logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G579

Dit betreft een rond 1680 gebouwd huis bewoond door Johannes Gijsberti Hoefnagels, geboren rond 1655 als zoon van Gijsbertus Goort Hoefnagels en Maria Huyberts van den Boomen (zie ook Molenweg 23). Hij is te Asten op 05-02-1679 getrouwd met Elisabetha Peter Antonis Loomans, geboren te Asten rond 1655 als dochter van Petrus Antonius Loomans en Willemke Thonis Verhijndert (zie Voormalig huis B714). Na haar overlijden op 08-05-1712 te Asten, is Johannes Gijsberti Hoefnagels te Asten op 26-02-1713 hertrouwd met Jacomijn Peter Slaets, geboren te Asten op 15-11-1672 als dochter van Petrus Petrus Willem Slaets en Maria Hendrix Jacobs (zie 't Hoekske 10):

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Gijsberts et Elisabetha Peter Loomans; testes Arnoldus Jansen et Franciscus Teunis.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Gijsberts en Elisabetha Peter Loomans; getuigen Arnoldus Jansen en Franciscus Teunis.

01a

De gezinnen van Johannes Gijsberti Hoefnagels met Elisabetha Peter Antonis Loomans en met Jacomijn Peter Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 26-03-1679 Asten 13-02-1708
Maria Paulus Cremers
Asten 23-11-1721
Elisabeth Antoni Voermans
Asten 03-07-1725 zoon Paulus

zie Emmastraat 22

2 Petrus Johannes Asten 06-09-1680 Asten 22-07-1715
Helena Dirck Cuijpers
Asten 06-01-1754 dochter Elisabeth
zie Voormalig huis G773 en G774
3 Godefridus Asten 12-06-1682 Asten 14-11-1706
Judoca Hendricus van Bussel
Echt ±1730 dochter Wilhelmina
zoon Henricus
4 Gerardus Asten 03-08-1684 <1728
5 Wilhelmus Asten 06-11-1686 ±1720
Joanna Gielen van Giessen
Meer (B) 24-06-1723
6 Mathias Asten 26-11-1688 >1728
7 Ludovicus Asten 23-03-1691 Rotterdam 10-05-1722
Elisabeth van Coll
Asten 27-08-1730
Magdalena Jaspers
Rotterdam 10-11-1737
Wilhelmina van Lil
Valkenswaard 22-01-1765
8 Martinus Asten 12-02-1695 Kind Asten ±1695
9 Elisabetha* Asten 27-03-1714 Kind Asten ±1714

* kind uit het tweede huwelijk

De ouders van Johannes Gijsberti Hoefnagels wonen in het Astense molenhuis (zie Molenweg 23), maar bezitten ook een te bebouwen groesveld aan het Marktveld, waar Jan Gijsbert Hoefnagels een huis heeft gebouwd:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 190; 17-03-1684:
Johan Breckevelt, predicant, te Zomeren en Lierop, verkoopt aan Gijsbert Goort Hoefnagels groes ontrent 't Mercktvelt 4 roede, ene zijde en einde de verkoper, andere zijde de straat. Belast met 2 gulden per jaar aan Willem Geven.

Jan Gijsbert Hoefnagels verkoopt het erfdeel van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 168; 23-04-1683:
Jan Gijsbert Hoefnagels getrouwd met Elisabeth Peeter Anthonis Lomans verkoopt aan Goort Peeter Lomans en Jan Peeter Lomans zijn kindsdeel in de nagelaten goederen van Peeter Antonis Lomans, zijn schoonvader, te weten ¼e deel in huis, hof, hofstad, land en groes in de Steegen geheel 28 lopense, ene zijde Hendrick Jan Canters, andere zijde Maria weduwe Jan Dielis, ene einde de straat, andere einde Claes van Ruth. Koopsom ƒ 100,-.

Jan Gijsbert Hoefnagels is getuige van een huizenruil, waarop gedronken wordt:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 111; 05-11-1701:
Jan Gijsbert Hoefnagel, 44 jaar, Dirck Coolen, 31 jaar en Jan Joosten van Buel, 34 jaar. Zij verklaren ter instantie van Huybrecht Abahams, metselaer, dat zij op donderdag 3 november laatstleden ten huize van Bruysten Fransen, herbergier, in het Dorp, rond de klok van 10 à 11 uur, hebben zitten drinken. Aanwezig was ondermeer Hendrick Gijsberts van den Bleeck. Attestanten verklaren dat na voorgaande discoursen de voornoemde Huybert Abrahams en Hendrick van den Bleeck samen een mangeling zijn aangegaan betreffende een huis zodanig dat Hendrick zou toekomen een huiske met hof en aangelag int Berghslant waar Huybert voornoemd nu in woont. Verder verklaren de attestanten dat zij gehoord en gezien hebben dat Hendrick zou overdragen aan Huybert een huiske met den hof en aangelag ontrent de Kercke in het Dorp, gekomen van Anneke Doensen. Onder verdere conditie dat ieder uit zijn object zou mogen halen al zijn meubelen en voorts alles wat niet nagelvast is. De overdracht zal plaats vinden Pasen 1702. En zal Hendrick van den Bleeck gehouden zijn de schuur, staande op de hofstad van wijlen Anneke Doensen, af te breken, direct na Pasen. Ook hebben zij gehoord dat Hendrick zou ontvangen de uitgezette penningen die Huybert mocht hebben uitstaan op Dirck Jacob Coppens of diens kinderen waarop Huybert gezegd heeft: "Daer en heb ick geen gelt meer aen uytstaen, dat is mij gerestitueert". Waarop Hendrick heeft gezegd: "Ick ben daermede tevreden, want ick sal U den intrest laeten trecken ende ick sal het capitael hebben". Daarna hebben de twee mangelaars de wijncoop laten drinken een halve ton bier waarvan zij ieder een kinneken bier zouden betalen. Ook is door elk van hen een stuiver armengeld betaald.

Deze familie Hoefnagels is een familie van koopmannen, die ook in Belgisch Brabant rondreisden:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 18 en verdere; 12-03-1708:
Joris Allons, aanlegger contra Jan Gijsberts Hoefnagels, gedaagde. Alsoo die aanlegger in 1707 tot Mechelen, in Brabandt, aan gedaagde heeft gelevert sijne karre omme denselven in sijnen noot daermede te gerieven nochtans met gelofte bij den gedaagde gedaen dat hij de carré op sijne costen wederom van Mechelen tot Asten soude wederom brengen. Tot nog toe is hij in gebreke gebleven.

Zowel Jan Gijsbert Hoefnagels als zijn zoons Gerard en Peter zitten in de handel:

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 44 en verder; 10-01-1714:
Gerit Jansse Hoefnagels, aanlegger contra Lijske Willems, als moeder van Mattijs Willems en Mattijs Willems, haar zoon, gedaagden.

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 66; 12-03-1714:
Aanlegger, alsmede zijn vader, Jan Gijsbert Hoefnagels en zijn broer Peeter zullen onder eede verklaren dat hij de 25 rijksdaalders wegens negotie tussen hem en gedaagde nooit gehad heeft.

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 70; 16-04-1714:
Peter Jansse Gijsbert Hoefnagels is nog in het buitenland om zijn coophandel te drijven en wegens het onverwagte sneuwagtig weder niet present om zijn eed af te leggen.

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 122 11-03-1714:
De aanlegger Gerit Jan Gijsbers en Jan Gijsbers, zijn vader, zijn op 30-04-1714 genegen geweest om hun eed af te leggen. Maar Peter, hun broeder en zoon, heeft gezegd dat hij gezien had dat Gerit met Lijsbet Willems en Tijs, haar zoon, in het huis van Jan Gijsbers eenige reekeningen onderhouden hadde om te doen zonder echter te weten wat zij deden. Reden voor hem om geen eed af te leggen.

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 156; 29-1-1716:
Marge: Het proces loopt al over de twee jaar, schepenen zijn ter zake niet vroet. Er moet ƒ 40,-
op voorraad gelegd worden.

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 180; 17-2-1717:
Aanlegger, zijn vader en broer zijn weer genegen om aanstonds hun eed af te leggen, zoals ze ook genegen waren op 30-04-1714 en die toen niet afgenomen werd. Hij wil dus onder eede bevestigen dat er tussen hem en gedaagde een volcomene afreekeninge over henne differentie ofte handelinge en is geschiet de zaak is klaar en duidelijk. Het gerecht blijft erbij dat er ƒ 55,- gestort moet worden

Zoon Hendrik heeft andere beslommeringen:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 57 verso; 10-10-1714:
Mattijs Janssen, 40 jaar en Francis IJsbouts, 34 jaar, verklaren ter instantie van het officie, dat zij gisteren, 9 october 1714, na de middag, om een uur, gezien hebben dat Hendrick Jan Gijsberts Hoefnagels de persoon van Antonet Joost Roefs, met de voeten stietende was ende dat op 's heeren straten. Dat de selve Antonet, hem Hendrick Jansse met slijck smijtende was en dat hij, Hendrick, haar, Antonet, met een ketel swinkte dog niet daarmede geraakt te hebben. En verklaart Antonet Roefs, hier ook present, dat zij op de voorvermelde tijd, in haar huysinge, daar sij sat, spinnende, was gecomen de voorschreven Hendrick Jan Gijsberts, denwelcke haar, deponente, met vuysten en met eenen ketel in de hant hebbende op haar hooft was slaande en met eenen ketel smijtende en daarna, buyten de deur geraakt sijnde, verklaart sij, deponente, dat de voorschreven Hendrick haar met voeten heeft gestooten, soodanig dat sij daarvan kreupel gaat zoals aan schepenen is gebleken.

Jacomijn Peter Slaets is als Jacomijn Jan Hoefnagels op 01-04-1728 te Asten overleden en Johannes Gijsberti Hoefnagels is te Asten op 17-05-1728 overleden. Hieronder hun doodakten:

Enkele maanden later worden de goederen verdeeld, waarbij het huis wordt doorverkocht aan zoon Louis Jan Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 85; 12-08-1728:
Peter, Goort, Mattijs en Louis, zonen van Jan Gijsbert Hoefnagels en Peter Peter Slaats en Peter Jan Hoefnagels als momboiren van de minderjarige dochter van Jan Gijsbert Hoefnagels en Jacomijn Peter Slaets, Goort en Louis Jan Hoefnagels als voogden van de twee minderjarige kinderen van Hendrik Jan Hoefnagels. Allen kinderen en erven van Jan Gijsbert Hoefnagels. Zij verkopen aan Louis Hoefnagels, koopman huis, hof en aangelag, ene zijde de straat, andere zijde Jan van Riet. Belast met ƒ 1,- per jaar aan de kerk van Asten; land de Paesacker 2½ lopense; land de Snijerscamp 3 copse; groes 't Liendersvelt 5 copse. Koopsom ƒ 305,-. Lasten ƒ 25,-.

Louis Johannes Hoefnagels is geboren te Asten op 23-03-1691 als zoon van Johannes Gijsbert Hoefnagels en Elisabetha Peter Antonis Loomans. Hij is op 10-05-1722 te Rotterdam getrouwd met Elisabeth van Coll, geboren te Geldrop op 05-12-1693 als dochter van Arnoldus van Coll en Gertrudis Coxs. Na haar overlijden als Elisabeth Lud Hoefnagels te Asten op 05-01-1730, is Louis Johannes Hoefnagels op 27-08-1730 te Asten hertrouwd met Magdalena Jaspers, geboren te Amsterdam rond 1690 en weduwe van Antony Kerkhoff. Na haar overlijden op 16-10-1732 te Asten als Magdalena Hoefnagel, is Louis Johannes Hoefnagels een derde maal getrouwd op 10-11-1737 te Rotterdam met Wilhelmina Peeters van Lil, geboren op 07-03-1701 te Someren als dochter van Petrus Johannes van Lil en Johanna Henricus Gybe:

01b

De gezinnen van Louis Johannes Hoefnagels met Elisabeth van Coll, met Magdalena Jaspers en met Wilhelmina Peeters van Lil:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Elisabeth Asten 30-04-1723 Kind Asten ±1723
2 Arnoldus Asten 03-05-1724 Valkenswaard 20-10-1749
Elisabeth van Gestel
Valkenswaard 15-01-1802
3 Henricus Asten 09-06-1726 Kind Asten ±1726
4 Henricus Asten 12-01-1728 Kind Asten ±1728
5 Gertrudis Asten 31-12-1729 Kind Asten ±1729
6 Elisabetha Asten 31-12-1729 Kind Asten ±1729
7 Johannes* Asten 18-03-1740 Kind Asten ±1740
8 Petrus* Asten 13-03-1742 Ongehuwd Valkenswaard 27-10-1774 Frankrijk
9 Henricus* Asten 13-07-1744 Rotterdam 26-11-1775
Francina van der Westen
Rotterdam 18-11-1781
Elizabeth Coemans
Rotterdam 29-08-1815

* kinderen uit het derde huwelijk; uit het tweede huwelijk met Magdalena Jaspers zijn geen kinderen geboren. Magdalena Jaspers was op 22-01-1719 te Asten getrouwd met de uit Bergeijk afkomstige Antony Kerkhoff, die toen al weduwnaar was van Maria Lisebeth Stokmerin. Zij woonde in Asten en stond toen bekend onder de naam Maria Magdalena Keijsers en was weduwe van Lambert Lamot uit Binnewalt, die op 19-06-1718 te Asten was overleden. De ondertrouw akte en trouwakte leveren deze gegevens:

1719 22; Juncti sunt matrimonio Antoni Kerckhofs et Magdalena van Keijsers; testibus Wilhelmus van Weert et Joannes Kerckhofs.

22 januari 1719; getrouwd zijn Antoni Kerckhofs en Magdalena van Keijsers; getuigen Wilhelmus van Weert en Joannes Kerckhofs.

De tweede vrouw van Louis Johannes Hoefnagels, Magdalena Jaspers, stelt met haar eerste man, Antoni Kerckhoff, een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 203 verso; 05-01-1730:
Antoni Kerckhoff en Magdalena Jaspers, zijn vrouw, in het Dorp, testeren. Hij ziek, zij gezond. Al hun goederen aan de langstlevende van hen beiden. Indien hij, testateur, eerder komt te overlijden dan zij, testatrice, en deze weer hertrouwd dan zal zij aan Anna Maria, zijn dochter ƒ 25,- geven. Indien zij niet hertrouwd, dan zal, na haar overlijden, de gehele nalatenschap gaan naar Anna Maria.

Antoni Kerckhoff is op 23-01-1730 te Asten overleden en uit de nevenstaande doodakte blijkt dat hij in het dorp heeft gewoond.

 

Voor het tweede huwelijk met Magdalena Jaspers moet Louis Johannes Hoefnagels een staat en inventaris opstellen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 221 verso; 24-08-1730:
Lowies Jan Hoefnagels, weduwnaar Elisabeth van Coll maakt ten behoeve van zijn minderjarige kinderen een staat of inventaris. Hij wil hertrouwen met Magdalena Jaspers.
Roerende goederen: in winkelwaar, stoffen, knopen, garen, lint etcetera ƒ 100,-, een bed met toebehoren, zes stoelen, drie tafels, tien tinnen schotels, enige ketels, potten en pannen, vuurgerei.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag in het Dorp ene zijde kinderen Hendrik Hoefnagels, andere zijde de straat, ene einde de kamer van de onmondige kinderen Hendrik Jan Hoefnagels, andere einde de gemeente; groes in het Linder; land de Pasacker; land den Sneyerskamp.

Magdalena Jaspers had een kind uit haar eerste huwelijk, Anna Maria Kerckhof, maar bij haar overlijden, is ook deze dochter overleden:

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 67; 30-10-1732:
Gezien het request van Louis Hoefnaegels waarbij hij aantoonde dat zijn laatste vrouw, Magdalena Jaspers, zonder wettige kinderen ab intestato is overleden. Zij was voor hun huwelijk met vele schulden belast waarvan er nog veel resten. Hij verzoekt de goederen te mogen verkopen om daarmee de schulden af te lossen. Naschrift: Wordt toegestaan, mits goede aantekening.

Louis Johannes Hoefnagels behoort tot de rijke Astenaren, want hij pacht hier een tiende:

Asten Rechterlijk Archief 151; 07-07-1731:
Marten Cornelis van Berensteyn, Heer van Maurick, raad- en schepen van 's Hertogenbosch, verpacht zijn clampentienden, te Asten. Dit over de oogst van 1731, de helft in den Bosch. Pachter Louis Hoefnagels 80 vat rogge en ƒ 48-00-00.

Een verklaring wordt door buurman Martinus Jan Pauls afgelegd dat hij geen schuld heeft aan Louis Johannes Hoefnagels, maar dat wordt weersproken:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 309; 12-05-1732:
Lowies Hoefnagels, kleermaker, winkelier en broodbakker, als gewezen man van Elisabeth van Coll, zijn eerste vrouw, aanlegger contra Martinus Janse Paulus, gedaagde. Gedaagde heeft geen schuld aan aanlegger en wil dit onder eede verklaren.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-11-1732:
Louis Hoeffnagels getrouwd geweest met Elisabeth van Col, zijn eerste vrouw, cleermaker, winkelier en broodbakker, aanlegger contra Martinus Janssen Paulus, gedaagde.
Aanlegger heeft in 1727, ter goeder trouw, aan gedaagde uitgeleend ƒ 103-00-00.
Op 12-06-1727 is een afrekening gedaan en gedaagde is schuldig gebleven ƒ 37-00-00.
Gedaagde heeft ook nog enige beesten gekocht van aanleggers eerste vrouw de dato 15-05-1729 waarvan nog staat ƒ 10-00-00.
Aanlegger heeft nog geleverd 4 el stof à 0-16-8 per el ƒ 3-06-00.
Alnog geleverd lyne laecken, kemelshaar, garen, sey, ¼e deel barbijnen ƒ 1-00-00.
Aan bruin brood geleverd à 7 en 7½ stuiver per stuk voor ƒ 13-00-00.
Blijkens het schultboeck mankeert nog een betaling van ƒ 76-15-14. Gedaagde is tot nu toe van die betaling in mora en gebreken gebleven. Reden om de wegh van reghten te baat te nemen.

Louis Johannes Hoefnagels vordert een schuld, die echter mogelijk al betaald is:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 8; 11-11-1732:
Louis Hoefnagels, aanlegger contra Mary Huyberts, gedaagde. Betaling van ƒ 3,70 wegens gehaalde winkelwaren. Gedaagde zegt aan de vrouw van gedaagde voor kermis betaald te hebben met 11 pampier schillingen 1 stuiver en 2 duiten.

Dat Louis Johannes Hoefnagels een winkel dreef, blijkt ook uit onderstaande archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 150; 05-07-1734:
Rekening, bewijs en reliqua van Pieter de Cort, drost en Pieter van de Vorst, schepen, als aangestelde curatoren, namens de gemeente Asten, over de geabandonneerde boedel van wijlen Ida weduwe Francis Jan van de Loverbosch over de periode 17-10-1729 tot 05-07-1734. Als crediteuren hebben zich gemeld: Louis Hoefnagels van geleverde winkelwaren en gemene middelen, 1729, ƒ 55-16-08.

Zijn neef Paulus Hendrik Hoefnagels, geboren te Asten op 16-10-1713 als zoon van zijn oudere broer Hendrik Jansen Hoefnagels (zie Voormalig huis G562), heeft een kamer in zijn huis geërfd:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 63 verso; 14-04-1738:
Paulus Hendrik Hoefnagels, Willemyn Hoefnagels. Kinderen en erven van Hendrik Jan Hoefnagels en Marie Paulussen. Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot krijgt Paulus Hendrik Hoefnagels een kamer, met den hof, in het huis van Louis Hoefnagels in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde den hof van Piet van Riet, ene einde de Loop, andere einde het Mertvelt en Louis Hoefnagels.

Enkele jaren later koopt Louis Johannes Hoefnagels deze kamer en land op:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 153 verso; 27-07-1740:
Paulus Hoefnagels verkoopt aan Louis Hoefnagels een kamer aan het huis van de koper en de hof daarbijhorende aan het Merktvelt, zoals in gebruik bij Hendrik Viet; land de Heesacker 2 lopense; land de Meulenacker in de Meulenackers 1½ lopense; land het Root 2½ lopense; groes int Root 1½ lopense. Verkoper aangekomen tegens sijne suster van zijn ouders. Belast met ƒ 50,- aan Willemeyntje Hoefnagels, verkopers zuster; 14 stuiver per jaar aan den Armen van Asten; 6 stuiver 4 penningen per jaar aan de Kerk van Asten; 5 stuiver per jaar aan de Kempenaar, van de Geestelijke goederen. Koopsom ƒ 150-00-00. Lasten in kapitaal ƒ 31-11-04, Totaal ƒ 181-11-04
Marge: 28-07-1741 Johanna Smits, weduwe Paulus Hendrik Hoefnagels heeft ƒ 100,- ontvangen van Louis Hoefnagels, als rest van de koopgelden. Schepenen Helmont.

Paulus Hendrik Hoefnagels is op 25-06-1741 te Asten overleden. Zijn weduwe, Johanna Jan Smits, is het echter nog niet eens met de afbetaling en krijgt nog geld en land van Louis Johannes Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 124 verso; 17-11-1742:
Regeling van de kwesties en verschillen tussen Louis Hoefnagels en Joanna Smits, weduwe Paulus Hoefnagels over de goederen van Paulus Hoefnagels verkocht aan Louis Hoefnagels en waarvan de weduwe beweert nog geld tegoed te hebben. Er wordt overeengekomen:
Louis betaald de lasten, renten en pachten van de aangekochte goederen over de laatste vier jaar. Hij geeft, binnen 3 jaar, ten behoeve van het kind van de weduwe Paulus Hoefnagels ƒ 15-15-0. Hij betaald de jura en ongelden van het testament van Paulus Hoefnagels. Hij geeft aan de weduwe, in voldoening van al haar pretenties ƒ 50,- of groes het Vondervelt int Root 3 lopense; land de Meulenacker 1½ lopense. Zij kiest voor de gronden.
Louis Hoefnagels transporteert aan Johanna Smits weduwe Paulus Hoefnagels groes het Vondervelt 3 lopense; land den Meulenacker 7 copse. Belast met ƒ 0-5-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar. Waarde ƒ 50,-.

Anneke Peter Smits, geboren te Best op 10-03-1699 als dochter van Petrus Joannes Smits en Maria Petrus van de Haghelaer, woont in bij Louis Johannes Hoefnagels om zich te laten behandelen voor kanker:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 3 verso; 15-01-1750:
Anneke Peter Smits, meerderjarige jonge dochter, geboren en wonende te Best bij Oirschot, nu wonende ten huize van Louis Hoefnagels, bij de kerk, in het Dorp, alwaar zij sinds enige tijd verblijft om zich te laten cureere door de chirurgijn Halbersmit van een accident off canker in haar borst en waarvan zij nu, mogelijk, voor de derde maal gesneden zal worden. Zij testeert. Alle voorgaande maakinge vervallen. Hendrik Peter Smits, haar broer, wordt enige erfgenaam van al haar roerende en onroerende goederen.

De behandeling van chirurgijn Halbersmit heeft niet geholpen, want in het begraafboek van Best vinden we haar overlijden p[ 13-10-1750. Volgens bovenstaande testament erft haar broer Henricus, geboren te Best op 10-04-1706, haar volledige erfenis.

Wilhelmina Peeters van Lil is als Wilhelma Ludovici Hoefnagels op 30-04-1759 te Asten overleden en Louis Johannes Hoefnagels moet op zijn oude dag getuigen dat hij Anna Maria en Maria van Weert gekend heeft:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 209 verso; 16-12-1762:
Jan Goort Lomans, 78 jaar, oud borgemeester en Louis Hoefnagels, 71 jaar, oud collecteur van 's landslasten. Zij verklaren ter instantie van Arnoldus van Hoek en Dirk Lambert van de Mortel dat het waar is dat zij van hun jeugd af hebben gekend Joost van Weert en zijn eerste vrouw, Maria Franken, die in wettig huwelijk hebben verwekt twee zoons met name Antoni en Hendrik, zijnde lange jaren overleden en heeft Antoni nagelaten een wettige dochter met name Anna Maria getrouwd met Arnoldus van Hoek. Hendrik heeft nagelaten een wettige dochter met name Maria getrouwd met Dirk Lamberts van de Mortel, te Deurne. Welke voorschreven Anna Maria en Maria van Weert, samen, enige kindskinderen en wettige erfgenamen zijn van Joost van Weert en Maria Franken. En verklaren de comparanten dat het hier altijd gebruik is geweest dat bij doope van de kinderen, alhier, maar alleen worden aangeteekent de voornaame van de ouders sonder daarbij haare vanne aan te teekenen off op te geven.

In het huizenquohier over de periode 1736-1761 staat het huis op naam van Louis Johannes Hoefnagels en wordt het grotendeels door hem bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 56 Dorp Bewoners nummer 56 Dorp
1736 Louis Hoefnagels Joost Joost Hoebergen
1741 Louis Hoefnagels Louis Hoefnagels
1746 Louis Hoefnagels Louis Hoefnagels
1751 Louis Hoefnagels Louis Hoefnagels
1756 Louis Hoefnagels Louis Hoefnagels en Renier van Dijk
1761 Louis Hoefnagels met sijne kinderen Louis Hoefnagels en Ambrosius Bakens

Ook de kamer aan het huis, met een eigen nummer, eerst in handen van de kinderen van Hendrik Jan Hoefnagels, wordt na 1740 eigendom van Louis Johannes Hoefnagels, die het aan derden verhuurt:

Jaar Eigenaar nummer 57 Dorp Bewoners nummer 57 Dorp
1736 kinderen Hendrik Jan Hoefnagels onbewoont
1741 Louis Hoefnagels Johannes Sauvé
1746 Louis Hoefnagels Elisabeth Hoefnagels
1751 Louis Hoefnagels Hendrien Clemens
1756 Louis Hoefnagels Gerrit van Riet
1761 Louis Hoefnagels met sijne kinderen Jan Peter Vissers

Louis Johannes Hoefnagels verhuist naar zijn zoon Arnoldus in Valkenswaard verhuisd en is aldaar op 22-01-1765 overleden. Hieronder de doodakte opgemaakt in Asten van Wilhelmina Peeters van Lil en de begraafakte opgemaakt in Valkenswaard van Louis Johannes Hoefnagels

De kinderen verkopen enige onroerende goederen en stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 155; 07-03-1765:
Jan Peter Hoefnagels, voogd over Pieter en Hendricus, onmondige kinderen van Louis Hoefnagels alsmede voor Arnoldus Hoefnagels, te Valkensweert zal enige roerende goederen verkopen, nagelaten door Louis Hoefnagels gewoond hebbende te Asten en overleden te Valkensweert onder andere een koperen ketel ƒ 3-12-0, een kastje ƒ 5-00-0, een bedstee ƒ 2-00-0. Opbrengst ƒ 22,-.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 235 verso; 28-04-1767:
Arnoldus Louis Hoefnagels, te Valkensweert en Jan Peter Hoefnagels als momboiren over, Pieter, te Someren en Henricus, zonen van wijlen Louis Hoefnagels. Zij verkopen om de helft van een obligatie van ƒ 125,- à 4%, ten laste van de boedel en ten name van Jacobus Losecaat de dato 26-03-1748 te voldoen akkerke de Snijerscamp 3 copse Louis Hoefnagels aangekomen bij transport de dato 12-08-1728; nog een akker in de Snijerscamp 1 lopense transport in 1741; groes het Busvelt 1 lopense 3 copse transport de dato 27-07-1740. Koper is Antoni Fransen voor ƒ 78,-.

In 1767 verzoeken de kinderen van Louis Hoefnagels toestemming om ook het huis te mogen verkopen en kort daarna in 1768 verkopen zij het huis aan Mathijs Herings:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 70; 23-11-1767:
Aan het College, gezien het request van Jan Peter Hoefnagels, op 06-03-1765, tot voogd aangesteld over de onmondige kinderen van Louis Hoefnagels en Willemyn van Lil met name Pieter en Hendricus. Pieter is sindsdien meerderjarig. Er zijn nog veel schulden te betalen voor de ouders. Er is nog onverkocht een huis met vier percelen. De helft van het huis en twee percelen horen aan Arnoldus Hoefnagels en de andere helft aan Pieter en Hendricus. De camer met de twee verdere percelen hoort aan dezelfde drie kinderen. De suppliant kan voor Henricus de schulden van zijn ouders van zijn ouders niet betalen. Arnoldus heeft echter zijn schulden ten dele betaald en wil deze verder betalen. Suppliant, Arnoldus en Pieter willen de goederen verkopen en vragen om toestemming. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 248; 04-01-1768:
Arnoldus Hoefnagels, te Valkensweert, Pieter Hoefnagels, te Someren, Hendricus Hoefnagels met zijn voogd, Jan Peter Hoefnagels. Zijnde erven van wijlen Louis Hoefnagels met dien verstande dat Arnoldus is van de eerste vrouw van zijn vader en dus de helft competeert en dat verder Pieter en Hendricus, kinderen van de derde vrouw de andere helft competeren. Zij verkopen aan Mattijs Herings een huis met de kamers, stal en hof aan de Mart in het Dorp ¾ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Jan van Riet en kinderen Jan Doensen, ene einde de Mart, andere einde de gemeente. Verponding ƒ 0-11-0 per jaar. Belast met ƒ 0-14-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-06-4 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 310,-, hierop in mindering ƒ 62-10-0, zijnde de helft van een obligatie van ƒ 125,- ten bate van Jacobus Losecaat de dato 26-03-1748 en ten bate van de koper in deze. Marge: 19-11-1770 ƒ 65-10-0 ontvangen van Mattijs Herings, was getekend Jacobus Losecaat.

In het huizenquohier van Asten van 1766 staat het huis en de kamer op naam van Arnoldus, Pieter en Hendricus Hoefnagels en zij verhuren zowel het huis als de kamer aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 56 Dorp Bewoners nummer 56 Dorp
1766 Arnoldus, Pieter en Hendricus Hoefnagels Caat Doens
Jaar Eigenaar nummer 57 Dorp Bewoners nummer 57 Dorp
1766 Arnoldus, Pieter en Hendricus Hoefnagels Jan Peter Vissers

Mattijs Jacob Herings is geboren te Valkenswaard op 03-07-1742 als zoon van Jacobus Maarten Heerens en Wilhelma Adriaan Roijers. Hij is op 04-11-1765 te Asten getrouwd met Johanna Francis Aarts, geboren te Liessel op 15-01-1744 als dochter van Franciscus Aerts en Helena Henrici Hoefnagels. Na haar overlijden te Asten op 19-09-1779 als Joanna Matthys Henrinkx, is Mattijs Herings op 28-10-1781 te Asten hertrouwd met Wilhelmina Antoni Verleysdonk, geboren te Asten op 10-10-1755 als dochter van Antonius Laurens Verleysdonk en Anna Catharina van Heugten (zie Voordeldonk 80):

01c

De gezinnen van Mattijs Jacob Herings met Johanna Francis Aarts en met Wilhelmina Antoni Verleysdonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 12-12-1766 Asten 18-01-1789
Lambert Linden
Asten 20-01-1800 zie Voormalig huis G611A
2 Petronilla Asten 27-03-1769 Asten 12-05-1793
Adriaan van Wijck
Nuenen 28-05-1855 droger
3 Adriana Asten 09-03-1771 Asten 27-01-1799
Willem Merks
's Hertogenbosch 18-05-1837
4 Wilhelmina Christina Asten 06-03-1773 Kind Asten 30-08-1779
5 Henrica Asten 25-02-1775 Eindhoven 13-01-1815
Franciscus Goossens
Eindhoven 03-02-1857 dienstmeid
6 Joanna Jacoba Asten 17-04-1777 Kind Asten 12-09-1779
7 Franciscus Asten 11-09-1779 Ongehuwd Asten 18-06-1812
8 Johannes Jacobus* Asten 26-02-1783 Deurne 25-07-1835
Waltera Pieren
Waalwijk 15-07-1857 bakker op het Kerkeind
in Deurne, in april 1840
naar Baardwijk
9 Wilhelmus* Asten 01-03-1785 Waalwijk 10-05-1819
Elisabeth Pieren
Waalwijk 10-01-1829 schoenmaker
10 Franciscus* Asten 15-09-1787 Ongehuwd Asten 18-06-1812
11 Antonius* Asten 14-08-1794 Kind Asten 07-05-1799

* kinderen uit het tweede huwelijk

Bij de koop heeft Mathijs Herings nog een schuld aan Arnoldus Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 252; 04-01-1768:
Mattijs Herings is schuldig aan Arnoldus Hoefnagels, te Valkensweert ƒ 150,- à 3½%.
Marge: 05-11-1770 gelost.

Mathijs Herings is getuige van een bedelaar:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 154 verso; 08-05-1771:
Francis de Jong, geboren en wonende te Helmond, 44 jaar getrouwd met Jennemie Sloote, twee voorkinderen heeft geconfesseert. Hij is wever van beroep, doch om de kost te verdienen gaat hij ville en bedelen. Hij is gistermorgen van huis gegaan en hier gekomen om te ville doch heeft op de Mart aan de kramen gebedeld, alsook aan de Molen, bij de pastoor en de Bruyn.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 155; 08-05-1771:
Jan Zabel, bedeljager, verklaart dat hij gistermiddag, zijnde marktdag, door de winkels of kramen gaande heeft ontmoet, Francis de Jong, uit Helmond, zijnde een paardevilder, die tegen hem, comparant, zei: "Racker". Hierop heeft hij voornoemde Francis met zijn stok op zijn rug geslagen, waarop deze zei: "Ik ben hier op een vrije markt, ik mag er zowel zijn als gij". Waarop hij, comparant, zei: "Dan moet gij ook een ander te vreede laate". Tegen den avond is hij den voornoemde Francis weer tegengekomen, zijnde aan het bedelen. Hij heeft hem toen opgedragen te vertrekken, hetgeen deze niet wilde doen. Francis heeft daarop een mes getrokken zeggende: "Komt met mijn alleen, dan zal ik U door het backus snijden" de comparant wegduwende en zijn weg vervolgende. Verder verklaart hij dat hij de voornoemde Francis verscheidene malen, alhier, al bedelende, heeft ontmoet en hem gewaarschuwd dat dit niet mocht of hij zou hem op het kasteel moeten brengen. Francis heeft hem ook wel bedreigd dat hij hem met zijn mes tot in zijn ziel soude steecken. Bevestigd onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 156; 08-05-1771:
Hendrik Janse Roeters, 26 jaar, verklaart dat hij gisteren, tegen de avond op de Markt is geweest omtrent de lindeboomkes van Antoni Fransen waar veel personen aanwezig waren ondermeer Jan Arnoldus Smits, Arnoldus Vrients, Francis Coolen, Mattijs Herings en ook Francis de Jong, vilder, uit Helmond, die daar veel geraas en getier maakte en een mes in zijn hand had en duidelijk zei: "Ik geef de duyvel lijff en ziel, soo ik Asten niet in brant steeke". Een en ander is onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 156 verso; 08-05-1771:
Jan Wandel, schutter legt een ongeveer gelijke verklaring af als Hendrik Jan Roeters terzake van Francis de Jong.

De dader Francis de Jongh is geboren te Helmond op 02-03-1727 als zoon van Walterus de Jongh en Aldegundis Dirix van der Sloot. Hij is op 14-08-1757 te Helmond getrouwd met Paulien van de Waterlaet, geboren te Helmond 12-07-1724 als dochter van Godefridus van de Waterlaet en Joanna Bex. Na haar overlijden te Helmond op 02-11-1760 is Francis de Jongh op 01-02-1761 te Helmond hertrouwd met Joanna Maria Slooten, geboren te Helmond op 01-02-1715 als dochter van Adamus Slooten en Helena Verberschot. Zij is sinds 1759 weduwe van Peter Cantrijn, met wie zij op 04-02-1748 te Helmond getrouwd was. Francis de Jongh is op 04-09-1786 te Helmond overleden.

Voor zijn tweede huwelijk moet Mathijs Herings een staat en inventaris opmaken en huwelijkse voorwaarden opstellen:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 21; 13-10-1781:
Staat en inventaris opgemaakt door Mattijs Herings, weduwnaar Johanna Aarts, wonende aan de Mart ten behoeve van Maria, Peternella, Adriana en Hendrina, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Willemyna Verleysdonk, jonge dochter.
Onroerende goederen: huis, stal en hof, aan de Mart 3 copse, ene zijde de straat, andere zijde Marcelis van Bussel, ene en andere einde de gemeente.
Roerende goederen: vijf bedden en toebehoren, zes paar lakens, zeven tinnen schotels, zes tinnen kommetjes, twintig kannen en pinten met tinnen deksels, acht koperen koffiepotten, diverse koperen ketels, twee koperen lampen, een huysorologie, twee kasten, zes tafels, 24 stoelen, zes tafellakens, zes servetten, zes schilderijen, 24 tinnen lepels, 12 bier- als andere glazen, acht blikken busschen en vaatjes in de winkel, vuurgerei, een kachel. De vader van zijn overleden vrouw is daarna, te Lieszel, overleden. Zij kinderen hebben uit deze boedel nog te vorderen ƒ 300,-.
Schulden: Aan Reynder van Hugten, te Vlierden ƒ 200,- à 3% dit ten behoeve van de aankoop van zijn huis. Aan Hendrik Haasen, in de Wolfsberg ƒ 50,- ook ten behoeve de aankoop van zijn huis.
Tegoeden: Van diverse personen nog in te vorderen als backer enige gelden, deze vallen echter weg tegen kleine schulden die nog te betalen zijn.

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 23 verso; 13-10-1781:
Mattijs Herings, weduwnaar van Johanna Aarts ten behoeve van zijn vier kinderen, Maria, Peternella, Adriana en Hendrina is hij geassisteerd met Bernardus Brunas bruidegom ter eenre en Willemyna Verleysdonk, jonge dochter bruid geassisteerd met Antoni Verleysdonk, haar vader ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden, onder andere: Zij brengen beiden al de goederen in die zij bezitten en nog verkrijgen. Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden zullen deze een zijn met de voorkinderen. Echter hetgene van de zijde der bruid komt zal gaan naar haar kind(eren). Indien de bruidegom voor de bruid komt te overlijden zal zij in de boedel mogen blijven zitten, mits de voorkinderen opvoedende. Als deze Volwassen geworden zijn zal gedeeld kunnen worden te weten de helft van de boedel van de bruidegoms zijde op de inventaris ieder voor de helft en de geconquesteerde goederen na proportie der kinderen.

Mathijs Herings ontvangt een geldbedrag van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 121; 24-12-1792:
Dirk Antony Verlijsdonk, Mattijs Heerings getrouwd met Willemina Verlijsdonk en Jacobus Hoefnagels getrouwd met Hendrina Verlijsdonk. Kinderen van Antony Verlijsdonk en Jenneke Verhindert. Zij maken een schikking, scheiding en deling van de inboedel en nalatenschap door hun ouders bij tijd en wijlen na te laten. Deze deling zal niet eerder zijn effect krijgen dan na overlijden van hun ouders. 2e lot krijgt Mattijs Heerings ƒ 110,- uit te keren door het 1e lot.

Mathijs Herings was schepen, bakker en winkelier en had een herberg:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-10-1800:
Ik, Hermanus Gerard Roosen, vorster te Asten, heb namens Francis Jansen, te Weert, behoorlijk aangezegd in de drie voornaamste herbergen, alhier te weten Mathijs Heerings, Jan Janse Timmermans en Marcelis van Bussel of er iemand borg wilde zijn voor de kosten van een proces van Francis Jansen te Weert voor zijn zoon Wilhelmus. Ik heb daartoe niemans willig bevonden, daartegen geprotesteerd.

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 36; 23-01-1806:
Matthijs Heerings wordt aangesteld als meeter. Wilhelmus Verberne, Matthijs Heerings en Martinus van Hoek leggen hun eed als bakker af.

In het huizenquohier over de periode 1771-1803 is het huis en de kamer in bezit van Mathijs Herings en worden beide meestentijds door hem en zijn gezin bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 56 Dorp Bewoners nummer 56 Dorp
1771 Mathijs Herings Mathijs Herings
1776 Mathijs Herings Mathijs Herings
1781 Mathijs Herings en sijne kinderen Mathijs Herings en sijne kinderen
1798 Mathijs Herings en sijne kinderen Mathijs Herings en sijne kinderen
1803 Mathijs Herings en sijne kinderen Mathijs Herings en sijne kinderen
Jaar Eigenaar nummer 57 Dorp Bewoners nummer 57 Dorp
1771 Mathijs Herings Mathijs Herings en Jan Schippers
1776 Mathijs Herings Mathijs Herings
1781 Mathijs Herings en sijne kinderen Mathijs Herings en sijne kinderen
1798 Mathijs Herings en sijne kinderen Mathijs Herings en sijne kinderen
1803 Mathijs Herings en sijne kinderen Mathijs Herings en sijne kinderen

Mathijs Herings is op 09-11-1813 te Asten overleden en in het notarieel archief van Asten gebruiken Wilhelmina Antoni Verleijsdonk en de kinderen het huis als onderpand:

Notarieel Archief Asten 41-37; 31-03-1818:
Willemina Verlijsdonk getrouwd geweest met Mathijs Heeringhs en Johannes Heeringhs, bakkers te Asten, Willem Merks smid te Eindhoven, getrouwd met Adriana Heeringhs, Willem Heerings schoenmaker te Waalre en Franciscus Goossens koopman te Eindhoven, getrouwd met Hendrina Heeringhs hebben een schuld van ƒ 340, à 5% aan Jan Laurens Jelissen koopman en bouwman te Asten. Borg huis en hof aan het Marktvelt, bakkerij ½ lopense, belending van voren en aan een zijde de gemeen straat, van achter Marcel van Bussel, de andere zijde het gemeentehuis.

Anderhalf jaar later wordt het huis verkocht aan Hendrik Tops:

Notarieel Archief Asten 42-96; 03-11-1819:
Willemina Verlijsdonk getrouwd geweest met Mathijs Heerings en Johannes Heerings bakker en Franciscus Goossens getrouwd met Hendrien Heerings te Eindhoven met Johannes van Wijk als toeziend voogd over Francis, Marianna en Pieter van Wijk zijn minderjarige broers en zuster, mede voor hun moeder Petronella Heerings getrouwd geweest met Adriaan van Wijk en hun meerderjarige zusters te Nuenen; Herman Gerard Roosen last hebbend voor Willem Heerighs schoenmaker te Waalwijk en voor Willem Mercx getrouwd met Adriana Heerings smid te Woensel en voor Martinus en Johannes Linden kleermakers en voor Petronella en Jacoba dienstmeiden te Asten, Vlierden en Mierlo, zijnde kinderen van wijlen Lambert Linden getrouwd geweest met Maria Heerings, verkopen te Asten huis en hof gelegen aan het Marktveld ¼ roede, van voren de straat, van achteren Marcelis van Bussel, beide zijden de gemeente. Vrij behalve een pacht van 1 gulden, 6 stuivers en 4 penningen aan de parochiekerk van Asten en 14 stuivers jaarlijks aan den Armen van Asten, worden gereserveerd de winkelbanken met toebehoren en de planken van de beugelbaan met toebehoren welke primo 1820 geruimd moeten zijn. Bij de definitieve verkoop op 17 november is Hendrik Tops voor ƒ 551,- de koper.

Wilhelmina Antoni Verleijsdonk is te Asten op 14-01-1841 overleden.

Hendrik Tops is geboren te Veldhoven op 20-09-1771 als zoon van Arnoldus Tops en Christina van Hoof. Hij is op 25-08-1799 te Veldhoven getrouwd met Joanna Schuts, geboren op 03-02-1773 te Veldhoven als dochter van Cornelius Schuts en Maria Moescops:

01d

Het gezin van Hendrik Tops en Joanna Schuts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelia Veldhoven 02-07-1801 Kind Veldhoven 14-10-1812
2 Henricus Veldhoven 23-10-1803 Someren 06-02-1836
Joanna van de Kerkhof
Someren 31-03-1852
3 Joanna Maria Veldhoven 15-03-1807 Kind Veldhoven 28-03-1807
4 Joanna Veldhoven 27-12-1808 Someren 20-02-1830
Joannes Bemelmans
Asten 26-07-1834
5 Cornelius Veldhoven 24-09-1814 Ongehuwd Someren 05-10-1842

Hendrik Tops heeft zich voor de aankoop wel in de schulden gestoken:

Notarieel Archief Asten 42-110; 14-12-1819:
Hendrik Top, particulier te Asten, heeft een schuld van ƒ 700,- à 5% aan Willem Berkvens bouwman te Asten. Borg huis en hof ½ lopense, ene zijde Marcelis van Bussel, andere zijde de gemeentestraat en zijn deel in de Braselse tiende zijnde de helft en 1⁄6e deel van voornoemde klamp.

Hendrik Tops kocht meerdere huizen op in Asten, hij woonde in Someren, verhuurde dit huis aan derden en in 1826 verkoopt hij het huis aan Antonie Willem Verberne:

Notarieel Archief Asten 49-169; 27-06-1826:
Hendrik Tops, particulier te Asten, verkoopt aan Anthony Willem Verberne, smid te Asten, huis en hof van voren en ene zijde de straat, andere zijde de gemeente, van achteren de kinderen Marcelis van Bussel. Belast met ƒ 1,31½ aan de parochiekerk van Asten en ƒ 0,70 aan de Armen van Asten. Koopsom ƒ 700,-.

Joanna Schuts is op 18-09-1833 te Someren overleden en Hendrik Tops is op 23-04-1842 te Someren overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Antonie Willem Verberne:

Kadaster 1811-1832; G579:
Huis en erf, groot 02 roede 80 el, het Derp, klassen 2.
Eigenaar: Antonie Willem Verberne.

01e

02

Volgens de kadastrale legger wordt er rond 1843 een kamer bijgebouwd en krijgt het huis nieuw kadasternummer G960, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Op basis van de gegevens in het bevolkingsregister is dit huis gesplitst in twee huizen met rond 1854 het adres A14a met Antonie Willem Verberne als bewoner (zie hieronder) en A14b met Hendrick le Nobel als bewoner (zie Voormalig huis G1515). 

In 1874 worden beide delen verkocht aan Jacobus Peter Knaapen en rond 1882 krijgen deze delen kadasternummer G1514 en G1515, zoals te zien is op de kadasterkaart rechtsboven. Jacobus Peter Knaapen woont in de nevenstaande woning (zie Voormalig huis G1515) en beide adressen blijven gescheiden en staan in 1925 bekend als Markt 3 en Markt 5.

Antonie Willem Verberne is geboren te Asten op 25-10-1798 als zoon van Wilhelmus Verberne en Johanna Maria Leenen (zie Prins Bernhardstraat 24). Hij is op 07-04-1826 te Asten getrouwd met Johanna Maria Michielsen, geboren te Asten op 12-01-1802 als dochter van Lambert Michielsen en Johanna Sluijters (zie Emmastraat 18 en 20). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A14a:

03

Hun zoon Lambertus Joannes Verberne, geboren te Asten op 11-01-1827 is in 1841 gaan studeren op het Klein-Seminarie Beekvliet bij Sint Michielsgestel. Hij woonde als kandidaat notaris van september 1852 tot augustus 1858 in Berchem en vertrok naar 's-Hertogenbosch. Op 21-10-1863 is Lambertus Joannes Verberne te Geertruidenberg getrouwd met Dimphena Adriana Monika Bijvoet, geboren te Geertruidenberg op 03-03-1828 als dochter van Adriaan Bijvoet en Adriana Pals. Hieronder in dagblad De Tijd van 22-10-1863 hun huwelijk:

Zij wonen daarna in kort Helmond en Lambertus Joannes Verberne is daar belast met de taxatie van de te onteigenen gronden voor de spoorlijn Helmond-Venlo, aldus linksonder de Noord-Brabanter van 04-01-1864. Rechtsonder in de Nederlandsche staatscourant van 25-04-1865 zijn benoeming tot notaris in Dussen.

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Dussen, waar Lambertus Joannes Verberne kandidaat was, doet zich een opmerkelijk feit voor aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 08-01-1874:

Dimphena Adriana Monika Bijvoet is op 13-12-1874 te Dussen overleden en linksonder in dagblad De Tijd van 30-01-1875 bedankt Lambertus Joannes Verberne voor de deelneming.

Lambertus Joannes Verberne is op 17-10-1878 te 's-Hertogenbosch hertrouwd met Elisabeth Maria Jacoba van Osch, geboren te 's-Hertogenbosch op 11-09-1844 als dochter van Adrianus Nicolaus van Osch en Maria Josephina Deppen. Rechtsboven in dagblad De Tijd van 19-10-1878 staat hun huwelijk.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-06-1885 en de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-12-1888 en 13-12-1890 verkoopt Lambertus Joannes Verberne enkele erfgoederen in Asten:

Lambertus Joannes Verberne is op 26-02-1895 te Dussen overleden en in dagblad De Tijd van 01-03-1895 plaatst zijn weduwe een rouwadvertentie.

Elisabeth Maria Jacoba van Osch is op 02-05-1922 te Nijmegen overleden.

Antonie Willem (Toon) Verberne en zijn vrouw Johanna Maria (Tante) Michielsen worden in het verhaal 'De reus van het dorp'1 in het boek 'Schetsen van het Noordbrabantse volksleven' van H. Hollidee (zie Voormalig huis G467) nog genoemd. 

Ook in de periode 1869-1879 wonen Antonie Willem Verberne en Johanna Maria Michielsen met dienstmeiden in het huis met huizingnummer A20:

04

De Noord-Brabanter van 08-07-1869 meldt dat gemeentebesturen bij de Provinciale Staten hebben aangedrongen om de weg tegenover Antonie Willem Verberne, de toenmalige Molenstraat, te verharden:

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-10-1869 staat nog dat Antonie Willem Verberne mede-eigenaar is van een perceel bos:

Antonie Willem Verberne is op 22-10-1872 te Asten overleden, zoals gemeld in onderstaande overlijdensadvertentie opgesteld door zoon Lambertus Joannes Verberne, in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-10-1872.

Johanna Maria Michielsen verhuist naar het Liefdehuis en is op 08-11-1888 te Asten overleden, zoals medegedeeld is in dagblad De Tijd van 14-11-1888 en op hun beider bidprentje rechts.

De al eerder genoemde nieuwe eigenaar Jacobus Peter Knaapen verhuurt het huis aan zijn broer Augustinus Johannes Knaapen, geboren te Someren op 01-12-1835 als zoon van Matheus Knaapen en Everdina Stevens. Hij is als kantoorbediende op 21-05-1872 te Asten getrouwd met Maria Lambertina Franssen, geboren te Horst op 19-09-1848 als dochter van Jan Christiaan Fransen en Johanna Janssen. 

Hun zoon Johannes Matheus Joseph Knaapen, geboren te Asten op 02-06-1875, treedt in bij de Norbertijnen in Heeswijk en werd op 15-10-1898 tot priester Franciscus Assisiensis gewijd. Hij werd in 1921 pastoor in Berlicum vierde in 1923 zijn zilveren priesterschap, zoals gemeld in dagblad De Tijd van 31-12-1923. 

Johannes Matheus Joseph Knaapen overleed op 13-02-1929 te Veghel, zoals hieronder vermeld in zijn in memoriam in dagblad De Tijd van 18-02-1929:

Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

In 1875 verhuizen Augustinus Johannes Knaapen en Maria Lambertina Franssen met hun gezin naar de Postelstraat in Someren. In 1879; staat hij te boek als fabrikant en handelaar in textiel en woont in de voormalige pastorie in de Martinetstraat in Deurne. In augustus 1886 woont hij als handelsreiziger op het Stationsplein in Eindhoven, vertrekt in mei 1892 naar Tilburg en in mei 1894 naar Nijmegen. Augustinus Johannes Knaapen is op 28-01-1913 te Nijmegen overleden en Maria Lambertina Franssen is op 20-01-1933 te Nijmegen overleden.

Het huis wordt daarna verhuurd aan Carolus Johannes Strijbosch, geboren op 03-02-1851 te Asten als zoon van Theodorus Strijbosch en Joanna Maria Bluijssen (zie Markt 17 en 19). Hij is als wasbleeker te Asten op 10-07-1876 getrouwd met Elisabetha Leenen, geboren te Asten op 24-12-1848 als dochter van Hendrikus Leenen en Johanna Maria Goossens (zie Emmastraat 40 tot en met 44). Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A19:

05

Zij verhuizen naar A133 (zie Voormalig huis G434) en het huis wordt daarna een soort doorgangshuis en wordt bewoond door vele families. Rond 1889 krijgt het huis kadasternummer G1735, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Het wordt daarna nog verschillende keren aangepast zonder dat het kadasternummer wijzigt.

In het huis komt wonen Germanus Laurentius Smeulders, geboren te Gouda op 13-07-1842 als zoon van Dionisius Smeulders en Geertruida Agnes Camps. Hij is als kantoorbediende op 13-09-1865 te Zaandam getrouwd met Maria Theodora Kramer, geboren te Zaandam op 06-05-1837 als dochter van Johannes Kramer en Theodora Catharina Nautz. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met dan huizingnummer A21:

06

Zij verhuizen in 1892 naar A254b en vanuit Tongelre komt in het huis wonen Josephus Christiaan Michielsen, geboren te Asten op 27-11-1835 als zoon van Hendrik Michielsen en Petronella Canters (zie Voormalig huis G611). Hij te Asten is op 20-01-1868 getrouwd met Johanna Maria Smits, geboren te Asten op 08-12-1839 als dochter van Wilhelmus Smits en Johanna Berkvens (zie Voormalig huis E1056).

Zij verhuizen in 1893 naar A211 (zie Voormalig huis G1120) en het huis wordt daarna bewoond door Petrus Augustinus Smits, geboren te Asten op 28-08-1850 als zoon van Joannes Smits en Wilhelmina Peeters (zie Voormalig huis G473). Hij is te Someren op 05-05-1886 getrouwd met Arnoldina Broens, geboren te Someren op 03-04-1861 als dochter van Mathijs Broens en Johanna Engelen. Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A21:

07

Petrus Augustinus Smits is op 19-02-1902 overleden en Arnoldina Broens verhuist naar A178 (zie Emmastraat 23) en de volgende bewoner is Wilhelmus Jacobus Vermulst, geboren te Helmond op 03-11-1879 als zoon van Willem Vermulst en Maria Hendrica Peij. Hij is als schoenmaker op 29-07-1901 te Helmond getrouwd met Julia Wennekers, geboren te Venray op 25-08-1868 als dochter van Theodorus Wennekers en Janetta Loof.

In 1904 verhuizen zij naar A44 (zie Voormalig huis G1860) en in het huis komt wonen Carel Verdonschot, geboren te Asten op 12-02-1875 als zoon van Hubertus Verdonschot en Antonia van Gogh (zie Voormalig huis G1013). Hij is als fabrieksarbeider op 19-08-1904 te Asten getrouwd met Agnes Bots, geboren te Asten op 13-07-1877 als dochter van Philip Bots en Elisabeth Verheijen (zie Oostappensedijk 66).

Zij verhuizen in 1905 naar A282 (zie Voormalig huis G683) en de nieuwe bewoner is Petronella Peters, geboren op 05-05-1831 te Asten als dochter van Christiaan Peters en Maria van Lierop (zie Voormalig huis G1315). Zij is sinds 26-03-1900 weduwe van Joannes Franciscus Eijsbouts, geboren te Asten op 02-02-1831 als zoon van Hendrik Eijsbouts en Maria Josepha Reijskeij (zie Voormalig huis G493), met wie zij op 08-02-1861 te Asten getrouwd was.

Zij verhuist rond 1910 naar A124 (zie Voormalig huis G492) en een jaar later naar haar zoon Driek Eijsbouts op A4 (zie Voormalig huis G2042). Aan het eind van de periode 1900-1910 komt vanuit A144 (zie Burgemeester Frenckenstraat 6) in het huis met huizingnummer A21 wonen Petrus Johannes Schriks:

08

De huizen met kadasternummers G1734 en G1735 (zie Voormalig huis G1515) worden herenigd tot kadasternummer G2058, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Het geheel blijft in eigendom van Jacobus Peter Knaapen, die in de nevenstaande woning woont (zie Voormalig huis G1515).

Petrus Joannes Schriks is geboren te Helmond op 01-03-1866 als zoon van Christiaan Schriks en Johanna Catharina Peij. Hij is als boekdrukker op 05-08-1889 te Helmond getrouwd met Maria Sophia Gesina Houthooft, geboren te Helmond op 15-08-1867 als dochter van Ludovicus Jacobus Houthooft en Theresia Antonia Ruijttens.

In de periode 1910-1920 wonen zij in huizingnummer A23:

09

Van de website himmels komt de volgende informatie:

Toen de firma Bluijssen in 1907 failliet ging, betekende dat ook het einde van drukkerij Berkers-Verbunt. De zaak werd publiekelijk verkocht. De machines werden gekocht door Peter Johannes Schriks, de meesterknecht van de drukkerij. Hij zette de drukkerij voort en trad ook op als uitgever, van onder meer feestliederen en ansichtkaarten. Vanaf 1920 gaf de firma Schriks het bekende blad Peelbelang uit, waarvan hieronder een eerste uitgave:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-07-1915, 30-08-1919 en 24-01-1920 handelt Peter Joannes Schriks ook in sigaren en medicijnen, die overigens niet meer bestaan:

11 12 13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-01-1918 wenst Peter Joannes Schriks een Zalig Nieuwjaar en in diezelfde krant van 28-08-1920 verleent het gemeentebestuur van Asten aan Peter Johannes Schriks toestemming om een elektrische boekdrukkerij te starten:

14 15

Die elektrische boekdrukkerij is er ook gekomen en Peter Johannes Schriks verhuist rond 1915 naar A131 (zie Markt 15).

Bij een scheiding en deling komt het huis in handen van de zonen van Jacobus Petrus Knaapen. Het huis wordt weer in tweeën gesplitst in G2155 (zie Voormalig huis G1515) en dit huis met kadasternummer G2156, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Een jaar later verandert dit kadasternummer in G2168, zoals weergegeven op de kadasterkaart geheel rechts.

Dit huis is in handen gekomen van zoon Franciscus Antonius Josephus (Frans) Knaapen, geboren op 11-07-1884 te Asten als zoon van Jacobus Petrus Knaapen en Godefrida Catharina Maas (zie Voormalig huis G1515). Hij is als huisschilder te Asten op 30-06-1915 getrouwd met Wilhelmina (Mina) Joordens, geboren te Asten op 17-09-1891 als dochter van Christiaan Joordens en Hendrika Rooijmans (zie Voormalig huis G539). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij met hun gezin in het huis met huizingnummer A23:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-11-1915 worden mensen uitgenodigd:

17

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer A22 ook bekend staand als Markt 3:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-11-1919 en van 07-09-1926 de geboortes van zonen Henricus Matheus en Franciscus Antonius Catharina Knaapen:

19 20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-02-1925 wordt een biljartconcours georganiseerd en in diezelfde krant van 01-04-1930 vraagt Frans Knaapen om schildersknechten:

21 22

Ook over de periode 1930-1938 wonen Frans Knaapen en Mina Joordens met hun gezin in het huis aan de Markt 3:

23

Aan het einde van de periode wordt hun huis afgebroken en verhuist Frans Knaapen met zijn gezin naar Molenstraat 35 (zie Burgemeester Wijnenstraat 51 en 53).

In de 's Hertogenbossche courant van 10-12-1938 de afbraak van het raadhuis en café de Peelpoort.

28

In het Peelbelang van 02-06-1945 een reclame voor verf na de oorlog op hun nieuwe adres.

29

Foto rechts café de Peelpoort van Frans Knaapen.

30

Links een foto van Franciscus Antonius Josephus (Frans) Knaapen en rechts een foto van Wilhelmina (Mina) Joordens:

24 25

Franciscus Antonius Josephus (Frans) Knaapen is op 26-12-1966 te Asten overleden en Wilhelmina (Mina) Joordens 07-01-1975 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

26 27

Op deze foto van rond 1910 staat geheel rechts het café van Frans Knaapen en Mina Joordens:

31

Hieronder een foto van rond 1935 van het café van Knapen gezien vanaf hotel Gitzels:

32

Het huis bestaat niet meer en is opgekocht voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Asten.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Johannes Gijsberti Hoefnagels ±1655 Johannes Gijsberti Hoefnagels ±1655
1728 Louis Johannes Hoefnagels Asten 23-03-1691 Louis Johannes Hoefnagels Asten 23-03-1691
Dorp huis 56
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Louis Hoefnagels Asten 23-03-1691 Joost Joost Hoebergen Vlierden 16-03-1707
1741 Louis Hoefnagels Asten 23-03-1691 Louis Hoefnagels Asten 23-03-1691
1746 Louis Hoefnagels Asten 23-03-1691 Louis Hoefnagels Asten 23-03-1691
1751 Louis Hoefnagels Asten 23-03-1691 Louis Hoefnagels Asten 23-03-1691
1756 Louis Hoefnagels Asten 23-03-1691 Louis Hoefnagels en Renier van Dijk Asten 23-03-1691
1761 Louis Hoefnagels en kinderen Asten 23-03-1691 Louis Hoefnagels en Ambrosius Bakens Asten 23-03-1691
1766 Arnoldus, Pieter en Hendricus Hoefnagels Asten 03-05-1724 Caat Doens Asten 02-05-1719
1771 Mathijs Herings Valkenswaard 03-07-1742 Mathijs Herings Valkenswaard 03-07-1742
1776 Mathijs Herings Valkenswaard 03-07-1742 Mathijs Herings Valkenswaard 03-07-1742
1781 Mathijs Herings en kinderen Valkenswaard 03-07-1742 Mathijs Herings en sijne kinderen Valkenswaard 03-07-1742
1798 Mathijs Herings en kinderen Valkenswaard 03-07-1742 Mathijs Herings en sijne kinderen Valkenswaard 03-07-1742
1803 Mathijs Herings en kinderen Valkenswaard 03-07-1742 Mathijs Herings en sijne kinderen Valkenswaard 03-07-1742
Dorp huis 57
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Hendrik Jan Hoefnagels Asten 16-10-1713 onbewoont
1741 Louis Hoefnagels Asten 23-03-1691 Johannes Sauvé Asten 30-05-1717
1746 Louis Hoefnagels Asten 23-03-1691 Elisabeth Hoefnagels Asten 28-11-1719
1751 Louis Hoefnagels Asten 23-03-1691 Hendrien Clemens Loon op Zand 06-10-1680
1756 Louis Hoefnagels Asten 23-03-1691 Gerrit van Riet Asten 02-11-1697
1761 Louis Hoefnagels en kinderen Asten 23-03-1691 Jan Peter Vissers Weert 28-05-1734
1766 Arnoldus, Pieter en Hendricus Hoefnagels Asten 03-05-1724 Jan Peter Vissers Weert 28-05-1734
1771 Mathijs Herings Valkenswaard 03-07-1742 Mathijs Herings en Jan Schippers Valkenswaard 03-07-1742
1776 Mathijs Herings Valkenswaard 03-07-1742 Mathijs Herings Valkenswaard 03-07-1742
1781 Mathijs Herings en kinderen Valkenswaard 03-07-1742 Mathijs Herings en sijne kinderen Valkenswaard 03-07-1742
1798 Mathijs Herings en kinderen Valkenswaard 03-07-1742 Mathijs Herings en sijne kinderen Valkenswaard 03-07-1742
1803 Mathijs Herings en kinderen Valkenswaard 03-07-1742 Mathijs Herings en sijne kinderen Valkenswaard 03-07-1742
Kadasternummer G579
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G579 1832-1843 Antonius Verberne Asten 25-10-1798
G960 1843-1873 Antonius Verberne Asten 25-10-1798
G1514 1873-1889 Jacobus Petrus Knaapen Someren 20-05-1842 splitsing
G1735 1889-1910 Jacobus Petrus Knaapen Someren 20-05-1842 verbouw
G2058 1910-1916 Jacobus Petrus Knaapen Someren 20-05-1842 hereniging
G2156 1916-1918 Franciscus Knaapen Asten 11-07-1884 splitsing
G2168 1918-1938 Franciscus Knaapen Asten 11-07-1884 redressering
Markt 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1813 Mathijs Herings Valkenswaard 03-07-1742 Wilhelma Verleijsdonk Asten 22-09-1754 09-11-1813
1813-1819 Wilhelma Verleijsdonk Asten 22-09-1754 weduwe Herings
1819-1826 huis in eigendom van Hendrik Tops en verhuurd aan derden
1826-1859 Antonius Verberne Asten 25-10-1798 Johanna Michielsen Asten 12-01-1802
A14a 1859-1869 Antonius Verberne Asten 25-10-1798 Johanna Michielsen Asten 12-01-1802
A20 1869-1872 Antonius Verberne Asten 25-10-1798 Johanna Michielsen Asten 12-01-1802 22-10-1872
A20 1872-1875 Augustinus Knaapen Someren 01-12-1835 Maria Lambertina Fransen Horst 19-09-1848 naar Someren
A20 1875-1879 Carolus Johannes Strijbosch Asten 03-02-1851 Isabella Leenen Asten 24-12-1848
A19 1879-1880 Carolus Johannes Strijbosch Asten 03-02-1851 Isabella Leenen Asten 24-12-1848
A19 1880-1881 Mathijs van Lierop Someren 30-03-1850 Joanna Bosch Someren 23-01-1843 naar Helmond
A19 1881-1882 Lambert Michielsen Asten 06-06-1827 met kinderen naar Gemert
A19 1882-1883 Neeltje van der Sijde Workum 18-04-1824 weduwe Brugmans naar Valkenswaard
A19 1883-1885 Cornelis Verspeek Leende 16-11-1820 met kinderen
A19 1885-1887 Laurens van den Dungen Oisterwijk 13-05-1831 Adriana Cornelia Bartels Roosendaal 19-06-1841
A19 1887-1889 Germanus Smeulders Gouda 13-07-1842 Maria Theodora Kramer Zaandam 06-05-1837
A21 1890-1892 Germanus Smeulders Gouda 13-07-1842 Maria Theodora Kramer Zaandam 06-05-1837 naar A254b
A21 1892-1893 Josephus Michielsen Asten 27-11-1835 Johanna Maria Smits Asten 08-12-1830 naar A211
A21 1893-1900 Peter Augustinus Smits Asten 28-08-1850 Arnoldina Broens Someren 03-04-1861
A21 1900-1902 Peter Augustinus Smits Asten 28-08-1850 Arnoldina Broens Someren 03-04-1861 19-02-1902
A21 1902-1904 Willem Vermulst Helmond 03-11-1879 Julia Wennekers Venraij 25-08-1868 naar A44
A21 1904-1905 Carel Verdonschot Asten 12-02-1875 Agnes Bots Asten 13-07-1877 naar A282
A21 1905-1910 Petronella Peters Asten 05-05-1831 weduwe Eijsbouts naar A124
A23 1910-1916 Petrus Joannes Schriks Helmond 01-03-1866 Maria Sophia Houthoofd Helmond 15-08-1867 naar A131
A23 1916-1920 Franciscus Knaapen Asten 11-07-1884 Wilhelmina Joordens Asten 17-09-1891
A22 1920-1930 Franciscus Knaapen Asten 11-07-1884 Wilhelmina Joordens Asten 17-09-1891
3 1930-1938 Franciscus Knaapen Asten 11-07-1884 Wilhelmina Joordens Asten 17-09-1891
Referenties
  1. ^Verhalen uit de vergetelheid; Heemkundekring De Vonder, Asten-Someren; De Astense schrijver H. Hollidee, bladzijde 241-242

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2024, 11:44:32

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen