logo

De Vonder Homepagina


Koningsplein 10

Dit huis is in bezit van Hanrick Teunis Verhaeghen, geboren rond 1580 en rond 1605 getrouwd met Aleydis Willems van Beeck, geboren te Asten rond 1580 als dochter van Willem Claessen van Beeck en Jenneke. Hieronder het gezin van Hanrick Teunis Verhaeghen en Aleydis Willems van Beeck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Heylke Asten ±1600 Asten ±1630
Jan Dircx Hogers
Asten ±1637
2 Antonius Asten ±1602 Asten ±1632
Mechtilda
Asten ±1642
3 Aert Asten ±1608 Asten ±1635
Geertien Hanrick Willem Selen
Asten 10-01-1684
4 Jan Asten ±1610 Kind Asten ±1610
5 Jenneke Asten ±1612 Asten ±1640
Bruysten Tijs Geeff Colen
Asten 31-10-1682

Zij woonden in een huis op Ostade en bezaten ook een huis in het dorp en nadat Hanrick Teunis Verhaeghen rond 1630 is overleden en Aleydis Willems van Beeck rond 1638 is overleden, verdelen de kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 118 verso; 08-04-1638:
Teunis zoon wijlen Henrick Teunis, Aert, zijn broeder, Jan Henricx, Bruysten Geff Colen getrouwd met Jenneke, dochter Henrick Teunis, Jan Dircx getrouwd geweest met Heylen Henrick Teunis. Allen erfgenamen van Henrick Teunis en Aelken, zijn vrouw. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Teunis huis, hof en boomgaard te Ostaden, ene zijde en einde weduwe Philips Heussen, andere zijde en einde de straat; land op de Beckers. Belast met ƒ 100,- aan Adam van Buel te Eyndhoven samen met Jan, zijn broeder.
2e lot krijgen Aert en Jan Dircx groes den Cattenstaert achter Ostaden; land int Root; land daerbij gelegen boven de wech naest de kercke voor Jan Dircx. Belast met ƒ 100,- aan de erfgenamen Frans Lomans.
3e lot krijgt Jan Henrick Teunis land den Duyssencamp; groes opte Horst. Belast met ƒ 100,- samen met het 2e lot, aan erfgenamen Frans Lomans.
4e lot krijgt Bruysten Gevart Colen groes en hei het Neerstevelt tot Ostaden; land het Nijvelt. Belast met ƒ 50,- aan de erfgenamen van de scholaster te Sint Oeden Rode.

Het huis in het dorp verkopen de kinderen aan schoolmeester Adriaen Verhoffstadt (zie Voormalige school G590):

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 75; 07-03-1643:
Aert Hanricx voor zichzelf, Bruysten Tijs Geeff Colen getrouwd met Jenneke, dochter Hanrick Teunis, Jan Hanrick Teunis en Aert Hanricx voorschreven als momboiren van de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Hogers getrouwd geweest met Heylken, dochter wijlen Hanrick Teunis. Zij verkopen aan Meester Adriaen Verhoffstadt huis, hof en hofstad int Dorp, ene zijde erven Huybert Jan Diepenbeecx, ene einde de straat, andere einde erven Anneke Luycas; land op de Beckers naast Jan Jan Pauwels.

Adriaen Verhoffstadt is geboren rond 1600 en achtereenvolgens getrouwd met Annetje, Elisabeth van Roon en met Luyttie. De gezinnen van Adriaen Verhoffstadt met Annetje, met Elisabeth van Roon en met Luyttie:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anneke Leiden ±1630 Leiden ±1660
2 Barbara Leiden ±1632 Leiden ±1660
Pieter Dircx van Roomburgh
Leiden ±1705
3 Machtelt Leiden ±1634 Leiden ±1660
Cornelis Dircxs van Roomburgh
Leiden ±1690
4 Jan* Leiden ±1639
5 Merike* Asten 22-10-1643
6 Goort** Asten ±1648
7 Willem** Asten ±1650

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** kinderen uit het derde huwelijk

Adriaen Verhoffstadt is rond 1666 te Asten overleden en het huis wordt verkocht aan Dirck van Breugel:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 51 verso; 03-02-1667:
Procuratie voor Meester Pieter Dirx van Roomburgh schoolmeester, te Leyderdorp getrouwd met Barbara, dochter Adriaen Hoffstadt, Cornelis Dircx van Roomburgh, te Leyden, getrouwd met Machtelt, dochter Adriaens Verhofstadt. Beiden kinderen van wijlen Adriaen Verhofstadt in leven koster en schoolmeester, te Asten en Annetjen. Er is ook nog sprake van Adriaen en Anneken, kinderen van Anneken, dochter Adriaens Verhoffstadt met hun voogden te Leyden, Jan en Maria beiden minderjarig en kinderen van Meester Adriaen Verhoffstadt getrouwd met Elisabeth van Roon, zijn tweede vrouw te Leyden. De akte is opgemaakt, 03-02-1667, voor notaris C. van Barendrecht, te Leyden. Zij verkopen aan Dirck van Breugel huis, hof en hofstad. Koopsom ƒ 88,-.

Dirck van Breugel is geboren rond 1630 en rond 1660 getrouwd met Elisabeth van Ammelroy. Na haar overlijden als Elisabeth Dirx van Breugel te Asten op 12-05-1664 is Dirck van Breugel op 10-08-1664 te Asten hertrouwd met Florentia van Merode, geboren rond 1638 als bastaarddochter van Floris de Merode (zie Kasteelruïne):

Compareerden voor schepenen ondergenoemd Dirck van Breugel weduwenaar wijlen Elisabet van Ammelroij ende Juffouw Florentia de Merode haere ouderdom ontrent de sesentwintig jaeren geassisteerd met Mr Mathijs van den Hove haere momboir, beijde woonende alhier, versoeckende haere drie sondaagse proclamatien om de selve gedaen sijnde in de Heilige houwelijckse staet te worden bevestigt dewelcke naer examinatie haer sijn vergunt. Actum die 26 Julij 1664 coram Joost Roefs ende Goort van Gorcum schepenen.
Ende de selve drie proclamatien sonder inspraeck gedaen sijnde, ut retulit praco, soo sijn de voorschrevene Dirck van Breugel ende Juffouw Florentia in de houwelijckse staet bevestigt ende ingesegent. Actum die 10 Augusti coram Joost Roefs ende Goort van Gorcum schepenen.

Uit het huwelijk met Elisabeth van Ammelroy zijn geen kinderen bekend. Hieronder het gezin van Dirck van Breugel met Florentia de Merode:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Bernardus Asten 09-07-1665 Kind Asten 09-10-1676

In 1664 maken Dirck van Breugel en Elisabeth van Ammelroy hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 17-03-1664:
Dirck van Breugel getrouwd met Elisabeth van Ammelroy. Zij testeren.
Alles aan de langstlevende, met restrictie dat als Elisabet eerst komt te overlijden dat Dirck dan gehouden zal zijn ƒ 600,- uit te betalen aan Marie Hendricx, nicht van de testatrice. Deze ƒ 600,- staan nog te ontvangen van Joost Balthis. En alsnog een van de drie zilveren bekers, twee zilveren lepels, de hoogste kast, het bed, waarin Marie nu slaapt, twee paar lakens, een half dozijn tenne telders, een dozijn kleine tinnen schotels, vier kommekes, drie biezen stoelen, een dozijn servetten, drie toffellaecken en als laatste, indien Dirck langstlevende is, zal hij al haar, testatrices, kleren geven. Indien Elisabet langstlevende is zal zij gehouden zijn aan de naaste vrienden van Dirck uit te reiken de ƒ 600,- en alle hiervoor genoemde goederen en door Elisabet aan Marie vermaakt inclusief de kleren van Dirck.

Dirck van Breugel heeft het huis tijdens zijn tweede huwelijk gekocht en heeft hier nog een zaak tegen schoolmeester Wessel van Munster, schoolmeester te Someren:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 3; 30-10-1669
Dirck van Breugel, aanlegger contra Wessel van Munster, coster en schoolmeester en Teunis Willems, ondervorster, aldaar, gedaagden. De zaak gaat over naar schepenen van 's Hertogenbosch.

Florenske de Merode, van adellijke afkomst, is nu als gewoon burger getrouwd met Dirck van Breugel, maar bezit nog steeds goederen, waarvan hier het huis op de Brand (zie Voormalig huis C558) wordt verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 129; 03-07-1670:
Agnes de Merode, Vrouwe van Asten, als curatrice van Marie, natuurlijke dochter van Floris de Merode, in zijn leven Heer van Asten en Dirck van Breugel getrouwd met Florenske, ook natuurlijke dochter van Floris de Merode. Zij verkopen aan Antony Daniels de goederen aan den Brant te weten een adel huyse ende andere bouwhuysen met land en groes, ene zijde en einde de gemeente en de straat, andere zijde Wilbort Janssen en Willem Joost Verheyen en anderen, andere einde erven Hendrick van de Vorst. Belast met 12 stuiver per jaar aan het boek van Asten; ƒ 600,- aan de erven Jonkheer Rogier van Broeckhoven, te 's Hertogenbosch; 100 rijksdaalders aan de Heer van Doerne, als rentmeester van het capittel van 's Hertogenbosch; ƒ 600,-,in twee sommen, aan Meester Matijs van den Hove; ƒ 100,- aan Anthony Daniels. Dirck van Breugel stelt als weirpandt zijn huis in het Dorp. Overeengekomen is nog dat de ƒ 600,- aan Meester Mathijs van den Hove worden meteen afgelost door de koper.

Dirck van Breugel wordt geregeld in het rechterlijk archief genoemd met betrekking tot betalingen die aan hem moeten worden gedaan:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 253; 09-11-1672:
Dirck van Breugel, aanlegger contra Cornelis Jan Kemp, gedaagde. Betaling van ƒ 8,- wegens achterstallige intrest. Aert Jan Slaets stelt zich borg voor gedaagde. Gedaagde kan zich helemaal niet vinden in het vonnis dat buiten zijn weten ten voordele van aanlegger is genomen. Hij appelleert voor schepenen van Grave.
Dierck van Breugel, aanlegger contra Marten Timmers, gedaagde. Betaling van een ducaton van gehaelde waer.

Dirck van Breugel is op 07-10-1676 te Asten overleden en in 1691 verkoopt Florentia de Merode haar huis aan Jan Goort Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 11 verso; 10-11-1691:
Willem Leenders van Heughten en Philips Dircx, collecteurs der verponding Sint Jan 1688-1689 en Sint Jan 1690-1691 verkopen van Florentia weduwe Dirck van Breugel aan Jan Goort Hoefnagels, molder huis, hof en aangelag in het Dorp ½ lopense, ene zijde erven Evert Peeter Dors, andere zijde de straat, ene einde Antonis van Rut, andere einde de Armen. Koopsom ƒ 69,-.

Het overlijden van Florentia de Merode is niet bekend en hieronder de doodakten van Elisabeth van Ammelroy en Dirck van Breugel:

Johannes Goort Hoefnagels is geboren te Someren rond 1630 als zoon van Goort Wouter Hoefnagels en Jenneke Mathijs Jansen van de Sande (zie Molenweg 23). Hij is op 03-11-1652 te Asten getrouwd met Engel Janssen Thomas Baeckermans, geboren rond 1630:

Op 18 october 1652 soo sijn voor Jan Michiels en Dirck Franssen schepenen gecompareert Jan Goorts en Engel Thomas en hebbende voor deselve schepenen aangegaan contract van ondertrouw. Ende getrout in mijn absentie der derde november 1652.

02

Het gezin van Johannes Goort Hoefnagels en Engel Janssen Thomas Baeckermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Someren 04-04-1653 Asten 21-10-1674
Sophia Cornelis Horckmans
Asten 15-11-1721 *
zie Jan van Havenstraat 50
2 Thomas Someren 03-12-1654 Someren 14-06-1676
Anna Poulus Verschueren
Asten 23-04-1731 *
zie Voormalig huis E1090
en Voormalig huis G852
en Voormalig huis E1038
3 Johanna Asten ±1656 Asten 23-07-1679
Johannes Willems Penninx
Asten 01-05-1704 zie Busselseweg 7
4 Walterus Asten 13-08-1658 Asten 09-06-1686
Helena Hendrik Doensen
Asten 09-08-1725 zie ook Voormalig huis G517
5 Aleke Asten 09-07-1660
6 Gysbert Asten 15-09-1661 Lierop 25-02-1685
Maria Hubertus van den Boomen
Asten 12-12-1699 zoon Johannes
zie Voormalig huis G579
7 Godefridus Asten 05-08-1664 Asten 21-02-1694
Catharina Coninx
Asten 24-02-1706 zie Molenweg 23
en Voormalig huis G312
8 Johannes Asten 08-09-1666 Asten 15-12-1692
Johanna Jansen Pauls
Asten 03-08-1706
Catalyn Aerts
Asten 27-07-1725 zie Voormalig huis G601

* vader Johannes Goort Hoefnagels wordt hier ook wel Molitoris ofwel molenaar genoemd; de familie Hoefnagels is terug te voeren tot de 15e eeuw naar Sybert Hoefnagels uit Gemert1

Zij woonden in het molenhuis  (zie Voormalig huis G312) nabij de molen. Engel Janssen Thomas Baeckermans is als Engel Jan Hoefnagels op 01-12-1691 te Asten overleden en Johannes Goort Hoefnagels maakt zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 33 verso; 12-02-1692:
Jan Goort Hoefnagels, moolenaar, wonende ontrent de Wintmolen, ziek, testeert. Hij legateert aan zijn zoon Goort, van hem, testateur en Engel Thomassen al het meulengereetschap en tgene tot den meulen is gehoorende en hem, testateur, in eigendom is. Dit omdat Goort hem altijd getrouw, en nog, getrouw gedient heeft. Welck maecksel zijn kinderen consenteren te weten Frans, Thomas, Wouter en Johan. Zijn overige goederen kunnen hooftsgewijs worden gedeeld door de voornoemde kinderen, inclusief Goort.

Johannes Goort Hoefnagels is te Asten op 20-02-1693 overleden en hieronder de doodakten van Engel Janssen Thomas Baeckermans en Jan Hoefnagels:

Het laatst aangekochte huis is in bezit gekomen van zoon Walterus Jan (Wouter) Hoefnagels. Dat is gebaseerd op zijn erfenis en de genoemde buren van het huis.

Zoon Walterus Jan Hoefnagels is geboren te Asten op 13-08-1658 en op 09-06-1686 te Asten getrouwd met Helena Hendrik Doensen, geboren te Asten op 23-10-1657 als dochter van Hendrick Doense en Jenneke Judoci (zie Voormalig huis G560 en G561):

03

Het gezin van Walterus Jan Hoefnagels en Helena Hendrik Doensen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 17-04-1687 Asten 07-02-1712
Johannes Jansen Verrijt
Asten 16-02-1719 zie ook Voormalig huis G647 en G648
zoon Jan zie Voormalig huis G467
2 Henrica Asten 26-05-1689 Kind Asten ±1689
3 Aldegonda Asten 06-10-1691 Asten 16-11-1721
Ludovicus Hurkmans
Asten 28-10-1747 woonden in Deurne
4 Angela Asten 04-03-1694 Asten 16-10-1717
Wilhelmus Jan Loomans
Asten 13-11-1734
5 Johanna Maria Asten 09-10-1696 Asten 24-02-1726
Huybert Frans Huybers
Asten 30-01-1729
Johannes Aspers
Weert 05-04-1758 zie Voormalig huis G517
6 Judoca Asten 22-07-1700 Asten 29-06-1721
Everardus Hurckmans
Deurne 15-04-1742

Walterus Jan Hoefnagels heeft net als zijn broer Jan een kwade dronk over zich en houdt hier huis in het huis van Jan Roefs:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 129; 28-06-1689:
Maria getrouwd met Meester Hendrick Peeters verklaart ter instantie van Jan Roefs dat zij heeft gezien, dat gisteren 27 juni, Wouter Hoefnagels en Jan, zijn broeder, dronken zijnde, het huis van Jan Roefs zijn binnengelopen, waar groot tumult ontstond en dat stoelen en banken onstucken geslagen werden. Zij heeft verder horen roepen door de kinderen van Jan Roefs: "Moete gij lieden hier comen om mijnen moeder doodt te slaen" . Alsmede dat er geroepen werd: "Steeckt U mesch op". Nog heeft zij gezien en gehoord, dat na de twisten, Jan Jan Hoefnagel uit het huis van Jan Roefs is komen lopen en riep: "Toe, grasdieven" en verder almaar razende en tierende liep.
Maria Tresia, dochter Bernaert Volders, 12 jaar, verklaart ter instantie van Jan Roefs, dat zij gisteren, heeft gehoord dat er enig tumult en rumoer ten huize van Jan Roefs was en dat er op de stoelen en banken gestoten en geslagen werd. Zij heeft ook gehoord dat Jan Hoefnagels riep: "Toe, grasdief", staande in de deure of op den drempel van Jan Roefs.

Enkele jaren later is hij collecteur van dranken en hier wordt herbergier Hendrick van den Bleeck betrapt op het ontduiken van de belasting:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 19 verso; 01-10-1692:
Wij, schepenen van Asten, verklaren ter instantie van Wouter Hoefnagel, als collecteur van de bieren, wijnen, brandewijnen, te Asten dat wij ons op 27 september 1692, 's avonds tussen 10 en 11 uur, in bijzijn van Hendrick van Winteroy, drossard en Johan van Riet, vorster, zijn geweest ten huize van Hendrick Gijsberts van den Bleeck, herbergier, alwaar wij hebben bevonden in de camer een volle tonne witbier geteeckent met dit naervolgende teecken welcken voornoemde tonne witbier was buyten gebrouwen witbier. Deze tonne witbier was niet aangebracht aan Hoefnagels, als collecteur. Wij, attestanten en drossard, hebben ordre gegeven om het voornoemde witbier te proeven waarop de bierton door de vorster ontsteecken is en door ons, attestanten het bier is geproefd en bevonden dat in de ton wit, buyten gebrouwen bier was. Wij hebben ons daarna in de kelder van van den Bleeck begeven en aldaar bevonden een tonne overeynde staende in de kelder daer bier ende gest onder lagh.

Gijsbert Hendricx, schepen, Peeter Paulus, 45 jaar en Jan Joosten Verberne, 38 jaar. Zij verklaren, ter instantie van Hendrick van den Bleeck, dat zij op 27 september 1692, 's avonds tussen 10 en 11 uur, zijn geweest ten huize van Hendrick Gijsberts van den Bleeck, waar op die tijd, enig verschil was over seecker ingebracht bier en waarvan zij verstaan en gehoord hebben dat Heylke, de vrouw van Wouter Hoefnagel, collecteur der bieren, wijnen etcetera deze woorden, in substantie, sprak: "Sij hebben het binnen nu wel aengebrocht, doe Wouter Hoefnagels, mijnen man, bij den heer drossaerdt aen de poorte stont, ten welcker tijde doe in de voorschreven huyse van Bleeck waeren Johan van Riet, Huybert Jan Tielen, Gijsbert Hendricx en meer andere personen".

Vier jaar later wordt Walterus Jan Hoefnagels in zijn herberg, door Hendrick van den Bleeck teruggepakt en krijgen Walterus Jan Hoefnagels en zijn broers Thomas en Jan het aan de stok met de schepenen en deurwaarder:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 116 verso; 19-10-1696:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verklaart ter instantie van Henrick van Winteroy, drost, dat hij op 16 october laatstleden met Gijsbert Hendricx en Philips Timmermans, schepenen, Frederick Bronckhorst, deurwaarder en Peeter van der Lith, secretaris een rondgang heeft gemaakt om de voute te vinden in de impost van wijnen, brandewijnen en bieren. Gekomen in het huis van Wouter Hoefnagel, herbergier, waar aanwezig waren Wouter, Thomas en Jan Hoefnagel, gebroeders, die samen hebben geassisteerd om de voute op te nemen. En waarvan een broeder, Jan, de voornoemde Hendrick Gijsberts van den Bleeck, attestant in deze, met een vuyst heeft geslagen aen ofte ontrent sijn linckeroogh van welcke slaen den voornoemde Hendrick Gijsberts van den Bleeck heeft ontfangen een blauw ofte swartigheydt aen of ontrent sijn linckeroogh. Attestant verklaart verder gezien te hebben dat Wouter Hoefnagel de voornoemde Frederick Bronckhorst heeft geruckt en gepluckt. Verder heeft hij gezien dat Thomas Hoefnagel de deur heeft toegehouden met in sijn handt een bierkan, Dreygende daermede te smijten en waerop den duerwaerder andermael sijnen dienaerstock heeft uytgetrocken ende andermael geprotesteert uyt naeme van de hooge overigheyt.

Asten had in die tijd ongeveer 1000 inwoners, wonende in ongeveer 100 huizen en in meer dan 30 huizen werd drank getapt:

Asten Rechterlijk Archief 167; 23-08-1699:
Op 23 augustus 1699 hebben wij, Jan van Riet en Joost Doensen, schepenen, op verzoek van Jan van den Bleeck, als pachter der bieren, wijnen, brandewijnen en gedistilleerde wateren over Asten over de periode 01-10-1698 tot 30-09-1699, met Gijsbert Hendricx, collecteur, bezocht en gevonden:
bij de kinderen Marcelis Claes Daniels Berckers een half toen bruyn bier daer de kraen in steeckt ende een kan brandeweyn verclaert te continueert om te tappen.

 • bij de weduwe Isbout Conincx verklaarde niets in huis te hebben.
 • bij de weduwe Jacob van de Cruys een ton bier, waar de kraan in stak. Alsmede een halve kan brandewijn.
 • bij Elske weduwe Jan Nicolaes Spoorenbergh een halve ton bier en een halve ton bier waar de kraan in stak, een halve aam rijnse wijn waar de kraan instak en nog een vaatje brandewijn waar de kraan instak.
 • bij Jan Willems Verbeeck een halve kan snevel.
 • bij Mattijs Jansen Walravens een kan genever.
 • bij Reynier van Geldorp niets gevonden.
 • bij Peeter Jan Canters drie tonnen bier en een ton waar de kraan in stak, twee potten brandewijn.
 • bij Bruysten Fransen zes tonnen bier en een halve ton waar de kraan in stak, twee potten brandewijn en hij verklaarde te tappen.
 • bij Joost Doensen anderhalve ton bier en een kan brandewijn.
 • bij Jan van Riet twee tonnen bier en een vaatje brandewijn, in beide stak de kraan.
 • bij Dirck Coolen verklaarde niets in huis te hebben.
 • bij de kinderen Michiel Peeter Coolen den ouden blanco.
 • bij Hendrick van den Bleeck zes halve tonnen bruin bier, een halve ton wit bier, een halve aam rinse wijn.
 • bij Frans van Bussel blanco.
Nog enige andere tappers uit de periode 1695-1700.
 • Antonis van der Linden, zeven kannen waggelder.
 • Jan Spoorenbergh.
 • Jacob van de Cruys.
 • Hendrick Canters.
 • Jonkheer Fierlandt.
 • Antony Canters.
 • Hendrick Lomans.
 • kinderen Marcelis Claes Berckers.
 • Huybert Jan Tielen.
 • Jan Hoefnagel.
 • Margriet, weduwe Jan Roefs.
 • Herman Volders.
 • Wouter Hoefnagels.
 • Aert Verrijt.
 • Jenneken Hendrick Aert Mennen.
 • Jan Hendrick Ceelen.
 • Jan Willems van Mierlo.
 • Aert van Rut.
 • Jan Paulus.

Helena Hendrik Doensen wordt door militairen ondervraagd of zij twee personen kent:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 200; 29-09-1705:
Matijs Fransen, 29 jaar en Fyke, dochter Frans van de Cruys, 22 jaar. Zij verklaren te instantie van Marcelis Fransen Berckers dat zij op zaterdag, 19 september laatstleden samen zijn gekomen van Someren, op de kar van Marcelis Frans Berckers. Gekomen ontrent het huis van Jenneke, weduwe Joost Doensen, zijn twee personen bij de kar gekomen, zeggende: "Hout stille" . Op dit zeggen heeft een der personen Marcelis Frans Berckers meegenomen en de andere heeft de kar vastgehouden en om laten keren, lijdende dese tot ontrent het huis van Wouter Hoefnagel. Daar heeft hij tegen hen gezegd: "Gaet ghij lieden van de karre. Hierop zijn zij aanstonds van de kar gegaan en in het huis van Wouter Hoefnagel. Daar hebben zij gezien en bevonden verscheyde militaire persoonen welcke waeren afvraeghende aen de vrouw van Wouter Hoefnagel ofte sij, haer attestanten, wel kenden. Hierop zei deze: "Jae, ick ken die twee persoonen wel, want ick ben over den eenen persoon moetie en d'ander is sijn suster". Op welke woorden, zij attestanten, verklaren ieder naar zijn huis te zijn gegaan.

Walterus Jan Hoefnagels en zijn broer en zwager worden verhoord over het geld dat zij hebben ontvangen van hun ouders:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 66; 04-11-1710:
Interrogatorium voor Thomas Hoefnagel om te ondervragen Jan Willem Pennincx, 54 jaar, Wouter Hoefnagel, 46 jaar en Jan Hoefnagel, 44 jaar.
De attestanten te ondervragen hoeveel penningen zij ontvangen hebben uit de personele effecten tussen hen, condividenten, terzake van de verkochte goederen van hun ouders.
Jan Willem Pennincx heeft ontfangen 125 gulden, alsdan vercocht te hebben sijn aendeel in de personele schult.
Wouter Hoefnagel heeft voor zijn deel aangenomen in de personele schuld ƒ 140,-.
Jan Hoefnagel verklaart dat hij Frans Hoefnagel uitgekocht heeft voor ƒ 100,- ende vier off vijf stucken ofte korven met bijen, sonder preciese te weten voor hoeveel het schultboeck bedraagt.
Of zij niet weten dat Gijsbert Hoefnagels nu Francis Conincx nomen uxoris is aangedeeld en schuld van ƒ 300,- ten laste van Aleke Metsers en dit om redenen dat men in die tijd die schuld niet meer waard vond dan een ander lot?
Jan Willem Pennincx en Wouter Hoefnagel verklaren niet beter te weten doch zonder zekerheid of de gehele inhoud van dit artikel geheel waar is.
Jan Hoefnagel wil zich houden aan zijn verklaring, op 17-05-1709, aan schepenen gegeven. Nadat deze getuigenis aan hen is voorgelezen hebben ze deze onder eede bevestigd.

Er vindt een scheldpartij plaats in het huis van Walterus Jan Hoefnagels en hieruit maken we op dat hij ook herbergier was:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 131 verso; 16-11-1711:
Interrogatorium voor Jan Martens getrouwd met Hendrina om terzake van iniurie ende diverije door Martinus Jan Paulus gedaan aan Hendrina voorschreven. Te verhoren:
Jan Willem Pennincx, 53 jaar, Heylke getrouwd met Wouter Hoefnagels, 53 jaar.
Of zij weten dat zij, in september 1711, geweest zijn ten huize van Wouter Hoefnagels?
Jan Willem Pennincx en Heylke zijn daar geweest samen met Jan van Rut, Hendrina, de vrouw van Jan Martens en Martinus Jan Paulus, de dag weten ze niet meer.
Of zij er bijgeweest zijn, dat Martinus Jan Paulus in hun aanwezigheid Hendrina heeft verweten dat zij was een diefhegge ende eenen dief?
Jan Willem Pennincx weet niets. Heylke verklaart dat dit zo is zij scholden elkaar uit voor dief en dievegge.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-01-1712:
Jan Marten Doensen getrouwd met Hendrina, aanlegger contra Martinus Jan Paulus, gedaagde.
Gedaagde heeft, in september 1711, zonder enige aanleiding, in het bijzijn van verscheidene personen, aanleggers vrouw uitgescholden voor een openbare dieffegge zeggende dat zij hemden heeft gestoolen ten huyse van Harck Tapaloght. Aanlegger vraagt om gedaagde te veroordelen tot het betalen van 100 zilveren ducatons aan den Armen van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 113; 29-02-1712:
Interrogatorium voor Martinus Janssen Paulus om onder eede te verhoren Jan Willem Pennincx, 52 jaar, Jenneke Jan Antonis van Rut, 24 jaar.
Of zij niet present zijn geweest, op 5 september 1711, ten huize van Wouter Hoefnagels, herbergier, waar verscheidene woordenwisselingen en verschillen zijn voorgevallen tussen Martinus Jan Paulus en Hendrina Jan Martens?
Jan Willem Pennincx antwoordt bevestigend. Jenneke Jan Antonis van Rut heeft er wel van gehoord maar zij was al uyt ende ingaende in haer vaders huysinge. Omdat het zolang geleden is, is zij het vergeten.
Of zij hebben gehoord dat Martinus Jan Paulus de voorschreven Hendrina heeft gereprocheert een diefhegge te zijn en gestolen te hebben?
Jan Willem Pennincx verwijst naar zijn verklaring van 16-11-1711. Jenneke Jan Antonis van Rut weet er niets van, maar heeft wel inuirieuse woorden gehoord zonder echter te weten wie deze gesproken heeft.
Of zij niet weten dat de twee voorn. personen elkander scholden en noemden dief, schelm, diefhegge en hoer?
Jan Willem Pennincx verwijst naar zijn verklaring van 16-11-1711. Jenneke Jan Antonis van Rut weet er niets van

Walterus Jan Hoefnagels is van beroep koopman en reist regelmatig naar het buitenland:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 86; 18-02-1715:
Paspoort voor Wouter Hoefnagels, Henrick Hendricx en Philips Hendricx om hun coopmanschap in het buitenland te kunnen drijven.

Walterus Jan (Wouter) Hoefnagels is op 09-08-1725 te Asten overleden en Helena Hendrik Doensen is te Asten op 06-10-1727 overleden. Hun kinderen verdelen de erfenis, waarbij een huis nabij de kerk met de naam 'De Valck' aan de echtgenoten van dochters Aldegonda en Angela Hoefnagels toekomt:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 98; 19-01-1728:
Lauwies Hurckmans man van Alegonda Wouter Hoefnagels, wonende te Deurne, Willem Jan Loomans man van Engel Wouter Hoefnagels, Evert Hurckmans man van Josyna Wouter Hoefnagels, wonende te Deurne, Francis Verrijt als momboir over het onmondig kind van Jan Jansse Verrijt en Jenneke Wouter Hoefnagels, Maria Wouter Hoefnagels weduwe van Huybert Frans Huybers. Allen kinderen en erven van Wouter Hoefnagels en Heylken Doensen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e en 2e lot samen krijgen Willem Jan Loomans en Louwies Hurckmans huis, hof en aangelag de Valck ontrent de Kerck in het Dorp, ene zijde erven Francis van Rijt, andere zijde Arnoldus van den Eynden, ene en andere einde de straat.

De naam 'De Valck' wordt dan voor het eerst genoemd in de rechterlijke archieven en het huis wordt verkocht aan Wilhelmus Jan Loomans als man van Angela Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 80; 25-02-1728:
Lauwies Hurkmans, wonende te Deurne man van Alegonda Hoefnagels verkoopt aan Willem Jan Loomans de helft van huis, hof en aangelag bij de Kerck in het Dorp genaamd de Valck geheel ½ lopense, ene zijde erven Teunis van Rijt, andere zijde Arnoldus van den Eynden, ene einde een straat, andere einde een straatje; de helft van en groesveld agter Ostaden 4 lopense; de helft van een groesveld aan den Bogt te Ommel 1 copse; de helft van een akker aan de Molen 1½ lopense; de helft van een kapitaal van ƒ 140,- met de achterstaande intrest ten laste van Jan Gijsbers Hoefnagels.
Een en ander zoals hij de goederen heeft verkregen van zijn vrouwe ouders scheiding en deling de dato 19-01-1728. Koopsom ƒ 250,-.

Dochter Angela Walteri Hoefnagels is geboren te Asten op 04-03-1694 en op 16-10-1717 te Asten getrouwd met Wilhelmus Jan Loomans, geboren te Asten op 12-07-1691 als zoon van Johannes Petri Loomans en Helena Joannis Slaets (zie Voormalig huis G479):

04

Het gezin van Angela Walteri Hoefnagels en Wilhelmus Jan Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 27-09-1718 Kind Asten ±1718
2 Johanna Maria Asten 24-02-1721 Asten 25-05-1749
Hendrik Peters Verberne
Asten 24-02-1765 zie Voormalig huis G476
en Voormalig huis G479
3 Petrus Asten 13-07-1723 Kind Asten ±1723
4 Walterus Asten 03-03-1729 Kind Asten ±1729

Angela Walteri Hoefnagels is als Engelie Willem Loomans op 13-11-1734 te Asten overleden. Bij verpondingen van 1737 en in het huizenquohier van 1736 staat het huis op naam van Willem Jan Loomans. Hij woont aan het Marktveld (zie Voormalig huis G479) en verhuurt hij het aan Antonius Antoni de Kuyper, die in 1738 betrokken was bij een vechtpartij (zie Prins Bernhardstraat 2):

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 193a:
Willem Antoni Muijen
Transport 27-04-1740.
Een huijs, schuur, schop en stallinge genaemt De Valk 3 copse.
In de bede ƒ 0-15-0.

Jaar Eigenaar nummer 53 Dorp Bewoners nummer 53 Dorp
1736 Willem Jan Loomans Antonij den Kuijper

Huurder Antonij de Kuijper heeft nog een huurachterstand en Willem Jan Loomans wil het geld zien:

Asten Rechterlijk Archief 148; 22-06-1739:
Aan het College, Willem Jan Loomans geeft te kennen dat Antony de Kuyper van hem in huur heeft gehad een huis en landerijen gelegen ontrent de Kerk 16 lopense. Op 16-02-1739 is finaal gescheiden. Waarbij Antony de Kuyper is schuldig gebleven ƒ 30,- die in de minne niet te bekomen zijn geweest. Suppliant zou niet gaarne zien dat de schare door Antony binnengehaald werd voor hij voldaan en betaald is. Hij verzoekt deze in arrest te mogen nemen. Kantlijn: Aan Antoni de Kuyper wordt verzocht binnen 14 dagen te reageren of te accorderen.

Na het overlijden van Angela Walteri Hoefnagels moet Wilhelmus Jan Loomans een staat en inventaris opmaken, die getuigt van enige rijkdom. De erfenis moet hij delen met zijn dochter Johanna Maria:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 117 verso; 29-06-1739:
Inventaris van Willem Jan Loomans getrouwd geweest met Engel Hoefnagels van de goederen die hij heeft bezeten met zijn vrouw en van de goederen welke hij aangekocht heeft na het overlijden van zijn vrouw. Hij wil een scheiding en deling maken met zijn dochter, Johanna Maria Loomans.
Onroerende goederen: huis, stal, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde kinderen Jan Smits, andere einde Jan van Hooff; een klein huiske naast het voorschreven huis met een stal daaraan staande aan het Martvelt, ene zijde kinderen Jan Smits; een huis, de Valk 3 copse, ene zijde de straat, andere zijde Andries Verrijt, ene einde Antoni Muyen, andere einde Arnoldus van den Eynden; land de Logten 3 lopense; land den Eyndenpoel 2 lopense; land de Logten 2 lopense; land de Heesacker 2½ lopense; land den Moolenacker 2 lopense; den Romersacker 1½ lopense; een hofstad gelegen aan de Kosterye, gekomen van Gerrit van Riet ½ lopense; land den Bruystenacker 2½ lopense; groes de voorste velden int Root 2 lopense; groes int Root 3 lopense; hooiveld int Root; 2 lopense; groes tot Ostaden 4 lopense; de Pastorybeemt tot Ostaden 2 lopense; groes het Bosveltje 2 lopense; de helft van een groesveld het Swartbroek, geheel 5 lopense; groes in de Bogten te Ommel 1 lopense.
Onroerende goederen die tijdens de weduwlijken staat zijn aangekocht: land de Meulenacker 1½ lopense; den Vosselscheacker 2 lopense; land agter de Pastory 2 lopense; land aan het Kerkehuys 5 copse; land aan de voorste Pas ½ lopense; land het Venneke aan den Heesacker 1 lopense; het Fransmansvelt int Root 3 lopense; groes langs den Dijk int Root 2 lopense; de helft van een stuk groes het Bosveltje in Root, geheel 3 lopense; groes de Pas 1 lopense; 1⁄10e deel van een clamptiende de Braselse en Witveltse tiende bij transport Eyndhoven de dato 18-02-1721; 1⁄20e van voorschreven clamptiende hem aangekomen bij koop tijdens zijn huwelijk.
Karren, paarden en ander voermanstuig en ander bouwgereedschap: een paard, een vierspannige kar, twee enkele karren, een slagkar, vier melkbeesten, drie kalveren.
Meubelen en huisraad: de grote kast, drie diverse tafels, drie kapstokken, zes diverse koperen ketels, drie lampen, negen tinnen borden, een rijke uitzet, een zilveren kom, zes tafellakens, vier bedden met toebehoren.
Gelden die nog in te vorderen zijn: van Martinus de Cock, te Weert, wegens geleverde wijnen ƒ 170-00-00; van Heesels, te Weert ƒ 37-10-00; van Francis de Cock, te Neerweert ƒ 25-00-00; van Cornelis Becx, te Helmont, wegens geleverde wijnen ƒ 60-00-00; van Martinus Jan Paulus ƒ 17-13-02; van Goort Kuypers en Joost Jan Wilberts wegens geleende gelden à 4% ƒ 100-00-00; van Jelis Laurensen wegens een restant obligatie ƒ 50-00-00; meer andere posten die nog open staan en wegens het verpondings- en bedenboek, 1723, en welke tot voordeel van de boedel ingevorderd kunnen worden.

Hiervan krijgt Johanna Maria Loomans het huis en huiske aan het Marktveld ( zie Voormalig huis G479) en Willem Jan Loomans krijgt het huis 'De Valck':

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 123; 29-06-1739:
Willem Jan Loomans gehuwd geweest met Engels Hoefnagels, Jacobus Losecaat, drost, alhier en Evert Hurkmans, wonende te Deurne, als aangestelde momboiren over Johanna Maria Loomans, minderjarige dochter. Zij maken een scheiding en deling.
1e lot krijgt Johanna Maria Loomans een huis, stal, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde kinderen Jan Smits, andere einde Jan van Hooff; een klein huiske naast het voorschreven huis met een stal daaraan staande aan het Martvelt, ene zijde kinderen Jan Smits; 16 lopense land en 15 lopense groes.
2e lot krijgt Willem Jan Loomans een huis met een klein huiske bij en aan elkander gelegen de Valk aan de Kerk; 12 lopense land en 11 lopense groes.

Wilhelmus Johannes Loomans zit echter flink in de schulden:

Asten Rechterlijk Archief 52; 15-01-1740:
Gerrit van Riet, commies van den Thol en gerechtsbode, aanlegger contra Willem Jan Loomans, gedaagde. Gedaagde wordt gedaagd om behoorlijke en wettige hantligtinge te doen ten behoeve van aanlegger dit tot verhaal van ƒ 200,- met verlopen intrest op 16-06-1738. Onderpanden een huis en een klein huiske de Valk aan de Kerk; land en groes 25 lopense. De goederen zullen publiek verkocht worden.

Wilhelmus Johannes Loomans is vanwege zijn schulden genoodzaakt om zijn huis te verkopen en doet dit aan Wilhelmus Antoni Muijen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 13; 27-04-1740:
Antoni Heycoop, procureur, verkoopt, namens de regeerders van Asten, de verhantligte goederen van Willem Jan Loomans. Hij verkoopt aan Willem Antoni Muyen een huis, schuur, stal, schop en hof de Valk aan de Kerk 1 lopense, ene zijde Andries Verrijt, andere zijde Antony Muyen, andere einde Arnoldus van den Eynden. Belast met ƒ 0-3-12 jaarlijks aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 225,-.

Wilhelmus Johannes Loomans woont daarna bij zijn dochter Johanna Maria op het Marktveld (zie Voormalig huis G479) en is in armoede op 25-01-1758 te Asten overleden. Bewoner Antonius Antoni de Kuyper verhuist naar een huis aan de weg naar Ommel (zie Prins Bernhardstraat 19) en koopt later een huis in de buurt van het Marktveld (zie Marktstraat 5). 

Wilhelmus Antoni Muijen is geboren te Asten op 02-10-1715 als zoon van Antonius Jansen Deynen en Maria Reynders van Geldrop (zie Voormalig huis G655). Hij is op 30-04-1741 te Asten getrouwd met Johanna Maria Johannes Loomans, geboren te Asten op 29-11-1716 als dochter van Johannes Goort Loomans en Maria Jansen van de Looverbos (zie Voormalig huis G636). Na het overlijden van Wilhelmus Muijen op 23-02-1753 te Asten is Johanna Maria Johannes Loomans op 24-11-1754 te Asten hertrouwd met Josephus Sauvé, geboren op 17-03-1730 te Asten als zoon van Jacobus Sauvé en Lambert Kusters (zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19):

05

De gezinnen van Johanna Maria Johannes Loomans met Wilhelmus Antoni Muijen en met Josephus Sauvé:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 09-02-1742 Ongehuwd Asten 18-04-1780
2 Johanna Asten 16-11-1744 Kind Asten 02-01-1747
3 Antonius Asten 23-12-1747 Priester Someren 10-01-1792 **
4 Johanna Asten 17-10-1750 Kind Asten 29-01-1755
5 Wilhelmus* Asten 02-12-1755 Kind Asten ±1755

* kind uit het tweede huwelijk
** zoon Antonius Muijen, geboren te Asten op 23-12-1747, was kapelaan in Someren, zoals we uit onderstaand archiefstuk kunnen opmaken:

Raad van State, 178, 458, folio 77; 19-01-1792:
Request
van Wilhelmus Baeten Rooms werelds priester geadmitteerd kapelaan te Erp in kwartier Peelland, die een acte van zending heeft ontvangen vor de kapelaansplaats te Someren vacant vanwege het overlijden van Antoni Muijen, met verzoek om een acte van admissie.

Uit onderstaande documenten blijkt dat Wilhelmus Antoni Muijen verwant is aan pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410) en recht had op een beurs, die zijn ouders echter voor andere doeleinden hebben aangewend:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 60 verso; 30-01-1734:
Staat en inventaris van de goederen die Merie van Geldorp weduwe Teys Hendricx en nu getrouwd met Antony Muyen met wijlen haar man in gemeenschap heeft bezeten. Bij deselve Maria van Geldorp, geassisteert met haar voorschreven man ten overstaan van ons, onderschreven geregte persoonen ter requisitie van Maria Barbara Verhoysen weduwe Jan Matteyssen voor haar selve en als moeder en wettige voogdesse van haar doghter bij voorschreven Jan Matteyssen aan haar verweckt. Opgemaakt als volgt:
Mathijs Antony Muyen, als naaste bloedverwant van pastoor Mennens, te Swamen, heeft ontvangen, voor acht jaar, uit de door de pastoor gefundeerde beurs ƒ 248-00-00. Die zijn vader voor aankoop van goederen gebruikt heeft en dus terugbetaald moeten worden. Daarna heeft Willem Antony Muyen uit dezelfde beurs ontvangen ƒ 124,- voor de eerste vier jaar en ƒ 84,- voor de volgende vier jaar ƒ 208-00-00. Die ook gebruikt zijn voor de aankoop van goederen.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 89 verso; 11-10-1738:
Schepenen van Asten verklaren, dat Laurens Bruystens heeft vier wettige kinderen de oudste is 8 jaar. Laurens is Antoni Mennen, in zijn leven pastoor te Swalmen, even na in den bloede als Antoni Jan Muyen, Antoni Flipsen en Hendrik Jan Deynen. Laurens heeft acht jaar genoten van de fundatie gesticht door Antoni Mennen en wil nu dat zijn zoon dezelfde rechten op een plaats in de fundatie krijgt als Tijs en Willem, zonen van Antoni Muyen, welke uit de gelijke fundatie enige jaren genoten hebben.

Wilhelmus Antoni Muijen was voor zijn huwelijk betrokken bij een vechtpartij op Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 1; 11-08-1740:
Prothocol van interrogatorien, attestatien en verklaaringen, soo in civiele als crimineele saaken raakende het officie der heerlijkheyt Asten en Ommel beginnende 11 augusty. Interrogatorium Jacobus Verhoysen, 18 jaar.
Of hij, op 25 juli laatstleden, in de namiddag of 's avonds, is geweest ten huize van Antoni Haasen, herbergier, op Voordeldonk.
Jacobus Verhoysen antwoordt bevestigend.
Of daar ook niet present waren Willem Teunis Dirx, aan Vorselen, Jan en Francis, zonen Jelis Philipsen, Willem Antoni Muyen, Paulus Hendrik Hoefnagels, Jan Peter Smits, Jacobus Verhoysen?
Jacobus Verhoysen bevestigt dit en meldt dat ook nog Jan Janse Loomans er bij was.
Of onder dat gezelschap geen verschil of kwestie of woorden is geweest?
Deponent verklaart dat Paulus Hendrik Hoefnagels en Willem Antoni Muyen, laat in de avond, rond 12 uur, verschil van woorden hadden en dat Paulus Hendrik Hoefnagels Willem Antoni Muyen had geslagen.
Of daarna uit het huis van Antoni Haasen niet zijn gegaan Jan Peter Smits, Paulus Hendrik Hoefnagels, Willem Antoni Muyen en Jacobus Verhoysen?
Jacobus Verhoysen meldt dat Willem Antoni Muyen hier niet bij was.
Of Jan Peter Smits toen, op straat, tegen Paulus Hendrik Hoefnagels zei: "Staade die woorden nog". En of Paulus daarop niet zei: "Ja, die staa ik nog"?
Deponent weet dit niet.
Of daarop Jan Peter Smits niet tegen Paulus zei: "Staat dan, en trecke maar uyt"?
Deponent verklaart dat Paulus Hendrik Hoefnagels van hem, deponent, zijn mes vroeg, zeggende: "Ick moet eens Jan Peter Smits snijen".
Of Jan Peter Smits niet een mes in de hand had, of uit zijn zak trok en daarmede de kleren van Paulus Hendrik Hoefnagels stuk gesneden heeft?
Jacobus Verhoysen antwoordt bevestigend en dat hij hiermee Paulus Hendrik Hoefnagels verscheidene malen had gesneden, zonder gezien te hebben dat hij Paulus Hendrik Hoefnagels zijn kleren doorsneden had.
Of Paulus Hendrik hoefnagels, zodra Jan Peter Smits een mes in de hand had, mede zijn mes trok en daarmee Jan Peter Smits in het aangezicht of tronie wonden of sneden toebracht waardoor die zeer bloeyde?
Jacobus Verhoysen antwoordt bevestigend. Jan Peter Smits bloedde zeer, ze zijn echter door blijven gaan tegen elkaar in te snijden. Ten laatste heeft hij hen met een groot hout van elkaar gescheiden.

In het huizenquohier over de periode 1741-1751 is Wilhelmus Antoni Muijen eigenaar en deels bewoner van het huis, zijn ouders (zie Voormalig huis G655) wonen tijdelijk in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 53 Dorp Bewoners nummer 53 Dorp
1741 Willem Antoni Muijen Antoni Muijen
1746 Willem Antoni Muijen weduwe Antoni Muijen
1751 Willem Muijen Willem Muijen

Na het overlijden van Wilhelmus Antoni Muijen te Asten op 26-02-1753 maakt Johanna Maria Johannes Loomans een staat en inventaris en huwelijkse voorwaarden op voor haar tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 24; 11-11-1754:
Gezien het request aan het Corpus, vanwege Maria Jan Lomans, weduwe Willem Muyen, waarbij vier kinderen waarvan nog drie in leven met name Joost, 13 jaar, Antoni 7 jaar, en Johanna 4 jaar.
Tijdens hun huwelijk hebben zij verkregen een huis aan de Kerk. Verder bezit zij geen vaste goederen. Zij wil hertrouwen met Joseph Souve, jongeman, geboren en wonende, alhier. Zij maken huwelijkse voorwaarden:
Aan de kinderen de helft van het voornoemde huis, alsmede aan deze kinderen de nog te verwachten goederen van hun grootmoeder van vaderszijde. Aanwezig waren Maria Reynders van Geldrop, weduwe Antoni Muyen, grootmoeder van vaderszijde, Mattijs Muyen oom van de kinderen, Jan Goort Loomans, vader van de bruid, Jacobus Souve, vader van de bruidegom. Het Corpus stemt in een en ander toe.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 129; 22-11-1754:
Joseph Souve, bruidegom ter eenre geassisteerd met Jacobus, zijn vader en Maria Jan Lomans, weduwe Willem Muyen, bruid geassisteerd met Jan Goort Lomans, haar vader en Mattijs Muyen, haar zwager ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden dit in overleg met haar naaste bloetvrienden, alsmede met Maria van Geldrop, weduwe Antoni Muyen. Zij verzoeken aan het College om deze acte antenuptiaal van 11-11-1754 staande in het decreetboek, folio 24, te approberen en te authoriseren omvattende onder meer:
Zij zullen in plaats van een staat en inventaris te formeren voor en ten behoeve van Joost, Antoni en Johanna, onmondige kinderen van de bruid en Willem Muyen toewijzen de helft van een huis gelegen aan de Kerk. Zoals het staande haar huwelijk is aangekocht alsook de erfenis die de kinderen staat te verwachten van hun vaders moeder, weduwe Antoni Muyen. Bruid en bruidegom brengen verder alle goederen in die zij bezitten en verkrijgen. Indien de bruid voor de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) van hem na te laten, dan zal de bruidegom in de boedel blijven zitten en de voorschreven kinderen opvoeden. Indien hij echter hertrouwd zal hij met ƒ 100,- uit de boedel gaan. Indien de bruidegom komt te overlijden voor de bruid, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten dan zal de bruid de gehele nalatenschap behouden. Echter zullen haar kinderen of erven aan de naaste vrienden van de bruidegom ƒ 200,- uitkeren. Als de bruid, voor de bruidegom komt te overlijden en kind(eren) uit dit huwelijk nalaat dan zal de bruidegom in de boedel blijven zitten en de voor- en nakinderen opvoeden naar hun staat. Wil hij echter hertrouwen dan zal hij met de nakind(eren) tegen de voorkinderen afdeelen van de goederen van dit huwelijk aangebragt en gewonnen.

Joseph Sauvé en zijn stiefzoon Joost Willem Muyen komen in de problemen bij het turfsteken:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 108 verso; 07-06-1762:
Joseph Souve, 33 jaar en Joost Willem Muyen, 21 jaar, wonende in het Dorp. Zij verklaren dat de 1e comparant dat hij op zaterdag, 5 juni laatstleden, tussen 11 en 12 uur voormiddag, met een lege kar en paard is gekomen van een door hem gehuurd weiveld, gelegen in het Root, aan de weg of dijk naar Someren. Hij zat voor op de kar en zijn stiefzoon, Joost Willem Muyen, midden op de kar. Gekomen op de voornoemde dijk, tegenover het velt of hoogendries van Mattijs van Bussel, zijn ze tegengekomen Jan Gerrits Verberne, wonende te Someren, komende met paard en kar, geladen,zo hij meende, met latten. Deze had nog een paard en kar bij zich met daarop, Fridus, zoon Jan Souve, 10 à 11 jaar oud. Na elkaar gepasseerd te zijn en gegroet te hebben riep Jan Gerrit Verberne tegen hem of hij op die veldekens wederom had getorft. Hij is toen stilgehouden, waarop Jan Gerrit Verberne terug kwam lopen, zeggende: "Dat meugde gij niet meer doen, namentlijk dat torve". Waarop hij, deponent, zei: "Ik hebber maar eens op getorft, dat wel vier jaar geleede is". Hierop heeft Jan Gerrit Verberne hem, nog op de kar zittende, aan de linkerzijde met zijn haar vattende. Joost Willem Muyen zei daarop: "Siet wat gij doet" of dergelijke woorden. Jan Gerrit Verberne heeft hierop Joost Willem Muyen met het dikste eind van zijn zweepstok op zijn hoofd geslagen, waardoor deze in zwijm neerviel. Daarop is de deponent ook nog door Jan Gerrit Verberne met die zweepstok op het hoofd geslagen en daarvan een buts bekomen. Zij zijn daarop aan het jagen gegaan omdat zij anders in levensgevaar waren. De 2e comparant legt in grote lijnen dezelfde verklaring af.

06

Josephus Sauvé pacht een deel van de tiende van Laarbroek:

Asten Rechterlijk Archief 138 folio 215 verso; 06-07-1762:
Jan de Groot en Francis van de Loverbosch verpachten hun deel in de Laarbroekse tienden over de oogst 1762. Verpacht worden 1⁄3e deel van de helft in de Laarbroekse tienden en 1⁄3e deel van 1⁄3e deel zoals het aan de kinderen en kindskinderen van Jan van de Loverbosch competeert. Pachter is Joseph Sauvé voor ƒ 42,-.

Van zijn schoonouders erft Josephus Sauvé veel goederen in de buurt van de Ommelse Bos (zie Voormalig huis B63):

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 64; 18-02-1764:
Joseph Sauve getrouwd met Maria Lomans, Antoni Goort van Bussel getrouwd met Catarina Lomans, Antoni Lomans en Goort Lomans. Allen kinderen en erven van wijlen Jan Goort Lomans en Maria Janse van de Loverbosch, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Joseph Sauve huis, schuur, stal, hof en aangelag aan den Ommelsen Bosch 1½ lopense in huur bij Pieter Haasen, ene zijde Jan van der Linden, ene einde de weg; land de Meeracker 6 lopense; de Venacker off Grootenacker aan Boekweytsden 3½ lopense; land den Crommenacker 2 lopense 1 copse; land het Venackerke 1½ lopense; land den Conijnsberg 1 lopense 1 copse; land de Donk 2 lopense; groes het Loopvelt 8 lopense; groes het Loopvelt 2 lopense; het agterste Weyvelt 2 lopense; groes den Ossenkamp 1½ lopense; den Boschdries 2 lopense; groes den voorsten Bogt 2 lopense; groes den agtersten Bogt 3 lopense; groes het Hoogvelt 2 lopense; groes het Mortelke 1 lopense; de voorste en agterste Donk 4½ lopense; groes het Rouwven 2½ lopense; een stukje groes, daarbijgelegen Teuniskeven 1 copse; de helft van een Eekelhoff op Voordeldonk de helft is ½ lopense deze helft naast de kinderen Marcelis Berkers. Verponding ƒ 19-08-06 per jaar. Bede ƒ 4-17-10 per jaar. Nog is hem ten deel gevallen ƒ 250,- uit een meerdere som van ƒ 1350,- à 2½% ten laste van het Corpus van Asten de dato 06-02-1711 ten kantore der Bede nummer 40; ƒ 200,- uit een obligatie van ƒ 500,- à 2½% de dato 10-11-1695 ten kantore der Bede nummer 66. De ontvanger van dit lot moet aan Antoni Goort Lomans uitkeren ƒ 25,- dit ter egalisatie.

Josephus Sauvé is van beroep kuiper en is in de periode 1766-1767 borgemeester van Sint Jan:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 220 verso; 17-12-1768:
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Joseph Sauve en Jan Timmermans, borgemeesters Sint Jan 1766-1767, in arrest de vaste goederen van Martinus Tijssen van Hooff tot verhaal van ƒ 10,-.

Als zoon Antonius Muyen voor priester gaat studeren, staan Josephus Sauvé en Johanna Maria Loomans garant voor een jaarlijks bedrag van 150 gulden:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 55; 10-01-1775:
Joseph Sauve en Johanna Maria Lomans, zijn vrouw, geven te kennen dat hun zoon, Antoni Muyen, uit het huwelijk van Willem Muyen en Johanna Maria Lomans, theologant, te Roermond en voornemens de geestelijke staat als werelds priester te aanvaarden en vermits daartoe bij gebrek van Titel Ecelisiatiecq, verzocht wordt een titel Patromonieel, houdende jaarlijks ƒ 150,- om daarvan onderhouden te kunnen worden. Zij beloven hun zoon, indien noodzakelijk, jaarlijks ƒ 150,- te geven. En zij verplichten hun andere erfgenamen, om na hun dood, indien noodzakelijk, dezelfde som te bezorgen. Met welke last zij hun erfdeel zullen aanvaarden.

Van zijn ouders erft Josephus Sauvé een huisje bij de kosterij in de Molenstraat (zie Voormalig huis G470) en land:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 95 verso; 24-11-1776:
Joseph Sauve, Lambert Sauve, Elisabet Sauve, Peter van El getrouwd met Marina Sauve, te Antwerpen. Kinderen en erven van wijlen Jacobus Sauve en Peternel Kusters. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Joseph Sauve de stal van het huis, scheidende aan de keuken, het klein huiske hierbij gelegen met het aangelag, ene en andere zijde de weg, ene einde den hof, andere einde Marcelis van Bussel. Zijnde dus hier het half aangelag. Dit deel in de verponding ƒ 0-7-0 per jaar. Land den Bankacker 1½ lopense. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-7-8 per jaar. Te ontvangen van het 1e lot ƒ 30,-.

Als zoon Judocus (Joost) Muyen komt te overlijden, wordt een taxatie van de goederen die hij samen met zijn broer pastoor Antoni Muyen bezit:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 208 verso; 24-05-1780:
Taxatie van de onroerende goederen van Joost Muyen overleden, 18-04-1780. De helft in waarde van huis, hof en aangelag te Ommel 3 copse, ene zijde de straat, andere zijde en ene einde Jan van Dijk, ƒ 75,-; groes ter plaatse voorschreven 1 copse, ƒ 5,-; land de Loo 4½ lopense, ƒ 40,-; land de Camp 2½ lopense, ƒ 25,-; groes den Dries 4 lopense, ƒ 40,-. Totaal ƒ 185,-. 20e penning is ƒ 9-5-0.

Het huis is al die tijd in bezit van Josephus Sauvé en de kinderen van Antoni Muijen en wordt bewoond door Josephus Sauvé:

Jaar Eigenaar nummer 53 Dorp Bewoners nummer 53 Dorp
1756 Joseph Souve en kinderen Antoni Muijen Joseph Souve en Joseph Raske
1761 Joseph Souve en kinderen Antoni Muijen Joseph Souve
1766 Joseph Souve en kinderen Antoni Muijen Joseph Souve
1771 Joseph Souve en kinderen Antoni Muijen Joseph Souve
1776 Joseph Souve en kinderen Antoni Muijen Joseph Souve
1781 Joseph Souve en kinderen Antoni Muijen Joseph Souve

Hij verkoopt het huisje bij de Molenstraat (zie Voormalig huis G214) aan Adriaan van Duuren:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 203 verso; 05-01-1782:
Joseph Sauve verkoopt aan Adriaan van Duuren een klein huiske met de helft van het aangelag in de Moolestraat 3 copse, gekomen van zijn vader, ene zijde Jacobus van Ravesteyn, andere zijde Marcelis van Bussel, ene en andere einde de straat. Koopsom ƒ 225,-.

Als Josephus Sauvé ziek wordt, bespreekt hij het testament met zijn vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 55; 16-01-1782
Joseph Sauve, ziek en Maria Lomans, zijn vrouw, gezond, in het Dorp, testeren. Zij bevestigen dat de huwelijksvoorwaarden de dato 22-11-1754 na hun overlijden hun effect zullen sorteren met deze verandering indien het mocht gebeuren dat de testateur voor zijn vrouw komt te overlijden dat dan de ƒ 200,- die de vrouw dan aan zijn vrienden zou moeten uitkeren niet zal plaats vinden. Hij vermaakt deze aan zijn vrouw.

Josephus Sauvé is op 18-02-1782 te Asten overleden en daarna worden zijn bezittingen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 2 verso; 20-03-1782:
Taxatie van de onroerende goederen van Joseph Sauve overleden, 18-02-1782. De helft in waarde:

een hof den Berg agter Timmermans ¼ lopense ƒ 10,-
land de Pastoryacker 3½ copse ƒ 20,-
een acker aan de voorste Velden 1 lopense 6 roede ƒ 30,-
een acker tusschen de Weege 1 lopense 17 roede ƒ 30,-
land de Biehal 2 lopense ƒ 70,-
groes Vroukesveltje 2 lopense ƒ 60,-
groes het Busvelt 3 lopense ƒ 80,-
De laatste twee percelen zijn belast met ƒ 2-5-0 per jaar aan den Armen in kapitaal ƒ 56,25
Totaal
De helft is
20e penning is
ƒ 243,75
ƒ 121,87½
ƒ 6-1-14.

In het rechterlijk archief wordt over Johanna Maria Loomans gesproken als weduwe Joseph Sauvé, maar in het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat zij bekend als weduwe Willem Muijen:

Jaar Eigenaar nummer 53 Dorp Bewoners nummer 53 Dorp
1798 weduwe Willem Muijen weduwe Willem Muijen, kamer weduwe Jan Driessen
1803 weduwe Willem Muijen weduwe Willem Muijen, kamer Francijna van Rijt

Als Johanna Maria Loomans ziek wordt, past zij haar testament aan en gaat een deel van de erfenis naar de armen van Asten en een ander deel moet worden verdeeld over erfgenamen:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 11 verso; 21-06-1806:
Maria Lomans, weduwe Joseph Sauve eerder van Willem Muyen, ziek, testeert. Alle voorgaande contracten vervallen. Zij legateert aan den Armen van Asten een huis, stal en hof te Ommel in bewoning bij Dirk Thielen; groes het Drieske aan den Dijk; ƒ 500,- à 3% ten laste van de erven Goort Lomans deze som kan niet opgevraagd worden dan alleen met toestemming van de debiteuren; ƒ 50,- à 3% ten laste van Henrikus Smits onderhands; 50 vat rogge.
Zij stelt aan tot executeuren over haar nalatenschap Jan Antony Loomans en Steeven Jan Kanters getrouwd met Willemyna Antony van Bussel. Haar erfgenamen worden Antony, haar broeder, Catharina, haar zuster of hun beider kinderen; de kinderen van haar broeder, Goort Loomans. De nalatenschap is niet meer waard dan ƒ 2500,-.

Johanna Maria Johannes Loomans is te Asten op 18-01-1808 overleden en hieronder haar begraafakte:

Aangezien al haar kinderen al zijn overleden, worden in het rechterlijk archief haar erfgenamen genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 20-10-1808:
De erven van weduwe Joseph Sauvee zijn Antony Jan Lomans, Hendrik Goort Lomans, Jan Goort Lomans, Antonie van Bussel, Jacobus van Hugten getrouwd met Elisabeth van Bussel, Willem Eysbouds getrouwd met Maria van Bussel, Steven Jan Kanters getrouwd met Willemyna van Bussel en Peter Bongers getrouwd met Anna van Bussel.

Op verzoek van Steven Jan Canters en Jan Antonie Loomans worden de goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165; 05-05-1808:
Taxatie van de onroerende goederen van wijlen Maria Loomans, dit op verzoek van Steeven Jan Canters en Jan Antonie Loomans.

een huis en erf in het Dorp ƒ 400,-
land aan de voorste Velden 1 lopense 7 roede ƒ 40,-
land de Heesakker 2 lopense 1 roede ƒ 80,-
land aan de Pastory 42 roede ƒ 20,-
land tussen de Weegen 1 lopense 2 roede ƒ 25,-
den Dries 3 lopense 29 roede ƒ 105,-
land het Vroukesvelt 1 lopense 44 roede ƒ 70,-
huis en erf te Ommel ƒ 50,-
land de Looakker 4 lopense 16 roede ƒ 85,-
land en groes aan de Cluys 5 lopense 39 roede ƒ 165,-
huis en erf aan den Ommelschen Bosch ƒ 280,-
het Aangelag bij het huis ƒ 70,-
land aan de Vennen 3 lopense 30 roede ƒ 95,-
de Venakker 3 lopense 31 roede ƒ 97,-
de Venakker 1 lopense 29 roede ƒ 38,-
de Vennen 43 roede ƒ 25,-
de Nieuwe Erven 2 lopense 23 roede ƒ 37,-
de Meerakker 3 lopense 5 roede ƒ 75,-
de Meerakker 3 lopense ƒ 72,-
de Donk 1 lopense 20 roede ƒ 25,-
de Donk 3 lopense 28 roede ƒ 65,-
de Hoogendries 2 lopense 17 roede ƒ 65,-
de Ossekamp 2 lopense 48 roede ƒ 40,-
het Weyvelt 6 lopense 9 roede ƒ 90,-
land agterste Ossekamp 1 lopense 37 roede ƒ 18,-
Busserdries 1 lopense 49 roede ƒ 50,-
land de voorste en agterste Bogt 5 lopense 37 roede ƒ 105,-
land de Mortel 1 lopense 24 roede ƒ 32,-
groes bij het huis 12 roede ƒ 6,-
Totaal ƒ 2325,-

Bij de verdeling van goederen komt het huis in handen van Steven Jan Kanters:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 18-11-1808:
Antony Janse Lomans, Hendrik Goort Lomans, Jan Goort Lomans, Antony van Bussel, Jacobus van Heugten getrouwd met Elisabeth van Bussel, Willem Eysbouds getrouwd met Maria van Bussel, Steven Jan Kanters getrouwd met Willemina van Bussel en Peter Bongaers getrouwd met Anneke van Bussel. Zij verdelen de goederen:
1e lot krijgt Antony Janse Lomans land Ommel 4 lopense 16 roede; land en groes aan de Cluys 5 lopense 39 roede.
2e lot krijgt Jan Goort Lomans land aan de voorste Velde 1 lopense 7 roede; land Heesakker 2 lopense 1 roede; land aan de Pastory 42 roede; land tussen de Weegen 1 lopense 3 roede; groes den Dries 3 lopense 29 roede; groes Vroukesvelt 1 lopense 44 roede. Belast met ƒ 1-5-0 per jaar aan den Armen van Asten.
3e lot krijgen Jacobus van Hugten, Antony van Bussel, Willem Eysbouds, Steven Jan Kanters en Peter Bongaers huis en erf in het Dorp nummer 352. Belast met ƒ 0-3-12 per jaar aan de Kerk van Asten in een meerdere rente.

Asten Rechterlijk Archief 132a; 18-11-1808:
Antonie van Bussel, Jacobus van Heugten man van Elisabeth van Bussel, Willem Eysbouds gehuwd met Maria van Bussel, Steven Jan Kanters man van Willemina van Bussel, Peter Bongers man van Anneke van Bussel. Zij verdelen goederen:
1e lot krijgt Antony van Bussel ƒ 150,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.
2e lot krijgt Jacobus van Hugten ƒ 150,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.
3e lot krijgt Willem Eysbouds ƒ 150,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot. 
4e lot krijgt Steven Jan Kanters een huis en erf in het Dorp nummer 352. Belast met ƒ 0-3-12 jaarlijks aan de Kerk van Asten in een meerdere rente. En zal de ontvanger van dit lot uitkeren aan elk der overige comparanten ƒ 150,-.
5e lot krijgt Peter Bongers ƒ 150,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.

De relatie tussen de erfgenamen wordt hieronder uit de doeken gedaan:
- Antoni Jan Loomans, geboren te Asten op 18-11-1724, is een broer van Johanna Maria Jan Loomans (zie Voormalig huis G636).
- Hendrik Goort Loomans en Jan Goort Loomans zijn kinderen van broer Godefridus Jan Loomans (zie Voormalig huis G636).
- De genoemde leden van de familie 'Van Bussel' gerelateerd zijn aan zuster Catharina Johannes Loomans, geboren te Asten op 08-03-1729 als dochter van Johannes Goort Loomans en Maria Jansen van de Looverbos (zie Voormalig huis G636). Zij is op 25-02-1753 te Asten getrouwd met Antony Goort van Bussel is geboren te Asten op 21-01-1727 als zoon van Goort Antonis van Bussel met Elisabeth Mathijssen Peters (zie Antoniusstraat 8):

07

Het gezin van Antony Goort van Bussel en Catharina Johannes Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 08-11-1753 Kind Asten 04-02-1755
2 Joannes Asten 15-12-1755 Kind Asten ±1755
3 Elisabeth Asten 07-10-1757 Asten 16-04-1780
Jacobus van Heugten
Asten 29-03-1835 zie Voormalig huis E311
en Voormalig huis E508
en Antoniusstraat 53
4 Antony Asten 19-08-1760 Asten 14-02-1790
Wilhelma Antony van Dijk
Asten 26-03-1852 zie Jan van Havenstraat 21
5 Maria Asten 08-10-1762 Kind Asten ±1762
6 Maria Asten 30-03-1765 Asten 15-02-1789
Willem Hendrik Eijsbouts
Asten 25-07-1847 zie Antoniusstraat 8
7 Joanna Asten 30-03-1765 Kind Asten ±1765
8 Wilhelmina Asten 12-06-1769 Asten 25-10-1801
Steven Jan Kanters
Asten 17-04-1836
9 Anna Asten 19-05-1772 Asten 25-11-1798
Peter Johannes Bongers
Nederweert 24-03-1861

Zij woonden op Heusden (zie Antoniusstraat 8) en Antony Goort van Bussel is op 31-08-1792 te Asten overleden en Catharina Johannes Loomans is op 14-02-1807 te Asten overleden. Daarna wordt de erfenis verdeeld en zoon Antony van Bussel erft een huis in Ommel, schoonzoon Jacobus van Heugten erft het nieuwe huis te Heusden en schoonzoon Willem Hendrik Eijsbouts het oude huis te Heusden. Schoonzoon Peter Johannes Bongers erft 1000 gulden en schoonzoon Steven Jan Kanters erft een deel van de Laarbroekse tiende en zeer waarschijnlijk is dit het 5⁄18e deel:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 87 verso; 19-04-1808:
Antony van Bussel, Jacobus van Hugten getrouwd met Elisabeth van Bussel, Willem Eysbouds getrouwd met Maria van Bussel, Steven Jan Kanters getrouwd met Willemyna van Bussel, Peter Bongers getrouwd met Anna van Bussel, te Nederweert. Kinderen en erven van Antony Goort van Bussel en Catharina Jan Loomans, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Antony van Bussel huis en erve te Ommel; land Draakakker 2 lopense 48 roede; land Halsakker 2 lopense 2 roede; land den Bogt 2 lopense 2 roede; land aan 't Aangelag 7 lopense 9 roede; land Espenakker 2 lopense 26 roede; land Espenakker 3 lopense 38 roede; land de Nieuwe Erve 40 roede; groes Spitsveltje 2 lopense 2 roede; groes Ossekamp 3 lopense 46 roede; groes den Bogt 2 lopense 2 roede; groes den Bogt 32 roede; groes Rondveltje 2 lopense 37 roede. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan de Domeinen; ƒ 0-04-1 per jaar aan het Huis van Asten.
2e lot krijgt Jacobus van Hugten het nieuw huis en erve op Heusden; land bij 't Huys 3 lopense 19 roede; land de Vlinkert 30 roede; land Heykamp 1 lopense 43 roede; land Heykamp 32 roede; land Heykamp 2 lopense 27 roede; land Heykamp 33 roede; land Braakakker 2 lopense 35 roede; land Beekakker 2 lopense 19 roede; groes Busveltje 2 lopense 42 roede; de helft van Broekvelt geheel 2 lopense 6 roede; de helft van het Weyvelt geheel 12 lopense 7 roede; groes Casteelsveltje 4 lopense 1 roede; groes Aa-veld 3 lopense 15 roede. Belast met de helft van ƒ 1-11-04 per jaar; de helft van ƒ 0-03-12 per jaar; de helft van ƒ 0-00-12 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-04-00 per jaar aan de Kerk van Asten.
3e lot krijgt Willem Eysbouds het oude huis en erve op Heusden; land Heykamp 44 roede; land Heykamp 44 roede; land Heykamp 1 lopense 31 roede; land Langenakker 5 lopense 22 roede; land drie Copsaad 38 roede; land 't Aangelag 4 lopense 13 roede; groes Busserveltje 6 lopense 13 roede; de helft van Broekvelt geheel 2 lopense 6 roede; de helft van Weyvelt geheel 12 lopense 7 roede; groes het Nieuwveltje 3 lopense 29 roede; groes Aa-velt 1 lopense 30 roede; groes Zeelveltje 2 lopense 31 roede. Belast met de helft van ƒ 1-11-04 per jaar; de helft van ƒ 0-13-12 per jaar; de helft van ƒ 0-05-00 per jaar; de helft van ƒ 0-00-12 per jaar aan de Armen van Asten; de helft van ƒ 0-04-00 per jaar aan de Kerk van Asten.
4e lot krijgt Steven Jan Kanters 1⁄3e deel van de helft met nog 2⁄3e deel in 1⁄3e deel van de voorschreven helft in de Laarbroekse tiende.
5e lot krijgt Peter Bongers, te Nederweert ƒ 300,- à 4% ten laste van de gemeente Asten de dato 29-09-1794 en ƒ 700,- ten laste van de gemeente Asten de dato 30-06-1796.

Dochter Wilhelmina Antony van Bussel is geboren te Asten op 12-06-1769 en op 25-10-1801 te Asten getrouwd met stoelenmaker Steven Jan Kanters, geboren te Asten op 22-04-1773 als zoon van Johannes Peter Canters en Wilhelmina Jansen Stevens (zie 't Hoekske 10).

08

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren en bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van Steven Jan Kanters:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 201:
Steven Jan Canters bij deling 08-11-1808.
De erven bij versterf 1808.
Maria Lomans weduwe Willem Muijen.
Nummer 53 huijs, schuur, schop met den hof ¾ lopense.

Steven Jan Canters was korte tijd rond 1815 ondermeester op de school in Asten (zie Stephanus Canters). Hij is te Asten op 20-01-1824 overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis als gesplitst in twee delen op naam van de weduwe van Steven Kanters. Het betreft een huis met kadasternummer G656 (zie hieronder) en een huis met kadasternummer G657 (zie Koningsplein 8).

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat dit deel van het huis op naam van de weduwe van Steven Jan Kanters:

Kadaster 1811-1832; G656:
Huis en erf en looierij, groot 02 roede, het Derp, klassen 6.
Eigenaar: Weduwe van Steven Kanters.

09

10

De weduwe Steven Kanters verkoopt dit huis rond 1837 aan Hendrika Anthony Leenen, geboren te Asten op 01-03-1761 als dochter van Antonius Petri Leynen en Isabella Joannis Vervoordeldonk (zie Voormalig huis C763). Zij is sinds 21-03-1825 weduwe van Johannes Laurens Jelissen, geboren te Asten op 05-03-1759 als zoon van Laurentius Jelissen en Joanna Maria Claus (zie Voormalig huis F182), met wie zij op 21-11-1790 te Asten getrouwd was.

Hendrika Anthony Leenen is op 08-11-1844 te Asten overleden en het huis gaat over naar de kinderen Laurens, Anna en Antonetta Jelissen. Anna Jelissen is op 18-01-1850 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen Laurens en Antonetta Jelissen in het huis, waarbij akkerbouwer Laurens Jelissen, geboren te Asten op 20-03-1793 als hoofd wordt genoemd. Het huizingnummer is dan A10:

11

Ook in de periode 1869-1879 wonen Laurens Jelissen en zijn zuster Antonetta in het huis met dan huizingnummer A13:

12

Laurens Jelissen is op 29-10-1871 te Asten overleden en daarna wordt Antonetta Jelissen alleen eigenaar. Zij verhuist naar A230 en verhuurt het huis aan Josephus Christianus Michielsen, geboren te Asten op 27-11-1835 als zoon van Hendrik Michielsen en Petronella Canters (zie Voormalig huis G611). Hij is als bierbrouwer op 20-01-1868 te Asten getrouwd met Johanna Maria Smits, geboren te Asten op 08-12-1839 als dochter van Wilhelmus Smits en Johanna Berkvens (zie Voormalig huis E1056).

Zij verhuizen in 1874 naar A216 (zie Voormalig huis G611) en in het huis komt wonen Godefridus Beniers, geboren te Stiphout op 02-08-1804 als zoon van Bartholomeus Beniers en Elisabeth Goossens (zie Dijkstraat 54). Hij is als landbouwer op 08-04-1842 te Asten getrouwd met Petronella Aarts, geboren te Asten op 11-04-1805 als dochter van Hendrik Aarts en Helena Munsters (zie Hoekstraat 2). Als Godefridus Beniers op 21-01-1876 te Asten overlijdt, verhuizen Petronella Aarts en de kinderen naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1318).

Antonetta Jelissen verkoopt het huis in 1876 aan de gemeente en is op 06-11-1888 te Asten overleden. Het huis is samen met het naastgelegen huis (zie Koningsplein 8) rond die tijd afgebrand en mogelijk betreft het onderstaande brand genoemd in de Standaard van 17-11-1877:

13

Rond 1879 zijn de percelen samengevoegd tot kadasternummer G1436 en vond herbouw plaats. Daarna wordt een onderwijzerswoning gebouwd met kadasternummer G1446 die enekle jaren later kadasternummer G1636 krijgt (zie Koningsplein 8), samen met dit huis met kadasternummer G1637 en dat wordt de woning van de directeur van het post- en telegraafkantoor. Onderstaande kadasterkaarten maken de veranderingen duidelijk:

De aanbesteding voor de bouw hiervan wordt gegund aan A. Vervoort uit Veghel, zoals linksonder is te lezen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-03-1882 en rechtsonder meldt De Tijd van 28-03-1882 de aanleg van de telegraaflijn:

13a

De opening van de telegraafdienst werd uitgebreid gevierd, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 08-06-1882:

De eerste directeur van het postkantoor is Franciscus Wilhelm Petrus Tillaart, geboren te Amsterdam op 27-10-1840 als zoon van Joannes Jacobus Tillaart en Tijsje van Leeuwen. Hij is op 22-06-1882 te Tiel getrouwd met Bartha Post, geboren te Tiel op 18-05-1847 als dochter van Jacob Martinus Post en Jacoba Willemina van Krieken. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij vanaf 1882 in het huis met huizingnummer A12a:

Franciscus Wilhelm Petrus Tillaart vertrekt met zijn gezin naar Makkum; Franciscus Wilhelm Petrus Tillaart is op 17-12-1902 te Purmerend overleden en Bertha Post is op 12-12-1916 te Tiel overleden.

Vanaf 1885 woont Martinus Johannes van Aken, geboren te Etten Leur op 22-12-1826 als zoon van Johannes Franciscus van Aken en Henrica Johanna van den Dries, in het huis. Hij is op 23-09-1879 te Tilburg getrouwd met Maria Jacoba van Eupen, geboren te Gemert op 27-04-1845 als dochter van Arnoldus van Eupen en Cornelia de Wijs. Na haar overlijden te Huissen op 10-12-1879, is Martinus Johannes van Aken als directeur van het rijkstelegraafkantoor op 28-09-1882 te Doesburg hertrouwd met Christina Grada Johanna Sevenstern, geboren te Dieren op 03-12-1855 als dochter van Reinirus Wisselius Sevenstern en Aleida Antonia Deurvorst. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A12:

14

In het Venloosch weekblad van 26-12-1885 wordt gemeld dat de Astenaren blij zijn met de benoeming van postdirecteur van Aken, omdat er voordien nog wel wat misstanden waren:

15

In het Venloosch weekblad van 02-01-1886 rechts doet men er nog een schepje bovenop en wordt gemeld dat directeur Tillaart is verplaatst naar Friesland, zoals bevestigt in de Leeuwarder courant van 16-07-1885.

Martinus Johannes van Aken is op 13-08-1889 te Asten overleden en dagblad De Tijd van 17-08-1889 meldt zijn overlijden:

16

Christina Grada Johanna Sevenstern verhuist naar Huissen en is op 22-11-1914 te Ubbergen overleden. Dagblad De Tijd van 20-09-1889 meldt dat in Franciscus Johannes Theodorus Maria Smit een nieuwe directeur is gevonden:

In het huis komt wonen Franciscus Johannes Theodorus Maria Smit, geboren te Rotterdam op 29-08-1855 als zoon van Franciscus Jacobus Smit en Catharina Maria Diemel (zie ook Marktstraat 5). Hij is als telegrafist op 26-04-1882 te Rotterdam getrouwd met Alijda Johanna van der Meulen, geboren te Fort Bath op 27-12-1855 als dochter van Bartholomeus Kornelius van der Meulen en Sophia Natalia Vermandel. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A13:

17

De Nieuwe Vlaardingsche courant van 11-11-1893 meldt dat een poging tot inbraak is gedaan bij het huis van directeur Smit. De dienstbode is waarschijnlijk Johanna Christina Jansen, geboren te Someren op 01-01-1880, als dochter van landbouwer Antonius Ferdinandus Jansen en Gertruida Buijel.

Franciscus Johannes Theodorus Maria Smit vertrekt met zijn gezin in 1900 naar Hulst en is op 19-09-1932 te Hillegersberg overleden. In het huis komt wonen Jacobus Lambertus Pitlo, geboren te Tiel op 23-08-1858 als zoon van houtkoper Remmet Pitlo en Petronella Gerarda de Blank. Hij is als telegrafist te Beusichem op 01-05-1884 getrouwd met Coenradina Johanna Jacoba Bijl, geboren te Zoelen op 01-09-1863 als dochter van hoofdonderwijzer Willem Bijl en Maria Catharina Moll. 

Hieronder een foto van het Koningplein met in het midden het postkantoor met de postkar voor deur:

18

In de Leeuwarder courant van 19-12-1900 de aanstelling van Jacobus Lambertus Pitlo als directeur van het post- en telegraafkantoor:

19

Ook in de periode 1900-1910 woont Jacobus Lambertus Pitlo met zijn gezin in het huis met huizingnummer A15:

20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-08-1904 de ondertrouw van zijn dochter Petronella Gerarda Pitlo met de latere directeur van de ijzerfabriek van Asten Rudolf van der Weij (zie Voormalig huis F1953):

21

                                 De telefoongids van Asten van 1905 meldt het onderstaande:

De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant van 17-10-1908 meldt de overplaatsing van Jacobus Lambertus Pitlo naar Geldermalsen:

22

Jacobus Lambertus Pitlo en Coenradina Johanna Jacoba Bijl verhuizen eind 1908 naar Geldermalsen; Coenradina Johanna Jacoba Bijl is op 31-10-1940 te 's-Gravenhage overleden en Jacobus Lambertus Pitlo is op 18-10-1941 te 's-Gravenhage overleden

Vanuit Terneuzen komt in het huis wonen Adrianus Johannes van Ree, geboren op 03-07-1860 te 's-Hertogenbosch als zoon van Johannes van Ree en Johanna Cornelia Formijne. Hij is op 28-05-1903 te Amsterdam getrouwd met Anna Christina Brat, geboren te Oostzaan op 12-06-1865 als dochter van Klaas Brat en Elisabeth Timmer. In de Middelburgsche courant van 28-12-1908 de aanstelling van Adrianus Johannes van Ree en in de Haagsche courant van 08-10-1909 zijn benoeming als directeur in Hansweert:

23 24

Eind 1909 verhuist Adrianus Johannes van Ree met zijn gezin naar Kruiningen; Adrianus Johannes van Ree is op 15-02-1914 te Watergraafsmeer overleden en Anna Christina Brat is op 10-04-1952 te Hilversum overleden.

De nieuwe bewoner is Cornelius Joannes Bartels, geboren te Helmond op 17-12-1871 als zoon van Johannes Theodorus Bartels en Gordina van den Eijnde. Hij is op 09-05-1899 te Helmond getrouwd met Maria Elisabeth Meeuwis, geboren te Weert op 16-06-1878 als dochter van Henricus Adolf Meeuwis en Hubertina van Kan. In dagblad De Tijd van 02-12-1909 de aanstelling van Cornelius Joannes Bartels als directeur van het post- en telegraafkantoor van Asten:

25

Ook over de periode 1910-1920 woont Cornelius Joannes Bartels met zijn gezin in het huis met huizingnummer A16, maar verhuist aan het eind van de periode naar A164, het nieuwe postkantoor op de Markt te Asten (zie Markt 14 en 16):

26

Het eerste telefoonboek waarin de bezitters van een telefoon in Asten worden genoemd dateert uit 1913:

26a

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-01-1916 en van 30-12-1919 wenst Cornelius Joannes Bartels iedereen een Zalig Nieuwjaar:

27 28
28a

Links in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-11-1920 het voorstel om het oude postkantoor tijdelijk te verhuren aan Petrus Antonius Melis. Onder in dezelfde krant van 04-12-1920 de goedkeuring van dit raadsbesluit.

28b

Petrus Antonius Melis werd rond 1920 aangesteld als leider van het elektriciteitsbedrijf (zie Voormalige fabriek G2162); eind 1922 was zijn aanstelling reeds voorbij.

Petrus Antonius Melis is geboren te Woensel op 16-10-1895 als zoon van Augustinus Melis en Johanna Catharina Gerings. Hij is op 18-02-1917 te Woensel getrouwd met Elisabeth van den Heuvel, geboren te Dinther op 08-01-1895 als dochter van Adrianus van den Heuvel en Maria Catharina Vial. In het bevolkingsregister over de periode 1910-1920 wonen zij aan het eind van de periode in het huis met huizingnummer A16:

28c

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A16, tot hun vertrek in 1921 naar A302 (zie Sint Jozefplein 9):

28d

Linksboven in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 30-10-1922 zijn eervol ontslag als directeur van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf, rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-12-1922 zijn verzoek om herziening die afgewezen wordt en linksonder in dezelfde krant van 12-04-1923 wordt zijn beroep hierop ongegrond verklaard:

28e

28g

28f

Het huis wordt daarna de woning van de burgemeester en in het huis komt wonen Wilhelmus Josephus Maria (Willem) Wijnen is geboren te Sint Oedenrode op 22-09-1880 als zoon van Gerardus Wijnen en Clasina Alberdina Kemps. Hij is op 06-07-1909 te Veghel getrouwd met Carolina Jacomina Hubertina Maria Maussen, geboren te Veghel op 23-09-1882 als dochter van Hubertus Lodewijk Maussen en Jacomina Gerbrandts. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A41 aan de toenmalige Molenstraat (zie Burgemeester Wijnenstraat 25) in het huis met huizingnummer A16, ook bekend staand als Koningsplein 10, wonen:

29

Willem Wijnen was vanaf 1910 burgemeester van Asten (zie Markt 1) en ook over de periode 1930-1938 woont hij in het huis aan het Koningsplein 10:

30

In 1935 viert Willem Wijnen zijn zilveren ambtsjubileum en ontvangt van de burgers van Asten ondanks de crisisjaren een fontein die tegenover zijn huis op het plantsoen van het Koningsplein komt te staan:

31 32

Bij het regionaal historische centrum Eindhoven staat een beschrijving van de feestelijkheden rond het 25-jarige ambtsjubileum ban burgemeester Wijnen:

Op de foto is te zien hoe hoog de Astenaren hun burgemeester in het vaandel hadden. Het dorp was massaal uitgelopen om Wijnen te eren en te zien hoe de burgemeester zelf de fontein met de leeuwenkoppen in werking stelde. Bewoners van het Liefdeshuis hadden de bovenste verdieping opgezocht om vanuit de ramen niets van het schouwspel te missen. De Astenaartjes die geen plaatsje vooraan hadden bemachtigd, hadden van het Heilig Hartbeeld hun balkon gemaakt.
Ondanks de crisisjaren mocht het feest voor zijn 25-jarige ambtstermijn er zijn voor een dorp van ruim 6.000 inwoners. Het was voorbereid door een feestcomité onder leiding van schoolhoofd Gerard Remery en verder bestaande uit de heren Gloudemans (secretaris), Rey (penningmeester), notaris Berger, dominee Denée en Bax. De dag van het feest werd om 8 uur begonnen met het uitsteken van de vlaggen en klokkengelui. Tussen een haag van bruidjes werd de jubilaris door de gemeenteraad, het ere- en het feestcomité de kerk ingeleid, waar om 9 uur de plechtige Heilige Mis begon. In de raadzaal vond om 11 uur de huldiging plaats met aansluitend een receptie tot 1 uur. Om 3 uur brachten de Astense kinderen de burgemeester en zijn echtgenote een hulde en een uur later was het aan de Astense bevolking. In de Molenstraat, nu de Burgemeester Wijnenstraat, stelden de Astense verenigingen zich op voor een defilé. Voorop speelde zíjn harmonie Sint Cecilia, waarvan Wijnen voorzitter was, gevolgd door de Jonge Wacht, het Jongenspatronaat, de Sobriëtasclub, de Katholieke Jongerenvereniging en de Rooms Katholieke Boerinnenbond. Fanfare Sancta Maria uit Ommel ging vooraf aan voetbalvereniging Nooit ophouden altijd doorgaan Wilhelmina Combinatie, de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand, de Rooms Katholieke Middenstandsbond en de Rooms Katholieke Boerenbond. De laatste vrolijke noten werden geblazen door de Heusdense fanfare Sint Antonius met in hun kielzog de Rooms Katholieke Werkliedenvereniging Sint Jozef en het Rooms Katholiek Astens Mannenkoor. Krijgshaftig sloten de Vrijwillige Landstorm en de Astense Burgerwacht de rij.
Onmiddellijk na dit defilé volgde tegenover de burgemeesterswoning de onthulling van de leeuwenfontein, het geschenk van de Astenaren aan hun jubilerende burgemeester. Een geschenk, dat ingevolge uw uitdrukkelijken wensch zal bijdragen tot verfraaiïng van ons dorp, aldus comitévoorzitter Remery tijdens zijn toespraak. De fontein was gemaakt door de beeldhouwers Franssen en Van Rooij uit Eindhoven voor ƒ 372,42. Astenaar Embert van Deursen had het bassin gemaakt voor ƒ 128,10 en Astense ondernemers hadden kleine onderdelen geleverd; de firma Bonaventura Eysbouts de sproeier, de firma Albertus Hendricus Strik-Ockhuizen voor 60 cent de bloempotten en Hendricus van den Einde de verlichting. In totaal had de fontein ruim 500 gulden gekost, maar het feest kostte ook nog een aardige duit, zodat er meer nodig was, dan de ingezamelde ƒ 421, 81. De provincie was al akkoord met een gemeentelijke bijdrage van 300 gulden. De gemeenteraad wilde echter 200 gulden meer beschikbaar stellen. Waar intusschen echter gebleken is, dat van alle bevolkingsgroepen, zelfs van de behoeftige klasse, op de meest spontane wijze vrijwillige bijdragen voor het feest zijn toegevloeid, moet naar het oordeel van de raad, een gemeentelijke subsidie van slechts ƒ 300,- ten overstaan van een dergelijke vrijgevige bevolking, als een onsympathieke daad geacht worden, aldus de gemeenteraad. Remery memoreerde in zijn toespraak aan de gulheid van de Astenaar en verplichtte die naar de toekomst. Arm en rijk schonk gaarne zijn bijdrage voor de monumentale fontein, die nog in verre toekomst zal getuigen van de hoogachting en genegenheid, waarmede Asten's volk voor u is bezield.

Linksonder in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 29-11-1938 verkoopt zoon Gaston Wijnen vogels en rechtsonder in diezelfde krant van 21-05-1938 en 01-02-1941 wint hij prijzen met het oplossen van een puzzel:

33

34

35

Een vreselijk voorval doet zich voor aan het eind van de Tweede Wereldoorlog als Willem Wijnen als burgemeester van Asten en Piet Smulders als burgemeester van Someren worden vermoord. In het voorlichtingsblad van 25-08-1944 van de verzetsbeweging 'Je maintiendrai' staat het volgende:

36

Kort daarna begint de bevrijding van Asten en zijn vrouw raakte daarbij zwaar gewond en overleed korte tijd later. Wilhelmus Josephus Maria (Willem) Wijnen is op 15-08-1944 te Someren overleden en Carolina Jacomina Hubertina Maria Maussen is op 27-09-1944 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

37 38
39 40

Op basis van onderstaande advertentie in het Peelbelang van 26-05-1945 maken we op dat daarna nog in het huis heeft gewoond Henricus Hubertus (Harrie) Weekers is geboren op 26-09-1908 te Nederweert als zoon van Joannes Mathijs Weekers en Maria Catharina Beerens. Hij is op 06-05-1938 te Asten getrouwd met Francisca Antonia (Tonny) Mennen, geboren te Asten op 17-01-1912 als dochter van Johannes Mennen en Francina Haazen (zie Berken 2).

41

Henricus Hubertus (Harrie) Weekers is op 12-01-1992 te Nederweert overleden en Francisca Antonia (Tonny) Mennen is op 08-05-2000 te Weert overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

42

43

Hieronder een foto van de uit 1880 daterende burgemeesterswoning aan het Koningsplein 10 en daaronder een streetview:

44

45

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1605 Hanrick Teunis Verhaeghen ±1580 Hanrick Teunis Verhaeghen ±1580
1643 Adriaen Verhoffstadt ±1600 Adriaen Verhoffstadt ±1600
1666 Dirck van Breugel ±1630
1691 Jan Goort Hoefnagels ±1620
1693 Wouter Jan Hoefnagels Asten 13-08-1658 Wouter Jan Hoefnagels Asten 13-08-1658
1725 Wilhelmus Jan Loomans Asten 12-07-1691 Wilhelmus Jan Loomans Asten 12-07-1691
Dorp huis 53
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Jan Loomans Asten 12-07-1691 Antonij den Kuijper Asten 17-08-1701
1741 Willem Antoni Muijen Asten 02-10-1715 Antoni Muijen Asten 05-09-1680
1746 Willem Antoni Muijen Asten 02-10-1715 weduwe Antoni Muijen Asten 13-04-1677
1751 Willem Muijen Asten 02-10-1715 Willem Muijen Asten 02-10-1715
1756 Joseph Souve en kinderen Antoni Muijen Asten 17-03-1730 Joseph Souve en Joseph Raske Asten 17-03-1730
1761 Joseph Souve en kinderen Antoni Muijen Asten 17-03-1730 Joseph Souve Asten 17-03-1730
1766 Joseph Souve en kinderen Antoni Muijen Asten 17-03-1730 Joseph Souve Asten 17-03-1730
1771 Joseph Souve en kinderen Antoni Muijen Asten 17-03-1730 Joseph Souve Asten 17-03-1730
1776 Joseph Souve en kinderen Antoni Muijen Asten 17-03-1730 Joseph Souve Asten 17-03-1730
1781 Joseph Souve en kinderen Antoni Muijen Asten 17-03-1730 Joseph Souve Asten 17-03-1730
1798 weduwe Willem Muijen Asten 29-11-1716 weduwe Willem Muijen, kamer weduwe Driessen Asten 29-11-1716
1803 weduwe Willem Muijen Asten 29-11-1716 weduwe Willem Muijen, kamer Francijna van Rijt Asten 29-11-1716
Kadasternummer G656
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G656 1832-1837 Wilhelmina van Bussel Asten 12-06-1769 weduwe Canters
G656 1837-1844 Hendrika Anthony Leenen Asten 01-03-1761 weduwe Jelissen
G656 1844-1871 Laurens Jelissen Asten 20-03-1793
G656 1871-1877 Antoneth Jelissen Asten 13-12-1803
G1436 1877-1882 gemeente Asten vereniging
G1637 1882-1938 gemeente Asten nieuwbouw
Koningsplein 10
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Johanna Maria Loomans Asten 29-11-1716 weduwe Muijen 18-01-1808
1808-1824 Steven Jan Canters Asten 22-04-1773 Wilhelmina van Bussel Asten 12-06-1769 20-01-1824
1824-1837 Wilhelmina van Bussel Asten 12-06-1769 weduwe Canters
1837-1844 Hendrika Anthony Leenen Asten 01-03-1761 weduwe Jelissen 08-11-1844
1844-1859 Laurens Jelissen Asten 20-03-1793 met familie
A10 1859-1869 Laurens Jelissen Asten 20-03-1793 met familie
A13 1869-1871 Laurens Jelissen Asten 20-03-1793 met familie 29-10-1871
A13 1871-1872 Antoneth Jelissen Asten 13-12-1803 naar A230
A13 1872-1874 Joseph Christianus Michielsen Asten 27-11-1835 Johanna Maria Smits Asten 08-12-1839 naar A218
A13 1874-1876 Godefridus Beniers Stiphout 02-08-1804 Petronella Aarts Asten 11-04-1805 21-01-1876
A13 1877 huis verkocht aan de gemeente, afgebrand en twee huizen opgebouwd
A12 1879-1889 Martinus Johannes van Aken Etten Leur 22-12-1826 Christina Sevenstern Dieren 03-12-1835 13-08-1889
A12 1889-1890 Franciscus Johannes Smit Rotterdam 29-08-1855 Alijda Johanna van der Meulen Fort Bath 27-12-1855
A13 1890-1900 Franciscus Johannes Smit Rotterdam 29-08-1855 Alijda Johanna van der Meulen Fort Bath 27-12-1855 naar Hulst
A15 1900-1908 Jacobus Lambertus Pitlo Tiel 23-08-1858 Coenradina Bijl Zoelen 01-09-1863 naar Geldermalsen
A15 1908-1909 Adrianus Johannes van Ree 's-Hertogenbosch 03-07-1860 Anna Christina Brat Oostzaan 12-06-1865 naar Hansweert
A15 1909-1910 Cornelis Joannes Bartels Helmond 17-12-1871 Maria Elisabeth Meeuwis Weert 16-06-1878
A16 1910-1920 Cornelis Joannes Bartels Helmond 17-12-1871 Maria Elisabeth Meeuwis Weert 16-06-1878 naar A164
A16 1920-1921 Petrus Antonius Melis Woensel 16-10-1895 Elisabeth van den Heuvel Dinther 08-01-1895 naar A302
A16 1921-1930 Wilhelmus Wijnen Sint-Oedenrode 22-09-1880 Carolina Maussen Veghel 23-09-1882
10 1930-1938 Wilhelmus Wijnen Sint-Oedenrode 22-09-1880 Carolina Maussen Veghel 23-09-1882
Referenties
 1. ^De Limburgse leeuw; orgaan tot bevordering van de studie der genealogie en heraldiek in Limburg, jaargang 10, 1962 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB26:000256004:00001&query=molenaar+asten&coll=dts&rowid=1)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 juni 2024, 11:55:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen