logo

De Vonder Homepagina


Koningsplein 16

Vanaf ongeveer 1600 woont in dit huis Joost Aert Roefs, geboren rond 1575 en rond 1600 getrouwd met Elisabeth (Lijsken) Hansen, geboren rond 1580. Na het overlijden van Joost Aert Roefs rond 1630 is Elisabeth (Lijsken) Hansen rond 1643 hertrouwd met Johannes Jansen Claeuws, geboren rond 1580 als zoon van Jan Peeter Claeuws en weduwnaar van Helena (Heylken) Driessen van de Waeter, geboren rond 1600. Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit de tweede relatie geboren. Hieronder het gezin van Joost Aert Roefs met Elisabeth (Lijsken) Hansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catalijn Asten ±1605 Asten ±1630
Lambert Kerckels
Asten ±1637
Huybert van der Schouwen
Asten ±1646
Joris Willems
Asten 08-09-1673
2 Judocus Asten ±1610 Asten ±1635
Petronella Hendricks Peeters
Asten 17-01-1675 zie Markt 17 en 19

Johannes Jansen Claeuws had een broer Petrus Claeuws, geboren te Asten rond 1590, studeerde theologie in Leuven en was van 1621 tot 1666 pastoor Petrus Clausius van Teefelen. In het Katholyk Meyereysch memorieboek van 18191 en bij de Nieuwe beschrijving van het Bisdom 's-Hertogenbosch van 18442 wordt hij als dusdanig genoemd. Onder zijn leiding werd rond 1660 een nieuwe kerk tegen de toren van Teefelen gebouwd.

Ten tijde van zijn pastoorschap in Teefelen en vooral daarna komt Petrus Claeuws geregeld voor in de archieven, waaruit ook de relatie met Jan Jansen Claeuws blijkt:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 2; 26-01-1634:
Heer en Meester Peter Claus, pastoor te Teeffelen, verkoopt aan Jan Peters, zijn broeder, de goederen die hem zijn toegevallen uit de nalatenschap van zijn ouders gelegen te Ostaden als elders.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 178 verso; 19-05-1662:
Jan Jansen Henskens verkoopt aan Heer Peeter Claeuws, pastoor, te Teeffelen een rente van ƒ 45,- per jaar ten l;aste van het Corpus van Asten de dato 05-10-1658

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 263; 30-03-1678:
Hendrick Gijsberts van den Bleeck getrouwd met Josyn Janssen. Voor een helft erfgenamen van Lijske Hanssen, hun grootmoeder, aanleggers contra Heer Peeter Claeuws, pastoor, te Teeffelen, nu wonende te Asten, als enige erfgenaam van Jan Janssen Claeuws, zijn broeder, gedaagden.

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 302; 12-10-1678:
Peerke, weduwe Joost Roefs, mede namens de kinderen contra Heer Peeter Claeuws, pastoor te Teeffelen, thans hier wonende, als universeel erfgenaam van zijn broer Jan Jansen Claeuws, gedaagde.

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 58; 21-11-1678:
Faes Lamberts Kerckels namens de onmondige kinderen van Lambert Kerckels, Jan Antonis Deynen getrouwd met Heylke, dochter Huybert van de Schouwen en Catelijn Roefs, Adriaen Daniels getrouwd met Elisabeth Huybers van der Schouwen en Catalijn Roefs, Joris Willems van der Wynden namens zijn dochter Willemke, Hendrick Gijsberts getrouwd met Josyntie. Allen kinderen van Joris Willems en Catalijn Roefs. En alzo erfgenamen van wijlen Catalijn Roefs, wijlen Jan Jansen Claeuws en Lijsken Roefs. Zij bekennen voldaan te zijn vanwege Heer Peeter Claeuws wegens het contract nuptiael of huwelijksvoorwaarden gemaakt voor schepenen, alhier, tussen Jan Jansen Claeuws getrouwd geweest met Elisabeth Roefs. Alsook van het testament van dezelfde echtelieden. Zij zullen geen pretenties meer hebben op de goederen van Heer Peeter Claeuws.

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 71 verso; 10-03-1679:
Joost zoon Joost Roefs, Hendrick Peeter Lomans getrouwd met Handerske Roefs, Jan Roefs mede voor de andere zwagers en zusters. Allen kinderen en erven van Joost Roefs, in leven president te Asten. ter eenre en Heer Peeter Claeuws, pastoor te Teeffelen namens hem Marcellus Martens en Mathijs Frans de Groot ter andere zijde. Zij maken een contract waarin de erven van wijlen Joost Roefs bekennen ten volle voldaan te zijn door Heer Peeter Claeuws, vanwege het contract of huwelijksvoorwaarden schepenen Asten tussen Jan Janssen Claeuws en Elisabet Roefs, zijn vrouw. Alsmede ook van het testament van de voorschreven echtelieden. Zij hebben niets meer te eisen en te pretenderen, ook niet op de goederen an Heer Peeter Claeuws gekomen van Jan Fransen Claeuws en gelegen te Ostaden, in labeur bij Jacob. Ook sijn doodt ende teniedt de ƒ 100,- waarvan het briefke onder hem, Claeuws, berust.

Ook bij het archief van studiebeurzen wordt Petrus Clausius nog genoemd::

Ick ondergeschrevene attestere midts desen gesien te hebben dat Heer Peter Jacob Gheenen presbiter ende rector van de fundatie gefundeert op den autaer genaempt van Sint Severus ende Andries int jaer 1620 heeft dienst gedaen ende gecelebreert ende dat ick int selve jaer cappellaen van de vrijheijt ende parochie van Oss was, datum Teeffelen den 23e augustus anno 1657 ende was ondertekent Petrus Clausius Astensius pastoor in Teeffelen anno estatis 61 pasto 37; de goederen vier mergen lants den Hongercamp teijnen den Grooten metten guebell iij mergen lants op den Cleijnen Paelacker eenen hoff groot 7 à 8 vaetsaet bijden Rushoevel datum Teeffelen den 23e augusti anno 1657 en de was ondertekent Petrus Clausius Astensis pastor in Teeffelen anno estatis 61 post 37 collata concordat quod attestor L. van Duersen notarius.

Petrus Claeuws is op 31-08-1680 te Asten overleden en hieronder zijn doodakte:

1680 Augusti 31; obijt R. D. Petrus Claus quondij pastor in Teefelen

31 augustus 1680; overleden patoor Petrus Claus gewezen pastoor van Teefelen

Na zijn dood worden zijn goederen en renten verkocht en komen ten goede aan de armen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 47 verso; 29-10-1680:
Dirck Jansen op 't Velt, te Rostaert, in het land van Gelder, verkoopt aan Marcellus Martens en en Mattijs Fransen de Groot 1⁄4e deel in ƒ 1000,- zoals het Corpus van Asten, op 05-10-1658, heeft opgenomen van Jan Jansen alias Henskens. Op 19-05-1662 heeft deze de rente verkocht aan Heer Peeter Claeuws, pastoor, te Teeffelen volgens akte. Verkoper is de rente aangekomen bij testament van wijlen Heer Peeter. Koopsom ƒ 187,50

Helena (Heylken) Driessen van de Waeter, die een halfzus is van Lambert Kerckels, getrouwd met haar dochter Catalijn Roefs, maakt met haar tweede man Johannes Jansen Claeuws een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 165 verso; 10-03-1642:
Jan Janssen getrouwd met Heylken. Zij testeren en begeren, ondermeer, dat na hun dood zij begraven worden in gewijde aarde en dat hun naaste vrienden hiertoe zullen worden geroepen. ƒ 100,- aan de Kerk voor een jaargetijde. De langstlevende zal ook een malder of een mud rogge per jaar leveren tot laeffenisse van de zielen van den iersten afflijvigen te geven aan de Heilige Geestmeesters van Asten om op Goeden Vrijdag te worden vuytgespynt aen den huysarmen van Asten. ƒ 25,- aan de Heilige Geest van Asten, te betalen door Jan Frans Dielis uit een rente na overlijden van de eerste der testateuren. De langstlevende zal 25 missen laten doen aan het Onze Lieve Vrouwenaltaar.
Aan Meriken, dochter Jan Hanrick Stricken wordt het beste lijffken vermaakt.
Aan Lijsken, dochter Cornelis Peters daer moeder aff is Meriken voorschreven haar beste rok.
Aan Aelken getrouwd met Jan Michielssen haar quade huycke.
Aan de vrouw van Dielis Hanricx haar termeyten rock.
Aan Peerken, de vrouw van Joost Joost Roeffs het stoffen lijffken.
Alle lijnwaet der testatrice gaat naar de drie kinderen van Jan Hanrick Stricken, zusters kinderen.
Aan Joost Joost Roeffs en de voorkinderen van Cathalijn, zijn zuster getrouwd geweest met Lambert Kirckels, de halve broeder van de testatrice ieder ƒ 50,-. Te betalen na overlijden van de langstlevende. Indien Joost en zijn zuster hiermee niet tevreden zijn en de langstlevende daeromme qualijck tracteerden dan zullen zij van dit legaat gefrustreert blijven.
Alle andere goederen, roerend en onroerend, gaan naar de langstlevende. Na hun beider dood zullen Heer Peter Claus, de broeder van de testateur, pastoor te Teeffelen, en zijn zusters kinderen, wonende te Overpeel, ter exclusien van haar vader, Aert Hanricx, ontvangen de een helft en de zusters kinderen der testatrice, naar het landrecht van Asten, de andere helft der goederen.

Helena (Heylken) Driessen van de Waeter is naar alle waarschijnlijkheid kort hierna overleden.

Dochter Catharina Roefs is geboren te Asten rond 1605 en rond 1630 getrouwd met Lambertus Kerckels, geboren rond 1600. Lambertus Kerckels is rond 1636, waarschijnlijk tijdens de pestepidemie overleden en Catharina Roefs is rond 1637 hertrouwd met Huybert Jansen van der Schouwen. Huybert Jansen van der Schouwen is rond 1645 overleden en Catharina Roefs is een derde maal getrouwd rond 1646 met Joris Willems van der Wynden. Hieronder de gezinnen van Catharina Roefs met Lambertus Kerckels, met Huybert Jansen van der Schouwen en met Joris Willems van der Wynden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Servatius Asten ±1630 Asten ±1655
Anna Meus Hoeben
Asten 06-11-1672
Frenske Gerit Nuyssen
Asten 16-11-1707 zie Voormalig huis G481
en Voormalig huis G467
2 Lambertus Asten ±1634 Asten ±1660
Anna
3 Heylke* Asten 13-12-1637 Asten 28-01-1674
Jan Anthonis Deynen
Asten 28-01-1707 zie Voormalig huis B503
4 Johannes* Asten 01-01-1642 Kind Asten ±1642
5 Elisabeth* Asten 14-02-1643 Breda ±1670
Adriaen Daendels van Hees
6 Judoca** Asten ±1647 Asten 18-06-1675
Hendrick Gijsberts van den Bleeck
Asten 07-04-1681 zie Julianastraat 1
7 Wilhelma** Asten 28-04-1649 Ongehuwd Asten 12-02-1719

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** kinderen uit het derde huwelijk

Catharina Roefs is als Lyneken Jeuriens op 08-09-1673 te Asten overleden en met kinderen uit drie huwelijken is de erfenis vrij complex, zeker gezien het feit dat grootmoeder nog in leven is:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 292; 08-11-1673:
Alzo enige questien ende verschillen gescaepen was tussen de voor- en nakinderen van Catalijn Roefs eerst getrouwd geweest met Lambert Kerckels, die na zijn overlijden heeft nagelaten twee zonen, met name Faes en Lambert.
Catalijn is hertrouwd met Huybert van der Schouwen waaruit geboren zijn twee dochters, met name Heylke, hier geassisteerd met Joost Roefs, en Elisabeth getrouwd met Adriaen Daendels, wonende te Breda.
Nadat Huybert van der Schouwen is overleden hertrouwde Catalijn met Joris Willems waarbij ze twee kinderen heeft verkregen met name Josyntie en Willemyn, beiden nog onmondig en geassisteerd met hun vader.
Door het overlijden van Catalijn Roefs hebben zij met elkaar een contract aangegaan betreffende alle nagelaten goederen van de overledene.
Joris Willems zal aan Faes Lamberts Kerckels betalen ƒ 125,-. Betaald 19-04-1678.
Idem aan Lambert Lambert Kerckels ƒ 125,-. Zij gaan hiermee uit de erfenis behalve voor hetgeen nog zal komen van hun grootmoeder Lijske, weduwe Jan Janssen Claeuws. Marge 19-04-1678: Anna weduwe Lambert Kerckels verklaart dat haar man deze ƒ 125,- heeft ontvangen.
Heylke en Lijske zullen ontvangen elk ƒ 150,- ontvangen van Joris Willems. Zij gaan hiermee uit de erfenis behalve voor hetgeen nog zal komen van hun grootmoeder Lijske, weduwe Jan Janssen Claeuws. Marge 28-12-1675: Adriaen Daendels getrouwd met Lijske heeft ƒ 150,- ontvangen. Jan Anthonis Deynen, getrouwd met Heylke heeft ƒ 150,- ontvangen.
Joris Willems en zijn kinderen zullen blijven bezitten alle roerende en onroerende goederen. Ondermeer tekende: dit merck heeft gestelt Joris Willems.

Joris Willems van der Wynden is op 04-04-1680 te Deurne hertrouwd met Hendrickje Theunis en op 16-12-1680 te Asten overleden. Hieronder de doodakten van Catharina Roefs en Joris Willems van der Wynden:

Zoon Judocus Roefs is geboren rond 1610 en rond 1635 getrouwd met Petronella Hendricks Peeters, geboren rond 1610 als dochter van Joost Peters en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten ±1636 Kind Asten ±1636
2 Sophia (Lucia) Asten 26-10-1637 ±1660
Johannes Jansen Melis
±1680
Johannes Nicolaessen van Aelst
Asten 13-01-1689
3 Elisabeth Asten ±1639 Kind Asten ±1637
4 Johanna Asten ±1640 ±1662
Hendrick Gerits van Helmont
Asten 12-07-1706
5 Johannes Asten ±1641 Asten 23-11-1670
Margriet Goort van Gorcum
Asten 01-05-1692
6 Judocus Asten ±1642 Asten 24-02-1664
Maria Willem Dircx
Asten 11-02-1717 zie Markt 17 en 19
7 Henricus Asten 26-04-1644 Kind Asten ±1644
8 Maria Asten 01-05-1645 Religieuse *
9 Arnoldus Asten 05-03-1647 Kind Asten ±1644
10 Henrica Asten 26-08-1648 Asten 08-10-1673
Hendrick Peters Loomans
Asten 09-12-1700 zie ook Markt 17 en 19
en Voormalig huis B714
11 Helena Asten 19-03-1651 Asten 09-02-1676
Paulus Jansen Coopmans
Asten 21-08-1696
Peter Hendrick Canters
Asten 09-07-1693

zie Voormalig huis G525

12 Catharina Asten ±1653 Religieuse Nunhem 28-05-1739 **

*  zij was religieuze te Achel
**  zij is op 19-09-1678 geprofest op het klooster Maria-Schoot (zie Voormalig huis B409)

Hun stiefvader, Jan Jansen Claeuws en moeder Lijsken Hansen maken hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 15-12-1663:
Jan Jansen Claeuws getrouwd met Lijsken Hansen. Zij bevestigen dat zij de akte van huwelijksvoorwaarden de dato 29-07-1642 schepenen, alhier willen handhaven. Jan Jansen Claeuws herroept het testament dat hij gemaakt heeft met Heylken, dochter Andries van de Waeter, zijn gewezen vrouw, op 06-03-1642, alhier, voor zover hem betreft.
Verder willen zij testateuren dat de tochte van alle goederen die zij bezitten komt aan de langstlevende. Dit met uitzondering van de stockgoederen op Ostaden, die de erfgenaam van de testateur, terstond na zijn dood, mag aanvaarden. Zij legateren aan Jenneken, dochter Joost Roefs een beemdje int Root 7 copse, dat zij gekocht hebben van Joost Roefs. Dit omdat Jenneken, hen nu meer dan twintig jaar achtereen getrouw gedient heeft zonder daarvoor eenige hueringe genooten te hebben. Aan Joost Roefs een obligatie van ƒ 400,- ten laste van Joost Jan Tielen; de helft van een beemd int Root geheel 5 lopense en waarvan de andere helft reeds is van Joost Roefs. De beemd is gekomen van Meester Mathijs van den Hove. Dit wegens de menichvuldige diensten en getrouwichheden die zij, in hun leven, van Joost hebben genoten en nog dagelijks zijn genietende. Nog aan Joost Roefs land op de Lochte 1½ lopense, dit onder last en servituet dat Joost, of zijn nakomelingen, op Goede Vrijdag, zal moeten uitspinden een malder rogge aan den huysarmen van Asten. Wie dat zijn mogen zij zelf bepalen. De legaten worden terstond na hun beider dood uitbetaald en ontvangen. Uit de goederen in de Stegen, waarvan Jan Jansen Claeuws volgens de huwelijksvoorwaarden alleen eigenaar is gebleven, gaan aan de vier kindskinderen van wijlen Lijsken, zijn zuster ieder ƒ 50,-; aan Peeter, zoon Lamert Claeuws, zijn neef ƒ 50,-; aan Anneken, dochter Marcelis Martens, waarvan hij, testateur, peter is ƒ 25,-; aan Peeter Jan Gebelen, zijn neef ƒ 20,-; aan alle kinderen waarvan hij, testateur, peter is of worden zal, en die na zijn dood nog in leven zijn ƒ 2,50; aan Hendrick Dielis de helft van een stuk land aen de Pas geheel 1 lopense, gekomen van Jan Leuwen en de helft van het Koolkampken in de Stegen 1 copse; aan Weyndel getrouwd met Symon Custers, of haar kinderen de helft van een rente van 100 daalder ten laste van Evert Peters.
Joost Roefs wordt benoemd als executeur, samen met Marcelis Martens, om terstond, na overlijden van de testateuren, de legaten te voldoen uit de stockgoederen gelegen in de Steegen en uit zijn erfelijke en erfhafelijke goederen uit zijn laatste huwelijk geconquesteert en verkregen. De executeuren worden ook gemachtigd, om na het overlijden van beide testateuren al hun roerende en onroerende goederen te verkopen. Het surplus, na betaling van alle legaten, kunnen zij uitreiken aan de huysarmen van Asten en aan andere, waarvan de testateur hen mondeling last gegeven heeft. Zij hoeven daarvan niemand meer rekening af te leggen.

Johannes Jansen Claeuws is op 02-02-1666 te Asten overleden en Elisabeth (Lijsken) Hansen blijft in 1676 bij haar testament:

Asten Rechterlijk Archief 53; 22-01-1676:
Elisabeth Hansen, weduwe Jan Janssen Claeuw, persisteert bij het testament dat zij op 15-12-1663 heeft gemaakt met, nu, wijlen haar man. Met dien verstande dat Jenneke, dochter Joost Roefs zal hebben het bedde met sijn toebehoort, mitsgaders de betstede alwaer sij testatrice op is liggende. Dit, wegens de vele diensten welke Jenneke aan haar, op haar ziekbed, gedaan heeft.

Elisabeth (Lijsken) Hansen is als Lijsken Jansen op 16-11-1676 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Johannes Jansen Claeuws en Elisabeth (Lijsken) Hansen:

Daarna wordt de erfenis verdeeld. De kinderen van Joost Roefs erven een deel van een huis bij de kerk van hun grootmoeder Elisabeth; het andere deel komt toe aan de erven van hun oudtante Catharina:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 7 verso; 07-02-1677:
Jan sone Johan Melisse getrouwd met Sijke, dochter Joost Roefs, Hendrick Gerits van Helmont getrouwd met Jenneke, dochter Joost Roefs, Joost, sone Joost Roefs, Hendrick Lomans getrouwd met Handerske, dochter Joost Roefs, Pauwels Janssen getrouwd met Heylken, dochter Joost Roefs, Lijneke, dochter Joost Roefs geassisteerd met Frans Mathijssen en Peeter Reynders. Kinderen van Joost Roefs en Peerken Hendricx.
Faes Lambert Kerckels, namens de onmondige kinderen van wijlen Lambert Kerckels, Jan Anthonis Deynen getrouwd met Heylke, Adriaen Daendels getrouwd met Elisabeth Roefs, Joris Willems van der Wynden getrouwd geweest met Catalijn Roefs namens zijn dochter Willemeyntie, Hendrick Gijsberts getrouwd met Josyntie Roefs.
Allen erfgenamen van wijlen Elisabeth Roefs. Zij delen haar nagelaten goederen.
1e lot krijgen de kinderen Joost Roefs de voorste helft van het huis naast de Kerkmuur met de helft van den hof met het schuurtje naast het straatje, ene zijde Goyaert van Gorcum, andere zijde het straetje, ene einde de straat, andere einde weduwe Jan Jansen Slaets; land de Snijerscamp int Root 2 lopense; land 2½ lopense; land tussen de Weegen; ¾e delen in een dries in het Dorp; ¾e delen in een stuk groes int Root geheel 2½ lopense; ƒ 300,- van een kapitaal van ƒ 400,- ten laste van Joost Jan Tielen. Belast met de helft van ƒ 50,-; 11 stuiver 1 oort per jaar aan rentmeester Donder uit den Dries. De goederen zijn deels gekocht van Heer Peeter Claeuws, behalve het huis en 3 lopense land.
2e lot krijgen Faes Lambert Kerckels cum suis de achterste helft van het huiske naast van Gorcum en de helft van den hof naast van Gorcum met het plaetse hof achter het huiske van de weduwe Joost Roefs, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Michiel Peter Colen; beemd aen de Cruyskenswegh; land den Berckenbosch 7 copse; ¼e deel van 2½ lopense groes int Root; ¼e deel van 2 lopense groes int Dorp; ƒ 100,- uit ƒ 400,- ten laste van Joost Jan Tielen. Belast met de helft van ƒ 50,- aan de Heilige Geest van Asten; 3 stuiver 12 penningen per jaar aan rentmeester Donder.

De erven van Catharina Roefs verkopen hun deel direct door aan Johannes Joosten Roefs:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 5; 04-02-1677:
Faes Lambertsen Kerkels mede voor de onmondige kinderen van wijlen Lambert Kerckels, Jan Anthonis Deynen getrouwd met Heylke Huyberts, Adriaen Daendels getrouwd met Elisabet Huyberts, Joris Willems van der Wynde namens Willemyntie, zijn dochter. Hendrick Gijsberts getrouwd met Josyntie, dochter Joris Willems van der Wynde. Kinderen van wijlen Catalijn Roefs. Zij verkopen aan Jan Roefs de helft, het achterste deel, van het huis, te weten de kamer met de kelder gelegen ontrent de Kerk met de halve hof, ene zijde Goyaert Gorcum, ene einde weduwe Jan Jan Slaets en Jan Roefs. Belast met de helft van ƒ 50,- aan de Heilige Geest van Asten. Koopsom ƒ 139,-; land den Berckenbosch tot Ostaden 7 copse. Koopsom ƒ 30,-; ¼e deel van den dries naast de Rootsestraet geheel 2 lopense. Koopsom ƒ 52,-.

Ook het andere deel van het huis wordt door de erven van Joost Roefs doorverkocht aan Johannes Joost Roefs:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 29; 21-05-1677:
Hendrick Geerits van Helmont getrouwd met Jenneke, dochter Joost Roefs, Hendrick Peeters getrouwd met Harriske, dochter Joost Roefs, Pauwels Janssen getrouwd met Heylken, dochter Joost Roefs. Allen geswagers van Joost Roefs en zij verkopen aan hun swager Jan Joosten, hun deel in de helft van een huiske in het Dorp, ene zijde Goiart van Gorcum, andere zijde het stratien, ene einde de straat, andere einde weduwe Jan Jan Slaets. De condities zijn gelijk als die waarop Joost Roefs het andere deel aan zijn zoon Jan heeft verkocht. Koopsom ƒ 200,-.

Johannes Joost Roefs is geboren te Asten rond 1641 als zoon van Judocus Roefs en Petronella Hendricks Peeters. Hij is op 23-11-1670 te Asten getrouwd met Margaretha Goort van Gorcum, geboren rond 1645 als dochter van Goort van Gorcum en Aldegonda (zie Voormalig huis G609):

Jan Joost Roefs en Margriet Goort van Gorcum

01

Het gezin van Johannes Joost Roefs en Margaretha Goort van Gorcum:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 28-09-1671 Asten 02-12-1696
Theodorus Peeter Coolen
Asten 16-04-1714
2 Elisabeth Asten 24-08-1673 Kind Asten ±1673
3 Josyn Asten 06-03-1675 Kind Asten ±1675
4 Judocus Asten 31-10-1676 Ongehuwd Best 09-02-1713
5 Aleidis Asten 10-12-1678 Kind Asten ±1678
6 Aldegundis Asten 29-01-1682 Kind Asten 17-09-1697
7 Petrus Asten 12-10-1683 Kind Asten ±1683

Johannes Joost Roefs is getrouwd met zijn buurmeisje, aangezien het huis dat zij bewonen bij dat van Goort van Gorcum lag. Goort van Gorcum was destijds schepen van Asten evenals de vader Joost Roefs van Johannes Joost Roefs:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 148; 17-07-1661:
Wij Heer Everard de Doerne, Heere der vrije grondtheerlijckheyt Asten, mitsgaeders Joost Roefs, Goort van Gorchum, Peeter Hendrix, Wilbort Jansen, Aert Jan Aelberts, Marcelis Martens en Dielis Joosten, schepenen, Martinus van der Lith ende Jan Jansen, kerckmeesteren, Goort van Gorchum en Peeter Wilborts van Bussel, Heilige Geestmeesters. Allen in de voorverhaelde qualiteyt representerende het gemeyne corpus der voorschreven vrije grondtheerlijckheyt verclaeren ende bekennen uyt goede fundamentale redenen geconsenteert ende geaccordeert te hebben gelijck wij consenteren ende accorderen mits desen dat de gelijcke ingesetenen der heerlijckheyt Nederweert sullen mogen schaeren, soo int weyden ende hoeden met alderhande beesten als heyde meyen, neffens ingesetenen deser vrije grondtheerlijckheyt voornoemt alsulcken plaetse in de Peel van Asten, de gemeynte van Asten competerende gelijck die van Meyel volgens de bescheede daervan sijnde tegens die van Asten in beleeninge hebben gehadt.

Johannes Joost Roefs pacht het jachtrecht:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 127; 15-07-1682:
Jan Roefs heeft gepacht de wiltbaen beginnende van de Somersendijck langs de Aa tot het Bergels moleken en soo tot Dirck op 't Sant. Wel verstaande dat hij niet verder mag jagen of patrijseren als tot den Molenen het Lielder hetwelk vrij zal moeten blijven, evenals de hei en de Peel. Met diens verstande, dat ik door mijn weyman en dienaren mag jagen waar het mij uitkomt, zonder enige bekeuring.

In 1692 wordt Johannes Joost Roefs ziek en maakt hij samen met zijn vrouw hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 3; 28-04-1692:
Jan Joosten Roefs getrouwd met Margareta van Gorcum, wonende ontrent de Kerck. Jan ziek, Margareta cloeck ende gesont. Zij testeren. Alle voorgaande maakselen vervallen, al hun goederen, roerend en onroerend, gaan naar de langstlevende van hun beide om daarmee te handelen naar vrije keuze. Na hun beider dood gaan de overblijvende goederen naar hun kinderen om hooft voor hooft gedeeld te worden.

Johannes Joost Roefs is op 01-05-1692 te Asten overleden en Margaretha Goort van Gorcum verkoopt geregeld stukken land om in het onderhoud van haar kinderen te voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 1 verso; 14-11-1696:
Margareta van Gorcum, weduwe Jan Roefs, verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts land ontrent den Cruyswegh ½ lopense. Koopsom ƒ 25,-.

Margaretha Goort van Gorcum verkoopt haar goederen aan haar drie nog in leven zijnde kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 6 verso; 19-12-1696:
Margareta van Gorcum, weduwe Jan Joost Roefs, verkoopt aan Maria, haar dochter getrouwd met Dirck Coolen, Joost, haar onmondige zoon en Aldegonda haar onmondige dochter al haar roerende en onroerende goederen, testament de dato 28-04-1692. De kinderen zullen haar haar verdere leven onderhouden.

Margaretha Goort van Gorcum moet nog wel een schuld betalen aan de advocaat voor verleende diensten bij de erfenis van haar man en haar vader:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-06-1698:
Meester Thomas Ideleth, advocaet, te Someren, aanlegger contra Margriet, weduwe Jan Roeffs en haar kinderen mede als erfgenamen van Jan Roeffs, haar man en van Goyaert van Gorcum, wijlen haar vader en grootvader gedaagden. Betreft voornamelijk verteringen gedaan tijdens het afwikkelen van de erfenis van Goort van Gorcum, alsmede enige kleine schulden van Goort voor de somma van ƒ 39-11-08.

Haar zoon Joost is buiten Asten gevlucht vanwege een moord op Peeter Marten Doense:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 72; 15-01-1700:
Gijsbert Hendricx, oud schepen en oud borgemeester, Antonis Jansen, oud borgemeester en Andries Coolen, oud borgemeester. Zij verklaren ten overstaan van schepenen dat Joost, sone Jan Roefs en Margareta van Gorcum is geboren te Asten van vrome eerlijke ouders. Hij heeft zich zelf ook altijd als een eerlijk en nijver man gedragen, edoch alles voor sooveel ons kennelijck is. Dan dat Joost Jan Roefs door een haestigheyt sigh selven heeft te buyten gegaen gelijck in de daegelijxe wandelinge geseght wort van op den 22 september 1698 met een mesche gequest heeft den persoon van Peeter Marten Doensen en waeraen dese nae eenighe daeghen deser werelt is comen te overlijden. Nae welck overlijden de voornoemde Joost Jan Roefs, nu en dan sigh heeft begeven buyten Asten tot verrichtinge van sijn ambacht.

Margaretha Goort van Gorcum is als Margriet Jan Roefs op 13-05-1700 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Johannes Joost Roefs en Margaretha Goort van Gorcum:

Voor haar overlijden zijn al momboiren aangesteld voor de kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 91; 25-02-1700:
Joost Roefs en Jan Elias zijn aangesteld als momboiren over de onmondige kinderen van Jan Roefs en Margarita van Gorcum.

Gezien het feit dat dochter Aldegundis Jan Roefs al op 17-jarige leeftijd is overleden en zoon Joost Jan Roefs voortvluchtig is, mogen we aannemen dat dochter Maria Jan Roefs de gehele erfenis krijgt toebedeeld.

Dochter Maria Jan Roefs is geboren te Asten op 28-09-1671 en op 02-12-1696 te Asten getrouwd met Theodorus Peeter Coolen, geboren te Asten op 14-08-1670 als zoon van Peter Gielis Colen en Merike Peters:

Conjuncti sunt matrimonio Theodorus Petri Colen et Maria Jois Roefs; testes de sunt mutuo.

In huwelijkse echt gebonden Theodorus Petri Colen en Maria Jois Roefs; getuigen zijn dezelfde als bij het echtpaar dat op hetzelfde moment trouwde, Franciscus Lucas en Aleidis Fransen.

02

Het gezin van Maria Jan Roefs en Theodorus Peeter Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 18-03-1697 >1698
2 Johannes Asten 27-12-1698 Asten 28-11-1745
Maria Halbersmit
Asten 04-10-1773 zie Kluisstraat 1
3 Petronilla Asten 14-08-1701
4 Margaretha Asten 16-01-1704 Ongehuwd Asten 02-01-1763
5 Theodorus Asten 02-07-1706

Theodorus Peeter Coolen wordt gedaagd voor belediging van een ambtenaar in functie:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-06-1698:
Wordt gedaagd Dirck Colen omdat hij Willem van Hughten, schepen, in zijn functie en bediening heeft gedisrespecteert en gemolesteert.

De oudste dochter van Theodorus Peeter Coolen en Maria Jan Roefs koopt de goederen van haar oom:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 73; 22-09-1698:
Joost Jansen Roefs verkoopt aan Maria, dochter Dirck Coolen en Maria Janse Roefs zijn kindsdeel in al zijn, roerende en onroerende, goederen. Koopsom ƒ 250,-.

Theodorus Peeter Coolen moet nog een schuld van zijn schoonvader voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 03-12-1698:
Thomas Idelet, advocaat, aanlegger contra Dirck Colen getrouwd met Marie, dochter wijlen Jan Roefs, gedaagde. Gedaagde zegt geen schuld aan aanlegger te hebben. Ook weet hij niets van de schulden die wijlen Jan Roeffs nog zou hebben te voldoen aan aanlegger. Aanlegger zegt dat deze schuld Jan Roeffs, des gedaagdens huysvrouwe vader sou concerveren doch oock de grootvader zaliger. Dat die goederen op 19-12-1696 in fraudem creditorum zijn gecedeert en overgegeven.

Theodorus Peeter Coolen legt een verklaring af om een dorpsgenoot te helpen aan een nieuw paspoort:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 48 verso; 20-03-1699:
Compareerde voor schepenen Dirck Coolen, 28 jaar en Francis Jan Canters, 22 jaar. Zij verklaren ter instantie van Dirck Jansen dat deze in april 1698 heeft behandigt op de Coeveringh aan Willem Free, voerman, te Buyl seecker inlanse paspoort mentionerende van linnen lappen ofte todden om dit paspoort te overhandigen ten comptoire te Helmont, aan van Ommeren. De voerman heeft aangenomen dit te doen, doch is in gebreke gebleven. Weshalve wij, schepenen, verklaren dat het Dirck Jansen onmogelijk is geweest om de kosten van het paspoort te betalen. Hij is een armen desolaten persoon. Jae, wat meer is hebbende een lamme hant. Wij verzoeken aan Heer van Ommeren, de requirant in deze, de kosten van het paspoort ter eere Godts, te remitteren en kwijt te schelden.

Theodorus Peeter Coolen koopt een paard met koets:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 85; 09-09-1700:
Hendrick Peeter Lomans verkoopt zijn swart hengstpeert met het peertsgetouwende karre aan Dirck Coolen voor 60 rijksdaalders. Hij bedankt Dirck voor zijn goede betaling. Verder verklaert Dirck Coolen tot affecie ende genegentheydt, die welcke hij is toedragende den persoon van Hendrick Peeter Lomans, als sijnde een getrouw man, gehuyrt te hebben voor sijnen dienstknecht voor den tijt van een jaer doorwelcken dienst den voorschrevene Dirck Coolen gelooft te betaelen 50 ricxdaelders vanwelke geloofde huerpenningen de voorschrevene Dirck Coolen weeckelijck gelooft, proportione, te betalen aen den voorschrevene Hendrick Lomans. Alsmede in sijn sieckte de behulpsame hant te bieden. Des sal den voorschrevene Henderick Peeter Lomans ter discretie van zijn meester, Dirck Colen, verobligeert ende gehouden wesen te vaeren met twee andere peerden. Soo ende gelijck hij, Coolen, goet vinden sal tot sijnen meeste proffijtete behooren.

Theodorus Peeter Coolen heeft een betaling afgerond:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 123; 18-01-1701:
Dirck Coolen heeft op de secretarie zijn deel geconsigneerd ten behoeve van Maria, het onmondige kind van Antonis Bastiaens, wonende ten huize van Joost Hendricx, te Heese.

Bij een kroegbezoek is Theodorus Peeter Coolen getuige van een ruiling:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 111; 05-11-1701:
Jan Gijsbert Hoefnagel, 44 jaar, Dirck Coolen, 31 jaar en Jan Joosten van Buel, 34 jaar. Zij verklaren ter instantie van Huybrecht Abahams, metselaer, dat zij op donderdag 3 november laatstleden ten huize van Bruysten Fransen, herbergier, in het Dorp, rond de klok van 10 à 11 uur, hebben zitten drinken. Aanwezig was onder meer Hendrick Gijsberts van den Bleeck. Attestanten verklaren dat na voorgaande discoursen de voornoemde Huybert Abrahams en Hendrick van den Bleeck samen een mangeling zijn aangegaan betreffende een huis zodanig dat Hendrick zou toekomen een huiske met hof en aangelag int Berghslant waar Huybert voornoemd nu in woont. Verder verklaren de attestanten dat zij gehoord en gezien hebben dat Hendrick zou overdragen aan Huybert een huiske met den hof en aangelag ontrent de Kercke in het Dorp, gekomen van Anneke Doensen. Onder verdere conditie dat ieder uit zijn object zou mogen halen al zijn meubelen en voorts alles wat niet nagelvast is. De overdracht zal plaats vinden Pasen 1702. En zal Hendrick van den Bleeck gehouden zijn de schuur, staande op de hofstad van wijlen Anneke Doensen, af te breken, direct na Pasen. Ook hebben zij gehoord dat Hendrick zou ontvangen de uitgezette penningen die Huybert mocht hebben uitstaan op Dirck Jacob Coppens of diens kinderen waarop Huybert gezegd heeft: "Daer en heb ick geen gelt meer aen uytstaen, dat is mij gerestitueert". Waarop Hendrick heeft gezegd: "Ick ben daermede tevreden, want ick sal U den intrest laeten trecken ende ick sal het capitael hebben". Daarna hebben de twee mangelaars de wijncoop laten drinken een halve ton bier, waarvan zij ieder een kinneken bier zouden betalen. Ook is door elk van hen een stuiver armengeld betaald.

Theodorus Peeter Coolen koopt en verkoopt een stuk land in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 86; 02-05-1705:
Dirck Coolen verkoopt aan Alegonda weduwe Jan Hendrick Bernaerts groes de Haseldonck 6 lopense, ene zijde en einde de kinderen Daendel Jansen, andere zijde Jan Dircx, andere einde de Aa.

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 1; 07-01-1707:
Dirck Coolen verkoopt aan Jan Jansen van den Wildenbergh land in de Wolfsbergh 1 1⁄2 lopense, ene zijde de kinderen Daniels Jansen, andere zijde. Jan Lintermans, ene einde Andries Thomas, andere einde de straat. Verponding 9 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 40,-

Theodorus Peeter Coolen is als Dirick Koolen op 09-05-1710 overleden en zijn weduwe Maria Jansen Roefs ondervindt de nodige tegenslag:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 115 verso; 06-06-1711:
Schepenen van Asten certificeren dat toonder dezes met name Maria Jan Roefs, weduwe Dirck Coolen, te Asten is geboren uit eerlijke en vrome ouders. Zij kan voor haar vijf naeckte kinderen niet de kost winnen. Temeer daar requirante door de grote storm, op 17 mei laatstleden geheel is bedorven en geruwineert zodanig dat zij genoodzaakt is de goede luyden aan te spreken om een aalmoes. Wij vergunnen haar deze attestatie.

Maria Jan Roefs, die dement is geworden, is genoodzaakt haar huis te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 60 verso; 25-05-1712:
Frans Cornelis van Weert cum suis borgemeesters, Sint Jan 1709-1710, Jan Anthonissen cum suis borgemeesters, Sint Jan 1708-1709. Zij laten tot verhaal van de dorps- en landslasten de goederen van wijlen Dirck Coolen getrouwd met Maria Janse Roefs, tegenwoordig zinneloos, verkopen; te weten huis, koestallen en hof, zoals die afgepaald is neven den hof van het klein huiske met de ingang tussen beide deze twee huizen samen met de eigenaar en gebruiker van het neven het voorschreven huis liggende klein huiske, gelegen ontrent de Kerk, ene zijde Catalijn, weduwe Antonis van Ruth, andere zijde en ene einde de straat, andere zijde het klein huiske. Verponding 10 stuiver per jaar. Belast met ƒ 1-17-8 per jaar aan rentmeester des Tombes. Koper is Jan van Riet. Koopsom plus rente is ƒ 333,25.

Asten Rechterlijk Archief 145; 21-06-1712:
Rekening, bewijs en reliqua van Frans Cornelis van Weert cum suis, borgemeesters, Sint Jan 1709-1710, Jan Antonis en Frans Janssen Keyls, borgemeesters Sint Jan 1708-1709, wegens de penningen van de goederen, laatst in gebruik geweest bij Maria, weduwe Dirck Colen, welke tegenwoordig door de Armmeesters als sinneloos gedetineert is.
Onvangsten: het groot huis ƒ 287,-; het klein huis in het Dorp ƒ 106,-; land ƒ 80,-; land ƒ 26,-; land de Snijderscamp ƒ 15,-; land int Ven ƒ 29,-; land 1 1⁄2 lopense ƒ 16,-; groesbeemd ƒ 236,-; groesbeemd ƒ 127,-; van de wijncoop, 5% van de opbrengsten, zonder de slagen ƒ 39-14-00; nog ƒ 6-14-00.
Totaal: ƒ 967-08-00.
Uitgaven: de specificatie van Meester Johan Francois Vogelvangers, advocaat, te 's Gravenhage ƒ 21,-; Johan Boon, procureur ƒ 25,-; Pieter de Cort, notaris ƒ 12-12-00; Meester Hendrick Verbeeck ƒ 69,-; Hendrick Tho poel ƒ 8-01-00; Pieter van der Lith, secretaris ƒ 7-07-00; Jan van Riet, vorster ƒ 20-09-08; Frans Cornelis en Jan Tonis, borgemeesters 1708 en 1709 ƒ 32-17-00; Molemaeckers, advocaat, te Helmont ƒ 5,- en anderen ƒ 135-05-12.
Totaal: ƒ 360-00-00.
Ten behoeve van de pantcrediteuren rest dus nog ƒ 604-01-00.
Volgt een overzicht van de preferenten Johan Bocx, koster en schoolmeester, te Leende een obligatie van ƒ 200,- de dato 14-12-1683 schepenen Asten inclusief rente ƒ 230,-; weduwe Hendrick Vervordeldonck en de erven van Elsken weduwe Jan Vervordeldonck een obligatie van ƒ 100,- de dato 30-11-1685 schepenen Asten met drie jaar rente ƒ 115,-; den Armen van Asten een obligatie van ƒ 25,- met drie jaar rente ƒ 29-05-00; Margriet weduwe Jan Paulus op 14-11-1692 heeft mijn vader af wesen rekenen met de weduwe Jan Roefs, zij heeft betaald ƒ 3-00-00 en is nog schuldig ƒ 19-15-00; specificatie van D. van Esch, deurwaarder, terzake van Joost Jansen Roeffs, oud molenaar, te Nederweerdt bedrag ƒ 36-06-00 de dato 14-10-1712; met Dirck Colen alles bij accoorde afgerekent soo van verpondingsboecken als andersints; alsmede van een obligatie van 23 gulden van sijn moeder Margriet van Gorcum, sodat mij heeft betaelt 7 gulden 10 stuiver, actum 31-01-1704; aan Hendrick Canters compt de weduwe Jan Coolen tgene Dierck Coolen ten haere huyse brandewijn gehalt de somme van ƒ 6-1-8; Dierck Colen debet aan Jan Pinxternakel, te 's Hertogenbosch de dato 23-05-1712 van geleverde krammen in 1700 en 1701 volgens extract uit het schuldboek, nog te betalen ƒ 16-13-00; aan de weduwe Willem Hendrick Dielis van Dierck Colen wegens geleverd meel ƒ 20,-; aan de weduwe Jan Hendrick Bernaerts van de weduwe Dierck Koolen ƒ 70,-; aan Maria Jansen gedient voor mijdt voor de somme van 18 gulden sonder toebeurs bij Jan Joosten Roeffs en Margriet van Gorcum, sijn huysvrouwe, gewesen ouders van Maria Roefs weduwe Dierck Coolen, voor welcke dienst haer een loon is gebuerdt doer om haer een dienst om naer landts recht aen haer te wijsen het geene haer comporteert; aan Jan Peter Smits, Maria Dierck Colen heft bey mey gehaelt doen haeren man was gestorven ende doen sey sick was met haer kinderen en niemant woudent haer langhen sonder gelt inder noet heb ickt haer gelanght het genige sey van doen hou in haer huyshouding tot onderhout van die persoenen een somme van ƒ 4-5-4, actum 12-06-1712; aan Jan Bistervelts van Dierck Coolen saliger 20 gulden wegens een half aem wachgelder tot mij gehaldt, utwijsen het schriefboeck Helmont 27-08-1710.
Van Joost Jansen Roefs beken schuldig te zijn aan Mari Janssen Roefs weduwe Dirck Colen, mijn zuster ƒ 50,-., hiervoor zal ik haar gedurende haar verdere leven vrij wonen geven in het klein huiske, gelegen te Asten naast Wouter Hoefnagels en het groot huis nu door haar bewoond, de lasten komen voor haar rekening., of ik zal haar, ook gedurende haar leven, eerlijcke wooninge bezorgen te Nederweert, dit ter harer electie. 

Het kleine huisje wordt verkocht aan Paulus Petri Canters (zie Voormalig huis G655) en Maria Jan Roefs is als Maria Coolen te Asten op 16-04-1714 overleden. Hieronder de doodakten van Theodorus Peeter Coolen en Maria Jan Roefs:

De koper van het grote huis is Johannes Alberti van Riet, geboren te Son rond 1660 als zoon van Albertus van Riet en Wilhelmina. Hij is te Asten op 04-06-1691 getrouwd met Catharina Petri Massin, geboren te Maaseijk (B) op 17-12-1665 als dochter van Peter Massin en Margareta:

Conjuncti sunt matrimonio coram R. D. Gerardo Verschuren Joannes Alberti van Riet et Catharina Petri Massin; testes Hubertus Wilhelmi Bernaerts et Martinus Arnoldi van Hoek:

In huwelijks echt gebonden voor pastoor Gerardo Willems zijn Joannes Alberti van Riet en Catharina Petri Massin; getuigen Hubertus Wilhelmi Bernaerts en Martinus Arnoldi van Hoeck.

03

Het gezin van Johannes Alberti van Riet en Catharina Petri Massijn:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Albertus Asten 19-03-1692 Asten 09-10-1718
Aldegonda van de Cruys
Asten 26-09-1745 zie ook Jan van Havenstraat 1
2 Petrus Asten 11-10-1693 Asten 20-08-1714
Petronella van Eynt
Asten 14-05-1749 zie Voormalig huis G583
3 Martinus Asten 22-09-1695 Kind Asten ±1695
4 Gerardus Asten 02-11-1697 Ongehuwd Asten 15-10-1784
5 Wilhelmus Asten 01-05-1699 Beek en Donk 01-10-1724
Maria Eynhouts
Erp 10-08-1747 reydende commies van den groote
Brabantsche zwijgende landtol
6 Antonius Asten 18-04-1701 Asten 25-07-1734
Hendrina Aart Clemans
Asten 19-08-1752 zie Voormalig huis G427
7 Martinus Asten 01-08-1703 Ongehuwd Venray 29-05-1731 controleur van de koning
van Pruisen

Het is vrij zeker dat de familie van Riet niet in dit huis heeft gewoond, aangezien ze ook een herberg met destijds nummer 102 (zie Voormalig huis G583) in het bezit hadden. In het archief van Asten legt Catharina Massijn een verklaring af over Willem Grootens:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 06-03-1716:
Compareerde voor Willem de With, notaris, te Eyndhoven, residerende te Asten, Catarina Massijn, vrouw van Johan van Riet, hospes en herbergier, te Asten. Zij verklaart, ter instantie van Frans Keels en Peeter Canters, dat op 10-10-1715, wanneer ten hare huize het getuigenverhoor plaats vond terzake Willem Grootens gezien te hebben dat Frans Jansen Keels dede buytenshuys ende deure roepen, den advocaet Ideleth, patronicerende Willem Grootens, als gedetineerde, en dat sij deselven advocaet Idelet, naerdat alvoorens buytenshuys metten voornoemde Frans Keels eenige discours hadde gehadt, wederom in huys comende heeft hooren seggen desen man is schrupuleus daer in. Maer men moet al wat doen om den grooten hoops wille. Denoterende daermede de andere persoonen die aldaer mede present waren om te getuigen voor Willem Grootens. Zij verklaarde verder dat dit is geschiedt in den avond, onder het drinken van verscheidene glazen of pinten bier ende het roocken van tabacq ten haren huize. En waar door de comparanten veel gepraet ende woorden gemaeckt wierden. Zij heeft niet kunnen verstaan wat ieder voor zich heeft gezegd. De zuster van Willem Grootens heeft het gelag van de requiranten en diverse andere personen betaald.

Als Johannes Alberti van Riet ziek wordt stelt hij samen met zijn vrouw een nieuw testament op:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 276 verso; 17-05-1732:
Jan van Riet en Catharina Massin, zijn vrouw, ontrent de Kerk, in het Dorp, testeren. Hij ziek, zij gezond. Alle voorgaande maakselen vervallen. Al hun goederen gaan naar de langstlevende van hen beiden. Indien echter de langstlevende weer in een ander huwelijk zou treden dan komt dit testament te vervallen en zullen de goederen volgens de reghten en costuymen locaal geërft worden.

Johannes Alberti van Riet is op 07-09-1732 te Asten overleden en Catharina Petri Massijn verkoopt het huis aan Jan Willem Trouwen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 58 verso; 16-04-1735:
Catarina Massyn, weduwe Jan van Riet verkoopt aan Jan Willem Trouwen huis, hof en aangelag ontrent de Kerck van Asten 1 lopense, ene zijde Tony Muyen, andere zijde en ene einde de straat, andere einde Andries Verriet. Belast met ƒ 1-17-8 per jaar aan de Kempenaar. Koopsom ƒ 190,-.

Catharina Petri Massin is op 20-08-1737 te Asten overleden.

Johannes Willem Trouwen is geboren te Someren op 07-03-1707 als zoon van Willem Trouwen en Anna Johannes Hurcmans. Hij is op 27-01-1732 te Someren getrouwd met Maria Antoni Loomans, geboren te Someren op 29-10-1706 als dochter van Antonius Antoni Loomans en Maria Johannes Vrensen. Na haar overlijden als Maria Jan Trauwe te Asten op 27-11-1748 is Johannes Willem Trouwen hertrouwd te Asten op 11-01-1750 met Anna Maria Jan Peter Smits, geboren te Asten op 30-10-1709 als dochter van Johannes Petrus Jan Smits en Maria Joannis Paulusse (zie Voormalig huis G535):

Contraxerunt matrimonio Joannes Wilhelmi Trouwen et Maria Anthony Loomans; testes Matthias Petri van Helmont.

Huwelijkscontract van Joannes Wilhelmi Trouwen en Maria Anthony Loomans; getuige Matthias Petri van Helmont.

04

De gezinnen van Johannes Willem Trouwen met Maria Antoni Loomans en met Anna Maria Jan Peter Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 10-05-1733 Asten 23-01-1763
Johannes Antoni Driessen
Asten 23-10-1793
2 Anna Maria Asten 03-06-1735 Asten 06-02-1757
Marcelis Jansen
Asten 22-06-1780 zie Voormalig huis G535
3 Catharina Asten 01-04-1737 Asten 20-05-1764
Francis Janse Verberne
Asten 01-06-1789 zie Voormalig huis G622
4 Wilhelmina Asten 20-08-1739 Kind Asten ±1739
5 Theodorus Asten 21-03-1742 Kind Asten 24-05-1749
6 Johanna Asten 20-03-1744 Kind Asten 20-06-1749
7 Francisca Asten 27-01-1747 Kind Asten 23-10-1747

* het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen

De verpondingen van 1737 lopen al vooruit op de verkoop van het huis aan Johannes Bonaventura Loomans:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 193 verso:
Nu Jan Bonaventura Loomans.
Transport 31-12-1739.
Jan Willem Trouwen.
Huijs, hoff en aangelagh int Dorp 2 copse.

Jan Willem Trouwen heeft een schuld, die hij gelost heeft met de verkoop van zijn huis aan Jan Bonaventura Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 140 verso; 20-02-1738:
Jan Willem Trouwen is schuldig aan Floris Pieter van Cotshausen ƒ 100,- à 4%; is 15-03-1740 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 209 verso; 31-12-1739:
Jan Willem Trouwen verkoopt aan Jan Bonaventura Loomans een huis, hof en aangelag aan de Kerk 1 lopense, ene zijde Antoni Muyen, andere zijde en ene einde de straat, andere einde Andries van Ruth. Belast met ƒ 1-17-8 jaarlijks aan de Kempenaar, rentmeester van het Gemene Land.

Jan Willem Trouwen verhuist met zijn gezin naar de huidige Emmastraat (zie Emmastraat 31 en later Voormalig huis G535).

Johannes Bonaventura Loomans is geboren te Asten op 26-04-1712 als zoon van Bonaventura Teunis Loymans en Henrica Jansen van Heugten (zie Wolfsberg 62). Hij is op 22-11-1739 te Asten getrouwd met Wilhelmina Joannis Verhoijsen, geboren te Asten op 12-11-1713 als dochter van Johannes Verhoyse en Petronella van de Cruys (zie Voormalig huis G489 en G490). Na haar overlijden als Wilhelma Jan Loomans te Asten op 14-10-1747, is Johannes Bonaventura Loomans te Asten op 01-02-1750 hertrouwd met Maria Henrici van Geffen, geboren te Helmond op 13-01-1719 als dochter van Hendricus Lammers van Geffen en Joanna Maria Aarts (zie Kasteellaan 6 tot en met 8):

05

De gezinnen van Johannes Bonaventura Loomans met Wilhelmina Joannis Verhoijsen en met Maria Henrici van Geffen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 02-09-1741 Asten 30-10-1768
Johannes Smits
Asten 26-07-1789 **
voor zoon Petrus zie
Voormalig huis F1644
2 Johannes Bonaventura Asten 06-12-1743 Kind Asten ±1743
3 Jacobus Johannes Asten 27-11-1744 Kind Asten ±1744
4 Henricus Sebastianus Asten 14-11-1746 Pastoor Beek en Donk 16-03-1826 ***
5 Wilhelmus* Asten 25-09-1750 Asten 27-05-1781
Elisabeth Francis Timmermans
Asten 20-10-1799
Wilhelmina Nicolaas Voermans
Asten 02-12-1826 zie Voormalig huis C1323
6 Johannes Bonaventura* Asten 04-03-1752 Bergeijk 09-10-1796
Elisabeth van de Ven
Bergeijk 13-01-1820
7 Maria* Asten 19-12-1753 Asten 05-07-1778
Hendrik Tijs van den Eynden
Asten 10-04-1788 zie Antoniusstraat 12
8 Antonius* Asten 06-03-1755 Heeze 30-09-1798
Anna Maria Michael Vromans
Heeze 09-11-1800
Maria Jan Heesius
Heeze 18-04-1820
9 Johanna Maria* Asten 25-04-1757 Kind Asten ±1757
10 Jacoba Wilhelmina* Asten 17-04-1759 Asten 01-09-1782
Henricus Gerardi van Exel
Asten 28-12-1793 zie Voormalig huis G838
11 Johanna* Asten 20-04-1761 Heeze 29-06-1783
Wouter van Gerwen
Heeze 07-11-1819

* kinderen uit het tweede huwelijk
** oudoom Henricus van de Cruys is als 'pastor in Lommel' doopgetuige

*** zoon Henricus Sebastianus Loomans, geboren te Asten op 14-11-1746, studeerde in Leuven, werd priester en in 1773 benoemd tot kapelaan in de Sint-Willibrordus parochie in Deurne. In 1785 werd hij benoemd tot pastoor in Beek en Donk, waar hij op 16-03-1826 overleed. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-06-1935 wordt hij nog als pastoor genoemd bij het herstel van de klokken van de kerk van Beek en Donk.

Voor zijn tweede huwelijk moet Johannes Bonaventura Loomans een staat en inventaris opmaken, die van enige rijkdom getuigt en waaruit ook blijkt dat er bier gebrouwen en een herberg gehouden wordt:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 5; 17-01-1750:
Staat en inventaris opgemaakt door Jan Bonaventura Loomans weduwnaar Willemyn Verhoysen ten behoeve van Maria en Hendricus, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Maria van Geffen.
Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag met schuur, stallen en brouwhuis bij de Kerk, ene zijde weduwe Antoni Muyen.
Roerende goederen: onder andere 2 koeien, 1 kalf, 2 vere bedden en toebehoren, 1 slecht beddeke, 1 brouwketel en verder brouwgereedschap gekomen van zijn ouders. De brouwketel en kuip zijn nieuw opgericht na zijn vrouws overlijden. 4 koperen handketels, 1meremiet, 1 koperen sey, 1 koperen koffiekan, 2 kannen groot, 1idem van een kan, 1 blecke koffiepotje, diverse bier, melk en andere kannen en pinten. diverse jenevermaten 1 pint, halve pint, een maatje, een half maatje, tinwerk, peperbus, mosterdpot, kandelaars zoutvaatjes, 1 koperen koeketel, 1 leunstoel, 14 houten stoelen, en een met leer beklede stoel, 5 tafels, toeslaande als anders, diverse lampen, 1 koffiemolen, 1 spiegel, 8 koppen en schotels koffygoet van porcelein, 3 paar grove theekoppen en schotels, 16 tinnen schotels, 8 tinnen borden, 12 tinnen lepels, 1 tinnen waterpot, 8 delfse aarden schotels, 1 tent gekocht voor vier ducaten, 1 kaske, 1 klein kaske of blockje, 3 ijzeren potten, pannen, ketels, vuurgerei, diverse kuipen, tobben, teilen, potten, 3 schoorsteenkleden, weeggerei, linnengoed, mout, gerst, brouwgoed en contant geld circa ƒ 500,- gulden.

In het huizenquohier over de periode 1736-1756 is Jan Ture Loomans het grootste deel van de tijd eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 55 Dorp Bewoners nummer 55 Dorp
1736 Jan Willem Trouwen Willem Jan Loomans en weduwe Tonij Peeters
1741 Jan Ture Loomans Jan Ture Loomans en Huijbert Wilberts
1746 Jan Ture Loomans Jan Ture Loomans en Huijbert Wilberts
1751 Jan Ture Loomans Jan Ture Loomans
1756 Jan Ture Loomans Jan Ture Loomans

Vermoedelijk is het huis rond 1750 opnieuw opgebouwd en bij de verpondingen wordt al vooruitgelopen over de erfenis van twee kinderen uit het eerste huwelijk van Johannes Bonaventura Loomans:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 233 verso:
Hendricus en Anna Maria kinderen van Jan Bonaventura Lomans.
Eerste huwelijk bij deijling 09-07-1761.
Nummer 55 huijs en hoff 20 roede.

Johannes Bonaventura Loomans is op 20-03-1761 te Asten overleden en de erfenis wordt verdeeld, waarbij het huis toekomt aan Hendricus en Anna Maria Loomans als kinderen uit het eerste huwelijk; Maria van Geffen en alle kinderen ontvangen de brouwerij:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 169; 16-07-1761:
Pieter Verhoysen en Hendrik Peter Driessen voogden over Hendricus en Anna Maria, onmondige kinderen van wijlen Jan Bonaventura Lomans en Willemyna Verhoysen, beiden overleden alsmede Hendrik van Geffen en Jan Jansen Verberne voogden over Willem, Bonaventura, Maria, Johanna, Antoni, Jacomyn en Johanna, onmondige kinderen van Jan Ture Lomans en Maria van Geffen, in tweede huwelijk alsmede Maria van Geffen weduwe van Jan Bonaventura Lomans geassisteerd met Hendrik van Geffen, haar vader. Zij delen de nagelaten goederen die Jan Bonaventura Lomans met zijn eerste vrouw, Willemyna Verhoysen heeft bezeten. En bij het aangaan van het tweede huwelijk, met Maria van Geffen, daarvan en van de verdere boedel, een staat en inventaris heeft geformeert op 17-01-1750. De vaste goederen zijn door de comparanten in twee, zoveel mogelijk gelijke, delen gebracht:
1e lot krijgen Hendricus en Anna Maria de voorkinderen van Jan Bonaventura Lomans en Willemyna Verhoysen een huis, hof en plaats met de pad daarachter, naast de brouwerij zoals die in gebruik is bij het huis en brouwerij, ene zijde weduwe Antoni Muyen, andere zijde de straat en dan de pad langs de brouwerij, ene einde Antoni Lomans, andere einde de straat; een wortelveldje in de Wolfsberg 1 copse; de helft in een akker de Heesacker deze helft 2 lopense; land den Pasacker 1 lopense; de helft in een groesveldje in het Root geheel 1½ lopense. Belast met ƒ 2,- per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar. Besproken is nog dat de goot die tussen dit huis en de brouwerij loopt gezamelijk eigendom blijft. De pomp hoort aan de brouwerij en de put daarvan staat op de plaats van het huis. De eigenaar van de brouwerij zal bij reparatie altijd toegang mogen hebben tot deze put. Opbreken gaat echter op diens kosten.
2e lot krijgen Maria van Geffen, de zeven nakinderen en de twee voorkinderen de schuur en brouwerij met alles wat daar aan en bij hoort, ene zijde het huis uit het vorige lot, andere zijde de straat, ene einde de pad, andere einde Antoni Lomans; de helft van den Heesacker deze helft is 2½ lopense; een huisplaats in de Wolfsberg ½ lopense; land tusschen de Weegen 1 lopense 1 copse; de helft in een groesveld in het Root geheel 1½ lopense; een huisplaats of aangelag in het Dorp 1 lopense.

Maria Henrici van Geffen is op 24-11-1765 te Asten hertrouwd met Antoni Peter Sluijters, geboren te Helden op 16-11-1733 als zoon van Petrus Sluijters en Gertrudis Kops:

06

Het gezin van Maria Henrici van Geffen met Antoni Peter Sluijters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 03-08-1766 Asten 07-05-1797
Lambert Michielsen
Asten 27-06-1821 zie Voormalig huis G655
2 Petrus Asten 17-02-1769 Gestel 14-04-1799
Johanna Smulders
Asten 05-02-1826
3 Henricus Asten 04-04-1771 Kind Asten ±1771

Voor haar tweede huwelijk moet Maria van Geffen een staat en inventaris opmaken en huwelijkse voorwaarden opstellen:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 141 verso; 09-11-1765:
Maria van Geffen, weduwe Jan Bonaventura Lomans, wil hertrouwen, zij zou voordien een staat of inventaris moeten formeren ten behoeve van haar kinderen. Zij heeft echter, in haar weduwlijke staat, op 31-10-1761, een dergelijke staat opgemaakt. Zij vult deze aan met:
Onroerende goederen: groes het Voorste veltje 3 lopense, transport de dato 31-12-1763.
Roerende goederen: twee paar slaaplakens, twee wollen dekens, twee koperen koffiepotten, drie tinnen harschette en een tinnen kom, vier stoelen en een tafel, een comfoor, twaalf Delftse borden, zes tafelmessen, lepels, furketten, vier pinten met tinnen deksels, twee kannen met tinnen deksels, een katoenen schoorsteenkleed, twee pelle handdoeken, vier pelle tafellakens.
Schulden en pretenties: zijn ten opzichte van de vorige inventaris niet gewijzigd.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 142 verso; 09-11-1765:
Antoni Sluyters bruidegom ter eenre en Maria van Geffen, weduwe Jan Bonaventure Lomans, bruid geassisteerd met Hendrik van Geffen en Jan Janse Verberne als momboiren over haar zes onmondige kinderen.
Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten en nog verkrijgen. Uitgezonderd het aandeel dat de voorkinderen volgens de gemaakte inventaris toekomt. Zij zullen de voorkinderen behoorlijk opvoeden en verzorgen of het kinderen van dit huwelijk waren. Indien de bruid voor haar man komt te overlijden, nalatende kind(eren) van dit huwelijk, zal hij in het volle bezit van de nalatenschap blijven en de voor- en nakinderen behoorlijk opvoeden als een kinderen. Als hij de langstlevende is, zonder dat er kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden dan zal hij de nalatenschap in togte blijven bezitten en zal na zijn overlijden alles gaan naar de kind(eren) dan in leven zijnde.

Omdat Antoni Peter Sluijters geen ontlastbrief van zijn geboorteplaats Helden kan krijgen, komt hij niet in aanmerking voor armenzorg. In plaats daarvan wordt een waarborgsom gestort:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 144; 16-11-1765:
Maria van Geffen, weduwe Jan Bonaventure Loomans, geassisteerd met Antony Sluyter, haar aanstaande man verklaart te stellen tot cautie ƒ 300,- ten behoeve van den Armen van Asten in plaats van de cautie te brengen aan de plaats van de magistraat van de geboorteplaats van Antoni Sluyters, zijnde Helden, alwaar hij geen ontlastbrief heeft kunnen verkrijgen. Een en ander ter voldoening van haar Hoog Mogenden Resolutie de dato 07-09-1731 en 28-10-1763.

Het huis al die tijd in eigendom van de kinderen van Jan Ture Loomans en daarna zijn Antoni Peter Sluijters en Maria van Geffen met alle kinderen de bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 55 Dorp Bewoners nummer 55 Dorp
1761 kinderen Jan Ture Loomans kinderen Jan Ture Loomans
1766 kinderen Jan Ture Loomans Antoni Sluijters
1771 kinderen Jan Ture Loomans Antoni Sluijters
1776 kinderen Jan Ture Loomans Antoni Sluijters

Antoni Peter Sluijters verhuist rond 1780 naar een nieuw gebouwd huis aan de overzijde van de straat (zie Voormalig huis G611B) en in de bewoningslijst van het huis zijn de kinderen van Johannes Bonaventure Lomans nog steeds eigenaar. Het huis wordt bewoond door derden, waaronder Johannes Smits als man van Anna Maria Lomans:

Jaar Eigenaar nummer 55 Dorp Bewoners nummer 55 Dorp
1781 kinderen Jan Ture Lomans Jan Ture Lomans, Johannes Smits en Wilhelmus Knaape
1798 kinderen Jan Ture Lomans Willem van Leend, Andries Zeegers en Hendrik van Heugten
1803 Hendrikus Lomans Petronella Lomans

Bij de verpondingen van 1810 staat het huis nog op naam van Hendricus Loomans en zijn zus Anna Maria Loomans:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 202 verso:
Henricus en Anna Maria Lomans.
Nummer 55 huijs en hof 20 roede.

Hendricus Loomans is pastoor en na het overlijden van zijn zus Anna Maria Loomans wordt het huis in het notarieel archief verkocht aan Daniel van Lierop:

Notarieel Archief Asten 46-64; 26-08-1823:
Wilhelmus Verberne krijgt volmacht van Henderikus Sebastiaan Looman, pastoor te Beek en Donk, en verkoopt aan Daniel van Lierop, een huis en hof in de Thoorenstraat, ene zijde P. J. Sengers, andere einde Arnoldus van Bussel.

Ook bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Daniel van Lierop:

Kadaster 1811-1832; G653:
Huis en erf, groot 02 roede 20 el, het Derp, klassen 3.
Eigenaar: Daniel van Lierop.

07

08

Daniel van Lierop is geboren te Mierlo op 08-01-1787 als zoon van Wilhelmus van Lierop en Helena van den Heurik (zie Koningsplein 4). Hij is als koopman op 25-04-1817 te Asten getrouwd met Anna Maria Samuels, geboren te Asten op 04-07-1786 als dochter van Hendrik Samuels en Johanna van Hoek (zie Voormalig huis G417).

Op 03-04-1842 heeft de 55-jarige Daniel van Lierop iemand verwond en moet daarvoor 18 dagen doorbrengen in de gevangenis in 's Hertogenbosch:

09

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we Daniel van Lierop als herbergier en Anna Maria Samuels tegen in het huis met huizingnummer A8:

10

Zij verhuizen in 1861 naar Someren en Daniël van Lierop is op 25-01-1861 te Someren overleden en Anna Maria Samuels is op 20-09-1862 te Someren overleden.

Het huis wordt opgekocht door Joanna Maria de Vocht, sinds 22-04-1858 weduwe van Johannes Antonius Sengers (zie Markt 14 en 16). In het huis komt wonen Adriaan van Beek, geboren te Geldrop op 19-09-1827 als zoon van Antonie van Beek en Anna Versleeuwen. Hij is als fabrieksarbeider op 23-06-1852 te Geldrop getrouwd met Antonetta van der Linden, geboren te Geldrop op 13-04-1827 als dochter van Johannes van der Linden en Elisabeth van de Kerkhof. Zij verhuizen in 1862 terug naar Geldrop, in 1867 naar Tilburg en rond 1870 naar Mechelen (B).

In het bevolkingsregister is daarna geen verdere bewoning terug te vinden en mogelijk is het huis in die tijd opgeknapt. Vanaf 1869 woont Josephus Verdonschot, geboren te Someren op 26-03-1815 als zoon van Johannes Verdonschot en Johanna Maria van de Ven, in het huis. Hij is als winkelier op 20-01-1849 te Sint Anthonis getrouwd met Wilhelmina Wolters, geboren te Sint Anthonis op 05-11-1816 als dochter van Martinus Wolters en Joanna van Kalker.

11

Josephus Verdonschot verhuist in 1870 met zijn gezin naar A127 (zie Voormalig huis G432) en in het huis komt wonen Antonie Wilhelmus Verberne, geboren te Asten op 06-03-1841 als zoon van Joannes Verberne en Joanna Maria Bluijssen (zie Markt 17 en 19). Hij is op 14-07-1873 te Asten getrouwd met Hendrika van den Eijnden, geboren te Asten op 06-06-1845 als dochter van Gerardus van den Eijnden en Petronella Leenen (zie Voormalig huis G440).

Inwonend is van december 1875 tot februari 1876 belastingontvanger Pierre Paul Eugène Hoefnagels, geboren te Helden op 10-11-1852 als zoon van Jan Willem Hoefnagels en Eulalie Louise Narcice Mathieu. Rechts zijn tijdelijke waarneming3.

Pierre Paul Eugène Hoefnagels vertrekt in februari 1876 naar Maasbree en is op 26-12-1924 te Arnhem overleden. Van juni 1876 tot maart 1877 is belastingontvanger Carel Lodewijk Klein, geboren te Utrecht op 24-08-1840 als zoon van George Lodewijk Klein en Maria Johanna Wilhelmina Hulleman. Rechts in De standaard van 15-12-1875 zijn aanstelling. Hij vertrekt in maart 1877 naar Aardenburg en is op 19-12-1881 te Lekkerkerk overleden.

Rond 1880 krijgt het huis door bijbouw en vereniging kadasternummer G1551, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Het staat dan te boek als huis en bakkerij.

 

 

 

Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen Antonie Wilhelmus Verberne en Hendrika van den Eijnden met hun gezin in het huis met huizingnummer A9. Hendrika van den Eijnden is op 28-01-1890 te Asten overleden; zij is een schoonzus van de eigenaar Antonius Dominicus Sengers, die het pand rond 1880 van de erfgenamen van zijn op 03-06-1874 overleden moeder Johanna Maria de Vocht had gekocht.

12

Antonie Wilhelmus Verberne verkocht als koopman ook haarverzorgingsmiddelen, zoals bericht in Le courier de la Meuse van 10-05-1889: 

Antonie Wilhelmus Verberne was een goede varkensfokker volgens onderstaand artikel in de Peel- en Kempenbode van 31-05-1893:

De bakkerij van Antonius Wilhelmus Verberne wordt uiteindelijk failiet verklaard, zoals medegedeeld in De Telegraaf van 09-10-1901 en 25-11-1902:

13

Antonie Wilhelmus Verberne verhuist in 1897 naar A111 (zie Markt 17 en 19) en vanuit A79 aan de Tramstraat (zie Prins Bernhardstraat 23) komt in het huis wonen winkelier Antonius Dominicus Sengers, geboren te Asten op 31-03-1838 als zoon van Johannes Antonie Sengers en Johanna Maria de Vocht (zie Markt 14 en 16 en foto rechtsboven). Hij is sinds 04-07-1897 weduwnaar van Johanna Antonia van den Eijnden, geboren te Asten op 23-12-1847 als dochter van Gerardus van den Eijnden en Petronella Leenen (zie Voormalig huis G440), met wie hij op 14-07-1873 te Asten getrouwd was. Samen met zijn kinderen woont hij ook over de periode 1900-1910 in het huis met dan huizingnummer A11:

14

Antonius Dominicus Sengers is op 20-06-1910 te Asten overleden en de kinderen verkopen het huis als winkelhuis, waarvan de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1910 melding maakt:

15

De koper is Arnoldus Dielis Sanders, geboren te Son en Breugel op 20-08-1842 als zoon van tapper Johannes Sanders en Maria Damen. Hij is voormalig sluiswachter (zie Voormalig sluiswachtershuis F673) en volgens Het Nieuws van de Dag van 04-02-1911 ontvangt hij daarvoor een staatspensioen:

16

Arnoldus Dielis Sanders is op 19-02-1873 te Helmond getrouwd met en Johanna Maria Philipsen, geboren te Someren op 25-10-1840 als dochter van Everardus Philipse en Joanna Maria van Kreij. Sinds het overlijden van Johanna Maria Philipsen op 08-03-1904 te Asten is hij weduwnaar en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 woont hij als winkelier in het huis met huizingnummer A12:

17

Arnoldus Dielis Sanders is op 01-07-1919 te Asten overleden en zijn dochter Johanna Maria Sanders, geboren te Someren op 11-08-1883, neemt het huis over. Zij is op 06-02-1918 te Asten getrouwd met winkelier Petrus Johannes Gijsbertus de Bruijn, geboren te Hilversum op 21-02-1891 als zoon van Frederic Clement Antoine de Bruijn en Emmetje van de Berg. Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A13, ook bekend staand als Koningsplein 16:

18

In de Nieuwe Venloosche courant van 13-11-1920 de geboorte van zoon Fredericus en rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-08-1921 de verkoop van een geyser:

19 20

Ook over de periode 1930-1938 wonen Petrus Johannes Gijsbertus de Bruijn en Johanna Maria Sanders met hun gezin in het huis aan het Koningsplein 16:

21

Linksonder een reclame voor het brood van de kinderen van Arnoldus Dielis Sanders en rechtsonder een bon van de winkel van de familie De Bruijn:

In het Peelbelang van 16-12-1944 de openingstijden van de winkel van Piet de Bruijn. In het Peelbelang van 13-01-1945 de sluiting vanwege familieomstandigheden en dat had te maken met het overlijden van zoon Frits de Bruijn zoals blijkt uit de dankbetuiging in het Peelbelang van 10-02-1945:

22 23 24

Zoon Fredericus Arnoldus Franciscus (Frits) de Bruijn, geboren te Asten op 04-10-1920, was een verzetstrijder en is al in september 1944, de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, om het leven gekomen. In het Peelbelang van 13-10-1945 meldt zijn familie dit en in de Provinciale Drentsche en Asser courant van 22-01-1947 wordt hem postuum de vrijheidsmedaille toegekend:

25 26

Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden en de gedenksteen op het oorlogsmonument4:

27

28

29

Na de Tweede Wereldoorlog is er in de winkel van Petrus Johannes Gijsbertus de Bruijn voor alle Astenaren gratis Engelse zeep af te halen, zoals medegedeeld in het Peelbelang van 10-03-1945:

Hieronder een foto van het Koningsplein met achter de man de winkel van de familie de Bruijn:

Johanna Maria Sanders is op 04-12-1954 te Asten overleden en Petrus Johannes Gijsbertus de Bruijn is op 14-09-1960 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

31 32 33

Na hun overlijden heeft hun dochter Johanna Maria (Anneke) de Bruijn, geboren op 09-04-1919 te Asten nog jarenlang de winkel in bezit en gebruik gehad. Hieronder links een pentekening van het Koningsplein met links de winkel van Anneke de Bruijn en rechts een foto van Anneke in haar winkel:

34 35

Hieronder een foto van Anneke de Bruijn in haar woonkamer:

Het uit 1750 stammende huis op het adres Koningsplein 16 is in 2018 afgebroken. Burgemeester en wethouders van Asten zouden verplicht moeten worden om een cursus 'behoud van erfgoed' te volgen. Hieronder nog twee foto's, waarbij ook nog een schuur behorende bij het huis aan de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat is te zien en daaronder een streetview uit 2010:

36

37

Eind 2018 is het huis afgebroken en wat nog rest zijn de muurankers, waarvan Karel Brusewitz mij onderstaande foto's heeft gestuurd:

37a 37b

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1600 Joost Aert Roefs ±1575 Joost Aert Roefs ±1575
1630 weduwe Joost Aert Roefs ±1580 weduwe Joost Aert Roefs ±1580
1643 Johannes Jansen Clauws ±1580 Johannes Jansen Clauws ±1580
1666 weduwe Joost Aert Roefs ±1580 weduwe Joost Aert Roefs ±1580
1677 Johannes Joost Roefs Asten ±1641 Johannes Joost Roefs Asten ±1641
1700 Theodorus Peter Coolen Asten 28-09-1671 Theodorus Peter Coolen Asten 28-09-1671
1712 Johannes Alberti van Riet Son ±1670
1734 Johannes Willem Trouwen Someren 07-03-1707 Johannes Willem Trouwen Someren 07-03-1707
Dorp huis 55
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Willem Trouwen Someren 07-03-1707 Willem Jan Loomans en weduwe Tonij Peeters Someren 07-03-1707
1741 Jan Ture Loomans Asten 26-04-1712 Jan Ture Loomans en Huijbert Wilberts Asten 26-04-1712
1746 Jan Ture Loomans Asten 26-04-1712 Jan Ture Loomans en Huijbert Wilberts Asten 26-04-1712
1751 Jan Ture Loomans Asten 26-04-1712 Jan Ture Loomans Asten 26-04-1712
1756 Jan Ture Loomans Asten 26-04-1712 Jan Ture Loomans Asten 26-04-1712
1761 kinderen Jan Ture Loomans Asten 02-09-1741 kinderen Jan Ture Loomans Asten 02-09-1741
1766 kinderen Jan Ture Loomans Asten 02-09-1741 Antoni Sluijters Helden 16-11-1733
1771 kinderen Jan Ture Loomans Asten 02-09-1741 Antoni Sluijters Helden 16-11-1733
1776 kinderen Jan Ture Loomans Asten 02-09-1741 Antoni Sluijters Helden 16-11-1733
1781 kinderen Jan Ture Lomans Asten 02-09-1741 Jan Ture Lomans en anderen Asten 04-03-1752
1798 kinderen Jan Ture Lomans Asten 02-09-1741 Willem van Leend, Andries Zeegers en Hendrik van Heugten Helmond 11-06-1733
1803 Hendrikus Lomans Asten 14-11-1746 Petronella Lomans Asten 23-09-1741
Kadasternummer G653
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G653 1832-1861 Daniel van Lierop Mierlo 10-01-1787
G653 1861-1880 Johanna Maria de Vocht Joanna Maria de Vocht 29-06-1796 weduwe Sengers
G1551 1880-1910 Antonius Dominicus Sengers Asten 31-03-1838 verbouwing
G1551 1910-1919 Arnoldus Dielis Sanders Breugel 20-08-1842
G1551 1919-1938 Petrus de Bruijn Hilversum 21-02-1891
Koningsplein 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1823 Henricus Loomans Asten 14-11-1746 met zuster
1823-1859 Daniel van Lierop Mierlo 10-01-1787 Maria Samuels Asten 29-06-1787
A8 1859-1860 Daniel van Lierop Mierlo 10-01-1787 Maria Samuels Asten 29-06-1787 naar Someren
A8 1860-1862 Adriaan van Beek Geldrop 19-09-1827 Antonetta van der Linden Geldrop 12-04-1827 naar Geldrop
A8 1862-1869 bewoning onbekend
A10 1869-1873 Joseph Verdonschot Someren 26-03-1815 Wilhelmina Wolters Sint Anthonis 05-11-1816 naar A127
A10 1873-1879 Antonie Wilhelmus Verberne Asten 06-03-1841 Hendrika van den Eijnden Asten 06-06-1845
A9 1879-1890 Antonie Wilhelmus Verberne Asten 06-03-1841 Hendrika van den Eijnden Asten 06-06-1845 28-01-1890
A9 1890-1897 Antonie Wilhelmus Verberne Asten 06-03-1841 met kinderen naar D9
A9 1897-1900 Antonius Dominicus Sengers Asten 31-03-1838 met kinderen
A11 1900-1910 Antonius Dominicus Sengers Asten 31-03-1838 met kinderen 20-06-1910
A12 1910-1919 Arnoldus Dielis Sanders Breugel 20-08-1842 met kinderen 01-06-1919
A13 1920-1930 Petrus de Bruijn Hilversum 21-02-1891 Johanna Maria Sanders Someren 08-06-1878
16 1930-1938 Petrus de Bruijn Hilversum 21-02-1891 Johanna Maria Sanders Someren 08-06-1878

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2024, 10:59:03

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen