logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G560 en G561

Dit huis wordt bewoond door Hendrick Henrici Doense, geboren te Asten rond 1615 als zoon van Hanrick Jan Doense en Hanricxken. Hij is op 30-01-1645 te Asten getrouwd met Joanna Judoci, geboren rond 1620:

1645, xxx Januarij; contraxerunt matrimonio Henricus Henrici Doensen et Joanna Judoci; testes

30-01-1645; huwelijkscontract tussen Henricus Henrici Doensen et Joanna Judoci; getuigen

01

Het gezin van Hendrick Henrici Doense en Joanna Judoci:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 06-12-1649 Asten 10-04-1674
Johanna Huberts Tielen
Asten 02-12-1703
2 Henricus Asten 31-01-1652
3 Heylken Asten 23-10-1657 Asten 09-06-1686
Walterus Joannes Hoefnagels
Asten 06-10-1727 zie Koningsplein 10
4 Geraert Asten 07-12-1658
5 Henrica Asten 09-03-1660
6 Jan Asten 14-07-1663

Uit onderstaand archiefstuk zijn de ouders van Hendrick Henrici Doense gehaald en wordt het huis in het dorp genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 104; 05-01-1633:
Hanrick Adriaens van Buedel getrouwd met Merike, Jan Hanrick Doensen geassisteerd met Jan Aerts, schepen, Anneken, geassisteerd met Jan Aerts voorschreven. Kinderen van wijlen Hanrick Doenssen ter eenre en Hanricxken, weduwe Hanrick Doenssen met Jan Jansen haar voorzoon en de drie nakinderen met name Jan, Hanrick en Heylken geassisteerd met Dirck Duyssen en Geuaert Driessen ter andere zijde. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Hanrick Doenssen.
2e lot krijgen Hanricxken, weduwe Hanrick Doenssen, Jan Jansen haar voorzoon en de drie nakinderen huis en hof in het Dorp, ene zijde Marcelis Peter Jacops, andere zijde en ene einde Willem Marcelis Jacops, andere einde de straat; land ontrent de Loverbosch; land op den Loverbosch; land in het Leech Campken.

Zijn moeder Hanricxken is op 24-07-1661 te Asten overleden en Hendrick Henrici Doense koopt ook een ander huis in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 150 verso; 15-08-1661:
Catelijn, weduwe Matijs Claessen verkoopt aan Hendrik Hendrick Doensen de helft van huis, hof, hofstad int Dorp, ene zijde erven Jan Maes, andere zijde de straat, ene einde Goossen Michiels, ander einde Frans Hendrix, waarvan wijlen haar man, de andere helft, ook bij koop, verkregen heeft van Ariaen Geefkens. De weduwe mag, gedurende haar verdere leven, kosteloos wonen, zonder enige lasten te betalen. Ook zal het onderhoud gedaan worden zonder dat Catelijn daarover kan worden aangesproken of met belast.

In 1687 is Hendrick Henrici Doense betrokken bij een vechtpartij en op basis van de getuigenverklaringen heeft hij iemand doodgestoken:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-10-1687:
Hendrick van Winteroy, drossard, verzoekt aan schepenen, om namens hem, te verhoren aangaande het doodtsteecken van Jan Antoniske den Cuyper de volgende personen:
Jan Peeter Lomans, 30 jaar, Thijs Janssen, Frans Walravens, 25 jaar, Jan Joosten de Smit, 25 jaar, Anthonis Joosten, 30 jaar, Phlips Phlipsen, 44 jaar, Heylke Phlipsen, 44 jaar, Hendrick van Hellemondt, 48 jaar, Jenneke Henskens, 48 jaar getrouwd met Hendrick van Hellemondt, Peeter, de knecht van de kuyper, Hendrick Hendrick Doense, Jacop Peeter Meusen, 27 jaar, Carel Vervoort, 25 jaar, schoenmaker, Heylken Joosten, 23 jaar, dienstmaegt in de beschreven herberge, Wouter Hoefnagel, Heyltien Doensen, 29 jaar.
Of zij niet zijn geweest, op dinsdag 28 oktober 1687, 's avonds om 11 uur, in de herberg van Hendrick Peeter Loomans, in het Dorp?
Allen verklaren er geweest te zijn.
Of zij niet, nadat zij lang bij elkaar waren geweest, gehoord of gezien hebben dat er een groot krakeel ofte questie ontstond? Tussen wie was deze?
Jan Peeter Lomans verklaart tussen Antony Antonisse, Jan de Cuyper, zijn broeder, Hendrick Doense en Wouter Hoeffnagel. De overigen verklaren, ongeveer, in gelijke zin.
Of zij gezien hebben dat er enige hun messen trokken? Wie waren dit?
Jan Peeter Lomans heeft gezien dat Hendrick Doense, staande onder de schoorsteen, een mes in zijn hand had.
Thijs Janssen heeft gezien, omdat hij Wouter Hoeffnagels tegenhield, dat deze een bloot mes in de hand had.
Jenneke Henskens heeft gezien dat Hendrick Hendrick Doense een bloot mes in zijn hand had. Evenals Jan Antonissen en Wouter Hoeffnagels.
Jan Joosten de Smit, Phlips Phlipsen en Carel Vervoort hebben geen kennis.
Anthonis Joosten heeft wel gezien dat er messen uyt waren om toeback met aen te steecken, maer niet om te crackelen. Wouter Hoeffnagels had een mes in zijn hand.
Frans Walravens heeft gezien dat Wouter Hoeffnagels een mes had.
Jacop Peeter Meusen heeft Hendrick Doensen en Wouter Hoeffnagels met een mes in de hand gezien.
Heyltien Doensen heeft gezien dat Jan Antonissen een bloot mesche in zijn hand had en Antony Antonissen een priem.
Heylken Joosten heeft gezien dat Hendrick Doensen en Antony Antonissen een bloot mesche in hun hand hadden. En onder andere alnog gevonden te hebben een priem gelijck cleermaeckers gewoon sijn te hebben.
Nadat de messen getrokken waren, wie waren toen sneyende ende stotende en wie tegen wie was sneyende en stotende?
Jenneke Henskens heeft gezien dat Jan Antonissen en Hendrick Doensen over de hant waren sneyende ende stootende.
Jacop Peeter Meusen heeft gezien dat Wouter Hoeffnagel met sijn bloot mesche in de hant was springende naer Antony Antonissen ende stiet of sneydende.
De anderen hebben dit niet gezien of hebben geen verdere toevoeging.
Ofte sij niet ende hebben gesien naer datter eenigen tijt met messche was gesnede ende gesteecken, ten lesten eene soodanigh wierde gesteecke ofte gequets dat hij doot ter aerde nederviel?
Jan Peeter Lomans weet dat hij een keerse aan had ontstoken aan een andere kaars die nog stond te branden en dat hij dan Jan de Kuyper van sijn vrouwe ter eerde leggende wier gehouden.
Jenneke Henskens verklaart gezien te hebben, nadat Hendrick Doensen en Jan Antonissen enige tijd met messen naar elkander sneyende en steeckende waren dat Hendrick een steck heeft gegeven ontrent de keel ofte ontrent de borst van Jan Antonissen de Cuyper, dat hij ter aerde nederviel ofte sonck neffen haer attestante lijf.
Anthonis Joosten heeft geen kennis maar verklaart des ander daeghs wel gesien te hebben dat Jan Antonissen de Cuyper ter aerde ten huyse van Hendrick Loomans doodt lagh.
Jacop Peeter Meusen heeft gezien dat Hendrick Doensen stack naar Jan den Cuyper.
Carel Vervoort heeft gezien dat Jan Antonissen doodt neerviel, hebbende een quetsure ontrent sijnen hals.
De anderen hebben hiervan geen kennis of niets toe te voegen.

Hendrick Henrici Doense komt daarna niet meer in de archieven of in de doodregisters voor en Joanna Judoci is op 26-05-1693 te Asten overleden.

Zoon Judocus Hendrix Doensen is daarna in het bezit van de twee huizen gekomen. Hij is geboren te Asten op 06-12-1649 en op 10-04-1674 te Asten getrouwd met Johanna Huberts Jan Tielen, geboren te Asten op 18-06-1642 als dochter van Hubertus Joannis en Maria Frans Hendriks (zie Markt 12):

Contraxerunt sponsalia 1 Aprilis Joost Hendricks et Jenneke Joosten coram Jelis Joosten et Aert Derricks. Matrimonio 10 Aprilis coram Jacobus van de Loop et Flips Fransen.

Ondertrouwcontract op 1 april van Joost Hendricks en Jenneke Joosten voor Jelis Joosten en Aert Derricks. Huwelijk op 10 april voor Jacobus van de Loop en Flips Fransen.

02

Het gezin van Judocus Hendrix Doensen en Johanna Huberts Jan Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrick Asten 11-08-1674 woont in Zevenaar
2 Johannes Asten 14-04-1676 Asten 01-06-1710
Judoca Francis Hoefnagels
Asten 23-06-1733 zie Voormalig huis G582
3 Franciscus Asten 14-04-1678 Deurne 05-12-1700
Maria Peters van Breij
Meijel 10-08-1730 kleinzoon Francis geboren
te Meijel op 28-08-1738
4 Judocus Asten 05-04-1681 Ongehuwd Overschie 09-06-1718 zie Marktstraat 5
5 Anna Asten 04-02-1683 Asten 12-07-1705
Franciscus Saris
Tongelre 25-02-1742 zie Marktstraat 5

Joost Hendrick Doensen woont zelf in een ander nabijgelegen huis aan het Marktveld (zie Voormalig huis G582). De schout spant een geding aan tegen Joost Doensen en Johanna Tielen, waarbij hun beide vaders worden gedaagd:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 385; 29-08-1674:
Antony Canters, schout, aanlegger contra Hendrick Hendrick Doensen als vader van Joost, zijn zoon en Huybert Jan Tielen, als vader van Jenneke, zijn dochter, gedaagden.

Judocus Hendrix Doensen handelt in vee, is vaak in het buitenland en zijn vrouw regelt de zaken in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 2 verso; 27-01-1685:
Jenneke Huyberts getrouwd met Joost Hendricx Doensen geeft procuratie aan Hendrick Doensen, haar schoonvader dit omdat haar man in vreemde landen is om magere beesten te kopen om te Thoor in de minne of bij middel van recht te dwingen tot betaling Andries Kerckers, wonende te Thoor, van 43 rijksdaalders, herkomende van gekochte vette bestialen, en haar man competerende.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 126 18-05-1689:
Wij, schepenen van Asten, certificeren dat Joost Hendricx Doensen en zijn knecht wonen te Asten en hun zaken doen in het kopen van bestialen. Wij verzoeken hen te laten passeren en repasseren.

Zo moet Johanna Huberts Jan Tielen het door haar vader gebrouwen bier aangeven, maar dat gaat niet helemaal goed:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 22 verso; 28-10-1692:
Wij, Hendrick van Winteroy, drossard en Gijsbert Hendricx, schepen, verklaren ter instantie van Hendrick van den Bleeck, als collecteur der bieren, brandewijnen etcetera dat wij ons, na geroepen te zijn, hebben begeven naar het huis van Bruysten Fransen, brouwer en herbergier. Bij het huis zijn wij tegengekomen Bruysten Fransen, welke door Peeter Joachim, ondervorster, ter instantie van Hendrick van den Bleeck, en in aanwezigheid van hen, attestanten, werd becalangeert over het brouwen. Na deze calangie, zijn wij met vieren gegaan naar het huis van Huybert Jan Tielen diewelcke bij het vyer sat, treckende sijn koussen aen deze werd ook becalangeert omdat hij het gebrouwen bier niet had aengebracht. Hierop heeft deze verklaart dat zijn dochter het bier had aengebrocht. Wij zijn daarop naar het huis van Hendrick van den Bleeck gegaan en na aldaar een wijltijts stille geweest sijnde zijn gekomen Bruysten Fransen en Jenneke, dochter Huybert Jan Tielen, de vrouw van Joost Doensen die welcke quamen aangeven haer bier. Op dit aanbrengen heeft Hendrick van den Bleeck gezegd: "Het is nu te laet aengebrocht, de calangie is gesciet ende gedaen". De voorschreven personen zij toen weer het huis uitgegaan waarbij Bruysten Fransen sprak, in substantie: "Wij sullen evenveel tonnen ende laetent U aensien ende doet daertoe wat ghij niet gelaeten en cont".

Judocus Hendrix Doensen koopt nog een hof bij zijn huis:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 54; 27-11-1693:
Hendrick Antony Canters, president, verkoopt aan Joost Hendrick Doensen hof of hofstad aan het Mercktvelt ½ lopense, zoals gekocht op 24-04-1693, ene zijde de straat, andere zijde Gijsbert Goorts, ene einde het Mercktvelt, andere einde Willem van Heughten. Verponding ƒ 0-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 67,-.

Judocus Hendrix Doensen vraagt een paspoort aan voor zijn handel in het buitenland:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 60; 30-03-1694:
Paspoort voor Hendricus Joost Doensen met sijn bijhebbende cammeraet, wonende te Asten om zich buitenslands te begeven om hun coopmanschappe te voltrekken.

Judocus Hendrix Doensen is op 02-12-1703 te Asten overleden en Johanna Huberts Jan Tielen is als Jenneke Hendrix op 10-11-1715 te Asten overleden. De bezittingen worden verdeeld onder de erfgenamen, waarbij zoon Hendrick Joost Doense het huis en land erft:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 151; 29-02-1716:
Hendrick Joost Doensse, Jan Doensse, Francis Doensse, Joost Doensse en Francis Saris getrouwd met Anneke Doensse. Allen kinderen van Joost Hendrick Doensse. Zij delen diens nagelaten goederen:
3e lot krijgt Hendrick Doenssen huis, hof en aangelag in het Dorp ½ lopense, waarin Jan Plenders woont, ene zijde Jacob van de Loo, andere zijde Joris Alons, ene einde Jacob Matijssen, andere einde de straat; groes den Hogendries int Root 5 lopense; land in de Loverbosch 5 lopense; land in de Snijderscamp 1 lopense; land den Berg aant Dorp 1 lopense 12 roede. Ordinaire verponding 5 gulden 10 stuiver per jaar.

Als jongeling ging Judocus Hendrix Doensen met een kameraad handel drijven in het buitenland:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 60; 30-03-1694:
Paspoort voor Hendricus Joost Doensen met sijn bijhebbende cammeraet, wonende te Asten om zich buitenslands te begeven om hun coopmanschappe te voltrekken. 

Hendrick Joost Doense verkoopt zijn land:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 132; 12-03-1718:
Hendrik Doense, te Sevenaar, land van Kleef, verkoopt aan Teuntje weduwe Jan Fransse van de Loverbosch hooiveld den Hogendries int Root 5 lopense. Hem aangekomen van zijn ouders. Koopsom ƒ 300,-.

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 133; 06-03-1718:
Jenneke, weduwe Frans Huyberts is nader in den bloede aan Hendrik Doense, te Sevenaar, dan Teuntje, weduwe Jan Fransse van de Loverbosch. Zij vernadert de koop gedaan op 12-03-1718 hooiveld den Hogendries in 't Root 5 lopense. Koopsom ƒ 300,- plus de kosten.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 262 verso; 14-03-1718:
Hendrik Joost Doense, te Sevenaar, land van Kleef, geeft procuratie aan Jan Doensen, zijn broeder, om namens hem te verkopen aan Peeter Tony Fransse land in de Loverbosch 5 lopense. Zoals verkoper is aangekomen bij versterf van zijn ouders.

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 134; 02-04-1718:
Hendrik Joost Doense, te Sevenaar, verkoopt aan Francis Saris, te Tongelre, zijn zwager land den Berg 1½ lopense. Hem aangekomen van zijn ouders. Koopsom ƒ 50,-.

Hendrick Joost Doense heeft zich in Zevenaar gevestigd en verkoopt het huis aan Peter Langendonk:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 36; 14-01-1719:
Hendrik Joost Doense, te Sevenaar, land van Kleef, geeft procuratie aan Jan Doense, zijn broeder, om namens hem te verkopen aan Peeter Langendonck een huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde Jacob van de Loo, andere zijde kinderen Jeuris Alons, ene einde Jacob Matijsse. Zoals hij, verkoper, het van zijn ouders heeft verkregen.

Petrus Albert van Langendonk is geboren te Delft op 12-10-1692 als zoon van Aelbrecht Daniels van Langendonck en Petronella La Bare. Hij is op 24-10-1717 te Asten getrouwd met Petronella Hendrick Loomans, geboren te Asten op 15-04-1680 als dochter van Henricus Peter Loomans en Henrica Joost Roefs. Na haar overlijden te Asten op 30-10-1733, is Petrus Albert van Langendonk op 28-02-1734 te Asten hertrouwd met Johanna Peter Bollen, geboren te Vlierden op 15-08-1704 als dochter van Petrus Jansen Bolle en Johanna Jansen Aerts:

03

De gezinnen van Petrus Albert van Langendonk met Petronella Hendrick Loomans en met Johanna Peter Bollen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 10-06-1735 Asten 11-06-1758
Thomas Godefridi Bakers
Asten 04-10-1782
2 Johannes Asten 03-09-1739 Kind Asten 03-10-1748

* uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen bekend

Petrus Langendonk verkoopt het huis aan zijn schoonzus Elisabeth Hendrick Loomans, maar koopt het vier jaar later weer terug:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 77; 10-06-1724:
Peeter Langendonck, te Asten, verkoopt aan Elisabeth Hendrik Loomans weduwe Nicolaas van Weert, te Asten huis en hof, ene zijde Joris Allons, andere zijde weduwe Jacobus van der Loo, ene einde Jacob Tijssen, andere einde de straat. Schepenen Helmont. Koopsom ƒ 200,-.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 91; 03-11-1728:
De weduwe Niclaas van Weert verkoopt aan Pieter Langendonck huis en hof in 't Dorp 1 copse, ene zijde weduwe Jacob van de Loo, andere zijde erven Joris Alons, ene einde erven Jan Tijssen, andere einde de straat. Koopsom ƒ 400,-.

De zolder van het huis van Petrus Langendonk wordt gebruikt als opslag voor granen van buurman Joris Alons:

Asten Rechterlijk Archief 144; 27-01-1731:
Rekening, bewijs en reliqua van Goort Canters momboir over de onmondige kinderen van Joris Alons en Petronella Canters. Dit ten verzoeke van Joanna Alons, nu meerderjarige dochter.
Ontvangsten: de granen te velde, 1729, heeft de rendant gedorst en gelegd op de zolder van Pieter Langendonck. Zijnde 26 vat later zijn deze verkocht, te Eyndhoven, à ƒ 0-10-12 per vat ƒ 13-09-08
Boekweit 27 vat à ƒ 0-9-0 per vat ƒ 12-01-08

Als Petronella Hendrick Loomans ziek wordt, maken zij samen een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 277 verso; 14-06-1732:
Peter Langendonck en Peternel Loomans, zijn vrouw, testeren. Hij gezond, zij ziek. Alles aan de langstlevende van hen beiden.

Petronella Hendrick Loomans is op 30-10-1733 te Asten overleden. Petrus Langendonk heeft borg gestaan voor geleverde boter en moet nog een bedrag voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 30; 18-06-1736:
Antony Voermans, aanlegger contra Pieter Langendonk, gedaagde. Gedaagde is bij de afrekening, op 24-01-1733, wegens geleverde boter aan Antoni Loomans, schuldig gebleven ƒ 12,-. De meerdere som is ook door gedaagde en Peter Coopmans betaald.

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 35; 03-02-1738:
Antoni Toni Voermans, aanlegger contra Pieter Langendoncq, gedaagde. Aanlegger heeft te vorderen van gedaagde ƒ 12,- die deze schuldig is gebleven als borge voor Antoni Loomans, bij afrekening de dato 24-01-1733. Zijnde de meerdere koopgelden door gedaagde betaald aan aanlegger wegens geleverde boter aan Antoni Loomans. Gedaagde ontkend zijn borgschap, hij wil dit ook met eede bevestigen. Aanlegger heeft zijn schuldboek overlegd waarin onder andere stond met Piet Langendoncq afgereekent, op 24 january 1733, van geleverde boter van Antoni Loomans daar Piet Langendoncx is borge voor gebleeve doen ontfangen 132 gulden soo resteert nog 12 gulden 18½ stuiver. De eis is niet accorderend met het schuldboek ook mag deze bank geen zaken boven ƒ 12,- afhandelen. Naschrift: Gedaagde heeft aangenomen en zal betalen.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 is Petrus Langendonk de eigenaar en bewoner en verhuurt hij kamers aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 210 verso:
Pieter Langendoncq.
Huijs en hoff.

Jaar Eigenaar nummer 91 Dorp Bewoners nummer 91 Dorp
1736 Piet Langendonck Piet Langendonck en weduwe Aart Berkers
1741 Pieter Langendonk Pieter Langendonk, Hendrik Verhoijsen en Jenneke Tielens

Petrus Albert van Langendonk is op 09-04-1743 te Asten overleden en er blijkt nog een grote erfenis van zijn oom Baltus La Bare te zijn:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 49; 05-12-1743:
Marietje Langendonk getrouwd geweest met Joost van Bussel, te Mierlo en Jenneke Peter Bollen getrouwd geweest met Pieter Langendonk. Zij verklaren dat wijlen Baltus La Bare, Boomstraat, Amsterdam, bij testament voor notaris Dirk Block, Amsterdam, de dato 01-03-1731 gelegateerd heeft aan de twee kinderen van zijn overleden zuster, Peternella La Bare met name Pieter en Marietje Langendonk of diens wettige kind(eren). Zijnde Marietje Langendonk en Pieter Langendonk, die dit jaar is overleden en nagelaten heeft twee kinderen.
Tot executeur testamentair en als voogd over zijn onmondige erfgenamen alsmede tot administrateur der nagelaten goederen, gedurende de fidei commissie, is aangesteld Hendrik Frakkers, timmerman, Buyten Orangestraat, te Amsterdam. Dat ten laste van voornoemde executeur, ter voldoening van de twee legaten vonnissen geobtineert zijn een door de regenten van het Roomsche Catolijk Arme Comptoir, te Amsterdam ƒ 2000,- en een door Jan La Bare ƒ 3000,-.
Welke vonnissen ten laste van de executeur, in zijn kwaliteit, ter executie gesteld stonden te worden. Omdat de executeur niet in staat is de voorschreven sommen te voldoen, zo heeft hij bij request de dato 29-07-1743 aan de Edel Mogende Heren Staten van Hollaand en West Vriesland verzocht om de twee huysen, vrije gang en achterhuysinge, gelegen bij den anderen in de Boomstraat, aan de noordzijde, tusschen de Noordermarkt en de Dwarsstraat, te Amsterdam, uit het fidei verband te ontslaan en hem te machtigen de huizen te verkopen en uit de opbrengst daarvan de legaten, elk ƒ 1500,-, te voldoen.

De tweede echtgenote van Petrus Albert van Langendonk, Johanna Peter Bollen, is op 17-05-1744 te Asten hertrouwd met Peter Antoni Voermans, geboren te Asten op 03-12-1684 als zoon van Antonius Fransen Voermans en Anna Peters Jannes en weduwnaar van Maria Joosten Verberne en van Maria Jan Aarts (zie Voormalig huis G854). Er moet eerst voor beide partners een staat en inventaris worden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 71 verso; 13-05-1744:
Staat en inventaris van Peter Antoni Voermans laatst getrouwd geweest met Maria Jan Aarts ten behoeve van Antoni, Geertruy en Joost, zijn kinderen uit het huwelijk met Maria Joosten Verberne. Hij wil hertrouwen met Jenneke Peter Bollen getrouwd geweest met Pieter Langendonk.
Vaste goederen: huis, hof en aangelag in de Wolfsberg naast de weduwe Paulus Hoefnagels; land de Langenacker 5½ lopense; land het Brugske 2 lopense 1 copse; land het Symke 7 copse; land in de Loverbosch 5 lopense; land in de Loverbosch 2½ lopense; land in de Loverbosch 1½ lopense; land in de Loverbosch 1 lopense; groes 6 lopense; groes 3½ lopense; weiveld 6 lopense; groes 2 lopense; dries 1½ lopense.
Roerende goederen: zeven stoelen, een kist, drie bedden, acht tinnen schotels.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 73; 13-05-1744:
Staat en inventaris van Jenneke Peter Bollen getrouwd geweest met Pieter Langendonk ten behoeve van Peternel en Jan, haar kinderen. Zij wil hertrouwen met Peter Antoni Voermans.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag in het Dorp ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Laurens Bruystens, ene einde kinderen Huybert van der Loo.
Roerende goederen: drie bedden, zeven tinnen schotels, een kist, een trog, twee kastjes, een tafel, acht stoelen, een weefgetouw, een scheerraam, twee spinnewielen

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1746-1751 staat Peter Voermans en later Jenneke Bollen genoemd als eigenaar en bewoner van het huis; hij verhuurt een kamer aan Jenneke Tielens:

Jaar Eigenaar nummer 91 Dorp Bewoners nummer 91 Dorp
1746 Peter Voermans Peter Voermans en Jenneke Tielens
1751 Jenneke Bollen en kinderen Peter Voermans Pieternel Langendonk en Jenneke Tielens

Peter Antoni Voermans is op 23-09-1747 te Asten overleden en Johanna Peter Bollen is te Asten op 22-08-1751 overleden.

Dochter Petronella Petri van Langendonck is geboren te Asten op 10-06-1735 en op 11-06-1758 te Asten getrouwd met Thomas Godefridi Bakers, geboren te Mierlo op 20-05-1733 als zoon van Godefridus Thomas Bakers en Catharina Arnoldus van Hoof:

04

Het gezin van Petronella Petri van Langendonck met Thomas Godefridi Bakers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Catharina Asten 25-05-1759 Ongehuwd 's Hertogenbosch 04-08-1856
2 Johanna Asten 30-10-1761 Kind Asten ±1761
3 Petrus Asten 10-03-1763 Ongehuwd Asten ±1811
4 Godefridus Asten 16-09-1765 Ongehuwd Asten 08-08-1805
5 Johanna Asten 19-03-1768 Kind Asten ±1768
6 Johannes Asten 24-10-1771 Asten 20-05-1810
Johanna Maria Timmermans
Asten 28-07-1843 zie ook Voormalig huis G564

De erfenis voor Petronella Petri van Langendonck van Baltus La Bare, die ze samen met Albertine van Bussel, geboren te Mierlo op 23-10-1725 als dochter van Judocus van Bussel en Maria (Marietje) Langendonck ontvangt, is nog steeds niet geïnd. Voor deze behoorlijke som geld moeten ze zich ervan gewissen dat zij de enige erfgenamen zijn:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 75 verso; 07-10-1758:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Tomas Bakers dat wij gekend hebben Pieter Langendonk en Jenneke Bollen, zijn vrouw. Pieter Langendonk is, op 11 april 1743, alhier, overleden, nalatende zijn vrouw en twee kinderen met name Pieternel en Johannes. Op 3 october 1748 is Johannes overleden, nog minderjarig zijnde. Op 24 augustus 1751 is de weduwe Jenneke Bollen overleden. Nu is alleen nog Pieter in leven en getrouwd met Tomas Bakers.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 77 verso; 09-11-1758:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Jan Elias dat Albertina van Bussel, alhier, op 16-02-1754, is getrouwd met de requirant in deze en dat zij een dochter is van Joost van Bussel en Mariet Langendonk. Jan Elias en Jan Antoni Elias is een en dezelfde persoon zijnde in het trouwregister, alhier, aangetekend als Jan Antoni Elias en dat zijn vader Antoni Elias genaamd is. Dog om cortheyt word ook wel alleen maar geschreven Jan Elias het is echter een en dezelfde persoon.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 97 verso; 21-02-1759:
Schepenen van Asten verklaren ter requisitie van Tomas Bakers dat zij zeer wel gekend hebben Pieter Langendonk en Peternel Hendrik Lomans die, alhier, als jongelieden, op 24-10-1717, wettig zijn getrouwd. Uit dit huwelijk zijn geen kind(eren) nagelaten. Zijnde geen andere overgebleven of in leven kinderen of nazaaten van voornoemde Pieter Langendonk, als Pieternella Langendonk, huysvrouwe van de requirant in desen die van sijn tweede huwelijk is nagelaaten.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 100 verso; 05-05-1759:
Tomas Bakers getrouwd met Petronella Langendonk en Jan Elias getrouwd met Albertina van Bussel. Zij geven procuratie aan Jacobus van der Maas, te Amsterdam, om namens hen te verkopen drie obligaties ter somme van ƒ 2400,- staande ten laste van Holland en West Vrieslant, ten comptoire van de Ontfanger Generaal, te 's Gravenhage; een van ƒ 1200,- ten name van Anna van der Wille de dato 22-06-1645, een dito ƒ 1000,- ten name van Hendrik Berevelt de dato 18-09-1693 en een prijsobligatie gesproten uit de loterij van ƒ 12.000.000,- in 1712 gevallen in de 18e klasse staande in blanco ƒ 250,-, waarvan de augumentatie van ƒ 50,- is afgelost en gedateerd 01-03-1712. Een en andere is hen aangekomen uit hoofde van hun vrouwen uit de boedel van Baltus La Bare, gewoond hebbende te Amsterdam, testament de dato 01-03-1731 notaris Dirck Block soals dat ampelder consteert bij seekere acte van overgifte, gepasseert te Amsterdam voor notaris Peter de Wilde de dato 11-04-1759.
De comparanten staan ook toe dat Jacobus van der Maas aan de borgemeesters van Amsterdam de 20e penning voldoet en zij willen onder eede verklaren dat zij geen meerdere obligaties of effecten bezitten die uit de boedel van Baltus La Bare gekomen zijn.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 134 verso; 14-05-1760:
Thomas Bakers getrouwd met Petronella Langendonk en Jan Elias getrouwd met Alberdina van Bussel. De mannen met hun vrouwen hier gecompareert. Zijnde, de comparante, Petronella Langendonk, een dochter van wijlen Pieter Langendonk en de comparante, Alberdina van Bussel, een dochter van Marretje Langendonk getrouwd met wijlen Joost van Bussel. Zij geven te kennen dat Jacobus van der Maas, te Amsterdam, volgens quitantie de dato 11-04-1759 ten overstaan van Pieter de Wilde, notaris te Amsterdam, gepasseert, van den Meester Franciscus Meynsman, in qualiteyt als door den Edelen Agtbaare Heeren Schepenen der stad gecommitteert tot curator ad lites om de persoon van Hendrik Trakkers te representeeren. Uyt hoofde van de procuratie door de comparanten, Thomas Bakers en Jan Elias, ider Nomine Uxoris, den eerste october 1758, ten overstaan van Dominicus Gemets, notaris, tot Amsterdam, gepasseert in voldoening van het vonnis bij gemelde schepenen van Amsterdam, den 27 maart 1759, geweesen voor reekening van hun, comparanten, wegens den boedel van Baltus La Bare. Jacobus van der Maas, heeft, met procuratie op 05-05-1759 deze obligaties verkocht en aan de comparanten, onlangs te Amsterdam zijnde, rekening gedaan. Zij hebben bevonden dat er ƒ 1514-17-0 meer was ontvangen dan uitgegeven. Dit bedrag hebben zij, comparanten, ook ontvangen en aangenomen en gaan finaal accoord met de gedane werkzaamheden.

De eigenaars van het huis zijn de kinderen Peter Voermans en eerst nog Johanna Peter Bollen en na haar overlijden de kinderen Peter Voermans en Petronella Langendonk. Laatstgenoemde is ook met haar men Thomas Bakers de bewoner van het huis in de periode 1756-1761:

Jaar Eigenaar nummer 91 Dorp Bewoners nummer 91 Dorp
1756 Pieternel Langendonk en kinderen Peter Voermans Pieternel Langendonk en Jan Liesen
1761 Pieternel Langendonk en kinderen Peter Voermans Tomas Bakers en Jan Liesen

In 1761 vindt er een splitsing van de goederen plaats en komt het huis toe aan Thomas Bakers, getrouwd met Petronella Langendonk:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 186; 19-10-1761:
Joost Peter Voermans, Antoni Peter Voermans, Willem van den Eerenbeemt getrouwd geweest met Anna Geertruy, dochter Peter Voermans, kinderen en erven van Peter Voermans en Maria Verberne, zijn eerste vrouw, beiden overleden gewoond hebbende in de Wolfsberg. Mede compareerde Tomas Bakers getrouwd met Peternella Langendonk wiens moeder, Jenneke Bollen weduwe van voorschreven Pieter Langendonk is getrouwd geweest met Peter Voermans en dus deselve Tomas Bakers en de drie eerste comparanten uyt hoofde als voren erffgenamen van haare voorschreven ouders en aangetrouwde ouders. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Tomas Bakers getrouwd met Peternella Langendonk het ¼e deel, ofwel het aandeel, dat door het voorschreven huwelijk van zijn vrouwe moeder met Peter Voermans aan de vorige condividenten aangestorven mocht zijn. Alzo de goederen van Peter Voermans, die anders mede voor ¼e deel door het voorschreven huwelijk op Pieternella Langendonk waren aangekomen nu aan die zijde vanwaar ze gekomen zijn verblijven als voren en dus alhier in deze aan voornoemde Tomas Bakers voorschrevene ¼e deel in huis, hof en aangelag in het Dorp geheel 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Luycas van der Loo en de weduwe Lauren Bruystens.

Thomas Bakers is eerst setter, daarna borgemeester en tenslotte schepen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 28 1; 20-07-1767:
Jan Peters van Bussel en Hendrik Tijs Haasen worden aangesteld tot borgemeesters van Sint Jan 1767-1768. Tot setters worden benoemd Tomas Bakers en Paulus Aart Wilbers.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 39; 21-06-1772:
Baltazar Willem Losecaat en Tomas Bakers worden aangesteld tot borgemeester Sint Jan 1772-1773.
Tot setter worden aangesteld Goort Jan Loomans en Lambert Sauve.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 56; 05-01-1779:
Antoni Fransen en Jan Timmermans worden van hun eed als schepen ontslagen. In hun plaats worden benoemd Tomas Bakers en Goort Jan Lomans.

Petronella Petri van Langendonck is op 04-10-1782 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1766-1803 is Thomas Bakers eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 91 Dorp Bewoners nummer 91 Dorp
1766 Tomas Bakers Tomas Bakers
1771 Tomas Bakers Tomas Bakers
1776 Tomas Bakers Tomas Bakers
1781 Thomas Bakers Thomas Bakers
1798 Thomas Bakers Thomas Bakers
1803 Thomas Bakers Thomas Bakers

Thomas Godefridi Bakers is op 26-08-1808 te Asten overleden en de verpondingen van 1810 melden dat de drie nog in leven zijnde kinderen het huis erven:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 218:
Pieter, Jan en Catharina kinderen bij versterf 26-08-1808.
Tomas Bakers.
Nummer 91 huijs en hof 1½ lopense.

Catharina Bakers verkoopt haar erfdeel aan haar broer Jan:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 08-03-1810:
Catharina Bakers verkoopt aan Jan Bakers, haar broeder, 1⁄3e deel onverdeeld in huis en erf oud nummer 404 en nieuw nummer 413; land den Berg 16 roede. Koopsom ƒ 150,-.

Jan Thomas Bakers trouwt kort daarna met Johanna Hendrikus Timmermans en in de huwelijkse voorwaarden staat dat broer Pieter Bakers in onderhoud moet worden voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 19-05-1810:
Huwelijksvoorwaarden van Jan Bakers en Johanna Hendrikus Timmermans weduwe van Martinus van Hoek. Beiden brengen alle goederen in die zij bezitten en verkrijgen. Bij eerder overlijden van Jan Bakers, zonder kinderen na te laten, komen al zijn goederen aan Johanna. Zij zal echter Pieter Bakers, haar zwager, indien nog in leven zijnde voor zijn verdere leven onderhouden en verzorgen naar zijn staat. Mochten zij niet met elkaar overweg kunnen dan zal het huis verdeeld worden waarvan Pieter ⅓e deel krijgt alsmede het aandeel in ƒ 1000,- van Jan uit de boedel van wijlen zijn vader, Tomas Bakers. Na overlijden van beiden blijft Pieter het vruchtgebruik houden en na overlijden van hem zullen de verdere erven afstaan aan den Armen van Asten het huis met het Wortelveld aangekomen van wijlen Thomas Bakers zover de comparant daarvan eigenaar is. Alsmede aan de erven van de comparante uit de gehele boedel vooraf uitkeren ƒ 500,-.

Pieter Bakers was schepen van Asten en wordt hier bedreigd door Jacobus Luys, geboren te Weert op 26-01-1777 als zoon van Joannes Luys en Aldegondis Knapen. Jacobus Luys had ook meer op zijn kerfstok:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 03-12-1798:
Antoni Lomans, drossard, laat weten dat, op zondag 2 december 1798, alhier, is gearresteerd Jacobus Leys, 22 jaar, wonende te Weert, de kost verdienend met vaaren. Terzake van gepleegde brutaliteiten en dreigementen, alhier, gepleegd. De aangehoudene is, in het Raadhuis, met de wacht bewaakt. Hij heeft zich, uit informatie, schuldig gemaakt aan het dreigen met een blood mesch tijdens zijn aanhouding tegenover Pieter Bakers, alhier. Alsmede aan de persoon en goederen van de remonstrant. Jacobus Leys is bovendien zeer suspect van gedrag, zoals in het algemeen wordt gedebiteerd. De voorschreven misdaden zijn van dien aard dat dezelve ten exemple van andere behoorlijk gestraft dient te worden en voorlopig in bewaring moet blijven tot het proces tegen hem kan worden gehouden. Remonstant vraagt zich wel af of hij de juiste persoon is om tegen Jacob Leys te procederen, omdat de misdaden tegen hem bedreven zijn. Hij verzoekt uit dien hoofde, aan U, om autorisatie om Jacobus Leys, op een goede plaats, alhier, in verzekering te houden, mits het gebrek aan een goede gevangenis, en het proces te gaan voeren.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 216 verso; 03-12-1798:
Verhoor van de gegijzelde Jacobus Leys of Luys, 22 jaar, voerman, te Weert.
Hoe, op wat wijze, door wie en om wat voor redenen hij is opgebracht?
Hij is gistermiddag door circa honderd man opgebracht. Hij weet niet waarom, omdat hij niemand kwaad heeft gedaan.
Dat hij hen dreigde dood te schieten of steken of anders zijn huis in brand te steken?
Hij zegt, dat als hij mocht doodvallen, nog niet zou weten of hij dat gedaan heeft.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 218; 07-12-1798:
Bonaventura Slaats en Jan Kuypers verklaren dat zij, op zondag, 2 december laatstleden, circa 3 uur, gezien hebben dat Jacobus Leys, in de raadkamer in gijzeling zittende, met een blood mes Pieter Bakers dreigde, zonder dat Pieter daartoe enige aanleiding gegeven heeft.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 218 verso; 07-12-1798:
Verklaring van Jan Saasen, Jacobus van de Goor, Jan Dirk Wilbers en Philips van Bussel, Martinus Koolen en Gerrit Verberne.
Jan Saasen, Jacobus van de Goor, Jan Dirk Wilbers en Philips van Bussel hebben gehoord dat Jacob Leys, op 2 december laatstleden, in bewoordinge heeft gezegd den drossaard, Antony Loomans, dood te schieten
Martinus Koolen verklaart dat Jacobus Leys, te paard zittende, hem, op de kerkhof staande, met een blood mes gedreigd heeft, zeggende: "Wat let mij, dat ik het mes niet in Uw ziel werp".
Gerrit Verberne is op dezelfde wijze bedreigd.

Jacobus Luys wordt gevangen genomen op de Bospoort:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 219 verso; 02-01-1799:
Lambert Bemmelmans, Jan Goort Geeven en Hendrik Verrijt verklaren dat zij, op zondag 2 december, even na de middag, zijn geweest aan het huis van Antonie Goort Loomans, drossard, dit huis ligt buitenaf, gedeeltelijk van de andere gelegen. Dat de 3e comparant aan de drossard heeft gevraagd om een pintje bier, teneinde eens te drinken. Door de drossard is dit geweigerd. Dat daarop Willem Hendrik van de Ven, uit Someren en Jacobus Luys, thans in gijzeling, op de Bospoort, bij hen gekomen zijn. Dat zij gehoord hebben dat deze riepen: "Ik geef den duyvel, lijf en ziel als ik het huys van den drossard niet boven de kop in brand steek".

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 220 verso; 02-01-1799:
Jan Saasen en Johanna Muyen, echtlieden, verklaren dat, op zondag, 2 december, in hun huis is gekomen Willem Hendrik van de Ven en Jacobus Luys en dat zij toen door voornoemde personen hebben horen zeggen dat de drossard een schoelje en blekert was, omdat hij hen in arrest had genomen.

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 100; 16-01-1799:
Hendrik Althuys, Francis Meulendijks en Jan van der Westen verklaren ter instantie van Jan Luys, te Weert, dat, op zondag, 2 december laatstleden, Jacobus Luys, zoon van de requirant, thans in gijzeling op de Bospoort, met Willem Hendrik van de Ven alhier opaan omswerven en zo gehoord en verstaan hebben enige dreigementen en baldadigheden hebben gepleegd, edog, dat hen seer wel bewust is en gezien hebben dat gemelde bovengenoemde persoonen doen ter tijd door en door dronken en beschonken sijn geweest. Zij verklaren een en ander onder eede.

Wat precies de straf geweest is, wordt niet in het archief vermeld, maar enkele dagen later is Jacobus Luys weer op vrije voeten:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 223 verso; 15-02-1799:
Jan Jacobus van der Linden getuigd, dat hij, op 4 februari laatstleden, 4 uur 's morgens, op bed lag en wakker is gemaakt door zijn vader omdat er volk aan de deur was. Dat hij naar buiten gaande, zag, dat Koob Luys en nog een ander, ieder met een paard, daar stonden en dat Koob hem gevraagd heeft om mede naar Uden te gaan, omdat hij de weg niet wist. Zij wilden er voor betalen. Hij is na enig vertoeven meegegaan en onderweg heeft hij gehoord dat de andere persoon Driek heette en gezeten was op een ruinpaard, kastanjebruin van haar, zwarte staart en manen. Ze zijn samen te Uden aangekomen, te half 10 à 10 uur, in de herberg van Willem Exhoud en daar een kan bier gedronken en de paarden op stal gezet. Even later is Willem Exhoud met Koob en Driek de stal ingegaan en hij meent dat hij het ruinpaard gekocht heeft. Comparant is de volgende dag, 5 februari, van hen afgegaan en heeft ontvangen vier sesthalven voor loon.

Zoon Johannes Thomas Bakers is geboren te Asten op 24-10-1771 en op 20-05-1810 te Asten getrouwd met Johanna Hendrikus Timmermans, geboren te Asten op 27-09-1763 als dochter van Henricus Theodori Timmermans en Maria Lammers Verheijen en weduwe van Martinus van Hoek (zieVoormalig huis G564). Voor zover bekend had Johanna Hendrikus Timmermans geen kinderen.

Johannes Thomas Bakers houdt het doodregister bij:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 50; 23-01-1806:
Jan Bakers is door het Corpus aangesteld tot het houden van het doodregister.

Johannes Thomas Bakers is bakker van beroep:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 72; 18-07-1810:
Pieter Jan Coolen, Jan Bakers en Jan Mattijs van den Eynden leggen hun eed als bakker af.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan een groot en klein huis op naam van Johannes Thomas Bakers:

Kadaster 1811-1832; G560:
Huis en erf, groot 01 roede 24 el, het Derp, klassen 6.
Eigenaar: Jan Thomas Bakers.

Kadaster 1811-1832; G561:
Huis en erf, groot 00 roede 65 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Jan Thomas Bakers.

05

06

Johanna Hendrikus Timmermans is op 20-03-1836 te Asten overleden en Johannes Thomas Bakers verkoopt het huis aan Hendrikus Knaapen. Johannes Thomas Bakers is op 28-07-1843 te Asten overleden. Hendrikus Knaapen breekt de huizen af en voegt beide huizen samen tot het nieuwe kadasternummer G921.

Hendrikus Knaapen is geboren te Asten op 12-02-1804 als zoon van Johannes Franciscus Knaapen en Anna Elisabeth Roefs. Hij is als bakker op 09-06-1834 te Asten getrouwd met Petronella Sauvé, geboren te Gemert op 26-06-1807 als dochter van Antonie Francis Josephi Sauvé en Elisabeth Eelen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A96:

07

Hendrikus Knaapen is op 15-04-1867 te Asten overleden en Petronella Sauvé woont ook in de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 als winkelierster in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A139 en A142:

08

In 1879 wordt een Duitse handelsreiziger Franz Rutten dood aangetroffen in de herberg van de weduwe Knaapen; linksonder het artikel in het Venloosch weekblad van 19-07-1879 en rechtsonder zijn overlijdensakte:

Inwonend is haar dochter Antoneth Elisabeth Knaapen, geboren te Asten op 09-09-1837 met haar vier kinderen. Zij woonde in Maastricht en is sinds 10-07-1881 weduwe van Henricus Cornelis Tijbosch, geboren te 's Hertogenbosch op 20-02-1844 als zoon van Petrus Tijbosch en Godefrida Jacoba Klijn, met wie zij op 26-10-1870 te Asten getrouwd was (zie ook Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19).

Petronella Sauvé is op 14-03-1881 te Asten overleden en de inboedel wordt te koop aangeboden in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-10-1881:

09

Zoon Johannes Josephus Knaapen, geboren te Asten op 29-10-1844, wordt hoofd van het huishouden en is van beroep bakker. Hij zet ook de herberg voort zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-06-1882 waarbij de verkoop van een huis in de Wolfsberg geregeld wordt vanuit de herberg van Johannes Knaapen:

10

Het huis wordt rond 1882 verbouwd, waarbij het kadasternummer G1523 krijgt. Ook in de periode 1890-1900, zijn zus Antoneth Elisabeth Knaapen is op 02-10-1896 te Asten overleden, en in de periode 1900-1910 woont Johannes Knaapen met familie in het huis met huizingnummer A148 en A159:

Van 1896 tot 1899 heeft nog ingewoond Johannes (Jan) Verdijsseldonck, geboren te Someren op 31-02-1866 als zoon van Anthonius Verdijsseldonck en Catharina Verspeek. Hij is als smid getrouwd met Anna Maria (Antje) van Hoek, geboren te Asten op 28-10-1875 als dochter van Joannes van Hoek en Petronella van Heugten (zie Voormalig huis G583).

Johannes Verdijsseldonck woonde voor zijn huwelijk vanaf 1892 in bij Bonanventura Eijsbouts (zie Voormalig huis G1416). In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 13-08-1896 wordt hij uurwerkmaker genoemd en benoemd tot eerste klas rijwielhersteller. 

Daarna is inwonend Antonie Aarts, waarover hieronder meer.

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-12-1901 biedt Johannes Josephus Knaapen zijn huis met herberg, bakkerij en winkel te koop aan:

12

Johannes Josephus Knaapen verhuist met zijn twee nichten naar Aarle Rixtel en later naar Deurne en is aldaar op 30-03-1913 overleden.

De koper van het huis is Antonie Aarts, geboren te Helmond op 27-03-1848 als zoon van Peter Aarts en Petronella Tijssen. Hij is als fabrieksarbeider op 07-09-1878 te Asten getrouwd met Helena Hendrica Knaapen, geboren te Someren op 30-10-1838 als dochter van Mathijs Knaapen en Everdina Francisca Stevens (zie ook Marktstraat 5).

In de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A160:

13

Dochter Petronella Maria Aarts, geboren te Asten op 12-08-1878, is op 09-05-1902 te Asten getrouwd met bakker Arnoldus Antonius de Louw, geboren te Oss op 22-08-1870 als zoon van Arnoldus de Louw en Johanna Maria Wagemans. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-06-1903 wordt een huisverkoop gehouden in de herberg van Arnoldus de Louw:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1904 en van 16-09-1905 de geboortes van zoon Antonius en dochter Arnoldina:

15 16

Na het overlijden van Arnoldus de Louw te Asten op 10-09-1905 is Petronella Maria Aarts te Asten op 09-02-1909 hertrouwd met Johannes Laurentius Aloysius Hoes, geboren op 28-06-1878 te Beuningen als zoon van Pieter Arnoldus Hoes en Johanna Adriana Leijten.

Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A170:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-02-1910 en van 06-05-1911 de geboortes van zoon Johannes en dochter Helena:

18 19

Schoonmoeder Petronella Maria Aarts is op 18-09-1917 te Asten overleden en Johannes Laurentius Aloysius Hoes woont ook over de periode 1920-1930 met zijn gezin en schoonvader in het huis met huizingnummer A200, ook bekend staand als Kleine Marktstraat 1-3:

20

Schoonvader Antonie Aarts vertrekt op 07-05-1924 naar Mierlo en is op 05-03-1925 aldaar overleden. Ook in de periode 1930-1938 wonen Johannes Laurentius Aloysius Hoes en Petronella Maria Aarts met hun gezin en met kinderen de Louw uit het eerste huwelijk in het huis aan de Kleine Marktstraat 1-3:

21

Petronella Maria Aarts is op 05-04-1937 te Asten overleden en Johannes Laurentius Aloysius Hoes is op 11-12-1966 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Petronella Maria Aarts en het bidprentje bij het overlijden van Johannes Laurentius Aloysius Hoes:

22 23

Bij heemkundekring de Vonder stond dit huis bekend als monument:

Object: Kleine Marktstraat 1.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van woning, bouwjaar circa 1820, verbouwing 1950 verbouwing, 1980 veranderen van een voorgevel, 2005 sloopvergunning.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1820 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie de Louw-Aarts, familie Hoes.
Soort bedrijf: Café, winkel, bakkerij de Louw-Aarts, banketbakkerij Hoes.
Literatuur: Zeer oud pand, in 1905 stond het er al. Met oorspronkelijk nog een stal erachter. In 1905 was het pand van Arnoldus de Louw-Aarts, die er een café, winkel, bakkerij en woonhuis met veranda had.
Interview: Laatste bestemming banketbakkerij Hoes (3 generaties). Daarvoor café de Louw.

Hieronder een oude foto van de Markt met het witte huis achter de lantaarnpaal dat overeenkomt met Kleine Marktstraat 1:

24

Hieronder een foto van de etalage van de winkel van bakkerij Hoes:

25

Hieronder een foto gemaakt rond 1970 van bakkerij Hoes:

26

Het huis bestaat niet meer en in 2008 zijn er op de plaats van het huis nieuwe huizen gebouwd.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1633 weduwe Hanrick Doenssen weduwe Hanrick Doenssen
1661 Hendrick Henrici Doense Asten ±1615 Hendrick Henrici Doense Asten ±1615
1683 Judocus Hendrix Doensen Asten 06-12-1649 Judocus Hendrix Doensen Asten 06-12-1649
1703 weduwe Judocus Doensen Asten 12-05-1646 weduwe Judocus Doensen Asten 12-05-1646
1716 Hendrick Joost Doense Asten 11-08-1674 Jan Plenders Coesfeld ±1668
1719 Petrus Albert Langendonk Delft 12-10-1692 Petrus Albert Langendonk Delft 12-10-1692
Dorp huis 91
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Piet Langendonck Delft 12-10-1692 Piet Langendonck en weduwe Aart Berkers Delft 12-10-1692
1741 Pieter Langendonk Delft 12-10-1692 Piet Langendonk, Hendrik Verhoijsen en Jenneke Tielens Delft 12-10-1692
1746 Peter Voermans Asten 03-12-1684 Peter Voermans en Jenneke Tielens Asten 03-12-1684
1751 Jenneke Bollen en kinderen Peter Voermans Vlierden 15-08-1704 Pieternel Langendonk en Jenneke Tielens Asten 10-06-1735
1756 Pieternel Langendonk en kinderen Peter Voermans Asten 10-06-1735 Pieternel Langendonk en Jan Liesen Asten 10-06-1735
1761 Pieternel Langendonk en kinderen Peter Voermans Asten 10-06-1735 Tomas Bakers en Jan Liesen Mierlo 20-05-1733
1766 Tomas Bakers Mierlo 20-05-1733 Tomas Bakers Mierlo 20-05-1733
1771 Tomas Bakers Mierlo 20-05-1733 Tomas Bakers Mierlo 20-05-1733
1776 Tomas Bakers Mierlo 20-05-1733 Tomas Bakers Mierlo 20-05-1733
1781 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733
1798 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733
1803 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733
Kadasternummer G560
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G560 1832 Jan Thomas Bakers Asten 24-10-1771

Kleine Marktstraat 1-3

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733 met kinderen 26-09-1908
1808-1810 Jan Thomas Bakers Asten 24-10-1771 met broer en zus
1810-1836 Jan Thomas Bakers Asten 24-10-1771 Johanna Timmermans Asten 27-09-1763 20-03-1836
1836-1838 Jan Thomas Bakers Asten 24-10-1771 28-07-1843
1838-1859 Hendrikus Knaapen Asten 12-02-1804 Petronella Sauve Gemert 26-06-1807
A96 1859-1867 Hendrikus Knaapen Asten 12-02-1804 Petronella Sauve Gemert 26-06-1807 15-04-1867
A96 1867-1869 Petronella Sauve Gemert 26-06-1807 weduwe Knaapen
A139 1869-1879 Petronella Sauve Gemert 26-06-1807 weduwe Knaapen
A142 1879-1881 Petronella Sauve Gemert 26-06-1807 weduwe Knaapen 14-03-1881
A142 1881-1890 Johannes Knaapen Asten 29-10-1844 met familie
A148 1890-1900 Johannes Knaapen Asten 29-10-1844 met familie
A159 1900-1902 Johannes Knaapen Asten 29-10-1844 met familie Aarle Rixtel
A159 1902-1910 Antonie Aarts Helmond 27-03-1848 Helena Hendrica Knaapen Someren 30-10-1838
A170 1910-1920 Johannes Laurentius Hoes Beuningen 28-06-1878 Petronella Maria Aarts Asten 12-08-1879
A200 1920-1930 Johannes Laurentius Hoes Beuningen 28-06-1878 Petronella Maria Aarts Asten 12-08-1879
1-3 1930-1937 Johannes Laurentius Hoes Beuningen 28-06-1878 Petronella Maria Aarts Asten 12-08-1879 05-04-1937
1-3 1937-1938 Johannes Laurentius Hoes Beuningen 28-06-1878 met kinderen

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 6 juni 2024, 10:13:28

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen