logo

De Vonder Homepagina


Koningsplein 4

Dit huis wordt bewoond door Sophia Silvester Coppen, geboren te Deurne rond 1603 als dochter van Silvester Wilbert Coppen Schenckels en Margaretha Goord Nicolaas van Doerne. Zij is rond 1631 getrouwd met Hendrick Peeter Luycas, geboren rond 1600. Na zijn overlijden rond 1637 is Sophia Silvester Coppen rond 1638 hertrouwd met Evert Peeter Dors, geboren rond 1600 als zoon van Peter Goort Dors en Heylke Willem Bakelmans. De gezinnen van Sophia Vester Coppen met Hendrick Peeter Luycas en met Evert Peeter Dors:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peerke ±1631 Ongehuwd Asten 01-10-1686
2 Anneke ±1633 Ongehuwd Asten 06-04-1689
3 Godefridus ±1636 Priester Neer ±1694
4 Heylke* Asten 06-03-1639 Asten 15-09-1664
Michiel Willems
Asten 14-05-1710 dochter Helena
zie Prins Bernhardstraat 23
5 Wilbordt* Asten 06-10-1641 Asten 15-05-1667
Beatrice Jan Somers
Deurne ±1700
6 Margaretha Asten 12-03-1648 ±1673
Johannes Jansen van Ruth
Asten 25-09-1702

* kinderen uit het tweede huwelijk

Sophia Silvester Coppen woont met haar tweede echtgenoot en haar kinderen in een huis nabij de kerk van Asten. In 1661 verkopen zij een cijns en hebben een schuld aan dochter Anneke:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 155; 07-12-1661:
Evert Peeters Dors getrouwd met Sophia, weduwe Hendrick Peeter Luycas en Meester Mathijs van den Hove als momboir van de voorkinderen van de voorschreven Sophia en Hendrick. Zij verkopen aan Jan Dries Reynders een cijns van ƒ 6,- per jaar. Onderpand beemd in het Root naast Tonis Dirckx 3½ lopense.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 91 verso; 14-10-1681:
Evert Peeter Dors getrouwd met Fyke Vester Coppen is schuldig aan Anneke Hendrick Lucas ƒ 200,- . Zolang de schuldenaren in leven zijn hoeven zij geen rente te betalen.

Sophia Silvester Coppen is als Feyke Everts op 14-08-1683 te Asten overleden enEvert Peeter Dors is op 19-11-1684 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Daarna wordt het huis verkocht aan stiefzoon Godefridus Luycas, die priester is:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 231; 06-07-1685:
Wilbordt Evert Peeter Dors, Michiel Willems getrouwd met Heylke Evert Peeter Dors, Jan van Rut getrouwd met Margareta Evert Peeter Dors, Peerke, dochter Hendrick Lucas en Anna Lucas. Zij verkopen aan Godefridus Lucas hun kindsdeel in huis, land en groes in het Dorp 1 lopense. Bewoner Jan van Rut. De goederen zijn hen aangestorven van hun ouders. Koopsom ƒ 60,-.

Godefridus Luycas was sinds 1663 priester en wat er bij zijn priesterviering gebeurde, staat beschreven in het onderstaande verhaal1:

Er worden door de vorster en ondervorster van Helmond en de Astense schoolmeester Adriaen Verhofstadt verklaringen in deze zaak afgelegd:

Godefridus Luycas wordt later vice pastoor in Neer, maar komt nog geregeld naar Asten als getuige bij huwelijken en dopen:

Van heemkundekring 'Oos Naer'2 ontving ik de volgende informatie:

Een Brabantse priester is, zeker voor de Franse Tijd, opmerkelijk in het toen Hornse / Loons / Luikse Neer. Vrijwel altijd kwamen de priesters in Neer uit de regio Hasselt, Tongeren, Bilzen. De abdis van Munsterbilzen had het recht om in Neer de pastoors voor te dragen. Deze pastoors kwamen altijd uit de kring van de abdij. De pastoors benoemden vervolgens de diverse bedienaren van de altaren en huurden vanuit hun eigen salaris een vice-pastoor in als hulpje. Neer had vaak een vice-pastoor omdat de pastoor van Neer vaak ook deken van Maaseik was, daar veel tijd aan kwijt was en Neer een zeer riant pastoorssalaris had, met onder andere 1⁄3e deel van de tienden daadwerkelijk voor de pastoor, waar wel een hulpje vanaf kon. Vaak benoemden de pastoors familie of kennissen. Godefridus Lucas zal in zijn functies zijn benoemd door pastoor Petrus Versiers die uit Molenbeersel, toen schepenbank en parochie Neeritter, kwam. 

Godefridus Lucas was rector van het altaar van de Heilige Catharina in de parochiekerk van Neer. Als zodanig wordt hij genoemd bij de kerkvisitatie van 1688, waarbij hij ook als plaatsvervangend bedienaar van het altaar van de Heilige Maria en Heilige Georgius in de kapel van kasteel Ghoor onder Neer wordt genoemd. En verder was hij, waarschijnlijk vanaf 1670 en in elk geval tot aan zijn dood in 1694, kapelaan of vroegmislezer. Als zodanig wordt hij genoemd in een overzicht van de Neerse kapelaans of vroegmislezers. Hij volgde als zodanig Geurdt Nijskens op die in 1670 pastoor werd van Haelen (zie document rechts uit het Gemeentearchief Roermond, Archief Parochie Neer, inventaris nummer 17.

Opvolger van Godefridus Lucas als kapelaan of vroegmislezer werd Lambertus Versiers, die in 1685 de parochie binnenkwam als rector van het altaar van de Heilige Maria en Heilige Nicolaas en die oom moest zeggen tegen pastoor Petrus Versiers.

Het huis dat in eigendom is van Godefridus Luycas wordt bewoond door diens halfzus Margaretha. Margaretha Evert Peeter Dors is geboren te Asten op 12-03-1648 en rond 1673 getrouwd met Johannes Jansen van Ruth, geboren te Asten op 11-05-1648 als zoon van Johannes Andrea van Ruth en Johanna Petri van Rest (zie Voormalig huis G647 en G648).

Anno Domini millesimo septuagesima tertio septima mensis octobris juncti sunt matrimonio in Ecclesia Cathedrali et parochiali Bonne Maria Virgini Antwerpis, Joannes Janssens van Ruth et Margaretha Euvers coram parocho et testibus Henrico Swagers et Henrico Swagers juniore qta cabetur notatus in regest matrimoniale dictie ecclesie quod attestor Antwerpi die dato ut supra Anno 1673. C. Lebrourg, vice pastor Ecclesia Cathedrali.

In het jaar des Heren duizend drieënzeventig, op de zevende der maand oktober, zijn getrouwd Joannes Janssens van Ruth en Margaretha Euvers in de kathedraalkerk van de parochie van de goede Heilige Maagd Maria te Antwerpen, in aanwezigheid van de priester en getuigen, Henrico Swagers en Henrico Swagers de jongere, zoals opgetekend in het huwelijksregister van genoemde kerk, waarvan ik getuige ben te Antwerpen op datum vermeld als hierboven in 1673. C. Lebrourg, vice-pastor van de kathedraalkerk.

Margaretha Evert Peeter Dors is als Margriet Jansen Verryt op 25-09-1702 te Asten overleden. en Johannes Jansen van Ruth is op 24-01-1712 te Asten hertrouwd met Maria Antony Joosten van Weert, geboren rond 1671. Dit tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen:

01

Het gezin van Margaretha Evert Peeter Dors met Johannes Jansen van Ruth

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 07-07-1674 Ravestein
2 Henrica Asten 24-09-1675 Asten 12-08-1708
Johannes Marten Doensen
Asten 07-12-1732 zie ook Voormalig huis G663
3 Petrus Asten 08-12-1676 Kind Asten ±1676
4 Silvester Asten 10-08-1678 Kind Asten ±1678
5 Maria Asten 28-10-1679 Kind Asten ±1679
6 Sophia Asten 30-08-1685 Asten 12-02-1713
Johannes Willems
Asten 22-09-1716
Henricus Goris
Asten 29-05-1735
7 Evert Asten 22-07-1687
8 Andreas Asten 30-11-1690 Kind Asten ±1690

Jan Jansen van Ruth en zijn vrouw Margriet Evert Peeter Dors maken nog wat mee met schoolmeester Isaac Sauvé:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 127; 08-06-1689:
Jan Jansen van Ruth, 38 jaar en Margriet Evert Peeter Dors, zijn vrouw, 40 jaar. Zij verklaren te instantie van Jelis Fransen en zijn vrouw Elisabet dat op 6 juni laatstleden in hun, deponenten, huis is gekomen Elisabet Jelis Fransen welke vertelde, dat Isaac Sauve, coster en schoolmeester, de dochter van Jan Paulus, haar, Elisabets nicht, had geslagen in de school. Tijdens dit vertellen is voorbij deponents woning gekomen Meester Isaac Sauve voorschreven welke onder andere tegen Elisabet Jelis Fransen zei: "Soo, caronne, vercken ofte hoer compt daeruyt, ick sal der U oock ens voorbruyen". Hij, eerste attestant, heeft dan gezegd: "Elisabet, gaet uyt den huys, den schoolmeester en heeft het hart niet dat hij Uw slaet". Op dit zeggen is zij uit het huis van hen, attestanten gegaan. Zij hebben Sauve nog met zijn vuist zien dreigen om te slaan en tegen Elisabet horen zeggen: "Gij, vercken, caronne en hoer, welle ick soude U oock eens wel voor Uw backes bruynen". Elisabet antwoordde hierop: "Indien gij sulcx doet, soo sal ick Uw segelen smeyten". Na deze woorden zijn zij uit elkaar gegaan.

Priester Godefridus Luycas is rond 1694 overleden en zijn goederen worden verdeeld onder zijn halfbroer en halfzussen, waarbij het huis in handen komt van Wilbordt Evert Dors:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 84; 05-04-1695:
Heylke weduwe Michiel Willems geassisteerd met Vester, haar zoon, Wilbordt Evert Dors, Jan Jansen van Rut getrouwd met Margareta Evert Dors. Allen erven van wijlen Heer Goort Lucas. Zij delen de, in Asten gelegen, goederen.
1e lot krijgt Heylke land ontrent de Wintmolen het Sant 1½ lopense; land de Del 1½ lopense; groes te Ostaden 5 lopense. Belast met 12 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; 17 stuiver 8 penningen per jaar aan rentmeester van Hurn.
2e lot krijgt Wilbordt huis, hof en aangelag in het Dorp 3 lopense, laatst in bewoning bij Jan Jansen van Rut, ene zijde Aert en Antonis van Rut, andere zijde de gemeente of de woning van de schoolmeester, ene einde Wouter Hoefnagel, andere einde de straat; land ontrent de Wintmolen 9 copse. Belast met 2 gulden 15 stuiver per jaar aan den Armen van Asten. Alsmede huis, land en groes de Donschot, te Deurne waar Wilbort nu woont.
3e lot krijgt Jan Jansen van Rut land het lanck lopense aan de Wintmolen 46 roede; groes int Root 2½ lopense. Belast met 3 stuiver 8 penningen per jaar cijns aan de Heer van Asten.

Het huis dan nog altijd bewoond door Jan Jansen van Ruth, maar als enkele jaren later het huis van Heylke Evert Dors afbrandt, biedt broer Wilbordt het huis aan haar te koop aan:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 22; 05-03-1698:
Wij, schepenen, verklaren dat van toonster dezes met name Heylke Evert Dors, weduwe Michiel Willems, wonend alhier, in de nacht van 8 januari laatstleden haar huis, koestal en schuur zijn afgebrand alsmede het grootste deel van haar meubelen, hooi, stro enzovoorts. Door dit afbranden is de requirante bijna geheel geruïneerd ook zodanig dat het haar onmogelijk is het afgebrande huis weer op te bouwen. Wij verzoeken derhalve, om ieder die dit leest, aan de requirante een liberale aelmoesse te geven.

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 97; 02-09-1699:
Wilbordt Evert Dors verkoopt aan Heylke, weduwe Michiel Willems, zijn zuster huis, hof en aangelag in 't Dorp 2 lopense, ene zijde Goort Doensen, andere zijde het schoolhuys, ene einde de straat, ander einde Wouter Hoefnagel. Belast met ƒ 2-5-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-5-0 per jaar aan de verkoper. Koopsom: ƒ 175,-. 40e penning is ƒ 4-7-8.
Hij verkoopt aan Antonis Verrijt dries in 't Dorp 1 copse. Koopsom ƒ 50,-.

Margaretha Evert Peeter Dors is op 25-09-1702 te Asten overleden en ook haar broer Wilbordt en zus Heylke in de periode 1700-1710 overleden. De kinderen van Wilbordt Evert Dors, Jan Jansen van Ruth en zijn kinderen en later ook de kinderen van Heylke Evert Dors hebben recht op een erfenis van Elisabeth van Hove:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 126 verso; 30-01-1709:
Vester Wilbordt Dors en Hendrick Wilbordt Dors zij mede voor Willemke Wilbordt Dors, geestelijke dochter, Heylke Wilbordt Dors allen te Doerne, Jan, zoon Jan Jansen van Rut, te Ravesteyn, vorstendom Dusseldorp, Fyke, dochter Jan Jansen van Rut, Jan Jansen van Rut als vader mede voor Evert Jansen van Rut, zijn zoon, nu absent, wonende alhier. Zij geven procuratie aan Johan van Riet, om zich namens hen ten spoedigste te begeven naar Antwerpen ten residentieplaetse van Hendrick Jaeghers, coopman, aldaar, om als executeur van het testament van Elisabeth van Hoff, overleden te Asten, december 1708 en aldaar begraven. Om namens hen te ontvangen een legaat, penningen, meubelen of alles wat hen zou kunnen toebehoren uit het testament van wijlen Elisabet van Hoff op 10 november 1708 gemaakt voor Peeter Coppens, notaris, te Antwerpen.

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 42; 07-04-1710:
Willemijn Michielsen, dochter Michiel Willems en Heylke Evert Dors geeft procuratie aan Goort Marten Doensen, om zich ten spoedigste naar Antwerpen, bij Hendrick Jaeghers, coopman, als executeur van het testament van wijlen Elisabeth van Hove, overleden te Asten, december 1708, te begeven en daar te innen het legaat dat haar rechtens dit testament zou mogen competeren. Het testament is, op 10-11-1708, gepasseert voor Peeter Coppens, notaris, te Antwerpen.

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 71 verso 15-12-1710:
Schepenen van Asten certificeren dat tegenwoordig nog in leven zijn drie kinderen van wijlen Michiels Willems en Heylke Michiels, zijn vrouw met name Vester, Peeter en Willemyn die voor ons hebben verklaart erfgenamen te zijn van wijlen Elisabet van Hove testament de dato 10-11-1708 notaris Peeter Coppens, te Antwerpen. Elisabet van Hove is, in december 1708, te Asten gestorven.

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 104 verso; 16-03-1711:
Schepenen van Asten certificeren mits deze dat Heylke, een dochter was van Michiel Michels en Heylke. Heylke was getrouwd met Francis Jan Walravens en had daarbij twee kinderen met name Maria en Jan, nog in leven zijnde. Heylke is overleden achterlatende de twee onmondige kinderen. De vader is nog in leven, dit voor zover ons kennelijck is. Deze twee kinderen behoren dus in de plaats gesteld te worden van wijlen hun moeder, als erfgenaam van wijlen Elisabet van Hove testament notaris Peeter Coppens, Antwerpen de dato 10-11-1708. Elisabet van Hove is alhier, te Asten, gestorven december 1708.

Jan Jansen van Rut en zijn kinderen verkopen onroerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 1 verso; 26-01-1711:
Jan Jansen van Rut den ouden getrouwd geweest met Margareta Evert Peeter Dors voor de helft en Jan Jansen van Rut de jonge, Evert Jansen van Rut, Jan Marten Doensen getrouwd met Hendrina Jansen van Rut, Fyke van Rut voor de andere helft. Allen kinderen van de eerste comparant. Zij verkopen aan Dirck Jansen van de Vorst:
Land aghter het Clooster te Ommel 3 lopense, gekomen van de weduwe Steven Lamberts. Verponding ƒ 1-6-0 per jaar. Koopsom ƒ 170,-.
Weiveld in de Engelsbeemde 3½ lopense. Verponding ƒ 0-18-0 per jaar. Koopsom ƒ 168,-.
Groes in de Engelbeemden 2 lopense. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 72,-.
Zij verkopen aan Willem Lomans:
Land aghter het Clooster 3½ lopense. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 186,-.
Zij verkopen aan Willem Lomans en Martinus Jansen:
Hooiveld de Engelsbeemde 7 lopense. Verponding ƒ 2-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 335,-.
Zij verkopen aan Hendrina weduwe Jan Jansen van de Wildenbergh:
Een huis en de grond te Ommel ½ lopense. Laatste bewoner Frans Jan Vrients, ene zijde Goort Canters, andere zijde Frans van Ruth, ene einde de straat, andere einde de weg; met twee turfvelden in de nieuwe Peel omtrent de turfvelden van het Convent van Ommel. Verponding ƒ 1-7-0 per jaar. Koopsom ƒ 252,-.
Land en groes over de straet te Ommel 3½ lopense. Belast met ƒ 3-15-0 per jaar aan rentmeester de Tombes. Verponding ƒ 0-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 145,-.
Zij verkopen aan Frans van Ruth:
Land te Ommelen 3 lopense. Verponding ƒ 1-0-0 per jaar. Koopsom ƒ 154,-
Zij verkopen aan Aelbert Jansen van de Wildenbergh:
Groes aghter de Ommelschenbosch 2 lopense. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 87,-.
Land de Loo 5 copse. Verponding ƒ 0-2-0 per jaar. Koopsom ƒ 34,-.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 7 verso; 27-01-1711:
Jan Jansen van Ruth den ouden, Jan Jansen van Ruth de jonge en Jan Marten Doensen. Zij verkopen aan Evert Jansen van Ruth een stuckie quade groes en heytvelt in de Vloet. Verponding ƒ 0-3-0 per jaar. Koopsom ƒ 2,50.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 75 verso; 31-10-1712:
Jan Jansen van Ruth getrouwd met Maria Antonissen van Weert verkoopt aan Jan Jan Paulus land in het Dorp 2 lopense 14 roede. Verponding ƒ 0-10-12 per jaar. Koopsom ƒ 108,55.

Bij een van de verkopen klopt de belasting aan rentmeester des Tombes niet en er vindt een heel proces plaats om dit recht te laten zetten, waarbij ook duidelijk wordt dat de ouders van Jan Jansen van Ruth geen testament hadden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 46; 11-06-1714:
Willem Geven van Weert getrouwd met Hendrina, weduwe Jan Janssen van den Wildenbergh, heeft op de rol van 10 januari 1714, Jan van Ruth cum suis gedaagd. Bij deze aanspraak is gezegd dat Jan Jansen van Ruth den ouden, Jan Doensen getrouwd met Hendrina Janssen van Ruth, Fycken Janssen van Ruth, Jan Janssen van Ruth de jonge en Evert Janssen op 26-01-1711 voor schepenen, alhier, dat de voornoemde Jan Janssen van Ruth den ouden voor de helft en de overige voor de andere helft aan Hendrina, toen weduwe van Jan van den Wildenbergh, nu aanleggers vrouw hebben overgedragen land / groes te Ommel 3½ lopense. Belast met 3 gulden 5 stuiver per jaar aan rentmeester des Tombes. Verponding 5 stuiver per jaar. Later bleek dat er nog een rente van ƒ 4,50 per jaar aan rentmeester des Tombes betaald moest worden. Waarvan aanleggers concludeerden dat deze ook ten laste van gedaagden zouden komen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 16-04-1714:
In 1702 zijn, ab instestato, de goederen van Jan Andriessen van Ruth en zijn vrouw Jenneke, verdeeld. Erfgenamen waren Frans, Thonis, Jan. Aert, Willem getrouwd met Heylken van Ruth, Mathijs getrouwd met Elsken van Ruth, Dirck getrouwd met Maria van Ruth, Aert Keysers getrouwd met Stijntie van Ruth zijnde acht staecken. In de loten van Jan en Frans zaten drie pachtiens te betalen aan rentmeester des Tombes, te 's Hertogenbosch, te weten een van 6 gulden per jaar, een van 15 stuiver per jaar en nog een van 15 stuiver per jaar. Somma ƒ 7,50 per jaar. Hun ouders hebben deze altijd betaald. Ze komen voor hun rekening elk ƒ 3,75 per jaar. Op 26-11-1711 hebben Jan Janssen van Ruth voor een helft en zijn kinderen, Jan Marten Doensen getrouwd met Hendrina Janse van Ruth, Evert Janse van Ruth, Jan Jansen van Ruth en Fyken van Ruth voor de andere helft aan Willem Geven van Weerdt getrouwd met Hendrina, weduwe Jan Jansen van den Wildenbergh verkocht land / groes te Ommel 3½ lopense. Belast met ƒ 3,75 per jaar aan rentmeester des Tombes. Verponding 5 stuiver per jaar. Nu krijgt men te verstaan uit het kantoor van de rentmeester dat aanlegger of koper worden geacht ƒ 4,50 te betalen uit de gehele som van ƒ 7,50 en dat gedaagde dus 15 stuiver per jaar minder hoeft te betalen. Ter oorzake van dit verschil zijn de renthiens ten achter geraakt en onbetaald gebleven. Maar ook is de deurwaarder van het comptoir komen sommeren bij hem, aanlegger. Ook Willem Geven van Weerdt nomen uxoris heeft de ƒ 3,75 ten kantore aangeboden, doch ze werden niet ontvangen. Willem Geven van Weerdt heeft, op 09-01-1714, geprotesteerd. Op 09-01-1714, heeft aanlegger hem door Jan Baesen, ondervorster, laten dagen.
Jan Willems getrouwd met Fyke van Ruth zegt dat den aenlegger ofte Heer bedienden van den selven, seer verkeerdelijck van de geschapentheyt der saken in questie is geinformeert. En derhalve een geheel verkeerde en ongefundeerde conclusie neemt. En is tussen de kinderen van Jan Andriessen van Ruth en Jenneke, zijn vrouw geen schriftelijke en formele scheiding en deling gemaakt. In voegen dat het een ijdel sigmentum ende herseloose inbildinge van den pretensen aenlegger is wesende. Gedaagde heeft geen enkele kennis ervan dat hij iets ordentelijk op schrift zou zetten met bij ieders lot de lasten, renten, pachten en servituten. Alles is mondeling gegaan en anders moet aanlegger maar copiën overleggen.

Dochters Henrica en Sophia moeten leven van de armenkas:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 38 verso; 19-06-1714:
Schepenen van Asten verklaren dat Hendrina Janssen van Ruth en Feyke, haar zuster, geen erffgoederen hebben en dat zij door ons altijd zijn gehouden voor arme personen die van de armenkas genieten. Wij verzoeken aan alle hoge en lage officieren, magistraten en andere om hen alle hulp te bewijzen.

Johannes Jansen van Ruth vraagt een paspoort aan en opmerkelijk genoeg vinden we over hem en zijn zoons Johannes en Evert in de Astense archieven en registers niets meer terug:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 106; 06-05-1715:
Paspoort voor: Jan Jansse van Rut, ingezetene alhier, wiens ouders en voorouders ook hier hebben gewoond. Requirant wil vertrekken naar Brabant tot verrigtinge sijnder affairens.

In de periode 1718-1723 is er geen archief beschikbaar en in die tijd moet het huis zijn overgegaan op Arnoldus van den Eijnden, geboren te Gemert op 16-04-1684 als zoon van Petrus Aerts van den Eijnde en Catharina van Hoek. Hij is als winkelier op 21-05-1725 te Asten getrouwd met Helena Mathias de Groot, geboren op 30-12-1697 te Asten als dochter van Mathias Thyssen en Maria Cornelis (zie ook Keizersdijk 6):

02

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren. Arnoldus van den Eijnden heeft geld tegoed voor verkochte winkelwaren:

Asten Rechterlijk Archief 19 folio 14; 26-02-1731:
Arnoldus van den Eynde, aanlegger contra Martinus Jan Paulus, gedaagde. Betaling van ƒ 4-19-0 wegens gehaalde winkelwaren.

Arnoldus van den Eijnden komt verder in de archieven voor met betrekking tot betalingsachterstanden:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 14; 21-10-1733:
Floris Pieter van Cotshausen, secretaris, aanlegger contra Arnoldus van den Eynde. Gedaagde is nog ƒ 4,- schuldig als restant van gekochte granen van de weduwe Canters. En nog ƒ 6-16-8 wegens gekochte meubelen van de weduwe Jan van Riet. 

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 47; 07-10-1738:
Lambert van den Boomen, collecteur van het borgemeestersboek, 1734-1735, heeft nog te vorderen van Arnoldus van den Eynden ƒ 1-15-08.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 23; 12-10-1739:
Pieter van Riet cum suis, collecteurs van de Gemene Middelen, october 1736, aanlegger contra Arnoldus van den Eynden, gedaagde. Gedaagde is schuldig ƒ 11-17-0 wegens aan hem geleverd coorn. Vonnis luidt 'betalen'.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 69; 20-02-1741:
Antoni Heycoop, collecteur an de borgemeestersboeken, 1735, heeft nog te vorderen van Arnoldus van den Eynden ƒ 2-08-00.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 96; 20-11-1741:
Lambert van den Boomen, collecteur van het borgemeestersboek,1734, aanlegger contra Arnoldus van den Eynden, gedaagde. Gedaagde is schuldig ƒ 3-10-00 ter zake van personeele lasten off rookgat, Sint Jan 1734.

Arnoldus van den Eijnden verkoopt een erfenis van zijn vrouws ouders in Ommel (zie Jan van Havenstraat 23):

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 74 verso; 21-10-1741:
Arnoldus van den Eynde verkoopt aan Antoni Antoni Zeegers, te Ommel 1⁄3e deel in huis, hof en aangelag te Ommel geheel 1 lopense, ene zijde Marten van de Loverbosch, andere zijde de weduwe Jan Tempels, ene einde Peter Jan Wilbers, ander einde de straat; land in de Engelsebeemt geheel 3 lopense naast Marten van de Loverbosch. Verkoper aangekomen bij versterf van zijn vrouwe ouders. Koopsom ƒ 20,-.

In het huizenquohier van Asten over de periode 1736-1751 is Arnoldus van den Eijnden eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 52 Dorp Bewoners nummer 52 Dorp
1736 Arnold van den Eijnden Arnold van den Eijnden
1741 Arnold van den Eijnde Arnold van den Eijnde
1746 Arnold van den Eijnden Arnold van den Eijnden
1751 weduwe Arnoldus van den Eijnde weduwe Arnoldus van den Eijnde

Arnoldus van den Eijnde is op 03-10-1747 overleden en Helena Mathias de Groot is als Helena van den Eynde op 26-05-1753 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Aangezien er geen erfgenamen zijn, worden hun goederen getaxeerd en wordt het huis verkocht aan Johanna Jan Wilbers:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 97; 09-07-1753:
Taxatie van de onroerende goederen van Helena, weduwe Nol van den Eynden overleden en begraven op 28-05-1753. Waarde van een huiske en hof 1⁄2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde en ene einde Mattijs Muyen, andere einde de weduwe Willem Muyen. 20e penning is ƒ 1-10-0. Mattijs van Bussel, armmeester, heeft de eed afgelegd omdat, na publicatie, zich niemand heeft gemeld als erfgenaam.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 27 verso; 01-10-1753:
De armenmeesters, Mattijs van Bussel en Peter van Bussel verkopen ten laste van Helena, weduwe Arnoldus van den Eynde, overleden 28-05-1753, om een gedane alimentatie te verhalen en omdat niemand zich als erfgenaam heeft aangegeven een huiske met hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Mattijs Muyen, andere einde weduwe Willem Muyen. Koopster Jenneke Jan Wilbers, koopsom ƒ 93,-.

Johanna Jan Wilbers is geboren te Asten op 29-01-1722 als dochter van Johannes Wilbers en Maria Jansen (zie Voormalig huis A214). Voor zover bekend is zij niet getrouwd en bij de verpondingen van 1762 en in de bewoningslijst over de periode 1756-1776 is zij eigenaar van het huis en grotendeels medebewoner:

Verpondingen 1762 folio 251:
Jenneke Jan Wilbers.
Nummer 52 huijske en hoff.

Jaar Eigenaar nummer 52 Dorp Bewoners nummer 52 Dorp
1756 Jenneke Jan Wilbers Antoni Bluijssen
1761 Jenneke Jan Wilbers Jenneke Jan Wilbers en Leendert Vos
1766 Jenneke Jan Wilbers Jenneke Jan Wilbers en Helena Tiele
1771 Jenneke Jan Wilbers Jenneke Jan Wilbers en Helena Tiele
1776 Jenneke Jan Wilbers Jenneke Jan Wilbers en Helena en Anna Tiele

Na haar overlijden te Asten op 11-10-1779, woont haar zuster Elisabeth Jan Wilbers, geboren te Asten op 30-04-1734, in het huis.

Zij was getuige haar doodakte religieuze en na haar overlijden te Asten op 10-11-1779 wordt het huis getaxeerd en gaat het over op onder meer haar broer Dirk Jan Wilbers, geboren te Asten op 10-03-1725 als zoon van Johannes Wilbers en Maria Jansen (zie Voormalig huis A214):

1779 novembris 10; soror Elizabetha Jois Wilberts; sol(vit)

10 november 1779; zuster Elizabetha Wilberts; betaald

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 191 verso; 07-12-1779:
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet Jan Wilbers overleden en begraven 12-11-1779. Dirk Jan Wilbers is mede-erfgenaam. Waarde huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde Joseph Sauve, andere zijde Mattijs Muyen, ƒ 250,-. De 20e penning is ƒ 12-10-0.

Het huis wordt bewoond door Helena van den Hurk, geboren te Heeze op 11-04-1753 als dochter van Franciscus Daniel van den Hurk en Wilhelma Godefridus van 't Hof. Zij is op 21-01-1776 te Mierlo getrouwd met Wilhelmus van Lierop, geboren te Mierlo op 05-11-1748 als zoon van Johannes van Lierop en Maria Verhees:

Jaar Eigenaar nummer 52 Dorp Bewoners nummer 52 Dorp
1781 Dirk Wilbers Helena van den Hurk

De erfgenamen van Johanna Jan Wilbers, bestaande uit broer, zwagers, neven en nichten verkopen het huis aan Jacobus van de Goor:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 150 verso; 20-01-1786:
Dirk Jan Wilbers, Jan Daandel Coolen en Dirk, zijn zoon, Tomas Roovers getrouwd met Maria Wilbers, Pieter Wilbert Wilberts, Johannes Wilbert Wilberts, Jan Slaats getrouwd met Jennemaria Verheyen, Jan Verheyen, Anna Verheyen die binnenkort trouwt met Marcelis Berkers. Zij verkopen aan Jacobus van de Goor, te Nederweert huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde Marcelis Koppens, andere zijde weduwe Joseph Sauve, andere einde de straat. Koopsom ƒ 350,-. Jacobus van de Goor is schuldig aan Jan Daandel Coolen ƒ 100,- à 4%. Marge 03-12-1786 gelost.

Jacobus Jansen van de Goor is geboren te Nederweert op 07-01-1750 als zoon van Johannes van Goor en Gertrudis Adriaens. Hij is op 19-08-1782 te Nederweert getrouwd met Eva Wolfhaegen, geboren te Wessem op 22-11-1760 als dochter van Joannes Wolfhaegen en Elisabeth van de Sande. Na haar overlijden te Nederweert op 23-06-1783 is Jacobus Hendriks van de Goor hertrouwd op 23-11-1783 te Nederweert met Catharina Trouwen, geboren te Weert op 07-02-1742 als dochter van Peter Troeyen en Margaretha Johannes Smits. Uit dit tweede huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren:

03

Het gezin van Jacobus Jansen van de Goor en Eva Wolfhaegen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Mathias Nederweert 14-06-1783 Kind Nederweert 10-12-1785

Jacobus van de Goor verkoopt het huis aan Abraham van Nouhuijs, maar wordt later in het huizenquohier toch nog genoemd als eigenaar en bewoner:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 4 verso; 24-10-1789:
Jacobus van de Goor verkoopt aan Abraham van Nouhuys een huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde Marcelis Koppens, andere zijde weduwe Joseph Sauve, andere einde de straat. Koopsom ƒ 100,- alsmede twee obligaties van elk ƒ 100,-. De verkoper zal deze tot zijn laste moeten blijven behouden omdat het huis er mee belast is, te weten een obligatie ƒ 100,- ten bate van Jan Daandel Coolen de dato 11-04-1786, een obligatie ƒ 100,- ten bate van Abraham van Nouhuys de dato 24-08-1787.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 46; 12-02-1802
Jacobus van de Goor is schuldig aan Jan Troeyen, zijn zwager ƒ 350,- à 4%. Hiermee wordt afgelost ƒ 350,- aan Abraham van Nouhuys de dato 24-10-1789.
Jacobus van de Goor is schuldig aan Jan Willem Coolen ƒ 75,- à 3¼%.
Jacobus van de Goor is schuldig aan Abraham van Nouhuys ƒ 50,- à 4%. Marge gecasseert zie gelofte de dato 30-04-1802.
Jacobus van de Goor is schuldig aan Dirk Anthony Leenen en Abraham van Nouhuys ƒ 100,- à 4%.

Jaar Eigenaar nummer 52 Dorp Bewoners nummer 52 Dorp
1798 Abraham Nouhuijs J. C. de Vivicie
1803 Jacobus van de Goor Jacobus van de Goor

Jacobus van de Goor handelde in schapen, zoals blijkt uit onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 113 verso; 29-10-1792:
Pieter Slaats en Jan van den Heuvel, lieden van goeder naam en faam, verklaren ter requisitie van Jacobus van de Goor dat zij, comparanten, op zondag, 9 september laatstleden des voormiddags, om half twaalf, zijn geweest ten huize van Jan Verberne, aan de Roomsche Kerk en dat daar onder andere ook present waren, Jelis van Hugten alias Jan Jelis Jelis, wonende aan Diesdonk, en de requirant in deze. Dat zij, comparanten, toen distinct en duydelijk hebben gehoord en verstaan dat Jacobus van de Goor van Jelis van Hugten heeft gekocht twintig schapen voor ƒ 5,- per stuk behalve het ordinaire scheepersgelt en wel onder conditie dat hij, Jelis, als verkoper, ook verplicht zou zijn de schapen in percelen of geheel af te leveren zoals Jacobus van de Goor, als koper, zou ordonneren en dat de koopprijs aan hem, verkoper, niet eerder betaald hoefde te worden dan op 1 november aanstaande in specie van Zeeuwse rijksdaalders. Zij hebben verder gehoord dat Jelis van Hugten de vellen der schapen, welke geslacht werden, van Jacobus van de Goor weer terug heeft gekocht voor drie schillingen per vel. Zij bevestigen hun verklaring onder eede.

Jacobus van de Goor is getuige van een bedreiging van de drossaard:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 218 verso; 07-12-1798:
Verklaring van Jan Saasen, Jacobus van de Goor, Jan Dirk Wilbers, Philips van Bussel, Martinus Koolen en Gerrit Verberne. Jan Saasen, Jacobus van de Goor, Jan Dirk Wilbers en Philips van Bussel hebben gehoord dat Jacob Leys, op 2 december laatstleden, in bewoordinge heeft gezegd den drossaard Antony Loomans dood te schieten. Martinus Koolen verklaart dat Jacobus Leys, te paard zittende, hem, op de kerkhof staande, met een blood mes gedreigd heeft, zeggende: "Wat let mij, dat ik het mes niet in Uw ziel werp". Gerrit Verberne is op dezelfde wijze bedreigd als Martinus Koolen.

Jacobus van de Goor verkoopt zijn huis aan Jacobus Jansen:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 177 verso; 10-02-1804:
Jacobus van de Goor verkoopt aan Jacobus Jansen een huis en hof 2 lopense, ene zijde weduwe Joseph Sauvé, andere zijde Marcelis Koppens, ene einde de straat. Belast met ƒ 200,- à 4% aan Jan Troeyen; ƒ 75,- à 4% aan Abraham van Nouhuys en Dirk Leenen. Koopsom ƒ 250,-. Lasten ƒ 380,-.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 11; 25-05-1804:
Jan Troeyen, eigenaar van een rest-obligatie van ƒ 200,- ten laste van Jacobus van de Goor de dato 12-02-1802 verkoopt aan Abraham van Nouhuys ƒ 50,-. Zodat hem rest ƒ 150,- en het recht, zoals vermeld in de bij-acte, om het huis, nu behorend aan Jacobus Jansen te aanvaarden.

Petrus Jacobus Mathias (Jacobus) Jansen is geboren te Walderath (D) rond 1768 als zoon van Mathijs Jansen en Geertruida Hoeben. Hij is als kleermaker op 11-05-1794 te Asten getrouwd met Johanna Maria Leonardi van Heugten, geboren te Asten op 14-01-1768 als dochter van Leonardus Judoci van Heugten en Catharina Gijsberti Koninkx (zie Voormalig huis C660):

04

Het gezin van Petrus Jacobus Mathias (Jacobus) Jansen en Johanna Maria Leonardi van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Leonardus Asten 25-02-1795 Asten 08-02-1823
Maria van Lierop
Asten 19-07-1826 zie ook Voormalig huis F1155
2 Mathijs Asten 30-08-1796 Mierlo 01-05-1825
Maria van Lierop
Asten 24-11-1828
3 Geertruida Asten 27-03-1798 Asten 15-04-1826
Joannes Smits
Someren 13-09-1869

zie ook Voormalig huis G644 
zoon Jacobus Johannes
zie Voormalig huis C1309
zoon Petrus
zie Burgemeester Wijnenstraat 67

4 Johanna Asten 26-03-1800
5 Huberta Asten 18-10-1801
6 Hubertus Asten 18-07-1803
7 Bernardus Asten 20-08-1805 Asten 30-06-1832
Maria Beatrix van Bussel
Asten 08-03-1880 zie Voormalig huis G476
8 Catharina Asten 20-12-1806 Helmond 24-08-1837
Johannes Vliegenberg
Helmond 31-08-1864 Binderseind
9 Petrus Antonie Asten 24-02-1811 Asten 29-05-1835
Geertruida Verberne
Asten 13-01-1880 zie Burgemeester Wijnenstraat 9

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis samen, echter de verkoop van het huis aan Petrus Jacobus Mathias Jansen wordt niet gemeld:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 200 verso:
Abraham van Nouhuijs bij transport 24-10-1789, zie folio 199 verso.
Jacobus van de Goor te Nederweert bij transport 20-01-1786.
Maria Wilbers weduwe Aalbert Verheijen, Dirk Wilbers, Maria, Pieter en Johannes kinderen van Wilbert Wilbers en Dirk soone Jan Daandel Coolen.
Nummer 52 huijske en hof aan 201.

Petrus Jacobus Mathias Jansen heeft nog een schuld openstaan:

Notarieel Archief Asten 41-108; 26-12-1818:
Jacob Janssen, heeft een schuld van ƒ 70,- aan Francis van Otterdijk, als borg huis, hof en aangelag, ene zijde Steven Kanters, andere zijde Godefridus van Asten.

Petrus Jacobus Mathias Mathias Jansen is op 28-12-1818 te Asten overleden en Johanna Maria Leonardi van Heugten is op 28-04-1822 te Asten overleden. In het notarieel archief van Asten wordt het huis door de kinderen verkocht aan kleermaker Johannes Linden:

Notarieel Archief Asten 48-74 en 77; 26-03-1825:
Leonardus, Geertruij en Mathijs Janssen de erfgenamen van wijlen Jacobus Janssen en Jennemaria van Heugten verder Louis Janssen kleermaker te Helmond, als voogd van kinderen van wijlen Jacob Janssen en Jennemarie voornoemd, verkopen aan Johannes Linden, kleedermaker een huis en hof groot 4 roede, ene zijde Godefridus van Asten, andere zijde weduwe Steven Kanters.

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat het huis nog steeds op naam van Johannes Linden:

Kadaster 1811-1832; G660:
Huis en erf, groot 00 roede 93 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Johannes Linden.

05

06

Johannes Jacobus Linden is geboren te Asten op 27-06-1792 als zoon van Lambert Martini Linden en Maria Mathiae Heerings (zie Voormalig huis G611A). Hij is als kleermaker op 07-02-1822 te Asten getrouwd met Anna Maria Kolen, geboren te Asten op 03-04-1795 als dochter van Theodorus Joannes Kolen en Elisabeth Francisci Smits (zie 't Hoekske 8). Het gezin van Johannes Jacobus Linden en Anna Maria Kolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lambertus Asten 14-06-1823 Asten 18-01-1856
Catharina Bukkems
Asten 14-09-1887 zie Koningsplein 6
2 Petronella Asten 25-03-1826 Kind Asten 09-10-1830
3 Joannes Asten 02-10-1829 Asten 16-01-1865
Catharina Verheijen
Asten 09-01-1873
Maria Slegers
Asten 30-05-1917

zie Voormalig huis G1414

zie Voormalig huis G517

4 Petrus Asten 03-04-1834 Kind Asten 03-04-1834
5 Francisca Asten 12-04-1835 Asten 07-01-1869
Lambertus Simonis
Asten 25-09-1891
6 Petronella Asten 21-03-1839 Kind Asten 21-07-1844

Zij woonden wasarschijklijk eerst in Heusden en verhuurden het huis aan derden. Toen Anna Maria Kolen op 27-12-1847 te Asten overleed, verhuisde Johannes Jacobus Linden met zijn gezin naar dit huis.

Als de oudste zoon Lambertus Linden op 18-01-1856 in het huwelijk treedt, wordt het huis in twee woningen gesplitst met respectievelijk de kadasternummers G1134 en G1135, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart.

In de woning met kadasternummer G1134 woont zoon Lambertus Linden (zie Koningsplein 6) en in de woning met kadasternummer G1135 blijft Johannes Jacobus Linden wonen (zie hieronder).

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we Johannes Jacobus Linden met kinderen tegen in de woning met huizingnummer A11b:

07

Ook in de periode 1869-1879 woont Johannes Jacobus Linden met zijn dochter Francisca en schoonzoon nog in de woning met huizingnummer A16:

08

Johannes Jacobus Linden is op 02-03-1871 te Asten overleden en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 29-04-1871 worden de beide woningen (zie Koningsplein 6) geveild:

Zijn dochter Francisca Linden, geboren te Asten op 12-04-1835, is op 07-01-1869 te Asten getrouwd met fabrieksarbeider Lambertus Simonis, geboren te Asten op 09-01-1836 als zoon van Leonardus Simonis en Mathea Sieben (zie Emmastraat 6). Lambertus Simonis is in die tijd eigenaar van de woning geworden en rond 1880 verbouwt hij de woning resulterend in kadasternummer G1547, zoals getoond op de nevenstaande kadasterkaart.

Ook over de periode 1879-1890, 1890-1900, Francisca Linden is op 25-09-1891 te Asten overleden, en in de periode 1900-1910 wonen zij in de woning met achtereenvolgens huizingnummer A14, A16 en A18:

09

In de woning woont in dochter Theodora Maria Simonis, geboren te Asten op 23-09-1876 en te Asten op 13-05-1898 getrouwd met metselaar Johannes Lammers, geboren te Beek en Donk op 05-12-1869 als zoon van Andries Lammers en Wilhelmina van Bragt.

Lambertus Simonis verhuist begin 1903 naar het Liefdehuis en is aldaar op 02-11-1909 overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-02-1903 verkopen Lambertus Simonis en zijn schoonzoon Jan Lammers huismeubelen en in diezelfde krant van 25-02-1903 verkopen zij de woning:

10 11

Johannes Lammers en Theodora Maria Simonis verhuizen met hun gezin naar het Hemelrijk in Helmond en in 1904 naar Beek en Donk. Theodora Maria Simonis is op 04-11-1930 te Beek en Donk overleden en Johannes Lammers is op 28-07-1942 te Beek en Donk overleden.

Linksonder een foto gemaakt rond 1900 van het dubbele woonhuis van de familie Linden. De woning wordt in 1903 samen met de nevenstaande woning (zie Koningsplein 6) verkocht aan Fredericus Hubertus Michielsen en direct daarna doorverkocht aan de gemeente Asten. Daarna vindt herbouw plaats onder kadasternummer G1951, zoals te zien is op de kadasterkaart rechtsonder:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-12-1903 wordt het huis (nummer 2) samen met het nevenstaande huis (nummer 3) te huur aangeboden:

12

Het huis wordt vanaf maart 1905 bewoond door Andreas Hermanus Huizing, geboren te Hoogezand op 07-11-1875 als zoon van Johannes Hinderikus Huizing en Johanna Gezina Lieberom. Hij is als boekhouder te Hoogezand op 01-03-1905 getrouwd met Maria Johanna Veenker, geboren op 03-06-1878 te Hoogezand als dochter van Bernardus Bartholomeus Hermannus Veenker en Hinderika Bouwman:

13

Zij verhuizen in 1907 naar A29 (zie Voormalig huis G1447) en vanuit Tramstraat nummer A122 (zie Voormalig huis G2066) komt in het huis wonen Adrianus Maria Berkers, geboren te Asten op 30-04-1874 als zoon van Peter Antonie Berkers en Maria Elisabeth Lammers (zie Voormalig huis G489 en G490). Hij is als koopman op 12-09-1898 te Deurne getrouwd met Anna Allegonda Kuijpers, geboren te Deurne op 15-07-1872 als dochter van Johannes Kuijpers en Petronella Nooijen. Linksonder een foto van Adrianus Maria Berkers op de fiets voor het kasteel van Heusden. Zij emigreren rond 1909 met hun gezin naar de Verenigde Staten en rechtsonder de grafsteen bij het overlijden van Anna Kuijpers in 1940 en Adrianus Berkers in 1950:

14 15

Het huis wordt te koop aangeboden in het Algemeen Handelsblad van 31-01-1908. De in deze advertentie genoemde Louis Gambon was bankier bij 'De Venloosche Handelsbank' en was mogelijk financier van dit nieuw gebouwde huis.

 

 

 

 

Vanuit A162 (zie Emmastraat 6) komt in het huis wonen Jacob Wilhelm van Helden geboren te Venraij op 26-05-1872 als zoon van Wilm van Helden en Petronella Jenneskens. Hij is als onderwijzer te Someren op 07-06-1904 getrouwd met Maria Anna Lammers, geboren te Someren op 08-10-1869 als dochter van Lambertus Lammers en Maria van Hoek. Ook in de periode 1910-1920 woont Jacob Wilhelm van Helden met zijn gezin in het huis met huizingnummer A19:

16

17

Zoon Wilhelmus Lambertus Maria (Wim) van Helden, geboren te Asten op 26-02-1911, is priester geworden. Linksonder in dagblad De Tijd van 25-07-1930 is hij geslaagd voor het voortgezet onderwijs, daaronder krijgt hij vrijstelling voor de dienstplicht volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-12-1930 en het Nieuwsblad voor het huisgezin van 10-06-1933 meldt dat hij in het Groot Seminarie van Haaren zijn tonsuur krijgt:  

Daarna volgen de wijdingen tot mindere orde in de Nieuwe Tilburgsche courant van 26-05-1934, tot subdiaken in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-06-1935 en tot diaken in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 20-09-1935:

LInksonder wordt  volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-06-1936 Wilhelmus Lambertus Maria (Wim) van Helden tot priester gewijd. Hij wordt kapelaan in Eindhoven, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 18-09-1936 en tot geestelijk adviseur in diezelfde krant van 21-05-1938. Rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-08-1938 zijn benoeming tot kapelaan in Nijmegen en daaronder in de Provinciale Noord-Brabantsche courant het huisgezin van 02-08-1947 zijn aanstelling tot directeur van het leidersinstituut:

Kort na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog heeft Wilhelmus Lambertus Maria (Wim) van Helden samen met een collega-priester nog enkele gevangenen uit Dachau opgehaald3:

Na de bevrijding besluiten kapelaan Schellekens, kapelaan Wim van Helden en officier der grenswacht Van der Krabben op goed geluk naar Dachau af te reizen om deken Jozef Teulings en rector Lambert Rooyackers uit Den Bosch te zoeken. Lambert Rooyackers had de hele oorlog in gevangschap in Duitsland doorgebracht. Ze regelen een auto, papieren, materialen en benzine en komen binnen twee dagen aan in Dachau. Ze mogen van de geallieerden het kamp niet in omdat er tyfus heerst, maar de volgende dag lukt het ze toch om binnen te komen. Daar treffen ze de ernstig verzwakte deken Jozef Teulings en rector Lambert Rooyackers aan, die ze met een list naar buiten weten te smokkelen. Op zondag 13 mei 1945 komt 's avonds rond zeven uur in Nijmegen het bericht dat de deken terug in de stad is. Hij wordt feestelijk verwelkomd in zijn kerk aan de Groenestraat in de Nijmeegse wijk Hazenkamp. Met zijn gevangenispak nog aan, klimt hij op de preekstoel en spreekt de parochianen toe. 

Foto uit het Brabants dagblad van 03-05-2019 gemaakt op de terugreis in mei 1945 met van links naar rechts Lambert Rooyackers, kapelaan Schellekens, Jozef Teulings, chauffeur Van der Krabben en Wim van Helden en een onbekende.

Linksonder in de Haagsche courant van 03-10-1948 het koperen jubileum van Wilhelmus Lambertus Maria (Wim) van Helden. De Maasbode van 14-08-1958 meldt dat hij tot pastoor is benoemd in de Heilig Hart parochie in Helmond en daaronder in de Nieuwe Tilburgsche courant van  27-05-1961 zijn zilveren priesterfeest. Rechtsonder in dagblad De Tijd van 25-10-1969 zijn eervol ontslag in Helmond en aanstelling tot rector in Geldrop:

Wilhelmus Lambertus Maria (Wim) van Helden is op 13-12-1981 te Eindhoven overleden en linkosnder het bidprentje bij zijn overlijden. Rechtsonder een foto van de Heilig Hartkerk in Helmond waar hij elf jaar pastoor is geweest:

Keren we terug naar Jacob Wilhelm van Helden en bij deurnewiki lezen we het volgende over hem:

Jacob Wilhelmus van Helden werd in 1891 als hulponderwijzer te Liessel aangesteld en in 1894 werd hij te Asten benoemd. Op 1 juli 1919 keerde Van Helden als hoofd der school terug naar Liessel. In zijn toelichting op de voordrachtslijst van de districtsschoolopziener, merkte burgemeester Van Beek op: De Heer Van Helden, oud 46 jaar, is U allen bekend, over hem behoeft niet veel gezegd te worden. Zijne antecedenten als onderwijzer spreken luid voor hem.

Linksonder een foto van Jacob Wilhelm van Helden en rechtsonder uit het Nieuws van de Dag van 16-08-1912 behaalt hij de akte voor tuinbouwkunde:

18 19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-10-1915 geeft Jacob Wilhelm van Helden cursussen land- en tuinbouw en in diezelfde krant van 22-05-1919 zijn eervol ontslag als onderwijzer in Asten en zijn aanstelling in Liessel:

20 21

Jacob Wilhelm van Helden en Maria Anna Lammers verhuizen in juli 1919 met hun gezin naar Liessel. Hij was van 1910-1920 lid en van 1920-1927 voorzitter van de Coöperatieve Eiermijn van Roermond en in het gedenkboek van het 25-jarige bestaan4 wordt zijn levensloop beschreven:

Zij verhuizen rond 1928 naar Bakel; Jacob Wilhelm van Helden is op 09-05-1930 te Bakel overleden en Maria Anna Lammers is op 02-08-1943 te Bakel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Het Eindhovensch dagblad van 15-10-1919 meldt dat de woning voortaan gebruikt gaat worden als ambtswoning voor de secretaris:

In het huis komt wonen Wilhelmus Franciscus Peijnenburg, geboren op 04-10-1891 te Geldrop als zoon van Hendrikus Antonius Peijnenburg en Wilhelmina Scheepers. Hij is als gemeentesecretaris op 10-09-1918 te Helmond getrouwd met Johanna Geertruida Theodora (Jo) Cuijpers, geboren te Helmond op 22-06-1891 als dochter van Gerardus Hubertus Cuijpers en Johanna van Duijnhoven. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A19 ook bekend staand als Koningsplein 4:

22

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-07-1919 de geboorte van zoon Gerard, in diezelfde krant van 12-08-1920 de geboorte van dochter Wilhelmina en in diezelfde krant van 18-06-1924 wordt een dienstbode gezocht:

23 24 25

Over hun zoon Gerard Henri Joan Marie (Gerard) Peijnenburg, geboren te Asten op 12-06-1919 lezen we het volgende5:

Gerard Peijnenburg was topambtenaar van het ministerie van Defensie, die in de administratie van de landmacht van de hoed en de rand wist. Was als partijloze katholieke staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Cals en het kabinet-Zijlstra belast met de landmachtzaken. Daarna tot zijn pensioen nog weer zestien jaar secretaris-generaal van Defensie. Zelf oud-strijder zijnde was hij bevriend met prins Bernhard en lange tijd een pleitbezorger van de belangen van militaire veteranen.

Linksonder in de krant Amigoe di Curacao van 08-05-1965 de benoeming van Gerard Peijnenburg tot staatssecretaris, in het midden een foto en rechtsonder in het Nederlands Dagblad van 09-09-1981 geeft secretaris-generaal Gerard Peijnenburg een uitbrander:

26 27 28

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 07-12-1927 meldt dat de familie Peijnenburg nog slachtoffer is geworden van een nacht van diefstallen in het dorp Asten:

28a

Wilhelmus Franciscus Peijnenburg is op 29-04-1930 te Asten overleden, hetgeen gemeld wordt in dagblad De Tijd van 01-05-1930:

29

Linksonder uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 03-05-1930 de begrafenis van Wilhelmus Franciscus Peijnenburg en rechtsonder het bidprentje bij zijn overlijden:

30 31

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant van 28-05-1932 lezen we dat in 1932 de weduwe Peijnenburg is verhuisd naar Nijmegen:

32

Zoon Frans Antoon Willem Maria (Frans) Peijnenburg, geboren te Asten op 26-02-1927, is tijdens de Tweede Wereldoorlog op 04-12-1944 te Nijmegen omgekomen.

Rechts de uitgestelde requiemmis in het Nijmeegsch dagblad van 30-05-1945 en geheel rechts zijn gedenksteen op de Heilig Landstichting.

Johanna Geertruida Theodora (Jo) Cuijpers is op 04-06-1956 te Nijmegen overleden.

In het huis aan het Koningsplein 4 komt wonen de nieuwe gemeentesecretaris Antonius Josephus Petrus (Antoon) Raaijmakers, geboren te Lierop op 12-09-1900 als zoon van Petrus Raaijmakers en Antonia van den Boomen. Samen met zijn zuster Josephina Wilhelmina Theodora Raaijmakers woont hij in het huis:

33

In de raadsvergadering van 16-06-1930 wordt loco-secretaris Antoon Raaijmakers als nieuwe gemeente-secretaris gekozen, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-06-1930:

34

Antonius Josephus Petrus (Antoon) Raaijmakers is op 01-05-1943 te Asten getrouwd met Helena Petronella Josepha Maria (Lenie) Hoes, geboren te Asten op 01-05-1911 als dochter van Johannes Laurentius Aloijsius Hoes en Petronella Maria Aarts (zie Voormalig huis G560 en G561).

Antonius Josephus Petrus (Antoon) Raaijmakers is op 02-11-1969 te Deurne overleden en Helena Petronella Josepha Maria (Lenie) Hoes is op 12-06-1997 te Asten overleden. Rechts en geheel onder de bidprentjes bij hun overlijden.

Hieronder een foto na het opgraven de klokken met in het midden secrataris Antoon Raaijmakers.

35

36

37

Het herenhuis en voormalige school Koningsplein 4 te Asten is een gemeentelijk monument met kadastrale aanduiding G4408.

Object: Koningsplein 4.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1899, verbouwing jaar 1903 tot woning, 1956 verbouw, 1991 verandering van woning tot restaurant.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1899 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie Raaymakers-Hoes, gemeente.
Soort woning: Dubbelwoning met Koningsplein 6, dienstwoning gemeente Asten.
Bijzondere bewoners: Gemeentesecretaris Raaymakers.
Interview: Twee woonhuizen gebouwd door de gemeente voor gemeentefunctionarissen, soort doorgangshuis-dienstwoning. Eén ervan voor de gemeentesecretaris, die er meer dan 50 jaar woonde.

Hieronder een foto uit 1970 van het uit 1903 daterende huis aan het Koningsplein 4 en daaronder een streetview van het hetzelfde huis:

38

39

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1638 Evert Peeter Dors Deurne ±1600 Evert Peeter Dors Deurne ±1600
1685 Godefridus Luycas Deurne ±1636 Jan Jansen van Ruth Asten 11-05-1648
1695 Wilbordt Evert Dors Asten 06-10-1641 Jan Jansen van Ruth Asten 11-05-1648
1698 Heylke Evert Dors Asten 06-03-1639 Jan Jansen van Ruth Asten 11-05-1648
1718 Arnoldus van den Eijnden Gemert 16-04-1684 Arnoldus van den Eijnden Gemert 16-04-1684
Dorp huis 52
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Arnold van den Eijnden Gemert 16-04-1684 Arnold van den Eijnden Gemert 16-04-1684
1741 Arnold van den Eijnde Gemert 16-04-1684 Arnold van den Eijnde Gemert 16-04-1684
1746 Arnold van den Eijnden Gemert 16-04-1684 Arnold van den Eijnden Gemert 16-04-1684
1751 weduwe Arnoldus van den Eijnde Asten 30-12-1697 weduwe Arnoldus van den Eijnde Asten 30-12-1697
1756 Jenneke Jan Wilbers Asten 29-01-1722 Antoni Bluijssen Leende 13-03-1717
1761 Jenneke Jan Wilbers Asten 29-01-1722 Jenneke Jan Wilbers en Leendert Vos Asten 29-01-1722
1766 Jenneke Jan Wilbers Asten 29-01-1722 Jenneke Jan Wilbers en Helena Tiele Asten 29-01-1722
1771 Jenneke Jan Wilbers Asten 29-01-1722 Jenneke Jan Wilbers en Helena Tiele Asten 29-01-1722
1776 Jenneke Jan Wilbers Asten 29-01-1722 Jenneke Jan Wilbers en Helena Tiele Asten 29-01-1722
1781 Dirk Wilbers Asten 10-03-1725 Helena van den Hurk Mierlo 11-04-1753
1798 Abraham Nouhuijs Sint Oedenrode ±1750 J. C. de Vivicie
1803 Jacobus van de Goor Nederweert 07-01-1750 Jacobus van de Goor Nederweert 07-01-1750
Kadasternummer G660
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G660 1832-1856 Johannes Linden Asten 27-06-1792
G1135 1856-1871 Johannes Linden Asten 27-06-1792 splitsing met G1134
G1135 1871-1880 Lambertus Simonis Asten 09-01-1836
G1547 1880-1903 Lambertus Simonis Asten 09-01-1836 verbouw
G1951 1903-1938 gemeente Asten nieuwbouw
Koningsplein 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1804 Jacobus van de Goor Nederweert 07-01-1750 Catharina Trouwen Weert 07-02-1742
1804-1818 Jacobus Jansen Walderath ±1768 Maria van Heugten Asten 14-01-1768 28-12-1818
1818-1822 Maria van Heugten Asten 14-01-1768 weduwe Jansen 28-04-1822
1822-1825 Mathijs Jansen Asten 30-08-1796 met broers en zussen
1825-1847 Johannes Linden Asten 27-06-1792 Anna Maria Kolen Asten 03-04-1795 27-12-1847
1847-1859 Johannes Linden Asten 27-06-1792 met kinderen
A11b 1859-1869 Johannes Linden Asten 24-07-1792 met kinderen
A16 1869-1871 Johannes Linden Asten 24-07-1792 met kinderen 02-03-1871
A16 1871-1879 Lambertus Simonis Asten 09-01-1836 Francisca Linden Asten 12-04-1835
A14 1879-1890 Lambertus Simonis Asten 09-01-1836 Francisca Linden Asten 12-04-1835
A16 1890-1900 Lambertus Simonis Asten 09-01-1836 Francisca Linden Asten 12-04-1835 25-09-1891
A18 1900-1903 Lambertus Simonis Asten 09-01-1836 met dochter naar A136
A18 1903-1907 Andreas Hermanus Huizing Hoogezand 07-11-1875 Maria Johanna Veenker Hoogezand 03-06-1878 naar A29
A18 1907-1910 Adrianus Maria Berkers Asten 30-04-1874 Allegonda Kuijpers Deurne 15-07-1872 naar Amerika
A19 1910-1919 Jacob Wilhelm van Helden Venraij 26-05-1872 Maria Anna Lammers Someren 08-10-1869 naar Deurne
A19 1920-1930 Wilhelmus Peijnenburg Geldrop 04-10-1891 Johanna Cuijpers Helmond 22-06-1891 29-04-1930
4 1930-1938 Antonius Raaijmakers Lierop 12-09-1900 met zuster

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 9 januari 2024, 21:17:50

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen