vonder kop
vonder kop

Julianastraat 2

Cornelis Jansen Kemp is geboren te Asten rond 1623 als zoon van Johannes Cornelis Kemp en Maria Frans Verlynden. Hij is op 29-06-1664 te Asten hertrouwd met Anneken, sinds 11-01-1663 weduwe van Anthonis Dircx.

01

Cornelis Jan Kemp woont in het huis bij de Kerk en Anneken heeft nog een schuld uit haar eerste huwelijk bij Dirck van Breugel en die wordt door haar tweede echtgenoot Cornelis Jansen Kemp deels afgelost:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 94; 11-04-1663:
Anneken, weduwe Teunis Dirckx, geassisteerd met Bruysten Fransen geboren momboir van hun kinderen is aan Dirck van Breugel schuldig ƒ 300,- à 5%. Teunis Dirckx heeft deze ƒ 300,- , tijdens zijn leven, in twee paeyen geleend van Dirck van Breugel. Marge: 22-03-1672 Dirck van Breugel heeft ƒ 200,- ontvangen van Cornelis Kemp getrouwd met Anneken, weduwe Teunis Dirckx. Dit in mindering op de ƒ 300,-.

Cornelis Jansen Kemp moet nog getuigen bij een bedreiging van Anthoni Canters van 20 jaar geleden:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-06-1667:
Joost Janssen Coopman aanlegger contra Meester Anthoni Canters gedaagde. Ik ondergetekende verklaar op mijn mannenwaarheid en priesterschap dat ik met mijn vader ben gekomen uit het Dorp, gaande naar huis. Onderweg heeft Joost Janssen Coopman mijn vader gewecklacht met een blank mes in zijn hand en meende alzo mijn vader van achtere te doorsteecken als deze zich niet had gedefendeert. Francis Canters, Priester.
Heren schepenen gelieve te verhoren ter instantie van Meester Anthony Canters:
Peeter Andriesse, 28 jaar, Anneke getrouwd met Peeter Andriessen, 48 jaar, Geeff Janssen van Rest, 56 jaar, Peeter Jan Canters, 36 jaar, Anthonis Jan Deynen, 50 jaar, Bruysten Franssen, 40 jaar, Cornelis Janssen Cemp, 43 jaar, Joris Willems, 43 jaar.
Of het hun niet kennelijck is en of zij niet met eigen ogen hebben gezien dat Joost Janssen Coopman verscheidene reysen is gekomen van het Ommelsche Broeck met hiester ofte houdt dit dragende naar zijn huis, hoe dikwijls, waartoe hij het hout was gebruikende en of zij het hem hebben zien houwen?
Peeter Andriesse verklaart dat hij 15 of 16 jaeren herwaerts, drie ofte vier onbeheept Joost Jansen Coopman over de straat enig hout naar zijn huis heeft zien dragen weet verder niet van hoe, wat of, waar.
Anneke verklaart dat zij gezien heeft, nu al vele jaren geleden, zittende in haar huis, spinnende, dat Joost Janssen Coopman daar voorbijgaande, dragende een hout. Zij heeft het maar eens gezien, niet wetende of het een heester was of hoe hij het zelve gebruikt heeft.
Geeff Janssen van Rest heeft van het gevraagde egeene de minste kennisse.
Peeter Jan Canters weet alleen dat hij, vele jaren geleden, Joost Janssen Coopman op het Ommels Broeck heeft sien houwen een heester, sonder te connen segen of hij de selve geheel afhouwde of niet. Hij heeft hem alleen zien kappen.
Of zij niet weten dat Joost Janssen Coopman de thiende op het land van Meester Anthony Canters heeft ontvoert en aan U heeft moeten restitueren, hoeveel hij U heeft moeten geven?
Bruysten Franssen wwet dat, nu ongeveer twee jaar geleden, Joost Jansen Coopman een Geestelijke clamptiende hoogh Ommel heeft gepacht, gelegen naast de Geestelijke clampentiende van Cornelis Cemp en Joris Willems en dat Joost Jansen Coopman, van een akker van Anthonis Canters, groot circa 2 lopense, liggende in hun clamp, de thiende daarvan heeft gehaald. Aanvoerende dat het onder zijn pacht viel. Deponent cum suis hebben hierover Joost Jansen Coopmans aangesproken waarna deze afstand heeft gedaan en hen hun contentement gegeven.
Cornelis Janssen Cemp en Joris Willems verklaren ongeveer gelijkluidend.
Of Geeff Janssen van Rest weet dat Joost Jansen Coopman tussen Omel en het Dorp heeft liggen wachten op Meester Anthoni Canters en dat hij met een bloodt messe in de handt op U is toegesprongen en in de hand of duim gekwetst heeft. Dat hij daarna Meester Anthoni Canters is achtervolgd ook met het mes in de handt?
Geeff Janssen van Rest verklaart te persisteren bij zijn verklaring die hij in deze, nu omtrent 20 jaar geleden, heeft afgelegd.

Cornelis Jansen Kemp verkoopt het huis aan de kerk van Asten aan Hendrick van den Bleeck:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 63; 28-01-1679:
Cornelis Janssen Cemp verkoopt aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck huis, hof en hofstad aen de Kerck ½ lopense, ene zijde en einde weduwe Laurens Volders, andere zijde de Kerckmuer, andere einde de straat. Koopsom: ƒ 400,-.

Cornelis Jan Kemp is op 13-12-1690 te Asten overleden.

Hendrick Gijsberts van den Bleeck is geboren te Gemert op 13-09-1646 als zoon van Gijsbert Hendrix en Catharina Wilhelmi Antonis. Hij is op 18-06-1675 te Asten getrouwd met Judoca Jeuriens van der Winde, geboren te Asten rond 1647 als dochter van Joris Willems van der Winden en Catharina Roefs (zie Koningsplein 16):

Anno 1675, 11 Februarij, Contraxerunt sponsalia Henricus Gisberts Gemertianus et Josijn Jeuriens Astensis; testes Faes Lambert Kerckels et Joost Joosten. Matrimonium 19 ibidem mensis; testes Henricus Canters et Jois Anthonis.

11 februari 1675, ondertrouwcontract tussen Henricus Gisberts uit Gemert en Josijn Jeuriens uit Asten; getuigen Faes Lambert Kerckels en Joost Joosten. Huwelijk op de 19e van dezelfde maand; getuigen Henricus Canters et Jois Anthonis.

02

Hendrick van den Bleeck wordt gevraagd om de erfenis van zijn schoonouders te regelen en verkoopt daartoe de roerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 100 verso; 28-11-1681:
Voor notaris Pancrus IJselsteyn, te Leyden, compareerde Willem Daniels van Hees, bleycker, buiten de Koepoort, te Leyden welke procuratie geeft aan Willemyn Joris van der Wynden, zijn vrouw en aan Hendrick van den Bleeck, zijn zwager, om met de andere erfgenamen de nalatenschap van wijlen Joris Willems van der Wynden, gewoond hebbende en overleden te Asten, af te wikkelen.

Asten Rechterlijk Archief 145; 08-12-1681:
Hendrick van den Bleeck getrouwd met Josyntie Joris Willems van der Winden mede voor Willem Daniels getrouwd met Willemeyntie, dochter Joris voorschreven. Kinderen van voorschreven Joris en Catalijn Roefs. Zij verkopen hooy, strooy, meubelen, bestialen en huysraet. Opbrengst: ƒ 345-9-14.

Judoca Jeuriens van der Winde is op 07-04-1681 te Asten overleden en bij de erfdeling van haar ouders, erft Hendrick van den Bleeck het volgende:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 102; 15-12-1681:
Willemyn, dochter Joris van der Wynden getrouwd met Willem Daniels van Hees ter eenre en Hendrick van den Bleeck getrouwd geweest met Josyntie, dochter Joris Willemse van der Wynden mede namens hun twee onmondige kinderen met name Gijsbert en Jan Hendricx. Zij verdelen de nagelaten goederen van Joris Willemsen van der Wynden en Catalijn Roefs, hun ouders.
1e lot krijgt Willemyntie het klein huiske en de hof in het Dorp, ene zijde en einde de straat, andere zijde en einde kinderen Jan Baltus; de schuur met de hof en den hogen bergh 2½ lopense; land den Hageleyckacker aen den Ommelsenwegh; land Sint Jorisacker 46 roede; land, de helft, naast Jan Coolen, gekomen van Jan Vogels geheel 2½ lopense; land, de helft, naast Aert Jacobs, aen de Meulen geheel 2½ lopense; land, de helft, naast kinderen Jan Idelet, int Root geheel 2 lopense; de helft van een groesvelt naast Goiaert van Gorcum geheel 3 lopense; de helft van een groesveld gekomen van Michiel Pieter Coolen geheel 3 lopense; de zijde van Zomeren, van het Weyvelt geheel 3 lopense; de helft, naast Thomas Jacobs, van het Hooyvelt geheel 2½ lopense; land, de helft, naast Joost Coolen, van tussen de Weegen geheel 1 lopense. Belast met 1 denier per jaar aan de Heer van Asten uit de Sint Jorisacker; de helft van ƒ 200,- aan het Convent van Ommel.
2e lot krijgt Hendrick het huis, schop en aangelag in het Dorp 3 lopense, alle zijden en ene einde de straat, andere einde Jan Martens; land het Neutie 1 lopense; land, naast de Fransman gekomen van Jan Vogels de helft van 2½ lopense; de helft van het land aen de Meulen geheel 2½ lopense; land in Roet de helft van 2 lopense; land naast Goortie Hompes de helft van 1 lopense; land de helft daarvan geheel 3 lopense; groes, naast Jan Dircx, gekomen van Michiel Coolen 3 lopense; de helft van het Weyvelt naast Vosselen geheel 3 lopense; de helft, naast Marie Jan Dielis, van het Hooyvelt geheel 2½ lopense. Belast met de helft van ƒ 200,- aan het Convent van Ommel.

Hendrick van den Bleeck breidt zijn grondgebied bij de kerk uit:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio; 121 23-04-1682:
Isbout Conincx getrouwd met Handerske Aert Jan Aelberts en Jan Aert Jan Aelberts mede voor Jacobs Aert Jan Aelberts, hun broeder. Zij doen hantlichtinge en zien af van hun rechten op de hofstad achter den hof van de weduwe Laurens Volders. Dit ten bate van Hendrick van den Bleeck.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 140 verso; 03-12-1682:
Marcelis Jan Jacob Slaets mede voor Jan Jacob Slaets en Jacob Jan Jacob Slaets, zijn broeders en Jan van Dijck, te Lierop verkoopt aan Hendrick van den Bleeck zijn deel en het deel van zijn broeders en ooms in een leegliggende hofstad in het Dorp achter den hof van de weduwe Laurens Volders. Uitgezonderd is het deel van Joost Philips Stouten. Koopsom ƒ 12,50. Ook Joost Philips Stouten getrouwd met Peerke, dochter Jan Jacob Slaets verkoopt zijn deel in de voornoemde hofstad aan dezelfde koper. Koopsom ƒ 5,-.

Hendrick van den Bleeck betaalt een legaat aan de stiefmoeder van zijn vrouw alvorens te hertrouwen:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 126 verso; 13-07-1682:
Henderske Antonis, weduwe Joris Willems van der Wynden in tweede huwelijk heeft ontvangen van Hendrick Gijsberts van den Bleeck, weduwnaar van Josyntie, dochter Joris Willems van der Wynden mede namens zijn kinderen ƒ 100,- in voldoening van de helft van een legaat zoals Joris voornoemd op 28-09-1680 heeft vermaakt aan zijn vrouw en dochter.

Hendrick Gijsberts van den Bleeck is op 20-07-1682 te Asten hertrouwd met Maria Volders, geboren te Asten rond 1641 als dochter van Laurens Volders en Adriana Hermanni de Ruyter (zie Voormalig huis G591):

Desponsati a simul matrimonio conjuncti sunt Henricus Gijsberti van den Bleeck et Maria Volders; testes Joannis Theunis Deijnen et Maria van de Cruijs.

Getrouwd in een opvolgend huwelijk zijn Henricus Gijsberti van den Bleeck en Maria Volders; getuigen Joannis Theunis Deijnen en Maria van de Cruijs.

03

De gezinnen van Hendrick Gijsberts van den Bleeck met Judoca Jeuriens en met Maria Volders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gisbertus Asten 04-02-1677 Ongehuwd Asten 08-06-1712
2 Johannes Asten 12-03-1679
3 Elisabeth* Asten 08-01-1683 Kind Asten ±1683
4 Laurentius* Asten 04-11-1684 Ongehuwd Asten 16-09-1710

Hendrick Gijsberts van den Bleeck had zes paarden die hij gebruikte om te reizen naar binnen- en buitenland:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 146; 03-07-1690:
Wij, schepenen van Asten, verklaren dat Hendrick van den Bleeck is hebbende zes paarden te weten een grauwe merrie, oud 5 à 6 jaar, een vosmerrie, oud 5 à 6 jaar, een zwart-bruine hengst met een witte bles voor het hoofd, zijnde aftands, een rood-bruine merrie, zijnde aftands, een zwarte merrie met een afgaande bles en korte oren, zijnde aftands, een zwarte merrie met een bles, zijnde aftands. Hiermee wordt door de eigenaar of zijn dienstboden binnen- en buitenslands gevaren ter verrichting van zijn zaken.

Hendrick Gijsberts van den Bleeck heeft granen in zijn huis waar de tienden niet voor zijn betaald:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 147; 14-08-1690:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verklaart ter instantie van Jan Reynders van den Broeck, te Velthoven dat het waar is dat de rogge en boekweit die op zijn, deponents, solderinge over enige tijt van jaren gelegen heeft en waarover questie is geweest, was gekomen van de tiende van Jan Reynders van den Broeck. De rogge en boekweit is gemeten en weggehaald door Jan Hoefnagels, molder, alhier, in opdracht van advocaat van Mell en Jan Reynders van den Broeck. Bij het meten is noch hij, attestant, nog iemand van zijn huisgezin aanwezig geweest.

De paarden en karren van Hendrick Gijsberts van den Bleeck worden gevorderd door her leger in de strijd tegen de Fransen tijdens de negenjarige oorlog:

Asten Rechterlijk Archief 145; 06-03-1692:
Condities en voorwaarden waarop het Corpus van Asten verpacht karren, ingespannen met twee paarden, met een voerman. Dit ten behoeve van het leger.

  1. Philips Goorts aanneemsom ƒ 2-6-0 per dag.
  2. Frans Goorts ƒ 2-6-0 per dag.
  3. Gevert Joosten van Heughten ƒ 2-5-0 per dag.
  4. Jan van Rut ƒ 2-5-0 per dag.
  5. Hendrick van den Bleeck ƒ 2-4-0 per dag.
  6. Hendrick van den Bleeck ƒ 2-3-0 per dag.
  7. Hendrick van den Bleeck ƒ 2-2-0 per dag.

In de herberg van Hendrick Gijsberts van den Bleeck staat bier dat niet bij de collecteur van de biergelden is aangebracht:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 19 verso; 01-10-1692:
Wij, schepenen van Asten, verklaren ter instantie van Wouter Hoefnagel, als collecteur van de bieren, wijnen, brandewijnen, te Asten dat wij ons op 27 september 1692, 's avonds tussen 10 en 11 uur, in bijzijn van Hendrick van Winteroy, drossard en Johan van Riet, vorster, zijn geweest ten huize van Hendrick Gijsberts van den Bleeck, herbergier, alwaar wij hebben bevonden in de camer een volle tonne witbier geteeckent met dit naervolgende teecken welcken voornoemde tonne witbier was buyten gebrouwen witbier. Deze tonne witbier was niet aangebracht aan Hoefnagels, als collecteur. Wij, attestanten en drossard, hebben ordre gegeven om het voornoemde witbier te proeven waarop de bierton door de vorster ontsteecken is en door ons, attestanten het bier is geproefd en bevonden dat in de ton wit, buyten gebrouwen bier was.
Wij hebben ons daarna in de kelder van van den Bleeck begeven en aldaar bevonden een tonne overeynde staende in de kelder daer bier ende gest onder lagh.

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 20; 02-10-1692:
Gijsbert Hendricx, schepen, Peeter Paulus, 45 jaar en Jan Joosten Verberne, 38 jaar. Zij verklaren, ter instantie van Hendrick van den Bleeck, dat zij op 27 september 1692, 's avonds tussen 10 en 11 uur, zijn geweest ten huize van Hendrick Gijsberts van den Bleeck, waar op die tijd, enig verschil was over seecker ingebracht bier en waarvan zij verstaan en gehoord hebben dat Heylke, de vrouw van Wouter Hoefnagel, collecteur der bieren, wijnen etcetera deze woorden, in substantie, sprak: "Sij hebben het binnen nu wel aengebrocht, doe Wouter Hoefnagels, mijnen man, bij den heer drossaerdt aen de poorte stont, ten welcker tijde doe in de voorschreven huyse van Bleeck waeren Johan van Riet, Huybert Jan Tielen, Gijsbert Hendricx en meer andere personen.

Hendrick Gijsberts van den Bleeck beklaagt zich over het feit dat de schepenen niet achter hem staan over eigendom en gebruik van een stuk van zijn land:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 27; 14-01-1693:
Wij, schepenen van Asten, verklaren ter instantie van Hendrick van Winteroy, drossard, dat wij op 14 april 1692 zijn geweest ten huize van Hendrick Gijsberts van den Bleeck, dit op verzoek van van den Bleeck betreffende een stuk land ontrent de Nachtegael waarover van den Bleeck zich beklaagt heeft, terzake van enige opgravingen door Dirck Jacob Coppens gedaan ter opzoeking van een paal in de voorschreven akker. Van den Bleeck heeft hierbij deze of dergelijke woorden gesproken: "Sie, drossaerdt ten can U Edele niet schillen, ick hebbe aen U Edele Dirck Jacob Coppens aengeclaeght en hebt ghij hem niet, ghij hebt mij. Wij hebben deze woorden door van den Bleeck, zo horen spreken.

Hendrick Gijsberts van den Bleeck verkoopt het huis van de ouders van zijn eerste vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 60; 24-02-1694:
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck heeft bij erfmangeling verkocht aan Antonis Aerts Verscuyren een woning, gestaan ten einde de schuur van de verkoper, alwaar de koper in woont, met den hof, zo hij in gebruik is, zonder ooit af te breken, staande in het Dorp, met dien verstande dat de bedstede of koets moet blijven staan, zoals deze tegenwoordig staat. De verkoper zal de schouw onderhouden. Met alsnog een plakje land, kool- en wortelveld, gelegen achter de schuur van wijlen Joris Willemsen van den Winden, zoals afgepaald is. Verponding ƒ 0-7-0 per jaar. Koopsom ƒ 48,-.

De collecteur van de alcoholische dranken verklaart aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck dat hij geen onderlinge afspraken heeft met andere herbergiers:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 108 verso; 29-02-1696:
Gijsbert Hendricx, collecteur der bieren, wijnen, brandewijnen en andere gedistileerde, te Asten, van 01-10-1695 tot 30-09-1696, en welke impost gepacht is door Hendrick van den Bleeck, verklaart ter instantie van Hendrick van den Bleeck, dat hij, attestant, als collecteur met egene brouwers, tappers ofte herbergiers binnen dese heerlijkheidt Asten geen de minste compositie ofte accorde en heeft aengegaen ofte gemaeckt als alleenlijcken maer volgens placaet van den Landen, veel minder egene der minste compositie dienaengaende daerover gemaeckt. Dit, hem attestant, tot driemaal voorgelezen zijnde, heeft daarbij gepersisteert.

Hendrick Gijsberts van den Bleeck pakt de eerdere collecteur van de alcoholische dranken, Wouter Hoefnagels, terug en moet dat bekopen met een blauw oog:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 116 verso; 19-10-1696:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verklaart ter instantie van Henrick van Winteroy, drost, dat hij op 16 october laatstleden met Gijsbert Hendricx en Philips Timmermans, schepenen, Frederick Bronckhorst, deurwaarder en Peeter van der Lith, secretaris een rondgang heeft gemaakt om de voute te vinden in de impost van wijnen, brandewijnen en bieren. Gekomen in het huis van Wouter Hoefnagel, herbergier, waar aanwezig waren Wouter, Thomas en Jan Hoefnagel, gebroeders, die samen hebben geassisteerd om de voute op te nemen. En waarvan een broeder, Jan, de voornoemde Hendrick Gijsberts van den Bleeck, attestant in deze, met een vuyst heeft geslagen aen ofte ontrent sijn linckeroogh van welcke slaen den voornoemde Hendrick Gijsberts van den Bleeck heeft ontfangen een blauw ofte swartigheydt aen of ontrent sijn linckeroogh. Attestant verklaart verder gezien te hebben dat Wouter Hoefnagel de voornoemde Frederick Bronckhorst heeft geruckt en gepluckt. Verder heeft hij gezien dat Thomas Hoefnagel de deur heeft toegehouden met in sijn handt een bierkan, dreygende daermede te smijten en waerop den duerwaerder andermael sijnen dienaerstock heeft uytgetrocken ende andermael geprotesteert uyt naeme van de hooge overigheyt.

Een geschil met Jan Jansen van Rut wordt bijgelegd, waarbij Hendrick Gijsberts van den Bleeck een eerlijk man genoemd wordt:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 9 verso; 20-06-1697:
Wij, Hendrick van Winteroy, drost, Gijsbert Hendricx en Joost Hendricx, schepenen, verklaren dat Jan Jansen van Rut, op 17 juni laatstleden, in het bijzijn van Frans van de Cruys heeft verklaard: "Ick en weet op Hendrick van den Bleeck niet te seggen als eer en deught en dat dese is een eerlijck man". De drossard heeft hen toen verzocht elkaar de hand geven, hetgeen zij gedaan hebben, daarna zijn zij als goede vrienden van elkaar gescheiden.

Over die eerlijkheid denken sommige mensen anders over:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 65; 02-09-1699:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck, aanlegger contra Hendrick Peter Lomans, gedaagde. Betreft de koop van een stuk land en betaald met een obligatie van ƒ 120,- de dato 02-11-1695. Aanlegger verzoekt de obligatie executabel te verklaren. Gedaagde en zijn vrouw verklaren echter dat zij de akker hebben betaald in twee distincte reysen te weten 28 stuiver penningen voor 30 patacons en twee pistolen. Dit is gedaan op de kast in de keuken van van den Bleeck, 's morgens vroeg, omtrent Pinksteren, nu twee jaar geleden. Van den Bleeck zou de obligatie laten casseren, opdat zijn kinderen, na zijn dood, die niet opnieuw zouden pretenderen. Gedaagden vragen om aanlegger van de goddeloosen eisch van executabel te weerhouden. Aanlegger blijft bij zijn eis. Schepenen achten zich in deze zaak niet vroet en zullen deze laten bestuderen.

Hendrick Gijsberts van den Bleeck krijgt toestemming om op het fundament van de muur rond het kerkhof zijn voorgevel te laten metselen:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 95 verso; 13-11-1700:
Het Corpus van Asten vindt goed dat Hendrick Gijsberts van den Bleeck het fundament van de gevel van zijn huis, staande omtrent de Kerk, aen het suyden vrijelijcken ende onbecroont sal mogen laeten metselen ende leggen op den grondt van de Kerckmuer, gelijckerwijs jegenwoordigh is gemaeckt ende gemetselt ende dat onbecroont nu ende ten eeuwigen daege te mogen laeten staen sonder dat imant ter werelt daertegens doet doer ofte handelen tsij met recht als andersints. Alsoo wij tselve ten dienste van de kercke ende muyr bevonden hebben te behooren, des soo gelooft ende neemt den voorschreven Hendrick Gijsberts van den Bleeck als desselfs erfgenaemen dat sij nu ende ten eeuwigen daegen gehouden ende verbonden sullen sijn tot dienst ende beneficie van den kerckhof te doen maecken ende stellen een stakettinge van hout suytwaerts voor den voornoemde nieuwen gemaeckte gevell. Soo ende gelijck tselve jegenwoordigh is staende, met dien verstande dat de voorschreven stakettinge behoorlijck geverft moet sijn, gelijck des behoorlijcken is. Ende den voornoemde houten stakettingen nu ende ten eeuwige daege te onderhouden in goede loffelijcken en behoorlijcken reparatie ter decsie van drossaerdt, schepenen ende kerckmeesters, nu sijnde en naermaels comende, sonder iets desaengaende een duyt tot laste van de Kerkcke in te brengen maer alles tot laste van Hendrick Gijsberts van den Bleeck of sijn erfgenaemen. Hendrick zegt toe een en ander principalijken te zullen achtervolgen.

Het lijkt er op dat Hendrick Gijsberts van den Bleeck een van zijn huisjes ruilt met Huybrecht Abrahams:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 111; 05-11-1701:
Jan Gijsbert Hoefnagel, 44 jaar, Dirck Coolen, 31 jaar en Jan Joosten van Buel, 34 jaar. Zij verklaren ter instantie van Huybrecht Abahams, metselaer, dat zij op donderdag 3 november laatstleden ten huize van Bruysten Fransen, herbergier, in het Dorp, rond de klok van 10 à 11 uur, hebben zitten drinken. Aanwezig was ondermeer Hendrick Gijsberts van den Bleeck. Attestanten verklaren dat na voorgaande discoursen de voornoemde Huybert Abrahams en Hendrick van den Bleeck samen een mangeling zijn aangegaan betreffende een huis zodanig dat Hendrick zou toekomen een huiske met hof en aangelag int Berghslant waar Huybert voornoemd nu in woont.
Verder verklaren de attestanten dat zij gehoord en gezien hebben dat Hendrick zou overdragen aan Huybert een huiske met den hof en aangelag ontrent de Kercke in het Dorp, gekomen van Anneke Doensen. Onder verdere conditie dat ieder uit zijn object zou mogen halen al zijn meubelen en voorts alles wat niet nagelvast is. De overdracht zal plaats vinden Pasen 1702. En zal Hendrick van den Bleeck gehouden zijn de schuur, staande op de hofstad van wijlen Anneke Doensen, af te breken, direct na Pasen. Ook hebben zij gehoord dat Hendrick zou ontvangen de uitgezette penningen die Huybert mocht hebben uitstaan op Dirck Jacob Coppens of diens kinderen waarop Huybert gezegd heeft: "Daer en heb ick geen gelt meer aen uytstaen, dat is mij gerestitueert". Waarop Hendrick heeft gezegd: "Ick ben daermede tevreden, want ick sal U den intrest laeten trecken ende ick sal het capitael hebben". Daarna hebben de twee mangelaars de wijncoop laten drinken een halve ton bier waarvan zij ieder een kinneken bier zouden betalen. Ook is door elk van hen een stuiver armengeld betaald.

Hendrick Gijsberts van den Bleeck verhuurt een kamer in zijn huis bij de kerk:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 125; 22-06-1702:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck geeft in huur aan Barbara, dochter Peeter Ververs, zijn grote kamer naast de zijde van de Kerk van Asten. Huurtermijn 2 jaar ingegaan 20-02-1702. Huurprijs ƒ 9,-per jaar. De lasten zijn voor rekening van de huurster.

Naast bierbrouwer was Hendrick Gijsberts van den Bleeck ook jeneverstoker:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 126; 05-09-1702:
Olifier van Hervelt, deurwaarder en Matijs Somers, ondervorster hebben een visitatie gedaan terzake van de brouwerijen en de distilleer- of brandewijnketels en bevonden ten huize van Hendrick van den Bleeck jeneverstoecker een jeneverketel in staat om te kunnen stoken. Zijn vrouw heeft ons gezegd: "Den disteleerketel gaet ons selve aen".

Er is onenigheid over een bedrag van 2000 gulden tussen Hendrick Gijsberts van den Bleeck en de voormalige drost Laurens Simons:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 32; 26-02-1710:
Hendrick Canters, coopman, te 's Hertogenbosch, gearresteert, alhier en gedagvaert ter requisitie van Juffrouw Johanna Pinxternaken weduwe Laurens Simonts verklaart dat het waar is dat hij in 1700, omtrent 27 april, te Asten, ten huize van Hendrick van den Bleeck is geweest en daar op verzoek van van den Bleeck aan deze heeft toegestaan op zijn, comparants, rekening en ten laste van deze te ontvangen bij Laurens Simonts, te 's Hertogenbosch ƒ 200,-. Oft dat hij, van den Bleeck, de selve somme van ƒ 200,- op de gemeene middelen der bieren, werdende doenmaels bij Laurens Simonts, als substituut ontfanger betaelt voor uytgaef en voldoeninge soude genieten. Waertoe den voorschrevene comparant oock missive, ter fine vermelt, aen van den Bleeck heeft behandigt om te adresseren aen dito Laurens Simonts ende desselfs crediet te connen proffiteren. Onder beding dat hij, van den Bleeck de ƒ 200,- zou aflossen tegen 5%. Zowel van den Bleeck als Simonts hebben tegen hem, comparant, verklaart dat zij de ƒ 200,- respectievelijk ontvangen en verstrekt hadden, dogh dat den deponent, sullende reeckenen met Hendrick van den Bleeck, op 17 februrari1705 hij, van den Bleeck, die ƒ 200,- niet heeft willen aannemen, seggende die noyt van de Heer Simonts genooten te hebben ende alhoewel te voorens verscheyde reyse contrarie aen den deponent heeft verclaert.

Als zijn zoon Laurens komt te overlijden, is Hendrick Gijsberts van den Bleeck erfgenaam:

Asten Rechterlijk Archief 162; 16-10-1710:
Taxatie van de onroerende goederen van Laurens Hendrick van den Bleeck overleden op 16-09-1710. Hendrick Gijsberts van den Bleeck is vader van de overledene.

Waarde groes in het Root 2 lopense 25 roede ƒ 15,-
20e penning is ƒ 0-15-0.

Nog iemand die de eerlijkheid van Hendrick Gijsberts van den Bleeck in twijfel trekt:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 90 verso; 10-02-1711:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Juffrouw Pinxternake, weduwe Simonts, dat Hendrick van den Bleeck soodanigh ontrent ons in handel ende wandel wort aengesien, dat wij aen sijn eedt niet geerne souden gelooven ende besonderlijcke als der selven is streckende tot sijn eygen voordeel ofte saecke die presenteerde te besweren. Wij menen deze verklaring te moeten geven, onder protestatie van van den Bleeck, zonder deze te willen beledigen.

In 1711 maken Hendrick Gijsberts van den Bleeck en Maria Volders hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 109; 11-05-1711:
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck, weduwnaar Josina van der Wynden en nu getrouwd met Maria Volders. Zij testeren en prelegateren na hun beider dood aan Elisabet Volders, weduwe Meester Marten van Hees, hun zuster, indien dan nog in leven ƒ 100,-. Al hun overige goederen, niets vandien uitgezonderd, gaan naar de langstlevende van hen beide om daarmee te handelen naar eigen keuze.

Hendrick Gijsberts van den Bleeck verkoopt een schuur en daarna zijn huis aan Antoniske Martens, weduwe van Johannes Fransen van de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 59; 17-05-1712:
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck getrouwd met Maria Volders verkoopt aan Antoniske, weduwe Jan Fransen van de Loverbosch schuur en turfschop aan elkaar, met de grond ½ copse, alwaer teynde aenden torfschop is woonende ende in eygendom is toebehoorende Antonis Verschuyren volgens mangelinge van verkopen de dato 24-02-1694; land in het Dorp 3 copse. Belast met ƒ 1,- per jaar aan rentmeester des Tombes. Koopsom ƒ 175,-.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 24 verso; 03-08-1711:
Hendrick Gijsbertse van den Bleeck getrouwd met Maria Volders verkopen aan Antoniske, weduwe Jan Fransen van de Loverbosch huis en hof aan de kerk 1 copse, bewoond door de verkopers, ene zijde en einde Peter van der Lith, andere zijde de straat, andere einde de kerkhof; een neergevallen huiske of schopke met de plaats tegenover het voorschreven huis, ene zijde de straat, andere zijde het erf van Martinus Jan Paulus. Verponding ƒ 1-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 700,- en 10 zilveren dukaten.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 25; 03-08-1711:
Antonis, weduwe Jan Franssen van de Loverbosch is schuldig aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck getrouwd met Maria Volders ƒ 350,-. Zij zal deze, zodra alles vrij te aanvaarden is, betalen in specie van 100 zilveren ducatons, ieder ducaton met twee hoofden of koppen getekend of geslagen, de rest in goede gangbare munt. Marge: 07-05-1712 voldaan.

Antoniske Martens is geboren te Asten rond 1652 als dochter van Marten Antonissen en Margareta Matijssen van Rut. Zij is sinds 30-04-1710 weduwe van Johannes Fransen van de Loverbos, geboren te Asten rond 1651 als zoon van Franciscus Joosten en Johanna Joannis Mennen, met wie zij te Asten op 03-03-1680 getrouwd was:

Conjucti sunt matrimonio Joannes Frans Joosten et Antonia Martens; testes Petrus Jansen et Arnoldus Joosten.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Frans Joosten en Antonia Martens; getuigen Petrus Jansen en Arnoldus Joosten.

04

Het gezin van Antoniske Martens en Johannes Francen van de Loverbos:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 25-12-1680 Ongehuwd Asten 09-03-1757
2 Johanna Asten 12-07-1683 Kind Asten ±1683
3 Franciscus Asten 29-01-1686 Asten 16-07-1713
Ida Sporenbergh
Asten 28-01-1728
4 Antonius Asten 08-09-1688 Kind Asten ±1688
5 Maria Asten 16-07-1690 Asten 03-12-1711
Johannes Goort Loijmans
Asten 31-12-1762
6 Joannes Asten 14-08-1693 Vlierden 13-08-1719
Luttildis Joannis Smits
Asten 10-02-1755

Antoniske Martens verkoopt een vervallen huisje uit de gekochte boedel van Hendrick Gijsberts van de Bleeck aan de andere zijde van de straat:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 58 verso; 17-05-1712:
Antoniske, weduwe Jan Fransen van de Loverbosch, geassisteerd met Francis, haar zoon, verkoopt aan Martinus Jan Paulus een vervallen huiske of schopke met de grond in het Dorp tussen de Kerk en de erve van de verkoopster 8 roede, ene zijde en einde de koper, andere zijde en einde de straten. Koopsom ƒ 80,-.

De verpondingen van 1713 lopen al vooruit op de overdracht van het huis van de weduwe Jan Fransen van de Loverbosch aan haar zoon Jan van de Loverbosch:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 105 verso; 14-01-1736:
Nu Jan van de Loverbosch.
De weduwe Jan Franssen. In de bede ƒ 1-1-4.

Antoniske Martens koopt nog een stuk land in het Root, maar dit wordt vernadert door Jenneke Frans Huyberts:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 132; 12-03-1718:
Hendrik Doense, te Sevenaar, land van Kleef, verkoopt aan Teuntje, weduwe Jan Fransse van de Loverbosch hooiveld den Hogendries int Root 5 lopense. Hem aangekomen van zijn ouders. Koopsom ƒ 300,-.

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 137; 10-04-1718:
Martinus Jansse van de Loverbosch heeft procuratie van zijn moeder, Teuniske, weduwe Jan Fransse van de Loverbosch om de vernadering, gedaan op 16-03-1718, ongedaan te maken, zodat Jenneke weduwe Frans Huyberts weer eigenaar wordt van hooiveld den Hogendries in 't Root 5 lopense. Koopsom ƒ 300,- plus de kosten.

De familie Loverbosch zit goed in de slappe was en Antoniske Martens heeft vele leningen uitstaan, waaronder deze:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 43; 01-02-1725:
Fyke Joost Vrijnse, weduwe Jan Joosten is schuldig aan Antoniske, weduwe Jan Fransse van de Loverbosch ƒ 100,- à 4%.

Als Antoniske Martens op 75-jarige leeftijd ziek wordt, stelt ze een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 65 verso; 14-03-1727:
Antoniske Martens, weduwe Jan Franssen van de Loverbosch, te Ommel, ziek, testeert. Aan Martinus, haar oudste zoon, welke haar altijd trouw heeft bijgestaan en het coopmanschap ten behoeve van het huishouden altijd alleen heeft gedreven, zonder zich hierbij particulier te bevoordelen zal, na haar dood, vooruit als een erkentenisse ontvangen ƒ 1500,-. Zij wil ook niet dat haar andere kinderen hiervoor enig bewijs of reliqua zullen verlangen. Haar enige erfgenamen worden haar kinderen Martinus, Francis, Maria en Jan om alles egaal te delen. Indien toch iemand van de drie andere kinderen tegen het prelegaat van Martinus of tegen dit testament woude quereleren dan zal deze niet meer dan de legitieme portie naar scherpheyt van regt ontvangen.

Twee jaar later maakt zij tijdens een ziekte een nieuw testament op:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 191; 13-10-1729:
Anthoniske Martens, weduwe Jan Fransen van de Loverbosch, te Ommel, ziek, testeert. Alle voorgaande maakselen vervallen en wel speciaal het testament dat zij, op 14 maart 1727, heeft gepasseert. Aan haar zoon, Martinus van de Loverbosch een legaat van ƒ 1500,- wegens zijn trouwe bijstand en het dirigeren van de coopmanschappe tot welstand van haar testatrices, huishouden, waarvan hij nooit enige particulier voordeel heeft genoten. Met expresse conditie dat hij tot haar, testatrices, dood, niet gehouden zal zijn enige rekening te doen, maar dat de erfgenamen tevreden moeten zijn met hetgeen hij zal opgeven. De kinderen van Francis van de Loverbosch, haar overleden zoon, zullen in hun vaders plaats de legitieme portie ontvangen, zijnde 1⁄12e deel van haar, testrices, goederen. Zij worden mede-erfgenaam. Haar verdere erfgenamen worden Martinus van de Loverbosch, haar zoon, Maria van de Loverbosch, haar dochter en Jan van de Loverbosch, haar zoon. Ieder voor 1⁄3e deel met dien verstande, dat hetgeen ieder vooraf ontvangen heeft, verrekend zal worden.

Als zoon Francis van de Loverbosch overlijdt, stelt Antoniske Martens haar zoon Martinus van de Loverbosch als voogd aan:

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 71; 17-10-1729:
Gezien het request van Martinus van de Loverbosch, waarbij hij te kennen gaf dat hij op het request van zijn moeder, Antoniske Martens, de dato 07-01-1729 tot momboir werd aangesteld over de vier kinderen van zijn overleden broer, Francis van de Loverbosch ten regarde van de nalatenschap van suppliants moeder. Nu is de moeder van die kinderen overleden. De kinderen zijn, nu zij dit het meest nodig hebben, van recht verstoken. Voorgesteld wordt momboiren aan te stellen. Van vaderszijde wordt dit Martinus van de Loverbosch voornoemd. Van moederszijde Heer Francis van de Cruys.

Antoniske Martens hield bij hoeveel haar kinderen vooruit uit de erfenis hadden ontvangen en zoon Francis van de Loverbosch was al ruim bedeeld:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 193; 17-10-1729:
Antoniske Martens, weduwe Jan Fransen van de Loverbosch heeft, aan ons schepenen, vertoond 'n seker boeck eene memorie en aantekeninge van hetgeene Antoniske Martens, weduwe Jan Fransen van de Loverbosch heeft gegeven aan Francis van de Loverbosch en desselfs vrouw tot uytreyckinge van sijn vaders goet. Van 22-01-1714 tot en met 12-06-1729 een totaalsom van ƒ 3809,-.
Verklaarde de comparante, dat zij dit van tijd tot tijd, op de daarbij vermelde data door haar zoon Martinus, als haar affairs waarnemende , omdat zij niet wel kon schrijven heeft laten noteren. En dat Francis en Ida, zijn vrouw, al die sommen hebben ontvangen als uitkering op zijn vaders goet op hem verstorven en dat zij, als dit meerder was, zouden restitueren. Comparante is de annotatie voor de hare houdende alsof ze die zelf heeft gedaan en daarop soude leven en sterven.

Het eerder opgestelde testament wordt door Antoniske Martens bekrachtigd:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 200 verso; 05-11-1729:
Antoniske Martens, weduwe Jan Fransen van de Loverbosch verklaart te persisteren bij het testament de dato 13-10 1729 door haar ondertekend.

Antoniske Martens besluit om op voorhand de drie nog in leven zijnde kinderen met gelijke munt te betalen als haar overleden zoon Francis van de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 208 verso; 04-05-1730:
Antoniske Martens, weduwe Jan Fransen van de Loverbosch verklaart dat zij aan haar kinderen verscheidene sommen gelds heeft verstrekt, echter aan de een meer als de ander. Zij wil echter dat dit bij haar leven egaal wordt gemaakt. Zij heeft hierover gesproken met Martinus en Jan, haar zonen en met Jan Goort Lomans getrouwd met Maria, haar dochter en hen toegezegd dat zij proportie evenveel zullen ontvangen als haar overleden zoon Francis en zijn weduwe ontvangen hebben zijnde
ƒ 3809-00-00.
Ter voorkoming van alle disputen zijn de kinderen van Francis uit haar nalatenschap gesloten met de legitieme portie. Om een eerlijke legaliteit te maken is met de kinderen overeengekomen dat Martinus zal ontvangen 1⁄3e deel van de Laarbroekse tiende rijdende tegen die van Antony van de Cruys. Waarde ƒ 800-00-00; een rente ten laste van Jan Smets ƒ 200; een rente ten laste van Willem Laurenssen ƒ 100; een rente ten laste van Jan Peters van Rest ƒ 200; een rente ten laste van de gemeente Helden ƒ 241-18-08; een rente ten laste van Goort Buckings ƒ 200; een rente ten laste van NN te Lierop ƒ 150; een rente ten laste van Jan Donckers ƒ 300; een rente ten laste van Mary van de Cruys getrouwd met Gevert van Dorne ƒ100; uit de schuldboeken ƒ 455; huis, hof en aangelag te Ommel in bewoning bij Mattijs Jacobs; de helft van den Lopenacker; land den Halsacker; land de hoog Loo; land den Kattendijck; land den Drieseegt; beemd het Swartbroek; wei het Veltie; groes de kleyne Boght; veldje het cleyn Veltie. De waarde is door de kinderen geschat op ƒ 700-00-00.
Het goet aan den Ommelsen Bosch gekomen van Jan Kerstens nomen uxoris zal een geheel blijven en waarin ieder 1⁄3e deel zal bezitten, waarde ƒ 900,- dus ƒ 300-00-00. Totaal ƒ 3746-18-08.
Goort Jan Loomans heeft ontvangen van Hendrik Peter Bollen ƒ 100-00-00; zal ontvangen van Goort Jan Hoefnagels en Cornelis Manders ƒ 200; zal ontvangen van Frans Cornelis in de Stegen ƒ 100; zal ontvangen van Jan Smits ƒ 100; heeft ontvangen ƒ 546-10-00; nog te ontvangen 1⁄3e deel in de Laarbroekse tiende ƒ 800,-; een rente ten laste van de gemeente Asten ƒ 500; een rente ten laste van Willem Slaats ƒ 300; een rente ten laste van Marselis Peter Reynders ƒ 100; het oude huis, schuur, schop en aangelag waar de comparante woont; de helft van den Espenacker; land / groes de Camp; land / groes den grooten Boght; het Weyvelt naast den Vorst; land de Venacker. De waarde is door de kinderen geschat op ƒ 800,-, hij zal ƒ 100,- uitkeren aan Jan van de Loverbosch ter verbetering van diens lot dus ƒ 700,-.
1⁄3e deel van het goet aan de Ommelsen Bosch ƒ 300-00-00. Totaal ƒ 3746-10-00
Jan van de Loverbosch zal ontvangen vooraf heeft hij al genoten ƒ 1943-00-00; 1⁄3e deel in de Laarbroekse tiende ƒ 800-00-00; een huis, schuur en hof ontrent den Kerckhoff in het Dorp, gekomen van Hendrick van den Bleeck. land agter de Pastory; land den Bergh; een beemd. De waarde is door de kinderen geschat op ƒ 600,-, ter verbetering van dit lot zal hij van Jan Goort Loomans ontvangen ƒ 100,- zijnde alzo ƒ 700,-.
1⁄3e deel van het goet aan de Ommelsen Bosch ƒ 300-00-00. Totaal ƒ 3743-00-00
Deze verdeling is in goed overleg opgemaakt. Nog is overeengekomen dat Martinus van de Loverbosch van het coopmanschappe dat hij namens de comparante gevoerd heeft opening van zaken zal geven. Bij nalatigheid vandien zal hij gefrustereert blijven van de hem, bij testament, gemaakte ƒ 1500,- wegens zijn trouwe diensten. Soo versoeckt Antoniske van de Loverbosch dat Marten in minderinge van die 1500 gulden sal aennemen de 1350 gulden die sij op de gemeente van Asten heeft staan. Martinus van de Loverbosch verklaart dat hij na het overlijden van zijn moeder de revenuen van de ƒ 1500,- zijn leven lang zal genieten. Na zijn dood zullen deze toekomen aan de erfgenamen van Antoniske van de Loverbosch en dat hij, Martinus, in mindering van de ƒ 1500,- zal aannemen de rente van ƒ 1350,-.

Uit de boedel van Francis van de Loverbosch wordt een deel van het bezit, de zogenaamde afhang, gelegen aan de andere zijde van de straat, verkocht aan Willem Jan Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 128; 10-05-1730:
De curatoren van de geabandonneerde boedel en nalatenschap van Ida, weduwe Francis van de Loverbosch, ter Ommel, verkopen aan Willem Jan Loomans een wonink off afhanck aan de schuur van de weduwe Loverbosch en een plakje land in het Berghslant 1 copse. Koopsom ƒ 31,-.

Antoniske Martens is op 03-04-1732 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld conform het door haar opgestelde testament en gaat het huis bij de kerk naar haar zoon Jan van de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 1; 26-05-1732:
Wij, Peter van de Vorst, Willem Reynders en Michiel van de Cruys, schepenen, zijn geweest ten huize van Antoniske Martens, weduwe Jan Fransen van de Loverbosch, ziek, welke ons vertoonde, dit met grauwe draat omregen en op vier plaatse toegecachetteerde papier zijnde haar testament. Zij wilde dat dit stiptelijck en onverbreckelijck sal worden achtervolgt. Het was opgemaakt 01-03-1732 en te openen na haar overlijden. Op 26-05-1732, zijn voor ons gecompareert Martinus van de Loverbosch, Jan van de Loverbosch, Maria van de Loverbosch geassisteerd met haar man, Jan Goort Loomans, welke ons verzochten om opening en publicatie van het testament. Wij hebben dit gedaan.
Enige punten hieruit:
Het testament de dato 14-03-1727 vervalt, nogh soodanigh testament als door mij daerop gevolglijck is gemaeckt de dato 13-10-1729 voor sooveel het selve contrarie is aen de gereghtelijcke acte bij mij, testatrice, en mijne kinderen op 04-05-1730 gepasseert en verder niet. Deze verdeling blijft zijn geldigheid behouden. Komende tot mijn verdere goederen. Aan de kinderen van mijn overleden zoon, Francis van de Loverbosch de legitieme portie zijnde 1⁄12e deel. Aan mijn dochter, Maria van de Loverbosch en aan mijn zoon, Jan van de Loverbosch ieder hun legitieme portie. De meerrest gaat naar mijn zoon, Martinus van de Loverbosch waarvan hij aan niemand rekenschap hoeft te doen.
Op 01-03-1732 was getekend weduwe Jan Fransen van de Loverbosch. Ten protocolle ingeschreven de dato 09-06-1732.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 20-04-1733:
Martinus van de Loverbosch, Jan, zoon van wijlen Goort Lomans getrouwd met Maria van de Loverbosch en Jan van de Loverbosch. Allen kinderen van wijlen Jan Franssen van de Loverbosch, en Antoniske, overleden 04-05-1730. Zij hebben, om geschillen te voorkomen, een formeel contract en partagie over de staat en existentie der achtergelaten en ontruimde goederen van hun ouders laten maken de dato 04-05-1730. Zij hebben om de broederlijcke en susterlijcke liefde te continueren een nader contract gemaakt van de volgende inhoud:
Het contract van 04-05-1730 blijft geldig. De ƒ 1500,- welke Martinus van de Loverbosch zijn toegezegd, zullen na zijn overlijden, staeckgewijse worden verdeeld over de overige erfgenamen. Martinus van de Loverbosch zal zijn coopmanschappe blijven continueren en dirigeren tot voor- of nadeel van de gelijke boedel. Indien hij trouwt dan zal deze directie vervallen en zal hij verantwoording af moeten leggen, waarna de revenuen in vier gelijke porties verdeeld worden. Martinus zal ƒ 500,- vooruit ontvangen. Martinus zal alles aanwenden om de openstaande schulden in te vorderen en daeruyt de genegotieerde capitalen tot incoop van de goederen van Heer Poel, Sr. Coninx en aan den Ommelsenbosch geemployeert te restitueren en dat in consideratie van het welke aan de kinderen van wijlen Francis van den Loverbosch jaarlijks uit dat coopmanschap intrest gegeven zal worden. Als die kinderen tot staat gekomen zijn zal hen het capitaal worden uitgekeerd. De ouderlijke goederen zullen in vier gelijke delen worden verdeeld. Naschrift: Het accoord is gemaakt voor notaris Pieter de Cort, te Helmont, de dato 18-04-1733.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 20-07-1733:
Franciscus van de Cruys, Rooms pastoor, treedt op namens de onmondige kinderen van wijlen Francis van de Loverbosch. Hij vraagt om de acte van 04-05-1733, die hij nooit heeft gezien. Deze wordt hem, op 22-07-1733, uitgereikt.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 41 verso; 02-09-1733:
Marten van de Loverbosch, Jan Goort Lomans getrouwd met Maria van de Loverbosch, Jan van de Loverbosch. Allen kinderen van wijlen Jan Franssen van de Loverbosch en Antoniske Martens, Marten van Dijck, als beëdigd momboir en Gevert van Dorne, namens Francis van de Cruys, Rooms pastoor, als beëdigd momboir van de minderjarige kinderen van Francis van de Loverbosch. Zij maken een deling van alle roerende goederen in het sterfhuis van Antoniske Martens aanwezig. Een en ander conform de confirmatie en approbatie de dato 24-08-1731.

Zoon Joannes Jansen van de Loverbosch is geboren te Asten op 14-08-1693 en op 13-08-1719 te Vlierden getrouwd met Luttildis Joannes Smits, geboren te Vlierden op 18-02-1701 als dochter van Joannis Antony Smits en Engel Simons van den Boomen:

05

Het gezin van Joannes Jansen van de Loverbos en Luttildis Joannes Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Vlierden 10-07-1721 Ongehuwd Asten 09-06-1763
2 Antonius Vlierden 11-12-1722 Vlierden 14-09-1749
Johanna L vd Boomen
Vlierden ±1760
3 Martinus Vlierden 20-11-1724 Ongehuwd Asten 09-03-1757
4 Angela Vlierden 06-11-1725 Asten 11-09-1762
Lambertus Sauvé
Asten 15-01-1800
5 Mathias Vlierden 10-07-1727 Ongehuwd Asten 26-06-1759
6 Joanna Maria Vlierden 15-02-1729 Asten 23-04-1758
Joannis de Groot
Vlierden 20-11-1805
7 Franciscus Vlierden 29-11-1730 Kind Vlierden ±1730
8 Antonia Vlierden 02-05-1733 Lierop 10-11-1765
Hendrik vd Boomen
Vlierden 01-03-1805
9 Simon Vlierden 30-07-1734 Priester Leuven
10 Franciscus Vlierden 01-10-1737 Asten 15-05-1764
Maria E van den Bergh
Vlierden 20-09-1806
11 Petrus Vlierden 19-11-1738 Ongehuwd Asten 23-01-1779
12 Theodorus Vlierden 22-09-1740 Mierlo 01-05-1774
Henrica Petri Slaets
Asten 13-03-1827
13 Henricus Vlierden 02-03-1743 Kind Vlierden ±1743
14 Elisabetha Vlierden 29-07-1744 Weert 10-06-1766
Jacobus Verstappen
Weert 25-10-1779

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier van Asten over de periode 1736-1756 staat het huis op naam van Jan van de Loverbosch en na zijn overlijden te Vlierden rond 1747 staat het op naam van zijn weduwe. Zij wonen te Vlierden en hij verhuurt het huis aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 213 verso:
Jan van de Loverbosch tot Vlierden.
Huijs en hoff aant kerkhoff ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 26 Dorp Bewoners nummer 26 Dorp
1736 Jan van de Loverbosch Hendrik Halversmit
1741 Jan van de Loverbosch Jacobus Lozecaat, drossard en secretaris alhier
1746 Jan van de Loverbosch Jacobus Lozecaat, drossard en secretaris alhier
1751 weduwe Jan van de Loverbosch Jacobus Lozecaat
1756 weduwe Jan van de Loverbosch Peter Antoni Kemps en Andries Bertens

Bij het overlijden van hun oom Martinus van de Loverbosch, worden er voogden aangesteld voor de minderjarige kinderen om de erfenis te verdelen:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 11; 25-04-1757:
Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijsse van Dijk, schepen, alhier, zijn op heden, op verzoek van Luytgardis Smits, weduwe Jan van de Loverbosch, alhier, aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van haar, om namens deze te aanvaarden de nalatenschap van wijlen Marten van de Loverbosch, hun oom. De onmondige kinderen zijn met name Antonet, Symon, Francis, Peter, Dirk, en Elisabet.

Luttildis Joannes Smits is te Asten op 05-11-1758 overleden en de kinderen verdelen de erfenis, waarbij het huis bij de kerk in Asten toebedeeld wordt aan Simon van de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 34; 20-11-1758:
Jan van de Loverbosch, Mattijs van de Loverbosch, Jan de Groot, Simon van de Loverbosch, Engel van de Loverbosch, Antonet van de Loverbosch, Lambert Vervoordeldonk te Vlierden, Jan Goort Lomans, Jan Goort Gijben, te Someren en Jan Tijssen van Dijk verzoeken, als naaste vrienden van de vier onmondige kinderen van Jan van de Loverbosch en Luytgardis Jan Smits, beiden overleden, met name Francis, 23 jaar, Peter, Dirk, 18 jaar en Elisabet om gedurende de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders twee voogden aan te stellen over de voornoemde kinderen.
Daarna kunnen de meerderjarige broeders van de kinderen dit weer overnemen. Naschrift het Corpus stelt aan Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen, alhier.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 80; 19-01-1759:
Jan Janse van de Loverbosch, Mattijs Janse van de Loverbosch, Heer Symon Janse van de Loverbosch, Jan de Groot getrouwd met Johanna Maria Janse van de Loverbosch, te Nunen, Engelina Janse van de Loverbosch, Antonetta Janse van de Loverbosch, Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen, als momboiren over Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onmondige kinderen van Jan van de Loverbosch alsmede Jan van de Loverbosch, eerste comparant en Jan Jan Andriessen, alhier, als momboiren door het gerecht van Vlierden aangesteld, over Laurens, Jennemie en Jan, onmondige kinderen van wijlen Antoni Janse van de Loverbosch, te Vlierden. Allen kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch en Luytgardus Smits, overleden en gewoond hebbende te Vlierden en laatst, alhier, te Ommel. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, alsook de goederen die hen aangekomen zijn van wijlen Martinus van de Loverbosch, hun oom, volgens deling, alhier de dato 05-01-1758 gepasseert.
7e lot krijgt Heer Symon Janse van de Loverbosch een huis en hof aan de Kerkhoff, in het Dorp ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Cotshausen, ene einde weduwe Antoni Muyen, andere einde het Kerkhoff; een plaats van de schuur over het huys de schuur is in 1753 afgebroken. enige roeden, ene zijde en einde de straat, andere zijde en einde erven Jan Claus; land agter de Pastory 5 lopense; land agter de Heg ½ lopense; groes de Pastorybeemt 4 lopense; land de Vosselseacker 4 lopense; een hooibeemd in het Voortje, onder Vlierden 1 lopense 30 roede; een rente van 3 vat rogge per jaar ten laste van de Heer van Deurne; ƒ 300,- ten laste van de kinderen Jan Stevens. Blijft bij dit huis het Peelveld, op de Veluwe, achter Heusden.

In het boek het Vlierdens Verleden lezen we over Simon van de Loverbosch dat hij studeerde voor priester in Leuven:
In 1753 maken zijn ouders voor zijn studie aanspraak op een beurs die eertijds gesticht was door Arnoldus Willems, kanunnik van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal van Antwerpen. Simon van de Loverbosch studeerde in Leuven aan het college De Valk.

Het huis is in die tijd verhuurd geweest aan Francis van Hoek, geboren te Asten op 04-02-1727 als zoon van Johannes van Hoek en Elisabetha Aarts. Hij is als schoenmaker op 17-07-1750 te Eindhoven getrouwd met Mechtildis Gerardi Smits, geboren te Eindhoven op 26-05-1729 als dochter van Gerardus Smits en Joanna Hoefnagels. In 1761 verwoest een zwaar onweer dit huis en lijden zowel Simon van de Loverbosch als Francis van Hoek veel schade:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 190 verso; 23-11-1761:
Het Corpus van Asten verklaart dat wij hier te Asten, op 31 mei laatstleden 's avonds en in de nacht een seer swaar onweer hebben gehad waardoor, omtrent twaalf uur in de avond, brand is ontstaan aan de stal en huis van Simon van de Loverbosch, in het Dorp, aan het Kerkhof, bij de Kerk en dicht bij de andere huizen als wanneer de nagtroeper daar digt bij sijnde en roepende elff uuren als doen sien dat het hemels vuur viel op het dack van voorschreven stal, die onder een dack aan voorschreven huys was en aanstons seer hevig en schielijck opbrande. De bewoner van het huys, Francis van Hoek, sijnde een schoenmaker van sijn ambagt, opweckte, waardoor denselven bewoonder met sijn vrouw en kinderen het gevaar ontquamen met behout van weynige meubilen, die door de nabuuren als uyt het vuur nog sijn geruckt. Dat verder, zo door aangewende devoiren der ingezetenen en door de zware stortregens de brand door Gods goedheid gebleven is bij het voorschreven huis hetwelk in korte tijd door het vuur verteerd was. Simon van de Loverbosch betaald voor zijn huis en enige percelen land en groes in de verponding ƒ 6-19-8 per jaar. In de bede ƒ 2-1-4 per jaar. Door de brand heeft Simon van de Loverbosch veel schade geleden en zouden wij graag goet doen indien geapprobeert wordt van dorpsweegen in de reeele omslag jaarlijks een heele verponding, wesende als voor ƒ 6-19-8 en dat voor de tijt van de eerstkomende 15 jaaren. Wij verklaren nog dat hier op 30-10-1732 en nader op
15-08-1755 is gemaakt een reglement en ordonnantie tot voorkoming van brand ingevolge resolutie de dato 06-02-1732. Copie gemaakt en gezonden aan de Heeren Ontvangers, te 's Hertogenbosch.

Bij resoluties van de Staten Generaal wordt dit verzoek genoteerd:

Resoluties van de Staten Generaal 1755-1795 folio 31; 11-01-1762:
Rekest van Simon van de Loverbosch aangevende dat zijn huis te Asten op 30 mei 1761 's avonds ten tijde van een zwaar onweer tot op de grond was afgebrand met verzoekt om remissie op zijn verpondingen en beden over een periode van 15 jaren, welk rekest wordt doorgestuurd naar de Raad van State voor nader onderzoek en ter advisering aan de Hoge Mogendheden.

Na twee maanden komt een verzoek om een aantal vragen met betrekking tot de brand te beantwoorden:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 195; 06-03-1762:
Op 03-03-1762 ontvangen van de griffier van de Leen- en Tolkamer een missive met de volgende vragen:
Regenten van Asten,
Simon van de Loverbosch, wiens huis, op 31-05-1761, is afgebrand, heeft verzocht om 15 jaar remissie van verpondingen, bede en reële lasten te kunnen krijgen. Dit request is op 14-02-1762 in handen van de Leen- en Tolkamer, alsmede van de ontvangers der verponding en bede van Peelland gesteld. Om daarop te berichten hebben zij een verklaring van U nodig. Wij verzoeken U op de volgende vragen te antwoorden en deze op te zenden aan de griffie van de Leen- en Tolkamer.
Vraag: Of er te Asten een reglement van de magistraat ter voorkoming en wering van brand is en van welke datum dit is?
Antwoord: Ja, een van de dato 15-08-1755 en het vorige van de dato 30-10-1732.
Vraag: Of officier en regenten van half jaar tot half jaar op zekere vaste dag de schouwen hebben begaan over schoorstenen, bakovens, brouwerijen, mouterrijen enzovoorts. En wanneer is de laatste gedaan?
Antwoord: Ja, de laatste is geweest 05-10-1761.
Vraag: Of jaarlijks, in augustus of september, de waterpoelen in Asten, zo die er zijn, geveegd en gediept worden?
Antwoord: Ja, tenzij het door hoog water niet mogelijk is.
Vraag: Of te Asten nagtroepers off klapwagters zijn aangesteld, die in de vermogende plaatsen, waaronder men vermeent Asten te mogen stellen, moet geschieden en zo niet, om wat voor reden?
Antwoord: Ja, zijnde een nachtroeper die in het Dorp off in de cuyp vant Dorp des nagts de wagt hout off omgaat.
Vraag: Of er te Asten brandladders, haken en emmers zijn?
Antwoord: Ja, er is nu ook een brandspuit.
Vraag: Wat is de oorzaak van de brand, op 31-05-1761, geweest?
Antwoord: Zwaar onweer.
Vraag: Of alles gedaan is om de brand te voorkomen?
Antwoord: Ja.
Vraag: Hoeveel contribueert den afgebranden Simon van de Loverbosch in de Beeden, Verponding en Reële omslag.
Antwoord: Het huis en hof is in de verponding ƒ 1-10-8 per jaar en dan nog een stukje achter de heg voor ƒ 0-03-0 per jaar. Hij betaald ook zoveel in de reële omslag, doch geen bede. Van al zijn goederen te Asten betaald hij in de bede ƒ 2-01-4 per jaar, verponding ƒ 6-19-8 per jaar en reële omslag ƒ 6-19-8 per jaar.
Vraag: De totale schade van gebouw, vee, granen, hooi en meubelen. Dit voor zover mogelijk.
Antwoord: De schade van het gebouw ƒ 550-00-00; granen of vee zijn niet verbrand als enig hooi, stro en andermans kar. Wel veel huisraad, velle en leer van de bewoner, Frans van Hoek, schoenmaker en loyer welke minstens ƒ 400-00-00 schade heeft, zo hij verklaart. Wij zouden dit willen bevestigen.
Vraag: Of de afgebranden zodanig is geruïneerd dat hij zich zelf niet kan redden of dat hij zodanig is gegoet dat hij zijn gebouw zou op kunnen bouwen zodat er geen vrees was dat hij zijn goederen zou verlaten en landerijen onbebouwd blijven?
Antwoord: De eigenaar is een jongeling die te Leuven studeert voor priester, zijn ouders zijn enige jaren geleden overleden. Hij heeft van hen alleen dit afgebrande huis verkregen en enige percelen land en groes met ƒ 300,- en een jaarrente van drie vat rogge. Samen circa ƒ 1200,-. Zodat men er rekening mee moet houden dat hij niet in staat is het huis zonder hulp op te bouwen, alzo hij door een broeder soo men onderregt word zou worden geholpen, die hem ook in zijn studie bevordert. Zodat zonder deze hulp dat gebouw waarschijnlijk zou zijn blijven liggen. De weinige percelen landerijen worden apart in huur gegeven.
Vraag: Soo er nog eenige particulariteyten zijn, gelieve de regenten deselve hier onder te stellen?
Antwoord: Particulariteyten zijn niet bij te voegen. Wel zouden wij graag zien dat de verponding, bede en reële omslag van het voorschreven huis en verdere goederen onder de remissie zou komen om alzo enig soulaas te bieden. Zonder dit is het te duchten dat het huis, dat midden in het Dorp leyt zonder optimmeren zal blijven liggen. Wij zouden gaarne zien dat het in goede staat weer werd opgebouwd en met pannen gedekt.

Ook het huizenquohier maakt melding van de verwoesting van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 26 Dorp Bewoners nummer 26 Dorp
1761 Heer Simon van de Loverbosch een huijs bestaande maar in de muure also op den
31 meij 1761 desavonts door onweder is afgebrant

In 1762 is het huis nog niet opgebouwd en verkoopt Simon van de Loverbosch het afgebrande huis aan zijn broer Francis van de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 76; 13-12-1762:
Simon van de Loverbosch verkoopt aan Francis Janse van de Loverbosch, zijn broer een afgebrand huis, met den hof aan het Kerkhof ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Cotshausen, ene einde de kerkhof, andere einde erven weduwe Antoni Muyen; een stukje tegenover het huis waar de schuur op gestaan heeft enige roeden, ene zijde en einde de straat, andere zijde en einde Antoni Kemps; een akkerke agter de heg ½ lopense. Koopsom ƒ 250,-.

Franciscus Jansen van de Loverbosch is geboren te Vlierden op 29-11-1730 als zoon van Johannes van de Loverbosch en Lutgardis Joannes Smits. Hij is op 15-05-1764 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth van den Berg, geboren te Cleef rond 1730:

06

Het gezin van Franciscus Jansen van de Loverbosch en Maria Elisabeth van den Berg:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Luitgarda Gertrudis Asten 14-03-1765 Kind Asten ±1765
2 Maria Elisabetha Asten 27-08-1767 Kind Asten ±1767

Francis van de Loverbosch is nog betrokken bij een vechtpartij bij de kermis van Ommel, waarbij zijn broer Dirk een hoofdrol vervult:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 130 verso; 11-08-1767:
Verklaring van Jan Muyen wonende in het Dorp. Hij is, op zondagavond, 9 dezer, gekomen in de herberg van Francis van den Eerenbeemt, te Ommel. Vermits Ommel kermis waren daar veel personen aanwezig. Na met deze en gene wat gedronken te hebben is hij voor de deur gegaan om zijn water te maken. Hier kwam Dirk van de Loverbosch bij hem, zeggende: "Die van het Dorp en de Stegen moeten naar huis gaan". Waarop hij teruggezegd heeft: "Dat behoef ik voor U niet te doen". Samen weer in huis gaande heeft van de Loverbosch hem zo hard op zijn mond geslagen dat zijn tanden bloedden. Van de Loverbosch daarop weer willende slaan is toen door zijn broeder, Goort Muyen, daarvan weerhouden. Samen zijn zij daarop geraakt onder den lindenboom en handgemeen willende rakende daarvan tegengehouden door voornoemde Goort, zeggende: "Ik wil hier onder 't volk geen gevegt hebben, maar als gij, lieden, wilt vegten, zoo moet ge alleen gaan". Samen zijn zij toen gegaan, richting Broek, tot bij de schuur van Francis van den Eerenbeemt. Hij, deponent, heeft daar een stuk hout uit de heg gerukt om Loverbosch van zijn lijf te houden, die telkens toe kwam lopen, ziende dat hij wat in zijn hand had, terwijl hij, deponent, geen mes had. Hij heeft Loverbosch niet meer kunnen afkeren en in het ontlopen een slag van achteren of terzijde op zijn hoofd gekregen en daardoor zeer aan het bloeden geraakt. Zij zijn samen weer in de voornoemde herberg gekomen. Aangezien het bloeden niet ophield is hij met Goort, zijn broeder, naar Hendrik Halbersmit, chirurgijn, gegaan, welke de wonde verbonden heeft. Een en ander heeft zich afgespeeld, rond een uur. Getuigen waren Peter Verreyt, Gerrit Wegers, Adriaan Hoefnagels, Gerrit van Hugten, Jan Lomans, Paulus Verberne en anderen. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 132; 12-08-1767:

Verklaring van Goort Tijs Muyen, soldaat in het Lijf Regiment van Orange Vriesland, onder de Compagnie van de Heere Collonel van Haarsma. Thans met verlof hier bij zijn ouders thuis zijnde. Deponent heeft laat in den avond in de voorkamer van de herberg van Francis van den Eerenbeemt zitten kaartspelen met Gerrit Wegers, Gerrit van Hugten, en Jelis Jan Jelis van Hugten. Onder het kaarten hoorde hij, dat zijn broeder, Jan en Dirk van de Loverbosch verschil hadden. Denkende dat zij handgemeen zouden worden heeft hij zijn broer teruggehouden. De verdere verklaring komt overeen met die van Jan Muyen. Een en ander onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 133 verso; 14-08-1767:

Verhoor van Gerrit Wegers, Peter Verreyt, Willem Willems van den Eerenbeemt, 18 jaar, Willem Laurens Bruystens.
Of zij weten, dat in of aan de voorschreven herberg van Francis van den Eerenbeemt Francis van de Loverbosch met een klippel of hout op zijn arm is geslagen rond 9 uur 's avonds en wie dit gedaan kan hebben?
Willem Willems van den Eerenbeemt meent enige beweging gezien te hebben dat Hendrik Jan Hendriks naar voornoemde Francis sloeg, zo hij dacht met een klippel.
De anderen weten niets.
Of zij weten dat vroeg in de avond Dirk Loverbosch aan Willem Willems van den Eerenbeemt, staande samen bij de schop, heeft gevraagd of gedist om met het mes met hem te vechten. Dat Willem dat niet wilde doen, zeggende: "Ik heb geen mes, maar hairplucke wil ik wel". Dirk wilde echter vechten met het mes hetgeen door andere bijkomende personen verhinderd werd?
Willem Willems van den Eerenbeemt bevestigt dit.
Willem Laurens Bruystens weet dat Willem van den Eerenbeemt, in de voorschreven herberg, tegen hem en Hendrik Roeters stond te praten over het haarplukken dat hij en de zoon van Pieter Paulus van den Ommelschebosch gedaan hadden. Dirk Loverbosch die een en ander gehoord had, riep, om met hem voor de deur te gaan, hetgeen zij deden. Hij, deponent, is samen met Hendrik Roeters, gevolgd. Zij hebben echter geen ruzie gehoord of gezien.
Of zij weten van de ruzie tussen Dirk Loverbosch en Jan Muyen?
Allen weten niets nieuws te vertellen.
Wie er nog meer bij waren en of ze nog meer gezien of gehoord hebben?
Gerrit Wegers heeft onder andere gezien de knecht van Jan Mutsers en Gerrit van Hugten.
Peter Verreyt heeft Andries Walraven gezien.
Willem Willems van den Eerenbeemt heeft Hendrik Jan Hendrix, Willem Vreynsen en Willem Willem Tijssen gezien.
Willem Laurens Bruystens heeft nog Hendrik Roeters gezien.
Zij hebben niet meer gezien dan het door hen verklaarde, een en ander wordt onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 139; 22-08-1767:

Verklaring van Hendrik Roeters.
Hij is in voornoemde herberg geweest en heeft daar ondermeer gezien Francis en Dirk van de Loverbosch, Willem Vreynse, Willem Willems van den Eerenbeemt, Willem Willem Tijsse en anderen. Hij heeft in de keuken staan drinken en praten met onder andere Willem Willem van den Eerenbeemt welke vertelde dat hij bij Jan Coolen met de zoon van Pieter Paulus, wonende aan den Ommelsebos had gehairpluckt omdat hij hem geslagen had. Dirk van de Loverbosch die een en ander gehoord had, riep Willem Willems van den Eerenbeemt voor de deur, zeggende: "Ik moet U spreeken". Zij zijn beiden naar buiten gegaan en naar het hem comparant toescheen om te vechten. Met Willem Vreynse is hij daarop ook naar buiten gegaan om te sussen en dat Dirk Loverbosch dan zei: "Wilt gij dan met mij alleen gaan". Waarop hij, comparant, dan gezegd heeft: "Meent gij dan Loverbosch, dat ik voor U zo vervaart ben". Zijnde daarop Dirk Loverbosch gekomen om het voor zijn broeder op te nemen en op hem aanviel of hij wilde vechten. Om dit te voorkomen heeft, hij comparant, een stokje of klippel dat Willem Vreynse in zijn hand had, gevat en daarmee voornoemde Francis op zijn arm geslagen. Onder deze actie werd hij teruggetrokken en is met enige personen in huis gegaan zonder verder iets te weten. Een en ander wordt bevestigd onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 140 verso; 22-08-1767:

Verklaring van Hendrik Halbersmit, chirurgijn.
Hij heeft bij Jan Muyen een wonde verzorgd, aan de rechterzijde van zijn hoofd, omtrent een vinger lang. Zo het leek was de wonde aangebracht door een mes of ander scherp voorwerp. Volgens verklaring van Jan Muyen zou deze wonde hem toegebracht zijn door Dirk van de Loverbosch. Wil een en ander onder eede bevestigen.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 141 verso; 27-08-1767:

Verhoor van: Francis Willems van den Eerenbeemt, herbergier, te Ommel, aan het Gemeenteshek en Johanna Halbersmit getrouwd met Francis van den Eerenbeemt.
In zijn herberg waren tijdens het beschreven voorval ondermeer Hendrik Coopmans, Antoni Fransen, Andries Timmermans. Zij kunnen beiden geen nieuwe gezichtspunten naar voren brengen. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

Het huis is rond 1764 opnieuw opgebouwd en als Elisabeth van den Berg ziek wordt, maakt zij samen met haar man Francis van de Loverbosch het testament op:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 39; 07-11-1769:
Francis van de Loverbosch en Elisabet van den Berg, zijn vrouw, bij de Kerk in het Dorp. Elisabet eenigsins siekelijk off onpasselijk. Zij testeren.
Alle voorgaande makingen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beide.

Elisabeth van den Berg is op 04-12-1769 te Cleef overleden en er wordt een taxatie gemaakt van haar goederen:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 90 verso; 12-01-1770:
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet van den Berg, overleden te Cleeff 04-12-1769. Francis van de Loverbosch is testamentair erfgenaam van de overledene. De helft in waarde:

Huis, hof en aangelag bij de Kerk ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Cotzhausen ƒ 375,-
Schuur over de straat enige roeden, ene zijde en einde de straat, ene einde Antoni Kemps ƒ 30,-
Een hofke agter de heg, ene zijde mevrouw Cotzhausen, andere zijde Francis Loverbosch ƒ 8,-
Land den Berg 2 lopense ƒ 50,-
Land den Pastoryacker 1 lopense ƒ 12,50
Een weiveld naast Antoni Fransen 1½ lopense ƒ 20,-
Een hof aan het huis 3 copse ƒ 45,-
De helft van 1⁄3e deel van de helft en de helft in 1⁄3e deel van de Laarbroekse-tiende ƒ 550,-
Totaal: ƒ 1090,50
De goederen zijn belast met:
ƒ 400,- aan Gerrit Janse Verberne obligatie de dato 31-05-1764 ƒ 400,-
ƒ 300,- aan Jan Smits obligatie de dato 11-02-1768 ƒ 300,-
ƒ 300,- aan Jan Verberne obligatie de dato 10-05-1766 ƒ 300,-
ƒ 400,- aan Dirk Loverbosch obligatie de dato 03-10-1766 ƒ 400,-
Totaal:
De helft is:
Rest:
20e penning is:
ƒ 1400,-
ƒ 700.-
ƒ 390,50
ƒ 19-10-8.

De bewoningslijst van het huis over de periode 1766-1771 meldt dat het huis opnieuw is opgebouwd:

Jaar Eigenaar nummer 26 Dorp Bewoners nummer 26 Dorp
1766 Francis van de Loverbosch Francis van de Loverbosch, nieuw opgebouwt
1771 Francis van de Loverbosch Francis van de Loverbosch

Francis van de Loverbosch verhuurt het huis aan Cornelis Josephus Daals:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 111; 29-07-1771:
Francis van de Loverbosch geeft in huur aan Cornelis Josephus Daals, medicijne doctor, te Helmont huis en hof aan het Kerkhoff zoals het daar in zijn heggen is gelegen. De verhuurder mag de stokerije en zolder blijven gebruiken. Huurtermijn 8 jaar. Huursom ƒ 44-12-8 per jaar.

Kort daarna verkoopt hij zijn goederen en verhuist naar Vlierden:

Asten Rechterlijk Archief 152; 14-12-1771:
Francis van de Loverbosch, aan de Kerk, verkoopt enige roerende goederen onder andere een paard ƒ 66,-; een huysorologie ƒ 23,- aan Eymert van Loon te Liessel; een bed ƒ 26,-; een varkenskooi af te breken ƒ 20,-; enige tinnen schotels ƒ 12,-; een koffieketel, koper ƒ 6,-; aardappelen ƒ 5,-. Totale opbrengst ƒ 186,-.

In het huizenquohier van Asten over de periode 1776-1781 staat het huis op naam van Francis van de Loverbosch en verhuurt hij het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 26 Dorp Bewoners nummer 26 Dorp
1776 Francis van de Loverbosch doctor Daals
1781 Francis van de Loverbosch Willem Lomans en Jan Verasdonk

Bewoner doctor Cornelis Josephus Daals is geboren te Aarschot rond 1740 en op 23-10-1768 te Asten getrouwd met Petronella Fransen, geboren te Asten op 17-02-1743 als dochter van Anthony Fransen en Anna Cornelis Thielemans. Hij wordt in het archief genoemd bij een visitatie:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 130; 13-07-1767:
Verklaring van: Cornelis Josephus Daals, medecijne doctor en Hendrik Halbersmit, chirurgijn. Zij zijn, gistermiddag rond twee uur geweest, in het Voordeldonksbroek en hier voorin, in een laagte, bij een loopke, zijnde moeras en losse grond en hebben daar gevonden een kind, Jan Antoni Verleysdonk, wonende op Voordeldonk, oud drie jaar. Naar onze mening en ook die van de omstanders is het kind verdronken. Bij visitatie bleek het lichaam vol water te zijn.

Cornelis Josephus Daals krijgt later als zwager van Theodorus Sengers nog een flinke erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 126; folio 63; 03-01-1787:
Guilielmus Jacobus Daals, secretaris, te Arschot, als lasthebber van Meester Cornelius Josephus Daals,licentiaat in de medicijne getrouwd met Petronella Fransen, actueel ingezetene van Arschot. Lastgeving de dato 20-12-1786, notaris te Arschot, Theodorus Sengers getrouwd met Antonetta Fransen, Francis Fransen, te Strijp onder Leende. Kinderen en erven van wijlen Anthony Fransen getrouwd geweest met Anna Thielemans. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Cornelis Josephus Daals ƒ 2500,- te betalen door de ontvanger van het tweede lot; een schepenobligatie van ƒ 300,- à 3% ten laste van Dirk Dielis van Helmont; een obligatie van ƒ 75,- à 3% ten laste van Goort Coolen, te Someren.

Francis van de Loverbosch heeft weer een nieuwe huurder voor zijn huis bij de kerk:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 176; 09-03-1784:
Francis van de Loverbosch geeft in huur aan Helena Verhees, weduwe Jan van Hoorn huis en hof aan het Kerkhoff zoals de weduwe nu in bewoning heeft. Huurtermijn 6 jaar. De verhuurder neemt voor zijn gebruik halve deel van de hof en het zal hem vrij staan genever te kunnen stoken op de plaats waar dit voorheen gedaan is. De huurster mag geen onderhuurder hebben echter mag zij de camers wel laten bewonen zoals nu het geval is met capiteyn Romdorff. Huursom ƒ 31-10-0 per jaar.

Jan van Hoorn is geboren te Eindhoven op 15-01-1715 als zoon van Theodorus van Horen en Lutgardis Jansen van den Boom. Hij is op 27-10-1754 te Stratum getrouwd met Helena Verhees, geboren te Asten op 06-04-1732 als dochter van Arnoldus Hendricks Verhees en Maria Marcelis.

In 1788 verkoopt Francis van de Loverbosch het huis aan Marcelis van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 237 verso; 12-11-1788:
Francis van de Loverbosch verkoopt aan Marcelis van Bussel huis en hof aan het Kerkhof ½ lopense, ene zijde de Kerkhof, andere zijde de verkoper; een klein huiske en schuur over de straat enige roeden, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Antony van de Cruys; een akkerke of hof agter de Pastorye ½ lopense; land den Berg 2 lopense; land de Pastoryakker 1 lopense; den hof aan het huis 3 copse; land het Cranenbroekske 3 copse; land het Beemdakkerke 6 roeden. Belast met ƒ 400,- à 3% ten laste van Francis van de Loverbosch en ten bate van Dirk van de Loverbosch de dato 09-10-1766; ƒ 1,- per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 1700,- waarvan ƒ 800,- à 3%. Marge 16-05-1794 gelost en op 10-03-1796 heeft de koper alsnog een korting van ƒ 100,- ontvangen.

Francis van de Loverbosch is op 20-09-1806 te Vlierden overleden.

Marcelis van Bussel is geboren te Asten op 14-10-1747 als zoon van Peter van Bussel en Maria Berkers. Hij is als timmerman op 11-09-1774 te Someren getrouwd met Anna Antoni Scheerders, geboren te Someren op 30-01-1743 als dochter van Antonius Bernardus Scheerders en Johanna Theodorus van Driel. Na haar overlijden te Asten op 05-03-1784 is Marcellis (Marcel) Peter van Bussel als grutter en brouwer te Asten op 24-04-1785 hertrouwd met Elisabeth Maria Fransen, geboren op 10-02-1762 te Vlierden als dochter van Francis Fransen en Maria Vervoordeldonck en eerder gehuwd te Vlierden op 27-05-1781 met Arnoldus Toro:

07

De gezinnen van Marcellis Peter van Bussel met Anna Antoni Scheerders en met Elisabeth Fransen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Kind Someren 04-08-1775 Kind Someren 04-08-1775
2 Johanna Maria Asten 12-12-1776 Kind Asten 23-07-1786
3 Antonius Asten 20-01-1779 Kind Asten 02-06-1783
4 Wilhelmina Asten 15-05-1781
5 Arnoldus* Asten 15-09-1786 Asten 27-01-1815
Maria Berkvens
Vlierden 01-07-1860 Baarschot
6 Antonius* Asten 12-11-1787 Ongehuwd Asten 25-10-1811
7 Franciscus* Asten 12-06-1789 Udenhout 09-05-1828
Johanna Bertens
Asten 21-12-1853
8 Elizabetha* Asten 02-03-1791 Kind Asten 21-04-1792
9 Maria* Asten 30-08-1792 Kind Asten 22-08-1793
10 Maria* Asten 04-03-1794 Kind Asten 08-04-1794
11 Petrus* Asten 26-04-1795 Asten 20-01-1826
Johanna Berkvens
Asten 19-12-1863
12 Lambertus* Asten 16-02-1797 Kind Asten 25-10-1797
13 Elisabetha* Asten 24-09-1798
14 Maria Josepha* Asten 23-02-1800 Kind Asten 02-05-1802

* kinderen uit het tweede huwelijk

Marcelis van Bussel woont in een huis aan de overkant van de straat en verhuurt dit huis volgens het huizenquohier over de periode 1798-1803 aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 26 Dorp Bewoners nummer 26 Dorp
1798 Marcelis van Bussel weduwe Jan van Hoorn
1803 Marcelis van Bussel Johannes Knaepen

De verpondingen van 1810 bevestigen de overdracht van Francis van de Loverbosch naar Marcelis van Bussel:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 184:
Marcelis van Bussel bij transport 12-11-1788.
Francis van de Loverbosch.
Nummer 26 huijs en hof aan kerkhof ½ lopense.

In het notarieel archief van Asten verkoopt Marcelis van Bussel het huis in 1811 aan Anthonij Bluijssen:

Notarieel Archief 34-10 Asten 06-04-1811:
Marcelis van Bussel verkoopt aan Anthonij Bluijssen een huis en hof in het Dorp zijnde nummer 325, ene zijde Adriaan Timmermans, andere zijde de kerkmuur.

Antonie Bluijssen bouwt op die plaats een nieuw huis en hieronder een foto van dat huis, waarvan de ingang aan de tegenwoordige Julianastraat ligt:

08

Anthonij Bluijssen heeft wel een schuld, waarbij hij dit huis als onderpand gebruikt:

Notarieel Archief 46-12 Asten 01-03-1823:
Anthonij Jan Bluijssen is schuldig aan de Rooms Katholieke kerk ƒ 500,- als borg huis en verdere getimmertens, ene zijde de straat, andere zijde Adriaan Timmermans, ene einde kinderen Marcelis van Bussel, andere einde de kerkhof.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog op naam van Antonie Bluijssen:

Kadaster 1811-1832; G593:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 60 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Antonie Bluijssens.

09

10

Antonius Bluijssen is geboren te Asten op 13-09-1782 als zoon van Joannes Antonie Bluijssen en Anna Maria Ambrosius Bakens. Hij is op 05-05-1811 te Asten getrouwd met Maria Catharina Coolen, geboren te Asten op 05-11-1786 als dochter van Johannes Wilhelmus Coolen en Johanna Joannis de Laat.

11

Het gezin van Antonius Bluijssen en Maria Catharina Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 29-01-1812 Asten 29-04-1840
Joannes Verberne
Asten 09-05-1847
Theodorus Strijbosch
Asten 07-06-1889
2 Johannes (Hannes) Asten 13-11-1813 Ongehuwd Asten 23-09-1880
3 Wilhelmus (Willem) Asten 20-04-1816 Asten 10-10-1849
Anna Maria Catharina Frencken
Asten 18-05-1872
4 Joanna Asten 11-10-1818 Ongehuwd Asten 26-10-1881
5 Joannes (Jan) Asten 24-01-1821 Asten 06-08-1852
Anna Maria Josepha Adriana van den Dries
Asten 26-03-1897
6 Petronella Asten 15-06-1823 Ongehuwd Asten 10-05-1857
7 Antonia Asten 03-05-1827 Kind Asten 03-05-1827

Bij wikipedia lezen we het volgende hierover:

In 1828 werd door Antonius Bluijssen de firma A. Bluijssen opgericht en tot grote bloei gekomen onder diens zoon Jan Bluijssen. De firma deed in textiel, boter en margarine waarvoor de fabrieken in het hart van Asten gebouwd werden. Later is er door Willem Bluijssen, zoon van Jan, een winkelketen opgezet die tussen 1891 en 1899 expandeerde tot 144 winkels in Nederland, België, Engeland en Schotland. En dan was er nog het landgoed Bluijssens Broek met een grote vooraanstaande boerderij. In 1907 gaat het bedrijf ten onder: 400 werknemers werkloos, waarvan 100 in Asten. De Bluijssens verdwijnen uit Asten. In de jaren 1970 zijn de fabrieksgebouwen afgebroken, de villa's zijn behouden gebleven. Monseigneur Jan Bluyssen, achterkleinzoon van Jan, is de beroemdste telg van deze familie.

In de Nederlandsche Staatscourant van 01-03-1843 doet Antonie Bluijssen een gooi naar de functie als Raad en Generaalmeester:

12

In de Nederlandse Staatscourant van 28-07-1848 de oprichting van de firma 'A. Bluijssen' door de drie zonen van Antonius Bluijssen; Johannes (Hannes) nam de textiel waar, Wilhelmus (Willem) de kruidenierswaren en Joannes (Jan) de zuivel:

13

Maria Catharina Coolen is op 05-02-1850 te Asten overleden en Antonius Bluijssen is op 31-03-1853 te Asten overleden.

Het huis, koetshuis en erf komen daarna in handen van de kinderen Johannes, Willem, Jan, Johanna en Petronella Bluijssen. Na het overlijden van Petronella en Willem worden Johannes en Jan de eigenaren en in 1881 koopt Jan Bluijssen het pand op. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen fabrikant Johannes (Hannes) Bluijssen en zijn zus Joanna Bluijssen met drie diensboden in het huis met huizingnummer A140:

14

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1869-1890 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A208 en A210:

15

Johannes (Hannes) Bluijssen is op 23-09-1880 te Asten overleden en Joanna Bluijssen is te Asten op 26-10-1881 overleden. In 1881 wordt het huis verkocht aan hun broer Joannes (Jan) Bluijssen, geboren te Asten op 24-01-1821 en op 06-08-1852 te Asten getrouwd met Anna Maria Josepha Adriana van den Dries, geboren te Hoogerheide op 05-10-1822 als dochter van Cornelis Wilhelmus van den Dries en Adriana Hendrica van Gils. Zij woonden destijds in een huis aan de Molenstraat, de tegenwoordige Burgemeester Wijnenstraat. Rond 1882 wordt een schuur bijgebouwd en krijgt het huis kadasternummer G1513.

In het huis komen wonen hun dochter Adriana Johanna Maria Catharina Bluijssen, geboren te Asten op 18-04-1856 en zoon fabrikant Wilhelmus Johannes Franciscus Maria Bluijssen, geboren te Asten op 29-01-1860 en een overdosis dienstmeiden en knechten.

Links wordt een locomobile, een verrijdbare stoommachine, gebruikt in de textielfabriek in het Nieuw van de Dag van 23-04-1880 te koop aangeboden. Rechts wordt in 1885 een deel van het huis en grond afgestaan aan het Gasthuis van de Liefdezusters en het resterende deel krijgt kadasternummer G1676. Waarschijnlijk betreft dit het deel met naam 'de Engel', waarvan in de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-06-1886 bericht:

16 17

Zij vertrekken daarna naar het ouderlijk huis A36 en het huis wordt deels herbouwd door hun broer Johannes Hermanus Severius Bluijssen, geboren te Asten op 22-10-1862, zoals te lezen is in onderstaande advertentie uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-07-1889. Het was een drukke maand voor hem want in het Nieuws van de Dag van 08-07-1889 staat zijn herverkiezing voor de gedeputeerde staten en in Dagblad de Tijd van 31-07-1889 een dankbetuiging voor zijn huwelijk:

18

19

20

Johannes Hermanus Severius Bluijssen is als fabrikant op 30-07-1889 te Geldrop getrouwd met Catharina Maria Brigida van den Heuvel, geboren te Geldrop op 11-07-1864 als dochter van Wilhelmus van den Heuvel en Poulina Kouwenbergh. Ook over de periode 1890-1900, hij neemt in 1897 de zuiveltak van de firma 'A. Bluijssen' over en in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A220 en A234:

21

Bij erfgoedgeowiki lezen we het volgende over de villa:

De fabrikantenvilla Sint Jozef is rond 1850 gebouwd voor de familie Bluijssen rond een vermoedelijk oudere kern. De villa De villa op de hoek van de Julianastraat met het Koningsplein werd in 1904 uitgebreid met een aanbouw in Neo-Renaissance stijl en elementen van Art Nouveau. De aanbouw heeft aan de korte gevel een erker die op het Koningsplein uitkijkt, dit deel van het pand wordt op de verdieping bewoond, de begane grond is als kantoor in gebruik. De villa is lang in gebruik geweest als onderdeel van het Liefdegesticht Bartholomeus.

De zuiveltak van de firma 'A Bluijssen' kende een grote groei en men schrijft hierover1:

De Astense boterfirma 'A. Bluijssen' was in die tijd ongetwijfeld een van de meest bekende winkeliers in boter en kaas in ons land. Vanuit zijn woonplaats bouwde hij onder de handelsnaam 'Het Wapen van Asten' een compleet net van filialen op. In 1892 had hij ook in Rotterdam een winkel geopend. Vier jaar later had hij er al negen vestigingen en dat aantal zou nog verder toenemen tot zestien in 1907. Vanaf 1897 werd ook Bluijssens kantooradres in het adresboek opgenomen. Dat was hetzelfde als dat van Machiel Gieseler en dat was niet zo vreemd. Toen Bluijssen in juli 1907 failliet ging, plaatste Gieseler een advertentie in de krant waarin hij de lezers liet weten, dat de 29 Zuid-Hollandse winkels die bekend stonden onder de naam A. Bluijssen en Zonen 'Het Wapen van Asten' al vanaf de oprichting door hem waren geëxploiteerd. Blijkbaar had hij tot dan als een zogenaamde depothouder, een soort franchisenemer, van Bluijssen gefungeerd.

In 1896 wordt volgens dagblad de Tijd van 29-02-1896 het honderdste verkooppunt geopend:

22

In 1904 wordt aan de zijde van het Koningsplein nog een aanbouw gedaan resulterend tot kadasternummer G1989. In 1907 gaat de firma Bluijssen failliet en moet hun bezit, waaronder dit huis, worden verkocht. In de Provinciale Noord Brabantsche en 's Hertogenbossche courant van
10-10-1907 wordt het huis, de fabrieken en de boerderij verkocht:

23

Johannes Hermanus Severius Bluijssen en Catharina Maria Brigida van den Heuvel verhuizen eind 1907 naar Nijmegen.

De firma 'A. Bluijssen' heeft in de bijna 80 jaar van haar bestaan veel voorspoed gebracht in Asten, doch volgens de Provinciale Gelderlandsche en Nijmeegsche courant van 17-07-1907 waren er ook kritische noten:

24

Johannes Hermanus Severius Bluijssen is op 03-03-1927 te Nijmegen overleden en Catharina Maria Brigida van den Heuvel is op 05-12-1930 te Nijmegen overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Johannes Hermanus Severius Bluijssen en de overlijdensakte van Catharina Maria Brigida van den Heuvel:

25 26

Hieronder een foto van het huis met huidige adres Julianastraat 2:

27

Het huis wordt opgekocht door de Rooms Katholieke gemeente en wordt daarna onderdeel van Liefdegesticht (zie Voormalig liefdehuis, G1036). De villa met de naam villa Sint Jozef wordt eerst een pension en de eerste pensiongast is oud-kapelaan van Asten en oud-pastoor van Strijp Petrus Maas, geboren te Leende op 15-01-1824 als zoon van Wilhelmus Maas en Maria Elisabeth Kemps (zie Voormalige kerk G589). Petrus Maas komt op 29-09-1909 te Asten te overlijden en de volgende bewoner is Johannes Jacobus Gerardus Wahlen, geboren te Alkmaar op 12-09-1846 als zoon van Johannes Jacobus Wahlen en Catharina Kuis. Hij is als redacteur op 10-05-1868 te Alkmaar getrouwd met Anna Anthonia Theissling, geboren te Alkmaar op 19-02-1849 als dochter van Johann Clemens Theissling en Anthonia Mecklinghoff. Zij verhuizen rond 1910 naar het Liefdehuis. Anna Anthonia Theissling is te Asten op 05-10-1924 overleden en Johannes Jacobus Gerardus Wahlen is te Asten op 17-05-1925 overleden.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1650 Cornelis Jan Kemp Asten ±1623 Cornelis Jan Kemp Asten ±1623
1679 Hendrick van den Bleeck Gemert 13-09-1646 Hendrick van den Bleeck Gemert 13-09-1646
1712 weduwe Jan van de Loverbosch Asten ±1652
1733 Jan van de Loverbosch Asten 14-08-1693
Dorp huis 26
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan van de Loverbosch Asten 14-08-1693 Hendrik Halversmit Winterberg ±1695
1741 Jan van de Loverbosch Asten 14-08-1693 Jacobus Lozecaat, drossard / secretaris Zevenbergen 09-02-1716
1746 Jan van de Loverbosch Asten 14-08-1693 Jacobus Lozecaat, drossard / secretaris Zevenbergen 09-02-1716
1751 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701 Jacobus Lozecaat Zevenbergen 09-02-1716
1756 weduwe Jan van de Loverbosch Vlierden 18-02-1701 Andries Bertens / Petrus Antoni Kemps Nederweert 05-02-1723
1761 Heer Simon van de Loverbosch Vlierden 30-07-1734 31 meij 1761 door onweder is afgebrant
1766 Francis van de Loverbosch Vlierden 30-07-1734 Francis Loverbosch, nieuw opgebouwt Vlierden 30-07-1734
1771 Francis van de Loverbosch Vlierden 30-07-1734 Francis van de Loverbosch Vlierden 30-07-1734
1776 Francis van de Loverbosch Vlierden 30-07-1734 doctor Cornelis Josephus Daals Aarschot
1781 Francis van de Loverbosch Vlierden 30-07-1734 Willem Lomans en Jan Verasdonk Asten 25-09-1750
1798 Marcelis van Bussel Asten 14-10-1747 weduwe Jan van Hoorn Asten 06-04-1732
1803 Marcelis van Bussel Asten 14-10-1747 Johannes Knaepen Asten 18-09-1755
Kadasternummer G593
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G593 1832 Antonij Bluijssen Asten 13-09-1782
Koningsplein
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1811 Marcelis van Bussel Asten 14-10-1747 Elisabeth Fransen Vlierden 10-02-1762
1811-1850 Antonij Bluijssen Asten 13-09-1782 Maria Catharina Coolen Asten 05-11-1786 05-02-1850
1850-1853 Antonij Bluijssen Asten 13-09-1782 met kinderen 31-03-1853
1853-1859 Johannes Bluijssen Asten 13-11-1813 met broers en zus
A140 1859-1869 Johannes Bluijssen Asten 13-11-1813 met zus
A208 1869-1879 Johannes Bluijssen Asten 13-11-1813 met zus
A210 1879-1880 Johannes Bluijssen Asten 13-11-1813 met zus 23-09-1880
A210 1881-1889 Adriana Johanna Maria Catharina Bluijssen Asten 18-04-1856 met broer naar A36
A210 1889-1890 Johannes Hermanus Severius Bluijssen Asten 22-10-1862 Catharina Maria Brigida van den Heuvel Geldrop 11-07-1864
A220 1890-1900 Johannes Hermanus Severius Bluijssen Asten 22-10-1862 Catharina Maria Brigida van den Heuvel Geldrop 11-07-1864
A234 1900-1907 Johannes Hermanus Severius Bluijssen Asten 22-10-1862 Catharina Maria Brigida van den Heuvel Geldrop 11-07-1864 naar Nijmegen
A234 1908-1909 Petrus Maas Leende 15-01-1824 emeritus pastoor 29-09-1909
A234 1909-1910 Johannes Jacobus Wahlen Alkmaar 12-09-1846 Anna Theissling Alkmaar 19-02-1849
A255 1910 onderdeel van Liefdegesticht
Referenties
  1. ^De historische en eigentijdse encyclopedie van Eindhoven (http://eindhoven-encyclopedie.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Laatst bijgewerkt op 9 februari 2020, 16:23:52

Heemhuis, Molenstraat 10 Someren, open op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 7 tot 9 uur.
Voor bezoek aan het Archeologiehuis, Molenstraat 14 Someren, dit vragen in het heemhuis.