravenhage, Maria Simonis, weduwe Jan Simonis, te Woensel, Jan van der Ven, getrouwd met Helena Simonis, te Woensel, Piet Peter Leenders getrouwd met Petronella Simonis, te Someren, Pieter Simonis, te Nunen, Francis Simonis, te Someren. Kinderen en erven van Nicasius Simonis. Zij verkopen aan hun zwager, Francis Kuypers getrouwd met Johanna Simonis ieder hun 1⁄8e deel onverdeeld, met dien verstande dat het 1⁄8e deel van Francis, wegens minderjarigheid nog gereserveerd moet blijven en dus 6⁄8e deel wordt verkocht, van:
Huisplaats en aangelag in den Hemel geheel 1 lopense, ene zijde Nicolaas van Stiphout, andere zijde Philip Rijnders met hierop een klein huiske hetwelk voorheen een smidse is geweest; huis, hof en aangelag met een akkerke 1 1⁄2 lopense, ene zijde Gerrit Brunas, andere zijde de straat; land een akker in de Loverbosch 1 lopense naast Willem van Dijk; den akker op de Logten 2 lopense naast Philips Rijnders; den Driehoekakker 1 1⁄2 lopense naast Jan van Gog; een huisplaats 1⁄2 lopense naast Tomas Timmermans; het Lindersvelt 2 lopense naast Hendrik Stevens; enige roeden bij het huis. Belast met ƒ 0-3-14 per jaar in een meerdere cijns van ƒ 0-7-12 per jaar samen met Jan Timmermans aan het huis van Asten; ƒ 100,- ten laste van nu Jan Bruystens transport de dato 03-05-1784. Koopsom ƒ 225,-. Vanwege de vele schulden ten laste van de boedel, buiten de obligatie van ƒ 200,- zal de koper nog moeten betalen, binnen 14 dagen ƒ 85,73.

Dochter Johanna Nicasi Simonis is geboren te Asten op 17-03-1752 en op 05-02-1785 te Maarheeze getrouwd met Francis Judocus Cuijpers, geboren te Asten op 20-01-1751 als zoon van Judocus Cuijpers en Maria Jansen van de Leensel (zie Voormalig huis G547). 

Contraxerunt matrimonium Franciscus Cuijpers et Joanna Simonis, testes Joannes Mattheijs Coorsten et Petrus Linders.

In huwelijkse echt gebonden Franciscus Cuijpers en Joanna Simonis, getuigen Joannes Mattheijs Coorsten en Petrus Linders.

Het gezin van Francis Judocus Cuijpers en Johanna Nicolai Simonis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Maria Asten 13-12-1785 Asten 27-01-1826
Johannes Kuppens
Asten 04-12-1849
2 Judocus Asten 03-12-1787 Asten 17-02-1821
Johanna Maria van den Eerenbeemt
Asten 14-05-1854
3 Nicasius Asten 08-10-1789 Kind Asten 14-04-1792
4 Petrus Asten 27-11-1791 *

* Petrus Cuijpers heeft gediend bij het 33e Regiment Lichte Infanterie onder Napoleon, hij komt daarna niet meer in de archieven voor en is waarschijnlijk gesneuveld

Francis Judocus Cuijpers heeft daar de aankoop van het huis een flinke schuld:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 243; 15-11-1788:
Francis Kuypers is schuldig aan Jan Bruystens ƒ 200,- à 3%. Marge: 26-08-1807 gelost.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 en bij de verpondingen van 1810 staat Francis Judocus Cuijpers als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 10 Dorp Bewoners nummer 10 Dorp
1798 Francis Kuijpers Francis Kuijpers
1803 Francis Kuijpers Francis Kuijpers

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 177:
Francis Kuijpers gehuwd met Johanna Simonis ⅛ transport 13-11-1788.
en Johannes, Maria, Peternella, Josephus, Helena, Pieter en Francis kinderen van Nicasius Simonis ⅛.
Nummer 11 huijsplaats, hof en aangelag, 1 lopense.
Nummer 10 huijs, hof en aangelag met ackerke 1½ lopense.

Francis Judocus Cuijpers is op 02-11-1815 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat zijn weduwe, Johanna Nicolai Simonis, als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; G807:
Huis en erf, groot 01 roede 50 el, de Hemel, klassen 9.
Eigenaar: Weduwe van Francis Kuijpers.

Johanna Nicolai Simonis is op 28-02-1830 te Asten overleden en bij een scheiding en deling komt het huis in handen van dochter Helena Maria Cuijpers, geboren te Asten op 13-12-1785. Zij is op 27-01-1826 te Asten getrouwd met Johannes Koppens, geboren te Asten op 16-05-1773 als zoon van Judocus Peter Koppens en Maria Peter Driessen (zie Dijkstraat 52). Hieronder het gezin van Johannes Koppens en Helena Maria Cuijpers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joanna Maria Asten 17-02-1828 Asten 28-01-1853
Hendrikus
Brekelmans
Asten 20-10-1859

Helena Maria Cuijpers is op 04-12-1849 te Asten overleden en Johannes Koppens is op 07-05-1853 te Asten overleden. 

Dochter Joanna Maria Koppens, geboren te Asten op 17-02-1828, is op 28-01-1853 te Asten getrouwd met Hendrikus Brekelmans, geboren te Haaren op 12-08-1829 als zoon van Andries Brekelmans en Maria Catharina de Zeede. Joanna Maria Koppens is op 20-10-1859 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we Hendrikus Brekelmans met kinderen tegen in huizingnummer A122a:

Hendrikus Brekelmans is te Asten op 29-01-1861 hertrouwd met Maria Sleegers, geboren te Asten op 05-04-1830 als dochter van Franciscus Sleegers en Helena van Deursen (zie Voormalig huis E1579). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A179:

In 1871 verhuizen zij naar D65 in de Wofsberg (zie Voormalig huis E1044) en verkopen het huis aan Theodorus (Tidder) Eijsbouts, geboren te Asten op 09-11-1838 als zoon van Joannes Eijsbouts en Maria Catherina Slaets (zie Voormalig huis G783). Hij is als landbouwer op 08-02-1872 te Asten getrouwd met Huberdina (Huberta) Jacobs, geboren te Liessel op 30-11-1836 als dochter van Francis Jacobs en Petronella van Helmond. 

Toen Huberdina (Huberta) Jacobs vijf dagen na de geboorte van haar tweede kind Nelleke doodvloeide, was haar man Tidder in de Peel turf aan het steken. Hij trof zijn vrouw dood aan toen hij thuis kwam; Huberdina (Huberta) Jacobs is op 29-06-1875 te Asten overleden. Theodorus (Tidder) Eijsbouts is te Asten op 05-11-1877 hertrouwd met Johanna Hendrica (Drika) Camps, geboren te Horst op 16-03-1842 als dochter van Pieter Jacob Camps en Jacoba Gitzels. Haar moeder Jacoba Gitzels was een zus van molenaar Gerard Gitzels (zie Voormalig huis G442), die door Joannes Eijsbouts, de vader van Theodorus Eijsbouts, naar Asten was geroepen om de in 1844 opgerichte molen in de Logtenstraat te bedienen.

Rond 1877 vindt er een herbouw plaats van het huis met kadasternummer G807 en het ook aangekochte huis met kadasternummer G806 (zie Voormalig huis G806). Er wordt naast een huis een brouwerij opgericht en het geheel krijgt kadasternummer G1396, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Theodorus (Tidder) Eijsbouts begint rond 1878 met brouwen onder de naam van brouwerij 'De Hoop' en dit werd in de loop der tijd de belangrijkste bron van inkomsten. Gedurende jaren brouwde men 'Astein' bier, de naam die was bedacht door schoonzoon Johan Cuppens. Het afzetgebied van de brouwerij is het gebied gelegen tussen Den Bosch en Weert, voornamelijk in Noord-Brabant). Het bier werd weggebracht met een handkar en vervolgens met een bodedienst verder vervoerd.

Over de periode 1879-1890 woont Theodorus Eijsbouts met zijn gezin en dienstboden en dienstknechten in het huis met huizingnummer A183:

Rond 1890 vindt er nog een verbouw plaats en krijgt het huis met de brouwerij kadasternummer G1753, zoals te zien is op de kadasterkaart linksonder. Daarnaast foto's van Theodorus (Tidder) Eijsbouts en Johanna Hendrica (Drika) Camps.

In het bevolkingsregister over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A184:

Behalve brouwer op 'd'n Hemel' was Tidder ook raadslid en vanaf 1880 wethouder van de gemeente Asten. Linksonder in De Noord Brabanter van 07-09-1901 zijn herbenoeming en daaronder in de Tilburgsche courant van 07-04-1904 is hij benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Rechtsonder een foto gemaakt bij de viering van het 50-jarige jubileum van burgemeester Frencken in 1894 met geheel links Theodorus Eijsbouts.

Over de periode 1900-1910 wonen Theodorus Eijsbout en Johanna Hendrica Camps met hun gezin in het huis met huizingnummer A199:

In De Noord Brabanter van 04-03-1901 verkoopt Theodorus Eijsbouts schaarhout en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-11-1901 verhuurt hij stukken land:

Hieronder een foto van gezin van Theodorus Eijsbouts met Huberdina Jacobs en met Johanna Hendrika Camps. Links Theodorus (Tidder) Eijsbouts en Johanna Hendrica (Drika) Camps. Boven van links naar rechts Petronella (Nel), Jan en Catharina Jacoba (Cato) en onder van links naar rechts Huberdina Jacoba (Dien), Johanna Maria (Jans) en Louisa Hendrica (Wies). Ontbrekend op de foto is Maria Catharina (Mieke) Eijsbouts, die getrouwd was met molenaar Petrus Johannes Andreas (Johan) Cuppens.

Theodorus (Tidder) Eijsbouts is op 10-07-1907 te Asten overleden 13-07-1907 en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 13-07-1907 staat zijn overlijdensadvertentie. Rechtsonder in diezlefde krant van 31-08-1907 het dankwoord.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-08-1907 richt burgemeester Johannes Leonardus Switzar een dankwoord tot de overleden wethouder Theodorus Eijsbouts:

Er vindt rond 1909 een verbouwing plaats, waarbij huis met kadasternummer G2070 wordt afgescheiden van het huis met brouwerij met kadasternummer G2071. De kadasterkaart geheel rechts toont deze wijziging. Het deel met kadasternummer G2070 wordt verhuurd aan derden (zie Hemel 6).

Johanna Hendrica Camps zet samen met haar zoon Jan de bierbrouwerij voort. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 staan zij als bierbrouwster en bierbrouwer te boek:

Rond 1912 is de boedel verdeeld en wordt zoon Jan Eijsbouts eigenaar van het geheel.

Johanna Hendrica (Drika) Camps is op 12-08-1918 te Asten overleden. Jan Eijsbouts verkoopt in het weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond van 26-10-1918 een dorsmachine in wat toen al de Hemelstraat heette en zoekt een dienstmeid, zoals gemeld in hetzelfde weekblad van 23-11-1918. 

Hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Theodorus (Tidder) Eijsbouts en Johanna Hendrica (Drika) Camps:

Zoon Jan Eijsbouts is geboren te Asten op 09-01-1880 en als brouwer op 26-05-1914 getrouwd te Baexem met Catharina Agnes van Oostaijen, geboren te Heijthuizen op 31-05-1880 als dochter van Henricus van Oostaijen en Johanna Cornelia Cuppens. Johanna Cornelia Cuppens was een zus van Gerardus Winandus Cuppens (zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15), die molenaar was van de nabij gelegen graanmolen. Rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-09-1919 de geboorte van zoon Henricus Johannes Maria.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A253, ook bekend staand als Hemel 2 en de bierbrouwerij als Emmastraat 41:

In de bierbrouwerij van Eijsbouts werd 'Astein' bier gebrouwen en hieronder een aantal logo's van dit biermerk, een bierkrat en bierpullen:

Rond 1930 wordt het huis vernieuwd en krijgt samen met de bierbrouwerij het kadasternummer G2393, zoals is weergegeven op de nevenstaande kadasterkaart.

In de raadsvergadering van 24-10-1927 stelt Jan Eijsbouts, ook hij was raadslid en later wethouder, de vraag wanneer er riolering in de Hemel wordt aangelegd, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-10-1927:

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Hemel 2:

De krant de Zuid-Willemsvaart van 13-04-1934 meldt dat er twee havermijten van Jan Eijsbouts zijn afgebrand:

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-11-1939 de naamswijziging van de bierbrouwerij bij de Kamer van Koophandel en rechtsonder in de Eindhovensche en Meijerijsche courant van 21-06-1940 de oprichting van een limonadefabriek:

Linksonder foto's van Jan Eijsbouts en Catherina Agnes van Oostayen. Rechtsonder een foto van het gezin Eijsbouts-Van Oostaijen met van links naar rechts vader Jan Eijsbouts, Henricus Johannes Maria (Harrie), Theodorus Hendrikus Johannes (Thé), moeder Catherina Agnes van Oostayen en Johanna Geertruida Henrica (Johanna).

Jan Eijsbouts is op 26 augustus 1940 te Asten overleden en Catharina Agnes van Oostaijen is op 06-02-1963 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Na het overlijden van Jan Eijsbouts wordt de naam van de bierbrouwerij veranderd in 'Astein' en is Catharina Agnes van Oonstaijen gevolmachtigde volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-03-1941. Enkele maanden later in diezelfde krant van 04-07-1941 wordt zoon Theodorus Hendrikus Johannes (Thé) Eijsbouts de directeur:

Er waren nog plannen voor uitbreiding na de Tweede Wereldoorlog, maar in 1950 stopte bierbrouwerij Astein.

Linksonder een foto van het huis aan de Hemel 2 met daarachter de bierbrouwerij en rechtsonder een streetview van het uit 1930 daterende huis, waarbij de oude brouwerij nog steeds herkenbaar is:

Voor meer en recentere informatie zie de website himmels.

Overzicht bewoners

Hoeve op de Wolfsbergen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1674 Renerus Jansen van Geldrop Geldrop 03-11-1646 Renerus Jansen van Geldrop Geldrop 03-11-1646
1727 Hendrik van Geldrop Asten 17-02-1685 Hendrik van Geldrop Asten 17-02-1685
Dorp huis 10
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrik van Geldrop Asten 17-02-1685 Hendrik van Geldrop Asten 17-02-1685
1741 Hendrik van Geldrop Asten 17-02-1685 Hendrik van Geldrop Asten 17-02-1685
1746 Hendrik van Geldrop Asten 17-02-1685 Hendrik van Geldrop Asten 17-02-1685
1751 Hendrik van Geldrop Asten 17-02-1685 Hendrik van Geldrop Asten 17-02-1685
1756 Nicasius Simonis Heeze 01-03-1726 Nicasius Simonis Heeze 01-03-1726
1761 Nicasius Simonis Heeze 01-03-1726 Nicasius Simonis Heeze 01-03-1726
1766 Nicasius Simonis Heeze 01-03-1726 Nicasius Simonis Heeze 01-03-1726
1771 Nicasius Simonis Heeze 01-03-1726 Nicasius Simonis Heeze 01-03-1726
1776 Nicasius Simonis Heeze 01-03-1726 Nicasius Simonis Heeze 01-03-1726
1781 kinderen Nicasius Simonis Asten 17-03-1752 Antoni Verkuijlen Asten 20-12-1750
1798 Francis Kuijpers Asten 20-01-1751 Francis Kuijpers Asten 20-01-1751
1803 Francis Kuijpers Asten 20-01-1751 Francis Kuijpers Asten 20-01-1751
Kadasternummer G807
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G807 1830-1830 Johanna Nicolai Simonis Asten 17-03-1752 weduwe Kuijpers
G807 1830-1853 Helena Maria Kuijpers Asten 13-12-1785
G807 1853-1860 Johanna Maria Koppens Asten 17-02-1828
G807 1860-1871 Hendrikus Brekelmans Haaren 12-08-1829
G807 1871-1877 Theodorus Eijsbouts  Asten 09-11-1838
G1396 1877-1890 Theodorus Eijsbouts  Asten 09-11-1838 oprichting brouwerij herbouw
G1753 1890-1909 Theodorus Eijsbouts  Asten 09-11-1838 verbouw
G2071 1909-1912 Johanna Henrica Camps Horst 16-03-1841 weduwe Eijsbouts splitsing, G2070 is klein huis 
G2071 1912-1930 Jan Eijsbouts Asten 09-01-1880
G2393 1930-1938 Jan Eijsbouts Asten 09-01-1880 vereniging en nieuwbouw
Hemel 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A122a 1859-1869 Hendrikus Brekelmans Haaren 12-08-1829 Maria Sleegers Asten 05-04-1830
A179 1869-1871 Hendrikus Brekelmans Haaren 12-08-1829 Maria Sleegers Asten 05-04-1830 naar D65
A179 1871-1875 Theodorus Eijsbouts  Asten 09-11-1838 Huberdina Jacobs Deurne 30-11-1836 29-06-1875
A179 1876-1879 Theodorus Eijsbouts  Asten 09-11-1838 Johanna Henrica Camps Horst 16-03-1841
A183 1879-1890 Theodorus Eijsbouts  Asten 09-11-1838 Johanna Henrica Camps Horst 16-03-1841
A184 1890-1900 Theodorus Eijsbouts  Asten 09-11-1838 Johanna Henrica Camps Horst 16-03-1841
A199 1900-1907 Theodorus Eijsbouts  Asten 09-11-1838 Johanna Henrica Camps Horst 16-03-1841 10-07-1907
A199 1907-1910 Johanna Henrica Camps Horst 16-03-1841 weduwe Eijsbouts
A220 1910-1918 Johanna Henrica Camps Horst 16-03-1841 weduwe Eijsbouts 12-08-1918
A220 1918-1920 Jan Eijsbouts Asten 09-01-1880 Catharina Agnes van Oosaijen Heijthuijsen 31-05-1880
A253 1920-1930 Jan Eijsbouts Asten 09-01-1880 Catharina Agnes van Oosaijen Heijthuijsen 31-05-1880
2 1930-1938 Jan Eijsbouts Asten 09-01-1880 Catharina Agnes van Oosaijen Heijthuijsen 31-05-1880

 


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Peer Welten

Laatst bijgewerkt op 22 oktober 2023, 15:21:46

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen