logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G655

Het kleine huisje in bezit van Theodorus Coolen en Maria Jansen Roefs (zie Koningsplein 16) wordt verkocht aan Paulus Peter Canters, geboren te Asten op 31-07-1696 als zoon van Peter Canters en Helena Judoci Roefs (zie Voormalig huis G525):

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 60 verso; 25-05-1712:
Frans Cornelis van Weert cum suis borgemeesters, Sint Jan 1709-1710, Jan Anthonissen cum suis borgemeesters, Sint Jan 1708-1709. Zij laten tot verhaal van de dorps- en landslasten de goederen van wijlen Dirck Coolen getrouwd met Maria Janse Roefs, tegenwoordig zinneloos verkopen. Zij verkopen aan Paulus Peter Canters het klein huiske bij de Kerk in het Dorp, ene zijde het straatje, andere zijde Jan van Riet, ene einde de straat, andere einde Catalijn, weduwe Anthonis van Ruth, naast den hof van het grote huis liggende. Verponding: 12 stuiver per jaar. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 106,-

Zijn vader Peter Jan Canters verkoopt het huis namens hem door aan Antonius Jansen Deynen, ook Muyen genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 82; 20-03-1713:
Peter Jan Canters, als vader van Paulus Peter Canters, zijn minderjarige zoon, verkoopt aan Antonis Jan Muyen huiske en hof ontrent de Kerk in 't Dorp zoals afgepaald, ene zijde het straatie, andere zijde Jan van Riet, ene einde de straat, andere einde Catalijn, weduwe Antonis van Ruth. Beneffens de hof van het groot huis liggende met de ingang tussen de beide huizen deze ingang ook te samen te gebruiken. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Verponding 12 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 180,-. Borgen Matijs Jan Canters en Jan Dircx Coolen.

Antonius Jansen Deynen is geboren te Asten op 05-09-1680 als zoon van Johannes Antoni Deynen en Heylken Huyberts (zie Voormalig huis B503). Hij is op 07-06-1705 te Asten getrouwd met Maria Reynders van Geldrop, geboren te Asten op 13-04-1677 als dochter van Reynier van Geldrop en Handerske Jan Somers (zie Hemel 2). Zij is sinds rond 1703 weduwe van Mathias Hendrix, geboren te Asten op 19-06-1676 als zoon van Michiel Henrix en Ida, met wie zij op 24-01-1701 te Asten getrouwd was:

Juncti sunt matrimonio Antonius Antonij Deijnen et Maria Reijnders, testes Henricus Deijnen et Henricus Vrijnsen.

In huwelijkse echt gebonden Antonius Antonij Deijnen (in de burgerlijke acte van dezelfde dag staat Muyen) en Maria Reijnders, getuigen Henricus Deijnen en Henricus Vrijnsen.

01

De gezinnen van Maria Reynders van Geldrop met Mathias Hendrix en met Antonius Jansen Deynen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes* Asten 28-11-1701 Asten 04-11-1731
Maria
Jansen Verhoysen
Asten 14-10-1733 zoon Jan zie Voormalig huis G489 en G490
2 Matthias Asten 06-06-1706 Asten 16-07-1730
Maria Goort Doense
Asten 31-03-1783

zie Voormalig huis B431
en ook Koningsplein 2

3 Gertrudis Asten 03-02-1709 Kind Asten ±1709
4 Gertruda Asten 20-09-1711 Asten 28-02-1734
Johannes Cranenbroeck
Geldrop 06-05-1741
5 Wilhelmus Asten 02-10-1715 Asten 30-04-1741
Johanna Maria Jan Loomans
Asten 26-02-1753 zie Koningsplein 10
6 Henrica Asten 09-10-1718 Kind Asten ±1718

* kind uit het eerste huwelijk van Maria Reynders van Geldrop

Uit onderstaand document valt op te maken dat Antonius Jansen Deynen verwant is aan pastoor Antonius Mennen (zie Voormalig huis B410) en recht heeft op een beurs:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 72 verso; 08-05-1687:
Antony Canters den ouden, 76 jaar en Frans Matijssen de Groodt, 77 jaar verklaren dat zij gekend hebben den Eerwaarde Heer Antonius Mennens, gewezen pastoor, te Swamen en diens afkomst voor een groot deel. Verder dat Antony, zoon Jan Antonis Deynen, hier schoolgaande en ondertussen ledigh tijt is hebbende zijn ambacht te leren, geboren is te Asten, uit eerlijke ouders, die bloedverwant zijn van Heer Antonius Mennens in die zin dat de voorschreven Antonis, zoon Jan Antonis Deynens overgrootmoeder latine ab avia was de wettige zuster van de vader van de Heer Antonis Mennens, fundateur. Een en ander is de gelijke graad als Martinus Backers, gewezen student, te Rueremunde. Attestanten verklaren verder dat zij de overgrootmoeder, met name Aleke en de uit haar voortgekomen descenderende kinderen tot de voorschreven Antonis, zoon Jan Antonis Deynen toe, altijd hebben gekend en daarvan nog goede memorie hebben.

Antonius Jansen Deynen, wordt ook Muyen genoemd en blijkt een goede handelaar en hieronder koopt en verkoopt hij een stuk land met 8% winst en laat eventuele problemen bij de oorspronkelijke eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 36; 05-01-1715:
Antony Kanters verkoopt aan Antony Jan Meujen hooiland aan 't Root 2½ lopense. Verponding 10 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 164,-.

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 76; 03-06-1716:
Antony Jan Meujen verkoopt aan Jan van Riet hoiland int Root 2½ lopense. Verponding 10 stuiver per jaar. Alle commercalange daarop zijnde zal de koper kunnen en moeten verhalen op Antony Kanters. Koopsom ƒ 177,-.

Maria Reijnders van Geldrop verkoopt samen met haar broer en zussen een huis in het dorp aan hun broer Hendrik:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 76 verso; 06-02-1728:
Tony Jan Meujen getrouwd met Maria van Geldrop, Adriaan Jansse getrouwd met Antonet van Geldrop, Jan van Geldrop, Anna van Geldrop weduwe Jan Hartmans, Johanna, dochter van Willemyn van Geldrop en Willem van Gool. Allen kinderen en erven van Rijnier van Geldrop. Zij verkopen aan Hendrik Rijniers van Geldrop ieder hun deel in huiske, hof en aangelag int Dorp 3 copse, ene zijde Mattijs Somers, andere zijde Jan Dol; groes int Linder 3 lopense. Belast met ƒ 0-16-4 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 120,-.

Omdat Maria Reynders van Geldrop geen staat en inventaris bij haar tweede huwelijk heeft gemaakt, doet zij dit alsnog met eerst de situatie voor haar tweede huwelijk en daarna een er direct na:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 53; 28-12-1733:
Mary van Geldrop, weduwe Teys Hendricx heeft geen staat en inventaris gemaakt ten behoeve van haar zoon, Jan Teyssen, die circa twee maanden geleden overleden is. Zij is hertrouwd met Antony Muyen.
Roerende goederen: een beddekoets, bed en voorhangsel, kussens, dekens een wieg, een schapray. Waarde ƒ 150,-; ƒ 20,- gekomen van het verkochte huis en land van wijlen haar man.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 60 verso; 30-01-1734:
Staat en inventaris van de goederen die Merie van Geldorp, weduwe Teys Hendricx en nu getrouwd met Antony Muyen met wijlen haar man in gemeenschap heeft bezeten. Bij deselve Maria van Geldorp, geassisteert met haar voorschreven man ten overstaan van ons, onderschreven geregte persoonen ter requisitie van Maria Barbara Verhoysen, weduwe Jan Matteyssen voor haar selve en als moeder en wettige voogdesse van haar doghter bij voorschreven Jan Matteyssen aan haar verweckt.
Opgemaakt als volgt, zeer grote inventaris:
1e kapitaal, onroerende goederen: een klein huisje met de moeshof gelegen ontrent de Kerk, waarin zij, comparante, woont, ene zijde het straatje, andere zijde Jan van Rut; land de Loo 4½ lopense; land / groes de Kamp 7 lopense; de moeshof in het Dorp gekomen van Juffrouw van de Lith; groes aan het Slotje 2½ lopense; de hofstad en de moeshof van een huis te Ommel, zoals Antony Muyen en zijn moeder is aangekomen. Belast met 1 rijksdaalder per jaar aan den Armen van Asten; 1 stuiver cijns per jaar; 2½ stuiver per jaar Geestelijke pacht, te ' s Hertogenbosch.

2e kapitaal winkelgoederen: textiel chargie, dobbelsteen, wolle vlem, royen bay, miselaer, calmeyn, linnen, blauwe boesel, caton, grofdoeck, donselaar, knopen, garen, lint ƒ 150-00-00
3e kapitaal bedden en lijnwaad: kussens, lakens, tijk, gordijnen, slopen ƒ 50-00-00
4e kapitaal tin: schotels, borden, kommen, lepels samen 37 pond ƒ 14-00-00
5e kapitaal koper: beddepan, koffieketel, koeketel ƒ 7-00-00
6e kapitaal ijzer en blik: potten, ketels, een blecken weeverslamp ƒ 6-00-00
7e kapitaal houtwerk: twee weefgetouwen en spoelen ƒ 30-00-00
Beddekoetsen, gootbanken, enige kasten, stoelen, schotelrekken, twee herringhvaeten ƒ 78-00-00
8e kapitaal glas en aardewerk: bloempotten, schotels, kannen, glaaskens, koep en
schotels, boterpotten ƒ 3-00-00
9e kapitaal de bijen: 32 stokken levende bijen, 3 ankers honing, 20 bijen coppen ƒ 71-00-00
10e kapitaal actieve schulden: aan de boedel Ida van de Loverbosch ƒ 182-07-00
Volgens het schuldboek goet en quaat ƒ 70-08-00
Een obligatie ten laste van Agnes van de Cruys ƒ 150-00-00
Een obligatie ten laste van Jan van Riet ƒ 200-00-00
11e kapitaal papieren schulden: aan de weduwe Joosten ƒ 50-00-00
Aan vrouw van Morsel, te Eyndhoven ƒ 19-04-00
Aan Maria in den Bril ƒ 5-00-00
Aan de verver ƒ 5-00-00
Aan Becx, in het stadhuis, te Helmont ƒ 4-00-00
Mathijs Antony Muyen, als naaste bloedverwant van pastoor Mennens, te Swamen,
heeft ontvangen, voor acht jaar, uit de door de pastoor gefundeerde beurs ƒ 248-00-00
Die zijn vader voor aankoop van goederen gebruikt heeft en terugbetaald moet worden.
Daarna heeft Willem Antony Muyen uit dezelfde beurs ontvangen ƒ 124,- voor de
eerste vier jaar en ƒ 84,- voor de volgende vier jaar, totaal ƒ 208-00-00
Die ook gebruikt zijn voor de aankoop van goederen en moeten worden terugbetaald.
12e kapitaal overig: staet te noteeren dat schier of morgen in taxatie te brengen komt dat Jan Teyssen, van de comparante, voor zijn huwelijksuytsetsel heeft gehadt ƒ 200-00-00
Mattijs Antony Muyen heeft voor zijn uitzet gehad ƒ 180-00-00.

Uit bovenstaande staat en inventaris staat onder het 11e kapitaal dat er nog een schuld open staat voor de beurs van Antonius Mennen aan Mathijs Antony Muijen en Willem Antony Muijen (zie Voormalig huis B410), die voor andere doeleinden dan studie is aangewend. 

Maria Reijnders van Geldrop verklaart dat de gemaakte staat en inventaris voor haar schoondochter in orde is:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 67; 08-02-1734:
Maria van Geldorp, weduwe Tijs Hendrix en nu getrouwd met Antony Muyen geassisteerd met haar man verklaart, onder eede, dat de inventaris die zij op 30 januari laatstleden heeft opgemaakt ter requisitie van Maria Verhoysen, weduwe Jan Tijssen als wel en deugdelijck gemaeckt.

Antonius Jansen Deynen is schepen van Asten zoals gemeld in het archief van Asten over de periode 1737-1742, maar heeft in die periode een zwerende rechterhand:

Asten Rechterlijk Archief 118; voorblad; 04-01-1737:
Protocol van testamenten, scheydinge en deylinge mitsgaders andere actens beginnende met den vierden january 1737 en eyndigende de 22e december 1742. In bedieninge zijn Pieter de Cort, drossard, Michiel van de Cruys, president, Jan van Helmont, Peter van de Vorst, Willem Roymans, Bendert Vervordeldonck, Antoni Muyen, Jan Verberne schepenen, Jacobus Losecaat, secretaris.
Dit merck + gestelt Antony Muyen den welcken verklaart tegenwoordig niet te konnen schrijven vermits een sweering aan sijn regterhant heeft.

In het huizenquohier over de periode 1737-1741 staat het huis op naam van Antonius Jansen Deynen, Muyen genoemd, en is in eerste instantie ook bewoner. Later woont hij in het huis van zijn zoon Wilhelmus Muyen (zie Koningsplein 4).

Jaar Eigenaar nummer 54 Dorp Bewoners nummer 54 Dorp
1736 Antonij Muijen Antonij Muijen
1741 Antonij Muijen Willem van Gerven, Jan Joost Kuijpers

Antonius Jansen Deynen is op 07-04-1746 te Asten overleden en enige jaren later maakt Maria Reijnders van Geldrop haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 112; 14-03-1754:
Maria van Geldrop weduwe van Antoni Muyen, in leven schepen, wonende aan de Kerk, zijnde eerst weduwe geweest van Mattijs Hendriks, eenigsins onpasselijk sijnde. Zij testeert mede tot voorkominge ende afsnijdinge van alle actien en geschillen, die tusschen het onmondig, nagelaaten kindt van haaren overledenen voorsoon, Jan Mattijssen, in eersten bedden verweckt bij voornoemde Mattijs Hendriks en tusschen haaren nasoon, Mattijs Tony Muyen ende drie nagelatene kinderen van haaren overledenen nasoon, Willem Tonissen Muyen, in tweede bedde door haar, testatrice, verweckt bij voornoemde Antoni Muyen, in tijt off wijlen soude konne ontstaan over de verdeling van de nalatenschap van haar, testatrice en van haar eerste en tweede man, door haar, testatrice, bezeten. Alle voorgaande testamenten vervallen. Betreffende de goederen die zij met haar tweede man, Antoni Muyen, en met haar eerste man, Mattijs Hendriks, in gemeenschap bezeten en verkregen heeft verklarende dat zij, testatrice, met haar eerste man geen andere goederen bezeten heeft dan alleen eenige geringe gereede meubilaire effecten, die bij verloop versleeten sijn. Zij verklaart aan het onmondig kind van wijlen haar voorzoon, Jan Mattijssen gehuwd geweest met Maria Verhoysen na te laten ƒ 200,- en alnog, tinnen schotele of borden als andersins, te saamen twintig pont tin, haar, testatrices, grootste koperen handketel. Volgt een lange verhandeling dat hij hiermee uit de boedel zal gaan. Aan Mattijs Tonisse Muyen, haar nazoon in tweede bedde verwekt bij Antoni Muyen, of bij vooroverlijden aan diens kinderen, de helft van al haar goederen. De andere helft van al haar goederen gaat naar de drie kinderen van haar overleden nazoon Willem Tonisse Muyen. Zij worden haar erfgenamen en zij zullen moeten uitkeren aan Maria Tijs Muyen ƒ 50,- met het bed, dekens en lakens, waar zij, testatrice, op slaapt dit wegens haar goede en trouwe diensten.

In het huizenquohier over de periode 1746-1761 is Maria Reijnders van Geldrop als weduwe van Antonius Jansen Deynen samen met haar kinderen eigenaar en vanaf 1750 ook bewoner van het waarschijnlijk rond die tijd opnieuw opgebouwde huis:

Jaar Eigenaar nummer 54 Dorp Bewoners nummer 54 Dorp
1746 weduwe Antoni Muijen kinderen Huijbert Abrahams
1751 weduwe en kinderen Antoni Muijen weduwe Antoni Muijen
1756 weduwe en kinderen Antoni Muijen weduwe Antoni Muijen
1761 weduwe en kinderen Antoni Muijen weduwe Antoni Muijen

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vat de beschreven bewoningsgeschiedenis goed samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 63; folio 16:
De weduwe Antoni Muijen 1756.
Nu 1713, loco Peter Canters bij coop Antoni Muijen.
Nu 1711 Peter Canters bij koop.
Marie dochtere Jan Joost Roefs.
Jan Joost Roefs uyt huijs, hoff ende aengelag onder Asten aen de kercke gelegen, ene zijde Dirck Colen, andere zijde Wouter Hoeffnagels, ene einde de gemene strate, andere einde Tonis van Ruth. II d. Die selve uyt de selve panden. III ½ d.

Maria Reijnders van Geldrop is als Maria Antonii Muyen op 02-04-1762 te Asten overleden. Hieronder de doodakten van Antonius Jansen Deynen (Muijen) en van Maria Reijnders van Geldrop:

Haar kleindochter Maria Jan Mathijssen, dochter van haar zoon Jan Mathijssen uit haar eerste huwelijk, is het niet eens met de verdeling van de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-12-1762:
Maria Jan Mathijssen, te Lommel, aanlegger contra Mathijs Muyen, Joseph Souve en Antony Lomans als momboiren van de twee onmondige kinderen van wijlen Willem Muyen, met name Joost en Antoni.
Dat Jan Mathijssen egte zoon van Mathijs Hendrix en Maria van Geldrop aan Maria Verhoysen in huwelijk heeft geprocreert de aanlegster in deze. Nadat Mathijs Hendrix is overleden is zijn weduwe hertrouwd met Antony Muyen. Zij heeft, noch bij overlijden van haar eerste man, noch bij hertrouwen een staat en inventaris gemaakt. Zij heeft dus geen enkel bewijs aan haar zoon Jan gedaan. Dat alzo de gemeenschap van goederen continueerde in de dato 30-01-1734 ter requisitie van voorschreven Maria Verhoysen moeder. Dit wegens doode van haar man, Jan Mathijssen. Gedaagden hebben uit hoofde van testamentaire dispositie de dato 14-03-1754, schepenen van Asten, door Maria van Geldrop, als weduwe van Antony Muyen op 23-09-1762 aan aanlegster aangeboden haar legitieme portie uit de goederen en effecten van Maria van Geldrop, haar grootmoeder. Zonder te erkennen dat aanlegster in de staat en inventaris van 30-01-1734 gerechtigd is. Zij wil hierop haar rechten doen gelden.

Er wordt door de nabestaanden opnieuw een staat en inventaris gemaakt

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 3 verso; 12-02-1763:
Staat en inventaris opgemaakt door Joseph Sauve en Antoni Lomans als momboiren over Joost en Antoni, onmondige kinderen van Willem Antoni Muyen en Maria Lomans. En vanal hetgene de momboiren, met Mattijs Muyen, hebben bevonden in de nalatenschap van Maria van Geldrop laatst weduwe Antoni Muyen, eerder weduwe Mattijs Hendriks, waarbij een zoon, Jan Mattijsse, die in 1733 is overleden en nagelaten heeft een kind met name Maria Barbara uit zijn huwelijk met Maria Verhoysen, zijnde dus een kindskind van Matijs Hendriks en Maria van Geldrop.
Deze Maria van Geldrop is, op 07-06-1705, hertrouwd met Antoni Muyen, zonder een staat en inventaris gemaakt te hebben en volgens haar testament de dato 14-03-1754 heeft zij geen vaste goederen met haar eerste man bezeten alleen eenige geringe meubilaire effecten die bij verloop van tijt versleeten sijn.
Uit haar laatste huwelijk zijn geboren Mattijs en Willem Muyen, zijnde Willem in 1753 overleden, nalatende Joost en Antoni, tot wiens behoeve deze inventaris wordt opgemaakt van al hetgene hun grootmoeder heeft nagelaten.
Onroerende goederen: een huiske en hof bij de Kerk in het Dorp, ene zijde het straatje, andere zijde de voorkinderen van Jan Ture Lomans, ene einde Antoni Lomans, andere einde de straat; land de Loo 4½ lopense; land / groes den Camp 7 lopense; een moeshof in het Dorp aan het afgebrande huis van Heer Simon van de Loverbosch; groes aan het Slootje 2½ lopense.
Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-01-0 per jaar aan de Heren van Asten.
Huis en hof te Ommel aangekomen van de ouders van Antoni Muyen, ene zijde Jan Deynen, andere zijde weduwe Jan Verhoysen; een stukje groes aan het voorschreven huis.
Belast met ƒ 0-2-8 per jaar Geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch.
Staat te weten dat op het tweede capittel op de inventaris de dato 30-01-1734 gebracht van de winkelwaren niet kan worden verantwoord, wegens de lange tijd geleden, door de weduwe verkocht en geconsumeerd is geworden.
Bedden en lijnwaad: twee tyke bedden met veren, twee hoofdpeluwen, vier kussens, het derde bed is door de weduwe Antoni Muyen, bij testament gemaakt aan Maria Tijs Muyen, voor haar trouwe dienst, zeven lakens, twee tafellakens, servetten, handdoeken, hemden, voorschoten, gordijnen, mutsen, 19 el ongebleekt linnen, 12 el beddetyk.
Tin: 28 tinnen schotels van 79 pond, 19 tinnen borden van 25 pond, fles, waterpot, kommetjes, boterpot, pinten, maatjes, zoutvaatjes, kandelaar, lamp, twaalf lepels van 18½ pond. Totaal 122½ pond.
Weeggerei: een grote houten waag, een waag, zijnde den boom van ijzer en de schalen van koper, gewichten samen 170 pond.
Koper: twee koperen wasketels, een handketel, een gieter, een bedpan, twee theeketels, een scheerbekken, een oude sey, samen 80 pond, twee vijzels, een lantaarn,
IJzer en bleck: diverse potten, ketels, pannen, vuurgerei, keukengerei, een strijkijzer.
Diversen: twee weefgetouwen, drie honingvaten, een beddekoets, een winkelkast, twee kasten, drie tafels, zes stoelen, vier leren stoelen, een schoenmakerstoel, een muysenval, 18 pond gerookt spek.
Glas en aardewerk: vijf Delftse schotels, kopjes en schoteltjes Delfts, boterpotten, melkkan, zoutvat, een Lieve Vrouw met kastje.
Uitstaand geld en andere pretenties volgens het schuldboek: ƒ 112-04-00 aan quaade schult wel ƒ 100-00-00 dus verlies ƒ 12-04-00; van de weduwe Jan van den Broek nu haar erven ƒ 100-00-00; van wijlen Wouter Antonis ƒ 25-00-00; van wijlen Willem Lomans volgens manuele obligatie de dato 09-04-1751 ƒ 50-00-00; van Goort Lomans ƒ 100-00-00; van Marten Berkers en Hendrik van Bussel ƒ 50-00-00; het huis, land en groes te Ommel is in huur bij Leendert Hendriks voor ƒ 12, per jaar en 12 vat rogge per jaar, nog te vorderen: ƒ 10-10-00 en 12 vat rogge; Jan Deynen nog wegens oude huur ƒ 2-00-00 en 2 vat rogge; Lambert Dirk Lamberts van het velt aant Slootje ƒ 1-00-00
Op de inventaris van 30-01-1734 is gebracht Jan Tijssen en Mattijs Muyen als uytsetsel hebben ontvangen hetwelk hier opgebracht moet worden.
Schulden op de boedel: Ontvangen van een beurs voor Mattijs Muyen staande op inventaris de dato 30-01-1734 ƒ 248-00-00; idem wegens een beurs van Willem Muyen ƒ 208-00-00

Uiteindelijk wordt er een akkoord bereikt en worden de goederen verdeeld, waarbij het huis in bezit komt van zoon Matthias Antony Muyen:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 9; 12-02-1763:
Mattijs Antoni Muyen, Joost Sauve en Antonis Lomans als momboiren over Joost en Antoni, onmondige kinderen van wijlen Willem Antoni Muyen, Maria Verhoysen, weduwe Jan Mattijssen namens haar mondige dochter Maria Mattijssen, te Lommel procuratie de dato 12-07-1762. Zijnde de eerste comparant een zoon van Antoni Muyen en Maria van Geldrop. De twee onmondige kinderen zijn kindskinderen van Antoni Muyen en Maria van Geldrop en Jan Mattijssen is geweest een zoon van Maria van Geldrop en Mattijs Hendriks in eerste huwelijk. Dus Maria Mattijssen is een kindskind van Mattijs Hendriks en Maria van Geldrop. Allen dus erfgenamen van Mattijs Hendriks, Antoni Muyen en Maria van Geldrop. Zijnde Mattijs, alhier, overleden, nalatende zijn weduwe, Maria van Geldrop en zijn enige zoon, Jan Mattijssen met enige meubilaire goederen. Zonder vaste goederen.
Maria van Geldrop is, in 1705, hertrouwd met Antoni Muyen. Zij heeft geen inventaris gemaakt ten behoeve van haar zoon, er is ook geen deling gemaakt.
In het tweede huwelijk is verwekt Mattijs en Willem Muyen. Jan Mattijssen is, in 1733, overleden en was getrouwd met Maria Verhoysen nalatende een dochter, Maria Mattijssen met hetgene hem uit de boedel van zijn ouders toebehoorde. Hebbende daarop zijn weduwe voor haar dochter van Antoni Muyen en Maria van Geldrop verzocht om een staat en inventaris. Deze is, in 1733, door Maria van Geldrop van hetgeen zij met haar eerste man heeft bezeten opgemaakt. Doch daarmede geen genoegen nemende heeft zij een nadere inventaris verlangt van de goederen, die zij in gemeenschap met Antoni Muyen, was bezittende. Deze is op 30-01-1734 gepasseert. Antoni Muyen is reeds vele jaren geleden overleden. Zijn vrouw, Maria van Geldrop, is vorig jaar overleden en haar nalatenschap is door Mattijs Muyen en de momboiren, op 13-8-1762, nagezien, geïnventariseerd en op heden gepasseert. De weduwe Maria van Geldrop heeft, op 14-03-1754, een testament gemaakt en daarbij beschreven op wat voor wijze het voorschreven kind en de kindskinderen de voornoemde nalatenschap zouden genieten. Over deze verdeling is echter dispuut ontstaan tussen Maria Mattijssen ter eenre en Mattijs Muyen en de voornoemde momboiren ter andere zijde. Waarover voor de rechtbank al een procedure was gevoerd tot welke afsnijdinge en voorkominge van ruineuse procedure is de comparanten aangeraden de nalatenschap in de minne af te doen en daarover te accorderen. Zoals volgt:
Aan Maria Mattijsse was door haar grootmoeder, Maria van Geldrop, bij testament voor haar portie in de gehele boedel gemaakt ƒ 200,- en enig tin. Zij heeft hiermee geen genoegen genomen, menende dat haar portie groter moest zijn. Er is nu met haar moeder, Maria Verhoysen, een accoord gemaakt dat als haar aandeel in de nalatenschap zal worden uitbetaald ƒ 400,-, te betalen door Mattijs Muyen en de momboiren van Joost en Antoni Muyen, waarvan ƒ 100,- meteen en ƒ 300,- over een jaar.
Marge: 20-02-1764 Maria Verhoysen weduwe Jan Mattijsen heeft de ƒ 400,- ontvangen. Zij verklaart hiermede uit de erfenis te gaan.
Mattijs Muyen voor de helft ter eenre en Joseph Sauve en Antoni Lomans als momboiren over Joost en Antoni, kinderen van Willem Muyen voor de andere helft ter andere zijde. Zij verdelen de nagelaten goederen van Antoni Muyen en Maria van Geldrop.
1e lot krijgt Mattijs huis en hof bij de kerk in het Dorp ½ lopense; een hof aan het huis van Francis van de Loverbosch 3 copse; groes aan het Slootje 2½ lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-01-0 per jaar aan de Heren van Asten; ƒ 150,- aan Maria Jan Mattijssen; nog, ter egalisatie, te ontvangen van de kinderen Willem Muyen ƒ 100,-.
2e lot krijgen Joost en Antoni onmondige kinderen Willem Muyen huis en hof te Ommel; een stukje groes daarbij samen 3 copse, gekomen van de ouders van Antoni Muyen; land de Loo 4½ lopense; land / groes de Camp 7 lopense zijnde twee percelen in de quohieren te Ommel.
Belast met ƒ 0-2-8 per jaar Geestelijke pacht; ƒ 150,- aan Maria Jan Tijssen; ƒ 100,- aan Mattijs Muyen ter egalisatie. Marge: 10-07-1768 Mattijs Muyen is voldaan van de hiervoor vermelde ƒ 100,-.

Zoon Matthias Antony Muyen is geboren te Asten op 06-06-1706 en op 16-07-1730 te Asten getrouwd met Maria Goort Doensen, geboren op 18-10-1704 te Asten als dochter van Godefridus Marten Doense en Maria Stevens (zie Koningsplein 2):

02

Het gezin van Matheus Antony Muyen en Maria Goort Doensen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 29-03-1731 Asten 03-02-1765
Pieter Paulus Jansen
Asten 10-04-1801 zie Voormalig huis B431
2 Johannes Asten 07-03-1733 Asten 25-07-1756
Johanna Arnoldi Deckers
Asten 02-12-1782 zie Koningsplein 2
3 Henrica Asten 01-03-1736 Kind Asten ±1736
4 Franciscus Asten 19-05-1738 Ongehuwd Asten 03-10-1768
5 Godefrida Asten 30-11-1741 Kind Asten 24-10-1746
6 Reinerus Asten 03-07-1744 Asten 10-05-1778
Jenneke Peeter Haasen
Asten 20-05-1806 zie Voormalig huis B97
7 Henrica Asten 04-01-1747 Kind Asten 08-08-1763
8 Godefridus Asten ±1748 Ongehuwd Asten 03-10-1779 Soldaat*
9 Arnoldus Asten ±1752 Asten 03-06-1780
Maria Elisabeth Heijnix
Asten 02-04-1785

*  zoon Godefridus, geboren te Asten rond 1748 was van beroep soldaat:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 132; 12-08-1767:
Verklaring van Goort Tijs Muyen, soldaat in het Lijf Regiment van Orange Vriesland, onder de Compagnie van de Heere Collonel van Haarsma. Thans met verlof hier bij zijn ouders thuis zijnde. Deponent heeft laat in den avond in de voorkamer van de herberg van Francis van den Eerenbeemt zitten kaartspelen met Gerrit Wegers, Gerrit van Hugten, en Jelis Jan Jelis van Hugten. Onder het kaarten hoorde hij, dat zijn broeder, Jan en Dirk van de Loverbosch verschil hadden. Denkende dat zij handgemeen zouden worden heeft hij zijn broer teruggehouden. De verdere verklaring komt overeen met die van Jan Muyen. Een en ander onder eede bevestigd.

Mathijs Muyen woonde in Ommel (zie Voormalig huis B431) en verhuurde het huis aan derden, hetgeen duidelijk wordt uit de bewoningslijst van het huis over de periode 1766-1781:

Jaar Eigenaar nummer 54 Dorp Bewoners nummer 54 Dorp
1766 Mattijs Muijen Jan Schippers en Peter Gerrit Jacobs
1771 Mattijs Muijen Peter Verreijt en weduwe Hendrik van Geffen
1776 Mattijs Muijen Hendricus Coolen en Geertruij van Geffen
1781 Mattijs Muijen en kinderen Arnoldus Muijen en Jan Vriens

Maria Goort Doensen is te Asten op 27-10-1779 overleden en Matheus Antony Muyen is te Asten op 03-04-1783 overleden. Daarna wordt de erfenis verdeeld en komt dit huis en een nabij gelegen huis, dat hij geërfd heeft van zijn schoonvader (zie Koningsplein 2), in handen van Reynder Mathijs Muyen:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 170 verso; 06-01-1784:
Pieter Paulusse getrouwd met Maria Mattijs Muyen, aan den Ommelschen Bosch, Reynder Mattijs Muyen, in het Dorp, Antoni en Arnoldus, meerderjarige zonen van Jan Mattijs Muyen, Andries Timmermans en Martinus Stevens wettelijke voogden de dato 10-11-1783 over de verdere onmondige kinderen van Jan Mattijs Muyen met name Hendrik, Willem, Maria en Johanna. Kinderen en kindskinderen van Mattijs Muyen en Maria Goort Martens, beiden overleden, gewoond hebbende te Ommel. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Reynder huis, hof en stal in het Dorp ½ lopense, ene zijde weduwe Antoni Verreyt, andere zijde kinderen Aalbert Verheyden, ene einde de straat, andere einde Willem Verberne; een huis en hof aan de Kerk in het Dorp ½ lopense, ene zijde een straatje, andere zijde kinderen Jan Ture Lomans, ene einde de straat, andere einde Antoni Lomans; land de Pastory 1 lopense; land tusschen het Dorp en de Moolen 2 lopense; land in het Bergsland 2½ lopense; de Ligten Banckacker 1 lopense; een hofstad te Ostaden 4 lopense; hooibeemd in het Rood 2½ lopense; groes aan het Slootje te Ostaden 2½ lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. De ontvanger van dit lot zal ter egalisatie uitkeren ƒ 150,- ter betaling van de schulden op de nalatenschap staande.

Reynder Mathijs Muyen verruilt beide huizen direct met het huis op de Ommelsche Bosch van Marcelis Koppens (zie Voormalig huis B97):

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 52 verso; 13-01-1784:
Reynder Muyen verkoopt aan Marcelis Koppens huis, hof en stal in het Dorp ½ lopense, ene zijde weduwe Antoni Verreyt, andere zijde kinderen Aalbert Verheyden, ene einde de straat, andere einde Willem Verberne; een huis en hof aan de Kerk in het Dorp ½ lopense, ene zijde een straatje, andere zijde kinderen Jan Ture Lomans, ene einde de straat, andere einde Antoni Lomans; acker aan de Pastory 1 lopense; land tusschen het Dorp en de Moolen 2 lopense; land in het Bergsland 2½ lopense; de Ligten Banckacker 1 lopense; een hofstad te Ostaden 4 lopense; hooibeemd in het Rood 2½ lopense; groes aan het Slootje te Ostaden 2½ lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-05-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 925,-.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 49 verso; 13-01-1784:
Marcelis Koppens, aan den Ommelschen Bosch, verkoopt aan Reynder Mattijs Muyen, in het Dorp huis, stal, hof en aangelag aan den Ommelschen Bosch 1 lopense, ene zijde Peter van der Laak, andere zijde de weg, ene einde Huybert van der Laak, andere einde de straat; de Meeracker 3 lopense; de Grootenacker 10 lopense; de Willigenacker 2½ lopense; groes Jan Knegtsdries 2 lopense; groes en land Huypkeslant 3 lopense; het Weyvelt 5 lopense; groes de Mortel 1½ lopense; het Vierkantvelt 2 lopense; groes het Mortelke 1 lopense; groes de Kolk 4 lopense; groes de agterste Donk off Teuniskesvelt 2 lopense; Huybertsvelt 3 lopense; groes de groote Mortel 2½ lopense; de voorste acker aan den Bosch 1½ lopense; een kleyn veltje 1 lopense. De goederen zijn verhuurd aan Hendrik Royackers. Belast met ƒ 250,- aan Antoni van der Elsen schepenobligatie Helmond van 02-01-1764; ƒ 200,- aan weduwe Bruysten van Someren Asten de dato 14-04-1772. Koopsom ƒ 1106,-.

Marcelis Koppens woont in het ene huis (zie Koningsplein 2) en een half jaar later verkoopt hij dit huis door aan Francis van de Meulendijk:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 78 verso; 24-07-1784:
Marcelis Koppens verkoopt aan Francis van de Meulendijk huis en hof aan de Kerk in het Dorp ½ lopense, ene zijde kinderen Jan Ture Lomans, andere zijde een straatje, ene einde Antoni Lomans, andere einde de straat. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-05-0 per jaar aan het Huis van Asten. Verkoper aangekomen bij transport de dato 13-01-1784. Koopsom ƒ 100,- waarvan ƒ 50,- à 4%. Marge 22-08-1785 gelost.

Franciscus Johannes van de Meulendijk is geboren te Asten op 09-08-1739 als zoon van Johannes Janse en Catharina Frans Lammers (zie Julianastraat 9). Hij is op 18-01-1761 te Vlierden getrouwd met Johanna Jan van den Moosdijk, geboren te Vlierden op 28-04-1740 als dochter van Joannis Gerits van de Moesdyck en Antonia Anthony Slots (zie Oostappensedijk 48).

Contraxerunt coram me et testibus Franciscus et Joanna Joannis van de Moesdyck matrimonium sibi invicum testes.

Huwelijkscontract voor mij en getuigen Franciscus en Joanna Joannis van de Moesdyck het andere huwelijkspaar getuigt.

03

In de huwelijksakte voor de schepenen van Vlierden wordt duidelijk dat Franciscus Johannes van de Meulendijk uit Asten komt:

Het gezin van Franciscus Johannes van de Meulendijk en Johanna Jan van den Moosdijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonia Deurne 27-10-1761 Ongehuwd* Asten 02-12-1824 Spinster
2 Johannes Asten 08-07-1765
3 Antonius Asten 18-09-1769 Kind Asten ±1769
4 Johanna Maria Asten 14-01-1774 Kind Asten ±1774
5 Catharina Asten 14-01-1774 Kind Asten ±1774
6 Wilhelmina Asten 08-07-1778 Asten 16-06-1805
Jacobus Warners Willems Koops
Asten 19-02-1826 Spinster
7 Antonius Asten 31-08-1781 Kind Asten ±1781

* Antonia Fransen van de Meulendijk had met Joannis Smits een onecht kind met de naam Joanna van den Meulendijk, geboren te Asten op 27-06-1793:

Joanna van den Meulendijk is op 13-10-1826 te Asten getrouwd met Johannes van der Putten en op 31-07-1860 te Helmond overleden.

Voordat Franciscus Johannes van de Meulendijk dit huis kocht, had hij nog een betalingsachterstand bij de aankoop van een koe:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 92; 29-04-1765:
Francis Janse van de Meulendijk, aanlegger contra Francis Janse van Hugten, gedaagde. Aanlegger heeft kort na Nieuwjaar laatstleden aan gedaagde verkocht en geleverd een koe voor ƒ 18,-. Daarop ontvangen ƒ 11-10-0.

Hij kocht ook een stuk land van de gemeente om het een half jaar later met winst te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 7; 04-07-1768:
Het Corpus van Asten verkoopt volgens condities de dato 09-06-1768 aan Francis Janse van de Meulendijk Nieuwe Erve te Ommel 4 lopense, ene zijde de weg of dijk, andere zijde en einde Johannes Slaats, ene einde de gemeente. Koopsom ƒ 8,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 55; 14-02-1769:
Francis Janse Meulendijks verkoopt aan Hendrik Verhees Nieuwe Erve te Ommel 4 lopense, ene zijde den Dijk, andere zijde en einde Johannes Slaats, ene einde de gemeente. Aangekomen bij transport de dato 04-07-1768. Koopsom: ƒ 18-10-00.

Franciscus Johannes van de Meulendijk had ook een betalingsachterstand bij de aankoop van aardappelen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 130 verso; 28-10-1771:
Den drost, aanlegger contra Francis van de Meulendijk, gedaagde wegens gekochte aardappelen op de koopdag van Maria van Moorsel, te Lierop, betaaldag 01-10-1771. ƒ 4-18-00.

Johanna Jan van den Moosdijk is als Joanna Francisci van de Meulendijk op 29-03-1783 te Asten overleden en als Franciscus Johannes van de Meulendijk ziek wordt, maakt hij zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 157 verso; 01-10-1802:
Francis Meulendijk, ziek, testeert. Alles aan zijn twee dochters, Anthonetta en Willemina wegens de goede oppassing ten alle tijde aan hem gedaan. De legitieme portie die aan zijn zoon, Jan, na scherpheid van rechten, zou competeren.

Franciscus Johannes van de Meulendijk is op 05-10-1802 te Asten overleden. Hieronder de doodakte van Johanna Jan van den Moosdijk en de begraafakte van Franciscus Johannes van de Meulendijk:

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 is Franciscus Johannes van de Meulendijk eerst eigenaar en bewoner en na zijn overlijden is het huis in handen van zijn beide dochters:

Jaar Eigenaar nummer 54 Dorp Bewoners nummer 54 Dorp
1798 Francis Meulendijk Francis Meulendijk in de kamer Lambert Bemelmans
1803 kinderen Francis Meulendijk kinderen Francis Meulendijk in de kamer Christoffel Milter

Ook bij de verpondingen van 1810 worden Antonia en Wilhelmina Meulendijk nog als eigenaren genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 201 verso:
Antonetta en Willemijn Meulendijk erven testament 01-10-1802.
Francis van de Meulendijk.
Nummer 54 huijs en hof aan de kerk ½ lopense.

De kinderen van Franciscus Johannes van de Meulendijk en Johanna Jan van den Moosdijk woonden na het overlijden van hun vader nog in het huis. Dochter Wilhelmina Francisci van de Meulendijk, geboren te Asten op 08-07-1778 is op 16-06-1805 te Asten getrouwd met Jacobus Warners Willems Koops, geboren als Warner Koops te Borger op 16-03-1783 als zoon van Willem Koops en Jantien Geerts.

Het gezin van Jacobus Warners Willems Koops en Wilhelmina Francisci van de Meulendijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Francisca Asten 04-01-1806 Kind Asten 25-10-1825 spinster
2 Wilhelmus Asten 13-11-1807 Helmond 26-02-1835
Johanna Roijakkers
Helmond 03-01-1855 wever wonend in de Heistraat
3 Johannes Asten 04-07-1810 Vlierden 02-02-1832
Petronella van de Mortel
Asten 23-01-1835
Joanna Maria Markus
Asten 11-04-1845
Antonetta Lomans
Asten 04-09-1850

zie ook Jan van Havenstraat 23
en Voormalig huis G530 en G531

uit het tweede huwelijk zoon Peter
zie Voormalig huis G1086

4 Catharina Asten 14-12-1814 Kind Asten 05-06-1825 spinster
5 Anthonius Asten 04-06-1816 Ongehuwd Asten 10-01-1838

In de archieven komt kleermaker Jacobus Warners Willems ook voor als Jacobus (Willems) Wernaarts en hij is als Werner Willem Koops op 10-08-1821 te Asten overleden en op onderstaande overlijdensakte worden zijn buren genoemd als aangevers:

Na het overlijden van Jacobus Warners Willems Koops is het huis verkocht en Wilhelmina Francisci van de Meulendijk is op 19-02-1826 te Asten overleden. Aangezien bij haar overlijden en dat van haar zus en haar dochters andere aangevers worden genoemd, woonden zij elders in het dorp.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Helena Henrici van Helmont als weduwe van Gerardus Bakens:

Kadaster 1811-1832; G655:
Huis en erf, groot 01 roede 38 el, het Derp, klassen 6.
Eigenaar: Weduwe van Geert Bakens.

04

05

Gerardus (Gerrit) Bakens is geboren te Asten op 03-06-1759 als zoon van Ambrosius Bakens en Petronella Jansen Verberne (zie Voormalig huis G611). Hij is als smid op 08-11-1789 te Asten getrouwd met Helena Hendrik van Helmond, geboren te Asten op 04-02-1764 als dochter van Henricus Joannes van Helmont en Anna Tielemanni Coolen (zie Voormalig huis F1040):

06

Het gezin van Gerardus Bakens met Helena Henrici van Helmont:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 20-10-1790 Kind Asten 30-10-1797
2 Francisca* Asten 08-01-1792 Ongehuwd Asten 30-10-1811
3 Anna Maria Asten 03-09-1793 Asten 09-07-1831
Willem Calmpthouts
Someren 25-04-1863 zie Wilhelminastraat 5, 7 en 9
Beemdkant Someren
4 Johanna Asten 06-01-1796 Ongehuwd Asten 24-01-1860
5 Ambrosius Asten 04-01-1798 Asten 09-02-1827
Johanna Maria Jelissen
Asten 11-06-1860 zie Voormalig huis G399
6 Johannes Asten 27-12-1799 Kind Asten 17-10-1811
7 Petronella Asten 04-02-1803 Asten 03-02-1834
Gerardus van Bussel
Asten 17-10-1872
8 Henrica Asten 14-02-1805 Asten 09-02-1827
Joannes Smets
Asten 12-04-1862 zie Voormalig huis F319
9 Henricus Josephus Asten 19-03-1807 Wilrijk (B) 15-01-1831
Joanna Bogaerts
Wilrijk (B) 05-07-1852

* wordt ook wel Josyna genoemd

Gerardus Bakens en Helena Hendrik van Helmont woonden met hun gezin in de Emmastraat (zie Voormalig huis G399), waar zij een smederij in bezit hadden. Gerardus Bakens is op 24-09-1824 te Asten overleden en is Helena Hendrik van Helmont alleen eigenaar van dit huis. Helena Hendrik van Helmont is te Asten op 02-01-1839 overleden.

In de kadastrale legger komt het huis daarna in bezit van dochter Petronella Bakens, geboren te Asten op 04-02-1803. Zij is op 03-02-1834 te Asten getrouwd met Gerardus van Bussel, geboren te Asten op 09-09-1804 als zoon van Martinus Petri van Bussel en Helena Petri van Loon (zie Voormalig huis G525). Gerardus van Bussel is op 05-01-1842 te Asten overleden en Petronella Bakens verhuist met haar gezin en haar zus Johanna van Bussel, geboren te Asten op 06-01-1796, naar een huis bij het Marktveld (zie Voormalig huis G871).

Het huis wordt rond 1842 verkocht aan Jan de Groot, geboren te Asten op 10-11-1791 als zoon van Joannes Wilhelmi de Groot en Joanna Maria van Breij (zie Voormalig huis E503). Het kadasternummer verandert bij een vereniging naar G947, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Jan de Groot is ongehuwd op 07-02-1854 te Asten overleden en het huis wordt daarna verkocht aan Jacobus Gerritsen, geboren te Valburg op 27-10-1805 als zoon van Jacob Gerritsen en Dora Boudewijns en broer van Hendrik Gerritsen, bezitter van een pachtboerderij van de Maatschappij van Welstand onder Landslieden te Ostaden, zie Weivelden 2). Hij is als ambtenaar op 01-03-1844 te Winterswijk getrouwd met Jantje Teunissen van Manen, geboren te Randwijk op 29-03-1815 als dochter van Teunis Teunissen van Manen en Johanna Schuijling en zus van Petronella Teunissen van Manen (Weivelden 2).

Jacobus Gerritsen is te Asten op 21-01-1857 overleden en Jantje Teunissen van Manen wordt eigenaar. Zij is op 22-01-1859 te Asten hertrouwd met wachtmeester der marechaussee Jan Takens, geboren te Leeuwarden op 17-05-1815 als zoon van Jacob Takens en Wijtske Frankena. Zij verhuizen naar de Marechausseekazerne aan de huidige Emmastraat (zie Voormalige marechausseekazerne G526) en Jantje Teunissen van Manen is op 24-05-1879 te Heteren overleden.

Het huis wordt verhuurd aan Lambertus Godefridus Michielsen, geboren te Asten op 06-01-1827 als zoon van Hendrik Michielsen en Petronella Canters (zie Voormalig huis G611). Hij is als leerlooier op 27-04-1858 te Asten getrouwd met Johanna Maria Wilbers, geboren te Asten op 13-01-1830 als dochter van Petrus Wilbers en Joanna Maria Slaats (zie Voormalig huis G503). Zij is sinds 06-01-1857 weduwe van Wilhelmus Jacobus Coolen, geboren te Asten op 24-03-1821 als zoon van Petrus Jan Coolen en Aldegonda Antonie Leenen (zie Voormalig huis G521) met wie zij op 29-05-1850 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A9b:

07

Lambertus Godefridus Michielsen en Johanna Maria Wilbers rond 1867 met hun gezin naar A116 (zie Voormalig huis G503). Het huis wordt daarna gesplitst in twee huizen met kadasternummer G1240 (zie hieronder) en G1241 (zie Voormalig huis G1241), zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. 

Dit huis met kadasternummer G1240 wordt verkocht aan Jacobus Aarts, geboren te Asten op 16-09-1821 als zoon van Joannes Aarts en Petronella Verrijt (zie ook Voormalig huis G476). Hij is als dagloner te Asten op 06-02-1864 getrouwd met Ida van Doorn, geboren op 15-12-1821 te Asten als dochter van Marcelis van Doorn en Petronella Kanters (zie Achterbos 5). 

Ook over de periode 1869-1879, Ida van Doorn is op 24-09-1878 te Asten overleden, en in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A11 en A10:

08

Bij vereniging rond 1880 krijgt het huis kadasternummer G1552, zoals weergegeven op de kadasterkaart rechts.

Inwonend zijn zoon sigarenmaker Johannes Marcelis Aarts en schoenmaker Thomas Meulendijks, geboren te Asten op 22-03-1835 als zoon van Johannes Meulendijks en Anna Maria Slaats (zie Hemel 8 en 10). Hij is op 11-11-1869 te Deurne getrouwd met Mechelina van Heugten, geboren te Deurne op 11-03-1836 als dochter van Pieter van Hugten en Johanna Verberne. Thomas Meulendijks en Mechelina van Heugten verhuizen in 1886 naar A155 en woont in bij Johannes van der Heijden (zie Voormalig huis G410) en later naar A136 (zie Voormalig huis G427). Als zoon Johannes Marcellus Aarts op 15-12-1887 te Asten overlijdt, biedt Jacobus Aarts zijn huis in de krant de /Zuid-Willemsvaart van 07-09-1888 te koop aan.

Jacobus Aarts verhuist naar het Liefdehuis en is aldaar op 08-01-1898 overleden. Het huis wordt verkocht aan Franciscus Hoebens (zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15), die het aan derden verhuurt.

Vanuit Someren komt in het huis wonen Peter Joseph Feijen, geboren te Nederweert op 22-12-1848 als zoon van Henricus Feijen en Joanna Maria Koppen. Hij is als koopman op 26-04-1876 te Someren getrouwd met Petronella Jelissen, geboren te Someren op 11-03-1853 als dochter van Antoon Jelissen en Gertruda Verstappen.

Zij verhuizen in 1889 naar A108a (zie Voormalig huis G489 en G490) en de nieuwe bewoner is Petrus Augustinus Smits, geboren te Asten op 28-08-1850 als zoon van Joannes Smits en Wilhelmina Peeters (zie Voormalig huis G473). Hij is als kleermaker te Someren op 05-05-1886 getrouwd met Arnoldina Broens, geboren te Someren op 03-04-1861 als dochter van Mathijs Broens en Johanna Engelen.

In 1890 verhuizen zij naar A114 (zie Voormalig huis G480) en komt schoenmaker Antonius Hubertus Michielsen, geboren te Asten op 04-06-1840 als zoon van Hendricus Michielsen en Petronella Canters (zie Voormalig huis G611), in het huis wonen. Hij is nog zouaaf geweest in het Pauselijk leger. Samen met zijn zuster Maria Godefrida woont hij ook in de periode 1890-1900 in het huis met huizingnummer A10:

09

In 1894 verhuizen Antonius Hubertus Michielsen en zijn zuster Maria Godefrida naar A253 (zie Voormalig huis G1557) en komt in het huis wonen Johannes van de Kerkhof, geboren te Asten op 12-09-1837 als zoon van Wilhelmina van de Kerkhof (zie Emmastraat 14). Hij is als dagloner op 14-08-1861 te Asten getrouwd met Elisabeth Verdonschot, geboren te Asten op 01-10-1833 als dochter van Piet Verdonschot en Johanna van Tongerlo (zie Voormalig huis G1013).

Hun zoon Johannes van de Kerkhof, geboren te Asten op 05-03-1865, wordt in het 'Weekblad van het regt' van 1899 genoemd voor wederspannigheid. Hij was een vaste klant van gevangenissen in Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg vanwege desertie, rumoer, dronkenschap en huisvredebreuk.Johannes van de Kerkhof woonde in Eindhoven en is op 18-02-1920 te Eindhoven overleden.

Johannes van de Kerkhof en Elisabeth Verdonschot verhuizen rond 1900 naar A52 (zie Voormalig huis G1365) en de volgende bewoner is Christiaan Verheijen, geboren te Horst op 26-04-1851 als zoon van Jakob Verheijen en Elisabeth Hermans. Hij is als dienstknecht te Horst op 19-02-1873 getrouwd met Maria Catharina Vervoort, geboren te Horst op 05-07-1848 als dochter van Pieter Vervoort en Petronella Camps. Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A12:

10

Christiaan Verheijen en Maria Catharina Vervoort verhuizen met hun gezin in 1902 naar A258 (zie Voormalig huis F1679) en het huis wordt daarna bewoond door Piet van Bussel, geboren te op 08-03-1863 als zoon van Philippus van Bussel en Francijna Berkers (zie Voormalig huis C1319). Hij is als voerman op 19-02-1892 te Asten getrouwd met Allegonda Lammers, geboren te Someren op 09-05-1859 als dochter van Gerardus Lammers en Joanna Helena Hekers.

Zij verhuizen in 1903 naar A30 (zie Burgemeester Wijnenstraat 9) en de nieuwe bewoner is Antonie Wernars, geboren op 17-05-1870 te Asten als zoon van Petrus Wernars en Maria van Ansem (zie Voormalig huis C1688). Hij is als fabrieks-arbeider op 24-04-1903 te Asten getrouwd met Geertrui van den Heuvel, geboren te Asten op 22-02-1880 als dochter van Laurens van den Heuvel en Gordina Manders (zie Voormalig huis B1036). Een opmerkelijk gegeven is dat bewoner Antonie Wernars de achterkleinzoon is van de eerdere eigenaar Jacobus Warners Willems Koops en Wilhelmina Francisci van de Meulendijk. Rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-08-1904 de geboorte van dochter Petronella Wilhelmina.

Rond 1908 verhuizen Antonie Wernars en Geertrui van den Heuvel met hun gezin naar A218a (zie Kerkstraat 42) en komen Petronella Berkvens, geboren te Asten op 29-03-1846 als dochter van Laurens Antonie Berkvens en Joanna Maria van den Heuvel (zie Dijkstraat 51) en haar zuster Hendrika Berkvens, geboren te Asten op 09-06-1855, in het huis wonen. Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A13:

11

Petronella Berkvens is op 12-03-1913 te Asten overleden en Hendrica Berkvens woont ook in de periode 1920-1930 in het huis met dan huizingnummer A14:

12

Rond 1924 gaat het huis in eigendom over naar Louis Marie Jozef Hoebens (zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15) en verhuist Henrica Berkvens naar Emmastraat 46 (zie Emmastraat 60). Daarna wordt het huis verhuurd aan en bewoond door Wilhelmina Maas, geboren te Heeze op 23-08-1849 als dochter van Jan Maas en Maria Vromans. Zij is sinds 26-04-1920 weduwe van Joannes van Bussel, geboren te Asten op 05-03-1835 als zoon van Peter van Bussel en Johanna Berkvens (zie Voormalig huis G586), met wie zij op 27-05-1872 te Asten getrouwd was. Samen met haar dochter en koopvrouw Johanna van Bussel en zoon en koopman Piet van Bussel woont zij in het huis met huizingnummer A14, ook bekend staand als Koningsplein 14:

13

Piet van Bussel is op 14-04-1924 te Asten overleden en Wilhelmina Maas is op 10-01-1925 te Asten overleden en in de Nederlandsche Staatscourant van 22-10-1925 kunnen schuldeisers bij notaris Berger aankloppen:

Het huis is in 1933 in handen gekomen van Franciscus Petrus Cornelis Hoeben (zie Burgemeester Wijnenstraat 9) en de eerder genoemde dochter Johanna van Bussel, geboren te Asten op 31-10-1876, woont ook in de periode 1930-1938 in het huis aan het Koningsplein 14:

14

Johanna van Bussel is op 23-12-1951 te 's Hertogenbosch overleden en hieronder haar overlijdensakte:

15

In het huis heeft nog gewoond Josephus Leonardus (Sjef) van der Putten, geboren te Asten op 06-11-1901 als zoon van Petrus van der Putten en Theodora Daniels (zie Voormalig huis G1120). Hij is op 22-02-1924 te Asten getrouwd met Henrica Paulina (Leentje) Frie geboren te Helmond op 03-07-1904 als dochter van Adrianus Hubertus Frie en Elisabeth Francisca Baert. Zij hadden een viswinkel en hieronder een foto bij hun gouden bruiloft in 1974:

Josephus Leonardus (Sjef) van der Putten is op 19-05-1975 te Geldrop overleden en Henrica Paulina (Leentje) Frie is op 15-03-1990 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Het uit rond 1867 stammende huis, samen met de naastgelegen panden Koningsplein 12 en Koningsplein 16 in 1973 aangewezen als Rijksmonument, is in 2013 gesloopt! Hieronder een foto van het huis:

16

Overzicht bewoners:

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1600 Joost Aert Roefs ±1575
1630 weduwe Joost Aert Roefs ±1580
1677 Johannes Joost Roefs Asten ±1641
1700 Theodorus Peter Coolen Asten 28-09-1671
1713 Antonis Jan Muyen Asten 05-09-1680 Antonis Jan Muyen Asten 05-09-1680
Dorp huis 54
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Antonij Muijen Asten 05-09-1680 Antonij Muijen Asten 05-09-1680
1741 Antonij Muijen Asten 05-09-1680 Willem van Gerven, Jan Joost Kuijpers Stiphout 17-11-1691
1746 weduwe Antoni Muijen Geldrop 13-04-1677 kinderen Huijbert Abrahams Asten 06-04-1687
1751 weduwe en kinderen Antoni Muijen Geldrop 13-04-1677 weduwe Antoni Muijen Geldrop 13-04-1677
1756 weduwe en kinderen Antoni Muijen Geldrop 13-04-1677 weduwe Antoni Muijen Geldrop 13-04-1677
1761 weduwe en kinderen Antoni Muijen Geldrop 13-04-1677 weduwe Antoni Muijen Geldrop 13-04-1677
1766 Mattijs Muijen Asten 06-06-1706 Jan Schippers en Peter Gerrit Jacobs
1771 Mattijs Muijen Asten 06-06-1706 Peter Verreijt en weduwe Hendrik van Geffen Asten 13-07-1725
1776 Mattijs Muijen Asten 06-06-1706 Hendricus Coolen en Geertruij van Geffen Asten 27-09-1741
1781 Mattijs Muijen en kinderen Asten 06-06-1706 Arnoldus Muijen en Jan Vriens Asten 01-10-1758
1798 Francis Meulendijk Deurne ±1735 Francis Meulendijk, kamer Lambert Bemelmans Deurne ±1735
1803 kinderen Francis Meulendijk Deurne 27-10-1761 kinderen Francis Meulendijk, kamer Christoffel Milter Deurne 27-10-1761
Kadasternummer G655
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G655 1832-1839 Helena van Helmond Asten 04-02-1764 weduwe Bakens
G655 1839-1842 Petronella Bakens Asten 04-02-1803 weduwe van Bussel
G947 1843-1854 Johannes de Groot Asten 10-11-1791 vereniging
G947 1854-1857 Jacobus Gerritsen Valburg 27-10-1805
G947 1857-1867 Jantje Teunissen van Manen Randwijk 29-03-1815 weduwe Gerritsen
G1240 1867-1880 Jacobus Aarts Asten 16-09-1821 splitsing met G1241
G1552 1880-1889 Jacobus Aarts Asten 16-09-1821 vereniging
G1552 1889-1924 Franciscus Hoebens Asten 29-01-1844
G1552 1924-1933 Louis Marie Hoebens Bergh 12-03-1880
G1552 1933-1938 Franciscus Petrus Hoebens Bergh 01-03-1874
Koningsplein 14
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1805 Antonia van den Meulendijk Deurne 27-10-1761 met zuster Wilhelmina
1805-1821 Jacobus Warners Koops Borger 16-03-1783 Wilhelmina van den Meulendijk Asten 08-07-1778 † 10-08-1821
1821-1824 Antonia van den Meulendijk Deurne 27-10-1761 met famiile 02-12-1824
1824-1839 Helena van Helmond Asten 04-02-1764 weduwe Bakens 02-01-1839
1839-1843 Gerardus van Bussel Asten 09-09-1804 Petronella Bakens Asten 04-02-1803 05-01-1842
1843-1854 Johannes de Groot Asten 10-11-1791 07-02-1854
1854-1857 Jacobus Gerritsen Valburg 27-10-1805 Jantje Teunissen van Manen Randwijk 29-03-1815 21-01-1857
1857-1859 Jantje Teunissen van Manen Randwijk 29-03-1815 weduwe Gerritsen naar kazerne
A9 1859-1867 Lambertus Michielsen Asten 06-01-1827 Johanna Maria Wilbers Asten 13-01-1830 naar A116
A9a 1867-1869 Jacobus Aarts Asten 16-09-1821 Ida van Doorn Asten 15-12-1821
A11 1869-1879 Jacobus Aarts Asten 16-09-1821 Ida van Doorn Asten 15-12-1821 24-09-1878
A10 1879-1887 Jacobus Aarts Asten 16-09-1821 met kinderen naar Liefdehuis
A10 1887-1889 Peter Joseph Feijen Nederweert 23-12-1848 Petronella Jelissen Someren 11-03-1853 naar A108a
A10 1889-1890 Peter Augustinus Smits Asten 28-08-1850 Arnoldina Broens Someren 03-04-1861 naar A113
A10 1890-1894 Antonie Hubertus Michielsen Asten 04-06-1840 met zuster naar A253
A10 1894-1900 Johannes van de Kerkhof Asten 12-09-1837 Elisabeth Verdonschot Asten 01-10-1833 naar A52
A12 1900-1902 Christiaan Verheijen Horst 26-04-1841 Maria Catharina Vervoort Horst 05-07-1848 naar A258
A12 1902-1903 Piet van Bussel Asten 08-03-1863 Alegonda Lammers Someren 09-05-1859 naar A30
A12 1903-1909 Antonie Wernars Asten 17-05-1870 Geertrui van den Heuvel Asten 22-02-1880 naar A218a
A12 1909-1910 Petronella Berkvens Asten 29-03-1846 met zus Hendrica
A13 1910-1913 Petronella Berkvens Asten 29-03-1846 met zus Hendrica 12-03-1913
A13 1913-1920 Hendrica Berkvens Asten 09-06-1855
A14 1920-1924 Hendrica Berkvens Asten 09-06-1855 Emmastraat 46
A14 1924-1925 Wilhelmina Maas Lierop 23-08-1849 weduwe van Bussel 10-01-1925
A14 1925-1930 Johanna van Bussel Asten 31-10-1876
14 1930-1938 Johanna van Bussel Asten 31-10-1876

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 5 juli 2024, 17:54:38

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen