logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G520

Dit huis wordt bewoond door Godefridus Peeters Loomans, geboren te Asten op 30-11-1642 als zoon van Petrus Antonius Loomans en Wilhelmina Antonis Verhindert (zie Voormalig huis B714). Hij is rond 1675 getrouwd met Catharina Antonis Jan Maes, geboren te Asten rond 1640 als dochter van Antonis Jan Maes en Maria Daniel Sanders (zie Emmastraat 31). Na haar overlijden te Asten als Lyneke Goort Loomans op 26-04-1684, is Godefridus Peeters Loomans op 04-03-1685 te Asten hertrouwd met Margareta Peter Baltus, geboren te 11-01-1651 als dochter van Johannes Balthasari en Helwig (zie Slotweg 4):

Comparerende voor schepenen ondergenoemd Goort Willem Lomans weduwnaar van Catalijn Antonisse sijnde inde ouderdom omtrent 42 jaar ende Margriet Jan Baltis inde ouderdom omtrent 32 jaar sijnde geassisteerd bij Peter Jan Baltis versoeckende drie sondaaghse proclamatien om als desen gedaan sijn in de houwelijckse staat te worden bevestigt. Actum 16 februari 1685.

01

De gezinnen van Godefridus Peeters Loomans met Catharina Antonis Jan Maes en met Margareta Peter Baltus:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 27-11-1677 Ongehuwd Asten 14-03-1717
2 Wilhelmus Asten 25-01-1679 Asten 29-06-1701
Helena Peeters Francen
Asten 28-08-1729 *
3 Catharina Asten 23-03-1681 Kind Asten ±1681
4 Catharina Asten 11-05-1683 Kind Asten ±1683
5 Johannes** Asten 24-01-1686 Asten 03-12-1711
Maria Janse van de Loverbosch
Asten 04-09-1763 zie Voormalig huis G636
6 Antonius** Asten 09-04-1688 Ongehuwd Someren 05-09-1738
7 Judocus** Asten 14-10-1690 Priester Asten 27-02-1718 zie Voormalige schuurkerk G463

* volgens het schepenboek van Asten zijn zij op 10-07-1701 getrouwd
** kinderen uit het tweede huwelijk

Catharina Antonis Jan Maes erft via achterneef Jan Jansen Swaegers (zie Emmastraat 31) ook nog van haar grootouders:

Asten Rechterlijk Archief 53; 02-09-1676:
Maria Jan Maes, Antonis Jan Maes, Catalijn, weduwe Gommer Jacops Bure. Kinderen van Jan Maes en Catalijn Claessen. Zij testeren. Maria en Catalijn maecken aan Jan Jansen, hun neef, of bij afflijvicheyt van hem, aan zijn te verwekken kinderen ƒ 1000,- , na hun beider dood te ontvangen. Maria, Antonis en Catalijn stellen zichzelf tot elkaars erfgenamen. Na overlijden van de langstlevende worden erfgenaam benoemd Jan Jansen, hun neef, en Catalijn, dochter Antonis Jan Maes en Maria Daniel Sanders, tegenwoordige vrouw van Goort Lomans. Indien Jan Jansen, komt te overlijden zonder getrouwd, of getrouwd te zijn zonder kinderen, dan gaan de ƒ 1000,- naar Catalijn, dochter Antonis Jan Maes getrouwd met Goort Lomans en na haar dood naar haar kinderen.

Tante Catharina Maes van Catharina Antonis Jan Maes verkoopt haar erfdeel aan de kinderen van Willem Goort Loomans en Catharina Antonis Jan Maes:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 26 verso; 16-05-1692:
Catelijn Maes, laatste weduwe Gommer Jacobs Buure verkoopt aan Jenneke Lomans en Willem kinderen van Goort Lomans en Catelijn Antonis Maes haar ¼e deel in huis, land en groes in het Dorp 50 lopense laatst bewoond en gebruikt door Catalijn, Jan Swagers en Goort Lomans. Alsnog ƒ 50,- kapitaal ten laste van Jan Somers. Koopsom ƒ 450,-.

Godefridus Peeters Loomans is op 19-04-1694 te Asten overleden en zijn weduwe Margriet spant nog een proces aan tegen Willem Leenders van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 126; 15-02-1701:
Margriet, weduwe Goort Lomans aanlegger contra Willem Leenders van Heughten, gedaagde.

Margareta Peter Baltus is op 26-01-1705 te Asten overleden en er worden voogden aangesteld om de erfenis in goede banen te leiden:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio16; 08-01-1706:
Peeter Jan Baltus en Jan Peeter Lomans worden beedigd als momboiren over de drie onmondige kinderen van wijlen Goort Lomans en Margrieta Jan Baltus. Willem Goort Lomans maakt zich sterk voor zijn zuster.

Er is niets over een erfdeling te vinden en de kinderen uit het tweede huwelijk van Willem Goort Loomans verdelen onderling de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 129; 24-02-1718:
Heer Joost Loomans geeft over aan Jan en Antony Loomans 1⁄3e deel van een schepenobligatie van ƒ 650,- Asten de dato 08-03-1683 ten bate van Goort Peeter Loomans; 1⁄3e deel van een obligatie van ƒ 250,- de dato 15-11-1707 ten laste van Frans van Bussel ten bate van de kinderen Goort Loomans; 1⁄3e deel van een akker in 't Dorp geheel 7 lopense; 1⁄3e deel van de Pastoryacker geheel 2 lopense; 1⁄3e deel van den Snijderscamp geheel 2½ lopense; 1⁄3e deel van een akker aan 't Dorp geheel 1½ lopense; 1⁄3e deel van een groesveld in 't Root geheel 7 lopense; 1⁄3e deel van een groesveld in 't Root geheel 2 lopense; 1⁄3e deel van huis, hof en aangelag in 't Dorp geheel 5 lopense. Hem aangekomen van zijn ouders, bij erfenis. Belast met ƒ 8-12-12 per jaar in een meerdere rente aan geestelijke pacht. Koopsom ƒ 200,-. Lasten ƒ 67,40.

Zoon Wilhelmus Goort Loomans is geboren te Asten op 25-01-1679 en op 29-06-1701 te Asten getrouwd met Helena Peeters Francen, geboren te Asten op 30-12-1679 als dochter van Petrus Frans Philipsen en Maria Jansen (zie Slotweg 4 en Voormalig huis G854):

Conjuncti sunt matrimonio con dispensatione consanguinitis in quarto gradu Wilhelmus Loomans et Helena Peeters; testes Maria Peeters mater sponsa et Joost Gijbers.

In huwelijkse echt gebonden met dispensatie voor 4e graads bloedverwantschap Wilhelmus Loomans en Helena Peeters; getuigen Maria Peeters moeder van de bruid en Joost Gijbers.

02

Het gezin van Wilhelmus Goort Loomans en Helena Peeters Francen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten 29-04-1702 Asten 21-05-1725
Maria Manders
Asten 01-09-1782 molenaar*
zie Voormalig huis G312
2 Wilhelmina Asten ±1703 Asten 21-06-1739
Willem
Jan Aarts
Asten 14-07-1773 zie Markt 15
3 Franciscus Asten 16-08-1705 Asten 30-09-1731
Anna Geertruid Kerstens
Asten 21-01-1737 zoon Wilhelmus is priester
zie Voormalig huis G640 en G641
4 Catharina Asten 14-10-1707 Kind Asten ±1707
5 Petrus Asten 20-07-1710 Asten 26-11-1730
Hendrina Manders
Asten 01-07-1788 zie Voormalig huis G640 en G641
6 Johannes Asten 08-06-1713 Ongehuwd Asten 21-11-1744
7 Antonius Asten 03-04-1716 Asten 19-05-1737
Catharina Hombele
Asten 06-10-1779 zie Voormalig huis G647 en G648
8 Judocus Asten 29-09-1717 Someren 22-11-1739
Mechtildis Judocus Verberne
Someren 03-06-1753
9 Wilhelmus Asten 01-08-1720 Asten 18-02-1742
Johanna Antonis Verhindert
Asten 03-08-1751 zie Behelp 1

* Johannes Swaegers is doopgetuige

Wilhelmus Goort Loomans en Helena Peeters Francen woonden aan de huidige Monseigneur den Dubbeldenstraat (zie Voormalig huis G640 en G641) en verhuurden dit huis aan vooralsnog onbekende derden. Van achterneef Jan Jansen Swaegers erfden Johanna Goort Loomans en Wilhelmus Goort Loomans roerende en onroerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 78; 13-05-1700:
Jan Janssen Lamberts alias Swagers ontrent de Verckensmerckt, in het Dorp, ziek, testeert. Hij herroept en revoceert alle voorgaande maeckselen. Hij prelegateert aan Lambert Wouters de Groodt, zijn neef ƒ 50,-. Idem aan Matijs Matijssen verwekt bij Jenneke Wouters de Groodt ƒ 50,-. Idem aan Jan Dirck Wouters de Groodt ƒ 20,-. Idem aan Jenneke Dircx Wouters de Groodt, waarvan hij peteren is ƒ 30,-. Idem aan de drie kinderen van Jan Wouters de Groodt met name Alegonda, Jan en Matijs samen ƒ 50,- en alsnog aan Aldegondeken vooruit te ontvangen een laecken rock ter waarde van 7 gulden 10 stuiver wegens haar getrouwe diensten gedaan en nog doende aan de testateur. Idem aan de Taeffele van den Armen, alhier ƒ 25,-.
Zijn goederen, roerend en onroerend, zullen door Jenneke en Willem, beiden kinderen van Goort Lomans en Catalijn Antonis Jan Maes hoofd voor hoofd gedeeld worden. Met restrictie, dat als een van beiden komt te overlijden, zonder wettige geboorten na te laten, dat deel weer komt te devolveren op die zijde die wel wettige geboorten heeft. Zij worden zijn enige erfgenamen en zijn ook gehouden de voorschreven legaten te voldoen.

Wilhelmus Goort Loomans wordt via zijn schoonvader eigenaar van een deel van de Wijtflietse tienden:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 30; 04-01-1701:
Antony Vrenghs en Peter Aerts als momboiren over de drie onmondige kinderen van wijlen Dominicus van den Broeck, met name Gerard, Johan Baptista en Catharina van den Broeck verwekt bij Maria Vrenhgs, te Turnhout, verkopen aan Johan van Riet en Peter Fransen 1⁄4e deel in een Clamptiende alsmede in de Smaltiende, rijdende met de tienden van Thomas Beresteyn en het Groot Gasthuys van 's Hertgoenbosch. Belast met 1½ vat rogge per jaar aan het Convent van Ommelen in een meerdere rente van 12 vat per jaar voor schepenen Asten de dato 18-07-1668. Koopsom ƒ 1171,-.

Johannes Jansen Swaegers is op 25-09-1705 te Asten overleden en in het Astense archief staat een artikel met betrekking tot hun erfenis van Jan Jansen Swaegers:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 111; 28-09-1706:
Jan Dircx, te Heusden is schuldig aan Willem en Jenneke Lomans, als erven van Jan Jansen Swagers ƒ 150,- à 4%. Borg: Marcelis Daendels. Marge 18-12-1738 copie gemaakt voor Goort Loomans, te Someren.

Willem Goort Loomans is borgemeester in het dorp van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 229; 18-06-1706:
Borgemeesters: Willem Goort Lomans en Marten Jansen voor Dorp; Jan Fransen Voermans en Dierck Antonis Martens voor overig.

Wilhelmus Goort Loomans koopt het erfdeel toegekomen aan zijn zus Johanna Goort Loomans op, waaronder ook de goederen aangekomen bij het overlijden van Jan Janssen Swagers:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 95; 15-02-1717:
Jenneke Goort Loomans, geassisteerd met Judocus Loomans, haar broeder, verkoopt aan Willem Goort Loomans haar ¼e deel in twee huizen en hof, teul- en weilanden 15 lopense. Haar aangekomen bij overlijden van haar ouders en de neef. Belast met ¼e deel van ƒ 4-10-0 per jaar aan rentmeester des Tombes. Koopsom ƒ 400,-. Lasten ƒ 29,-; de helft van huis, hof, aangelag, groes en land met huurder en gebruiker Tonis Stevens; de helft van huis, hof en aangelag int Dorp met huurder en gebruiker Marcus Souve; de helft van acht percelen land en groes ontrent 't Dorp alles tesamen 12 lopense 1 copse, haar aangekomen bij testament van Jan Janssen Lauwers alias Swagers; de helft van twee percelen groes en land te Ostaden en de Snijderscamp aant Dorp 3 lopense, haar aangekomen van haar ouders. Belast met de helft van ƒ 4-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 400,-. Lasten ƒ 56,-. De helft van een schepenobligatie van ƒ 1000,- de dato 11-11-1663 Asten, haar aangekomen van Jan Swagers; 1⁄5e deel in een schepenobligatie van ƒ 650,- de dato 08-03-1663 Asten en ten laste van het Corpus van Asten, haar aangekomen van haar ouders.

Volgens bovenstaand archiefstuk is Marcus Sauvé de huurder. Marcus Sauvé is geboren te Asten rond 1686 als zoon van Isaac Martin Daniels Sauvé en Elisabeth Timmermans (zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19) en op 31-01-1717 te Asten getrouwd met Maria Aarts. Zijn geschiedenis staat elders beschreven (zie Voormalig huis G440) en na een moord vlucht hij eind 1717 naar België. De huur is dus maar van korte duur geweest.

Wilhelmus Goort Lomans ontvangt een brandbrief waarbij zijn schoonvader wordt bedreigd:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 68; 14-12-1719:
Schepenen van Asten verhoren ter instantie van het officie eenige persoonen vanwege gestrooyde brantbrieven. Ende heeft Willem Loomans, inwoonder alhier, vertoont en overgelevert eenen, Francis van de Loverbosch, mede-inwoonder alhier, twee, alsmede Goort Jan Hoefnagels, ook inwoonder alhier, eenen brief met versoeck dat denselven mogte worden geregistreert. Luydende de selve voor soveel de selve leesbaar sijn als volgt. De brief van Willem Loomans:
Peeter Fransse, gij sijt gewaarschout als dat u huys binnen den tijt van drie dagen in den brant sal geraken. Maar omdat uyt het prykel te hauwen soo sulde hebben te brengen tien patacons of den duyvel sal met u speelen want gij die wel geven kunt aan mijn ende soo gij die oock niet en geeft dan sal ik u met al u huysgesin verbranden tot polsterstofof soo gij ment dat het maar dregementen en sijn of het gelt te krijgen soo is heb ik nog liever dat gij het gelt niet en brengt als dat gij het brengt maar het is mijnen tweede die ick geschreven heb, den eersten bij den domine maar ick sal hem nog geleeren brengen. Hij kunt met sijn waght nog korte kuren maar het sal niet eeuwelijck duren of mijnen eet en sal ick oock niet logenen dat meugde segen tegen hem. Maar dat hij het gelt nau wou brengen ick en gers niet want soo heb ick het liever dan kan ick branden en anders niet. Maar dat moeten gij tegen niemande bekent maken maar teghen den domine moeghde wel segen maar gij en hoever oock soo ge wilt en dat gelt moet gij brengen in den tussen den Wolfsberg en het Dorp daer sulde vinden een kuylke op die boegentden en daerbij leyt het ruske daer moet gij het gelt in leggen en daer ligger eenen steen en dat gelt moeten leggen voor ses uren vandaeg maer soo gij er wagt bij hout soo is het al even veel of gij het gelt bringt om niet, ick en hoeff niet meer te schrijven want gij kunnent wel verstaen want gij begeert het is u eer waerschouwing want het is maer een cleyn bagatel dat icker met veel moete om sal hebben als al branden waer ick aen com. Onderstont Reveror dat is u merck.

Willhelmus Goort Loomans voert processen tegen schuldenaren, waaronder zijn oom Jan Peter Loomans, hetgeen alles nog te maken heeft met de bovengenoemde erfenis van Jan Jansen Swagers:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-09-1728:
Willem Goort Loomans, aanlegger contra Jan Peter Loomans, gedaagde onder andere dat Scherus Jan Aerts tijdens zijn leven heeft ontvangen van Jan Janssen Swaeghers, waarvan aanlegger de universele erfgenaam is ƒ 100,- à 5% de dato 30-09-1699. Zie testament van Jan Janssen Swaeghers. Dat gedaagde heeft toegezegd het kapitaal en rente te lossen. Sinds 1718 is de intrest niet meer betaald. Redenen om in recht te gaan.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-09-1728:
Willem Goort Loomans als erfgenaam van Goort Peter Loomans, zijn vader, aanlegger contra Jan Dirckx getrouwd met Elske, dochter Hendrick Jan Canters, Elisabeth, dochter Hendrik Jan Canters, weduwe Willem Hendrickx, Matthijs Hendrick Jan Canters, Antoni Franssen getrouwd met Lijncken, dochter Hendrik Jan Canters. Kinderen van wijlen Hendrick Jan Canters gedaagden. Goort Peter Loomans en Jan Peter Loomans hebben, op 23-04-1683, hun goederen verkocht aan Hendrick Jan Canters te weten huis, hof, hofstad, land en groes in de Stegen 28 lopense, toen bewoond door Albert Jan Loomans. Koopsom ƒ 500,- te voldoen binnen eerstkomende 12 jaar. Er moet nog ƒ 300,- worden betaald. Sinds 1696 staat de achterstallige betaling uit à 4%. In de rentebetaling is een achterstand van vier jaar. Aanlegger gaat in recht om betaling te verkrijgen van Zijn 4⁄7e deel in de ƒ 300,- en zijn deel in de ƒ 48,- renteachterstand.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 147 verso; 20-03-1729:
Willem Goort Loomans is door de regenten van Asten voldaan van ƒ 657-10-7 in mindering van een obligatie van ƒ 1000,- ten name van weduwe Gommer Jacob Buren de dato 11-10-1663 ten kantore der bede onder nummer 3 en hem aangekomen van Jan Jansse Swagers, bij versterf.

Als Wilhelmus Goort Loomans ziek wordt, maakt hij een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 186; 09-08-1729:
Willem Goort Loomans, ziek en Helena Peter Fransen, zijn vrouw, gezond, testeren. Alle voorgaande maakselen vervallen. Al hun goederen gaan naar de langstlevende van hen beide.

Wilhelmus Goort Loomans is op 28-08-1729 te Asten overleden en Helena Peeters Francen is te Asten op 22-03-1730 overleden. Daarna verkopen de kinderen enkele roerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 142; 23-11-1730:
Goort Willem Loomans, Francis Willem Loomans, Peter Willem Loomans en Antony Goort Loomans namens de vier onmondige kinderen van Willem Goort Loomans. Zij verkopen de gereede haafflijcke ende erffelijcke goederen nagelaten door wijlen Willem Loomans en Heylke Peter Fransse, zijn vrouw. Onder andere vijf ossen, vier varkens en nog de gewone huishoudelijke goederen. Opbrengst ƒ 237,-.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 231 verso; 20-12-1730:
Goort Willem Loomans, Francis Willem Loomans, Peter Willem Loomans en Goort Willem Loomans en Antony Goort Loomans, als beedigde momboiren over Jan, Antony, Joost en Wilhelmus allen minderjarige kinderen van wijlen Willem Goort Loomans en Heylke Peters. Zij verklaren, met consent van drost en schepenen, op 23-11-laatstleden te hebben verkocht. De meubilaire en roerende goederen achtergelaten door wijlen hun ouders. Enige goederen zijn onverkocht gebleven en deze zijn in overleg met elkaar geschat en door Goort Willem Loomans aangenomen in mindering op zijn aandeel. Een paard ƒ 100-00-00; een metalen pot ƒ 1-10-00; een doorslag van koper ƒ 1-14-00; een koperen ketel ƒ 3-00-00. Totaal ƒ 106-05-00. Door Peeter Loomans aangenomen onder andere vier koeien ƒ 88-00-00.

Daarna worden de onroerende goederen verdeeld en komt het huis in het dorp bij de poel in handen van zonen Antony en Joost:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 234; 20-12-1730:
Goort Willem Loomans, Francis Willem Loomans, Peeter Willem Loomans en Joannes Willem Loomans, Antony Willem Loomans, Joost Willem Loomans en Wilhelmus Willem Loomans voor de laatste vier treedt op Antony Goort Loomans, als beëdigd momboir. Allen kinderen van Willem Loomans en Heylken Peters, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Jan en Peeter het huis, schuur, bakhuis, schop. hof en aangelag in het Dorp waar de overledenen gewoond hebben, ene zijde Jan Antony Loomans, andere zijde een straat, ene einde de straat, andere einde een mestweg. Belast met ƒ 8-1-10 per jaar in een meerdere rente van ƒ 24-5-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; land aan den Driehoek 4 lopense; land de Grootenacker 7 lopense; land Joost Coolenacker 2 lopense 1 copse; land Cateracker 2 lopense; land Joostenacker 3 copse; land het Netgen ½ lopense; land de vorste Schneyderskamp 3 copse; een weiveld, dries en beemd het Fransmansvelt samen 12 lopense; groes het Ostadenvelt 2 lopense; groes aan het Slootje 3 lopense; groes de smael Haasedonck 7 copse.
2e lot krijgen Antony en Joost een huis, schuur en hof ontrent de Poel in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde Jan Aspers, en einde Francis van de Cruys, andere einde weduwe Frans Huyberts. Belast met ƒ 3-5-0 jaarlijks aan den Armen van Asten; 13 duiten jaarlijks cijns aan het huis van Asten uit een akker; de Mary Coolenacker 3½ lopense; land den Schneyderskamp 7 copse; land Jan Leysenacker 5 copse; land den Driehoeckacker 3½ lopense; land het Loopensaet naast Ostayen 1 lopense; land den Eyndenpoel 4 lopense; land de Pas 2 lopense; land de Smalisbergh 3 copse; groes de Bleyck 3½ lopense; groes de Haaseldonck 3½ lopense; groes de vorste Haaseldonck 3½ lopense; groes het Rotsvelt 3 lopense; land den Heesacker 3 lopense; groes het Leenveltje 1 lopense; de helft van het Leenackertje 5 copse; groes het Groukersveltje 2 lopense; groes Jan Hompeschveltje 2 lopense; groes het agterste velt aant Sloetje 2 lopense.
3e lot krijgen Goort en Willem huis, schuur, hof, schop en aangelag in het Dorp 5 lopense, ene zijde Arnoldus Meulendijck, andere zijde erven Frans van de Cruys, ene en andere einde de wegen. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar geestelijke pacht rentmeester de Kempenaar. Land de Benedensteacker 6 lopense; land Frans Emantsacker 2 lopense; land het Kempke 1½ lopense; land de Loverbosch 1 lopense; land den Boeckweytsdenn 2 copse; land Toorn 2 lopense; groes het Weyvelt en de Horst samen 7 lopense; groes het Lindersvelt 6 lopense; groes het Lindersvelt naast Voordeldonck 6 lopense; groes Moetjesveltje 1 lopense 2 copse.
4e lot krijgt Francis land den Kamp 3 lopense; de helft van den acker agter het Closter 2 lopense; groes het voorste Bergvelt 4½ lopense; de helft van een groesveld de Dipt te Ommel 7 lopense; groes ingekocht van het Slotje 10 lopense; groes in de Kampen te Someren 3 lopense.
Bij dit lot komt nog den timmer van een huis met de oude en nieuwe stenen. ƒ 100,-. voor iedere voet dak een vijm goed dakstro.
Naschrift: De volwassen kinderen zullen jaarlijks een contributie afdragen ter opvoeding en leeringe van de minderjarige kinderen.

De erven van Wilhelmus Goort Loomans en Helena Peeters Francen verkopen het deel in de Braeselse en Wijtflietse tienden:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 25; 01-02-1734:
Goort Willem Loomans, molder, te Someren, Francis en Peter Willem Loomans, Antony Goort Lomans als momboir van de vier onmondige kinderen van Willem Goort Lomans met name Jan, Antony, Joost en Willem. Allen kinderen en erven van Willem Loomans en Heylke Peter Fransen. Zij verkopen aan Peter Hendrick Danckers, valkenier, te Valkenswaard 1⁄4e deel in 1⁄4e deel van een clamptiende de Witveltse alsmede de gerechtigdheid in de smaltiende, waarvan 3⁄4e deel in het 1⁄4e deel zijn geweest van wijlen Jan van Riet en daarna van Jan Goort Lomans, Goort Canters en Goort van Bussel. De gerechtigdheid van de smaltiende is rijdende met de tiende van Berestijn en het Groot Gasthuys van 's Hertogenbosch. Op 04-01-1701 is het verkregen van Antony Vrenghs bij transport. Belast met 3 cop rogge per jaar aan de Kempenaar. Koopsom ƒ 525,-.

Bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van Joost Willem Loomans al vooruitlopend op een deling van de onroerende goederen:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 192.2:
Joost Willem Loomans.
Proprietaris van de volgende goederen deijling 16-03-1739.
Eerst de keuken en kelder met de neeren en den hoff naast de pastoor aan de Poel.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 103; 16-03-1739:
Antoni Willem Loomans en Joost Willem Loomans. Kinderen en erven van wijlen Willem Goort Loomans en Heylke Peters. Zij verdelen de onroerende goederen van wijlen hun ouders scheiding en deling 02-12-1731.
1e lot krijgt Antoni Loomans de kamer en opkamer, de schuur en schop met de ondergrond en den halven hof, naast de zijde van de pastoor, blijvende de put in gezamenlijk gebruik en eigendom staande en liggende in het Dorp, ontrent de Poel, ene zijde de straat, andere zijde Jan Aspers, ene einde Joost Willem Loomans, andere eijde weduwe Frans Huyberts; land Jan Tijssenacker 5 copse; de helft van den Driehoekacker geheel 4 lopense; de helft van een akker den Eyndepoel geheel 4 lopense; land de Pas 2 lopense; de helft van een akker de Smalisberg geheel 3 copse; Maria Coolenackerke 3½ lopense belast met 13 duiten per jaar aan het Huis van Asten; de helft van een groesveld den Bleyk 3½ lopense; groes de Haseldonk 2½ lopense; groes het Rootsevelt 3 lopense; groes Jan Hompesveltje 2 lopense; groes het agterste velt aant Slootje 2 lopense.
Belast met ƒ 1-12-8 per jaar zijnde helft van ƒ 3-5-0 per jaar aan den Armen van Asten. Verponding ƒ 8-10-10 per jaar. Beden ƒ 2-02-09 per jaar.
2e lot krijgt Joost Willem Loomans de keuken en kelder met de neeren en den hof, naast de zijde van Jan Frans Huyberts, met de grond in het Dorp, aan de Poel ene zijde weduwe Frans Huyberts van den hof van de verkrijger, andere zijde Jan Aspers, ene en andere einde de kamer en de schuur van Antoni Willem Loomans. Blijvende de put in gezamelijk gebruik en eigendom; land de Sneyderskamp 7 copse; de helft van den Driehoekacker geheel 3½ lopense; land het Lopensaat, naast Ostaden 1 lopense; de helft van een akker den Eyndepoel geheel 4 lopense; de helft van een akker de Smalisberg geheel 3 copse; land den Heesacker 3 lopense; de helft van het Leenackertje 5 copse; groes het Leenveltje 1 lopense; groes het Vrouwkensveltje 2 lopense; groes de voorste Haseldonk 3½ lopense; de helft van een groesveld den Bleyk geheel 3½ lopense. Belast met ƒ 1-12-8 per jaar,zijnde de helft van ƒ 3-5-0 per jaar aan den Armen van Asten. Verponding ƒ 7-10-11 per jaar. Beden ƒ 2-02-09 per jaar.
Alle goederen zijn vrij en allodiaal, behalve het Leenveltje en het Leenackerke welke leenroerig zijn aan het Huis van Asten. Als een der verkrijgers zijn aandeel in het huis, hof, schuur, stal wil verkopen aan een ander en de andere verkrijger zijn deel nog bezit dan krijgt die de voorkeur en zal mogen volstaan met ƒ 15,- minder dan eventuele andere kopers.

In het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van Antonius en Joost Loomans. Zij verhuren het huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 97 Dorp Bewoners nummer 97 Dorp
1736 Tonij en Joost Loomans Jan Slegers en Marij Verriet
1741 Toni en Joost Loomans Willem Michiels en weduwe Teunis Peters
1746 Joost Loomans Tomas Aarts en weduwe Willem van Gerven

Bewoner Thomas Aerts is geboren te Asten op 04-05-1675 als zoon van Arnoldus Jansen van Gerwen en Maria Mathijssen Smits (zie Prins Bernhardstraat 23). Hij is driemaal getrouwd geweest en woont na het overlijden van zijn laatste vrouw op 01-03-1735 in dit huis.

In 1741 ruilen Antoni Willem Loomans en Joost Willem Loomans goederen, waardoor het huis volledig in bezit komt van Joost Willem Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 75; 09-11-1741:
Antoni Willem Loomans geeft, na taxatie, bij erfmangeling over aan Joost Willem Loomans, zijn broeder, te Someren kamer en opkamer met de schuur, schop met de grond en de halve hof naast Francis van de Cruys gelegen aan de Poel in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde Jan Aspers, ene einde Joost Willem Loomans, andere einde weduwe Frans Huybers. Belast met de helft van
ƒ 3-5-0 per jaar aan den Armen van Asten. Verkoper aangekomen, bij deling, 16-03-1739, van zijn ouders. Koopsom ƒ 100,-.
Joost Willem Loomans geeft, na taxatie, over aan Antoni Willem Loomans de helft van een akker de Smalisberg geheel 3 copse; groes het Vrouwkesveltje 2 lopense; de helft van een groesveld den Bleyk de helft is 2 lopense. Aangekomen bij, deling, 16-03-1739, van zijn ouders. Koopsom ƒ 100,-.

Joost Willem Loomans is geboren te Asten op 29-09-1717 en op 22-11-1739 te Someren getrouwd met Mechtildis Judocus Verberne, geboren te Someren op 17-04-1716 als dochter van Judocus Martini Verberne en Petronella Petri van Tricht:

03

Het gezin van Joost Willem Loomans en Mechtildis Judocus Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Maria Someren 28-08-1740 Kind Someren 07-12-1745
2 Judoca Someren 05-12-1742
3 Wilhelmus Someren 21-01-1745
4 Maria Someren 30-10-1747
5 Helena Maria Someren 27-08-1750 Woensel 04-10-1795
Martinus van Hoof
Asten 27-06-1844

Joost Willem Loomans woont in Someren en de verpondingen van 1742 lopen vooruit op een verkoop van het huis aan Francis Martens:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 424:
Nu Francis Martens bij transport 28-07-1750.
Joost Willem Loomans deijling 16-03-1739.
Eerst de keuken en kelder met de neere en hoff naast de pastoor aan de Poel bij transport 09-11-1741.
De kamer met schuur, schop en hoff aan de Poel.

In de bewoningslijst van 1746 is Joost Loomans eigenaar en verhuurt hij het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 97 Dorp Bewoners nummer 97 Dorp
1746 Joost Loomans Tomas Aarts en weduwe Willem van Gerven

Bewoner Thomas Aerts is rond 1748 overleden en in 1750 verkoopt Joost Willem Loomans het huis aan Francis Martens:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 181; 28-07-1750:
Joost Willem Loomans, te Someren, verkoopt aan Francis Martens een huis, met stal en hof in het Dorp aan de Poel 1 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Jan Aspers, ene einde Arnoldus Thopoel cum suis, andere einde Mattijs van Bussel; land de Snijerskamp 7 copse; land den Driehoek 7 copse; land het Loopensaat naast Ostaden 1 lopense; land den Eyndepoel 2 lopense; groes de voorste Haseldonk 3½ lopense; land het Leenackertje 5 copse; groes het Leenveltje 1 lopense. Deze laatste twee percelen zijn leenroerig aan het Leenhof van Asten. Belast met ƒ 3-5-0 per jaar aan den Armen van Asten. Verkoper aangekomen bij deling de dato 16-12-1739 en bij transport de dato 09-11-1741. Koopsom ƒ 600,-.

Mechtildis Judocus Verberne is als Meghtildis Judoci Loomans op 07-05-1753 te Someren overleden en Joost Willem Loomans is op 31-05-1753 te Someren overleden.

Hieronder hun begraafakten:

Francis Martens is geboren te Asten op 30-01-1721 als zoon van Marten Marcelis en Wilhelmina Janse Baltus Philipsen (zie Dijkstraat 52). Hij is op 30-01-1746 te Asten getrouwd met Joanna Maria Aarts Peters, geboren te Asten op 18-06-1720 als dochter van Petrus Janse Aerts en Maria Antonis Janse van Rut (zie Dijkstraat 43). Na het overlijden van Francis Martens op 18-01-1758 te Asten is Joanna Maria Peters Aarts op 31-01-1768 hertrouwd met Francis Johannes van Houts, te Asten op 20-03-1732 als zoon van Johannes Phlipse van Hout en Hendrina Jooste Engelen (zie Voormalig huis B409). Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend:

04

Het gezin van Francis Martens en Joanna Maria Peters Aarts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 05-03-1747 Kind Asten ±1747
2 Petrus Asten 18-01-1750 Ongehuwd Asten 07-09-1779
3 Wilhelmina Asten 01-10-1753 Asten 23-01-1779
Judocus Hoebergen
Asten 30-06-1799
4 Johanna Maria Asten 20-10-1756 Kind Asten ±1756
5 Johanna Asten 20-10-1756 Kind Asten ±1756
6 Johannes Asten ±1758 Ongehuwd Asten 10-12-1780

In het huizenquohier over de periode 1751-1756 is Francis Martens eigenaar en bewoner van het huis en verhuurt een kamer aan Maria Janse van Buul:

Jaar Eigenaar nummer 97 Dorp Bewoners nummer 97 Dorp
1751 Francis Martens Francis Martens
1756 Francis Martens Francis Martens en Maria Janse van Buul

Na het overlijden van Francis Martens op 18-01-1758 te Asten komt er een nieuwe buurman wonen naast Johanna Maria Peters Aarts:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 183 verso; 25-06-1759:
Pieter Florens van Cotshausen verkoopt aan Hendrik Blommers een huisplaats, hier heeft de koper een huiske opgetimmert 1 copse, ene zijde weduwe Francis Martens, andere zijde de weg, ene einde Peter Jan Aarts. Koopsom de lasten.

De bewoningslijst van het huis over de periode 1761-1766 meldt de weduwe Francis Martens als eigenaar en bewoner van het huis en wordt nog steeds een kamer verhuurt:

Jaar Eigenaar nummer 97 Dorp Bewoners nummer 97 Dorp
1761 weduwe Francis Martens weduwe Francis Martens en Maria Janse van Buul
1766 weduwe en kinderen Francis Martens weduwe Francis Martens en Johanna Walraven

Voor haar tweede huwelijk moet Joanna Maria Peters Aarts een staat en inventaris opstellen en huwelijkse voorwaarden opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 198 verso; 16-01-1768:
Staat en inventaris opgemaakt door Jennemie Aarts weduwe Francis Martens ten behoeve van haar drie kinderen met name Pieter, Willemyn en Jan. Zij wil hertrouwen met Francis van Hout.
Onroerende goederen: huis, stal, hof en aangelag aan de Poel in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde Johannes Jansen, ene einde Mattijs van Bussel; land de Snijerskamp 1 lopense 3 copse; land de Driehoek 1 lopense 3 copse; land het Loopensaat 1 lopense; land de Eyndepoel 2 lopense; de helft van het Leenackertje 1 lopense 1 copse; groes het Leenveltje 1 lopense; groes de voorste Haseldonk 3 lopense.
Roerende goederen: twee bedden met toebehoren, zes slaaplakens, een kast, een schaap, vijf stoelen, twee tafels, twee kisten, enige ketels, potten, pannen, vier ijzeren vurketten, zes tinnen lepels, klein landbouwgereedschap, vuurgerei, een hoge en een lage kar, drie koeien en een trekos, zeven vijm rogge, vijf karren hooi.
Schulden: aan Gerrit Verberne, te Someren ƒ 250,- α 4% obligatie de dato 11-01-1768 schepenen Asten om daarmee te betalen een gekocht groesveld van de weduwe Antoni Haasen waarvan het transport nog gedaan moet worden en nog enige andere schulden ƒ 250-00-00; aan Pieter Martens van Dijk ƒ 15-00-00; aan de borgemeesters ƒ 23-02-04.

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 201; 16-01-1768:
Francis van Hout, jongeman en Jennemie Aarts, weduwe Francis Martens, geassisteerd met Pieter Martens van Dijk en Martinus Steven Jansen, haar geassumeerde momboiren. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen beide alle goederen in die zij bezitten. Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden zullen deze een zijn met de voorkinderen van de bruid. De voorkinderen zullen echter vooruit ontvangen ƒ 50,-. Indien de bruid voor de bruidegom komt te overlijden zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten dan zal de bruidegom uit de nalatenschap ontvangen ƒ 350,- en de rest zal naar de voorkinderen gaan. Mocht de bruidegom voor de bruid komen te overlijden, zonder kind(eren) na te laten dan zal de weduwe zijn nalatenschap behouden mits aan de bloedvrienden ƒ 100,- uit te betalen. Indien kind(eren) uit dit huwelijk worden geboren dan zal de langstlevende in de boedel blijven zitten en de kinderen opvoeden.

Francis Johannes van Houts is borgemeester van Sint Jan:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 40 verso; 19-06-1773:
Peter Berkers en Francis van Hout worden aangesteld tot borgemeesters van Sint Jan 1773-1774. Tot setters worden benoemd Hendrik van Helmond en Antonis Lomans.

In het huizenquohier over 1771-1776 is Francis Johannes van Houts als tweede echtgenoot van Joanna Maria Peters Aarts, eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 97 Dorp Bewoners nummer 97 Dorp
1771 Francis van Hout Francis van Hout
1776 Francis van Hout Francis van Hout

Francis Johannes van Houts is op 13-09-1779 tijdens de epidemie van dysenterie overleden en er wordt een taxatie gedaan van de door hem achtergelaten goederen:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 156; 05-11-1779:
Taxatie van de onroerende goederen van Francis van Hout overleden, 14-09-1779. Jennemie Aarts is weduwe en erfgenaam van de overledene. De helft in waarde van land de Logtenacker 1½ lopense, ƒ 22,50; land op de Logten 3 lopense, ƒ 45,-; de Logtenacker 1½ lopense, ƒ 22,50. Totaal ƒ 90,00. 20e penning is ƒ 4-10-0.

In het huizenquohier staat de weduwe Francis Johannes van Houts als eigenaar en samen met haar schoonzoon Jucocus Hoebergen als bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 97 Dorp Bewoners nummer 97 Dorp
1781 weduwe Francis van Hout weduwe Francis van Hout en Joost Hoebergen

Joanna Maria Peters Aarts heeft nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 201 verso; 15-12-1781:
Maria Hendrik Verberne weduwe Antoni Amijs is schuldig aan Jennemaria Aarts weduwe Francis van Hout ƒ 100,- à 3%.

Joanna Maria Peters Aarts is als Jennemie Martens op 05-06-1795 te Asten overleden. Hieronder de doodakte van Francis Martens en de begraafakten van Francis Johannes van Houts en Joanna Maria Peters Aarts:

Het huis gaat over naar haar enige overlevende dochter Wilhelmina Francis Martens, geboren te Asten op 01-10-1753. Zij is te Asten op 23-01-1779 getrouwd met Judocus Peter Hoebergen, geboren te Asten op 29-08-1754 als zoon van Petrus Joost Hoebergen en Joanna Francisci van Reyt (zie Voormalig huis C1173). Wilhelmina Francis Martens is op 30-06-1799 te Asten overleden en Judocus Peter Hoebergen is op 08-02-1801 te Asten hertrouwd met Johanna Jan van Horrick, geboren te Someren op 10-05-1772 als dochter van Johannes Franciscus van Horrick en Johanna Maria Johannes van den Ekelhof:

05

Het gezin van Wilhelmina Francis Martens met Judocus Peter Hoebergen en van Judocus Peter Hoebergen met Johanna Jan van Horrick:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 30-11-1779 Kind Asten 18-12-1779
2 Franciscus Asten 27-03-1781 Ongehuwd Asten 10-03-1815
3 Petronella Asten 23-01-1785 Nederweert 08-05-1807
Petrus Hendrickx
Nederweert 17-03-1848
4 Johanna Maria Asten 08-03-1788 Kind Asten 23-03-1791
5 Johanna Maria Asten 25-05-1791 Helmond 03-05-1832
Cornelius van der Zanden
Helmond 15-02-1845 Korte Steenweg
6 Johanna Asten 28-08-1795 Asten 26-02-1829
Godefridus van Oosterhout
Asten 04-08-1860 zie Voormalig huis C1173
7 Wilhelmina* Asten 04-01-1802 Ongehuwd Asten 02-02-1830
8 Petrus* Asten 24-08-1803 Kind Asten 24-01-1809
9 Kind* Asten 04-02-1806 Kind Asten 04-02-1806
10 Kind* Asten 03-11-1806 Kind Asten 03-11-1806
11 Anna* Asten 21-03-1808 Asten 14-02-1840
Francis Vriens
Asten 24-03-1844 zie Voormalig huis G613
12 Petrus* Asten 08-10-1809 Kind Asten 26-12-1809
13 Petrus* Asten 25-11-1811 Asten 05-04-1845
Cornelia van Bussel
Asten 27-12-1890
14 Francisca* Asten 07-03-1817 Asten 14-01-1848
Wilhelmus Roefs
Bakel 30-05-1857
Peter Verheijen
Asten 18-02-1861 zie Voormalig huis G842

* kinderen uit het tweede huwelijk

Het huizenquohier over de periode 1798-1803 en de verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond 1800 samen:

Jaar Eigenaar nummer 97 Dorp Bewoners nummer 97 Dorp
1798 Joost Hoebergen Joost Hoebergen in de kamer Dirk van de Meulenhof
1803 Joost Hoebergen Joost Hoebergen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 220:
Joost Hoebergen gehuwd met Willemina Francis Martens bij versterf
1795 van Johanna Maria Aarts laatst weduwe Francis van Hout eerder weduwe Francis Martens.
Nummer 97 huijs, schuur, stal, hof en aangelag 1 lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Joost Hoebergen:

Kadaster 1811-1832; G520:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 43 el, het Derp, klassen 6.
Eigenaar: Joost Hoebergen.

06

07

Judocus Petri Hoebergen is op 01-02-1831 te Asten overleden en Johanna Jan van Horrick is te Asten op 19-01-1844 overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 vinden we zoon Petrus (Piet) Hoebergen, geboren te Asten op 25-11-1811 terug. De naam op zijn geboorteakte is onduidelijk, maar bij zijn huwelijk wordt vermeld dat hij in november 1811 te Asten is geboren. Hij is als akkerbouwer te Asten op 05-04-1845 getrouwd met Cornelia van Bussel, geboren te Asten op 21-04-1815 als dochter van Gerardus van Bussel en Anna Janssen (zie Voormalig huis C1333). Zij komen met hun gezin vanuit kadasternummer G970 (zie Voormalig huis G970) in het huis met huizingnummer A72 wonen:

08

Rond 1872 wordt een deel van het huis afgesplitst, krijgt kadasternummer G1337 en komt in eigendom van buurman Gerard Bakens (zie Markt 12). Het wordt eerst bewoond door Mathijs, Ida en Jacobus van Bussel en is later in gebruik als smederij en bergplaats van Gerard Bakens.

 

 

Het resterende deel krijgt kadasternummer G1338, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Cornelia van Bussel is op 30-09-1869 te Asten overleden en Petrus Hoebergen woont ook over de periodes 1869-1879 en 1879-1890 en in de periode 1890-1900 met zijn kinderen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A115, A116 en A116:

09

Petrus (Piet) Hoebergen is op 27-12-1890 te Asten overleden en in 1892 verhuist zijn zoon Willem, geboren te Asten op 03-09-1851, naar A243a (zie Wilhelminastraat 60). Zoon Johannes, geboren te Asten op 01-01-1854 vertrekt naar Lierop, alwaar hij op 30-09-1921 is overleden. Het huis van de erven Piet Hoebergen wordt opgekocht door de gemeente Asten, in 1893 gesloopt. Ook het eerder afgesplitste deel met kadasternummer G1337, in gebruik als smederij en bergplaats van Gerard Bakens, wordt rond die tijd gesloopt. Op de plaats van het huis wordt een nieuwe openbare school gebouwd (zie Voormalige school G1788).

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1675 Goort Peter Loomans Asten 30-11-1642 Goort Peter Loomans Asten 30-11-1642
1694 weduwe Goort Peter Loomans Asten 11-01-1651 weduwe Goort Peter Loomans Asten 11-01-1651
1706 Willem Goort Loomans Asten 25-01-1679 Willem Goort Loomans Asten 25-01-1679
1729 weduwe Willem Goort Loomans Asten 30-12-1679 weduwe Willem Goort Loomans Asten 30-12-1679
1730 Antoni en Joost Loomans Asten 03-04-1716 Antoni en Joost Loomans Asten 03-04-1716
Dorp huis 97
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Tonij en Joost Loomans Asten 03-04-1716 Jan Slegers en Marij Verriet
1741 Toni en Joost Loomans Asten 03-04-1716 Willem Michiels en weduwe Teunis Peters Asten 20-11-1713
1746 Joost Loomans Asten 29-09-1717 Tomas Aarts en weduwe Willem van Gerven
1751 Francis Martens Asten 30-01-1721 Francis Martens Asten 30-01-1721
1756 Francis Martens Asten 30-01-1721 Francis Martens en Maria Janse van Buul Asten 30-01-1721
1761 weduwe Francis Martens Asten 18-06-1720 weduwe Francis Martens en Maria Janse van Buul Asten 18-06-1720
1766 weduwe en kinderen Francis Martens Asten 18-06-1720 weduwe Francis Martens en Anna Walraven Asten 18-06-1720
1771 Francis van Hout Asten 20-03-1732 Francis van Hout Asten 20-03-1732
1776 Francis van Hout Asten 20-03-1732 Francis van Hout Asten 20-03-1732
1781 weduwe Francis van Hout Asten 18-06-1720 weduwe Francis van Hout en Joost Hoebergen Asten 18-06-1720
1798 Joost Hoebergen Asten 29-08-1754 Joost Hoebergen en Dirk van de Meulenhof Asten 29-08-1754
1803 Joost Hoebergen Asten 29-08-1754 Joost Hoebergen Asten 29-08-1754
Kadasternummer G520
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G520 1832-1844 Johanna Jan van Horrick Someren 10-05-1772 weduwe Hoebergen
G520 1844-1872 Piet Hoebergen Asten 25-11-1811
G1338 1872-1890 Piet Hoebergen Asten 25-11-1811 splitsing met G1337
G1338 1890-1892 Willem Hoebergen Asten 03-05-1851
G1338 1892 gemeente Asten sloping met G1337
Markt
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1831 Joost Hoebergen Asten 29-08-1754 Johanna Jan van Horrick Someren 10-05-1772 01-02-1831
1831-1844 Johanna Jan van Horrick Someren 10-05-1772 weduwe Hoebergen 19-01-1844
1844-1859 Piet Hoebergen Asten 25-11-1811 Cornelia van Bussel Asten 21-04-1814
A72 1859-1869 Piet Hoebergen Asten 25-11-1811 Cornelia van Bussel Asten 21-04-1814 30-09-1869
A109 1869-1879 Piet Hoebergen Asten 25-11-1811 met kinderen
A115 1879-1890 Piet Hoebergen Asten 25-11-1811 met kinderen 27-12-1890
A116 1890-1892 Willem Hoebergen Asten 03-05-1851 met familie naar A243a
A116 1893 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2024, 10:13:10

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen