logo

Index


Markt 14 en 16

Op basis van onderstaand archiefstuk maken we op dat Joost Antonius van Weert eigenaar is van een huis in de buurt van het Marktveld in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 96 verso; 27-11-1705:
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck verkoopt aan Joost Antonissen van Weert zijn deel in hof en hofstad ontrent het Mercktvelt in het Dorp, zoals hij gekregen heeft van Hendrick Antony Canters, zonder huis en timmeragie te leveren. Zijnde het deel van wijlen Antonis Hendrick Mennen, ene zijde de koper, andere zijde Aert Vriens cum suis, ene einde weduwe Huybert Jan Tiel1en, andere einde Bruysten Fransen. Belast met 1 ort per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 21,25.

Judocus Antonius van Weert is geboren te Asten op 31-07-1668 als zoon van Antony Joosten van Weert en Maria Aert Hendrick Mennen. Hij is rond 1695 getrouwd met Maria Hendrix Franken. Na haar overlijden rond 1705 is Judocus Antonius van Weert 28-02-1706 te Asten hertrouwd met Maria Diricks Jan Joosten, geboren rond 1673:

01

De gezinnen van Judocus Antonius van Weert met Maria Hendrix Franken en met Maria Diricks Jan Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 12-10-1696 Tongelre 22-06-1721
Elisabeth de Roy
Tongelre 08-07-1725
2 Henricus Asten 12-12-1698 Asten 08-09-1724
Johanna Marcelis Coolen
Asten 04-03-1739

* uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend.

In het rechterlijk archief wordt nog gemeld dat Joost Antonius van Weert betrokken was bij de schutterij:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 97 verso; 06-12-1700
Joost Antonissen van Weert, als prijswijser van de opgestelde prijzen bij Jan Hendrick van den Bleeck, verklaart dat Cornelis Hendricx van Bussel heeft geschooten naer het beert ten pijle ten hoogste opgestelt bij den voorschreven Jan Hendricx van den Bleeck en heeft gesien dat den kogel heeft gegroeft ende opspringende het bert heeft geraeckt, oock soodanighlijcken dat met groote fortse weder terugh sprongh sonder precies te connen seggen op was plaetse. Maer naer sijn beste meyninge geraeckt te hebben de tobbe van nummer seventigh.

Zoon Antonius Joosten van Weert, geboren te Asten op 12-10-1696 is op 22-06-1721 te Tongelre getrouwd met Elisabeth de Roy, geboren te Tongelre op 20-02-1696 als dochter van Thomas Joannes de Roij en Jacoba Morsen.

Contraxerunt matrimonium Antonius van Weert et Elisabeth de Roy; testes Peeter Delissse et Lucas Vogels.

Huwelijkscontract Antonius van Weert en Elisabeth de Roy; getuigen Peeter Delissse en Lucas Vogels.

02

Het gezin van Antonius Joosten van Weert en Elisabeth de Roy:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Tongelre 19-04-1722 Kind Tongelre ±1722
2 Anna Maria Tongelre 26-09-1723 Asten 01-02-1750
Arnoldus van Hoek
Asten 18-09-1772
3 Johanna Maria Tongelre 03-03-1725 Kind Tongelre ±1725

Antonius Joosten van Weert is op 08-07-1725 te Tongelre overleden en Elisabeth de Roy is te Asten op 03-02-1755 overleden.

Zoon Henricus Joosten van Weert, geboren te Asten op 12-12-1698 is op 08-09-1724 te Asten getrouwd met Johanna Marcelis Coolen, geboren te Asten op 20-10-1700 als dochter van Marcelis Petri Coolen en Maria Thomas Canters:

03

Het gezin van Henricus Joosten van Weert en Johanna Marcelis Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 29-11-1725 Kind Asten ±1725
2 Johanna Maria Asten 04-11-1726 Asten 23-05-1762
Theodorus van de Mortel
Deurne 25-04-1777

Johanna Marcelis Coolen is op 07-01-1731 te Asten overleden en Henricus Joosten van Weert is op 04-03-1739 te Asten overleden.

Joost van Weert en zijn tweede vrouw Maria Diricx maken in 1727 hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 79 verso; 20-10-1727:
Joost van Weert en Mary Dierkx, zijn vrouw, testeren. Alle voorgaande maakselen vervallen. Aan Hendrik, hun zoon, een legaat van ƒ 25,- te aanvaarden na overlijden van de langstlevende en de kleren van hem, testateur, te aanvaarden na het overlijden van hem, testateur. Ook het beste bedde te aanvaarden na de dood van de langstlevende. Aan Maryke, dochter van hun zoon Hendrik een legaat van ƒ 25,-, een gouden ring en de beste kist omdat zij, testatrice, daarvan peetje is voor een pillegift, te aanvaarden na de dood van de langstlevende. Aan de kinderen van Jan en Antonis Dircx, kinderen van de broeder van hem, testateur, een legaat van ƒ 30,-, te ontvangen na dood van de langstlevende. De testateuren benoemen elkaar tot universele erfgenaam met de verplichting dat uit de na te laten goederen de legitieme portie wordt uitgereikt aan de kinderen en kindskinderen van de testateur uit een eerder huwelijk.

In het huizenquohier van 1736 en bij de verpondingen van 1737 is Joost van Weert nog eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 99 Dorp Bewoners nummer 99 Dorp
1736 Joost van Weert Joost van Weert

Verpondingen 1737 XIV- 61 folio 212:
Nu Anneke Antonis van Weert en Jennemaria Hendrick van Weert
Transport Helmont 02-09-1739.
Joost van Weert.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Joost van Weert probeert goederen te kopen, maar wil niet genoeg betalen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 59; 07-01-1734:
Peeter van de Voorst, schepen en Ariaan Jan Hoefnagels verklaren ter instantie van Joost van Weerth. Peeter van de Voorst verklaart dat hij, op 21 december laatstleden, bij de verkoping der goederen van Frans Peeters van Bussel, gehouden ten huize van Michiel van de Cruys, aanwezig is geweest. En met Simon van den Boomen en Joost van Weert, wanneer het inzetten van Joost van Weerth was gedaan, uit de keuken in de grote kamer zijn gegaan en zich daar bij het vuur gezet hebben. Hij heeft daar van Joost van Weert gehoord, zeggende tegen Simon van den Boomen: "Hebben wij malcanderen niet versproken, dat wij het samen souden hebben" en waarop Simon antwoordde: "Dat geen last hadde gegeven van soo hoogh in te setten". Zeggende Joost verder: "Waarom dat geen borge wilde blijven en of sijn woordt niet van te houden". Simon repliceerde hierop: "Alles wat ik geseyt hebbe sal ik staen". En zei Joost weer: "Waerom hem dan verscheyde reysen hadde aengestoten". Waarop Symon zei: "Niet te weten wat met het aenstooten wilde seggen". En Joost weer zei: "Dat wel wiste wat geseyt hadde maer niet en wilde seggen en wel beeter wiste". En verklaarde Peeter van de Voorst dat hij niet altoos bij het vuur was blijven zitten maar aan de tafel was gaan drinken, latende Joost van Weert, Simon van den Boomen en Ariaan Jan Hoefnagels in de kamer zitten.
Ariaan Jan Hoefnagels verklaart, dat hij, zittende aan het vuur, uit de mond van Symon van den Boomen had horen zeggen: "Dat aen Joost van Weert voor de halfsheyt van de penningen stondt". Waarop Joost van Weert zei: "Ik geef nu den duyvel daeraf" en de keukendeur met een klap dichtgooiende.

Joost van Weert verkoopt na het overlijden van zijn zoons het huis aan zijn twee kleindochters:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 151 verso 02-09-1739:
Joost van Weert, weduwnaar van Maria Dirx, bij testament schepenen Asten op 20-10-1727 verkoopt aan Anneke Tonis van Weert en Jennemaria Hendriks van Weert, kinderen van verkopers zonen, Tonis en Hendrik van Weert een huiske en hof, ene zijde het Marktvelt, andere zijde weduwe Jenne Frans Huyberts, andere einde Dielis Freynsen cum suis. Belast met f 5-5-00 jaarlijks; geestelijke pacht ƒ 0-1-04 jaarlijks aan de Kerk van Asten; ƒ 0-3-12 jaarlijks aan den Armen van Asten. Koopsom
ƒ 17-0-00.

In de bewoningslijst van het huis staat het huis op naam van de beide kleindochters en is Joost van Weert in eerste instantie nog de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 99 Dorp Bewoners nummer 99 Dorp
1741 Anneke Antoni en Jennemie Hendriks van Weert Joost van Weert
1746 Anneke Antoni en Jennemie Hendriks van Weert Joost van Weert
1751 Anneke Antoni en Jennemie Hendriks van Weert Joost van Weert
1756 Arnoldus van Hoek en Jenneke Hendriks van Weert Jenneke Hendriks van Weert

Judocus Antonis van Weert is op 02-11-1752 te Asten overleden en enkele jaren later verkoopt Jenneke Hendriks van Weert het huis aan Antoni Fransen:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 176; 31-03-1759:
Jennemie Hendrik van Weert, te 's Gravenhage, verkoopt aan Antoni Franse huis en hof aan het Martvelt 1 lopense, ene zijde het Martvelt, andere zijde de straat, ene einde Mattijs van Bussel, andere einde kinderen Willem van den Eerenbeemt en de kinderen Mattijs Kuypers. Belast met ƒ 5-5-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-7-8 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Opmerking: Er is een procuratie de dato 02-01-1759 notaris Lodewijk Heycoop, te
's Gravenhage. Koopsom ƒ 375,-.

Beide kleindochters hebben ook nog een behoorlijke erfenis te goed

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 209verso; 16-12-1762:
Jan Goort Lomans, 78 jaar, oud borgemeester en Louis Hoefnagels, 71 jaar, oud collecteur van 's landslasten. Zij verklaren ter instantie van Arnoldus van Hoek en Dirk Lambert van de Mortel dat het waar is dat zij van hun jeugd af hebben gekend Joost van Weert en zijn eerste vrouw, Maria Franken, die in wettig huwelijk hebben verwekt twee zoons met name Antoni en Hendrik, zijnde lange jaren overleden en heeft Antoni nagelaten een wettige dochter met name Anna Maria, getrouwd met Arnoldus van Hoek. Hendrik heeft nagelaten een wettige dochter met name Maria getrouwd met Dirk Lamberts van de Mortel, te Deurne. Welke voorschreven Anna Maria en Maria van Weert, samen, enige kindskinderen en wettige erfgenamen zijn van Joost van Weert en Maria Franken. En verklaren de comparanten dat het hier altijd gebruik is geweest dat bij doope van de kinderen, alhier, maar alleen worden aangeteekent de voornaame van de ouders sonder daarbij haare vanne aan te teekenen off op te geven.

Arnoldus van Hoek, getrouwd met Anna Maria van Weert, alhier en Dirk Lambert van de Mortel getrouwd met Maria van Weert, te Deurne. De vrouwen zijn hier ook aanwezig. Anna Maria en Maria van Weert, zijnde enige kindskinderen en wettige erfgenamen van wijlen Joost van Weert. De comparanten geven procuratie aan Antoni van Reyt, te 's Gravenhage, om namens hen te ontvangen ƒ 900,- die Elisabet Meyhuyse, weduwe Corstiaan de Coning, schuldig was aan Maria Tijsse Slagers wegens restant van koopgelden van drie huiskes aan de Noortsijde van de Pastoorswarande en de Moolestraat, te 's Gravenhage. Obligatie schepenen 's Gravenhage de dato 06-05-1712 en hen, comparanten, aangekomen bij versterff van hun ouders en grootvader en door voornoemde Maria Tijsse Slagers aan hen gemaakt bij testament de dato 12-09-1719 notaris Jan van Lijcken, te 's Gravenhage.

Antoni Fransen Voermans is geboren te Asten op 22-02-1716 als zoon van Antoni Teunis Franse Voermans en Christina Peter Verhoijsen (zie Burgemeester Frenckenstraat 47). Hij is op 24-07-1740 te Asten getrouwd met Anna Cornelis Tielemans, geboren te Bakel op 31-10-1715 als dochter van Cornelius Peters Tilmans en Anna Maria Jan Stercken:

04

Het gezin van Antoni Fransen Voermans en Anna Cornelis Tielemans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 13-05-1741 Kind Asten ±1741
2 Petronella Asten 17-02-1743 Asten 23-10-1768
Cornelius Josephus Daals
doctor in Aarschot (B)
3 Johannes Asten 14-12-1744 Kind Asten ±1744
4 Anna Maria Asten 23-03-1746 Asten 20-01-1765
Petrus Joost Verberne
Eindhoven 24-05-1767 *
5 Ida Asten 12-02-1749 Kind Asten ±1749
6 Franciscus Asten 09-03-1754 Leende 27-01-1782
Elisabetha Hoeben
Leende 04-12-1805 zie Burgemeester
Frenckenstraat 47
7 Antonetta Asten 12-05-1756 Asten 18-02-1781
Theodorus Sengers
Nuenen 05-08-1812
8 Ida Asten 19-06-1756 Kind Asten ±1756
9 Elizabeth Asten 30-11-1757 Kind Asten ±1757
10 Antonius Asten 23-05-1763 Ongehuwd Asten 26-07-1781

* Petrus Joost Verberne hertrouwt op 10-09-1769 met Johanna Maria Sluijers

In het huizenquohier over de periode 1761-1781 is Antonius Fransen eigenaar en bewoner van het huis. Na zijn overlijden te Asten op 29-02-1780 is zijn weduwe Anna Cornelis Tielemans eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 99 Dorp Bewoners nummer 99 Dorp
1761 Antoni Fransen Antoni Fransen
1766 Antoni Fransen Antoni Fransen
1771 Antoni Fransen Antoni Fransen
1776 Antoni Fransen Antoni Fransen
1781 weduwe en kinderen Antoni Fransen weduwe Antoni Fransen

Anna Cornelis Tielemans koopt 1⁄20e deel van de Braeselse tiende:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 164; 12-05-1780:
Johannes Bartholomeus Moolemakers, te Gheel, verkoopt aan Anna Tielemans, weduwe Antoni Fransen 1⁄20e deel in een klamptiende de Wijtflietse tiende. Hem aangekomen bij transport schepenen Eyndhoven de dato 16-10-1766. Koopsom ƒ 450,-.

Anna Cornelis Tielemans is te Asten op 09-12-1786 overleden en kort daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 63; 03-01-1787:
Guilielmus Jacobus Daals, secretaris, te Arschot, als lasthebber van Meester Cornelius Josephus Daals, licentiaat in de medicijne gehuwd met Petronella Fransen, actueel ingezetene van Arschot. Theodorus Sengers man van Antonetta Fransen, Francis Fransen, te Strijp onder Leende. Kinderen en erven van wijlen Anthony Fransen gehuwd geweest met Anna Thielemans. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Cornelius Jacobus Daals ƒ 2500,- te betalen door de ontvanger van het tweede lot; een schepenobligatie van ƒ 300,- à 3% ten laste van Dirk Dielis van Helmont; een obligatie van ƒ 75,- à 3% ten laste van Goort Coolen, te Someren.
2e lot gaat naar Theodorus Zengers een huis, stal en hof aan het Martvelt 1 lopense, ene zijde kinderen Mattijs van Bussel, andere zijde een straatje; land den Liverijakker 1½ lopense; groes het voorste Veltje 2½ lopense; groes het Groesvelt 6 lopense; groes den Altaar agter den Diesdonk 1½ lopense; land Bruystensakker 3 lopense; land de Berkers 1½ lopense; land den Eynde Paal 1 lopense; land den Meulenakker 35 roeden; groes int Root 1½ lopense; groes Toon Loyevelt 3 lopense; land den Berg 3 lopense; de onverdeelde helft in een stuk groes gelegen aan den Ommelschenbosch geheel 5 lopense; land de Hofstad 1 lopense; land de Logten 2½ lopense; land Wilbersakker 1½ lopense; land Seyeakker 3 copse; land den Berg 2½ lopense; land Sneyerskamp 3 copse; land 1 lopense; groes het Busvelt 1 lopense 3 copse; groes den dries van Coopmans 3 lopense 25 roede 5 voet; groes het Eeusel 3 lopense; groes int Root 1½ lopense land Jan Eeversakker 2 lopense; land den Kasakker 2 lopense; groes Jan Artsveltje 2½ lopense; een obligatie van ƒ 300,- α 3% ten laste van Jan van den Heuvel. Belast met ƒ 5-5-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-0-4 per jaar aan de Heren van Asten staande in het cijnsboek op folio 37 en 49. Uit te betalen aan het 1e en 3e lot elk ƒ 2500,-. Marge: Betaald 04-10-1787. De ontvanger van dit lot is gehouden te moeten innen en betalen alle schulden en pretenties op de boedel.
3e lot: Francis Fransen 1⁄20e deel in de Witveltse tiende rijdende tegen de Braselse tiende; ƒ 2500,- uit te betalen door de ontvanger van het 2e lot.

Dochter Antonetta Fransen Voermans is geboren te Asten op 12-05-1756 en op 18-02-1781 te Asten getrouwd met molenaar Theodorus Joannes Sengers, geboren te Nuenen op 22-06-1752 als zoon van Joannes Sengers en Anna Teulings:

05

Het gezin van Antonetta Fransen Voermans en Theodorus Joannes Sengers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Antonius Nuenen 09-12-1781 Helmond 19-10-1827
Joanna Maria de Vocht
Asten 22-04-1858 Griffier
2 Anna Elizabetha Asten 30-04-1783 Ongehuwd Nuenen 03-02-1827
3 Jacobus Johannes Asten 10-08-1784 Ongehuwd Nuenen 02-03-1839 Molenaar
4 Cornelius Josephus Asten 10-03-1786 Kind Asten 22-05-1786
5 Maria Josepha Asten 05-04-1787 Ongehuwd Asten 10-02-1829
6 Johannes Franciscus Asten 08-02-1789 Ongehuwd Nuenen 17-01-1871 Boer
7 Wilhelma Catharina Asten 22-03-1791 Asten 12-02-1821
Johannes van de Meulen
Bree (B) 15-06-1824
8 Johannes Dominicus Asten 02-09-1793 Ongehuwd Nuenen 06-04-1817 Molenaar
9 Johannes Andreas Asten 19-04-1795 Nuenen 10-08-1831
Egidia Vogels
Nuenen 27-02-1872 Molenaar
10 Johannes Cornelis Asten 02-07-1796 Kind Asten 17-01-1798
11 Theodorus Johannes Asten 17-12-1797 Kind Asten ±1800

Een samengesteld verhaal van deurnewiki en de watermolen van Opwetten geeft een beeld van de familie Sengers:

Wij ondergeschreeve Scheepenen van Nuenen Gerwen verclaaren ter Requisitie van Johannes Sengers, inwonnder en molenaar tot Opwetten, dat wij ons op donderdag 17 september 1767 begeeven hebben ten huijsen van den requirant en aldaar gesien en bevonden hebben, dat deselven sijn moolen an alle 't geen 's nagts tusschen den 10e en 11e november 1764 meer is afgebrand, weederom heeft herbout en in soo goeden (selvs beeteren) staat gebracht als hetselve voor dat ongeval geweest is. Actum Nuenen ten Raadhuijse dessen een en twingsten september 1700 seven en sestigh.

06

De helft van zijn kinderen bleven in Nuenen bij de watermolen wonen, zoals ook zoon Joannes Franciscus Sengers, waarvan rechts een foto, samen met twee neven. Zoon Johannes Andreas (Andries) Sengers, de molenaar, trouwt met Egidia Vogels. Een zoon werd er geboren, maar werd helaas maar twee dagen oud. Daarna kwamen er nog vijf dochters en een van die dochters, Willemina, trouwde met Gerardus van Hoorn, stammend uit een oud molenaarsgeslacht. In 1987 woonde er in Nuenen op de Opwettense molen nog een kleinzoon van Willemina Sengers, genoemd naar zijn grootvader Gerardus van Hoorn.

De andere helft van de kinderen trok naar Asten. Zijn zoon Theodorus Johannes (Dirk) Sengers had in Asten een brouwerij, herberg en winkel in levensmiddelen. Hij was daar ook schepen, later waarnemend drossaard en van 1800-1810 schout-civiel. Bij de inlijving van Nederland bij Frankrijk in het najaar van 1810 verloor Sengers zijn functie als schout-civiel. Daarna vertrokken hij en zijn vrouw weer naar Nuenen (Opwetten) waar Antonet Franssen in 1812 en Theodorus Joannes in 1817 overleden.

07

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Theodorus Sengers en is ook door hem in bewoning:

Jaar Eigenaar nummer 99 Dorp Bewoners nummer 99 Dorp
1798 Theodorus Sengers Theodorus Sengers
1803 Theodorus Sengers Theodorus Sengers

In 1803 geeft Theodorus Sengers, die ook domicilie in Nuenen had, zijn huis in huur aan zijn zwager Franciscus Antonie Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 57 verso 31-10-1803:
Theodorus Johannes Sengers, schout civiel, in het schoutampt Asten, geeft in huur aan Franciscus Antonie Francen, als geassumeerde voogd over de gezamelijke minderjarige kinderen van de eerst gemelde comparant huis, schuur, stal, met de annexe gebouwen, hoven en erven, land en groes zoals door de verhuurder wordt bezeten en bewoont. Huurtermijn 6 jaar ingang 01-11-1803. Huursom in plaats van geld zullen zij betalen aan de verhuurder en zijn vrouw een zeekere gedeelte van voorschreven huysinge ter inwooning tenminste twee à drie behoorlijke kamers overgeeven en inruymen met en beneffens de benodigde meubilen. Alsmede hem, verhuurder en zijn vrouw, gedurende de huurtijd met kar ofte paard verbrengen onderhouden in kost, kleren etcetera en daarenboven uitkeren ƒ 350,-.

Bij de verpondingen van 1810 staat het huis nog steeds op naam van Theodorus Sengers:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 221 verso:
Theodorus Zengers nomen uxoris bij deling 03-01-1787.
Nummer 99 huijs, stalinge en hof aant Marktvelt 1 lopense.

Antonetta Fransen Voermans is op 05-08-1812 te Nuenen overleden en Theodorus Joannes Sengers is op 28-05-1817 te Nuenen overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1837 staat het huis op naam van de kinderen van Theodorus Sengers:

Kadaster 1811-1832; G514:
Huis, schuur en erf, groot 09 roede 10 el, het Derp, klassen 1 buitenklasse.
Eigenaar: Kinderen van Theodorus Sengers.

08

09

In een deel van het huis of in een nabijgelegen huis woonde nog tijdelijk Carolinus Johannes Roelants, geboren te Schiedam op 12-11-1807 als zoon van Nicolaas Antonie Roelants en Maria van der Schalk. Hij is als eerste luitenant kwartiermeester op 16-03-1837 te Amsterdam getrouwd met Catharine Helena Albrecht, geboren te Amsterdam op 26-04-1804 als dochter van Johan Christoffel Albrecht en Hermina Hogenband. Carolinus Johannes Roelants was als lid van het Regiment Ligte Dragonders gekantonneerd in Asten en bestond uit1:

Eene kompagnie ligte dragonders of hussaren hadde volgende sterkte, als: 1 kapitein, 1 eersten luitenant, 2 tweede luitenants, 1 opper-wachtmeester, 2 wachtmeesters, 1 fourier, 8 korporaals, 2 trompetters en 84 ligte dragonders of hussaren, te zamen ruim 100 man sterk was.

Vanaf 1835 heeft vijfde Regiment Ligte Dragonders onder leiding van luitenant-kolonel Johannes Franciscus Graaf Dumonceau Asten als hoofdkwartier, zoals gemeld in de Middelburgsche courant van 26-11-1835:

Ze wisselden geregeld van standplaats en vermoedelijk woonde Carolinus Johannes Roelants sinds oktober 1838 in Asten, wanneer het vierde regiment naar Oirschot vertrekt en het vijfde regiment in Asten wordt gekantonneerd, zoals gemeld in de Noord-Brabander van 27-09-1838:

De Ligte Dragonders waren in de periode 1835 tot 1839 in Asten gekantonneerd en linksonder een tekening van de manschappen en rechtsonder van de officieren2:

Als zijn vrouw op 14-01-1839 komt te overlijden, plaatst Carolinus Johannes Roelants onderstaand familiebericht in de Opregte Haarlemsche courant van 19-01-1839:

Linksonder de overlijdensakte waarbij hij samen met Johannes Antonius Sengers aangifte van het overlijden doet en rechts de advertentie in de Noord-Brabander van 17-01-1839 waarin hij zijn inboedel verkoopt:

Carolinus Johannes Roelants vertrekt daarna naar Zutphen en is op 07-09-1877 te Groningen overleden. Dit deel van het huis is daarna hoogstwaarschijnlijk bewoond geweest door Peter van Lierop, geboren te Asten op 19-01-1793 als zoon van Martinus Antonie van Lierop en Petronella Petri van Bussel (zie Voormalig huis F1155). Hij is op 08-04-1831 te Asten getrouwd met Elisabeth van Deursen, geboren te Asten op 26-03-1801 als dochter van Mathijs van Deursen en Maria Verhees (zie Bergdijk 11). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 heeft het huis huizingnummer A75:

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A112 en A118:

Peter van Lierop is op 15-02-1882 te Asten overleden en Elisabeth van Deursen verhuist met de kinderen naar andere huizen in Asten en is op 15-07-1888 te Asten overleden. 

Volgens de kadastrale legger vindt in 1882 een vereniging plaats en is er sprake van een huis met kadasternummer G1589, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. 

Keren we terug naar de hoofdwoning bewoond door de familie Sengers.

De eerder genoemde zoon Joannes Antonius Sengers is geboren te Nuenen op 09-12-1781 en als griffier op 19-10-1827 te Helmond getrouwd met Joanna Maria de Vocht, geboren te Helmond op 29-06-1796 als dochter van Johannes de Vocht en Wilhelmina Verhoijsen (zie Familie Verhoysen). Het gezin van Joannes Antonius Sengers en Joanna Maria de Vocht:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Antonetta Asten 06-10-1828 Ongehuwd Asten 19-06-1903
2 Maria Wilhelmina Asten 02-05-1830 Ongehuwd Asten 03-08-1905
3 Theodorus Joannes Asten 08-11-1831 Kind Asten 22-04-1834
4 Jacobus Joannes Asten 02-01-1833 Priester Nistelrode 29-04-1895
5 Theodorus Joannes Asten 01-02-1835 Ongehuwd Asten 03-04-1908
6 Antonius Dominicus Asten 31-03-1838 Asten 14-07-1873
Johanna Antonia van den Eijnden
Asten 20-06-1910 zie Prins Bernhardstraat 23

De Noord-Brabander van 20-09-1838 meldt dat Johannes Antonius Sengers tot griffier is benoemd:

In de krant de Grondwet van 31-08-1853 wordt aan Johannes Antonius Sengers, als voormalig griffier bij het kantongerecht, zijn pensioen verleend:

10

Johannes Antonius Sengers kocht rond 1850 een groot stuk grond in de Peel, waar hij de Sengershoeve liet bouwen. Hij verpachtte deze boerderij aan derden om met de opbrengst zijn geïnvesteerde geld terug te verdienen (zie Broekstraat 3).

Hij bezat een herberg in Asten en linksonder staat een advertentie in de Noord-Brabanter van 23-06-1857 waarin de tienden van Asten en het huidige Deurne in die herberg worden verpacht:

Na het overlijden van Johannes Antonius Sengers te Asten op 22-04-1858, zie bidprentje rechtsboven, vinden we in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 Joanna Maria de Vocht als logementhoudster terug op huizingnummer A76:

11

In de periode 1869-1879 verandert het huizingnummer in A113 en is Joanna Maria de Vocht met haar kinderen nog de eigenaar en bewoner:

12

Er is nog een hond komen aanlopen bij de weduwe Sengers, zoals bericht in de Noord-Brabanter van 07-09-1869:

Joanna Maria de Vocht is op 03-06-1874 te Asten overleden en dochter Anna Antonetta Sengers, geboren te Asten op 06-10-1828, neemt het hotel over. Het hotel is in 1882 verbouwd en krijgt als nieuw kadasternummer G1589. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-02-1887 en 09-07-1887 verkopen de erven van Johannes Antonius Sengers strooisel in de Kobusbleek en verpachten ze gras bij de Sengershoeve.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-11-1899 wordt een herenhuis verkocht en is de toeslag in Hotel Sengers:

13

Samen met broer Theodorus Johannes en zus Maria Wilhelmina woont Anna Antonetta Sengers ook over de periode 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A119, A119 en A131:

14

Anna Antonetta Sengers is te Asten op 19-06-1903 overleden, Maria Wilhelmina Sengers is op 03-08-1905 te Asten overleden en Theodorus Johannes Sengers (foto rechts) is op 03-04-1908 te Asten overleden.

15

Hieronder een van de weinige foto's waarop het hotel van Sengers achter de kiosk te zien is:

15a

Linksonder in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 22-06-1908 wordt Hotel Sengers te koop aangeboden. De verkoop verloopt blijkbaar niet voorspoedig want twee jaar later wordt rechts het Hotel Sengers in de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-08-1910 opnieuw te koop aangeboden, ditmaal door de erfgenamen van Antonius Dominicus Sengers:

16 17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-01-1911 wordt melding gemaakt van de afbraak van hotel Sengers:

18

Bij heemkundekring de Vonder wordt nog gemeld dat bij de sloop van het hotel oude windvanen uit 1759 met een Keulse Kar erop en een munt uit 1758, vastgezet in de muur, op zolder werden gevonden. Uit onderstaande ingezonden brief van journalist Gerardus Jacobus Hubertus Hendriks, in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-12-1911 blijkt dat de gemeente Asten Hotel Sengers heeft opgekocht met oorspronkelijk de bedoeling om daar het nieuwe gemeentehuis te zetten:

19

Het hotel is in 1912 afgebroken en in 1918 is het terrein geschonken aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Op de plaats is het nieuwe postkantoor gebouwd en op basis van onderstaand artikel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-10-1919 maken we op dat de bouw ervan pas in 1920 klaar was:

20

Het postkantoor wordt ook gebruikt voor de verkoop van bouwmaterialen, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-05-1920:

21

Hieronder een foto van het in 1920 gebouwde postkantoor in Asten:

22

Vanuit het oude postkantoor aan het Koningsplein komt in het huis wonen Cornelius Joannes Bartels, geboren te Helmond op 17-12-1871 als zoon van Johannes Theodorus Bartels en Gordina van den Eijnde. Hij is op 09-05-1899 te Helmond getrouwd met Maria Elisabeth Meeuwis, geboren te Weert op 16-06-1878 als dochter van Henricus Adolf Meeuwis en Hubertina van Kan. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 staat zijn verhuizing vanuit A16 naar A164:

22a

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het nieuwe postkantoor met huizingnummer A164:

22b

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-05-1924 het zilveren huwelijksfeest van Cornelius Joannes Bartels en Maria Elisabeth Meeuwis:

22b1

In de Nederlandsche Staatscourant van 19-03-1925 het eervol ontslag van Cornelius Joannes Bartels als postdirecteur:

22c

Cornelius Joannes Bartels verhuist rond 1929 met zijn gezin naar A37a. Vanuit Amsterdam komt in het huis wonen Dirk Berkhout, geboren te Amsterdam op 14-07-1872 als zoon van Jacob Berkhout en Maria Adriana Schenkelenberg. Hij is als postdirecteur op 18-11-1903 te 's Gravenhage getrouwd met Johanna Wilhelmina Huijbens, geboren te 's Gravenhage op 31-08-1879 als dochter van Hermanus Huijbens en Catharina Maria van Dijl. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij in november 1929 in het huis met huizingnummer A164 wonen:

22d

In de Telegraaf van 02-11-1929 de aanstelling van Dirk Berkhout en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-11-1929 de aankomst van postdirecteur Dirk Berkhout met zijn gezin in Asten:

22e 22f

Dirk Berkhout is op 26-01-1930 te Asten overleden en eind februari vertrekt Johanna Wilhelmina Huijbens met haar gezin naar Amsterdam. In het Algemeen Handelsblad van 28-01-1930 het overlijden van Dirk Berkhout:

22g

Daarna woont in het huis Christianus Antonius Maria Timmermans, geboren te 's Hertogenbosch op 24-02-1884 als zoon van Jan Baptist Timmermans en Anna Maria Francisca Ruijs, in het huis. Hij is als postdirecteur te 's Hertogenbosch op 22-11-1927 getrouwd met Rosalia Gerdina Maria Gerritse, geboren op 12-06-1899 te Vlijmen als dochter van Johannes Antonius Hubertus Maria Gerritse en Maria Catharina Francisca Smits. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A164 en staat ook bekend als Markt 16:

23

Medewerkster Maria Elisabeth (Betsy) van Bussel behaalt haar examen voor de telegraafdienst, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-06-1926:

23a

Volgens dagblad De Tijd van 20-12-1926 wordt al kort na de opening het postkantoor een hulpkantoor:

24

Ook in de periode 1930-1938 woont Christianus Antonius Maria Timmermans met zijn gezin in het huis op Markt 16:

25

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-08-1932 wordt gemeld dat in 1932 het postkantoor definitief een hulpkantoor is en Christianus Antonius Maria Timmermans vertrekt naar Tegelen en is daar op 14-02-1949 overleden.

26

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 01-10-1932 het vertrek van postdirecteur Timmermans en de aanstelling van mejuffrouw E. van Bussel als postbeambte, die ook in het postkantoor gaat wonen:

27

Hieronder een foto van het postkantoor van Asten dat vanaf 1932 als hulpkantoor in bedrijf was:

28

Maria Elisabeth van Bussel, geboren te Asten op 30-08-1889 is samen met haar moeder Adriana van Weert in het postkantoor gaan wonen. Adriana van Weert is geboren op 15-01-1858 te Someren als dochter van Lambert van Weert en Hendrina van Horrik. Zij is sinds 28-07-1912 weduwe van Johannes Petrus van Bussel, geboren te Asten op 22-11-1855 als zoon van Johannes Petrus van Bussel en Maria Elisabeth van Bussel, met wie zij op 09-05-1884 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt zij met haar dochter Maria Elisabeth (Bet) van Bussel vanuit Koningsplein 6 in het huis aan de Markt 16 wonen:

29

Adriana van Weert is op 12-01-1942 te Asten overleden en in het Peelbelang van 02-12-1944 een mededeling van Elisabeth van Bussel over de potbezorging in oorlogstijd:

29a

Maria Elisabeth van Bussel verhuist later naar haar zuster Maria Francisca van Bussel en is op 18-01-1972 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Adriana van Weert en Maria Elisabeth (Bet) van Bussel:

30 31

Het uit 1920 stammende gebouw van het postkantoor bestaat nog steeds in Asten met als adres Markt 14 en 16 en hieronder een foto van de situatie in 1950 en daaronder een streetview van 2015:

32

33

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1705 Judocus Antonius van Weert Asten 31-07-1668 Judocus Antonius van Weert Asten 31-07-1668
Dorp huis 99
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Joost van Weert Asten 31-07-1668 Joost van Weert Asten 31-07-1668
1741 kleinkinderen Joost van Weert Asten 04-11-1726 Joost van Weert Asten 31-07-1668
1746 kleinkinderen Joost van Weert Asten 04-11-1726 Joost van Weert Asten 31-07-1668
1751 kleinkinderen Joost van Weert Asten 04-11-1726 Joost van Weert Asten 31-07-1668
1756 kleinkinderen Joost van Weert Asten 04-11-1726 Jenneke Hendriks van Weert Asten 04-11-1726
1761 Antoni Fransen Asten 22-02-1716 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1766 Antoni Fransen Asten 22-02-1716 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1771 Antoni Fransen Asten 22-02-1716 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1776 Antoni Fransen Asten 22-02-1716 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1781 weduwe en kinderen Antoni Fransen Bakel 31-10-1715 weduwe Antoni Fransen Bakel 31-10-1715
1798 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752
1803 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752
Kadasternummer G514
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G514 1832 Joannes Antonius Sengers Nuenen 09-12-1781
Markt 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1827 kinderen Sengers Nuenen 09-12-1781
1827-1859 Joannes Antonius Sengers Nuenen 09-12-1781 Joanna Maria de Vocht Helmond 29-06-1796 22-04-1858
A76 1859-1869 Joanna Maria de Vocht Helmond 29-06-1796 weduwe Sengers
A113 1869-1874 Joanna Maria de Vocht Helmond 29-06-1796 weduwe Sengers 03-06-1874
A113 1874-1879 Antonetta Sengers Asten 06-10-1828 met familie
A119 1879-1890 Antonetta Sengers Asten 06-10-1828 met familie
A119 1890-1900 Antonetta Sengers Asten 06-10-1828 met familie
A131 1900-1903 Antonetta Sengers Asten 06-10-1828 met familie 19-06-1903
A131 1903-1908 Theodorus Sengers Asten 01-02-1835 met zuster 03-04-1908
A131 1908-1911 erven Sengers
A138 1911-1920 gemeente Asten bouw Postkantoor
A164 1920-1929 Cornelis Joannes Bartels Helmond 17-12-1871 Maria Elisabeth Meeuwis Weert 16-06-1878 naar A37a
A164 1929-1930 Dirk Berkhout Amsterdam 14-07-1872 Johanna Wilhelmina Huijbens 's-Gravenhage 31-08-1879 26-01-1930
A164 1930-1930 Christianus Timmermans 's-Hertogenbosch 24-02-1884 Rosalia Gerritse Vlijmen 12-06-1899
16 1930-1932 Christianus Timmermans 's-Hertogenbosch 24-02-1884 Rosalia Gerritse Vlijmen 12-06-1899 naar Tegelen
16 1932-1938 Adriana van Weert Someren 15-01-1858 met dochter
Tijdelijke afsplitsing
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1838-1839 Carolinus Johannes Roelants Schiedam 12-11-1807 Catharina Helena Albrecht Amsterdam 26-04-1804 14-01-1839
1839-1859 Peter van Lierop Asten 19-01-1793 Elisabeth van Deursen Asten 26-03-1801
A75 1859-1869 Peter van Lierop Asten 19-01-1793 Elisabeth van Deursen Asten 26-03-1801
A112 1869-1879 Peter van Lierop Asten 19-01-1793 Elisabeth van Deursen Asten 26-03-1801
A118 1879-1882 Peter van Lierop Asten 19-01-1793 Elisabeth van Deursen Asten 26-03-1801 15-02-1882
Referenties
  1. ^Militaire Spectator (https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1837/1837-0001-01-0004.PDF)
  2. ^Ligte Dragonders 1835-1839 (https://collectie.nmm.nl/nl/collectie/detail/339269/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 4 mei 2022, 18:46:38

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen