logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G390

De Hemel wordt in de archieven voor het eerst genoemd in 1695 en tot die tijd en nog enige tijd daarna was het onderdeel van de Wolfsberg. De boerderij van de familie van de Wardenborgh, later bekend als Warenberg wordt dan in eerste instantie omschreven als liggende in de Wolfsbergen.

Peter Willems van de Waerdenborgh is geboren rond 1625 en rond 1655 getrouwd met Elske Antonis Philipsen, geboren te Asten rond 1632 als dochter van Antonius Philips Fransen en Meriken (zie Voormalig huis G854).

Het gezin van Peter Willems van de Waerdenborgh en Elske Antonis Philipsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonis Asten ±1656 Ongehuwd Asten 21-01-1730
2 Maria Asten 31-10-1657 >1698
3 Jenneke Asten 12-03-1660 >1698
4 Peerke Asten 08-12-1661 Ongehuwd Asten 01-09-1708
5 Marten Asten 11-10-1664 >1704
6 Flips Asten 31-10-1666 Asten 02-02-1698
Frenske Jan Hendrick Seelen

Lierop 21-01-1720
Gertruda Goort Duyssen
Asten 14-03-1746
7 Goort Asten 03-10-1668 Someren 20-11-1695
Jenneken Willems Roymans
Someren 23-05-1729
8 Jan Asten 20-09-1671
9 Henrixke Asten 31-07-1673 >1698
10 Maria Asten 24-05-1676 >1698

Peter Willems van de Waerdenborgh is als gevolg van een epidemie van dysenterie op 07-10-1676 te Asten overleden. Frans Philipsen, de broer van Elske Antonis Philipsen (zie Voormalig huis G854), assisteert haar bij de verkoop en verhuur van land:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 30 verso; 31-05-1677:
Frans Philipsen en Frans Martens, te Lierop als momboiren van Elske weduwe Peeter Willems en haar onmondige kinderen verkopen aan Peeter Jan Aerts land in het Lielder naast de Looverbosch circa 1 lopense naast Jan Jansen. Koopsom ƒ 55,50.

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 95; 14-12-1679:
Frans Philipsen als momboir van Elske weduwe Peeter Willems van den Waarenburgh geeft bij belening over aan Frans Joosten groes in het Lielder 5 copse naast de kinderen Hendrick Bastiaens. Te lossen binnen 10 jaar met ƒ 60,-.

In 1697 verkoopt Elske Antonis Philipsen het huis aan haar zoon Philips:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 18 verso; 23-03-1697:
Elske Antonis Philipsen weduwe van Peter Willems van de Waerdenborgh verkoopt aan Philips Peter van de Waerdenborgh, haar zoon huis, hof, aangelag, land en groes in de Wolfsbergh 16 lopense. Dit is het huis waarin zij woont. Koopsom ƒ 50,-.

Elske Antonis Philipsen leeft met haar gezin in armoede:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 19; 06-12-1697:
Schepenen certificeren dat Elske weduwe van Peter Willems van den Warrenbergh sijnde een arme en desolate weduwe ende alhier binnen Asten is toebehoorende een quade huysinge met eenige slechte saeylanden ende weyden. Deze zijn belast met 3 gulden 10 stuiver jaarlijks en 6 vat rogge jaarlijks aan rentmeester Frans van Hurn een achterstand hebbende van 16 jaar. Zij wordt door de deurwaarder van Frans van Hurn dagelijks aangezet tot betaling. Wij, schepenen, verklaren dat het de weduwe onmogelijk is om de achterstellen te betalen. Zij zal de goederen moeten abbandonneren, temeer daar het voor haar onmogelijk is om de kost te winnen voor haar en haar tien naakte kinderen. Derhalve verzoeken wij dat aan de weduwe alle hulpe, faveur en assistentie mach werden verthoont.

Elske Antonis Philipsen is als Elske Peters van den Waersenbergh op 14-11-1710 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Peter Willems van de Waerdenborgh en Elske Antonis Philipsen: 

Zoon Philippus Peters van de Warenberg is geboren te Asten op 31-10-1666 is op 02-02-1698 te Asten getrouwd met Francisca (Frenske) Jan Hendrick Ceelen, geboren te Asten rond 1670 als dochter van Johannes Hendrick Ceelen en Marie Fransen Voermans (zie Voormalig huis G399). Na haar overlijden te Asten als Francyn Phlips van de Waersenbergh op 25-03-1716 is Philippus Peters van de Warenberg op 21-01-1720 te Lierop hertrouwd met Gertruda Goort Duyssen, geboren te Lierop op 26-06-1672 als dochter van Godefridus Antonius Duyssen en Anna Fransen. Uit deze relatie zijn geen kinderen geboren.

Het gezin van Philippus Peters van de Warenberg en Francisca (Frenske) Jan Hendrick Ceelen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronilla Asten 05-09-1698 Kind Asten 27-05-1709
2 Anna Asten 05-02-1700 Asten 23-11-1727
Arnoldus Janssen Smits
Asten 04-07-1777 zie Voormalig huis C1347
3 Henricus Asten 04-05-1701 Budel 24-06-1736
Catharina Joannes Iven
Budel 07-01-1748
Maria Adriaen Swartens
Budel 01-08-1749
Helena Beumers
Stramproy 11-07-1758
4 Johannes Asten 26-07-1703 Kind Asten ±1703
5 Johanna Maria Asten 31-08-1705 Kind Asten ±1708
6 Johanna Asten 11-09-1708 Valkenswaard 21-02-1740
Hubertus Smulders
Valkenswaard 22-08-1747
7 Petronilla Asten 22-11-1711 Asten 18-09-1740
Peter Andriessen van Bussel
Asten 07-03-1765 zie ook Stegen 58
8 Maria Asten 11-03-1714 Asten 06-11-1740
Hendrik Goort Hoefnagels
Asten 10-04-1753 zie Voormalig huis G399

Philippus Peters van de Warenberg betaalt een oude rekening uit de goederen van zijn vader:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 22; 23-04-1697:
Josina van der Hove, weduwe Joost Hoefnagel heeft ontvangen ƒ 100,- à 6% van Philips Peter van de Waersenborch van een obligatie welke haar toekwam uit de goederen van wijlen Peeter Willems van den Warrenborgh herkomende uit het sterfhuis van wijlen Matijs van den Hove. De obligatie is niet meer vindbaar.

Twee broers en vier zussen van Philippus Peters van de Warenberg verkopen aan hem hun aandeel in het ouderlijk huis op voorwaarde dat hun moeder wordt onderhouden:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 73 verso; 22-09-1698:
Antonis, Maria, Jenneke, Marten, Maria en Handerske kinderen van Peeter Willem van de Waerenborch getrouwd met Elske Antonis. Zij verkopen aan Philips Peeters van de Waerenborch hun kindsdeel in de door hun ouders nagelaten goederen. Onder conditie dat Philips zijn moeder, Elske, gedurende haar verdere leven zal onderhouden in kost, drank enzovoorts. Koopsom ƒ 100,-.

Philippus Peters van de Warenberg kan een ander huis huren en dat in ruil voor het onderhoud van zijn schoonmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 154; 27-02-1704:
Maria, weduwe Jan Hendrick Ceelen de jonge geassisteerd met Dirck Matijssen, Matijs Willems en Peeter van Someren, haaer schoonzonen. Zij geeft in huur aan Philips Peeters van den Warrenbergh, haar schoonzoon huis, schuur, schop, een nieuw huiske, land en groes aan den Hemel 35 lopense. Zoals onlangs bij verhuurster in gebruik en bewoning. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 50,- per jaar. Alle lasten voor rekening huurder. De huurder neemt zijn vrouws moeder in cost en dranck ende voorts allen tgene sij nootsaeckelijck tot levensmiddelen van nooden heeft en soo in sieckte als in gesonde dagen, wassen, plassen, nayen, stoppen en slaeppingen, sonder dat de voorschreven Maria, verhuyrdesse tenminste niet gehouden sal sijn eenigh werck ofte huyswerck te doen. Voor dit onderhoud zal betaald worden ƒ 60,- per jaar.

Philippus Peters van de Warenberg erft van zijn schoonouders het huis in de Hemel:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 68; 10-01-1708:
Antonis Lomans als momboir over de vier onmondige kinderen van wijlen Aelbert Loomans en Goortie Jan Hendrick Ceelen nu gehuwd met Matijs Willems, Peeter van Someren man wijlen Maria Jan Hendrick Ceelen, Philips van den Warenburgh man van Francyntie Jan Hendrick Ceelen, Jan Overhof man van Josyntie, dogter van Dirck Mathijssen verweckt bij Anneke, oock dochtere van Jan Hendrick Ceelen en Marie Fransen Voermans. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Jan Hendrick Ceelen en Maria Fransen Voermans:
1e lot krijgen de onmondige kinderen Aelbert Loomans het oude huis en hof, genaamd 'den Hemel' in het Dorp 4 roede, ene zijde Jan Verbeeck, andere zijde en einden de straten. De put samen te gebruiken en zoveel plaats rond het huis om een leer gevoeglijk te kunnen zetten. Waarde ƒ 500,-. Land en groes samen 12 lopense. Belast met 1 vat rogge per jaar met meer andere, aan de Kerk van Asten; 4 penningen per jaar met meer anderen, 2 stuiver 8 penningen per jaar met meer anderen, 3 gulden 8 penningen per jaar met meer anderen, samen ƒ 1-5-7 per jaar; 2 hoender per jaar met meer anderen ƒ 0-6-12 per jaar; ƒ 1-10-12 per jaar aan den Armen; 1 vat en 2 kannen rogge per jaar aan Oldenzee ƒ 1-3-6 per jaar; ƒ 5-05-0 per jaar aan het Clooster van Ommel; ƒ 1-19-0 per jaar aan rentmeester des Tombes. Totaal ƒ 11-10-5 per jaar, welke som gekort moet worden op de ƒ 500,- à 4½% door de onmondigen te vergelden beloopt ƒ 250-0-12 en welke som met de erfgenamen geliquideert moet worden.
2e lot krijgt Peeter van Someren ƒ 300,- in geld te weten ƒ 200,- ten laste van de kinderen Joost Jelis van Heughten en ƒ 120,- ingetrokken en genoten; land en groes 9 lopense.
3e lot krijgt Philips van den Warenborgh het nieuw huiske, met het klein huiske en het aangelag in den Hemel, in het Dorp 3 copse, ene zijde Antonis Peeters, andere zijde het 1e lot. Waarde ƒ 400,-. Belast met 2 hoender per jaar cijns aan de Vrouwe van Asten; land en groes 6 lopense.
4e lot krijgt Jan Overhof den Bergh achter het seecker huis met timmeringe ½ lopense met ƒ 320,- tot timmerplaats, ene zijde Marcelis Antonis, andere zijde de delers; land en groes 6 lopense.

Ook van zijn broer Goort koopt Philippus Peters van de Warenberg de erfenis van zijn ouders af:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 42; 27-02-1708:
Goort Peeters van den Waerenborgh, wonende te Someren, verkoopt aan Philips Peeters van den Waerenborgh zijn 1⁄20e kindsdeel in een huis, land, groes in den Bergh in de Wolfsbergh. Zoals achtergelaten door zijn ouders. Belast met 6 vat rogge per jaar; ƒ 3-00-00 per jaar aan rentmeester des Tombes; ƒ 1-10-00 per jaar aan rentmeester des Tombes; ƒ 1-00-00 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-05-00 per jaar aan de Vrouwe van Asten. Koopsom plus lasten ƒ 190,-. 

Philippus Peters van de Warenberg koopt een stuk land in de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 71; 21-12-1708:
Jacob Verberne, Goort Antonissen van Bussel getrouwd met Elisabeth Mathijssen, Jan Peter Polders getrouwd met Willemke Mathijssen allen te Heusden. Zij verkopen de onlangs bij Antonis Joosten de Smit in gebruik geweest zijnde goederen. Zij verkopen aan Philips van den Warenborgh land de Loverbosch 2 lopense 25 roede naast Aleke van Vordeldonck. Verponding 12 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 46,-

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat Philippus Peters van de Warenberg als eigenaar van het huis:

Verpondingen X11-4 folio 11 verso; 1709:
Philips van Warrenborgh.

Verpondingen XIV-60 folio 63 verso; 1713:
Philip Warrenborgh. In de bede ƒ 1 18 10.

Philippus Peters van de Warenberg krijgt nog een kostganger in huis, dioe door de Armen van Asten wordt betaald:

Resolutieboek III nummer 14 deel 1 bladzijde 208; 09-10-1713:
Is ter vergaderinge gecompareert Matijs Jan Verhindert de welcke aan dese vergaderinge versogt, omdat hij niet in staat en is door sijne lammigheijt om sijnen kost te winnen, van den armen alhier als een ingeboren sijnde, mogte onderhouden worden.
Mijn heeren drossard en schepenen als provisooren der arme tafele deser gront heerlijckheijt in aanmerking genomen hebbende des versoeckers lammigheijt hebben bij provisie den selven voor den tijt van een jaar bestelt in kost en dranck, wassen en slapen aan ofte bij Frenske huijsvrouwe van Philips Warenburg alhier present ende dat dar van aan haar betaalt sal worden de somme van ses en dartigh guldens int jaar beginnende met dato deses, werdende de armeesters nu wesende of naarmaals comende gelast alle vierendeel jaars een geregte vierde part te betalen ter sake voorschreven welcke in haare reekeninge sal werden gevalideert.

Voor zijn tweede huwelijk moet Philippus Peters van de Warenberg nog een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 70; 11-01-1720:
Philips Peeters van den Warsenberg, weduwenaar Frenske Jansse maakt ten behoeve van zijn minderjarige kinderen een staat en inventaris.
Onroerende goederen: huis en hof in het dorp 1⁄2 lopense, ene zijde Jan Allbers, andere zijde Teunis Flipse; land int Linder naas Jan Aalbers 3⁄4 lopense; land int Linder naast Peeter van Someren 1 lopense; land int Linder naast Tijs Kuypers 1 1⁄2 lopense; land int Linder naast Teunis Peeters 1 1⁄2 lopense; land in de Loverbosch naast de weduwe Aart Verheyden 2 lopense; land in de Loverbosch naast Marcelis Antonis van Bussel 2 lopense; land in de Loverbosch naast Ale Vervordeldonck 2 lopense; land in de Wolsbergh naast Dirk van Hugten 6 lopense; groes en hei in de Wolsbergh naast Lamert Fransen 4 lopense; groes in de Wolsbergh naast Ture Loomans 3⁄4 lopense; groes in de Wolsbergh samen met Jan Aalbers naast Teunis Wouters 2 lopense; groes int linder naast Marcelis Antonis 1 1⁄2 lopense; groes int linder naast Jan Verlensdonck 1 1⁄2 lopense; groes int linder naast Jan Overhof 1 1⁄2 lopense; groes int linder naast Jan van der Linden 4 lopense.
Roerende goederen: drie bedden met toebehoren, drie beddekoetsen, vuurgerei, diverse ketels en potten, zeven stoelen en een tafel, zes aarden schotels en tien lepels. Een distilleerketel of stookketel met helm, slang en enige beslagkuipen. Een ploeg, een eg, een hoge en een lage kar.

Broer Antonis van Philippus Peters van de Warenberg is van de zolder gevallen en daarbij om het leven gekomen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 204 verso; 22-01-1730:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van het officie dat zij samen met Hendrick Halversmit, chirurgijn, zijn geweest ten huize van Theunis Peters van den Warsenbergh die verklaarde van de zolder gevallen te zijn de chirurgijn verklaarde, na visitatie, als dat den hals teenemaal geheel gebroocken was zodat de val de oorzaak van de dood zal zijn geweest.

Philippus Peters van de Warenberg heeft een achterstand in de betaling:

Asten Rechterlijk Archief 21 folio 4; 22-05-1730:
Lowie Hoefnagels, collecteur van de gemene middelen 1727-1728, aanlegger contra Philips Warsenbergh, gedaagde. Betaling van ƒ 0-6-4 op het boeck. 

Philippus Peters van de Warenberg moet een verklaring afleggen over een vechtpartij met Asten kermis:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-10-1735:
Peter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren Cristien Voermans, Willemyn Voermans, 22 jaar, Elisabet meyt bij Antony Voermans, 21 jaar, Anna Buckems, Jan Frans Doenssen, Philips Warenburg, Hendrik Frans Vrients, Catarina, vrouw van president van de Cruys en Anna meyt van president van de Cruys.
Of de eerste zes deponenten niet kennelijck is dat op zondag, 25-09-1735, Asten kermis, ten huize van Antony Voermans, de persoon van Jan Frans Doenssen door Jan Janssen van Rijt en Paulus Peters Biemans gesneden en gestoocken is, zodanig dat hij de vlucht heeft moeten nemen?
Cristien Voermans weet niets.
Willemyn Voermans weet dat Jan Frans Doensen in haar huis is gekomen en dat Jan Verriet en Paulus Peeter Biemans vonden dat Jan Frans Doensen laghte. Dat Jan van Riet tegen Paulus Peeter Biemans zei: "Hij laghte over mij". Dat zij toen getweeën met haer messen voornoemde Jan Frans Doensen attaqueerden en dat deze agter uytlopende door de twee personen, met de messen in hun hand, werd vervolgt.
Elisabet meyt bij Antony Voermans verklaart eender.
Anna Buckems weet hiervan niets. Wel heeft ze Jan Verriet en Paulus Peeter Biemans door den hof van Cristien Voermans zien lopen met haere messen in hun handt.
Philips Warenburg heeft Jan Frans Doensen agter uyt zien lopen en weet verder niets.
Aan de drie volgende deponenten te vragen of op zondag, 25 september, Hendrick Frans Vrients door Jan Janssen Verrijt en Paulus Peeter Biemans niet geslagen en gestooten en daerna met messen gesneden en gequest is?
Hendrik Frans Vrients verklaart dat hij aan het huis van de president waeter staende maken door Jan Janssen Verijt met een mes door sijn kleeden waere geschneden geworden, om niets, in sijn weten.
Catarina, vrouw van president van de Cruys verklaart dat Jan Verriet en Paulus Peeter Biemans ider met haare messe in haere handen, in haer huys waeren gecoomen, raesende en tierende, schneidende over de kast, stoel en vuureyser en daerna bevonden dat Hendrick Frans Vrijns van buyten in huys is gecomen, door sijn cleeren was geschneden. Zij heeft dan de deur gesloten.
Anna meyt van president van de Cruys verklaart hetzelfde, doch zij heeft niet gezien dat er over de kast en stoelen is gesneden. 

Philippus Peters van de Warenberg heeft schulden uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio128 verso; 23-11-1742:
Philips van Warenberg is schuldig aan Jan Tijssen van Dijk ƒ 150,- à 4%. Dit wegens geleende ƒ 250.- ter zake van het borgemeesterschap 1724-1725 van Marten Tijssen van Dijk. Obligatie voor notaris de Cort, te Helmond de dato 26-07-1732 waarop ƒ 100,-is afgelost. Marge: 30-10-1746 gelost door de kinderen en erven van Philips van de Warenberg.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 129 verso; 03-12-1742:
Philips van Warenberg is schuldig aan Mattijs, zoon van Peter Jan Wilbers ƒ 50,- à 4% zijnde een restant van een obligatie voor notaris de Cort, te Helmond de dato 26-07-1732. Marge: 30-10-1746 gelost door de kinderen en erven van Philips van den Warenberg.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1734-1741 is Philippus Peters van de Warenberg eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen XIV-61 folio 175; 1737:
Philipps Warsenbergh.
Huijs, hoff en aangelagh 2 copse. In de bede ƒ 4 15 10.

Jaar Eigenaar nummer 5 Dorp Bewoners nummer 5 Dorp
1736 Philips Warrenbergh Philips Warrenbergh
1741 Philips Warenberg Philips Warenberg
1746 kinderen Philips Warrenberg Peter Driesse van Bussel

Zij bezaten ook een huis op de Stegen (zie Stegen 58). Philippus Peters van de Warenberg is op 14-03-1746 te Asten overleden en de kinderen verkopen de roerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 142; 04-04-1746:
Huybert Smulders, te Valkensweert als vader en voogd van Francis, minderjarige zoon van hem en Jenneke, dochter wijlen Philip van de Warenberg en Hendrik van de Warenberg, te Budel, Aart Janse Smits getrouwd met Anneke Warenberg, Hendrik Hoefnagels getrouwd met Maria Warenberg, Peter Driessen van Bussel getrouwd met Peternel van de Warenberg. Allen kinderen en erven van Philip van de Warenberg en Francyn Jan Ceelen, beiden overleden. Zij verkopen alle meubilaire goederen onder andere een paard ƒ 30,-, een os ƒ 42,-, vijf koeien ƒ 152,-, twee kalveren ƒ 24,-, twee karren ƒ 10,-, turf in de Hontspeel ƒ 3,-, turf bij de Wittenberg ƒ 9,-, 22 diverse bomen ƒ 30,-. Totaal opbrengst ƒ 482,-.
Zij verkopen alsnog den oogst te velde onder andere op de Schouw, in de Weert, in de kleyne Weert, aan de Warande, in het Berge Linder, op de Roetert, in het Linder den Willigenacker. Totaal opbrengst ƒ 235,-.

Schoonzoon Hubertus Smulders verkoopt zijn aandeel in de erfenis: 

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 55; 28-12-1746:
Huybert Smulders weduwnaar van Jenneke Philip van de Warenberg verkoopt voor zijn minderjarige zoon, Francis, aan Aart Janse Smits, Hendrik Goort Hoefnagels, Peter Hendrik Driessen alsmede aan Hendrik van de Warenberg, wonende te Budel, zijn 1⁄5e deel in alle goederen nagelaten door Philips van den Warenberg en Francyn Jan Ceelen te weten huis, schuur, schop, aangelag land en groes 36 lopense. Belast met 1⁄5e deel van 6 vat rogge jaarlijks aan het Gemene Land; 1⁄5e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄5e deel van ƒ 1-15-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 100,- à 4%. Marge: 08-06-1750 ƒ 25,- gelost door Maria van den Waarenberg weduwe Hendrik Hoefnagels; 20-06-1772 ƒ 75,- gelost door Peter Driessen van Bussel en Jan Aart Smits.

De erfenis wordt verdeeld, waarbij schoonzoon Peter Driessen van Bussel de keuken van het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 137; 28-12-1746:
Hendrik van den Warenberg, te Budel, Aart Janse Smits getrouwd met Anneke van de Warenberg, Hendrik Goort Hoefnagels getrouwd met Maria van de Warenberg, Peter Driessen van Bussel getrouwd met Peternel van de Warenberg. Allen kinderen en erven van Philip van de Warenberg en Francyn Jan Ceelen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Hendrik van de Warenberg en Aart Janse Smits schuur en schop, zonder de grond, staande aan het huis in den Hemel wordt door de ontvangers van dit lot afgebroken, de grond gaat naar het 2e lot; land de Berg in de Wolfsberg 7 lopense; Joost Kooleacker 2 lopense; land het Berglinder 5 copse; de helft van een groesveld het Berglinder de helft is 3 lopense; Aart Oomsveltje off Roetert 5 copse; groes en hei de Meulenschouw 5 lopense; de groote Weert 1 lopense; de kleyne Weert ½ lopense. Belast met de helft van 6 vat rogge per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; de helft van ƒ 4-10-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; de helft van ƒ 1-15-0 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 100,- à 4% aan Huybert Smulders, te Valkensweert.
Marge: Waarvoor sijn aanpert in dese bedeelde goederen aan de condividenten in desen heeft getransporteert den 28-12-1746. Nog te betalen aan Geertruy Duyssen, weduwe van der condividenten vader, sijnde haare aangetrouwde moeder ƒ 100,- sijnde de helft van ƒ 200,- haar volgens huwelijksvoorwaarden uit den boedel toekomende. De andere ƒ 100,- worden betaald door de ontvanger van het 2e en 3e lot.
Verponding ƒ 6-17-10 per jaar. Bede ƒ 2-10-06 per jaar.
2e lot krijgt Hendrik Goort Hoefnagels de kamer van het huis met hetgeene daar aan hoort en de helft van het aangelag 1 copse, ene zijde erven Antonis Peters, andere zijde Peter Driesse van Bussel; land Seyeacker 3 copse; land den Wilbertsacker 1½ lopense; den Smitsacker 2 lopense; land den Roetert 13 roede; den voorste Dries 2 lopense; ¼e deel in een groesveld het Berglinder ¼e deel is 1½ lopense. Belast met ¼e deel van 6 vat rogge per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; ¼e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; ¼e deel van ƒ 1-15-0 per jaar aan den Armen van Asten; ¼e deel van ƒ 100,- à 4% aan Huybert Smulders, te Valkensweert, obligatie van 28-12-1746 zie 1e lot en ook marge 1e lot; ¼e deel van ƒ 200,- aan Geertruy Duyssen zie 1e lot. Verponding ƒ 3-08-14 per jaar. Bede ƒ 1-15-04 per jaar.
3e lot krijgt Peter Driesse van Bussel de keuke of heert met hetgene daarbij hoort, met de neere en de helft van het aangelag 1 copse; den Warandacker 2½ lopense; land de Kamp 1 lopense; ¼e deel van een groesveld het Berglinder, ¼e deel is 1½ lopense; groes den Michielsdries 6 copse; den Biehalsacker 1½ lopense; groes het Kempke 9 roede. Belast met ¼e deel van 6 vat rogge per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; ¼e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land; ¼e deel van ƒ 1-15-0 per jaar aan den Armen van Asten; ¼e deel van ƒ 100,- zie 1e lot, ook in marge lot1; ¼e deel van ƒ 200,- aan Geertruy Duyssen zie 1e lot. Verponding ƒ 3-8-14 per jaar. Bede ƒ 1-5-04 per jaar.

Gertruda Goort Duyssen, de tweede vrouw van Philippus Peters van de Warenberg, is als Gertrudis Philips van Warrenbergh op 29-05-1747 te Asten overleden. Hieronder de doodakten van Francisca (Frenske) Jan Hendrick Ceelen, Philippus Peters van de Warenberg en Gertruda Goort Duyssen:

Dochter Petronilla Philippi van Warenbergh is geboren te Asten op 22-11-1711 en op 18-09-1740 te Asten getrouwd met Peter Driessen van Bussel, geboren te Asten op 14-08-1716 als zoon van Andreas Janse van Bussel en Lucia Goorts (zie ook Voormalig huis E1049): 

Het gezin van Petronilla Philippi van Warenbergh en Peter Driessen van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Andreas Asten 28-02-1741 Kind Asten ±1741
2 Francisca Asten 15-04-1742 Antwerpen ±1770
Cornelius Peter Jansen
>1799
3 Paulus Asten 27-09-1744 Kind Asten 22-01-1755
4 Philippus Asten 12-05-1747 Asten 16-04-1780
Petronella Andrea Verheijen
Asten 10-08-1800
5 Lucia* Asten 25-03-1750 Asten 20-04-1777
Jacobus Wilhelmi Aarts
Someren 04-11-1800 zoon Joannes
zie Voormalig huis G384 en G385
6 Johannes Asten 01-03-1753 > 1799 woont in Frans gebied
7 Petronilla Asten 22-02-1757 Asten 03-02-1782
Martinus Antoni van Lierop
Asten 23-11-1819 zie Voormalig huis F1155

*  wordt ook Cecilia genoemd

Peter Driessen van Bussel koopt stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 109; 02-08-1748:
Jacobus Losecaat verkoopt aan Peter Driessen van Bussel land den Hoekacker 2 lopense naast Michiel van de Cruys; land den Hoogenacker 2 lopense naast Francis Timmermans. Koopsom ƒ 120,-.

Schoonzus Maria Philippi van de Warenberg verkoopt haar erfdeel aan Peter Driessen van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 168 verso; 08-06-1750:
Maria van de Warenberg, weduwe Hendrik Hoefnagels, mede voor haar onmondige kinderen verkoopt aan Peter Driessen van Bussel een kamer met aangelag in den Hemel, aan het huis van de koper, ene zijde de erven Antonis Peters, andere zijde Peter Driessen van Bussel. Belast met 1⁄4e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar; 1⁄4e deel van 6 vat rogge per jaar aan rentmeester de Kempenaar. Verponding ƒ 0-5-14 per jaar. Haar aangekomen bij versterf en mag, met toestemming van drost en schepenen de dato 20-04-1750 verkocht worden om enige schulden te betalen. Koopsom ƒ 20,-.

Peter Driessen van Bussel koopt koopt een stuk groes in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 227 verso; 21-01-1752:
Aart Wilbers verkoopt aan Peter Driessen van Bussel de onverdeelde helft van groes het Hoyvelt geheel 3 lopense naast Hendrik Coopmans. Belast met de helft van ƒ 0-16-8 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 34,-.

Peter Driessen van Bussel koopt samen met Goort Mattijs Kuypers (zie ) een huisplaats op:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 42 verso; 05-04-1754:
Jacobus Losecaat en Pieternel Antonis Peters weduwe Aart Wilbers verkopen aan Goort Mattijs Kuyper en Peter Driesse van Bussel een huisplaats van twee huizen in den Hemel 1 lopense, ene zijde Peter Driessen van Bussel, andere zijde weduwe Jan de Smit en Goort Kuypers, ene einde Jacobus Tomas Smits, andere einde de straat; land den Hoogenacker 2 lopense naast de kinderen Jan van Dijk. Koopsom ƒ 50,- à 4%.

In de archieven wordt gesproken over een brand in de Hemel waarvan ook Peter Driessen van Bussel slachtoffer is. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de kosten van de wederopbouw te compenseren:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 121 verso; 08-04-1754:
Drost en schepenen van Asten verklaren dat, op 25 augustus 1753, 11 uur 's morgens seer schielijk brand is ontstaan aan het huis en stallen toebehorende aan de weduwe Aart Wilbers cum suis. Dat daardoor in korte tijd zijn afgebrand van deselve twee huizen. Idem van Peter Driessen van Bussel huis, schuur en stal. Idem van Goort Kuypers huis en stal. Idem van de weduwe Hendrik van Bussel het huis. Idem van de weduwe Jan Teunis de Smit de smits en de schop, haar huis kon met enige schade nog behouden blijven. De huizen van Peter Driessen van Bussel, Goort Kuypers en de smidse van de voornoemde weduwe zijn opgetimmert en in vorige staat gebracht. De huizen van de drie anderen zullen voorlopig niet opgetimmert worden. Het huis en de landerijen van Peter Driessen van Bussel staan in de verponding ƒ 7-00-02 en in de bede ƒ 2-10-04 totaal ƒ 9-10-06.
Idem van Goort Kuypers verponding ƒ 9-01-14 en bede ƒ 4-09-12 totaal ƒ 14-11-10.
Idem van de weduwe Jan de Smit verponding ƒ 4-10-00 en bede ƒ 1-18-08 totaal ƒ 6-08-08.
Door de grote schade die door de brand is toegebracht aan de voornoemde personen zouden wij, indien zulks goedgekeurd wordt van dorpsweege in de reele omslag jaarlijx goet doen een heele verponding te weten aan Peter van Bussel voor de tijd van 14 jaar en aan de twee andere voor de tijd van 10 jaar. Verder verklaren wij dat, op 30-10-1732, is gemaakt een reglement en ordonnantie tot voorkoming van brand, ingevolge haar Hooge Moogendheden resolutie 06-02-1732.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 151; 31-07-1755:
Schepenen van Asten verklaren op aanschrijven van de Raad- en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant, de Raad- en rentmeester Generaal der Bede mede namens het comptoir der Verpondingen dat, alhier, op 30-10-1732, ingevolge en ter voldoening van haar Hooge Mogendheden Resolutie de dato 06-02-1732 is gemaakt een reglement op ongelucke van brant dat ingevolge vandien bij het doen van schouwinge telkens sijn gevisiteert de schoorsteenen, backovens, brouwerije, mouterije en andere vuurplaatsen off aandeselve eenige defecten sijn waardoor brant soude konnen worden veroorsaakten die bevonden werdende aanstons ordere gestelt om te doen maken. Er wordt in april en september geschout. In augustus of september worden de waterpoelen geveegt en gediept. Sedert 1750 is een nagtroeper aangesteld, die er nog is. Ook zijn de nodige brantgereetschappen, goede brandhaken aangeschaft. De ingezetenen met een huis zijn voorzien van een leer, lantaarn, emmer, die in tijden van brand gebruikt worden en die tijdens de schouwing gevisiteerd worden. Alles volgens de precautiën vervat in de resolutie de dato 06-02-1732. Die speciaal nagezien zijn in 1753 wanneer hier, op 25 augustus, enige huizen en stallen zijn afgebrand en dat toen de verdere voortgang van de brand door ijverige ingezetenen op een gelukkige wijze is belet en sijn ten tijde als voor, afgebrand de huysinge, schuur en stallinge van:
Peter Driesse van Bussel, die jaarlijx van sijn goederen moet betalen verponding ƒ 7-00-2, in het reëel ƒ 7-00-2 en in de bede ƒ 2-10-4 totaal ƒ 16-10-08.
Idem van Goort Kuypers verponding ƒ 10-01-08, in het reëel ƒ 10-01-08 en in de bede ƒ 4-19-12 totaalƒ 25-01-12.
Idem van weduwe Jan de Smit verponding ƒ 4-10-0, in het reëel ƒ 4-10-0 en in de bede ƒ 1-18-8 totaal ƒ 10-18-08.

Hieronder een beschrijving van de resolutie van 6 februarij 17321:

Peter Driessen van Bussel heeft de belasting aan het Gemene Land betaald:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 78; 18-12-1758:
Peter Driessen van Bussel, Goort Kuypers, Jacobus Smits en Josyna van Gog, weduwe Jan de Smit. Zij verklaren dat zij samen betaald hebben een rente van ƒ 7-10-0 per jaar aan het Gemene Land, ten comptoire van rentmeester de Kempenaar. Zij hebben daarna bevonden dat dit was ten comptoire van de Raad- en Rentmeester Generaal Tengnagels, wordende waargenomen door Abraham Verster, verscheynde jaarlijx op den laasten december staande, aldaar, nog ten name van Teunis Peters en dat de weduwe Antoni Voermans en haar zoon, Antoni, met de kinderen Peter Voermans en de weduwe Arnoldus Tielen nog circa ƒ 5,- per jaar moeten betalen aan het Gemene Land ten comptoire van rentmeester de Kempenaar. Zo verklaren de vier eerste comparanten de voorschreven rente van ƒ 7-10-0 per jaar tot hunne laste te nemen, te weten Peter Driessen van Bussel ƒ 1-10-0 per jaar; Goort Kuypers ƒ 1-10-0 per jaar; de weduwe Jan de Smit ƒ 1-05-0 per jaar en Jacobus Smits ƒ 3-05-0 per jaar, makende een totaal van ƒ 7-10-0 per jaar. Zij zullen zich hiervoor ten voorschreven comptoire te boek laten stellen zonder dat daarvoor een ander aansprakelijk wordt. Mede is gecompareert is Antoni Voermans voor zichzelf en voor de weduwe Antoni Voermans, zijn moeder en voor de weduwe Nol Tielen. Hij zegt toe de voorschreven rente van ƒ 5,- per jaar aan het voorschreven comptoir van rentmeester de Kempenaar te blijven betalen en zich daarvoor te boek laten stellen, ofwel die rente te zullen aflossen, zonder dat een ander daarvoor aansprakelijk is. 

Zoon Johannes, geboren te Asten op 01-03-1753 vraagt een paspoort aan: 

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 64 verso; 29-04-1775:
Paspoort voor Jan Peter Driessen van Bussel die voornemens is tot voortsetting van sijn fortuyn zig te begeven in andere vreemde landen. 

Peter Driessen van Bussel vraagt aan oude Astenaren of zij zijn vader en grootvader hebben gekend (zie voor Jan Cornelis van Bussel Voormalig huis E1049). De pastoor kan dat op basis van de doopboeken niet bevestigen omdat er in die tijd geen achternamen werden genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 65 verso; 08-05-1775:
Hendrik Verberne, 83 jaar, Joost Gerrit Kerkers, 75 jaar, Francis Gerrit Kerkers, 73 jaar, Aart Janse Smits, 70 jaar. Zij verklaren ten behoeve van Peter Andries van Bussel, te Asten en Willem van Deursen getrouwd met Annemarie Bosbremer, te Helmond, dat zij zeer wel gekend hebben de vader van de eerste requirant te weten Andries Janse van Bussel getrouwd geweest met Lucie, beiden overleden alhier. Mitsgaders de vader en de moeder van de tweede requirants vrouw te weten Jacobus Bosbremers getrouwd geweest met Jenneke van Bussel, beiden alhier overleden. Dat zij zeer wel gekend hebben Maria van Bussel, overleden te Antwerpen en Anneke van Bussel, overleden te Veldhoven. Verder dat:- Andries, Jenneke, Maria en Anneke van Bussel, broeders en zusters en kinderen waren van Jan Cornelis van Bussel, welke zij ook gekend hebben.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 66; 27-05-1775:
Petrus Aarts, Rooms pastoor, te Asten, verklaart ter instantie van Peter Andries Janse van Bussel en Willem van Deursen getrouwd met Anna Maria Bosbremers, dochter van wijlen Jenneke van Bussel en Jacobus Bosbremers, te Helmond. Dat hij de doopregisters heeft onderzocht en bevonden dat aan de dopelingen in vroeger tijden merendeels geen toe- of bijnamen tijdens de doop werden toegevoegd. Maar dat in plaats daarvan aan de dopelingen alleen de voornaam van hun vader of vader en grootvader zijn en werden gegeven. En dat van de toe- of bijnamen van de laatstgemelde opzichtelijk tot den doop van hun kinderen of kleinkinderen doorgaans geen mentie in de voorschreven doopregisters is gemaakt. De bijnaam van Bussel is volgens de vroegere gewoonte achter- of daargelaten.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 76 verso; 28-11-1775:
Jenneke Dirks van Hugten getrouwd geweest met Jan Janse Slaats, 80 jaar en Anneke Jacobs van Hugten getrouwd geweest met Daandel Coolen, 75 jaar. Zij verklaren ter instantie van Peter Driessen van Bussel dat zij gekend hebben Jan Cornelisse van Bussel en zijn vrouw, Anneke Driessen, gewoond hebbende in de Wolfsberg. Zij weten ook dat Jan maar eenmaal getrouwd is geweest en nooit geen andere vrouw heeft gehad. 

Petronella Philippi van de Warenbergh is op 16-09-1787 te Asten overleden en Peter Driessen van Bussel is op 17-06-1799 te Asten overleden. Linksonder de doodakte van Petronella Philippi van de Warenbergh en rechtsonder de begraafakte van Peter Driessen van Bussel:

In het huizenquohier over de periode 1751-1798 is Peter Driessen van Bussel eigenaar en bewoner van het huis en de laatste jaren heeft hij iemand in de kamer wonen:

Jaar Eigenaar nummer 5 Dorp Bewoners nummer 5 Dorp
1751 Peter Driesse van Bussel Peter Driesse van Bussel
1756 Peter Driesse van Bussel Peter Driesse van Bussel
1761 Peter Driesse van Bussel Peter Driesse van Bussel
1766 Peter Driesse van Bussel Peter Driesse van Bussel
1771 Peter Driesse van Bussel Peter Driesse van Bussel in de camer Adriaan Wijlen
1776 Peter Driesse van Bussel Peter Driesse van Bussel in de camer Willem Martens
1781 Peter Driesse van Bussel Peter Driesse van Bussel en Philip Peter van Bussel
1798 Peter Driesse van Bussel Philip Peter van Bussel in de kamer Peter van Bussel

Zij bezaten ook een huis op de Stegen (zie Stegen 58) dat rond 1790 is afgebrand. Na het overlijden van Peter Driessen van Bussel worden de goederen verdeeld en komt zoon Philippus van Bussel in bezit van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 129 verso; 05-08-1799:
Joost Hoebergen namens Jan Peters Driessen van Bussel, wonende onder het Franse gebied. Kantlijn: Jan Peters Driessen van Bussel, thans hier present, stemt toe in hetgeen Joost Hoebergen voor hem gedaan heeft en bedankt hem. Francyn Peeter Driessen van Bussel gehuwd met Cornelis Petrus Janssens, wonende te Antwerpen namens haar man, Jacobus Aarts man van Lucia Peters Driessen van Bussel, wonende te Someren, Martinus van Lierop gehuwd met Petronella Peters Driessen van Bussel, Philip Peters Driessen van Bussel. Kinderen en erven van Peter Driessen van Bussel en Petronella van de Warenburg, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Jan Peeters Driessen van Bussel ƒ 380,- te betalen door het 5e lot.
2e lot krijgt Cornelis Petrus Janssen ƒ 380,- te betalen door het 5e lot. Marge: 01-10-1799 ƒ 380,- à ƒ 9,- per jaar.
3e lot krijgt Jacobus Aarts ƒ 380,- te betalen door het 5e lot; land Nieuwe Erve 1 lopense 13 roede.
4e lot krijgt Martinus van Lierop ƒ 380,- te betalen door het 5e lot.
5e lot krijgt Philip Peter Driessen van Bussel een huis, stal, schop, hof en aangelag 42 roede; land bij het Keske 32 roede; land Klampenberg 40 roede; land den Hekelert 2 lopense 17 roede; land Fransenakker 1 lopense 10 roede; land Boetsaerdakker 44 roede; land en groes het Heydvelt 6 lopense 19 roede; land en groes Berglinder 1 lopense 20 roede; land land in de Loverbosch 2 lopense; land Warandakker 2 lopense 26 roede; land bij den Heemel 1 lopense 13 roede; groes Michielsdries 1 lopense 10 roede; land Liendersekamp 1 lopense 4 roede; land kort Seylkens 1 lopense 7 roede; land Logtakker 2 lopense 18 roede; land Patersakker 1 lopense 23 roede; groes het Lopense 47 roede; groes Berkenheg 1 lopense 13 roede; groes den Bleek 3 lopense 12 roede; groes het Weyvelt 3 lopense 44 roede; groes het Biesvelt 36 roede; groes Biehalsdries 1 lopense 40 roede; groes het Kempke 35 roede; groes het Hooyvelt int Liender 2 lopense 26 roede. De ontvanger van dit lot zal aan de overige vier loten uitbetalen elk ƒ 380,- in totaal ƒ 1520,-.

Zoon Philippus Peter van Bussel is geboren te Asten op 12-05-1747 en op 16-04-1780 te Asten getrouwd met Petronella Andrea Verheijen, geboren te Asten op 13-04-1752 als dochter van Andries Wilbrordi Verheijen en Petronella Petri Gielens van der Steen (zie Brand 15): 

Het gezin van Philippus Peter van Bussel en Petronella Andrea Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 03-05-1781

Asten 31-01-1808
Petronella Anthony van der Hamsvoord
Asten 25-04-1817
Hendrina Hazen

Asten 09-02-1863

dochter Margaretha
dochter Joanna Maria, zie Voormalig huis G838
dochter Johanna, zie onder Tuinstraat
zoon Philippus, zie Voormalig huis C1319

2 Johanna Maria Asten 11-07-1782 Asten 11-02-1812
Petrus Johannes Smits
Asten 16-06-1861 zie Voormalig huis F1644
3 Petronella Asten 12-03-1789 Kind Asten 17-04-1789

Philippus Peter van Bussel heeft met kar en paard rogge vervoerd:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 75; 05-06-1795:
Eevert van Geffen verklaart, ter requisitie van de regenten, dat Jan Cortius, molenaar, te Stiphout, zijn schoonzoon, op 12 mei laatstleden, zijnde marktdag, alhier, te Asten, ten huize van hem, declarant, heeft horen zeggen dat hij 28 vat rogge had gekocht van Antoni Timmermans. Dat hij. declarant, namens zijn schoonzoon, op 28 mei laatstleden, is gekomen ten huize van Antonie Timmermans om het voorschreven koren op te halen. Antonie Timmermans heeft aan hem toen 24 vat koren uit de schuur toegemeeten en nog 4 vat van de zolder. Het koren is ten huize van Timmermans blijven liggen tot 3 juni laatstrleden. Op 3 juni heeft hij, declarant, zich vervoegd bij de leden der Municipaliteitvan Asten en verzocht om het voorschreven koren te mogen brengen naar zijn huis met het aanbod, namens zijn schoonzoon, om het koren te gebruiken ten behoeve van deze gemeente, door mulder, bakker als anderszinds. En verklaren Eevert van Geffen en Philips Peeter van Bussel, dat zij woensdag, 3 juni, 's avonds, rond 10 uur, zijn gekomen ten huize van Antoni Timmermans, met kar en paard van de tweede ondergetekende en dat zij aldaar hebben opgeladen de 28 vat koren en dit gebracht hebben ten huize van de eerste. En verklaren wij ondergetekende regenten dat wij, op dinsdag, 19 mei laatstleden, met de secretaris Nouhuys, de opschrijving en huysvisitatie hebben gedaan bij Antoni Timmermans en daar alleen hebben gevonden 15 vat rogge. 

Philippus Peter van Bussel koopt een stuk groes in het Liender en in de Nagtegaal:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 78 verso; 04-11-1795:
Elisabet Brunas, weduwe Hendrik Vervoordeldonk, te Vlierden, Jan Joannis Brunas en Pieter Joannis Brunas, Johannis van Brussel getrouwd met Jennemaria Joannis Brunas, Francyn Joannis Brunas en Bonaventura Joannis Brunas, te Lierop. Allen erven van wijlen Gerrit Brunas. Zij verkopen aan Philip Peter van Bussel groes in 't Linder 29 roede. Koopsom ƒ 250,-.

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 176 verso; 16-01-1797:
Jan Voermans, in den Dungen en Jenneke Voermans, te Eyndhoven. Zij verkopen aan Philips Peter van Bussel groes Nagtegaalsvelt 1 lopense 43 roede naast Jan Frans Timmermans. Belast met ƒ 0-11-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 165,-. Wordt gereserveerd de eikenboom aan de linkerzijde.

Philippus Peter van Bussel verkoopt van zijn erfdeel de onroerende goederen gelegen in de buurt van de Stegen en koopt een akker in het Liender:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 129; 21-09-1799:
Philip Peters van Bussel verkoopt, in de Steegen, aan Jan Aart Seegers land op het Eyndje 32 roede naast de koper voor de koopsom van ƒ 32,-; land de Patersakker 1 lopense 23 roede voor de koopsom van ƒ 38,-. Hij verkoopt aan Joost Bukkems groes Berkenheg 1 lopense 13 roede naast de koper voor de koopsom van ƒ 40,-. Hij verkoopt aan Leendert Bots groes het Lopense in de Steegen 47 roede naast de koper voor de koopsom van ƒ 22,-; land de Heckelaert 2 lopense 17 roede naast Jan Aart Segers voor de koopsom van ƒ 54,-; groes het Aangelag 2 lopense 26 roede, belast met ƒ 0-5-6 per jaar aan het Huis van Asten voor de koopsom van ƒ 149,-; land en groes het Heytvelt 6 lopense 19 roede voor de koopsom van ƒ 230,-. Hij verkoopt aan Adriaan Keysers land de Klampenberg 40roede voor de koopsom van ƒ 28,-. Hij verkoopt aan Willem Verdonschot land Fransenakker 1 lopense 10 roede naast Andries Walraven voor de koopsom van ƒ 40,-. Hij verkoopt aan Hendrik Verberne land Boetscholtakker 44roede voor de koopsom van ƒ 22,-. Hij verkoopt aan Willem Hoebergen groes het Weyvelt 3 lopense 44 roede naast Joost Bukkems voor de koopsom van ƒ 82,-. Hij verkoopt aan Francis Wilbert Aarts groes de Bleek 3 lopense 12 roede voor de koopsom van ƒ 110,-

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 135; 21-09-1799:
Abraham van Nouhuys verkoopt aan Philip Peeters van Bussel land Lienderakker 1 lopense 39 roede .Koopsom ƒ 120,-.

Philippus Peter van Bussel handelt zijn financiële verplichtingen met betrekking tot de erfenis deels af:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 136 verso; 21-09-1799:
Philip Peters van Bussel voldoet aan zijn zwager, Jacobus Aarts getrouwd met Lucia Peter van Bussel, te Someren ƒ 12-13-0. Jacobus Aarts geeft machtiging aan Philips van Bussel om aan Lambert Vervoordeldonk, te Vlierden, af te lossen ƒ 150,-. Jacobus Aarts is gehouden om 1⁄5e deel te betalen in 3 vat rogge per jaar; ƒ 2-15-0 per jaar Lichtmispacht en ƒ 1-11-4 per jaar met Frans Kuypers en ƒ 0-07-8 per jaar aan den Armen van Asten. 

Philippus Peter van Bussel is op 10-08-1800 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1810 en in het huizenquohier rond 1803 is Petronella Andrea Verheijen eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen XIVd-67 Dorp folio 175; 1810:
Petronella Driessen Verheijen ½ en Pieter en Anna Maria
Kinderen ½ bij versterf 1800.
Philip Pieter van Bussel bij deling 05-08-1799.
Jan, Lucia, Peternel, Francijn en Philip kinderen bij versterf 1799 van.
Peter Driesse van Bussel.
Nummer 5 huijs, schuur, stallinge, hof en aangelag ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 5 Dorp Bewoners nummer 5 Dorp
1803 weduwe Philip van Bussel weduwe Philip van Bussel

Ook bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat Petronella Andrea Verheijen als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; G390:
Huis en erf, groot 03 roede 69 el, het Dorp, klasse 8.
Eigenaar: Weduwe van Philip van Bussel.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 en daaronder de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel met de eigenaren:

Petronella Andrea Verheijen is op 26-09-1835 te Asten overleden en bij een scheiding en deling komt het huis in handen van dochter Johanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 11-01-1782. Zij is op 11-02-1812 te Asten getrouwd met Peter Johannes Smits, geboren te Asten op 19-06-1782 als zoon van Johannes Smits en Anna Maria Loomans (zie ook Koningsplein 16).

Zij verhuizen enkele jaren later naar Ostade (zie ook Voormalig huis F1644). Volgens de kadastrale legger verkopen zij het huis enkele jaren later aan Francis Rooijakkers, geboren te Aarle-Rixtel op 12-02-1786 als zoon van Johannes Rooijakkers en Maria Anna van de Vorst. Hij is als akkerbouwer op 09-05-1813 te Vlierden getrouwd met Francina van Heugten, geboren te Vlierden op 29-03-1786 als dochter van Francis van Heugten en Johanna Maria Vervoordeldonk. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we hen tegen op huizingnummer A118:

Francis Rooijakkers is op 27-06-1862 te Asten overleden en Francina van Heugten is op 25-05-1867 te Asten overleden. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-08-1867 wordt het huis te koop aangeboden:

De koper en hoofd van het huishouden wordt hun zoon Johannes Rooijakkers, geboren te Bakel op 30-01-1818. Samen met broers Wilhelmus en Hendrikus en zussen Johanna Maria en Maria Johanna woont hij ook over de periode 1869-1879 in het huis met huizingnummer A169:

Johannes Rooijakkers is op 25-03-1872 te Asten overleden en zijn broer Hendrikus Rooijakkers, geboren te Bakel op 15-10-1820, wordt hoofd van het huis. Samen met broer Willem, geboren te Vlierden op 20-12-1824 en zussen Johanna Maria en Maria Johanna woont hij over de periode 1879-1890 in het huis met huizingnummer A169:

Door vereniging en verbouwing rond 1880 krijgt het huis kadasternummer G1502, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Zus Johanna Maria Rooijakkers, geboren te Vlierden op 21-02-1822, is sinds 25-11-1871 weduwe van Hendrikus Brangers, geboren te Deurne op 30-04-1821 als zoon van Pieter Brangers en Maria van Hout, met wie zij op 12-01-1861 te Asten getrouwd was. 

Johanna Maria Rooijakkers is op 02-12-1885 te Asten overleden en Hendrikus Rooijakkers woont samen met zijn broer Wilhelmus Rooijakkers en zus Maria Johanna Rooijakkers, geboren te Vlierden op 16-05-1831, in de periode 1890-1900 in het huis met huizingnummer A173:

Wilhelmus Rooijakkers is op 27-03-1892 te Asten overleden en Hendrikus Rooijakkers verhuist samen met zijn zus Maria Johanna Rooijakkers naar A174 (zie ). Het huis wordt verkocht aan Antonie Berkvens, geboren te Asten op 29-05-1857 als zoon van Laurens Antonie Berkvens en Johanna Maria van den Heuvel (zie Dijkstraat 51). Hij is als landbouwer op 23-11-1888 te Asten getrouwd met Johanna Maria Manders, geboren te Asten op 13-02-1862 als dochter van Jelis Manders en Joanna Maria Peters (zie Voormalig huis C557). In 1895 worden de bovenlichten door baldadigen ingegooid en dat kan best eens bij Antonie Berkvens zijn gebeurd, aldus de Limburger Koerier van 16-12-1895:

Door vereniging krijgt het huis in 1892 kadasternummer G1780, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-11-1899 biedt Antonie Berkvens roerende goederen te koop aan:

Antonie Berkvens verhuist met zijn gezin naar D46 (zie Kerkstraat 72) en volgens de kadastrale legger is het huis verkocht aan Theodorus Eijsbouts (zie ). Hij verhuurt het huis aan Johannes van Oosterhout, geboren te Asten op 19-08-1873 als zoon van Martinus van Oosterhout en Maria Hurkmans (zie Wolfsberg 16). Hij is als landbouwer op 14-02-1900 te Vlierden getrouwd met Hendrika van Heugten, geboren te Vlierden op 07-02-1875 als dochter van Theodorus van Heugten en Francijna van den Boomen. Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A188:

Zij verhuizen eind 1905 naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis G869) en vanuit Vlierden komt de nieuwe huurder Johannes van den Boomen, geboren te Vlierden op 31-01-1858 als zoon van Martinus van den Boomen en Margaretha van Rooij. Hij is als landbouwer op 05-02-1890 te Vlierden getrouwd met Johanna Vlemmix, geboren te Lierop op 19-02-1860 als dochter van Joost Vlemmix en Josina Joosten. Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A202:

Zoon Martinus van den Boomen, geboren te Vlierden op 14-04-1892, maakt in het Weekblad van de Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond van 04-03-1916 reclame om bij hem een contract af te sluiten.

Volgens de kadastrale legger is het huis rond 1917 door Johannes van den Boomen aangekocht en over de periode 1920-1930 woont hij met zijn gezin in het huis met huizingnummer A232, ook bekend staand als Hemel 3:

Johannes van den Boomen is op 30-11-1931 te Asten overleden en de hoofdbewoner wordt zoon Josephus van den Boomen, geboren te Vlierden op 07-12-1893. Hij is als landbouwer op 19-01-1924 te Baarle Nassau getrouwd met Hendrika Antonetta Maria Josten, geboren op 21-04-1898 te Overasselt als dochter van Gerardus Josten en Alberdina Geurts. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 bewoont Josephus van den Boomen met zijn gezin en moeder Johanna Vlemmix het huis aan de Hemel 3:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-08-1932 wordt melding gemaakt van een brand, die ook bij de buren van Empel (zie Voormalig huis G384 en G385) en Seijkens (zie Voormalig huis G1781A) schade veroorzaakte:

De boerderij is daarna herbouwd onder hetzelfde kadasternummer G1780 en op basis van de kadasterkaart van 1938 vindt de herbouw plaats op dezelfde plek, maar zijn de afmetingen anders. Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-09-1932 is de herbouw gegund aan de gebroeders Waals:

Moeder Johanna Vlemmix is op 24-03-1933 te Asten overleden en Josephus van den Boomen is op 24-02-1934 te Asten overleden. Zijn dochter Josephine werd na zijn overlijden geboren, zoals linksonder gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-06-1934. Rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-05-1938 staat de mededeling dat op dit adres een tuinbouwvereniging is opgericht en geheel linksonder verkoopt Hendrika Antonetta Maria Josten als weduwe van Josephus van Bussel in het Peelbelang van 09-12-1944 een toom biggen.

Linksonder een foto van Josephus van den Boomen en Hendrika Antonetta Maria Josten en rechtsonder een foto van hun gezin met staand van links naar rechts Gerardus (Geert), Albertien (Albert), Josephine en Johannes (Jan) en zittend moeder Hendrika (Drika) en Lutgeris (Geris):

Hendrika Antonetta Maria Josten is op 11-04-1995 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Josephus van den Boomen en Hendrika Antonetta Maria Josten:

Linksonder een foto met geheel links het huis van de familie van den Boomen aan het Hemeleindje en in het midden en rechtsonder een foto van de boerderij:

Het huis is rond 1970 verkocht aan de gemeente en bestaat niet meer. Het heeft gelegen iets ten westen van het huidige Hemel 27.

Voor meer en recentere informatie zie de website himmels.

Overzicht bewoners

Hoeve op de Wolfsbergen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1655 Peter Willems van de Waerdenborgh ±1625
1697 Philippus Peters van de Warenberg Asten 31-10-1666
Dorp huis 5
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Philips Warrenbergh Asten 31-10-1666 Philips Warrenbergh Asten 31-10-1666
1741 Philips Warenberg Asten 31-10-1666 Philips Warenberg Asten 31-10-1666
1746 kinderen Philips Warrenberg Asten 05-02-1700 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716
1751 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716
1756 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716
1761 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716
1766 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716
1771 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716 Peter Driesse van Bussel in de camer Adriaan Wijlen Asten 14-08-1716
1776 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716 Peter Driesse van Bussel in de camer Willem Martens Asten 14-08-1716
1781 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716 Peter Driesse van Bussel en Philip Peter van Bussel Asten 14-08-1716
1798 Peter Driesse van Bussel Asten 14-08-1716 Philip Peter van Bussel in de kamer Peter van Bussel Asten 12-05-1747
1803 weduwe Philip van Bussel Asten 13-04-1752 weduwe Philip van Bussel Asten 13-04-1752
Kadasternummer G390
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G390 1832-1835 Petronella Andrea Verheijen Asten 13-04-1752 weduwe van Bussel
G390 1835-1837 Johanna Maria van Bussel Asten 11-01-1782
G390 1837-1867 Francis Rooijakkers Aarle-Rixtel 12-02-1786
G390 1867-1872 Johannes Rooijakkers Bakel 30-01-1818
G390 1872-1880 Hendrikus Rooijakkers Bakel 15-10-1820
G1502 1880-1892 Hendrikus Rooijakkers Bakel 15-10-1820 vereniging
G1780 1892-1900 Antonie Berkvens Asten 29-05-1857 vereniging
G1780 1900-1917 Theodorus Eijsbouts Asten 09-11-1838
G1780 1917-1926 Johannes van den Boomen Vlierden 31-01-1858
G1780 1926-1932 Josephus van den Boomen Vlierden 07-12-1893
G1780 1932-1938 Josephus van den Boomen Vlierden 07-12-1893 herbouw na brand
Hemel 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A118 1859-1862 Francis Rooijakkers Aarle-Rixtel 12-02-1786 Francina van Heugten Vlierden 29-03-1786 † 27-06-1862
A118 1862-1867 Francina van Heugten Vlierden 29-03-1786 weduwe Rooijakkers † 25-05-1867
A118 1867-1869 Johannes Rooijakkers Bakel 30-01-1818 met broers en zussen † 25-03-1872
A169 1869-1872 Hendrikus Rooijakkers Bakel 15-10-1820 met broers en zussen
A169 1872-1879 Hendrikus Rooijakkers Bakel 15-10-1820 met broers en zussen
A169 1879-1890 Hendrikus Rooijakkers Bakel 15-10-1820 met broers en zussen
A173 1890-1892 Hendrikus Rooijakkers Bakel 15-10-1820 met broer en zus naar A174
A173 1892-1900 Antonie Berkvens Asten 29-05-1857 Johanna Maria Manders Asten 13-02-1862 naar D46
A188 1900-1905 Johannes van Oosteehout Asten 19-08-1873 Hendrika van Heugten Vlierden 07-02-1875 Wolfsberg
A188 1905-1910 Johannes van den Boomen Vlierden 31-01-1858 Johanna Vlemmix Lierop 19-02-1860
A202 1910-1920 Johannes van den Boomen Vlierden 31-01-1858 Johanna Vlemmix Lierop 19-02-1860
A236 1920-1926 Johannes van den Boomen Vlierden 31-01-1858 Johanna Vlemmix Lierop 19-02-1860
A236 1926-1930 Josephus van den Boomen Vlierden 07-12-1893 Hendrika Antonetta Maria Josten Overasselt 21-04-1898
3 1930-1934 Josephus van den Boomen Vlierden 07-12-1893 Hendrika Antonetta Maria Josten Overasselt 21-04-1898 24-02-1834
3 1934-1938 Hendrika Antonetta Maria Josten Overasselt 21-04-1898 weduwe van den Boomen
Referenties

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Peer Welten

Laatst bijgewerkt op 22 februari 2024, 11:41:39

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen