logo

De Vonder Homepagina


Voormalige school G875

Deze pagina bevat de volgende hoofdstukken:

Geschiedenis

Met de komst van Franciscus Hoebens als nieuwe hoofdonderwijzer wordt rond 1832 een nieuwe openbare school gebouwd voor het perceel met kadasternummer G585, precies gelegen tussen de kerk en het raadhuis en krijgt kadasternummer G875. De nevenstaande kadasterkaart maakt dit duidelijk. Geheel rechts de mededeling over de nieuwe school1.

De oude school bij de kerk (zie Voormalige school G590) is rond 1840 afgebroken en bij het kerkhof gevoegd.

Leerlingen van verschillende leeftijden waren vanaf circa 1830 in groepen verdeeld en kregen per groep gelijktijdig les. Dit was een vroege vorm van klassikaal onderwijs, waarbij ook het schoolbord en andere leermiddelen, zoals inhoudsmaten en schoolplaten, een rol gingen spelen. In vergelijking met de klas van de bedompte 17e eeuwse dorpsschool, waar leerlingen hoofdelijk onderwijs kregen, was dit een grote verandering.

In de Nederlandsche staatscourant van 05-03-1835 wordt de nieuwe school voor het eerst genoemd:

In 1838 is er sprake van 2 scholen in Asten en dat betreft de openbare school, die elders als 1e klas wordt bestempeld, en de bijzondere meisjesschool van de zusters in de huidige Kerkstraat (zie Voormalig liefdehuis G1036). In dagblad De Tijd van 15-10-1853 wordt door de minister van Binnenlandsche Zaken nog duidelijk gemaakt wat toen de schoolwet was:

In 1857 kwam er een nieuwe onderwijswet die bepaalde dat de gemeenten de kosten moesten dragen en het recht hadden om schoolgeld te heffen, waarbij minder bedeelde kinderen werden vrijgesteld. Het aantal leerlingen nam hierdoor toe en in de Noord-Brabanter van 01-01-1861 wordt een hulponderwijzer gezocht. De school werd uitgebreid door een aanbouw in dezelfde stijl, waardoor een lang en smal schoolgebouw werd verkregen. Nadat de uitbreiding in 1863 was voltooid werd tweede hulponderwijzer gezocht: in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-10-1863:

08

Rond 1867 wordt de school uitgebreid en krijgt kadasternummer G1284, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. 

Bij een hermeting rond 1889 wordt het kadasternummer G1733, zoals weergegeven op de kadasterkaart geheel rechts.

 

Hieronder een foto van de in 1832 gebouwde en in 1867 uitgebreide school met 170 leerlingen, gelegen aan de noordoostzijde van het huidige Koningsplein:

07

Door die onderwijswet van 1857 werd ook het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) geïntroduceerd. In de praktijk betekende dit veelal dat er een extra leerjaar werd toegevoegd. Naast de vakken taal, lezen, schrijven, rekenen, vormleer, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en zingen, werd nog les gegeven in levende talen, wiskunde, landbouwkunde of handenarbeid, tekenen en gymnastiek. De lessen werden door dezelfde onderwijzers in hetzelfde gebouw gegeven. Let wel dat het in die tijd vrij gebruikelijk was dat een onderwijzer aan 50 tot 70 kinderen les gaf. In 1863 wordt in veel Noord-Brabantse gemeenten, waaronder Asten, besloten tot kosteloos onderwijs, echter voor het meer uitgebreid lager onderwijs, de avondschool, moest vanaf 1865 worden betaald. Asten had rond die tijd ruim 3000 inwoners en 170 jongens maakten gebruik van deze openbare school en een zelfde aantal meisjes kreeg les aan de bijzondere lagere school van de zusters2.

Hieronder staat een artikel hoe het schoolbestuur rond 1867 in Asten was geregeld3:

- De schoolopziener was Meester in de rechten Pierre van den Heuvel.
- De schoolcommissie bestond uit fabrikant Johannes Bluijssen, notaris Adrianus Rovers, waarschijnlijk betreft dit predikant Hermanus Albers, winkelier Hendrikus Leenen, horlogemaker Johannes Petrus van Bussel en akkerbouwer Laurens Antonie Berkvens.
- Onderwijzer was Franciscus Hoebens en voor de meisjesschool de zuster van Liefde Adalia Berendina Mens. 
- Van het onderwijsgezelschap was Francisucs Hoebens president en de Deurnese onderwijzer Antonius Wilhelmus Bernardus van Baars (hij was daarvoor hulponderwijzer bij Franciscus Hoebens, zie Antonius Wilhelmus Bernardus Baars) was secretaris.

Op de foto van links naar rechts Pierre van den Heuvel, Johannes Bluijssen, Adrianus Rovers, Francisucs Hoebens en Antonius van Baars:

Welke hulpmiddelen men tot zijn beschikking had, wordt aangegeven in de Provinciale verslagen voor het onderwijs van 1871:

Bij de sollicitatie voor een nieuwe hoofdonderwijzer voor de openbare school worden de schooltypes gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs al genoemd, zoals linksonder blijkt uit de advertentie in dagblad De Tijd van 17-10-1878:

HoofdonderwijzerDeTijd17101878.jpg

Rechtsboven blikt Piet Hamilton terug op deze periode in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-03-1906.

Vanaf 1872 had Asten overeenkomsten met Liessel en Meijel voor de kinderen wonende in de gehuchten aan de gemeentegrens, maar hoe het met het onderwijs in de Peel in die tijd is gesteld, wordt duidelijk uit een ingezonden brief in de Arnhemsche courant van 24-09-1872:

09

Toch wordt in Asten rond 1872 weer schoolgeldheffing ingevoerd2:

In 1878 kwam er een nieuwe Lager Onderwijswet, waarin hogere eisen werden gesteld aan gebouwen, materialen en leerkrachten. Zo werd de klassengrootte verlaagd van 70 naar 40 leerlingen. Aan de gemeentebesturen werd opgedragen, de staatsscholen te compenseren voor de gestegen kosten. Ook moesten ze voortaan bijdragen aan de opleiding van onderwijzers en kregen ze een hoger salaris en wachtgeld in geval van werkloosheid. Op hun beurt zouden de gemeenten voortaan 30% van hun kosten aan het openbaar onderwijs vergoed krijgen door het Rijk. Er rees toentertijd al protest tegen het openbaar onderwijs door protestanten en katholieken, maar Koning Willem III heeft de wet bekrachtigd.

Dat dit niet heeft geleid tot een grote uitbreiding van het onderwijzend personeel heeft te maken met de volgende gebeurtenissen: in 1885 is in Ommel een nieuwe school geopend (zie Voormalig huis B1260) en de kinderen in de Astense gehuchten Leensel, Zand en Kleine Heitrak mochten in het nabij gelegen Liessel naar school gaan, zoals gemeld in het Algemeen Handelsblad van 26-07-1887:

Bij een inventarisatie in 18872 van het aantal schoolgaande kinderen tussen 6 en 12 jaar blijkt dat toentertijd in Asten ongeveer 15% van de jongens en 20% van de meisjes geen onderwijs genoot:

De onderwijswet werd in 1889 zodanig bijgesteld, dat bijzondere scholen voortaan hetzelfde bedrag uit de schatkist ontvingen als de gemeentes kregen voor het openbaar onderwijs, te weten de salarissen van hun onderwijzers. Daarmee was het principe van rechtsgelijkheid van openbaar en bijzonder onderwijs erkend. Wat de gemeentes in de eigen begroting uittrokken voor leermiddelen en gebouwen, moesten de bijzondere scholen zelf bijeenbrengen. Aan de gemeentes werd verboden nog langer gratis onderwijs aan te bieden om concurrentievervalsing te voorkomen.

Ook werd in artikel 2 aangegeven in welke vakken les diende te worden gegeven, aangeduid met een lettercode4:

Code

Vak

Korte Omschrijving

a

het lezen

leren lezen met het leesplankje, letterdoosje en leesboekje

b

het schrijven

leren schrijven met griffel en lei, met inkt en kroontjespen

c

het rekenen

leren rekenen met rekenboekje, rekensnoer en rekenblok

d

de beginselen der Nederlandsche taal

spelling, grammatica, leesboek, vertellingen, poëzie

e

de beginselen der vaderlandsche geschiedenis

staatsinrichting, vaderlandsliefde en maatschappijleer

f

de beginselen der aardrijkskunde

topografie, geografie, staatskunde, bodemkunde en weerkunde

g

de beginselen van de kennis der natuur

menskunde, dierkunde, plantkunde en natuurkunde

h

het zingen

liedbundels en zangbundels

i

de eerste oefeningen van het handteekenen

natekenen, figuurtekenen, natuurtekenen en vrije expressie

j

de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek

vrije lichaamsbeweging, geordende opstellingen en toesteloefeningen

k

de nuttige handwerken voor meisjes

verstellen, herstellen, stoppen, breien, haken en naaien*

l

de beginselen der Fransche taal

uitspraak, grammatica en leesboek

m

de beginselen der Hoogduitsche taal

uitspraak, grammatica en leesboek

n

de beginselen der Engelsche taal

uitspraak, grammatica en leesboek

o

de beginselen der algemene geschiedenis

historie, handel, nijverheid, landbouw, veeteelt, visserij en scheepvaart

p

de beginselen der wiskunde

getallen, breuken, interest- en rabat rekenen, maten en gewichten

q

handteekenen

pen-, krijt- en houtskooltekeningen en schilderen

r

de beginselen der landbouwkunde

landbouw, tuinbouw, veeteelt en zuivelbereiding

s

gymnastiek

oefeningen met wandrek, springplank en bank

t

de fraaije handwerken voor meisjes

weven, borduren en maken van kleding

* was alleen voor meisjes, jongens kregen op een gemengde school dan vaak les in houtbewerking

Bij een volgende inventarisatie in 18942 zakte het percentage niet schoolgaande kinderen tot minder dan 10%, waarvan 2,8% door het verlaten van de school, 2,3% omdat ze te ver van de school woonden, 1,2% door ziekte en 3,5% om andere redenen:

Toch werd deze school voor meer dan 200 leerlingen te klein en in 1894 is een nieuwe openbare school voltooid aan de Markt in Asten (zie Voormalige school G1788) en daarmee verdween geruime tijd het onderwijs aan het Koningsplein, behoudens dan het onderwijs dat werd gegeven op de zusterschool op de hoek met de Kerkstraat. Hieronder een foto gemaakt vanuit de kerk van Asten, waar op de voorgrond de oude school van ten Haaf is te zien en rechts de nieuwe openbare school van ten Haaf in oud-Hollandse stijl:

17

De oude school werd daarna gebruikt als opslagruimte, vergaderruimte, cursuslokaal, naaiatelier (zie foto rechts) en ook als harmoniezaal en vanaf 1922 nog gedeeltelijk als openbare school onder leiding van Gérard Gaston Remery (zie Gerard Gaston Remery).

Rond 1940 krijgt de school bij een vereniging kadasternummer G2576, zoals te zien is op kadasterkaart geheel rechts.

De oude school is rond 1958 afgebroken, waarvan linksonder een foto gemaakt vanuit de kerktoren. Rechtsonder meldt De Maasbode van 20-12-1957 dat er tot in 1957 les werd gegeven in deze voor onderwijs afgekeurde oude school les werd gegeven. Daaronder wordt in de krant Het Binnenhof van 01-05-1958 medegedeeld dat er tijdens de sloop van de school een zekere J. Hurkmans is omgekomen. Het blijkt te gaan om Antoon Hurkmans, geboren te Lierop op 10-01-1935 als zoon van Marinus Hurkmans en Catharina van de Ven. Geheel rechtsonder het bidprentje bij zijn overlijden.

18

Verdere historische gegevens zijn verwerkt in de volgende hoofdstukken. 

Schoolmeesters en hoofdonderwijzers

Hieronder een overzicht van de schoolmeesters en hoofdonderwijzers over de periode van 1600 tot en met 1952. Tot 1832 werd les gegeven aan een school dichtbij de kerk aan het Koningsplein, van 1832 tot 1894 aan de school gelegen achter het raadhuis aan het Koningsplein en daarna aan de school gelegen aan de Markt:

Periode Schoolmeester of hoofdonderwijzer Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum Locatie
1600-1636 Jan Henrick Gelis ±1575 Asten ±1636 Ten zuiden van de oude kerk; G590
(vanaf ±1713 schoolhuis in
toenmalige Molenstraat)
1640-1666 Adriaen Verhoffstadt Leiden ±1600 Asten ±1666
1667-1670 Daniel Sauvé ±1615 Asten ±1670
1670-1713 Isaac Sauvé Heusden ±1645 Asten ±1716
1719-1758 Gabriel van Swanenberg ±1685 Asten 01-07-1758
1759-1779 Pieter Zijnen Eersel 07-03-1734 Asten 15-04-1779
1779-1822 Hendrik Elbertsen Wildeman Voorthuizen 09-05-1751 Nijmegen 22-08-1826
1822-1831 Hendrik Klaas Gelling Kloosterterapel 05-08-1792 Wedde 19-09-1865
1831-1879 Franciscus Hoebens* Tilburg 13-02-1807 Asten 05-06-1880 Achter het raadhuis; G875
1879-1894 Antonius Franciscus ten Haaf* 's-Heerenberg 14-12-1852 Asten 24-08-1921
1894-1921 Op de markt; G1788
1922-1952 Joseph Maria Hoes Cuijk 24-04-1887 Asten 13-10-1970

* ook in bezit van een aparte kostschool

Franciscus Hoebens, 1831-1879

Na het vertrek van Hendrik Klaas Gelling is er een vacature gesteld en een selectieprocedure gestart, waarop Frans Hoebens is aangenomen2:

Daarvoor was Franciscus Hoebens in 1830 ondermeester te Eindhoven:

Franciscus Hoebens is geboren te Tilburg op 13-02-1807 als zoon van fabrikant Johannes Baptist Hoebens en Maria Josepha Buggenums. Hij is op 18-05-1840 te Eersel getrouwd met Antonetta Johanna Leijssen, geboren te Eersel op 27-05-1813 als dochter van Petrus Johanna Leijssen en Margo Catharina Vissers. Na haar overlijden op 16-06-1851 te Asten, is Franciscus Hoebens is te Vlijmen op 23-09-1852 hertrouwd met Francisca Antonia Freijssen, geboren op 14-01-1811 te Vlijmen als dochter van Martinus Freijssen en Maria Gatse. Uit dit laatste huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren en hieronder het gezin van Franciscus Hoebens en Antonetta Johanna Leijssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Josepha Asten 14-01-1841 Kind Asten 27-01-1841
2 Johannes Petrus Asten 10-11-1841 Kind Asten 13-12-1843
3 Johanna Maria Asten 26-11-1842 Kind Asten 07-06-1848
4 Franciscus Asten 29-01-1844 Asten 08-01-1872
Antonia van den Eijnden
Asten 08-07-1924 zie Voormalig huis G671
5 Theodora Asten 06-02-1845 Ongehuwd Asten 12-07-1912
6 Ida Anna Asten 14-01-1846 Ongehuwd Uden 07-04-1902
7 Lodewijk Mari Victor Asten 09-12-1846 Priester* Grote Brogel (B) 06-06-1900
8 Johannes Josephus Asten 31-12-1847 Ongehuwd Someren 16-05-1911
9 Maria Anna Cornelia Asten 14-01-1849 Kind Asten 20-01-1849

* in de periode 1886-1887 genaturaliseerd tot Belg en priester in Binderveld

Daarnaast heeft Franciscus Hoebens ook een eigen Franse kostschool, destijds gelegen in zijn woonhuis aan de Molenstraat, de huidige Burgemeester Wijnenstraat (zie Voormalig huis G671). Dit kunnen we opmaken uit het artikel in het Algemeen Handelsblad van 25-08-1843:

01

In die tijd bestond er ook al een onderwijsinspectie en op basis van de onderstaande gegevens mogen we concluderen dat het onderwijs in Asten er nog niet goed voorstond:

Het vierde schooldistrict in de provincie Brabant bezocht door Henricus Wijnbeek in 1843:
Te Asten is in de Nederduitsche school het onderwijs van Franciscus Hoebens geenszins vooruitgegaan. Zijne school voor vreemde talen houdt hij in een afzonderlijk, bekrompen, morsig vertrek en het onderwijs in de dorpsschool droeg ook minder mijne goedkeuring weg dan tevoren.

In 1845 wordt nog wel het schoolmeubilair verbeterd. In de Opregte Haarlemsche courant van 13-04-1844 wordt vermeld dat Franciscus Hoebens tot plaatsvervangende kantonrechter is benoemd voor het kanton Asten:

02

Op de kostschool van Hoebens werden de katholieke jongeren onderwezen in talen, maar ook in muziek, aldus de Noord Brabander van 11-04-1846:

03

Er kwamen leerlingen buiten Noord Brabant en zelfs uit Engeland naar de kostschool van Franciscus Hoebens volgens de Noord Brabander van 01-09-1846:

04

Franciscus Hoebens adverteerde in de krant, zoals hieronder in dagblad De Tijd van 20-07-1849, om leerlingen voor zijn Franse Kostschool te werven:

05

De Nederlandsche Staatscourant van 17-08-1859 meldt het eervol ontslag van Franciscus Hoebens als plaatsvervangend kantonrechter in Asten en kan hij zich volledig op het onderwijs richten:

06

Franciscus Hoebens is op 05-06-1880 te Asten overleden en Francisca Antonia Freijssen is te Asten op 15-12-1880 overleden. Hieronder de overlijdensadvertentie in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-06-1880 met rechts daarvan een portret van Franciscus Hoebens, geschonken door de stichting Hebeas:

10.jpg

Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

11 12

Ondermeesters en hulponderwijzers van Franciscus Hoebens

Aan de hand van het tijdschrift 'Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden over de periode 1824-1872'2, is een reconstructie gemaakt van ondermeesters en hulponderwijzers, die in Asten op de lagere school les hebben gegeven aan Astenaren. Let wel deze lijst van leerkrachten is waarschijnlijk niet volledig; vanaf 1831 is er sprake van een ondermeester en na 1863 van twee hulponderwijzers.

Periode Ondermeester of hulponderwijzer Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum Locatie
1834-1836 Hendrik Kuypers Deurne 23-10-1816 Beek en Donk 18-01-1851 deze school
1836-1840 Cornelis Hoebens Tilburg 14-05-1800 Asten 12-07-1880
1840-1841 Antonius van der Grinten Someren 11-03-1814 Someren 25-03-1890
1841-1841 Hendricus Sloots ±1822
1841-1850 Antonius Wilhelmus Bernardus Baars Tiel 01-01-1824 Deurne 27-01-1886
1845-1848 Petrus Jacobus Coolen Asten 25-07-1824 Asten 12-05-1903
1847-1851 Franciscus Cornelis de Bie Tilburg 12-11-1825 Beek en Donk 01-06-1880
1848-1852 Cornelis Smid ±1824
1850-1850 Franciscus Daniels Someren 22-12-1819 Someren 21-06-1873
1852-1856 Hendricus de Preter Vlijmen 26-04-1824 Budel 27-06-1897
1853-1854 Hermanus Josephus Hoefnagels Asten 28-02-1836 Asten 17-07-1854
1859-1860 Cornelis Hubner Zeeland 27-02-1836 Nieuwkuijk 07-07-1862
1860-1865 Jan Hubert Schürgers Schimmert 01-11-1841 Hoensbroek 18-04-1873
1864-1866 Willebrordus Hyacinthus Verhallen Oss 31-08-1845 Overschie 10-11-1915
1871-1879 Josephus Aloysius Petrus Simons Reek 16-08-1847 Reek 18-11-1900
1864-1870 Frans Hoebens Asten 29-01-1844 Asten 08-07-1924
1867-1869 Johannes Josephus Hoebens Asten 31-12-1847 Someren 16-05-1911

Hendrik Kuypers 1834-1836

Hendrik Kuypers is geboren te Deurne op 23-10-1816 als zoon van timmerman Jan Kuypers en Anna Maria van den Eijnden. In 1834 wordt hij aangesteld als ondermeester in Asten:

Hij vertrekt rond 1836 naar Beek en Donk en aanvaardt in 1838 de post als onderwijzer op de lagere school aldaar. Hendrik Kuypers is op 03-09-1840 te Deurne getrouwd met Johanna Maria Sauvé. Na het overlijden van Johanna Maria Sauvé op 11-06-1845 te Beek en Donk, is hij op 27-08-1845 te Beek en Donk hertrouwd met Monica Constantia Goossens. Hendrik Kuypers is op 18-01-1851 te Beek en Donk overleden.

Cornelis Hoebens 1836-1840

Een van de eerste bekende onderwijzers bij Franciscus Hoebens is zijn broer Cornelis Hoebens, geboren te Tilburg op 14-05-1800 als zoon van fabrikant Johannes Baptist Hoebens en Maria Josepha Buggenums.

Op 29-07-1835 legt hij zijn examen af en wordt later hoofdonderwijzer in Nederwetten.

Cornelis Hoebens woont na zijn pensionering in 1866 bij Franciscus Hoebens in huis en is op 12-07-1880 te Asten overleden.

Antonius van der Grinten 1840-1841

Vanaf 1840 is Antonius van der Grinten ondermeester. Hij is geboren te Someren op 11-03-1814 als zoon van landbouwer Hendricus van der Grinten en Petronella Wijnen. Antonius van der Grinten is op 23-05-1843 te Gestel getrouwd met Antonia Buskens. Hij is na zijn huwelijk schoolonderwijzer in Lieshout tot hij na zijn pensionering in 1881 verhuisd naar Someren, alwaar hij op 25-03-1890 is overleden. 

Hendricus Sloots 1841-1841

Hendricus Sloots is geboren rond 1822 en van hem is vooralsnog alleen bekend dat hij ondermeester te Asten was:

Antonius Wilhelmus Bernardus Baars 1841-1850

Antonius Wilhelmus Bernardus Baars komen we twee keer tegen als ondermeester in Asten, in 1841 en in 1846:

Antonius Wilhelmus Bernardus van Baars is geboren te Tiel op 01-01-1824 als zoon van Johannes van Baars en Johanna van den Drieschen. Bij deurne.wiki5 lezen we:

Voor zijn onderwijzersstudie slaagde Antoon van Baars in 1840 voor de vierde rang, in 1841 voor de derde rang, in 1842 haalden hij zijn akten Frans en Duits, in 1846 de tweede rang en in 1847 de akte Engels. Hij bezocht ook de schildersacademie te Brussel en was een verdienstelijk schilder. Eveneens te Brussel bezocht hij het conservatorium om zich in de kennis en techniek van de muziek te bekwamen. In 1850 werd hij hoofdonderwijzer in Deurne.

Waarschijnlijk was hij de bovengenoemde 'muzijkmeester' die Franciscus Hoebens in 1846 binnenhaalde. Zijn ouders verhuisden ook in 1850 naar Deurne en Antonius Wilhelmus Bernardus van Baars is, te Deurne op 20-11-1852 getrouwd met Maria Anna van de Mortel. Hij is daarna hoofdonderwijzer in Deurne en is op 27-01-1880 te Deurne overleden. Hieronder een portretfoto en het bidprentje bij zijn overlijden:

Petrus Jacobus Coolen 1845-1848

Petrus Jacobus Coolen is geboren te Asten op 25-07-1824 als zoon van Peter Jan Coolen en Allegonda Leenen. In 1845 staat hij te boek als ondermeester in Asten:

Petrus Jacobus Coolen is te Asten op 16-06-1854 getrouwd met Anna Catharina van de Mortel en woonde aan het huidige Koningsplein. Het beroep van onderwijzer was aan Petrus Jacobus Coolen niet besteed, want hij was bij zijn huwelijk kleurverver en later fabrieksarbeider, herbergier en later weer arbeider, Petrus Jacobus Coolen is te Asten op 12-05-1903 overleden.

Cornelis Smid 1848-1852

Van Cornelis Smid is bekend dat hij geboren is rond 1826 en in 1848 als ondermeester in Asten te boek staat. In 1852 wordt hij onderwijzer te Gemert:

Franciscus Cornelis de Bie 1847-1851

Franciscus Cornelis de Bie is geboren te Tilburg op 12-11-1825 als zoon van kuiper Christoffel de Bie en Ida Jonckers. In 1843 wordt hij genoemd als ondermeester te Tilburg en in 1848 als ondermeester in Asten:

Hij wordt in 1850 bij een sollicitatie in Vlijmen nogmaals genoemd als ondermeester te Asten. Uiteindelijk wordt Franciscus Cornelis de Bie in 1852 onderwijzer is Beek en Donk:

Franciscus Cornelis de Bie is op 24-06-1854 is getrouwd met Wilhelmina Swinkels en op 01-06-1880 te Beek en Donk overleden. 

Franciscus Daniels 1850-1850

Franciscus Daniels is geboren te Someren op 22-12-1819 als zoon van landbouwer Joannes Daniels en Petronella Verhoijsen. Hij is in 1850 ondermeester in Asten en wordt in hetzelfde jaar benoemd tot onderwijzer in Someren:

Franciscus Daniels is ongehuwd op 21-06-1873 te Someren overleden.

Hendricus de Preter 1852-1856

Hendricus de Preter is geboren te Vlijmen op 26-04-1824 als zoon van onderwijzer Philippus de Peter en Elisabeth van Bokhoven. In 1852 staat hij als ondermeester te Asten te boek:

In 1856 wordt hij onderwijzer te Budel en is op 04-11-1857 te Budel getrouwd met Maria Helena Roothans. Hendricus de Preter is op 27-06-1897 te Budel overleden. 

Hermanus Josephus Hoefnagels 1853-1854

Hermanus Josephus Hoefnagels is geboren te Asten op 28-02-1836 als zoon van Leonardus Hoefnagels en Lucia Driessen (zie Prins Bernhardstraat 2). In 1853 wordt hij aangesteld als ondermeester in Asten:

Hermanus Josephus Hoefnagels is te Asten op 17-07-1854 overleden.

Cornelis Hubner 1859-1860 

Cornelis Hubner is geboren te Zeeland op 17-02-1836 als zoon van rijksambtenaar Cornelis Hubner en Arnolda van der Linden. Het gezin is rond 1850 vanuit Schijndel vertrokken naar Deurne. Cornelis Hubner is in 1854 ondermeester te Deurne en wordt in 1859 benoemd tot hulponderwijzer in Asten:

Cornelis Hubner woonde in 1859 in het huis bij Franciscus Hoebens (zie Voormalig huis G671) tot hij begin 1861 in Nieuwkuijk als onderwijzer wordt aangesteld. Cornelis Hubner is te Nieuwkuijk op 07-07-1862 overleden.

Jan Hubert Schürgers 1860-1865

Jan Hubert Schürgers is geboren te Schimmert op 01-11-1841 als zoon van wielmaker Frederik Schürgers en Anna Maria Schillings. In 1860 wordt hij aangesteld als hulponderwijzer:

Hij vertrekt rond 1865 naar Hoensbroek alwaar hij op 29-04-1867 is getrouwd met Maria Johanna Kusters. Hij is daar hoofdonderwijzer en is te Hoensbroek op 18-04-1873 overleden. Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

Willebrordus Hyacinthus Verhallen 1864-1866

Willebrordus Hyacinthus Verhallen is geboren te Oss op 31-08-1845 als zoon van Johannes Verhallen en Wilhelmina van Veggel. Hij heeft gestudeerd in Tilburg en komt in oktober 1864 naar Asten in dienst als hulponderwijzer. Hij woont in bij de familie Holten (zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19) en vertrekt in mei 1866 weer terug naar Oss. Volgens de krant Het Vaderland van 03-05-1870 haalt hij dat jaar zijn akte als hoofdonderwijzer:

In 1873 wordt hij benoemd als onderwijzer op de katholieke school in Overschie. Willebrordus Hyacinthus Verhallen is op 16-02-1881 te Delft getrouwd met Johanna Adriana van der Knaap, geboren te Schipluiden op 17-04-1848 als dochter van Pieter van der Knaap en Anna van Schaik. 

Johanna Adriana van der Knaap is op 22-12-1882 te Overschie overleden, zoals rechts medegedeeld in De Maasbode van 24-12-1882.

Willebrordus Hyacinthus Verhallen is op 12-01-1883 te Vlaardingen hertrouwd met Alida Johanna Maria Koks, geboren te Vlaardingen op 19-08-1851 als dochter van Cornelis Jozephus Koks en Hendrika Johanna Tanner. 

 Alida Johanna Maria Koks is op 03-01-1904 te Overschie overleden en Willebrordus Hyacinthus Verhallen is op 10-11-1915 te Overschie overleden.

Josephus Aloysius Petrus Simons 1871-1879

Josephus Aloysius Petrus Simons is geboren te Reek op 16-08-1847 als zoon van Johannes Hendrikus Simons en Petronella Wilbers. Hij wordt in 1871 aangesteld als hulponderwijzer:

Josephus Aloysius Petrus Simons komt in december 1870 vanuit Bemmel in het huis met huizingnummer A136 aan de huidige Emmastraat (zie Voormalig huis G521) wonen en daarna in huizingnummer A103 aan de huidige Prins Bernhardstraat (zie Voormalig huis G489 en G490). In de Maasbode van 15-05-1873 wordt hij als hulponderwijzer bij Franciscus Hoebens genoemd:

In 1874 haalt hij de aantekening Frans en in februari 1879 vertrekt hij naar Grave en wordt in 1881 hoofdonderwijzer te Mossel bij Bronkhorst. Josephus Aloysius Petrus Simons is te Asten op 25-07-1882 getrouwd met Wilhelmina Maria Schellings, geboren te Asten op 06-01-1852 als dochter van Hendrikus Schellings en Anna Catharina van den Eijnden (zie Julianastraat 1). Hij is te Reek op 18-11-1900 overleden en zijn vrouw en kinderen keerden terug naar Asten en woonden in de Molenstraat bij het Simonspeike (zie Voormalig huis G2040).

Frans Hoebens 1864-1870

Ook zoon Frans Hoebens, geboren te Asten op 29-01-1844 (zie Voormalig huis G671) heeft als onderwijzer voor de klas van de school van Franciscus Hoebens gestaan en waarschijnlijk betreft dit de kostschool. Hij heeft zijn studie in 1868 afgerond in Blerick en wordt in 1870 hulponderwijzer in Gulpen. Frans Hoebens is op 08-01-1872 te Asten getrouwd met Antonia van den Eijnden, wordt eind 1871 onderwijzer in Hattemerbroek en begint in 1872 een school voor lager onderwijs in Groot Azewijn bij Bergh. In het adresboek van Zutphen van 1874 wordt zijn naam genoemd:

In 1884 volgt het bericht dat hij niet meer bevoegd is tot het geven van onderwijs, zoals gepubliceerd in Het nieuw van de dag van 25-04-1884:

In de Graafschapbode van 22-12-1883 verkoopt hij zijn inboedel:

Hij keert terug naar Asten en begint daar een kledingwinkel in de huidige Burgemeester Wijnenstraat (zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15). Frans Hoebens is op 08-07-1924 te Asten overleden.

Johannes Josephus Hoebens 1867-1869

Hetzelfde geldt voor zoon Johannes Josephus Hoebens, geboren te Asten op 31-12-1847 (zie Voormalig huis G671). Hij is afgestudeerd in Blerick rond 1867, vertrekt in 1869 naar Nuenen, is van 1872 tot 1873 hulponderwijzer in Leende, waarover we het volgende lezen bij de Heemkundekring Heeze, Leende, Zesgehuchten6:

Hij vestigde zich op 6 februari 1872 in Leenderstrijp en wel vanuit Nuenen. Hij schreef bij zijn sollicitatie ook al enkele malen in Asten te hebben waargenomen. In Leenderstrijp beurde hij het salaris van ƒ 325,- plus ƒ 35,- benevens vrije woning met tuin, doch hij bleef maar een jaar, want op 28 maart 1873 vertrok hij naar de school van Enschot in Someren. Negentien jaar later kreeg het gemeentebestuur van Leende nog een brief van hem. Of men hem het afschrift van het raadsbesluit wilde toesturen dat hij al gevraagd had bij zijn vertrek uit Leende. 

Ook in de Maasbode van 15-05-1873 wordt hij als hoofdonderwijzer in Leende genoemd:

Hij is hulponderwijzer van 1873 tot 1879 in het huidige Someren-Eind en vertrekt in juni 1879 naar Uden, waar hij hulponderwijzer wordt in de school in Volkel. Linksonder in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27-06-1885 heeft Johannes Josephus Hoebens een diploma gehaald:

Rechtsboven in het Dagblad van Noord-Brabant de verkoop van zijn inboedel en daarop volgt zijn pensionering, zoals hieronder vermeld in het Algemeen Handelsblad van 10-07-1903:

In 1903 komt Johannes Josephus Hoebens vanuit uit Uden naar Asten en vertrekt in 1908 naar Someren en is op 16-05-1911 ongehuwd te Someren overleden.

                                                                                                                                                                                                                                                     

Met het overlijden van Franciscus Hoebens en het vertrek van hulponderwijzer Josephus Aloysius Petrus Simons breekt een nieuw tijdperk aan in het les geven aan de jeugd van Asten.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 26-09-1878 (onder) en dagblad de Tijd van 17-10-1878 (rechts) wordt een advertentie geplaatst waarin men op zoek is naar een nieuwe hoofdonderwijzer.

Antonius Franciscus ten Haaf, 1879-1921

Het Nieuws van de dag van 28-10-1871 meldt dat Antonius Franciscus ten Haaf is toegelaten tot het examen voor hulponderwijzer:

Hij wordt daarna hulponderwijzer in Tilburg en in de Tilburgsche courant van 12-01-1879 het afscheid van Antonius Franciscus ten Haaf van de school in Tilburg en zijn de benoeming in Asten:

Antonius Franciscus ten Haaf is geboren te 's Heerenberg op 14-12-1852 als zoon van voerman Antoon ten Haaf en Maria Beumer. Hij is op 29-04-1879 te Bergh getrouwd met Gerarda Gesina (Grada) Winterink, geboren te 's Heerenberg op 19-10-1857 als dochter van Theodorus Philippus Jacobus Winterink en Geertruida Kroes.

13

Het gezin van Antonius Franciscus ten Haaf en Gerarda Gesina (Grada) Winterink:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Gertruida Francisca Asten 26-02-1880 Asten 26-05-1909
Johannes Gerardus Sengers
Veldhoven 27-04-1932
2 Geertruida Gesina Maria Asten 24-10-1881 Asten 23-04-1912
Martinus Wilhelmus Luijpen
Utrecht 22-12-1949
3 Wilhelmina Louisa Antonia Asten 16-04-1884 Asten 02-05-1916
Josephus Leonardus de Wijs
Boekarest (R) 10-10-1922
4 Louisa Johanna Gerarda Asten 21-06-1886 Ongehuwd Asten 05-01-1967
5 Theodora Alphonsa Maria Asten 29-04-1889 Bussum 02-08-1921
Hendrik Ferdinand Kret
Mierlo 01-06-1956

Antonius Franciscus ten Haaf was als opvolger van Franciscus Hoebens door fabrikant Johannes Bluijssen naar Asten gehaald. Ook hij begon een kostschool en wel aan zijn nieuw gebouwde huis aan het Koningsplein (zie Koningsplein 8). Antonius Franciscus ten Haaf wordt voor het eerst genoemd in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 29-04-1879, waarbij hij deel uitmaakt van het onderwijzersgezelschap 'Onderlinge Terechtwijzing':

14

Hieronder een advertentie in dagblad De Tijd van 15-07-1885 voor de kostschool van Antonius Franciscus ten Haaf, waarbij hij de steun heeft van Deken Lambertus Joannes van de Mortel, fabrikant Johannes Bluijssen en fabrikant Franciscus Ludovicus van Spaendonck:

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 11-07-1882 en in diezelfde krant van 01-12-1891 wordt een nieuwe onderwijzer aangesteld:

15 16

In 1894 is er een nieuwe school op het Marktveld gebouwd en Antonius Franciscus ten Haaf was ook daar hoofdonderwijzer.

Antonius Franciscus ten Haaf is op 24-08-1921 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensadvertentie in de Maasbode van 26-08-1921 met rechts daarvan een foto van hem:

19

Hieronder de overlijdensakte van Antonius Franciscus ten Haaf:

20

Linksonder in dagblad de Tijd van 27-08-1921 een korte levensbeschrijving van schoolmeester ten Haaf en rechts daarvan in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-10-1922 het overlijden van dochter Wilhelmina Louisa Antonia ten Haaf:

21 22

Gerarda Gesina (Grada) Winterink is op 23-05-1929 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij het haar overlijden:

23 24

Hulponderwijzers van Antonius Franciscus ten Haaf

Op basis van krantenberichten zijn een aantal hulponderwijzers getraceerd, die onder Antonius Franciscus ten Haaf les hebben gegeven aan de Astense jongens. In de Provinciale Noorbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 21-08-1918 worden de onderwijzers nog met naam en toenaam genoemd:

Let wel deze lijst van onderwijzers is niet volledig; er zijn van 1879 tot 1894 twee hulponderwijzers en na 1894 drie hulponderwijzers in dienst.

Periode Ondermeester of hulponderwijzer Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum Locatie
1879-1882 Henricus Petrus Johannes van Bussel Asten 30-05-1857 Asten 21-05-1927 deze school
1883-1895 Petrus Johannes van Driel Mierlo 20-08-1854 Vlierden 23-06-1931
1885-1891 Johannes Leonardus Kruijtzer Sint Odiliënberg 27-03-1864 Sint Odiliënberg 27-04-1934
1891-1892 Bernardus Antonius Godefridus van Maanen Gendt 19-03-1869 Rijswijk 10-09-1939
1892-1903 Jan Hendrik Joosten Sevenum 29-10-1867 Sevenum 23-02-1905 deze school en
nieuwe school op de markt
1894-1919 Jacobus Wilhelmus van Helden Venraij 26-05-1872 Deurne 19-05-1930
1895-1899 Bartholomeus Jacobus Verhagen Veldhoven 23-11-1867 Ter Aar 08-07-1916 nieuwe school op de markt
1903-1922 Hendrikus Johannes Antonius Maria Leenen Asten 25-06-1882 Eindhoven 27-03-1949
1906-1907 Gerardus Roeffen Broekhuizen 19-11-1879 Uden 14-04-1956
1907-1912 Lauwerentius van der Heijden Vessem 12-09-1883 Oerle ±1985
1908-1914 Gerardus Vincentius Vorstermans Heeswijk 19-07-1889 Helmond 12-04-1935
1913-1919 Johannes Lodevicus Vorstermans Heeswijk 12-07-1891 Gennep 10-03-1968
1914-1958 Anna Catharina Johanna Maria Kusters Asten 11-12-1893 Helmond 20-10-1966 nieuwe school op de markt en
ook onder Joseph Maria Hoes
1915-1924 Theodorus Antonius Jozef Gijsbers Grave 13-09-1891 Asten 24-03-1924
1919-1928 Antonius Hendrikus Felicitas van Reuth Eindhoven 04-09-1898 Eindhoven 04-10-1978
1920-1949 Hendrika Johanna Maria Gitsels Asten 28-08-1897 Asten 02-02-2001
1920-1922 Joannes Franciscus van Steensel Waalwijk 05-04-1897
1920-1921 Gérard Gaston Remery Zuiddorpe 17-05-1892 Asten 20-03-1980 nieuwe school op de markt

Henricus Petrus Johannes van Bussel 1879-1882

Henricus Petrus Johannes Bussel is geboren te Asten op 10-05-1857 als zoon van winkelier Johannes Peter van Bussel en Maria Elisabeth van Bussel (zie Voormalig huis G481). Hij woont in het ouderlijk huis aan het Marktveld en behaalt in 1875 zijn akte als hulponderwijzer, zoals medegedeeld in de Nederlandsche staatscourant van 08-11-1875:

In oktober 1875 verhuist Henricus Petrus Johannes Bussel naar Valkenswaard en is daar hulponderwijzer. In mei 1877 wordt hij hulponderwijzer in Waspik tot zijn vertrek in januari 1879 naar Asten, waar hij in 1880 zijn akte Frans behaalt. Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27-05-1882 wordt hij benoemd tot onderwijzer in Middelwijk:

Henricus Petrus Johannes Bussel vertrekt in juni 1882 naar Oosterhout, wordt daar onderwijzer en is op 12-08-1885 te Raamsdonk getrouwd met Willemina Adriana van Laarhoven. Hij wordt in 1894 hoofdonderwijzer in Baarle-Nassau en de Commissaris van de Koningin, Baron van Voorst tot Voorst schrijft over Baarle-Nassau7:

In maart 1898 kreeg ik een schrijven van Doctor Alphons Ariens uit Enschede; daarin werd geklaagd over ergerlijke toestanden, welke in Baarle-Nassau zouden heerschen, ten gevolge van het misbruik, dat aldaar zou gemaakt worden van sterken drank; het politietoezicht was er slecht; herbergpolitie werd er niet gehouden; de secretaris had een drankslijterij; de wethouder had een herberg, het hoofd der school Van Bussel was aan den drank; de hulponderwijzer Joosen dronk soms te veel, en vloekte op school; de Burgemeester liet alles maar begaan.

Na het overlijden van Willemina Adriana van Laarhoven op 31-01-1910, hertrouwt Henricus Petrus Johannes Bussel op 13-11-1920 met Johanna Maria Delien.

In 1915 is hij 40 jaar onderwijzer zoals gemeld in het dagblad Het huisgezin van 02-11-1915.

Na zijn pensionering komt hij vanuit Baarle-Nassau terug in Asten wonen en is op 21-05-1927 te Asten overleden, zoals genoemd in dagblad Het huisgezin van 31-05-1927.

Hiernaast een foto van de school aan het Koningsplein.

Geheel rechts het bidprentje bij zijn overlijden.

Petrus Johannes van Driel 1883-1895

Petrus Johannes van Driel is geboren te Mierlo op 20-08-1854 als zoon van Norbertus van Driel en Antonet Raaijmakers. In de Amsterdammer van 25-01-1883 zijn overplaatsing van Geldrop naar Asten:

In mei 1883 komt hij uit Geldrop en woont achtereenvolgens op huizingnummer A9 (zie Koningsplein 16) en A190 (zie Voormalig huis G798). Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-03-1886 houdt hij een lezing in Asten:

Petrus Johannes van Driel is op 29-08-1887 te Asten getrouwd met Maria Petronella Huberta van Lieshout en woont daarna in huizingnummer A135 (zie Voormalig huis G417), dat vanaf 1890 in huizingnummer A139 krijgt. In 1893 slaagt hij voor zijn hoofdakte, zoals vermeld in de Limburger koerier van 08-09-1893:

Hij solliciteert daarna in Eerde en Stiphout, maar wordt in 1895 aangenomen als hoofd der school te Vlierden, zoals gemeld in Het nieuws van de dag van 17-07-1895:

Petrus Johannes van Driel vertrekt met zijn gezin in augustus 1895 naar het Schooteind in Vlierden. Na het overlijden van Maria Petronella Huberta van Lieshout te Vlierden op 15-07-1899 is hij op 27-01-1900 te Vlierden hertrouwd met Anna Maria Beijers. Bij deurnewiki lezen we nog over hem met rechts een foto8:

Petrus Johannes van Driel gaf in Vlierden les aan de leerlingen van de lagere school vanaf 1 september 1895 als opvolger van de naar Meijel vertrokken onderwijzer Joannes Wilhelmus Linssen. Meester Van Driel senior was de laatste Vlierdense schoolmeester die in zijn eentje alle leerlingen les gaf. Tijdens zijn schoolmeesterschap werd in 1921 de nieuwe lagere school gebouwd. Naast het reguliere lagere onderwijs gaf meester Van Driel in de winteravonden ook landbouwcursussen aan de jonge boeren, niet alleen in Vlierden, maar ook in omliggende dorpen als Liessel en Lierop. Ook zijn zoon Norbert verzorgde later deze cursussen. Toen hij in oktober 1923 zijn onderwijstaak neerlegde was hij 69 jaar oud.

 

Petrus Johannes van Driel is op 23-06-1931 te Vlierden overleden 

Johannes Leonardus Kruijtzer 1885-1891

Johannes Leonardus Kruijtzer is, geboren te Sint Odiliënberg op 27-03-1864 als zoon van onderwijzer Johannes Mathijs Kruijtzer en Johanna Hubertina Puts. In het Nieuws van de dag van 12-05-1885 de benoeming van Johannes Leonardus Kruijtzer als onderwijzer te Asten:

Vanaf juni 1885 woont hij achtereenvolgens op huizingnummer A127 (zie Prins Bernhardstraat 24), A112 (zie Markt 17 en 19) en A90 (zie Prins Bernhardstraat 34). In de Venloosche courant van 11-08-1888 staat het bericht dat hij geslaagd is voor de hoofdakte:

Johannes Leonardus Kruijtzer is op 20-08-1889 te Sint Odiliënberg getrouwd met Maria Elisaeth Hubertina Emilia Vijghen. Zij woonden vanaf 1890 op huizingnummer A81 in de huidige Prins Bernhardstraat (zie Voormalig huis G359). Hij heeft nog gesolliciteerd als hoofdonderwijzer in Vlierden en Beers tot hij in juni 1891 wordt benoemd tot onderwijzer in Blerick, aldus Het vaderland van 16-06-1891:

Johannes Leonardus Kruijtzer vertrekt in juli 1891 naar Maasbree en na drie jaar onderwijzer te zijn geweest in Blerick volgt hij zijn vader op als hoofd der school in Sint Odiliënberg, aldus de Limburger Koerier van 14-06-1894:

Maria Elisaeth Hubertina Emilia Vijghen is op 25-10-1895 te Sint Odiliënberg overleden en Johannes Leonardus Kruijtzer is op 22-08-1896 te Sint Odiliënberg hertrouwd met Anna Maria Kremers. Johannes Leonardus Kruijtzer is op 27-04-1934 te Sint Odiliënberg overleden.

Bernardus Antonius Godefridus van Maanen 1891-1892

Bernardus Antonius Godefridus van Maanen is geboren te Gendt op 19-03-1869 als zoon van onderwijzer Godefridus Antonius Franciscus van Maanen en Maria Margaretha Dornsdorf. Hij is onderwijzer geweest in Zeddam, Huissen en Hilversum en behaalt in 1890 zijn akte voor Frans. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-121891 zijn benoeming in Asten:

Zijn aanstelling is slechts van korte tijd want in 1892 is hij onderwijzer te Oldenzaal, later Ede en rond 1895 in Arnhem. Hij is op 30-09-1896 te Arnhem getrouwd met Josephina Sophia Hubertina Melot. In 1901 wordt hij hoofd van de openbare lagere school in Nijmegen. In 1912 bekleedt hij het ambt van hoofd der school in Raalte en vanaf 1915 in Breda, maar keert later terug naar Nijmegen op de Rijksdagnormaalschool, een kweekschool. Bernardus Antonius Godefridus van Maanen is op 10-09-1939 te Rijswijk overleden.

Jan Hendrik Joosten 1892-1903

Jan Hendrik Joosten is geboren te Sevenum op 29-10-1867 als zoon van Hendrik Joosten en Petronella Verhaagh. In 1886 haalt hij zijn diploma als hulponderwijzer, zoals medegedeeld in de Venloosche weekblad van 17-04-1886:

Hij is daarna hulponderwijzer in Horst en behaalt zijn akte Frans in 1888, zoals gemeld in het Venloosch weekblad van 11-08-1888

In 1891 wordt hij aangesteld als hulponderwijzer in Asten en een jaar later wordt zijn salaris verhoogd, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 18-05-1892:

In de Limburger koerier van 21-07-1894 staat dat Jan Hendrik Joosten is geslaagd voor het examen hoofdonderwijzer:

Jan Hendrik Joosten komt in september 1891 vanuit Horst wonen in achtereenvolgens huizingnummer A142 (zie Voormalig huis G525), A5 (zie Marktstraat 5) en A110 (zie Voormalig huis G2066). Na 1900 woont hij in hotel de Arend op A2 (zie Voormalig huis G582) en vervolgens op huizingnummer A269 (zie Voormalig huis G1557). In 1903 wordt Jan Hendrik Joosten ziek en is niet meer in staat om het vak van leerkracht uit te oefenen. De gemeente Asten is coulant en betaalt hem door, zoals gemeld in de Limburger koerier van 23-04-1903:

Jan Hendrik Joosten is ongehuwd op 23-02-1905 te Sevenum overleden.

Jacobus Wilhelmus van Helden 1894-1919

Jacobus Wilhelmus van Helden is geboren te Venraij op 26-05-1872 als zoon van Wilm van Helden en Petronella Jenneskens. In 1891 slaagt hij voor zijn onderwijzersexamen, zoals medegedeeld in de Venloosche courant van 25-04-1891:

Hij werd in 1891 als hulponderwijzer in Liessel aangesteld en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 22-06-1894 zijn overstap naar Asten:

Hij woonde in die tijd in huizingnummer A158 aan de huidige Emmastraat (zie Voormalig huis G415). De Limburger koerier van 24-07-1899 bericht Jacobus Wilhelmus van Helden is geslaagd voor de hoofdakte:

Jacobus Wilhelmus van Helden is als onderwijzer te Someren op 07-06-1904 getrouwd met Maria Anna Lammers en woonde na 1910 aan het huidige Koningsplein (zie Koningsplein 4). Naast zijn werk op de lagere school geeft hij ook cursussen aan boeren, zoals geïllustreerd wordt met onderstaande mededelingen links in de Provinciale Noorbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 21-10-1903 en rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-10-1907:

Linksonder een foto van Jacobus Wilhelmus van Helden en rechtsonder uit het Nieuws van de Dag van 16-08-1912 behaalt hij de akte voor tuinbouwkunde:

Jacobus Wilhelmus van Helden heeft met zijn land- en tuinbouwcursussen gedurende zijn lange loopbaan in zuidoost Noord-Brabant veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het boerenbedrijf in Asten en omgeving. In 1919 solliciteert hij naar een baan in Liessel, vermoedelijk om een betere beloning te krijgen. Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-04-1919 proberen verenigingen om nog met de gemeenteraad tot een akkoord te komen, maar rechtsonder wordt in diezelfde krant van 22-05-1919 de knoop toch definitief doorgehakt en krijgt hij eervol ontslag:

Jacobus Wilhelmus van Helden en Maria Anna Lammers verhuizen in juli 1919 met hun gezin naar Liessel en bij deurnewiki9 lezen we over zijn verdere loopbaan:

In zijn toelichting op de voordrachtslijst van de districtsschoolopziener, merkte burgemeester Van Beek op: De Heer Van Helden, oud 46 jaar, is U allen bekend, over hem behoeft niet veel gezegd te worden. Zijne antecedenten als onderwijzer spreken luid voor hem. In 1925 werd hij tijdens schooltijd getroffen door een lichte beroerte. De nasleep daarvan noodzaakte hem om begin 1927 met algeheel ziekteverlof te gaan. Toen het onderwijs in Liessel per 1 januari 1928 werd omgezet van openbaar naar katholiek werd Van Helden op wachtgeld gesteld. In mei 1928 werd hem vervroegd pensioen toegekend. Hij kon er maar twee jaar van genieten.

Jacobus Wilhelmus van Helden is op 19-05-1930 te Deurne overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden met rechts daarvan een tekening van zijn hand van de Wolfsberg ter hoogte van de Polderweg:

Bartholomeus Jacobus Verhagen 1895-1899

Bartholomeus Jacobus Verhagen is geboren te Veldhoven op 23-11-1867 als zoon van sigarenmaker Johannis Verhagen en Laudina van Dommelen. Hij vertrekt in oktober 1883 naar Tilburg voor zijn studie en de krant De standaard van 15-10-1887 meldt dat hij is geslaagd voor zijn examen als onderwijzer:

In mei 1888 vertrekt hij vanuit Veldhoven als hulponderwijzer naar Borkel en Schaft en in oktober 1889 naar Waddinxveen. Hij werkt daarna nog als hulponderwijzer in Loenersloot en Boxtel en De Peel- en Kempenbode van 03-05-1893 meldt dat hij weer in Loenersloot wordt aangesteld:

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 18-10-1895 meldt de aanstelling van Bartholomeus Jacobus Verhagen als onderwijzer in Asten:

In november 1895 komt hij vanuit Loenen in het huis met huizingnummer A89 (zie \) wonen en verhuist in mei 1898 naar huizingnummer A148 (zie Voormalig huis G560 en G561) en later naar A5 (zie Marktstraat 5). In 1899 vindt er een affaire plaats en volgens De Peel- en Kempenbode van 22-07-1899 wordt Bartholomeus Jacobus Verhagen beticht van slechte handelingen. Volgens de Limburger koerier van 10-08-1899 wordt hij vrijgesproken, maar De Peel- en Kempenbode van 19-08-1899 meldt dat hij oneervol is ontslagen:

VerhagenLK10081899.jpg

Bartholomeus Jacobus Verhagen vertrekt in augustus 1899 naar Berkel en is later nog hoofd der school in Waddinxveen. Hij is op 03-10-1906 te Waddinxveen getrouwd met Johanna Maria de Groot en op 08-07-1916 te Ter Aar overleden.

Hendrikus Johannes Antonius Maria Leenen 1903-1922

Hendrikus Johannes Antonius Maria Leenen is geboren te Asten op 25-06-1882 als zoon van sigarenfabrikant Petrus Nicolaas Leenen en Johanna Adriana Schellings (zie Prins Bernhardstraat 24). Hij studeerde in 1903 af voor de akte lager onderwijs aan de Bisschoppelijke kweekschool te 's-Hertogenbosch en in april 1903 solliciteert hij naar een vacante functie als onderwijzer in Asten, aldus de Limburger koerier van 23-04-1903:

Hendrikus Johannes Antonius Maria Leenen wordt als onderwijzer gekozen en volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-08-1907 behaalt hij de akte Frans voor lager onderwijs:

Hij is op 23-10-1911 te Tegelen getrouwd met Wilhelmina Anna Maria Engels en in 1917 slaagt hij voor de hoofdakte:

Hij woont daarna in een nog niet bekend huis de huidige Emmastraat en in 1922 solliciteert Hendrikus Johannes Antonius Maria Leenen naar de functie van onderwijzer in Stiphout en wordt aangenomen, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-06-1922:

Hij blijft in Asten wonen op A387b (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 30) tot zijn vertrek in september 1936 naar Eindhoven. Hendrikus Johannes Antonius Maria Leenen is op 27-03-1949 te Eindhoven overleden.

Gerardus Roeffen 1906-1907

Gerardus Roeffen is geboren te Broekhuizen op 19-11-1879 als zoon van Arnoldus Roeffen en Huberdina van Handel. In 1898 slaagt hij voor examen en werkt als onderwijzer te Posterholt en Blerick. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-05-1906 de aanstelling van Gerardus Roeffen als onderwijzer te Asten:

In juli 1906 komt Gerardus Roeffen vanuit Maasbree in huizingnummer A269 in de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat wonen (zie Voormalig huis G1557). In september 1907 vertrekt hij naar Mook, waar hij benoemd is tot hoofd der school te Middelaar, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-07-1907:

Gerardus Roeffen is op 26-08-1907 te Helden getrouwd met Gerarda Lucia Straeten. Hij slaagt in 1912 en 1915 nog voor cursussen in tuinbouwkunde en landbouwkunde en verhuist in 1917 naar Uden, waar hij onderwijzer wordt op de ULO-school. In 1925 wordt Gerardus Roeffen onderwijzer op de lagere school in Veghel, maar bleef ook cursussen geven over land- en tuinbouw in Uden. Hij is op 14-04-1956 te Uden overleden. 

Lauwerentius van der Heijden 1907-1912

Lauwerentius van der Heijden, geboren te Vessem op 12-09-1883 als zoon van wever Josephus van der Heijden en Maria Helena van den Dungen. In het Algemeen handelsblad van 07-05-1902 slaagt hij voor zijn onderwijzersexamen:

Lauwerentius van der Heijden werkt als onderwijzer in Helmond en wordt in 1907 aangenomen als onderwijzer in Asten, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-03-1907:

In mei 1907 komt hij vanuit Helmond in huizingnummer A269 in de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat (zie Voormalig huis G1557) wonen en volgens de krant Het vaderland van 09-08-1907 slaagt hij voor de hoofdakte:

In november 1912 vertrekt Lauwerentius van der Heijden naar Oerle en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 05-11-1912 zijn ontslag en hij wordt hoofd der school in Oerle:

Lauwerentius van der Heijden is op 28-08-1916 te Gestel getrouwd met Elisabeth Agnes van Gerwen. Hij is de rest van zijn werkzame leven hoofd der school in Oerle gebleven en is in 1985 overleden.

Gerardus Vincentius Vorstermans 1908-1914

Gerardus Vincentius (Gerrit) Vorstermans is geboren te Heeswijk op 19-07-1889 als zoon van meester metselaar Henricus Martinus Vorstermans en  Hendrika van den Hoogenhof (zie ook Voormalig huis G359). Hij bracht zijn lagere schooltijd door in Swalmen tot 30-03-1897 en vanaf 29-03-1898 in Blerick en daarna in Maasbree. In het Algemeen Handelsblad van 15-04-1908 behaalt hij de akte voor Lager Onderwijs aan de Bisschoppelijke kweekschool te 's-Hertogenbosch en in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 09-06-1908 volgt zijn aanstelling als onderwijzer:

Hij woont in het ouderlijk huis (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 35). Volgens de Maasbode van 10-08-1910 behaalt hij de hoofdakte en in 1911 slaagt Gerardus Vincentius Vorstermans voor het examen wiskunde, aldus het Rotterdamsch Nieuwsblad van 18-08-1911:

In 1913 slaagt Gerardus Vincentius Vorstermans voor het examen wiskunde volgens het Nieuws van de Dag van 21-10-1913 en daarna wordt hij aangesteld aan de ambachtsschool in Helmond, aldus de Maasbode van 02-05-1914:

Gerardus Vincentius Vorstermans verhuist naar Helmond en is op 22-04-1922 te Princenhage getrouwd met Anna Cornelia van den Heuvel. Gerardus Vincentius (Gerrit) Vorstermans is op 12-04-1935 te Helmond overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

Johannes Lodevicus Vorstermans 1913-1919

Johannes Lodevicus (Jan) Vorstermans is geboren te Heeswijk op 12-07-1891 als zoon van meester metselaar Henricus Martinus Vorstermans en  Hendrika van den Hoogenhof (zie ook Voormalig huis G359). Hij bracht zijn lagere schooltijd door in Swalmen en Blerick en studeerde aan de Bisschoppelijke kweekschool in 's Hertogenbosch en in 1911 behaalt hij zijn diploma voor onderwijzer, zoals bericht in de Nieuwe Tilburgsche courant van 05-05-1911:

Hij werkte daarna als onderwijzer in Helmond. Bij een sollicitatie voor onderwijzer te Asten in 1913 zijn er twee kandidaten over gebleven Johannes Maria Mol, geboren op 01-02-1891 te Oudenbosch en Johannes Lodevicus Vorstermans, waaruit de raad in januari 1913 een keuze moet maken. De keuze valt door loting op Johannes Maria Mol, maar op een stembiljet staat de naam Mook in plaats van Mol. Door Gedeputeerde Staten wordt Asten gesommeerd om Johannes Lodevicus Vorstermans als onderwijzer aan te stellen. Uiteindelijk wordt dit besluit overgenomen, zoals bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-02-1913:

Hij woont aanvankelijk in het ouderlijk huis (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 35) en vanaf 1920 in Heusden (zie Vorstermansplein 12). Volgens dagblad De Tijd van 19-07-1916 slaagt Johannes Lodevicus Vorstermans voor de hoofdakte:

In september 1919 is de bouw van de Antoniusschool in de nieuwe parochie Heusden voltooid en wordt Johannes Lodevicus Vorstermans daar schoolhoofd (zie Vorstermansplein 10), zoals bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-06-1919:

Johannes Lodevicus Vorstermans is te Amsterdam op 14-04-1920 getrouwd met Cornelia Maria Gerarda (Cor) Lindeman. De krant de Zuid-Willemsvaart van 13-08-1921 meldt nog dat hij de akte landbouwkunde heeft gehaald:

Johannes Lodevicus (Jan) Vorstermans is op 10-03-1968 te Gennep overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden en een foto van hem:

Anna Catharina Johanna Maria Kusters 1914-1958

Anna Catharina Johanna Maria Kusters is geboren te Asten op 11-12-1893 als dochter van kantoorbediende Walterus Kusters en Maria Henrica Koolen (zie Voormalig huis G622). Zij vertrekt vanuit hhet ouderlijk huis in september 1907 naar Tilburg waar zij haar opleiding heeft gedaan bij de zusters en waar zij in 1912 slaagt voor het examen lager onderwijs, aldus de Nieuw Tilburgsche courant van 24-05-1912:

Zij vertrekt in juni 1912 naar Budel en keert in maart 1913 in Asten in het ouderlijk huis terug en assisteert zij nog in Helmond. Het Nieuws van de dag van 05-05-1914 meldt dat Anna Catharina Johanna Maria Kusters is  aangesteld als onderwijzeres in Asten:

Rechtsboven staat in het Eindhovensch dagblad van 08-08-1916 dat zij de hoofdakte heeft gehaald en hieronder in het Rotterdamsch nieuwsblad van 27-12-1918 slaagt zij voor het examen handelskennis:

Anna Catharina Johanna Maria Kusters dingt ook nog mee naar de functie van hoofd van de nieuwe openbare school, zoals vermeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 29-12-1921:

Rechtsboven staat in de Tilburgsche courant van 07-05-1931 staat nog het bericht dat Anna Catharina Johanna Maria Kusters een lezing heeft gegeven over de Meisjesbond; zij was presidente van de Sobriëta jeugdbond in Asten. Zij was ook presidente van de drankbestrijdsters:

Anna Catharina Johanna Maria Kusters is op 20-10-1966 te Helmond overleden en hieronder haar overlijdensakte en bidprentje:

Theodorus Antonius Jozef Gijsbers 1915-1924

Theodorus Antonius Jozef Gijsbers is geboren te Grave op 13-09-1891 als zoon van Lambertus Gijsbers en Anna Maria van Mourik. In de Limburger koerier van 03-05-1912 staat het bericht dat hij geslaagd is voor de akte lager onderwijs:

Hij wordt in datzelfde jaar onderwijzer in Schaijk en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-10-1914 staat dat Theodorus Antonius Jozef Gijsbers de baan als onderwijzer in Asten heeft aangenomen:

In mei 1915 komt hij vanuit Schaijk in het huis met huizingnummer A308 in de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat (zie Voormalig huis G1557) wonen. Theodorus Antonius Jozef Gijsbers is op 22-08-1916 te Asten getrouwd met Josephina Aleida Maria Johanna Sprenkels en verhuist naar huizingnummer A280 en later A343 in de huidige Wilhelminastraat (zie Voormalig huis G946). Dagblad de Tijd van 31-08-1921 meldt dat hij is geslaagd voor de hoofdakte:

Theodorus Antonius Jozef Gijsbers is op 24-03-1924 te Asten overleden en linksonder zijn in memoriam in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-03-1924 en rechtsonder het bidprentje bij zijn overlijden:

Antonius Hendrikus Felicitas van Reuth 1919-1928

Antonius Hendricus Felicitas van Reuth is geboren te Eindhoven op 04-09-1898 als zoon van Norbertus Josephus Adolphus van Reuth en Marcella Cornelia Maria Huberta van Oorschot. In Het vaderland van 09-05-1919 slaagt hij voor het examen lager onderwijs:

Het Eindhovensch dagblad van 15-10-1919 meldt dat Antonius Hendrikus Felicitas van Reuth als onderwijzer is aangenomen:

In juli 1919 komt hij vanuit Eindhoven in het huis met huizingnummer A284 in de huidige Wilhelminastraat (zie \) wonen en woont na 1920 in huizingnummer A30 aan de huidige Burgemeester Wijnenstraat (zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15). Volgens het Eindhovensch dagblad van 18-08-1922 is Antonius Hendrikus Felicitas van Reuth geslaagd voor de hoofdakte:

In 1926 slaagt hij voor het examen Frans en in 1928 vertrekt hij naar het voormalige Nederlands Oost-Indië aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-01-1928:

Antonius Hendrikus Felicitas van Reuth is op 20-11-1936 tijdens zijn verlof te Eindhoven getrouwd met Agnes Henrietta Norbertina Latour. Zijn echtgenote overlijdt in 1941 in Batavia (Indonesië) en Antonius Hendrikus Felicitas van Reuth is op 04-10-1978 te Eindhoven overleden. 

Hendrika Johanna Maria Gitsels 1920-1949

Hendrika Johanna Maria Gitsels is geboren te Asten op 28-08-1897 als dochter van Peter Antoon Gitsels en Sophia Aleijda Johanna Nas (zie Voormalig huis G1644). Zij studeerde aan de kweekschool in Dongen en haalde in 1916 haar akte lager onderwijs, zoals gemeld in de Tilburgsche courant van 17-05-1916:

Hendrika Johanna Maria Gitsels is daarna onderwijzeres in Oerle en Vlierden en wordt in 1920 benoemd tot onderwijzeres aan de lagere school in Asten, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-03-1920:

Zij woonde in de huidige Burgemeester Frenckenstraat (zie Burgemeester Frenckenstraat 49) en in 1949 richt Hendrika Johanna Maria Gitsels de Mater Amabilisschool op, een school voor meisjes van 17 jaar en ouder van elke stand of beroep. Een levensschool, waar de meisjes werden voorbereid op hun taken in het huwelijk of als ongehuwde vrouwen in de wereld.

Hendrika Johanna Maria Gitsels is ongehuwd op 02-02-2001 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

Joannes Franciscus van Steensel 1920-1922

Joannes Franciscus van Steensel is geboren te Waalwijk op 05-04-1897 als zoon van Adrianus Antonius van Steensel en Cornelia Johanna Loeff. Hij is kostschoolleerling in Reusel en studeert daarna aan de kweekschool in Tilburg. In de Nieuwe Tilburgsche courant van 05-05-1913 behaalt hij de akte voor lager onderwijs:

Volgens dagblad de Tijd van 03-08-1918 behaalt hij de akte Frans en in de Maasbode van 29-07-1919 staat dat Joannes Franciscus van Steensel is geslaagd voor de akte Engels:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-02-1920 zijn benoeming als onderwijzer te Asten:

In januari 1920 komt hij vanuit Helmond in het huis met huizingnummer A284 in de huidige Wilhelminastraat (zie \) wonen en in de Maasbode van 12-08-1921 staat dat hij is geslaagd voor de hoofdakte:

Joannes Franciscus van Steensel vertrekt eind 1922 naar Batavia (Indonesië), zoals ook bericht in dagblad De Tijd van 09-11-1922:

Joannes Franciscus van Steensel is in 1925 te Probolinggo (Indonesië) getrouwd met Betsy Maria de Leur, geboren te Soerabaja (Indonesië) op 12-05-1892. Hiernaast het trouwbericht in De Avondpost van 27-04-1925. Hij is onderwijzer te Blitar (Indonesië) en Kediri (Indonesië). Hij wordt plaatsvervangend onderwijsinspecteur tot hij in 1938 eervol wordt ontslagen en eind 1938 terugkeert naar Nijmegen. Verder is er over hem en zijn gezin niets bekend.

Gérard Gaston Remery 1920-1921

Gérard Gaston Remery is geboren te Zuiddorpe op 17-05-1892 als zoon van Florentinus Remery en Emma Tacq. In de Nieuwe Tilburgsche courant van 28-04-1911 staat het bericht dat hij geslaagd is voor het examen lager onderwijs:

In juni 1911 wordt hij aangesteld als onderwijzer te Nistelrode en met een onderbreking van 1916-1918 voor zijn militaire dienstplicht heeft hij daar tot 1920 gewerkt. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-09-1918 wordt gemeld dat Gérard Gaston Remery de hoofdakte heeft behaald:

In het Eindhovensch dagblad van 26-02-1920 zijn aanstelling als onderwijzer in Asten:

Hij is als onderwijzer op 26-04-1920 te Nistelrode getrouwd met Elisabeth Maria van de Ven en woonde aanvankelijk aan het huidige Koningsplein (zie Koningsplein 6). Door de onderwijswet van 1920 heeft zijn loopbaan op de nieuwe school in Asten slechts kort geduurd, wel wordt hij in 1922 nog tijdelijk waarnemend hoofd aan de school, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-09-1921:

In januari 1922 wordt hij uiteindelijk hoofd van de openbare school, waarover een uitgebreide beschrijving staat bij zijn huis aan de Burgemeester Wijnenstraat (zie Voormalig huis G1762A).

                                                                                                                                                                                                                                                     

Met het overlijden van Antonius Franciscus ten Haaf in 1921 eindigt een tijdperk waarin het hoofd der school daarnaast een kostschool bestierde. Ook kwam er een onderwijswet waarin geregeld werd dat er gesubsidieerd seculier onderwijs gegeven kon worden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-10-1921 staat het bericht dat er voor de toen nog openbare MULO school vijf sollicitanten waren:

Niet lang daarna wordt het de Rooms Katholieke bijzondere school (zie Voormalige school G1788) genoemd en deze oude school bleef nog voor een deel tot 1947 in gebruik als openbare school (zie Voormalig huis G1762A) en werd ook gebruikt voor het geven van cursussen.

Overzicht bewoners

Kadasternummer G875
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G875 1832-1867 Gemeente Asten nieuwbouw
G1284 1867-1889 Gemeente Asten uitbreiding
G1733 1889-1940 Gemeente Asten hermeting
G2576 1940-1958 Gemeente Asten vereniging
G2576 1958 Gemeente Asten sloping
Referenties
  1. ^Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jaren 1834, nummer 12 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=dts:48412:mpeg21:0038&query=%22nieuwe+school%22+asten&coll=dts&sortfield=date&page=2&rowid=8)
  2. ^abcdefNieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jaren 1832, nummer 1 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=dts:46601:mpeg21:0073&query=asten&page=7&sortfield=date&coll=dts)
  3. ^Jaarboek voor het lager onderwijs in het Koningrijk der Nederlanden (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=onderwij%2A+asten&coll=boeken1&identifier=Ic-7DzsQgZIC&rowid=2)
  4. ^Onderwijsgeschiedenis (http://www.onderwijsgeschiedenis.nl/)
  5. ^Antonius Wilhelmus Bernardus van Baars (https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Antonius_Wilhelmus_Bernardus_van_Baars_(1824-1886))
  6. ^Hulpschool op Leenderstrijp (https://www.heemkundekring-hlz.nl/test-index-per-jaar/artikel-overzicht-2004/hulpschool-op-leenderstrijp-1-)
  7. ^De Commissaris van de Koningin over Baarle-Nassau (https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-van-de-koningin-over-baarle-nassau)
  8. ^Peter Johannes van Driel (https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Peter_Johannes_van_Driel_(1854-1931))
  9. ^Jacob Wilhelm van Helden (https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Jacob_Wilhelm_van_Helden_(1872-1930))

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 23 januari 2024, 19:24:51

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen