logo

De Vonder Homepagina


Julianastraat 17

Dit betreft een huis in bezit van Antonis Jan (Teunis) Colen, geboren in 04-1663 te Asten als zoon van Joannes Frans Coolen en Elisabeth Dircks, die op Ostade woonden. Hij is te Asten op 13-05-1691 getrouwd met Christina Tonis (Styntje) Verrijt, geboren in 03-1661 te Asten als dochter van Tonis Marcellus Verrijt en Jenneke Thonis (zie Oostappensedijk 54):

Communati junti matrimonio Antonius Jois Colen et Christina Antony Verrijt; testes Marcellus Antony Verrijt et Johannes Jois Colen.

Huwelijk van Antonij Jan Colen en Christina Teunis Verrijt; getuigen Marcel Teunis Verrijt en Jan Jan Colen.

01

Het gezin van Antonij Jan Colen en Christina Teunis Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 27-04-1692 Ongehuwd Asten 05-02-1712
2 Theodorus Asten 27-04-1694 Kind Asten ±1694
3 Franciscus Asten 03-05-1695 Kind Asten ±1695
4 Elisabeth Asten 15-01-1698 Ongehuwd Asten 04-12-1747
5 Maria Asten 07-12-1702 Asten 02-02-1727
Lambert Lamberts Verheijen
Asten 01-11-1747

Zij woonden in Oostappen (zie Oostappensedijk 54) en verhuurden het huis aan derden. Antonis Jan (Teunis) Colen komt te Asten op 24-09-1706 op 43-jarige leeftijd te overlijden en na zijn dood wordt er in 1707 voor hun drie nog kleine kinderen een voogd aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 255, 13-04-1707:
Marcelis Antonis Colen en Jan Paulus Cremers zijn beëdigd als momboiren over de drie onmondige kinderen Jan (overleden op 5 februari 1712), Lijsbet en Marij van Antonis Jan Coolen en Steyntie Antonis Colen.

Christina Tonis (Styntje) Verrijt is op 07-12-1733 te Asten overleden en dochter Elisabeth Antony verkoopt haar erfdeel in een huis in het dorp aan haar zwager Lambert Lambert Verheyden:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 101; 24-10-1736:
Elisabeth Antony Coolen, meerderjarige dochter, verkoopt aan Lambert Lamberts Verheyden de helft van huis, hof en aangelag in het Dorp 1 copse, ene zijde de koper, andere zijde Peter Wolfs, andere einde Jacob de Kuyper.

Lambert Lamberts Verheijen is geboren te Gestel en Blaarthem (volgens de burgerlijke huwelijksakte) op 30-11-1704 als zoon van Lambert Peters uit Woensel en Elisabetha Petrus uit Asten.

30 Novembris 1704; baptizata est Lambertus filius Lamberti Petri et Elisabeth Petri conjugum; susceptores Adrianus Georgius, Henricus Petri et Barbari Petri.

30 november 1704; gedoopt is Lambertus zoon van Lambertus Petrus en Elisabeth Petrus echtgenoten; getuigen Adrianus Georgius, Henricus Petrus et Barbari Petrus.

02

Lambert Lamberts Verheyen is op 02-02-1727 voor de wet en kerk getrouwd met Maria Antony Colen, geboren te Asten op 07-12-1702 als dochter van Antonij Jan Colen en Christina Teunis Verrijt:

03

Juncti sunt matrimonio Lambertus Lammers et Maria Teunis Colen; testes Hendrick Bolle et Elisabeth Teunis Colen.

Huwelijk van Lambertus Lammers en Maria Teunis Colen; getuigen Hendrick Bolle en Elisabeth Teunis Colen.

04

Het gezin van Lambert Verheijen en Maria Teunis Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lambert Asten 07-07-1729 Asten 19-01-1749
Antoneth Laurenti Roymans
Someren 20-04-1788
Jennemaria Hendrik Tys
Someren 18-10-1803 zie Oostappensedijk 54
en ook Oostappensedijk 60
2 Antonius Asten 10-09-1731 Kind Asten 25-11-1747
3 Anneke Asten 30-12-1732 Kind Asten ±1731
4 Christina Asten 31-03-1735 Kind Asten 03-11-1747
5 Maria Asten 26-08-1737 Asten 03-05-1761
Henricus Timmermans
Asten 23-09-1782 zie Laarbroek 4
6 Elisabeth Asten 03-10-1739 Kind Asten 27-10-1747
7 Anna Maria Asten 24-04-1742 Asten 12-02-1764
Gerrit Evers
Asten 02-03-1792 zie Voormalig huis B450 en B451
8 Lambertus Asten 31-03-1745 Kind Asten 29-10-1747

Lambert Verheijen en Maria Teunis Colen wonen zelf op Oostappen (zie Oostappensedijk 54) en verpachten het huis dat Maria samen met haar zus Lijsbet van haar ouders heeft geërfd, zoals te zien is bij de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1746:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 47 verso:
Lambert Lamberts Verheijden.
Huijs, hoff en aangelagh 2 copse. In de bede ƒ 8-15-12

Jaar Eigenaar nummer 22 Dorp Bewoners nummer 22 Dorp
1736 Lambert Lamberts Jan Peter Claus
1741 Lambert Lamberts Verheijen Claas Paulus
1746 Lambert Verheijden Marten Martens

Op 29-10-1747 komt Lambert Verheyen te Asten te overlijden en enkele dagen daarna op 01-11-1747 overlijdt Marij Colen, beiden als gevolg van een epidemie van de 'rooie loop' (dysenterie). Ook vier van hun kinderen overlijden in die tijd. De ziekte, een zware vorm van diarree die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van bloed in de ontlasting, kwam onder andere in de 18e eeuw veelvuldig voor op het Brabantse platteland en was beter bekend onder naam rode loop. De ziekte was in deze tijden dikwijls fataal bij kinderen en oudere zwakke mensen. Er overlijden meer dan honderd Astenaren in die tijd.

In 1749 wordt een staat en inventaris opgemaakt van de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 240 verso; 26-04-1749:
Staat en inventaris opgemaakt door Frans Verhees en Tiele Peter Coolen, als voogden over Maria en Anneke, onmondige kinderen van Lambert Verheyen en Maria Coolen welke voor ⅔e deel competeren en aan Lambert Lamberts Verheyden, de broeder van de onmondigen, voor ⅓e deel toekomt:
Onroerende goederen: huis, schuur, schop, hof en aangelag met groes en land te Ostappen, bewoner: Lambert Lambert Verheyden; huis met land en groes in het Dorp in huur bij Nicolaas Neerven. Alle goederen zijn 14-12-1747 getaxeerd.
Roerende goederen: onder andere een paard met haam, zadel en verder getuig, een hoge en een slagkar, een ploeg en eg, vijf koeien en een os, een maal en twee kalveren, 33 schapen, twee schaape of kasse, vier stoelen, landbouwgereedschap rieken, zeisen, hakken, vlegels, bijlen, gaffels enzovoort, melkgerei, drie spinnewielen, vier bijenkorven, twee bedden, diverse potten en ketels. Er rest in de boedel ook nog enig vlees, spek, rogge, boekweit, hooi en stro. Op de goederen te Ostappen zijn 19 lopense bezaaid met rogge en moet nog 4½ lopense bezaaid worden met boekweit.
Schulden: aan Martinus van de Loverbosch en Leendert Jacobs van Hugten, borgemeesters, 1746 ƒ 7-02-14; aan Jan Ture Loomans cum suis borgemeesters, 1747 ƒ 13-04-02; aan Jan Janse Smits cum suis borgemeesters, 1748 ƒ 23-00-00; aan Wilhelmus de Bruyn, collecteur van 's landslasten volgens briefje nog te betalen over 1746-1749 ƒ 115-02-10; aan Laurens Roymans en zijn dochter wegens huurachterstand en geleend geld ƒ 40-00-00; aan Jan Janse Smits wegens winkelwaar ƒ 5-00-00; aan Jan Verhoysen wegens gehaald bier ƒ 3-00-00; aan Jan Trouwen als smid ƒ 3-00-00; aan Tiele Peter Coolen wegens geleend geld ƒ 10-05-00; aan de weduwe IJsbout Hendriks restant van lasten
ƒ 2-10-00. Totaal ƒ 222-04-10.

Omdat de oudste zoon wil trouwen, neemt hij de verantwoordelijkheid voor zijn twee jonge zusjes op zich. Het huis in het dorp blijft nog onverdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 321; 05-05-1749:
Gezien het request van Frans Verhees en Tiele Peter Coolen als momboiren over Maria en Anneke, onmondige kinderen van wijlen Lambert Verheyden en Maria Coolen, te Ostappen. Dat sedert het overlijden van de ouders in het laatst van 1747, waarbij zij vijf kinderen nagelaten hebben waarvan er in 1747 nog twee overleden zijn. De overige zijn in het huis blijven zitten en hebben gezamelijk het huishouden ten laste van de boedel gedaan. Onlangs is de oudste, Lambert, getrouwd en zou gaarne in de boedel blijven zitten. De andere kinderen kunnen dit niet, omdat zij respectievelijk maar 12 en 7 jaar oud zijn. Supplianten is aangeraden om een inventaris op te maken met inbegrip van de bekende schulden deze bedragen ƒ 222-10-0.
Er is een accoord gemaakt met Lambert Lamberts Verheyden dat deze in vrij eigendom zal bezitten alle roerende goederen en de oogst te velde en dat hij op de goederen te Ostappen zal blijven wonen en werken voor de tijd van zes jaar. Hij zal de twee kinderen in onderhoud nemen, laten leren en opvoeden. Hij zal de schulden van de boedel voldoen. En dan eyndelijk voor de voornoemden overgifte met het expireere van de voorschreven ses jaare aan de onmondigen moeten betaalen ƒ 200,-. Dus voor ieder ƒ 100,-. Blijft het huis in het Dorp en de overige landerijen in het gemeen. Zoals ook de goederen te Ostappen, na de zes jaar, weer gemeenschappelijk zullen zijn.
Zij vragen toestemming voor een en ander. Naeschrift: Fiat van het College.

Zes jaar later vindt alsnog de erfdeling plaats en komt het huis in het dorp in bezit van Maria en Anneke, hun broer Lambert blijft in het ouderlijk huis op Oostappen (zie Oostappensedijk 54) wonen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 137 verso; 14-02-1755:
Tiele Peter Coolen en Frans Verhees momboiren over Maria en Anneke, onmondige kinderen van Lambert Verheyden en Maria Coolen, beiden overleden en gewoond hebbende te Ostappen en Lambert Verheyden, broeder van de onmondigen, wonende te Ostappen. Zij maken, na overleg met vrienden en goedkeuring van het College op 16-12-1754 decreetboek folio 26 een scheiding en deling van de door hun ouders nagelaten goederen.
1e lot krijgt Lambert om de wooninge en teulinge tot geen ruine en onnutte wooninge off kostwinninge te maken zijn aan hem toegewezen alle vaste goederen, te Ostappen, door hun ouders nagelaten en door Lambert sindsdien gebruikt en bewerkt zijn te weten huis, schuur, schop, stal, hof en aangelag 14 lopense, land en groes 58 lopense.
2e lot krijgen Maria en Anneke een huis, hof, aangelag, schop en stal in het Dorp ½ lopense, land en groes 18 lopense.

Het huizenquohier bevestigt de overgang van eigendom van de kinderen van Lambert Verheijen naar de beide zussen Maria en Anneke; het huis wordt nog steeds verhuurd aan derden, voor Nicolaas Neerven zijn gezin (zie Voormalig huis B714):

Jaar Eigenaar nummer 22 Dorp Bewoners nummer 22 Dorp
1751 kinderen Lambert Verheijden Nicolaas Neerven
1756 Maria en Anneke Verheijden Jan Hendrik Jansen en weduwe Jan Driesse Smits
1761 Maria en Anneke Verheijden Jan Hendrik Jansen en Jenneke Hendriks

In 1763 verkopen Maria en Anneke het huis aan Pieter Joost Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 79; 11-01-1763:
Hendrik Dirk Timmermans man van Maria Verheyden en Anneke Verheyden verkopen de goederen, hen aangekomen bij deling op 14-02-1755. Zij verkopen aan Pieter Joost Verberne, metselaar, te Eyndhoven een huis, stal, hof en aangelag in het Dorp ½ lopense. Bewoner Jan Hendrik Jansen, ene zijde de straat, andere zijde kinderen Jan Smits, ene einde Antoni Kemps, andere einde Joost Kuypers. Koopsom ƒ 49,-.

Pieter Joost Verberne is geboren te Asten op 26-07-1730 als zoon van Judocus Jansen Verberne en Maria Jan Smits (zie Voormalig huis G415). Hij is als metselaar op 20-01-1765 te Asten getrouwd met Anna Maria Fransen Voermans, geboren te Asten op 23-03-1746 dochter van Antoni Fransen Voermans en Anna Cornelis Tielemans (zie Markt 14 en 16). Na haar kinderloos overlijden te Eindhoven op 24-05-1767 is Pieter Joost Verberne te Eindhoven op 10-09-1769 hertrouwd met Johanna Maria Sluijers, geboren te Mierlo op 29-01-1741 als dochter van Dilis Sluyers en Govardina Verzantvoort:

05

Het gezin van Pieter Joost Verberne en Johanna Maria Sluijers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Eindhoven 28-03-1771 Ongehuwd Eindhoven 30-06-1819
2 Diliana Francisca Eindhoven 04-10-1772 Ongehuwd Eindhoven 14-09-1817
3 Justina Eindhoven 17-04-1774 Ongehuwd Eindhoven 26-02-1828
4 Josephus Antonius Eindhoven 12-06-1781 Ongehuwd Eindhoven 02-03-1816

In het huizenquohier over de periode 1766-1781 staat het huis op naam van Pieter Joost Verberne en wordt het nog steeds aan derden verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 22 Dorp Bewoners nummer 22 Dorp
1766 Peter Verberne Wilhelmus Knaapen en Leendert Vos
1771 Peter Verberne Willem Knaapen en Jan Verasdonk
1776 Peter Verberne Hendrik Halthausen en Jan Verasdonk
1781 Peter Verberne Hendrik Halthausen in de camer Johan Hendrik Hesse

Bewoner Wilhelmus Corneli Knaapen is geboren te Weert rond 1735 als zoon van Cornelis Knapen en Maria van Bogget. Hij is op 13-11-1763 te Asten getrouwd met Maria Peter van Riet, geboren te Asten op 09-01-1726 als dochter van Petrus Jois van Riet en Petronella van Eynt (zie Voormalig huis G583). 

Het gezin van Wilhelmus Corneli Knaapen en Maria Peter van Riet:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 22-10-1764 Kind Asten 15-10-1779
2 Petrus Asten 15-07-1766 > 1785 *
3 Petronella Asten 07-02-1769 Kind Asten 16-10-1779

*  zoon Pieter wordt in een testament van 03-04-1781 en bij een aflossing op 28-04-1785 (zie Voormalig huis G583) nog genoemd 

Maria Peter van Riet is op 12-10-1779 te Asten overleden en Wilhelmus Corneli Knaapen schiet nog een wolf:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 266 verso; 01-07-1780:
Pieter Klomp en Jan Timmermans verklaren ter instantie van Wilhelmus Knaape, dat zij en veel meer andere zijn geweest in het Palmbroek, naar de zijde van Vlierden, alwaar een wolf ontdekt was. Deze wolf is toen afgeschoten door Wilhelmus, zijnde geweest een oude reymelaar. De wolf is toen ook vertoond aan de drossard.

Wilhelmus Corneli Knaapen is op 12-08-1781 te Asten hertrouwd met Maria Anna Cosijns, geboren te Woensel rond 1740. Hij moet voor zijn zoon Petrus nog een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 17; 28-07-1781:
Staat en inventaris opgemaakt door Wilhelmus Knaape, weduwnaar Maria van Riet, ten behoeve van Pieter, zijn onmondige zoon. Hij wil hertrouwen met Marian Cozijns, geboren te Woensel.
Roerende goederen: een bed en toebehoren, drie paar lakens, een kast, een kist, zes stoelen, zes tinnen schotels, een kommeke, tien lepels, zeven forkette, enige potten en ketels, het gereedschap van een metselaar, de vrouw bezat nog een boek met zilveren sloten, een paar zilveren schoengespen, enig aardewerk enzovoorts.

Wilhelmus Corneli Knaapen is op  26-10-1798 te Asten overleden en omdat zijn zoon Petrus niet aanwezig is, worden toezienders aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 118 verso; 19-11-1798:
Vermits de doode en aflijvigheid van Wilhelmus Knapen en de absentie van zijn zoon Pieter hebben de regenten het nodig geoordeeld om over de boedel toezienders aan te stellen om een en ander gade te slaan en de schulden te betalen. Benoemd zijn Pieter van Loon en Wilhemus van Riet. 

Een andere bewoner Hendrik Halthausen, ook bekend onder de naam Hendrik Althuysen, is verder beschreven bij een ander huis (zie Voormalig huis G601).

Eigenaar Pieter Joost Verberne is te Eindhoven op 23-03-1816 overleden en Johanna Maria Sluijers is te Eindhoven op 29-10-1818 overleden. Voor die tijd is het huis echter doorverkocht aan Jacobus Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 143 verso; 1793:
Pieter Verberne, wonende te Eyndhoven, verkoopt aan Jacobus Hoefnagels een huis en hof ½ lopense van achter Wilbert Cornelis, weduwe Antony Kemps en Jan van Hoek. Met recht op het aanhorende peel- of turfveld. Koopsom ƒ 370,-.

Jacobus Gerardus Hoefnagels is geboren te Asten op 14-02-1752 als zoon van Gerardus Adrianus Hoefnagels en Elizabetha Jacobs Bosmans (zie Voormalig huis G493). Hij is als baardscheerder op 01-08-1779 te Asten getrouwd met Hendrina Antoni Verleijsdonk, geboren te Asten op 23-04-1753 als dochter van Antonius Verleysdonk en Johanna Wilhelmi Vermeulen:

06

Het gezin van Jacobus Gerardus Hoefnagels en Hendrina Antoni Verleijsdonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 30-12-1780 Asten 13-05-1810
Wilhelmina Dirk Seegers
Asten 05-04-1844
2 Antonius Asten 31-07-1782 Ongehuwd Asten 01-07-1803
3 Elizabetha Asten 20-11-1784 Ongehuwd Asten 22-03-1819
4 Gerardus Asten 07-12-1786 Kind Asten 23-03-1789
5 Wilhelmus Asten 04-03-1789 Asten 10-02-1825
Alberta Rooijmans
Asten 08-02-1829
6 Leonardus Asten 30-09-1791 Asten 26-01-1822
Lucia Driessen
Asten 26-09-1852 zie Prins Bernhardstraat 2
7 Petrus Asten 08-10-1794 Ongehuwd Asten 16-04-1868 zie Prins Bernhardstraat 2

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Jacobus Hoefnagels, die het huis ook grotendeels bewoont:

Jaar Eigenaar nummer 22 Dorp Bewoners nummer 22 Dorp
1798 Jacobus Hoefnagels Jacobus Hoefnagels en Catharina Wijnen
1803 Jacobus Hoefnagels Jacobus Hoefnagels

Hendrina Antoni Verleijsdonk is op 28-10-1813 te Asten overleden en Jacobus Gerardus Hoefnagels is te Asten op 02-12-1827 overleden. De drie nog in leven zijnde zoons verkopen het huis een half jaar later aan Josephus Aarts:

Notarieel Archief 51-45 Asten; 26-06-1828:
Leendert, Willem en Pieter Hoefnagels verkopen een huis en hof groot 6 roede, ene zijde Jan Kuijpers, andere zijde weduwe Martinus van Hoek, gaat naar Joseph Aarts voor ƒ 477,-.

Josephus Aarts is geboren te Asten op 24-09-1781 als zoon van Paulus Aarts Wilberts en Johanna Maria Jan Koolen. Hij is op 26-01-1821 te Asten getrouwd met Gertruda van den Heuvel, geboren te Vlierden op 29-03-1781 als dochter van Franciscus van den Heuvel en Johanna Deriks:

07

Het gezin van Josephus Aarts en Gertruda van den Heuvel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 29-01-1822 Kind Asten 19-02-1826
2 Joanna Maria Asten 05-09-1823 Kind Asten 06-06-1828

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan er twee huizen op naam van Josephus Aarts:

Kadaster 1811-1832; G556:
Huis en erf, groot 01 roede 24 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Jozeph Aarts.

Kadaster 1811-1832; G557:
Huis en erf, groot 00 roede 80 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Jozeph Aarts.

08

09

Josephus Aarts is te Asten op 07-04-1845 overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we zijn weduwe, Gertruda van den Heuvel, tegen op huizingnummer A136a:

10

In een deel van het huis woont Petronella Engelen, geboren te Weert op 07-10-1811 als dochter van Anton Engelen en Christine Thijssen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont zij in het huis met huizingnummer A136b:

Gertruda van den Heuvel is op 07-03-1862 te Asten overleden en Petronella Engelen is op 10-06-1863 te Asten overleden. Daarna wordt het huis verkocht aan Laurens Antonij Berkvens en direct doorverkocht aan Christina Nuij (zie Julianastraat 9). Kort daarna in 1866 volgt de verkoop aan Lambertus Brekelmans, geboren te Haaren op 29-01-1799 als zoon van Adriaan Brekelmans en Elisabeth Moonen. Hij is op 26-04-1833 te Asten getrouwd met Wilhelmina Cornelissen, geboren te Asten op 08-04-1794 als dochter van Willibrordus Cornelissen en Maria Berkers (zie Voormalig huis G554). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij vanaf 1868 in het huis met huizingnummer A136:

11

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met kadasternummer G1244 en achtereenvolgens huizingnummer A203 en A205:

12

Wilhelmina Cornelissen is op 24-09-1880 te Asten overleden en Lambertus Brekelmans is te Asten op 07-09-1882 overleden.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-09-1882 wordt het huis, land en de inboedel van Lambertus Brekelmans door Johannes Bluijssen te koop aangeboden:

13 14

De koper van het huis is landbouwer Antonius Eijsbouts, geboren te Asten op 12-11-1826 als zoon van Johannes Eijsbouts en Maria van Heugten (zie Diesdonk 41). Samen met zijn broer Leonardus en zus Hendrica, overleden te Asten op 28-01-1894, wonen zij ook over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A215 en A228:

15

Antonius Eijsbouts is op 01-10-1902 te Asten overleden en zijn broer Leonardus Eijsbouts, geboren te Asten op 28-03-1832, erft het huis per testament en woont ook in de periode 1910-1920 in het huis met huizingnummer A250:

16

Leonardus Eijsbouts verhuist in 1911 naar B68 en is op 06-03-1917 te Asten overleden.

De nieuwe bewoner is Wilhelmus Mennen, geboren te Asten op 26-03-1848 als zoon van Francis Mennen en Anna Maria Bogers. Hij is als arbeider op 03-02-1899 te Asten getrouwd met Johanna van Heugten, geboren te Asten op 19-08-1863 als dochter van Willem van Heugten en Johanna Verheijen. Ook in de periode 1920-1930 wonen Wilhelmus Mennen, Johanna van Heugten en nicht Maria van Heugten in het huis met huizingnummer A287, ook bekend staand als Julianastraat 13:

17

Rond 1928 wordt dit huis verkocht aan Thomas Johannes Waals, afgebroken en herbouwd tot twee huizen onder kadasternummer G2357. In het huis, op de plaats van het oude huis, gaat hij zelf wonen en het andere huis wordt bewoond door de bovengenoemde Wilhelmus Mennen (zie Julianastraat 19).

In het huis op de oorspronkelijke plek woont Thomas Johannes (Jan) Waals, geboren op 07-06-1897 te Veghel als zoon van Gerardus Waals en Catharina Werts. Hij is als timmerman op 02-02-1921 te Ginneken getrouwd met Antonia (Toos) Jansen, geboren te Ginneken op 19-01-1898 als dochter van Johannes Jansen en Petronella Mathijssen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A288 (zie Julianastraat 9 in het nieuw gebouwde huis met huizingnummer A287a, ofwel Julianastraat 11, wonen:

18

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Julianastraat 11:

19

In het Peelbelang van 06-01-1945 heeft Jan Waals een bos sleutels verloren:

20

Hieronder een etalagefoto uit 1955 van de winkel van Jan Waals aan de Julianastraat 11:

21

In 1967 werd de winkel van de firma Waals uitgebreid en verscheen het winkelpand ten noorden van zijn huis, zoals te zien is op onderstaande foto:

22

Thomas Johannes (Jan) Waals is op 23-01-1968 te Helmond overleden en Antonia (Toos) Jansen is op 12-08-1968 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23 24

Op de plaats van het huis staat het uit 1928 daterend huis met huidig adres Julianastraat 17:

25

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1691 Teunis Colen Asten april 1663
1706 weduwe Teunis Colen Asten 21-03-1661
1733 Lambert Lamberts Verheijen Gestel 30-11-1704
Dorp huis 22
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Lambert Lamberts Gestel 30-11-1704 Jan Peter Claus Asten 30-06-1679
1741 Lambert Lamberts Verheijen Gestel 30-11-1704 Claas Paulus Asten 07-11-1692
1746 Lambert Verheijden Gestel 30-11-1704 Marten Martens Asten 14-05-1697
1751 kinderen Lambert Verheijden Asten 26-08-1737 Nicolaas Neerven Vlierden ±1700
1756 Maria en Anneke Verheijden Asten 26-08-1737 Jan Hendrik Jansen en weduwe Jan Driesse Smits Asten 10-04-1715
1761 Maria en Anneke Verheijden Asten 26-08-1737 Jan Hendrik Jansen en Jenneke Hendriks Asten 10-04-1715
1766 Peter Verberne Asten 26-07-1730 Wilhelmus Knaapen en Leendert Vos Weert 25-12-1717
1771 Peter Verberne Asten 26-07-1730 Willem Knaapen en Jan Verasdonk Weert 25-12-1717
1776 Peter Verberne Asten 26-07-1730 Hendrik Halthausen en Jan Verasdonk Waldeck ±1730
1781 Peter Verberne Asten 26-07-1730 Hendrik Halthausen en in de camer Johan Hendrik Hesse Waldeck ±1730
1798 Jacobus Hoefnagels Asten 14-02-1752 Jacobus Hoefnagels en Catharina Wijnen Asten 14-02-1752
1803 Jacobus Hoefnagels Asten 14-02-1752 Jacobus Hoefnagels Asten 14-02-1752
Kadasternummer G556
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G556 1832 Josephus Aarts Asten 24-09-1781
Julianastraat 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1813 Jacobus Hoefnagels Asten 14-02-1752 Henrina Verleijsdonk Asten 23-04-1753 28-10-1813
1813-1827 Jacobus Hoefnagels Asten 14-02-1752 met kinderen 02-12-1827
1828-1845 Josephus Aarts Asten 24-09-1781 Gertruda van den Heuvel Vlierden 29-03-1781 07-04-1845
1845-1859 Gertruda van den Heuvel Vlierden 29-03-1781 weduwe Aarts
A136 1859-1862 Gertruda van den Heuvel Vlierden 29-03-1781 weduwe Aarts 07-03-1862
A136 1862-1869 Lambert Brekelmans Haaren 29-01-1799 Wilhelma Cornelissen Asten 08-04-1794
A203 1869-1879 Lambert Brekelmans Haaren 29-01-1799 Wilhelma Cornelissen Asten 08-04-1794
A205 1879-1880 Lambert Brekelmans Haaren 29-01-1799 Wilhelma Cornelissen Asten 08-04-1794 24-09-1880
A205 1880-1882 Lambert Brekelmans Haaren 29-01-1799 07-09-1882
A205 1883-1890 Antonius Eijsbouts Asten 12-11-1826 met broer en zus
A215 1890-1900 Antonius Eijsbouts Asten 12-11-1826 met broer en zus
A228 1900-1902 Antonius Eijsbouts Asten 12-11-1826 met broer en zus 01-10-1902
A228 1902-1910 Leonardus Eijsbouts Asten 23-03-1832 met zus
A250 1910-1911 Leonardus Eijsbouts Asten 23-03-1832 met zus naar B68
A250 1911-1920 Wilhelmus Mennen Asten 26-03-1848 Johanna van Heugten Asten 19-08-1863
A287 1920-1928 Wilhelmus Mennen Asten 26-03-1848 Johanna van Heugten Asten 19-08-1863
A287a 1929-1930 Thomas Jan Waals Veghel 07-06-1897 Antonia Jansen Ginneken 19-01-1898
11 1930-1938 Thomas Jan Waals Veghel 07-06-1897 Antonia Jansen Ginneken 19-01-1898

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 november 2023, 14:09:43

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen