logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G479

Dit huis is gebouwd rond 1680 met als eerste bewoner Johannes Petri Loomans, geboren te Asten rond 1654 als zoon van Peter Anthonis Loomans en Willemke Thonis Verhindert (zie Voormalig huis B714). Hij is op 07-11-1683 te Asten getrouwd met Helena Joannis Slaets, geboren te Asten rond 1660 als dochter van Johannes Joannis Slaets en Catharina Joannis van Dyck:

Het gezin van Johannes Petri Loomans en Helena Joannis Slaets:
# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 19-02-1687 Asten 31-01-1712
Peter Coopmans
Asten 23-09-1727 zie Voormalig huis G525
2 Petrus Asten 03-12-1688 Asten 20-10-1723
Anna Margaretha Houtappels
Weert 10-09-1727 dochter Helena
3 Wilhelmus Asten 12-07-1691 Asten 16-10-1717
Angela Walteri Hoefnagels
Asten 25-01-1758

Johannes Petri Loomans woont in dit huis aan het Marktveld in Asten en bevestigt hier dat een kar aan zijn broer toebehoort:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 110; 15-05-1696:
Jan Peeter Lomans en Aert Verrijdt, beiden te Asten, verklaren dat Dinnatius de Flaen, te Helmont, omtrent Vastenavond laatstleden, te Asten zijnde, een voermanskar van Willemke de vrouw van Hendrick Peter Lomans, alias de Smalen, welke Smalen toen niet thuis was, heeft geleend. En dat de kar van Hendrick Peter Lomans, alias Smalen, is en van niemand anders.

Zijn broer Hendrick heeft een schuld aan Johannes Petri Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 95; 01-09-1699:
Hendrick Peeter Lomans is schuldig aan Jan Peeter Lomans ƒ 168,-.

In 1723 maken Johannes Petri Loomans en Helena Joannis Slaets hun testament op, waarbij hun zoon Peter extra wordt beloond:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 163 verso; 25-02-1723:
Jan Peeter Loomans, in het Dorp en Heylke Jan Slaats, zijn vrouw, testeren. Alle voorgaande maakselen vervallen. Zij prelegateren aan Peeter Jan Loomans, hun zoon ƒ 1000,- vooraf te ontvangen uit de nalatenschap dit wegens de diensten in hun huishouden verricht. De nalatenschap gaat naar de kinderen.

Helena Joannis Slaets is als Heylke Jan Loomans op 27-03-1723 te Asten overleden en ruim een half jaar later wordt het testament herzien:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 217; 26-11-1723:
Jan Peeter Loomans en Heylke Jan Slaats, zijn vrouw hebben, op 25 februari laatstleden, getesteert waarbij was geprelegateert ƒ 1000,- aan Peeter Jan Loomans. Deze heeft nu reeds ontvangen een seker schuldboek, staande op de naam van de comparant de coopmanschappe rakende van de voorschreven boedel van sijn ouders. Nog zal hij ontvangen ƒ 350,-. Hij ziet dan verder af van de gehele nalatenschap van zijn ouders ten bate van Willem Jan Loomans en Peeter Coopmans getrouwd met Maria, dochter Jan Peeter Loomans, die hiermede accoord gaan.

Uit dit archiefstuk wordt duidelijk hoe het zoon Peter Jan Loomans verder is vergaan:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 141; 24-01-1729:
Willem van Weert, oud collecteur der Verponding getrouwd met Hendrina Clemans. Zij verklaren ter instantie van Jan Peeter Loomans, als grootvader van Helena, onmondige dochter van Peter Jan Loomans, dat zij, in november laatstleden, toen daar Anna Margareta Houtappels in het dorp was, destijds weduwe Peter Jan Loomans, tesamen wel ende distinctelijck hadden gehoord dat de weduwe Peter Jan Loomans zei: "Dat sij niet was pretendeerende eenige saaken, uytstaande penningen ofte goederen tot Asten, gekomen te weeten van de seyde van het voorschreven onmondigh kint wijlen Peter Jan Loomans". Maar dat die zaken, pretenties en effecten latende ten bate van haar onmondige kind als zijnde het kind toebehorende.

De nabestaanden beginnen zich te roeren en de weduwnaar van Maria Jan Loomans en de weduwe van Peter Jan Loomans hebben voor hun kinderen recht op de nalatenschap:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 106; 25-05-1735:
Alzo, Peeter Coopmans getrouwd geweest met Mary Jan Loomans, namens zijn twee minderjarige kinderen, aan drost en schepenen te kennen had gegeven dat vermits het overlijden van Jan Peter Loomans, zijn kinderen, namens hun moeder, voor 1⁄3e deel in de nalatenschap van Jan Peter Loomans gerechtigd zijn. Hij verzoekt aan hem, als toeziend voogd, toe te voegen Jan van Laarhoven, schepen, te Mierlo.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 109; 29-06-1735:
Godefridus Brengers getrouwd met Margareta Houtappels verzoekt om Jan Goort Loomans, te Asten, als toeziend voogd van vaderszijde, aan te stellen over de drie onmondige kinderen van zijn vrouw uit haar huwelijk met Peeter Loomans. Deze kinderen zijn namelijk voor 1⁄3e deel gerechtigd in de nalatenschap van wijlen Jan Peeter Loomans. Van moederszijde is te Werth een momboir aangesteld. Jan Goort Loomans neemt dit aan.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 109 verso; 01-07-1735:
Copie van acte van notaris Jan Storken, te Werth, dat Jan Houtappels, landmeeter en apoteker, aangestelde en vereyde momboir is over zijn nicht, Helena, minderjarige dochter van Peter Jan Loomans en Anna Margareta Houtappels acte ten protocolle der momboiren de dato 24-05-1735. Dat door het afsterven van der minderjarige grootvader, Jan Peeter Loomans, zij als enige dochter en representant van haar vader, Peeter Jan Loomans is gerechtigd in 1⁄3e deel in de nalatenschap van haar voornoemde grootvader en Heylke Slaets, haar grootmoeder gelegen te Asten.

Johannes Petri Loomans is op 21-10-1734 te Asten overleden en hieronder de doodakten van Helena Joannis Slaets en Johannes Petri Loomans:

Daarna wordt een staat en inventaris van bezittingen opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 112; 15-07-1735:
Staat en inventaris van haefleycke en erfhaeflijcke mobile en immoibile goederen die Jan Peeter Loomans heeft nagelaten. De inventaris is opgericht door Willem Jan Loomans ten overstaan van ons schepenen ter instantie van Johannes Houtappels, als administrerend voogd over de minderjarige dochter van Peeter Jan Peeter Loomans en Anna Margaretha Houtappels, Peeter Jan Coopmans getrouwd geweest met Maria, dochter Jan Peeter Loomans als vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen, Jan Goort Loomans en Jan van Laarhoeven als toeziend voogd over de voorschreven onmondige kinderen.
1e kapittel onroerende goederen: huis, hof, schop en aangelag aan het Marcktvelt ½ lopense, ene zijde Jan van Hooff, andere zijde kinderen Jan Smits, ene en andere einde de straten; twee beemden int Root twee percelen groes de Voorste velden 5 lopense; groes het Lindert 2½ lopense; Klaverveld het Boschvelt tot Oostappen ½ lopense; groes het Swartbroeck 5 lopense; land op de Loghten 6 lopense; land den Eyndepoel 2 lopense; een akkertje ter plaatse voorschreven ½ lopense; land de Meulenacker 4 lopense; land den Bruystenacker 2½ lopense; een akkertje aan de Vorste velden ½ lopense.
2e kapittel kleren: de kleren soo des werckdaags door Jan Peeter Loomans gedragen zijn aan Marcelis Loomans desselfs neef gegeven. De beste rok heeft hij bij zijn leven aan Jan Verriet gegeven, ook een neef. De rok is door de inventarisant aan Goort van Dijck, te Geldrop, betaald. De vrouw van de inventarisant heeft op, Someren markt, een hond gekocht voor ƒ 10,-.
3e kapittel actieve schulden: een verpondingsboek van 1710; een boek van de Gemene Middelen over 1721 waarin zich noch enige restanten bevinden ƒ 100,-; een rente van ƒ 100,- ten laste van Goort Cuypers; een rente van ƒ 50,- ten laste van Gelis Vrijnsen.

Er is een verdeling van de goederen geweest die niet terug te vinden is in de archieven, maar wel een verdere verdeling tussen Peter Coopmans en Willem Jan Loomans. Op basis hiervan nemen we aan dat het erfdeel van Helena Loomans, te Weert, is afgewezen, haar vader Peter Jan Loomans had immers afgezien van de nalatenschap, of afgekocht en dat Willem Jan Loomans in het bezit van het huis aan het Marktveld is gekomen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 118; 08-08-1735:
Pieter Coopmans getrouwd geweest met Maria, dochter Jan Peeter Loomans met approbatie van Jan van Laarhoven, als toeziend voogd missive de dato 06-08-1735 Mierlo en Willem Jan Loomans. Zij maken een deling van 2⁄3e deel van alle haeflijcke, erfhaeflijcke, erflijcke roerende en onroerende goederen achtergelaten door Jan Peeter Loomans en Heylke Peeter Slaats, hun ouders. Het resterend 1⁄3e deel is, bij transport, aangekomen aan Willem Jan Loomans.
1e lot krijgt Peeter Coopmans de helft van de Logtenacker geheel 6 lopense; de helft, naast de meulen van den Molenacker geheel 4 lopense; land aan de Vorste velden ½ lopense; de helft van een groesveld de Vorste velden int Root geheel 5 lopense; groes int Lindert 2½ lopense. Belast met ƒ 0-3-8 per jaar aan het Huis van Asten.
2e lot krijgt Willem Jan Loomans de helft, naast het Root van de Vorste velden geheel 5 lopense; zijnde twee percelen twee groesveldjes geheel 4 lopense; een klaverveld het Boschvelt te Ostappen ½ lopense; de helft van de Molenacker 4 lopense; land Bruystensacker 2½ lopense; de helft van den Loghtenacker geheel 6 lopense; land den Eyndepoel 2 lopense; land ter plaatse voorschreven ½ lopense. Dit lot zal ƒ 41,- betalen aan het 1e lot. Een van deze loten is nog belast met een rente aan de Kerk van Asten.

Zoon Wilhelmus Jan Loomans is geboren te Asten op 12-07-1691 en op 16-10-1717 te Asten getrouwd met Angela Walteri Hoefnagels, geboren te Asten op 04-03-1694 als dochter van Wouter Jansen Hoefnagels en Helena Henrici Doensen (zie Koningsplein 10):

Liber Matrimonalis Communitatis Astensis dius dem Nomina Conjugatum ab An, 1717.
Juncti sunt matrimonio Wilhelmus Loomans et Angela Hoefnagels; testes Henricus Tho Poel et Joannis Sijmons.

Trouwboek van de Astense gemeenschap met de namen van de echtparen vanaf het jaar 1717.

In huwelijkse echt gebonden Wilhelmus Loomans en Angela Hoefnagels; getuigen Henricus Tho Poel en Joannis Sijmons.

02

Het gezin van Wilhelmus Jan Loomans en Angela Walteri Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 27-09-1718 Kind Asten ±1718
2 Johanna Maria Asten 24-02-1721 Asten 25-05-1749
Hendrik Peters Verberne
Asten 24-02-1765
3 Petrus Asten 13-07-1723 Kind Asten ±1723
4 Walterus Asten 03-03-1729 Kind Asten ±1729

Willem Jan Loomans verleent assistentie aan zijn schoonmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 2; 05-10-1725:
Heylke weduwe Wouter Hoefnagels geassisteerd met Willem Jan Loomans, haar schoonzoon, draagt over aan Jan van Riet het collecteboek van Hoofdgeld ingegaan 01-10-1723, dat zij voor de helft moest collecteren, alsmede de andere helft die door Lijske weduwe Hendrik Jan Hoefnagels gecollecteerd zou worden. Jan van Riet zal deze collecten verder innen en ontvangen en zal de overdragers daarvan kost- en schadeloos houden. Het beurloon is 6%.

Van zijn schoonouders erft Willem Jan Loomans nog een huis met de naam 'de Valck', dat gelegen moet hebben aan het huidige Koningsplein:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 98; 19-01-1728:
Lauwies Hurckmans getrouwd met Alegonda Wouter Hoefnagels, te Deurne, Willem Jan Loomans getrouwd met Engel Wouter Hoefnagels, Evert Hurckmans getrouwd met Josyna Wouter Hoefnagels, te Deurne, Francis Verrijt als momboir over het onmondige kind van Jan Jansse Verrijt en Jenneke Wouter Hoefnagels, Maria Wouter Hoefnagels weduwe Huybert Frans Huybers. Allen kinderen en erven van Wouter Hoefnagels en Heylken Doensen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e en 2e lot samen: Willem Jan Loomans en Louwies Hurckmans huis, hof en aangelag 'de Valck' ontrent de Kerck in het Dorp, ene zijde erven Francis van Rijt, andere zijde Arnoldus van den Eynden, ene en andere einde de straat; groes agter Ostaden 4 lopense; groes den Bogt te Ommel 1 copse; land aan de Molen 1½ lopense; ƒ 140,- ten laste van Gijsbert Jan Hoefnagels.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 80; 25-02-1728:
Lauwies Hurkmans, te Deurne getrouwd met Alegonda Hoefnagels verkoopt aan Willem Jan Loomans de helft van huis, hof en aangelag bij de Kerck in het Dorp genaamd 'de Valck' geheel ½ lopense, ene zijde erven Teunis van Rijt, andere zijde Arnoldus van den Eynden, ene einde een straat, andere einde een straatje; de helft van en groesveld agter Ostaden 4 lopense; de helft van een groesveld aan den Bogt te Ommel 1 copse; de helft van een akker aan de Molen 1½ lopense; de helft van een kapitaal van ƒ 140,- met de achterstaande intrest ten laste van Jan Gijsbers Hoefnagels. Een en ander zoals hij de goederen heeft verkregen van zijn vrouwe ouders scheiding en deling de dato
19-01-1728. Koopsom ƒ 250,-.

Er is onenigheid over het transport van vaten van Maastricht naar Asten en daarbij komt de naam 'den Snipsen' als bijnaam voor Willem Jan Loomans naar voren:

Asten Rechterlijk Archief 21 folio 2; 21-02-1729:
Antoni Voermans, aanlegger contra Willem Jan Lomans, gedaagde. Aanlegger vraagt voldoening van vijff bottertoppen en een haerington ter somme van 5 gulden 14 stuiver die hij, te Maestright, bij Jacob Hennekens, had staan en door gedaagde zijn opgeladen. Gedaagde zegt van Antoni Voermans geen botertobben nog haringhton opgeladen te hebben doch dat Hennekens hem vijf tobben en een ton had meegegeven in plaats van andere, die Hennekens van hem had aangenomen.
Bijlage: Jacob Hennekens verzoekt aan Willem Jan Lomans om de zes tonnen die hij bij hem opgeladen heeft aan Toni Franssen terug te geven de dato 22-01-1729.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 154; 31-05-1729:
Francis Willem Loomans, Francis Jan Canters en Jan Jan Peeter Smits. Zij verklaren ter instantie van Anthoni Frans Voermans dat zij, deponenten, te Mastright zijnde, op 18 mei laatstleden ten huize van Jacobus Hennekens, herbergier, in den Blauwen Leeuw, duidelijk en zeer wel hebben verstaan dat Jacobus Hennekens uit zichzelf en ongevraagd, vroeg aan de vrouw van Anthoni Frans Voermans, daar ook present zijnde: "Seyt ghij weder goet maten met den Snipsen" bedoelende Willem Jan Loomans, te Asten. Waarop zij antwoordde: "Daar ben ick niet quaet maten met". Verder vroeg Hennekens: "Hebt ghij U botertobben van Willem Jan Loomans wederom?" Waarop zij zei: "Neen, want hij, Willem Jan Loomans, seyt, dat ghij, Hennekens, die hem hebt gegeven in voldoeninge van andere botertobben, die ghij alvoorens van hem hebt aangevardt ende siet daar in de rolle van Heere Schepenen van Asten wat hij daar op heeft doen schrijve". Waarop, Hennekens, na de rolle gelezen te hebben zei: "Dat lieget Willem Jan Loomans want ick hebbe hem die opgeladen, seggende, dit sijn de tobbe van Antoni Franse". En dat Willem Jan Loomans hierop antwoordde: "Dat sien we wel, want sijn merck staat daar op". Hij heeft Loomans belast dat hij die aan Anthoni Fransen zou restitueren hetwelk Loomans heeft aangenomen en zei: "Wij sijn goede vrienden en wij staan het oock soo qualijck met malkander niet dat hij daarvan sal seggen, want ick ben daar nu seer mede verlegen". Waarop Hennekens zei: "Dan nemt se mede".

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 157 verso; 20-06-1729:
Alzo questie en verschil is ontstaan tussen Antoni Frans Voermans ter eenre en Willem Jan Loomans ter andere zijde betreffende de zes botertobben, te Mastright, ten huize van Jacobus Hennekens, opgeladen en welk verschil zo ver is opgelopen dat het gekomen is voor het gerecht van Asten. Om verdere onkosten en ongelegenheden te voorkomen is, door tussenkomst van goede vrienden, een overeenkomst gemaakt:
Antoni Frans Voermans zal in plaats van de opgeladen botertobben zes andere tobben leveren ten huize van Hennekens. Ieder zal zijn eigen onkosten voldoen doch Willem Jan Loomans zal aan Antoni voorschreven twee ducatons betalen. Indien woorden van injurie gevallen zijn, dan zullen deze niet gezegd zijn. Willem Jan Loomans betaald het officie.

Willem Jan Loomans koopt een deel van een tiende:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 183 verso; 04-01-1732:
Peeter Antony de Laure, geassisteerd met Otto van den Boer, beiden te Eindhoven, met toestemming van Theodora de Laure getrouwd met Johannes Cranen, wonende te Brussel, in de Zellebroecstraat, in de parochie van Onze Lieve Vrouw ter Capelle, verkopen aan Willen Jan Loomans 1⁄10e deel in de helft van een koren- en smaltiende te weten de Braselse en Wijtflietse tiende. Belast met 1⁄10e deel in 6 vat rogge per jaar aan de Kempenaar.
Koopsom ƒ 210,. Lasten ƒ 11-14-6. Zoals het Theodora de Laure is aangekomen bij erfenis van wijlen Peeter Peeter de Laure, in leven notaris, te Eyndhoven.

Er wordt wat vreemde handelswaar aangetroffen in de schuur van Willem Jan Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 40; 26-08-1733:
Schepenen van Asten verklaren dat op de dato onderschreven, omtrent drie uur in de middag, bij ons zijn gekomen Jan de Relou, commis van de toll en Gerit van Riet, commis van de toll. Zij verzochten om huiszoeking, alzo een pactie van twee aangeslagen karren, toebehorende aan Piet van Dore, was weggeraakt. Aangekomen zijnde bij het huis van Willem Jan Loomans is in de schuur een pactie gevonden gemerkt met een grote letter R hetwelk door de voorschreven commiezen werd herkend en waarvan Willem Jan Loomans ontkende dat het zijn eigendom was. De commiezen hebben een inventaris gemaakt van hetgeen op de karren aanwezig was:
Een linnen toegenaaid zakje, een linnen zak met touw omwonden, een houten doos met citroenen, een dichtgenaaide ball gemerkt C.M., een ball met touw omwonden, een koffer met twee kluisters gesloten, een houten kist, gesloten en met touw omwonden, een ton, drie grote kisten, waarvan twee met kluisters gesloten.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 41; 26-08-1733:
Schepenen van Asten verklaren dat zij op verzoek van Jan de Relou en Gerit van Riet, commisen van de toll, zijn geweest ten comptoire van de toll, om aanwezig te zijn bij het openen van het paxie baell gemerkt PD en een grote R en hebben wij gezien, nadat het geopend was:
Theebou, een ander pakje van linnen en daarin bevonden 13 andere pakjes allen met groene thee, in het koffer, met twee kluisters gesloten, was een zwarte laken broek, verscheidene kleren, boeken en instrumenten om te opereren. Het koffer is in onze presentie weer gesloten en verzegeld. In een van de twee kisten is posteleyn bevonden. De kist is in onze aanwezigheid weer dichtgespijkerd. In de andere kisten was respectievelijk posteleyne en toeback.

Het is duidelijk dat Willem Jan Loomans een koopman was die regelmatig naar Maastricht en Luik goederen bracht en haalde:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 19; 15-03-1734:
Jan Caspersteyn, te Helmont, aanlegger contra Willem Jan Loomans, gedaagde. Betaling van
ƒ 11-19-0 vrachtkosten van 600 pond ijzerwerk van Luyck naar Helmont door aanlegger gedaan. Gedaagde zegt de bewuste vracht nooit gedaan te hebben. Als hij dit beloofd heeft zal hij het alsnog doen mits acht dagen van te voren opgegeven. Gedaagde wordt opgelegd de vracht te doen of de ƒ 11-19-0 te restitueren.

Angela Walteri Hoefnagels is als Engelie Willem Loomans te Asten op 13-11-1734 overleden en Wilhelmus Jan Loomans wil goederen verkopen, maar mag dit niet vanwege het feit dat het ook erfgoederen van zijn dochter zijn:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 02-03-1739:
Willem Jan Loomans getrouwd geweest met Engel Wouter Hoefnagels is eigenaar van huis, schuur en landerijen op Voordeldonk. Hem aangekomen bij transport 28-08-1733. Hij heeft deze goederen bij provisie verkocht aan Philips Lintermans, doch kan deze niet wettelijk verkopen vanwege zijn onmondige kind. De provisionele verkoopsom was ƒ 100,-. Hij verzoekt aan het College om de verkoop te approberen.

Om dit in de toekomst te voorkomen besluit Wilhelmus Jan Loomans om zijn goederen te verdelen en heeft daarvoor een voogd nodig:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 504; 01-06-1739:
Gezien het request aan het College van Willem Jan Loomans waarin hij te kennen geeft dat hij van intentie is met zijn minderjarige dochter, Johanna Maria, een staat en inventaris van de boedel op te maken zoals hij die heeft bezeten met wijlen zijn vrouw, Engel Hoefnagels. De dochter moet hiervoor van een voogd voorzien zijn en hij draagt voor Evert Hurkmans, te Deurne zijnde van de naaste bloede van, zijn suppliants, overleden vrouw. Omdat de overige bloetvrienden allemaal buiten het territoir van dese staat sijn woonende verzoekt hij of naast Evert Hurkmans, een der leden van het College, zijn dochter kan bijstaan. Naschrift: De drossard neemt deze taak op zich.

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 506; 15-06-1739:
Louis Hurckmans, te Deurne, wordt beëdigd als momboir over Johanna Maria Loomans, onmondige dochter van Willem Jan Loomans en Engel Hoefnagels.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van de goederen die Wilhelmus Jan Loomans en zijn dochter samen bezitten en dat getuigt van een destijds rijke inboedel:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 117 verso; 29-06-1739:
Inventaris van Willem Jan Loomans getrouwd geweest met Engel Hoefnagels van de goederen die hij heeft bezeten met zijn vrouw en van de goederen welke hij aangekocht heeft na het overlijden van zijn vrouw. Hij wil een scheiding en deling maken met zijn dochter, Johanna Maria Loomans.
Onroerende goederen: huis, stal, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde kinderen Jan Smits, andere einde Jan van Hooff; een klein huiske naast het voorschreven huis met een stal daaraan staande aan het Martvelt naast dat van de kinderen Jan Smits; een huis de Valk 3 copse, ene zijde de straat, andere zijde Andries Verrijt, ene einde Antoni Muyen, andere einde Arnoldus van den Eynden; land de Logten 3 lopense; land den Eyndenpoel 2 lopense; land de Logten 2 lopense; land de Heesacker 2½ lopense; land den Moolenacker 2 lopense; den Romersacker 1½ lopense; een hofstad gelegen aan de Kosterye, gekomen van Gerrit van Riet ½ lopense; land den Bruystenacker 2½ lopense; groes de voorste velden int Root 2 lopense; groes int Root 3 lopense; hooiveld int Root 2 lopense; groes tot Ostaden 4 lopense; de Pastorybeemt tot Ostaden 2 lopense; groes het Bosveltje 2 lopense; de helft van een groesveld het Swartbroek geheel 5 lopense; groes in de Bogten te Ommel 1 lopense.
Onroerende goederen die tijdens de weduwlijken staat zijn aangekocht: land de Meulenacker 1½ lopense; den Vosselscheacker 2 lopense; land agter de Pastory 2 lopense; land aan het Kerkehuys 5 copse; land aan de voorste Pas ½ lopense; land het Venneke aan den Heesacker 1 lopense; het Fransmansvelt int Root 3 lopense; groes langs den Dijk int Root 2 lopense; de helft van een stuk groes het Bosveltje in Root geheel 3 lopense; groes de Pas lopense; 1⁄10e deel van een clamptiende de Braselse en Witveltse tiende bij transport Eyndhoven de dato 18-02-1721; 1⁄20e van voorschreven clamptiende hem aangekomen bij koop tijdens zijn huwelijk.
Roerende goederen: karren, paarden en ander voermanstuig en ander bouwgereedschap, een paard, een vierspannige kar, twee enkele karren, een slagkar, vier melkbeesten, drie kalveren.
Meubelen en huisraad: onder andere de grote kast, drie diverse tafels, drie kapstokken, zes diverse koperen ketels, drie lampen, negen tinnen borden, een zilveren kom, zes tafellakens, vier bedden met toebehoren.
Gelden die nog in te vorderen zijn: van Martinus de Cock, te Weert, wegens geleverde wijnen
ƒ 170-00-00; van Heesels, te Weert ƒ 37-10-00; van Francis de Cock, te Neerweert ƒ 25-00-00; van Cornelis Becx, te Helmont, wegens geleverde wijnen ƒ 60-00-00; van Martinus Jan Paulus ƒ 17-13-02; van Goort Kuypers en Joost Jan Wilberts wegens geleende gelden à 4% ƒ 100-00-00; van Jelis Laurensen wegens een restant obligatie ƒ 50-00-00; meer andere posten die nog open staan en wegens het verpondings- en bedenboek, 1723, welke tot voordeel van de boedel ingevorderd kunnen worden.

Uiteindelijk verdelen Wilhelmus Jan Loomans en zijn dochter Johanna Maria de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 123; 29-06-1739:
Willem Jan Loomans getrouwd geweest met Engels Hoefnagels, Jacobus Losecaat, drost, alhier en Evert Hurkmans, te Deurne, als aangestelde momboiren over Johanna Maria Loomans, minderjarige dochter. Zij maken een scheiding en deling.
1e lot krijgt Johanna Maria:
Onroerende goederen: huis, stal, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde kinderen Jan Smits, ene einde de straat, andere einde Jan van Hoof; een klein huiske naast het voorschreven huis met een stal daaraan aan het Martvelt naast kinderen Jan Smits; land de Logten 3 lopense; land den Eyndenpoel 2 lopense; land de Logten 2 lopense; land den Heesacker 2½ lopense; een hofstad aan de Kostery gekomen van Gerrit van Riet ½ lopense; groes de voorste velden int Rood 2 lopense; groes int Rood 3 lopense; hooiveld int Rood 2 lopense; groes tot Ostaden 4 lopense; den Vosselschacker 2 lopense; land agter de Pastory 2 lopense; land het Venneke aan den Heesacker 1 lopense; het Fransmansveltje int Root 3 lopense; groes langs den Dijk int Root 2 lopense; de helft van het 1⁄10e en 1⁄20e deel van de Braselsche en Witveltsche tiende.
Van de gelden: van Goort Jan Kuypers en Joost Jan Wilbers à 4%: ƒ 100,- van Jelis Laurensen rest obligatie; ƒ 50,- van Cornelis Becx, te Helmont wegens geleverde wijnen ƒ 60,-.
Huisraad en andere roerende goederen: de grote kast, zes stoelen, een bank en een kapstok enzovoorts echter geen landbouwgereedschap.
Gelden: volgens inventaris nog in te vorderen van Martinus de Cock en Francis de Cock, alsmede van personen te Keulen, Dusseldorp en andere plaatsen worden door Willem Jan Loomans ingevorderd en komen voor de helft aan de ontvanger van dit lot. Evenals de helft van de gelden nog komend uit de verpondingen en beden over 1723. De jaarlijkse lasten komen voor rekening van dit lot.
2e lot krijgt Willem Jan Loomans:
Onroerende goederen: een huis met een klein huiske bij en aan elkander gelegen 'de Valk' gelegen aan de Kerk; land de Logten ½ lopense; den Moolenacker 2 lopense; den Romersacker 1½ lopense; den Bruystenacker 2½ lopense; de Pastorybeemt tot Ostaden 2 lopense; groes het Bosveltje tot Ostaden 2 lopense; de helft van een groesveld het Swartbroek geheel 5 lopense; groes in de Bogten te Ommel 1 lopense; land den Meulenacker 1½ lopense; land aan het Kerkehuys 5 copse; land aan de voorste Pas ½ lopense; de helft van een groesveld het Bosvelt int Rood 3 lopense; groes de Pas 1 lopense; 1⁄10e en 1⁄20e deel van de helft van de Braselsche en Witveltsche tienden. De ontvanger van dit 2e lot zal blijven vergelden aan de Kerk van Asten ƒ 0-3-12 per jaar uit een meerdere rente van ƒ 0-7-8 per jaar; de verponding ƒ 9-3-6 per jaar behalve de verponding, tiend- en coninxbede.
Huisraad en verdere roerende goederen: meubelen, als bedden, stoelen, tafels enzovoorts, de landbouwwerktuigen
Gelden: de gelden die nog in te vorderen zijn te Weert, Helmont, Keulen, Dusseldorp alsmede die uit de verpondingen, 1723, zullen ½-½ gedeeld worden met het 1e lot. Er zijn geen goederen aan enig leenhof leenroerig. De ontvanger van dit 2e lot beloofd de goederen, gevallen in het 1e lot, te vrijwaren en te garanderen van alle commer en calangie. Mochten nog renten, pachten of cijnsen, staande op de goederen, naar voren komen dan zullen deze ½-½ opgebracht worden.

Johanna Maria Loomans is dan 18 jaar en verhuurt het huis aan het Marktveld aan derden; en zij woont in bij haar vader Willem Jan Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 3; 30-07-1739:
Evert Hurkmans, sinds 01-06-1739, aangesteld als momboir over Johanna Maria, minderjarige dochter van Willem Jan Loomans en Engel Hoefnagels. Johanna Maria heeft bij scheiding en deling, op 20 juli laatstleden verkregen de goederen, waar nu Willem Jan Loomans, haar vader, op woont. Om de goederen in bezit te houden wordt voorgesteld deze voor de tijd van tien jaar te verhuren aan Willem Jan Loomans. Mocht Johanna Maria tot huwelijk of andere geapprobeerde staat komen dan zal haar vader, indien nodig, afstand doen. Huurprijs ƒ 25,- per jaar en 25 vat koren per jaar alsmede de lasten. Naschrift: Schepenen verlenen toestemming.

Zowel Willem Jan Loomans als zijn dochter Johanna Maria Loomans verkopen hun deel in de Braeselse en Wijtflietse klamptiende:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 13; 27-04-1740:
Antoni Heycoop, procureur, verkoopt, namens de regeerders van Asten, de verhantligte goederen van Willem Jan Loomans, aan Jan Jan van Dijk en Jan Tijsse van Dijk, ieder voor de helft de helft in een 1⁄10e en 1⁄20e deel in een klamptiende de Braselse en Witveltse. Belast met de helft van 7½ cop rogge per jaar in een meerdere rente van 12 vat per jaar uit de gehele clamptiende, aan de Kempenaar van het Gemene Land. Koopsom ƒ 530,-.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 12; 27-04-1740:
Evert Hurkmans, te Deurne, als momboir over Johanna Maria Loomans, dochter Willem Jan Loomans en Engel Hoefnagels, verkoopt aan Jan Jan van Dijk en Jan Tijsse van Dijk, ieder voor de helft de helft in een 1⁄10e en 1⁄20e deel in een klamptiende de Braselse en Witveltse. Belast met: de helft van 7½ cop rogge per jaar in een meerdere rente van 12 vat per jaar uit de gehele clamptiende, aan de Kempenaar van het Gemene Land. Koopsom ƒ 530,-.

Het huis wordt verpacht aan Antoni Antoni Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 231; 28-12-1740:
Evert Hurkmans, te Deurne, als momboir over Johanna Maria Loomans, onmondige dochter van Willem Jan Loomans, hier ook present. Zij vernietigen het huurcontract de dato 01-12-1739. Evert Hurkmans verpacht nu aan Antoni Antoni Voermans huis, schuur, stal, aangelag en halve hof. Zijnde het huis waar Willem Jan Loomans woont. Blijvende de halve hof en het gebruik van de put gereserveerd, die aan het klein huiske is behorende, doch de put aan de huurder van het grote en het kleine huiske tesamen in gebruik. Mede wordt verhuurd 2⁄3e deel an het aangelag gelegen tegenover de Kosterye en verder alle groes en land aan de onmondige behorend, met uitzondering van het groesveld tot Ostaden dat niet in de verhuur is begrepen. Huurtermijn 6 jaar. Reparatie en onderhoud voor de verhuurder. Grondlasten landsverponding ƒ 12,- per jaar; dorpsverponding ƒ 12,- per jaar. Alsmede de coninxbede. Groespagt off voorlijff ƒ 20,- per jaar. Coornpagt 20 vat rogge per jaar. De verpachting wordt aangenomen door Antoni Voermans, vader van de voornoemde Antoni, wegens diens absentie.

Het huizenquohier over de periode 1736-1746 laat de overgang zien van Willem Jan Loomans naar zijn dochter Johanna Maria Loomans en tevens de huurders van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 48 Dorp Bewoners nummer 48 Dorp
1736 Willem Jan Loomans Willem Jan Loomans
1741 Johanna Maria Loomans Antonie Voermans
1746 Johanna Maria Loomans Dirk Hoebergen

Johanna Maria Loomans woont vanaf 1740 in een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G476). 

De gezinsreconstructie van Antoni Antoni Voermans, ook bekend staand onder de naam Antonie Fransen Voermans, is elders beschreven bij het huis waar hij rond 1759 een huis koopt (zie Markt 14 en 16). Antoni Antoni Voermans verhuist rond 1745 naar een nabijgelegen huis in eigendom van zijn vader (zie Burgemeester Frenckenstraat 47).

Willem Jan Loomans heeft goederen verkocht en voldoet met het verkregen geld een lening:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio. 269; 29-12-1741:
Gerrit van Riet, commis van den tol, heeft ontvangen ƒ 214,- aan hem toegewezen, bij preferentie, uit de verkochte goederen van Willem Jan Loomans. Een en ander in voldoening van een obligatie van ƒ 200,- met intrest de dato 16-06-1738 ten laste van Willem Jan Loomans.

Uiteindelijk leeft Willem Jan Loomans in armoede:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 154; 25-09-1755:
Schepenen van Asten certificeren dat Willem Jan Lomans, wonende alhier, staande ter goeder naam en faam, die, alhier, geen goederen bezit en niet in staat is om enige regtscosten te voldoen zich wil begeven naar Antwerpen om daar in te vorderen ƒ 31-12-0 van een vat geleverde cremerij met verschot op comptoir te Meyl, hem uyt dien hooffde volgens sijn schultboek van Juffrouw Riemsnijer competerende sijnde gedaan den 7e october 1737. Wij hebben hem dese vermits zijn armoede pro deo gegeven.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 162; 20-10-1755:
Willem Jan Lomans, geeft procuratie aan Meester de Bock, te Antwerpen, om namens hem in te vorderen van Juffrouw Riemsnijder ƒ 31-12-0 van een vat geleverde cremerij, met verschot op het comptoir te Meyl gedaan op 07-10-1737 een en ander volgens het schuldboek van de comparant. Deze acte is pro deo gegeven wegens de armoede van de comparant.

Willem Jan Loomans is op 25-01-1758 te Asten overleden en heeft geen goederen nagelaten:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 33; 26-01-1758:
Gezien het request van Hendrik Verberne getrouwd met Johanna Maria Lomans, dat zijn schoonvader, Willem Jan Lomans, op 25-01-1758, te zijner huize is overleden. Achterlatende een dochter, zijn enig kind, zonder enige goederen. Suppliant heeft uit een christelijke liefde en verpligtinge zijn vrouws vader enige jaren verzorgd, gealimenteerd en onderhouden. Hij is genegen om zijn christelijke plicht te doen en de overledene te begraven. Zonder zich echter als erfgenaam te maken. Naschrift: De secretaris zal daarvan een behoorlijke acte maken.

Johanna Maria Willem Loomans is geboren te Asten op 24-02-1721 en op 25-05-1749 te Asten getrouwd met Hendrik Peters Verberne, geboren te Asten op 04-01-1718 als zoon van Peter Jan Hendrik Bernaerts en Johanna Paulus Coopmans:.

03

Het gezin van Johanna Maria Willem Loomans en Hendrik Peters Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 28-02-1750 Kind Asten 17-03-1755
2 Johannes Asten 03-11-1751 Kind Asten 01-04-1755
3 Wilhelmus Asten 16-12-1753 Asten 07-02-1779
Josijna Francis Kerkers
Asten 15-04-1785

Johanna Maria Loomans krijgt nog extra voogden toegewezen van haar vader:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 112; 16-07-1742:
Gezien het request van Willem Jan Loomans, als vader en voogd over zijn minderjarige dochter, Johanna Maria verwekt bij Engelina Hoefnagels dat vermits het overlijden van zijn mede-momboir, Evert Hurkmans, het nuttig en dienstig zou zijn dat zijn dochter, wegens het administreren der goederen, wederom twee andere brave en eerlijke personen werd toegewezen. Suppliant heeft voorgedragen van vaderszijde: Jan Goort Loomans en Louis Hoefnagels en van moederszijde Jan Tomas Hoefnagels en Louis Hurkmans. Met het verdere verzoek om de door ons aangestelden te qualificeren tot het negotieren van ƒ 125,- in plaats van ƒ 100,-.
Naschrift: Aangesteld als momboir worden Louis Hoefnagels en Peter Jan Aarts. Zij kunnen over ƒ 125,- tegen intrest, beschikken.

Johanna Maria Loomans heeft ook nog geld te goed uit de erfgoederen die haar oom Peter Jan Loomans en haar nicht Helena Loomans, geboren te Weert op 10-10-1724 en overleden te Weert op 23-12-1739, in Weert heeft achtergelaten:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 159; 06-05-1743:
Gezien het request van Louis Hoefnagels en Peter Jan Aarts, als momboiren van Jenne Maria Loomans waarin Willem Jan Loomans aan zijn dochter Jenne Maria, voor schepenen van Weert, heeft overgedragen al zijn rechten die hij heeft op de goederen gelegen te Weert en afkomstig van broeder, Peter Jan Loomans en zijn dochter Helena uit zijn huwelijk met Margareta Houtappels acte van renuntiatie nummer 1. Bij ingewonnen advies van een onpartijdige rechtsgeleerde is te verstaan gekregen dat alles rechtmatig verlopen is advies nummer 2. Wij hebben Goort Brengers weduwnaar van Margareta Houtappels, in tweede huwelijk, menigvuldig Verzocht tot een minnelijke scheiding en deling van de goederen in volle eigendom geweest van Peter Jan Loomans en voor de helft op voornoemde Willem Jan Loomans gedevolveert en op Margarita Houtappels. Tot nu toe is een en ander vruchteloos gebleven. Wij verzoeken U, ons te authoriseren om met rechtsmiddelen van Brengers een behoorlijke staat en inventaris van de goederen te verkrijgen. En deze daarna, samen met Brengers, onder de hand of publiek, te mogen verkopen.
Naschrift: Machtiging wordt door het College verleend.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 103; 22-11-1745:
Johanna Maria Loomans geeft procuratie aan haar vader, Willem Jan Loomans, om namens haar te ontvangen van Schenaarts, secretaris, te Weert, de koopgelden van de verkochte goederen van wijlen Peter Loomans, te Weert. Met dit geld wil zij aan de drossaard betalen ƒ 51-4-2 en verder hetgeen Louis Hoefnagels nog tegoed heeft.

Johanna Maria Loomans heeft een aardje naar haar vaartje en zit ook in de koophandel:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 180; 17-11-1747:
Johanna Maria Loomans is sedert enige tijd voor eigen rekening getrafikeert en koopmanschap bedrijvende in: kaas, genever, rijst, gepelde gerst, boter, spek, vlees, hammen, taback, brandewijn, beesten, paarden, haver etcetera. Zij kan deze handel niet meer alleen bedrijven en geeft machtiging aan haar vader, Willem Jan Loomans, om uit haar naam en namens haar, deel te nemen in dit koopmanschap. Hij zal gehouden zijn om goede rekening, bewijs en reliqua te doen aan haar, comparante.

Hendrik Peters Verberne 11-07-1760 te Asten overleden en Johanna Maria Willem Loomans is te Asten op 24-02-1765 overleden. Kort na haar overlijden verkopen de voogden van haar zoon Willem Hendrik Verberne al enige huisraad:

Asten Rechterlijk Archief 155; 07-03-1765:
Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne, als voogden over Willem, onmondige zoon van Hendrik Peter Verberne en Johanna Maria Lomans, beiden overleden. Zij verkopen nagelaten roerende goederen onder andere een paard ƒ 60,-; twee koeien ƒ 66,-; een hoge kar ƒ 20,-; een slagkar ƒ 6,-; een bedpan ƒ 1,60; een koper theeketel ƒ 2,-; enige stukken spek à ƒ 0-3-4 per pond ƒ 11,-. Totale Opbrengst ƒ 360,-.

Er wordt een staat en inventaris opgemaakt met de bezittingen en schulden, die zijn overgegaan op zoon Willem Hendrik Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 117 verso; 06-05-1765:
Staat en inventaris opgemaakt door Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne, als wettige voogden over Willem, onmondige zoon van Hendrik Verberne en Johanna Maria Lomans, beiden overleden, van hetgeen zijn moeder bij haar overlijden heeft nagelaten.
Onroerende goederen: een klein huiske en hof in het Dorp in huur en gebruik bij Hendrien Cornelis voor ƒ 11,- per jaar, ene zijde Jan Smits, andere zijde het volgende huis; het grote huis, schuur en stal in het Dorp in bewoning geweest bij de overledene; land de Logten 3 lopense; land den Eyndepoel 2lopense; land den Logten 2 lopense; den Heesacker 2½ lopense; de helft in de Hoffstad bij de Costerij 16 roeden; groes de Voorste velde int Root 2 lopense; een hooiveld int Root 2 lopense; groes tot Ostaden 4 lopense; land agter de Pastory 2 lopense; het Venneke aan den Heesacker 1 lopense; het Fransmansvelt int Root 3 lopense; groes int Root langs den Dijk 2 lopense; land den Haakacker 2 lopense. Deze goederen, met uitzondering van den Haakacker, zijn door de momboiren verpacht aan Huybert van der Laak voor ƒ 25,- per jaar en 25 vat rogge per jaar exclusief de lasten. Huurtermijn 4 jaar. Den Haakacker is vele jaren terug door de grootmoeder van de onmondige gebruikt en daarna door Gerrit Verberne, broeder van de vader van de onmondige.
Roerende goederen: deze zijn, nadat gebleken was het voordeligste te zijn, op 07-03-1765, publiek verkocht opbrengst ƒ 343-09-00. Buiten de verkoop is gehouden een bed en toebehoren, de beste grote kast, zeven tinnen schotels, 21 el linnen zijn aan de meid en knecht gegeven voor toebaat, de kleren van de moeder wilde de meid hebben in plaats van huur, een gouden kruis, een gouden ring, een zilveren haarijzer, een boek met zilveren slot, in geld gevonden ƒ 17-14-00, diverse ƒ 17-19-00. Totaal ƒ 379-02-00.
Schulden: kosten in overlijden en begraven ƒ 10-11-00; aan Mattijs Bruystens, die als knecht bij de onmondige zijn moeder inwonend is geweest ƒ 17-08-08; kosten bij de boedelverkoop ƒ 18-17-00; aan Jenneke Tijssen van Hugten als meid gewoond bij de ouders van de onmondige ƒ 8-00-00; aan Gerrit Verberne, oom van de onmondige, als knecht bij diens ouders ƒ 17-10-00; aan Francis van Hoek, als schoenmaker ƒ 0-07-00; voor de kleermaker en diverse ƒ 9-10-08; de ouders van de onmondige waren wegens een oude rekening van geleverde jenever, te Rotterdam, aan Gerard Dijkhoff schuldig ƒ 126,- hiervan zijn verscheidene aanmaningsbrieven gevonden. De moeder van de onmondige heeft tijdens haar ziekte verzocht dit bij accoord of anders te betalen. De voogden zijn, op 18 april laatstleden, te Rotterdam geweest en hebben daar, na accordering betaald ƒ 52-00-00; aan de vertering van twee personen naar Rotterdam vice versa ƒ 16-05-00.
Totaal ƒ 150-05-00.
Verdere schulden: aan Jacobus Losecaat ƒ 100,- à 4% schepenobligatie de dato 10-02-1746 met twee jaar intrest ƒ 108-00-00; een restant van het, in juli 1763, gekochte paard ƒ 13-17-14; aan Antoni Fransen wegens winkelwaren ƒ 2-11-08; aan Ambrosius Bakens als haammaker ƒ 1-07-08; aan Halbersmit als chirurgijn ƒ 10-05-00; aan Joost Voermans als smid ƒ 11-09-00; aan Jan Janse Smits wegens geleverd vlas en winkelwaar ƒ 8-09-00; aan Francis Koopmans wegens geleverde blocke
ƒ 1-03-08; aan doctor Beels, te Helmond ƒ 15-00-00; aan Jan Willem Coolen wegens gemaakte en geleverde schoenen ƒ 2-05-00; aan Adriaan Wijlen voor arbeyt ƒ 1-03-00; aan Hendrik Koopmans, mede-momboir, wegens geleverde waren aan de moeder van de onmondige ƒ 7-03-00; aan Willem Verhaseldonk een rest van een obligatie ƒ 50-00-00; aan Paulus Jan Verberne, te Someren wegens geleend geld ƒ 125-00-00; aan Elisabet Jan Willems wegens geleend geld ƒ 10-00-00; aan weduwe Jan Doensen wegens huur van haar dochter ƒ 6-00-00; de rest is dorps- en landslasten.
Totaal ƒ 591-19-12.
Aan huis en stallen moeten veel reparaties verricht worden die nog niet begroot zijn.

Asten Rechterlijk Archief 155; 12-07-1765:
Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne, momboiren over het onmondige kind van Hendrik Verberne verkopen de oogst te velde van Hendrik Verberne in 14 kopen. Opbrengst ƒ 210,-.

In het huizenquohier over de periode 1751-1761 is Hendrik Peters Verberne tot zijn overlijden eigenaar en bewoner van het huis en daarna zijn weduwe Johanna Maria Loomans en kind Wilhelmus Hendrik Verberne:

Jaar Eigenaar nummer 48 Dorp Bewoners nummer 48 Dorp
1751 Hendrik Verberne Hendrik Verberne
1756 Hendrik Verberne Hendrik Verberne en Margriet Coolen
1761 weduwe Hendrik Verberne en kindt weduwe Hendrik Verberne en kindt

Zoon Wilhelmus Hendrik Verberne is geboren te Asten op 16-12-1753 en op 07-02-1779 te Asten getrouwd met Josijna Francis Kerkers, geboren te Asten op 07-12-1755 als dochter van Franciscus Gerardi Kerkers en Elizabeth Marcelis Deenen (zie Voormalig huis G826). Wilhelmus Hendrik Verberne is op 15-04-1785 te Asten overleden en Josijna Francis Kerkers is op 23-02-1794 te Asten hertrouwd met Hendrik Peter Verrijt, geboren te Asten op 27-08-1749 als zoon van Petrus Verreyt en Johanna Slegers (zie Voormalig huis B673):

04

De gezinnen van Josijna Francis Kerkers met Wilhelmus Hendrik Verberne en met Hendrik Peter Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 25-12-1780
2 Henricus Franciscus Asten 16-09-1783 Asten 11-02-1812
Wilhelmina Verberne
Someren 30-12-1837 zie Voormalig huis G476
3 Wilhelmus* Asten 21-08-1795 Lierop 20-05-1820
Josijna Bukkems
Asten 10-03-1862 zie Prins Bernhardstraat 19
4 Petronella* Asten 08-01-1797 Asten 25-04-1817
Joannes Aarts
Asten 20-01-1859 zoon Jacobus zie Voormalig huis G626
dochter Wilhelmina zie Voormalig huis G1414

* kinderen uit het tweede huwelijk van Josijna Francis Kerkers

Om de schulden die zijn ouders hebben nagelaten te voldoen, krijgen de voogden van Willem Hendriks Verberne de opdracht om wat goederen te verkopen, waaronder ook een erfenis van zijn grootmoeder van vaderszijde:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 67; 05-05-1766:
Gezien het request van Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne momboiren over Willem, onmondig kind van Hendrik Verberne en Johanna Maria Lomans, beiden overleden. Zij hebben, op 06-05-1765, een inventaris opgemaakt van hetgeen door de moeder van de onmondige is nagelaten. Hieruit blijkt dat ten laste van de nalatenschap aan schulden was nagelaten ƒ 742-14-12. De gereede goederen hebben opgebracht ƒ 343-09-00 nalatend een schuld van ƒ 399-05-12.
Dit jaar is overleden de weduwe Peter Verberne, grootmoeder van de onmondige, van welke nalatenschap de onmondige 1⁄5e deel toekomt, waaronder een klein huiske. Voorgesteld wordt om dit huiske te verkopen om de schulden te betalen. Evenals de groesvelden, te verwachten van de grootmoeder het Vrouwkesveltje 1 lopense; het Ostadensdrieske 1 lopense. De geschatte opbrengst is ƒ 400,-. Zij vragen toestemming.
Naschrift: Na gehoord te hebben de drie broeders van Hendrik Verberne ordonneren wij aan de supplianten om voor ons behoorlijk rekening, bewijs en reliqua te doen van hun administratie. Dat gedaan zijnde worden zij gemachtigd om ten laste van de goederen van de onmondige de te kort komende gelden te negotieren om de schulden te betalen.

In mei 1776 is het huis afgebrand en daarna weer opnieuw opgebouwd. Er wordt een rekening over de afgelopen 7 jaar gemaakt door de voogden van Willem Hendrik Verberne, die dan als 24-jarige als volwassen wordt beschouwd:

Asten Rechterlijk Archief 148; 05-03-1777:
Rekening, bewijs en reliqua van Gerrit Verberne en Willem Hoefnagels wettige voogden over Willem, onmondige zoon van Hendrik Verberne en Johanna Maria Lomans, beiden overleden.
Ontvangsten: onder andere van Hendrik Koopmans en Jan Janse Verberne voogden tot 25-07-1766 ƒ 147-01-12. Op 04-08-1766 is een obligatie gekocht van Jan Goort van Eyck, te Lierop ƒ 250,- à 2½%. Deze wordt hier voor ontvangst geboekt ƒ 250-00-00. De huur van het kleyn huyske 1767 - 1773 à ƒ 11,- per jaar ƒ 77-00-00. In 1774 is verloren door het overlijden van Jan Zabel die niets bezat ƒ 5,-; Verhaseldonk, 1775 ƒ 9-00-00; weduwe van den Horick 1776 ƒ 10-00-00; het groot huis; den Logtenacker 3 lopense; den Eyndenpoel 2 lopense; den Logtenacker 2 lopense; den Heesacker 2½ lopense; de hofstad bij Verhaseldonk 16 roede; de voorste velden int Root 2 lopense; nog groes, aldaar 3 lopense; een hooiveld, aldaar 2 lopense; groes te Ostaden 4 lopense; een akker agter de Pastorye 2 lopense; den Heesacker 1 lopense; het Frans Mansvelt 3 lopense; groes langs den Dijck 2 lopense. Deze goederen zijn verhuurd aan Huybert van der Laak voor ƒ 25,- per jaar en 25 vat rogge per jaar. Huur 1766-1768 ƒ 75-00-00. Rogge 1767-1770 ƒ 76-05-00. De goederen zijn, sinds
06-01-1769, verhuurd aan Marten Aart Zeegers, 6 jaar à ƒ 25,- per jaar en 24 vat rogge per jaar. Hiervan ontvangen ƒ 211-08-00. Van zijn grootmoeder, weduwe Peter Verberne, heeft de onmondige de dato 16-05-1766 geërfd het Romerke ½ lopense; den Hoogendries ½ lopense; het Vroukesveltje 1 lopense; den Ostadense dries 1 lopense. De huurinkomsten hiervan zijn geweest van diverse huurders ƒ 120-10-00.
Totaal ƒ 976-04-12.
Uitgaven: onder andere aan Ambrosius Bakens, als hamaker ƒ 1-07-08; aan Jacobus Losecaat een obligatie gelost de dato 10-02-1746 ƒ 104-00-00; voor onderhoud in kleren en kleinigheden van de onmondige ƒ 88-15-08; voor reparatie van het huis ƒ 61-09-00.

Willem Hendrik Verberne verkoopt wat land om in zijn onderhoud te voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 109 verso; 04-04-1778:
Willem Hendrik Verberne verkoopt aan Engel Peter Baltus weduwe Antoni Kuypers weiveld het Ostadesveltje 1 lopense. Gereserveerd twee eikenbomen voor de verkoper. Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn grootmoeder. Koopsom ƒ 56,-.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 88 verso 07-10-1784:
Willem Hendrik Verberne verkoopt aan Godefridus Sauve een hoffstad bij de kosterij 16 roeden. Verponding ƒ 0-3-0 per jaar. Koopsom ƒ 125,-.

De kinderen van Willem Hendrik Verberne krijgen nog een erfenis van hun tante Hendrina Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 132; 23-05-1788:
Hendrien Verberne, te Deurne geassisteerd met Pieter Verberne, te Eyndhoven, als haar gekozen momboir, testeert. Aan Hendrik Francis en Jennemie, onmondige kinderen van wijlen Willem Hendrik Verberne en Josina Kerkers ƒ 150,-.

Wilhelmus Hendrik Verberne is op 15-04-1785 te Asten overleden en Josijna Francis Kerkers maakt een staat en inventaris op voor haar tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 26; 08-02-1794:
Staat en inventaris opgemaakt door Josyna Kerkers weduwe Willem Verberne ten behoeve van hun twee kinderen met name Francis en Jennemie. Zij wil hertrouwen met Hendrik Peter Verrijt.
Onroerende goederen: huis en hof, met een klein huisje, stal en hof in het Dorp, ene zijde weduwe Francis van de Vorst en Pieter van Bussel; land Rootsakker 1 lopense 29 roede; land Heesakker 1 lopense 3 roede; land Heesakker 2 lopense 4 roede; land Hoekakker 2 lopense 13 roede; land het Reemerke 28 roede; groes het Voorstevelt 2 lopense 18 roede; land aan de Pastorye 3 lopense 1 roede; land Logtakker 3 lopense; land Logtakker 1 lopense 41 roede; land Eyndepoel 2 lopense 4 roede; land het Bergske 5 roede; land Muldersdries 45 roede; groes het Hooyvelt 4 lopense 45 roede; groes Vrouwkesveltje 49 roede; groes het agterste Veldt 3 lopense 11 roede; groes Rootsvelt 2 lopense 5 roede; groes Rootsvelt 7 lopense. 42 roede.
Roerende goederen: een veere bed met toebehoren, een paar zilveren schoengespen, een kast, een kist, divers tin, een theemoor, een spinnewiel,een roomtob.

In het huizenquohier over de periode 1766-1803 is eerst Willem Verberne eigenaar en verhuurt het huis aan derden. Na de brand van 1776 en de herbouw van het huis is hij ook bewoner van het huis en na zijn overlijden zijn zijn weduwe Josijna Francis Kerkers en kinderen eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 48 Dorp Bewoners nummer 48 Dorp
1766 Willem Verberne Huijbert van der Laak en in de camer Jan Alons
1771 Willem Verberne Marten Zeegers en weduwe Martinus Lamberts
1776 Willem Verberne, 9 meij 1776 afgebrant Marten Zeegers en weduwe Martinus Lamberts
1781 Willem Verberne, weer opgetimmert Willem Verberne
1798 weduwe en kinderen Willem Verberne weduwe en kinderen Willem Verberne
1803 weduwe en kinderen Willem Verberne weduwe en kinderen Willem Verberne

Bewoner Martinus Aart Zegers is geboren te Asten op 08-03-1735 als zoon van Arnoldus Driessen de Zeger en Maria Willems van den Eerenbeemt (zie Voormalig huis C1171). Zijn gezin is elders beschreven (zie Voormalig huis G94). Rond 1778 verhuist hij naar een ander huis in Asten (zie Prins Bernhardstraat 2).

Josijna Francis Kerkers erft nog van de nalatenschap van haar ouders:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 27-12-1810:
Jan Francis Kerkers, Gerard Francis Kerkers, te Lierop en Hendrik Verrijt getrouwd met Josyna Francis Kerkers. Zij verdelen hun vaste goederen. Jan Francis Kerkers erft huis, land en groes en zal aan beide andere ƒ 250,- uitkeren.

Josijna Francis Kerkers is op 08-07-1816 te Asten overleden en Hendrik Peter Verrijt is te Asten op 27-12-1829 te Asten overleden

Zoon Henricus Franciscus (Francis) Verberne uit het eerste huwelijk is geboren op 16-09-1783 te Asten en koopt in 1810 een huis in Someren:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 24-12-1810:
Bernardus Heurs, Alegonda Heurs, Catharina Heurs, Goort Heurs, Nicolaas Heurs, Dirk Heurs geassisteerd met Hendrik Aarts, armmeester, te Someren, Johanna Heurs, allen te Asten. Zij verkopen aan Francis Verberne huis en erf, ene zijde Hendrik Smits, andere zijde Hendrik van de Vijf Eyck. Belast met ƒ 4-2-0 per jaar aan het Rijk in een meerdere pacht. Koopsom ƒ 210,-.

Henricus Franciscus (Francis) Verberne is op 11-02-1812 te Asten getrouwd met Wilhelmina Verberne, geboren te Asten op 16-01-1791 als dochter van Johannes Joannis Verberne en Johanna Maria Joannis Berkers. In Someren worden hun kinderen geboren, echter bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan de beide eerder genoemde huizen nog wel op naam van Francis Verberne en waarschijnlijk zijn deze huizen verhuurd (zie hieronder en Voormalig huis G480):

Kadaster 1811-1832; G479:
Huis en erf, groot 01 roede 66 el, het Dorp, klassen 8.
Eigenaar: Francis Verberne.

05

06

Dit huis is rond 1856 verkocht aan Johannes Keijzers, geboren te Asten op 02-03-1820 als zoon van Johannes Keijzers en Anna Maria Deenen (zie Achterbos 9).

 

 

Het huis is rond 1864 vernieuwd en krijgt kadasternummer G1234, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont Johannes Keijzers in het huis met huizingnummer A71b:

07

Ook over de periodes 1869-1879 en 1879-1890, dan woont dienstmeid Geertruida van Bussel, geboren te Asten op 26-03-1837 als dochter van Gerardus van Bussel en Petronella Bakens (zie Voormalig huis G871), bij hem als dienstmeid vanuit het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G480) in en in de periode 1890-1900 wonen Johannes Keijzers en Geertruida van Bussel in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A108, A114 en A115:

08

Alvorens bij hem in te trekken verkoopt Geertruida van Bussel haar inboedel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-04-1881:

Johannes Keijzers is op 04-11-1899 te Asten overleden en per testament gaat het huis over naar zijn neef Johannes Keijzers, geboren te Asten op 08-12-1846 als zoon van Hendrikus Keijzers en Maria Roijakkers. Hendrikus Keijzers is een broer van de eerder genoemde Johannes Keijzers (zie Achterbos 9). 

Over de periode 1900-1910 woont Geertruida van Bussel met fabrieksarbeider Willem Vrenken, geboren te Asten op 25-09-1872 als zoon van Willem Vrenken en Maria van Bussel (zie Prins Bernhardstraat 34), in het huis met huizingnummer A128:

09

Willem Vrenken vertrekt rond 1907 naar A111 en is op 01-02-1907 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Dijk, geboren te Asten op 18-07-1873 als dochter van Johannes van Dijk en Antonia Verheijen (zie Stegen 76). Rond 1910 verhuist hij naar A93 (zie Voormalig huis G458). Geertruida van Bussel woont ook in de periode 1910-1920 in het huis met huizingnummer A134:

10

Geertruida van Bussel is op 04-12-1910 te Asten overleden en in het huis komt wonen Peter Theodorus van Roij, geboren te Heijthuijsen op 23-03-1883 als zoon van Johannes Hubertus van Roij en Maria Elisabeth Houben. Hij is als bierbrouwersknecht op 05-05-1911 te Asten getrouwd met Johanna Maria Lintermans, geboren te Asten op 22-01-1885 als dochter van Piet Lintermans en Hendrika Werts (zie Voormalig huis D273).

Peter Theodorus van Roij vertrekt in mei 1912 met zijn gezin naar Someren, maar keert in april 1914 terug in Asten (zie Voormalig huis G384 en G385).

Vanuit A203 (zie Voormalig huis G384 en G385) komt in het huis wonen Adrianus van Empel, geboren te Asten op 02-08-1867 als zoon van Johannes Hubertus van Empel en Petronella Verberne (zie Prins Bernhardstraat 29). Hij is als fabrieksarbeider op 19-10-1894 te Asten getrouwd met Maria Verstappen, geboren te Asten op 09-10-1871 als dochter van Martinus Verstappen en Francisca Berkers (zie Voormalig huis E1596). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A134:

Aan het einde van de periode verhuizen zij naar A159 (zie Voormalig huis G480) en rond 1921 komt in het huis komt wonen Hendrikus van der Loo, geboren op 12-02-1886 te Asten als zoon van Gerardus van der Loo en Antonia van Alphen (zie Voormalig huis G927). Hij is als arbeider te Asten op 29-05-1917 getrouwd met Johanna Maria Maas, geboren te Asten op 23-10-1890 als dochter van Johannes Maas en Johanna Maria Koolen (zie Voormalig huis G1127). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A103 (zie Voormalig huis G2145) in het huis met huizingnummer A160 wonen:

Zij verhuizen rond 1923 naar A400 (zie Bergdijk 16) en het huis wordt door de erven van Jan Keijzers verkocht aan Gerardus van Lierop, die het korte tijd later verbouwt. Het huis krijgt kadasternummer G1645, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. 

 

 

Gerardus van Lierop is geboren te Bakel op 02-02-1877 als zoon van Johannes van Lierop en Anna Maria Slaats. Hij is op 16-02-1900 te Asten getrouwd met Anna Maria van Heugten, geboren op 08-12-1874 te Asten als dochter van Joseph van Heugten en Wilhelmina van Otterdijk (zie Kleine Heitrak 25). 

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-08-1923 staat deze verkoop beschreven:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A159 (zie Voormalig huis G480) in het huis met huizingnummer A160 wonen:

11

Gerardus van Lierop vertrekt in 1927 met zijn gezin naar Veldhoven, maar blijft tot 1945 eigenaar van het huis, wanneer hij het verkoopt aan Petrus Johannes de Wit (zie Voormalig huis G1647a). Anna Maria van Heugten is op 03-05-1937 te Veldhoven overleden en Gerardus van Lierop is op 30-03-1946 te Veldhoven overleden.

Het huis wordt vanaf 1927 bewoond door Josephus Leonardus (Sjef) van der Putten, geboren te Asten op 06-11-1901 als zoon van Petrus van der Putten en Theodora Daniels (zie Voormalig huis G1120). Hij is op 22-02-1924 te Asten getrouwd met Henrica Paulina (Leentje) Frie, geboren te Helmond op 03-07-1904 als dochter van Adrianus Hubertus Frie en Elisabeth Francisca Baert. Het huizingnummer van het huis is nog altijd A160 en staat ook bekend als Markt 7:

12

Hieronder twee foto's van de westzijde van de Markt met daarbij het huisje op Markt 7:

13

Ook in de periode 1930-1938 wonen Josephus Leonardus (Sjef) van der Putten en Henrica Paulina (Leentje) Frie met hun gezin in het huis op de Markt 7:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-02-1934 en van 18-04-1940 de geboortes van zonen Petrus en Josephus van der Putten:

15 16

Zij verhuisden rond 1950 nog naar het Koningsplein in het huis naast Anneke de Bruijn (zie Voormalig huis G655). Josephus Leonardus (Sjef) van der Putten is op 19-05-1975 te Geldrop overleden en Henrica Paulina (Leentje) Frie is op 15-03-1990 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17

18

Het huis bestaat niet meer en ongeveer op de plaats van het huis ligt nu nieuwbouw.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Johannes Peter Loomans Asten 04-08-1655 Johannes Peter Loomans Asten 04-08-1655
1735 Willem Jan Loomans Asten 12-07-1691 Willem Jan Loomans Asten 12-07-1691
Dorp huis 48
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Jan Loomans Asten 12-07-1691 Willem Jan Loomans Asten 12-07-1691
1741 Johanna Maria Loomans Asten 24-02-1721 Antonie Voermans Asten 22-02-1716
1746 Johanna Maria Loomans Asten 24-02-1721 Dirk Hoebergen Vlierden ±1703
1751 Hendrik Verberne Asten 04-01-1718 Hendrik Verberne Asten 04-01-1718
1756 Hendrik Verberne Asten 04-01-1718 Hendrik Verberne en Margriet Coolen Asten 04-01-1718
1761 weduwe Hendrik Verberne en kindt Asten 24-02-1721 weduwe Hendrik Verberne en kindt Asten 24-02-1721
1766 Willem Verberne Asten 16-12-1753 Huijbert van der Laak, camer Jan Alons Mierlo 13-06-1739
1771 Willem Verberne Asten 16-12-1753 Marten Zeegers en weduwe Martinus Lamberts Asten 08-03-1735
1776 Willem Verberne, afgebrant Asten 16-12-1753 Marten Zeegers en weduwe Martinus Lamberts Asten 08-03-1735
1781 Willem Verberne, opgetimmert Asten 16-12-1753 Willem Verberne Asten 16-12-1753
1798 weduwe en kinderen Willem Verberne Asten 07-12-1755 weduwe en kinderen Willem Verberne Asten 07-12-1755
1803 weduwe en kinderen Willem Verberne Asten 07-12-1755 weduwe en kinderen Willem Verberne Asten 07-12-1755
Kadasternummer G479
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G479 1832-1856 Franciscus Verberne Asten 16-09-1783
G479 1856-1864 Jan Keijzers Asten 02-03-1830
G1234 1864-1899 Jan Keijzers Asten 02-03-1830 vernieuwing
G1234 1899-1923 Jan Keijzers Asten 08-12-1846
G1234 1923-1925 Gerardus van Lierop Bakel 02-02-1877
G1645 1925-1938 Gerardus van Lierop Bakel 02-02-1877 verbouwing
Markt 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1832-1859 waarschijnlijk onbewoond
A71a 1859-1869 Jan Keijzers Asten 02-03-1830
A108 1869-1879 Jan Keijzers Asten 02-03-1830
A114 1879-1890 Jan Keijzers Asten 02-03-1830 Geertruida van Bussel Asten 26-03-1837
A115 1890-1900 Jan Keijzers Asten 02-03-1830 Geertruida van Bussel Asten 26-03-1837 04-11-1899
A128 1900-1910 Geertruida van Bussel Asten 26-03-1837
A134 1910-1911 Geertruida van Bussel Asten 26-03-1837 04-12-1910
A134 1911-1912 Peter Theodorus van Roij Heijthuijsen 23-03-1883 Johanna Lintermans Asten 22-01-1885 naar Someren
A134 1913-1920 Adrianus van Empel Asten 02-08-1867 Maria Verstappen Asten 09-10-1871 naar A159
A160 1921-1923 Hendrikus van der Loo Asten 12-02-1886 Johanna Maria Maas Asten 23-10-1890
A160 1923-1927 Gerardus van Lierop Bakel 02-02-1877 Anna Maria van Heugten Asten 08-12-1874 naar Veldhoven
A160 1927-1930 Josephus van der Putten Asten 06-11-1901 Henrica Paulina Frie Helmond 03-07-1904
7 1930-1938 Josephus van der Putten Asten 06-11-1901 Henrica Paulina Frie Helmond 03-07-1904

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 8 december 2023, 09:12:04

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen