logo

De Vonder Homepagina


Lindestraat 1

Deze pagina bevat de volgende hoofdstukken:

Inleiding

Op basis van een samengesteld verhaal van wikipedia1, reliwiki2, voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst3, erfgoedwiki4, monumenten in Nederland 19975 en Rijksmonumenten6 is het volgende verhaal samengesteld:

De kerk, een Waterstaatskerk, die in 1825 gebouwd werd of een zogenaamd Lodewijkskerkje dat in 1810 onder de regering van Lodewijk Napoleon gebouwd werd, om de hervormden van een kerkgebouw te voorzien nadat de katholieken hun kerk hadden teruggekregen. Het is een eenvoudige eenbeukige zaalkerk, opgetrokken in handgevormde baksteen met gepleisterde topgevel, dakruiter en vensters met gietijzeren traceringen. De kerk heeft een driezijdige koorafsluiting waarbinnen zich de preekstoel bevindt. Geldgebrek veroorzaakte achterstallig onderhoud, terwijl nieuwbouwplannen niet doorgingen.

In 1857 bleek de kerk in zeer slechte staat te verkeren, maar vanwege een gebrek aan financiële middelen werden plannen voor nieuwbouw uitgesteld, maar in 1867 stortte het plafond gedeeltelijk in. De kerk werd weer bruikbaar gemaakt en in 1885 werd de voorgevel, die in verval was geraakt, gerepareerd. Verdere restauraties volgden in 1938 en 1965. In 1981 werd nog een orgel aangeschaft, geleverd door de firma N. D. Slooff.

De kerk werd daarop tevens gebruikt voor kleinschalige muziekuitvoeringen. Van belang is de preekstoel uit 1649, die mogelijk uit de toenmalige katholieke kerk afkomstig was, die in 1648 na de Vrede van Munster door de hervormden werd genaast. De kanselbijbel dateert uit 1660 en is enkele jaren geleden gerestaureerd. Verder zijn er een koperen lezenaar met houder uit 1698, een doopbekken uit rond 1700, een zilveren beker, zilveren schotel en een kan van aardewerk met zilveren deksel, allen met merken van 's-Hertogenbosch.

In 2013 werd de kerk buiten gebruik gesteld en te koop gezet. De protestanten kerkten voortaan in de protestantse kerk te Someren. De kerk kreeg onder de naam 'In de Gloria' een sociaal-culturele bestemming. Het interieur bleef zo goed mogelijk gehandhaafd en ook de historische preekstoel werd intact gelaten. De kerk is geklasseerd als gemeentelijk monument.

Linksonder een oude foto van de Nederlands Hervormde kerk van Asten en rechtsonder het interieur met in het midden de oude preekstoel:

01 02

De eerste vraag die uit bovenstaand verhaal naar voren komt is of de Nederlands Hervormde kerk een Lodewijkskerk uit 1810 of een Waterstaatskerk uit 1825 betreft. Ruim de helft van de geraadpleegde bronnen beweert dat de kerk uit 1810 stamt en de overigen uit 1825, waarbij de oorspronkelijke bronvermelding onduidelijk is. In het Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde, jaargang 3, 1885-1886, nummer 17 lezen we dat bij de verkoop van de goederen van de Heeren van Hombroek en van Nievervaart in 1811 een bijzondere zitbank voor twaalf personen in de gereformeerde kerk wordt verkocht. De parochiekerk (zie Voormalige kerk G589) was al vanaf 1798 in handen van de katholieken, dus dit kan er op wijzen dat er in 1811 al een nieuwe kerk voor de protestanten bestond:

03

Ook bij Taxandria, tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jaargang 22, 1915, lezen we dat de erven Dirck Corneliszoon Vos na diens overlijden zijn goederen, waaronder het kasteel en een zitbank in de Hervormde Kerk te Asten, in 1822 verkopen aan Cornelis Dupper:

04

Wat ook pleit dat de kerk van rond 1810 dateert is de aanvraag door het hervormd kerkgenootschap van een subsidie in 1807 voor het bouwen van een nieuwe kerk, zoals bericht in het 'Verbaal van den landdrost van Braband, in den jare 1807'7.

 

Adriaan Brock die rond 1825 Asten bezocht, schrijft in zijn boek Beschryving der Meyerij8: "Ook is er, voor eenige jaaren, een klein en net kerkjen met een toorentje voor de protestanten gebouwd". Dit betekent dat de Nederlands Hervormde kerk van Asten hoogstwaarschijnlijk een Lodewijkskerk is, gebouwd in de tijd dat de provincie als Bataafs Brabant werd aangeduid. Deze Bataafse tijd duurde van 1795 tot 1813 waarin Lodewijk Napoleon Bonaparte, de jongere broer van de keizer Napoleon Bonaparte, van 1806 tot 1810 koning van Holland was. Hij regeerde niet vanachter zijn bureau in Den Haag maar ging op tournee om echt in contact met de bevolking te komen. Hij maakte in 1809 een kennismakingsreis door Brabant, waarbij hij ook in Beek, Aarle, Helmond en Mierlo is geweest.
In 1808 verklaarde Lodewijk Napoleon Bonaparte alle religies gelijk en trad in overleg met deputaties van katholieken en protestanten in de verschillende dorpen. Per dorp stelde hij ongeveer zesduizend tot negenduizend gulden beschikbaar aan de protestanten om een kleine kerk voor henzelf te bouwen zodat zij afstand konden doen van de oorspronkelijke katholieke kerk, waar zij hun diensten hielden. Deze kerkjes werden Napoleonskerkjes en in Noord Brabant veelal Lodewijkskerkjes genoemd en tussen 1806 en 1813 werden er meer dan twintig in Noord Brabant van gebouwd. Ook de wat meer eenvoudige bouwstijl doet vermoeden dat de Nederlands Hervormde kerk van Asten een Lodewijkskerk betreft en de gelijkenis met andere Lodewijkskerken in de Peel en Kempen is groot.
Als de kerk een Lodewijkskerk is dan is de kans groot dat het ontwerp is gebaseerd op een plan van Laurentius van Heyst, geboren te Waalwijk in 1755 als zoon van Leonardus van Heijst en Maria Anna Couwenberg. Hij heeft meerdere kerken in classicistische trant in Noord Brabant ontworpen, zoals in Bergeijk, Budel en Oisterwijk. Ik neig het meest naar een Lodewijkskerkje.

In het Aardrijkskundig woordenboek van Noord-Braband van 18329 wordt al gesproken van de gereformeerde kerk voor de circa 80 protestantse inwoners van Asten:

05

Echter een in 2013 uitgegeven gedenkboekje met als titel 'Gedenkboekje Protestantse kerk, 1825-2013' maakt duidelijk dat het een Waterstaatskerk betreft. We citeren uit dit gedenkboekje:

De bouw van de Hervormde kerk van Asten is gereed gekomen rond 1825. De grond waarop de kerk staat is gekocht voor ƒ 100,-,- van dominee Casparus Janssen, die eigenaar was van de naastgelegen pastorie, nu Lindenstraat 7. Van de regering werd een subsidie ontvangen van  ƒ4.693,-. Aan een zekere Braams werd betaald volgens gemaakt accoord ƒ 4.040,-. Dit is waarschijnlijk de aannemer geweest, maar bijzonderheden daarover ontbreken in het archief. Later werden nog betalingen gedaan voor meerwerk, buiten het accoord, onder andere ƒ 95,80 voor het breder maken van de kerk, dan oorspronkelijk bij de aanbesteding was bepaald. Diverse nog bekende namen van personen uit Asten die bij de bouw betrokken waren zijn: Bakens, van den Eijnde, van Kemenade, Knapen, Michielse en Verberne. Het klokje kostte ƒ 94,60 aan koper, en het is niet bekend wie het gegoten heeft. Van de bouwsubsidie bleef een batig saldo van ƒ 19,14 over, zoals kerkvoogd G. Friederichs in de afrekening verantwoordde.
In 1857 bleek de kerk in slechte staat te zijn. Plannen en een tekening voor een nieuwe kerk waren er wel, maar werden niet uitgevoerd. Te weinig financiele middelen. In 1867 stortte het plafond gedeeltelijkin. weer kwamen nieuwe bouwplannen ter tafel. Waterstaat maakte een tekening, maar toch werd het kerkje weer opgeknapt voor ƒ 2.492,35. In 1885 werd het voorfront gerepareerd. In 1938 volgde een grotere opknapbeurt, en in 1964-1965 werd de kerk in- en uitwendig grondig gerestaureerd. 

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat de kerk op naam van de gereformeerde gemeente van Asten:

Kadaster 1811-1832; G464:
Kerk, groot 01 roede 44 el, het Dorp.
Eigenaar: De gereformeerde gemeente van Asten.

Hieronder de kadasterkaart van G464 en de bijbehorende kadastrale gegevens:

06

07

Bij de 'Handelingen van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk in den jare 1858' staat dat de fundering van de kerk niet in orde is:

In het blad 'De Nederlandsche Hervormde Kerk, in haren uitwendigen toestand, 1865' lezen we het volgende over de kerk, die weliswaar geen datum aangeeft, maar toch de suggestie wekt dat de kerk vrij kort na de ontruiming van de parochiekerk is gebouwd:

08

Hieronder een vooraanzicht van de neoclassicistische gevel van de protestantse kerk van Asten:

09

De preekstoel betreft naar alle waarschijnlijkheid de in opdracht van predikant Samplonius rond 1650 door timmerman Dirck van der Lith vervaardigde preekstoel, zoals beschreven bij Taxandria, tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, 1931:

10

Dirck van der Lith was een broer van secretaris van Asten Martinus van der Lith en een oom van de latere secretaris van Asten, Peeter van der Lith. Deze uit 's Gravenmoer afkomstige familie heeft zich na de reformatie in de omgeving van Asten gevestigd. De door hem gemaakte preekstoel is in 1810 in de nieuw gebouwde kerk geplaatst. Ook het eerder genoemde zilverwerk en dan met name de zilveren beker, wordt in bovenstaande document genoemd en is dus waarschijnlijk ook rond 1650 in 's-Hertogenbosch gemaakt.

In de 'Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst' van 193310 worden nog de nevenstaande zaken vermeld met betrekking tot de protestantse kerk.

 

Er rest nog de vraag wat er gebeurd is met de bijzondere zitbank voor 12 personen, welke in eigendom was van de Heeren en Vrouwen van Asten en geregeld in archieven wordt genoemd. Ondanks een speurtocht op het internet, is er tot nu toe niets gevonden.

Hieronder een foto gemaakt rond 1970 van de Hervormde kerk van Asten:

11

Hetgeen terug te vinden is over de verbouwingen betreft een restauratie aan het dak en de uitbreiding van de kerk met de consistorie kamer in 1900, resulterend in kadasternummer G1850, zoals aangegeven op nevenstaande kadasterkaart.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-07-1932 wordt opdracht gegeven tot de restauratie van de kerk  en het werk wordt volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 02-08-1932 gegund aan Henricus Cortenbach:

12 13

Hieronder een foto van de achterzijde van de Nederlands Hervormde kerk met daar de consistoriekamer waar de kerkenraad vergadert.

14

Een foto van het kerkkoor van de Nederlands Hervormde kerk met van links naar rechts Catharina Wilhelmina (Cato) van Heijst, Willemijntje Sijke (Mien) van Heijst, Hendrik Johannes (Hein) Gerritsen, Woutrina (Triena) Kruijf, Wolter van Dalen, Sijke Wilhelmina (Sya) van Heijst, Wilhelmina Geertruida (Mien) Buunk, Aart Anthonie (Aart) van Heijst, Cornelia Magdalena (Kea) van Heijst, Cornelis Jan (Cor) Muijs de scheidende organist, Aletta Sophia (Alette) Muijs, Johannes Martinus Antonius (Jan) Buunk, Maria Johanna Wilhelmina (Rie) Muijs, Dirk Jacobus (Dirk) van Rees, Pietje Johanna (Pietje) Gerritsen, Adriaan Johan (Adriaan) Buunk en Jana (Jans) Gerritsen.

Linksonder nog een vooraanzicht van de Nederlands Hervormde kerk van Asten met rechts de voormalige pastorie die vanaf 1807 tot 1881 gebruikt is door de predikanten. Tussen beide gebouwen in ligt de muur die vroeger toebehoorde aan de schuurkerk van de katholieken. Rechtsonder een foto waarop zowel de protestantse kerk als de katholieke kerk van Asten te zien is.

15
 

Predikanten van Asten

Na de vrede van Munster aan het eind van de 80-jarige oorlog hebben predikanten getracht om de gereformeerde geloofsleer in het katholieke Noord Brabant over te brengen. Zij hebben daarbij het bestuur, de kerken en de scholen overgenomen en de katholieken stelselmatig onderdrukt. Na de Franse invallen rond 1795 heerst er weer vrijheid van godsdienst en blijkt dat na 150 jaar vrijwel nog elke Brabander katholiek te zijn.
Een artikel in dagblad Trouw van 16-04-1952 geeft een goede beschrijving van hoe het met de religie is gegaan. Weliswaar speelt het verhaal zich af in de Kempen, maar de situatie in de Peel was veelal vergelijkbaar:

16

Wie waren deze dominees in Asten, waar kwamen ze vandaan en welke rol hebben zij gespeeld tijdens hun ambtsperiode? Op basis van een lijst met predikanten1112 en verdere literatuurbronnen, waaronder de Maendelyke uittreksels, of de Boekzael der geleerde werrelt, Volume 29, 1741 en is een lijst met predikanten samengesteld:

17

Door nader onderzoek in archieven is getracht een beeld te schetsen van wat er toentertijd speelde en in de volgende hoofdstukken wordt voor elke predikant een korte levensbeschrijving gegeven. Naderhand vond ik, verstopt in de schepenakte voor huwelijken, een overzicht van de predikanten tot Hermannus Alberts en waarschijnlijk door hem opgesteld:

Hieronder een overzicht van de predikanten van Asten over de periode 1648 tot 1944:

Periode Pastoor Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum Locatie
1648-1650 Henricus Gobelius ±1650 Oude kerk; G589
1650-1655 Johannes Gerardus Samplonius Leeuwarden 18-11-1621 Heerenveen 1688
1655-1665 Godefridus de Ruyter ±1630 Nuenen 1691
1665-1679 Wilhelmus Aelstius ±1625 Castricum 13-02-1700
1680-1682 Hugo Vogelsang ±1660 Asten 26-07-1683
1688-1692 Casparus Curtius Nuenen ±1660 Nuenen 1726
1693-1695 Daniël Immens Oirschot 03-04-1663 Asten 1695
1694-1720 Wilhelmus Henricus Vermeer Aarle 1668 Asten 21-09-1720
1721-1731 Petrus Godefridus Josselin 's-Hertogenbosch 17-02-1695 Schiedam 02-05-1776
1731-1735 Cornelius Janssen Maastricht ±1700 Woensel 11-01-1772
1736-1737 Johannes Adrianus Leveriksveldt Asten 18-05-1737
1737-1762 Hermannus Alberts Nijmegen 13-12-1706 Eindhoven 30-03-1786
1762-1765 Petrus Molengraaff Eindhoven 05-03-1732 Maarheeze 06-02-1804
1766-1773 Johannes Hermannus Janssen Woensel 24-05-1739 Woensel 08-08-1796
1774-1775 Justus Louis Janssen Woensel 06-04-1746 Bladel 05-02-1824
1776-1798 Casparus Janssen Woensel 11-08-1743 Asten 14-12-1826
1776-1810 In de pastorie
1810-1826 Deze kerk
1827-1830 Geert Jans Cool Appingedam 1802 Achtkarspelen 26-08-1866
1831-1838 Meindert Niemeijer Amsterdam 18-03-1803 Utrecht 20-12-1874
1838-1878 Hendrik Boot Gorinchem 02-05-1805 Asten 29-03-1878
1880-1881 Adrianus Cornelis Kamerman Kloetinge 28-12-1819 Nijmegen 03-02-1902
1910-1915 Karel Eekhof Amsterdam 22-05-1850 Heemstede 24-09-1938
1915-1922 Johann Heinrich Christian Israël Driebergen 17-11-1935
1922-1925 Pieter van Dam Vlaardingen 29-03-1871 Amersfoort 23-05-1956
1929-1934 Reinder Bruins Bellingwolde 08-11-1870 Eindhoven 27-03-1934
1935-1937 Johannes Hendrik Denee Amsterdam 31-07-1887 Asten 12-11-1958
1937-1941 Hendrik van Vliet Rotterdam 28-04-1910 Alphen aan de Rijn 04-05-1992
1941-1944 Duco van Krugten Rotterdam 13-10-1912 Amersfoort 13-10-2001

Casparus Janssen, 1810-1826

Justus Louis Janssen wordt op 13-10-1776 opgevolgd door zijn broer predikant Casparus Janssen, geboren te Woensel op 11-08-1743 als zoon van Cornelius Janssen en Eva Margaretha Kuijpers (zie Cornelius Janssen). Justus Louis Janssen is ongehuwd.

Casparus Janssen heeft rechten gestudeerd in Groningen en is in 1776 benoemd als predikant in Asten, zoals vermeld in het Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitsche, als Walsche en Engelsche kerken van 179013:

18

Een jaar na zijn aanstelling komt zijn moeder bij hem in de pastorie inwonen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 113 verso; 29-03-1777:
Mejuffrouw Eva Magrieta Kuypers, getrouwd geweest met Cornelis Jansen, predikant, te Woensel, wonende te Asten. Zij geeft een machtiging aan haar zoon, Casper Jansen, predikant, te Asten, om voor haar bij te wonen.

Er wordt geconstateerd dat de pastorie in slechte staat is en er wordt geadviseerd om een nieuwe pastorie te bouwen:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 62; 16-12-1786:
Christiaan Braam, Meester timmerman, te Eyndhoven, Pieter Verberne, Meester metselaar, te Eyndhoven en Pieter van Bussel, Meester timmerman en metselaar, te Asten, hebben geexamineert de Predikantswooninge of sogenaamde Pastory-huysinge alhier. Zij verkeerd in zeer slechte staat, de fundamenten staan op verscheiden plaatsen slechts bovenop de grond en zijn van tijd tot tijd gerepareerd en ondermetseld. De muren zitten vol barsten en scheuren terwijl de ramen en deuren voor het grootste deel verrot en versleten zijn, evenals de zolder en de kap. De vertrekken zijn verder slecht gereguleerd omdat er nu en dan een kamer of vertrek aangezet of aangelapt is, waardoor dus verschillende kappen en goten op het dak en daardoor lichtelijk lekkage. De stal of brandhuis is te klein en zeer bouwvallig. De Pastory-huizinge is zeer bouwvallig en kan niet zonder grote kosten gerepareerd worden en blijft dan nog een zeer zwak en irregulier huis. Het beste is een goede en bekwame en nieuwe woning te bouwen met eventueel gebruikmaking van de oude materialen. De kosten daarvan zullen bedragen circa ƒ 3700,-.

Onderstaand archiefstuk geeft aan dat de nieuwe pastorie rond 1788 is gebouwd:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 247; 22-12-1788:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Jan Francis Timmermans ƒ 1000,- à 3% tot betaling van een nieuw gebouwde Pastorye of Predikantswoning in 1788 volgens Haare Edele Moogendheden appointement de dato 27-03-1787. Marge: 22-12-1789 gelost ƒ 500,-, 22-12-1790 - gelost ƒ 500,-. Geregistreerd ten kantore der Domeinen van Brabant in lib van nigo en afl begin 01-01-1773 folio 46 verso 12-01-1789.

Hieronder een foto van de toenmalige pastorie aan de huidige Kerkstraat met op de achtergrond de parochiekerk, die toen in handen was van de gereformeerden.

19

Nadat de Fransen in 1795 de vrijheid van godsdienst hadden bewerkstelligd, brak de tijd aan dat de parochiekerk van Asten, de pastorie en de kapel van Ommel weer teruggegeven moesten worden aan de katholieken. In 1798 wordt een taxatie verricht:

Asten Rechterlijk Archief 165; 09-06-1798:
Taxatie van het kerkgebouw en pastory, zijnde van de gemeente en in huur bij predikant Jansen. de kerk ƒ 8150,-, de pastory ƒ 3000,- en de kapel, te Ommel ƒ 2000,-.

Casparus Janssen dient nog een klacht in over de municipaliteit14

Predikant Casparus Janssen had echter nog geen zin zijn pastorie te verlaten en het duurde tot 1807 vooraleer er een ruil kon plaatsvinden tussen de pastorie aan de huidige Kerkstraat en de oude pastoorswoning aan de huidige Lindestraat:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 133 verso 11-03-1807:
Willem van Asten, pastoir, Willem Berkers, Martinus van Bussel, Johannes Knaapen en Marcelis van Bussel, als kerkmeesters van Asten, verkopen aan Casparus Jansen, predikant, geassisteerd met Leendert van Riet, Hendrik van den Bosch en Abraham van Nouhuys, als gecommitteerden van de Gereformeerde Gemeente van Asten een huis, schop, washuis, sacristie, hof en aangelag genaamd de oude Pastoirswoning nummer 371 1½ lopense. Gelegen in zijn heggen en kerkmuur met de plaats waar te voren de oude kerk gestaan heeft. Zullende de buitenmuur aan de straat en aan de gevel naar het zuidoosten tot aan de heggen van den hof op die hoogte blijven, zoals bij de koop bepaald is. En de verkopers zullen verplicht zijn de muur daar, alwaar de glasramen gestaan hebben, zo hoog, met goede stenen en kalk behoorlijk op te metselen zodat de gehele muur op gelijke hoogte is. Ook zal de poort of ingang van de afgebroken kerk behoorlijk en vast toegemetseld worden tot op de hoogte van de voorschreven muur. De gevel van de afgebroken kerk is onder de koop begrepen en daarom mag daarvan niets afgebroken worden. Het Peelveld aan de Scheepersdijk zal tussen kopers en verkopers half / half worden verdeeld. Koopsom ƒ 1200,-.

Casparus Janssen is op 14-12-1826 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

20

In de Opregte Haarlemsche courant van 08-01-1827 de overlijdensadvertentie van Casparus Janssen:

21

Casparus Janssen is als opvolger van zijn broers Johannes Hermannus en Justus Lodevicus ruim 50 jaar predikant in Asten geweest. Op basis van de archieven zijn er weinig schermutselingen tussen de gereformeerden en katholieken geweest en ook na de Franse inval rond 1795, toen de vrijheid van godsdienst werd hersteld, kenmerkt zich door een rustige overgang. Casparus Janssen heeft toen de parochiekerk wel moeten afstaan, maar mocht de pastorie nog geruime tijd blijven gebruiken. In 1810 is er onder Lodewijk Napoleon nog een nieuwe kerk gebouwd. Casparus Janssen wordt in 1827 als predikant te Asten opgevolgd door Geert Jans Cool.

Geert Jans Cool, 1827-1830

Predikant Casparus Janssen is op 09-12-1827 opgevolgd door Geert Jans Cool, geboren te Appingedam in 1802 als zoon van koopman Jan Geerts Cool en Diewerke Jacobs. Hij is te Appingedam op 01-01-1882 getrouwd met Elizabeth Reurts Dijk, geboren op 05-03-1806 te Appingedam als dochter van koopman Reurt Willems Dijk en Jantje Jans Niewold. Elizabeth Reurts Dijk is op 29-12-1842 te Bierum overleden en Geert Jans Cool is op 07-02-1849 te Bierum hertrouwd met Johanna Sijpkens, geboren te Ulrum op 30-12-1814 als dochter van predikant Willem Sijpkens en Gerharda Benthem. Voor zover bekend zijn er uit deze relatie geen kinderen geboren:

22

Het gezin van Geert Jans Cool en Elizabeth Reurts Dijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willem Walter Asten 27-09-1829 Slochteren 19-03-1856
Jantje Jans Prummel Martijn
Wagenborgen 25-03-1886
2 Diewerke Bierum 26-10-1832 Ongehuwd Bierum 05-01-1856
3 Jan Bierum 29-07-1836 Bierum 20-07-1871
Hillebina Boerema
Delfzijl 14-11-1919

In de Groninger courant van 06-10-1829 maakt Geert Jans Cool de geboorte van zijn eerste kind bekend:

Geert Jans Cool vertrekt op 22-08-1830 naar Bierum, zoals aangegeven in het Naamregister der hervormde predikanten in het Koningrijk der Nederlanden, Volume 1, 1843:

23

Hij is van 1858-1865 predikant te Garijp. Vervolgens verhuist hij daarna naar Niekerk en is te Achtkarspelen op 26-08-1866 overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

24

In de Leeuwarder Courant van 31-08-1866 plaatst zijn weduwe Johanna Sijpkens mede namens de kinderen een overlijdensadvertentie:

25

Johanna Sijpkens is op 03-08-1892 te Groningen overleden.

Geert Jans Cool wordt in 1831 als predikant in Asten opgevolgd door Meindert Niemeijer.

Meindert Niemeijer, 1831-1838

De opvolger van predikant Geert Jans Cool is op 18-12-1831 Meindert Niemeijer, geboren te Amsterdam op 18-03-1803 als zoon van Menke Niemeijer en Grietje Pieters. Hij is op 21-10-1831 te Leiden getrouwd met Cornelia Elisabeth Marchant, geboren te Leiden op 04-05-1805 als dochter van Jan Marchant en Aletta Emilia Eck:

26

Het gezin van Meindert Niemeijer en Cornelia Elisabeth Marchant:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha Abrahamina Wageningen 05-12-1832 Dinteloord 21-08-1873
Hendrikus Scholtens
Utrecht 26-04-1894
2 Aletta Emilia Wageningen15-03-1835 Ongehuwd Utrecht 05-02-1918
3 Theodora Johanna Wageningen 15-07-1837 Dinteloord 28-07-1864
Arend Jan Nijland
Utrecht 31-03-1873
4 Menko Jan Cornelis Klundert 19-01-1839 Kind Breda 18-05-1850
5 Philippus Sophius Dinteloord 06-05-1842 IJzendoorn 28-08-1878
Albarta Willemina de Haas
De Bilt 13-12-1917
6 Henriette Charlotte Dinteloord 14-08-1846 Dinteloord 16-08-1872
Bastiaan Jacob van Ommeren
Utrecht 21-02-1901
7 Kind Dinteloord 22-06-1849 Kind Dinteloord 22-06-1849

Meindert Niemeijer heeft waarschijnlijk in de pastoorswoning aan de huidige Lindestraat gewoond, echter zijn kinderen worden in die tijd in Wageningen geboren, zoals ook blijkt uit onderstaand familiebericht in de Opregte Haarlemsche courant van 11-12-1832:

Hij vertrekt op 22-04-1838 naar Moerdijk en op 26-04-1840 naar Prinsland (Dinteloord), zoals gemeld in het Naamregister der hervormde predikanten in het Koningrijk der Nederlanden, Volume 1, 1843:

27

Op 28-09-1873 heeft Meindert Niemeijer zijn afscheidsrede in Dinteloord gehouden. Hij is te Utrecht op 20-12-1874 overleden en hieronder zijn overlijdensakte en een foto13:

28 29

Linksonder in de Standaard van 24-12-1874 de overlijdensadvertentie van Meindert Niemeijer en rechtsonder zijn necrologie15:

30

Cornelia Elisabeth Marchant is op 29-11-1890 te Utrecht overleden.

Meindert Niemeijer wordt in 1838 als predikant te Asten opgevolgd door Hendrik Boot.

Hendrik Boot, 1838-1878

Meindert Niemeijer wordt als predikant op 14-10-1838 opgevolgd door Hendrik Boot, geboren te Gorinchem op 02-05-1805 als zoon van Gerardus Wilhelmus Boot en Mechteld Hendrina Ribbers, predikant. Hij is als leraar op 06-08-1846 te Zwolle getrouwd met Francina Maria de Ligt, geboren te Rotterdam op 06-04-1821 als dochter van Jacobus de Ligt en Wilhelmina Cornelia Dalmeijer.

31

Het gezin van Hendrik Boot en Francina Maria de Ligt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Wilhelmus Asten 12-12-1847 Ongehuwd Valkenswaard 12-11-1914 Linnenfabrikant*
2 Jacobus Asten 03-04-1849 Breda 18-09-1879
Leonore Mathilde Rant
Valkenswaard 13-03-1892 Luitenant ter zee
3 Wilhelmina Cornelia Asten 07-03-1851 Ongehuwd Valkenswaard 13-08-1924
4 Hendrikus Franciscus Asten 16-07-1852 Kind Asten 09-09-1852
5 Mathilda Hendriena Asten 14-07-1853 Ongehuwd Asten 22-09-1875
6 Louis Asten 14-01-1856 Kind Asten 26-12-1856
7 Hendrik Asten 26-01-1858 Ongehuwd Valkenswaard 28-06-1923 Rozenkweker
8 Francois Marie Asten 20-02-1860 Ongehuwd Valkenswaard 01-12-1934 Linnenfabrikant

* Gerardus Wilhelmus Boot is kerkvoogd geweest van de op 15-07-1890 gebouwde kerk van de Hervormde gemeente in Valkenswaard

Hendrik Boot is op 14-10-1838 als predikant in Asten begonnen volgens het Naamregister der hervormde predikanten in het Koningrijk der Nederlanden, Volume 1, 1843 en zij hebben met hun gezin in de pastorie aan de huidige Lindestraat gewoond:

32

Zijn vader, Gerardus Wilhelmus Boot, was rector van de Latijnsche school in Gorinchem en is op 06-09-1832 te Gorinchem overleden en zijn moeder, Mechteld Hendrina Ribbers, woonde bij Hendrik Boot in huis. Zij is op 08-03-1848 te Asten overleden, zoals gemeld in de Opregte Haarlemsche courant van 18-03-1848:

Hieronder een foto van de pastorie:

33

In de Opregte Haarlemsche courant van 15-12-1847 en 11-04-1849 de geboortes van zonen Gerardus Wilhelmus en zoon Jacobus:

Hendrik Boot en zijn vrouw bekommeren zich samen met de predikant van Someren en andere inwoners om een arm gezin in Someren, zoals linksonder beschreven in de Opregte Haarlemsche courant van 29-01-1852. Rechtsonder zijn 25-jarige jubileum als dominee16:

34

Hendrik Boot is op 29-03-1878 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

35

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 03-04-1878 het overlijdensbericht van Hendrik Boot:

36

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 30-01-1879 krijgt Francina Maria de Ligt in april 1879 een pensioen toegewezen

37

Francina Maria de Ligt vertrekt een jaar later met een aantal kinderen naar de Brakenstraat in Valkenswaard en is aldaar op 17-01-1910 overleden.

Hendrik Boot is bijna 40 jaren predikant geweest in Asten en heeft zich bekommerd om arme gezinnen in de regio.

Hendrik Boot wordt in 1880 als predikant te Asten opgevolgd door Adrianus Cornelis Kamerman.

Adrianus Cornelis Kamerman, 1880-1881

Vanuit Sirjansland komt op 02-05-1880 als opvolger van predikant Hendrik Boot, Adrianus Cornelis Kamerman, geboren te Kloetinge op 28-12-1819 als zoon van Govert Kamerman en Maria Lukwel. Hij is te Etten Leur op 04-03-1848 getrouwd met Susanna Geerdina Aria Dolk, geboren te Etten Leur op 09-08-1823 als dochter van Pieter Dolk en Adriana Dolk.

38

Het gezin van Adrianus Cornelis Kamerman en Susanna Geerdina Aria Dolk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Govertus Johannes Borssele 06-12-1848 Utrecht 03-10-1877
Mijntje Roskam
Utrecht 18-02-1878
2 Pieter Borssele 13-02-1851 ±1887
Guebe Thereza Magalhaes
Rotterdam 15-10-1901
Lacya Susanna van der Walt
Chisamba (Zambia) 03-04-1907
3 Abraham Eliza Borssele 19-03-1853 Wageningen 28-05-1889
Fresine Vos
Nijmegen 10-12-1922 Sergeant
4 Arie Hendrik Bath 12-03-1853 1896 Sigaren-maker*
5 Adriana Maria Bath 23-10-1857 Ongehuwd Nijmegen 02-04-1913
6 Anton Marie Bath 11-12-1859 Bakker**
7 Maria Susanna Bath 04-04-1861 Kind Bath 04-08-1861
8 Cornelis Adrianus Bath 27-10-1862 Kind Bath 19-06-1863
9 Cornelis Adrianus Oud- en Nieuw Gastel 26-02-1866 Ongehuwd Lahat (Indonesie) 01-10-1893 Militair

* vertrekt in 1884 vanuit Hamburg naar Deli op Sumatra, werkzaam bij de London North Borneo Tobacco Company en in mei 1896 aan boord van het schip Ranee overleden
** verhuist met stoomschip van Amsterdam naar New York in 1889

Adrianus Cornelis Kamerman begint zijn loopbaan als kandidaat in Overijssel in 1847 en is te Borssele op 23-01-1848 predikant geworden. Op 03-12-1854 verhuist hij naar Rilland Bath, op 14-05-1865 naar Oud en Nieuw Gastel en op 23-04-1876 naar Sirjansland, alvorens voor hij op 02-05-1880 in Asten komt. Adrianus Cornelis Kamerman wonend in de pastorie aan de huidige Lindestraat, is op 19-06-1881 naar Dinther vertrokken en is op 20-03-1888 met emeritaat gegaan.

Adrianus Cornelis Kamerman is op 03-02-1902 te Nijmegen overleden, echter de overlijdensakte is door waterschade niet toonbaar. De overlijdensadvertentie staat in de Middelburgsche courant van 20-02-1902:

39

Susanna Geerdina Aria Dolk is op 08-11-1905 te Nijmegen overleden

Na Adrianus Cornelis Kamerman is er bijna twintig jaar geen predikant in Asten.

Karel Eekhof, 1910-1915

Nadat bijna twintig jaar het ambt van predikant in Asten vacant is geweest, komt vanuit Diemen op 05-06-1910 Karel Eekhof, geboren te Amsterdam op 22-05-1850 als zoon van Albert Eekhof en Catharina Juliana van der Sanden. Hij is als godsdienstonderwijzer op 26-07-1883 te Lemsterland getrouwd met Minke Bakker, geboren te Lemmer op 08-07-1849 als dochter van Hielke Poppes Bakker en Fetje Sietzes van Veen:

40

Het gezin van Karel Eekhof en Minke Bakker:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Albert Steenwijk 26-07-1884 Leiden 06-07-1922
Gezina Bosch
Oegstgeest 23-03-1933 Hoogleraar
2 Fetje Steenwijk 05-04-1886 Asten 07-04-1915
Hendrik Jan van Eekeren
Zeist 06-11-1950
3 Catharina Juliana Hummelo 26-06-1888 Amsterdam 03-03-1927 George Annes <1947

Vanuit Haarlemmermeer komt Karel Eekhof op 17-06-1879 naar Pijnacker en vertrekt op 09-02-1881 naar Lemsterland. Hij heeft nog gewerkt in Werkhoven tot 1897 en vertrekt daarna naar Gouderak, Rouveen en Diemen voor hij in Asten is komen werken. Hij heeft eerst op het huidige Koningsplein gewoond en vanaf 1912 in de nieuwe protestantse pastorie in de huidige Burgemeester Wijnenstraat. Volgens het Nieuw van de dag van 11-11-1913 haalt Karel Eekhof geld op voor een school met den Bijbel in Eindhoven:

41

Karel Eekhof verhuist op 08-08-1915 naar Wijckel en op 16-09-1917 naar Acquoy. Minke Bakker is op 30-08-1920 te Beesd overleden.

Karel Eekhof is op 24-09-1938 te Heemstede overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

42

Na zijn overlijden verschijnt in de Leeuwarder nieuwsblad van 28-09-1938 een korte levensbeschrijving van Karel Eekhof:

43

Karel Eekhof wordt in 1915 als predikant te Asten opgevolgd door Johann Heinrich Christian Israël.

Johann Heinrich Christian Israël, 1915-1922

Vanuit Vaals komt op 12-12-1915 als opvolger van predikant Karel Eekhof, Johann Heinrich Christian Israël, geboren te Nijmegen op 10-07-1850 als zoon van Carl Diederich Israël en Wilhelmina Spreisterbach. Hij is in 1881 te Padang (Indonesië) getrouwd met Anna Henrietta Smelting, geboren te 's Gravenhage op 27-04-1874 als dochter van Johan Christiaan Frederik Smelting en Johanna Weijtze, zoals gemeld in de Java bode van 28-01-1881:

44

Het gezin van Johann Heinrich Christian Israël en Anna Henrietta Smelting:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Bahal Batoe (Indonesië) 22-05-1882 Amsterdam 07-10-1920
Nicolaas Peet
Haarlem 24-07-1948
2 Johanna Henriette Hoorebeeke (B) 16-01-1884 ±1910
Johannes Albert Schouten
±1976
3 Johanna Elisabeth Hoorebeeke (B) 22-06-1885 Ongehuwd Batavia (Indonesië) 03-03-1936 *

* vertrekt in 1921 naar het toenmalige Nederlands Indië

Johann Heinrich Christian Israël is met zijn gezin verschillende malen in het toenmalige Nederland Indië geweest. Ook heeft hij gewerkt in Hoorebeeke bij Oudenaarde in België, zoals duidelijk wordt uit onderstaand artikel in de Standaard van 07-09-1886:

45 46

In 1887 vertrekt hij naar Sas van Gent, zoals gemeld in de Provinciale Drenther en Asser courant van 18-05-1887, waarna hij in 1888 weer vertrekt naar Bandjermasin in het toenmalige Nederlands Indië. In 1891 krijgt Johann Heinrich Christian Israël een tweejarig verlof naar Nederland wegens ziekte en keert na een jaar weer terug. Eind 1899 stapt predikant Johann Heinrich Christian Israël weer met zijn vrouw en drie dochters op de boot naar Nederland, zoals gemeld in de Locomotief van 09-12-1899:

47

Zij keren in oktober 1902 weer terug naar het toenmalige Nederlands Indië en Johann Heinrich Christian Israël krijgt in 1904 zijn pensioen en vertrekt naar Nijmegen. Na predikant geweest te zijn in Leeuwarden en in 1909 in Cleve, wordt hij in 1911 beroepen te Vaals. In 1915 komt hij vanuit Vaals naar Asten, zoals linksonder gemeld in de Haagsche courant van 15-10-1915:

48 49

Johann Heinrich Christian Israël heeft met zijn gezin in de protestantse pastorie in de huidige Burgemeester Wijnenstraat gewoond. Rechts een foto van Johann Heinrich Christian Israël.

 

 

 

Anna Henrietta Smelting is op 05-10-1921 te Asten overleden en Johann Heinrich Christian Israël vertrekt op 23-04-1922 naar Hoogeloon, zoals rechtsboven medegedeeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-04-1922. In 1927 gaat Johann Heinrich Christian Israël met emeritaat en vestigt zich te Driebergen en linksonder een korte levensbeschrijving uit het Vaderland van 07-03-1927:

50 51

Johann Heinrich Christian Israël is op 17-11-1935 te Driebergen overleden en rechtsboven vinden we zijn overlijdensadvertentie terug in de Haagsche courant van 19-11-1935.

Johann Heinrich Christian Israël wordt in 1922 als predikant te Asten opgevolgd door Pieter van Dam.

Pieter van Dam, 1922-1925

De opvolger van predikant Johann Heinrich Christian Israël komt op 10-12-1922 vanuit Heerewaarden Pieter van Dam, geboren te Vlaardingen op 29-03-1871 als zoon van Pieter van Dam en Maaike Vermeulen. Hij is op 21-06-1901 te 's Gravenhage getrouwd met Henriet Charlotte Gertrude Köster, geboren te Delft op 07-06-1865 als dochter van Bernard Köster en Jane Gertrude van Harrevelt. Henriet Charlotte Gertrude Köster vertrekt op 30-07-1924 naar 's Gravenhage en op 04-08-1924 vindt aldaar de echtscheiding plaats. Pieter van Dam is op 28-08-1924 te Asten hertrouwd met Arnolda Huizing, geboren te Someren op 14-08-1897 als dochter van Harm Huizing en Maria van Heijst.

52

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit beide relaties geboren. Pieter van Dam was predikant te Vlaardingen, te Voorburg tot 1907, te Vierlingsbeek van 1907 tot 1916, te Boxtel van 1914 tot 1916 en van 1916 tot 1922 te Heerewaarden. In 1922 volgt zijn vertrek naar Asten en wordt hij aldaar aangenomen aldus de Haagsche courant van 17-10-1922:

53

Hij heeft in de protestantse pastorie in de huidige Burgemeester Wijnenstraat gewoond. Pieter van Dam wordt waarschijnlijk vanwege zijn echtscheiding op 05-01-1925 ontheven uit zijn functie en vertrekt op 25-07-1925 naar 's Gravenhage. Arnolda Huizing is op 22-07-1930 te 's Gravenhage overleden en in 1931 wordt hij aangesteld als predikant in Ouwerkerk en vraagt in 1932 emeritaat aan, aldus het Vaderland van 01-03-1932:

54

Pieter van Dam heeft daarna in Leiden gewoond en is op 23-05-1956 te Amersfoort overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

55

Na Pieter van Dam is er gedurende bijna 5 jaar geen predikant in Asten..

Reinder Bruins, 1929-1934

Na bijna vijf jaar zonder predikant wordt vanuit Oosternieland op 21-07-1929 als opvolger van Pieter van Dam aangesteld Reinder Bruins, geboren te Bellingwolde op 08-11-1870 als zoon van koopman Wubbo Bruins en Diederieka Hinderika Swik. Hij is op 04-06-1896 te Amsterdam getrouwd Gerardina Samuella Agatha van Weel, geboren te Ouddorp op 25-08-1876 als dochter van Anthonij van Weel en Gerardina Agatha van Krieken:

56

Het gezin van Reinder Bruins en Gerardina Samuella Agatha van Weel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Diederika Henderika Zeerijp 29-03-1898 Apeldoorn 27-10-1920
Arinus Keers
Arnhem 14-05-1993
2 Kind Oosternieland 19-03-1907 Kind Oosternieland 19-03-1907

Reinder Bruins is in 1895 als predikant begonnen in Niekerk en verhuist s in 1897 naar Zeerijp en vervolgens naar Oosternieland. In 1929 wordt hij beroepen te Asten, zoals gemeld in het Nieuwsblad van het Noorden van 23-07-1929:

57

Reinder Bruins heeft in de protestantse pastorie in de huidige Burgemeester Wijnenstraat gewoond, maar in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 02-12-1933 wordt gemeld dat Reinder Bruins ziek is en bij zijn dochter in Roermond woont. Reinder Bruins is te Eindhoven op 27-03-1934 overleden en linksonder zijn overlijdensakte en rechtsonder de overlijdensadvertentie in het Nieuwsblad van het Noorden van 28-03-1934:

58 59

In de Banier van 31-03-1934 een korte levensbeschrijving van Reinder Bruins:

60

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-04-1934 een uitgebreid verslag van de begrafenis van predikant Reinder Bruins:

61

Gerardina Samuella Agatha van Weel is op 12-03-1961 te Arnhem overleden.

Reinder Bruins wordt in 1935 als predikant te Asten opgevolgd door Johannes Hendrik Denee.

Johannes Hendrik Denee, 1935-1937

Op 28-04-1935 komt vanuit Nederlands Oost-Indië als opvolger van predikant Reinder Bruijns, Johannes Hendrik Denee, geboren te Amsterdam op 31-07-1887 als zoon van godsdienstonderwijzer Johannes Hendrik Denee en Antoinetta Catharina Augusta Blokbergen. Hij is op 24-07-1913 te Amsterdam getrouwd met Guurtje Gesina Hooning, geboren te Haarlem op 12-05-1892 als dochter van directeur Gijsbertus Hooning en Jansje van Zijverden:

62

Het gezin van Johannes Hendrik Denee en Guurtje Gesina Hooning:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jansje Antoinetta Someren 16-01-1915 ±1945
Basil Joseph Terrell
1982
2 Johannes Hendrik Someren 28-08-1916 ±1945
Adriana van Dompselaar
Harderwijk 15-06-1981
3 Gijsbert Terheide 01-10-1921 Amsterdam 30-09-1947
Maria Louise Sieger
Auckland (NZ) 12-01-1981

Johannes Hendrik Denee heeft gewerkt te Someren van 1913 tot 1919, te Terheijde van 1919 tot 1921 en in voormalig Nederlands Indië van 1921 tot 1934. Linksonder in het Bataviaasch nieuwsblad van 05-04-1935 de mededeling dat Johannes Hendrik Denee zijn beroep om naar Asten te vertrekken, heeft aangenomen en rechtonder in de Gooi- en Eemlander van 03-04-1935 zijn intrede in Asten:

63 64

Johannes Hendrik Denee heeft met zijn gezin in de protestantse pastorie in de huidige Burgemeester Wijnenstraat gewoond. Hieronder in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 08-12-1936 wordt Johannes Hendrik Denee benoemd tot reserve-veldprediker vanwege de oorlogsdreiging.

65

Hieronder de benoeming van Johannes Hendrik Denee in Veghel en hij verhuist met zijn gezin op 11-07-1937 naar Veghel.

66

Hij krijgt op 01-05-1953 zijn emeritaat en keert daarop weer terug naar Asten en is daar hulppredikant tijdens de viering van zijn 40-jarige predikantschap, zoals gemeld in het Algemeen Handelsblad van 08-08-1953:

67

Als Johannes Hendrik Denee 70 jaar wordt, verschijnt er onderstaande levensbeschrijving in het Eindhovensch dagblad van 01-08-1957:

Johannes Hendrik Denee is op 12-11-1958 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

68

In het Algemeen Handelsblad van 14-11-1958 een korte levensbeschrijving van predikant Johannes Hendrik Denee:

69

In het Algemeen Handelsblad van 14-11-1958 de overlijdensadvertentie:

70

Guurtje Gesina Hooning is op 10-01-1979 te Hierden overleden.

Johannes Hendrik Denee wordt in 1937 als predikant te Asten opgevolgd door Hendrik van Vliet.

Hendrik van Vliet, 1937-1941

Als opvolger van predikant Johannes Hendrik Denee komt vanuit Rotterdam op 28-11-1937, Hendrik van Vliet, geboren te Rotterdam op 28-04-1910 als zoon van Willem van Vliet en Trijntje Zeelenberg. Hij is op 18-11-1937 te Rotterdam getrouwd met Aletta Maria van Bentveld, geboren te Rotterdam op 19-09-1911 als dochter van Jan Hermanus van Bentveld en Johanna Maria Spliethoff:

71

Het gezin van Hendrik van Vliet en Aletta Maria van Bentveld:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willem Maarten Asten 14-04-1939
2 Johanna Maria Asten 02-12-1940
3 Kind Kerkrade 09-09-1942 Kind Kerkrade 09-09-1942
4 Kind Kerkrade 28-07-1943 Kind Kerkrade 28-07-1943
5 Kind Kerkrade 29-12-1944 Kind Kerkrade 29-12-1944
6 Kind Heerlen 07-11-1947 Kind Heerlen 07-11-1947

Hendrik van Vliet was vanaf 1934 hulppredikant in Velsen IJmuiden en in de Bredasche courant van 05-10-1937 wordt vermeld dat predikant Hendrik van Vliet is aangenomen te Asten:

72

Hendrik van Vliet heeft met zijn gezin in de protestantse pastorie aan de huidige Burgemeester Wijnenstraat gewoond. Op basis van de ledenlijst van 1939 was zijn vrouw leidster van de jeugdclub 'Vergeet mij niet' en president van de vereniging 'Bid en Werk':

Hendrik van Vliet vertrekt op 12-01-1941 naar Kerkrade, zoals aangekondigd in de Oprechte Haarlemsche courant van 07-01-1941:

73

Hendrik van Vliet is tot zijn emeritaat in 1966 predikant in Kerkrade gebleven. Hij is op 04-05-1992 te Alphen aan de Rijn overleden, hetgeen wordt medegedeeld in het Limburgsch dagblad van 07-05-1992:

74

Aletta Maria van Bentveld is op 20-07-2001 te Alphen aan de Rijn overleden.

Hendrik van Vliet wordt in 1941 als predikant te Asten opgevolgd door Duco van Krugten.

Duco van Krugten, 1941-1944

Als opvolger van predikant Hendrik van Vliet komt op 30-03-1941 vanuit Utrecht Duco van Krugten, geboren te Rotterdam op 13-10-1912 als zoon van Hendrik van Krugten en Margaretha Gesiena Wijbenga. Hij is op 13-03-1941 te Utrecht getrouwd met Frederica Wilhelmina Briët, geboren te Utrecht op 22-01-1910 als dochter van Hendrik Carel Briët en Frederica Wilhelmina Raabe:

75

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren. Na zijn opleiding start Duco van Krugten als predikant in Asten, aldus de Banier van 02-04-1941 linksonder:

76 77

Duco van Krugten verhuist op 20-02-1944 naar Almkerk, zoals rechtsboven vermeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-01-1944. Hij verhuist in 1947 naar Soest, alwaar hij in 1958 ontslag nam, aldus Trouw van 03-06-1958:

78

Mogelijk houdt zijn ontslag verband met zijn echtscheiding op 13-08-1959 te Utrecht, waarna hij hertrouwt met Henriette Reina Flora van Wessem en werkt als leraar te Velp. Duco van Krugten is op 13-10-2001 te Amersfoort overleden.

Na Duco van Krugten zijn er te Asten voornamelijk hulppredikanten geweest.

Referenties
 1. ^Wikipedia - Hervormde kerk (Asten) (https://nl.wikipedia.org/wiki/Hervormde_kerk_(Asten)
 2. ^Reliwiki - Asten, Lindestraat 1 (https://reliwiki.nl/index.php/Asten,_Lindestraat_1_-_Protestantse_Kerk)
 3. ^Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (https://www.dbnl.org/tekst/_voo016voor09_01/_voo016voor09_01_0007.php)
 4. ^Ergoedgeowiki - Nederlands-Hervormde Kerk Asten http://www.erfgoedgeowiki.nl/index.php/Nederlands-Hervormde_kerk_Asten)
 5. ^Monumenten in Nederland 1997 (https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu02_01/sten009monu02_01_0011.php)
 6. ^Rijksmonumenten - Nederlands-Hervormde Kerk Asten (https://rijksmonumenten.nl/monumenten/nederlands-hervormde-kerk/asten/)
 7. ^Verbaal van den landdrost van Braband, in den jare 1807 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=moord+asten&coll=boeken1&identifier=jrVP1a39SyYC&rowid=10)
 8. ^Beschrijving der Meyerij (http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=1715&minr=12853220&miview=inv2)
 9. ^Aardrijkskundig woordenboek van Noord-Braband, 1832 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=aardrijkskundig+woordenboek+van+noord+braband&coll=boeken1&identifier=J51RAAAAcAAJ&rowid=1)
 10. ^Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, 1933 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMSFKB02:000035467:00017&coll=boeken&page=2&query=%22van+berckel%22+asten&rowid=1)
 11. ^Asten-Ommel Hervormde Gemeente (https://www.dominees.nl/dominees.nl/search.php?srt=g&id=10258)
 12. ^Naamlijsten van Hervormde predikanten sedert de Reformatie per provincie, 1950 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB31:038172000:00380&query=%22hermannus+alberts%22&coll=boeken&rowid=1)
 13. ^abNaamregister der predikanten, zo van de Nederduitsche, als Walsche en Engelsche kerken van 1790 (https://books.google.nl/books?id=JEGvNv2KZ1MC)
 14. ^Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks, 1798 (https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=dpo:1723:mpeg21:0209&query=%22van+de+vorst%22+asten&coll=boeken&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C18e_eeuw%7C&rowid=4)
 15. ^Stemmen voor waarheid en vrede jaargang 12, 1875 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=dts:1338002:mpeg21:0209&coll=dts&query=asten&page=62&sortfield=date&rowid=10)
 16. ^Boekzaal der geleerde wereld, en Tijdschrift voor de Protestantsche Kerken in het Koningrijk der Nederlanden, 1863 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=pastorij+asten&coll=boeken1&page=3&identifier=kXdRAAAAcAAJ&rowid=2)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 februari 2024, 16:57:07

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen