logo

De Vonder Homepagina


Markt 14 en 16

Op basis van onderstaand archiefstuk maken we op dat Joost Antonius van Weert eigenaar is van een huis in de buurt van het Marktveld in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 96 verso; 27-11-1705:
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck verkoopt aan Joost Antonissen van Weert zijn deel in hof en hofstad ontrent het Mercktvelt in het Dorp, zoals hij gekregen heeft van Hendrick Antony Canters, zonder huis en timmeragie te leveren. Zijnde het deel van wijlen Antonis Hendrick Mennen, ene zijde de koper, andere zijde Aert Vriens cum suis, ene einde weduwe Huybert Jan Tiel1en, andere einde Bruysten Fransen. Belast met 1 ort per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 21,25.

Judocus Antonius van Weert is geboren te Asten op 31-07-1668 als zoon van Antony Joosten van Weert en Maria Aert Hendrick Mennen (zie ook Voormalig huis G432). Hij is rond 1695 getrouwd met Maria Hendrix Franken. Na haar overlijden als Maria Joosten op 14-11-1703 is Judocus Antonius van Weert op 28-02-1706 te Asten hertrouwd met Maria Diricks Jan Joosten, geboren te Someren op 14-10-1672 als dochter van Theodorus Janssen en Maria Andreas Bastiaens:

01

De gezinnen van Judocus Antonius van Weert met Maria Hendrix Franken en met Maria Diricks Jan Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 12-10-1696 Tongelre 22-06-1721
Elisabeth de Roy
Tongelre 08-07-1725
2 Henricus Asten 12-12-1698 Asten 08-09-1724
Johanna Marcelis Coolen
Asten 04-03-1739

* uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend.

In het rechterlijk archief wordt nog gemeld dat Joost Antonius van Weert betrokken was bij de schutterij:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 97 verso; 06-12-1700
Joost Antonissen van Weert, als prijswijser van de opgestelde prijzen bij Jan Hendrick van den Bleeck, verklaart dat Cornelis Hendricx van Bussel heeft geschooten naer het beert ten pijle ten hoogste opgestelt bij den voorschreven Jan Hendricx van den Bleeck en heeft gesien dat den kogel heeft gegroeft ende opspringende het bert heeft geraeckt, oock soodanighlijcken dat met groote fortse weder terugh sprongh sonder precies te connen seggen op was plaetse. Maer naer sijn beste meyninge geraeckt te hebben de tobbe van nummer seventigh.

Joost Antonius van Weert heeft nog een schuld voor handel met drank met het leger:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 24; 07-12-1706:
Joachim Geeritsen te Berghen heeft afgerekend met Peeter Michiels van verkochte jenever int leger. En dat hij nu nog te goed heeft van Joost Antonissen van Weert 8 1⁄4 patacon.

Joost Antonius van Weert vraagt voor hem en zijn zoon Henricus een paspoort aan voor nieuwe handel:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 94 verso; 13-03-1715:
Paspoort voor Joost Antonis van Weert en Hendrick, zijn zoon.

Joost Antonius van Weert koopt nog een huis aan het Marktveld:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 128; 11-02-1718:
Jan Hendrik Tijssen, Flips Hendrik Tijssen, Tony Jansen voor Jan Tijssen, zijn behouden zoon, Willem Peeters getrouwd met Catalijn Hendrix, te Dommelen, Tileman van Mol, te Leenderstrijp getrouwd met Prijn Hendrik Tijssen. Zij verkopen aan Joost Antonis van Weert huis, hofplaats aan 't Merckvelt in 't Dorp, ene zijde Gerit Janse en anderen, andere zijde de straat. Belast met ƒ 5-5-00 per jaar geestelijke pacht; ƒ 0-1-04 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-3-12 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 52,-. Lasten ƒ 137,50. 

Joost Antonius van Weert krijgt het verzoek van zijn zoons om hun erfdeel in een rentebrief in 's-Gravenahge op te halen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 108; 09-05-1721:
Antony Joosten van Weert en Hendrik Joosten van Weert geven procuratie aan hun vader, Joost van Weert, om namens hen te ontvangen van Jacobus Verschriek en Cornelis Lantman, testamentaire executeuren van de boedel van Maria Tijsse Slegers een rentebrief van ƒ 900,- ten laste van Elisabeth Mulhuyse, weduwe Corstiaan de Coning met als onderpand drie huiskes en erven aan de noortzijde van de Pastoorenwarande ende corte Molenstraat in 's Gravenhage, schepenen 's Gravenhage de dato 06-05-1712. Die Maria Tijsse Slegers, hun outmeuje bij testament de dato 12-09-1719, notaris Jan van Lijcken aan hen ten erfregte en aan hun vader ter togte had gemaakt.

Blijkbaar is dit niet gelukt, want op 16-12-1762 doen zijn kleindochters Anna Maria (zie Emmastraat 22) en Johanna Maria (zie hieronder) een nieuwe poging.

Zoon Antonius Joosten van Weert, geboren te Asten op 12-10-1696, is op 22-06-1721 te Tongelre getrouwd met Elisabeth de Roy, geboren te Tongelre op 20-02-1696 als dochter van Thomas Joannes de Roij en Jacoba Morsen.

Contraxerunt matrimonium Antonius van Weert et Elisabeth de Roy; testes Peeter Delissse et Lucas Vogels.

Huwelijkscontract Antonius van Weert en Elisabeth de Roy; getuigen Peeter Delissse en Lucas Vogels.

02

Het gezin van Antonius Joosten van Weert en Elisabeth de Roy:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Tongelre 19-04-1722 Kind Tongelre ±1722
2 Anna Maria Tongelre 26-09-1723 Asten 01-02-1750
Arnoldus van Hoek
Asten 18-09-1772 zie Emmastraat 22
3 Johanna Maria Tongelre 03-03-1725 Kind Tongelre ±1725

Antonius Joosten van Weert is op 08-07-1725 te Tongelre overleden en Elisabeth de Roy is te Asten op 03-02-1755 overleden.

Zoon Henricus Joosten van Weert, geboren te Asten op 12-12-1698, is op 08-09-1724 te Asten getrouwd met Johanna Marcelis, geboren te Asten op 19-08-1693 als dochter van Marcelis Antonissen en Johanna Jansen (zie Oostappensedijk 54):

03

Het gezin van Henricus Joosten van Weert en Johanna Marcelis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 29-11-1725 Kind Asten ±1725
2 Johanna Maria Asten 04-11-1726 Asten 23-05-1762
Theodorus van de Mortel
Deurne 25-04-1777

Johanna Marcelis is op 07-01-1731 te Asten overleden en Henricus Joosten van Weert is op 04-03-1739 te Asten overleden.

Joost Antonius van Weert en zijn tweede vrouw Maria Diricx Jan Joosten maken in 1727 hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 79 verso; 20-10-1727:
Joost van Weert en Mary Dierkx, zijn vrouw, testeren. Alle voorgaande maakselen vervallen. Aan Hendrik, hun zoon, een legaat van ƒ 25,- te aanvaarden na overlijden van de langstlevende en de kleren van hem, testateur, te aanvaarden na het overlijden van hem, testateur. Ook het beste bedde te aanvaarden na de dood van de langstlevende. Aan Maryke, dochter van hun zoon Hendrik een legaat van ƒ 25,-, een gouden ring en de beste kist omdat zij, testatrice, daarvan peetje is voor een pillegift, te aanvaarden na de dood van de langstlevende. Aan de kinderen van Jan en Antonis Dircx, kinderen van de broeder van hem, testateur, een legaat van ƒ 30,-, te ontvangen na dood van de langstlevende. De testateuren benoemen elkaar tot universele erfgenaam met de verplichting dat uit de na te laten goederen de legitieme portie wordt uitgereikt aan de kinderen en kindskinderen van de testateur uit een eerder huwelijk.

Maria Diricx Jan Joosten is als Maria Joos van Weert op 25-10-1727 te Asten overleden. In het huizenquohier van 1736 en bij de verpondingen van 1737 is Joost Antonius van Weert nog eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 99 Dorp Bewoners nummer 99 Dorp
1736 Joost van Weert Joost van Weert

Verpondingen 1737 XIV- 61 folio 212:
Nu Anneke Antonis van Weert en Jennemaria Hendrick van Weert
Transport Helmont 02-09-1739.
Joost van Weert.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Joost Antonius van Weert probeert goederen te kopen, maar wil niet genoeg betalen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 59; 07-01-1734:
Peeter van de Voorst, schepen en Ariaan Jan Hoefnagels verklaren ter instantie van Joost van Weerth. Peeter van de Voorst verklaart dat hij, op 21 december laatstleden, bij de verkoping der goederen van Frans Peeters van Bussel, gehouden ten huize van Michiel van de Cruys, aanwezig is geweest. En met Simon van den Boomen en Joost van Weert, wanneer het inzetten van Joost van Weerth was gedaan, uit de keuken in de grote kamer zijn gegaan en zich daar bij het vuur gezet hebben. Hij heeft daar van Joost van Weert gehoord, zeggende tegen Simon van den Boomen: "Hebben wij malcanderen niet versproken, dat wij het samen souden hebben" en waarop Simon antwoordde: "Dat geen last hadde gegeven van soo hoogh in te setten". Zeggende Joost verder: "Waarom dat geen borge wilde blijven en of sijn woordt niet van te houden". Simon repliceerde hierop: "Alles wat ik geseyt hebbe sal ik staen". En zei Joost weer: "Waerom hem dan verscheyde reysen hadde aengestoten". Waarop Symon zei: "Niet te weten wat met het aenstooten wilde seggen". En Joost weer zei: "Dat wel wiste wat geseyt hadde maer niet en wilde seggen en wel beeter wiste". En verklaarde Peeter van de Voorst dat hij niet altoos bij het vuur was blijven zitten maar aan de tafel was gaan drinken, latende Joost van Weert, Simon van den Boomen en Ariaan Jan Hoefnagels in de kamer zitten.
Ariaan Jan Hoefnagels verklaart, dat hij, zittende aan het vuur, uit de mond van Symon van den Boomen had horen zeggen: "Dat aen Joost van Weert voor de halfsheyt van de penningen stondt". Waarop Joost van Weert zei: "Ik geef nu den duyvel daeraf" en de keukendeur met een klap dichtgooiende.

Joost Antonius van Weert legt een getuigenis af voor vorster Gerrit van Riet:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 67; 16-05-1738:
Joost van Weert verklaart bij deze te onderstaan, te keere en te stutten de verkoping die Gerrit van Riet, vorster, namens Lambert van den Boomen, tot verhaal van ƒ 0-10-0 verponding, over 1735 verschuldigd, wil doen. De goederen zijn reeds, bij provisie, op 05-05-1738, ten beurde gebracht. Beloovende derhalve den voorschreven comparant de voorschrevene somme van 10 stuyvers te zullen voldoen te betaalen met de verdere costen van dien daarop geloopen engestelt en sulx wegens de leges op de conditie gestelt ter somme van 9 gulden 17 stuiver, alsmede aan de voornoemde vorster wegens de executiecosten daar over geresen met de verdere costen als voorschreven en de acte deses sal betaalen binnen den tijt van agt dagen. 

Joost Antonius van Weert verkoopt na het overlijden van zijn twee zoons het huis aan zijn twee kleindochters:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 151 verso; 02-09-1739:
Joost van Weert, weduwnaar van Maria Dirx, bij testament schepenen Asten op 20-10-1727 verkoopt aan Anneke Tonis van Weert en Jennemaria Hendriks van Weert, kinderen van verkopers zonen, Tonis en Hendrik van Weert een huiske en hof, ene zijde het Marktvelt, andere zijde weduwe Jenne Frans Huyberts, andere einde Dielis Freynsen cum suis. Belast met ƒ 5-5-00 jaarlijks; geestelijke pacht ƒ 0-1-04 jaarlijks aan de Kerk van Asten; ƒ 0-3-12 jaarlijks aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 17-0-00. Lasten ƒ 137-9-12 .

In de bewoningslijst van het huis staat het huis op naam van de beide kleindochters en is Joost Antonius van Weert in eerste instantie nog de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 99 Dorp Bewoners nummer 99 Dorp
1741 Anneke Antoni en Jennemie Hendriks van Weert Joost van Weert
1746 Anneke Antoni en Jennemie Hendriks van Weert Joost van Weert
1751 Anneke Antoni en Jennemie Hendriks van Weert Joost van Weert
1756 Arnoldus van Hoek en Jenneke Hendriks van Weert Jenneke Hendriks van Weert

Judocus Antonis van Weert is op 31-10-1752 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Maria Diricx Jan Joosten en Judocus Antonis van Weert:

Zijn begraafakte op 02-11-1752 bevestigt zijn overdracht van goederen aan zijn twee kleinkinderen, hier nichten genoemd en waarvan er een in 's-Gravenhage woont:

Enkele jaren later verkoopt Jenneke Hendriks van Weert het huis aan Antoni Fransen Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 176; 31-03-1759:
Jennemie Hendrik van Weert, te 's Gravenhage, verkoopt aan Antoni Franse huis en hof aan het Martvelt 1 lopense, ene zijde het Martvelt, andere zijde de straat, ene einde Mattijs van Bussel, andere einde kinderen Willem van den Eerenbeemt en de kinderen Mattijs Kuypers. Belast met ƒ 5-5-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-7-8 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Opmerking: Er is een procuratie de dato 02-01-1759 notaris Lodewijk Heycoop, te
's Gravenhage. Koopsom ƒ 375,-.

Beide kleindochters hebben ook nog een andere behoorlijke erfenis te goed

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 209 verso; 16-12-1762:
Jan Goort Lomans, 78 jaar, oud borgemeester en Louis Hoefnagels, 71 jaar, oud collecteur van 's landslasten. Zij verklaren ter instantie van Arnoldus van Hoek en Dirk Lambert van de Mortel dat het waar is dat zij van hun jeugd af hebben gekend Joost van Weert en zijn eerste vrouw, Maria Franken, die in wettig huwelijk hebben verwekt twee zoons met name Antoni en Hendrik, zijnde lange jaren overleden en heeft Antoni nagelaten een wettige dochter met name Anna Maria, getrouwd met Arnoldus van Hoek. Hendrik heeft nagelaten een wettige dochter met name Maria getrouwd met Dirk Lamberts van de Mortel, te Deurne. Welke voorschreven Anna Maria en Maria van Weert, samen, enige kindskinderen en wettige erfgenamen zijn van Joost van Weert en Maria Franken. En verklaren de comparanten dat het hier altijd gebruik is geweest dat bij doope van de kinderen, alhier, maar alleen worden aangeteekent de voornaame van de ouders sonder daarbij haare vanne aan te teekenen off op te geven.

Arnoldus van Hoek, getrouwd met Anna Maria van Weert, alhier en Dirk Lambert van de Mortel getrouwd met Maria van Weert, te Deurne. De vrouwen zijn hier ook aanwezig. Anna Maria en Maria van Weert, zijnde enige kindskinderen en wettige erfgenamen van wijlen Joost van Weert. De comparanten geven procuratie aan Antoni van Reyt, te 's Gravenhage, om namens hen te ontvangen ƒ 900,- die Elisabet Meyhuyse, weduwe Corstiaan de Coning, schuldig was aan Maria Tijsse Slegers wegens restant van koopgelden van drie huiskes aan de Noortsijde van de Pastoorswarande en de Moolestraat, te 's Gravenhage. Obligatie schepenen 's Gravenhage de dato 06-05-1712 en hen, comparanten, aangekomen bij versterff van hun ouders en grootvader en door voornoemde Maria Tijsse Slegers aan hen gemaakt bij testament de dato 12-09-1719 notaris Jan van Lijcken, te 's Gravenhage.

De nieuwe eigenaar Antoni Fransen Voermans is geboren te Asten op 22-02-1716 als zoon van Antoni Teunis Franse Voermans en Christina Peter Verhoijsen (zie Burgemeester Frenckenstraat 47). Hij is op 24-07-1740 te Asten getrouwd met Anna Cornelis Tielemans, geboren te Bakel op 31-10-1715 als dochter van Cornelius Peters Tilmans en Anna Maria Jan Stercken:

04

Het gezin van Antoni Fransen Voermans en Anna Cornelis Tielemans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 13-05-1741 Kind Asten ±1741
2 Petronella Asten 17-02-1743 Asten 23-10-1768
Cornelius Josephus Daals
Aarschot >1805 zie Voormalig huis G521
doctor in Aarschot (B)
3 Johannes Asten 14-12-1744 Kind Asten ±1744
4 Anna Maria Asten 23-03-1746 Asten 20-01-1765
Petrus Joost Verberne
Eindhoven 24-05-1767 *
5 Ida Asten 12-02-1749 Kind Asten ±1749
6 Franciscus Asten 09-03-1754 Leende 27-01-1782
Elisabetha Hoeben
Leende 04-12-1805 zie Burgemeester
Frenckenstraat 47
7 Antonetta Asten 12-05-1756 Asten 18-02-1781
Theodorus Sengers
Nuenen 05-08-1812
8 Ida Asten 19-06-1756 Kind Asten ±1756
9 Elizabeth Asten 30-11-1757 Kind Asten ±1757
10 Antonius Asten 23-05-1763 Ongehuwd Asten 26-07-1781

* Petrus Joost Verberne hertrouwt op 10-09-1769 met Johanna Maria Sluijers (zie Julianastraat 17)

Antoni Fransen Voermans, ook bekend staand als Antoni Antoni Voermans, komt vanaf zijn ouderlijk huis (zie Burgemeester Frenckenstraat 47) in dit huis wonen. Onderstaand archiefstuk laat zien dat hij met zijn buren een akkoord maakt om het huis te vernieuwen: 

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 99; 30-04-1759:
Willem van den Eerenbeemt, Francis van den Eerenbeemt, Willem Roefs getrouwd met Elisabet van den Eerenbeemt, Maria van den Eerenbeemt geassisteerd met Jan Smits, haar geassumeerde momboir en Antoni Verleysdonk getrouwd geweest met Jenneke van den Eerenbeemt als vader en voogd van zijn drie kinderen. Eigenaren van een huis, hof en aangelag in het Dorp ter eenre en Antoni Fransen, ook eigenaar van een huis en hof in het Dorp, staande naast het voorgenoemde huis ter andere zijde. Zij hebben samen de scheydinge en paale voor zover die gevonden zijn nagezien en daarover een minnelijk accoord gemaakt te weten dat Antoni Fransen sijn voorgenomen nieuw te maken huys den hoek van den gevel na de huysinge van den eerste comparante te setten, 20 off 21 voete, na den eysch vant welk na de zijde vant Martvelt en soo vervolgens met den andere hoek van denselve gevel komen en moete blijve drie voeten van den andere hoek van de eerste comparanten huis en van daar linieregt op den paal, staande in de heg tusschen haar comparanten en kinderen van Joost Kuypers. Sullende de gront die alsoo na de sijde van den eerste comparante is aan haar verblijve en toebehoorende sijn en sulx neven de te timmeren huysinge en stallinge van voornoemde Antoni Franse, welke gevel vant huys en muur van stallinge int vervolg, als die er staat, sal wesen de regte scheydinge, sonder verder daarop eenig regt te reserveere off daartoe tegens eenige hoofde te mogen leggen, behoudens nogtans dat mede Antoni Voermans in sijne voorschreven gevel na sijn genoege een off meer raame en vensters sal mogen stellen. En soo dat het ligt van de eerste comparanten in haare gevel door voorschreven timmeren benomen mogt worden sal Antoni Fransen op sijne kosten die raam of ligt in den gevel van de eerste comparanten na genoegen moete verandere off doen versetten teneynde de eerste comparanten het ligt in haare camer na behoore konne en moete hebben. Allen verklaren zich accoord.

Antoni Fransen Voermans wordt aangesteld als borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 18; 20-06-1761:
Antoni Franse en Leendert Jacobs van Hugten worden aangesteld als borgemeesters, Sint Jan 1761-1762. Tot setters worden aangesteld Tielen Coolen en Dirk Haasen.

Antoni Fransen Voermans koopt groes en akkers:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 53; 12-09-1763:
Jenneke Peter Martens, weduwe Jan Plenders, te Heusden, bezit, samen met haar twee kinderen, Pieter en Francyntje, ieder voor de helft een stuk groes int Root 1 lopense en twee akkers elk 1 lopense. Wijlen haar man heeft indertijd een rente aan het Land afgelost waarvoor zij de gelden had geleend van de weduwe Francis van den Boomen zijnde ƒ 65,-. Zij heeft deze som niet af kunnen lossen. In overleg met Dirk, haar broeder, is zij aangeraden geworden de drie voornoemde percelen te verkopen aan Antoni Fransen voor ƒ 82,-. Zij vraagt toestemming. Naschrift: Fiat. 

Antoni Fransen Voermans en zijn zus Wilhelmina verkopen het ouderlijk huis (zie Wolfsberg 16) en land op de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 156; 29-10-1764:
Antoni Fransen en Willemyn Franse, weduwe Francis van den Boomen, te Lierop. Zij verkopen aan Hendrik Jelis van Helmond een huis en schop tot de voorste mik, hof en aangelag in de Wolfsberg 1⁄2 lopense, ene zijde de verkopers, andere zijde Joost van Hugten; de Groenacker 1 lopense naast Francis Plenders; land den Dapper 1 lopense naast Nicolaas Voermans; land de Loverbosch 3 lopense naast de weduwe Antoni Bosmans; den Mutsenacker 2 lopense naast Dirk Roymans; land het Kempke 1 1⁄4 lopense naast de kinderen Peter Voermans; het Lankackerke 1 lopense naast Willem van Dijk; land de Hofstad 1 lopense naast Francis Kerkers daar de schuur op staat; groes de Lepper off Haseldonk 2 1⁄2 lopense naast Jan Janse van Dijk; groes de Weert 3 lopense naast Jan Aart Tielen; groes Goordevelt 1 1⁄2 lopense naast Hendrik Peter Driessen; groes het Lindersvelt 5 copse naast Jan Sauve. Belast met ƒ 1-0-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 600,-

Achterbuurman Hendrik Coopmans (zie Voormalig huis G525) verkoopt een schuur aan Antoni Fransen Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 176; 18-05-1765:
Hendrik Coopmans verkoopt aan Antoni Franse een schuur aan het huis van de verkoper. Opmerking: De koop is eerder gedaan, op 06-04-1765, doch toen is er op verzoek van de verkoper van afgezien omdat deze dan zijn huis niet naar behoren zou kunnen gebruiken. Hij heeft toen ook alle kosten op zich genomen. Antoni Franse staat er nu echter toch op dat de koop toch doorgaat. Koopsom ƒ 100,-.

Antoni Fransen Voermans wordt benoemd als schepen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 34 verso; 21-06-1766:
Jan van Riet, president, Hendrik Berkers en Wilhelmus Bruynen worden bedankt als schepenen. In hun plaats worden benoemd Pieter Zijnen en Willem Verhaseldonk. Op 23 juni wordt alnog benoemd Jan Janse Coolen, aan Vorselen. Er wordt ook nog bedankt Jan Vervoordeldonk en in zijn plaats benoemd Antoni Fransen.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 256; 23-02-1768:
Antoni Fransen, schepen, verkoopt aan den Armen van Asten een kamer aan het huis van Hendrik Peter Driessen in de Wolfsberg, ene zijde Hendrik van Helmond, andere zijde en einde het voorschreven huis, ene einde de straat. Bij deze kamer hoort nog een hoekje of gedeelte van een schop neven het voorschreven huis. Zoals het de verkoper en zijn zuster, Willemyn Fransen weduwe Francis van den Boomen van hun ouders is aangekomen. Koopsom ƒ 27-10-0. En dat tot aflossing van 1⁄4e deel van een rente van ƒ 1-15-0 per jaar en een van ƒ 0-7-8 per jaar die de verkoper was geldende aan den Armen van Asten. Zijnde samen ƒ 0-16-4 per jaar welke hiermede worden gelost.

Antoni Fransen Voermans koopt een stuk hei in 'de Bus' in de Peel op de grens met Meijel en verkoopt het later als ontgonnen erf door aan de familie van Calis in Meijel, die daarvoor geld hebben moeten lenen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 38; 08-07-1768:
Het Corpus van Asten verkoopt, volgens condities de dato 10-06-1768 aan Antoni Fransen, schepen een heiveld aan de uyterste limieten bij Meyl 2 lopense naast een weg nevens de limietsloot, deze weg moet 16 voet breed blijven. Koopsom ƒ 110,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 106 verso; 05-11-1770:
Antoni Fransen verkoopt aan Hendrik Goorts, te Meyl Nieuwe Erve bij Meyl 2 lopense naast een weg nevens de limietsloot, de weg moet 16 voet breed blijven. Verkoper aangekomen bij transport de dato 08-07-1768. Koopsom ƒ 151-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 139 verso; 24-11-1779:
Antonis Goorts van Calis, te Meyl en Antoni Manders getrouwd met Maria Goorts van Calis, te Meyl. Kinderen en erven van wijlen Goort Hendriks van Calis. Zij zijn schuldig aan Jan Peters Claessen, te Deurne ƒ 100,- à 3% wegens aankoop van de Nieuw Erve 2 lopense. Aangekocht van Antoni Fransen in 1768.

Antoni Fransen Voermans had lindebomen voor zijn huis aan het Marktveld staan:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 156; 08-05-1771:
Hendrik Janse Roeters, 26 jaar, verklaart dat hij gisteren, tegen de avond op de Markt is geweest omtrent de lindeboomkes van Antoni Fransen waar veel personen aanwezig waren onder meer Jan Arnoldus Smits, Arnoldus Vrients, Francis Coolen, Mattijs Herings en ook Francis de Jong, vilder, uit Helmond, die daar veel geraas en getier maakte en een mes in zijn hand had en duidelijk zei: "Ik geef de duyvel lijff en ziel, soo ik Asten niet in brant steeke". Een en ander is onder eede bevestigd.

Antoni Fransen Voermans wordt voogd over de kinderen van zijn achterneef Joost Peter Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 38 verso; 22-02-1772:
Antoni Fransen, schepen en Johannes van Brussel, te Tongeren worden aangesteld als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van Joost Voermans en Johanna van Brussel. 

Voor het recht van overpad over een dries van Antoni Fransen Voermans wordt een proces gevoerd:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 51; 12-09-1774:
Wilhelmus Bruynen, Jan Timmermans en Jan Sauve, namens zijn moeder, Lucia van Bussel getrouwd geweest met Jan Sauve ter eenre zijde en Antoni Fransen, ter andere zijde. De eerste drie comparanten hebben een weg in gebruik, om naar hun land te komen over een dries, gekomen van Hendrik Coopmans en nu zijnde van Antoni Franse. 

Antoni Fransen Voermans doet als schepen van Asten onderzoek naar de herkomst van een koe:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 164 verso; 23-02-1775:
Antoni Fransen, Dirk Dirks en Francis van de Vorst, schepenen, zijn, op maandagmiddag, 13 februarij laatstleden, in de woning van Peter Joosten van Hugten, op de Leensel, geweest en hebben aldaar gevonden een koe, swart van hair met witte placke. Op onze vragen heeft Peter verteld dat hij de koe van Nol van Gerwen gekocht had en dat hij daar goede getuigen van had. Op ons verzoek is hij, met de koe, mee terug gegaan naar het Dorp om een en ander te onderzoeken. Arnoldus van Gerwen heeft verklaart dat hij de koe verkocht heeft maar zonder betaling niet wilde leveren. Peter voorschreven heeft verder niet kunnen verklaren hoe hij aan de koe gekomen is, alleen maar dat hij die van Arnoldus gekocht had. De drossard heeft tot nader onderzoek de koe in bewaring genomen. 

Antoni Fransen Voermans heeft nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 22; 10-11-1777:
Antoni Fransen, aanlegger contra Jan Jacobs Verberne, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 5-12-0 aan aanlegger.

Asten Rechterlijk Archief 152; 27-09-1777:
Rekening, bewijs en reliqua van Antoni Lomans, alhier en Pieter Verberne, te Eyndhoven als voogden over Willem en Catarina, onmondige kinderen van Johannes Jansen en Catarina Lomans, beiden overleden. Uitgaven onder andere aan Antoni Fransen, quitantie 35 voor de levering vanaf 1760 tot 1776 van bier, textiel, winkelwaar, reisgeld enzovoort ƒ 220-00-00.

Naast het huis van Antoni Fransen Voermans wordt door Jacobus Losecaat een pad aangelegd (zie Voormalig huis G434):

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 108 verso; 12-03-1778:
Antoni Jan Nelisse verkoopt aan Jacobus Losecaat achter van zijn hof, naast de hof van Antoni Fransen, van de straat tegenover het huis van de drost tot aan den hof van Peter Klomp, ter breedte van vier voet, om daarvan door de koper een pad te maken, rechtdoor naar het Marktvelt, mits, naast den hof van de verkoper door de koper af te maken met palen en latten. Koopsom ƒ 5-5-0.

Antoni Fransen Voermans is schepen af, maar wordt kort daarna benoemd tot vierman:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 56; 05-01-1779:
Antoni Fransen en Jan Timmermans worden van hun eed als schepen ontslagen. In hun plaats worden benoemd Tomas Bakers en Goort Jan Lomans.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 56 verso; 01-03-1779:
Antoni Fransen is aangesteld tot vierman in plaats van de overledene Mattijs van Bussel

Antoni Fransen Voermans is op 29-02-1780 te Asten overleden en zijn weduwe Anna Cornelis Tielemans koopt 1⁄20e deel van de Braeselse tiende:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 164; 12-05-1780:
Johannes Bartholomeus Moolemakers, te Gheel, verkoopt aan Anna Tielemans, weduwe Antoni Fransen 1⁄20e deel in een klamptiende de Wijtflietse tiende. Hem aangekomen bij transport schepenen Eyndhoven de dato 16-10-1766. Koopsom ƒ 450,-.

Antoni Fransen Voermans wordt nog wel genoemd als voogd, waarbij ook zijn winkel wordt benoemd:

Asten Rechterlijk Archief 148; 21-09-1784:
Rekening, bewijs en reliqua van Antoni Fransen, inmiddels overleden en Johannes van Brussel, te Tongeren, als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van Joost Voermans en Johanna van Brussel. Tot verhoor van deze rekening zijn ook aanwezig Johannes Knaape getrouwd met Johanna Voermans en Maria Joost Voermans, mondige dochters, te Eyndhoven. Uitgaven waaronder:
- de vader van de onmondige heeft als armmeester in de winkel van Antoni Franse, door arme lieden laten halen voor ƒ 21-04-06
- winkelwaar, stof, linnen en anders, door Antoni Fransen, overleden momboir, geleverd ƒ 338-10-14

In het huizenquohier over de periode 1761-1781 is Antonius Fransen eigenaar en bewoner van het huis en na zijn overlijden is zijn weduwe Anna Cornelis Tielemans eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 99 Dorp Bewoners nummer 99 Dorp
1761 Antoni Fransen Antoni Fransen
1766 Antoni Fransen Antoni Fransen
1771 Antoni Fransen Antoni Fransen
1776 Antoni Fransen Antoni Fransen
1781 weduwe en kinderen Antoni Fransen weduwe Antoni Fransen

Anna Cornelis Tielemans is te Asten als de weduwe van Antony Franssen op 09-12-1786 begraven en hieronder de doodakte van Antoni Fransen Voermans en de begraafakte van Anna Cornelis Tielemans:

Kort daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 63; 03-01-1787:
Guilielmus Jacobus Daals, secretaris, te Arschot, als lasthebber van Meester Cornelius Josephus Daals, licentiaat in de medicijne gehuwd met Petronella Fransen, actueel ingezetene van Arschot. Theodorus Sengers man van Antonetta Fransen, Francis Fransen, te Strijp onder Leende. Kinderen en erven van wijlen Anthony Fransen gehuwd geweest met Anna Thielemans. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Cornelius Jacobus Daals ƒ 2500,- te betalen door de ontvanger van het tweede lot; een schepenobligatie van ƒ 300,- à 3% ten laste van Dirk Dielis van Helmont; een obligatie van ƒ 75,- à 3% ten laste van Goort Coolen, te Someren.
2e lot gaat naar Theodorus Zengers een huis, stal en hof aan het Martvelt 1 lopense, ene zijde kinderen Mattijs van Bussel, andere zijde een straatje; land den Liverijakker 1½ lopense; groes het voorste Veltje 2½ lopense; groes het Groesvelt 6 lopense; groes den Altaar agter den Diesdonk 1½ lopense; land Bruystensakker 3 lopense; land de Berkers 1½ lopense; land den Eynde Paal 1 lopense; land den Meulenakker 35 roeden; groes int Root 1½ lopense; groes Toon Loyevelt 3 lopense; land den Berg 3 lopense; de onverdeelde helft in een stuk groes gelegen aan den Ommelschenbosch geheel 5 lopense; land de Hofstad 1 lopense; land de Logten 2½ lopense; land Wilbersakker 1½ lopense; land Seyeakker 3 copse; land den Berg 2½ lopense; land Sneyerskamp 3 copse; land 1 lopense; groes het Busvelt 1 lopense 3 copse; groes den dries van Coopmans 3 lopense 25 roede 5 voet; groes het Eeusel 3 lopense; groes int Root 1½ lopense land Jan Eeversakker 2 lopense; land den Kasakker 2 lopense; groes Jan Artsveltje 2½ lopense; een obligatie van ƒ 300,- α 3% ten laste van Jan van den Heuvel. Belast met ƒ 5-5-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-0-4 per jaar aan de Heren van Asten staande in het cijnsboek op folio 37 en 49. Uit te betalen aan het 1e en 3e lot elk ƒ 2500,-. Marge: Betaald 04-10-1787. De ontvanger van dit lot is gehouden te moeten innen en betalen alle schulden en pretenties op de boedel.
3e lot: Francis Fransen 1⁄20e deel in de Witveltse tiende rijdende tegen de Braselse tiende; ƒ 2500,- uit te betalen door de ontvanger van het 2e lot.

Dochter Antonetta Fransen Voermans is geboren te Asten op 12-05-1756 en op 18-02-1781 te Asten getrouwd met molenaar Theodorus Johannes Sengers, geboren te Nuenen op 22-06-1752 als zoon van Joannes Sengers en Anna Teulings:

05

Het gezin van Antonetta Fransen Voermans en Theodorus Johannes Sengers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Antonius Nuenen 09-12-1781 Helmond 19-10-1827
Joanna Maria de Vocht
Asten 22-04-1858 Griffier
2 Anna Elizabetha Asten 30-04-1783 Ongehuwd Nuenen 03-02-1827
3 Jacobus Johannes Asten 10-08-1784 Ongehuwd Nuenen 02-03-1839 Molenaar
4 Cornelius Josephus Asten 10-03-1786 Kind Asten 22-05-1786
5 Maria Josepha Asten 05-04-1787 Ongehuwd Asten 10-02-1829
6 Johannes Franciscus Asten 08-02-1789 Ongehuwd Nuenen 17-01-1871 Boer
7 Wilhelma Catharina Asten 22-03-1791 Asten 12-02-1821
Johannes van de Meulen
Bree (B) 15-06-1824
8 Johannes Dominicus Asten 02-09-1793 Ongehuwd Nuenen 06-04-1817 Molenaar
9 Johannes Andreas Asten 19-04-1795 Nuenen 10-08-1831
Egidia Vogels
Nuenen 27-02-1872 Molenaar
in Opwetten
10 Johannes Cornelis Asten 02-07-1796 Kind Asten 17-01-1798
11 Theodorus Johannes Asten 17-12-1797 Kind Asten ±1800

Een samengesteld verhaal van deurnewiki en de watermolen van Opwetten geeft een beeld van de familie Sengers:

Wij ondergeschreeve Scheepenen van Nuenen Gerwen verclaaren ter Requisitie van Johannes Sengers, inwonnder en molenaar tot Opwetten, dat wij ons op donderdag 17 september 1767 begeeven hebben ten huijsen van den requirant en aldaar gesien en bevonden hebben, dat deselven sijn moolen an alle 't geen 's nagts tusschen den 10e en 11e november 1764 meer is afgebrand, weederom heeft herbout en in soo goeden (selvs beeteren) staat gebracht als hetselve voor dat ongeval geweest is. Actum Nuenen ten Raadhuijse dessen een en twingsten september 1700 seven en sestigh.

06

De helft van zijn kinderen bleven in Nuenen bij de watermolen wonen, zoals ook zoon Joannes Franciscus Sengers, waarvan rechts een foto, samen met twee neven. Zoon Johannes Andreas (Andries) Sengers, de molenaar, trouwt met Egidia Vogels. Een zoon werd er geboren, maar werd helaas maar twee dagen oud. Daarna kwamen er nog vijf dochters en een van die dochters, Willemina, trouwde met Gerardus van Hoorn, stammend uit een oud molenaarsgeslacht. In 1987 woonde er in Nuenen op de Opwettense molen nog een kleinzoon van Willemina Sengers, genoemd naar zijn grootvader Gerardus van Hoorn.

De andere helft van de kinderen trok naar Asten. Zijn zoon Theodorus Johannes (Dirk) Sengers had in Asten een brouwerij, herberg en winkel in levensmiddelen. Hij was daar ook schepen, later waarnemend drossaard en van 1800-1810 schout-civiel. Bij de inlijving van Nederland bij Frankrijk in het najaar van 1810 verloor Sengers zijn functie als schout-civiel. Daarna vertrokken hij en zijn vrouw weer naar Nuenen (Opwetten) waar Antonet Franssen in 1812 en Theodorus Joannes in 1817 overleden.

Hieronder een foto van de familie Sengers met van links naar rechts kleinzoon Theodorus Johannes Sengers, zoon Johannes Francis Sengers en kleinzoon Antonius Dominicus Sengers.

07

Theodorus Johannes Sengers heeft nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 220; 14-09-1787:
Pieter Troeyen is schuldig aan Theodorus Sengers ƒ 100,- à 3 1⁄2%. Marge: 09-12-1801 gelost.

Theodorus Johannes Sengers koopt een naastgelegen huis:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 221; 08-02-1788:
Johannis van de Kerkhof getrouwd met Antonetta Meulendijk, weduwe Jan Peter Nijssen, te Deurne, verkopen aan Theodorus Sengers huis en hof in het Dorp 1⁄2 lopense, ene zijde Wilhelmus van Riet, andere zijde de weduwe Wilhelmus Bruynen, ene einde de koper, andere einde de straat. Koopsom ƒ 260,-.

Theodorus Johannes Sengers wordt beboet omdat water vanuit zijn huis naar het Marktveld loopt, maar weigert die boete te betalen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 18-02-1788:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, ter instantie van Jacobus Losecaat, laat weten dat hij met assistentie van Hendrik Halthuysen, schutter, ingevolge de resolutie de dato 26 januarij 1788 de straat is opgegaan om te zien of daaraan werd voldaan en op 4 februarij laatstleden heeft gezien dat van off uyt huys en erve van Theodorus Zangers, woonende alhier aan het Martvelt, het water door off uyt een goot aan off onder de poort vant selve huys door een sloop verscheyde treede opt Martvelt afgeleyt en loopende was. Op de 9e dito, kort na de middag, was het lopende op een gelijke manier als voor. Ook op de 11e dito, 's morgens om acht uur, liep het water tot half op het Martvelt. Telkenmale is aanstonds aan voornoemde Zangers, ten zijnen huize, gecalangeert, om de boete van ƒ 3,-, van iedere keer, binnen drie dagen aan de drossard te betalen. Op 14 februarij 1788 is Theodorus Zangers gedaagd wegens het in gebreke blijven van betaling der boeten. Op 29 februarij 1788 wordt hij nogmaals gedaagd ter betaling van ƒ 6,- vanwege de zelfde constateringen op 13 en 18 februarij, laatstleden.
Memorie: Theodorus Zengers heeft nog laten weten dat hij over die resolutie bij verschijde advocaten was geweest welke daarmede eens lachten. En versogt derhalven om een en ander ter rolle te brengen en aan hem copie en dag, onder reserve, om sodanige actie te institueren. De drossard blijft bij zijn eis. Ook de schepenen, willen ingevolge haar resolutie van 26 januarij, laatsleden, doorgaan. Men moet wel voorzichtig zijn dat de zaak niet te klein is, want dan zou geen copie en dag nodig zijn. Het Marktvelt is op order van officier en schepenen opgehoogd. Men zou nu ook de greppel kunnen vullen en dan maar afwachten wat Sengers er mee gaat doen.

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 80 verso; 03-03-1788:
Den drost, aanlegger contra Theodorus Zengers, gedaagde. Gedaagde wordt beboet met driemaal drie gulden wegens het op drie verschillende tijden te weten 4, 9 en 11 februarij laatstleden, het laten lopen van het water door een goot onder de poort van zijn huis tot op het Marktvelt. Een en ander was niet toegestaan ingevolge resolutie de dato 26-01-1788.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 180 verso; 02-04-1788:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, heeft, op 14-02-1788, Theodorus Sengers gedagvaard om, op 18-02-1788, een boete te betalen van ƒ 9,-. Sengers heeft tegen hem gezegd: "Die denk ik niet te betaalen. De patriotten sullen haast af komen met tweemaal hondert duysent man".

Theodorus Johannes Sengers koopt de andere helft van een stuk land aan de Ommelse Bos:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 254; 02-02-1789:
Jan van den Boomen, te Lierop, verkoopt voor zijn moeder, Willemyn Franse weduwe Francis van den Boomen, te Turnhout, aan Antonetta Fransen getrouwd met Theodorus Zengers de helft van het Teunisvelt aan den Ommelschen Bosch geheel 5 lopense naast de weduwe Joseph Sauve. De andere helft is reeds van de koper. Koopsom ƒ 14,-

Theodorus Johannes Sengers wordt benoemd tot schepen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 100; 05-01-1790:
Theodorus Sengers en Jan Willem Coolen worden aangesteld tot schepenen. 

Theodorus Johannes Sengers vraagt een paspoort aan:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 9; 21-08-1790:
Paspoort voor Theodorus Sengers, schepen, een man van eer en welke koophandel verricht en alzo vreemde landen moet bezoeken.

Theodorus Johannes Sengers verklaart dat Willem Arnold Notman goed burgerschap heeft vertoond in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 59; 05-09-1791:
Wij, Jacobus Losecaat, drost, Leendert van Riet, president, Theodorus Sengers en Thomas Bakens, schepenen, verklaren dat Willem Arnold Notman, oud rentmeester der stad Graave en lande van Kuyk gedurende de tijd van één jaar hier te Asten heeft gewoond en sig soodanig tot hiertoe gecomporteert ende gedragen heeft dat op desselfs leevenswijse ofte conduiten niet het alderminste ten nadeele gesegt ofte ingebragt kan worden. Wij hebben hem daarom deze attestatie niet kunnen en willen weigeren ten einde daarvan een zodanig gebruik te maken als hij goed zal vinden.

Theodorus Johannes Sengers laat de grens met die van zijn buren controleren:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 86 verso; 27-02-1792:
Andries Marten Zeegers, 30 jaar, staande ter goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, schepen, dat hij vanaf Sint Peter 1788 als dienstknecht metter woon is aangekomen bij de requirant op sijns requirants ordre, met ende beneffens den requirant en seeker Fiesken, weduwe Willem van den Eerenbeemt en haaren soon, genaemt Willem van den Eerenbeemt, allen wonende alhier, in de voorschrevene jaere 1788, sig alle hebben begeeven aan, bij en tussen des requirants hoff off thuyn en de huysinge van de voornoemde weduwe van den Eerenbeemt, in het Dorp, teneynde aldaar te samen de scheyds- of limietpaalen tussen des requirants erve en die van voornoemde weduwe van den Eerenbeemt te soeken. Dat de comparant wilde beginnen te graven, in de straat, lopende langs de erve van de requirant en de voornoemde weduwe van den Eerenbeemt, om de paal te zoeken. Willem Willems van den Eerenbeemt zei: "'t Hoeft niet, ik weet hem precies leggen", gaande hij, Willem, met de schop door een gat van de heg, vast aan of langs de muur van de weduwe van den Eerenbeemt en begon van binnen tegen de heg te steken om die paal te zoeken, doch hem daar niet vindende, niettegenstaande hij bleef zeggen dat deze daar moest liggen begon hij toch buiten de heg te graven waar hij ook de paal vond ter plaedse, omtrent of geen halve voet daaraf daar hij bevoorens hadde gesegt dat die mogt liggen en hem blootmakende, sonder hem nogtans te beweegen, seyde Willem daarop, dit is hij. Bedoelende daarmee de den schijtspaal tussen de beyde erven voornoemt. Dat de requirant daarop aanstonds aan de weduwe van de Eerenbeemt vroeg: "Fieske, sijt gij met dese paal tevreeden?" Waarop Fiesken, weduwe van den Eerenbeemt antwoordde: "Ja, waarom niet". En de requirant daarop weer zei: "Ja, ik ook", nemende een hout, of een stuk van een velling van een karrad en zette dit op de gevonden paal terwijl meer genoemde Willem en de comparant dat hout in presentie van de weduwe en de requirant, die het hout, in hun aanwezigheid vasthield, hebben aangevuld. Zoals dit hout nu daar nog staat. 

Antonetta Fransen Voermans is door de ziekte atrabilis, die te maken heeft met zwarte gal, zwartgallig geworden en moet worden opgenomen: 

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 148 verso; 16-08-1792:
Gezien het request van Theodorus Sengers, schepen, waarin hij verzoekt om zijn vrouw, Anthonetta Fransen, die als sijnde van de hemel besogt met eene melancholie of ijlhoofdigheid ontstaan uyt eene voorafgegane siekte, atrabilis genaemt elders te bewaren of te verzekeren. Mede gezien het advies van Francis Fransen, broeder van zijn vrouw, Antonie Loomans getrouwd met Anna Catharina Sengers, suppliants zuster. Philippe Jacobus Daels, zoon van Cornelis Josephus Daels getrouwd met Petronella Fransen, een volle zuster van suppliants vrouw. Alsnog gezien de verklaringen van J. B. Beels en F. van Moorsel, medecijnen doctor te Helmond. Ten laatste gezien de verklaringen van Adrianus van Duuren en Jan van Veldhoven. Naschrift: Fiat, mits van tijd tot tijd verslag te doen.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 108; 16-08-1792:
Adrianus van Duuren en Jan van Veldhoven, wonende als dienstknecht bij Theodorus Sengers. Zij verklaren ter requisitie van voornoemde Theodorus Sengers dat zij seer wel weten dat Antonetta Fransen vrouw van hem, requirant, nu nog korte tijd geleden zeer onpasselijk geweest is, waaruit een ijlhoofdigheid is gevolgd of ontstaan is. Dat door het dagelijks verkeer en omgang ten huize van de requirant het hen toeschijnt dat Antonetta Fransen d'eene dag kranksinniger dan wel de andere schijnt te weesen. Dat zij echter niet buiten bewaring en nauwkeurig toezicht gelaten kan worden. Comparanten oordelen het daarom zeer nodig, dat zij, tot voorkoming van ongelukken niet alleen, maar ook op hoop van herstel op een secure en stille plaats onder goed toezicht bezorgd wordt.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 108 verso; 18-08-1792:
Theodorus Sengers, welke ter voldoening aan het appointement van officier en schepenen, alhier, gesteld op het request, door hem, comparant, op heden in judicio extra ordinario gepresenteerd bij deze verklaart hij, comparant, dat hij zijn vrouw, Antonetta Fransen voor enige tijd, op hoop van herstel, wil berzorgen en verzekeren te Grevervorst, Pruyssen. En beloofde de comparant, dat wanneer het College, alhier, zijn vrouw zou requireren of aan hem, comparant, namens dit gerecht zou worden aangezegd zijn vrouw hier te Asten of binnen het territoir van deze staat geplaatst moet worden dat hij dan binnen drie maal 24 uur na die aanzegging daar aan zal voldoen. Ook dat hij, comparant, bij verandering van plaats of van tijd tot tijd aan de magistraat, alhier, kennis zal geven van de toestand van zijn vrouw teneinde U Eerwaarde op de continuatie van deze verzekering zou kunnen resolveren of doen zoals te raaden. En compareerde mede Anthony Loomans en Adrianus van Duuren, die mede, ter voldoening voornoemd het bovenstaande, zich stellen als borgen, om ten allen tijde aan het opgedragene door het gerecht, alhier, op eerste aanzegging van hun Eerwaarde dat Anthonetta Fransen getrouwd met Theodorus Sengers binnen driemaal 24 uur, na die aanzegging, hier te Asten of wel binnen het territoir van deze staat moet worden overgebracht te zullen voldoen. Zij verbinden hieraan hun persoon en goederen.

Het is niet bekend of Antonetta Fransen Voermans in 1792 naar Grevervorst is geweest. Waarschijnlijk wordt hier Grubbenvorst bedoeld dat destijds deel uitmaakte van Pruisen. In Grubbenvorst was een klooster van de Zusters van de Associatie van Geestelijke Dochters van de Bisweide, die krankzinnigen verpleegden. Zij heeft er niet lang verbleven aangezien zij in september 1793 in Asten is bevallen van een zoon.

Theodorus Johannes Sengers koopt een brouwerij:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 54 verso; 21-07-1794:
Jacobus Losecaat verkoopt aan Theodorus Johannis Sengers brouwerij en schuur met alle ap- en dependentiën met ketel, kuip en al het vaatwerk, niets uitgezonderd, met de pad zoals die daarachter uit is in het gemeen met Hendrik Loomans cum suis, ene einde de straat, andere zijde Hendrik Loomans cum suis. En blijft de goot tussen het huis en de brouwerij int gemeen en evenals het onderhoud. Pomp en put moeten voor reparatie en onderhoud ten alle tijde bereikbaar blijven. Verkregen volgens transport van de erven Jan Bonaventura Lomans de dato 18-05-1793. Koopsom ƒ 503,-.

Theodorus Johannes Sengers heeft geld gewisseld met Reynier Jan Buteux, die plots is overleden:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 112 verso; 03-12-1795:
Christiaan Brans, 22 jaar, als dienstknecht gewoond hebbende bij wijlen Reynier Jan Buteux, verklaart, ter requisitie van Theodorus Sengers, dat hij, comparant, als gebroden dienaar van voornoemde Buteux en op het kasteel woonachtig, op 01-10-1795, op order van zijn meester is gezonden geworden naar de requirant teneinde van hem te vragen 400 kronen of 100 duytse rijksdaalders in zilvergeld tegen goud te verwisselen. Edog is door Sengers verstaan ƒ 400,- en welke ƒ 400,- door Sengers aan de comparant voor zijn heer zijn toegezegd geworden. Na vervolgens nog een andere boodschap te hebben verricht is hij, comparant, naar Sengers teruggekeerd en heeft, aldaar, van hem een brief met een zakje geld, beiden verzegeld, ontvangen en deze aannemende, gevraagd om de conditie. Waarop hij, comparant, van Sengers te horen kreeg: "Die sal ik selfs met Uw Heer maken". Hij comparant is toen met de brief en zakje, beiden verzegeld, naar het kasteel teruggekeerd en heeft een en ander aan Buteux overgegeven en deze heeft gezegd: "'t Is goed".

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 112; 04-01-1796:
Theodorus Sengers ontvangt uit handen van Abraham van Nouhuys, als curator, het sakje gelt, inhoudende 112 fransche en 32 brabandsche kroonen. Hij verklaart dat dit hetzelfde zakje en inhoud is dat hij, op 01-10-1795, aan Cristiaan Brans, toen dienstknecht van wijlen Reynier Jan Buteux, verzegeld, ter hand heeft gesteld.

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 132 verso; 12-03-1796:
Theodorus Sengers en Hendrik Elberse Wildeman verklaren ter instantie van Abraham en Johanna de Smith, te Middelburg, dat zij zeer wel gekend hebben, Reynier Jan Buteux, alhier, ongehuwd, overleden voor zover zij weten. 

Theodorus Johannes Sengers heeft Frans geld aangenomen in de tijd van de Franse revolutie:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 14; 06-04-1797:
Compareerden voor ons, schepenen Theodorus Johannes Sengers, Dirk Antony Leenen, Marcelis Goort Peeters, Joost Peter Koppens en Engelina Loomans. Zij verklaren:
Theodorus Johannes Sengers dat hij 326 livres 10 sols ontvangen heeft voor het sluiten van de alliantie en dat uyt kragte van de Franse wet ofte om dat selven niet dufde wijgeren aan te nemen en dat voor koopmanswaren, eten, drinken en logies en komen te staan tegens prijscomant gerekent voor de waaren alsdoen kostende misschien meer veel ligt minder de liever tot 7 1⁄4 stuyver Hollands volgens het naaste bepaalen kan. En 163 livres ontvangen in januari en maart 1795 uyt kragte van de Franse wet ofte omdat deselven niet durfde wijgeren aan te neemen voor geleverde waaren edog buyten deeze gemeente ter waarde van circa 49 gulden 16 stuyver 12 penningen Holland geld.
Dirk Antony Leenen heeft ontvangen 1313 lievers en 10 sols in Hollands geld ƒ 176-9-0 wegens geleverde waren.
Marcelis Goort Peeters heeft ontvangen 17 1⁄4 liever tegen ƒ 3-6-0 Hollands geld wegens geleverde turf.
Joost Peter Koppens heeft ontvangen 6 livres tegen 3 gulden Hollands wegens geleverde turf.
Engelina Loomans heeft ontvangen 57 lievres 15 stuyver tegen 9 stuiver per liever voor geleverd linnen en een zilveren zakhorloge. 

De Franse livre was een munteenheid die gebruikt werd tot aan de Franse revolutie en het 20e deel hiervan was een sol. De waarde in Hollands geld bedroeg in die tijd ongeveer 7 1⁄2 stuiver.

Rechts een afbeelding van een 24 livres muntstuk en geheel rechts van een sol.

 

Theodorus Johannes Sengers wordt benoemd als borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 117; 22-01-1798:
Theodorus Sengers en Francis Jan Peeter van Bussel zijn gekozen als borgemeesters over 1798. 

Theodorus Johannes Sengers had een meningsverschil met landmeter Hendrik van Lil:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 214; 03-02-1798:
Jan Janse Timmermans en Abraham van Nouhuys getuigen dat zij op zondag, 21 januarij laatstleden, om 9 uur 's avonds, zijn geweest, in de herberg van Theodorus Sengers, waar onder andere was Hendrik van Lil, uit Someren. Zij hebben wel gehoord dat er een meningsverschil tussen Sengers en van Lil was doch weten niet waarover en ook dat ze elkaar geslagen hebben. 

Theodorus Johannes Sengers wordt benoemd tot plaatsvervanger van de drossaard:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 121 verso; 12-05-1800:
Theodorus Sengers wordt aangesteld als substituut of stedehouder dit op verzoek van drossard, Antony Lomans, om tijdens zijn abasentie het ambt waar te nemen. 

Theodorus Johannes Sengers heeft nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 112 verso; 14-01-1802:
Pieter Troeyen is schuldig aan Theodorus Sengers ƒ 325,- à 4% wegens geleend geld, geleverde goederen en winkelwaren ingevolge afrekening de dato 27-12-1801. In plaats van de rente kan de crediteur ook krijgen, zolang het kapitaal uit staat land de Keskesakker 3 lopense.

Onderstaande archiefstukken geven aan dat Theodorus Johannes Sengers schout van Asten is geworden:

Asten Rechterlijk Archief 26 folio 1; 02-05-1803:
Theodorus Sengers, schout, aanlegger contra Jelis van Hugten, gedaagde. Van gedaagde is, op 11-04-1803 een menigte sijner schapen in de beemden agter den Diesdonk bevonden volgens verklaring van Hendrick Althuys, schutter. Hij zal de ƒ 3,- boete moeten betalen.

Asten Rechterlijk Archief 26 folio 2; 02-05-1803:
Theodorus Sengers, schout, aanlegger contra Pieter Hendrik Verrijt, gedaagde. Bij de brandschouw op 18-04-1803 is van gedaagde zijn lantaarn defect bevonden, en dat levert hem een boete van ƒ 1-5-0 op. Bij niet voldoen volgt gijzelneming. Op de zitting van 16-05-1803 is gedaagde niet verschenen en heeft de boete niet voldaan. Op de volgende zitting betalen of gijzelen.

Theodorus Johannes Sengers pacht de gemeentegronden voor de jacht:

Asten Rechterlijk Archief 151; 29-08-1803:
Verpachting van de jacht, te Asten voor de duur van drie jaar in vijf percelen. Eerste perceel alle stegen, straten, broeken, pelen, vennen, moerassen, bleken, kuilen, heien, bergen, alle verlaten gronden, beemden en bossen en vervolgens alles dat binnen de palen van Asten gelegen is en aan de gemeente toebehoord. Pachter is Theodorus Sengers voor ƒ 6,-.

Theodorus Johannes Sengers maakt heel wat schulden:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 138; 30-01-1804:
Theodorus Johannes Sengers is schuldig aan Jansen en Smits, kooplieden, te Eindhoven ƒ 700,- à 5%. Gecasseert zonder datum.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 139 verso; 29-01-1804:
Theodorus Johannes Sengers is schuldig aan Pieter Losecaat, te Breda ƒ 500,- à 4%.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 6; 05-05-1804:
Theodorus Johannes Sengers is schuldig aan Philippus Franciscus de Verschuyl, Canonnicus Eclesia Cathedralis Leodiensis, te Maaseyk ƒ 250,- à 5%. Te weten Louis d'or of 800 Franse kronen, 10 Louis d'or of 40 Franse kronen. Borg staat Maria Elisabeth Sengers, ongehuwd zuster van Theodorus Johannes Sengers.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 12; 28-05-1804:
Theodorus Johannes Sengers, schout civiel, te Asten, is schuldig aan toonder dezes ƒ 1800,-, tegen Franse cronen à 59 stuiver Hollands of ander specie binnen de stad van Venlo gangbaar. Dit terzake van een schuldbrief van ƒ 1691-15-4 en contanten ƒ 8-4-12 dus ƒ 1700,- à 5 1⁄4% is ƒ 89-5-0 en nog ƒ 10-15-0 om ƒ 1800,- te maken. 

Theodorus Johannes Sengers ontvangt nog geld uit de boedel van Andreas Reeden, die op Plein Gravensteijn in Leiden woonde en op 03-04-1805 te Leiden is overleden:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 170 verso; 23-12-1805:
Theodorus Johannes Sengers geeft procuratie aan Meester Jacobus Schetus, procureur,te Leyden, om op de griffie te Leyden te ontvangen ƒ 510-3-0 die aan de comparant, bij vonnis van preferentie en concurentie schepenen Leyden uit de boedel van Andreas Reeden en Eva Schuts, zijn vrouw, toekomen.

Theodorus Johannes Sengers heeft een schuld aan zijn schoonzuster:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 15 verso; 25-09-1806:
Theodorus Johannes Sengers is schuldig aan Petronella Fransen weduwe Cornelis Josephus Daals, te Arschot ƒ 3700,- à 3 1⁄4% wegens onderhandse obligatie de dato 04-10-1787 met recht van directe invordering.

Zoals hierboven al te lezen viel, was Theodorus Johannes Sengers schout en meer valt over hem te lezen bij het raadhuis (zie Theodorus Johannes Sengers).

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Theodorus Johannes Sengers en is ook door hem in bewoning:

Jaar Eigenaar nummer 99 Dorp Bewoners nummer 99 Dorp
1798 Theodorus Sengers Theodorus Sengers
1803 Theodorus Sengers Theodorus Sengers

In 1803 geeft Theodorus Johannes Sengers, die ook domicilie in Nuenen had, zijn huis in huur aan zijn zwager Franciscus Antonie Voermans in ruil voor verzorging:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 57 verso; 31-10-1803:
Theodorus Johannes Sengers, schout civiel, in het schoutampt Asten, geeft in huur aan Franciscus Antonie Francen, als geassumeerde voogd over de gezamelijke minderjarige kinderen van de eerst gemelde comparant huis, schuur, stal, met de annexe gebouwen, hoven en erven, land en groes zoals door de verhuurder wordt bezeten en bewoont. Huurtermijn 6 jaar ingang 01-11-1803. Huursom in plaats van geld zullen zij betalen aan de verhuurder en zijn vrouw een zeekere gedeelte van voorschreven huysinge ter inwooning tenminste twee à drie behoorlijke kamers overgeeven en inruymen met en beneffens de benodigde meubilen. Alsmede hem, verhuurder en zijn vrouw, gedurende de huurtijd met kar ofte paard verbrengen onderhouden in kost, kleren etcetera en daarenboven uitkeren ƒ 350,-.

Bij de verpondingen van 1810 staat het huis nog steeds op naam van Theodorus Johannes Sengers:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 221 verso:
Theodorus Zengers nomen uxoris bij deling 03-01-1787.
Nummer 99 huijs, stalinge en hof aant Marktvelt 1 lopense.

Bij de inlijving van Nederland bij Frankrijk in het najaar van 1810 verloor Theodorus Johannes Sengers zijn functie als schout-civiel en zij verhuisden naar Nuenen. Antonetta Fransen Voermans is op 05-08-1812 te Nuenen overleden en Theodorus Johannes Sengers is op 28-05-1817 te Nuenen overleden. Hieronder hun overlijdensakten:

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1837 staat het huis op naam van de kinderen van Theodorus Johannes Sengers:

Kadaster 1811-1832; G514:
Huis, schuur en erf, groot 09 roede 10 el, het Derp, klassen 1 buitenklasse.
Eigenaar: Kinderen van Theodorus Sengers.

08

09

In een deel van het huis of in een nabijgelegen huis woonde nog tijdelijk Carolinus Johannes Roelants, geboren te Schiedam op 12-11-1807 als zoon van Nicolaas Antonie Roelants en Maria van der Schalk. Hij is als eerste luitenant kwartiermeester op 16-03-1837 te Amsterdam getrouwd met Catharine Helena Albrecht, geboren te Amsterdam op 26-04-1804 als dochter van Johan Christoffel Albrecht en Hermina Hogenband.

Carolinus Johannes Roelants was als lid van het Regiment Ligte Dragonders gekantonneerd in Asten en bestond uit1:

Eene kompagnie ligte dragonders of hussaren hadde volgende sterkte, als: 1 kapitein, 1 eersten luitenant, 2 tweede luitenants, 1 opper-wachtmeester, 2 wachtmeesters, 1 fourier, 8 korporaals, 2 trompetters en 84 ligte dragonders of hussaren, te zamen ruim 100 man sterk was.

Vanaf 1835 heeft vijfde Regiment Ligte Dragonders onder leiding van luitenant-kolonel Johannes Franciscus Graaf Dumonceau Asten als hoofdkwartier, zoals gemeld in de Middelburgsche courant van 26-11-1835:

Ze wisselden geregeld van standplaats en vermoedelijk woonde Carolinus Johannes Roelants sinds oktober 1838 in Asten, wanneer het vierde regiment naar Oirschot vertrekt en het vijfde regiment in Asten wordt gekantonneerd, zoals gemeld in de Noord-Brabander van 27-09-1838:

De Ligte Dragonders waren in de periode 1835 tot 1839 in Asten gekantonneerd en linksonder een tekening van de manschappen en rechtsonder van de officieren2:

Als zijn vrouw op 13-01-1839 komt te overlijden, plaatst Carolinus Johannes Roelants onderstaand familiebericht in de Opregte Haarlemsche courant van 19-01-1839:

Linksonder de overlijdensakte waarbij hij samen met Johannes Antonius Sengers aangifte van het overlijden doet en rechts de advertentie in de Noord-Brabander van 17-01-1839 waarin hij zijn inboedel verkoopt:

Carolinus Johannes Roelants vertrekt daarna naar Zutphen en is op 07-09-1877 te Groningen overleden.

Dit deel van het huis is daarna hoogstwaarschijnlijk bewoond geweest door Peter van Lierop, geboren te Asten op 19-01-1793 als zoon van Martinus Antonie van Lierop en Petronella Petri van Bussel (zie Voormalig huis F1155). Hij is op 08-04-1831 te Asten getrouwd met Elisabeth van Deursen, geboren te Asten op 26-03-1801 als dochter van Mathijs van Deursen en Maria Verhees (zie Bergdijk 11). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 heeft het huis huizingnummer A75:

Ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A112 en A118:

Peter van Lierop is op 15-02-1882 te Asten overleden en Elisabeth van Deursen is op 15-07-1888 te Asten overleden. De kinderen Martinus, Johannes en Petronella van Lierop verhuizen naar de Schuifelenberg (zie Voormalig huis G1067).

Volgens de kadastrale legger vindt rond 1880 een vereniging plaats en is er sprake van één huis met kadasternummer G1589, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Hieronder de verkoop van omgewaaide bomen door de kleinzoon met dezelfde naam in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1881:

Keren we terug naar de hoofdwoning bewoond door de familie Sengers.

De eerder genoemde zoon Joannes Antonius Sengers is geboren te Nuenen op 09-12-1781 en als griffier op 19-10-1827 te Helmond getrouwd met Joanna Maria de Vocht, geboren te Helmond op 29-06-1796 als dochter van Johannes de Vocht en Wilhelmina Verhoijsen (zie Familie Verhoysen). Het gezin van Joannes Antonius Sengers en Joanna Maria de Vocht:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Antonetta Asten 06-10-1828 Ongehuwd Asten 19-06-1903
2 Maria Wilhelmina Asten 02-05-1830 Ongehuwd Asten 03-08-1905
3 Theodorus Joannes Asten 08-11-1831 Kind Asten 22-04-1834
4 Jacobus Joannes Asten 02-01-1833 Priester Nistelrode 29-04-1895
5 Theodorus Joannes Asten 01-02-1835 Ongehuwd Asten 03-04-1908
6 Antonius Dominicus Asten 31-03-1838 Asten 14-07-1873
Johanna Antonia van den Eijnden
Asten 20-06-1910 zie Prins Bernhardstraat 23

De Noord-Brabander van 20-09-1838 meldt dat Johannes Antonius Sengers tot griffier is benoemd:

In de krant de Grondwet van 31-08-1853 wordt aan Johannes Antonius Sengers, als voormalig griffier bij het kantongerecht, zijn pensioen verleend:

10

Johannes Antonius Sengers kocht rond 1850 een groot stuk grond in de Peel, waar hij de Sengershoeve liet bouwen. Hij verpachtte deze boerderij aan derden om met de opbrengst zijn geïnvesteerde geld terug te verdienen (zie Broekstraat 3).

Hij bezat een herberg in Asten en linksonder staat een advertentie in de Noord-Brabanter van 23-06-1857 waarin de tienden van Asten en het huidige Deurne in die herberg worden verpacht:

Na het overlijden van Johannes Antonius Sengers te Asten op 22-04-1858, zie bidprentje rechtsboven, vinden we in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 Joanna Maria de Vocht als logementhoudster terug op huizingnummer A76:

11

In de periode 1869-1879 verandert het huizingnummer in A113 en is Joanna Maria de Vocht met haar kinderen nog de eigenaar en bewoner:

12

Er is nog een hond komen aanlopen bij de weduwe Sengers, zoals bericht in de Noord-Brabanter van 07-09-1869:

Joanna Maria de Vocht is op 03-06-1874 te Asten overleden en dochter Anna Antonetta Sengers, geboren te Asten op 06-10-1828, neemt het hotel over. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-02-1887 en 09-07-1887 verkopen de erven van Johannes Antonius Sengers strooisel in de Kobusbleek en verpachten ze gras bij de Sengershoeve.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-11-1899 wordt een herenhuis verkocht en is de toeslag in Hotel Sengers:

13

Samen met broer Theodorus Johannes en zus Maria Wilhelmina woont Anna Antonetta Sengers ook over de periode 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A119, A119 en A131:

14

Inwonend is Johannes Leonardus Switzar, geboren te Zundert op 03-11-1876 als zoon van Willem Frederik Switzar en Louisa Maria Sterkens. Hij was van 1904-1910 burgemeester van Asten (zie Switzar). Johannes Leonardus Switzar vertrekt eind 1905 naar Hotel Gitzels (zie Voormalig huis G1644).

Anna Antonetta Sengers is te Asten op 19-06-1903 overleden, Maria Wilhelmina Sengers is op 03-08-1905 te Asten overleden en Theodorus Johannes Sengers (foto rechts) is op 03-04-1908 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensadvertenties van Anna Antonetta Sengers in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-06-1903, van Maria Wilhelmina Sengers in diezelfde krant van 08-08-1905 en de overlijdensakte van Theodorus Johannes Sengers.

15

Hieronder een van de weinige foto's waarop in het midden achter de lindebomen het hotel van Sengers te zien is:

Linksonder in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 22-06-1908 wordt Hotel Sengers te koop aangeboden. De verkoop verloopt blijkbaar niet voorspoedig want twee jaar later wordt rechts het Hotel Sengers in de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-08-1910 opnieuw te koop aangeboden, ditmaal door de erfgenamen van Antonius Dominicus Sengers:

16 17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-01-1911 wordt melding gemaakt van de afbraak van hotel Sengers:

18

Bij heemkundekring de Vonder wordt nog gemeld dat bij de sloop van het hotel oude windvanen uit 1759 met een Keulse Kar erop en een munt uit 1758, vastgezet in de muur, op zolder werden gevonden. Uit onderstaande ingezonden brief van journalist Gerardus Jacobus Hubertus Hendriks, in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-12-1911 blijkt dat de gemeente Asten Hotel Sengers heeft opgekocht met oorspronkelijk de bedoeling om daar het nieuwe gemeentehuis te zetten:

19

Het hotel is in 1912 afgebroken en in 1913 wordt het terrein van het voormalige hotel Sengers verpacht aan Jan Verdijsseldonck, zoals blijkt uit de mededeling rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-02-1913. Hij had er een niet onomstreden danstent geplaatst, zoals we kunnen opmaken uit de raadsnotulen van het jaar daarop in dezelfde krant van 07-03-1914.

Hiernaast de kadasterkaart van 1912, waarbij het hotel Sengers gesloopt is en een tuin met kadasternummer G1589 rest.

In 1918 is het terrein geschonken aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Op de plaats is het nieuwe postkantoor gebouwd onder hetzelfde kadasternummer G1589, zoals te zien is op de kadasterkaart geheel rechts uit 1920.

Op basis van onderstaand artikel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-10-1919 maken we op dat de bouw ervan pas in 1920 klaar was:

20

Het postkantoor wordt ook gebruikt voor de verkoop van bouwmaterialen, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-05-1920:

21

Hieronder een foto van het in 1920 gebouwde postkantoor in Asten:

22

Vanuit het oude postkantoor aan het Koningsplein (zie Koningsplein 10) komt in het huis wonen Cornelius Joannes Bartels, geboren te Helmond op 17-12-1871 als zoon van Johannes Theodorus Bartels en Gordina van den Eijnde. Hij is op 09-05-1899 te Helmond getrouwd met Maria Elisabeth Meeuwis, geboren te Weert op 16-06-1878 als dochter van Henricus Adolf Meeuwis en Hubertina van Kan (zie ook Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 staat zijn verhuizing vanuit A16 naar A164:

22a

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het nieuwe postkantoor met huizingnummer A164:

22b

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-05-1924 het zilveren huwelijksfeest van Cornelius Joannes Bartels en Maria Elisabeth Meeuwis:

22b1

In de Nederlandsche Staatscourant van 19-03-1925 het eervol ontslag van Cornelius Joannes Bartels als postdirecteur:

22c

Cornelius Joannes Bartels verhuist rond 1929 met zijn gezin naar A37a (zie Burgemeester Wijnenstraat 21). Vanuit Amsterdam komt in het huis wonen Dirk Berkhout, geboren te Amsterdam op 14-07-1872 als zoon van Jacob Berkhout en Maria Adriana Schenkelenberg. Hij is als postdirecteur op 18-11-1903 te 's Gravenhage getrouwd met Johanna Wilhelmina Huijbens, geboren te 's Gravenhage op 31-08-1879 als dochter van Hermanus Huijbens en Catharina Maria van Dijl. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij in november 1929 in het huis met huizingnummer A164 wonen:

22d

In de Telegraaf van 02-11-1929 de aanstelling van Dirk Berkhout en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-11-1929 de aankomst van postdirecteur Dirk Berkhout met zijn gezin in Asten:

22e 22f

De krant de Zuid-Willemsvaart van 15-01-1930 dat Dirk Berkhout ernstig ziek is.

Dirk Berkhout is op 26-01-1930 te Asten overleden en eind februari vertrekt Johanna Wilhelmina Huijbens met haar gezin naar Amsterdam; zij is op 17-07-1958 te Amsterdam overleden. In het Algemeen Handelsblad van 28-01-1930 het overlijden van Dirk Berkhout:

22g

Daarna woont in het huis Christianus Antonius Maria Timmermans, geboren te 's Hertogenbosch op 24-02-1884 als zoon van Jan Baptist Timmermans en Anna Maria Francisca Ruijs, in het huis. Hij is als postdirecteur te 's Hertogenbosch op 22-11-1927 getrouwd met Rosalie Gerardina Maria Gerritse, geboren op 12-06-1899 te Vlijmen als dochter van Johannes Antonius Hubertus Maria Gerritse en Maria Catharina Francisca Smits. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A164 en staat ook bekend als Markt 16:

23

Medewerkster Maria Elisabeth (Betsy) van Bussel behaalt haar examen voor de telegraafdienst, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-06-1926:

23a

Volgens dagblad De Tijd van 20-12-1926 wordt al kort na de opening voorgesteld om van het postkantoor een hulpkantoor te maken:

24

Ook in de periode 1930-1938 woont Christianus Antonius Maria Timmermans met zijn gezin in het huis op Markt 16:

25

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-08-1932 wordt gemeld dat in 1932 het postkantoor definitief een hulpkantoor is en Christianus Antonius Maria Timmermans vertrekt naar Tegelen en is daar op 14-02-1949 overleden.

26

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 01-10-1932 het vertrek van postdirecteur Timmermans naar Tegelen en de aanstelling van mejuffrouw E. van Bussel als postbeambte, die ook in het postkantoor gaat wonen:

27

Hieronder een foto van het postkantoor van Asten dat vanaf 1932 als hulpkantoor in bedrijf was:

28

Maria Elisabeth van Bussel, geboren te Asten op 30-08-1889 (zie Voormalig huis G489 en G490), is samen met haar moeder Adriana van Weert in het postkantoor gaan wonen. Adriana van Weert is geboren op 15-01-1858 te Someren als dochter van Lambert van Weert en Hendrina van Horrik. Zij is sinds 28-07-1912 weduwe van Johannes Petrus van Bussel, geboren te Asten op 22-11-1855 als zoon van Johannes Petrus van Bussel en Maria Elisabeth van Bussel (zie Voormalig huis G481), met wie zij op 09-05-1884 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt zij met haar dochter Maria Elisabeth (Betsy) van Bussel vanuit Koningsplein 6 (zie Koningsplein 6) in het huis aan de Markt 16 wonen:

29

Adriana van Weert is op 12-01-1942 te Asten overleden en in het Peelbelang van 02-12-1944 een mededeling van Elisabeth van Bussel over de potbezorging in oorlogstijd:

29a

Maria Elisabeth van Bussel verhuist later naar haar zuster Maria Francisca van Bussel en is op 18-01-1972 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Adriana van Weert en Maria Elisabeth (Betsy) van Bussel:

30 31

Het uit 1920 stammende gebouw van het postkantoor bestaat nog steeds in Asten met als adres Markt 14 en 16 en hieronder een foto van de situatie in 1950 en daaronder een streetview van 2015:

32

33

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1705 Judocus Antonius van Weert Asten 31-07-1668 Judocus Antonius van Weert Asten 31-07-1668
Dorp huis 99
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Joost van Weert Asten 31-07-1668 Joost van Weert Asten 31-07-1668
1741 kleinkinderen Joost van Weert Asten 04-11-1726 Joost van Weert Asten 31-07-1668
1746 kleinkinderen Joost van Weert Asten 04-11-1726 Joost van Weert Asten 31-07-1668
1751 kleinkinderen Joost van Weert Asten 04-11-1726 Joost van Weert Asten 31-07-1668
1756 kleinkinderen Joost van Weert Asten 04-11-1726 Jenneke Hendriks van Weert Asten 04-11-1726
1761 Antoni Fransen Asten 22-02-1716 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1766 Antoni Fransen Asten 22-02-1716 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1771 Antoni Fransen Asten 22-02-1716 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1776 Antoni Fransen Asten 22-02-1716 Antoni Fransen Asten 22-02-1716
1781 weduwe en kinderen Antoni Fransen Bakel 31-10-1715 weduwe Antoni Fransen Bakel 31-10-1715
1798 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752
1803 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752 Theodorus Sengers Nuenen 22-06-1752
Kadasternummer G514
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G514 1832-1839 kinderen Theosorus Sengers
G514 1839-1880 Joannes Antonius Sengers Nuenen 09-12-1781
G1589 1880-1908 Joannes Antonius Sengers Nuenen 09-12-1781 vereniging
G1589 1908-1911 Antonius Dominicus Sengers Asten 31-03-1838
G1589 1911-1918 gemeente Asten sloping
G1589 1918-1938 staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie nieuwbouw
Markt 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1827 kinderen Sengers Nuenen 09-12-1781
1827-1859 Joannes Antonius Sengers Nuenen 09-12-1781 Joanna Maria de Vocht Helmond 29-06-1796 22-04-1858
A76 1859-1869 Joanna Maria de Vocht Helmond 29-06-1796 weduwe Sengers
A113 1869-1874 Joanna Maria de Vocht Helmond 29-06-1796 weduwe Sengers 03-06-1874
A113 1874-1879 Antonetta Sengers Asten 06-10-1828 met familie
A119 1879-1890 Antonetta Sengers Asten 06-10-1828 met familie
A119 1890-1900 Antonetta Sengers Asten 06-10-1828 met familie
A131 1900-1903 Antonetta Sengers Asten 06-10-1828 met familie 19-06-1903
A131 1903-1908 Theodorus Sengers Asten 01-02-1835 met zuster 03-04-1908
A131 1908-1911 Antonius Dominicus Sengers Asten 31-03-1838
A138 1911-1920 gemeente Asten bouw Postkantoor
A164 1920-1929 Cornelis Joannes Bartels Helmond 17-12-1871 Maria Elisabeth Meeuwis Weert 16-06-1878 naar A37a
A164 1929-1930 Dirk Berkhout Amsterdam 14-07-1872 Johanna Wilhelmina Huijbens 's-Gravenhage 31-08-1879 26-01-1930
A164 1930-1930 Christianus Timmermans 's-Hertogenbosch 24-02-1884 Rosalia Gerritse Vlijmen 12-06-1899
16 1930-1932 Christianus Timmermans 's-Hertogenbosch 24-02-1884 Rosalia Gerritse Vlijmen 12-06-1899 naar Tegelen
16 1932-1938 Adriana van Weert Someren 15-01-1858 met dochter
Tijdelijke afsplitsing
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1838-1839 Carolinus Johannes Roelants Schiedam 12-11-1807 Catharina Helena Albrecht Amsterdam 26-04-1804 14-01-1839
1839-1859 Peter van Lierop Asten 19-01-1793 Elisabeth van Deursen Asten 26-03-1801
A75 1859-1869 Peter van Lierop Asten 19-01-1793 Elisabeth van Deursen Asten 26-03-1801
A112 1869-1879 Peter van Lierop Asten 19-01-1793 Elisabeth van Deursen Asten 26-03-1801
A118 1879-1882 Peter van Lierop Asten 19-01-1793 Elisabeth van Deursen Asten 26-03-1801 15-02-1882
Referenties
  1. ^Militaire Spectator (https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1837/1837-0001-01-0004.PDF)
  2. ^Ligte Dragonders 1835-1839 (https://collectie.nmm.nl/nl/collectie/detail/339269/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2024, 15:21:24

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen