logo

De Vonder Homepagina


Markt 12

Dit huis wordt bewoond door Huybert Jan Tielen, geboren rond 1604 als zoon van Jan Thielen. Hij is rond 1638 getrouwd met Maria Frans Hendriks. Hieronder het gezin van Huybert Jan Tielen en Maria Frans Hendriks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Sophia Asten ±1639 Asten 14-02-1666
Wilhelmus Philipsen
Asten >1708 zie Voormalig huis G434
2 Johannes Asten 18-08-1640 Kind Asten ±1640
3 Johanna Asten 18-06-1642 Asten 10-04-1674
Judocus Hendriks Doensen
Asten 10-11-1715 zie Voormalig huis G582
4 Jacobus Asten 19-05-1644 Kind Asten ±1644
5 Johannes Asten 08-10-1646 Kind Asten ±1646
6 Thomas Asten 26-07-1648 Asten 02-09-1685
Catharina Philipsen
Asten 04-10-1732 * zie Voormalig huis B711
7 Maria Asten 13-01-1651 Asten 25-02-1680
Philips Dielis van Heugten
Asten 22-05-1732 zie Rinkveld 5 en ook
Voormalig huis E128
8 Antonia Asten ±1655 Asten 13-02-1684
Mathijs Hendrick Canters
Asten 13-01-1723 zie Voormalig huis C1173
9 Helena Asten 18-04-1658 Asten 18-02-1691
Johannes Georgius van Hoof
Asten 11-09-1718 * zie Voormalig huis B711
10 Franciscus Asten 10-12-1660 Asten 24-10-1694
Johanna Georgius van Hoof
Asten 26-03-1717 * zie ook Voormalig huis B711

* Thomas Huijbert Tielen trouwt met Catharina Philipsen, de weduwe van Georgius van Hoof; de ouders van de man van Thomas' zus Helena en de vrouw van Thomas' broer Franciscus

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 17 verso; 18-08-1685:
Thomas Huybert Jan Tielen bruidegom geassisteerd met zijn vader en Catalijn Flips weduwe Joris Jansen van Hoof bruid geassisteerd met Jan van Hoof, zwager en Willem Philipsen, haar vader. Zij maken huwelijksvoorwaarden ondermeer hieruit: Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zullen deze een zijn met de twee voorkinderen van Catalijn Joris Jansen van Hof. Indien geen kinderen uit dit huwelijk geboren worden zal de langstlevende ontvangen ƒ 200,-.

Bij de erfenis van de ouders van Huybert Jan Tielen is er alleen land te verdelen:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 109; 08-03-1638:
Aert Jan Tielen, Joost Jan Thielen, Huybert Jan Thielen, Jan Jan Thielen, Aert Symons van Bon getrouwd geweest met Jenneke Jan Tielen voor Heylken hun onmondige dochter, Peerken, onmondige zoon van wijlen Jan Jan Peters Gebelen en Heylken Jan Tielen, momboir is Anthonis Jan van de Aa. Allen kinderen van wijlen Jan Thielen en zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Aert groes int Root 2½ lopense; dit perceel geeft ƒ 25,- aan Joost ter verbetering.
2e lot krijgt Joost groes te Ostaden naast Peter Coppens.
3e lot krijgt Huybert land te Ostaden naast erfgenamen Henrick Bernarts, des sall dit percheel van de andere genyeten eens thien gulden omdat het erger is.
4e lot krijgt Jan de helft van land op Braessel geheel 3 lopense naast Mathijs Janssen van de Sande; ƒ 5,- te ontvangen van de andere delers.
5e lot krijgt Aert Symons van Bon groes en hooiwas achter Ostaden naast weduwe Philips Jan Peters; ƒ 25,- te betalen aan de andere delers omdat dit perceel beter is.
6e lot krijgt Peerken de helft van het land op Braessel geheel 3 lopense naast erfgenamen Lenaert Marcelis; dit perceel zal ƒ 5,- ontvangen.

Waarschijnlijk koopt Huybert Jan Tielen het huis van de broer van zijn vrouw, Frans Hendrix:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 70; 24-04-1657:
Frans Hendrix en Anna, zijn vrouw, verkopen aan Huybert Jan Tielen, hun zwager al hun goederen gelegen te Asten met uitzondering van groesveld de Stympelsbeempt in de Stegen, hij zal hiervan hebben, de helft, het deel naast het Laerbroeck; land aen de Pas 2 lopense; een hofstad in het Dorp gekomen van wijlen Reynder Heuchtens, ene zijde Meeste Wolphert Ideleth, andere zijde Jan Jan Slaets, ene einde Willem Dirkx, andere einde de straat. Koopsom ƒ 1000,- te betalen in 20 jaar; 20 pond boter per jaar; ¼e deel van een vat bier, zo dikwijls de verkoper voor zichzelf zal brouwen. De verkoper mag jaarlijks een koe weiden op een wei van de verkoper.

Huybert Jan Tielen is getuige van een vechtpartij van Philip Thijssen op het Marktveld bij het huis van zijn buurman:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 06-02-1686:
Hendrick van Winteroy, drossard, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren Huybert Jan Tielen, Hendrick Basen, Jan Antonissen den Cuypers, Hendrick Doensen, Margriet getrouwd met Aert Aertsen en Margriet getrouwd met Jan Pauwels.
Of zij niet gezien hebben dat Philips Teyssen op zaterdag, 2 februari laatstleden rond twee uur, naer 't huys van Hendrick Aerts, staende aen 't Merckvelt, met een bloot mesch in sijn hant quam toelopen ende dat wanneer Jenneke, de dochter van Hendrick Aerts, de deur en de vensters daerop toestiet. Dat Phlips, met sijn bloot mesch op de kamervensters van het voornoemde huys heefft verscheyde reysen gesneeden ende gekorven. Ofte hooren roepen: "Sa!, deuvels compt er uyt!"?
De getuigen verklaren eenpaerlijcken onder eede, dat zij geen wetenschap hebben van dit artikel.
Zij hebben wel gehoord dat er enig gerucht of rumoer op het Marcktvelt was en zien lopen de persoon van Philips Matijssen, met en stuk van een bloot mes in zijn hand, bij het huis van Hendrick Aert Mennen.
Of zij gezien hebben hoe dat Phlips Teyssen op de persoon van Teunis de Cuyper, staende op 't Mercktvelt, ontrent het brouwhuys van Hendrick Aerts, met het mesch in de hant aenviel en dat Teunis hem met een tangh in de hant tegens den voornoeemde Philips verweyrde moeste?
Zij hebben gezien dat Philips en Antonis stonden ontrent den heyhoop van Hendrick Aerts. Philips met een bloot mes in sijn hand en Antonis met een tang in zijn hand. Antonis heeft daarmee verscheidene keren geslagen op het lijf van Philips.
Of zij niet gezien hebben dat Philips Teyssen, met het bloot mes in zijn hand, komende van 't huis van Henrick Aerts is komen lopen naar het volk, staande op het Mercktvelt. En dat dit volk moest gaan lopen?
Zij verklaren dat dit waeragtigh is.
Of zij niet gezien hebben dat Philips Teissen de persoon van Hendrick Basen aenviel, hem gevende, eenige sneeden naer sijn lijff?
Huybert Jan Tielen en Jan Antonissen den Cuypers verklaren hiervan niets te weten. Hendrick Doensen en Margriet Jan Pauwels hebben dit wel gezien. Hendrick Basen verklaart dat Philips een steeck gaf op de scouder, dat de rock daervan bebloeyt was, sonder nochtans daervan gequest te sijn; welck bloeyt was aen de hant ofte messche van Philips.
Of zij gezien hebben dat Luytien, de moeder van Philips, int doen van alle feytelijckheden, quaem aenloopen om Philips vast te houden en dat hij, Flips, toen sijn moeder te aerde op 't Mercktvelt nedersmeet en dat hij sijn moeder also een tijt langh had ondergehouden, met sijn mesch in de hant al heen en weder over sijn moeders hooft swevende. Dit totdat Theys, broeder van Phlips, kwam en hem het mes uit de hand trok en van zijn moeder af?
Attestanten verklaren dat Luytie aan kwam lopen, Philips vastpakte en dat zij samen zijn neergevallen, waarbij Luytie onder kwam te liggen. Wendende Philips alle moeyten aen om losse te sijn, hebbende sijn mesch in de hant. Mathijs is toen gekomen, heeft met geweld het mes uit de hand van Philips getrokken en hem samen met Margriet, de vrouw van Aert Aertsen, naar huis gebracht.

Huybert Jan Tielen is schepen en moet optreden bij het uitvoeren van een vonnis en bij landjepik:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 48 verso; 13-03-1686:
Joost Flyps Stouten, als obtinent van zeker vonnis ten laste van Marcelis Jan Jacob Slaets, gedaagde, sinds de dato 12-09-1685, hebben wij ons heden ten huize van Marcelis vervoegd, alwaar de vorsters en ondervorsters naer voorgaende lecture van het vonnis hebben gepant vier koeien, twee aan elkaar gebonden en twee zijn gevolgd. Met de beesten bij de schuur gekomen zijnde, is de voorschreven Marcelis met groote furie comen aenloopen, hebbende in sijn hant en dick hout en bij ons attestanten gecomen sijnde, soo heeft Marcelis voorschreven met groote furie en grammen gemoede, sijn bloot mesche uyt de scheede getrocken en heeft de touwen van de gepande bestialen aen stucken gesneden met bijvoeging van de woorden: "Ghij lieden, en hebt het hart niet om mijn beesten mede te nemen, al waert ghij duyvels, soo sal ick se niet mede laeten nemen door welcken ontstucken snijden de bestialen wederom sijn geloopen naer hun stal".
Attestanten: P. van der Lith, Huybert Jan Tielen, schepen, Reynier van Riet, vorster in Asten. Jan Somers, ondervorster, Joachim Janssen, ondervorster.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 137 verso; 31-05-1690:
Wij, Huybert Jan Tielen en Antony Josephs Verdeuseldonck, schepenen, verklaren dat wij zijn gegaan naar de plaats en hof van Jan Antonis Lomans en anderen, nu bij evictie, aangekocht door Hendrick Canters, president. Wij hebben daar zien staan een heymsel of dornehegge waardoor gescheiden wordt de voor. hof en den hof van Antonis Jansen van Rut. Enige naburen hebben ons daar aangewezen de oude plaats of limietscheiding waar, nu 6 à 7 weken geleden, dit heymsel of dornehegge gestaan had en wij hebben gezien dat den drossard en de ondervorster met een timmermansreye aan het meten waren hoeveel voeten dat de heymsel was uitgezet van de rechte limietscheiding, zo voorschreven op het erf van Jan Antonis Lomans, nu Henrick Canters. Wij verklaren, na van officie-wege verzocht te zijn, bevonden te hebben dat dit in de lengte is 96 voet en in de breedte 21 voet en dat wij dit uytcijferen op 5 roy 16 voet.

In dit archiefstuk wordt de leeftijd van Huybert Jan Tielen genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 168; 29-06-1691:
Huybert Jan Tielen, 87 jaar en Jan Somers, 80 jaar. Zij verklaren ter instantie van Elisabet Adam Crommens getrouwd met Marten Aerts, te Nederweert. Dat zij zeer wel weten dat seeckere manspersoon, genaempt in de wandeling Feyt, in zijn leven coetsier bij de Heer en Mevrouw van Asten, welke voornoeemde coetsier, hier te Asten, op de castele is gestorven nu omtrent 33 jaar geleden.

Ondanks zijn hoge leeftijd, weet Huybert Jan Tielen toch nog de belasting op het brouwen van bier te ontduiken:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 22 verso; 28-10-1692:
Wij, Hendrick van Winteroy, drossard en Gijsbert Hendricx, schepen, verklaren ter instantie van Hendrick van den Bleeck, als collecteur der bieren, brandewijnen etcetera dat wij ons, na geroepen te zijn, hebben begeven naar het huis van Bruysten Fransen, brouwer en herbergier. Bij het huis zijn wij tegengekomen Bruysten Fransen, welke door Peeter Joachim, ondervorster, ter instantie van Hendrick van den Bleeck, en in aanwezigheid van hen, attestanten, werd becalangeert over het brouwen. Na deze calangie, zijn wij met vieren gegaan naar het huis van Huybert Jan Tielen diewelcke bij het vyer sat, treckende sijn koussen aen deze werd ook becalangeert omdat hij het gebrouwen bier niet had aengebracht. Hierop heeft deze verklaart dat zijn dochter het bier had aengebrocht. Wij zijn daarop naar het huis van Hendrick van den Bleeck gegaan en na aldaar een wijltijts stille geweest sijnde zijn gekomen Bruysten Fransen en Jenneke, dochter Huybert Jan Tielen, de vrouw van Joost Doensen die welcke quamen aangeven haer bier. Op dit aanbrengen heeft Hendrick van den Bleeck gezegd: "Het is nu te laet aengebrocht, de calangie is gesciet ende gedaen". De voorschreven personen zij toen weer het huis uitgegaan waarbij Bruysten Fransen sprak in substantie: "Wij sullen evenveel tonnen ende laetent U aensien ende doet daertoe wat ghij niet gelaeten en cont".

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 23 verso; 28-10-1692:
Wij, Hendrick van Winteroy, drossard, Gijsbert Hendricx, schepen, Peeter van der Lith, secretaris-met Peeter Joachims, ondervorster zijn op verzoek van Hendrick van den Bleeck, als collecteur van de bieren etcetera en met hem gegaan in de brouwerij van Bruysten Fransen en daar bevonden versceyde cuypen staende met bruyn gebrouwen bier, staende op den ganck om behoorlijck getont te connen werden. Wij zijn hierna gegaan naar de brouwerij van Huybert Jan Tielen en hebben daar bevonden versceyde cuypen met bruyn gebrouwen bier, staende op den ganck om behoorlijk getont te connen werden.

Huybert Jan Tielen is op 17-11-1694 te Asten overleden, zoals ook gemeld in het Astense archief met daaronder zijn doodakte:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 210 en verdere; 17-11-1694:
Omtrent 6 uur in de morgen is Huybert Jan Tielen, schepen, gestorven.

Maria Frans Hendriks is rond 1707 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 99; 02-06-1708:
Sijke Huybert Jan Tielen geassisteerd met Aert, haar zoon, Jenneke Huybert Jan Tielen geassisteerd met Hendrick en Joannes, haar zonen, Thomas Huybert Jan Tielen, Matijs Canters getrouwd met Antoniske Huybert Jan Tielen, Philips van Heughten getrouwd met Maria Huybert Jan Tielen, Jan Joris van Hove getrouwd met Heylke Huybert Jan Tielen, Frans Huybert Jan Tielen. Allen kinderen van Huybert Jan Tielen en Maria Frans Hendricx. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Sijke land ontrent de Stegense pat achter Dielis Aerts 7 copse; land 1 lopense 47 roede; groes in de Steegen 4 lopense.
2e lot krijgt Jenneken land in de Heesackers 3 lopense 8 roede; groes in de Karis 2½ lopense.
3e lot krijgt Thomas land aan de Pas 2 lopense 38 roede; groes in de Steegen 4 lopense.
4e lot krijgt Matijs Canters land de Carisacker 3 lopense 11 roede; groes ter plaatse voorschreven 2½ lopense.
5e lot krijgt Philips van Heughten land bij den achtersten Pas 2 lopense 4 roede; groes in de Steegen 4 lopense.
6e lot krijgt Jan Joris van Hove huis, hof en aangelag in het Dorp 2 lopense, land tusschen de Weegen 1 lopense 28 roede; land aan de Pas 7 copse; groes int Root 3 lopense.
7e lot krijgt Frans huis, schuur, brouwhuys en het brouwgetouw, hof en aangelag in het Dorp 1 lopense, ene zijde Willem Lomans en anderen, andere zijde Hendrick Mathijssen en anderen, ene en andere einde de wegen; land de Pasacker 2 lopense 38 roede; groes in de Steegen 3 lopense. Belast met ƒ 3-17-8 per jaar aan de Tafel van den Armen van Asten.

Zoon Franciscus Huijbers Jan Tielen, geboren te Asten op 10-12-1660 is op 24-10-1694 te Asten getrouwd met Johanna Georgi van Hoof, geboren te Asten op 04-08-1671 als dochter van Gregorius Johannes van Hoof en Catharina Philips Willems (zie Voormalig huis B711):

Conjuncti sunt matrimonium por R. D. Daniels Franciscus Huberti Tielens et Joanna Georgi van Hove; Joannis Georgi van Hove et Arnoldus Willems.

In huwelijkse echt gebonden voor pastoor Daniels Franciscus Huberti Tielens en Joanna Georgi van Hove; Joannis Georgi van Hove en Arnoldus Willems.

01

Het gezin van Franciscus Huijbers Jan Tielen en Johanna Georgi van Hoof:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hubertus Asten 05-10-1695 Asten 24-02-1726
Maria Wouter Hoefnagels
Asten 20-09-1727 zie Voormalig huis G517
2 Georgius Asten 21-01-1698 Ongehuwd Asten 16-06-1722
3 Arnoldus Asten 04-11-1701 Ongehuwd Asten 21-09-1730
4 Catharina Asten 30-01-1705 Asten 16-02-1727
Thomas Marcelis Coolen
Asten 02-10-1728 zie Voormalig huis F210
5 Maria Asten 22-02-1708 Kind Asten 27-09-1727
6 Hendrina Asten 22-08-1711 Asten 31-05-1733
Mathijs Goorts van Bussel
Asten 14-02-1785

Frans Huijbers Tielen brouwt zijn bier in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 126; 05-09-1702:
Olifier van Hervelt, deurwaarder en Matijs Somers, ondervorster hebben een visitatie gedaan terzake van de brouwerijen en de distilleer- of brandewijnketels en bevonden bij Frans Huyberts, bierbrouwer: Dat daar stond in de geylkuyp in de brouwerij bruin bier. Volgens zijn verklaring door hem gebrouwen en dat de brouwketel zes tonnen inhoud heeft. Hij brouwde daarmede als hij mout had. Hij stortte dit dan in en onderstoeckte het zonder billiet van de pachter of collecteur zo hij verklaarde.

Franciscus Huijbers Jan Tielen is op 26-03-1717 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat het huis op naam van zijn weduwe:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 211:
Weduwe Frans Huijbers.
Huijs, hoff en aangelagh.

Jaar Eigenaar nummer 98 Dorp Bewoners nummer 98 Dorp
1736 weduwe Francis Huijbers weduwe Francis Huijbers
1741 weduwe Frans Huijbers weduwe Frans Huijbers
1746 weduwe Francis Huijbers weduwe Francis Huijbers

De weduwe van Frans Huijbers Tielen erft van haar zwager die tevens haar grootvader is:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 142 verso; 30-01-1729:
Thomas Huyberts, ziek, testeert. Aan Hendrina, dochter wijlen Jenneke Joris van Hooff, weduwe Frans Huybers, als legaat sijn kist met inhoud, zijn bed met toebehoren. Aan Jan Joris van Hooff en aan Jenneke Joris van Hooff weduwe Frans Huyberts, als legaat al zijn onroerende goederen.

Er wordt een inventaris gemaakt van de bezittingen van de weduwe Frans Huijberts Tielen, die getuigt van enige rijkdom:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 158; 30-06-1729:
Staat en inventaris van gerede en ongerede goederen, schulden, actien en crediten die Jenneke van Hooff en wijlen haar man, Frans Huyberts, bij zijn overlijden samen bezeten hebben. Alsmede van de goederen, schulden en andere die Jenneke van Hooff, na het overlijden van haar man, nog verkregen heeft. Zeer grote acte, hieruit een selectie:
1e kapittel onroerende goederen: huis, hof, schuur, brouwhuis en aangelag in het Dorp naast de gemeente; land aan de Padt 3½ lopense; de Pasacker 9 lopense; de Meulenacker 7 copse; Jan Petersacker 2 lopense; het vorste Velt 7 lopense; groes het Swartbroeck 3½ lopense; groes het Bemptie ½ lopense. Belast met ƒ 3-17-8 per jaar aan den Armen van Asten.
Huis, en half aangelag in de Stegen, ene zijde Jan van Hooff, andere zijde Jan Goort Gerards; land de Karisacker 2 lopense; land agter Tijssen 1 lopense; den Hoogendries 1½ lopense; de helft van een akker de Koeystraat geheel 2 lopense; land den Crayenstaerdt 3 copse; groes de Bleeck 1½ lopense; de helft van een groesveld het Bemptie geheel 2½ lopense. Belast met 1 gulden per jaar aan den Armen van Asten.
2e kapittel schulden: in totaal ƒ 1270,-
3e kapittel uitgaande schulden: in totaal ƒ 1500,-
4e kapittel brouwgereedschap: brouwketel en brouwkuipen, twee vloten, een onderkuip, circa 30 hele en halve tonnen met drie ankervaatjes, een stookriek, een koperen handketel of brouwaker.
5e kapittel meubelen en gerede goederen: een paard, vijf koeien, vier lege beesten, een hoge en een lage kar, veel klein landbouwgereedschap.
6e kapittel goud en zilver: blanco.
7e kapittel tin: zes tinnen schotels, twee borden, zes lepels,kommen, flessen, pinten, potten.
8e kapittel koperwerk: diverse ketels, trechter, doorslag, comfoor, schuimspaan, lepels.
9e kapittel bedden: vijf bedden en toebehoren.
10e kapittel huisraad: twaalf stoelen, vier banken, zes eiken kisten, vier eiken tafels, een karrekist, diverse ketels, potten en pannen, gordijnen, diverse tobben, vuurgerei, brouwkannen.
11e kapittel geld: er is geen gereed geld gevonden. Dit is aan de begrafenis opgegaan.
13e kapittel verkregen goederen en schulden: die Jenneke van Hooff na de dood van haar man bij koop of anderszins verkregen heeft.
14e kapittel onroerende goederen: groes den Hoogendries in het Root 5 lopense; land den Loghtenacker 2½ lopense; land ½ lopense.
15e kapittel uitzet: volgt de uitzet die haar zoon, Frans Huyberts ontvangen heeft.
16e kapittel schulden: deze moeten nog opgemaakt worden.
17e kapittel distelleergereedschap: zoals ketel, helm en slangen.
18e kapittel aanvulling: een tafel, twee spinnewielen, bijenkorven, tinnen schotels,

Johanna Georgi van Hoof, als weduwe van Frans Huijbert Tielen en haar broer Johannes van Hoof ontvangen geld uit een obligatie:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 127; 28-10-1735:
Jan van Hooff en weduwe Jenneke Frans Huyberts hebben ontvangen van Floris Pieter von Cotzhausen, secretaris ƒ 22-15-4 zijnde uit een som van ƒ 50,- ten bate van Jan van Hooff en Frans Huyberts terzake van een obligatie ten laste van Frans Cornelis en hen bij preferentie, uit de geëxecuteerde goederen de dato 04-08-1735 toegevoegd.

De weduwe Frans Huijbert Tielen maakt een overzicht met de gebeurtenissen van het huwelijk en overlijden van haar zoon Huijbert en haar kleinzoon Franciscus, geboren te Asten op 05-04-1727, uit een huwelijk van Huijbert met Maria Hoefnagels (zie Voormalig huis G517). De tweede man van Maria Hoefnagels, Jan Aspers, maakt aanspraak op een erfdeel:

Asten Rechterlijk Archief 161; Ongedateerd circa 1745:
Memorie instructief van Jenneke van Hooff, weduwe Frans Huybers, om de advocaat te adviseren Jenneke van Hoof is weduwe van Frans Huybers. Er is een inventaris opgemaakt.
Het betreft het togtregt van 1⁄12e deel van de goederen van Huybert Fransen.
Huybert Fransen is borgemeester geweest na doot van zijn vader.
Tomas Marcelis getrouwd geweest met een dochter van Jenneke van Hooff na de dood van Huybert en heeft met het boek gegaan en onder zijn bewind gehouden.
Frans Huybers en Jenneke hadden bij het overlijden van Frans nog zes kinderen in leven.
In de weduwlijke staat zijn twee van de zes kinderen overleden.
De zoon, Huybert, een van de vier overblijvende, trouwt met Mary Hoeffnagels.
Huybert sterft en laat Mary achter met een wettige zoon.
Een van de vier kinderen van Jenneke Frans Huybers komt afflijvigh te worden.
Ook het kind van Huybert en Mary Hoeffnagels komt te overlijden.
Nu komt de man van de weduwe Huybert Fransen, zoon van de weduwe Frans Huyberts en zegt dat zij een kind gehad hebben bij Huybert Fransen, haar gewezen man en dat op dit kind na de dood van haar vader, diens aandeel is komen te versterven.
Waarop de man van de weduwe Huybert Fransen aan Jenneke van Hooff, zijnde de moeder, een insinuatie heeft gedaan om een staat en inventaris te krijgen zoals de boedel was ten tijde van het overlijden van Frans Huyberts, haar man, alsmede een inventaris zoals de boedel nu is.

Johanna Georgi van Hoof maakt als weduwe van Frans Huijbert Tielen haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 176 verso; 02-10-1747:
Jenneke van Hooff getrouwd geweest met Frans Huybers, in het Dorp, testeert. Haar enige erfgenaam wordt Mattijs van Bussel getrouwd met Hendrina, haar dochter. Inbegrepen zijn de goederen van haar overleden man en van haar overleden kinderen met name Maria, Joris en Arnoldus.

Johanna Georgi van Hoof is als Joanna Frans Tielen op 17-10-1747 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Frans Huijbert Tielen en Johanna Georgi van Hoof:

Kort na het overlijden van Johanna Georgi van Hoof wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 89; 16-01-1748:
Jan Aspers man van Maria Hoefnagels, weduwe van Huybert Frans Huybers, wonende te Weert, Tomas Marcelis Coolen man van Catarina Frans Huybers. Zij verkopen aan Mattijs van Bussel 2⁄6e deel van de helft van alle vaste goederen van wijlen Frans Huybers man van Jenneke van Hooff een in huis, brouwerij, schuur, stal, hof en aangelag, land en groes 50 lopense. Zoals in bezit is van Mattijs van Bussel voor de helft en 4⁄6e deel van de helft.
Belast met: 2⁄6e deel van de helft van ƒ 42-04-0 per jaar aan den Armen van Asten; 2⁄6e deel van de helft van ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; 2⁄6e deel van de helft van ƒ 3-17-8 per jaar aan NN. Koopsom ƒ 200,-; ƒ 100,- contant en ƒ 100,- à 3%.

Dochter Hendrina Frans Huijbers Tielen is geboren te Asten op 22-08-1711 en op 31-05-1733 te Asten getrouwd met Mathijs Goorts van Bussel, geboren te Asten op 25-01-1709 als zoon van Godefridus Teunis van Bussel en Elisabeth Matyssen Peters (zie Antoniusstraat 38):

02

Het gezin van Hendrina Frans Huijbers Tielen en Mathijs Goorts van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 04-04-1734 Kind Asten ±1734
2 Franciscus Asten 21-07-1736 Kind Asten ±1736
3 Maria Asten 19-03-1739 Asten 07-02-1768
Anthonie Loomans
Asten 07-05-1796 zie Antoniusstraat 38
4 Johanna Asten 10-11-1741 Asten 12-02-1775
Judocus van de Cruijs
Asten 14-04-1822 *
5 Wilhelma Asten 17-09-1744 Ongehuwd Asten 29-01-1791
6 Johannes Asten 22-06-1747 Bakel 20-05-1787
Anna Maria Verhoeven
Asten 25-01-1829
7 Elisabetha Asten 28-10-1749 Asten 11-11-1787
Joseph Adrianus Reijskeij
Asten 09-05-1823 zie Voormalig huis B711
8 Arnoldus Asten 06-01-1752 Kind Asten 24-02-1755
9 Johanna Maria Asten 13-01-1754 Kind Asten 06-04-1758

*  Johanna van Bussel was getrouwd met Judocus Joannes van de Cruijs, geboren te Bakel rond 1735. Zij werd al snel weduwe toen Judocus van de Cruijs op 05-07-1779 kwam te overlijden. Ze woonde in bij haar broer Joannes op de Markt en stelt haar testament op voor haar dochter Anna Margarita, geboren te Asten op 22-09-1777 (zie Emmastraat 27):

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 94; 06-08-1787:
Johanna van Bussel, weduwe Joost van de Cruys, wonende bij de kinderen Mattijs van Bussel, in het Dorp, testeert. Haar enige erfgenaam wordt haar enige dochter, Anna Margarita Joost van de Cruys, zij is nog minderjarig. Als voogden worden aangesteld Jan van Bussel, haar broeder, bij haar wo- nende en Antony van Bussel, haar oom, op Heusden.

Mattijs Goorts van Bussel was landbouwer, metselaar en herbergier en had huis en grond in het Dorp, Heusden (zie Antoniusstraat 38) en in de Steegen (zie Voormalig huis B711). Hij was bovendien armmeester, setter en vierman. Zijn brouwerij wordt genoemd in onderstaand archiefstuk en daaronder zijn handel in runderen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 123; 15-05-1754:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Otto Juyn, als stadhouder van de hoogschout der Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch, dat hier in deze gemeente thans maar wordt gevonden. Een branderij off ketel, toebehorende aan Mattijs van Bussel, die wij daarop gehoord hebben en aan ons heeft verklaard dat hij die bij zijn vrouwe ouders heeft gevonden en mogelijk wel 40 of 50 jaar is zonder van enige permissie of authorisatie kennis te hebben. Dat hij daarin, nu en dan, jenever stookt en distelleert. De ketel is groot drie en drievierde ton en teffens een anker min off meer, daarin disteleert.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 117 verso; 12-09-1771:
Anneke Vervoordeldonk, weduwe Francis Berkers, op Voordeldonk, Peternel Benders van Hooff, weduwe Laurens Verleysdonk, Mattijs van Bussel, Jan van Dijk en Francis Berkers. Zij verklaren ter instantie van het officie Fiscaal van Braband:
Anneke Vervoordeldonk en Peternel Benders van Hooff verklaren dat zij, op 15-04-1770, hebben verkocht aan Pieter Slaats ieder een rundbeest dat zij deze beesten enige dagen later door hun knechten, te Vlierden, hebben afgeleverd. Zij zijn zelf niet te Vlierden geweest en hebben betreffende die beesten nooit enige, onder eede, verklaring gegeven.
Mattijs van Bussel, Jan van Dijk verklaren dat door hen of hun huisgenoten, in mei 1770, aan Peter Gerrits van Loon, te Liessel, beesten zijn verkocht welke door de zoon van Mattijs van Bussel en de dienstmaagd van Jan van Dijk, te Vlierden, zijn afgeleverd. Zij comparanten zijn niet te Vlierden geweest en hebben daar dus ook geen verklaringen afgelegd.
Francis Berkers verklaart dat hij aan Peter en Jan van Loon, wonende te Asten en te Liessel, 1770, heeft verkocht een rundbeest en dit geleverd te Vlierden, hij meent, op 1 mei, en aldaar verklaart dat het gezond en fris was en in de generaliteit was geworpen en gevoed.

In het huizenquohier over de periode 1751-1776 staat Mattijs Goorts van Bussel als eigenaar en bewoner van het huis in het dorp:

Jaar Eigenaar nummer 98 Dorp Bewoners nummer 98 Dorp
1751 Mattijs van Bussel Mattijs van Bussel
1756 Mattijs van Bussel Mattijs van Bussel
1761 Mattijs van Bussel Mattijs van Bussel
1766 Mattijs van Bussel Mattijs van Bussel
1771 Mattijs van Bussel Mattijs van Bussel
1776 Mattijs van Bussel Mattijs van Bussel

Mattijs Goorts van Bussel is op 20-03-1778 te Asten overleden en daarna zijn zijn weduwe en kinderen eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 98 Dorp Bewoners nummer 98 Dorp
1781 weduwe en kinderen Mattijs van Bussel weduwe en kinderen Mattijs van Bussel

Een verklaring van drie personen waaruit blijkt dat Hendrina Frans Huijbers Tielen als weduwe van Mattijs Goorts van Bussel nog altijd in het bezit is van een stuk land in de Steegen, destijds in bezit van haar oom Jan Georgi van Hoof:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 127; 09-04-1783:
Peter Lomans, 66 jaar, in de Steege, Elisabet Hoefnagels, weduwe Jan Walraven, 75 jaar, in het Dorp en Jenneke Jelis van den Eerenbeemt getrouwd met Paulus Verberne, 58 jaar, in het Dorp. Zij verklaren ter instantie van Jan Aart Zeegers, in de Steege, dat aan hen bekend is een perceel groes en aangelag 8 lopense waarop voorheen een huis heeft gestaan en aan Jan Aart Zeegers toebehorende. Een gedeelte is hem aangekomen van Jan Walraven bij koop in 1765 en het ander gedeelte van de voorschreven weduwe Jan Walraven bij koop in 1769.
Zij weten ook dat de goederen, gekomen van Jan Joris van Hooff, gelegen achter of naast het voorschreven perceel en nu toebehorende aan de weduwe Mattijs van Bussel en aan de weduwe Francis van de Vorst niet zijn geweegt over het voorschreven perceel maar altijd over het straatje gelegen voor het voorschreven perceel, langs de Loop en dan na het eynde van gemeldt perceel met een schoor over de Loop, soo met de beesten als karre zo hebben zij het altijd gezien. Jenneke Jelis van den Eerenbeemt heeft lange jaren als dienstmeyt bij Jan Joris van Hooff gewoond en weet dat deze voor het maken van de schoor zijn eigen hout daar naar toe heeft gebracht.

Hendrina Frans Huijbers Tielen is als Henrica Matthias van Bussel op 14-02-1785 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Mattijs Goorts van Bussel en Hendrina Frans Huijbers Tielen:

Enkele jaren later wordt een staat en inventaris opgemaakt mede voor de gehandicapte dochter Wilhelmina:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 72 verso; 29-01-1787:
Staat en inventaris opgemaakt door Jan Matthijs van Bussel en Anthony Goort van Bussel als voogden over Willemina, dochter Mattijs van Bussel en Hendrina Frans Huybers. Willemina is doof en gebrekkelijk reden waarom de voogden, namens haar, met haar andere zusters de boedel opnemen.
Onroerende goederen: huis, stal, schuur, brouwhuis, met een klein huiske en hof aan het Martvelt 1 lopense; land 7 lopense; land aan het Straatje 3 lopense; land aan de Pat 2 lopense 3 copse; land de Logtenakker 2½ lopense; land aan de Pat 2 lopense; land aan de Pat 2 lopense 3 copse; land den Meulenakker 1½ lopense; groes het voorste Velt 7 lopense; land aan het eyntje 3 copse; groes het Biesvelt 4 lopense; groes het Beemtje ½ lopense; groes den Dries 4½ lopense; huis, hof en aangelag in de Steegen 2 lopense; land 3 copse; land aan de Koeystraat 1 lopense; land den Hoogendries 1¼ lopense; land aant Eynde 1¼ lopense; land den Persakker 2 lopense; groes bij Papendonk 1½ lopense; groes de Bleek 1½ lopense; groes een Beemtje 1¼ lopense; land Jan Huybersakker 2 lopense 37 roede; groes Jan Ruttevelt 3½ lopense; een Weyvelt 8 lopense; land de Logten 1½ lopense; huis, hof en aangelag op Heusden 1½ lopense; land den Grootenakker 7 lopense; land het Hairvelt 2 lopense; land den Varrenhof 3 copse; land de Venakker 2 lopense; land de nieuwe Bleek 3 copse; land Goort Jansakker 1 lopense; groes het Venneke 1½ lopense; groes het agterste Ven 3 lopense; groes het groote Weyvelt 8 lopense; groes het Behelpsvelt 4 lopense.
Roerende goederen: onder andere diverse koperen koffie-, thee- en handketels, vier koperen kandelaars, koperen vijzel en stamper, vier koperen comforen, een koperen koeketel, een staand huishorloge, diverse tinnen schotels, lepels, borden, mosterdpotten, waterpotten, landbouwgereedschap, vuurgereedschap, diverse ijzeren ketels, vijf bedden, gevuld met veren, 24 tafellakens, een paard, tien beesten koeien en jong vee, drie dozijn galeye borden, vijf kannen en zeven pinten met tinnen deksels, diverse glazen wijn, bier, jenever, drie kasten, zestien stoelen, vijf tafels, brouwketel groot 11 tonnen, een brouwkuip, een stookketel groot 1½ aam, 15 hele en halve tonnen.
Schulden en tegoeden: vallen tegen elkaar weg.

In 1790 worden de goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 255 verso; 20-03-1790:
Antony Lomans man van Maria van Bussel, Johanna van Bussel weduwe van Joost van de Cruys, Jan van Bussel, Joseph Adrianus Reyskey gehuwd met Elisabeth van Bussel, Willemina van Bussel namens deze Antony Goort van Bussel en Jan van Bussel als voogden. Kinderen en erven van wijlen Matthijs van Bussel en Hendrien Frans Huybers. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, autorisatie is verleend op 16-02-1790 en 15-03-1790.
1e lot krijgt Anthony Lomans huis, hof en aangelag, groes en land te Heusden 32 lopense. Aan het vierde lot uit te keren ƒ 200,-.
2e lot krijgt Johanna ƒ 1300,- uit te keren door het derde lot.
3e lot krijgt Jan huis, schuur, stal, brouwhuys en klein huisje, groes en land in het Dorp 50 lopense. En zal uitkeren aan het tweede lot ƒ 1300,-, aan het vierde lot ƒ 200,- en aan het vijfde lot ƒ 1300,-.
4e lot krijgt Adrianus Reyskey huis, hof, aangelag, groes, land en een gedeelte bos in de Steegen 24 lopense. Hij zal ontvangen van het eerste lot ƒ 200,-, tweede lot ƒ 200,-.
5e lot krijgt Willemyna ƒ 1300,- uit te keren door het derde lot.

Johannes Mathijs van Bussel is geboren te Asten op 22-06-1747 en op 20-05-1787 te Bakel getrouwd met Anna Maria Verhoeven, geboren te Bakel op 16-09-1763 als dochter van Petrus Jacobi Verhoeven en Ida Joannis Biemans:

03

Het gezin van Johannes Mathijs van Bussel en Anna Maria Verhoeven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrina Asten 27-05-1788 Ongehuwd Asten 04-03-1862
2 Petrus Asten 12-09-1789 Kind Asten ±1789
3 Wilhelmina Asten 23-05-1791 Asten 07-02-1831
Antonius Bollen
Meijel 09-02-1864
4 Mathijs Asten 13-12-1793 Ongehuwd Asten 25-12-1879
5 Ida Asten 19-10-1795 Asten 03-02-1837
Franciscus Verberne
Asten 24-12-1879 zie ook Voormalig huis G622
woont na overlijden man in dit huis
6 Franciscus Asten 23-10-1797 Asten 04-02-1831
Johanna Smits
Asten 04-07-1879 zie Jan van Havenstraat 13 en 15
7 Jacobus Asten 23-06-1800 Ongehuwd Asten 30-05-1882
8 Maria Josepha Asten 28-10-1802 Asten 04-05-1838
Theodorus Segers
Asten 22-02-1886 woont tijdelijk in dit huis
9 Johanna Asten 06-03-1805 Asten 22-10-1836
Peter Verhagen
Asten 24-04-1861 zie Voormalig huis F322

Johannes Mattijs van Bussel zorgt voor zijn gehandicapte zus:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 261 verso; 20-03-1790:
Jan Mattijs van Bussel is schuldig aan zijn zuster Willemina van Bussel ƒ 1300,- komende van de verdeling der ouderlijke goederen en ƒ 230,- vanwege het aandeel van Willemina in de roerende goederen van wijlen haar ouders. Rente à 3½% per jaar. Voor ƒ 40,- per jaar zal Jan zijn zuster Willemina onderhouden in kost, kleding etcetera. De rest van de rente wordt bewaard voor van tijd tot wijle bijzondere dingen.

De bewoningsgeschiedenis van het huis, dat rond 1800 opnieuw is opgebouwd, wordt goed weergegeven met bewoningslijst van het huis rond 1800 en de verpondingen van 1810:

Jaar Eigenaar nummer 98 Dorp Bewoners nummer 98 Dorp
1798 Jan Mattijs van Bussel Jan Mattijs van Bussel
1803 Jan Matthijs van Bussel Jan Matthijs van Bussel

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 221:
Jan Mattijs van Bussel bij deling 20-03-1790.
Antoni Lomans gehuwd met Maria van Bussel, Johanna van Bussel weduwe Joost van de Cruijs en Willemijn, Jan en Elisabet kinderen van Mattijs van Bussel bij versterf 1785.
Nummer 98 en 98a huijs, stallinge, schuur brouwhuijs

Johannes Mathijs van Bussel is op 25-01-1829 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Anna Maria Verhoeven:

Kadaster 1811-1832; G515:
Huis, schuur en erf, groot 11 roede 30 el, het Derp, klassen 5.
Eigenaar: Weduwe van Jan Mathijs van Bussel.

04

05

Anna Maria Verhoeven is op 31-01-1832 te Asten overleden en Mathijs van Bussel wordt eigenaar. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we dochter Hendrina van Bussel, geboren op 27-05-1788 te Asten, als wonend in het huis met huizingnummer A74:

06

Hendrina van Bussel woont samen met haar vrijgezelle broers Mathijs en Jacobus als akkerbouwers in het huis. Ook zus Maria Josepha van Bussel en haar man Theodorus Zeegers en kind Maria wonen bij hun in. In 1864 komt ook zus Ida van Bussel, geboren te Asten op 18-10-1796, bij hun inwonen. Zij is sinds 13-10-1857 weduwe van Francis Verberne, geboren te Asten op 07-10-1801 als zoon van Peter Francis Verberne en Goverdina Antoni Geven (zie Voormalig huis G622), met wie zij op 03-02-1837 te Asten getrouwd was. Hendrina van Bussel is op 04-03-1862 te Asten overleden en Maria Josepha van Bussel verhuist naar een ander huis in Asten. In de periode 1869-1879 wonen Mathijs, Ida en Jacobus van Bussel nog in het huis met dan huizingnummer A111:

07

De erfgenamen van Johannes Mattijs van Bussel bieden in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 15-06-1872 het huis te koop aan:

Mathijs, Ida en Jacobus van Bussel verhuizen in 1872 naar het kleine nabijgelegen huisje met huizingnummer A110. Ida van Bussel is op 24-12-1879 te Asten overleden en Mathijs van Bussel is op 25-12-1879 te Asten overleden. Jacobus van Bussel woont tot zijn overlijden op 30-05-1882 te Asten nog in het kleine huisje met dan huizingnummer A116 en daarna is dat huisje niet meer bewoond. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-07-1882 wordt nog een stuk land in eigendom van Jacobus van Bussel verkocht:

Het grote huis is in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 15-06-1872 te koop aangeboden:

08

De koper van het huis is Gerardus Bakens, geboren te Asten op 11-06-1833 als zoon van Ambrosius Bakens en Joanna Maria Jelissen (zie Voormalig huis G399). Hij is als smid te Asten op 25-05-1858 getrouwd met Johanna Maria Kanters, geboren te Asten op 29-11-1836 als dochter van Godefridus Kanters en Johanna Smits (zie Diesdonkerweg 7). Rond 1880 krijgt het huis bij vereniging kadasternummer G1590, zoals weergegeven op de nevenstaande kadasterkaart.

 

Ook over de periode 1879-1890, Johanna Maria Kanters is op 25-01-1884 te Asten overleden, over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 woont Gerardus Bakens met zijn gezin in het huis met respectievelijk huizingnummer A117, A117 en A130:

09

Zoon Johannes Hubertus Bakens, geboren te Asten op 10-03-1865, krijgt de gelegenheid voor een cursus paarden beslaan, zoals genoemd in het Venloosch weekblad van 17-03-1888:

Johannes Hubertus Bakens vestigt zich daarna als smid in de Molenstraat in Helmond en is op 15-10-1895 te Asten getrouwd met Antonia van Deursen, geboren te Asten op 10-07-1872 als dochter van Laurens van Deursen en Hendrika Hoefnagels (zie Voormalig huis G1147). Johannes Hubertus Bakens is op 30-12-1955 te Helmond overleden en Antonia van Deursen is op 13-02-1969 te Helmond overleden.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 05-03-1892 beoefent Gerard Bakens de jacht en schiet een vos:

10

Rond 1893 vindt er nog een bijbouw plaats en krijgt het geheel kadasternummer G1778, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Op deze kaart is ook een huis met kadasternummer G1337 te zien, die rond 1872 is afgesplitst van het buurhuis (zie Voormalig huis G520) en in eigendom van Gerard Bakens. Dit betreft de huizingnummers waar Mathijs, Ida en Jacobus van Bussel hebben gewoond. In 1882 wordt de bestemming van dit huis smederij en bergplaats.

De herberg van Gerard Bakens wordt gebruikt voor de verkoop van boerderijen en land, zoals hieronder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-05-1895:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-05-1901 en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 02-08-1905 handboogvereniging 'Weltevreden' bij Gerard Bakens:

12 13

Gerardus Bakens vertrekt in 1907 naar zijn zoon Antonie Bakens, die in die tijd de standerdmolen van Aarle-Rixtel heeft gekocht en daar molenaar was. Gerardus Bakens is te Aarle Rixtel op 03-11-1907 overleden. 

Antonie Bakens, geboren op 21-01-1871 te Asten, is op 21-10-1913 getrouwd met Maria Antonetta op de Laak, geboren te Horst op 01-07-1880 als dochter van Albert op de Laak en Anna Margaretha Litjens. Hij erkent dan de onwettige zoon Jozef Martinus Albertus Eduard, geboren te Horst op 30-08-1903. Antonie Bakens wordt in 1914 molenaar van de in 1893 opgerichte 'Op de Laak' stenen stellingmolen. Antonie Bakens is op 11-05-1932 te Horst overleden en Maria Antonetta op de Laak is op 08-06-1966 te Venray overleden.

De molen van Horst in de Nieuwstraat

Reclamebord bij de molen van Antonie Bakens

Het huis en de smederij worden overgenomen door zoon Ambrosius (Brosike) Bakens, geboren te Asten op 12-04-1860 en op 11-02-1900 te Asten getrouwd met Maria Ceelen, geboren te Asten op 03-01-1871 als dochter van Willem Ceelen en Huberta Slegers (zie Voormalig huis G853). Over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A136 en A162, ook bekend staand als Markt 12:

14

Hieronder een foto van rond 1903 van de smederij van Gerardus Bakens:

15

In Het nieuws van de dag van 21-12-1896 wordt gemeld dat Ambrosius Bakens zijn diploma als hoefsmid heeft behaald:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-09-1900 neemt smid Ambrosius Bakens het agentschap van een veeverzekeraar over; in diezelfde krant van 15-05-1912 is hij agent voor een fietsenwinkel en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-11-1919 maakt hij wielbeslag voor vrachtauto's:

17 18 19

Ambrosius Bakens zet de handboogschutterij in zijn café voort, zoals blijkt uit onderstaande artikelen uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-09-1910 en van 23-05-1923:

20 21

Zowel Ambrosius Bakens als Maria Ceelen krijgen samen met timmerman Adrianus Jacobus (Jan) Nuijten, die inwoont bij Gielissen (zie Prins Bernhardstraat 19) een boete voor het belemmeren van de rechtsgang, zoals geëist in het Eindhovensch dagblad van 02-04-1920 en opgelegd in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-04-1920:

21a

Ook in de periode 1930-1938 wonen Ambrosius Bakens en Maria Ceelen met hun gezin in het huis aan de Markt 12:

22

Hieronder een foto van een brandspuitoefening rond 1930 met links de smederij en café van Ambrosius Bakens:

23

Ambrosius (Brosike) Bakens is op 12-12-1935 te Asten overleden en hun zoon Wilhelmus Hendrikus (Willem) Bakens, geboren te Asten op 06-03-1902 neemt het huis over. Bij de kamer van koophandel is deze wijziging in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-02-1936 weergegeven:

24

Zoon Wilhelmus Hendrikus (Willem) Bakens is op 31-03-1933 te Asten getrouwd met Arnoldina Rosalina Geertruida van Rooij, geboren te Helmond op 15-04-1907 als dochter van Arnoldus van Rooij en Maria Josephina van Rooij. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Markt 12:

25

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-06-1934 en van 19-01-1940 de geboortes van twee zonen:

26 27

Zijn moeder Maria Ceelen is op 07-11-1952 te Helmond overleden en linksonder het bidprentje bij haar overlijden:

28 29

Wilhelmus Hendrikus (Willem) Bakens is op 14-06-1960 te Utrecht overleden en rechtsboven het bidprentje bij zijn overlijden.

Bij heemkundekring De Vonder lezen we over deze woning:

Object: Markt 12
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1800, verbouwingen: circa 1875 woning en café, 1966 voorgevel, 1969 aanbouw zaal, 1977 vergroten pand, 1988 overdekt terras, 1994 verbouw en uitbreiden horecapand, 1995 gewijzigde uitvoering, 1998 oprichten winterterras, 1998 oprichten 2 dakkapellen.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1800 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Ambrosius Bakens smid.
Soort woning: Café en smederij Bakens tot 1954, café Goyaards van 1954 tot 1961, café Bakens van 1961 tot 1964, café Van Hoek van 1966 tot heden.
Literatuur: Café Bakens en clubhuis van handboogschutterij Weltevreden; 1912 herberg en smidse Ambrosius Bakens op de Markt, nu café Jan van Hoek. De veranda was om een linde heen gebouwd. Rechts ernaast was de smidse of smederij. In 1905 was Brozieke Bakens in de smederij werkzaam. Daarnaast vond je een toegangshek en muur naar de speelplaats van de jongensschool. Een restje muur vind je er nog en een gedeelte van het hek is te vinden naast een woning tussen Hemel en Margrietstraat. Ambrosius (Brosike) Bakens-Ceelen productie van scherphamers en bakovens; ook herbergier en koopman. Willem hielp hier zijn broer Gerard bij het smeden. In 1954 verliet Bakens het pand en kwam de Tilburger Goyaards erin. Die bleef tot 1961. Daarna kwam de weduwe van Willem Bakens er weer terug in, die het vervolgens in 1964 verkocht aan de brouwerij in Dommelen. Deze verbouwde het café grondig. In 1966 kwam Jan van Hoek erin.
Interview: Vorige eigenaren Jos Goyaarts, Willem Bakens. Café "de Zwaan". Daarvoor was er vanaf de 16e eeuw een brouwerij gevestigd. Hiervan zijn 4 waterputten gevonden, waaronder een plaggenput maar ook een van hout. Straatbeeld bepalend, van oorsprong stonden rondom de Markt overal lindebomen.

Linksonder een foto met links het hotel dat toen de naam 'De Zwaan' droeg en rechtsonder een foto gemaakt rond 1950 van de tussen het postkantoor en de school gelegen huis uit 1900 van de familie Bakens, waar nu café van Hoek is gevestigd, zoals te zien is op de streetview daaronder:

30

Rechts drie afbeeldingen van suikerzakjes van café de Zwaan met de overgang van Gooyaers naar Bakens naar van Hoek.

31

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1657 Huijbert Jan Tielen Asten ±1604 Huijbert Jan Tielen Asten ±1604
1708 Franciscus Huijbert Tielen Asten 10-12-1660 Franciscus Huijbert Tielen Asten 10-12-1660
1717 weduwe Francis Huijbers Tielen Asten 04-08-1671 weduwe Francis Huijbers Tielen Asten 04-08-1671
Dorp huis 98
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Francis Huijbers Asten 04-08-1671 weduwe Francis Huijbers Asten 04-08-1671
1741 weduwe Frans Huijbers Asten 04-08-1671 weduwe Frans Huijbers Asten 04-08-1671
1746 weduwe Francis Huijbers Asten 04-08-1671 weduwe Francis Huijbers Asten 04-08-1671
1751 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709
1756 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709
1761 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709
1766 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709
1771 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709
1776 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709
1781 weduwe en kinderen Mattijs van Bussel Asten 22-08-1711 weduwe en kinderen Mattijs van Bussel Asten 22-08-1711
1798 Jan Mattijs van Bussel Asten 22-06-1747 Jan Mattijs van Bussel Asten 22-06-1747
1803 Jan Matthijs van Bussel Asten 22-06-1747 Jan Matthijs van Bussel Asten 22-06-1747
Kadasternummer G515
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G515 1832-1872 Mathijs van Bussel Asten 13-12-1793
G515 1872-1880 Gerardus Bakens Asten 11-06-1833
G1590 1880-1893 Gerardus Bakens Asten 11-06-1833 vereniging
G1778 1893-1907 Gerardus Bakens Asten 11-06-1833 bijbouw
G1778 1907-1935 Ambrosius Bakens Asten 12-04-1860
G1778 1935-1938 Wilhelmus Hendrikus Bakens Asten 06-03-1902
Markt 12
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1829 Jan Mathijs van Bussel Asten 22-06-1747 Anna Maria Petri Verhoeven Bakel 16-09-1763 25-01-1829
1829-1832 Anna Maria Petri Verhoeven Bakel 16-09-1763 weduwe van Bussel 31-01-1832
1832-1859 Hendrina van Bussel Asten 27-05-1788 met familie
A74 1859-1869 Hendrina van Bussel Asten 27-05-1788 met familie 04-03-1862
A111 1869-1872 Mathijs van Bussel Asten 13-12-1793 met familie naar A110
A111 1872-1879 Gerardus Bakens Asten 11-06-1833 Johanna Maria Kanters Asten 29-11-1836
A117 1879-1890 Gerardus Bakens Asten 11-06-1833 Johanna Maria Kanters Asten 29-11-1836 25-01-1884
A117 1890-1900 Gerardus Bakens Asten 11-06-1833 met kinderen
A130 1900-1907 Gerardus Bakens Asten 11-06-1833 met kinderen Aarle Rixtel
A130 1907-1910 Ambrosius Bakens Asten 12-04-1860 Maria Ceelen Asten 03-06-1870
A136 1910-1920 Ambrosius Bakens Asten 12-04-1860 Maria Ceelen Asten 03-06-1870
A162 1920-1930 Ambrosius Bakens Asten 12-04-1860 Maria Ceelen Asten 03-06-1870
12 1930-1935 Ambrosius Bakens Asten 12-04-1860 Maria Ceelen Asten 03-06-1870 12-12-1935
12 1935-1938 Wilhelmus Hendrikus Bakens Asten 06-03-1902 Arnoldina van Rooij Helmond 15-04-1907

Tijdelijke opsplitsing

Marktveld G1337
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A110 1872-1879 Mathijs van Bussel Asten 13-12-1793 met familie 25-12-1879
A116 1879-1882 Jacobus van Bussel Asten 24-06-1808 30-05-1882

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 21 november 2023, 20:30:27

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen