logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G384 en G385

Dit betreft het 'oude huis' in bezit van de familie Ceelen later ook 'Van Bussel' genoemd (zie Voormalig huis G399), maar komt uiteindelijk toe aan de kinderen van Albertus Jansen Loomans en Godefrida Jansen Ceelen. Daartoe onderzoeken we eerst de afkomst van die kinderen.

Albertus Jansen (Aelbert) Loomans is geboren te Asten op 23-11-1651 als zoon van Johannes Anthonis Loomans en Anna Jan Baltus Philipsen. Hij is op 04-03-1680 te Asten getrouwd met Godefrida Jansen (Goortie) Ceelen, geboren te Deurne rond 1658 als dochter van Johannes Hendrick Ceelen en Maria Fransen Voermans (zie Voormalig huis G399).

1680, martij 4; conjuncti sunt matrimonio Albertus Jansen Loomans et Godefrida Jansen; testes R.D. van Loon pastor id Michael et Joannes Hendrix.

4 maart 1680; in huwelijkse echt gebonden Albertus Jansen Loomans en Godefrida Jansen; getuigen pastoor van Loon pastor idem Michael en Joannes Hendrix.

Het gezin van Albertus Jansen Loomans en Godefrida Jansen Ceelen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 01-11-1680
2 Anna Asten 10-02-1682
3 Johannes Asten 10-09-1684 Ongehuwd Asten 13-01-1749
4 Henricus Asten 19-04-1686 Asten 25-01-1711
Engel Janse Vrients
Asten 30-11-1750 zie Voormalig huis C790
5 Maria Asten 27-05-1687 Asten 17-05-1711
Philips Hendricx
> 1731 zie ook Voormalig huis G440
6 Anna Asten 31-10-1688
7 Margaretha Asten 17-09-1690 Eindhoven 27-07-1725
Anthonis van Uijttenhoven
Asten 30-03-1769

Uit onderstaande archiefstukken is duidelijk dat Albertus Jansen Loomans en Godefrida Jansen Ceelen elders in Asten woonden:

Asten Rechterlijk Archief 145; 11-04-1682:
Peter Jan Baltus Philipsen last hebbende van Willemyntie en Anna, zijn zusters, verpacht aan Aelbert Jan Anthonis Lomans huis, land en groes te Ostaden 26 lopense. Huurtermijn 4 jaar. Huurprijs groespacht ƒ 30,- per jaar, roggepacht 30 vat per jaar. Borgen zijn Jan Hendrick Ceelen en Jan Anthonis Lomans.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 168 verso; 23-4-1683:
Goort Peeter Lomans en Jan Peeter Lomans verkopen aan Hendrick Jan Canters huis, hof, hofstad land en groes in de Steegen 28 lopense. Presentelijk in bewoning geweest bij Aelbert Jan Lomans. Belast met de helft van ƒ 40,- aan Meester Antony Canters; de helft van 25 gulden per jaar aan het Convent van Ommel; 11 gulden per jaar aan de erven Wolphert Idelet; 1 gulden per jaar aan de Kerk van Asten; 2 gulden 10 stuiver per jaar aan NN, te 's Hertogenbosch; de cijns aan de Heer van Asten, uit de gronden neffens de Loop; de Geestelijke pacht aan rentmeester Hurnius. De koper zal alle huuropbrengsten ontvangen. Koopsom ƒ 500,- te betalen binnen 12 jaar vanaf nu zonder intrest. Marge: 17-12-1732 Jan Peeter Loomans en Goort Willem Loomans voor zichzelf en zijn minderjarige broeders en Tony Goort Loomans als momboir van de onmondige kinderen Willem Loomans en Francis Loomans, zijn voldaan. 

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 68; 05-12-1685:
Peeter Jan Baltus Philipsen, aanlegger contra Albert Jan Antonis Lomans, gedaagde. Gedaagde heeft vanaf 11-04-1682 gedurende twee jaar de goederen van aanlegger in huur, bewoning en gebruik gehad. Aanlegger verzoekt de huurcedulle executabel te stellen. 

Albertus Jansen (Aelbert) Loomans is op 20-02-1694 te Asten overleden en als een oom van Godefrida Jansen (Goortie) Ceelen zijn testament opstelt, krijgt zij geld en goederen vanwege haar armoede:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 81 verso; 22-03-1695:
Goort Hendrick Ceelen, ziek, wonende ten huize van Jan Hendrick Ceelen de jonge aen den Hemel, testeert. Hij herroept alle voorgaande maeckselen. Hij prelegateert aan Jan Hendrick Ceelen de jonge, zijn broeder land op de Heesackers 2 lopense naast Peter Jan Aerts. Dit wegens genooten diensten ende arbeyt. Hij prelegateert aan Maria, de vrouw van Jan een screynenkaske hangende tegen den oven in de camer van Jan Hendrick Ceelen, alsmede zijn, testateurs, witte gevoederde corsije hemtrocke. Dit ook, wegens de menigvuldige diensten van haar ondervonden. Hij prelegateert aan Goortie, hun dochter, weduwe Aelbert Lomans en haar kinderen ƒ 50,- en al zijn wollen klederen, linden, soo hemden, waervan hij, testateur, niet gedisponeert en heeft, niets van dien uitgesondeert met twee oirkussens boven en behalvens sij Goortie genoten heeft omme daermede haerder, Goorties, kinderen te kleeden ende te decken. Dit wegens haerder armoede en ter liefde godes. Hij prelegateert aan Frenske, hun dochter een bedde met twee deecken en twee slaeplaeckens waar hij, testateur, tegenwoordig op slapende is. Dit wegens, het gedurende drie maanden dienen en oppassen en nog dagelijks doende. Zijn overige goederen gaan naar zijn naaste vrienden om hoofdsgewijze gedeeld te worden te weten zijn zuster, broeder en broeders kinderen bij representatie van haere ouders en met exclusie van alle andere.

Godefrida Jansen (Goortie) Ceelen is op 31-05-1699 te Asten hertrouwd met Mathijs Willem van Gerwen, geboren te Asten op 02-03-1666 als zoon van Wilhelmus Jansen en Luijnttien Willems:

Het gezin van Mathijs Willem van Gerwen en Godefrida Jansen Ceelen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willem Asten 06-04-1700

Mathijs Willem van Gerwen heeft een schuld aan zijn schoonvader:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 13 verso; 17-05-1700:
Mathijs Willems getrouwd met Goortie, dochter Jan Hendrick Ceelen is schuldig aan Jan Hendrick Ceelen, zijn schoonvader ƒ 200,- à 4%.

Als haar broer Hendrick, soldaat bij de West Indische Compagnie, overlijdt, verzoeken Godefrida Jansen (Goortie) Ceelen en haar zussen om zijn loon te innen:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 152 verso; 09-02-1704:
Maria, weduwe Jan Hendricx van Bussel, Peeter van Someren getrouwd met Maria, dochter Jan Hendricx van Bussel, Goortie, dochter Jan Hendricx van Bussel, weduwe Aelbert Lomans waarbij vier kinderen, nu getrouwd met Matijs Willems, Philips van den Warrenborgh getrouwd met Francyntie, dochter Jan Hendricx van Bussel, Dirck Mathijssen getrouwd geweest met Anna, dochter Jan Hendricx van Bussel, Anna is overleden nalatende een dochter met name Josyna. Alzo moeder en zusters van wijlen Hendrick Jansen van Bussel, gewezen soldaat, 1689 den 17 december in dienst van de geoctroyeerde Westindische Compagnie Cammer Amsterdam. Zij geven procuratie aan Johan Sauve om namens hen zich te vervoegen te Amsterdam en daar te ontvangen soodanige somme van penningen als Hendrick soude te goede comen, een en ander volgens bijgaande memorie.

Bij een scheiding van hun grootouders van moederszijde krijgen de kinderen van Albertus Jansen Loomans en Godefrida Jansen Ceelen het huis:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 68; 10-01-1708:
Antonis Lomans als momboir over de vier onmondige kinderen van wijlen Aelbert Loomans en Goortie Jan Hendrick Ceelen nu getrouwd met Matijs Willems; Peeter van Someren getrouwd met wijlen Maria Jan Hendrick Ceelen; Philips van den Warenburgh getrouwd met Francyntie Jan Hendrick Ceelen; Jan Overhof getrouwd met Josyntie, dochter Dirck Mathijssen verweckt bij Anneke Jan Hendrick Ceelen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Jan Hendrick Ceelen en Maria Fransen Voermans.
1e lot krijgen de onmondige kinderen Aelbert Loomans het oude huis en hof, genaamd 'den Hemel' in het Dorp 4 roede, ene zijde Jan Verbeeck, andere zijde en einden de straten. De put samen te gebruiken en zoveel plaats rond het huis om een leer gevoeglijk te kunnen zetten. Waarde ƒ 500,-. Land en groes samen 12 lopense. Belast met 1 vat rogge per jaar met meer andere, aan de Kerk van Asten; 4 penningen per jaar met meer anderen, 2 stuiver 8 penningen per jaar met meer anderen, 3 gulden 8 penningen per jaar met meer anderen, samen ƒ 1-5-7 per jaar; 2 hoender per jaar met meer anderen ƒ 0-6-12 per jaar; ƒ 1-10-12 per jaar aan den Armen; 1 vat en 2 kannen rogge per jaar aan Oldenzee ƒ 1-3-6 per jaar; ƒ 5-05-0 per jaar aan het Clooster van Ommel; ƒ 1-19-0 per jaar aan rentmeester des Tombes. Totaal ƒ 11-10-5 per jaar, welke som gekort moet worden op de ƒ 500,- à 4½% door de onmondigen te vergelden beloopt ƒ 250-0-12 en welke som met de erfgenamen geliquideert moet worden.
2e lot krijgt Peeter van Someren ƒ 300,- in geld te weten ƒ 200,- ten laste van de kinderen Joost Jelis van Heughten en ƒ 120,- ingetrokken en genoten; land en groes 9 lopense.
3e lot krijgt Philips van den Warenborgh het nieuw huiske, met het klein huiske en het aangelag in den Hemel, in het Dorp 3 copse, ene zijde Antonis Peeters, andere zijde het 1e lot. Waarde ƒ 400,-. Belast met 2 hoender per jaar cijns aan de Vrouwe van Asten; land en groes 6 lopense.
4e lot krijgt Jan Overhof den Bergh achter het seecker huis met timmeringe ½ lopense met ƒ 320,- tot timmerplaats, ene zijde Marcelis Antonis, andere zijde de delers; land en groes 6 lopense.

De kinderen van Albertus Jansen Loomans stellen een contract op met hun stiefvader:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 8 verso; 01-07-1709:
Alzo eenige twist en onheyl was ontstaan tussen Mathijs Willems van Gerwen getrouwd met Goortie Jan Hendrick Ceelen, weduwe Aelbert Jan Lomans en daarbij vier kinderen met name Jan, Hendrick, Maria en Margareta deze kinderen zijn geassisteerd met Antonis Lomans, hun momboir. Zij maken een contract om alle twist en onheil in de toekomst te voorkomen en samen in vriendschap te kunnen leven. Een en ander met tussenspreken van Philips van Heusden en Hendrick Tho poel, schepenen. Indien Matijs komt te overlijden vóór Goortie dan zullen noch Goortie noch haar kinderen iets van zijn achter te laten goederen ontvangen. Deze zullen komen aan zijn naaste vrienden, waar de goederen van zijn gekomen. Indien Goortie komt te overlijden vóór Mathijs dan zal deze ƒ 100,- ontvangen uit de goederen van Goortie en verder hetgene tot sijne lijve is gehoorende zonder verdere enige pretenties te mogen hebben. Indien echter Matijs in sijne oude daegen onbequaem sijnde om sijnen cost ende dranck te connen winnen, tot armoe quaeme te geraecken dan zal hij de ƒ 100,- mogen aanvaarden tot zijn onderhoud. Indien hij deze echter niet nodig heeft dan zullen zij weer gaan naar de kinderen van Goortie. 

Mathijs Willem van Gerwen helpt zijn moeder bij de verkoop van een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 80; 03-04-1709:
Luytie, weduwe Willem van Gerwen, geassisteerd met Matijs Willems, haar zoon, en Matijs Somers, haar zwager, verkopen aan Aert Aertsen Tielen groes achter Ostaden 2 lopense naast Heylke Jan Baltus. Verponding 18 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 100,-.

Godefrida Jansen (Goortie) Ceelen is op 11-07-1714 als Goortie Tyssen overleden en nogmaals was er een meningsverschil over de erfenis: 

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 45 verso; 17-08-1714:
Jacob Basen, ondervorster en schutter, verklaart ten verzoeke van Jan Aelberts, op speciale order van de drossard dat hij is geweest bij Mattijs Willems van Gerwen en deze heeft aangezegd, dat hij om twee uur in de raadkamer zou komen, voor drost en schepenen, om te proberen een accoord te maken betreffende de kwestie tussen hem en wijlen zijn vrouws kinderen. Dat Mattijs Willems in plaats van zulks met alle eerbiedigheyt aan te nemen, integendeel met een snaphaan in de hant den deponent opt lijff gestooten en alsoo uyt den huyse gestooten ende met een snaphaan in de hant op 's heeren straten vervolgt sulcx dat hij, ondervorster, tot sijn securitijt hem de vlugt heeft moeten nemen om sig te salveren.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 47; 25-08-1714:
Jan Aelbert Loomans, 26 jaar, Hendrick Aelbert Loomans, 23 jaar, Margriet Aelbert Loomans, 21 jaar en Flips Hendricx, 23 jaar. Zij verklaren, onder eede, ter instantie van het officie dat de eerste deponent aan de drossard heeft verzocht dat Mattijs Willems, voor drost en schepenen zou verschijnen, om met hem en zijn verdere broers en zusters, kinderen van Aelbert Loomans, te accorderen. De drost heeft daarop Jacob Baessen, ondervorster, naar hun, deponenten, huis gestuurd, alwaar Mattijs Willems was.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 48; 25-08-1714:
Heylken Peeters, 30 jaar en Antoni Jan Lisen, 25 jaar. Zij bevestigen de verklaring zoals Jacob Baessen die heeft afgelegd ten opzichte van Mattijs Willems. 

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 48 verso; 25-08-1714:
Alzo tussen Mattijs Willems van Gerwen getrouwd geweest met Goortie Jan Hendricx, weduwe Aelbert Jan Loomans ter eenre en de kinderen van voornoemde weduwe uit haar huwelijk met Aelbert Jan Loomans ter andere zijde questie en verschil was opgestaan en geresen over het aangaan van een contract tussen Mattijs Willems en de voorschreven kinderen, tijdens hun meerderjarigheid aangegaan de dato 01-07-1709. Om deze kwesties af te snijden compareerde Mattijs Willems ter eenre en Jan Aelbert Loomans, Hendrick Aelbert Loomans, Margriet Aelberts en Philips Hendricx getrouwd met Maria Aelberts, allen kinderen van Goortie en Aelbert Jan Loomans ter andere zijde. Zij accorderen nu, dat Mattijs Willems de boel aan de kinderen, ingevolge voornoemde contract, moet laten, zonder zich van iets meester te mogen maken of tot zich te nemen, als alleen de coornzigt, de kleren die van hem zijn en ƒ 90,-. Hiermee zal hij volkomen voldaan zijn. Marge: 20-08-1714 Mattijs Willems verklaart voldaan te zijn.

Mathijs Willem van Gerwen legt een verklaring af over de verkoop van een turfveld in de Peel:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 60; 13-10-1714:
Mattijs Willems van Gerwen, 47 jaar, verklaart, onder eede, ter instantie van Jan Hendricx, dat hij, deponent, in de voorzomer van dit jaar, met consent van wijlen zijn vrouw heeft verkocht aan Jan Hendricx voorschreven al sijns, deponents, clot, int Ven, genaempt 't Gevlogt gelegen, alhier, in den Astense Peel. Dit voor ƒ 7,-. Hij heeft dit bedrag ontvangen en aan zijn vrouw overgedragen.

Bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van zoon Johannes Albert Loomans:

Verpondingen XIV-60 folio 83; 1713:
Jan Aelbert Loomans.
30-07-1731 aan Jan Peter Smits. In de bede ƒ 1 8 10.

En dat loopt vooruit op de scheiding en deling welke in 1715 plaatsvindt:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 76; 18-01-1715:
Jan Aelbert Loomans, Hendrick Aelbert Loomans, Philips Hendricx man van Maria Aelbert Loomans en Margriet Aelbert Loomans. Allen kinderen van Aelbert Loomans en Goortje Jan Hendrick Ceelen. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Jan Aelbert Loomans een het huis en de tegenover gelegen hof aan den Hemel in het Dorp 4 roede, de put samen te gebruiken, ene zijde Jan Verbeek, andere zijde en einden de straten. Met zoveel plaats rond het huis om een leer te zetten om te kunnen dekken. De helft, naast Jan Lomans, van de Michielsdries geheel 3 lopense naast Philips van den Warsenberg; land ten einde aan naast de Michielsdries 3 lopense; het Vordeldonckxvelt met Joostje Kempe 2½ lopense nast de kinderen Antonis Laureynssen; de helft, naast de Stegen, van het Roerenkempke 30 roede naast Philips van den Warsenbergh; de helft van de groote Weert 2½ lopense naast Antonis Franssen; de helft, naast de Stegen, van de Sijkensacker 1½ lopense naast Philips Timmermans; de helft, naast het Dorp, van de Joost Colenacker 4 lopense naast Peeter Andriessen; den hof int Linder naast Peeter van Someren; het Weyvelt 3 copse naast Jan Overhof. Belast met 1 vat rogge en 4 penningen per jaar aan de Kerk van Asten, met meer anderen; 2½ stuiver per jaar met meer anderen; 3 gulden 8 penningen per jaar met meer anderen; 2 hoenders per jaar à ƒ 0-6-12 per stuk, met meer anderen; ƒ 1-10-12 per jaar aan den Armen van Asten; 1 vat 2 kannen rogge per jaar ofwel ƒ 1-3-6 per jaar aan Aldesee, te Helmont; ƒ 5-05-0 per jaar aan het Clooster van Ommel; ƒ 1-19-0 per jaar aan rentmeester des Tombes.
2e lot krijgt Hendrick Aelbert Loomans, ƒ 200,-.
3e lot krijgt Philips Hendricx, ƒ 200,-.
4e lot krijgt Margriet Aelbert Loomans, ƒ 200,-.

Johannes Albert Loomans verkoopt een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archie 93 folio 71; 10-09-1727:
Jan Aalberts Loomans verkoopt aan Andries Peeters de helft van een onbedeeld stuk groes den Bruynenweert geheel 2 1⁄2 lopense naast Mattijs Dircx. De andere helft is van Flips Warsenberg. Verkregen bij erfenis van zijn ouders. Koopsom ƒ 75,-.

In 1731 verkoopt Johannes Albert Loomans het huis aan Jan Peter Smits:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 167; 30-07-1731:
Jan Alberts Loomans verkoopt aan Jan Peter Smits getrouwd met Maria Janssen, weduwe Willem Willems huis en den hof, daartegenover gelegen den Hemel in 't Dorp 4 roeden en het aangelag tegenover het voorschreven huis ½ lopense, ene zijde Jan Verbeek, andere zijde en einden de straat; de helft, naast de zijde van Jan Loomans, van een stuk land en groes de Michielsdries geheel 3 lopense met 3 lopense land daarneven naast Philips van de Waersenbergh; land Joosten Kempke 1 lopense naast Antony Voermans en Aelbert Jan Lomans; de helft, naast de zijde van de Steegen, van het Roerkempke geheel 30 roede naast Philips van den Waersenberg; de helft van de Seyckenacker geheel 1 lopense naast de erven Philips Timmermans; de helft, naast het Dorp, van de Joost Coolenacker 2 lopense naast Peeter Andriessen; den hof int Lindert 5 of 6 roede naast Peter van Sommeren. Belast met 1 vat rogge per jaar in een meerdere rente, aan de Kerk van Asten; ƒ 0-0-4 per jaar in een meerdere cijns, aan het Huis van Asten; ƒ 0-2-0 per jaar in een meerdere cijns, aan het Huis van Asten.; twee hoenders per jaar à ƒ 0-6-12 per stuk in een meerdere cijns, aan het Huis van Asten; ƒ 1-10-12 per jaar aan den Armen van Asten; 1 vat 2 kan rogge per jaar aan Oldensee, te Helmond of ƒ 1-3-6 per jaar; ƒ 5-05-0 per jaar aan het klooster van Ommel; ƒ 1-19-0 per jaar aan de Geestelijke Goederen, te 's Hertogenbosch. Jan Albert Lomans zal zijn leven lang mogen genieten de keuken, vuur, licht en een bed tot zijn gebruik. Koopsom ƒ 175,-. Lasten ƒ 249,06.

Jan Peter Smits is geboren te Asten op 13-11-1688 als zoon van Petrus Joannis Smits en Maria Jansen. Hij is op 11-07-1728 te Asten getrouwd met Johanna Dircx Custers, geboren te Asten rond 1695. Johanna Dircx Custers is als Jenneke Jan Smets op 06-03-1729 te Asten overleden en Jan Peter Smits is op 19-11-1730 te Asten hertrouwd met Maria Janse Pieck, geboren te Uden op 06-09-1688 als dochter van Joannes Hendriks Piec en Maria Adriaens van Haeren en sinds 18-09-1726 weduwe van Willem Willems van den Eerenbeemt (zie ook Prins Bernhardstraat 2).

Die verkoop zorgt nog wel voor de nodige ophef en uiteindelijk is het huis doorverkocht aan Francis Timmermans:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 02-11-1734:
Antonis van Uyttenhoven man van Margariet Albert Loomans, aanlegger contra Jan Peeter Smits, gedaagde. Jan Albert Loomans, Hendrik Albert Loomans, Margariet Albert Loomans gehuwd met Anthonis van Uyttenhoven, Maria Albert Loomans gehuwd met Philips Hendrix. Kinderen en erven van wijlen Albert Loomans en Goortje Ceelen. Zij hebben, op 10-02-1715, de nagelaten goederen van hun ouders gescheiden. Jan heeft toen verkregen een huis, hof en erven gelegen ten Hemel een dries en enige percelen land. Hij zou ƒ 200,- uitreiken aan Margriet, als haar kindsdeel. Tot nu toe heeft zij, of haar man, deze nog niet ontvangen. Jan Albert Loomans heeft intussen het huis 'den Hemel' verkocht aan gedaagde en deze zou de ƒ 200,- moeten betalen aan aanlegger. Tot nu toe is hij hierin onwillig gebleven.
Antony Uyttenhoven getrouwd met Margriet Albert Loomans, aanlegger contra Jan Peeter Smits, gedaagde. Gedaagde zegt eerlijck en berijt te zijn aan aanleggers eis te voldoen. Gedaagde en wil gaerne den aenlegger knolen voor citroenen soude soecken in de hant te steecken. Aanlegger heeft het zijne echter hard nodig en verlangt naar het einde van deze zaak. Het betreft de goederen in den Hemel en elders gelegen waarvan gedaagde possesseur is bij scheiding en deling de dato 18-06-1715 tussen de gezamelijke kinderen Albert Loomans en Goortie Jan Hendrick Ceelen aangegaan en schuldig gehouden is om aan aanlegger ƒ 200,- te betalen ten bate van zijn vrouw, Margriet, als haar filiale portie.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 143 verso; 18-02-1736:
Jan Peter Smits verklaart dat bij schepenvonnis op 24-10-1736 in de zaak tegen Antony Uyttenhoven man van Margriet Albert Loomans, ter eenre en hij, comparant ter andere zijde. aan hem, comparant, is opgelegd de betaling van ƒ 200,- die bij scheiding en deling aan Margriet Albert Loomans man van Antony Uyttenhoven op 18-06-1715 uit de goederen gekomen van Albert Loomans en Goortie Jan Hendrik Ceelen, hun ouders, wegens haar filiale portie waren toebedeeld. Echter met dien verstande, daaraan te mogen korten de penningen waarvan de comparant zal kunnen aantonen dat die door Antony Uyttenhoven of zijn vrouw in mindering van de voorschrevene ƒ 200,- zijn ontvangen. Ofwel dat hij, comparant, van de goederen gekomen van Albert Loomans en Goortie Jan Hendrix Ceelen, voorzover die door hem worden bezeten behoorlijk hantligtinge zal doen. De comparant doet nu, tot nakoming van het voormelde vonnis, afstand van alle erfgoederen die hem bij transport op 30-07-1731 van Jan Albert Loomans zijn aangekomen, behoorlijk hantligtinge, dit om verdere kosten te voorkomen, ten bate van de impetrant van vonnis latende aan hem de voornoemde goederen liggende aan den Hemel, alhier, om deze publiek te mogen verkopen tot verhaal van zijn protestatie.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 85; 25-06-1736:
Antony Uyttenhoven, als obtinent van vonnise, executeert de goederen van Jan Peter Smits, gelegen in den Hemel, en hem aangekomen van Albert Loomans en Goortie Jan Hendrick Ceelen, zijn vrouw ouders. Hij verkoopt aan Francis Timmermans een een huis en den hof daartegenover 4 roede, ene zijde Jan Verbeeck, andere zijde de gemeente. Met zoveel plaats om het huis om een leer te kunnen zetten om het huis te dekken. De helft, naast Jan Loomans, van de Michielsdries met 3 lopense land dat neffens de Michielsdries ligt ten einde aan, geheel 3 lopense naast Philippus van den Warsenbergh; de helft, naast de Stegen, van het Roeienkempke geheel 30 roede naast Philips van de Warsenbergh; de helft, naast de Stegen, van de Sieckensacker geheel 1½ lopense naast Philips Timmermans; de helft, naast het Dorp, van de Joost Coolenacker geheel 4 lopense naast Peter Andriessen; het Weyvelt 3 lopense naast Jan Overhoff. Belast met 1 vat rogge jaarlijks, met meer andere, aan de Kerk van Asten; ƒ 0-0-4 jaarlijks, met meer anderen, aan de Kerk van Asten; ƒ 1-10-12 jaarlijks aan den Armen van Asten; ƒ 5-05-0 jaarlijks aan het Clooster te Ommel. Koopsom ƒ 89,-. Lasten ƒ 325,32.

Francis Jansen Timmermans is geboren te Geldrop op 09-05-1705 als zoon van Johannes Jansen Timmerman en Magdalena Jan Fransse van de Looveren (zie Emmastraat 40 tot en met 44). Hij is op 17-01-1725 te Asten getrouwd met Maria Antonis Stevens de Laure, geboren te Asten op 05-04-1701 als dochter van Antonius Stevens de Laure en Helena Hendrix (zie Emmastraat 31).

Juncti sunt matrimonio Franciscus Jan Timmermans et Maria Antonis; testes Andreas Franciscus van de Loveren et Joanna Antonis.

In huwelijkse echt gebonden Franciscus Jan Timmermans en Maria Antonis; getuigen Andreas Franciscus van de Loveren en Joanna Antonis.

Het gezin van Francis Jansen Timmermans en Maria Antonis Stevens de Laure:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 15-11-1725 Kind Asten ±1725
2 Maria Asten 14-02-1727 Geldrop 23-04-1769
Johannes Francis van Zeelant
Geldrop 21-01-1803
3 Johannes Asten 10-11-1728 Meijel 23-04-1781
Catharina Guijtiens
Deurne 03-07-1752
Petronella Hendrik Eymers
Asten 26-08-1798 zie Emmastraat 40 tot en met 44
4 Magdalena Asten 03-04-1731 Asten 15-02-1767
Gerardus Brunas
Asten 04-09-1779 zie Prins Bernhardstraat 24
5 Elisabeth Asten 25-06-1733 Asten 27-05-1781
Wilhelmus Jan Loomans
Asten 14-05-1798 zie Emmastraat 18 en 20
6 Andreas Asten 24-05-1733 Asten 22-02-1778
Maria Jansen
Asten 11-06-1822 zie Voormalig huis G489 en G490
7 Antonius Asten 27-11-1738 Schijndel 16-04-1770
Johanna Adriaen Smits
Asten 22-05-1818 zie Voormalig huis E1050
en Voormalig huis G467
8 Helena Asten 08-02-1745 Asten 11-10-1778
Wilhelmus van den Heuvel
Geldrop 13-02-1815
9 Petronella Asten 11-02-1747 Asten 18-02-1781
Antoni Francisci Berkers
Asten 26-12-1796 zie Voormalig huis C773

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat Francis Jansen Timmermans als eigenaar, maar wordt het huis aan derden verhuurd:

Verpondingen XIV-61 folio 178 verso 1737:
Francis Timmermans.
Huijs, hoff en aangelagh 3 copse. In de bede ƒ 1-8-10.

Jaar Eigenaar nummer 4 Dorp Bewoners nummer 4 Dorp
1736 Francis Timmermans Peter Baasen
1741 Francis Timmermans Arnoldus Tomas Smits in de camer en Peter Baassen
1746 Francis Timmermans Peter Baasen

Bewoner Peter Jacob Baesen is geboren te Asten op 03-08-1701 als zoon van Jacobus Hendrix Baessen en Catharina Joannis van Rest (zie Voormalig huis B430). Zijn gezin is elders beschreven (zie Voormalig huis E1049).

Francis Jansen Timmermans woonde elders in het dorp (zie Emmastraat 40 tot en met 44) en is op 22-09-1748 te Asten overleden. Daarna staan zijn weduwe en na diens overlijden als Maria Francisci Timmermans te Asten op 31-05-1753 de kinderen als eigenaar en hun oom Johannes Jansen Timmermans als bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 4 Dorp Bewoners nummer 4 Dorp
1751 weduwe en kinderen Francis Timmermans Jan Timmermans
1756 kinderen Francis Timmermans Jan Timmermans
1761 kinderen Francis Timmermans Jan Timmermans en Catalijn Eijsbouts
1766 kinderen Francis Timmermans Jan Timmermans

Hieronder de doodakten van Francis Jansen Timmermans en Maria Antonis Stevens de Laure:

De kinderen van Francis Jansen Timmermans ruilen het huis met het deel dat hun oom Johannes Jansen Timmermans in bezit heeft (zie Emmastraat 40 tot en met 44):

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 73; 25-04-1768:
Gezien het request van Jan en Antoni Timmermans, jongemannen. Hun ouders zijn lang geleden overleden en hebben acht kinderen nagelaten met name Jan, Maria, Helena nu getrouwd met Gerrit Brunas, Antoni, Elisabet, Helena, 22 jaar, Andries en Pieternel, 21 jaar met roerende en onroerende goederen. De vaste goederen zijn veelal bezeten met hun oom, Jan Timmermans. Er is geen beschrijving of deling van de goederen geweest. De kinderen zijn na het overlijden van hun ouders op de goederen blijven zitten, zonder voogden aan te stellen en hebben hun eigen huishouding en administratie gevoerd. Met koopmanschap en anders hebben ze hun voordeel kunnen doen, de goederen verbeteren en de onmondige kinderen opvoeden. Supplianten willen gezamelijk met hun ongetrouwde broeders en zusters op de goederen blijven zitten echter deze niet samen met hun oom blijven bezitten. Zij verzoeken om een scheiding en deling te mogen maken. Naschrift: Fiat. 

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 65; 16-05-1769:
Jan Timmermans, Jan van Zeelant getrouwd met Maria Timmermans, te Geldrop, Gerrit Brunas getrouwd met Helena Timmermans, Elisabeth Timmermans, jonge dochter, Antoni Timmermans, Andries Timmermans, Helena Timmermans en Peternella Timmermans. Zij verkopen aan Jan Timmermans, oud borgemeester, hun oom huis, hof en aangelag in den Hemel 3 copse, ene zijde Bernardus Brunas, andere zijde Peter Driessen van Bussel; groes Michielsdries 2 lopense naast de weduwe Francis van den Boomen; land neven de Michielsdries 2 lopense in twee percelen naast Peter Driessen van Bussel; land Tijckenacker 3 copse naast Antoni Fransen; land Joost Koolenacker 2 lopense naast Aart Jansen en Hendrik van Helmond; groes Hoerekempke 5 roede naast Nicasius Simonis; het Boonevelt 2 lopense naast Bernardus Brunas. Verkopers zijn deze goederen van hun vader aangekomen die ze verkregen had bij transport de dato 25-06-1736. De helft van een akker 2 lopense naast Jacobus Smits; groes de Haseldonk 2½ lopense naast Jan Verberne. Belast met de helft van ƒ 1-15-08 per jaar aan de Kerk van Asten; de helft van ƒ 1-10-12 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-19-00 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 0-15-00 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 3-04-02 per jaar aan den Armen van Asten. Waarvan de andere 2⁄3e delen moeten worden betaald door de verkopers. Koopsom ƒ 200,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 66 verso; 16-05-1769:
Jan Timmermans, oud borgemeester, wonende in den Hemel, verkoopt aan Jan, Elisabet, Antoni, Andries, Helena en Peternella, kinderen van Francis Timmermans, zijn neven en nichten, jongelieden, wonende in het Dorpzijn ⅓e deel onverdeeld in een huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Jan Slaats, andere zijde de weduwe Willem Coolen; den Heesacker met nog een akker daarnaast 7½ lopense naast Johannes Jansen; land tusschen de Weg 1½ lopense naast Evert van Geffen; land tusschen de Wegen 1 lopense 1 copse naast Jan Meulendijk; den Bergacker 2 lopense naast Nicolaas Voermans; int Rootvelt 3 lopense naast het onmondige kind Hendrik Verberne; het Weyvelt in de Steege 3 lopense naast de weduwe Francis van den Boomen; groes in de Steege 3 lopense naast Hendrik Coopmans; de helft van de Lindersestraat 44 roede naast de verkoper. Verponding ƒ 11-8-12 per jaar. Bede ƒ 4-3-02 per jaar. Belast met de helft van ƒ 1-10-12 per jaar aan den Armen van Asten; 2⁄3e deel van ƒ 3-04-02 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 1-15-08 per jaar aan de Kerk van Asten; 2⁄3e deel van ƒ 0-15-00 per jaar aan het Gemene Land; de helft van ƒ 1-19-00 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 200,-.

Johannes Jansen Timmermans is dan eigenaar van het huis dat hij al bewoonde. Hij is geboren te Asten op 28-08-1711 als zoon van Johannes Jansen Timmerman en Magdalena Jan Fransse van de Looveren (zie Emmastraat 40 tot en met 44). Johannes Jansen Timmermans is op 10-11-1743 te Asten getrouwd met Maria Thomas Cuypers Verhaseldonk, geboren te Meijel op 26-02-1714 als dochter van Thomas Verhaeseldonck en Maria Cuijpers. 

Het gezin van Johannes Jansen Timmermans en Maria Thomas Cuypers Verhaseldonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 24-01-1745 Kind Asten ±1745
2 Thomas Asten 04-01-1747 Asten 30-01-1785
Johanna Maria Jan van Bussel
Asten 30-07-1800
3 Johannes Asten 29-05-1750 Asten 02-02-1783
Elisabeth van den Boer
Asten 13-06-1825 zie Voormalig huis G521
4 Maria Asten 25-07-1754 Kind Asten 28-01-1755
5 Maria Asten 28-02-1756 Asten 11-05-1783
Francis Antoni Loomans
Asten 24-10-1790
Hendrik Peeter Neervens
Asten 17-11-1796 zie Voormalig huis G647 en G648

Johannes Jansen Timmermans beweert dat hij 50 gulden heeft betaald:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 108; 30-05-1742:
Is door Jan Cornoelis, wonende te Kalkeren, geciteert Jan Janse Timmermans die op de mart van Boxmeer, op 27 mei laatstleden, aan Jan Cornoelis heeft betaald tien varkens die deze verkocht had aan Philips Warenberg, alhier, voor ƒ 50,- Hollants. Thuis komende heeft hij bemerkt dat hem door Jan Timmermans ƒ 25,- Hollants te weinig betaald was. Jan Timmermans wil niet bijbetalen en wil onder eede bevestigen dat hij de volledige koopsom betaald heeft. Om verdere disputen te vermijden neemt Jan Cornoelis daar genoegen mee. Jan Timmermans legt zijn eed af.

Johannes Jansen Timmermans koopt stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 217 verso; 19-07-1751:
Gabriel van Swanenberg verkoopt aan Jan Timmermans den Driehoekacker het Kempke 1 1⁄2 lopense naast Michiel van de Cruys. Verkoper aangekomen bij transport de dato 27-07-1744. Koopsom ƒ 32-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 4 verso; 17-01-1753:
Hendrik Blommers. te Geldrop, verkoopt aan Jan Janse Timmermans land de Wolfsbergacker 1 1⁄2 lopense naast Bernardus Brunas en de kinderen Jan van Dijk. Verkoper aangekomen bij transport de dato 04-02-1749. Koopsom ƒ 17,-.

Johannes Jansen Timmermans wordt aangesteld als borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 33 verso; 21-06-1766:
Jan Janse Timmermans en Joseph Souve worden aangesteld tot borgemeesters van Sint Jan 1766-1767. Als setters worden aangesteld Joost Voermans en Adriaan van de Weerden. 

Johannes Jansen Timmermans koopt een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 262 verso; 27-01-1768:
Hendrik Koopmans verkoopt aan Jan Janse Timmermans groes de Roetert 3 lopense naast Hendrik Stevens. Koopsom ƒ 92-10-0.

Voor het recht van overpad komt Johannes Jansen Timmermans in het geweer:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 51; 12-09-1774:
Wilhelmus Bruynen, Jan Timmermans, Jan Sauve, namens zijn moeder, Lucia van Bussel getrouwd geweest met Jan Sauve ter eenre zijde en Antoni Fransen, ter andere zijde. De eerste drie comparanten hebben een weg in gebruik, om naar hun land te komen over een dries, gekomen van Hendrik Coopmans en nu zijnde van Antoni Franse.

Maria Thomas Cuypers Verhaseldonck is als Maria Jois Timmermans op 20-08-1779 te Asten overleden en Johannes Jansen Timmermans is op 10-02-1782 te Asten overleden. In het huizenquohier over de periode 1771-1781 is Johannes Jansen Timmermans eigenaar en bewoner van het huis 'den Hemel':

Jaar Eigenaar nummer 4 Dorp Bewoners nummer 4 Dorp
1771 Jan Timmermans Jan Timmermans
1776 Jan Timmermans Jan Timmermans
1781 Jan Timmermans Jan Timmermans

Hieronder de doodakten van Maria Thomas Cuypers Verhaseldonck en Johannes Jansen Timmermans:

Daarna worden de erfgoederen verdeeld, waarbij zoon Thomas Jansen Timmermans eigenaar wordt van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 143; 28-06-1783:
Jan Janse Timmermans, Tomas Jansen Timmermans en Francis Antoni Lomans getrouwd met Maria Jansen Timmermans. Kinderen en erven van Jan Timmermans en Maria Tomas, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Tomas huis, schuur, stal, hof en aangelag 3 copse, ene zijde de straat, andere zijde Peter Driessen van Bussel; de Joost Koolenacker 2 lopense naast Willem Aart Smits; de Fykenacker 3 copse naast Jan Coolen; een acker nevens Michielsdries 2 lopense naast Peter Driessen van Bussel; land 2 lopense naast Peter Driessen van Bussel; land op de Logten 3 copse naast Jan Francis Timmermans; land op de Logten 3 copse naast aan de laatste akker van 2 lopense; den Driehoekacker 1 1⁄2 lopense naast Wilhelmus Bruynen; land in de Wolfsberg 1 1⁄2 lopense naast Gerrit Brunas; groes het Stoerekempke 5 roeden naast Peter van Bussel; groes Michielsdries 2 lopense naast Peter Driessen van Bussel; het Boonevelt tegenover het huis 2 roeden; groes den Haseldonk 2 1⁄2 lopense naast Pieter Troeyen; groes de Roetert 3 lopense naast Jan Meulendijks. Belast met ƒ 1-15-8 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-19-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar. Dit lot ontvangt ook de roerende goederen zijnde het landbouwgereedschap, paard, beesten enzovoort.
2e lot krijgt Jan al het smitsgereetschap met het ijzer, schuldboek enzovoort en ƒ 430,-, uit te keren door het eerste lot.
3e lot krijgt Francis Antoni Lomans een bed met toebehoren, enig linnen en ƒ 550,-, uit te keren door het eerste lot.

Zoon Thomas Jansen Timmermans is geboren te Asten op 04-01-1747 en is op 30-01-1785 te Asten getrouwd met Johanna Maria Jan van Bussel, geboren te Asten op 26-01-1754 als dochter van Johannes Peters van Bussel en Petronella Joosten Wilbers (zie Voormalig huis G359):

Voor zover bekend hadden zij geen kinderen.

Thomas Jansen Timmermans wordt benoemd tot setter en tot armmeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 105; 31-12-1791:
Arnoldus Peter Berkers en Antony Verhees worden aangesteld tot borgemeesters over 1792. Tot setters worden benoemd: Peeter Kanters en Thomas Timmermans.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 109; 26-05-1794:
Jan Mattijs van Bussel en Thomas Timmermans worden voor de tijd van drie jaar aangesteld als armmeester.

Thomas Jansen Timmermans koopt stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 67; 21-01-1795:
Gerrit Brunas verkoopt aan Tomas Timmermans land den Heemel 40 roeden. Koopsom ƒ 75,-.

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 76 verso; 31-08-1795:
Hendrik van Lierop, te Eyndhoven getrouwd met Maria Voermans verkoopt aan Thomas Timmermans groes den Heekelert 2 lopense 3 roede. Koopsom ƒ 135,-.

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 109 verso; 17-06-1796:
Jan sone wijlen Francis Verberne verkoopt aan Thomas Timmermans land het Lienderakkerke 1 lopense 15 roede. Koopsom ƒ 130,-.

Thomas Jansen Timmermans heeft geld tegoed voor oorlogskosten:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 110 verso; 30-06-1796:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Thomas Timmermans ƒ 550,- à 4% sulx uyt kragte en vermogens Resolutie van de representanten van het Volk van Bataafsch Braband de dato 10 mey 1796 en dienende tot betaling der oorlogskosten.

Jan van Hoek heeft een schuld aan Thomas Jansen Timmermans en verkoopt een stuk land aan hem:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 4 verso; 03-03-1797:
Jan van Hoek is schuldig aan Thomas Timmermans ƒ 100,- à 4%. Borg huis en hof naast de kinderen Antony Leenen; land Joost Kuypershof ½ lopense naast Willem van Dijk.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 17 verso; 21-04-1797:
Jan van Hoek verkoopt aan Thomas Timmermans groes het Kampke 30 roeden. Koopsom ƒ 60,-.

Thomas Jansen Timmermans koopt een stuk land van zijn neven en nichten:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 92 verso; 07-01-1799:
Andries Timmermans, Jan Francis van Zeeland getrouwd met Maria Timmermans, te Geldrop, Antonie Timmermans, Wilhelmus van den Heuvel getrouwd met Helena Timmermans, te Geldrop en Willem Jan Loomans als testamentair voogd over de minderjarige kinderen van Antony Berkers en wijlen Petronella Timmermans. Als erven van Jan Francis Timmermans verkopen zij aan Thomas Timmermans land Bergliender 1 lopense 24 roede. Koopsom ƒ 84,-.

Als Johanna Maria Jan van Bussel ziek wordt, stelt ze voor zichzelf een testament op en later ook een samen met haar man Thomas Jansen Timmermans:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 113 verso; 01-04-1798:
Jenneke Jan Peeters van Bussel, meerderjarige jonge dochter, ziek, testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen. Haar enige erfgenaam wordt haar broeder, Frans Jan Peeters van Bussel, met wie zij, comparante, samen één huishouden voert. Naschrift: De waarde der nalatenschap bedraagt ƒ 700,-.

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 134; 14-08-1798:
Thomas Timmermans en Jennemaria Jan Peters van Bussel, zijn vrouw, testeren. Alle voorgaande testamenten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beide.

Johanna Maria Jan van Bussel is als partner van Tomas Timmermans op 03-10-1799 te Asten overleden en Thomas Jansen Timmermans stelt een nieuw testament op:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 180 verso; 26-07-1800:
Thomas Timmermans, ziek, weduwnaar Jennemaria van Bussel, als testamentair erfgenaam van wijlen zijn vrouw, overleden op 14-08-1799, testeert. Aan zijn dienstmeid, Catharina Aalbert Roymans ƒ 100,-, uit te keren door zijn erfgenamen, op behoorlijke tijd na zijn overlijden. Aan den Armen van Asten ƒ 100,-. Zijn enige erfgenamen worden zijn, comparants, broeder, Jan Timmermans voor de ene helft en de minderjarige kinderen van Hendrik Neervens en wijlen Maria Timmermans zijn, comparants, zuster voor de andere helft. Hij stelt als voogd, terzake van deze nalatenschap, aan Willem Jan Loomans over de twee minderjarige kinderen van wijlen zijn zuster. De waarde der nalatenschap is niet meer dan ƒ 4000,-.

Thomas Jansen Timmermans is op 30-07-1800 te Asten overleden. In het huizenquohier rond 1798 is hij eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 4 Dorp Bewoners nummer 4 Dorp
1798 Thomas Timmermans Thomas Timmermans

Na zijn overlijden worden de goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165; 09-12-1800:
Taxatie van de onroerende goederen van Thomas Timmermans overleden en begraven op 30-07-1800. Een huis, hof en aangelag in den Hemel, 3 copse ƒ 350,-, ene zijde de weduwe Philip van Bussel. Waarde:
Huis, hof en aangelag in den Hemel 3 copse naast de weduwe Philip van Bussel ƒ 350,-.
Joost Kolenakker 2 lopense ƒ 50,-.
Fykenakker 3 copse ƒ 20,-.
Den akker nevens Michielsdries 2 lopense ƒ 80,-.
Land 2 lopense ƒ 80,-.
Den akker op de Logten 3 copse ƒ 22,-.
Den akker op de Logten 3 copse ƒ 22,-.
Den Driehoekakker 1½ lopense ƒ 50,-.
Den akker in de Wolfsberg 1½ lopense ƒ 30,-.
Het Hoerenkempke 5 roeden ƒ 3,-.
Michielsdries 2 lopense ƒ 80,-.
De Haaseldonk 2½ lopense ƒ 80,-.
Het Boonvelt 2 roeden ƒ 2,-.
Den Roetert 3 lopense ƒ 75,-.
Int Liender 3 lopense ƒ 140,-.
Den Heekelaert 2 lopense ƒ 60,-.
Het Kempke 30 roeden ƒ 15,-.
Int Liender 1½ lopense ƒ 60,-.
Totaal ƒ 1219,-.
20e penning is ƒ 60-19-0.

De erfenis van Thomas Jansen Timmermans en Johanna Maria Jan van Bussel levert nog wel wat onenigheid, maar uiteindelijk wordt er toch een compromis gesloten:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 31; 10-02-1801:
Francis Jan Peter van Bussel, namens zijn vader, Jan Peters van Bussel eiser ter eenre en Jan Janse Timmermans en Willem Jan Loomans, de laatste als voogd over de twee minderjarige kinderen van Hendrik Neervens en wijlen Maria Timmermans gedaagden ter andere zijde.
Tussen hen is voor het gerecht, alhier, procedure ontstaan over de goederen, bij eysch en aanspraak breder omschreven. Door tussenspraak van goede mannen is nu overeengekomen dat de goederen, nagelaten door wijlen Jenne Maria Jan Peters van Bussel en wel die, die door het overlijden van haar moeder, Peternel Joosten, op haar verstorven waren zullen worden gegeven aan Jan Peters van Bussel. Jan Peters van Bussel zal nog ontvangen van de comparanten ter andere zijde ƒ 250,-. Deze zullen ook de kosten der procedure betalen. Marge: Frans Jansen van Bussel heeft de ƒ 250,- ontvangen.
De verdere nagelaten goederen van wijlen Jennemaria Jan Peeters van Bussel alsmede die van wijlen Thomas Timmermans zullen gaan naar de comparanten ter andere zijde.

Bij het huizenquohier van 1803 en de verpondingen van 1810 staan broer Johannes Jansen Timmermans en de kinderen van zijn zus Maria Jansen Timmermans als eigenaar:

Jaar Eigenaar nummer 4 Dorp Bewoners nummer 4 Dorp
1803 Jan Jansen Timmermans en de kinderen Hendrik Neervens Hendrikus van den Eerenbeemt

Verpondingen XIVd-67 Dorp folio 174; 1810:
Jan Jansen Timmermans en de kinderen Hendrik Neervens.
Tomas Timmermans.
Nummer 4 huijs, hof en aangelag ¾ lopense.

Bewoner is Hendrik van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 10-04-1771 als zoon van Francis Willems van den Eerenbeemt en Johanna Henrici Halbersmit (zie Voormalig huis G506). Hij is op 06-07-1794 te Deurne getrouwd met Hendrina Janse van Gogh, geboren te Deurne op 19-04-1771 als dochter van Joannes Lamberti van Gogh en Antonia Gabrielis Pluym. Hun dochter Francisca van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 30-08-1797, is op 08-10-1818 bevallen van zoon Johannes (zie Voormalig huis G476) in aanwezigheid van vroedvrouw Maria Verhagen.

Hendrik van den Eerenbeemt vertrekt later naar Jan Dirkse Rijkers (zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19).

Om inzicht te krijgen in de erfgenamen wordt het gezin van Maria Jansen Timmermans met Hendrik Peeter Neervens nader onderzocht. Maria Jansen Timmermans is geboren te Asten op 25-07-1754 als dochter van Johannes Jansen Timmermans en Maria Thomae Verhaseldonck. Zij is op 11-05-1783 te Asten getrouwd met Franciscus Loomans, geboren te Asten op 22-04-1752 als zoon van Antoni Willem Loomans en Catharina Peter Hombele (zie Voormalig huis G647 en G648). Franciscus Loomans is op 05-05-1789 te Asten overleden en Maria Jansen Timmermans is op 24-10-1790 te Asten hertrouwd met Hendrik Peeter Neervens, geboren te Deurne op 12-06-1762 als zoon van Petrus Henrici van Neerven en Catharina Nicolai Noeyen.

De gezinnen van Maria Jansen Timmermans met Franciscus Loomans en met Hendrik Peeter Neervens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Catharina* Asten 15-07-1784 Kind Asten 21-11-1786
2 Johannes* Asten 22-06-1787 Kind Asten 27-06-1791
3 Francisca Asten 13-09-1791 Asten 02-02-1816
Arnoldus van Bussel
Asten 03-08-1842 zie Voormalig huis G647 en G648
4 Petronella Asten 22-02-1794 Asten 14-05-1815
Joannes Aarts
Asten 18-11-1864
5 Johannes Asten 17-09-1796 Kind Asten 04-11-1796

*  kinderen uit het eerste huwelijk

Maria Jansen Timmermans is op 17-11-1796 te Asten overleden en Hendrik Peeter Neervens is nog drie maal hertrouwd (zie Voormalig huis G647 en G648) en op 22-10-1811 te Asten overleden.

Bij het kadaster staan twee huizen op naam van Petronella en Francisca Neervens en waarschijnlijk heeft Johannes Jansen Timmermans, overleden te Asten op 13-06-1825, afstand van de erfenis gedaan:

Kadaster 1811-1832; G384:
Huis en erf, groot 02 roede 05 el, het Dorp, klasse 8.
Eigenaar: Peternel en Francijn van Neerven.

Kadaster 1811-1832; G385:
Huis en erf, groot 02 roede 05 el, het Dorp, klasse 8.
Eigenaar: Peternel en Francijn van Neerven.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met daaronder de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel met daarin de eigenaren:

Volgens de kadastrale legger komen rond 1835 de goederen in de Hemel in bezit van Petronella Neervens en die in het dorp aan Francisca Neervens (zie Voormalig huis G647 en G648). Petronella Neervens is dan eigenaar van het huis G384, huis G385 en schop G387.

Petronella Neervens is geboren te Asten op 22-02-1794 als dochter van Hendrik Peeter Neervens en Maria Janse Timmermans. Zij is op 14-05-1815 te Asten getrouwd met Joannes Aarts, geboren te Asten op 06-10-1789 als zoon van Jacobus Wilhelmi Aarts en Cecilia Petri van Bussel (zie ook Voormalig huis G390). Joannes Aarts is op 23-05-1853 te Asten overleden en Petronella Neervens vinden we terug in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 op huizingnummer A119:

Petronella Neervens is op 18-11-1864 te Asten overleden en de beide huizen zijn verkocht aan Bonaventura van den Boomen (zie Voormalig huis G415). Het huis wordt verhuurd en bewoond door Godefrida Aarts, geboren te Asten op 24-10-1832 als dochter van bovengenoemde Joannes Aarts en Petronella Neervens. Zij is op 20-02-1865 te Asten getrouwd met Antonius Dircks, geboren te Asten op 25-12-1836 als zoon van Martinus Dircks en Maria Hoeben (Wolfsberg 66). Godefrida Aarts is op 04-07-1867 te Asten overleden en hun twee kinderen overleden in hetzelfde jaar. Antonius Dircks is op 20-01-1868 te Asten hertrouwd met Hendrina Slaats, geboren te Asten op 07-02-1824 als dochter van Bonaventura Slaats en Hendrina van de Goor (zie Wolfsberg 50). Zij wonen in de periode 1869-1879 in het huis met dan huizingnummer A170:

Als Bonaventura van den Boomen op 07-05-1870 komt te overlijden, worden de huizen verkocht en verbouwd, waarbij G384 wordt opgesplitst. Volgens de kadastrale legger is Johannes Rooijakkers (zie Voormalig huis G390) eigenaar van het huis met kadasternummer G385 en van het afgesplitste huis met kadasternummer G1330, dat we hier verder behandelen. Theodorus de Leeuw is eigenaar van een huis met kadasternummer G1329 (zie Voormalig huis G1329). De nevenstaande kadasterkaart toont de veranderingen.

Het huis wordt verhuurd en de bewoners Antonie Dircks en Hendrina Slaats verhuizen in 1876 naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis G868) en de nieuwe bewoner is Andreas van Veghel, geboren te Gemert op 24-10-1839 als zoon van Godefridus van Veghel en Petronella Janssen. Hij is als wever op 07-10-1869 te Geldrop getrouwd met Johanna Maria van der Loo, geboren te Asten op 28-08-1844 als dochter van Hendrikus van der Loo en Maria van Bussel (zie Wolfsberg 52).

Zij verhuizen rond 1878 naar de Wolfsberg (zie Wolfsberg 29) en vanuit Deurne komt in het huis wonen Theodorus Martens, geboren te Deurne op 09-06-1832 als zoon van Hendricus Martens en Johanna Adriaans. Hij is als arbeider op 01-02-1877 te Deurne getrouwd met Maria Johanna Slegers, geboren te Asten op 15-04-1836 als dochter van Willem Slegers en Maria Catharina Smits (zie Wolfsberg 29).

Zij vertrekken in mei 1878 terug naar Deurne en de nieuwe bewoner is Johanna Maria Janssen, geboren te Woensel op 30-09-1806 als dochter van Joannes Antonius Janssen en Antonia van den Wildenberg. Zij is sinds 14-10-1873 weduwe van Theodorus Jansen, geboren te Woensel op 07-08-1803 als zoon van Laurentius Jansen en Ardina van Deursen, met wie zij op 23-09-1826 te Woensel getrouwd was. Zij komt vanuit A94 (zie Voormalig huis G498) en samen met haar zoons, wever Jan geboren te Woensel op 30-09-1830 en dagloner Peter geboren te Asten op 17-03-1846, wonen zij ook in de periode 1879-1890 zij in het huis met dan huizingnummer A171:

Johanna Maria Janssen is op 25-12-1881 te Asten overleden en haar zoons verkopen de inboedel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-01-1882:

De beide zoons verhuizen naar het Liefdehuis; Jan Jansen is op 05-12-1891 te Asten overleden en Peter Jansen is op 29-03-1919 te Asten overleden. In april 1884 komt in het huis wonen Matheus van Heugten, geboren te Asten op 18-11-1814 als zoon van Johannes van Heugten en Petronella van de Eijnden (zie Voormalig huis E274). Hij is op 25-01-1850 te Asten getrouwd met Johanna Maria van den Heuvel, geboren te Deurne op 27-09-1815 als dochter van Jan van den Heuvel en Anna Maria van den Meulenhoff.

Zij verhuizen in 1885 naar het dorp (zie Voormalig huis G218) en de bewoning van het huis is daarna vooralsnog niet bekend. Op basis van de huizingnummers in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 komt rond 1892 komt vanuit A173 (zie Voormalig huis G390) Hendrikus Rooijakkers, geboren te Bakel op 15-10-1820, samen met zijn zus Maria Johanna Rooijakkers, geboren te Vlierden op 16-05-1831, in het huis wonen. Hij is dan eigenaar van het huis en door vereniging van G385 en G1330 krijgt het huis kadasternummer G1781, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

 

In de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A174:

Hendrikus Rooijakkers is op 11-04-1898 te Asten overleden en zijn zus Maria Johanna Rooijakkers biedt het huis te koop aan in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-10-1899:

Zij verkoopt ook de tegenover het huis liggende tuin G1766 aan de familie Werts (zie Voormalig huis G1342). In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-11-1899 verkoopt ze haar inboedel:

Maria Johanna Rooijakkers verhuist naar het Liefdehuis en is aldaar op 19-01-1908 overleden. Het huis wordt daarna gekocht en bewoond door Hendrikus Wijnands, geboren te Deurne op 17-04-1844 als zoon van Pieter Wijnands en Catharina van Bree. Hij is als dagloner op 01-09-1899 te Asten getrouwd met Johanna Dirks, geboren te Asten op 28-07-1855 als dochter van Martinus Dircks en Maria Hoeben (zie Wolfsberg 66). In het bovenstaande bevolkingsregister komen zij vanuit A126 (zie Voormalig huis G1585) in het huis wonen. Ook over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A189:

Hendrikus Wijnands heeft het huis opgesplitst in twee woningen en de andere woning wordt beschreven onder G1781A (zie Voormalig huis G1781A).

In de periode 1910-1920 bewoont Hendrikus Wijnands met zijn gezin het huis met huizingnummer A203 tot hun vertrek aan het eind van 1910 naar A133 (zie Voormalig huis G480):

In het huis komt wonen Hendrina Strijbosch, geboren te Helden op 07-11-1844 als dochter van Johannes Strijbosch en Maria van Heugten. Zij is sinds 18-12-1892 weduwe van Johannes Aarts, geboren te Asten op 04-11-1830 als zoon van Hendrik Aarts en Wilhelmina van den Elsen (zie Antoniusstraat 15 en 17), met wie zij op 06-03-1867 te Meijel getrouwd was. Samen met dochter Elisabeth Aarts, geboren te Asten op 05-08-1884, bewoont zij vanaf eind 1910 het huis.

Hendrina Strijbosch is op 12-08-1911 te Asten overleden en Elisabeth Aarts verhuist naar het Liefdehuis, alwaar zij op 05-09-1946 is overleden. Eigenaar Hendrikus Wijnands zet het huis bestaande uit twee woningen te koop in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-10-1911 en in diezelfde krant van 11-11-1911 verkoopt hij zijn inboedel:

Het huis is gekocht door buurman Joannes Aarts (zie Voormalig huis G1329A) en het huis bestaande uit de twee woningen wordt verbouwd tot kadasternummer G1965. De kadasterkaarten rechts geven deze verbouwingen weer en het betreft van onderen af gezien de eerste woning.

De huurder en bewoner van het huis is Adrianus van Empel, geboren te Asten op 02-08-1867 als zoon van Johannes Hubertus van Empel en Petronella Verberne (zie Prins Bernhardstraat 29). Hij is als fabrieksarbeider op 19-10-1894 te Asten getrouwd met Maria Verstappen, geboren te Asten op 09-10-1871 als dochter van Martinus Verstappen en Francisca Berkers (zie Voormalig huis E1596).

Zij komen in september 1911 vanuit Krefeld (D) in het huis wonen en verhuist tussentijds rond 1914 naar A134 in het dorp (zie Voormalig huis G479). De nieuwe bewoner is Peter Theodorus van Roij, geboren te Heijthuijsen op 23-03-1883 als zoon van Johannes Hubertus van Roij en Maria Elisabeth Houben. Hij is als bierbrouwersknecht op 05-05-1911 te Asten getrouwd met Johanna Maria Lintermans, geboren te Asten op 22-01-1885 als dochter van Piet Lintermans en Hendrika Werts (zie Voormalig huis D273). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komt hij in 1914 vanuit Someren in het huis met huizingnummer A203 wonen:

Aan het einde van de periode verhuist hij naar D57 (zie Voormalig huis E1643) en Adrianus van Empel keert vanuit A159 (zie Voormalig huis G480) met zijn gezin terug in het huis met over de periode 1920-1930 huizingnummer A233, ook bekend staand als Hemel 5:

Na het overlijden van eigenaar Joannes Aarts op 12-11-1918 is het eigendom van het huis overgegaan op zijn echtgenote Francisca van Oosterhout (zie Voormalig huis G1329A) en zij verhuurt het huis verder.

Tussentijds is het huis nog bewoond geweest door Hendricus van der Wallen, geboren te Deurne op 16-05-1879 als zoon van Gerardus van der Wallen en Wilhelmina Gerrits. Hij is als gemeente-arbeider op 17-02-1911 te Asten getrouwd met Wilhelmina Bouwmans, geboren te Asten op 02-06-1878 als dochter van Johannes Bouwmans en Josijna Sak. Zij wonen in het huis met huizingnummer A233 en verhuizen naar A390a in de Langstraat (zie Voormalig huis G683):

Hieronder het vertrek van Hendricus van der Wallen vanuit Deurne naar Asten, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-03-1925:

Rechts een foto van het gezin van Hendricus van der Wallen en Wilhelmina Bouwmans voor hun huis met staande Johanna Gerarda (Anna) en Wilhelmus Johannes (Willem) en zittende vader Hendricus van der Wallen, moeder Wilhelmina Bouwmans en Josephus (Sjef) van der Wallen. 

In 1933 zetten de kinderen Aarts het blok huizen, waaronder dit huis, te koop in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-12-1933.

De verkoop is niet doorgegaan en bij een scheiding en deling komt het blok huizen rond 1937 in bezit van Marinus Aarts, geboren te Asten op 16-09-1916 als zoon van Joannes Aarts en Francisca van Oosterhout (zie Voormalig huis G1329A). Hij is op 29-01-1937 te Asten getrouwd met Maria Johanna van der Zanden, geboren te Schaijk op 18-01-1907 als dochter van Emmericus van der Zanden en Johanna van Berkum en weduwe van Piet van Tilburg.

Ook in de periode 1930-1938 woont Adrianus van Empel, zijn vrouw Maria Verstappen is op 14-02-1927 te Asten overleden, met twee zoons in het huis aan de Hemel 5:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-08-1932 wordt melding gemaakt van een brand, waarbij het dak van het huis gedeeltelijk vlam vat:

Adrianus van Empel verhuist rond 1936 via de Logtenstraat 17 naar Stegen 4 (zie Prins Bernhardstraat 100). Daarna heeft nog in het huis gewoond Petrus van Otterdijk, geboren te Deurne op 23-02-1873 als zoon van Petrus van Otterdijk en Helena Kees. Hij is sinds 20-10-1929 weduwnaar van Theodora Lintermans, geboren te Asten op 19-05-1880 als dochter van Petrus Lintermans en Hendrica Werts (zie Voormalig huis D273), met wie hij op 19-04-1901 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt hij rond 1936 vanuit Lindestraat 8 (zie Voormalig huis G1895A) in het huis aan de Hemel 5 wonen:

Petrus van Otterdijk verhuist rond 1939 naar Lindestraat 10 (zie Voormalig huis G447). De verdere bewoning is niet bekend, maar de Helmondsche courant van 14-11-1947 meldt dat het huis op Hemel 5 onbewoonbaar is verklaard en voor midden 1948 moet worden ontruimd.

Het huis is samen met de andere huizen gaandeweg afgebroken, kort na de Tweede Wereldoorlog verkocht aan de Boerenleenbank en rond 1960 gesloopt. Het heeft gelegen ongeveer op de plaats van het huidige huis op Hemel 27.

Voor meer en recentere informatie zie de website himmels.

Overzicht bewoners

Hoeve op de Wolfsbergen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1713 Johannes Albert Loomans Asten 10-09-1684
1731 Jan Peter Smits Asten 13-11-1688
1736 Francis Jansen Timmermans Geldrop 09-05-1705
Dorp huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Francis Timmermans Geldrop 09-05-1705 Peter Baasen Asten 03-08-1701
1741 Francis Timmermans Geldrop 09-05-1705 Arnoldus Tomas Smits in de camer en Peter Baassen Asten 03-08-1701
1746 Francis Timmermans Geldrop 09-05-1705 Peter Baasen Asten 03-08-1701
1751 weduwe en kinderen Francis Timmermans Asten 05-04-1701 Jan Timmermans Asten 28-08-1711
1756 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728 Jan Timmermans Asten 28-08-1711
1761 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728 Jan Timmermans en Catalijn Eijsbouts Asten 28-08-1711
1766 kinderen Francis Timmermans Asten 10-11-1728 Jan Timmermans Asten 28-08-1711
1771 Jan Timmermans Asten 28-08-1711 Jan Timmermans Asten 28-08-1711
1776 Jan Timmermans Asten 28-08-1711 Jan Timmermans Asten 28-08-1711
1781 Jan Timmermans Asten 28-08-1711 Jan Timmermans Asten 28-08-1711
1798 Thomas Timmermans Asten 04-01-1747 Thomas Timmermans Asten 04-01-1747
1803 Jan Jansen Timmermans en de kinderen Hendrik Neervens Asten 29-05-1750 Hendrikus van den Eerenbeemt Asten 10-04-1771
Kadasternummer G384 en G385
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G384 en G385 1832-1835 Francijn en Petronella Neervens Asten 13-09-1791
G384 en G385 1835-1865 Petronella Neervens Asten 22-02-1794
G384 en G385 1865-1871 Bonaventura van den Boomen Asten 02-10-1807
G1330 1871-1892 Johannes Rooijakkers Bakel 30-01-1818 zie ook G1329 splitsing
G1781 1892-1900 Hendrikus Rooijakkers Bakel 15-10-1820
G1781 1900-1911 Hendrik Wijnands Deurne 17-04-1844 zie ook G1781A vereniging en splitsing in twee woningen
G1965 1911-1918 Johannes Aarts Asten 30-03-1870 herbouw
G1965 1918-1923 Francisca van Oosterhout Lierop 06-11-1872 weduwe Aarts
G1965 1923-1937 kinderen Aarts Asten 06-07-1906
G1965 1937-1938 Marinus Aarts Asten 16-09-1916
Hemel 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A119 1859-1864 Petronella Neervens Asten 22-02-1794 weduwe Joannes Aarts 18-11-1864
A119 1865-1867 Antonius Dircks Asten 25-12-1836 Godefrida Aarts Asten 24-10-1832 04-07-1867
A119 1868-1869 Antonius Dircks Asten 25-12-1836 Hendrina Slaats Asten 07-02-1824
A170 1869-1876 Antonius Dircks Asten 25-12-1836 Hendrina Slaats Asten 07-02-1824 naar Wolfsberg
A170 1876-1878 Andreas van Veghel Gemert 24-10-1838 Johanna Maria van der Loo Asten 28-08-1844 naar Wolfsberg
A170 1878-1878 Theodorus Martens Deurne 09-06-1832 Maria Johanna Slegers Asten 15-04-1836 naar Deurne
A170 1878-1879 Johanna Maria Janssen Woensel 30-09-1806 weduwe Jansen
A171 1879-1882 Johanna Maria Janssen Woensel 30-09-1806 weduwe Jansen 25-12-1881
A171 1882-1884 Jan Jansen Woensel 30-09-1830 met broer Peter naar Liefdehuis
A171 1884-1885 Matheus van Heugten Asten 17-11-1814 Johanna Maria van den Heuvel Deurne 27-09-1815 naar A42
1885-1892 bewoning onbekend
A174 1892-1898 Hendrikus Rooijakkers Bakel 15-10-1820 met zus Maria Johanna 11-04-1898
A174 1898-1900 Maria Johanna Rooijakkers Vlierden 16-05-1831 naar Liefdehuis
A189 1900-1910 Hendrikus Wijnands Deurne 17-04-1844 Johanna Dirks Asten 28-07-1855
A203 1910-1911 Hendrikus Wijnands Deurne 17-04-1844 Johanna Dirks Asten 28-07-1855 naar A133
A203 1911-1911 Hendrina Strijbosch Helden 07-11-1844 weduwe Aarts 12-08-1911
A203 1911-1923 Adrianus van Empel Asten 02-08-1867 Maria Verstappen Asten 09-10-1871 naar A134
A203 1914-1920 Peter Theodorus van Roij Heijthuijsen 23-03-1883 Johanna Lintermans Asten 22-01-1885 naar D57
A233 1920-1921 Hendricus van der Wallen Deurne 16-05-1879 Wihelmina Bouwamns Asten 02-06-1878 naar A390a
A233 1921-1930 Adrianus van Empel Asten 02-08-1867 Maria Verstappen Asten 09-10-1871
5 1930-1936 Adrianus van Empel Asten 02-08-1867 Maria Verstappen Asten 09-10-1871
5 1936-1938 Petrus van Otterdijk Deurne 23-02-1873 Theodora Lintermans Asten 19-05-1880

 


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Peer Welten

Laatst bijgewerkt op 9 april 2024, 13:54:58

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen