logo

Index


Marktstraat 1

Dit betreft een rond 1675 gebouwd huis bewoond door Johannes Pauls Jansen, geboren te Asten op 19-05-1644 als zoon van Paulus Joannis en Maria. Hij is rond 1670 getrouwd met Margaretha Jan Martens, geboren te Asten op 26-11-1644 als dochter van Johannes Martini Danielis en Maria. Hieronder het gezin van Johannes Pauls Jansen en Margaretha Jan Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna ±1672 Asten 15-12-1692
Jan Jansen Hoefnagels
Asten 01-05-1704 zie Voormalig huis G601
2 Paulus Asten 16-02-1676 Ongehuwd Asten 13-01-1758
3 Anna Asten 16-02-1676 Asten 20-01-1704
Johannes Peeters Claus
Asten ±1707
4 Maria Asten 28-10-1678 Asten 21-07-1697
Johannes Peter Smits
Asten 20-11-1770
5 Johannes Asten 28-10-1678 Asten 13-05-1708
Johanna Diricks Cuypers
Asten 08-06-1762
6 Martinus Asten 14-03-1681 Asten 29-11-1705
Margaretha Peter Smits
Asten 16-02-1719
Petronella Creemers
Asten 04-05-1750
7 Petrus Asten 17-02-1684 Asten 31-01-1712
Maria Jan Lomans
Asten 20-06-1721

Jan Paulus koopt een huis aan het Marktveld in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 234 verso; 13-10-1685:
Johan Breckevelt, predicant, te Zomeren en Lierop, verkoopt aan Jan Paulus huis, hof en aangelag ontrent het Mercktvelt ½ lopense, ene zijde de kinderen Jan Aert Vogels, andere zijde en einden de straten. Belast met ƒ 3-17-08 per jaar aan rentmeester van Hurn; 10 gulden per jaar aan de kinderen van Riet; 5 gulden per jaar aan de kinderen Gijsbert Bocx. Koopsom ƒ 600,-.

Een dochter van Jan Paulus wordt door de schoolmeester geslagen en dat wordt door Elisabeth Jan Martens, zus van Margaretha Jan Martens, gezien:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 127; 08-06-1689:
Jan Jansen van Ruth, 38 jaar en Margriet Evert Peeter Dors, zijn vrouw, 40 jaar. Zij verklaren ter instantie van Jelis Fransen en zijn vrouw Elisabet dat op 6 juni laatstleden in hun, deponenten, huis is gekomen Elisabet Jelis Fransen welke vertelde, dat Isaac Sauve, coster en schoolmeester, de dochter van Jan Paulus, haar, Elisabets nicht, had geslagen in de school. Tijdens dit vertellen is voorbij deponents woning gekomen Meester Isaac Sauve voorschreven welke onder andere tegen Elisabet Jelis Fransen zei: "Soo, caronne, vercken ofte hoer compt daeruyt, ick sal der U oock ens voorbruyen". Hij, eerste attestant, heeft dan gezegd: "Elisabet, gaet uyt den huys, den schoolmeester en heeft het hart niet dat hij Uw slaet". Op dit zeggen is zij uit het huis van hen, attestanten gegaan. Zij hebben Sauve nog met zijn vuist zien dreigen om te slaan en tegen Elisabet horen zeggen: "Gij, vercken, caronne en hoer, welle ick soude U oock eens wel voor Uw backes bruynen. Elisabet antwoordde hierop: "Indien gij sulcx doet, soo sal ick Uw segelen smeyten". Na deze woorden zijn zij uit elkaar gegaan.

Jan Paulus verkoopt zijn hof aan Hendrick Canters:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 48 verso; 24-04-1693:
Jan Paulus verkoopt aan Hendrick Canters, president hof of hofstad aan het Merccktvelt 1½ lopense, zoals de koper het in koop verkregen heeft van wijlen de Heer Johan Breckervelt, ene zijde het Mercktvelt, andere zijde Willem van Heughten, ene einde de straat, andere einde Gijsbert Goorts. Verponding ƒ 0-5-0 per jaar. De koper zal vrij mogen timmeren op de hofstad en in geval van vernadering de gedane timmeringen en andere onkosten vergoeden. Koopsom ƒ 63,-.

Jan Paulus handelt in pruiken:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 107; 15-10-1701:
Paspoort voor: Jan Paulus en zijn cammeraet om zowel binnens- als buitenslands te handelen in paruycken en callothayeren.

In 1710 wordt het testament opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 68; 22-11-1710:
Jan Paulus Jansen en Margrieta Jan Martens, zijn vrouw, aan het Marcktvelt, ontrent de Poel, testeren. Beide sieckelijck.Alle voorgaande maeckselen vervallen. Zij prelateren na hun beider dood aan Paulus, hun zoon en Peeter, hun zoon, ieder ƒ 100,-. Nog zullen deze een uytsetsel ontvangen als haere andere kinderen hebben gehad. Al hun goederen huis, land, meubelen, huisraad, uitstaande gelden, enzovoorts gaan naar de langstlevende van hen beiden met het recht dit te verminderen, indien nodig, tot onderhoud. Na hun beider dood zullen de goederen door hun zes kinderen en de zes kinderen van Jan Hoefnagels en wijlen Jenneke, hun dochter, hoofdsgewijze gedeeld worden onder conditie dat indien, een der zes kinderen van Jenneke, hun dochter, komt te overlijden dat diens goederen overgaan op haar andere broers en zusters. Naschrift: Wij geauthoriseerde tot het officy en schepenen ondergeschreven verclaeren dat Jan Paulus Janssen, testateur, op den xxii november 1710, met volle kennisse ende verstant en Margriet Jan Martens, op den xxiiii november 1710, oock met volle kennisse ende verstandt dese bovengeschreven acte van openbaer haer gestelde testament naer behoorlijcke voorlesinge deser onsen secretaris in onsen presentie gedaen hebben onderteeckent met haer respective gemeenlijcken hantmerck. Was getekend J. van Riet pro officie; Joost Roefs, schepen; P. van der Lith.

Johannes Pauls Jansen is op 24-11-1710 te Asten overleden en zijn weduwe Margaretha Jan Martens moet nog zaken regelen:

Asten Rechterlijk Archief 145; 21-06-1712:
Rekening, bewijs en reliqua van Frans Cornelis van Weert cum suis, borgemeesters, Sint Jan 1709-1710, Jan Antonis en Frans Janssen Keyls, borgemeesters Sint Jan 1708-1709, wegens de penningen van de goederen, laatst in gebruik geweest bij Maria, weduwe Dirck Colen, welke tegenwoordig door de Armmeesters als sinneloos gedetineert is.Volgen de bijlagen heeft Margriet, weduwe Jan Paulus, op 14-11-1692 mijn vader af wesen rekenen met de weduwe Jan Roefs, zij heeft betaald ƒ 3-00-00 en is nog schuldig ƒ 19-15-00.

Bij de verpondingen van 1713 is het huis in handen van de weduwe van Jan Paulus:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 105:
De weduwe Jan Paulus. 12-08-1728 aan Jan Aert Smits. In de bede ƒ 2-15-0.

Margaretha Jan Martens verhuurt het huis aan Petronella en Wilhelmina Vermeer:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 268 verso; 01-12-1724:
Magriet, weduwe Jan Paulus, geassisteerd met Jan, haar zoon, geeft in huur aan Petronella en Wilhelmina Vermeer huis, schuur en hof aant Mercktvelt int Dorp, ene zijde Francis Saris, andere zijde de Poel, ene en andere einde de straten. Huurtermijn 10 jaar. Alle lasten voor de verhuurster. Huursom ƒ 28,- per jaar.

Margaretha Jan Martens wordt om haar hoge leeftijd nog gevraagd of zij nog de familie Volders heeft gekend:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 4 verso; 22-11-1725:
Magriet, weduwe Jan Paulus, 80 jaar, Heylke, weduwe Wouter Hoefnagels en Marcelis Antonis van Bussel, oud armmeester en borgemeester. Zij verklaren ter instantie van Johannes Linders, te Weert getrouwd met Maria, dochter Jan Houtappels en Willemyn Volders. De twee eerste comparanten, dat zij zeer wel weten, dat eenen Willem Volders, heeft nagelaten een zoon, die stom en doof is geweest en de natuurlijke en wettige broeder van de voorschreven Willemyn Volders, die beide kinderen waren van Laurijns Volders en Ariaentje, zijn vrouw, die hier gewoond hebben. De derde deponent verklaart dat Willem Volders heeft nagelaten een zoon die stom en doof is. En verder, dat Ariaantje, de vrouw van Laurijns Volders, tijdens haar leven, verschillende keren tegen hem heeft gezegd dat zij de grootmoeder was van dit kind.

Margaretha Jan Martens is op 29-03-1732 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 staat het huis op naam van de erfgenamen van Jan Paulus of van diens weduwe. Het huis wordt verhuurd aan derden of is niet bewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 215:
Erfgenamen Jan Paulus.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 2-15-0.

Jaar Eigenaar nummer 100 Dorp Bewoners nummer 100 Dorp
1736 erfgenamen weduwe Magriet Jan Paulus juffrouw Petronella Vermeer
1741 erfgenamen Magriet Jan Paulus onbewoont
1746 erfgenamen weduwe Jan Paulus onbewoont
1751 erfgenamen Jan Paulus Francis van den Broek

In 1754 worden de goederen verdeeld en wordt besloten om het huis na te laten aan Johannes Jan Paulus, die aan de Molenstraat woont:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 114 verso; 21-03-1754:
Maria Janse Paulus weduwe van Jan Smits geassisteerd met Jan Smits, haar zoon, Johannes Martinus Jansen voor zichzelf en mede voor Francis en Pieter, zijn broeders, Jan en Adriaan Hoefnagels, allen te Asten, Willem van de Sande man van Magrieta, dochter Joost Jan Hoefnagels, wonende te Vlierden deze mede voor Engel en Jenneke, ook kinderen van Joost Jan Hoefnagels, zijn vrouws zusters, wonende te Bakel en nog voor Paulus Jan Paulus die wegens zijn ziekte niet in staat is te compareren. Aan hen competeert, voor vier delen een huis en hof aan de Poel in het Dorp met verscheidene percelen land en groes. Zoals nagelaten door Jan Paulus en Magrieta Jan Martens. Zij verklaren af te zien van deze goederen ten gunste van Jan Janse Paulus. Ook verklaren zij te repudieeren en abandonneeren de goederen en nalatenschap, deze geheel latende aan degenen die vermeenen daartoe geregtigt te sijn. Jan Jan Paulus, zoon van Jan Paulus Jansen neemt de voorschreven goederen, gekomen van sijne vader tot zich en zal alle daarop staande pretenties en schulden voldoen.

Zoon Johannes Jan Paulus is geboren te Asten op 28-10-1678 en is op 13-05-1708 te Asten getrouwd met Johanna Diricks Cuypers, geboren te Asten op 07-03-1686 als dochter van Dirck Antony Dircks de Cuijper en Anna Joannis Baltus:

Juncti sunt matrimonio Joannes Jansen et Joanna Diricks; testes Paulus et Joannes Paulus.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Jansen en Joanna Diricks; getuigen Paulus en Joannes Paulus.

01

Het gezin van Johannes Jan Paulus en Johanna Diricx Cuypers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 30-05-1711 Kind Asten ±1711
2 Anna Maria Asten 27-02-1716 Asten 14-05-1741
Joannis Verrijt
Asten 07-03-1773
3 Catharina Asten 03-10-1720 Ongehuwd Asten 30-12-1741
4 Johannes Asten 11-06-1724 Ongehuwd Asten 31-03-1777

Johannes Jan Paulus maakt in Geldrop nog een vechtpartij mee met mensen uit Someren:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 242 verso; 09-12-1717:
Jan Janssen Paulus, 36 jaar, verklaart, aangaande de kwestie, voorgevallen te Geldrop, op dinsdag, 7 december laatstleden, dat hij en Paulus Peeter Kanters, nu swaer gequest, op die dag, 's avonds rond 7 uur komende van Eyndhoven, zijn gekomen aan het huis van N. de Haak, herbergier, te Geldrop. Bij de deur stond Lamert Peters van Lil, uit Someren, die zei: "Wat sijn dat voor dese of geene van Asten?" Hierop zijn hij, deponent, en Paulus voorschreven het huis van de Haak ingegaan commandeerende een pint bier. Zonder dat daar van gedronken is geworden heeft hij, deponent, gezien dat Lamert van Lil de voornoemde Paulus met sijn haar heeft gevat ende te rugge met sijnen stoel op de vloer neergestooten en met den anderen hantgemeen wesende heeft Joost Peeter Bollen, ook wonende te Someren, die in geselschap was van de Lil, de voornoemde Paulus Peeter Kanters, die door het plucken wederom boven was geraakt, daar van afgetrocken met het haar en ofschoon hij, deponent, was versoeckende, dat men Paulus niet soude overvallen ende dat hij, Joost, daarvan sijn hande soude houden. Maar in tegendeel hebben van Lil, Bollen en zo de deponent bericht is, Jan Geven, ook uit Someren, nadat deze uit het huis waren gegaan, weer zijn teruggekomen met houwelen en acxen in de hant hebbende en daarmede, zowel naar hem, deponent, als naar Paulus gehouwen en geslagen hebben. Deponent heeft verscheyde slagen gekregen en is aan de klijnen vinger van sijn slinkerhant gequest en heeft alsdan de vlucht moeten nemen. Nadat Lamert van Lil, Joost Peeter Bollen en de derde persoon waren vertrokken is hij, deponent, weer bij de Haak naar binnen gegaan en bevonden dat Paulus swaar gequest op bed was liggende.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 244; 09-12-1717:
Schepenen van Asten verklaren dat zij gisteren, op de geruchten dat enige onzer ingezetenen te Geldrop waren gequest zijn geweest ten huize van Jan Pollen, aan den Dijck, alwaar Goort Aart Dilis was liggende op sijn hooft swaar gequest. Wij hebben namens het officie gevraagd, zo hij mocht komen te overlijden van die kwetsuren wie hem in den dootslagh wierde geleyt. Hij heeft hierop geantwoord in substantie: "Dat het hem gisteren, tot Geldrop, aan de herberge van de Haack, door luyden van Someren was gedaan", zonder die nochtans bij name te kunnen noemen maar zei: "Het waren die daar Paulus Peeter Canters en Jan Jan Paulus questie mede hebben gehat en ik, die geen questie hebbe gehadt is de slag op mijn uytgegaan". Daarna hebben wij ons, namens het officie vervoegt ten huize van Peeter Kanters en daar bevonden dat diens zoon Paulus, aan zijn hoofd was gekwetst. Ook hem hebben wij gevraagd wie hem, mocht hij komen te overlijden, de doodslag had toegebracht. Hij heeft hierop de namen genoemd Lamert van Lil, die hem eerst hadde aangetast, Joost Peeter Bollen en Jan Geven, allen uit Someren.

Hieronder een korte samenvatting van de betrokken partijen bij het gevecht:

Naam Geboorte Rol Adres Overlijden
Johannes Jan Paulus Asten 28-10-1678 Getuige Marktstraat Asten 01-01-1736
Paulus Peter Kanters Asten 31-07-1696 Slachtoffer Emmastraat Buitenland
Nicolaas de Haack Herbergier
Lambert Peters van Lil Someren 19-04-1683 Dader Someren 03-04-1741
Judocus Peters Bollen Vlierden 22-08-1700 Dader
Johannes Geven Someren 12-11-1672 Dader Someren 25-12-1722
Johannes Pollen Getuige Dijk
Godefridus Aart Dielis Asten 30-07-1672 Slachtoffer Stegen Asten 24-04-1738

Johanna Diricks is 01-09-1746 te Asten overleden. Bij de verpondingen van 1754 wordt de bewoningsgeschiedenis tot dusverre samengevat en al vooruitgelopen op het eigendom van de kinderen van Jan Verrijt:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 270:
Johanna, Helena, Jan en Willem minderjarige kinderen
van Jan Verreijt bij transport 01-09-1760.
Jan Janse Paulus acte van repudiatie 21-03-1754.
Erfgenamen Jan Paulus.
Nummer 100 huijs, hoff en aangelag aan de Poel 1 lopense.

In 1760 verkoopt Johannes Janse Paulus het huis aan de kinderen van zijn dochter Anna Maria, getrouwd geweest met Johannes Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 215 verso; 01-09-1760:
Jan Janse Paulus verkoopt aan de kinderen Jan Verreyt getrouwd geweest met Anna Maria Jan Janse Paulus, met name Johanna, Helena, Jan en Willem, allen minderjarig huis, hof en aangelag aan de Poel 1 lopense, ene en andere zijde de straat; land den Hoeksenacker 2½ lopense; land Willemyna-acker 1½ lopense; land de Beckers 1½ lopense; land den Berg 1½ lopense; land den Pasacker 1½ lopense; land de Pastory-acker 1½ lopense; groesbeemd Vrouwkesveltje 1 lopense. Belast met ƒ 4-0-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 5-7-8 per jaar aan het Gemene Land. Zie transport de dato 21-03-1754.
Nog de onverdeelde helft in huis, schuur, stal, hof en aangelag met een akker daaraan 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Jan Smits, ene einde Jan Verhoysen; Jan Everts-acker 3½ lopense; land de Beckers 2 lopense; land de Kasacker 2 lopense; groesbeemd de Kattestaart 5 lopense; land Jan Aartjesveltje 2½ lopense; land Nelis Kempwielke 2 lopense; groes in de Pas ½ lopense; land de Fransmansacker 2 lopense; land den Berg off acker daar de schuur gestaan heeft 1 lopense; het Rootsvelt 4½ lopense.
Belast met: de helft van ƒ 200,- à 3% ten bate van Jenneke Mattijs Jansen de dato 01-04-1750; de helft van ƒ 100,- aan Antoni Jacob Kuypers; de helft van ƒ 175,- à 3% aan Wilhelmus Bruynen de dato 20-01-1752.
Koopsom ƒ 120,-, welke moet worden betaald aan Jacobus Losecaat voor de kosten van het transport en verdere landslasten en ƒ 70,-; aan Wilhelmus Bruynen ƒ 50,-.
Marge: 24-02-1772 zijn deze beide sommen gelost.

Johannes Jan Paulus is hoogstwaarschijnlijk op 08-06-1762 te Asten overleden.

Dochter Anna Maria Janse Paulus is geboren te Asten op 06-04-1708 en op 14-05-1741 te Asten getrouwd met Joannis Jansen Verrijt, geboren te Asten op 01-01-1713 als zoon van Johannes Teunis Verrijt en Johanna Hoefnagels:

02

Het gezin van Anna Maria Janse Paulus en Joannis Jansen Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 18-01-1742 Asten 01-06-1766
Johannes van den Heuvel
Asten 18-05-1801
2 Petrus Asten 29-04-1746 Kind Asten 04-02-1747
3 Johannes Asten 21-02-1748 Ongehuwd Asten 16-09-1779
4 Helena Asten 11-05-1750 Asten 10-08-1783
Laurentius W van Oosterhout
Asten 11-01-1794
5 Petrus Asten 02-02-1753 Kind Asten 25-02-1755
6 Wilhelmus Asten 13-07-1760 Kind Asten ±1760

Jan Jansen Verrijt was voor zijn huwelijk nogal baldadig:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 06-11-1736:
Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen, om namens hem te verhoren Peeter van Riet, Pieternel getrouwd met Peeter van Riet en Jan Peeter van Riet.
Of het niet waar is dat Jan Janse Verrijt, Jan Hoefnagels en Paulus Biemans, op zondag, 21-10-1736, zijn gekomen ten hunne huize?
Allen antwoorden bevestigend.
Of Jan Verrijt dan niet veele brutaliteyten en geweldenarijen heeft gepleegt en waar die uit bestonden?
Peeter van Riet meldt dat Jan Verriet heeft Jan Hoefnagels geslagen.
Peeternel zegt dat Jan Janse Verriet heeft in huis gevecht ende geraest zonder te kunnen zeggen wie geslagen heeft.
Jan Peeter van Riet heeft gezien dat Jan Janse Verriet allerhande actiens heeft gesocht. Heeft ook gezien dat Jan Hoefnagels nederviel zonder den slagh gezien te hebben.
Wat is verder nog bekend?
Peeter van Riet is door sijnen rock gestecken, op den ruch zonder te weten door wie.
Peeternel heeft Jan Janse Verriet buyten de deur sijnde alderhande scheltwoorden horen uitroepen.
Jan Peeter van Riet heeft nogh een schnee door sijnen hoedt gekregen zonder te weten van wie. Hij heeft vervolgens nog gezien Jan Janse Verriet Ariaen Hoefnaegels met een vuyst tegens sijn naas gestooten heeft dat de pijp in sijne mont braeck.
Of zij niet, samen met de andere personen daar in huis zijnde, genoodzaakt zijn geworden Jan Janse Verriet zijn mes af te nemen en hem, om verder onheil te voorkomen, uit het huis te stooten?
Peeter van Riet heeft Jan Janse Verriet uit huis gestooten en het mes dat viel in stukken gebroken.
Peeternel bevestigd een en ander.
Jan Peeter van Riet zegt dat als Jan Janse Verriet uit de deur gestooten zijnde, op de grond liggend, hij een voet op zijn arm heeft gezet en het mes dat hij in zijn hand had in stukken heeft gebroken. Er bleef nog een klein stukje in het heeft zitten.
Als Jan Janse Verriet uit het huis was gezet en de deur gegrendelt en door de tweede deponente nog tegengehouden of Jan Janse Verriet dan niet op de deur heeft gestoten en geslagen, soodanig dat die opensprong en Jan Janse Verriet alsdoen incomende niet veele insolventien met snijden als anders heeft gepleegt?
Peeter van Riet zegt dat de deur gegrendelt en geslooten sijnde en door de vrouw tegengehouden opensprongh door de harde slagen erop. Hij weet echter niet wie er op geslagen had. Wel dat Jan Janse Verriet ingecomen is.

In het huizenquohier over de periode 1756-1781 staat het huis op naam van de kinderen Jan Verreijt en is het huis eerst in bewoning door Jan Verreijt en op het laatst door diens schoonzoon Jan van den Heuvel:

Jaar Eigenaar nummer 100 Dorp Bewoners nummer 100 Dorp
1756 Jan Paulus Jan Verreijt en Willem Verhaseldonk
1761 kinderen Jan Verreijt Jan Verreijt
1766 kinderen Jan Verreijt Francis van Hoek
1771 kinderen Jan Verreijt Gerrit van Hugten en weduwe Jan Hendriks
1776 kinderen Jan Verreijt Jan van den Heuvel in de camer Jan Vrients
1781 kinderen Jan Verreijt Jan van den Heuvel en Antoni van der Wallen

Joannis Verrijt is op 09-08-1669 te Asten overleden en Anna Maria Janse Paulus verhuurt het huis aan Wilhelmus van Riet, die later afziet van de huur en later een ander huis koopt (zie Voormalig huis G415):

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 110; 06-07-1771:
Annemie Paulusse, weduwe Jan Verreyt en Jan van den Heuvel getrouwd met Johanna, dogter van Jan Verreyt. Zij geven in huur aan Wilhelmus van Riet
huis en hof aan de Poel in het Dorp. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 15,- per jaar en daarenboven als timmerman met zijn knecht twee dagen per jaar moeten werken.
Marge: 12-12-1771 de huurder verklaart van deze huurcedulle af te zien sonder sig daarmeede te sulle behelpe mits een jaar de wooninge moeten geniete als in de huurcedulle tot Paasse 1773 en langer niet en daarvoor maar zal betalen ƒ 8,-.

Niet veel later dient Anna Maria Janse Paulus een verzoek in om iets te mogen verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 82 verso; 14-12-1771:
Gezien het request van Annemie Jan Paulusse, weduwe Jan Verreyt, en Jan van den Heuvel getrouwd met Johanna, dochter Jan Verreyt. Dat Jan Janse Paulus, vader van de suppliante, op 01-09-1760, heeft verkocht aan haar kinderen met name Johanna, voornoemd, Helena, Jan en Willem verwekt bij
Jan Verreyt een huis aan de Poel in het Dorp met zes percelen land 11 lopense. Belast met ƒ 4,- per jaar aan den Armen en ƒ 5-7-8 per jaar aan het Gemene Land.
Alsnog de helft in huis, stallen, hof en aangelag in het Dorp waarin zij wonen, met negen percelen land en groes 22 lopense. En nog groes int Root 41⁄2 lopense. Alles belast met de helft van ƒ 200,- aan Mattijs Jansen obligatie de dato 01-04-1750, nu Jan Gerrits Verberne, te Someren transport Asten de dato 10-05-1768; aan Antoni Kuypers de helft van een obligatie van ƒ 100,-; de helft van ƒ 175,- à 3% aan Wilhelmus Bruynen obligatie de dato 20-01-1752; Jacobus Losecaat wegens lasten ƒ 70,-; Wilhelmus Bruynen nog ƒ 50,-.
Op 05-10-1760 is Willem overleden waardoor zijn ¼e deel aan haar en haar man, Jan Verreyt, zijn aangestorven deze is echter twee jaar geleden overleden. Zodat zijn gedeelte en verdere nalatenschap op haar voor de helft en de andere helft op haar drie kinderen zijn verstorven. Zij zou dus in de eerste goederen 1⁄8e deel competeren en in de andere ¼e en 1⁄8e part maar in het stuk groes in het Root 1⁄8e deel. De schulden bedragen wel 800 à 900 gulden.
Naschrift verkoop wordt toegestaan mits de schulden worden betaald en behoorlijk wordt gedaan.

Het huis aan de Molenstraat, waarin zij woont, alsmede enkele percelen land zijn verkocht. Anna Maria Janse Paulus is op 07-03-1773 te Asten overleden. In 1785 worden de goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 19 verso; 20-06-1785:
Jan van den Heuvel getrouwd met Johanna Verreyt, Laurens Willem van Oosterhout getrouwd met Helena Verreyt. Zij verdelen de goederen van wijlen hun schoonouders. De goederen zijn tot nu toe onverdeeld gebleven en gebruikt door Jan van den Heuvel.
1e lot krijgt Jan van den Heuvel huis, stal en hof in het Dorp aan de Poel 1 lopense, ene en andere zijde de straat, ene einde de Heer Lilly, andere einde de Poel; den Hoekacker 2½ lopense; land Willemyneacker 1½ lopense; land de Beckers 1½ lopense; land den Bergacker 1½ lopense; land den Pastoryacker 1½ lopense; groesbeemd Vrouwkesveltje 1 lopense; land Jan Eversacker 2 lopense; land de Beckers 1 lopense; groesbeemd de Kattestaart 5 lopense; groes aan Nelis Kempke wielke 2 lopense; groes in de Pas ½ lopense; land Fransmansacker 2 lopense; een aangelag 1 lopense; groes het Rootsvelt 4½ lopense; land aan de voorste Pas ½ lopense; land den Roomeracker 1½ lopense. Belast met ƒ 5-7-8 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 4-0-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 300,- à 3% aan de weduwe Antoni Fransen; ƒ 100,- aan Antoni Kuypers schepenobligatie nu Peter Smits.
2e lot krijgt Laurens van Oosterhout land de Pasacker 1½ lopense. Lasten: Met uitzondering van de lands- en dorpslasten alle lasten voor Jan van den Heuvel. Laurens ontvangt nog ƒ 10,- van Jan van den Heuvel wegens egalisatie.

Dochter Johanna Jansen Verrijt is geboren te Asten op 18-01-1742 en op 01-06-1766 te Asten getrouwd met Johannes Hendriks van den Heuvel, geboren te Deurne op 25-09-1740 als zoon van Henricus Gevers van den Heuvel en Cecilia Francisci van de Berkmortel:

03

Het gezin van Johanna Jansen Verrijt en Johannes Hendriks van den Heuvel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 14-06-1767 Kind Asten ±1767
2 Johannes Asten 11-10-1769 Ongehuwd Asten 02-07-1807
3 Martinus Asten 15-01-1772 Kind Asten ±1772
4 Petrus Asten 29-01-1775 Asten 27-10-1820
Elisabeth Koppens
Asten 28-09-1827 zie Dijkstraat 52
5 Antonius Asten 20-01-1778 Kind Asten 16-10-1779
6 Anna Maria Asten 28-06-1779 Asten 02-08-1807
Jacobus Jan van de Cruijs
Asten 10-01-1840
7 Johanna Asten 07-03-1782 Asten 15-10-1808
Thomas van der Weerden
Meijel 16-10-1862
8 Henricus Asten 01-10-1784 Kind Asten 17-04-1789

Johanna Jansen Verrijt is op 18-05-1801 te Asten overleden en in de bewoningslijst van het huis rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van Johannes Hendriks van den Heuvel en is gelegen aan de poel, een brandkuil gevuld met water voor de brandweer:

Jaar Eigenaar nummer 100 Dorp Bewoners nummer 100 Dorp
1798 Jan van den Heuvel Jan van den Heuvel
1803 Jan van den Heuvel Jan van den Heuvel

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp 223:
Jan van den Heuvel bij deling 20-06-1785.
Johanna, Helena en Jan Verreijt.
Nummer 100, huijs, hof en aangelag aan de Poel 1 lopense.

Johannes Hendriks van den Heuvel is op 14-04-1812 te Asten overleden en in 1819 verdelen zijn nog in leven zijnde kinderen de erfenis, waarbij het huis in handen komt van Jacobus van de Cruijs, man van Anna Maria van den Heuvel:

Notarieel Archief 42-55 Asten; 08-06-1819:
Pieter van den Heuvel, Jacob van de Cruijs man van Anna Maria van den Heuvel, Thomas van der Weerden, man van Johanna van den Heuvel, wonende te Meijel delen de goederen van wijlen hun moeder Johanna Verrijt weduwe van Jan van den Heuvel. 3e lot gaat naar Jacob van de Cruijs man van Anna Maria. Huis, hof, ene zijde gemeente, andere zijde Johannes Knapen.

Dochter Anna Maria van den Heuvel is geboren te Asten op 28-06-1779 en is op 02-08-1807 te Asten getrouwd met Jacobus Jan van de Cruijs, geboren te Asten op 23-11-1782 als zoon van Johannes Jacob van de Cruys en Francisca Willem Tonie Dirx:

04

Het gezin van Anna Maria van den Heuvel en Jacobus Jan van de Cruijs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Catharina Asten 13-08-1809 Asten 08-02-1834
Franciscus van de Mortel
Asten 02-10-1881
2 Hendricus Asten 04-01-1812 Kind Asten 22-07-1827
3 Joannes Asten 14-12-1813 Kind Asten 01-04-1815
4 Johannes Theodorus Asten 03-05-1816 Someren 30-10-1840
Catharina van Velthoven
Asten 26-02-1873
5 Wilhelmus Asten 03-11-1819 Kind Asten 25-07-1827
6 Johanna Maria Asten 15-04-1821 Kind Asten 09-09-1828

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jacobus van de Cruijs:

Kadaster 1811-1832; G574:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 14 el, het Derp, klassen 6.
Eigenaar: Jacobus van de Cruijs.

05

06

Anna Maria van den Heuvel is op 10-01-1840 te Asten overleden en Jacobus van de Cruijs vinden we als akkerbouwer terug in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 op huizingnummer A3:

07

Jacobus van de Cruijs is op 09-10-1861 te Asten overleden en zijn zoon Theodorus van de Cruijs, geboren te Asten op 03-05-1816 is als landbouwer op 30-10-1840 te Someren getrouwd met Catharina van Veldhoven, geboren te Someren op 09-03-1818 als dochter van Peter van Velthoven en Johanna Maria Sak. In de periode 1869-1879 woont Theodorus van de Cruijs met zijn gezin tot zijn overlijden op 26-02-1873 in het huis. In het Vaderland van 04-03-1873 lezen we dat hij bij een val zijn kar om het leven is gekomen:

Daarna woont zijn weduwe ook in de periode 1879-1890 tot haar overlijden te Asten op 01-12-1886 in het huis met huizingnummer A3:

08

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-01-1887 is het huis van de kinderen Theodorus van de Cruijs verkocht en in diezelfde krant van 28-06-1887 verkopen zij de oogst.

09 10

Het huis met dan kadasternummer G1704 is verkocht aan Peter Jan Leenen, geboren op 30-06-1856 te Asten als zoon van Hendrik Leenen en Johanna Maria Goossens. Hij is op 20-07-1885 te Asten getrouwd met Johanna Maria Schellings, geboren te Asten op 25-03-1853 als dochter van Hendrikus Schellings en Anna Catharina van den Eijnden. Zij wonen zelf in A207 in de huidige Emmastraat en verhuren het huis aan derden.

Het huis wordt bewoond door Hendrikus van Stratum, geboren op 20-02-1853 te Asten als zoon van Christiaan van Stratum en Johanna Leijssen. Hij is als landbouwer op 03-02-1888 te Asten getrouwd met Francijna Schepers, geboren te Asten op 23-05-1854 als dochter van Laurens Schepers en Hendrina Haasen. Ook over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 woont Hendrikus van Stratum met zijn gezin in het huis met huizingnummer A3:

11

Hendrikus van Stratum was naast landbouwer ook herbergier, zoals blijkt uit onderstaande mededelingen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-07-1891 en in de Venloosche courant van
16-02-1908:

12 13

Bij een scheiding en deling van de familie Schellings is dit huis in 1893 in handen gekomen van Antonia Catharina Schellings, geboren te Asten op 19-05-1860 als dochter van Hendrikus Schellings en Maria van Dijk. In 1907 wordt het huis gesplitst in twee woningen met kadasternummers G2041 (zie hieronder) en G2042 (zie Voormalig huis G2042) en een deel komt toe aan het naastgelegen huis G573 (zie Marktstraat 5).

Hendrikus van Stratum verhuist naar A124 en in het huis komt wonen Peter Hoefnagels, geboren te Asten op 16-06-1877 als zoon van Johannes Hoefnagels en Petronella Smits. Hij is als schoenmaker op 20-04-1906 te Asten getrouwd met Sophia van Hoek, geboren op 17-08-1879 te Asten als dochter van Antonie van Hoek en Rosina Ceelen. Naast schoenmaker zet Peter Hoefnagels ook de herberg voort, zoals is te lezen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-04-1909 en van 28-12-1910:

14 15

Inwonend in het huis vanaf oktober 1906 is Peter Johannes Derks, geboren te Oeffelt op 16-07-1877 als zoon van Hendrikus Derks en Theodora de Bruijn. Hij is als tramconducteur op 26-01-1904 te Woensel getrouwd met Elisabeth Petronella Maria Mengede, geboren op 21-05-1876 te Altenessen (D) als dochter van Hermann Johanna Mengede en Elisabeth Deckes. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij vanaf oktober 1906 in het huis met huizingnummer A3a:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-03-1907 de geboorte van zoon Hendrikus.

17

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar A276 en vanaf juni 1909 woont in dit deel van het huis Joannes Josephus Antonius van Daal, geboren op 12-04-1885 te Eindhoven als zoon van Paulus Arnoldus van Daal en Johanna Theodora van Rooij. Hij is als handelsreiziger op 09-05-1906 te Boekel getrouwd met Anna Maria Vijgenboom, geboren te Boekel op 12-08-1880 als dochter van Hendrikus Vijgenboom en Johanna Maria van Eijk. Zij verhuizen in 1910 naar Eindhoven.

Vanaf 1906 woont in een ander deel van het huis met huizingnummer A3b Bernardus Janssen, geboren te Asten op 31-03-1877 als zoon van Leonardus Janssen en Catharina van de Heijden. Hij is als kantoorbediende op 12-06-1906 te Asten getrouwd met Wilhelmina Leermakers, geboren te Boxtel op 19-10-1879 als dochter van Wilhelmus Leermakers en Maria Elisabeth Verdonk.

Zij verhuizen naar A273 en vanaf augustus 1908 woont in dit deel van het huis Willem Nicolaas Beukema, geboren te Edam op 30-08-1882 als zoon van Cornelis Beukema en Elizabeth Hartog. Hij is als fotograaf op 10-09-1908 te Zaandam getrouwd met Klasina Stuurman, geboren te Amsterdam op 06-05-1884 als dochter van Jan Stuurman en Cornelia Graftdijk. Zij verhuizen in 1909 naar Alkmaar.

Over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 zijn er geen andere inwonenden bekend en wonen Peter Hoefnagels en Sophia van Hoek met hun gezin in het huis met huizingnummer A3, ook bekend staand als Marktstraat 1:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-10-1914 de geboorte van Rosina Petronella (Sien) Hoefnagels en in diezelfde krant van 24-08-1918 de geboorte van Petronella Rosina (Nel) Hoefnagels:

19 20

In de Nederlandsche staatscourant van 03-06-1917 krijgt Peter Hoefnagels het recht om sterke drank te schenken in zijn herberg, maar in diezelfde krant van 24-01-1918 is hij het recht al weer kwijt:

21 22

Huiseigenaar Antonia Catharina Schellings is op 28-06-1921 te Asten overleden en het huis wordt verkocht en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-08-1921 wordt al een bericht geplaatst over de verkoop van verschillende huizen:

23

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-10-1921 worden de huizen, waaronder dit huis te koop aangeboden:

24

Het huis met dan kadasternummer G2266 wordt gekocht door de naamloze vennootschap Helmondsche Bank en in hun jaarverslag over 1921 wordt de aanschaf van het pand in de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-04-1922 gerapporteerd:

25

De Helmondsche Bank houdt kantoor in een deel van het pand en een deel wordt nog steeds verhuurd aan Peter Hoefnagels die ook over de periode 1930-1938 met zijn gezin in het huis aan de Marktstraat 1 woont:

26

In 1930 wordt het huis opgekocht door de Amsterdamsche Bank, de Helmondsche Bank is dan een filiaal van de Amsterdamsche Bank, en Peter Hoefnagels behoudt zijn schoenenwinkel aan de Marktstraat 1. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-03-1931 biedt zich een smidsknecht aan bij Peter Hoefnagels en in het Peelbelang van 19-05-1945 adverteert Peter Hoefnagels om gerepareerde schoenen op te komen halen:

27 28

Hieronder een foto uit 1955 van de etalage van schoenmaker Peter (Piet) Hoefnagels:

29

Sophia van Hoek is op 23-09-1955 te Asten overleden en Peter (Piet) Hoefnagels is op 10-10-1963 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

30 31

Hieronder een foto van de Marktstraat met links de Helmondsche Bank en de auto staat geparkeerd voor de winkel van schoenmaker Piet Hoefnagels:

32

Hieronder een foto na de naamswijziging naar Amsterdamsche Bank bij de afbraak van hotel de Arend voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis:

33

Rond 1952 wordt het pand Marktstraat 1 gekocht door Hendrika Petronella (Henrica) Wijnen, geboren te Someren op 21-02-1912 als dochter van Gerardus Wijnen en Petronella Lomans. Zij is te Someren op 24-11-1936 getrouwd met Johannes Franciscus (Frans) Eijsbouts, geboren te Asten op 04-01-1910 als zoon van Hendrikus Eijsbouts en Christina Elisabeth Polman (zie Voormalig huis G2042). Het huis wordt dan verbouwd en onderstaande etalagefoto uit 1955 toont de winkel van de familie Eijsbouts:

34

Hieronder een foto uit 1965 van de gehele winkel van Eijsbouts:

35

En hieronder een streetview uit 2010 van de toen voormalige kledingwinkel van de familiie Eijsbouts:

36

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1675 Johannes Pauls Jansen Asten 19-05-1644 Johannes Pauls Jansen Asten 19-05-1644
1710 Margaretha Jan Martens Asten 26-11-1644 Margaretha Jan Martens Asten 26-11-1644
1724 Margaretha Jan Martens Asten 26-11-1644 Petronella en Wilhelmina Vermeer Budel 02-03-1664
1732 erven Johannes Pauls Jansen Asten 16-02-1676 Petronella Vermeer Budel 02-03-1664
Dorp huis 100
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 erfgenamen Magriet Jan Paulus Asten 16-02-1676 juffrouw Petronella Vermeer Budel 02-03-1664
1741 erfgenamen Magriet Jan Paulus Asten 16-02-1676 onbewoont
1746 erfgenamen weduwe Jan Paulus Asten 16-02-1676 onbewoont
1751 erfgenamen Jan Paulus Asten 16-02-1676 Francis van den Broek Geldrop 16-06-1733
1756 Jan Paulus Asten 28-10-1678 Jan Verreijt en Willem Verhaseldonk Asten 01-01-1713
1761 kinderen Jan Verreijt Asten 18-01-1742 Jan Verreijt Asten 01-01-1713
1766 kinderen Jan Verreijt Asten 18-01-1742 Francis van Hoek Asten 04-02-1727
1771 kinderen Jan Verreijt Asten 18-01-1742 Gerrit van Hugten en weduwe Jan Hendriks Asten 11-05-1734
1776 kinderen Jan Verreijt Asten 18-01-1742 Jan van den Heuvel in camer Jan Vrients Deurne 25-09-1740
1781 kinderen Jan Verreijt Asten 18-01-1742 Jan van den Heuvel en Antoni van der Wallen Deurne 25-09-1740
1798 Jan van den Heuvel Deurne 25-09-1740 Jan van den Heuvel Deurne 25-09-1740
1803 Jan van den Heuvel Deurne 25-09-1740 Jan van den Heuvel Deurne 25-09-1740
Kadasternummer G574
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G574 1832 Jacobus van de Cruijs Asten 22-11-1782
Marktstraat 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1812 Jan van den Heuvel Deurne 25-09-1740 met kinderen 14-04-1812
1812-1819 kinderen van den Heuvel Asten 29-01-1775
1819-1840 Jacobus van de Cruijs Asten 22-11-1782 Anna Maria van den Heuvel Asten 28-06-1779 10-01-1840
1840-1859 Jacobus van de Cruijs Asten 22-11-1782 met kinderen
A3 1859-1861 Jacobus van de Cruijs Asten 22-11-1782 met kinderen 09-10-1861
A3 1861-1869 Theodorus van de Cruijs Asten 03-05-1816 Catharina van Velthoven Someren 09-03-1818
A3 1869-1873 Theodorus van de Cruijs Asten 03-05-1816 Catharina van Velthoven Someren 09-03-1818 26-02-1873
A3 1873-1879 Catharina van Velthoven Someren 09-03-1818 weduwe van de Cruijs
A3 1879-1887 Catharina van Velthoven Someren 09-03-1818 weduwe van de Cruijs 01-12-1886
A3 1888-1890 Hendrikus van Stratum Asten 20-02-1853 Francijna Scheepers Asten 23-05-1854
A3 1890-1900 Hendrikus van Stratum Asten 20-02-1853 Francijna Scheepers Asten 23-05-1854
A3 1900-1906 Hendrikus van Stratum Asten 20-02-1853 Francijna Scheepers Asten 23-05-1854 naar A124
1906 huis in twee woningen gesplitst
A3 1906-1910 Peter Hoefnagels Asten 16-06-1877 Sophia van Hoek Asten 17-08-1879
A3 1910-1920 Peter Hoefnagels Asten 16-06-1877 Sophia van Hoek Asten 17-08-1879
A3 1920-1930 Peter Hoefnagels Asten 16-06-1877 Sophia van Hoek Asten 17-08-1879
1 1930-1938 Peter Hoefnagels Asten 16-06-1877 Sophia van Hoek Asten 17-08-1879

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 juli 2022, 22:45:00

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Peter van Bussel op (0493) 49 10 77 of (06) 38 06 71 63
Printen