logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G773 en G774

Dit huis wordt bewoond door Dirck Fransen, geboren rond 1595 en rond 1625 getrouwd met Maria Jan Aerts Rutten, geboren rond 1600. Hieronder het gezin van Dirck Fransen en Maria Jan Aerts Rutten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten ±1625 Asten ±1650
Joost Jansen Beckers
Asten 01-01-1691
2 Elisabeth Asten ±1630 Asten 10-11-1652
Johannes Frans Coolen
Asten 27-12-1669
3 Paulus Asten ±1636 Asten 26-11-1673
Willemke Hendrix Verdijsseldonck
Asten 25-03-1683
4 Jacobus Asten ±1639 Ongehuwd Asten 12-03-1710
5 Johannes Asten ±1643 Ongehuwd Asten 11-06-1706

Dirck Fransen ziet af van een erfenis van de familie Haubraeken:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 211; 20-03-1664:
Dirck Fransen en Willem Willemsen van Haubraeken als comende off vermogende te wesen mede gherechte erfgenaemen van Jan Joosten alias Switsers ende Lijsken Willems van Houbraeken, sijne huysvrouwe, geweeste sijnde. Zij zien, ten bate van Hendrick Bernarts, af van huis en erffve in het Dorp, ene zijde en einde de straten, andere zijde Michiel Colen den ouden, andere einde de pad,

Dirck Fransen, die soms in het archief ook Dirck Fransen Cremers wordt genoemd, is op 26-04-1665 te Asten overleden en zijn weduwe, Maria Jan Aerts Rutten, heeft nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 155; 18-12-1671:
Mayke, weduwe Willem Goossens van Berckel, is schuldig aan Marie, weduwe Dirck Franssen ƒ 25,- à 5%. Onderpand haar huysken mette plaetse.

Nadat Maria Jan Aerts Rutten op 08-10-1676 te Asten is overleden, verdelen de kinderen de nalatenschap van hun ouders en erft zoon Pauwels Dirck Fransen een huis en een huisje:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 21 verso; 05-04-1677:
Joost Janssen Beckers, getrouwd met Anneke Dircx, Hendrick Aerts en Peter van der Lit als momboiren van de vier onmondige kinderen van wijlen Elisabet Dircx en Jan Frans Coolen, Pauwels, Jacob en Jan Dircx. Kinderen van Dirck Franssen en Merike Jan Aerts Rutten. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Joost Jansen Beckers de helft van een stuk groes in de Haeseldonck geheel 3½ lopense; groes de achterste helft van het Lanckvelt bij Ostaden 3½ lopense; land tussen de Weegen naest de Wolsberghen 2 lopense 29 roede; land het Neutie 43 roede; land in de Snijerscamp naest het Casteel. Belast met: 152 gulden en 2 stuiver; 3 stuiver en 4 penningen per jaar aan de Heilige Geest van Asten; ƒ 1-05-10 per jaar aan rentmeester Donders.
2e lot krijgen de onmondige kinderen van Jan Frans Colen ƒ 250,-; de helft van een stuk groes int Root geheel 3 lopense 12 roede naast de zijde van de Dijck; de helft van een groesveld achter Ostaden naast de Aa geheel 4 lopense 10 roede; de helft van een akker ontrent de 5 lopense 2 roede; land tussen de Weegen naest Ostaden 1 lopense 35 roede; land in de Snijerscamp de zijde van het Dorp 12 roede. Belast met ½e deel van de bovengenoemde rente.
3e lot krijgt Pauwel Dircx het cleyn huyske en het huis van Jan de Ketelaer in het Dorp, ene en andere zijde Gijsbert Hendricx, ene einde weduwe Mathijs van den Hove, andere einde de straat; de helft van een groesveld int Root geheel 3 lopense 12 roede de zijde naast weduwe Meester Mathijs van den Hove; de voorste helft van een groesveld achter Ostaden geheel 4 lopense 10 roede; land in de Loverbosch 2 lopense; land de Heesacker 2 lopense 5 roede; land in de Snijerscamp naast Someren 12 roede. Belast met naast de andere, zijn deel, in de voorschreven lasten.
4e lot krijgt Jacob Dircx de achterste helft van het huis met het half aangelag, ene zijde Jan Roefs en anderen, andere zijde de delers, ene einde de straat, andere einde weduwe Meester Mathjs van den Hove; de helft van een groesveld het Lanckvelt bij Ostaden 3½ lopense; de helft van een groesvelt de Haeseldonck naast Goort Peeters; de helt van een akker bij het huys; land den Bernaartsacker op de Logte 1 lopense; land in de Snijerscamp naast Joost Joost Roefs. Belast met zijn deel in de voorschreven lasten.
5e lot krijgt Jan Dircx de voorste helft van het huys met de helft van het aangelag naast de zijde van de kinderen Huybert Lucas, ene zijde Mathijs Janssen, andere zijde en einde de delers, ene einde de straat; land op de Logte 2 lopense; land op de Appers 1 lopense 24 roede; land aent Liender 20 roede; groes int Liender 1½ lopense; groes int Root 2 lopense. Belast met ƒ 50,- aan van Berckel, te 's Hertogenbosch; 14 stuiver per jaar aan de Heilige Geest van Asten; 1 stuiver per jaar aan de Heer van Asten. Land achter Feyke Tijssen 2 lopense 29 roede. Belast met 1 mauwer rogge per jaar aan rentmeester Donder; zijn deel in de voorschreven lasten.

De twee jongste zonen, Jan Dirck Fransen en Jacob Dirck Fransen, die ongehuwd zijn gebleven, erven een huis en worden nog geregeld in de archieven genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 113 verso; 25-09-1696:
Jan Dirck Fransen, Jacob Dirck Fransen en Peter Jan Aerts getrouwd met Jenneke Jan Beckers. Allen erven van wijlen Joost Jan Beckers, zij delen diens nagelaten goederen.
1e lot krijgen Jan en Jacob huis, nere, schuur. schop en aangelag in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde het tweede lot, andere zijde Marie Dielis, andere einde de weg; de helft van het land tussen den Weegen 5 copse; land tussen de Weegen 1 lopense; land op het Nootie 1 lopense; groes int Root 2 lopense; groes int Lielder 1 copse.

Johan Dirck Fransen, hier ook Cremers genoemd, verkoopt zijn kindsdeel in het huis dat zij van hun ouders hebben geërfd aan zijn broer:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 104; 10-06-1706:
Johan Dirck Cremers verkoopt aan Jacob Dirck Cremers, zijn broeder, zijn kindsdeel in huis, land en groes in 't Dorp en de Root. Koopsom ƒ 130,-.

Jan Dirck Fransen is op 11-06-1706 te Asten overleden en zijn broer Jacob Dirck Fransen moet opdraaien voor een duur uitstapje van Hendrick van den Bleeck:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 29-11-1706:
Hendrick van den Bleeck, aanlegger contra Jacob Dirck Fransen, als erfgenaam van Jan Dirck Fransen, gedaagde. Raadslieden voor aanlegger A. Molemakers en voor gedaagde H. Verbeeck.
Aanlegger is met speciale volmacht benoemd ten dienste van gedaagdes broeder, die gedaagde verscheidene sommen geld heeft geleend. Volmacht is van de dato 19-04-1689. Dit ter oorzake dat Jan Frans Coolen en Hendrick Driessen hadden gedagvaardt voor de Raad van Brabant Jan Dirck Fransen en Hendrick van den Bleeck, erfgenaam van Joris Willemse van der Winde, oud borgemeester. Betreffende een wissel van ƒ 780,- der Franse contributie die de gedaagde aan hem moet valideren. En welke reeds voor uitgave was geboekt. Ende oock de selve penningen uyt hooffde van welcke den wissel spruyten hadden verstreckt ende betaelt. Deze zaak heeft circa vier jaar voor de Raad gehangen en is zonder finale uitspraak tussen elkander bijgelegd. De onkosten zijn betaald geworden, behalve de kosten die hij, aanlegger, heeft gemaakt aan verschotten ende vacatien zijnde ƒ 304,85 volgens specificatie. Gedaagde is voor een helft erfgenaam van zijn voornoemde broeder maar blijft niettegenstaende veelvoudig minnelijcke interpellatie in gebreke deze kosten te voldoen. Reden waarom hij de weg van het recht kiest.

Jan Dirck Fransen, oud borgemeester met Joris Willemsen van der Winden geeft procuratie aan Hendrick van den Bleeck, om namens hem, naar 's Gravenhage te gaan en aldaar voor de Raad van Brabant te vervolgen, samen met de erfgenamen van Joris Willemsen voornoemd tegen Jan Frans Coolen en Hendrick Andriessen, oud borgemeesters, te Asten. De gemachtigde krijgt vrijheid van handelen, de dato 19-04-1689.

Specificatie van kosten die Hendrick van den Bleeck in deze zaak te 's Gravenhage en elders, in tijdsbestek van drie jaar, gemaakt heeft ƒ 304-17-0, waarvan de helft voor gedaagde ƒ 152-8-8.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-02-1707:
Jacob Dirck Fransen, gedaagde, zegt alvorens te willen antwoorden, te protesteren tegen een opgediste specificatie van declaratie, verschotten, vacatiën. Hij ontkent dat zijn broeder, samen met de erven van Joris Willems van der Winden een proces heeft moeten subtineren tegen Jan Frans Colen en Hendrick Andriessen, oud borgemeesters. De wissel van ƒ 780,- was betaald. Blijkende ook dat de zaak is bijgelegd. Mitsgaders dat oock d'oncosten daerover geresen sijn geheel betaelt ende voldaen. Gedaagde is het niet eens met de hoge advieskosten te Eyndhoven en vraagt daarvan kwitantie. De tweede post, de reis van 28 april naar 's Gravenhage en den 1e mei weer terug, alzo tien dagen, en hiervoor ƒ 4,- per dag declarerende. Eerstens is aanlegger geen koopman ofte practisijn maar wel een boer of gering ingesetene van het dorp, aan wie niet meer wordt betaald dan voor een schepen of regent. Van deze en ook de overige posten wordt een specificatie en kwitantie gevraagd. Ook wil gedaagde weten wat in 's Gravenhage bijeengebracht is ter zake van dit proces.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-04-1707:
Aanlegger zegt dat gedaagde niet kan beseffen wat allemaal gedaan moet worden om instructie te geven. Aanlegger is niet op 28 april vertrokken naar 's Gravenhage maar op 21 april.

Pauwels Dirck Fransen is geboren te Asten rond 1636 als zoon van Dirck Fransen en Maria Jan Aerts Rutten. Hij is op 26-11-1673 te Asten getrouwd met Willemke Hendrix Fransen Verdijsseldonck geboren te Asten rond 1646 als dochter van Hendrick Fransen Verdijsteldonck en Johanna Hendrix (zie Dijkstraat 37 en 39):

1673, November 12; sponsalia Pouwels Dirx et Willemke Hendrix; coram testes Jan Dirx et Joost Janssen. November 26; Matrimonio coram testes Jan Dirx et Jan Hendrix.

12 november 1673; ondertrouwcontract tussen Pouwels Dirx en Willemke Hendrix; voor getuigen Jan Dirx en Joost Janssen. 26 november; huwelijkscontract voor getuigen Jan Dirx et Jan Hendrix.

01

Het gezin van Pauwels Dirck Fransen en Willemke Hendrix Fransen Verdijsseldonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Dirck Asten 11-02-1674 Kind Asten 28-09-1689
2 Johannes Asten 16-04-1677 Kind Asten ±1677
3 Johannes Asten 05-09-1678 Asten 03-02-1704
Heylke Dircx Cuypers
Asten 18-07-1714
4 Maria Asten 18-12-1680 Asten 13-02-1708
Hendrick Jansen Hoefnagels
Asten 10-04-1753
5 Johanna Asten 20-06-1683

Pauwels Dirck Fransen en zijn schoonvader hebben een schuld bij de familie van der Stijl:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 19 verso; 22-01-1680:
Hendrick Fransen Verdijsteldonck en Pauwels Dirck Fransen zijn schuldig aan Anna, dochter Wilbordts van der Stijl en Merike, zijn vrouw, te Deursen ƒ 200,- à 5%. Het eerste jaar is vervallen op Sint Andriesdag 1678. Indien Anna komt te overlijden zal de resterende som aanstonds terugbetaald worden aan haar erfgenamen. Marge: 20-07-1687 zijn Sijke Wilborts, Engel Wilborts, Marike Wilborts van der Stijl, Helena Wilborts, Jenneke Wilborts, Bernart Wilborts van der Steyl als erven van Anna van der Stijl voldaan van de ƒ 200,- en intrest.

Pauwels Dirck Fransen koopt een stuk land in de buurt van de huidige Emmastraat tegenover de huidige Julianastraat:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 130; 31-08-1682:
Cornelis Cornelissen, Hendrick Jansen Basen getrouwd met Jenneke Cornelis Cornelissen en Mathijs Jansen Coolen getrouwd met Handerske Cornelis Cornelissen. Zij verkopen aan Paulus Dirck Franssen land ontrent de Verckensmerckt 1 lopense 1 roede. Koopsom ƒ 50,-.

Pauwels Dirck Fransen spant een zaak aan tegen zijn zwager Jan Frans Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 7; 25-01-1685:
Paulus Dircx, aanlegger contra Jan Frans Coolen, gedaagde. Betreffende het doen van liquidatie ten behoeve van zekere onmondige kinderen.

Pauwels Dirck Fransen is op 25-03-1685 te Asten overleden en zijn weduwe Willemke Henrici Fransen Verdijsseldonck, zet de zaak tegen haar zwager Jan Frans Coolen voort:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 104; 13-03-1686:
Willemke, weduwe Paulus Dircx, aanlegger contra Jan Frans Colen, gedaagde. De zaak heeft stilgestaan wegens het overlijden van aanlegsters man.

Willemke Henrici Fransen Verdijsseldonck is op 29-09-1686 te Asten hertrouwd met Luycas Huberti van der Loo, geboren te Asten rond 1653 als zoon van Huybert Luycas van der Loo en Jenneke Jacob Corstiaens en weduwnaar van Helena Geraerts (zie Voormalig huis G783). Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit dit huwelijk geboren en Willemke Henrici Fransen Verdijsseldonck heeft nog steeds geld tegoed van haar zwager Jan Frans Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 128; 09-06-1689:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Lucas van der Loo getrouwd met Willemke Fransen Verdijsteldonck, weduwe Paulus Dirck Fransen, dat zij zeer wel weten dat tussen Willemke Verdijsteldonck, toen nog weduwe zijnde ter eenre en Jan Frans Coolen ter andere zijde een proces was ontstaan voor schepenen, alhier, en dat wij schepenen, in juni 1686, bij de partijen zijn geweest om deze te hooren en examineren. De partijen zijn toen in onze aanwezigheid akkoord geworden in die zin, dat Jan Frans Coolen aan Willemke zou voldoen ƒ 140,-. De ene helft te voldoen over zes maanden en de andere helft over een jaar. Nog is overeengekomen dat Jan op deze ƒ 140,- zou mogen korten hetgene Willemke op zijn borgemeestersboek schuldig was.

Willemke Henrici Fransen Verdijsseldonck is op 11-06-1692 te Asten overleden en er worden voogden aangesteld over de kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 83; 25-06-1692:
Jacob Dircx Fransen en Hendrick Verdijsteldonck zijn aangesteld als momboiren over de onmondige kinderen van Paulus Dircx en Willemke Hendrick Verdijsteldonck.

Zoon Johannes Pauwels Cremers is geboren te Asten op 05-09-1678 en op 03-02-1704 te Asten getrouwd met Heylke Dircx Cuypers, geboren te Asten op 05-10-1683 als dochter van Theodorus Anthonis de Cuyper en Anna Joannis Baltis:

02

Het gezin van Johannes Pauwels Cremers en Heylke Dircx Cuypers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulus Asten 04-01-1705
2 Anna Maria Asten 06-04-1708 Rotterdam 31-01-1734
Frans Silverberg
Rotterdam 08-04-1760 *
3 Wilhelmus Asten 26-08-1710 Rotterdam 26-04-1733
Gritie Coninghs
Tongelre 10-05-1788 *
zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15
4 Johannes Asten 30-05-1711 Kind Asten ±1711
5 Henrica Asten 24-08-1713 Rotterdam 20-06-1745
Petrus van de Laer
Rotterdam 26-08-1757 *

* zij zijn zich Hasendonk of Verhaseldonk gaan noemen

Johannes Pauwels Cremers erft een oud huis dat in de buurt van het Slotje op Ostaden moet hebben gelegen:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 91; 27-03-1708:
Lambert Willems getrouwd met Anneke Jan Baltus, weduwe Dirck Antony Cuypers, Jan Paulus Cremers getrouwd met Heylke, dochter Dirck Antony Cuypers, Antony Antonissen Cuypers en Peeter Jan Baltus als momboiren over Jenneke, dochter Dirck Antony Cuypers. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Dirck Antonissen Cuypers en Anneke voorschreven.
2e lot krijgt Jan Paulus Cremers het oude huis, hof en aangelag met den dries tot de gracht van weduwe Jonker Stockheyn toe en een peelveld 2 lopense, ene zijde Huybert Aerts, andere zijde de delers, ene einde de straat, andere zijde weduwe Jonker Stockheyn; de andere helft van de helft is ¼e deel met de groes aan het einde; land de Kievitshof 7 copse; land ontrent de Kievitshof 5 copse.

Ook zijn schoongrootvader bedeelt zijn kleinkinderen in zijn testament, waaronder Johannes Pauwels Cremers:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 18 verso; 01-11-1709:
Antonis Antonissen Cuypers, ontrent het Marckvelt, ziek, testeert. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Dat na zijn dood de kinderen van Jan Antonis Dircx en Antonetta Paulus, zijn vrouw, met name Antony, Joost, Hendrien getrouwd met Aert de Volder, Catalijn Jansen, Jenneken Jansen getrouwd met Marten Michiels van Deursen, Maria Jansen, broeders en zusters en de kinderen van Dirck Antoni Dircx en Anneke Jan Baltus, zijn vrouw, met name Heylke getrouwd met Jan Paulus Cremers, Jenneke getrouwd met Jan Jansen Paulussen. Alle acht samen zijn nagelaten goederen zullen delen te weten huis, land en groes, tin, koper, linnen, wol, gereet ende ongereet en verder alles wat hij, testateur, in eigendom heeft. Zij zullen wel gehouden zijn zijn lasten en schulden te betalen. Maria Jansen, zijn nicht, en dienstmaeght zal wegens haar getrouwe dienst haar huurpenningen en haer toebaet moeten ontvangen.

Johannes Pauwels Cremers en zijn zwager Hendrick Jansen Hoefnagels mengen zich nog in de eerder genoemde schuld die Jan Frans Colen aan hun moeder respectievelijk schoonmoeder moet betalen:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 108; 25-11-1709:
Jan Paulus Cremers en Hendrick Jansen Hoefnagels getrouwd met Marie Paulus Cremers, aanleggers contra Jan Frans Colen en Stijntie, weduwe Anthony Jan Frans Colen, gedaagden. Betreft het executabel maken van een schepenobligatie van ƒ 100,- de dato 08-11-1690. Gedaagden zijn schuldig aan Lucas Huyberts van der Loo getrouwd geweest met Willemken, weduwe Paulus Dircx, van wie aanleggers erfgenamen zijn ƒ 100,- à 5%. De achterstand in intrest is veele en verscheyde jaeren. In 1698 is door de eerste gedaagde ƒ 35,- afgelost.

Als zijn oom Jacob Dirck Fransen komt te overlijden, laat Johannes Pauwels Cremers diens goederen taxeren:

Asten Rechterlijk Archief 162; 31-03-1710:
Taxatie van de onroerende goederen van Jacob Dirck Fransen overleden, 12 maart 1710. Jan Paulus Cremers is mede-erfgenaam van de overledene. Waarde:
Huis, hof en aangelag in het Dorp 5 lopense, ene zijde Peeter Canters, andere zijde Lambert Franssen en anderen, ene einde weduwe Antonis Franssen en anderen, andere einde de straat ƒ 258,-
¼e deel in een half huiske in het Dorp ½ copse, ene zijde en einde Peeter Jan Aerts, andere zijde Jan Peeters en anderen, andere einde de weg ƒ 15,-
De helft van land tusschen de Weegen 3 copse ƒ 5,-
De helft van land tusschen de weegen 1 lopense ƒ 5,-
Land den Appert 5 copse ƒ 18,-
Land de Sneyerscamp ½ lopense ƒ 20,-
De helft van het Nootie 3 copse ƒ 2,50
Land achter Nicolaes van der Linden ƒ 23,-
Land op de Lochten ½ lopense ƒ 5,-
Land het Lienderpleckie 1 copse ƒ 2,-
Groes het Liender 2 lopense ƒ 52,-
Groes de mager Hasseldonck 5 copse ƒ 5,-
Groes het Root 3½ lopense ƒ 53,-
Groes het Root 1 lopense ƒ 18,-
Groes Achterboschvelt 5 copse ƒ 35,-
Belast met 6 vat rogge per jaar aan rentmeester des Tombes; ƒ 1-6-14 per jaar cijns aan het huis van Asten; ƒ 0-8-08 per jaar aan rentmeester des Tombes met meer anderen; ƒ 2-5-00 per jaar aan den Armen met meer anderen. Na aftrek van de lasten blijft over ƒ 265,50
20e penning is ƒ 13,27½.

Bij de erfdeling van de nalatenschap van Jacob Dirck Fransen ontvangt Johannes Pauwels Cremers een huis in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 51; 19-06-1710:
Jan Paulus Cremers, Hendrick Hoefnagel getrouwd met Maria Paulus Cremers, Nicolaes Paulus Verhees getrouwd met Jenneke Jan Coolen, Marcelis Antonis, als geboren momboir van Stijntie Antonissen, weduwe Antonis Jan Coolen en haar onmondige kinderen met name Maria, Jan en Elisabet ten behoeve van deze drie onmondige kinderen mits dat Stijntie het jaarlijks inkomen daarvan zal genieten en omdat Stijntie dit noodzakelijk nodig heeft ter opvoeding van haar kinderen. Zij zal, met toestemming van drost en schepenen, de goederen mogen verkopen. Allen erven van wijlen Jacob Dirck Cremers, hun oom. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan Paulus Cremers huis, schuur, schop en aangelag in het Dorp 3 lopense 25 roede, ene zijde Peeter Canters, andere zijde Lambert Fransen en anderen, ene einde weduwe Antonis Fransen en anderen, andere einde de straat; land in de Snijderscamp ½ lopense; groes in de Roeter 2 lopense 25 roede. Belast met 6 vat rogge per jaar aan rentmeester des Tombes; de cijns die Jacob Dircx moet betalen aan het Huis van Asten, hierin moet Peeter Jan Aerts betalen ƒ 0-2-9 per jaar. De verkrijger zal het huis niet mogen veronderpanden tenzij de voorschreven rente en cijns zijn afgelost. Verponding ƒ 2,- per jaar.

Johannes Pauwels Cremers wordt collecteur van de contributie benodigd voor de Spaanse successieoorlog:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 192; 16-03-1711:
Jan Paulus Cremers en Jan Goort Dielis zijn collecteurs over de Fransse en Hixpanische contributie 15-05-1710 en verlengd tot 14-05-1711.

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 43; 11-06-1714:
Jan Paulus Cremers cum suis, collecteurs der vijandelijke contributie 15-05-1710-1711, Michiel van de Cruys cum suis, borgemeesters, Sint Jan 1710-1711. Zij krijgen toestemming om wanbetalers te dwingen tot volle betaling.

Johannes Pauwels Cremers is op 18-07-1714 te Asten overleden en Heylke Dircx Cuypers maakt een staat en inventaris voor haar tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 110 verso; 20-07-1715:
Heylke Dircx weduwe van Jan Paulus Cremers wil hertrouwen met Peeter Janssen Hoefnagels, jongman. Zij, geassisteerd met Jan Hendricx en Dirck Lamberts, bloedverwanten. Ten behoeve van haar vier onmondige kinderen maakt zij een staat en inventaris.
Onroerende goederen: een huis, hof, dries en aangelag in het Dorp 2 lopense, ene zijde Jan Marten Doensen, andere zijde Jan Liessen. Zoals tegenwoordig bij haar in bewoning.

Heylke Dircx is op 22-07-1715 hertrouwd met Peeter Jansen Hoefnagels, geboren op 06-09-1680 te Asten als zoon van Johannes Gijsbertus Hoefnagels en Elisabeth Peter Loomans (zie Voormalig huis G579):

03

Het gezin van Peeter Jansen Hoefnagels en Heylke Dircx Cuypers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 01-09-1716 Son 24-04-1744
Elisabeth Antoni van den Berg
Asten 13-05-1753
Alegonda Giele Zeegers
Asten 27-03-1776 zie Voormalig huis G778
2 Elisabeth Asten 28-11-1719 Asten 10-12-1747
Johannes Jansen Walravens
Asten 04-02-1790 zie Voormalig huis B716
en ook Voormalig huis G601
3 Theodorus Asten 16-01-1726 Eindhoven 21-02-1751
Catharina Ketelaers
Tongelre 30-10-1797 Stratum

Peeter Jansen Hoefnagels koopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 75 verso; 03-06-1716:
Claas Antonis Verhees verkoopt aan Peter Jan Hoefnagels hooibeemd 't Root 4 lopense. Koopsom ƒ 250,-.

De erfgenamen van Antony Antonissen Cuypers, waaronder kleindochter Heylken Dircx Cuypers, verkopen zijn winkelwaren en zijn huis op het Marktveld:

Asten Rechterlijk Archief 136; 27-01-1717:
Joost Janse en Marten van Deurse als momboiren van de vier onmondige kinderen van Antony de Kuyper en Catryn Teunis, Peter Jan Hoefnagels getrouwd met Heylken Dircx, Jan Jan Paulus getrouwd met Jenneke Dircx, Aart de Volder getrouwd met Hendrien Jansse, Catalijn Jansse mede voor Jan Wenninck getrouwd met Maria Jansse. Allen erven van Antony Antonissen Kuypers. Zij verkopen de roerende goederen nagelaten door Antony Antonissen Kuypers
Opmerking: Veel winkelspullen, oliemaat, olievat, waag, zoutvaten, pijpeton, traanmaat, gewichten, winkelkas, blocken, moutkuip enzovoorts. Totale opbrengst ƒ 134-13-15, waarvan aan de onmondige kinderen toekomt ƒ 38-00-08.
Zij verkopen aan Jan Verhosen huis, hof en aangelag aant Merktvelt in het Dorp 2 lopense nagelaten door Antonis Antonis Kuypers, ene zijde Joost Joost Roefs, andere zijde weduwe Jan Kuypers, ene einde de straat, andere einde kinderen Niclaas van der Linden. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 2-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding ƒ 2-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 425,-. Lasten ƒ 125,-.

De onroerende goederen van Johannes Pauwels Cremers, die worden gebruikt door Peeter Jansen Hoefnagels, worden in beslag genomen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 9; 12-04-1737:
Gerrit van Riet, vorster, met procuratie van Lambert van den Boomen, waarnemende het borgemeestersboek van Andries Peters en Hendrik Martens, borgemeesters, Sint Jan 1734-1735, legt, tot verhaal van de reële borgemeesterslasten, beslag op de vaste goederen van Jan Paulus Cremers, gebruiker Peeter Jan Hoefnagels ƒ 4-02-04; Peter Jan Hoefnagels ƒ 8-00-05.

Bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van Peeter Jansen Hoefnagels:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 180c:
Peeter Jan Hoefnagels.
Huijs, hoff en aangelagh 7 lopense

Peeter Jansen Hoefnagels heeft nog een restschuld van een obligatie voor de Armen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 201; 03-11-1739:
Petronella en Willemyna Vermeer schenken aan den Armen van Asten ƒ 60,-, zijnde het restant van een obligatie van ƒ 200,- ten laste van Peter Jan Gijsbert Hoefnagels getrouwd met Heylke Dirk Kuypers de dato 03-02-1727 notaris Pieter de Cort.
Peter Jan Hoefnagels en Heylke, weduwe Jan Paulus Cremers, zijn vrouw, zijn schuldig aan den Armen van Asten ƒ 60,- à 4%. Marge: 02-03-1743 gelost.

Heylke Dircx Cuypers beschrijft de schuld die zij aan Louis Hoefnagels heeft:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 73 verso; 20-10-1741:
Helena Dirk Cuypers getrouwd met Peter Jan Hoefnagels geassisteerd met Pieter van Riet, mits haar man tegenwoordig absent zijnde, is schuldig aan Louis Hoefnagels ƒ 100,- à 3% te weten ƒ 36-19-0 bij afrekening met Louis Hoefnagels schuldig gebleven op 06-10-1738; ƒ 17-13-0 wegens gekocht koren van Louis Hoefnagels op 05-07-1728; ƒ 55-08-0 nu ontvangen als lening van Louis Hoefnagels. Marge 02-03-1743 gelost.

Heylke Dircx Cuypers is op 22-11-1748 te Asten overleden en Peeter Jansen Hoefnagels heeft nog illegaal turf gestoken in de Peel en hem wordt een boete opgelegd:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 7; 30-06-1749:
Jacobus Losecaat, secretaris, aanlegger contra Peter Jan Hoefnagels, gedaagde. Aanlegger zegt dat Joost Kerkers, peelmeester, op 15-06-1749, de gedaagde heeft aangetroffen torvende aan de Baan in de Peel en deze daarop heeft gecanlangeert met een boete van ƒ 3,-, ingevolge de keure, artikel 7. Ook is hem opgedragen de kuil te dichten. Wegens non comparitie wordt gedaagde veroordeeld tot het vorenstaande.

In het huizenquohier over de periode 1736-1751 staat het huis op naam van Peeter Jansen Hoefnagels en is hij eerst bewoner. Hij verhuist naar een nabijgelegen nieuw huis (zie Voormalig huis G778) en verhuurt dit huis eerst aan derden en later aan zijn zoon Johannes:

Jaar Eigenaar nummer 18 Dorp Bewoners nummer 18 Dorp
1736 Peeter Jan Hoefnagels Peeter Jan Hoefnagels
1741 Peter Jan Hoefnagels Peter Janse van de Leensel
1746 Peter Jan Hoefnagels Jan Peter Hoefnagels
1751 Peter Jan Hoefnagels Jan Hoefnagels
1756 afgebrooke een huijs nieuw opgetimmert

Peeter Jansen Hoefnagels is op 06-01-1754 te Asten overleden, het huis is afgebroken en de kinderen uit de beide huwelijken van Heylke Dircx Cuypers verdelen de erfenis, waarbij het huis wordt verkocht aan broer Willem Verhaseldonk:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 67 verso; 08-03-1755:
Jan Peter Hoefnagels, Dirk Hoefnagels, wonende te Stratum, Elisabet Hoefnagels, wonende te Son, zij mede voor Frans Silvinenberg man van Anna Maria Haazendonk, wonende te Rotterdam en Pieter van de Laar man van Hendrina Haazendonk, hun twee halve zusters, wonende te Rotterdam. Zij verkopen aan hun broeder Willem Verhaseldonk 5⁄6e deel onverdeeld in het oude en nieuwe huis, schuur, hof en aangelag in het Dorp 7 lopense, ene einde de straat, andere einde kinderen Peter Voermans; land tussen de Weegh 1½ lopense; land de Snijerscamp ½ lopense; land in de Pas 5 copse; land aan het Lindert ½ lopense; land den Hoogendries 1½ lopense; groesbeemt in het Lindert 3 lopense; groes in het Root 3 lopense; groes Vosselsvelt 2 lopense; land de Kruysacker te Ostaden 1 lopense 3 copse; land aan de Kievitshoff 1 lopense 3 copse; land den Agtergaal 1 lopense 1 copse; groes het Lankveltje 1 lopense; groes het Weyvelt 2 lopense; groes het Busselke 1 lopense 1 copse; groes aan de Graaff 1 lopense; groes de Hoffstad 1 lopense; land en beemdje het Leenackerke 3 lopense hetwelk voor het Leenhof te Asten zal worden overgegeven door Jan Peter Hoefnagels aan Willem Verhaseldonk die het ook daar moet verheffen volgens leenrecht. Belast met 6 vat rogge per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 25,-.

De kinderen uit het eerste huwelijk zijn zich Hasendonk of Verhaseldonk gaan noemen en wonen in Rotterdam. Wilhelmus Jan Pouwels Verhaseldonk is geboren te Asten op 26-08-1710 en als bleker op de Coolsingel te Rotterdam op 26-04-1733 getrouwd met Margaretha (Gritie) Coninghs, geboren rond 1710 en weduwe van Gerrit de Jong. Hieronder hun ondertrouwcontract opgemaakt op de Coolsingel:

04

Het gezin van Wilhelmus Jan Pouwels Verhaseldonk en Margaretha (Gritie) Coninghs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Rotterdam 02-11-1734 Kind Rotterdam 13-08-1737
2 Paulus Rotterdam 23-10-1736 Kind Rotterdam 13-02-1740
3 Joannes Rotterdam 09-06-1738 Kind Eindhoven 24-05-1743
4 Maria Rotterdam 22-09-1740 Asten 01-12-1771
Adrianus Bits
Achel
5 Kind Eindhoven 01-02-1744 Kind Eindhoven 01-02-1744

Zowel Willem Verhaseldonk als zijn zus Anna Maria vragen een paspoort aan:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 30 verso 24-01-1733:
Paspoort voor Willem Jan Haseldonck, is van eerlijke ouders en zijn vader is hier collecteur geweest.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 58; 06-01-1734:
Paspoort voor Anna Maria Haseldonck, jonge dochter, haar vader, Jan Haseldonck, is collecteur geweest.

Willem Verhaseldonk woonde in Rotterdam, daarna in Eindhoven, vervolgens in Bergse Hoek en keert later weer terug naar Asten. Hij handelde vanuit zijn verschillende woonplaatsen ook nog met geld en onroerend goed in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 101; 28-06-1742:
Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven, is nader van den bloede aan Willemyna Hoefnagels, te Antwerpen, dan Jan Pieter van Riet. Hij vernadert de koop zoals gedaan op 28-07-1741 van land de Haseldonk 2 lopense; beemd aan Vorselen 2 lopense; acker met het Hofke 1 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 111 verso; 15-08-1742:
Louis Hoefnagels en Peter Jan Aarts, momboiren over Johanna Maria Loomans, zijn schuldig aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven, ƒ 150,- a 4%. Marge: 03-10-1765 Willem Verhaseldonk, te Asten, heeft ontvangen van Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne, als momboiren van het kind Hendrik Verberne ƒ 50,- als restant. De ƒ 100,- heeft hij ontvangen van de ouders van het kind.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 114; 25-09-1742:
Hendrik Halbersmit, chirurgijn, is schuldig aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven ƒ 200,- à 4%. Marge: 13-07-1767 gelost aan Willem Verhaseldonk, te Asten.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 120; 15-10-1742:
Jan Aart Smits is schuldig aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven ƒ 100,- à 4%. Marge: 04-08-1751 Willem Verhaseldonk, wonende op den Bergesehoek is door de erven Jan Aart Smits voldaan.

Hij koopt ook een huis in de huidige Molenstraat, maar verkoopt het later weer en daarna wordt het vernadert door zijn halfbroer:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 170; 10-07-1743:
Andries Verreyt verkoopt aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Willem Antoni Muyen, andere zijde de Kosterij en anderen; groes het Hoyvelt in 't Root 3 lopense; land de Weeg 3 copse; land de Heesacker 3 lopense; groes het Weyvelt in 't Rood 3 lopense. Belast met ƒ 1-2-8 per jaar aan den Armen van Asten; 1⁄3e deel in twee vat rogge per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land. Verkoper aangekomen bij transport de dato 04-03-1743. Land in de Heesacker 1 lopense 2 roede; land de Snijerskamp 1½ copse; land het Bergsland 1 lopense; groes het Root 2 lopense. Deze vier laatste percelen zijn de verkoper aangekomen bij overlijden van zijn vrouws ouders deling de dato 29-12-1742. Conditie: Recht van terugkoop. Koopsom ƒ 342,-.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 46 verso; 28-07-1746:
Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven, verkoopt aan Antoni Loomans huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Willem Antoni Muyen, andere zijde de Costerij en anderen; ene einde Henrik Hoefnagels cum suis, andere einde Johanna Loomans cum suis; land de Snijerskamp 1½ copse. Belast met ƒ 1-2-8 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 170,-.
Hij verkoopt aan Goort Loomans, molenaar groes het Hoyvelt in het Root 3 lopense. Koopsom ƒ 130,-.
Hij verkoopt aan Jan Verreyt land den Heesacker 3 lopense. Koopsom ƒ 60,-.
De goederen zijn verkoper aangekomen bij transport de dato 10-07-1743 van Andries Verreyt, met recht van terugkoop, deze ziet af van dit recht.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 119; 28-07-1746:
Oculaire inspectie van het huis en neere, heden verkocht, door Willem Verhaseldonk aan Antoni Loomans bewoner Andries Verreyt. De vorst van het huis en neere behoren gerepareerd te worden; achter de neere, het dak aan de noordzijde van de worm, twee gespan behoren vernieuwd of gerepareerd te worden evenals de schoorsteen.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 51 verso; 10-10-1746:
Jan Hoefnagels verklaarde nader van den bloede te wezen aan Willem Verhaseldonk dan Antoni Loomans, hij vernadert huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Willem Antoni Muyen, andere zijde de Costerij en anderen, ene einde Hendrik Hoefnagels cum suis, andere einde Johanna Loomans cum suis; land de Snijerskamp 1½ copse. Belast met ƒ 1-2-8 per jaar aan den Armen van Asten. Met overneming van alle kosten, lijkoop, trekgeld, briefgeld, 40e penning, zegers en alle verdere onraat.

Willem Verhaseldonk verkoopt land en een obligatie:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 71 verso; 19-06-1747:
Willem Verhaseldonk verkoopt aan Peternel Goort Doensen weduwe Andries Verreyt een Weyvelt in het Root 3 lopense; land den Wegh 3 copse; land in de Heesackers 1 lopense 2 roede; land in het Bergsland 1 lopense; groes in het Root 2 lopense. Koopsom de lasten.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 218 verso; 02-08-1751:
Willem Verhaseldonk aan den Bergse Hoek, bij Rotterdam, verkoopt aan Tomas van der Weerden beemd te Vorselen 2 lopense; een akker met het Hofke 1 lopense. Verkoper aangekomen bij vernadering de dato 08-06-1742. Koopsom ƒ 84,-.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 134 verso; 03-11-1754:
Willem Verhaseldonk verkoopt aan Gerrit Verberne, te Someren een schepenobligatie van ƒ 250,- à 4% ten laste van wijlen Joost Janse Verberne en ten bate van de verkoper de dato 26-09-1742. Marge: 19-06-1790 gelost aan Jan Verdijsteldonk getrouwd met Elisabet Gerrit Verberne, te Someren.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 140 verso; 19-01-1758:
Willem Verhaseldonk verkoopt aan Hendrik Paulus Verberne en Antony Jacob Kuypers groes de Hofstad 1 lopense; groes aan de Graft 1 lopense; groes het Busselke 5 copse; het Weyvelt 2 lopense; het Lankveltje 1 lopense; land den Agtergaal 5 copse; land de Kievitshoff 5 copse; land de Kievitshoff 7 copse; de Kruysacker 7 copse; het Vosselsvelt 2 lopense; groes / land den Hoogendries 1 lopense. Koopsom ƒ 350,-.

Dit huis en een ander huis worden door Willem Verhaseldonk verkocht aan Everardus van Geffen:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 160; 06-01-1759:
Willem Verhaseldonk verkoopt aan Evert van Geffen huis, hof, schuur en aangelag 7 lopense, ene zijde de straat, andere zijde kinderen Peter Voermans; land tusschen de Weg 1½ lopense; land de Snijerskamp ½ lopense; land in de Pas 5 copse; een akkertje aan het Lindert ½ lopense; groesbeemd in 't Lindert 3 lopense. groes in 't Root 3 lopense; weiveld in de Haseldonk 2 lopense. Belast met 6 vat rogge per jaar aan het Gemene Land, in kapitaal ƒ 117-3-3 oort; ƒ 1-7-0 per jaar aan het Huis van Asten. In de koop is inbegrepen de stenen, hout en kalk op het erf liggende voor het bouwen van een huis en neere. Het huis moet gebouwd worden zoals het door de verkoper gedaan zou zijn. Koopsom ƒ 600,-.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 geeft een duidelijke samenvatting van de bewoningsgeschiedenis van het huis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 86 folio 44:
Evert van Geffen bij koop 1759.
Willem Verhaseldonk bij transport en versterff 1755.
Heijlke Dirx weduwe Jan Pauwels Cremers ende Pauwels, Willem, Annamarie ende Hendrik, haere kinderen.
Jan Pouwels Cremers.
Jan ende Marie, kinderen van Pauwels Dircx Franssen uijt huijs, hoff ende aengelegen erffve onder Asten int Dorp gelegen, groot twee lopenen, ene zijde Luijcas Huijberts met meer anderen, andere zijde Peter Jan Aerts met meer anderen, ene einde de erffgenamen Jans Frans Corsten met meer anderen, andere einde den gemeenen wegh. I pul.

Margaretha Coninghs is op 26-09-1779 te Asten overleden en Willem Verhaseldonk is vermoedelijk op 10-05-1788 te Tongelre overleden. Hieronder zijn begraafakte waarbij de klokken driemaal worden geluid:

05

Everardus Henrici van Geffen is geboren te Helmond op 25-09-1732 als zoon van Hendrik Lamberts van Geffen en Joanna Maria Aarts Haenackers (zie Kasteellaan 6 tot en met 8). Hij is op 19-01-1755 te Asten getrouwd met Geertruida Paulus Hoefnagels, geboren te Asten op 23-06-1723 als dochter van Paulus Thomas Hoefnagels en Henrica Jansen van Heugten:

06

Het gezin van Everardus Henrici van Geffen en Geertruida Paulus Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulus Asten 01-10-1757 Geldrop 27-03-1786
Susanna de Groot
Geldrop 19-06-1803
Maria Geertrui Smits
Geldrop 22-04-1833
2 Henrica Asten 21-09-1759 Ongehuwd Helmond 28-01-1834
3 Johanna Asten 07-07-1761 Geldrop 08-04-1792
Johannes Kordh
±1794

Geertruida Paulus Hoefnagels heeft geld tegoed dat later aan haar man wordt gegeven:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 184 verso; 28-08-1750:
Jan Janse Verberne is schuldig aan Geertruy Hoefnagels, jonge dochter ƒ 400,- à 3%.
Marge: 26-07-1756 gelost aan Evert van Geffen getrouwd met Geertruy Hoefnagels.

Everardus Henrici van Geffen en zijn vader, die op het neerhuis bij het kasteel woont, hebben een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 127 verso; 16-07-1757:
Hendrik van Geffen en Evert van Geffen, zijn zoon, zijn schuldig aan Willemyn Fransen, weduwe Francis van den Boomen ƒ 100,- à 3%.

Everardus Henrici van Geffen koopt een plek waar een huis gebouwd kan worden:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 148 verso; 14-04-1758:
Goort Mattijs Kuypers en zijn meerderjarige kinderen, Mattijs en Hendrien, verkopen aan Evert van Geffen een huisplaats en aangelag 2 lopense, ene zijde weduwe Lambert Cornelis, andere zijde Hendrik Stevens of de weg; den Kalveracker 5 copse; de Hannekesacker 1½ lopense; de Lindertacker 1 lopense; groes het Linder 1 lopense. Belast met ƒ 5-15-0 per jaar; met Adriaan Lintermans en Marcelis Jan Daniels, ieder 1⁄3e deel, aan ƒ 0-07-8 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 100,- à 3¼%. Marge: 10-11-1758 gelost met het passeren van een obligatie van ƒ 100,- voor den Armen van Asten; verkoper was deze schuldig aan den Armen van Asten.

Everardus Henrici van Geffen verkoopt zijn huis in de Wolfsberg voordat hij het huis van eerder genoemde Willem Verhaseldonk koopt:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 157 verso; 06-01-1759:
Evert van Geffen verkoopt aan Hendrik Peter Driessen de onverdeelde helft in huis, hof en aangelag en een akker daaraan in de Wolfsberg 6 lopense, ene zijde weduwe Cornelis Lambers, andere zijde Hendrik Haase, ene einde de straat; land de Venacker 3 lopense; den grooten Apart 1½ lopense; de Voorsten acker 3½ lopense; land het Ven 2 lopense; groes het Ven 2 lopense; land 2½ lopense; groes 5 lopense; groes de Meulenschouw 1 lopense; een weiveld 4 lopense. Koopsom ƒ 500,-.

Het oude huis verkoopt Everardus Henrici van Geffen aan Roeloff Graaff (zieVoormalig huis G778), die vanaf 1761 in de huidige Burgemeester Frenckenstraat woont (zie Voormalig huis G517):

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 186 verso; 22-11-1759:
Evert van Geffen verkoopt aan Roeloff Graaff, ondervorster, en schutter huis, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Jan Slaats, andere zijde de verkoper, ene einde de straat, andere einde de verkoper en kinderen Lambert Verheyen. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 190,-. Te betalen ƒ 90,- op 01-01-1760 en ƒ 100,- à 3%. De verkoper mag ieder jaar van de borgemeesters vorderen ƒ 25,- van het tractement van de koper als betaling.

Everardus Henrici van Geffen koopt een stuk land en heeft schulden:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 79; 11-01-1763:
Hendrik Dirk Timmermans getrouwd met Maria Verheyden en Anneke Verheyden verkopen de goederen, hen aangekomen bij deling de dato 14-02-1755. Zij verkopen aan Evert van Geffen land de Langenacker 2½ lopense. Verponding ƒ 1-01-0 per jaar. Bede ƒ 0-12-8 per jaar. Koopsom ƒ 45,-.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 97 verso; 21-02-1763:
Evert van Geffen is schuldig aan Dirk Jansen van de Loverbosch ƒ 100,- à 3%. Marge: 08-09-1766 gelost.

Everardus Henrici van Geffen ruilt een stuk land met Joost Voermans door middel van belening:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 199; 19-12-1765:
Evert van Geffen geeft in belening aan Joost Voermans groes het Lindert 3 lopense. Beleentijd 12 jaar. Beleensom ƒ 45,-.
Joost Voermans geeft in belening aan Evert van Geffen groes het Lindert 2 lopense. Beleentijd 12 jaar. Beleensom ƒ 45,-.

Everardus Henrici van Geffen heeft flink wat schuld:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 221; 08-09-1766:
Evert van Geffen is schuldig aan Gerrit Verberne, te Someren ƒ 150,- à 4%.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 109; 09-11-1767:
Hendrik Koopmans, aanlegger contra Evert van Geffen, gedaagde. Aanlegger krijgt nog van gedaagde bij afrekening de dato 20-08-1764 ƒ 4-16-4.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 254 verso; 20-01-1768:
Evert van Geffen is schuldig aan Jacobus Losecaat ƒ 50,- à 4%.

Everardus Henrici van Geffen verkoopt een huisplaats in de Wolfsberg en een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 82 verso; 02-12-1769:
Evert van Geffen verkoopt aan Francis Plenders, in de Wolfsberg een huisplaats en aangelag bij Hendrik Stevens 2 lopense. Verkoper aangekomen bij transport in 1758. Koopsom ƒ 24,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 89 verso; 14-02-1770:
Evert van Geffen verkoopt aan Francis Plenders land den Kalveracker 1 lopense 1 copse. Koopsom ƒ 22-10-0.

Geertruida Paulus Hoefnagels verklaart dat dokter Nentwich hun kinderen genezen heeft van een schimmelinfectie:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 69 verso; 19-12-1770:
Pieter Lomans, oud borgemeester, Pieter Paulusse en Geertruy Hoefnagels getrouwd met Evert van Geffen. Zij verklaren ter instantie van Johan Joseph Nentwich, medicijne practicus, dat deze van hen, comparanten, heeft genezen zes kinderen van het quaatseer waarmee deze lange jaren besmet waren geweest en dit in corte tijt en suyver daarvan gecureert en nog veele andere van die quaale heeft geneesen. Verder verklaren wij, schepenen, dat Nentwich, gedurende zijn verblijf, alhier, zich wel gecomporteert heeft zonder dat aan ons enige klachten over sijn operatiën off medicijnen zijn ter ore gekomen, maar integendeel veel lof en dat de medicijnen tot goed effect zijn geweest.

Johan Joseph Nentwich heeft als Weit Berumter Oculist und Operateur & Medicinae Practicus in 1740 een boek gepubliceerd met eenvoudige recepten voor zelfgenezing1. Linksonder de omslag van het boek met de titel: Mitleydiger Artzt überhaupt gegen alle Arme Krancke, ins besondere gegen die von Medicis abgelegene Land-Leuthe, gemeinen Haußmittelen oder doch wenig constenden Urßenen die mehresten Leibs-Krankheiten nach der einfältigen Methode der Natur sich selbst zu curieren auffrichtig und gründlich lehret. Rechtsonder een typisch recept met rabarber, arabische gom, gebrande hoorn, mosselenpoeder, crotonschorspoeder en hondstong.

07 08

Everardus Henrici van Geffen verkoopt land en zijn oogst:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 276 verso; 22-08-1774:
Evert van Geffen verkoopt aan Willem Coolen land ½ lopense. Koopsom ƒ 25,-.

Asten Rechterlijk Archief 151; 25-07-1776:
Evert van Geffen verkoopt den oogst te velde in 4 kopen. Opbrengst ƒ 71,-.

Asten Rechterlijk Archief 149; 22-07-1777:
Evert van Geffen, in het Dorp, verkoopt zijn oogst te velde in 9 kopen. Koopsom ƒ 75,-.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 99 verso; 08-11-1777:
Evert van Geffen verkoopt aan Antoni Jan Nelissen land de Pasacker 1 lopense 1 copse. Koopsom ƒ 69-4-0.

Het eerder beleende stuk land wordt nu door de kinderen van Joost Voermans met Everardus Henrici van Geffen geruild:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 101; 27-12-1777:
Antoni Fransen en Johannes van Brussel, als voogden over de onmondige kinderen van Joost Voermans, verklaren dat Evert van Geffen op tijd heeft aangeboden de beleende gelden van een stuk groes transport de dato 19-12-1765. Zij verkopen nu aan Evert van Geffen groes in het Lindert 3 lopense. Koopsom ƒ 45,-.
Evert van Geffen verkoopt aan de kinderen Joost Voermans groes in 't Linder 2 lopense. Koopsom ƒ 45,- waarvoor het in belening is geweest en niet is betaald.

Everardus Henrici van Geffen heeft een varken gekocht, maar nog niet volledig afbetaald:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 28; 13-07-1778:
Gerrit Welten, te Vlierden, aanlegger contra Evert van Geffen, gedaagde. Gedaagde is nog ƒ 4-10-0 schuldig van een gekocht en geleverd varken de dato 29-06-1777.

Geertruida Paulus Hoefnagels is getuige van de verdrinking van een kind:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 171l 09-06-1779:
Cornelis Josephus Daals, medecijnen doctor, heeft vanmiddag, 3 uur, ten huize van Cornelis Lintermans, in het Dorp, het dode lichaam van Annemie Lintermans, 1½ jaar oud, gevisiteerd. Het kind is, zo verklaarde de moeder, de vrouw van Cornelis Lintermans en Geertruy Hoefnagels getrouwd met Evert van Geffen, kort te voren uit een kuipje met enig water, staande aan de deur, gehaald. Het lag voorover op het hoofd met de benen omhoog. Bij visitatie heeft alles gewezen op verdrinking.

Aan Everardus Henrici van Geffen wordt gevraagd of hij Mathijs Gerrit van Brussel kent:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 173l 12-08-1779:
Jan Slaats, 62 jaar en Evert van Geffen, 45 jaar, verklaren dat zij Maria van Rest getrouwd met Mattijs Gerrit van Brussel, beiden geboren te Asten, zeer wel kennen. Maria van Rest heeft veelal in hun buurt gewoond. Mattijs Gerrit van Brussel is al enige jaren absent en de comparanten menen te hebben dat hij zich in Holland of elders ophoudt. Van zijn overlijden hebben zij met geen zekerheid gehoord. De tweede comparant verklaart verder dat hij Marten Gerrit van Hugten, te Weert, kent en die, voor zover hij weet, een getrouwd man is, beiden in leven en ze nog geen maand geleden beiden heeft gezien en gesproken. Onder eede bevestigd.

De armmeesters melden dat Everardus Henrici van Geffen een betalingsachterstand heeft:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 55 verso; 20-01-1783:
Mattijs Herings, armmeester, 1776-1778, aanlegger contra Evert van Geffen, gedaagde. Gedaagde heeft een rente-achterstand aan den Armen van ƒ 10-16-10.

Everardus Henrici van Geffen moet ook nog zijn gekochte vlas betalen:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 62; 17-10-1783:
Den drost, aanlegger contra Evert van Geffen, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig, wegens gekocht vlas op de koopdag van weduwe Jan Broens de dato 13-12-1781 ƒ 5-13-0.

Geertruida Paulus Hoefnagels is op 24-10-1786 te Asten overleden en Everardus Henrici van Geffen is op 19-10-1788 te Someren hertrouwd met Christina Thielen, geboren te Someren op 10-02-1745 als dochter van Johannes Tilen en Anna Franciscus Verhoysen. Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit dit huwelijk geboren. Voor dit huwelijk moet hij een staat en inventaris voor zijn drie kinderen maken:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 147 verso; 04-10-1788:
Staat en inventaris van Evert van Geffen, weduwnaar Geertruy Hoefnagels ten behoeve van zijn drie kinderen met name Paulus, Hendrien en Johanna. Hij wil hertrouwen.
Onroerende goederen: huis, schuur, hof en aangelag in het Dorp 6 lopense; land tussen de Weg 1½ lopense; land de Snijerskamp 2½ lopense; land den Langenakker 2½ lopense; groes het Rood 3 lopense; weiveld de Haaseldonk 2 lopense; land Hannekesakker 1½ lopense; land het Lindert 1 lopense; groes het Lindert 1 lopense; groesbeemt in het Lindert 3 lopense.
Roerende goederen: een bed met toebehoren, twee kasten, een kist, twee tafels, zes stoelen, diverse ketels, potten en pannen, vuurgerei, een hofscheer, een topscheer, twee galeye schotels, diverse andere schotels en borden, zowel aardewerk als tin.
Schulden: ƒ 150,- à 4% aan Losecaat, drost; ƒ 50,- in diverse posten.

Everardus Henrici van Geffen laat graan malen op de molen van zijn schoonzoon in Stiphout:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 75; 05-06-1795:
Eevert van Geffen verklaart, ter requisitie van de regenten, dat Jan Cortius, molenaar, te Stiphout, zijn schoonzoon, op 12 mei laatstleden, zijnde marktdag, alhier, te Asten, ten huize van hem, declarant, heeft horen zeggen dat hij 28 vat rogge had gekocht van Antoni Timmermans. Dat hij. declarant, namens zijn schoonzoon, op 28 mei laatstleden, is gekomen ten huize van Antonie Timmermans om het voorschreven koren op te halen. Antonie Timmermans heeft aan hem toen 24 vat koren uit de schuur toegemeeten en nog 4 vat van de zolder. Het koren is ten huize van Timmermans blijven liggen tot 3 juni laatstleden. Op 3 juni heeft hij, declarant, zich vervoegd bij de leden der Municipaliteit van Asten en verzocht om het voorschreven koren te mogen brengen naar zijn huis met het aanbod, namens zijn schoonzoon, om het koren te gebruiken ten bate van deze gemeente, door mulder, bakker als anderszinds. En verklaren Eevert van Geffen en Philips Peeter van Bussel, dat zij woensdag, 3 juni, 's avonds, rond 10 uur, zijn gekomen ten huize van Antoni Timmermans, met kar en paard van de tweede ondergetekende en dat zij aldaar hebben opgeladen de 28 vat koren en dit gebracht hebben ten huize van de eerste. En verklaren wij ondergetekende regenten dat wij, op dinsdag, 19 mei laatstleden, met de secretaris Nouhuys, de opschrijving en huysvisitatie hebben gedaan bij Antoni Timmermans en daar alleen hebben gevonden 15 vat rogge.

Everardus Henrici van Geffen is aangesteld als collecteur van de tienden:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 84; 28-08-1795:
Eevert van Geffen, door Leendert van Riet als rentmeester, aangestelde collecteur over de thiendens, alhier, toebehorende aan de Heer en Vrouwe van Asten, verklaart dat hij op verzoek van de ingezetenen van Asten is beginnen te thienden de 6e augustus tot 23 augustus. Wanneer Leendert van Riet, als rentmeester, aan hem gezegd heeft om aan de ingesetenen welke bij hem kwamen om te tienden te antwoorden dat sij alevenwel de thiendens kwamen op te laden ofschoon deselve getient waaren. Dog is den 23e niemand bij hem, comparant, geweest om te versoeken dat veltvrugten mogten getient worden. De comparant verklaart verder dat hem, in kwaliteit als boven, geen kwaad is aangedaan door een of andere ingezetene. Op gisteren, de 27e, is hem door Leendert van Riet gezegd om niet meer te tienden.

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 85; 12-09-1795:
Mattijs Pieter Slaats verklaart dat hem door Leendert van Riet, als rentmeester van de Heer en Vrouw van Asten, is opgedragen om de klamptiende bij hem, comparant, in pacht den Houterman genaamd in te gaan zamelen en op te varen zoals vanouds is gedaan. Pieter Kanters verklaart dat hij, op de 20e augustus, gekomen is ten huize van Leendert van Riet en aan hem, als rentmeester van de Heer en Vrouwe van Asten, heeft gezegd dat hij, comparant, eenig koorn had staan onder de klampenthienden van de Heer en Vrouwe van Asten gehorende en dat hij gaarne dat koorn soude inhalen, wat hij met de thiende soude aanvangen, of hij, declarant, het selfs mogte thiende. Waarop Leendert van Riet aan hem, declarant, gezegd heeft dat hij naar Eevert van Geffen mocht gaan welke collecteur was.

Een resolutie hierover vinden we terug bij de 'Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795'2:

Door de armmeesters worden de goederen van Everardus Henrici van Geffen in beslag genomen vanwege betalingsachterstand en daarna wordt zijn huis en land verkocht aan Dirk Antony Leenen:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 152 verso; 09-01-1800:
Gerardus Hermanus Roosen, vorster, neemt, namens Jan Willem Kolen en Jan Janse Timmermans, armmeesters, 1797-1799, in arrest de vaste goederen staande ten name van Eevert van Geffen tot verhaal van ƒ 16-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 148 verso; 18-03-1800:
Hermanus Gerardus Roosen, vorster en exploiteur, verkoopt, namens Jan Willem Koolen en Jan Janse Timmermans, als armmeesters, 1797-1799, aan Dirk Antony Leenen huis, hof en aangelag, groes en land ten name van Evert van Geffen wegens verschuldigde rente van ƒ 10-10-0 over 1797-1799. Alsmede 1⁄3e deel in een rente van ƒ 5-15-0 per jaar over 1797-1799 te betalen met Jan Marcelis Daniels en Adriaan Lintermans; huis, hof en aangelag en de Hannekesakker 9 lopense 27 roede; land het Liender 47 roede; land en groes in 't Liender 4 lopense 22 roede; land tussen de Weegen 1 lopense 18 roede; land in de Snijerskamp 18 roede; twee percelen groes de Haseldonk het Rood 4 lopense 34 roede; groes de Roetert 42 roede. Belast met ƒ 1-08-2 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 0-07-8 per jaar aan het Geestelijk Comptoir in een meerdere pacht; ƒ 3-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; 1⁄3e deel van ƒ 5-15-0 per jaar aan den Armen van Asten; 6 vat rogge per jaar aan het Geefhuis, te 's Hertogenbosch. Koopsom ƒ 690,-.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 151 verso; 18-03-1800:
Hermanus Gerardus Roosen, vorster en exploiteur, heeft van de goederen van Evert van Geffen ontvangen ƒ 690,-, na aftrek van ƒ 7,-, zijnde de kosten van officier en schepenen, rest nog ƒ 683,- teneinde eenieder die gerechtigd is het hunne te laten bekome.

Het huizenquohier over de periode 1761-1798 meldt Everardus Henrici van Geffen als eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 18 Dorp Bewoners nummer 18 Dorp
1761 Evert van Geffen Evert van Geffen
1766 Evert van Geffen Evert van Geffen en Hendrien Keijzers
1771 Evert van Geffen Evert van Geffen en Jan Hendrik Meulendijk
1776 Evert van Geffen Evert van Geffen en in de camer Meijntje Smits
1781 Evert van Geffen Evert van Geffen en Willem Slegers
1798 Evert van Geffen Evert van Geffen en Marcelis Verrijt

Vanaf ongeveer 1770 komt vanuit de Langstraat (zie Voormalig huis G682) Jan Hendrik Meulendijk, geboren te Asten op 11-05-1702 als zoon van Johannes Hendrix en Wilhelmina Thomas Jacobs (zie Berken 7), in het huis wonen. Zijn gezin staat elders beschreven (zie Julianastraat 9). Zijn vrouw, Catharina Frans Lammers, is als Catharina Joannis Meulendijk op 30-01-1772 te Asten overleden en Johannes Jansen van de Meulendijk is vermoedelijk op 03-11-1775 als Johannes Jansen overleden en in zijn overlijdensakte wordt gemeld dat hij in Hernen, een dorp bij Nijmegen, is overleden.

Omdat hij, tijdens zijn werk voor predikant Aelbers (zie Langstraat 22), geregeld naar Nijmegen reisde, is dit goed mogelijk.

Ook is nog bewoner geweest Marcelis Francis Verrijt, geboren te Valkenswaard op 06-08-1745 als zoon van Francis Marceli Verryt en Petronella Martens Hoeijmans. Hij is op 12-10-1782 te Asten getrouwd met Johanna Maria Jansen van de Moosdijk, geboren te Someren op 29-01-1749 als dochter van Johannes Arnoldus van de Moosdyk en Johanna Mathias van Deursen. 

Koper van het huis Dirk Antony Leenen is geboren te Asten op 18-09-1763 als zoon van Antoni Petri Leynen en Isabella Joannes Vervoordeldonck (zie Voormalig huis C763). Hij is op 21-05-1797 te Asten getrouwd met Anna Margaretha Judoci van de Cruys, geboren te Asten op 22-09-1777 als dochter van Judocus Joannes van de Cruys en Johanna Thys van Bussel (zie Markt 12):

09

Het gezin van Dirk Antony Leenen en Anna Margaretha Judoci van de Cruys:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Isabella Asten 06-09-1798 Kind Asten 17-03-1813
2 Judocus Asten 03-03-1800 Ongehuwd Tongelre 27-05-1867 Bakker
3 Johanna Maria Asten 05-04-1802 Ongehuwd Asten 28-02-1866
4 Henrica Asten 22-08-1803 Ongehuwd Asten 09-10-1873 zie Voormalig huis G591
5 Antonia Asten 15-06-1805 Ongehuwd Asten 06-01-1878 zie Voormalig huis G591
6 Maria Catharina Asten 14-01-1807
7 Antonius Asten 12-10-1809 Kind Asten 04-10-1810
8 Maria Josepha Asten 21-03-1811 Ongehuwd Asten 02-01-1882 zie Voormalig huis G591
9 Isabella Asten 13-06-1813 Ongehuwd Asten 02-04-1884 zie Voormalig huis G591
10 Petronella Asten 10-06-1815 Ongehuwd Asten 19-12-1895 zie Voormalig huis G591
11 Anna Maria Asten 26-05-1817 Kind Asten 29-05-1817

Dirk Antony Leenen woont zelf op de hoek van de huidige Emmastraat en Julianastraat in de richting van de Wolfsberg en volgens het huizenquohier van 1803 verhuurt hij het huis aan derden, waaronder Everardus Henrici van Geffen en Marcelis Verrijt:

Jaar Eigenaar nummer 18 Dorp Bewoners nummer 18 Dorp
1803 Dirck Leenen Marcelis Verrijt en in de kamer Evert van Geffen

Bewoner Everardus Henrici van Geffen is op 03-06-1808 te Asten overleden en zijn echtgenote Christina Thielen is te Asten op 28-10-1811 overleden. Hieronder de overlijdensakte van Everardus Henrici van Geffen

10

Bij de verpondingen van 1810 is het huis nog in bezit van Dirk Antony Leenen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 182:
Dirk Leenen bij transport 18-03-1800.
Evert van Geffen.
Nummer 18 nieuw huijs, schuur, hof en aangelag 6 lopense.

Bewoonster Johanna Maria Jansen van de Moosdijk is op 11-12-1810 te Asten overleden en Marcelis Francis Verrijt verhuist waarschijnlijk naar een ander huis en is op 18-01-1823 te Asten overleden. Hun zoon Peter Verrijt, geboren te Asten op 13-12-1787 is op 18-02-1820 te Asten getrouwd Justina Roymans, geboren te Asten op 29-09-1789 als dochter van Willem Henrici Roymans en Catharina Huiberti van Bussel (zie Achterbos 8). Peter Verrijt is op 18-04-1850 te Asten overleden.

Dirk Antony Leenen verkoopt het huis enkele jaren later aan Mathijs van Alphen:

Notarieel Archief Asten 36-63; 30-08-1813:
Dirk Antoon Leenen verkoopt aan Matheus van Alphen, een huis, tuin en land, groot 9 lopense 27 roeden, bij koop van Evert van Geffen op 08-03-1800, ene zijde Nicolaas van Stiphout, andere zijde weduwe Jan van den Heuvel.

Mathijs van Alphen is geboren te Tongelre op 28-04-1782 als zoon van Adrianus van Alphen en Johanna Straetman. Hij is op 17-09-1812 te Asten getrouwd met Catharina Johannes Joannis Broens, geboren te Asten op 22-11-1791 als dochter van Johannes Broens en Anna Gertruida Wilhelmi van den Eerenbeemt:

11

Het gezin van Mathijs van Alphen en Catharina Johannes Broens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 06-07-1813 Asten 12-09-1835
Judocus van de Ven
Asten 06-02-1900 zie Voormalig huis G1109
2 Adrianus Asten 31-05-1815 Kind Asten 16-06-1815
3 Anna Maria Asten 14-12-1816 Helmond 25-04-1844
Francis van Brussel
Helmond 21-11-1895
4 Joannes Asten 10-04-1819 Asten 13-05-1848
Johanna Lemmens
Asten 21-07-1854
Hendrica van Lierop
Asten 20-04-1864 zie Voormalig huis G927
5 Adrianus Asten 17-02-1822 Ongehuwd Asten 25-05-1849
6 Willem Asten 20-08-1824 Kind Asten 02-02-1826

Mathijs van Alphen is op 23-10-1825 te Asten overleden en bij het kadaster staan twee huizen op naam van zijn weduwe Catharina Johannes Broens:

Kadaster 1811-1832; G773:
Huis en erf, groot 01 roede 07 el, de Hemel, klassen 9.

Kadaster 1811-1832; G774:
Huis en erf, groot 03 roede 40 el, de Hemel, klassen 9.
Eigenaar: Weduwe van Mathijs van Alphen.

12

13

Beide huizen zijn in 1837 door brand verwoest en daarna heropgebouwd tot het westelijk gelegen kleinere huis met kadasternummer G926 (zie hieronder), bewoond door de weduwe van Mathijs van Alphen en een huis met kadasternummer G927 (zie Voormalig huis G927) bewoond door zoon Johannes van Alphen.

Catharina Johannes Broens is op 23-02-1827 hertrouwd met Mathias Voermans, geboren te Asten op 11-11-1798 als zoon van Francis Nicolai Voermans en Antonetta Francisci van Heugten (zie Voormalig huis F1249). Mathias Voermans is op 12-08-1851 te Asten overleden en Catharina Johannes Broens komen we tegen in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 op huizingnummer A130b:

14

Catharina Johannes Broens is op 16-09-1866 te Asten overleden en dochter Martina Voermans, geboren te Asten op 02-12-1827, woont daarna samen haar broer Francis Voermans in het huis met over de periode 1869-1879 huizingnummer A194:

15

Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A197:

16

Rond 1882 verhuizen zij naar A84 en de nieuwe bewoner is Theodorus Zeegers, geboren te Asten op 18-08-1810 als zoon van Joannus Theodorus Segers en Joanna Maria Verheijen. Hij is als dagloner op 04-05-1838 te Asten getrouwd met Maria Josepha van Bussel, geboren te Asten op 17-11-1803 als dochter van Mathijs van Bussel en Anna Maria Verhoeven.

In 1885 verhuizen zij naar A167 en het huis wordt daarna bewoond door Johannes de Gruiter, geboren te Asten op 26-02-1863 als zoon van Johannes de Gruiter en Everdina Brouwers. Hij is als dagloner op 09-03-1885 te Asten getrouwd met Antonia van Laanen, geboren te Asten op 15-10-1859 als dochter van Wilhelmus van Laanen en Wilhelmina van de Kerkhof.

In 1886 vertrekken zij naar Venlo en de volgende bewoner is Theodorus Bartholomeus Gellings, geboren te Bergen op 26-08-1854 als zoon van Hendrick Gellings en Maria Sibilla Elders. Hij is als kuiper op 07-05-1883 te Asten getrouwd met Anna Maria Smits, geboren te Asten op 28-12-1850 als dochter van Joannes Smits en Wilhelmina Peeters.

Aan het einde van de periode verhuizen zij naar A157 en het huis is in 1884 samen met het nevenstaande huis toebedeeld aan Gerardus van der Loo (zie Voormalig huis G927). In 1888 bestaan de twee huizen uit drie woningen met kadasternummers G1691, G1692 en G1693 en onderaan de bovenstaande staat staat dat het huis daarna bewoond wordt door Willem Martens en Lambertus Klinkenberg.

In een deel van het huis woont Willem Martens, geboren te Asten op 05-04-1849 als zoon van Hendrik Martens en Johanna Slaats (zie Zand 2 en 4). Hij is als dagloner op 26-01-1883 te Asten getrouwd met Antonia Koolen, geboren te Asten op 05-11-1852 als dochter van Theodorus Koolen en Maria Haasen (zie Voormalig huis F178). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A204:

17

In 1893 verhuizen zij naar A201 (zie Voormalig huis G1109) en de nieuwe bewoner is Lucas Leijten, geboren op 09-07-1844 te Vlierden als zoon van Johannes Leijten en Johanna van Gerwen. Hij is als dagloner op 15-02-1884 te Asten getrouwd met Antonia Boerekamps, geboren te Asten op 26-08-1859 als dochter van Godefridus Boerekamps en Maria Lintermans.

Lucas Leijten verhuist met zijn gezin in 1894 naar D43 en het huis wordt daarna bewoond door Wilhelmus Kuipers, geboren te Zwaluwe op 01-09-1856 als zoon van Cornelis Kuijpers en Geertruida Krijnen. Hij is als dagloner op 02-08-1890 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth Peeters, geboren te Asten op 13-03-1865 als dochter van Peter Peeters en Hendrina van de Vijfeijken.

In 1895 vertrekken zij naar Zwaluwe en de volgende bewoner is Laurens Lodewijk Meulendijks, geboren te Asten op 31-12-1868 als zoon van Johannes Meulendijks en Francisca Scheuninks. Hij is als klompenmaker op 07-04-1893 te Asten getrouwd met Johanna Heesakkers, geboren te Schijndel op 01-08-1863 als dochter van Hendrikus Heesakkers en Hendrien van der Heijden. Zij verhuizen aan het einde van de periode naar A264.

Het andere deel van het huis wordt bewoond door Lambertus Klinkenberg, geboren op 13-04-1846 te Asten als zoon van Johannes Klinkenberg en Francijna Aarts. Hij woont als dagloner samen met zijn zuster Hendrica Klinkenberg ook in de periode 1890-1900 in het huis met huizingnummer A204a:

18

Zij verhuizen in 1893 naar A181 en de nieuwe bewoner is Gordina Manders, geboren op 19-07-1842 te Lierop als dochter van Joost Manders en Josina Peters. Zij is sinds 24-04-1882 weduwe van Laurens van den Heuvel, geboren te Deurne op 10-08-1837 als zoon van Peter van den Heuvel en Anna Maria Verheijen, met wie zij op 27-04-1864 te Vlierden getrouwd was. In 1896 vertrekken zij naar A79 en dit deel van het huis is daarna niet meer bewoond.

Vanuit het nevenstaande huis (zie Voormalig huis G927) komt in het huis wonen eigenaar Gerardus van der Loo, geboren te Sint Oedenrode op 23-07-1850 als zoon van Hendrikus van der Loo en Petronella de Kroon. Hij is als houtzager op 09-01-1879 getrouwd met Antonia van Alphen, geboren op 21-03-1851 te Asten als dochter van Johannes van Alphen en Johanna Lemmens (zie Voormalig huis G927). In de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-11-1899 biedt hij dit huis en het naastgelegen huis te koop aan:

19

Beide huizen zijn gekocht door de tramwegmaatschappij Eindhoven-Geldrop, zoals te lezen is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-09-1903:

20

De woningen worden verhuurd en in de periode 1900-1910 woont Gerardus van der Loo met zijn gezin in het huis met huizingnummer A216:

21

Gerardus van der Loo verhuist met zijn gezin naar A219d (zie Kerkstraat 30). Beide huizen worden rond 1910 samen met andere woningen in bezit van de tramwegmaatschappij Eindhoven-Geldrop in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1909 te koop aangeboden:

22

De koper is Franciscus van Helmond, die de beide huizen tot twee nieuwe woningen met kadasternummers G2080 en G2081 (zie Voormalig huis G927) opbouwt en hij verhuurt de huizen aan derden.

De nieuwe bewoner is Wilhelmus Althuizen, geboren te Bakel op 12-10-1837 als zoon van Nicolaas Althuizen en Maria Aelbers en kleinzoon van Hendrik Althuijzen (zie ook Voormalig huis G601). Hij is sinds 04-09-1899 weduwnaar van Cornelia Maria van Bladel, geboren te Herpt op 07-02-1820 als dochter van Hendrikus van Bladel en Ida van den Pangaard, met wie hij op 11-08-1868 te Oudheusden getrouwd was. Wilhelmus Althuizen is op 16-08-1900 te Vught hertrouwd met Johanna Janssen, geboren te Asten op 12-05-1843 als dochter van Theodorus Janssen en Johanna Maria Jansen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij vanaf 1914 uit A49 (zie Voormalig huis G215) in het huis met huizingnummer A242 wonen:

23

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-03-1918 verkoopt Willem Althuizen zijn inboedel:

24

Zij verhuizen rond 1918 naar het Liefdehuis; Johanna Janssen is op 21-11-1920 te Asten overleden en Wilhelmus Althuizen is op 01-05-1921 te Asten overleden.

In het huis komt wonen Peter van der Heijden, geboren te Asten op 24-09-1878 als zoon van Johannes van der Heijden en Petronella Verheijen. Hij is als sjouwer op 24-04-1903 te Asten getrouwd met Johanna Mikkers, geboren te Asten op 17-10-1878 als dochter van Johannes Mikkers en Antonia Bukkems. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij vanuit A306 in het huis met huizingnummer A242 wonen:

25

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-11-1906 en van 18-06-1910 de geboortes van zonen Johannes Franciscus en Adrianus Antonius:

26 27

Het huis is in 1918 verkocht aan de naamloze vennootschap Amsterdamsche Handelsbank en Asten Creameries en in 1923 doorverkocht Johannes Hendrikszoon Boerkamps. Al die tijd blijft het huis verhuurd en ook over de periode 1920-1930 woont Peter van der Heijden met zijn gezin in het huis met huizingnummer A276, ook bekend staand als Julianastraat 22:

28

Ook in de periode 1930-1938 woont Petrus van der Heijden met zijn gezin in het huis aan de Julianastraat 22:

29

In 1935 krijgt het huis samen met het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G927) het kadasternummer G2421. Petrus van der Heijden en Johanna Mikkers verhuizen met hun gezin in 1936 naar Sint Jozefstraat 2 en het huis wordt daarna bewoond door Aloijsius Beekman, geboren te Deurne op 20-02-1908 als zoon van Bernardus Beekman en Johanna Catharina Kerver. Hij is als landbouwer op 03-06-1936 te Asten getrouwd met Johanna Petronella van de Ven, geboren te Helmond op 23-10-1911 als dochter van Willem van de Ven en Wilhelmina van Moorsel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Julianastraat 22:

30

Zij verhuizen in 1937 via Stegen 16 naar Kerkstraat 58 en de nieuwe huurder van het huis is Hendricus Adrianus Johannes van Hoof, geboren te Helmond op 01-12-1914 als zoon van Henricus Johannes van Hoof en Godefrida van Hout. Hij is als chauffeur op 23-01-1937 te Helmond getrouwd met Johanna Petronella de Kimpe, geboren te Helmond op 13-04-1916 als dochter van Hendricus Josephus de Kimpe en Johanna Maria Antonia Spierings. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Julianastraat 22:

31

Zij verhuizen kort daarna naar het nevenstaande huis op Julianastraat 24 (zie Voormalig huis G927) en de nieuwe huurder is Antonius Arnoldus Sprenkels, geboren te Berlicum op 28-10-1896 als zoon van Lambertus Sprenkels en Petronella Janssen. Hij is als schoenmaker op 10-06-1929 te Asten getrouwd met Maria Cortooms, geboren op 18-06-1897 te Asten als dochter van Laurens Cortooms en Anna Maria van Oosterhout. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Julianastraat 36 in het huis aan de Julianastraat 22 wonen:

32

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-09-1941 de geboorte van zoon Marinus:

33

Op basis van onderstaande advertenties in het Peelbelang van 27-01-1945 voor de verkoop van een kar en in het Helmondsch dagblad van 11-06-1945 het ruilen van een slagkar, valt op te maken dat Johannes Hoefnagels het huis nog heeft bewoond:

34 35

Nog later is in dit huis de textielwinkel Verdonschot-van Heugten gevestigd, waarvan hieronder een etalagefoto:

36

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1625 Dirck Fransen ±1595 Dirck Fransen ±1595
1665 weduwe Dirck Fransen ±1600 weduwe Dirck Fransen ±1600
1676 Pauwels Dirck Fransen Asten ±1636 Pauwels Dirck Fransen Asten ±1636
1685 weduwe Pauwels Dirck Fransen Asten ±1646 Luycas Huberti van der Loo Asten ±1653
1692 Johannes Pauwels Cremers Asten 05-09-1678 Johannes Pauwels Cremers Asten 05-09-1678
1714 wed Johannes Pauwels Cremers Asten 05-10-1683 Peeter Jansen Hoefnagels Asten 06-09-1680
Dorp huis 18
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peeter Jan Hoefnagels Asten 06-09-1680 Peeter Jan Hoefnagels Asten 06-09-1680
1741 Peter Jan Hoefnagels Asten 06-09-1680 Peter Janse van de Leensel Asten 06-09-1680
1746 Peter Jan Hoefnagels Asten 06-09-1680 Jan Peter Hoefnagels Asten 01-09-1716
1751 Peter Jan Hoefnagels Asten 06-09-1680 Jan Hoefnagels Asten 01-09-1716
1756 afgebrooke een huijs nieuw opgetimmert
1761 Evert van Geffen Helmond 25-09-1732 Evert van Geffen Helmond 25-09-1732
1766 Evert van Geffen Helmond 25-09-1732 Evert van Geffen en Hendrien Keijzers Helmond 25-09-1732
1771 Evert van Geffen Helmond 25-09-1732 Evert van Geffen en Jan Hendrik Meulendijk Helmond 25-09-1732
1776 Evert van Geffen Helmond 25-09-1732 Evert v Geffen en in de camer Meijntje Smits Helmond 25-09-1732
1781 Evert van Geffen Helmond 25-09-1732 Evert van Geffen en Willem Slegers Helmond 25-09-1732
1798 Evert van Geffen Helmond 25-09-1732 Evert van Geffen en Marcelis Verrijt Helmond 25-09-1732
1803 Dirck Leenen Asten 05-09-1778 Marcelis Verrijt en in de kamer Evert van Geffen Valkenwaard 06-08-1745
Kadasternummer G774
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G774 1832 Mathias Voermans Asten 11-11-1798
Julianastraat 22
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Evert van Geffen Helmond 25-09-1732 Christina Thielen Someren 10-02-1745 03-06-1808
1808-1812 Christina Thielen Someren 10-02-1745 weduwe van Geffen 28-10-1811
1813-1825 Mathijs van Alphen Tongelre 28-04-1782 Catharina Broens Asten 22-11-1791 23-10-1825
1825-1827 Catharina Broens Asten 22-11-1791 weduwe van Alphen
1827-1837 Mathias Voermans Asten 11-11-1798 Catharina Broens Asten 22-11-1791
1837 huis is afgebrand en heropgebouwd tot twee woningen
G926 1837-1851 Mathias Voermans Asten 11-11-1798 Catharina Broens Asten 22-11-1791 12-08-1851
G926 1851-1859 Catharina Broens Asten 22-11-1791 weduwe Voermans
A130b 1859-1866 Catharina Broens Asten 22-11-1791 weduwe Voermans 16-09-1866
A130b 1866-1869 Martina Voermans Asten 02-12-1827 met broer
A194 1869-1879 Martina Voermans Asten 02-12-1827 met broer
A197 1879-1882 Martina Voermans Asten 02-12-1827 met broer naar A84
A197 1882-1885 Theodorus Zeegers Asten 18-08-1810 Maria Josepha van Bussel Asten 17-11-1803 naar A167
A197 1885-1886 Johannes de Gruiter Asten 26-02-1863 Antonia van Laanen Asten 15-10-1859 Venlo
A197 1886-1890 Theodorus Gellings Bergen 26-08-1854 Anna Maria Smits Asten 28-12-1850 naar A157
A204a 1890-1893 Lambert Klinkenberg Asten 13-04-1846 met zus naar A181
A204a 1893-1896 Gordina Manders Lierop 19-07-1842 weduwe vaan den Heuvel naar A79
A204 1890-1893 Wilhelmus Martens Asten 05-04-1849 Antonia Koolen Asten 05-11-1852 naar A201
A204 1893-1894 Lucas Leijten Vlierden 09-07-1844 Antonia Boerekamps Asten 26-08-1859 naar D43
A204 1894-1895 Wilhelmus Kuipers Zwaluwe 01-09-1856 Maria Elisabeth Peeters Asten 13-03-1865 Zwaluwe
A204 1895-1900 Laurens Meulendijks Asten 31-12-1868 Johanna Heesakkers Schijndel 01-08-1863 naar A264
A216 1900-1909 Gerardus van der Loo Sint Oedenrode 23-07-1850 Antonia van Alphen Asten 21-03-1851 naar A267
A242 1910-1918 Wilhelmus Althuizen Bakel 12-10-1837 Johanna Janssen Asten 12-05-1843 naar A257
A242 1918-1920 Peter van der Heijden Asten 24-09-1878 Johanna Mikkers Asten 17-10-1878
A276 1920-1930 Peter van der Heijden Asten 24-09-1878 Johanna Mikkers Asten 17-10-1878
22 1930-1936 Peter van der Heijden Asten 24-09-1878 Johanna Mikkers Asten 17-10-1878 Sint Jozefstraat 2
22 1936-1937 Aloijsius Beekman Deurne 20-02-1908 Johanna van de Ven Helmond 23-10-1911 Stegen 16
22 1937-1938 Hendrikus van Hoof Helmond 01-12-1914 Johanna de Kimpe Helmond 13-04-1916 Julianastraat 24
22 1938 Antonius Sprenkels Berlicum 28-10-1896 Maria Cortooms Asten 18-06-1897
Referenties
  1. ^Mitleydiger Artzt überhaupt gegen alle Arme Krancke (https://books.google.nl/books?id=CpfGwkCQo_cC))
  2. ^Resolutien van de provisioneele representanten van het volk van Bataafsch Braband, genomen in den jaare 1795 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?objectsearch=asten&coll=boeken&identifier=dpo:7113:mpeg21:0471)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 februari 2024, 16:25:12

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen