logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G609

Jan Lamberts Verrijt koopt een huis van de erven van Peter Dericx, dat gezien de omschrijving tegenover de kerktoren moet hebben gelegen:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 195; 03-01-1613:
Aleyt, weduwe Peter Dericx, Derick Peters, Jan Gelis Mulders getrouwd met Elisabeth, dochter Peter Dericx, Marten Derick Henricx getrouwd met Mechtelt. Zij verkopen aan Jan Lamberts Verrijt huis, hof en land bij de Kerck teynden den thoeren aldaer, ene zijde Peter Jan Driessen en de straat, andere zijde de Vicarie, ene einde Lambert Henricx, andere einde de straat en de verkopers. Belast met 1 blanck cijns aan de Heer van Asten; 6 gulden per jaar aan de Heilige Geest van Asten; 1 mud en 2 cop rogge per jaar aan de Rector van het Sint Adriaens-altair alhier.

Jan Lamberts Verrijt is geboren rond 1580 als zoon van Lambert Verrijt en Jenneke Jan Jacobs. Hij is rond 1605 getrouwd met Josina Peters Janssen van Otterdyck.

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anneke Asten ±1612 Asten ±1636
Aert Janssen
zoon Joost
2 Franciscus Asten ±1615 Ongehuwd Asten 12-01-1664
3 Egidius Asten ±1618 Priester *
4 Lambert Asten ±1621 >1661

* staat als Aegidius Verrijt op 14-01-1639 ingeschreven aan de oude universiteit van Leuven (B) 

Jan Lamberts Verrijt wordt in 1629 nog als schepen genoemd en is rond 1630 te Asten overleden. Zijn weduwe moet zich garant stellen voor een geestelijk gehandicapte zoon die hier Peter wordt genoemd, maar waarschijnlijk betreft het zoon Franciscus (Frans):

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 83; 30-10-1632:
Op heden 30 octobris 1632 compareerden voor ons schepenen ondergeschreven deersaemen Claude Idelet, scholtis, deser heerlijckheyt Asten. Die welcke door ordre en last, ut decibat, van de Edele en Welgeboren Heer deser grontheerlijckheyt vuytterlijcken geprotesteert teghen Joosten, weduwe van Jan Lamberts Verrijt die welcke alsoo seeckeren sone is hebbende ennighsints berooft van sijn sinnen, soo het schijnt, genaemt Peter, waerdoor geschaepen is ennich ongeluck te comen geschieden als dickwils op wege is geweest dat de voorschreven Joosten deselven sal bewaeren en gaede slaen in alsulcken vueghen, dat daar door geen ongeluck oft schaeden en commen te geschieden oft dat allen 't selve op haer Joosten voorschreven sal worden verhaelt en gesocht. Aldus gedaen in presentie der voorschreven Joosten ende Marcelis Peter Jacops en Lintermans, schepenen in Asten.

Josina, de weduwe van Jan Lamberts Verrijt, heeft geld tegoed, maar ook schulden:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 96 13-12-1632:
Marten Peters is schuldig aan Joostken, weduwe Jan Lamberts Verrijt ƒ 12,- te betalen in twee termijnen wegens koop van een paard.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 80 verso; 21-04-1636:
Joostien, weduwe Jan Lamberts Verrijt is schuldig aan Peter Gijsbers, hoevenaar, te Heuchten ƒ 150,- à 6%.

Josina Peters Janssen van Otterdyck is rond 1639 overleden en zoon Dielis, die voor priester studeert, verkoopt zijn erfdeel:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 103; 11-11-1640:
Meester Dielis, zoon wijlen Jan Lambers Verrijt verkoopt aan Aert Janssen, zijn zwager, zijn deel in de goederen hem vanwege zijn ouders aangestorven in huis, hof, hofstad, land en groes in het Dorp. En alsoo den vercoper alnoch tot sijne mundige jaeren nyet en is gecommen verclaert te wesen binnen universiteyt van Loven te sijn gemeestereert ende alsoo de promotiestudie ende wijsheyt den resterende jaeren totte volcommenen discretie supplerende.

In de loop der jaren worden door de kinderen verschillende goederen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 216; 08-05-1643:
Aert Janssen getrouwd met Anneke, dochter wijlen Jan Lambers Verrijt mede namens de andere verkoopt aan Jan Janssen erff aen de Kercke waarop de schuur van verkoper heeft gestaan, ene zijde Jan Hanrick Symons en Willem Pauwels, andere zijde de straat, ene einde de koper, andere einde Jan Hanrick Symons.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 91; 10-01-1647:
Aert Janssen getrouwd met Anneken, dochter wijlen Jan Lambers Verrijt voor zichzelf en mede voor Meester Dielis en Frans, zijn zwagers en Lambert Jan Lamberts Verrijt mede voor alle andere, dit aangaande. Zij verkopen aan Gommaer Jacop Bure groes en hooiwas int Root ontrendt de Sommersse vonder 2 lopense. Marge: 19-04-1647 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 120; 06-02-1653:
Aert Janssen getrouwd met Anneken Jan Lamberts Verrijt en Frans Jan Lamberts Verrijt, zijn zwager verkopen aan Meester Mathijs van den Hove hooibeemd 4 lopense 13 roede 18 voet. Zij verkopen aan Michiel Peeter Colen land bij de Pasch 2 lopense 14 roede 17 voet; land daarbij gelegen. Belast met 1 vat rogge per jaar aan de Kerk van Asten. De twee percelen zijn samen zo groot als bij het eerste perceel staat. Zij verkopen aan Goyaert Wouters, mulder, te Zomeren land te Ostaden.

De kinderen hebben ook nog recht op een erfenis van een nicht, waarbij de geestelijk gehandicapte Frans Jan Lamberts Verrijt extra geld krijgt:

Asten Rechterlijk Archief 53; 26-02-1661:
Mayken Fransen, weduwe Jan Aerts van Hooff, gewoond hebbende te Nuenen, ziek liggende in het Convent van Ommel, testeert. Aan de kinderen van Jan Lambers Verrijt getrouwd met Joostien, moetie van haar, testatrice 1⁄6e deel in de goederen aan den Dijck en Voordeldonck.
Uit een rente die Jan Jan Bluyssen is geldende aan de testatrice aan Frans, zoon Jan Lamberts Verrijt, haar neef, niet wel bij sijn sinnen wesende een legaat van ƒ 50,- en haar bed met toebehoren.

Zij verkopen dit 1⁄6e deel samen met andere legatarissen van Maeyken Fransen, weduwe van Jan Aerts van Hooff aan Peeter Wilborts van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 144; 12-05-1661:
Lambert Jansen Verrijt voor sijn selven, den selven Lambert ende Joost soone van Aert Jansen voor Aert Jansen voorschreven. Daertoe bij mijn heeren schepenen specialijcken geauthoriseert wesende bij appostille op de requeste aen haere eerwaerde op den 5e may gepresenteert gestelt Goort van Gorcum en Peeter Wilborts van Bussel, Heilige Geestmeesters. Specialijcken bij mijn Heeren schepenen tot tgene naervolgens gecommitteert ende authoriseert volgens de commissie ter rolle berustende in dato 4 may 1661. Alsoo voor Frans Jansen Verrijt jongeman niet wel bij sinnen wesende. Allen kinderen van Jan Lamberts Verrijt en Joostien, zijn vrouw ook voor 1⁄6e deel. 

Het huis is waarschijnlijk verkocht en op basis van buren is de meest waarschijnlijke optie dat Goyaert van Gorcum in dit huis heeft gewoond. Hij wordt voor het eerst als bewoner in de Astense archieven genoemd in 1659, maar niet bij de aankoop van een huis. DE buren worden in onderstaande archiefstukken genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 150; 03-08-1661:
Joannes Pieterson, rentmeester der Geestelijke Goederen van het Overquartier van Peelland, verkoopt aan Laurens Volders huis, schuur, hof, hofstad en dries aen de Kerck, ene zijde de Pastorye, andere zijde de erven Jan Hendrick Symons en de straat, ene einde de straat, andere einde Goort van Gorcum.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 158 verso; 20-01-1662:
Laurens Volders gebruikt bij een aflossing als onderpanden zijn huis, hof, dries en aangelag aan de Kerk 4 lopense, ene zijde de Pastorye, andere zijde en ene einde de straten, andere einde Goort van Gorcum.

Goyaert van Gorcum is geboren rond 1615 en rond 1643 getrouwd met Aldegonda. Hieronder het gezin van Goyaert van Gorcum en Aldegonda:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha ±1645 Asten 23-11-1670
Johannes Joost Roefs
Asten 13-05-1700 zie Koningsplein 16
2 Aelken ±1647 > 1675 *
3 Elisabeth ±1649 Ongehuwd Asten 06-12-1679 *

*  worden als doopgetuige genoemd bij de kinderen van hun zuster Margaretha

Goyaert van Gorcum was Heilige Geestmeester, schepen en later armmeester en collecteur van alcoholische dranken in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 147; 22-06-1661:
Andries Martens is schuldig aan Goort van Gorckum en Peeter Wilbort van Bussel, Heilige Geestmeesters, als momboiren van Frans Jan Verrijt, ten bate van deze ƒ 100,- à 5%. Onderpand land den Hegacker 5 lopense, naast Marcelis Martens en Marcelis Schepers.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 148; 17-07-1661:
Wij Heer Everard de Doerne, Heere der vrije grondtheerlijckheyt Asten, mitsgaeders Joost Roefs, Goort van Gorchum, Peeter Hendrix, Wilbort Jansen, Aert Jan Aelberts, Marcelis Martens en Dielis Joosten, schepenen, Martinus van der Lith ende Jan Jansen, kerckmeesteren, Goort van Gorchum en Peeter Wilborts van Bussel, Heilige Geestmeesters. Allen in de voorverhaelde qualiteyt representerende het gemeyne corpus der voorschreven vrije grondtheerlijckheyt.

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 41; 24-02-1670:
Nieuw aangestelde armmeesters zijn Peeter van der Lith en Goiaert van Gorcum.

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 161; 15-04-1671:
Joost Roefs en Goiaert van Gorcum, als collecteuren van bier en wijnimpost,  aanleggers contra Mayke weduwe Jan Willem van Ostaden, gedaagde.

Goyaert van Gorcum beoefent deze functies gedurende lange tijd, is vaak momboir, bemiddelt bij conflicten, staat geregeld borg en is waarschijnlijk door de autoriteit aangesteld. 

Aldegonda is als Aldegonda Goyaert van Gorcum op 23-01-1676 te Asten overleden en Goyaert van Gorcum is op 18-01-1684 te Asten overleden.

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 213; 18-01-1684:
Goyaert van Gorcum gestorven en 22 dito begraven.

Hieronder hun doodakten:

Schoonzoon Johannes Joost Roefs wordt als erfgenaam genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 9; 22-11-1690:
Jan Roefs is universeel erfgenaam van wijlen Goyaert van Gorcum

Schoonzoon Johannes Joost Roefs is op 01-05-1692 te Asten overleden en de erfenis gaat over op dochter Margaretha Goort van Gorcum en haar kinderen. In 1698 komt er nog een navordering met betrekking tot de erfenis van Goyaert van Gorcum:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-06-1698:
Meester Thomas Ideleth, advocaet, te Someren, aanlegger contra  Margriet weduwe Jan Roeffs en haar kinderen mede als erfgenamen van Jan Roeffs, haar man en van Goyaert van Gorcum, wijlen haar vader en grootvader gedaagden.  Betreft voornamelijk verteringen gedaan tijdens het afwikkelen van de erfenis van Goort van Gorcum, alsmede enige kleine schulden van voornoemde Goort,  somma ƒ 39-11-08.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe dit huis tegenover de kerk in handen is gekomen van de latere bewoner Francis Jan Canters.

Bij een erfdeling (zie Voormalig huis G611) wordt Francis Jan Canters genoemd bij de erfgenamen, echter niet bij de verdeling. Op basis van de verdere bewoningsgeschiedenis heeft hij een huisje samen met Peter Jansse Verberne geërfd:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 7; 04-08-1718:
Francis Jan Canters, Jan Aart Smits getrouwd met Jenneke Jan Kanters, Peeter Janssen Verberne ook Bernarts genoemd, Jan Jansen Verberne zij samen ook voor Gerit, hun broeder. Kinderen en erven van Jan Canters, in het eerste en Jan Verberne, in tweede huwelijk verwekt bij Alegonda Jan Baltis. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Gerit Jansse Verberne huis, hof en aangelag in het dorp 1 lopense, ene zijde kinderen Niclaas van de Linden, andere zijde en einde de gemeente, ene einde Goort Buckums; land en groes circa 18 lopense.
2e lot krijgt Jan Aart Smits huis, hof en aangelag alsmede een klein huiske ontrent de Kerk 2 lopense, ene zijde Hendrik Hoefnagels, andere zijde de straat, ene en andere einde Peeter Jan Bernarts mededeler; land en groes circa 15 lopense. Belast met ƒ 8-1-10 per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch.
3e lot krijgt Peeter Jansse Verberne huis, hof en aangelag aan de Kerk in het Dorp 1½ lopense, ene en andere zijde Jan Aart Smits en Jan Jansse Verberne, ene en andere einde de straat; een huiske en hof met de plaats achter de gevel 7 roede, ene zijde en einde Henrik Hoefnagels, andere zijde de straat, andere einde Jan Aart Smits; land en groes circa 15 lopense. ƒ 125,- te ontvangen van Jan Jansse Verberne.
4e lot krijgt Jan Jansse Verberne huis, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Peeter Jansse Verberne, andere zijde een volgend stuk, ene einde Willem Loomans, andere einde de straat; land en groes circa 15 lopense. ƒ 125,- te betalen aan Peeter Jan Verberne. Marge: 04-08-1718 voldaan. Belast met ƒ 1-4-0 per jaar op een hem bekende plaats.
5e lot krijgt Joost Jansse Verberne huis, hof en aangelag te Ostaden 5½ lopense, ene zijde Jan Aart Smits, andere zijde Claes Verhees, ene einde Martinus Jan Paulus, andere einde de straat; land en groes circa 14 lopense.

Franciscus Jan Canters is geboren te Asten op 23-08-1674 als zoon van Johannes Canters en Aleidis Jansen Baltis (zie Prins Bernhardstraat 19). Hij is op 29-11-1722 te Asten getrouwd met Gertrudis Hendricks Costers, geboren te Lierop op 19-03-1683 als dochter van Henricus Keusters en Maria Johannes van Eynde:

9bris 1722, 29; Juncti sunt matrimonio Francis Canters et Gertrudis Hendricks, testes Peter Francis et Joanna Teunis.

29 november 1722; in echt gebonden Francis Canters en Gertrudis Hendricks, getuigen Peter Francis en Joanna Teunis.
Voor zijn huwelijk legt Francis Jan Canters een verklaring af om een dorpsgenoot te helpen aan een nieuw paspoort:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 48 verso; 20-03-1699:
Compareerde voor schepenen Dirck Coolen, 28 jaar en Francis Jan Canters, 22 jaar. Zij verklaren ter instantie van Dirck Jansen dat deze in april 1698 heeft behandigt op de Coeveringh aan Willem Free, voerman, te Buyl seecker inlanse paspoort mentionerende van linnen lappen ofte todden om dit paspoort te overhandigen ten comptoire te Helmont, aan van Ommeren. De voerman heeft aangenomen dit te doen, doch is in gebreke gebleven. Weshalve wij, schepenen, verklaren dat het Dirck Jansen onmogelijk is geweest om de kosten van het paspoort te betalen. Hij is een armen desolaten persoon. Jae, wat meer is hebbende een lamme hant. Wij verzoeken aan Heer van Ommeren, de requirant in deze, de kosten van het paspoort ter eere Godts, te remitteren en kwijt te schelden.

Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat het huis op naam van Francis Jan Canters en wordt het ook door hem bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 29 Dorp Bewoners nummer 29 Dorp
1736 Francis Canters Francis Canters
1741 Francis Canters Francis Canters
1746 Francis Canters Francis Canters

Franciscus Jans Canters is op 14-11-1750 te Asten overleden en zijn onroerende goederen worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 84; 28-12-1750:
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Canters overleden te Asten en op 17-11-1750 begraven aldaar. Geertruy Hendrik Costers is weduwe en mede-erfgenaam van de overledene. Waarde:
Helft in huis en hof 1 copse, ene zijde en einde de straat, andere zijde Johannes Martinusse ƒ 20,-
Alnog te Mierlo groes aan Legoor het hoog Eeuzel 5 lopense ƒ 25,-
Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan het klooster ten Haage te Eyndhoven in kapitaal ƒ 37,50
Totaal onroerende goederen bedraagt ƒ 7,50
20e penning is ƒ 1.-.

Zijn weduwe Gertrudis Hendricks Costers is daarna eigenaar en deels bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 29 Dorp Bewoners nummer 29 Dorp
1751 weduwe Francis Canters weduwe Francis Canters
1756 weduwe Francis Canters Willem Tijssen

Bewoner Willem Tijssen is geboren te Asten op 23-07-1712 als zoon van Mathias Jan Hendricks en Maria Jansen Roymans (zie Voormalig huis E501). Hij is op 08-05-1735 te Asten getrouwd met Maria Peeters, geboren te Deurne op 30-03-1711 als dochter van Petrus Danielis Verheubrechts en Anna Laurenty Schepers:

Het gezin van Willem Tijssen en Maria Peeters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 01-10-1735 *
2 Mattias Asten 24-04-1737 **
3 Johannes Asten 26-10-1750 ***

*  stiefvader van Willem Tijssen, Huijbert Wilbers, is getuige bij de doop en ook Anna de moeder van Maria Peeters
** broer Mathias Tijssen van Willem Tijssen en zus Gertrudis van Maria Peeters zijn doopgetuigen
*** broer Daniel van Maria Peeters is doopgetuige

Willem Tijssen woonde vermoedelijk met zijn gezin eerder op het Laarbroek (zie Laarbroek 10). In het archief komt hij nog voor met betrekking tot een verkoop van een stuk groes van zijn schoonvader: 

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 96; 08-02-1763:
Willem Tijssen getrouwd met Maria, dochter Peter Daniels mede voor de helft, Jan Peter Daniels mede voor de helft en mede voor Daniel, Peternel, Antoni en Anneke, kinderen Peter Daniels ook mede voor de helft, Laurens Francisse, te Liessel voor 1⁄4e deel, Laurens Daandels mede voor de helft en Francis van Hugten, te Liessel voor 1⁄4e deel. Zij verkopen aan Willem van den Eerenbeemt groes in de Steegen 3 1⁄2 lopense naast Peter Driessen van Bussel. Koopsom ƒ 30,-.

Willem Tijssen raakt in de schulden en vraagt een paspoort aan om aan de kost te komen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 80 verso; 20-02-1763:
Francis van den Broek, aanlegger contra Willem Tijssen, gedaagde. Gedaagde is schuldig ƒ 2-14-10 zijnde ƒ 1-4-10 van geleverd brood en ƒ 1-10-0 van geleend geld. 

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 90; 03-12-1764:
Den drost, aanlegger contra Willem Tijssen, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 1-9-8 van de gekochte goederen op de koopdag van Hendrik van Geffen.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 100 verso; 03-12-1764:
Paspoort voor Willem Tijssen, staande ter goeder naam en faam, hebbende vrouw en kinderen en daarmee in armoedige staat levende, wil zich naar elders begeven om voor vrouw en kinderen aan de kost te komen. 

Een jaar later is Willem Tijssen weer terug in Asten, maar herhaalt zich dit nog een keer

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 92; 15-05-1765:
Hendrien, vrouw van Antoni Metten wegens ziekte van haar man, aanlegger contra Willem Tijssen, gedaagde. Aanlegster heeft tussen Kerstmis en Nieuwjaar laatstleden aan gedaagde 2 ducatons geleend op conditie dat binnen acht dagen terug te betalen. Ondanks aanmaningen zijn de ƒ 10-10-0 nog niet terugbetaald.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 130; 16-09-1771:
Huybert Metten, aanlegger contra Willem Tijssen, gedaagde. Gedaagde is nog ƒ 4,- schuldig wegens huur. 

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 143; 03-02-1772:
Paspoort voor Willem Tijssen, wonend alhier, van goeder naam en faam, in armoedige staat zijnde, die met zijn arbeyt off opkoop van kalfsmaage zijn bestaan zoekt. Om hem te laten passeren en repasseren. 

Van Willem Tijssen of zijn gezin is daarna niets meer in de Astense archieven terug te vinden en keren we terug naar de eigenaren van het huis.

Gertrudis Hendrickx Costers is als Gertrudis Canters op 28-03-1760 te Asten overleden en het huis is in handen gekomen van Johanna Paulus Coopmans als weduwe van Petrus Jansen Biemans (Verberne), die een halfbroer van Franciscus Jans Canters en mede-eigenaar was.

Petrus Jansen Verberne (Biemans) is geboren te Asten op 09-08-1679 als zoon van Johannes Hendrix Bernaerts en Aleidis Joannes Baltus (zie Voormalig huis G618). Hij is op 22-11-1706 te Asten getrouwd met Johanna Paulus Coopmans, geboren te Asten op 01-05-1681 als dochter van Paulus Jansen Coopmans en Helena Judoci Roefs (zie Voormalig huis G525):

Juncti sunt matrimonio Petrus Janssen et Joanna Coopmans; testes Franciscus Jan Canters et Petrus Coopmans.

In huwelijkse echt gebonden Petrus Janssen en Joanna Coopmans; getuigen Franciscus Jan Canters et Petrus Coopmans.

02

Het gezin van Petrus Jansen Verberne (Biemans) en Johanna Paulus Coopmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 23-12-1707 Deurne 19-05-1754
Anna van Helmond
Asten 11-09-1769
2 Paulus Asten 18-09-1709 Kind Asten ±1709
3 Wilhelmina Asten 05-12-1710 Kind Asten ±1710
4 Paulus Asten 22-04-1713 Ongehuwd Asten 06-05-1788
5 Henrica Asten 30-11-1715 Ongehuwd Deurne ±1788
6 Henricus Asten 04-01-1718 Asten 25-05-1749
Maria Wilhelmi Loomans
Asten 11-07-1760 zoon Willem
zie Voormalig huis G476
en Voormalig huis G479
7 Gerardus Asten 06-07-1721 Asten 09-05-1762
Johanna Joannes Coolen
Asten 03-08-1788 zie Voormalig huis G618
8 Nicolaus Asten 20-09-1724 Kind Asten ±1724

Petrus Jansen Verberne (Biemans) woonde in de Torenstraat (zie Voormalig huis G618) en is op 08-12-1736 te Asten overleden. Er wordt geklaagd over de schoorsteen van het huis van Johanna Paulus Coopmans en op basis van de huurder kunnen we vaststellen dat het juist haar eigendom is:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 38 verso; 20-06-1756:
Den drossard, aanlegger contra weduwe Peter Verberne, gedaagde. Gedaagde is verscheidene malen gemaant om de schoorsteen van 't huisje, bij de Kerk door haar verhuurd aan Willem Thyssen en na klachten van de buren, op 10-05-1756 door mij en anderen gevisiteerd en niet in orde bevonden. Haar is opgedragen om binnen drie dagen het nodige onderhoud te laten doen. Op 24-05-1756 is zij gedaagd om haar boete te komen voldoen ƒ 1-5-0. Haar wordt opgelegd de schoorsteen ten spoedigste te laten maken volgens order de dato 15-08-1755 ter voorkoming van brand. Bij niet voldoen hieraan wordt de schoorsteen afgebroken.

Johanna Paulus Coopmans verkoopt het huis aan haar zoon Johannes Peters Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 107 verso; 23-10-1756:
Jenneke Copmans weduwe van Peter Verberne en Maria Smits weduwe van Joost Verberne, mede voor haar zwagers, verkopen aan Jan Peters Verberne een huiske en hof bij de Kerk 1 copse. Koopsom ƒ 15,-.

Zoon Johannes Peter Verberne is geboren te Asten op 23-12-1707 en op 19-05-1754 te Deurne getrouwd met Anna van Helmond, geboren te Someren op 27-04-1731 als dochter van Henricus Petrus van Helmont en Cornelia Johannes van Loon:

03

Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen en in de bewoningslijst van het huis over de periode 1761-1766 wordt Johannes Peter Verberne als eigenaar en bewoner genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 29 Dorp Bewoners nummer 29 Dorp
1761 Jan Peter Verberne Jan Peter Verberne
1766 Jan Peter Verberne Jan Peter Verberne

Johanna Paulus Coopmans is op 13-02-1766 te Asten overleden en Johannes Peter Verberne is te Asten op 11-09-1769 overleden. Omdat zij geen kinderen hadden, moet Anna van Helmond de erfenis delen met de broers en zus van haar man. Daarvoor wordt een taxatie opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 88 verso; 23-10-1769:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Peter Verberne en begraven 20-09-1769 te Asten. Paulus Peter Verberne is mede-erfgenaam. Waardebepaling:

Huis en hof ½ lopense, ene zijde de straat, ene einde Johannes Jansen ƒ 180,-
Land den Hoogenacker 1½ lopense ƒ 15,-
Land de Linderseacker 1½ lopense ƒ 30,-
Groes het Rootsvelt 3 lopense ƒ 110,-
Totaal
20e penning is
ƒ 335,-
ƒ 16-15-0.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 42; 13-12-1769:
Anna van Helmond, weduwe Jan Peter Verberne, Paulus Verberne, Hendrien Verberne, Gerrit Verberne deze voor zichzelf en als voogd over Willem, zoon Hendrik Verberne. Zij delen de nagelaten goederen van Jan Peter Verberne.
1e lot krijgt Anna den Hoogenacker 1½ lopense; de Linderseacker 1½ lopense; weiland het Rootsvelt 3 lopense; ƒ 30,- ter egalisatie te ontvangen van het volgende lot.
2e lot krijgen Paulus, Gerrit, Hendrien en Willem een huis en hof aan de Kerk ½ lopense, ene en andere zijde de straat, ene en andere einde Johannes Jansen. De ontvangers van dit lot zullen ƒ 30,-, ter egalisatie, uitkeren aan het eerste lot.

Anna van Helmond is op 10-02-1771 te Asten hertrouwd met Johannes Adriaans van Vessem, geboren te Tongelre rond 1720 en weduwnaar van Alegonda Dirk Coolen.

De broers en zus erven het huis dat ze direct daarna doorverkopen aan Peter Wagemans:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 77; 27-12-1769:
Gezien het request van Gerrit Verberne en Willem Hoefnagels voogden over Willem, zoon van Hendrik Verberne en Joanna Maria Lomans. Onlangs is overleden, zonder kinderen na te laten, Jan Verberne nalatende zijn vrouw met een huis en drie percelen land en groes. Zijn erfgenamen ab intestato zijn zijn vrouw voor de helft en voornoemde Gerrit Verberne, Paulus en Hendrien Verberne en voornoemde Willem Verberne voor de andere helft. Zij hebben een scheiding en deling gemaakt waarbij aan de weduwe is toegevallen het land en groes en aan de anderen het huis en hof doch aan de weduwe te betalen ƒ 30,-. Omdat nog enige schulden te betalen zijn komt het beter voor om het huis te verkopen. Zij vragen hiervoor toestemming. Naschrift Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 87; 22-01-1770:
Paulus en Gerrit Verberne, Hendrien Verberne, te Deurne en Willem Hendrik Verberne. Zij verkopen aan Peter Wagemans een huis en hof in de Toorenstraat bij de Kerk ½ lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde en einde Johannes Jansen. Verkopers aangekomen bij deling de dato 13-12-1769 na versterf van Jan Gerrits Verberne. Koopsom ƒ 186,-. Borgen Francis Coolen en Claes Claassen Voermans.

Petrus Gerrit Wagemans is geboren te Weert op 04-03-1739 als zoon van Gerardus Wagemans en Agnetis Jansen. Hij is op 25-05-1766 te Asten getrouwd met Catharina Jansen Meulendijks, geboren te Asten op 06-01-1731 als dochter van Johannes Jansen Hendriks van de Meulendijk en Catharina Frans Lammers (zie Julianastraat 9). Zij is sinds 06-02-1762 weduwe van Johannes Hoogaers, met wie zij op 05-07-1750 te Deurne getrouwd was, waarbij een dochter Johanna Maria Hogaerts, geboren op 08-12-1755 te Asten en een zoon Johannes Hogaerts, geboren op 08-11-1759 te Asten.

04

Het gezin van Petrus Gerrit Wagemans en Catharina Jansen Meulendijks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 04-04-1767 Someren 10-02-1793
Petrus Michael van Tongerlo
Asten 10-04-1834
2 Gerardus Asten 20-02-1770 Kind Asten ±1770
3 Agnes Asten 23-11-1774 Kind Asten 16-09-1779 *

*  Johanna Maria Hogaerts en Johannes Hogaerts, dochter en zoon uit het eerste huwelijk van Catharina Jansen Meulendijks zijn doopgetuigen

Peter Wagemans moet nog getuigen voor een mishandeling in het huis van Gerrit Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 170; 01-03-1779:
Gerrit Verberne, 55 jaar, Arnoldus Vriens, 50 jaar, Peter Wagemans, 36 jaar, zij verklaren:
Gerrit Verberne dat hij, op 4 februari laatstleden, uit zijn huis voor de deur komende, Willem Daandel Coolen bij hem in huis kwam, zeggende: "Ik heb met turff buyten geweest, mag ik dat niet doen"? Hij, comparant, heeft toen gezegd: "Ja", en als hij, Coolen, bij hem in huis zijnde, dan zijn ook Althuysen en Bernard binnengekomen. En heeft Althuysen, Willem Coolen met zijn haar gevat en tegen de kin gestoten en hij heeft Bernard met een houtje eens zien slaan. Comparant heeft bezwaar gemaakt tegen de actie in zijn huis, waarop zij gedrieën zijn weggegaan.
Arnoldus Vriens heeft gezien dat Althuysen, bij de huizen van Gerrit Verberne en Jan Tijssen, met een stok op Willem Daandel Coolen heeft geslagen.
Peter Wagemans heeft hetzelfde gezien.
Zij bevestigen een en ander onder eede.

Op basis van onderstaand archiefstuk kunnen we bevestigen dat het huis van Peter Wagemans tegenover de kerk en school moet hebben gelegen:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 89; 07-10-1784:
Godefridus Sauve verkoopt aan Willem Hendrik Verberne een hoekje groes van de Jan Muldersdries 3 copse. Deze hoek achter hof en huis van Peter Wagemans en dus ene zijde de straat naast de school, andere zijde de verkoper, Pastory en straat. Koopsom ƒ 150,-

In het huizenquohier over de periode 1771-1803 is Peter Wagemans eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 29 Dorp Bewoners nummer 29 Dorp
1771 Peter Wagemans Peter Wagemans
1776 Peter Wagemans Peter Wagemans en Arnoldus Kerkhoff
1781 Peter Wagemans en Maria van der Sanden Peter Wagemans en Maria van der Sanden
1798 Peter Wagemans en kind Peter Wagemans en kind, kamer Johanna van Hoek
1803 Peter Wagemans en kind Peter Wagemans en kind, kamer Johanna van Hoek

Catharina Jansen Meulendijks is op 19-06-1798 te Asten overleden en Petrus Gerrit Wagemans is te Asten op 26-06-1806 overleden. De verpondingen van 1810 geven het laatste deel van de bewoningsgeschiedenis weer:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 186 verso:
De 2 kinderen van Peter Wagemans van het 1e en 2e huwelijk bij versterf 1806.
Petrus Wagemans weduwnaar Catharina Meulendijk en kind bij versterf 1798.
Nummer 29 huijs en hof ½ lopense.

Dochter Johanna Wagemans is geboren te Asten op 04-04-1767 en op 10-02-1793 te Someren getrouwd met Petrus Michael van Tongerlo, geboren te Someren op 28-04-1769 als zoon van Michiel Janse van Tongerlo en Wilhelmina Jacobus van Baarschot:

05

Johanna Wagemans en Petrus Michael van Tongerlo hadden voor zover bekend geen kinderen en Pieter van Tongerlo maakt nog wat mee als hij in de Peel is:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 215; 22-10-1798:
Jan Goort Geeven en Pieter van Tongerloo, wonende alhier, verklaren dat zij, op 7 september laatstleden, in de Peel zijn geweest, aan het Klotterven. Zij hebben gezien dat Nicolaas van Stiphout aan Arnoldus Gragtmans, welke daar ook aanwezig waren, met een schuppesteel een slag op de schouder of arm heeft toegebracht.

Ook zijn vrouw, Johanna Wagemans, ziet iets verdachts in de buurt van haar huis:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 160; 29-11-1802:
Johanna Wagemans getrouwd met Pieter van Tongerlo, alhier, Lambert Michielsen, alhier. Zij verklaren ter requisitie van het Officie.
Johanna Wagemans, dat zij, op zaterdag, 27 november 1802, 9 uur 's avonds, tegenover het huis van de tweede comparant naar buiten gegaan zijnde teneinde in haar hof een bos selderie te halen, gezien heeft dat aan het achterhuis van Michielse ligtigheid was. Dit verdween. Nadat zij andermaal naar buiten gegaan is heeft zij echter niets meer gezien. En eindelijk voor de derde maal naar buiten gegaan zijnde en alsdoen gesien heeft dat iemand uyt het gangetje tussen het achterhuis van Michielsen en de woning, eertijds, van Geertruy van Geffen kwam, dewelke door de duysterheyd van haar niet konden gekent worden. Het scheen haar toe een vrouwspersoon geweest te zijn Alide of Maria Joseph Kauw, vrouw van Jan van der Westen, alhier. Dat zij, comparante, echter geen kwaad of gevaar vermoedende is geagaan naar Lambert Michielse om koffie te halen en aldaar aan hem gevraagd heeft of hij op dien avond met licht achter op de stal was geweest. Deze heeft daarop gezegd: "Neen". Dat zij, comparante als ontroerd zijnde met Michielse is gegaan in het gangetje aan het achterhuis en aldaar gezien dat door de wand tegen de turf van Michielse gloeyende vuur lag. Waarop Michielse tegen haar gezegd heeft: "Haal een emmer water", hetwelk door haar gedaan is en waarmee hij het vuur uitgegoten heeft.
Lambert Michielsen, dat Johanna Wagemans op dag en uur voorschreven te zijnder huize is gekomen om koffie te halen en aan hem gevraagd heeft of zij op die avond met licht achter op de stal waren geweest. Hij heeft gezegd: "Neen". Verder overeenkomend met de verklaring van de eerste comparante. Zij verklaren een en ander onder eede.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Peter van Tongerlo:

Kadaster 1811-1832; G609:
Huis en erf, groot 01 roede 07 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Peter van Tongerlo.

06

07

Johanna Wagemans is op 11-04-1834 te Asten overleden en Peter van Tongerlo verkoopt in 1844 het huis aan Francis Verspeek en is op 03-10-1845 te Asten overleden. In 1856 vindt herbouw van het huis plaats en is het nieuwe huis met kadasternummer G1082 een kwartslag gedraaid, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

Francis Verspeek is geboren te Leende op 06-12-1812 als zoon van Gerard Verspeek en Petronella van Dooren. Hij is als blauwverver op 28-05-1837 te Leende getrouwd met Maria Helena Geldens, geboren te Leende op 24-09-1805 als dochter van Wilhelmus Geldens en Maria Anna Mollen.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij met hun schoonmoeder in het huis met huizingnummer A146a:

08

In een deel van het huis woont ook zijn broer Cornelis Verspeek, geboren te Leende op 16-11-1820 als zoon van Gerardus Verspeek en Petronella van Doorn. Hij is op 03-08-1853 te Vlissingen getrouwd met Josina Magdalene Vrage, geboren te IJzendijke op 04-09-1822 als dochter van Magdalena Vrage. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont hij in het huis met huizingnummer A146b:

Schoonmoeder Maria Anna Mollen is op 26-01-1869 te Asten overleden en Cornelis Verspeek vertrekt met zijn gezin naar A94 (zie Voormalig huis G498). In de periode 1869-1879 woont Francis Verspeek met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer A215:

09

Maria Helena Geldens is op 26-11-1875 te Asten overleden en hun dochter Johanna Maria Verspeek, geboren te Asten op 04-12-1843, is op 03-05-1878 te Asten getrouwd met klompenmaker Christiaan Joppen, geboren te Leende op 16-02-1848 als zoon van Bartholomeus Joppen en Geertrui Dielis. Ook in de periode 1879-1890 wonen Francis Verspeek en het gezin van Christiaan Joppen en Johanna Maria Verspeek in het huis met huizingnummer A216:

10

In 1889 verhuist Christiaan Joppen met zijn gezin naar A108 (zie Voormalig huis G491) en wordt het huis nog bewoond door Francis Verspeek en zijn kleindochter Helena Maria Verspeek.

Het huis is rond 1880 gesplitst in het oorspronkelijke huis met kadasternummer G1511 en het afgesplitste huis met kadasternummer G1512. De nevenstaande kadasterkaart toont deze splitsing, waarbij aan de zuidzijde een schuur is bijgebouwd. Beide huizen worden hieronder afzonderlijk behandeld.

 

 

In het afgesplitste huis met kadasternummer G1512 woont dochter Maria Anna Verspeek geboren te Asten op 10-05-1842 en op 08-04-1869 te Asten getrouwd met Francis Hoefnagels, geboren op 04-10-1838 te Asten als zoon van Johannes Hoefnagels en Johanna Maria Voermans (zie Voormalig huis G857). 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer A215:

11

Francis Hoefnagels en Maria Anna Verspeek verhuizen in 1882 naar A200 (zie Voormalig huis G1120). In het huis komt wonen Petrus Gregorius Henricus van Lieshout, geboren te Uden op 19-12-1850 als zoon van Johannes Franciscus van Lieshout en Hendrica van de Loop. Hij is als timmerman te Asten op 15-09-1881 getrouwd met Johanna Godefrida Knaapen, geboren te Asten op 29-08-1849 als dochter van Hendrik Knaapen en Petronella Sauvé (zie Voormalig huis G560 en G561). Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A227:

12

Zij verhuizen in mei 1895 naar A243 (zie Voormalig huis F1679) en het huis wordt afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe Rooms Katholieke kerk (zie Wilhelminastraat 1).

Rechts een foto van de oude kerk met op de voorgrond het huis van de familie Verspeek met aan aangebouwd huisje. Op de achtergrond zijn de schoorstenen te zien van de onderwijzerswoning van ten Haaf en van hotel Gitsels.

In een ingezonden brief in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-09-1894 geeft een Astenaar aan wat hij van de lokatie van de nieuwe kerk van Asten vindt:

13

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 woont Francis Verspeek samen met kleindochter Helena Maria Verspeek nog steeds in het oorspronkelijke huis met kadasternummer G1511 en huizingnummer A228:

14

In 1892 verhuist Francis Verspeek naar A108 (zie Voormalig huis G491) bij zijn dochter Johanna Maria Verspeek en is te Asten op 13-11-1893 overleden. In de Peel- en Kempenbode van 03-02-1894 worden de twee huizen van de erven Francis Verspeek te koop aangeboden:

15

In het huis woont nog zijn zoon Hendrikus Franciscus Verspeek, geboren te Asten op 27-06-1847. Hij is sinds 08-07-1885 weduwnaar van Allegonda Hamers, geboren te Valkenswaard op 12-05-1856 als dochter van Jacobus Hamers en Elisabeth Thijssens, met wie hij op 07-11-1876 te Asten getrouwd was. Samen met zijn kinderen woont hij in het huis tot het in 1895 wordt opgekocht voor de bouw van de nieuwe Rooms Katholieke kerk (zie Wilhelminastraat 1). Hendrikus Franciscus Verspeek is geëmigreerd naar Wattenscheid in Duitsland, aangezien dochter Elisabeth in 1925 in het bevolkingsregister staat en zoon Franciscus, wonende te Wattenscheid op 10-07-1943 is overleden bij een bombardement.

Zowel dit huis met kadasternummer G1511 als het eerder besproken huis met kadasternummer G1512 zijn rond 1895 onder de slopershamer gekomen. Wat rest is een erf met kadasternummer G1801, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. De schuur aan de zuidzijde lijkt behouden te zijn.

In de Tilburgsche courant van 25-11-1894 wordt deze nieuwe plek voor de kerk beschreven:

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1610 Jan Lambers Verrijt ±1580 Jan Lambers Verrijt ±1580
1638 Frans Jan Lambers Verrijt Asten ±1615 Frans Jan Lambers Verrijt Asten ±1615
1661 Goyaert van Gorcum ±1615 Goyaert van Gorcum ±1615
1684 onbekend
1718 Francis Jan Canters Asten 23-08-1674 Francis Jan Canters Asten 23-08-1674
Dorp huis 29
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Francis Canters Asten 23-08-1674 Francis Canters Asten 23-08-1674
1741 Francis Canters Asten 23-08-1674 Francis Canters Asten 23-08-1674
1746 Francis Canters Asten 23-08-1674 Francis Canters Asten 23-08-1674
1751 weduwe Francis Canters Asten 30-03-1685 weduwe Francis Canters Asten 30-03-1685
1756 weduwe Francis Canters Asten 30-03-1685 Willem Tijssen
1761 Jan Peter Verberne Asten 23-12-1707 Jan Peter Verberne Asten 23-12-1707
1766 Jan Peter Verberne Asten 23-12-1707 Jan Peter Verberne Asten 23-12-1707
1771 Peter Wagemans Weert 04-03-1739 Peter Wagemans Weert 04-03-1739
1776 Peter Wagemans Weert 04-03-1739 Peter Wagemans en Arnoldus Kerkhoff Weert 04-03-1739
1781 Peter Wagemans en Maria van der Sanden Weert 04-03-1739 Peter Wagemans en Maria van der Sanden Weert 04-03-1739
1798 Peter Wagemans en kind Weert 04-03-1739 Peter Wagemans en kind en kamer Johanna van Hoek Weert 04-03-1739
1803 Peter Wagemans en kind Weert 04-03-1739 Peter Wagemans en kind en kamer Johanna van Hoek Weert 04-03-1739
Kadasternummer G609
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G609 1832-1844 Petrus van Tongerlo Someren 28-04-1769
G609 1844-1856 Francis Verspeek Leende 06-12-1812
G1082 1856-1880 Francis Verspeek Leende 06-12-1812 herbouw
G1511 en G1512 1880-1895 Francis Verspeek Leende 06-12-1812 verbouw en splitsing
G1801 1895 Roomse katholieke gemeente van Asten sloping
Koningsplein
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1806 Petrus Gerrit Wagemans Weert 04-03-1739 met kinderen 26-06-1806
1806-1834 Petrus van Tongerlo Someren 28-04-1769 Johanna Wagemans Asten 04-04-1767 11-04-1834
1834-1844 Petrus van Tongerlo Someren 28-04-1769
1844-1856 Francis Verspeek Leende 06-12-1812 Maria Helena Geldens Leende 24-09-1805
A146a 1859-1869 Maria Anna Mollen Leende 06-12-1775 weduwe Geldens 26-06-1869
A215 1869-1876 Francis Verspeek Leende 06-12-1812 Maria Helena Geldens Leende 24-09-1805 26-11-1875
A215 1876-1879 Francis Verspeek Leende 06-12-1812 met kinderen
A215 1878-1879 Christiaan Joppen Leende 16-02-1848 Johanna Maria Verspeek Asten 04-12-1843
A216 1879-1890 Francis Verspeek Leende 06-12-1812 met kinderen
A216 1879-1889 Christiaan Joppen Leende 16-02-1848 Johanna Maria Verspeek Asten 04-12-1843 inwonend naar A108
A228 1890-1892 Francis Verspeek Leende 06-12-1812 met kinderen naar A108
A228 1892-1895 Hendrikus Verspeek Asten 27-06-1847 met kinderen naar Duitsland
1895 opgekocht voor bouw nieuwe kerk
Koningsplein
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A215 1880-1882 Francis Hoefnagels Asten 04-10-1838 Maria Anna Verspeek Asten 10-05-1842 naar A200
A215 1882-1890 Petrus van Lieshout Uden 19-12-1850 Johanna Godefrida Knaapen Asten 29-08-1849
A227 1890-1895 Petrus van Lieshout Uden 19-12-1850 Johanna Godefrida Knaapen Asten 29-08-1849 naar A243
1895 opgekocht voor bouw nieuwe kerk

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 6 februari 2024, 17:57:53

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen