logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G682

Volgens de verpondingen van 1737 en het huizenquohier over de periode 1736-1756 is Florens Pieter van Cotzhausen (zie Voormalig huis G591) eigenaar van een huis in het Bergsland:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 184 verso:
Florens Pieter von Cotzhauzen.
Een huijske met het aangelagh int Berglant, 1 copse.

Jaar Eigenaar nummer 39 Dorp Bewoners nummer 39 Dorp
1736 Floris von Cotzhausen Hendrick Adriaans
1741 Floris Pieter van Cotshausen Antoni Metten
1746 weg
1751 is afgebrooke
1756 afgebrooke

Florens Pieter van Cotzhausen verhuurt het huis aan derden en het huis is rond 1745 afgebroken. In 1759 verkoopt hij de huisplaats aan Hendrik Blommers:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 183 verso; 25-06-1759:
Pieter Florens van Cotshausen verkoopt aan Hendrik Blommers een huisplaats, hier heeft de koper een huiske opgetimmert 1 copse. Ene zijde weduwe Francis Martens, andere zijde de weg, ene einde Peter Jan Aarts. Koopsom de lasten.

Hendrik Janse Blommers is geboren te Asten op 09-01-1718 als zoon van Johannes Lambert Bloemers en Aldegonda Teunis Smets. Hij is op 30-01-1746 te Asten getrouwd met Alegonda Jan Smits, geboren te Asten op 26-02-1718 als dochter van Johannes Aart Smits en Johanna Jansen Canters (zie Voormalig huis G399).

Het gezin van Hendrik Janse Blommers en Alegonda Jan Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joanna Maria Geldrop 08-12-1746 Ongehuwd Asten 01-02-1801
2 Joanna Geldrop 19-12-1751 Kind Geldrop 28-01-1752
3 Joannes Geldrop 12-04-1753 Kind Geldrop ±1753
4 Joannes Geldrop 12-04-1754 Asten 04-03-1781
Maria Catrina van Moorsel
Deurne 14-03-1789
5 Alegonda Geldrop ±1757 Rotterdam 07-06-1778
Arnoldus Gragtmans
Asten 23-12-1803
6 Henrica Asten 25-02-1760 Rotterdam 08-05-1791
Hendrik van Mensvoort
Rotterdam20-03-1823

In onderstaand archiefstuk worden de ouders van Alegonda Jan Smits genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 122 verso; 03-02-1749:
Aart Jan Aart Smits en Jan Aart Smits, Hendrik Blommers getrouwd met Alegonda Jan Aart Smits, te Geldrop, Francis Antoni de Smit, weduwnaar Hendrien, dochter wijlen voorschreven Jan Aart Smits mede voor zijn dochter Hendrien. Allen kinderen en erven van wijlen Jan Aart Smits en Jenneke Canters.

Hendrik Blommers wordt nog genoemd bij de mysterieuze verdwijning van een zak geld:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 100; 29-01-1759:
Verhoor van Adriaan Lintermans, 52 jaar, Nicasius Simonis, 33 jaar, Johannes Martens, 33 jaar, Peter Joosten van Hugten, 33 jaar, Jan Jacobs Verberne, 44 jaar.
Of zij, donderdag laatstleden, rond de middag, zijn geweest in de herberg van Antoni van Hout, te Ommel?
Allen antwoorden bevestigend.
Of aan hen toen door Adriaan Lintermans een zakje met geld werd vertoond en of dit zakje door Nicasius Simonis aangenomen werd en dat die het in zijn zak stak?
Allen antwoorden bevestigend.
Of even later niet gezegd werd dat voorschreven zakje met geld uit de zak gehaald was en gestolen?
Nicasius Simonis zegt het geld kwijt geraakt te zijn, maar niet te weten hoe. De anderen antwoorden bevestigend.
Wie het geld gestolen kan hebben?
Allen zeggen het niet te weten.
Hoeveel geld zat er in en in welke specie?
Adriaan Lintermans zegt twee gouden realen en zes of zeven ducaten en nog enig zilver specie samen ongeveer 65 gulden.
De anderen weten dit niet.
Waar het geld nu is?
Allen zeggen het niet te weten.
Of zij weten wat voor devoiren gedaan zijn om het geld terug te krijgen, of zij weten of het terug gekomen is en waar het thans is?
Allen zeggen het niet te weten.
Of zij nog iets meer weten?
Adriaan Lintermans zegt niet meer te weten dan dat Peter Joosten van Hugten tegen hem gezegd heeft: "Kom, gaat met mij, ik sal maken dat gij 't wederom krijgt en sal mij best daar toe doen". Zij zijn toen samen naar het Dorp gegaan, in de straat bij de Costerij, omtrent Gerrit Hoefnagels, alwaar zij Hendrik Bloemers tegen gekomen zijn, waartegen Peter Joosten van Hugten zei: "Ik moet U eens spreken" en zij zijn samen in gesprek gebleven en zo het hem toescheen steggelende. De vrouw van Hendrik Bloemers is er ook nog bijgekomen. Hij is er toen ook naar toe gegaan en even later met Hendrik Bloemers en zijn vrouw samen naar huis gegaan. Zij hebben daar samen nog wat zitten praten en is daarna weggegaan, zonder verder iets te weten.
De anderen weten verder niets.
Allen bevestigen een en ander onder eede.

In het huizenquohier over de periode 1761-1776 is Hendrik Blommers eigenaar en na 1766 ook bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 39 Dorp Bewoners nummer 39 Dorp
1761 Hendrik Blommers een huijske nieuw gemaakt
1766 Hendrik Blommers de vrouw en Jan Hendrik Meulendijk
1771 Hendrik Blommers Hendrik Blommers
1776 Hendrik Blommers Hendrik Blommers

Een van de inwoners is Johannes Jansen Hendriks van de Meulendijk, geboren te Asten op 11-05-1702 als zoon van Johannes Hendrix en Wilhelmina Thomas Jacobs (zie Berken 7), die vanuit de Julianastraat (zie Julianastraat 9, ook voor zijn gezin) in dit huis is komen wonen. Samen met zijn vrouw werkte hij destijds voor de Astense predikant Aelbers en had nog flink wat geld van hem te goed:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 07-12-1762:
Jan Jansen van de Meulendijk, aanlegger contra de Wel Edele Heer Aelbers, predicant, gedaagde. Onder andere: De huisvrouw van aanlegger heeft circa. vier jaar geleden, wegens arbeidsloon, met gedaagde afgerekend. Deze is daarbij ƒ 23-4-0 schuldig gebleven. En daarop in mindering betaald ƒ 9-4-0 zodat nog te betalen blijft: ƒ 14-0-0.
Sedertdien heeft de vrouw van aanlegger, Catharien Fransen Lambers en aanlegger zelf, diverse werkzaamheden gedaan voor gedaagde zoals den hof gespayt en besayt: ƒ 10-00-00.
Met turf steken, maaien hooien 21 dagen gewerkt à 9 stuiver per dag: ƒ 9-09-00.
Met turf steken, maaien hooien 10 dagen à 7 stuiver per dag: ƒ 7-10-00.
Gewerkt 129 dagen à 4 stuiver per dag door aanleggers vrouw: ƒ 25-16-00.
Aanleggers vrouw is bij de boeren rond geweest om mist en bekomen 15 karren mist met voor ieder kar 1 stuiver: ƒ 0-15-00.
Naar de Graaf geweest tweemaal ieder keer 12 stuiver: ƒ 1-04-00.
Met gedaagde 12 dagen naar Nimwegen geweest voor verlet: ƒ 3-00-00.
Met nog meerdere zeken in totaal: ƒ 99-10-00.
Aanlegger heeft ondanks minnelijke verzoeken geen betaling kunnen verkrijgen. Reden om hem te dagen.

Asten Rechterlijk Archief 122; folio 170 verso; 26-08-1766:
Jan Janse van de Meulendijk en Catarina Franse, zijn vrouw, verklaren ter requisitie van Jan Jacobs Verberne dat zij, comparanten, circa zes jaar, voor de Heer Hermanus Aelbers, predicant, alhier, als arbeydslieden hebben gewerkt in zijn hof als anderszins. Dat zij van hem een som geld te goed hadden zonder toen direct te weten hoeveel. Omdat Aelbers hen op differente reysen kleine sommetjes op mindering had gegeven. Zij hebben Aelbers dikwijls verzocht om met hen een rekening op te maken om eens precies te weten wat hun vordering was en daarna voldoening te krijgen.
Dit is steeds vruchteloos geweest. Zij hebben Meester Hendrik van Reysingen, advocaat, te Helmond, verzocht om een en ander te constringeren en hieruit is een vordering van ƒ 20,- ten goede van hen, comparanten, gebleken. Deze som is door hen, na verstecq van antwoord van de drost, alhier, ontvangen voor rekening van Aelbers. Verder verklaarde de tweede comparante dat zij ter voldoening van de regtscosten aan van Rijsingen heeft betaald, circa ƒ 14,-, en die door de drost aan haar, comparante in besloote missive was ter hant gestelt. Zij verklaren verder dat zij tijdens hun werkzaamheden voor Albers tot verscheyde reyse hebben gezien dat de requirant met zijn paard en kar voor Albers en zijn vrouw heeft gevaren.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 170 verso; 26-08-1766:
Jan Janse van de Meulendijk en Catarina Franse, zijn vrouw, verklaren ter requisitie van Jan Jacobs Verberne dat zij, comparanten, circa zes jaar, voor de Heer Hermannus Aelbers, predicant, alhier, als arbeydslieden hebben gewerkt in zijn hof als anderszins. Dat zij van hem een som geld te goed hadden zonder toen direct te weten hoeveel. Omdat Aelbers hen op differente reysen kleine sommetjes op mindering had gegeven. Zij hebben Aelbers dikwijls verzocht om met hen een rekening op te maken om eens precies te weten wat hun vordering was en daarna voldoening te krijgen. Dit is steeds vruchteloos geweest. Zij hebben Meester Hendrik van Reysingen, advocaat, te Helmond, verzocht om een en ander te constringeren en hieruit is een vordering van ƒ 20,- ten goede van hen, comparanten, gebleken. Deze som is door hen, na verstecq van antwoord van de drost, alhier, ontvangen voor rekening van Aelbers. Verder verklaarde de tweede comparante dat zij ter voldoening van de regtscosten aan van Rijsingen heeft betaald, circa ƒ 14,-, en die door de drost aan haar, comparante in besloote missive was ter hant gestelt. Zij verklaren verder dat zij tijdens hun werkzaamheden voor Albers tot verscheyde reyse hebben gezien dat de requirant met zijn paard en kar voor Albers en zijn vrouw heeft gevaren.

Johannes Jansen Hendriks van de Meulendijk vertrekt rond 1770 naar de Julianastraat (zie Voormalig huis G773 en G774).

Alegonda Jan Smits is op 19-09-1776 te Asten overleden en enkele jaren daarna verkopen Hendrik Blommers en de kinderen het huis aan schoonzoon Arnoldus Gragtmans:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 175 verso; 25-01-1781:
Hendrik Blommers weduwnaar van Alegonde Smits voor de helft en Johannes Blommers, zijn zoon en diens twee absente zusters voor ¼e deel van de wederhelft. Zij verkopen aan Arnoldus Gragtmans man van Alegonda Blommers, die ook ¼e deel van de wederhelft bezit hun deel in een huiske en hof int Bergslant 1 copse, ene zijde en einde de straat, andere einde weduwe Francis van Hout en Goort Lomans. Koopsom ƒ 40,-.

Dochter Alegonda Hendrik Blommers is geboren te Geldrop rond 1757 en op 07-06-1778 te Rotterdam getrouwd met Arnoldus Joannis Gragtmans, geboren te Valkenswaard op 10-01-1752 als zoon van Johannes Martinus Gragtmans en Joanna Canters:

Alegonda Hendrik Blommers is op 23-12-1803 te Asten overleden en Arnoldus Joannis Gragtmans is op 04-11-1804 te Asten hertrouwd met Johanna Goort Geven, geboren te Asten op 15-06-1775 als dochter van Godefridus Jan Geven en Hendrina Hoefnagels (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38):

De gezinnen van Arnoldus Joannis Gragtmans met Alegonda Hendrik Blommers en met Johanna Goort Geven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 28-03-1779 Kind Asten ±1779
2 Johannes Asten 02-01-1781 Kind Asten 10-01-1781
3 Johannes Asten 06-08-1782 Helmond 16-09-1810
Catharina van Hoeck
Best 02-03-1834 Veldwachter in Best
4 Gerardus Asten 27-06-1787 Kind Asten 06-07-1787
5 Aldegundis Asten 16-07-1790 Ongehuwd moeder** Asten 27-03-1861 Liefdehuis
6 Aldegunda Maria* Asten 04-12-1805 Asten 08-02-1828
Benedictus Mikkers
Asten 27-10-1842 zie Voormalig huis G506
7 Arnoldus* Asten 27-04-1810 Kind Asten 07-05-1810

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** ze had een dochter Arnoldina Gragtmans, geboren te Asten op 08-10-1824 (zie Voormalig huis G218)

Arnoldus Gragtmans koopt een deel van een huis aan de huidige Emmastraat:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 39 verso; 07-10-1783:
Paulus Verberne verkoopt aan Arnoldus Gragtmans een half huis met schuur en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde Wilhelmus van Riet, andere zijde Willem van Dijk, ene einde de straat, andere einde weduwe Francis van Hout. Koopsom ƒ 140,-, waarvan ƒ 40,- contant en ƒ 100,- op 04-08-1784 om daarmee af te lossen een obligatie van ƒ 100,- ten laste van Paulus Verberne en ten bate van Joost Voermans de dato 04-08-1774. Marge: 04-08-1784 gelost.

Arnoldus Gragtmans heeft een schuld bij schoolmeester Hendrik Elberse Wildeman:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 82; 28-08-1784:
Arnoldus Gragtmans is schuldig aan Hendrik Elberse Wildeman ƒ 100,- à 4%.

Arnoldus Gragtmans verkoopt het huis aan de huidige Emmastraat aan Peter de Vos en Antonie van Hoek en lost daarmee zijn schuld af:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 156; 06-06-1786:
Arnoldus Gragtmans verkoopt aan Peter de Vos de helft van huis en hof in het Dorp geheel ½ lopense, ene zijde Willem van Riet, andere zijde Willem van Dijk. Belast met ƒ 100,- à 4% aan Hendrik Elberse Wildeman de dato 28-08-1784; ƒ 0-3-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 33 verso; 11-09-1790:
Arnoldus Gragtmans verkoopt aan Antonie van Hoek de helft van huis en hof geheel ½ lopense. Zoals door hem in bewoning is. De andere helft is van Peter de Vos. Ene zijde Peeter de Vosch, andere zijde Willem van Dijk. Belast met ƒ 0-3-8 per jaar aan het Huis van Asten samen met Peter de Vosch. Koopsom ƒ 165,-.

Arnoldus Gragtmans heeft bij een ruzie in de Peel een blessure opgelopen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 215; 22-10-1798:
Jan Goort Geeven en Pieter van Tongerloo, wonende alhier, verklaren dat zij, op 7 september laatstleden, in de Peel zijn geweest, aan het Klotterven. Zij hebben gezien dat Nicolaas van Stiphout aan Arnoldus Gragtmans, welke daar ook aanwezig waren, met een schuppesteel een slag op de schouder of arm heeft toegebracht.

Voor zijn tweede huwelijk moet Arnoldus Gragtmans nog een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 118; 20-10-1804:
Staat en inventaris opgemaakt door Arnoldus Gragtmans weduwnaar Allegonda Bloemers ten behoeve van zijn twee kinderen. Hij wil hertrouwen met Johanna Goort Geeven.
Onroerende goederen: een huiske en hof in het Bergsland groot 3 lopen.
Roerende goederen: 1 kast, 4 stoelen, 1 bed met toebehoren, 1 pot, 1 ketel, 1 theeketel, enig aardewerk, 8 stuks bestek, 30 vat aardappels, enige manden wortels, vuurgerei, 1lamp, 1 schop, 1 riek.
Schulden: ƒ 50,- aan diverse personen, ƒ 120,- aan Bisschop, te 's Hertogenbosch, de lands- en dorpslasten.

In het huizenquohier over de periode 1781-1803 is Arnoldus Gragtmans eigenaar en na 1783 ook hoofdbewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 39 Dorp Bewoners nummer 39 Dorp
1781 Arnoldus Gragtmans Hendrik Blommers
1798 Arnoldus Gragtmans Arnoldus Gragtmans en Hendrik Blommers
1803 Arnoldus Gragtmans Arnoldus Gragtmans

Inwonend schoonvader Hendrik Blommers is op 15-02-1803 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1810 wordt Arnoldus Gragtmans als eigenaar van het huis genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 195:
Arnoldus Gragtmans bij transport 25-01-1781.
Nummer 39 huijske en hof in het Bergslant.

In 1814 verkopen de kinderen hun erfdeel in het huis aan hun vader Arnoldus Gragtmans:

Notarieel Archief Asten 37-125; 30-05-1814:
Jan Gragtmans, wonende te Best, Allegonda Maria Gragtmans verkopen aan hun vader de nalatenschap van hun moeder wijlen Allegonda Bloemers, een half huisje met hof, ene zijde Joost Hoebergen.

Arnoldus Joannis Gragtmans is op 03-01-1817 te Asten overleden en bij het kadaster staan twee huizen op naam van Johanna Goort Geven, weduwe van Arnoldus Gragtmans:

Kadaster 1811-1832; G682:
Huis en erf, groot 00 roede 79 el, het Derp, klassen 10.
Eigenaar: weduwe van Arnoldus Gragtmans.

Kadaster 1811-1832; G683:
Huis en erf, groot 01 roede 02 el, het Derp, klassen 10.
Eigenaar: weduwe van Arnoldus Gragtmans.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de blauwe cirkel de beide huizen en daaronder de lijst met eigenaren:

Johanna Goort Geven is op 21-01-1858 te Asten overleden en de beide huizen zijn verkocht aan Gerard van Gog, die in dit huis G682 gaat wonen en hij verhuurt het andere huis met kadasternummer G683 (zie Voormalig huis G683).

Gerard van Gog is geboren te Deurne op 01-11-1816 als zoon van Pieter van Gog en Helena Aarts. Hij is als arbeider op 26-02-1843 te Deurne getrouwd met Catharina van de Moosdijk, geboren te Someren op 01-09-1819 als dochter van Cornelis van de Moosdijk en Wilhelmina Verdonschot. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A162b:

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A248 en A247:

Gerard van Gog is op 23-11-1882 te Asten overleden en Catharina van de Moosdijk is op 01-12-1882 te Asten overleden. Na hun overlijden veranderde de naam van Gog in van Goch. Het huis met dan kadasternummer G1535 wordt toebedeeld aan zoon Johannes van Goch, geboren op 02-10-1850 te Asten en hij wordt hoofd van het huis. Samen met zijn zuster Maria van Goch, geboren te Asten op 20-05-1845 wonen zij in het huis. Johannes van Goch vertrekt eind oktober 1889 naar Deurne en zus Maria van Goch verhuist naar het Liefdehuis en is op 22-12-1899 te Asten overleden.

In het huis komt wonen broer Peter van Goch, geboren te Asten op 18-09-1859 en als koopman te Asten op 02-05-1884 getrouwd met Wilhelmina Snijders, geboren te Asten op 07-07-1852 als dochter van Antonius Josephus Snijders en Catharina Loomans (zie Voormalig huis G1746). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 komen zij vanuit Vreekwijk in het huis met huizingnummer A264a wonen:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-02-1898 de geboorte van dochter Hendrika Catharina van Goch:

In 1901 en 1906 wordt het huis verbouwd en krijgt kadasternummer G1974, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

Ook over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A281, A322 en A390, ook bekend staand als Langstraat 22:

Opmerkelijk in bovenstaande bevolkingsregister is dat zoon Gerardus Antonius (Gradje) van Goch, geboren te Asten op 30-11-1885, in 1929 vanuit Parijs is teruggekeerd in de ouderlijke woning. Hij is immers te Asten op 17-08-1918 getrouwd met Petronella Maria Jacoba (Nelleke) Verdijsseldonk, geboren op 23-02-1897 te Asten als dochter van smid Johannes (Jan) Verdijsseldonk en Anna Maria (Antje) van Hoek (zie Voormalig huis G582). Volgens het register vertrekt hij met zijn vrouw in 1922 naar Parijs en woont zijn dochter Johanna Petronella van Goch, geboren te Asten op 02-07-1922, bij de nonnen. In 1925 gaat ook Johanna Petronella van Goch naar Parijs komt zij in 1928 vanuit België bij haar grootouders wonen.

Volgens een verhaal van Wim Nolens1 zat dat zo:

Een ander opvallend figuur was Gradje van Goch. 't Was maar een klein menneke uit een gewoon gezin maar wel altijd als heer verkleed. Hij werkte als schrijver op het kantoor van de notaris maar liet zich altijd "candidaat notaris" noemen. Hij zal zo ongeveer 35 jaar zijn geweest, met een wild vrijgezellenleven achter de rug, toen hij plotseling zijn oog liet vallen op Nelleke, de dochter van de weduwe Antje Verdijsseldonk, die een café runde op de markt. Nelleke zal zo ongeveer 30 zijn geweest en was om te zien een leuke meid. Niemand in 't dorp begreep die plotselinge liefde of zou 't zo zijn dat zij bang was dat zij over zou blijven? Hoe 't ook zij, zij trouwden en 't ging 'n half jaar uitstekend en waren er ook in 't dorp geen klachten. Plotseling echter kreeg Gradje de kolder in z'n kop en werd er gefluisterd dat hij vreemd ging. Nou, daar nam 't dorp geen genoegen mee en op zekere dag werd hij opgewacht door een stel stevige jongens. Hij werd in z'n nek gegrepen en meegevoerd naar een nog niet omgeploegde akker van zo'n honderd bij vijftig meter, voor de ploeg gespannen die daar al klaar lag met een zweep en Gradje werd toen gedwongen te trekken. Hij heeft met 't zweet zijns aanschijns het stuk land omgeploegd en was er dus gerechtigheid geschied. Gradje is een brave huisvader geworden.

De leeftijden van Gradje van Goch en Nelleke Verdijsseldonk kloppen niet helemaal. Het jaar 1919, waarin dit zich mogelijk afspeelde, was een topjaar voor tafelpartijen in Asten en het kan best zijn dat een tafelpartij genoemd in de Eindhovensch dagblad van 26-08-1919 Gradje van Goch betreft:

Het voorval is vooralsnog niet terug te vinden in de kranten. Wel is er in de krant sprake van een ander voorval, dat het vertrek van het gezin naar Parijs verklaart en wel het failissement van zijn onderneming, zoals te lezen is in de Limburger Koerier van 14-01-1922:

De curator laat goederen verkopen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-05-1923:

Het faillissement wordt na ruim vijf jaar beëindigd, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-05-1927 en 21-05-1927:

Daarna keert Gerardus Antonius van Goch vanuit Parijs weer terug, zoals vermeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-10-1929:

Later woonde Gerardus Antonius van Goch weer samen met zijn vrouw en dochter op verschillende plaatsen in Asten, waaronder het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G683). Tot zover de avonturen van Gerardus Antonius (Gradje) van Goch en keren we terug naar zijn ouders, de hoofdbewoners van het huis.

Hieronder een foto, gekregen van Henk Berkers van de stichting Hebeas, van het huis van Peter van Goch, waarvan het deel met de meest rechtse deur destijds gelegen was op Langstraat 22:

Rond 1925 komt het huis bij een scheiding in handen van Adriana Spanjers, geboren op 13-01-1868 te Herpen als dochter van Johannes Spanjers en Francisca van Zon. Zij is sinds 25-12-1911 weduwe van eigenaar Johannes van Goch met wie zij op 20-04-1891 te Herpen getrouwd was. In 1929 wordt Peter van Goch door aankoop eigenaar van het huis.

Ook in de periode 1930-1938 wonen Peter van Goch en Wilhelmina Snijders met drie zoons, waaronder Gerardus Antonius van Goch, in het huis aan de Langstraat 22:

Linksonder uit de Nieuwe Tilburgsche courant van 05-05-1934 de portretten van Peter van Goch en Wilhelmina Snijders bij hun gouden bruiloft en rechtsonder van Peter Hoebergen en Johanna Maria van Lierop (zie Voormalig huis E1511), die op dezelfde dag getrouwd waren en eveneens hun gouden bruiloft vierden:

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 08-05-1934 de feestelijkheden bij de gouden bruiloft van Peter van Goch en Wilhelmina Snijders:

Van Henk Berkers van de stichting Hebeas ontving ik onderstaande foto van de feestelijkheden bij de gouden bruiloft van Peter van Goch en Wilhelmina Snijders:

Wilhelmina Snijders is op 24-02-1938 te Asten overleden en Peter van Goch vertrekt naar zijn dochter Hendrika Catharina van Goch in de Molenstraat in Deurne. Hieronder in de Zuid-Willemsvaart van 28-03-1936 de inkomst van Peter van Goch in Deurne:

Peter van Goch is te Deurne op 01-09-1941 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Het huis is in 1938 verkocht aan Maria Verhagen, geboren te Lierop op 17-10-1875 als dochter van Joannes Verhagen en Jacomina van de Goor. Zij is sinds 28-12-1934 weduwe van Ambrosius Lintermans, geboren te Lierop op 14-09-1873 als zoon van Francis Lintermans en Hendrika Bakens, met wie zij op 18-11-1910 te Asten getrouwd was.

Zij woonde zelf op de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 29) en verhuurde het huis aan Antonius Johannes (Toon) Gielen, geboren te Deurne op 15-05-1907 als zoon van Silvester Gielen en Johanna Wilhelmina Franssen. Hij is als opperman op 06-02-1931 te Asten getrouwd met Josephina (Fien) Berkers, geboren te Deurne op 15-11-1905 als dochter van Johannes Berkers en Josina Verberne. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit het naastgelegen huis aan de Langstraat 24 (zie Voormalig huis G683) in het huis aan de Langstraat 22, wonen:

Antonius Johannes (Toon) Gielen is op 27-12-1984 te Asten overleden en Josephina (Fien) Berkers is op 09-12-1998 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Het huis is samen met het verhuurde huis (zie Voormalig huis G683) in 1963 afgebroken en heeft gelegen ter hoogte van het huidige adres Langstraat 36.

Overzicht bewoners

Dorp huis 39
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Floris von Cotzhausen ±1700 Hendrick Adriaans Mierlo ±1655
1741 Floris Pieter van Cotshausen ±1700 Antoni Metten Asten 15-10-1697
1746 weg
1751 is afgebrooke
1756 afgebrooke
1761 Hendrik Blommers Asten 09-01-1718 een huijske nieuw gemaakt
1766 Hendrik Blommers Asten 09-01-1718 de vrouw en Jan Hendrik Meulendijks Asten 26-02-1718
1771 Hendrik Blommers Asten 09-01-1718 Hendrik Blommers Asten 09-01-1718
1776 Hendrik Blommers Asten 09-01-1718 Hendrik Blommers Asten 09-01-1718
1781 Arnoldus Gragtmans Valkenswaard 10-01-1752 Hendrik Blommers Asten 09-01-1718
1798 Arnoldus Gragtmans Valkenswaard 10-01-1752 Arnoldus Gragtmans en Hendrik Blommers Valkenswaard 10-01-1752
1803 Arnoldus Gragtmans Valkenswaard 10-01-1752 Arnoldus Gragtmans Valkenswaard 10-01-1752
Kadasternummer G682
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G682 1832-1858 Johanna Goort Geven Asten 15-06-1775 21-01-1858
G682 1858-1882 Gerard van Gog Deurne 01-11-1816
G1535 1882-1906 Johannes van Goch Asten 02-10-1850
G1974 1906-1929 Johannes van Goch Asten 02-10-1850 verbouw
G1974 1929-1938 Peter van Goch Asten 18-09-1859
G1974 1938 Maria Verhagen Lierop 17-10-1875
Langstraat 22
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1817 Arnoldus Joannis Gragtmans Valkenswaard 10-01-1752 Johanna Goort Geven Asten 15-06-1775 03-01-1817
1817-1858 Johanna Goort Geven Asten 15-06-1775 weduwe Gragtmans 21-01-1858
1858-1859 Gerard van Gog Deurne 01-11-1816 met familie
A162b 1859-1869 Gerard van Gog Deurne 01-11-1816 Catharina van de Moosdijk Someren 01-09-1819
A248 1869-1879 Gerard van Gog Deurne 01-11-1816 Catharina van de Moosdijk Someren 01-09-1819
A247 1879-1882 Gerard van Gog Deurne 01-11-1816 Catharina van de Moosdijk Someren 01-09-1819 23-11-1882
A247 1882-1882 Catharina van de Moosdijk Someren 01-09-1819 weduwe van Gog 01-12-1882
A247 1882-1889 Johannes van Goch Asten 02-10-1850 met zus naar Deurne
A264a 1890-1900 Peter van Goch Asten 18-09-1859 Wilhelmina Snijders Asten 07-07-1852
A281 1900-1910 Peter van Goch Asten 18-09-1859 Wilhelmina Snijders Asten 07-07-1852
A322 1910-1920 Peter van Goch Asten 18-09-1859 Wilhelmina Snijders Asten 07-07-1852
A390 1920-1930 Peter van Goch Asten 18-09-1859 Wilhelmina Snijders Asten 07-07-1852
22 1930-1938 Peter van Goch Asten 18-09-1859 Wilhelmina Snijders Asten 07-07-1852 24-02-1938
22 1938-1938 Peter van Goch Asten 18-09-1859 naar Deurne
22 1938 Antonius Johannes Gielen Deurne 15-05-1907 Josephina Berkers Deurne 15-11-1905
Referenties
  1. ^Flierefluiter, Astense verhalen van Wim Nolens (http://www.nolens.info/flierefluiter.htm)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 november 2023, 11:00:48

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen