logo

De Vonder Homepagina


Julianastraat 9

Dit huis wordt rond 1700 bewoond door Johannes Peeters Claus, geboren te Asten op 30-06-1679 als zoon van Petrus Jansen Claus en Helena. Hij is op 20-01-1704 te Asten getrouwd met Anna Jansen Pauls, geboren op 16-02-1676 te Asten als dochter van Johannes Pauls Jansen en Margaretha Jan Martens (zie Marktstraat 1). Na haar overlijden te Asten als Anneke Jansen op 06-11-1727 is Johannes Peeters Claus op 01-02-1728 te Asten hertrouwd met Anna Faas Kuypers, geboren te Vlierden rond 1700. Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend:

Contraxerunt coram sponsalia Joannes Peeters et Anna Jansen; testes Judocus Doensen et Jois Goris.
Juncti sunt matrimonio Joannes Peters et Anna Jansen, testes Joannes Goris et Joanna.

Ondertrouwcontract Joannes Peeters en Anna Jansen; getuigen Judocus Doensen en Jois Goris.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Peters en Anna Jansen, getuigen Joannes Goris en Joanna.

01

Het gezin van Johannes Peeters Claus en Anna Jansen Pauls:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Ida Asten 10-01-1705 Asten 28-01-1731
Thomas Overhoff
Asten 18-10-1747
2 Helena Asten 20-11-1706 Ongehuwd Asten 03-04-1735

Johannes Peeters Claus is van beroep timmerman bij de gemeente Asten en wordt verschillende malen gevraagd om de staat van een reparatie te controleren:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 218 verso; 25-05-1725:
Jan Peeters gemeyns timmerman en Peeter Jansse Verlensdonck, timmerman zijn door Willem Raymakers, als aannemer, verzocht om de capelle van Ommel te visiteren. Zij hebben samen met Meester Hendrik de Weyer, namens Martinus des Tombes, rentmeester der Geestelijke Goederen, deze visitatie gedaan en bevonden dat de kapel volgens bestek is gerepareerd en weer in goede sufficante staat is.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 25; 16-06-1726:
Dirck Jaspers, timmerman, te Helmont en Jan Peeters, timmerman, alhier, verklaren dat zij op verzoek van Johan van Projen de dato 14-06-1726 van de Geestelijke Goederen van Kempelant, zijn geweest te Someren en dat aan hen door Caspers Eymers, als aannemer van de optimmeringe van de molen van Someren is vertoond al het hout dat nodig is tot opbouw van de afgebrande molen. Wij hebben bevonden dat alles overeenkomt met het bestek en condities de dato 06-12-1725 waarop Finco Lycklama à Nijholt, rentmeester der Geestelijke Goederen van Kempelant de opbouw van de voorschreven molen gegunt heeft.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 3 verso; 05-08-1726:
Dirck Jaspers, timmerman, te Helmont en Jan Peeters, timmerman, alhier verklaren dat zij op 15 juni laatstleden namens Johan van Projen, als waarnemer van het comptoir der Geestelijke Goederen van Kempelant, zijn geweest te Someren om een schouwinge te doen aan al het hout dat tot opbouw van de corenwintmolen dient. Zij zijn heden, op verzoek van Finco Lijclama à Nijholt, rentmeester der Geestelijke Goederen van Kempelant, geweest te Someren en hebben daar een visitatie gedaan van al het timmerhout dat aan de opgebouwde molen is gebruikt en bevonden dat alle tselve hout daartoe wel en naar behooren, volgens den bestecke daarvan sijnde, is wel in een gewerckt ende gemaakt.

Voor zijn tweede huwelijk moet Johannes Peeters Claus een staat en inventaris maken, waaruit ook blijkt dat hij timmerman van beroep is:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 102; 20-01-1728:
Jan Peeter Claus, weduwnaar Anna Jan Paulus, maakt ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Anna Kuypers.
Onroerende goederen:e deel in huis en hof in het Dorp, ene zijde weduwe Antony Colen, andere zijde weduwe Jan Franssen
Roerende goederen: drie beddekoetsen, drie bedden met toebehoren, drie kassen, twee kisten, een tafel, een brootschaap, negen stoelen, enige tobben, zeven potten en ketels, enig tin, enig aardewerk, vuurgerei, enig linnengoed, de kleren van zijn overleden vrouw worden door zijn oudste dochter aangenomen, enig timmergereedschap.

Een broer en een zus van Johannes Peeters Claus verkopen aan hem hun erfdeel in het huis:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 207; 21-11-1732:
Joost Peter Claus, wonende te Heeze, verkoopt aan Jan Peter Claus, zijn broer ⅓e deel in huis en hof in het Dorp, ene zijde Jan Peter Smits, andere zijde weduwe Tonis Colen, andere einde Willem Jan Loomans. Koopsom ƒ 8,-.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 206 verso; 21-11-1732:
Mary, weduwe van Hendrik Timmermans, wonende te Oirschot, verkoopt aan Jan Peter Claus ⅓e deel in huis en hof in het Dorp 13 roede, ene zijde Jan Peter Smits, andere zijde weduwe Tonis Colen, andere einde Willem Jan Loomans en anderen. Koopsom ƒ 8,-.

De tweede vrouw van Johannes Peeters Claus, Anna Faas Cuypers, heeft nog geld tegoed voor haar baan als dienstmeid bij de familie van de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 150; 05-07-1734:
Rekening, bewijs en reliqua van Pieter de Cort, drost en Pieter van de Vorst, schepen, als aangestelde curatoren, namens de gemeente Asten, over de geabandonneerde boedel van wijlen Ida weduwe Francis Jan van de Loverbosch over de periode 17-10-1729 tot 05-07-1734. Nu worden preferent onder andere: Anna Vaes Kuypers, vrouw van Jan Peeter Claus als dienstmeid in 1728 en 1729 ƒ 42,-.

Johannes Peeters Claus heeft als timmerman de doodskist moeten maken voor de moordenaar Mathijs Somers en krijgt hier nog voor betaald:

Asten Rechterlijk Archief 153; 29-12-1736:
Allen die iets te vorderen hebben uit de bij executie verkochte goederen van Matteys Sommers worden verzocht zich te melden, onder andere Jan Peter Claus wegens het maken van de doodkist van Mattijs Somers ƒ 3-0-0. Hierop ontvangen ƒ 2-4-0.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van Johannes Peeters Claus en na zijn overlijden te Asten op 05-04-1738, op naam van zijn weduwe. Het huis wordt bewoond door schoonzoon Thomas Overhoff:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 212 verso:
Jan Peter Claus.
Huijs en hoff.

Jaar Eigenaar nummer 23 Dorp Bewoners nummer 23 Dorp
1736 Jan Peeter Claus Tomas Overhoff
1741 weduwe Jan Peter Claus Tomas Overhoff

Dochter Ida Jan Claus is geboren te Asten op 10-01-1705 en op 28-01-1731 te Asten getrouwd met Thomas Overhoff, geboren te Asten op 07-11-1705 als zoon van Johannes Overhoff en Judoca Diricks. Na het overlijden van Ida Jan Claus te Asten op 18-10-1747 is Thomas Overhoff te Asten op 11-08-1748 hertrouwd met Johanna Wilhelmi Weynen, geboren te Someren op 18-01-1716 als dochter van Wilhelmus Johannes Wynen en Francisca Joannes Cox:

Juncti sunt matrimonium Thomas van Overhof et Ida Jan Claus; testes Hendrik Francis Vriens et Helena Jan Claus.

In huwelijkse echt gebonden Thomas van Overhof en Ida Jan Claus; getuigen Hendrik Francis Vriens en Helena Jan Claus.

02

De gezinnen van Thomas Overhoff met Ida Jan Claus en met Johanna Wilhelmi Weynen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 09-06-1732 Maarheeze 15-01-1758
Willem Dillen
Maarheeze 22-07-1811
2 Franciscus Asten 05-06-1734 Kind Asten ±1734
3 Maria Asten 09-03-1738 Kind Asten 05-01-1749
4 Johanna Asten 11-06-1740 Kind Asten 15-10-1747
5 Margaretha Asten 13-05-1743 Ongehuwd Maarheeze 29-04-1828
6 Ida* Asten 11-05-1749 >1759
7 Henricus* Asten 28-03-1751 Kind Asten ±1751

* kinderen uit het tweede huwelijk

Zijn vader Johannes Tijsse Overhof, geboren te Asten op 27-03-1678 als zoon van Mathias Jansen en Catharina, heeft voor het Staatse leger voor drank gezorgd en verdiende daar geld mee. Hij gaf het geld in bewaring bij een eveneens in Asten wonende vrouw, die het geld echter zoek maakte:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 276; 27-02-1725:
Compareerde voor Jan van Helmont en Peeter van de Vorst, schepenen deze heerljkheyt Asten en Ommel Jan Jacquet, inwoonder tot Budel, baronnye van Cranendonck, alhier, ter instantie van Johannes Overhof, inwoonder, alhier, gerigtelijck gearresteert sijnde omme der getuygenisse te geven heeft onder selemneele eede afgelegt verclaart waar ende waaragtig te wesen en aan hem deponent nog seer wel kennelijck te sijn dat hij deponent in den jare 1707, als wanneer het Hollants leger stont gecampeert, ontrent twee uren van Kortrijck, in selve leger doentertijd verscheyde malen van den voorschreven Johannes Overhof te hebben gecogt jenever en als doen, sonder den presisen dag onthouden te hebben voor den selve voorschreven gecogte jenever aan den selven Jan Overhof te hebben betaalt en getelt in de tente van Hendrien Clemans, doentertijt vrouwe van Jan Jansse van den Wildenberg, de somme van tweehondert gulden, of ontrent de taggentig pattacons, die hij deponent verclaart gesien te hebben dat de voorschreven Johannes Overhof alsdoen, sijnde ontrent savonts als het taptoe al was geslagen in eenen sack dede waarinne nog meer gelt naar uyterlijcken schijn in toonden te sijn, als den voorschreven ingeleyde somme van ontrent taggentig pattacons. En naar dat de voorschreven somme door den voorschreven Johannes Overhof daarinne waren gedaan en den voorschreven sak toe gebonden of gedaan sijnde, gesien te hebben dat den selven Jan Overhof dien sak met gelt overhandigde aan de voorschreven Hendrina Clemans om die te bewaren. Die den selve aannam om te bewaren en aanstonts in een kistje leyde, welk kistje zij toesloot met een sleutel staande vast aant midden van haar tentpaal vast. Verclarende, hij, comparant, verders dat des sanderen daags vroeg den voorschreven Johannes Overhof met den voorschreven Jan Janssen van den Wildenberg naar Kortrijck waren gereden. En als die vertrocken waren dien dag des voordemiddags de voorschreven Hendrien Clemans, huysvrouwe van den voorschreven Jan Jansse van den Wildenberg, seyde ende seggende: "Og Jan Tijsse, denoterende daarmede den voorschreven Johannes Overhof, sijn gelt is weg en het is uyt mijn kistje gestolen en sijn gelt is weg en het is uyt mijn tent gestolen". En die en diergelijcke woorden sonder op een woort bevangen te willen sijn. Eyndigende hiermede sijne verclaringe. Na prelecture bevestigd hij deze onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 277 verso; 03-03-1725:
Catalijn van den Wildenberg, weduwe Antony Peeter Maas, te Someren, verklaart ter instantie van Jan Overhof dat het waar is dat, nu omtrent twee maanden geleden, Hendrina Clemans, de vrouw van Willem van Weert, tegen haar klaagde over het afsterven van haar zoon en tegelijk zeggende, zij Hendrien: "Nu word ik oock aangesprooken van Jan Jan Tijsse over dat gelt". Waarop zij, deponente, vroeg aan Hendrien Clemans of haar broeder, Aalbert Janse van den Wildenberg daar oock met dat gelt beschuldigt connen worden. Waarop Hendrien zei: "Neen, die weet daar niet van". Zij bevestigd haar verklaring onder eede.

Johannes Tijsse Overhof is op 07-10-1704 te Asten getrouwd met Judoca Diricks, geboren te Asten op 07-02-1679 als dochter van Johannes Dircx en Margaretha Lenaerts van Heughten (zie Voormalig huis E263). Ruim na het overlijden van haar man te Asten op 14-10-1733, doet Judoca Diriks haar beklag over het verdwenen geld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 91 verso; 26-02-1745:
Alegonda Hoefnagels, getrouwd geweest met Cornelis Lambers, 65 jaar, Josyn Dirks getrouwd geweest met Johannes Overhoff, 66 jaar en Adriaan van Creyl, oud borgemeester, 66 jaar. Zij verklaren ter instantie van Hendrik Halbersmit, chirurgijn:
Alegonda Hoefnagels verklaart dat haar overleden man verscheidene jaren met Hendrien Clemens, gesepareerde vrouw van Antoni van Riet, gekoopmanschapt heeft in haar, zowel hier als op andere plaatsen. Hendrien Clemens heeft hieruit diverse goederen onder haar genomen en gehouden, zonder dat zij, deponente, tot nog toe haar deel hieruit heeft kunnen verkrijgen.
Josyn Dirks verklaart dat haar overleden man in de laatste oorlog, in het leger zijnde, aan Hendrien Clemens 500 gulden heeft gegeven. Dat kort daarop haar man dit geld weer heeft willen invorderen, maar niet gekregen. Dat hij Hendrien Clemens in rechten heeft betrokken toen zij al haar goederen heeft verkocht aan Peternel van de Kerkstap. Haar man heeft, wat ook gedaan, het geld tot nu niet terug gekregen.
Adriaan van Creyl verklaart dat Hendrien Clemens met haar man altijd zeer slecht gehandeld heeft en meer dan eenmaal gezien heeft, dat dezelfde haar tweede man, Willem van Weert, op straat geslagen heeft. Alsook haar derde man, Antoni van Riet, verscheidene malen geslagen heeft en dat Hendrien Clemens een ingenomen haat heeft tegen haar zwager, Hendrik Halbersmit, requirant, in deze.
Verklaren de drie deponenten verder van verscheidene ingezetenen hebben horen zeggen dat Magdalena Joggem Fransen, dienstmeid geweest zijnde van Hendrien Clemens, hier langs de huizen heeft gegaan om een aalmoes. En verklaren de laatste twee deponenten wel hebben horen zeggen dat Magdalena Joggem Fransen met een rollesanger is opgedaan en daarmede langs het land loopt.

Zoon Thomas Overhof overkomt nog een vervelend voorval met 'vrienden':

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 111 verso; 07-07-1735:
Schepenen van Asten zijn ter instantie van en met Pieter de Cort, drost, geweest ten huize van Tomas Overhoff, en deze gevraagd door wie hij die quetsure in de knieschijff van sijn linckerbeen hadde becomen. Hij heeft hierop gezegd: "Dat hij, op sondagavont laatstleden, met Hendrick Willems, in de Stegen en Cornelis Manders is geweest ten huize van Antony Marcelis Coolen, dat sij alle dry in vrintschap uyt het huys van voorschreven Coolen sijn gegaan naar het huys van Antony Voermans dat Handrik Willems en Goort Manders int huys van Anttony Voermans waren ingegaan en dat hij, Tomas Overhoff, alsdoen daar buyten wierde geslooten, versoeckende oock in huys gelaaten te worden en dat hem een pint bier voor gelt gegeven mogt worden, dat niet geschiede en dat hij op de duer geclopt hebbende als daaruyt sijn gecomen Hendrick Willems en Goort Manders als wanneer hij eenen slagh en oock tegelijck eenen steeck of snee in de knieschijff van sijn linckerbeen soodanigh dat hij, Tomas Overhoff, ter nederviel. Hij verklaarde verder dat niemand dan die twee personen present waren die hem geslagen en gestoken hadden, zonder te kunnen zeggen wie van beiden hem de slag of de steek toegebracht heeft. Indien hij komt te sterven van deze kwetsuur zal hij niemand anders dan deze twee aanwijzen die de doodslag toegebracht hebben.

Thomas Overhof is van beroep timmerman en hij heeft de doodskist gemaakt na het overlijden van pastoor Franciscus van de Cruys en heeft daar nog geld voor tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 50 verso; 17-12-1743:
Inventaris van wijlen Francis van de Cruys, Roomsch Priester, alhier, en overleden 31-01-1743. Opgemaakt door Maria van de Cruys getrouwd geweest Gevard van Doorn geassisteerd met Jan van Hoek, Arnoldus Thopoel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys als momboiren van de innocente Antoni Thopoel, wereldlijk rooms priester, Geertruy Kerstens getrouwd met Jan Sprengers, schepen, te Tongeren, Antoni Jansen van Rooy, te Leende. Zijnde allen als erfgenamen, ab intestato, van Francis van de Cruys. Schuld aan Tomas Overhoff voor het maken van de doodskist ƒ 7-10-00.

Moeder Judoca Diricks is op 12-01-1747 te Asten overleden en voor zijn tweede huwelijk moet Thomas Overhof een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 221 verso; 10-08-1748:
Staat en inventaris van Tomas Overhoff man van Ida Claus ten behoeve van Anna, Johanna en Margrieta, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Jenneke Wijnen.
Vaste goederen: een huis met den hof en een afhang aan de schuur van Jan van de Loverbosch in het Dorp, ene zijde weduwe Jan Peter Smits, andere zijde de straat.
Roerende goederen: onder andere 1 bed met toebehoren, 1 kast, 3 stoelen, 6 tinnen schotels, enige ketels, timmergereedschap ter waarde van ƒ 50,- waaronder schaafe, saage, schroef, beydels, een wind, reep en kettingen.

In het huizenquohier over de periode 1741-1751 staat het huis op naam van Thomas Overhoff. Na zijn overlijden te Asten op 27-05-1751 staat het op naam van zijn weduwe en kinderen.

Jaar Eigenaar nummer 23 Dorp Bewoners nummer 23 Dorp
1746 Tomas Overhoff Tomas Overhoff
1751 weduwe en kinderen Tomas Overhoff weduwe Tomas Overhoff
1756 weduwe en kinderen Tomas Overhoff Antoni Vos en Jan Hendriks Meulendijk

Een van de bewoners is Johannes Jansen Hendriks van de Meulendijk, geboren te Asten op 11-05-1702 als zoon van Johannes Hendrix en Wilhelmina Thomas Jacobs (zie Berken 7). Hij is op 02-11-1727 te Asten getrouwd met Catharina Frans Lammers, geboren te Asten op 06-06-1707 als dochter van Frans Lammers en Johanna Martens (zie Voormalig huis C803‎). Hieronder hun ondertrouwakte voor de schepenen van Asten:

Het gezin van Johannes Jansen Hendriks van de Meulendijk en Catharina Frans Lammers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 16-10-1728
2 Catharina Asten 06-01-1731

Deurne 05-07-1750
Johannes Hoogaers
Asten 25-01-1766
Peter Gerrit Wagemans

Asten 19-06-1798 zie Voormalig huis G609
3 Henrica Asten 21-01-1734 Ongehuwd dienstmeid bij Adriaan Wijlen
zie Voormalig huis F191
4 Johanna Maria Asten 05-11-1735 Ongehuwd Asten 27-03-1782
5 Franciscus Asten 09-08-1739 Vlierden 18-01-1761
Johanna van de Moosdijk
Asten 05-10-1802 zie Voormalig huis G655
6 Thomas Asten 06-06-1744

Johannes Jansen Hendriks van de Meulendijk huurde tot circa 1750 een ander huis in het dorp (zie Voormalig huis G517) en voor die tijd waarschijnlijk in het ouderlijk huis in de Berken (zie Berken 7), maar vanwege achterstanden in belastingen worden zijn roerende goederen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 245 verso; 24-06-1741:
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Jan Janse van Dijk en Jan Janse Timmermans, borgemeesters, Sint Jan 1738-1739, beslag op de vaste goederen van Jan Jansen van de Meulendijk tot verhaal van de restanten der reëele verponding over 1738 ƒ 9-17-08.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 125 verso; 22-10-1746:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Heycoop, collecteur van 's landsverpondingen en coninxbede, 1743, legt beslag op de vaste goederen van Jan Jansen aan de Meulendijk tot verhaal van ƒ 11-17-04.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 59 verso; 04-02-1747:
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Antoni Heycoop, collecteur der verponding, 1743, de goederen van Jan Jansen Hendriks, aan de Meulendijk, in de Steegen.

Asten Rechterlijk Archief 142; 22-04-1748:
Jan Hendriks van de Meulendijk getrouwd met Catarina Frans Lambers, Joost Jacob Kuypers getrouwd geweest Maria Frans Lambers, Catalijn Frans Lambers jonge dochter, zij is ziek, Johanna Enout, weduwe Martinus Frans Lambers en haar kinderen. Allen voor zichzelf en mede voor de vijf onmondige kinderen van Gijsbert Coninx getrouwd geweest Jenneke Frans Lambers, beiden overleden. Allen erven van wijlen Frans Lambers en NN, zijn vrouw gewoond hebbende aan Voordeldonk. Zij verkopen de gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen van hun ouders. Onder andere een paard, ƒ 7,50; een koe ƒ 12,-; een os ƒ 14,-; een koperen ketel ƒ 7,-. Opbrengst ƒ 92,-.

Asten Rechterlijk Archief 148; 09-07-1748:
Jan Hendriks van de Meulendijk getrouwd met Catarina Frans Lambers, Joost Jacob Kuypers getrouwd met Maria Frans Lambers mede voor Catalijn, meerderjarige jonge dochter van wijlen Frans Lambers, Johanna Enouts weduwe Martinus Frans Lambers voor haar kinderen, Peter Martens als momboir over de onmondige kinderen van wijlen Jenneke Frans Lambers getrouwd geweest met Gijbert Coninx. Zij verkopen de te velde staande rog en boekweyt op den Eekelhoff, op den Hoeckacker, neven de Heg, op den Ossenkamp, het Plompvelt, op de Braak, aan de Koeystraat, aan de Waterplas, op de Nieuwenkamp, in de Loverbosch, op den IJserman. Opbrengst ƒ 130,-.

Asten Rechterlijk Archief 152; 23-01-1749:
Rekening, bewijs en reliqua van Gerrit van Riet, gerechtsbode, van de geëxecuteerde goederen van Jan Jansen van de Meulendijk, in de Steege. De goederen aan de Meulendijk, zijn jarenlang door hem bewoont en bezeten geweest. Vroeger hebben ze desert gelegen. De executie is gedaan in opdracht van Antony Heycoop, collecteur van de ordinaire verponding, 1743.
Ontvangsten: de opbrengst van de goederen de dato 04-02-1747 ƒ 127-10-00.
Uitgaven: de kosten van de executie ƒ 59-16-12.
Rest: blijft voor de crediteuren ƒ 67-13-04.

Johannes Jansen Hendriks van de Meulendijk wordt nog beboet voor brandgevaarlijk gedrag:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 60; 10-09-1759:
Den drost, aanlegger contra Jan Hendriks van den Meulendijk gedaagde. Gedaagde heeft, op 3 augustus laatsleden den ashoop te digt bij de deur en aant huys gelegt. Door de schutter beboet met ƒ 1-5-0.

Zij verhuizen rond 1760 naar een ander huis in het dorp (zie Voormalig huis G611 en  Voormalig huis G682).

Eigenaar Johanna Wilhelmi Weynen is te Asten op 19-01-1755 hertrouwd met Antoni Hendrik Vos, geboren te Someren op 21-08-1717 als zoon van Henricus Johannes Vos en Anna Theunis. Voor dit huwelijk moet zij een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 135; 04-01-1755:
Jenneke Willem Weynen, weduwe Tomas Overhoff, maakt ten behoeve van Ida, haar dochter, een staat en inventaris. Zij wil in 2e huwelijk treden met Antoni Hendrik Vos.
Onroerende goederen: een deel van een huiske en aangelag in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Jan Peter Smits. Zoals Tomas Overhoff het bij versterf was aangekomen en vervolgens op haar en haar kind hetsij na regt off bij makinge hetwelk haar niet bekend is.
Roerende goederen: een kast, drie oude stoelen, twee ketels, een oude emmer, een veren bed en toebehoren, een linnen bed en toebehoren, een vuurijzer en tang, enig tin.

Bij een verkoop van dit en een ander huis aan Antoni Kemps wordt het geld verdeeld onder de kinderen van Thomas Overhoff uit zijn eerste huwelijk, zijn vrouw en kind uit het tweede huwelijk en zijn stiefschoonmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 39; 12-02-1759:
Jenneke Willem Weynen, getrouwd geweest met Tomas Overhoff waarbij een kind met name Ida. Aan dit kind komt toe 1⁄12e deel in een huiske en hof met nog een plaats waar de afhang is geweest. De overige delen komen toe aan Anna Faassen, weduwe Jan Claus, te Vlierden en aan, de twee kinderen van voornoemde Tomas Overhoff, uit zijn eerste huwelijk, met name Anna getrouwd met Willem Dillen, te Maarheese en aan Margrieta, onmondig en blind, wonende te Maarheese. Zij wordt door den Armen, alhier, onderhouden. Het huiske is provisioneel verkocht voor ƒ 112-10-0. Jenneke en haar kind komt toe ƒ 12-10-0. Het blinde kind ontvangt ƒ 37-00-00.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 165; 26-02-1759:
Willem Dillen getrouwd met Anna Overhoff, te Maarheese, Anna Faassen, weduwe Jan Claus, te Vlierden, Jenneke Weynen, weduwe Tomas Overhoff en haar onmondige kind, Ida, Magrieta, dochter Tomas Overhoff, zijnde blind geassisteerd met Willem Verhaseldonk, armmeester. Zij verkopen aan Antoni Kemps huis en hof in het Dorp 1 copse, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Jan Peter Smits, ene einde kinderen Lambert Verheyen, andere einde Symon van de Loverbosch; een plaats van een huiske enige roeden ene zijde Symon van de Loverbosch, andere zijde weduwe Jan Peter Smits, ene einde het voorschreven huis, andere zijde de straat. De verkoop wordt gedaan voor en ten behoeve van voornoemde Magrieta. Koopsom ƒ 112,-.

Anna Faas Kuypers is rond 1760 te Vlierden overleden. Antonius Hendrik Vos is op 19-02-1766 te Asten overleden en Johanna Wilhelmi Weynen is een derde maal getrouwd op 07-08-1774 te Asten met Gerardus Adrianus Hoefnagels, geboren te Asten op 08-04-1723 als zoon van Adrianus Hoefnagels en Maria Graets en weduwnaar van Elisabeth Jacobi Bos (zie Voormalig huis G493). Gerardus Adrianus Hoefnagels moet een staat en inventaris opmaken voor zijn kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 50; 22-07-1774:
Staat en inventaris opgemaakt door Gerrit Adriaan Hoefnagels getrouwd geweest met Elisabet Bos ten behoeve van Jacobus, Maria, Elisabet, Francis, Gerrit en Joost, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Jenneke Weynen getrouwd geweest met Antoni Vos geen kinderen.
Onroerende goederen: Op 31-03-1764 heeft Adriaan Hoefnagels, vader van de voornoemde Gerrit, aan hem en zijn zwager, Goort Geven, getransporteerd een huiske de kinderen naast Jan Verreyt en Jan van Riet; land 2 lopense naast Mattijs van Bussel; een huisplaats 1⁄2 lopense naast Antoni Verreyt en Willem Verberne. Zijnde voorts door dezelve overgegeven haare inboedel, haaff- en togt, in de schuur, huys en op den acker, mits deselve gedurende haar leven te moeten onderhouden en schulden betaalen off soo daarvan in gebreke mogte blijven moge deselve off langslevende alle deselve goederen mogen verkoopen en deselve geduurende haar leven lang in gebruik behouden. Waarom geen nadere off speciaaldere opgave gedaan kan worden te meer sijne vader in noot sijnde die nog kan verkoopen, dewijle genoeg bekent is dat hij met sijn vrouw, mits haare hooge jaaren en swakheyt niet in staat sijn voor haar selve de kost te winnen. En daar den voornoemde Goort Geven en Gerrit Hoefnagels, haare ouders niet konne alimenteere soo dat dagelijks te verwagten is dieselve goederen door Adriaan Hoefnagels sullen worden verkogt en daar van dan niets voor de kinderen kan komen.
Roerende goederen: twee weefgetouwen met toebehoren, twee quaade bedden, een bedsteede, een kist, een oude quaade theeketel.

Het huis is verkocht en zij verhuizen naar de toenmalige Binnenstraat (zie Burgemeester Frenckenstraat 47).

Koper Antoni Peter Kemps is geboren rond 1720 en op 07-12-1750 te Helmond getrouwd met Elisabeth Michaelis Eynhouts, geboren te Helmond op 07-07-1724 als dochter van Michaelis Janssen Eijnouts en Petronilla Marcelissen Hertoghs:

Contraxerunt matrimomium Petrus Antoni Camps et Elisabeth Eijnhouts coram testibus Philippa Poots et Helena Bees.

Huwelijkscontract van Petrus Antoni Camps en Elisabeth Eijnhouts voor getuigen Philippa Poots et Helena Bees.

03

Het gezin van Antoni Peter Kemps en Elisabeth Michaelis Eynhouts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Helmond 07-02-1751 Helmond
2 Michael Helmond 02-10-1753 Kind Asten 26-04-1758
3 Henricus Asten 10-04-1755 's-Hertogenbosch
4 Johannes Asten 22-03-1757 Vlierden 05-11-1785
Francina Conincx
Vlierden 02-06-1828
5 Helena Asten 06-03-1759 Asten
6 Michael Asten 09-03-1761 Ongehuwd Asten 11-04-1791
7 Petrus Asten 25-02-1763
8 Godefridus Asten 26-04-1765 Mierlo 01-11-1801
Henrica van Hout
Vlierden 05-04-1841
9 Maria Antonetta Asten 22-05-1767 Helmond 10-05-1801
Johannes Willem Jaspers
>1825 wever

Antoni Peter Kemps is van beroep bakker en wil als koopman gaan reizen:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 64 verso; 21-07-1758:
Paspoort voor Antoni Peter Kemps, wonende alhier, backer, wil zich begeven in andere landen daar de occasie tot sijn voordeel sig opdoet.

Antoni Peter Kemps heeft een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 266; 04-05-1774:
Antoni Kemps is schuldig aan Hendrik van Reyt, in de Steegen ƒ 86,- à 3¼%.

In het huizenquohier van Asten over de periode 1761-1781 staat het huis op naam van Antoni Kemps:

Jaar Eigenaar nummer 23 Dorp Bewoners nummer 23 Dorp
1761 Antoni Kemps Antoni Kemps
1766 Antoni Kemps Antoni Kemps
1771 Antoni Kemps Antoni Kemps
1776 Antoni Kemps Antoni Kemps
1781 weduwe en kinderen Antoni Kemps weduwe en kinderen Antoni Kemps

Antoni Peter Kemps is op 26-09-1776 te Asten overleden en Elisabeth Michaelis Eynhouts heeft nog een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 29 verso; 12-10-1778:
Gerrit Welten, te Vlierden, aanlegger contra weduwe Antoni Kemps, gedaagde. De weduwe is nog ƒ 4,- schuldig wegens geleend geld sinds juli laatstleden.

Elisabeth Michaelis Eynhouts is op 15-01-1796 te Asten overleden en de kinderen verkopen het huis aan Martinus Koolen:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 96; 26-02-1796:
Jan Kemps, wonende te Vlierden, Goort Kemps, wonende te Mierlo, Hendrikus Kemps, wonende te 's Hertogenbosch, Petronella Kemps, wonende te Helmond, Helena Kemps, Maria Kemps, wonende te Helmond. Zij verkopen aan Martinus Koolen. Een huis en hof met een hoekje van de schuur ¼ lopense, ene zijde Martinus van Hoek en Jan Smits, andere zijde Jacobus Hoefnagels, andere einde Marcelis van Bussel. Koopsom ƒ 165,-.

Martinus Joannis Koolen is geboren te Asten op 12-01-1756 als zoon van Jan Michiel Coolen en Antonia Jansen Grimmen (zie Voormalig huis G525). Hij is op 04-01-1778 te Asten getrouwd met Maria Johannes Verberne, geboren te Someren op 05-04-1742 als dochter van Johannes Jansen Verberne en Anna Franciscus Cranenbroeck. Na haar kinderloos overlijden te Asten op 27-03-1792 is Martinus Joannis Koolen op 11-11-1792 te Asten hertrouwd met Petronella Joannis Verbeek, geboren te Lierop op 10-05-1761 als dochter van Johannes Verbeeck en Johanna Maria Willems:

04

Het gezin van Martinus Joannis Koolen en Petronella Joannis Verbeek

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 05-10-1793 Lierop 04-05-1817
Anna Maria Maas
Lierop 21-05-1847
2 Johanna Maria Asten 09-03-1795 Kind Asten 15-03-1795
3 Antonia Asten 07-07-1797 Kind Asten 29-08-1798
4 Kind Asten 12-11-1799 Kind Asten 12-11-1799
5 Antonius Asten 21-03-1801 >1813
6 Petrus Asten 21-06-1804 Lierop 03-02-1837
Johanna van Geldrop
Lierop 26-09-1877

Martinus Joannis Koolen huurde daarvoor een huis aan de huidige Prins Bernhardstraat (zie Voormalig huis G491) en heeft vanwege de aankoop van het huis een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 97; 26-02-1796:
Martinus Coolen is schuldig aan Jan van Grootel, te Mierlo ƒ 125,- à 4%.

Een aantal mensen, waaronder Martinus Joannis Koolen, worden bedreigd door Jacobus Leys:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 218 verso; 07-12-1798:
Verklaring van Jan Saasen, Jacobus van de Goor, Jan Dirk Wilbers en Philips van Bussel, Martinus Koolen en Gerrit Verberne.
Jan Saasen, Jacobus van de Goor, Jan Dirk Wilbers en Philips van Bussel hebben gehoord dat Jacob Leys, op 2 december laatstleden, in bewoordinge heeft gezegd den drossaard Antony Loomans dood te schieten.
Martinus Koolen verklaart dat Jacobus Leys, te paard zittende, hem, op de kerkhof staande, met een blood mes gedreigd heeft, zeggende: "Wat let mij, dat ik het mes niet in Uw ziel werp".
Gerrit Verberne is op dezelfde wijze bedreigd als Martinus Koolen.

Martinus Joannis Koolen moet de wacht lopen, maar is dronken:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 128; 22-04-1802:
Jan Marcelis Verrijt, 16½ jaar en Andries Gieren, 17 jaar, wonende te Asten en ter goeder naam en faam. Zij verklaren ter requisitie van het Officie, dat zij, comparanten, op 29 maart laatstleden, 's avonds voor 10 uur, gegaan zijn naar Marten Kolen, ook hier wonende, teneinde hem aan te roepen om met hen op de wagt te gaan. Dat zij, comparanten, ten huize van Kolen gekomen zijnde, bevonden, dat deze dronken was en heeft hij, Colen, als toen van zijn vrouw een mes gevraagd, hetwelk hem door de vrouw ook gegeven is, waarop Kolen tegen hen, comparanten, gezegd heeft, met het blood mes in de hand: "Er uyt", waarop zij, comparanten, toen uit het huis zijn gaan lopen. Dat zij, comparanten, en ook Marten Kolen in het wachthuis gekomen zijn en de drost, tussen 11 à 12 uur, de wacht is komen visiteren en toen bevonden heeft dat Marten Kolen wiens tour het was om rond te gaan nog in het wachthuis was en hem een en andermaal gezegd hebbende dat het zijn tour was, dat hij moest gaan. Doch niet anders doende dan vloeken en raasen dat hij, drost, eindelijk Marten Kolen in de boeten slaande en dat zijn tour niet ging. En waarop Marten Colen opspringende, met een riek in de hand dreigenderwijze tegen de drost opstond welke hem echter, onder zijn riek springende, den blanken deenen op de borst sette. Zij bevestigen een en ander onder eede, afgelegd in handen van de drossard, Theodorus Sengers.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Martinus Koolen en wordt het ook mede door hem bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 23 Dorp Bewoners nummer 23 Dorp
1798 Marten Koolen Marten Koolen en Jennemie Houbraken
1803 Marten Koolen Marten Koolen en Jan van Kessel

De latere bewoner Jan van Kessel is elders beschreven (zie Voormalig huis B68) en hij verhuist uiteindelijk naar Mierlo.

Martinus Joannis Koolen is op 18-08-1804 te Asten overleden en dit wordt ook gemeld bij de verpondingen van 1810, evenals een klein stukje historie:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 183 verso:
Petronella Verbeek en kinderen.
Weduwe Martinus Kolen bij transport 26-02-1796.
Hendrikus, Petronella, Helena, Maria, Goort en Jan kinderen bij versterf 1796 van.
Weduwe Antoni Kemps.
Nummer 23 huijs en hof.

Petronella Joannis Verbeek is te Asten op 04-12-1813 overleden. In het notarieel archief staat dat voogden over de kinderen het huis verkopen aan Johannes Kuijpers:

Notarieel Archief Asten 36-89 en 91; 22-12-1813:
Jan Verbeek, wonende te Lierop als voogd van Antonij 12 jaar, Pieter 9 jaar, kinderen van Martin Coolen en Petronella Verbeek, verkopen een huis, hof met een hoekje neven de schuur, ene zijde Marcel van Bussel, andere zijde Jacob Hoefnagels. Verkocht aan Jan Kuijpers, voor ƒ 139,50.

Johannes Mathijs Kuijpers is geboren te Asten op 27-11-1766 als zoon van Mathias Goort Cuypers en Johanna Francis Loomans (zie Voormalig huis E127). Hij is op 29-01-1797 te Asten getrouwd met Petronella Philipsen van Heugten, geboren te Asten op 06-07-1766 als dochter van Philippus Jelis van Heugten en Anna Jansse van Bussel:

05

Het gezin van Johannes Mathijs Kuijpers en Petronella Philipsen van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 06-03-1798
2 Anna Maria Asten 22-03-1800 Someren 22-11-1831
Antonius Meeuws
Asten 22-11-1864
3 Johanna Maria Asten 30-12-1802 Asten 11-02-1844
Joannes Martens
Asten 08-03-1874 zie Achterbos 6
4 Johanna Asten 11-02-1806 Asten 02-05-1833
Petrus van Diepen
Meijel 24-03-1869
5 Mechtildis Asten 16-08-1809 Ongehuwd Asten 17-03-1868 zie Achterbos 6
6 Helena Asten 18-03-1812 Kind Asten 20-07-1828

Petronella Philipsen van Heugten is op 12-05-1821 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan twee huisjes op naam van Johannes Kuijpers:

Kadaster 1811-1832; G567:
Huis en erf, groot 00 roede 69 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Jan Kuijpers.

Kadaster 1811-1832; G568:
Huis en erf, groot 00 roede 96 el het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Jan Kuijpers.

06

07

In 1835 is een huis volledig afgebrand en het andere huis gedeeltelijk, waarna de huizen zijn afgebroken. Johannes Mathijs Kuijpers is op 01-03-1839 te Asten overleden.

Rond 1849 is er in opdracht van Christina Nuij, geboren te Appingedam op 03-11-1805 als dochter van Johannes Petrus Nuij en Johanna Honings, een nieuw huis gebouwd met kadasternummer G877. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont zij samen met haar nicht Geertruij Bolemeij, geboren te Vught op 22-08-1832 als dochter van Jacobus Bolemeij en Geertruda Nuij, in het huis met huizingnummer A137:

08

Geertruij Bolemeij is op 22-06-1864 te 's-Hertogenbosch overleden en Christina Nuij verhuist in 1865 naar A144a en is op 15-05-1870 te Asten overleden. Het huis met dan kadasternummer G1221 en later G1246 is gekocht door Franciscus Josephus Sauvé, geboren te Asten op 09-02-1789 als zoon van Godefridus Joannis Sauvé en Petronella Joannis Jansen. Hij komt in 1865 vanuit Maarheeze, waar hij bijna 40 jaar pastoor is geweest.

Hij woont samen met zijn zus Lucia Sauvé, geboren te Asten op 15-11-1790, in het huis. Zij is sinds 01-07-1861 weduwe van Michiel Jacobus Aertnijs, geboren te Tessenderloo (B) op 19-07-1773 als zoon van Dominicus Aertnijs en Theresia Janssens, met wie zij op 22-01-1820 te Asten getrouwd was. Ook dienstmeid Wilhelmina van het Hoff, geboren te Heeze op 11-11-1811 als dochter van Jan van het Hoff en Annemie van den Paal, woont bij hun in.

Bij het gouden huwelijk van hun zus Anna Catharina Sauvé, worden zij nog genoemd, zoals beschreven in de Noord-Brabanter van 09-08-1860:

09

Lucia Sauvé is op 27-06-1869 te Asten overleden en in dagblad de Tijd van 05-07-1869 staat nog haar rouwadvertentie opgemaakt door haar zoon Dominicus Josephus Aertnijs met rechts daarvan een portretschilderij van Lucia Sauvé:

10 11

Franciscus Josephus Sauvé woont ook in de periode 1869-1879 in het huis met huizingnummer A204:

12

Franciscus Josephus Sauvé is op 24-01-1873 te Asten overleden en Wilhelmina van het Hoff is te Asten op 23-07-1873 overleden. Hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Lucia Sauvé en Franciscus Josephus Sauvé:

13 14

In dagblad De Tijd van 28-01-1873 zetten de kinderen van Lucia Sauvé nog een overlijdensbericht voor hun oom Franciscus Josephus Sauvé met rechts daarvan een foto van de oude kerk van Maarheeze:

15 16

Het huis is verkocht aan Gerardus Winandus Cuppens, geboren te Meijel op 13-08-1839 als zoon van Peter Jan Cuppens en Catharina Verstraelen. Hij is als molenaar op 16-11-1868 te Asten getrouwd met Johanna Maria Kerkers, geboren te Asten op 24-10-1845 als dochter van Gerardus Kerkers en Wilhelmina Berkvens (zie Voormalig huis E836). Gerardus Winandus Cuppens is eigenaar van de molen op de grens van Asten en de Wolfsberg  (zie Emmastraat 90 en 92).

Johanna Maria Kerkers is op 05-02-1877 te Asten overleden en als dienstmeid wordt aangesteld Maria Verheijen, geboren te Asten op 30-04-1831 als dochter van Dirk Verheijen en Petronella Peters (zie Oostappensedijk 54). Gerardus Winandus Cuppens woont ook over de periode 1879-1890, dienstmeid Maria Verheijen verhuist in 1886 naar A129 (zie Burgemeester Frenckenstraat 6), en in de periode 1890-1900 in het huis met kadasternummer G1522 en respectievelijk huizingnummer A206 en A216:

17

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 03-05-1897 wordt Gerardus Winandus Cuppens lid van de Rooms Katholieke kiesvereniging en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-04-1900 verkoopt hij hout uit zijn bos aan de Polderweg:

18 19

Aan het einde van de periode komt het huis bij een erfdeling in handen van schoonzoon Gerardus de Vries, geboren te Someren op 23-07-1866 als zoon van Cornelis de Vries en Josina van Duijnhoven. Hij is als timmerman / aannemer op 01-05-1894 te Asten getrouwd met Wilhelmina Cuppens, geboren te Asten op 04-09-1869 als dochter van Gerardus Winandus Cuppens en Johanna Maria Kerkers. Gerardus Winandus Cuppens verhuist aan het einde van de periode naar zijn zoon Petrus Johannes Andreas Cuppens in huizingnummer A209 (zie Voormalig huis G783).

Het huis wordt verhuurd en de nieuwe bewoner is Aloijsius Norbertus Mutsaers, geboren te Tilburg op 12-10-1853 als zoon van Johannes Cornelis Mutsaers en Johanna Wilhelmina van Bebber. Hij is als boekhouder rond 1881 getrouwd met Catharina Johanna Francisca Rifflart, geboren te Antwerpen (B) op 28-06-1854 als dochter van Fernand Joseph Rifflart en Jeanne Catharina Lammers. Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A229:

20

Aloijsius Mutsaers is op 07-12-1903 te Asten overleden en Catharina Johanna Francisca Rifflart verhuist in februari 1904 naar België. In het huis komt wonen Peter Slaats, geboren op 11-09-1856 te Asten als zoon van Joannes Slaats en Maria van Bree. Hij is als gemeentesecretaris op 23-05-1900 te Nuenen getrouwd met Petronella de Louw, geboren te Nuenen op 11-01-1866 als dochter van Johannes de Louw en Margareta Coolen.

De krant de Zuid-Willemsvaart van 23-07-1902 meldt dat tijdens een raadsvergadering in Asten de nieuwe gemeentesecretaris wordt gekozen. Uit een lijst van 21 sollicitanten worden er twee geselecteerd. Ondanks verzet van raadslid Bluijssen wordt Peter Slaats gekozen, voornamelijk omdat hij uit Asten komt:

21

Hieronder een foto van de Julianastraat met rechtsvoor het huis met daarachter de hoefsmederij van Nard Hoefnagels:

22

Uit hoofde van zijn ambt als gemeentesecretaris was Peter Slaats al voorzitter van de onderlinge Astense brandassurantie en in de Arnhemsche courant van 09-11-1907 valt te lezen dat Peter Slaats benoemd is tot voorzitter van de ongevallenverzekering:

23

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-11-1909 handelt Peter Slaats ook in loten en polissen voor een loterij:

24

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-05-1910 wordt gemeentesecretaris Peter Slaats beschuldigd van diefstal:

25

De zaak komt voor bij de rechtbank van Roermond, alwaar verslag gedaan wordt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-10-1910 en uitgebreid verslag in diezelfde krant van 08-10-1910 met rechtsonder de veroordeling tot 1 jaar gevangenisstraf in diezelfde krant van 19-10-1910:

26

27

In het gevangenisregister van de gevangenis van 's Hertogenbosch wordt op 22-10-1910 Peter Slaats als delinquent genoemd, maar wordt hij op 23-11-1910 nog in vrijheid gesteld vanwege zijn hoger beroep:

28

In 1914 vindt er nog een geheime zitting plaats in de 'Zaak Slaats', maar het is niet duidelijk wat de uitspraak in hoger beroep is geworden.

Ook in de periode 1910-1920 woont Peter Slaats met zijn gezin in het huis met huizingnummer A251:

29

Peter Slaats verhuist in 1911 naar A324 en is op 24-02-1919 te Asten overleden. De nieuwe bewoner is Hendrikus Vijgenboom, geboren te Gemert op 06-07-1841 als zoon van Martinus Vijgenboom en Adriana Evers. Hij is op 24-01-1876 te Mierlo getrouwd met Johanna Maria van Eijk, geboren te Lierop op 12-03-1845 als dochter van Martinus van Eijk en Catharina van Diepen. Hendrikus Vijgenboom is op 25-01-1915 te Asten overleden en Johanna Maria van Eijk verhuist in juni 1916 met haar kinderen naar Maashees. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-06-1916 verkoopt Johanna Maria van Eijk als weduwe van Hendrikus Vijgenboom haar onroerende goederen:

30

Het huis is in 1915 verkocht aan Maria van Bussel, geboren te Asten op 23-12-1831 als dochter van Francis Marcellis van Bussel en Johanna Bertens Zij is sinds 10-05-1869 weduwe van leerlooier Wilhelmus Hoefnagels, geboren te Asten op 01-03-1832 als zoon van Leonardus Hoefnagels en Lucia Driessen, met wie zij te Asten op 01-05-1865 getrouwd was.

De nieuwe huurder van het huis is Leonardus Verdonschot, geboren te Asten op 28-10-1876 als zoon van Hubertus Verdonschot en Antonia van Gog. Hij is als postbode op 07-09-1913 te Woensel getrouwd met Theodora Huberta van Hoppe, geboren te Woensel op 28-10-1883 als dochter van Hendricus van Hoppe en Anna Meeuwis. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A251:

31

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27-08-1903 de aanstelling van Leonardus Verdonschot als postbode en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-07-1908 zijn overplaatsing naar Asten dorp:

32 33

Ook over de periode 1920-1930 wonen Leonardus Verdonschot en Theodora Huberta van Hoppe met hun gezin in het huis met dan huizingnummer A288:

34

Zij verhuizen rond 1924 naar A385b (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 24) en in het huis komt wonen Thomas Johannes (Jan) Waals, geboren op 07-06-1897 te Veghel als zoon van Gerardus Waals en Catharina Werts. Hij is als timmerman op 02-02-1921 te Ginneken getrouwd met Antonia (Toos) Jansen, geboren te Ginneken op 19-01-1898 als dochter van Johannes Jansen en Petronella Mathijssen.In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A288:

34a

Zij verhuizen in 1929 naar A287a (zie Julianastraat 17) en de nieuwe bewoner is Matheus Smits, geboren te Asten op 17-02-1900 als zoon van Petrus Augustinus Smits en Arnoldina Broens (zie Voormalig huis G1120). Hij is als kleermaker op 15-05-1929 te Asten getrouwd met Johanna Maria Meulendijks, geboren te Sankt Thönis (D) op 28-01-1904 als dochter van Antonie Meulendijks en Johanna Maria Hoefnagels (zie Voormalig huis G847). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A288, ook bekend staand als Julianastraat 7:

35

Ook in de periode 1930-1938 woont Matheus Smits met zijn gezin in het huis aan de Julianastraat 7:

36

Zij verhuizen rond 1936 van de periode naar Lindestraat 4. Bij een scheiding en deling komt het huis toe aan Leonardus Marcellus (Nard) Hoefnagels, geboren te Asten op 20-04-1866 als zoon van Wilhelmus Hoefnagels en eerder genoemde Maria van Bussel. Hij als smid op 15-07-1898 te Asten gehuwd met Catharina Johanna Maria (Toos) Knaapen, geboren te Asten op 07-06-1872 als dochter van Jacobus Petrus Knaapen en Godefrida Catharina Maas. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Kleine Marktstraat 13 (zie Kleine Marktstraat 13) in het huis aan de Julianastraat 7 wonen:

37

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-10-1938 de verhuizing van de garage van zoon Frans Hoefnagels naar de Wilhelminastraat 21B en zijn woonadres naar Julianastraat 7:

38

Hieronder een foto van het gezin van Nard en Toos rond 1935 met op de achterste rij van links naar rechts Frans (1908-1977), Guus (1913-1978) en Toos (1902-1990); op de middelste rij Maria Knaapen (1882-1954), jongere zus van Toos Knaapen en getrouwd met Alphons Joordens, Joseph (1915-1993), Theiu (1911-) en Willem (1899-1976); op de voorste rij Manuel (1909-1944), moeder Toos Hoefnagels-Knaapen (1872-1952), Sjaak (1904-1936) en vader Nard Hoefnagels (1866-1954):

39

In het Peelbelang van 31-03-1945 staat zoon Josephus als distributeur van radio's genoemd:

40

In de Helmondsche courant van 10-06-1948 (onder) en van 19-07-1948 (rechts) wordt de gouden bruiloft van Leonardus Marcellus (Nard) Hoefnagels en Catharina Johanna Maria (Toos) Knaapen genoemd.

 

 

 

 

Hieronder twee foto's bij het 50-jarige huwelijk van Nard Hoefnagels en Toos Knapen in 1948:

41 42

Catharina Johanna Maria (Toos) Knaapen is op 22-10-1952 te Asten overleden en Leonardus Marcellus (Nard) Hoefnagels is te Asten op 27-12-1954 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

43 44

Hieronder een streetview van het huis verscholen achter de lindenbomen aan de Julianastraat 9:

45

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1704 Johannes Peeters Claus Asten 30-06-1679 Johannes Peeters Claus Asten 30-06-1679
Dorp huis 23
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Peeter Claus Asten 30-06-1679 Tomas Overhoff Asten 07-11-1705
1741 weduwe Jan Peter Claus Vlierden ±1700 Tomas Overhoff Asten 07-11-1705
1746 Tomas Overhoff Asten 07-11-1705 Tomas Overhoff Asten 07-11-1705
1751 weduwe en kinderen Tomas Overhoff Someren 18-01-1716 weduwe Tomas Overhoff Someren 18-01-1716
1756 weduwe en kinderen Tomas Overhoff Someren 18-01-1716 Antoni Vos en Jan Hendriks Meulendijk Someren 21-08-1717
1761 Antoni Kemps Helmond ±1720 Antoni Kemps Helmond ±1720
1766 Antoni Kemps Helmond ±1720 Antoni Kemps Helmond ±1720
1771 Antoni Kemps Helmond ±1720 Antoni Kemps Helmond ±1720
1776 Antoni Kemps Helmond ±1720 Antoni Kemps Helmond ±1720
1781 weduwe en kinderen Antoni Kemps Helmond 07-07-1724 weduwe en kinderen Antoni Kemps Helmond 07-07-1724
1798 Marten Koolen Asten 12-01-1756 Marten Koolen en Jennemie Houbraken Asten 12-01-1756
1803 Marten Koolen Asten 12-01-1756 Marten Koolen en Jan van Kessel Asten 12-01-1756
Kadasternummer G568
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G568 1832 Johannes Kuijpers Asten 27-11-1766
Julianastraat 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1804 Martinus Koolen Asten 01-09-1749 Petronella Verbeek Lierop 10-05-1761 18-08-1804
1804-1813 Petronella Verbeek Lierop 10-05-1761 weduwe Koolen 04-12-1813
1813-1821 Johannes Kuijpers Asten 27-11-1766 Petronella v Heugten Asten 06-07-1767 12-05-1821
1821-1835 Johannes Kuijpers Asten 27-11-1766 met kinderen huis afgebrand
1835-1849 in 1849 opnieuw een huis gebouwd
1849-1859 Christina Nuij Appingedam 03-11805 met familie
A137 1859-1865 Christina Nuij Appingedam 03-11805 met familie naar A144a
A137 1865-1869 Lucia Sauve Asten 15-11-1790 met Franciscus Sauve 27-06-1869
A204 1869-1873 Franciscus Sauve Asten 09-02-1789 24-01-1873
A204 1873-1879 Gerardus Cuppens Meijel 13-08-1839 Johanna Maria Kerkers Asten 24-10-1845 05-02-1877
A206 1879-1890 Gerardus Cuppens Meijel 13-08-1839 met kinderen
A216 1890-1900 Gerardus Cuppens Meijel 13-08-1839 met kinderen naar A209
A229 1900-1904 Aloijsius Mutsaerts Tilburg 12-10-1853 Catharina Rifflart Antwerpen 28-06-1854 07-12-1903
A229 1904-1910 Peter Slaats Asten 11-09-1856 Petronella de Louw Nuenen 11-01-1866
A251 1910-1911 Peter Slaats Asten 11-09-1856 Petronella de Louw Nuenen 11-01-1866 naar A324
A251 1911-1915 Hendrik Vijgenboom Gemert 06-07-1841 Johanna Maria van Eijk Lierop 12-03-1845 25-01-1915
A251 1915-1920 Leonard Verdonschot Asten 28-10-1876 Theodora van Hoppe Woensel 28-10-1883
A288 1920-1924 Leonard Verdonschot Asten 28-10-1876 Theodora van Hoppe Woensel 28-10-1883 naar A385b
A288 1924-1929 Thomas Johannes Waals Veghel 07-06-1897 Antonia Jansen Ginneken 19-01-1898 naar A287a
A288 1929-1930 Matheus Smits Asten 17-02-1900 Johanna Meulendijks Sankt Thonis (D) 28-01-1904
7 1930-1936 Matheus Smits Asten 17-02-1900 Johanna Meulendijks Sankt Thonis (D) 28-01-1904 Lindestraat 4
7 1936-1938 Leonard Hoefnagels Asten 20-04-1866 Catharina Knaapen Asten 07-06-1872

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 9 april 2024, 10:50:37

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen