logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G562

Cornelis Cornelissen is geboren te Asten rond 1605 als zoon van Cornelis Jan IJsermans. Hij is rond 1638 getrouwd met Godefrida Jans van Lierop, geboren rond 1610 als dochter van Jans van Lierop en Elske Peter Gielens en weduwe van Aert Philipsen. Na haar overlijden rond 1649 is Cornelis Cornelissen hertrouwd met Johanna Philips Dirckx de With. Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend en hieronder het gezin van Cornelis Cornelissen en Godefrida Jans van Lierop:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten ±1640 Asten 27-02-1667
Hendrick Jansen Baesen
Asten 18-10-1689
2 Mechtilda Asten 15-11-1643
3 Henrica Asten 11-01-1647

Asten 28-12-1670
Mathijs Jan Colen

Asten 16-05-1694

Uit onderstaande archiefstukken blijkt dat Cornelis Cornelissen familie is van de familie IJsermans:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 23-09-1626:
Antwoord voor Jan Joosten Piecx getrouwd geweest met Maria, dochter Jan Willem IJsermans en Hendricxke in hun leven gehuysschen (schoonmoeder), aanleggers contra  Joost Jan IJsermans, Peter Colen de jonge getrouwd met Catharina, Jan Anthonis Mennen en Anthonis Joosten als momboiren van Cornelis, onmondige zoon van wijlen Cornelissen, respectieve zusters en broeders van de voorschreven Joost, gedaagden.
Dat het goed recht is dat na overlijden van één der gehuwden de goederen die verdeeld worden voor één helft overgaan op de langstlevende en voor de de andere helft op de kinderen. Ná overlijden van Jan Willem IJsermans is aanlegger getrouwd met Marie, welke inmiddels is overleden. Hendrixken is ook overleden en was aanleggers  schoonmoeder en grootmoeder van zijn kinderen. De goederen zijn nu gedeeld zonder hem, aanlegger, daarin te kennen. Hij wil in rechten treden om zijn vrouws 1⁄8e  deel te verkrijgen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-12-1626:
Joost Jan IJsermans en Peter Colen de jonge cum suis verweerders contra Jan Piecx, aanlegger.
Overeengekomen is, dat als aanleggers vrouw is overleden dat aanlegger dan geen pretenties meer heeft of laat gelden op de goederen van wijlen Jan IJsermans of van  zijn weduwe Henricxke, vader en moeder geweest van Maria de vrouw van aanlegger.

Godefrida Jans van Lierop heeft uit de erfenis van haar vader veel rentes geërfd, hetgeen zij naar haar huwelijk met Cornelis Cornelissen incasseert:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 63 verso; 14-03-1633:
Michiel Tijs Franssen is schuldig aan Marten Hendricx, als momboir van Goortien, dochter Jan van Lierop ƒ 150,-  à 6 1⁄4%. Marge: Op 25-07-1638 heeft Cornelis  Cornelissen getrouwd met Goortje van Lierop de helft van de voorschreven som terugontvangen van Huybert Colen, als erfgenaam van Michiel Franssen.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 64 verso; 07-04-1633:
Jan Daniel Colen is schuldig aan Goortien, dochter Jan van Lierop ƒ 100,- à 5%. Marge: Op 03-10-1639 gelost aan Cornelis Cornelissen getrouwd met Goortien  voorschreven

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 73; 14-04-1633:
Jan Anthonis Canters is schuldig aan Goortien, dochter Jan van Lierop ƒ 200,- à 5%. Naschrift: Op 06-07-1637 gelost aan Cornelis Cornelissen getrouwd met Goortien  voorschreven .

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 73; 14-04-1633:
Jan Willem Tijs is schuldig aan Goortien, dochter Jan van Lierop ƒ 50,- à 5%. Marge: Op 11-03-1639 gelost aan Cornelis Cornelissen.

De afkomst van Godefrida Jans van Lierop wordt geheel duidelijk uit onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 97 verso; 06-11-1637 fictief:
Jan Walravens getrouwd met Cathalijn, dochter Mathijs Joosten; het onmondige kind van wijlen Elske Peter Gielens haar momboir is Henrick Laurenssen; Cornelis  Cornelissen getrouwd met Goortien, dochter Jan van Lyerop en wijlen Elsken Peter Gielens; het onmondige kind van wijlen Dryes Wilborts momboir is Dryes Thomas.  Allen neven en nichten van Peter Peter Gielens, hun oom en zwager. Zij geven over aan Jan Jan Stercken getrouwd met Meriken, dochter Peter Gielens al de goederen  die Peter Peter Gielens competeren en welke opbrengst dat ten goede moet komen aan zijn alimentatie, hij is van zijn vijf zinnen beroofd, en zal door de verkrijger  dezer goederen gade worden geslagen. Indien Peter weer tot zijn verstand mocht komen dan kan hij zijn goederen weer beheren. Mocht Peter binnen korte tijd  overlijden dan kunnen de overige erfgenamen weer rechten doen gelden.

Cornelis Cornelissen verkoopt een obligatie:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 130; 14-06-1638:
Cornelis Cornelissen getrouwd met Goortien, dochter Jan van Lyerop verkoopt aan Anthonis Canters een obligatie van ƒ 400,- ten laste van wijlen Bruysten Isbouts de  dato 22-03-1633. Rente achterstand ƒ 24,-.

Cornelis Cornelissen koopt een hofstad aan de poel gelegen bij het Marktveld van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 3 verso; 28-01-1639:
Peter Michiel Colen de jonge verkoopt aan Cornelis Cornelissen een hofstad aan de Poel, ene zijde erfgenamen Hanrick van Meyl, andere zijde en ene einde de straat,  andere einde Aert Jan Slaets. Belast met 1 stuiver per jaar cijns.

Cornelis Cornelissen heeft op die plaats een herberg en daar vindt onderstaand voorval plaats:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-07-1639:
Bonaventura Mathijssen van den Hove, aanlegger contra Peter Michiel Colen de jonge, verweerder.
Omtrent veertien dagen voor Pinksteren laatstleden heeft aanlegger ten huize van Cornelis Cornelissen zitten drinken en in welk gezelschap toen ook gedaagde is  gekomen. Deze heeft toen tegen aanlegger, als deken van het gilde Sint Catharina geweest, gezegd en uitdrukkelijk verklaart dat hij de schapen van het gilde  weggedreven had en niet betaald of er rekening van had gedaan. Hij heeft aanlegger verder uitgemaakt voor dief. Om moeyten te voorkomen is de aanlegger naar huis  willen gaan, doch gedaagde is hem met eenen furieuse sinne met eenen blooten mesch naergesprongen ende heeft hum inden selve huyse tusschen de deure ende kelder  eene swaere lendige wonde gesteecken in sijne slinckeren erme. Aanlegger heeft hiermee in werktijd zes weken vanuit Asten naar de Meester te Someren moeten gaan en  zijn kost niet kunnen verdienen. Hij vraagt om gedaagde bij het definitieve vonnis voor de vierschaar te laten komen ten volcke meest vergadert sijnde,  blootshooffts ende bloote voeten met gebueghde knyen ende gevoude handen om de gewraakte woorden te herroepen en vergiffenis te vragen. Verder vraagt hij om de  gedaagde op te leggen en te laten betalen een schadevergoeding van ƒ 150,-.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 07-12-1639:
Gedaagde zegt dat het vanzelfsprekend is dat men niemand vals mag beschuldigen. En dat degene die dit doen niet alleen gestraft moeten worden met de kosten van het  recht, maar ook gehouden zijn tot restitutie van eer en fame. Hij ontkent ook niet dat hij op de bewuste dag heeft zitten drinken naast aanlegger. Wel ontkent hij  dat hij aanlegger heeft gequetst off gestecken in sijnen slincken arm. Aanlegger mag uitzoeken wie dat wel heeft gedaan.

Cornelis Cornelissen koopt ook nog een hofstad waar eerder een brouwerij gevestigd was:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 52 verso; 31-10-1639:
Dielis Henrick Aerts verkoopt aan Cornelis Cornelissen de hofstad, waarop gestaan het brouwhuys van wijlen Gelden Gielis int Dorp tussen zijn renen. Verkoper heeft  een en ander gekocht van de erfgenamen Hanrick Jan Stricken.

Het eerder genoemde voorval dat in de herberg van Cornelis Cornelissen plaatsvond, krijgt enkele jaren later nog een vervolg:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 12-10-1644:
Meester Mathijs van den Hove, schout, aanlegger contra Peter Michiel Colen de jonge, gedaagde.
Gedaagde heeft, in 1638, zich niet ontzien ten huize van Cornelis Cornelissen moirdadelijck aan te vallen Bonaventura Mathijssen en hem swaerlijck met een messe te quetsen. Verder heeft hij zich verstout in september 1643 een sommatie van de vorster, welke ten verzoeke van aanlegger aan hem gedaan, ter voldoening van een breuck waarin hij was vervallen af te wijzen en hem mede te delen dat hij niets met de ordonnantien en mandaten van schout en schepenen te maken had en den bruy aen hun had. Ook is hij op publiek verkochte peelvelden met gewelt ingevallen en daar turf gaan steken. De turf is in beslag genomen en hem is een verbod opgelegd om deze nog weg te halen. Desondanks heeft hij dit toch gedaan en hij blijft zich met dreigementen inzetten om de door hem ingenomen plaats te blijven behouden. In een gereguleerde gemeente kan zoiets niet en het zou een totale ruyne worden als dit soort dingen wordt toegestaan.

Uit onderstaande archiefstukken blijkt dat Godefrida Jans van Lierop rond 1649 is overleden en Cornelis Cornelissen is hertrouwd met Johanna Philips Dirckx de With:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 223 verso; 22-07-1643:
Aert Teunis is schuldig aan Jenneken, dochter wijlen Philips Dircx de Width ƒ 40,- à 5%. Met deze ƒ 40,- is zijn deel in een rente aan Goort Joost Joris afgelost. Marge: 26-12-1655 Jenneke, dochter Philips Dircx getrouwd met Cornelis Cornelissen is voldaan.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 49 verso; 12-02-1650:
Cornelis Cornelissen getrouwd geweest met Goortien, dochter Jan van Lyerop mede namens zijn kinderen verkoopt aan Meester Anthoni Canters, schepen een rente van ƒ 400,-  à 5%, de dato 23-03-1633 ten behoeve van Goortien en ten laste van Ambrosius Isbouts van Bussel.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 39; 22-12-1655:
Aert Teunis verkoopt aan Jenneken, dochter Philip Dirckx de With getrouwd met Cornelis Cornelissen een rente van ƒ 40,- à 5%. Onderpand huis, hof en aangelag in het  Derp, ene zijde Philips de Smith, andere zijde Peeter Colen en Joost Hansen, ene einde de straat; land aen de Meulen 1 lopense 18 roede. Belast met ƒ 50,- aan den  Armen van Asten; 10 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten.

Een rente, oorspronkelijk van Cornelis Cornelissen wordt doorverkocht:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 96; 26-03-1659:
Joost en Jan, zonen Baltus Philips verkopen aan Joost Hendrix Bruynen, te Maris, een rente van ƒ 7,50 per jaar, welke zij gekocht hebben van Cornelis Cornelissen de  dato 08-05-1640 schepenen Asten en overgeleverd wordt in een bezegelde brief, waarin ook de onderpanden vermeld staan.

Stiefzoon Aert Aert Philipsen, zoon uit het eerdere huwelijk van Godefrida Jans van Lierop, koopt zich uit de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 209 verso; 28-02-1664:
Aert Aert Philipsen welcke bekenden ende leede uytgecoft te sijn uyt alle sijne actie, recht ende pretensie die hij op Cornelis Cornelissen als getrout hebbende gehadt Goortien, weduwe geweest sijnde van Aert Philipsen ende moedere van hem comparant, was hebbende. Dit terzake van aangenomen gelden en verkochte goederen. Hij behoudt wel zijn recht en versterf op de na te laten goederen van zijn zusters. Uitkoopsom ƒ 185,-. De erffve sijn geen tien gulden weert.

Hierna passen zijn moeder Johanna Philips Dirckx de With en stiefvader Cornelis Cornelissen hun testament aan. Hierbij wordt aan familieleden van Johanna Philips Dirckx de With geld toebedeeld, terwijl de rest van de erfenis naar Cornelis Cornelissen en zijn twee dochters gaat:

Asten Rechterlijk Archief 53; 07-08-1664:
Cornelis Cornelissen getrouwd met Jenneken Philips, wonende in het Dorp, aen de Poel. Zij testeren. Het testament van 26-07-1664 vervalt ende wordt in tegenwoordicheyt van haer testateuren in het vuer geworpen en verbrant. De testatrice vermaakt aan Jan Dirx de With en Anneken Dirx de With, zijn zuster, oom en moeye van de testatrice elk een rijksdaalder. Goort en Aelken Bax, te Leende, haar neef en nicht elk ook een rijksdaalder. Goort Goorts en Goossen Vreynsen, haar neven, te Someren ook elk een rijksdaalder. Alle goederen gaan naar de langstlevende. Na hun beider dood worden hun enige erfgenamen Jenneken en Hendrixken, dochters van Cornelis Cornelissen getrouwd geweest met Goortien, dochter Jans van Lierop, zijn eerste vrouw. 

Cornelis Cornelissen staat borg voor zijn schoonzoon:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 99 verso; 18-02-1668:
Hendrick Janssen Basen is schuldig aan Mathijs Janssen ƒ 100,- zonder intrest. Te lossen de dato over een jaar na die tijd wordt de intrest 5%. Borg staat Cornelis  Cornelissen.

Cornelis Cornelissen komt daarna nog enkele malen voor in het Astense archief:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 130; 31-08-1682:
Cornelis Cornelissen, Hendrick Jansen Basen getrouwd met Jenneke Cornelis Cornelissen en Mathijs Jansen Coolen getrouwd met Handerske Cornelis Cornelissen. Zij  verkopen aan Paulus Dirck Franssen land ontrent de Verckensmerckt 1 lopense 1 roede. Koopsom ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-12-1682:
Joost Bruynen, te Maerhees, aanlegger contra Mathijs Jan Coolen getrouwd met Handersken Cornelissen en Henrick Baessen getrouwd met Jenneken, dochter Cornelis  Cornelissen, gedaagden. Betreft het sterfhuis van Cornelis Cornelissen. 

Cornelis Cornelissen is op 16-03-1684 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

Johanna Philips Dirckx de With is op 19-03-1684 te Asten overleden en de erfgenamen hebben daarna nog te maken met achterstallige schulden:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-10-1686:
Joost Hendrick Bruynen, te Maerhees, aanlegger contra Hendrick Baessen getrouwd met Jenneken, dochter Cornelis Cornelissen en Matijs Jan Coolen getrouwd met  Handrisken, dochter Cornelis Cornelissen als erven van Cornelis Cornelissen, gedaagden. Betreft de betaling van vijf achterstallige pachten van 7 gulden 10 stuiver per jaar. Onder andere de lening is van de dato 08-05-1640 schepenen Asten. Aanlegger heeft de laatste pacht ontvangen, van de stiefmoeder des gedaagdens, op Asten  mercktdagh 1683. Dit was de pacht van 1681. Te goeder trouwe heeft hij echter de kwitantie gemerkt op 1683. Hij heeft dit abuis ook aan gedaagden laten weten. In de  haesticheyt is het er niet van gekomen een en ander te herstellen. Nu willen de gedaagden de gegeven kwitantie behouden.Gedaagden zeggen dat zij drie pachten, of ƒ 22,50 schuldig waren. Zij hebben dan ook liberaelijcken aangeboden om dit te voldoen, evenals de vierde pacht van 1687.Het jaar 1683 is betaald blijkens de kwitantie. Volgen nog een aantal akten, zonder nieuwe gezichtspunten.

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 360; 08-06-1689:
Joost Hendricx Bruynen, te Maerheese, aanlegger contra Matijs Jan Coolen getrouwd met Hendriske Cornelissen en Hendrick Baessen getrouwd met Jenneke Cornelissen, kinderen en erven van wijlen Cornelis Cornelissen, gedaagden. Aanlegger heeft een obligatie de dato 08-05-1640 en het transport van deze de dato 26-03-1659 ten  laste van gedaagden als erfgenamen. Rentesom ƒ 7-10-0 per jaar. Hij verzoekt te mogen executeren wegens ƒ 52-10-0 renteachterstand. Aanlegger heeft domicilie  gekozen ten huize van Jan  Roefs.

Asten Rechterlijk Archief 145; 02-01-1690:
Joost Hendrick Bruynen, te Maarheese, spreeckt Mattijs Jan Colen en Henrick Jan Baessen aan betreffende twee sommen te weten ƒ 118,75 en ƒ 28,07,25.

Dochter Johanna Cornelissen is geboren te Asten rond 1640 en op 27-02-1667 te Asten getrouwd met Hendrick Jansen Baesen, geboren te Asten op 22-10-1638 als zoon van Jan Hendrick Bakermans en Catharina Janse (zie Brand 15).

Anni 1667, februarij 27; Hendrick Jansen, Jenneke Cornelissen. Aerts Aerts, Jan Jansen.

27 februari 1667; Hendrick Jansen, Jenneke Cornelissen. Aerts Aerts, Jan Jansen.

Het gezin van Hendrick Jansen Baesen en Johanna Cornelissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 10-10-1667

±1697
Petrus de Laet

2 Jan Asten 10-10-1667

 

3 Godefrida Asten 03-09-1670

 

4 Catharina Asten 20-10-1673

 

5 Jacobus Asten 09-03-1676

Asten 27-01-1697
Catharina Joannes van de Rest
Someren 03-05-1721
Petronella Peeters van Nuenen

Asten 22-01-1727 zie Voormalig huis B430
6 Johannes* Asten 04-05-1691

 

*  kind uit het tweede huwelijk

Johanna Cornelissen is op 18-10-1689 te Asten overleden en Hendrick Jansen Baesen is op 04-06-1690 te Asten hertrouwd met Henrica Jansen, geboren te Asten op 16-09-1665 als dochter van Jan Hendrick van de Vorst en Frenske Jansen (zie Achterbos 9). Hendrick Jansen Baesen is op 14-11-1697 te Asten overleden en zijn kinderen verkopen het deel van huis aan hun zwager Petrus de Laet:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 51; 13-02-1698:
Jan Hendrick Basen en Jacob Hendrick Basen, gebroeders, verkopen aan Peter de Laet, getrouwd met Heylke Hendrick Basen, hun zuster, hun kindsdeel in huis, land en groes ontrent de Poel 8 lopense. Bewoner en gebruiker Jacob Hendrick Basen. Het is hun nagelaten door hun ouders. De verkopers worden kost- en schadeloos gehouden van alle lasten en schulden door hun ouders nagelaten. Koopsom ƒ 66,-.

De tweede vrouw van Hendrick Jansen Baesen, Henrica Jansen, is op 11-04-1700 te Asten overleden.

De andere dochter van Cornelis Cornelissen, Henrica Cornelissen, is geboren te Asten op 11-01-1647 en op 28-12-1670 te Asten getrouwd met Mathijs Jan Colen, geboren te Asten op 20-05-1643 als zoon van Joannes Colen en Anna Schavers:

Anno 1670, Decembris 28; Mathijs Jan Colen, Henrixken Cornelissen; Lindert van Heughten, Wilbert Mathijssen.

28 december 1670; Mathijs Jan Colen, Henrixken Cornelissen; Lindert van Heughten, Wilbert Mathijssen.

Het gezin van Mathijs Jan Colen en Henrica Cornelissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 01-11-1671
2 Johan Asten 01-02-1674 Soldaat
3 Godefrida Asten 31-12-1675 Asten 17-02-1695
Cornelis Joosten van Erp
Asten 16-01-1713
4 Franciscus Asten 30-11-1678 Kind Asten ±1678
5 Petrus Asten 21-11-1680 Kind Asten ±1680
6 Maria Asten 20-02-1683 Asten 09-06-1699
Henricus Peter Bollen
Asten 25-02-1711 zie Voordeldonk 91
7 Johanna Asten 09-06-1685
8 Cornelius Asten 11-03-1688

Voor zijn huwelijk heeft Mathijs Jan Colen handel gedreven in Duitsland:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 17-12-1666:
Mathijs, zoon wijlen Meester Jan Colen aanlegger contra Gisbert Hendricx nomen uxoris gedaagde. Schepenen gelieven te verhoren namens aanlegger Gerart zoon Gerart  Flodders, Gielen Goossens, Jan zoon Jan Martens.Oft nyet en is waerachtich dat ontrent die vijff jaeren geleden den voorschreven Mathijs Jan Colen heeft geweest in een mutueel contract met Joost soone van Jan Laureyssen boven int lant oft sticht van Paterboirne ende tsaemen allen prouffeydt van tverhandelen van de ketelen ende andere waeren van liewaet souden trecken  ende dat sij tsaemen ketelen hadden gehaelt tot Coolen (Keulen), onbetaelt gebleven den selven vercocht gehadt hebbende, daervoor vermangelt liewaet, werdich  geweest sijnde ontrent die 35 ricxdaelders metten bijgelegden teergelt die welcken den selven Joost altemael heeft aengeslaegen sonder den requirant yet meer als  elff ricxdaelders heeft daervan inde generaele masse te brengen ende soomen bevonden heeft denselven Joost tgelt van tliewaet tenemael heeft verteert. Wat zij hiervan weten?
Michiel Goossens, 24 jaar, bevestigd een en ander en dat zij handel hebben gedreven zoals die ketelbueters van dese lande in die lande sijn doende. Dat Matthijs Jan Colen ketelen gehaelt hebbende binnen de stadt Colen ende de selve gebrocht in sticht van Paterboirne ende dat wijlen Joost Jan Laurensen mettenvoors. Matthijs hebben gemaeckt accoort omme haere koopmanschap tsamen te handelen ende te drijven volgens ketelbuetersrecht ende gewoonte. Hij getuigd verder dat  soo wanneer den eenen ketelbueter metten andere in companie treet ofte samen accoort maecken dat alsdan alle baeten ende proffijten mitsgaders allen schaeden ende  interessen halff ende halff moeten gedraegen worden. Dat Joost Jan Laurensen ontrent dien tijt, bij hem, deponent, is gekomen in een seecker dorp, ontrent twee uren  van Colen, ende daernaer in de stad Bon ende dat den selven Joost alsdoen bij hem hadde verscheyde stucken lijnwaet die hij verkochte. Hij weet ook nog dat Joost op  seecker dorp gelegen ontrent halfwech Colen en Bon heeft gevochten gehadt ende dat hij daervan boete en scaede heeft gegeven aen den Officier, sonder te weten  hoeveel. Maar weet wel dat Joost alle het gelt van het lijnwaet dat hij vercocht ende in handen gehadt heeft, heeft geconsumeert ende verteert. Hij heeft van het  verdere geen kennis en persisteert bij zijn verklaring.
Gerart Gerits, 23 jaar, zegt dat hij ontrent vijff jaeren geleden voor knecht is aengenomen bij Joost Jan Laurensen om met hem te gaen in 't lant ofte sticht van  Paterborne, alwaer den voorschreven Joost en den voorschreven requirant tsaemen veel koperen tot Colen gehaelt hebbende saemen hebben vermangelt ende verkocht ende  contracht gemaeckt dat se voortaen saemen soude genieten baete ende profijte. Waernaer ende uyt crachte van mutueele contracte Joost heeft medegenomen omme te  vercoopen een groote quantiteyt van lijnwaet werdigh wesende ontrent 27 ricxdaelders met eenigh teergelt twelck Joost heeft ontfangen van de voorschreven requirant  ende met hem attestant, als knecht, is gegaen nae sticht van Colen omme het lijnwaet te vercopen. Gelijck eenigh lijnwaet daervan sijnde Joost aen hem, attestant,  heeft gegeven elff ricxdaelders omme aen den requirant in desen over te tellen, gelijck geschiet is ende de rest den voorschreven Jooste bij hem attestant en  requirant gecomen sijnde tenemael verconsumeert, ende sonder iet bij hem requirant quam sonder den selven requirant sijn mutueel contracten als niet hebbende aen  hem voldaen ende tenminste niet hebbende. Hij persisteert bij deze verklaring.
Jan Martens, 30 jaar, weet dat de requirant en Joost Jan Laurensen, nu ongeveer vijff jaer geleden een mutueel contract van winst en verlies hadden om in sticht van  Paderborne cooper ende lijnwaet te verhandelen en te vermangelen. Dat Joost eene groote quantiteyt van lijnwaet betrouwt wesende omme tot Colen te vercoopen, is den  selven Joost bij Mathijs Jan Colen gecomen tot Duyts, gelegen bij Colen, sonder eenigh gelt bij hem te hebben ende sonder aen den requirant te geven eenige  voldoeninge van den ontfanck van den lijnwaet, maer wel ter contrarie heb horen seggen aldaer int lant, dat den selven Joost tgelt van lijnwaet in lant sou hebben  verteert ende versmeert ende vervochten. Hij heeft verder geen kennisse meer en persisteert.

Mathijs Jan Colen komt geregeld in de archieven voor met betrekking tot tegoeden, schulden en verkoop van land:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 100; 20-02-1669:
Michiel Peter Colen de jonge is schuldig aan Mathijs Janssen ƒ 50,- à 5%. Marge op 28-01-1670 is ƒ 25,- gelost.

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 488; 08-05-1675:
Jan Janssen van Ruth, aanlegger contra Tijs Jan Colen, gedaagde. Betaling van 2 gulden wegens geleverd vlas.

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 59; 05-12-1678:
Mathijs Jan Coolen verkoopt aan Jan Dircx Franssen Cremers land in 't Dorp 9 roede, ene zijde kinderen Huybert van der Loo, andere zijde en ene einde de koper,  andere einde de straat. Koopsom ƒ 24,-.

Asten Rechterlijk Archief 10 fol. 61 25-03-1692:
Erven Joost Roefs, aanlegger contra Matijs Jan Colen, gedaagde. Wijlen Joost Roefs, aanleggers vader is van Sint Jan 1675-1676 collecteur der verpondingen geweest.  Op dit boek was gedaagde nog schuldig ƒ 2-8-0 waarvan betaald is ƒ 1-4-0. Aanlegger en gedaagde staan toe dat Hendrick Canters, Marcellus Martens, Antonis Josephs,  Philips Dircx en Willem van Heugten een rechtsgeleerde raadplegen en als arbiters gaan optreden om terzake van de voorchreven ƒ 1-4-0 en nog te gerijsen kosten tot  een oplossing te komen.

Mathijs Jan Colen is op 17-12-1693 te Asten overleden en Henrixken Cornelissen wordt gedaagd:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 166; 03-03-1694:
Jenneke, weduwe Jan Keils, aanlegger contra Handerske, weduwe Matijs Jan Coolen, gedaagde.

Henrixken Cornelissen is op 16-05-1694 te Asten overleden en de kinderen hebben nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 78; 30-12-1694:
De kinderen van wijlen Matijs Jan Coolen getrouwd geweest met Handerske Cornelissen hebben een rente van ƒ 40,- met een intrest van ƒ 2,- per jaar uit huis, hof en aangelag in het Dorp. Voor deze geweest van Antonis Aerts Verscuyren en bij mangeling verkregen door Hendrick van den Bleeck. Jan Matijs Coolen voor zichzelf en mede voor zijn broer en zusters en Aert Aertsen als momboir over de onmondige kinderen van wijlen Matijs Jan Coolen bekennen ten volle voldaan te zijn van de ƒ 40,- + rente en achterstel uit handen van Hendrick van den Bleeck. 

Er worden voogden aangesteld over de onmondige kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 204; 28-03-1695:
Aert Aertsen en Cornelis Joosten zijn aangesteld als momboiren over de onmondige kinderen van Matijs Colen en Handerske Cornelissen.

De kinderen verkopen hun erfdeel, waaronder het huis, aan Cornelis Joosten van Erp, getrouwd met Godefrida Mathijs Colen:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 10 verso; 10-02-1697:
Johan Matijs Coolen verkoopt aan Cornelis Joosten van Erp, zijn zwager, zijn kindsdeel in huis, schuur, kamer, hof, land en groes in het Dorp 7 lopense, zoals het in gebruik is bij de koper. En alles wat hem is aangestorven van zijn ouders  Matijs Coolen en Handerske Cornelissen. Belast met: de helft van ƒ 150,- aan Joost Bruynen, te Maerheese, de andere helft is aan de kinderen Hendrick Baessen; de helft van ƒ 150,- aan doctor Cuchenius, de andere helft is aan de kinderen Hendrick Baessen; de helft van ƒ 0-6-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 70,-.

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 12; 23-02-1697:
Anneke, dochter Matijs Coolen, 26 jaar, verkoopt aan Cornelis Joosten van Erp haar kindsdeel in huis enzovoorts, zoals beschreven in akte 10-02-1697. Koopsom ƒ 72,-.

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 63; 22-06-1698:
Aert Aertsen als momboir van Cornelis en Jenneke de twee onmondige kinderen van Mathijs Colen en Handerske Cornelissen. Cornelis van Erp, als zwager van de kinderen  is mede-momboir, hij wordt tijdelijk vervangen omdat hij koper is. Zij verkopen aan hem hun 2⁄5e deel in huis, hof, land, groes in het Dorp in bewoning bij Cornelis  Erp; schuur en kamer ontrent de Poel; land op de Lochte 7 copse; twee stukken land ontrent de Wintmolen 7 copse; groes int Root 1 lopense; hooiveld ontrent de  brugge int Root 2 1⁄2 lopense. Belast met 2⁄5e deel in de helft in alle posten, ƒ 150,- aan Doctor Cochenius samen met Peter de Laet, ƒ 60,- achterstallig; ƒ 150,- aan  Joostie Orugaen, 3 jaar achterstel; ƒ 0-6-4 per jaar aan de Kerk van Asten achterstand 6 gulden; ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten achterstand 30 gulden; ƒ  40-0-0 per jaar aan de Heer van Beck achterstand 20 gulden; ƒ 0-1-8 per jaar uit het gehele goed gaande; ƒ 0-5-0 per jaar aan rentmeester van Hurn met jaren achterstand. Niet voorziene lasten komen ten laste van de koper. Koopsom ƒ 161,-

Ook Peter de Laet, getrouwd met Helena Hendrik Baesen, verkoopt zijn erfdeel aan Cornelis Joosten van Erp:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 103; 28-11-1699:
Peeter de Laet getrouwd met Heylke Hendrick Baesse verkoopt aan Cornelis van Erp huis, hof en aangelag aen de Poel in het Dorp, hetwelk de verkoper aan de koper  heeft geschonken. Belast met de helft van ƒ 150,- aan Doctor Cuichenius, te 's Hertogenbosch; ƒ 150,- aan Joost Bruynen, te Maarheese; de helft van ƒ 1-10-0 per  jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-6-4 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-2-8 per jaar aan rentmeester Frans van Hurn; land de Lochten 1⁄2 lopense; land  aan de Wintmolen 1 lopense; land aan de Wintmolen 3 copse; groes int 't Root 2 1⁄2 lopense; groes in 't Root 1 lopense. Koopsom ƒ 264,- met de uitgaande pachten,  renten en cijnsen.

Dochter Godefrida Mathijs Colen, geboren te Asten op 31-12-1675, is op 17-02-1695 te Asten getrouwd met Cornelis Joosten van Erp, geboren te Sint Oedenrode rond 1670 als zoon van Joost Dielis van Erp en Margriet Wouter van Tillaer:

Het gezin van Cornelis Joosten van Erp en Godefrida Mathijs Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha Asten 05-12-1695
2 Mathias Asten 03-06-1697
3 Judocus Asten 09-09-1698
4 Henrica Asten 19-10-1699
5 Johannes Asten 19-12-1700
6 Henrica Asten 12-08-1702

Cornelis Joosten van Erp laat twee personen getuigen dat zijn zwager Jan Matijs Colen soldaat is geworden:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 01 verso 26-12-1695:
Walraven Jansen, 36 jaar en Frans Jansen Vrients, 22 jaar, verklaren ter instantie van Cornelis Joosten, meester smit en zwager van Jan Matijs Coolen als zijnde getrouwd met Goortie Matijs Coolen, zuster van Jan Matiijs Coolen dat zij heden zijn geweest ten huize van Matijs Walravens, waar onder andere was Jan, zoon Jan Jansen van Rut en de voorschreven Cornelis Joosten. Welke Cornelis was verhalende en zeggende: "Daer hebben de soldaeten mijn swager Jan medegenomen. Wel Jan, sone Jansen van Ruth hebde ghij mijn swager, Jan Matijs Colen dienst gegeven?" Op welke vraag en gesproken woorden zij, attestanten, verklaren, gehoord en gezien te hebben Jan, de zoon van Jan Jansen van Ruth, welke antwoordde: "Neen, ick en hebbe geenen dienst aan Jan Matijs Colen, Uwen swager gegeven. Want ick en hebbe noyt selfs dienst gehadt. Hoe soude ick dan een ander dienst connen geven". Attestanten persisteren nadat hun de verklaring tweemaal is voorgelezen.

Cornelis Joosten van Erp verkoopt het huis of een deel van het huis aan Jan Peter Jan Aerts:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 105 verso; 28-12-1699:
Cornelis Joosten van Erp getrouwd met Goortie Matijs Coolen verkoopt aan Jan Peter Jan Aerts huis, kamer, koeistal, schuur of schop en hof in het Dorp 1 1⁄2  lopense.  Laatst in bewoning geweest bij Elisabeth, weduwe Marten van Heers en Heylke Peters de Laet, ene zijde de straat, andere zijde Florentius Daniels, ene  einde de verkoper, andere einde de straat en Florentius Daniels, Verponding ƒ 1-5-0 per jaar. Belast met ƒ 150,- á 5% aan Joost Bruynen, te Maerheese. Conditie de  verkoper zal altijd de grond van de verkoper mogen gebruiken om de leer te zetten om zijn huis te kunnen repareren. Mitsgaders om te luycken, lijmen ofte metselen  die wanden ofte muyren. De verkoper zal ten allen tijde een aardhoop mogen leggen tussen tussen zijn huis en het verkochte huis. Koopsom ƒ 317,50 plus de lasten.Marge 17-02-1701 voldaan.

Cornelis Joosten van Erp is op 10-12-1704 te Asten overleden en zijn weduwe komt in financiële problemen:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 29; 08-06-1708:
Goortie, weduwe Cornelis van Erp heeft ten overstaan van schepenen hantlichtinge gedaan van haar huis en landerijen dit ten behoeve van de pandcrediteuren en borgemeesters.

Asten Rechterlijk Archief 159; 17-09-1708:
Rekening, bewijs en reliqua van Hendrick Tho poel en Marcelis Peeter Reynders, verpondingbeurders Sint Jan 1704-1705, Jan Coelen en Frans van de Cruys, borgemeesters 1705-1706 wegens de gearresteerde en geabbandonneerde huis, landerijen en groes in het Dorp en de Root van Goortie, weduwe Cornelis van Erp. De arrestatie is mede gedaan met toestemming van de crediteuren te 's Hertogenbosch.
Ontvangsten ƒ 562,-.
Uitgaven voor de afwikkeling ƒ 139,-.
Voor de crediteuren blijft ƒ 423,-.
J. Keuchenius heeft ontvangen ƒ 172,50 van en rentebrief van ƒ 150,- ten laste van de weduwe Cornelis de Smet met 3 jaar intrest de dato 17-11-1708.
De kinderen Cornelis Cornelis zes vat rogge per jaar aan den Armen. Rest 1699 ƒ 1-10-0.
Antonis Verhagen heeft voor drie jaar in huur gegeven aan Cornelis van Erp voor ƒ 1-10-0 per jaar. Deze drie jaar, zijnde ƒ 4-10-0 zijn nog onbetaald. Korting ƒ 0-15-0 voor hagelslacht ƒ 3-15-0.
Extract uit de renteboeken van Heer Henrick van Berckel, in leven Raedt van 's Hertogenbosch. Hij heeft hierin met desselfs eygen hant geschreven op folio 102 recto en verso en folio 103 recto de dato 01-01-1687. Een rente van vier gulden jaars te Asten, zijnde een mud rogge reductie, gaande uit een beemd, gelegen onder het Kasteel en verdere onderpanden. De veste is van 2 februari 1449. Op 18-02-1687 ontvangen met de voerman van Asten ƒ 4,-, zijnde een jaar pacht komende van Gijsbert Jansen Coolen zijnde erfgenaam van Cornelis Pots, 01-08-1708 notaris Boons, te 's Hertogenbosch. De rente ten laste van de weduwe Cornelis Joosten van een mud rogge per jaar of ƒ 4,- per jaar is zeven jaar ten achter.

Godefrida Mathijs Colen is op 16-01-1713 te Asten overleden, waarschijnlijk zijn al hun kinderen jong overleden, want er wordt in de archieven nergens over voogden gesproken.

De koper van het huis, Jan Peter Jan Aerts, is afkomstig uit een familie die zich later Smits zijn gaan noemen en zijn vader is Peter Jan Aerts, geboren op 25-02-1648 te Asten als zoon van Johannes Arnoldi en Catharina. Hij is op 27-10-1669 te Asten getrouwd met Jenneken Jan de Becker, geboren te Asten op 16-07-1651 als dochter van Johannes Joannis en Johanna:

Peter Jan Aerts et Jenneken Jan de Becker; Jan de Smet et Aert Janssen.

01

Het gezin van Peter Jan Aerts Smits en Jenneken Jan de Becker:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 21-05-1670 Asten 21-07-1697
Maria Joannis Paulusse
Asten 11-04-1735
2 Hendrick Asten 27-11-1672
3 Margriet Asten 09-11-1674 Asten 29-11-1705
Martinus Jan Paulus
Asten 16-03-1717 zie Julianastraat 1

Peter Jan Aerts Smits en Jenneken Jan de Becker worden in het archief nog genoemd na het overlijden van Joost Jan Beckers:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 113 verso; 25-09-1696:
Jan Dirck Fransen, Jacob Dirck Fransen, Peter Jan Aerts getrouwd met Jenneke Jan Beckers. Allen erven van wijlen Joost Jan Beckers, zij delen diens nagelaten goederen.
1e lot krijgen Jan en Jacob huis, erf, schuur, schop en aangelag in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde het tweede lot, andere zijde Marie Dielis, andere einde de weg; de helft van het land tussen den Weegen 5 copse; land tussen de Weegen 1 lopense; land op het Nootie 1 lopense; groes int Root 2 lopense; groes int Lielder 1 copse.
2e lot krijgt Peeter Jan Aerts de helft van het land tussen de Weegen 5 copse; land ontrent de Wintmolen 1 lopense; land in de Snijerscamp ½ lopense; land in de Heesackers 2 lopense; groes het Lanckvelt 7 copse; groes in de Haseldonck 7 copse.
Belast met voor ieder de helft 9 stuiver per jaar aan de Armen van Asten; 17 stuiver per jaar aan het Clooster van Ommel; 5 stuiver 1 duyt per jaar aan de Heer van Asten; 12 stuiver per jaar aan rentmeester van Hurn.

Peter Jan Aerts Smits is rond 1706 armmeester in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 227 verso; 01-05-1706:
Bernardt Vervordeldonck en Peeter Jan Aert Smits, armmeesters, verklaren zich, in hun kwaliteit, borg te stellen voor Willemyn, dochter Lammert Joosten en Heylke Antonis Hendricx, te Asten en nu getrouwd met Nicolaes Jochems, te Diessen. Mitsgaders ook voor de helft van haar kinderen uit dit huwelijk geboren dit alles als zij tot armoede kwamen te vervallen.

Peter Jan Aerts Smits is op 02-01-1711 te Asten overleden en Jenneken Jan de Becker is te Asten op 09-02-1721 overleden.

Bij de verpondingen van 1713 is het huis in bezit van zoon Johannes Peter Smits:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 103 vers:
Jan Peeter Smits. In de bede ƒ 1-11-10.

Johannes Petrus Smits is geboren op 31-05-1670 als zoon van Peter Jan Aerts en Jenneken Jan de Becker. Hij is op 21-07-1697 te Asten getrouwd met Maria Joannis Paulusse, geboren op 28-10-1678 te Asten als dochter van Johannes Pauls en Margaretha Jan Martens (zie Marktstraat 1):

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Peeters et Maria Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Peeters en Maria Jansen.

02

Het gezin van Johannes Petrus Jan Smits en Maria Joannis Paulusse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 29-12-1697 Ongehuwd Asten 24-02-1768
2 Maria Asten 30-08-1699 Asten 18-04-1723
Judocus Frans Verberne
Asten 26-08-1768 zie Voormalig huis G417
3 Elisabetha Asten 23-05-1702 ±1725
Johannes Saay
Antwerpen
4 Catharina Asten 07-05-1704 Kind Asten ±1704
5 Catharina Asten 07-05-1705 Kind Asten ±1705
6 Judoca Asten 11-06-1706
7 Catharina Asten 29-03-1708
8 Anna Maria Asten 30-10-1709 Asten 22-02-1733
Henricus Francis Vrients*
Asten 11-01-1750
Johannes Trouwen
Asten 23-10-1793 zie Voormalig huis G535
9 Petrus Asten 12-01-1713 Kind Asten ±1713
10 Johanna Asten 12-06-1714 Asten 04-02-1741
Paulus Hendrik Hoefnagels
Asten 25-02-1748
Arnoldus Willem Smits
Asten 21-11-1786
11 Petrus Asten 31-10-1716

* dochter Catharina Hendrick Vriens, geboren te Asten op 07-08-1734

Johannes Petrus Jan Smits heeft nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 11; 11-02-1711:
Johan van Riet, als curator over de kinderen van Marcelis Jan Jacob Slaets volgens appostille marginaal van drost en schepenen de dato 09-02-1709 is schuldig aan Jan Peeter Smits, aan de Poel, in het Dorp ƒ 130,- à 5%.

Johannes Petrus Jan Smits is getuige bij een groot oproer, waarbij zijn zwager Martinus Jan Paulus een rol speelt:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 245; 10-12-1717:
Jan Joost Doense en Josyna, zijn vrouw en Jacob Baassen, ondervorster, verklaren, ter instantie van het officie, dat op woensdagavond, 8 december laatstleden, rond half tien, een roer ofte pistoolscheut is gedaan ontrent 't Merckvelt van Asten waarop den corporaal met twee soldaten, alhier op commande tot weringe van de moetwilligheden wesende bij de twee eerste deponenten in logies sijn uytgegaan. De tweede deponente verklaart, dan gehoord te hebben, dat er op het Mercktvelt een groot tumult was en dat er geroepen is: "Neemt de soldaten 't geweer af". Hierna is het geweest dat de genoemde commande soldaten weer bij hen in het logement kwamen, in arrest hebbende Martinus Jan Paulus, en dat op dat moment op de deur van hen, deponents huis, die gegrendelt was met forse geklopt is geworden, zodanig dat de deur is opengesprongen en dat binnen zijn gekomen Jan Jan Paulus en zijn vrouw, Jan Janssen Hoefnagels de jonge, Jan Peeter Smits en de vrouw en Jan de zoon, Margriet, weduwe Jan Paulus en veel meer andere, zowel mans als vrouwen. Zij verklaren verder datter in huys een groot krackeel sondert tselve pertinentelijck te connen verclaren is geweest. De tweede deponente heeft alle devoiren aan moeten wenden tot solveeringe van haar klijn kint. Na afloop van het krakeel bleken de soldaten in hun quartier overrompelt te zijn geworden. Ten bewijze van welck groot gewelt den derde deponent, alhier voor schepenen, heeft vertoont een streen haar getrocken uyt het hooft van de soldaat, genaamt, Baltis, hebbende den corporaal sij uytgetrocken hair hier verbrant ende sijn op den dag van heden alnog te sien dat de gemelten Baltis door het stooten vandie vrouwluyden en andere aan sijnen hals is verseert ende alsnog geincomedeert. Waarna het gebeurt is dat de gearresteerde, Martinus Jan Paulus, door het geweld mede uit het huis is geraakt.

Johannes Petrus Jan Smits verkoopt samen met zijn zwager Martinus Jan Paulus een kamer in het huis dat hij van zijn schoonouders heeft geërfd:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 104 verso; 07-03-1729:
Jan Peter Smits, Martinus Jan Paulus getrouwd geweest met Magriet Peter Smits voor zijn twee onmondige kinderen. Zij verkopen, ieder voor de helft, aan Lambert Lamberts een kamer, met een plakje hof liggende voor de kamer van het huis van Cristien Colen in het Dorp. De kamer wordt bewoond door Jacob Jan Bosmans. Ene zijde Antony Jan Elias, andere zijde Catalijn Jan Hoefnagels. Hen aangekomen van hun ouders. Koopsom ƒ 80,-.

Johannes Petrus Jan Smits verkoopt wat meubels, die echter niet in goede staat zijn:

Asten Rechterlijk Archief 142; 05-04-1732:
Jan Peeter Smits verkoopt enige van zijn gerede ofte mobilaire goederen; het merendeel is aangemerkt als rommelderij. Opbrengst ƒ 54,-.

Zoon Jan heeft een trouwbelofte gedaan en komt die niet na; uit de relatie met Joanna Raymakers (zie Burgemeester Frenckenstraat 47) is een kind geboren en daarvoor moet hij betalen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 20-05-1734:
Pieter de Cort, drost, aanlegger contra Jan soone Jan Peter Smits, gedaagde. In het Egt-reglement de dato 18-03-1656 artikel 86 is uitdrukkelijk geordonneert dat diegeene die een jonge dogter, minder- of meerderjarig sijnde, met schoone woorden van trouwbelofte of andersints iets wijs maeckt, verleyt en door den bijslaep in haere krenckt ende defloreert gehouden is te doteren. En voor breucke te betalen ƒ 100,-. Dat Johanna Raymaeckers, wonende alhier, op 18-03-1734, is bevallen van een dochter en als vader genoemd heeft de gedaagde in deze. In de minne heeft deze de ƒ 100,- nog niet voldaan. Reden om hem te dagen.

03

Hieronder uit het Groot Placaet-boeck van 1664 het bovengenoemde artikel 86 met ook nog het interessante artikel 87 dat speciaal voor Brabant en Vlaanderen is geschreven1:

Als Johannes Petrus Jan Smits ziek wordt stelt hij zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 99; 11-04-1735:
Jan Peeter Smits en Mary Jan Paulus, zijn vrouw, in het Dorp, testeren. Hij ziek, zij gezond. Alles aan de langstlevende van hen beide.

Johannes Petrus Jan Smits is op 11-04-1735 te Asten overleden en zijn weduwe Maria Joannis Paulusse heeft nog een schuld uitstaan en verkoopt land en groes:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 50 ;19-12-1740:
Peter Coopmans, als erfgenaam van Jan Peter Loomans, met Joost Philips van Hugten, collecteur geweest van de Gemene Middelen, 1720-1721, aanlegger contra weduwe Jan Peter Smits, gedaagde. Betaling van ƒ 6-8-0 als restant van genoemde lasten.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 36 verso; 09-01-1741:
Maria Janse, weduwe Jan Peter Smits verkoopt aan Jan Janse van Dijk land ½ lopense, ene en andere zijde Lambert Lamberts, ene einde de weg, andere einde den Armen.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 85 verso; 15-12-1741:
Maria Janse, weduwe Jan Peter Smits, verkoopt aan Jan Verhoysen groes de Hoogendries 5 lopense. Verponding ƒ 1-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 165,-.

Maria Joannis Paulusse daagt Astenaren voor uitstaande schulden:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 148; 19-10-1744:
Maria Jan Paulus, weduwe Jan Peter Smits, aanlegger contra Mattijs Jan Peters, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 1-16-0 zijnde een rest van geleverde winkelwaren aan zijn vader door wijlen aanlegsters man, op 15-04-1707. Het totaal bedrag was ƒ 5-11-0.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 172; 27-06-1746:
Maria, weduwe Jan Peter Smits, aanlegger contra Antony de Kuyper, gedaagde. Gedaagde is schuldig 10 vat rogge wegens huur van een akker groot 1½ lopense, gekomen van haar moeder en verhuurd voor 5 vat rogge per jaar over 1744-1745.

Maria Joannis Paulusse en haar dochter Johanna Smits verklaren samen met Marten en Josyn Hendriks niets te weten over een uitspraak van de pastoor:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 40 verso; 12-06-1747:
Maria Jan Paulus, weduwe Jan Peter Smits, Johanna Smits, weduwe Paulus Hoefnagels, Marten Hendriks en Josyn Hendriks.
Maria Jan Paulus en Johanna Smits verklaren dat hen niet bekend is of hebben horen zeggen dat de Rooms pastoor, Johannes Berkers, in 1747 gezegd heeft dat hij voor Nieuwjaar eerstkomend op de Pastorie, waar nu predikant Albers woont, zou wonen. Zij verklaren onder presentatie van eede.
Marten Hendriks heeft het voorverhaalde nooit tegen de Heer Cotshausen gezegd. Josyn Hendriks heeft het nooit tegen Gabriel van Swanenberg gezegd. Zij verklaren onder aflegging van eede.

Bij de verpondingen van 1737 en 1754 en in het huizenquohier over de periode 1736-1761 staat het huis op naam van Maria Joannis Paulusse als weduwe van Johannes Petrus Jan Smits:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 215 verso:
De weduwe Jan Peter Smits.
Huijs, schuur en schop met den hoff int Dorp aan de Poel ½ lopense.

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 272:
De weduwe Jan Peter Smits.
Nummer 96 huijs, schuur en schop met den hoff alhier int Dorp aan de Poel ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 96 Dorp Bewoners nummer 96 Dorp
1736 weduwe Jan Peter Smits Hendrick Frans Vrients
1741 weduwe Jan Peter Smits Hendrick Frans Vrients
1746 weduwe Jan Peter Smits Marten Hendriks
1751 weduwe Jan Peter Smits Jenneke Hendriks
1756 weduwe Jan Peter Smits Jenneke Hendriks
1761 weduwe Jan Peter Smits Jan Vrients
1766 weduwe en kinderen Jan Peter Smits weduwe Jan van der Westen

Het huis wordt in eerste instantie bewoond door haar schoonzoon Henricus Francis Vrients en na diens overlijden op 06-03-1740 te Asten door derden. De kinderen verkopen een deel van het land:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 96 verso; 09-02-1763:
Jan Jan Peter Smits, Maria Jan Smits, weduwe Joost Verberne, Jennemaria Janse Smits, weduwe Jan Trouwen, Arnoldus Willem Smits getrouwd met Johanna Smits, Elisabet Janse Smits, weduwe Johannes Saay. Kinderen en erven van de weduwe Jan Peter Smits. Zij verkopen aan Jan Gerrits Verberne, te Someren een beemdje de voorste velde in 't Root 1 lopense; een beemdje in 't Root 45 roeden. Koopsom ƒ 75,-.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 120; 31-12-1763:
Jan Janse Smits en Peter Joost Verberne, te Eyndhoven, Elisabet Smits weduwe Jan Zay, te Antwerpen, Maria Smits, weduwe Joost Verberne, Jenneke Smits weduwe Jan Trouwen, Arnoldus Willem Smits getrouwd met Johanna Smits. Kinderen en erven van Jan Peter Smits en Maria Janse Paulus. Zij verkopen aan Antoni Losecaat land agter de Driehoek 1½ lopense. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Bede ƒ 0-7-0 per jaar. Koopsom ƒ 18,-. Land aan de Weegen 3 lopense. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Bede ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 78,-.
Zij verkopen aan Maria van Geffen, weduwe Jan Ture Lomans groes het Voorste veltje 3 lopense. Verponding ƒ 1-5-0 per jaar. Belast met ƒ 0-03-12 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 1-10-00 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 148,-.

Als zoon Jan komt te overlijden wordt een taxatie van de bezittingen gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 80; 30-03-1768:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Peter Smits overleden op 24-02-1768. Maria Smits, weduwe Joost Verberne, is mede-erfgenaam. 1⁄5e deel in waarde.
Huis, hof en aangelag in het Dorp lopense, ene zijde en einde Antony Jacob Kuypers, andere zijde de straat, andere einde het volgende huis ƒ 80,-
Huis en hof in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde Antony Jacob Kuypers cum suis, ene einde het vorig huis, andere einde Francis van de Loverbosch ƒ 30,-; land agter Antoni Liesen 1 lopense ƒ 3,-; land in de Snijerskamp ½ lopense ƒ 3,-. Totaalƒ 116,-.
Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 37,50; ƒ 6-00-0 per jaar aan den Armen van Someren in kapitaal ƒ 150,-; ƒ 1-00-0 per jaar aan het Gemene Land in kapitaal ƒ 25,-. Totaal ƒ 212,50.
1⁄5e deel is ƒ 42,50.
Rest ƒ 73,50.
20e penning is ƒ 3-13-8.

Maria Joannis Paulusse is te Asten op 20-11-1770 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van haar schoonzoon Arnoldus Smits:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 68; 18-12-1770:
Anna Maria Smits weduwe van Jan Trouwen, Pieter Verberne, wonende te Eyndhoven, Jan Verberne, wonende te Liessel mede voor haar moeyte, Elisabet Smits, wonende te Antwerpen evenals Jan Tabee man van Catarina Verberne deze drie kinderen van Joost Verberne en Maria Smits dus allen met Arnoldus Smits gehuwd met Johanna Smits zijn erfgenamen van wijlen Maria Paulusse weduwe van Jan Peter Smits die aan de comparanten hebben nagelaten twee huizen en drie akkers doch dezelve daarvan, op 26-07-1769, verkocht een huis en een akkertje aan Francis van Hoek transport Asten. De koopgelden zijn door hen, met uitzondering van Arnoldus Smits, ontvangen en verdeeld. Met Arnoldus Smits is besproken dat het andere huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde Francis van Hoek, andere zijde de straat, aan hem toegewezen zou worden. En de akker agter Antoni Liesen en de Mooleakker zullen nog blijven aan de andere comparanten. De goederen zijn belast met ƒ 0-10-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Francis van Hoek betaald de ƒ 1,-.

Dochter Johanna Jan Smits is geboren te Asten op 12-06-1714 en op 04-02-1741 te Asten getrouwd met Paulus Hendrik Hoefnagels, geboren te Asten op 16-10-1713 als zoon van Henricus Jansen Hoefnagels en Maria Hendricks. Na zijn overlijden te Asten op 25-06-1741 is Johanna Smits te Asten op 25-02-1748 hertrouwd met Arnoldus Willem Aart Smits, geboren te Asten op 06-02-1714 als zoon van Wilhelmus Aarts Smits en Catharina Teunis Loomans (zie Prins_Bernhardstraat 34):

04

De gezinnen van Johanna Jan Smits met Paulus Hendrik Hoefnagels en met Arnoldus Willem Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulina* Asten 01-03-1742 Kind Asten ±1742
2 Catharina Asten 29-11-1748 Asten 21-11-1790
Antonius van der Wallen
Asten 18-06-1826
3 Johannes Asten 25-09-1750 Asten 04-05-1788
Elisabeth Francisci van Hoek
Asten 17-03-1808 zie ook Voormalig huis G564

* kind uit het eerste huwelijk

Kort na het eerste huwelijk van Johanna Jan Smits maakt zij samen met haar eerste man een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 244; 22-06-1741:
Paulus Hendrik Hoefnagels en Johanna Peter Smits, zijn vrouw, testeren. Alles aan de langstlevende van hen beide inclusief hetgene Louis Hoefnagels nog te betalen heeft van de getransporteerde goederen transport Helmont, 1740.

In het huizenquohier over de periode 1771-1781 staat het huis op naam van Arnoldus Smits en wordt het ook door hem bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 96 Dorp Bewoners nummer 96 Dorp
1771 Arnoldus Smits Arnoldus Smits
1776 Arnoldus Smits Arnoldus Smits

Arnoldus Smits is op 04-10-1779 te Asten overleden en daarna is het huis in handen van de weduwe en kinderen van Arnoldus Smits en wordt het door hen bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 96 Dorp Bewoners nummer 96 Dorp
1781 weduwe en kinderen Arnoldus Smits weduwe en kinderen Arnoldus Smits

Johanna Jan Smits is op 21-11-1786 te Asten overleden en ruim een jaar later verdelen de kinderen de goederen, waarbij het huis tussen de beide kinderen wordt verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 115 verso; 01-02-1788:
Jan Arnoldus Smits en Catharina Arnoldus Smits. Zij verdelen een huis en hof.
1e lot krijgt Jan de schop met de weefkamer van het voorschreven huis, zoals de brandmuur ligt met een gedeelte van den hof, strekkende van de erve van weduwe Francis van Hoek tot aan de hoek van dit voorschreven huis, ene zijde en einde weduwe Francis van Hoek, andere zijde Catharina Arnoldus Smits, andere einde de straat. Dit gedeelte belast met ƒ 0-5-0 per jaar aan den Armen van Asten.
2e lot krijgt Catharina de woning van dit voorschreven huis langs de brandmuur met een deel van de hof, strekkende van de erve van Francis van de Loverbosch tot aan de hoek van voorschreven woning, ene zijde Francis van de Loverbosch, andere zijde Jan Arnoldus Smits, ene einde de straat. Dit deel belast met ƒ 0-5-0 per jaar aan den Armen van Asten.

Dochter Catharina Arnoldus Smits is geboren te Asten op 29-11-1748 en op 21-11-1790 te Asten getrouwd met Antonius van der Wallen, geboren te Helmond op 03-04-1734 als zoon van Gosuinus van der Wallen en Joanna van den Grootenbruegel:

05

Antonius van der Wallen is sinds 22-02-1790 weduwnaar van vroedvrouw Helena Steenbakkers, geboren te Mierlo op 05-09-1734 als dochter van Erasmus Steenbackers en Elizabetha Jansen van der Ven, met wie hij op 27-06-1760 te Helmond getrouwd was. Helena Steenbakkers heeft waarschijnlijk op onderstaande advertentie in de 's Hertogenbossche courant van 03-03-1780 gereageerd:

Helena Steenbakkers wordt in 1781 als vroedvrouw aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 69 verso; 10-01-1781:
Helena Steenbackers getrouwd met Antonius van der Walle is aangesteld tot wijse moeder off vroedvrouw dezer heerlijkheid. Tractement ƒ 80,- per jaar. Vrijdom van lasten voor haar en haar man van hoofdgeld, dranken, slagt- en kleine speciën alsmede voor de dorpspersonele omslag. Zij zal ten alle tijde tegen een redelijke off ordinaire beloning ten dienste staan van alle ingezetenen. De arme ingezetenen zullen voor niet geholpen worden alzo onder het tractement behorende. Zij zal zich niet buiten het dorp begeven als er vrouwen zijn die op het uyterste gaan een en ander zoals besproken. Zij zal er acht op moeten geven of het onegte of bastard kinderen en iemand aantreffende al die soo in als na het verlossen moete afvragen wie de vader van het kint is en daarvan ten eersten aan den drossard moeten bekent maken en daarna attestatie te passeren. Opmerking: Helena kon niet schrijven. 

Hieronder een geval van verkrachting van een dienstmeid door de zoon van haar opdrachtgever:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 175 verso; 21-01-1784:
Peternella, dochter Peter Lomans, 19 jaar, in de Steege, Helena Steenbakkers getrouwd met m. Antoni van der Walle wijse moeder. Zij verklaren ter requisitie van Gerrit Hogerlinden, president schepen en drossard, te Helmond. Peternella is, in februari 1782, als dienstmaagd gaan wonen bij de weduwe Adriaan van Krooy, te Helmond. Zij is daar in dienst geweest tot de week na Pasen 1783. Gedurende die tijd en vooral in het voorjaar 1783 heeft Hendrik van Krooy, zoon van de voornoemde weduwe, haar met schone woorden en trouwbelofte zodanig verleid dat zij vleesselijke conversatie hebben gehad en daardoor zwanger geworden is. Zij is uit haar dienst vertrokken, weer bij haar ouders gekomen en is hier, op 13 december 1783, rond 1 uur 's nachts, verlost van een zoon. Ze blijft als naam van de vader noemen Hendricus van Krooy, bijgenaamd 'den Drayer'. Zij heeft met niemand anders te doen gehad. De 2e comparante verklaart dat zij, op 12 december 1783, als vroedvrouw is gehaald bij Peternel Lomans en welke zij verlost heeft van een zoon. Voor en na het verlossen heeft Peternel als naam van de vader genoemd Hendricus van Krooy, bijgenaamd 'den Drayer', wonende te Helmond. 

Beide huwelijken van Antonius van der Wallen kenden voor zover bekend geen kinderen.

Zoon Johannes Arnoldus Smits is geboren te Asten op 25-09-1750 en op 04-05-1788 te Asten getrouwd met Elisabeth Francisci van Hoek, geboren te Asten op 22-10-1758 als dochter van Francis van Hoek en Mechtildis Gerardi Smits (zie Voormalig huis G564):

06

Het gezin van Johannes Arnoldus Smits en Elisabeth Francisci van Hoek:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 28-08-1789 Asten 01-02-1817
Maria Rooijmans
Asten 03-02-1857
2 Franciscus Asten 22-12-1791 Kind Asten 01-03-1800
3 Johanna Asten 15-01-1795 Eindhoven 20-02-1824
Wilhelmus van Bree
Stratum 21-06-1869
4 Gerardus Asten 08-03-1799

Qua initialen en geboorteplaats en geboortedatum komt Elisabeth van Hoek overeen met het signalement van een van de gevonden landlopers in in 1787 Zevenbergen, zoals bericht in 'Personen en feiten uit de geschiedenis van Zevenbergen' van 19372, echter afdoende bewijs hiervoor is niet gevonden: 

Johannes Arnoldus Smits vernadert een stuk land dat mede in eigendom was van zijn aangetrouwde achternicht Catharina Hendrik Vriens:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 44 verso; 20-03-1794:
Jan Arnoldus Smits verklaart nader in den bloede te zijn aan Peter Verberne, te Eyndhoven en Catharina Hendrik Vriens dan Nicolaas van Stiphout en koopt terug land Hoogenakker 1 lopense 1 roede. Koopsom ƒ 34,-.

In de bewoningslijst van het huis rond 1800 zijn Jan Arnoldus Smits en Antonius van der Wallen eigenaren en bewoners van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 96 Dorp Bewoners nummer 96 Dorp
1798 Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen
1803 Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen

Elisabeth Francisci van Hoek is op 21-07-1804 te Asten overleden en Johannes Arnoldus Smits is op 17-03-1808 te Asten overleden. Kort daarna worden voogden aangesteld over de kinderen, die het eerder gekochte stuk land verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 16-08-1808:
Martinus van Hoek en Wilhelmus Verberne als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Arnoldus Smits en Elisabeth van Hoek verkopen aan Jacobus Jansen land den Hoogenakker 1 lopense 1 roede.

Antonius van der Wallen en Catharina Arnoldus Smits verhuizen naar het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G564). Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Arnoldus Smits:

Kadaster 1811-1832; G562:
Huis en erf, groot 00 roede 67 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Arnoldus Smits.

07

08

Zoon Arnoldus Smits is geboren te Asten op 28-08-1789 en is als wever op 01-02-1817 te Asten getrouwd met Maria Rooijmans, geboren te Asten op 23-08-1789 als dochter van Marcelis Albert Roijmans en Anna Maria Henrici van Oosterhout.

09

Het gezin van Arnoldus Smits en Maria Rooijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten 22-03-1818 Asten 14-01-1848
Wilhelmina Peeters
Asten 22-12-1902 zie Voormalig huis G473
2 Marcelus Asten 07-11-1819 *
3 Elisabeth Asten 15-01-1822 Kind Asten 24-11-1823
4 Elisabeth Asten 16-12-1823 Veghel 09-05-1868
Wilhelmus van Hoof
Veghel 10-11-1887
5 Anna Maria Asten 08-02-1826 Asten 30-07-1847
Willibrordus Cornelissen
Asten 07-02-1873 zie Voormalig huis G846
6 Hendrica Asten 15-03-1829 **

* zit in 1847, 1848 en 1849 in de gevangenis als timmerman voor diefstal en woont in België
** woont vanaf 1831 bij zus Alberdina Rooijmans op het Haageind in Deurne, zit in 1852 als dienstmeid in de gevangenis voor diefstal

Maria Rooijmans is op 20-08-1831 te Asten overleden en Arnoldus Smits is op 03-02-1857 te Asten overleden. Arnoldus Smits verkoopt het huis in 1855 aan Hendrikus van den Eijnden, geboren te Lierop op 31-05-1815 als zoon van Pieter van den Eijnden en Johanna Mansvelders. Hij is als schoenmaker te Asten op 18-04-1847 getrouwd met Hendrina van Bussel, geboren op 11-07-1821 te Asten als dochter van Arnoldus van Bussel en Francijna Neervens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we hen tegen op huizingnummer A95:

10

Ook over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A138, waar na een verbouwing het kadasternummer verandert in G1317. Hendrina van Bussel is op 12-08-1878 te Asten overleden en in de periode 1879-1890 woont Hendrikus van den Eijnden met zijn gezin in het huis met huizingnummer A141:

11

Hendrikus van den Eijnden is op 05-05-1882 te Asten overleden en het huis komt op naam van zoon Petrus Johannes (Peerke) van den Eijnden, geboren te Asten op 30-08-1851. Hij is als schoenmaker te Asten op 06-02-1885 getrouwd met Johanna Maria (Maria) van Alphen, geboren op 07-02-1849 te Asten als dochter van Johannes van Alphen en Johanna Lemmens. Ook in de periodes 1890-1900 en 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A147 en A158:

12

Hieronder een foto uit 1906 van schoenmakers Jan en Peerke van den Eijnden achter hun huis:

13

Johanna Maria van Alphen is op 19-06-1909 te Asten overleden en Hendrikus van den Eijnden woont ook in de periodes 1910-1920 en 1920-1930 met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A169 en A199, het laatste ook bekend staand als Kleine Marktstraat 5:

14

Petrus Johannes van den Eijnden is op 29-04-1925 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Maria van Alphen en het bidprentje bij het overlijden van Petrus Johannes van den Eijnden:

15 16

Hieronder een foto achter het huis van de familie van den Eijnden:

17

Zoon Johannes Hendrikus (Jan) van den Einde, geboren te Asten op 30-11-1887, neemt het huis over. Hij is als schoenmaker op 04-07-1921 te Asten getrouwd met Antonia Ceelen, geboren te Asten op 04-02-1891 als dochter van Theodorus Ceelen en Antonia Verleijsdonk. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-07-1921 staat linksonder hun ondertrouw genoemd en in diezelfde krant van 28-07-1923 en van 17-03-1928 de geboorte van dochter Maria Antonetta en zoon Petrus Theodorus:

18

19

20

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 5:

21

Hieronder een foto uit rond 1928 van de Kleine Marktstraat met helemaal rechts de voordeur van Hannes de Sneejer (Johannes Linden, zie Voormalig huis G564). Daarnaast de woning van de familie van den Einden-Ceelen. Verder weg de veranda van voorheen café de Louw en later bakkerij Hoes (zie Voormalig huis G560 en G561). Op de achtergrond het woonhuis, winkel en fabriek van de firma Sjang Koek (Jean Hoefnagels) en links daarvan de jongensschool.

22

In het centrum van de foto schoenmaker Johannes Hendrikus (Jan) van den Einden en rechts daarvan bij zijn huis van links naar rechts Johanna Hendrika (Anna) van den Einden, Mathea Maria (Marie) van den Einden, Antonia van den Einden-Ceelen en Helena Maria (Miet) Coolen-Ceelen.

Hieronder een foto van de etalage van de winkel van schoenmaker van den Eijnden:

23

Johannes Hendrikus (Jan) van den Einde is op 07-03-1948 te Asten overleden en Antonia Ceelen is op 13-06-1975 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

24 25

Vanaf 1940 heeft nog ingewoond in het huis Franz Hubert (Frans) Debeij, geboren op 22-01-1910 te Aken (D) als zoon van Peter Joseph Debeij en Luisa Odilia Lambertina Dorren. Hij is als schilder op 06-09-1938 te Asten getrouwd met Maria Arnoldina Martina Anna van der Velden, geboren te Helmond op 29-01-1911 als dochter van Johannes Hubertus van der Velden en Adriana Maria Meulders.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-09-1938 wordt hun huwelijk gemeld en in diezelfde krant van 04-09-1942 de geboorte van hun zoon Frans op de Kleine Marktstraat 5:

26 27

Maria Arnoldina Martina Anna (Maria) van der Velden is op 22-03-1957 te Helmond overleden en Franz Hubert (Frans) Debeij is op 29-06-1977 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

28 29

Het huis bestaat niet meer.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1635 Cornelis Cornelissen Asten ±1605 Cornelis Cornelissen Asten ±1605
1684 kinderen Cornelis Cornelissen Asten 11-01-1647 kinderen Cornelis Cornelissen Asten 11-01-1647
1694 kinderen Mathijs Jan Colen Asten 12-1675 Cornelis Joosten van Erp Sint Oedenrode ±1670
1697 Cornelis Joosten van Erp Sint Oedenrode ±1670 Cornelis Joosten van Erp Sint Oedenrode ±1670
1699 Jan Peter Smits Asten 31-05-1670
1735 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678
Dorp huis 96
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Hendrick Frans Vrients Asten 22-10-1707
1741 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Hendrick Frans Vrients Asten 22-10-1707
1746 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Marten Hendriks Asten 09-03-1686
1751 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Jenneke Hendriks
1756 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Jenneke Hendriks
1761 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Jan Vrients Asten 23-06-1712
1766 weduwe en kinderen Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 weduwe Jan van der Westen Helmond 26-03-1730
1771 Arnoldus Smits Asten 06-02-1714 Arnoldus Smits Asten 06-02-1714
1776 Arnoldus Smits Asten 06-02-1714 Arnoldus Smits Asten 06-02-1714
1781 weduwe en kinderen Arnoldus Smits Asten 12-06-1714 weduwe en kinderen Arnoldus Smits Asten 12-06-1714
1798 Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen Asten 25-09-1750 Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen Asten 25-09-1750
1803 Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen Asten 25-09-1750 Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen Asten 25-09-1750
Kadasternummer G562
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G562 1832 Arnoldus Smits Asten 28-08-1789
Kleine Marktstraat 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1804 Johannes Arnoldus Smits Asten 25-09-1750 Elisabeth van Hoek Asten 22-10-1758 21-07-1804
1804-1808 Johannes Arnoldus Smits Asten 25-09-1750 met kinderen 17-03-1808
1808-1817 Arnoldus Smits Asten 28-08-1789 met zuster
1817-1831 Arnoldus Smits Asten 28-08-1789 Maria Rooijmans Asten 23-08-1789 20-08-1831
1831-1855 Arnoldus Smits Asten 28-08-1789 met kinderen 03-02-1857
1855-1859 Hendrikus van den Eijnden Lierop 31-05-1815 Hendrina van Bussel Asten 11-07-1821
A95 1859-1869 Hendrikus van den Eijnden Lierop 31-05-1815 Hendrina van Bussel Asten 11-07-1821
A138 1869-1879 Hendrikus van den Eijnden Lierop 31-05-1815 Hendrina van Bussel Asten 11-07-1821 12-08-1878
A141 1879-1882 Hendrikus van den Eijnden Lierop 31-05-1815 met kinderen 05-05-1882
A141 1882-1890 Petrus Johannes van den Eijnden Asten 30-08-1851 Johanna Maria van Alphen Asten 07-02-1849
A147 1890-1900 Petrus Johannes van den Eijnden Asten 30-08-1851 Johanna Maria van Alphen Asten 07-02-1849
A158 1900-1910 Petrus Johannes van den Eijnden Asten 30-08-1851 Johanna Maria van Alphen Asten 07-02-1849 19-06-1909
A169 1910-1920 Petrus Johannes van den Eijnden Asten 30-08-1851 met kinderen
A199 1920-1925 Petrus Johannes van den Eijnden Asten 30-08-1851 met kinderen 29-04-1925
A199 1925-1930 Johannes Hendrikus van den Einde Asten 30-11-1887 Antonia Ceelen Asten 04-02-1891
5 1930-1938 Johannes Hendrikus van den Einde Asten 30-11-1887 Antonia Ceelen Asten 04-02-1891

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 september 2023, 20:17:44

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen