logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G547

Dit huis wordt vanaf 1691 bewoond door Jacob Mattijssen de Kuijper, geboren te Asten in augustus 1663 als zoon van Mathys Antonis Laurensen (alias de Cuyper) en Jenneke Hendrick Jacobs. Hij is op 09-07-1691 te Asten getrouwd met Antonia Jansen Joosten, geboren rond 1665:

Conjuncti sunt matrimonio Jacobus Thijssen et Antonia Joosten; testes Lambertus Dielis et Antonia Lucas.

In huwelijkse echt gebonden Jacobus Thijssen en Antonia Joosten; getuigen Lambertus Dielis en Antonia Lucas.

01

Het gezin van Jacob Mattijssen de Kuijper en Antonia Jansen Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 24-09-1691 Ongehuwd Asten 16-11-1727
2 Mathias Asten 17-05-1694 Asten 21-11-1723
Joanna Jacobs
Asten 26-10-1757 zie Jan van Havenstraat 21
3 Elisabetha Asten 28-09-1696 Ongehuwd Asten 17-02-1747
4 Francisca Asten 25-10-1700 Kind Asten ±1700
5 Antonius Asten 12-11-1703 Asten 29-04-1731
Angela Peter Baltis
Asten 12-08-1775 zie Voormalig huis F319
en Emmastraat 6
6 Bernardus Asten 20-06-1706 ±1732
NN
<1775 België
7 Judocus Asten 07-04-1709 Asten 18-01-1733
Maria Fransen Lambers
Asten 05-05-1748
Maria Jansen van de Leensel
>1776

Onderstaande archiefstukken maken duidelijk wie de ouders zijn van Jacob Mattijssen de Kuijper:

Asten Rechterlijk Archief 78 fol. 44 07-02-1656
Mathijs Anthonis Vreynsen getrouwd met Jenneken, dochter Hendrick Jacobs verkoopt aan Joost Philips Stouten groes / hooiwas achter Braessel gemeynlijck genaempt de Voorhoye 2½ lopense.

Asten Rechterlijk Archief 79 fol. 55vo 18-04-1667
Mathijs Anthonis Wreynssen verkoopt aan Jan Aert Vogels land int Root ½ lopense. Koopsom ƒ 40,-.

Asten Rechterlijk Archief 79 fol. 103 18-03-1669
Mathijs Anthonissen de Cuyper verkoopt aan Jan Aert Vogels land aen de Kerck tusschen de Weegen. Koopsom ƒ 49,-.

Uit onderstaand archiefstuk blijkt dat Jacob Mattijssen de Kuijper net als zijn vader van beroep kuiper was:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 28; 10-04-1698:
Jacob Mathijsen de Cuyper, 32 jaar, verklaart ter instantie van Wouter Hoefnagel dat, wanneer zijn vrouw in september 1696 in de craem lagh hij bier, met de kan heeft laten halen ten huize van Peeter Canters, herbergier. Zonder dat hij, attestant, in zijn huis ooit bier in tonnen of vaten heeft gehad. Hij heeft ook nooit enig bier ten huize van Hendrick van den Bleeck of zijn collecteur aangebracht. Over het halen van het voorschreven bier met de kan heeft Hendrick van den Bleeck voor accijns ingehouden 3 gulden 16 stuiver welke som hij, attestant, tegoed had van Hendrick van den Bleeck terzake van arbeidsloon wegens het maken van een waskuip en ses reepen om een ton te binden. Om dit arbeidsloon heeft hij Hendrick van den Bleeck verscheidene reysen aangemaant waarop deze heeft gezegd: "Ick will Uw dat niet betaelen, ick sal U wel anders hebben. Ghij sijt aen mij vervallen in een pene van 600 gulden". Hij, attestant, heeft tot nu toe niets van zijn arbeidsloon ontvangen.

Jacob Mattijssen de Kuijper koopt de andere helft van het huis op:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 25; 14-10-1714:
Jan Peeters op de Leensel verkoopt aan Jacob Mattijssen de helft van huis en hof in het Dorp 1½ copse. Zoals hem aangekomen is van wijlen zijn ouders, ene zijde Jurris Alons, andere zijde Jan Wollifs en anderen, ene einde Jacob Matijssen. Belast met 9½ duit per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 25,-.

Jacob Mattijssen de Kuijper is op 08-11-1727 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en 1754 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 zijn zijn kinderen eigenaar van het huis en zij verhuren het aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 183 verso:
De kinderen Jacob Matteijssen.
Huijs, hoff en aangelagh 2 copse.

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 223:
Kinderen Jacob Mattijssen.
Nummer 21 huis.

Jaar Eigenaar nummer 21 Dorp Bewoners nummer 21 Dorp
1736 erfgenamen Jacob de Kuijper Jan Andries Smits
1741 kinderen Jacob Matijssen Jan Andriesse Smits
1746 kinderen Jacob Matijssen Maria Kerkhoff
1751 kinderen Jacob Mattijssen Jan Hoefnagels

Zoon Judocus Jacob Cuijpers, geboren te Asten op 07-04-1709 is op 18-01-1733 te Asten getrouwd met Maria Fransen Lambers, geboren te Asten op 03-02-1709 als dochter van Franciscus Lamberts en Johanna Martens (zie Voormalig huis C803). Na haar overlijden te Asten op 10-10-1747 is Judocus Jacob Cuijpers te Asten op 05-05-1748 hertrouwd met Maria Jansen van de Leensel, geboren te Asten op 17-07-1710 als dochter van Johannes Jansen en Maria Dircks van Heugten en weduwe van Francis Hoebergen.

02

De gezinnen van Judocus Jacob Cuijpers met Maria Fransen Lambers en met Maria Jansen van de Leensel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 17-06-1738 Kind Asten 12-10-1747
2 Cornelia Asten 21-03-1742 >1768
3 Johannes Asten 11-04-1746 Kind Asten 05-11-1753
4 Franciscus* Asten 20-01-1751 Maarheeze 06-02-1785
Johanna Nicolai Simonis
Asten 02-11-1815 zie Hemel 2
5 Antonius* Asten 01-03-1756

* kinderen uit het tweede huwelijk

Judocus Jacob Cuijpers was van beroep voerman en heeft hier wat vracht verloren:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 16; 21-12-1733:
Mathijs Windels, te Roermondt, zegt dat zijn minderjarige zoon, omtrent Sint Bartholomeus laatstleden, te 's Hertogenbosch, in het Hoefeyser, op de kar van Joost Jacob Cuypers, inwoner van Asten, heeft opgeladen een reyssack met goederen om te Roermondt af te leveren voor de som van 4 schellingen. Deze zijn hem ook, te Roermond, voldaan. Er ontbrak echter een keursleif aan de goederen waarde ƒ 5,-. Tot nu toe hebben ze dit, ondanks minnelijke verzoeken, niet kunnen bekomen. Joost Jacob Kuypers zegt dat hij te Roermond de volle vracht heeft genoten, ook dat hij de sack op zijn kar heeft gehad en dat deze te Asten op zijn kar is blijven liggen, mede omdat de zoon van Windels hem niet van de kar wilde nemen. De volgende morgen bleek de sack geopend te zijn en het leif daaruit verdwenen. Verder had hij van andere voerlui, die hij op zijn kar had, gehoord dat in de sack een keursleif was en dat dit 3 gulden 5 stuiver gekost had. Schepenen hebben een poging tot bemiddeling gedaan die echter door Joost Jacob Kuypers is afgewezen. Hem wordt nu opgelegd een keurslijf te leveren ofwel 3 gulden 5 stuiver te betalen alsmede de kosten van het recht. Mocht hij binnen driemaal 24 uur na deze insinuatie een en ander niet voldaan hebben dan wordt hem opgelegd of een keurslijf te leveren of ƒ 5,- te betalen.

Judocus Jacob Cuijpers woont in eerste instantie op de Hemel, maar heeft daar een achterstand in de betalingen en wordt daarvoor beboet:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-07-1739:
Frans van Weert, grootvader en momboir van de kinderen Tijs Timmermans getrouwd geweest met wijlen zijn dochter, geeft te kennen, dat Joost Jacob Kuypers in huur heeft gehad een huis met groes en land in den Hemel. Huurprijs ƒ 6,- en 11 vat rogge per jaar. Huurder is nog schuldig ƒ 6-10-8 en 23 vat rogge evenals vele lands- en dorpslasten. Hij verzoekt de goederen in arrest te mogen laten nemen.
Marge: De huurder moet binnen vier dagen reageren, anders wordt toestemming gegeven om de schaar in arrest te nemen.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 131; 15-07-1739:
Gerrit van Riet, vorster, namens Frans van Weert, als grootvader van de onmondige kinderen van Tijs Timmermans, legt beslag op alle te velde staande gewassen van rogge en boekweit, staande op de erve van voornoemde kinderen en door Joost Kuypers bewoont zijnde. Om daaraan te verhalen de verschuldigde en achterstallige huurgelden en de onbetaalde 's lands- en dorpslasten.

Nog een achterstallige betaling van Judocus Jacob Cuijpers

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 170; 20-12-1745:
Den drost heeft nog te vorderen, wegens niet betalen van gekochte goederen op de koopdagen, van:
Martinus Jan Paulus ƒ 6-17-10; Antoni de Kuyper ƒ 0-15-00; Joost Coopmans ƒ 0-06-00; Joost Jacob Kuypers ƒ 1-02-00.

Bij het overlijden van zijn schoonouders na het overlijden van zijn eerste vrouw, worden goederen verkocht om de schuldenlasten te kunnen vereffenen:

Asten Rechterlijk Archief 142; 22-04-1748:
Jan Hendriks van de Meulendijk getrouwd met Catarina Frans Lambers, Joost Jacob Kuypers getrouwd geweest met Maria Frans Lambers, Catalijn Frans Lambers jonge dochter, zij is ziek en Johanna Enout, weduwe Martinus Frans Lambers en haar kinderen. Allen voor zichzelf en mede voor de vijf onmondige kinderen van Gijsbert Coninx getrouwd geweest met Jenneke Frans Lambers, beiden overleden. Allen erven van wijlen Frans Lambers en Jenneke Martens zijn vrouw, gewoond hebbende aan Voordeldonk. Zij verkopen de gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen van hun ouders onder andere een paard, ƒ 7,50; een koe ƒ 12,-; een os ƒ 14,-; een koperen ketel ƒ 7,-. Opbrengst: ƒ 92,-.
Zij verkopen de te velde staande rog en boekweyt onder andere op den Eekelhoff; op den Hoeckacker; neven de Heg; op den Ossenkamp; het Plompvelt; op de Braak; aan de Koeystraat; aan de Waterplas; op de Nieuwenkamp; in de Loverbosch en op den IJserman. Opbrengst: ƒ 130,-

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 301; 21-10-1748:
Gezien het request van Peter Martens en Lambert Cornelis momboiren over de onmondige kinderen van wijlen Jenneke Frans Lambers getrouwd geweest met Gijsbert Coninx en Joost Jacob Kuypers als vader van zijn drie onmondige kinderen van hem en wijlen zijn vrouw, Maria Frans Lambers, alsmede Johanna Enouts weduwe Martinus Frans Lambers als moeder van haar kinderen. Allen kindskinderen en voor 3⁄5e deel erfgenaam van wijlen Frans Lambers en Jenneke Martens. Dat de voornoemde erfgenamen de roerende goederen en de oogst ten velde reeds verkocht hebben, doch dat daarmee de schulden op de boedel bij lange na niet betaald kunnen worden. De erflaters hebben ook nagelaten een huis, schuur, schop, land en groes aan Voordeldonk. Belast met een rente aan den Armen. Niemand van de erfgenamen kan de goederen gadeslaan of beheren. Zij vragen om de goederen publiek te mogen verkopen. Naschrift: Fiat van het College.

Voor zijn tweede huwelijk moeten Judocus Jacob Cuijpers en zijn aanstaande vrouw een inventaris opstellen voor hun nog in leven zijnde kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 204 verso; 25-04-1748:
Inventaris van Joost Jacob Kuypers getrouwd geweest met Maria Frans Lambers ten behoeve van zijn kinderen, Cornelia en Jan. Hij wil hertrouwen met Maria Jansen van de Leensel getrouwd geweest met Francis Hoebergen, welke een inventaris maakt ten behoeve van haar kinderen, Jan Maria en Josyna. Joost bezit een kist, twee stoelen, een veere bed, een deken, twee lakens, enige potten en pannen, een hoge blockkar, een aardkar, een ploeg, een eg. Maria bezit een halve koets, een linne bed met een deken, drie paar lakens, een schaapke, twee stoelen, een spinnewiel en enige ketels.

In het huizenquohier over de periode 1756-1771 zijn de kinderen van Jacob Mattijssen de Kuijper nog steeds onverdeeld eigenaar en is Judocus Jacob Cuijpers de hoofdbewoner:

Jaar Eigenaar nummer 21 Dorp Bewoners nummer 21 Dorp
1756 kinderen Jacob Mattijssen Joost en Mattijs Kuijpers
1761 kinderen Jacob Mattijssen Joost Kuijpers en Catalijn Happen
1766 kinderen Jacob Mattijssen Joost Kuijpers
1771 kinderen Jacob Mattijssen Joost Kuijpers en Nol Smits

Judocus Jacob Cuijpers heeft ook nog recht op een deel van een obligatie ten laste van Hendrik Koopmans:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 209 verso; 07-05-1768:
Attestatie voor schepenen van Asten. Francis van de Loverbosch verklaart ter instantie van Hendrik Coopmans dat in zijn woonhuis, in november 1767, Hendrik Koopmans en Joost Kuypers met hem hebben gesproken over enige zaken en dat hij, comparant, voorstelde om de obligatie van ƒ 150,- nagelaten door wijlen Lijneke Frans Lambers in de minne te vereffenen. Het is toen ook zo ver gekomen dat afgezien werd van een procedure, met alle kosten van dien. Dat Hendrik Koopmans soude aantellen, voldoen en betaalen ƒ 65,- in drie termijnen, waarvan de derde en laatste betaald zou worden over negen maanden. Dat daarna de obligatie voldaan zou zijn, de procedure gesloten en ieder zijn eigen kosten zou dragen.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 209 verso; 07-05-1768:
Francis van de Loverbosch verklaart ter requisitie van Hendrik Koopmans, dat ten huize van hem, comparant, in november laatstleden zijn gekomen de voornoemde Hendrik Koopmans en Joost Kuypers en na met hem over enige zaken gesproken te hebben, heeft hij, comparant, naar voren gebracht om de pretense handobligatie van ƒ 150,-, nagelaten door wijlen Lijneke Frans Lambers en ten laste van Hendrik Koopmans, waarover Joost Kuypers en de verdere erfgenamen diezelfde Koopmans over in rechten hebben aangesproken om die zaak in de minne te regelen. Het is toe ook zo ver gekomen dat ter verdere afsnijding van procedure en kosten een accoord tussen hen werd gemaakt. Makende Joost Kuypers sig fort en sterk voor de verdere erfgenamen van Lijneke Frans Lambers dat Hendrik Koopmans voor de voorschreven obligatie zou betalen ƒ 65,-, in drie termijnen, de laatste over negen maanden. Ieder zou zijn eigen kosten voldoen en betalen.

Hendrik Koopmans probeert echter nog geld te ontfutselen bij Judocus Jacob Cuijpers:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 111 verso 09-05-1768:
Hendrik Koopmans, aanlegger contra Joost Kuypers, gedaagde. Aanlegger wil voldoening voor het drie jaar gebruiken van een akker ontrent de Mook 1½ lopense. Er was geen huurprijs afgesproken. Hij verzoekt nu om taxatie van het gerecht. Ook wil hij betaling van 2½ el miselaar aan zijn dochter Cornelia geleverd. Gedaagde zegt dat hij den akker gekregen heeft om te gebruiken en dus niets schuldig te zijn. De miselaar is zonder zijn kennis gehaald.

Maria Jansen van de Leensel is op 07-06-1773 te Asten overleden en enkele jaren later koopt Judocus Jacob Cuijpers het huis van zijn familie en buren:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 325; 08-05-1775:
Antoni Kuypers, Joost Kuypers, Jan Antoni Elias, Leendert Vos, Peter Noyen, te Deurne, Petrus, Johannes, Elisabet en Maria Kuypers alle vier kinderen van Bernardus Kuypers en wonende te Oostmalle, Schilde en Deurne in Brabant, Cornelis Verhoeven, te Vlierden. Zij verkopen aan Joost Kuypers 4⁄5e deel onverdeeld in huis, schop, hof en aangelag in het Dorp ½ lopense, ene zijde Peter Verberne, andere zijde de pad en Willem van Dijk, ene einde de straat, andere zijde Tomas Bakers en anderen. Joost Kuypers is voor het ander 1⁄5e deel al eigenaar. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 60,-.

In datzelfde jaar wordt er beslag gelegd op de goederen van Judocus Jacob Cuijpers:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 68 verso; 08-09-1775:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, collecteur van 's landsverpondingen over 1773, legt beslag op de vaste goederen van Francis Slaats, zijnde van de weduwe en kinderen, tot verhaal van ƒ 1-02-0; Peter Roymans, op Voordeldonk ƒ 5-17-4; Antoni Lintermans ƒ 4-00-0; kinderen Jacob Mathijssen nu van Joost Kuypers ƒ 0-15-0.

Ook bij het huizenquohier van 1776 is Judocus Jacob Cuijpers samen met Jan Schepers eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 21 Dorp Bewoners nummer 21 Dorp
1776 Joost Kuijpers en Jan Schepers Joost Kuijpers en Jan Schepers

Kort daarna verkoopt Judocus Jacob Cuijpers het huis aan Antoni Jan Nelissen:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 79 verso; 24-02-1777:
Joost Kuypers verkoopt aan Antoni Jan Nelissen huis, schop, hof en aangelag in het Dorp ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Tomas Coolen, ene einde Peter Verberne andere einde Willem van Dijk. Belast met ƒ 0-2-4 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 75,-.

In het huizenquohier van 1781 staat dat het huis is afgebroken:

Jaar Eigenaar nummer 21 Dorp Bewoners nummer 21 Dorp
1781 weg

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 ligt een bouwland op de plaats van het huis in eigendom van Jan Thomas Bakers:

Kadaster 1811-1832; G547:
Bouwland, groot 08 roede 79 el, het Derp.
Eigenaar: Jan Thomas Bakers.

03

04

In 1841 is op perceel G547 een huis gebouwd met kadasternummer G958 door Johannes van Hoek, geboren te Asten op 01-10-1797 als zoon van Antonie van Hoek en Johanna Bakens. Hij is als kleermaker op 02-02-1826 te Asten getrouwd met Petronella van der Zanden, geboren te Vlierden op 21-09-1802 als dochter van Francis van der Zanden en Josijna Vervoordeldonk. In 1857 wordt er een huis bijgebouwd en krijgt dit huis kadasternummer G1119 en het aangebouwde huis kadasternummer G1120 (zie Voormalig huis G1120). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A136:

05

Volgens het jaarboekje van de rechterlijke macht van 1850 was Johannes van Hoek cipier van het huis van bewaring in Asten.

Petronella van der Zanden is op 09-11-1863 te Asten overleden en over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 woont Johannes van Hoek met zijn kinderen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A199 en A201:

06

Johannes van Hoek is op 16-01-1880 te Asten overleden en bij een scheiding en deling komt het huis in handen van schoonzoon Antonius de Leeuw. Dochter Francisca van Hoek, geboren op 24-01-1829 te Asten, is op 12-01-1870 te Asten getrouwd met dagloner Antonius de Leeuw, geboren te Someren op 05-10-1838 als zoon van Hendrikus de Leeuw en Hendrina van de Warrenburg.

Hun zoon Hendrikus (Henri) de Leeuw, geboren te Asten op 30-09-1870, vertrekt in april 1883 als schoolleerling naar de Bagijnenstraat in Oss en een jaar later naar Tilburg. Van daar uit vertrekt hij in oktober 1886 naar het klein-seminarie in Roermond en in september 1892 naar het noviciaat in 's-Hertogenbosch. Dan lezen we het volgende over hem1

Hendrikus (Henri) de Leeuw is op 06-01-1893 te 's-Hertogenbosch overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

Na het overlijden van Francisca van Hoek op 23-12-1882 te Asten, is Antonius de Leeuw te Asten op 16-04-1883 hertrouwd met Maria Elisabeth van Veldhoven, geboren te Deurne op 08-12-1835 als dochter van Johannes van Veldhoven en Johanna Maria van de Mortel. Het huis krijgt in 1882 kadasternummer G1533 en later G1624 en ook over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen Antonius de Leeuw en Maria Elisabeth van Veldhoven met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A212 en A227:

07

Maria Elisabeth van Veldhoven is op 17-01-1906 te Asten overleden en Antonius de Leeuw verhuist naar A97. Het huis wordt verhuurd aan Jacobus Zegers, geboren te Asten 16-02-1870 als zoon van Hendrikus Zegers en Antonia Bukkems (zie Voormalig huis G1462). Hij is als arbeider op 07-05-1897 te Asten getrouwd met Johanna van Hoek, geboren te Asten op 01-10-1872 als dochter van Antonie van Hoek en Rosina Ceelen (zie Emmastraat 60).

Aan het einde van de periode verhuizen zij naar A275 (zie Voormalig huis G2047) en wordt het huis door Antonie de Leeuw met kadasternummer G2064 verkocht, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-07-1909:

08 09

Antonie de Leeuw is op 20-03-1915 te Asten overleden en rechtsboven zijn overlijdensakte.

De koper van het huis aan de Fabriekstraat is Johannes van Deursen, geboren te Asten op 24-04-1862 als zoon van Laurentius Mathijs van Deursen en Hendrina Hoefnagels. Hij is als timmerman te Asten op 26-04-1901 getrouwd met Hendrina Arnoldina Maria Kuijpers, geboren te Deurne op 02-08-1868 als dochter van Jan Kuijpers en Petronella Nooijen.

 

Johannes van Deursen, die op Emmastraat 6 woont (zie Emmastraat 6), bouwt een werkplaats achter het huis dat dan kadasternummer G2085 krijgt, zoals te zien is op de kadasterkaart. De achtertuin van zijn huis op Emmastraat 6 grenst aan dit huis, dat hij verhuurt aan Johannes Bosch, geboren te Asten op 18-01-1882 als zoon van Hermanus Bosch en Johanna Sauvé. Hij is op 03-05-1907 te Asten getrouwd met Petronella Kortenbach, geboren te Asten op 08-03-1885 als dochter van Peter Kortenbach en Adriana van de Ven.

 

In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A248:

10

Johannes Bosch verhuist in 1912 naar Gemert en is op 02-05-1923 te Helmond overleden. De nieuwe bewoner is Johannes van der Heijden, geboren te Asten op 04-04-1847 als zoon van Gerardus van der Heijden en Johanna Vriens (zie Voormalig huis G410). Hij is sinds 03-05-1899 weduwnaar van Petronella Verheijen, geboren te Someren op 23-02-1847 als dochter van Leonardus Verheijen en Petronella Versantvoort, met wie hij als barbier op 23-10-1876 te Someren getrouwd was.

Rond 1917 voegt Johannes van Deursen de werkplaats bij zijn huis aan de Emmastraat en wordt het huis met dan kadasternummer G2160, zie kadasterkaart rechts, verkocht aan de weduwe Johannes Paulus Aarts.

Huurder Johannes van der Heijden is op 26-05-1919 te Asten overleden en de nieuwe bewoner is Lamberta Mennen, geboren te Asten op 04-08-1867 als dochter van Francis Mennen en Anna Maria Bogers (zie Berken 7). Zij is sinds 24-05-1917 weduwe van Johannes Aarts, geboren te Asten op 17-10-1859 als zoon van Paulus Aarts en Petronella Berkers (zie Voormalig huis E293).

Samen met haar nicht Petronella Haasen, geboren te Asten op 30-01-1893 als dochter van Wilhelmus Haasen en Elisabeth Aarts (zie Behelp 5) en dienstknecht Petrus Verspeek, geboren te Asten op 15-12-1889 als zoon van Hendrikus Verspeek en Petronella Welten (zie Voormalig huis E516).

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-06-1917 het overlijden van Johannes Aarts:

11

In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 komt zij vanuit D142 in Heusden (zie Voormalig huis E293) in het huis met huizingnummer A286 wonen:

12

Inwonende nicht Petronella Haasen is op 15-11-1921 te Asten getrouwd met melkweger Petrus Verspeek. Zij is op 18-04-1924 te Asten overleden en Petrus Verspeek is op 27-10-1925 te Asten hertrouwd met Maria Koolen, geboren te Asten op 13-05-1896 als dochter van Johannes Koolen en Johanna Maria Croijmans (zie Antoniusstraat 1).

Zij verhuizen rond 1928 naar A330a aan de Kerkstraat 14 (zie Kerkstraat 26). Het huis is gekocht door Godefridus Antonius van Houtert, geboren te Asten op 27-04-1881 als zoon van Antonius van Houtert en Johanna Dekkers. Hij is als fabrieksarbeider op 16-04-1920 te Asten getrouwd met Anna Catharina van de Mortel, geboren te Deurne op 03-05-1875 als dochter van Jacobus van de Mortel en Annamaria van Horik en weduwe van Johannes Meulendijks. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A369 in het huis met huizingnummer A286 wonen, ook bekend staand als Julianastraat 15:

13

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij met stiefdochters de gezusters Meulendijks, in het huis aan de Julianastraat 15:

14

Anna Catharina van de Mortel is op 21-04-1936 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-04-1936 haar overlijdensbericht.

15

Godefridus Antonius van Houtert is op 16-12-1966 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij het overlijden van Anna Catharina van de Mortel en de overlijdensakte van Godefridus Antonius van Houtert:

16 17

Stiefdochter Maria Meulendijks is op 14-07-1954 te Asten overleden en stiefdochter Paulina (Lien) Meulendijks is op 17-12-1983 te Bakel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18 19

Dit huis moet hebben gelegen ter hoogte van het huidige adres Julianastraat 21, waar rond 1955 een nieuw twee-onder-een-kap huis is gebouwd.

Overzicht bewoners

Dorp huis 21
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 erfgenamen Jacob de Kuijper Asten 17-05-1694 Jan Andries Smits Asten 07-02-1713
1741 kinderen Jacob Matijssen Asten 17-05-1694 Jan Andriesse Smits Asten 07-02-1713
1746 kinderen Jacob Matijssen Asten 17-05-1694 Maria Kerkhoff Asten ±1705
1751 kinderen Jacob Mattijssen Asten 17-05-1694 Jan Hoefnagels Asten 07-07-1713
1756 kinderen Jacob Mattijssen Asten 17-05-1694 Joost en Mattijs Kuijpers Asten 07-04-1709
1761 kinderen Jacob Mattijssen Asten 07-04-1709 Joost Kuijpers en Catalijn Happen Asten 07-04-1709
1766 kinderen Jacob Mattijssen Asten 07-04-1709 Joost Kuijpers Asten 07-04-1709
1771 kinderen Jacob Mattijssen Asten 07-04-1709 Joost Kuijpers en Nol Smits Asten 07-04-1709
1776 Joost Kuijpers en Jan Schepers Asten 07-04-1709 Joost Kuijpers en Jan Schepers Asten 07-04-1709
1781 weg
tot 1841 als bouwland in gebruik
Julianastraat 15
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1841-1859 Johannes van Hoek Asten 01-10-1797 Petronella van der Sanden Vlierden 21-09-1802
A136 1859-1863 Johannes van Hoek Asten 01-10-1797 Petronella van der Sanden Vlierden 21-09-1802 09-11-1863
A136 1863-1869 Johannes van Hoek Asten 01-10-1797 met dochter Francisca
A199 1869-1879 Johannes van Hoek Asten 01-10-1797 met dochter Francisca
A201 1879-1880 Johannes van Hoek Asten 01-10-1797 met dochter Francisca 16-01-1880
A201 1880-1882 Antonius de Leuw Someren 05-10-1838 Francisca van Hoek Asten 24-01-1829 23-11-1882
A201 1883-1890 Antonius de Leuw Someren 05-10-1838 Maria Elisabeth van Veldhoven Deurne 08-12-1835
A212 1890-1900 Antonius de Leuw Someren 05-10-1838 Maria Elisabeth van Veldhoven Deurne 08-12-1835
A227 1900-1906 Antonius de Leuw Someren 05-10-1838 Maria Elisabeth van Veldhoven Deurne 08-12-1835 naar A97
A227 1906-1910 Jacobus Zegers Asten 16-02-1870 Johanna van Hoek Asten 01-10-1872 naar A241
A248 1910-1912 Johannes Bosch Asten 18-01-1882 Petronella Kortenbach Asten 08-03-1885 naar Gemert
A248 1912-1919 Johannes van der Heijden Asten 04-04-1847 met kinderen 26-05-1919
A286 1920-1928 Lamberta Mennen Asten 04-08-1867 weduwe Aarts Kerkstraat 14
A286 1928-1930 Godefridus van Houtert Asten 27-04-1881 Anna Catharina van de Mortel Deurne 03-05-1875
15 1930-1936 Godefridus van Houtert Asten 27-04-1881 Anna Catharina van de Mortel Deurne 03-05-1875 21-04-1936
15 1936-1938 Godefridus van Houtert Asten 27-04-1881 met stiefdochters

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 februari 2024, 12:26:26

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen