logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G481

Lambertus Kerckels is geboren te Asten rond 1600 en rond 1630 getrouwd met Catharina Roefs, geboren rond 1605 als dochter van Joost Aert Roefs en Elisabeth (Lijsken) Hansen (zie Koningsplein 16). Lambertus Kerckels is rond 1636 overleden en Catharina Roefs is rond 1637 hertrouwd met Huybert Jansen van der Schouwen. Huybert Jansen van der Schouwen is rond 1645 overleden en Catharina Roefs is een derde maal getrouwd rond 1646 met Joris Willems van der Wynden.

Hieronder de gezinnen van Catharina Roefs met Lambertus Kerckels met Huybert Jansen van der Schouwen en met Joris Willems van der Wynden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Servatius Asten ±1630 Asten ±1655
Anna Meus Hoeben
Asten 06-11-1672
Frenske Gerit Nuyssen
Asten 16-11-1707
2 Lambertus Asten ±1634 Asten ±1660
Anna
3 Heylke* Asten 13-12-1637 Asten 28-01-1674
Jan Anthonis Deynen
Asten 28-01-1707 zie Voormalig huis B503
4 Johannes* Asten 01-01-1642 Kind
5 Elisabeth* Asten 14-02-1643 Breda ±1670
Adriaen Daendels van Hees
6 Judoca** Asten ±1647 Asten 18-06-1675
Hendrick Gijsberts van den Bleeck
Asten 07-04-1681 zie Julianastraat 1
7 Wilhelma** Asten 28-04-1649 Ongehuwd Asten 12-02-1719

* kinderen uit het tweede huwelijk
** kinderen uit het derde huwelijk

Zoon Servatius (Faes) Lambert Kerckels is geboren te Asten rond 1630 en als smid rond 1655 getrouwd met Anna Meus Hoeben, geboren te Asten rond 1630 als dochter van Bartholomeus Hoeben. Na haar overlijden te Asten als Anneke Faessen op 17-08-1671 staat er op een los briefje in het archief:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 491; 22-10-1672:
Faes Lamberts Kerckens en Frensken Geraerts van Sommeren zijn ingeschreven om te treden in den huwelijkse staat.

Servatius (Faes) Lambert Kerckels is op 06-11-1672 te Asten hertrouwd met Frenske Gerit Nuyssen, geboren te Someren rond 1640:

01

De gezinnen van Servatius Lambert Kerckels met Anna Meus Hoeben en met Frenske Gerit Nuyssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Agnes Asten 26-11-1657 Eindhoven ±1690
Hendrick Fransen van Mierlo
2 Lambertus Asten 07-05-1659 Deurne ±1695
Maria Peeters
**
3 Bartholomeus Asten 08-09-1661 Kind ±1661
4 Maria Asten 03-12-1662 Delft 30-09-1691
Jan Gerits Verschueren
5 Bartholomeus Asten 08-10-1665 Heeze 04-03-1696
Margaretha Hendrix
Asten 11-02-1725
Geertruy Peeters
Asten 10-08-1727
Anneken Fransen Aarts
Asten 28-06-1739
Goortje Loomans
Asten 11-08-1744 zie Voormalig huis C682
6 Anna Asten 19-06-1669
7 Gerardus* Asten 19-08-1673 Asten 19-01-1698
Joanna Janssen Dircks
Asten 14-08-1725 zie Voormalig huis E836
8 Judocus* Asten 28-12-1675 Kind Asten ±1675
9 Judocus* Asten 16-10-1678 Kind Asten ±1678
10 Johannes* Asten 12-07-1680 Ongehuwd ±1707 Schipper

* kind uit het tweede huwelijk
** zij woonden eerst in Deurne en na 1705 in Asten; hun zoon Lambertus, geboren te Deurne op 06-09-1700, werd op 13-jarige leeftijd nog aangevallen door een Somerense jongen:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 63 verso; 19-11-1714:
Philips van Heusden en Joost Linders, schepenen, verklaren ter instantie van de drossard op geruchten, die hem drossard, waren te oore gekomen, dat Lambert Lambert Faassen, 13 jaar, door een andere jongen, uit Someren, aan zijn hoofd gekwetst was. Wij hebben op 1 october laatstleden, bevonden dat de voornoemde Lambert aan de regterseyde van sijn hooft gequetst was. Dit werd ons door de chirurgijns vertoond door 't beckeneel te gaan en heeft de drossard aan voornoemde zoon gevraagd, hoe en waar hij die kwetsuur had bekomen. Waarop de jongen heeft gezegd: "Dat hij daags te voren de koeyen huden, ontrent de Somerse vonder, met een jongen van Someren, sonder die voor die tijt oyt gesien te hebben, heeft staan praten en hij, Lambert, van die plaats willende afgaan door de voorschreven Somerse jonge met een mes, door een hout gestoken en daarin vastgebonden, van agteren boven in sijn hooft is gehouwen en hetwelck soo sterck was aangeset dat het hout, ontrent een hant breet, vant mes afbrak of scheurden en dat hij, Lambert, alsdoen naar Asten willende loopen, met het mes door den hoet int hooft vast, was ontmoet door een der soonen van Jan de meulder, die hij aansprak met het versoeck, van dat mes uyt sijn hooft te trecken, tgeen geschiet was". Wij hebben op verzoek van de drossard het mes aan hem overgedragen, het was met een tou aan en door een eyntjen elsenhout vastgebonden met diversche scharsen. De jongen heeft nog verklaart, op een vraag van de drossard, dat niemand het voorgevallene gezien had.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 65; 19-11-1714:
Meester Willem Graats, chirurgijn, verklaart ten verzoeke van de drossard, dat hij, als chirurgijn, is geweest bij Lambert Lamberts Faessen, 13 jaar, die aan zijn hoofd, door 't beckeneel, gekwetst was en hij, comparant, het mes ziende waarmee de kwetsure zou zijn aangebracht, heeft bevonden en gezien dat de punt van het mes af was. Hij is ongerustelijck naar Someren gegaan en geweest bij Paulus Gerits en aan hem het voorgevallene verteld en tevens gevraagd, of de punt van het mes af was voor het in het hoofd van Lambert voorschreven geslagen was. Waerop een cleyn jongske van de voorschreven Paulus Gerits, wiens ouderdom den deponent onbekent is, daer op antwoorde seyde: "Het punt was vant mes aff voor dato eer daer mede gecapt off gehouwen is geworden". Hij verklaart verder, dat dito Paulus Gerits zei: "Dat sijne soon die tgeene voorschreven bekent hadde, altijt rebel geweest was" en dat deze hem gevraagd had zijn neerstigheyt te doen tot het herstel van de gekwetste en dat zijn zoon dit had gedaan.

Servatius (Faes) Lambert Kerckels koopt land in het dorp waar hij ook een huis bezit:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 112; 08-10-1669:
Michiel Peeter Colen den ouden verkoopt aan Faes Lambertsen land int Dorp 3½ lopense, ene zijde Ideleth, andere zijde weduwe Jan Willems van Ostaden, ene en andere einde de straat. Belast met ƒ 125,- aan Susanna van de Graef, te 's Hertogenbosch. Koopsom ƒ 157,-

Servatius (Faes) Lambert Kerckels ontvangt geld uit de erfenis van zijn moeder, maar blijft nog erfgenaam van zijn grootmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 292 en verdere; 08-11-1673:
Alzo enige questien ende verschillen gescaepen was tussen de voor- en nakinderen van Catalijn Roefs eerst getrouwd geweest met Lambert Kerckels, die na zijn overlijden heeft nagelaten twee zonen, met name Faes en Lambert.
Catalijn is hertrouwd met Huybert van der Schouwen waaruit geboren zijn twee dochters, met name Heylke, hier geassisteerd met Joost Roefs,en Elisabeth getrouwd met Adriaen Daendels, wonende te Breda.
Nadat Huybert van der Schouwen is overleden hertrouwde Catalijn met Joris Willems waarbij ze twee kinderen heeft verkregen met name Josyntie en Willemyn, beiden nog onmondig en geassisteerd met hun vader. Door het overlijden van Catalijn Roefs hebben zij met elkaar een contract aangegaan betreffende alle nagelaten goederen van de overledene. Joris Willems zal aan Faes Lamberts Kerckels betalen ƒ 125,-. Idem aan Lambert Lambert Kerckels ƒ 125,-. Zij gaan hiermee uit de erfenis behalve voor hetgeen nog zal komen van hun grootmoeder Lijske weduwe Jan Janssen Claeuws.
Marge: Anna weduwe Lambert Kerckels verklaart dat haar man deze ƒ 125,- heeft ontvangen de dato 19-04-1678. Heylke en Lijske zullen ontvangen elk ƒ 150,- ontvangen van Joris Willems. Zij gaan hiermee uit de erfenis behalve voor hetgeen nog zal komen van hun grootmoeder Lijske weduwe Jan Janssen Claeuws.
Marge: 28-12-1675 Adriaen Daendels getrouwd met Lijske heeft ƒ 150,- ontvangen.
Jan Anthonis Deynen, getrouwd met Heylke heeft ƒ 150,- ontvangen.
Joris Willems en zijn kinderen zullen blijven bezitten alle roerende en onroerende goederen.
Ondermeer tekende: dit merck heeft gestelt Joris Willems.

Servatius (Faes) Lambert Kerckels en zijn tweede vrouw, wonend aan het Marktveld, maken hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 92 verso; 20-10-1700:
Faes Lambert Kerckels, weduwnaar van Anna Meus Hoeben en nu weer gehuwd met Frenske Geerit Frans Paulus, wonend aan het Mercktvelt. Faes ziek, Frenske cloeck ende gesont. Zij testeren. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Uit het eerste huwelijk van de testateur zijn geboren vijf kinderen, nu in leven zijnde. Uit het tweede huwelijk twee kinderen met name Geerit en Jan. Testateuren willen dat deze zeven kinderen worden beschouwd als een. Dit vanwege het feit dat Frenske groote diensten en arbeyt in dit huwelijk heeft gedaan en ook verscheyde penningen heeft ingebracht. Alle goederen gaan naar de langstlevende van hen beide. Na hun beider dood gaan de dan overblijvende goederen naar de zeven kinderen om hoofdsgewijze te verdelen.

Frenske Gerit Nuyssen is als Frenske Faes Kirckels op 31-10-1700 te Asten overleden en Servatius Lambert (Faes) Kerckels is op 16-11-1707 te Asten overleden. Hieronder de doodakten van Anna Meus Hoeben, Frenske Gerit Nuyssen en Servatius Lambert (Faes) Kerckels:

Het huis wordt door de kinderen verkocht aan Johannes Smits:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 65; 18-12-1708:
De verpondingbeurders Philips Dircx van Heusden Sint Jan 1703-1704 en Hendrick Thopoel Sint Jan 1704-1705 verkopen op verzoek van de kinderen Faes Lambert Kerckels aan Johan Smits een huiske en hof aan het Mercktvelt 1 lopense, ene zijde het Mercktvelt, andere zijde Jan Joris van Hove, ene einde Jan Aerts, andere einde Jan Lomans. En de helft van de turfvelden. Belast met ƒ 0-1-8 jaarlijks aan de Vrouwe van Asten. Overeengekomen is dat de steen van de smidse mag worden uitgebroken evenals enige houten die vast zijn gemaakt tussen den heerd. Koopsom ƒ 375,-.

Johannes Smits is geboren te Someren op 07-01-1675 als zoon van Johannes Theodorus Smits en Margaretha Idelet (zie Voormalig huis G440). Hij is op 02-12-1708 te Asten getrouwd met Sophia Francisci van de Cruys, geboren te Geldrop op 13-11-1681 als dochter van Franciscus Mathijssen van de Cruys en Margaretha Theunissen:

02

Het gezin van Johannes Smits en Sophia Francisci van de Cruys:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 18-09-1709 Asten 04-06-1741
Maria Koppens
Asten 25-09-1772 doopgetuige**
Margaretha van de Cruys
2 Margaretha Asten 14-01-1712 Weert 27-09-1739
Petrus Troeyen
Asten 13-11-1779 zie Julianastraat 1
3 Catharina Asten 18-03-1714 Asten 03-11-1748
Paulus Gerrit Verberne
Asten 14-10-1779 doopgetuige**
Margaretha van de Cruys
4 Francisca Asten 18-03-1714 Kind Asten ±1714
5 Franciscus Asten 19-07-1716 doopgetuige**
Matthias van de Cruys
6 Francisca Asten 20-10-1718 Religieuze* ±1739 doopgetuige**
Margaretha van de Cruys
7 Francisca Asten 13-12-1719 Kind Asten ±1719 doopgetuige**
Margaretha van de Cruys
8 Maria Elisabeth Asten 28-03-1722 Asten 16-01-1757
Adriaan Henricus van de Mortel
Asten 02-07-1782
9 Henrica Asten 07-12-1723 Kind Asten ±1723

* op 26-08-1738 ontvangt ze haar kloosterkleed bij het klooster Maria-Schoot te Ommel (zie Voormalig huis B409), echter zij werd ziek in haar proefjaar
** doopgetuigen zijn moeder en broer van Sophia Francisci van de Cruys

Bij de verpondingen van 1713 staat het huis al vooruitlopend op naam van de kinderen van Jan Smits:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 97:
De kinderen Jan Smits van Hendrick Frans. In de bede ƒ 1-15-0.

Sophia Francisci van de Cruys is als Feyke Jan Smits op 06-10-1727 te Asten overleden en Johannes Smits is te Asten op 29-12-1727 overleden. Hieronder hun doodakten:

Johan van der Linde, geboren te Asten op 03-12-1688 als zoon van Nicolaus van der Linde en Margaretha Idelet (zij is grootmoeder van de kinderen uit haar eerste huwelijk), regelt de verhuur van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 94 verso; 05-01-1728:
Johan van den Linden, vaderlijke oom en naaste bloedvriendt van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Smits en Sophia van de Cruys, geeft in huur aan Antony Antony Cuypers huis, hof, schuur, wei en land. Zoals Jan Smits dit in zijn leven heeft bezeten en gebruikt. Uitgezonderd zijn de kamer, de opkamer, ¼e deel van de hof naast Willem Jan Aarts en de helft van het verffhuyske. Huurtermijn 4 jaar. De verhuurder zal de gereserveerde kamer mogen verhuren of door de kinderen laten gebruiken. Lasten voor de huurder. Huursom ƒ 23,50 per jaar. Te dekken een vim per jaar dakstro.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van de kinderen en wordt het verhuurd aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 199:
Kinderen Jan Smits.
Huijs, hoff en aangelagh ½ lopense. In de bede ƒ 1-15-0.

Jaar Eigenaar nummer 58 Dorp Bewoners nummer 58 Dorp
1736 kinderen Jan Smits Francis Peters en Dirck de Haan
1741 kinderen Jan Smits Jan Peter Smits en Antoni Sauve

Peter Troeijen als man van Margaretha Smits en ook Catharina, Franciscus en Maria Elisabeth Smits verkopen hun erfdeel aan hun broer Johannes Jansen Smits:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 99 verso; 29-05-1742:
Peter Truyen, op het Laar, onder de buytenie van Weert, verkoopt aan Jan Jan Smits 1⁄5e deel in huis en hof met land en groes aan het Merktvelt 10 lopense, ene zijde het onmondige kind van Willem Jan Loomans, andere zijde Willem Jan Aarts, ene einde het Marktvelt, ander einde Jan van Hoof. Vrijgekomen met de dood van Jan Smits en Souvia van de Cruys, verkopers vrouwe ouders. Koopsom ƒ 60,-.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 112 verso; 23-08-1742:
Johannes van der Linden, als momboir over Francis en Maria Smits en Catarina Smits, meerderjarig. Zij verkopen aan Jan Jan Smits 3⁄5e deel van huis, hof en aangelag aan het Merktvelt met nog enige percelen land en groes geheel 10 lopense, ene zijde het onmondige kind Willem Jan Loomans, andere zijde Willem Jan Aarts, ene einde het Martvelt, andere einde Jan van Hoof. De goederen zijn nagelaten door de ouders van Francis, Maria en Catarina te weten Jan Smits en Souvia van de Cruys en worden bewoond door Jan Jan Smits, die de overige 2⁄5e delen bezit. Koopsom ƒ 170,-.

Zoon Johannes Jansen Smits is geboren te Asten op 18-09-1709 en op 04-06-1741 te Asten getrouwd met Maria Joost Koppens, geboren te Asten op 23-06-1703 als dochter van Judocus Diercx Coppens en Maria Jansen (zie Voormalig huis F358):

03

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend en de cijnzenlijst van Asten van dit huis over de periode 1709-1761 bevestigt de bewoningsgeschiedenis tot dusver:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 179 folio 47.
Jan soone Jan Jan Smits bij successie en koop 1742.
Jan sone Jans Smits bij coop.
Faes Lambert de Smith uyt huijs, hoff. V d.

In het huizenquohier over de periode 1746-1771 is Johannes Jansen Smits al die tijd eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 58 Dorp Bewoners nummer 58 Dorp
1746 Jan Jan Smits Jan Jan Smits
1751 Jan Jan Smits Jan Jan Smits
1756 Jan Jan Smits Jan Jan Smits
1761 Jan Smits Jan Smits
1766 Jan Smits Jan Smits
1771 Jan Smits Jan Smits

Als Maria Joost Koppens ziek wordt, maken zij hun testament op, waarbij de broers van Maria Joost Koppens en de zussen van Johannes Jansen Smits de goederen erven:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 158 verso; 24-04-1766:
Jan Janse Smits en Maria Joost Koppens, zijn vrouw, testeren. Hij gezond, zij ziek. Alle vorige makingen vervallen ook het, op 07-05-1742, schepenen Asten, gemaakte testament. Alles aan de langstlevende van hen beiden. Na het overlijden van de langstlevende gaat de ene helft der goederen naar de twee broeders van de testatrice, te weten Piet en Dirk Joost Koppens of hun kinderen. De andere helft gaat staaksgewijs naar de kinderen van zijn zusters, Magriet en Catrien Janse Smits met seclusie en uytsluytinge van deselve zijn zusters deze zullen echter wel, gedurende hun leven, de togt genieten.

Maria Joost Koppens is als Maria Joannis Smits op 01-11-1771 te Asten overleden en Johannes Jansen Smits is op 25-09-1772 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Er wordt door familieleden huisraad en winkelwaar verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 153; 27-11-1771:
Dirk Koppens, te Mierlo, Paulus Verberne, alhier en naaste vrienden van Jan Smits verkopen voor en namens hem huysraat en winkelwaare.
100 el linnen in stukken à 6 stuiver per el ƒ 5,-; 42 el miselaar in stukken à 10 stuiver per el ƒ 21,-. Alnog kennipegoet, bontgoet, grein, broekegoet, calemink, diamantstof, damast, catoen, witte bruksestreep, say, perpeteraan, bassegoet, neusdoeke; 34 pond tabak à 3 stuiver per pond ƒ 5,-; schotels potten, teilen, ketels, kannetjes, pannen, vaatjes, manden, korven. Totaal opbrengst ƒ 215,-.

Volgens het testament verdelen de broers van Maria Joost Koppens en de zusters van Johannes Jansen Smits de erfgoederen:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 175 verso; 21-10-1772:
Staat en inventaris opgemaakt door de ondergenoemde erfgenamen van Jan Smits en Maria Koppens, beiden overleden, gewoond hebbende aan de Mart. De erfgenamen, volgens testament de dato
24-04-1766 schepenen Asten, zijn:
Voor de ene helft de kinderen van Magriet en Catarien, de zusters van Jan Smits, de kinderen van Magriet, zijn genaamd Catarina, Jan en Pieter Troyen, de kinderen van Catarina, zijn genaamd Peternella en Miggiel Verberne. Waarvan de kinderen het erfrecht hebben en Magriet en Catarien, hun moeders, gedurende hun leven de togte.
De andere helft gaat naar Dirk Koppens, te Mierlo en de drie kinderen van Joost Koppens met name Joost en Marcelis en Hendrik Roymans getrouwd met Jenneke Koppens.
Omdat Pieter Troyen, Peternel en Miggiel Verberne nog minderjarig zijn hebben de erfgenamen deze inventaris gemaakt.
Onroerende goederen: huis en hof in het Dorp 1 lopense; land den Berg 3 lopense; de Laarbroekse acker 3 lopense; de Keskensacker 1 lopense; groes Stegensvelt 2 lopense; groes de Pas ½ lopense; land nu een busselke de Roetert 15 roeden.
Roerende goederen: een bed en toebehoren, 22 slaaplakens, 28 hemden, 7 tafellakens, 13 servetten, 14 kussenslopen, 7 tinnen schotels en 7 tinnen borden, 3 kopere kasrolle met sijn decksels, 3 koffieketels, divers tin en koper, diverse ketels, potten etcetera, 16 fijne kop en schotels, 11 dassen, 9 el wit laken, 3 kasten, 1 kist, 8 stoelen, 2 snaphanen, vuurgerei, 2 gouden ringen, 2 zilveren snuifdozen, 1 zak horloge nog divers zilverwerk.
Geld: 116 ongerande ducaten, 13 gerande ducaten, een schepenobligatie ƒ 300,- de dato 11-02-1766 ten laste van Francis van de Loverbosch, twee hantobligaties samen ƒ 400,-.
Op 27-11-1771 zijn door Jan Smits enige meubelen verkocht waarvan de opbrengst ƒ 200, op
20-10-1772, door de secretaris aan de erfgenamen is uitbetaald.
Schulden: 20e penning, taxaties, zegels enzovoorts ƒ 76-5-14.

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 108; 22-10-1772:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Smits overleden 05-10-1772.
Hendrik Roymans is mede-erfgenaam. Waarde:

huis en hof int Dorp ½ lopense ƒ 400,-
land den Berg 3 lopense ƒ 120,-
de Laarbroekseacker 3 lopense ƒ 80,-
de Keskesacker 1 lopense ƒ 30,-
groes Stegensvelt 2 lopense ƒ 80,-
groes de Pas ½ lopense ƒ 20,-
land de Roetert 15 roeden ƒ 8,-
een obligatie van ƒ 300,- à 2½% ten laste van Francis van de Loverbosch ƒ 300,-
Totaal
20e penning is
ƒ 1038,-
ƒ 51-18-0

De families Smits en Koppens verdelen de goederen onderling:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 180 verso; 25-11-1772
Magriet Smits, weduwe Peter Troejen namens haar kinderen, Catarina, Jan en Pieter, Paulus Verberne in huwelijk hebbende Catarina Smits, namens zijn kinderen Peternel en Michiel zijnde voor de helft erfgenamen van Jan Smits en Maria Koppens te weten de kinderen ten erfrechten en de moeder ter togte. Dirk Koppens, te Mierlo, Joost Koppens, Hendrik Roymans getrouwd met Jenneke Koppens alsmede Marcelis Koppens, te Mierlo. Zij voor de andere helft erfgenamen van Jan Smits en Maria Koppens. Samen verdelen zij de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Magriet Smits weduwe Peter Troeyen namens Catarina, Jan en Pieter, haar kinderen, Paulus Verberne getrouwd met Catarina Smits soo voor haar als voor haare kinderen Peternel en Michiel huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde Andries Bertens, andere zijde Willem Verberne; land den Berg 3 lopense; de Laarbroekseacker 3 lopense; de Keskesacker 1 lopense; groes Stegensvelt 2 lopense; groes de Pas ½ lopense; een akkerke den Roetert 15 roeden; Zij zullen uitkeren aan het volgende lot ƒ 175,-.
2e lot krijgen Dirk Koppens, te Mierlo, Joost en Marcelis Koppens en Hendrik Roymans, een obligatie van ƒ 300,- à 2½% ten laste van Francis Loverbosch de dato 11-02-1766; een handobligatie van ƒ 200,- ten laste van Goort Peters; een handobligatie van ƒ 200,- ten laste van Peter Marcelisse; ƒ 175,- te ontvangen van het 1e lot.

De twee zussen Smits en hun kinderen maken een verdere onderlinge verdeling, waarbij het huis in handen komt van Petronella en Michiel Verberne, kinderen van Catharina Jansen Smits:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 183; 25-11-1772:
Magriet Smits, weduwe Peter Troejen namens haar kinderen, Catarina, Jan en Pieter en Paulus Verberne getrouwd met Catarina Smits namens zijn kinderen, Peternel en Michiel. Zij verdelen, de op heden aan hen, bij deling, aangekomen goederen.
1e lot krijgen Peternel en Michiel Verberne huis en hof aan de Mart ½ lopense. Verponding ƒ 1-8-0 per jaar.
2e lot kringen Catarina, Jan en Pieter Troeyen land den Berg 3 lopense; de Laarbroekseacker 3 lopense; de Keskesacker 1 lopense; groes Stegensvelt 2 lopense; groes de Pas ½ lopense; land de Roetert 15 roeden. Verponding ƒ 3-14-0 per jaar. Bede ƒ 1-16-4 per jaar.

Zus Catharina Joannis Smits is geboren te Asten op 18-03-1714 en op 03-11-1748 te Asten getrouwd met Paulus Gerrit Verberne, geboren te Someren op 01-11-1717 als zoon van Gerardus Johannes Verberne en Anna Maria Verschuren.

04

Het gezin van Catharina Joannis Smits en Paulus Gerrit Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 27-10-1749 Ongehuwd Asten 28-04-1802
2 Sophia Asten 24-03-1751 Kind Asten ±1751
3 Johanna Asten 03-01-1753 Kind Asten ±1753
4 Michiel Asten 31-07-1755 Ongehuwd Asten 19-01-1830

De bewoningslijst van het huis meldt Paulus Verberne en kinderen als eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 58 Dorp Bewoners nummer 58 Dorp
1776 Paulus Verberne Paulus Verberne
1781 Paulus Verberne en kinderen Paulus Verberne en kinderen

Catharina Joannis Smits is op 13-10-1779 te Asten overleden en Paulus Gerrit Verberne is te Asten op 03-05-1788 overleden. De kinderen Petronella en Michiel verkopen het huis aan Peter Pieter van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 12 verso; 14-04-1790:
Michiel en Petronella Verbernen verkopen aan Peter Pieter van Bussel een huis, hof en aangelag aan het Marktveldt ten quohiere 2 lopense, ene zijde Andries Bertens, andere zijde weduwe Willem Verberne, ene einde Adriaan van Duuren, andere einde het Marktveldt. Belast met ƒ 0-1-12 jaarlijks cijns aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 465,-.

Peter Pieter van Bussel is geboren te Asten op 09-01-1754 als zoon van Petrus Marcelis van Bussel en Maria Marcelis Berckers (zie Voormalig huis C803). Hij is als horlogemaker op 06-07-1788 te Deurne getrouwd met Anna Maria Arnold Slaats, geboren te Deurne op 03-11-1758 als dochter van Arnoldus Mathei Slaets en Catharina Mathei van Hove:

05

Het gezin van Peter Pieter van Bussel en Anna Maria Arnold Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten 01-05-1789 Deurne 24-02-1811
Gijsbert van de Boogaart
Deurne 05-03-1829
2 Petrus Asten 12-10-1790 Asten 11-01-1828
Antonetta Berkvens
Deurne 06-01-1829
3 Arnoldus Asten 12-10-1790 Asten 10-06-1820
Anna Maria Roijmans
Asten 23-08-1858 Torenstraat
4 Maria Asten 26-11-1792 Eindhoven 10-10-1813
Daniel van Eupen
Eindhoven 03-11-1825

Het is erg waarschijnlijk dat Peter Pieter van Bussel na aankoop het huis in 1790 opnieuw heeft opgebouwd. Mogelijk zijn de muurankers, die gevonden werden bij de afbraak van het huis in 2015, van zijn hand:

05a

Anna Maria Arnold Slaats is op 23-09-1797 te Asten overleden en Peter Pieter van Bussel is te Asten op 02-05-1798 overleden en in het huizenquohier staat het huis op naam van de nog jonge kinderen van Pieter van Bussel. Het huis wordt verhuurd aan derden en de kinderen zijn bij familie grootgebracht:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 117 verso; 03-05-1798:
Antony van Bussel, te Eyndhoven en Matthijs Slaats, op de Heydrik, te Deurne, worden aangesteld als voogden over Willemina, Pieter, Arnoldus en Maria, onmondige kinderen van Peeter van Bussel en Annemie Slaats, beiden overleden.

Jaar Eigenaar nummer 58 Dorp Bewoners nummer 58 Dorp
1798 kinderen Pieter van Bussel in huur en gebruik bij regenten alhier
1803 kinderen Peeter van Bussel Jan Kuijpers

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 205:
Kinderen bij versterf 1796 van.
Peter soone Piet van Bussel bij transport 12-04-1790 van.
Michiel en Peternella Verberne.
Nummer 58 huijs, hof en aangelag aan de Mart ½ lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de nog enige in leven zijnde zoon Arnoldus van Bussel:

Kadaster 1811-1832; G481:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 35 el, het Dorp, klassen 2.
Eigenaar: Arnoldus van Bussel.

06

07

Zoon Arnoldus van Bussel is geboren te Asten op 12-10-1790 en op 10-06-1820 te Asten getrouwd met Anna Maria Roijmans, geboren te Someren op 22-03-1796 als dochter van Johannes Henricus Roijmans en Catharina Theodorus Gijben. Hieronder het gezin van Arnoldus van Bussel en Anna Maria Roijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Johannes Asten 24-04-1821 Priester Sint Michielsgestel 14-09-1858
2 Johannes Petrus Asten 24-10-1822 Asten 08-05-1851
Godefrida Joanna Michielsen
Asten 24-10-1853
Maria Elisabeth van Bussel
Asten 19-11-1879
3 Theodorus Asten 02-02-1824 Kind Asten 10-03-1824
4 Maria Asten 22-03-1825 Kind Asten 18-11-1840

Anna Maria Roijmans is op 05-04-1825 te Asten overleden en Arnoldus van Bussel verhuist na het huwelijk van zijn zoon Johannes Petrus in 1851 naar de Torenstraat en is op 23-08-1858 te Asten overleden. Daarna gaat het huis bij erfdeling over op naam van Johannes Petrus van Bussel.

Zoon Petrus Johannes van Bussel, geboren te Asten op 24-04-1821, werd op 07-11-1844 tot priester gewijd en was werkzaam in het seminarie 'De Ruwenberg' in Sint Michielsgestel, zoals valt op te maken uit het artikel linksonder1:

Petrus Johannes van Bussel is op 14-09-1858 te Sint Michielsgestel overleden; rechtsboven zijn in memoriam2 en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we zoon Johannes Petrus van Bussel, geboren te Asten op 24-10-1822, tegen. Hij is op 08-05-1851 te Asten als horlogemaker getrouwd met Godefrida Joanna Michielsen, geboren te Asten op 10-11-1828 als dochter van Hendrik Michielsen en Petronella Canters (zie Voormalig huis G611). Na haar overlijden te Asten op 24-08-1852 is Johannes Petrus van Bussel op 24-10-1853 te Asten hertrouwd met Maria Elisabeth van Bussel, geboren op 17-11-1826 te Asten als dochter van Peter van Bussel en Johanna Berkvens (zie Voormalig huis G586), tegen op huizingnummer A70:

08

Er bestond een verzekeringsmaatschappij voor plaatsvervangers voor de Nationale Militie en men kon zich onder meer aanmelden bij Johannes Petrus van Bussel, aldus het Nieuw dagblad van 's Gravenhage van 30-11-1862:

In de winkel van Johannes Petrus van Bussel wordt ook gehandeld in Urbanus Pillen, zoals gemeld in de Maasbode van 18-07-1876:

Ook over de periode 1869-1879 woont Johannes Petrus van Bussel met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer A106. Johannes Petrus van Bussel is op 19-11-1879 te Asten overleden en rechts het bidprentje bij zijn overlijden.

Het huis komt rond 1883 in bezit van zijn zoon Arnoldus Henricus van Bussel en krijgt bij vereniging kadasternummer G1647, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

Arnoldus Henricus van Bussel, geboren te Asten op 03-03-1852 en werkzaam als kapelaan en later als pastoor in Dommelen. Zijn overlijden te Dommelen op 12-02-1906 wordt gemeld in de Noord-Brabander van 15-02-1906 en rechts daarvan het bidprentje bij zijn overlijden.

Over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 woont winkelierster Maria Elisabeth van Bussel als weduwe met kinderen en dienstknechten en dienstmeiden in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A106, A112, A113 en A126:

09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-09-1885 wordt het faillisement van de winkel van Maria Elisabeth van Bussel bekend gemaakt:

Een paar maanden later wordt een rijke inboedel verkocht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-11-1885:

Dochter Godefrida Johanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 05-09-1854 is op 16-05-1890 te Asten getrouwd met bakker Petrus Antonius van den Eijnden, geboren te Asten op 11-10-1857 als zoon van Gerardus van den Eijnden en Petronella Leenen (zie Voormalig huis G440). Zij worden rond 1902 eigenaar en wonen in bij Maria Elisabeth van Bussel. Als Petrus Antonius van den Eijnden te Asten op 24-10-1908 overlijdt, woont het gezin in de periode 1910-1920 in het huis met huizingnummer A132:

10

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche krant van 17-02-1883 verkoopt Maria Elisabeth van Bussel een druivenhoning. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-11-1885 biedt zij land te koop aan om de schulden van het eerder genoemde faillisement te voldoen. En in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-12-1885 staat dat dit ruim 4000 gulden oplevert.

11 12 13

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 08-05-1886 meldt dat de schuldeisers hun papieren in orde moeten maken:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-02-1909 wordt nog bericht dat de weduwe van den Eijnden is opgelicht:

Maria Elisabeth van Bussel is op 08-04-1911 te Asten overleden en dochter Godefrida Johanna Maria van Bussel is op 04-08-1913 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes van Petrus Antonius van den Eijnden en van Godefrida Johanna Maria van Bussel:

Dochter Joanna Petronella, geboren te Asten op 09-12-1867, verhuist in 1913 naar het Liefdehuis en is aldaar op 19-11-1920 overleden. Kleindochter Petronella Elisabeth Josephina van den Eijnden is dan 22 jaar en werkt als dienstmeid op verschillende adressen in Asten. Zij is op 04-01-1915 te Asten getrouwd met vertegenwoordiger Johannes Hendrikus Gijrath, geboren te Dommelen op 21-07-1891 als zoon van Nicolaïus Johannes Gijrath en Henrica Huberta van Mierlo.

Zij woonden na hun huwelijk in Valkenswaard, zoals linksonder blijkt uit het verzoek aan de gemeenteraad van Valkenswaard in het Eindhovensch dagblad van 13-12-1915:

Petronella Elisabeth Josephina van den Eijnden is in 1918 nog veroordeeld voor smokkelarij in Valkenswaard. In 1924 wordt zij eigenares van een café in Valkenswaard, zoals rechtsboven te zien is volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-03-1924.

Johannes Hendrikus Gijrath verhuisde rond 1927 naar Amsterdam, was destijds café- en restauranthouder en woonde op de Overtoom 360, zoals blijkt uit nevenstaande advertentie in de Haagsche courant van 29-08-1928. Waarschijnlijk zijn zij daarom op 18-03-1929 te Amsterdam gescheiden. Johannes Hendrikus Gijrath is op 20-01-1931 te Heemstede hertrouwd met Jacoba Maria Slikker en op 16-08-1932 weer gescheiden. Hij is een derde maal getrouwd met Christina Jankina de Zoete, geboren te Amsterdam op 26-05-1905 als dochter van Albertus Arnoldus de Zoete en Sietske Kooistra. Zij woonde vanaf juni 1909 in het Burgerweeshuis aan de Luciënsteeg in Amsterdam. Johannes Hendrikus Gijrath is op 17-10-1959 te Amsterdam overleden, aldus Het Vaderland van 20-10-1959.

Op de foto hieronder de winkel geheel links is die van Maria Elisabeth van Bussel:

14

Het huis wordt verhuurd aan machinist Johannes Antonius van den Burg, geboren te Strijp op 09-01-1889 als zoon van Johannes Antonius van den Burg en Johanna Catharina Hoogers. Hij is op 05-05-1914 te Asten getrouwd met Maria Catharina Verdonschot, geboren op 21-11-1886 te Asten als dochter van Hubertus Verdonschot en Antonia van Goch (zie Voormalig huis G1013).

Zij verhuizen via allerlei adressen uiteindelijk naar de Langstraat (zie Voormalig huis G218). Het huis is door de erfgenamen rond 1914 verkocht aan metselaar Bernardus van den Bosch, geboren op 06-06-1849 te Someren als zoon van Cornelis van den Bosch en Johanna Petronella van Tulden. Hij is op 20-11-1890 te Asten getrouwd met Maria van der Heijden, geboren op 26-06-1860 te Asten als dochter van Marcellus van der Heijden en Wendelina Althuizen (zie Burgemeester Frenckenstraat 6). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij in het huis met huizingnummer A132 wonen:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A157, ook bekend staand als Markt 11:

15

Bernardus van den Bosch is op 20-11-1922 te Asten overleden en zijn weduwe Maria van der Heijden wordt eigenaar. Het huis wordt rond 1930 gesplitst in twee woningen en de andere woning die gemakshalve kadasternummer G1647a krijgt, staat elders beschreven (zie Voormalig huis G1647a).

In deze woning woont Maria van der Heijden met haar dochter Marcellina Cornelia (Silla) van den Bosch. 

Ook in de periode 1930-1938 woont Maria van der Heijden in het huis op de Markt 11 tot haar verhuizing naar Wilhelminastraat 19a (\) en rechtsboven in de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-01-1932 biedt ze deze woning te huur aan:

16

Maria van der Heijden is op 23-03-1939 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Bernardus van den Bosch en Maria van der Heijden:

17 18

In het huis komt wonen Johannes Franciscus (Frans) van Duppen, geboren te Helmond op 23-02-1897 als zoon van Petrus Lambertus van Duppen en Johanna Verhees. Hij is als koopman op 21-05-1938 te Helmond getrouwd met Johanna Maria Cornelia (Anneke) Peters, geboren te Helmond op 22-04-1906 als dochter van Joannes Peters en Gertruda Lammers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Markt 11:

19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-05-1938 de ondertrouw van Johannes Franciscus (Frans) van Duppen en Johanna Maria Cornelia (Anneke) Peters. En in de Zuid-Willemsvaart van 31-12-1942 wensen de gebroeders van Duppen iedereen een Zalig Nieuwjaar:

20 21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-03-1939 de geboorte van zoon Franciscus:

22

Johannes Franciscus (Frans) van Duppen en Johanna Maria Cornelia (Anneke) Peters verhuizen rond 1942 naar de Prins Bernhardstraat (zie Voormalig huis G498). Johanna Maria Cornelia (Anneke) Peters is op 23-02-1971 te Eindhoven overleden en Johannes Franciscus (Frans) van Duppen is te Geldrop op 02-11-1984 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23 24

Samen met het naastgelegen deel (zie Voormalig huis G1647a) wordt het huis rond 1941 verkocht aan Petrus Johannes de Wit.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1630 Lambertus Kerckels Asten ±1600 Lambertus Kerckels Asten ±1600
1655 Servatius Kerckels Asten ±1630 Servatius Kerckels Asten ±1630
1707 Johannes Smits Someren 07-01-1675 Johannes Smits Someren 07-01-1675
1727 kinderen Johannes Smits Asten 18-09-1700 kinderen Johannes Smits Asten 18-09-1700
Dorp huis 58
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Jan Smits Asten 18-09-1700 Francis Peters en Dirck de Haan Asten 05-10-1697
1741 kinderen Jan Smits Asten 18-09-1700 Jan Peter Smits en Antoni Sauve Asten 13-11-1688
1746 Jan Jan Smits Asten 18-09-1700 Jan Jan Smits Asten 18-09-1700
1751 Jan Jan Smits Asten 18-09-1700 Jan Jan Smits Asten 18-09-1700
1756 Jan Jan Smits Asten 18-09-1700 Jan Jan Smits Asten 18-09-1700
1761 Jan Smits Asten 18-09-1700 Jan Smits Asten 18-09-1700
1766 Jan Smits Asten 18-09-1700 Jan Smits Asten 18-09-1700
1771 Jan Smits Asten 18-09-1700 Jan Smits Asten 18-09-1700
1776 Paulus Verberne Someren 01-11-1717 Paulus Verberne Someren 01-11-1717
1781 Paulus Verberne en kinderen Someren 01-11-1717 Paulus Verberne en kinderen Someren 01-11-1717
1798 kinderen Pieter van Bussel Asten 12-10-1790 in huur en gebruik bij regenten alhier
1803 kinderen Peeter van Bussel Asten 12-10-1790 Jan Kuijpers Asten 27-11-1766
Kadasternummer G481
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G481 1832-1858 Arnoldus van Bussel Asten 12-10-1790
G481 1858-1883 Johannes Petrus van Bussel Asten 24-10-1822
G1647 1883-1902 Arnoldus Henricus van Bussel Asten 03-03-1852 vereniging
G1647 1902-1914 Godefrida Johanna Maria van Bussel Asten 05-09-1854
G1647 1914-1922 Bernardus van den Bosch Someren 06-06-1849
G1647 1922-1930 Maria van der Heijden Asten 26-06-1860 weduwe van den Bosch
G1647 1930-1938 Maria van der Heijden Asten 26-06-1860 weduwe van den Bosch splitsing met G1647A
Markt 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1825 Arnoldus van Bussel Asten 12-10-1790 Anna Maria Roijmans Someren 22-03-1796 05-04-1825
1825-1851 Arnoldus van Bussel Asten 12-10-1790 met kinderen Torenstraat
1851-1859 Johannes Petrus van Bussel Asten 24-10-1822 Maria Elisabeth van Bussel Asten 17-11-1826
A70 1859-1869 Johannes Petrus van Bussel Asten 24-10-1822 Maria Elisabeth van Bussel Asten 17-11-1826
A106 1869-1879 Johannes Petrus van Bussel Asten 24-10-1822 Maria Elisabeth van Bussel Asten 17-11-1826 19-11-1879
A112 1879-1890 Maria Elisabeth van Bussel Asten 17-11-1826 weduwe van Bussel
A113 1890-1900 Maria Elisabeth van Bussel Asten 17-11-1826 weduwe van Bussel
A126 1900-1910 Maria Elisabeth van Bussel Asten 17-11-1826 weduwe van Bussel
A132 1910-1911 Maria Elisabeth van Bussel Asten 17-11-1826 weduwe van Bussel 07-04-1911
A132 1911-1913 Joanna Petronella van Bussel Asten 09-12-1867 naar A257
A132 1913-1914 Johannes Antonius van den Burg Strijp 09-01-1889 Maria Catharina Verdonschot Asten 21-11-1886 naar A275
A132 1914-1920 Bernardus van den Bosch Someren 06-06-1849 Maria van der Heijden Asten 26-06-1860
A157 1920-1922 Bernardus van den Bosch Someren 06-06-1849 Maria van der Heijden Asten 26-06-1860 20-11-1922
A157 1922-1930 Maria van der Heijden Asten 26-06-1860 weduwe van den Bosch
11 1930-1936 Maria van der Heijden Asten 26-06-1860 weduwe van den Bosch Wilhelminastraat
11 1936-1938 Johannes Franciscus van Duppen Helmond 23-02-1897 Johanna Maria Peters Helmond 22-04-1906

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2024, 16:44:58

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen