logo

De Vonder Homepagina


Marktstraat 1

Dit betreft een rond 1675 gebouwd huis in opdracht van Joost Goort Hoefnagels, geboren te Someren rond 1637 als zoon van Goort Wouter Hoefnagels en Jenneke Mathijs Jansen van de Sande (zie Molenweg 23). Hij is op 02-01-1662 te Asten getrouwd met Josina Mathias van Hove, geboren te Asten rond 1640 als dochter van Mathijs van Hove en Joanna Joosten (zie Voormalig huis C112): 

Hun gezin staat elders beschreven (zie Voormalig huis C112) en zij woonden in Someren. Joost Goort Hoefnagels is rond 1683 overleden en zijn weduwe Josina Mathias van Hove verkoopt het huis aan predikant Johan Breckevelt:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 184; 17-02-1684:

Josina, weduwe Joost Hoefnagel verkoopt aan Johan Breckevelt, predicant, te Zomeren en Lierop huis, schuur, schop en aangelag ontrent het Mercktvelt 1⁄2 lopense, ene zijde de Poel, andere zijde de kinderen Jan Vogels, ene en andere einde de straten. Belast met 10 gulden per jaar aan de kinderen Juffrouw de Cruiff, te 's Hertogenbosch; 5 gulden per jaar aan de kinderen Gijsbert Bocx, te 's Hertogenbosch; 2 gulden per jaar aan Willem Geven; 3 gulden en 17 1⁄2 stuiver per jaar aan rentmeester Hurnius; 1 gulden en 17 1⁄2 stuiver per jaar in de verponding. Koopsom ƒ 940,-. Een hofstad ontrent het Merckvelt 1 lopense ene zijde de weduwe Catalijn Gommer Buree en Gijsbert Goorts, andere zijde en einden de gemeente. Koopsom ƒ 200,-.

Johan Breckevelt verkoopt het huis aan het Marktveld in Asten door aan Jan Paulus:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 234 verso; 13-10-1685:
Johan Breckevelt, predicant, te Zomeren en Lierop, verkoopt aan Jan Paulus huis, hof en aangelag ontrent het Mercktvelt ½ lopense, ene zijde de kinderen Jan Aert Vogels, andere zijde en einden de straten. Belast met ƒ 3-17-08 per jaar aan rentmeester van Hurn; 10 gulden per jaar aan de kinderen van Riet; 5 gulden per jaar aan de kinderen Gijsbert Bocx. Koopsom ƒ 600,-.

Johannes Pauls Jansen, geboren te Asten op 19-05-1644 als zoon van Paulus Joannis en Maria is rond 1670 getrouwd met Margaretha Jan Martens, geboren te Asten op 26-11-1644 als dochter van Johannes Martini Danielis en Maria. Hieronder het gezin van Johannes Pauls Jansen en Margaretha Jan Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna ±1672 Asten 15-12-1692
Jan Jansen Hoefnagels
Asten 01-05-1704 zie Voormalig huis G601
2 Paulus Asten 16-02-1676 Ongehuwd Asten 13-01-1758
3 Anna Asten 16-02-1676 Asten 20-01-1704
Johannes Peeters Claus
Asten 06-11-1727 zie Julianastraat 9
4 Maria Asten 28-10-1678 Asten 21-07-1697
Johannes Peter Smits
Asten 20-11-1770 zie Voormalig huis G562
5 Johannes Asten 28-10-1678 Asten 13-05-1708
Johanna Diricks Cuypers
Asten 08-06-1762
6 Martinus Asten 14-03-1681 Asten 29-11-1705
Margaretha Peter Smits
Asten 16-02-1719
Petronella Creemers
Asten 04-05-1750 zie Julianastraat 1
7 Petrus Asten 17-02-1684 Ongehuwd Asten 20-06-1721

Een dochter van Jan Paulus wordt door de schoolmeester geslagen en dat wordt door Elisabeth Jan Martens, zus van Margaretha Jan Martens, gezien:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 127; 08-06-1689:
Jan Jansen van Ruth, 38 jaar en Margriet Evert Peeter Dors, zijn vrouw, 40 jaar. Zij verklaren ter instantie van Jelis Fransen en zijn vrouw Elisabet dat op 6 juni laatstleden in hun, deponenten, huis is gekomen Elisabet Jelis Fransen welke vertelde, dat Isaac Sauve, coster en schoolmeester, de dochter van Jan Paulus, haar, Elisabets nicht, had geslagen in de school. Tijdens dit vertellen is voorbij deponents woning gekomen Meester Isaac Sauve voorschreven welke onder andere tegen Elisabet Jelis Fransen zei: "Soo, caronne, vercken ofte hoer compt daeruyt, ick sal der U oock ens voorbruyen". Hij, eerste attestant, heeft dan gezegd: "Elisabet, gaet uyt den huys, den schoolmeester en heeft het hart niet dat hij Uw slaet". Op dit zeggen is zij uit het huis van hen, attestanten gegaan. Zij hebben Sauve nog met zijn vuist zien dreigen om te slaan en tegen Elisabet horen zeggen: "Gij, vercken, caronne en hoer, welle ick soude U oock eens wel voor Uw backes bruynen. Elisabet antwoordde hierop: "Indien gij sulcx doet, soo sal ick Uw segelen smeyten". Na deze woorden zijn zij uit elkaar gegaan.

Jan Paulus verkoopt zijn hof aan Hendrick Canters:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 48 verso; 24-04-1693:
Jan Paulus verkoopt aan Hendrick Canters, president hof of hofstad aan het Mercktvelt 1½ lopense, zoals de koper het in koop verkregen heeft van wijlen de Heer Johan Breckervelt, ene zijde het Mercktvelt, andere zijde Willem van Heughten, ene einde de straat, andere einde Gijsbert Goorts. Verponding ƒ 0-5-0 per jaar. De koper zal vrij mogen timmeren op de hofstad en in geval van vernadering de gedane timmeringen en andere onkosten vergoeden. Koopsom ƒ 63,-.

Jan Paulus handelt in pruiken, terwijl paus Clemens IV in maart 1678 juist het dragen van pruiken, lange haardracht en ongepaste kleding door ijdele geestelijken had verboden, zoals rechts bericht in de Opregte Haarlemsche courant van 23-03-1678:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 107; 15-10-1701:
Paspoort voor Jan Paulus en zijn cammeraet om zowel binnens- als buitenslands te handelen in paruycken en callothayeren.

In 1710 wordt het testament van Johannes Pauls Jansen en Margaretha Jan Martens opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 68; 22-11-1710:
Jan Paulus Jansen en Margrieta Jan Martens, zijn vrouw, aan het Marcktvelt, ontrent de Poel, testeren. Beide sieckelijck. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Zij prelateren na hun beider dood aan Paulus, hun zoon en Peeter, hun zoon, ieder ƒ 100,-. Nog zullen deze een uytsetsel ontvangen als haere andere kinderen hebben gehad. Al hun goederen huis, land, meubelen, huisraad, uitstaande gelden, enzovoorts gaan naar de langstlevende van hen beiden met het recht dit te verminderen, indien nodig, tot onderhoud. Na hun beider dood zullen de goederen door hun zes kinderen en de zes kinderen van Jan Hoefnagels en wijlen Jenneke, hun dochter, hoofdsgewijze gedeeld worden onder conditie dat indien, een der zes kinderen van Jenneke, hun dochter, komt te overlijden dat diens goederen overgaan op haar andere broers en zusters. Naschrift: Wij geauthoriseerde tot het officy en schepenen ondergeschreven verclaeren dat Jan Paulus Janssen, testateur, op den xxii november 1710, met volle kennisse ende verstant en Margriet Jan Martens, op den xxiiii november 1710, oock met volle kennisse ende verstandt dese bovengeschreven acte van openbaer haer gestelde testament naer behoorlijcke voorlesinge deser onsen secretaris in onsen presentie gedaen hebben onderteeckent met haer respective gemeenlijcken hantmerck. Was getekend J. van Riet pro officie; Joost Roefs, schepen; P. van der Lith.

Johannes Pauls Jansen is op 24-11-1710 te Asten overleden en zijn weduwe Margaretha Jan Martens moet nog zaken regelen:

Asten Rechterlijk Archief 145; 21-06-1712:
Rekening, bewijs en reliqua van Frans Cornelis van Weert cum suis, borgemeesters, Sint Jan 1709-1710, Jan Antonis en Frans Janssen Keyls, borgemeesters Sint Jan 1708-1709, wegens de penningen van de goederen, laatst in gebruik geweest bij Maria, weduwe Dirck Colen, welke tegenwoordig door de Armmeesters als sinneloos gedetineert is.Volgen de bijlagen heeft Margriet, weduwe Jan Paulus, op 14-11-1692 mijn vader af wesen rekenen met de weduwe Jan Roefs, zij heeft betaald ƒ 3-00-00 en is nog schuldig ƒ 19-15-00.

Bij de verpondingen van 1713 is het huis in handen van de weduwe van Jan Paulus:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 105:
De weduwe Jan Paulus. 12-08-1728 aan Jan Aert Smits. In de bede ƒ 2-15-0.

Margaretha Jan Martens verhuurt het huis aan Petronella Vermeer, geboren te Budel op 02-03-1664 en Wilhelmina Vermeer, geboren te Budel op 02-03-1664 als dochters van Johannes Vermeer en Johanna Hendriks Seller en zusters van de overleden predikant Wilhelmus Henricus Vermeer (zie Wilhelmus Henricus Vermeer):

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 268 verso; 01-12-1724:
Magriet, weduwe Jan Paulus, geassisteerd met Jan, haar zoon, geeft in huur aan Petronella en Wilhelmina Vermeer huis, schuur en hof aant Mercktvelt int Dorp, ene zijde Francis Saris, andere zijde de Poel, ene en andere einde de straten. Huurtermijn 10 jaar. Alle lasten voor de verhuurster. Huursom ƒ 28,- per jaar.

De bejaarde dames Vermeer hebben nog ruzie met de meid van de predikant:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 109; 26-05-1728:
Pieter de Cort, drost, Michiel van de Cruys, president en Gerit van Riet, vorster, verklaren ter instantie van Wendelina Coocke, dienstmeyt, bij Petrus Godefridus Josselin, predicant, wat wij gehoord en gezien hebben, tussen 10 en 11 uur, in den hof van de predicant dat Juffrouw Petronella Vermeer tegen ons zei en aanwees: "Dat hun linnen op de bleyck was leggende en dat eenige vant selve met swarte placken was besmet," zonder te kunnen zeggen waarmee. Wij zijn van de bleek gegaan en Juffrouw Vermeer heeft zich beklaagt dat 't een affront was, hetgeen zij erger vond dan de schade. Gekomen zijnde bij de geutdeur van het huis van Josselin is Josselin naar buiten gekomen, zeggende: "Juffrouw Vermeer, ik verwonder mij, dat gij soo een leven maeckt." Na enige wisselwoorden vroeg Josselin: "Hebben wij tgedaan of imant van ons huys?" Waarop Juffrouw Vermeer zei: "Mijnheer, ik seg niet van U, nog van U vrouw, maer U meyt is virryl en deugh niet. En U kinderen connen het niet gedaan hebben,die sijn te onnossel, tenzij dat die tgedaan hebben door inductie van U mijt."

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 110; 26-05-1728:
Petrus Godefridus Josselin, predicant en Elisabet Regoot, zijn vrouw, verklaren ter instantie van Wendelina Cooke, hun dienstmeyt van hetgeen, hedenmorgen, door Juffrouw Petronella Vermeer van haar, requirante, is gezegd. Dat, omtrent 10 uur in de morgen, in hun huis is gekomen Juffrouw Vermeer, die met veel hevighijdt zei: "Siet wat groot een afront mij daar geschiet is en hoe mijn goet op de blijckt is beplackt door Uw meyt met een witquast. En dat sal ick niet leyde. Ick sal het beleyen." Willende de dominee spreken. Zij werd hiervan weerhouden aangezien deze niet wel was en op bed lag. Hij, comparant, verklaart verder, dat, toen Juffrouw Vermeer, met de officier, president en vorster in sijnen hof was om de geledene of voorgewende schade te laten beleyen, hij zich heeft aangekleed en naar den hof is gegaan. Na enige woorden gewisseld te hebben met Juffrouw Vermeer, terwijl er nog weinig goed, dat besmet was, op de bleek lag, heeft hij aan Juffrouw Vermeer gevraagd wie dat gedaan had en hoe zij de meid hiervan kon betichten. Zij heeft hierop gezegd: "Dat heeft U meyt gedaan met int, of die kinderen hebbent gedaan door indictie van de meyt, want die is vuyl en deugh niet." 

Margaretha Jan Martens wordt om haar hoge leeftijd nog gevraagd of zij nog de familie Volders heeft gekend:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 4 verso; 22-11-1725:
Magriet, weduwe Jan Paulus, 80 jaar, Heylke, weduwe Wouter Hoefnagels en Marcelis Antonis van Bussel, oud armmeester en borgemeester. Zij verklaren ter instantie van Johannes Linders, te Weert getrouwd met Maria, dochter Jan Houtappels en Willemyn Volders. De twee eerste comparanten, dat zij zeer wel weten, dat eenen Willem Volders, heeft nagelaten een zoon, die stom en doof is geweest en de natuurlijke en wettige broeder van de voorschreven Willemyn Volders, die beide kinderen waren van Laurijns Volders en Ariaentje, zijn vrouw, die hier gewoond hebben. De derde deponent verklaart dat Willem Volders heeft nagelaten een zoon die stom en doof is. En verder, dat Ariaantje, de vrouw van Laurijns Volders, tijdens haar leven, verschillende keren tegen hem heeft gezegd dat zij de grootmoeder was van dit kind.

Margaretha Jan Martens is als Margriet Jan Pouwels op 29-03-1732 te Asten overleden en hieronder de begraafakte van Johannes Pauls Jansen en Margaretha Jan Martens: 

Bewoonster Petronella Vermeer hield wel van een glas wijn, maar dat werd niet geleverd:

Asten Rechterlijk Archief 150; 05-07-1734:
Rekening, bewijs en reliqua van Pieter de Cort, drost en Pieter van de Vorst, schepen, als aangestelde curatoren, namens de gemeente Asten, over de geabandonneerde boedel van wijlen Ida, weduwe Francis Jan van de Loverbosch over de periode: 17-10-1729 tot 05-07-1734.
Als crediteuren hebben zich onder meer gemeld Juffrouw Peternel Vermeer ƒ 12-05-00 voor een anker wijn, vooruit betaald en niet geleverd. Marge: ƒ 1-19-0 uitbetaald. 

De bewoonsters Petronella en Wilhelmina Vermeer worden nog gedaagd voor een betalingsachterstand:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 29; 03-10-1735:
Marselis Driessen en Goort Buckings, momboiren van het onmondige kind van Willem Aart de Smit, borgemeester, 1719-1720 contra Peternella en Wilhelmina Vermeer, gedaagden. Betaling van ƒ 3,- voor personeel, ƒ 3,- van het rookgat en ƒ 2,40 reeële verponding. Totaal ƒ 8,40.

Petronella Vermeer spreekt een obligatie aan om aan geld te komen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 135 verso; 19-12-1735:
Juffrouw Peternella Vermeer, meerderjarige dochter, geeft procuratie aan haar zwager, Willem van Zontvelt, rentmeester der landsverpondingen, te Winterswijck, om namens haar aan Hendrik Schoenmakers, predikant, te Winterswijk, op te zeggen een obligatie van ƒ 800,- en te voldoen op 01-10-1736.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 staat het huis op naam van de erfgenamen van Johannes Pauls Jansen of van diens weduwe. Het huis wordt verhuurd aan derden of is niet bewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 215:
Erfgenamen Jan Paulus.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 2-15-0.

Jaar Eigenaar nummer 100 Dorp Bewoners nummer 100 Dorp
1736 erfgenamen weduwe Magriet Jan Paulus juffrouw Petronella Vermeer
1741 erfgenamen Magriet Jan Paulus onbewoont
1746 erfgenamen weduwe Jan Paulus onbewoont
1751 erfgenamen Jan Paulus Francis van den Broek

Petronella en Wilhelmina Vermeer verkopen hun spullen en verlaten Asten:

Asten Rechterlijk Archief 142; 29-09-1738:
Peternella en Willemyna Vermeer, jonge dochters, verkopen enige van hun gereede ofte meubilaire goederen. Het overgrote deel kleine huishoudelijke artikelen in circa 100 kopen. Opbrengst bedraagt ƒ 91,-.

Zeer waarschijnlijk vertrokken zij naar Winterswijk, waar hun zwager Willem van Sontvelt, echtgenoot van hun zus Gerhardina Vermeer, woonde. Wilhelmina Vermeer is op 01-10-1743 te Winterswijk overleden en Petronella Vermeer is op 03-04-1745 te Winterswijk overleden. Hieronder hun doodakten van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Winterswijk. Zij zijn samen met hun zusters Theodora Vermeer en Wendelina Vermeer in het koor van de kerk begraven: 

Het huis is daarna enige tijd onbewoond en wordt vanaf 1748 bewoond door Franciscus Luycas van den Broeck, die rond 1753 naar een ander huis in het dorp verhuisd (zie Voormalig huis G601). 

In 1754 worden de goederen verdeeld en wordt besloten om het huis na te laten aan Johannes Jan Paulus, die aan de toenmalige Molenstraat (zie Voormalig huis G467) woont:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 114 verso; 21-03-1754:
Maria Janse Paulus weduwe van Jan Smits geassisteerd met Jan Smits, haar zoon, Johannes Martinus Jansen voor zichzelf en mede voor Francis en Pieter, zijn broeders, Jan en Adriaan Hoefnagels, allen te Asten, Willem van de Sande man van Magrieta, dochter Joost Jan Hoefnagels, wonende te Vlierden deze mede voor Engel en Jenneke, ook kinderen van Joost Jan Hoefnagels, zijn vrouws zusters, wonende te Bakel en nog voor Paulus Jan Paulus die wegens zijn ziekte niet in staat is te compareren. Aan hen competeert, voor vier delen een huis en hof aan de Poel in het Dorp met verscheidene percelen land en groes. Zoals nagelaten door Jan Paulus en Magrieta Jan Martens. Zij verklaren af te zien van deze goederen ten gunste van Jan Janse Paulus. Ook verklaren zij te repudieeren en abandonneeren de goederen en nalatenschap, deze geheel latende aan degenen die vermeenen daartoe geregtigt te sijn. Jan Jan Paulus, zoon van Jan Paulus Jansen neemt de voorschreven goederen, gekomen van sijne vader tot zich en zal alle daarop staande pretenties en schulden voldoen.

Zoon Johannes Jan Paulus is geboren te Asten op 28-10-1678 en is op 13-05-1708 te Asten getrouwd met Johanna Diricks Cuypers, geboren te Asten op 07-03-1686 als dochter van Dirck Antony Dircks de Cuijper en Anna Joannis Baltus (zie Slotweg 4):

Juncti sunt matrimonio Joannes Jansen et Joanna Diricks; testes Paulus et Joannes Paulus.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Jansen en Joanna Diricks; getuigen Paulus en Joannes Paulus.

01

Het gezin van Johannes Jan Paulus en Johanna Diricx Cuypers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 30-05-1711 Kind Asten ±1711
2 Anna Maria Asten 27-02-1716 Asten 14-05-1741
Joannis Verrijt
Asten 07-03-1773
3 Catharina Asten 03-10-1720 Ongehuwd Asten 30-12-1741
4 Johannes Asten 11-06-1724 Ongehuwd Asten 31-03-1777

Johannes Jan Paulus maakt in Geldrop nog een vechtpartij mee met mensen uit Someren:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 242 verso; 09-12-1717:
Jan Janssen Paulus, 36 jaar, verklaart, aangaande de kwestie, voorgevallen te Geldrop, op dinsdag, 7 december laatstleden, dat hij en Paulus Peeter Kanters, nu swaer gequest, op die dag, 's avonds rond 7 uur komende van Eyndhoven, zijn gekomen aan het huis van N. de Haak, herbergier, te Geldrop. Bij de deur stond Lamert Peters van Lil, uit Someren, die zei: "Wat sijn dat voor dese of geene van Asten?" Hierop zijn hij, deponent, en Paulus voorschreven het huis van de Haak ingegaan commandeerende een pint bier. Zonder dat daar van gedronken is geworden heeft hij, deponent, gezien dat Lamert van Lil de voornoemde Paulus met sijn haar heeft gevat ende te rugge met sijnen stoel op de vloer neergestooten en met den anderen hantgemeen wesende heeft Joost Peeter Bollen, ook wonende te Someren, die in geselschap was van de Lil, de voornoemde Paulus Peeter Kanters, die door het plucken wederom boven was geraakt, daar van afgetrocken met het haar en ofschoon hij, deponent, was versoeckende, dat men Paulus niet soude overvallen ende dat hij, Joost, daarvan sijn hande soude houden. Maar in tegendeel hebben van Lil, Bollen en zo de deponent bericht is, Jan Geven, ook uit Someren, nadat deze uit het huis waren gegaan, weer zijn teruggekomen met houwelen en acxen in de hant hebbende en daarmede, zowel naar hem, deponent, als naar Paulus gehouwen en geslagen hebben. Deponent heeft verscheyde slagen gekregen en is aan de klijnen vinger van sijn slinkerhant gequest en heeft alsdan de vlucht moeten nemen. Nadat Lamert van Lil, Joost Peeter Bollen en de derde persoon waren vertrokken is hij, deponent, weer bij de Haak naar binnen gegaan en bevonden dat Paulus swaar gequest op bed was liggende.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 244; 09-12-1717:
Schepenen van Asten verklaren dat zij gisteren, op de geruchten dat enige onzer ingezetenen te Geldrop waren gequest zijn geweest ten huize van Jan Pollen, aan den Dijck, alwaar Goort Aart Dilis was liggende op sijn hooft swaar gequest. Wij hebben namens het officie gevraagd, zo hij mocht komen te overlijden van die kwetsuren wie hem in den dootslagh wierde geleyt. Hij heeft hierop geantwoord in substantie: "Dat het hem gisteren, tot Geldrop, aan de herberge van de Haack, door luyden van Someren was gedaan", zonder die nochtans bij name te kunnen noemen maar zei: "Het waren die daar Paulus Peeter Canters en Jan Jan Paulus questie mede hebben gehat en ik, die geen questie hebbe gehadt is de slag op mijn uytgegaan". Daarna hebben wij ons, namens het officie vervoegt ten huize van Peeter Kanters en daar bevonden dat diens zoon Paulus, aan zijn hoofd was gekwetst. Ook hem hebben wij gevraagd wie hem, mocht hij komen te overlijden, de doodslag had toegebracht. Hij heeft hierop de namen genoemd Lamert van Lil, die hem eerst hadde aangetast, Joost Peeter Bollen en Jan Geven, allen uit Someren.

Hieronder een korte samenvatting van de betrokken partijen bij het gevecht:

Naam Geboorte Rol Adres Overlijden
Johannes Jan Paulus Asten 28-10-1678 Getuige Marktstraat Asten 01-01-1736
Paulus Peter Kanters Asten 31-07-1696 Slachtoffer Emmastraat Buitenland
Nicolaas de Haack Herbergier
Lambert Peters van Lil Someren 19-04-1683 Dader Someren 03-04-1741
Judocus Peters Bollen Vlierden 22-08-1700 Dader
Johannes Geven Someren 12-11-1672 Dader Someren 25-12-1722
Johannes Pollen Getuige Dijk
Godefridus Aart Dielis Asten 30-07-1672 Slachtoffer Stegen Asten 24-04-1738

Johannes Jan Paulus woonde in de toenmalige Molenstraat (zie Voormalig huis G467). Johanna Diricks is op 16-02-1748 als Joanna Jan Pauls te Asten overleden. Bij de verpondingen van 1754 wordt de bewoningsgeschiedenis tot dusverre samengevat en is al vooruitgelopen op het eigendom van de kinderen van Jan Verrijt:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 270:
Johanna, Helena, Jan en Willem minderjarige kinderen
van Jan Verreijt bij transport 01-09-1760.
Jan Janse Paulus acte van repudiatie 21-03-1754.
Erfgenamen Jan Paulus.
Nummer 100 huijs, hoff en aangelag aan de Poel 1 lopense.

In 1760 verkoopt Johannes Janse Paulus het huis aan de kinderen van zijn dochter Anna Maria, getrouwd geweest met Joannis Jansen Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 215 verso; 01-09-1760:
Jan Janse Paulus verkoopt aan de kinderen Jan Verreyt getrouwd geweest met Anna Maria Jan Janse Paulus, met name Johanna, Helena, Jan en Willem, allen minderjarig huis, hof en aangelag aan de Poel 1 lopense, ene en andere zijde de straat; land den Hoeksenacker 2½ lopense; land Willemyna-acker 1½ lopense; land de Beckers 1½ lopense; land den Berg 1½ lopense; land den Pasacker 1½ lopense; land de Pastory-acker 1½ lopense; groesbeemd Vrouwkesveltje 1 lopense. Belast met ƒ 4-0-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 5-7-8 per jaar aan het Gemene Land. Zie transport de dato 21-03-1754.
Nog de onverdeelde helft in huis, schuur, stal, hof en aangelag met een akker daaraan 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Jan Smits, ene einde Jan Verhoysen; Jan Everts-acker 3½ lopense; land de Beckers 2 lopense; land de Kasacker 2 lopense; groesbeemd de Kattestaart 5 lopense; land Jan Aartjesveltje 2½ lopense; land Nelis Kempwielke 2 lopense; groes in de Pas ½ lopense; land de Fransmansacker 2 lopense; land den Berg off acker daar de schuur gestaan heeft 1 lopense; het Rootsvelt 4½ lopense.
Belast met: de helft van ƒ 200,- à 3% ten bate van Jenneke Mattijs Jansen de dato 01-04-1750; de helft van ƒ 100,- aan Antoni Jacob Kuypers; de helft van ƒ 175,- à 3% aan Wilhelmus Bruynen de dato 20-01-1752.
Koopsom ƒ 120,-, welke moet worden betaald aan Jacobus Losecaat voor de kosten van het transport en verdere landslasten en ƒ 70,-; aan Wilhelmus Bruynen ƒ 50,-.
Marge: 24-02-1772 zijn deze beide sommen gelost.

Johannes Jan Paulus is hoogstwaarschijnlijk op 08-06-1762 te Asten overleden.

Dochter Anna Maria Janse Paulus is geboren te Asten op 06-04-1708 en op 14-05-1741 te Asten getrouwd met Joannis Jansen Verrijt, geboren te Asten op 01-01-1713 als zoon van Johannes Teunis Verrijt en Johanna Wouter Hoefnagels (zie ook Koningsplein 10):

02

Het gezin van Anna Maria Janse Paulus en Joannis Jansen Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 18-01-1742 Asten 01-06-1766
Johannes Hendriks van den Heuvel
Asten 18-05-1801
2 Petrus Asten 29-04-1746 Kind Asten 04-02-1747
3 Johannes Asten 21-02-1748 Ongehuwd Mierlo 08-10-1779
4 Helena Asten 11-05-1750 Asten 10-08-1783
Laurentius Willem van Oosterhout
Asten 11-01-1794
5 Petrus Asten 02-02-1753 Kind Asten 25-02-1755
6 Wilhelmus Asten 13-07-1760 Kind Asten 05-10-1760

Joannis Jansen Verrijt was voor zijn huwelijk nogal baldadig:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 06-11-1736:
Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen, om namens hem te verhoren Peeter van Riet, Pieternel getrouwd met Peeter van Riet en Jan Peeter van Riet.
Of het niet waar is dat Jan Janse Verrijt, Jan Hoefnagels en Paulus Biemans, op zondag, 21-10-1736, zijn gekomen ten hunne huize?
Allen antwoorden bevestigend.
Of Jan Verrijt dan niet veele brutaliteyten en geweldenarijen heeft gepleegt en waar die uit bestonden?
Peeter van Riet meldt dat Jan Verriet heeft Jan Hoefnagels geslagen.
Peeternel zegt dat Jan Janse Verriet heeft in huis gevecht ende geraest zonder te kunnen zeggen wie geslagen heeft.
Jan Peeter van Riet heeft gezien dat Jan Janse Verriet allerhande actiens heeft gesocht. Heeft ook gezien dat Jan Hoefnagels nederviel zonder den slagh gezien te hebben.
Wat is verder nog bekend?
Peeter van Riet is door sijnen rock gestecken, op den ruch zonder te weten door wie.
Peeternel heeft Jan Janse Verriet buyten de deur sijnde alderhande scheltwoorden horen uitroepen.
Jan Peeter van Riet heeft nogh een schnee door sijnen hoedt gekregen zonder te weten van wie. Hij heeft vervolgens nog gezien Jan Janse Verriet Ariaen Hoefnaegels met een vuyst tegens sijn naas gestooten heeft dat de pijp in sijne mont braeck.
Of zij niet, samen met de andere personen daar in huis zijnde, genoodzaakt zijn geworden Jan Janse Verriet zijn mes af te nemen en hem, om verder onheil te voorkomen, uit het huis te stooten?
Peeter van Riet heeft Jan Janse Verriet uit huis gestooten en het mes dat viel in stukken gebroken.
Peeternel bevestigd een en ander.
Jan Peeter van Riet zegt dat als Jan Janse Verriet uit de deur gestooten zijnde, op de grond liggend, hij een voet op zijn arm heeft gezet en het mes dat hij in zijn hand had in stukken heeft gebroken. Er bleef nog een klein stukje in het heeft zitten.
Als Jan Janse Verriet uit het huis was gezet en de deur gegrendelt en door de tweede deponente nog tegengehouden of Jan Janse Verriet dan niet op de deur heeft gestoten en geslagen, soodanig dat die opensprong en Jan Janse Verriet alsdoen incomende niet veele insolventien met snijden als anders heeft gepleegt?
Peeter van Riet zegt dat de deur gegrendelt en geslooten sijnde en door de vrouw tegengehouden opensprongh door de harde slagen erop. Hij weet echter niet wie er op geslagen had. Wel dat Jan Janse Verriet ingecomen is.

Joannis Jansen Verrijt voer samen met Antoni Peter Voermans (zie Voormalig huis G854) en Antoni Antoni Voermans (zie Burgemeester Frenckenstraat 47) met goederen van Asten naar Keulen; daarvoor hadden zij een paspoort aangevraagd:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 111; 30-05-1746:
Uitreiking paspoort aan Antoni Fransen die sig erneerende met coopmanschappen als voerman als ander te dirigeeren. Antoni Peter Voermans knegt van voornoemde. Jan Verreyt die sig is erneerende met coopmanschappe te dirigeeren als  voerman. Francis Marcelis Berkers als voorspander van voornoemde Jan Verreyt.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 225 verso; 20-11-1748:
Jan Verreyt, 35 jaar, Antoni Peter Voermans, 30 jaar. Zij verklaren ter requisitie van Antoni La Forme, drossard, in Deurne en Liessel dat zij, op dinsdag, 12-11-1748, met een geladen kar van Asten naar Keulen zijn gereden. Hebbende den eerste comparant voor zijn kar vier paarden en de tweede comparant, als knecht van Antoni Antoni Voermans, voor zijn kar vijf paarden. Dat achter Liessel, tussen den Heydrik, ontrent den Hantwijser bij hen zijn gekomen, twee personen, gekleet en sittende op een peert als husaaren, die  wat voorgereden zijnde, een van die twee huzaren, die nu te Helden gevangen  zit, terug is gekomen, vragende een voedere haver. Dat daarop, Antoni Antoni Voermans, die mede bij de voorschreven karren was, zei: "Mijheer, daar voor in  het Dorp is haver te krijgen". Dat daarop de voornoemde huzaar weg is gereden en de comparanten hun weg vervolgd hebben tot op de Moosdijk, alwaar zij gekomen zijn ten huize van Goort van de Moosdijk. Dat daar de voornoemde twee huzaren in huis waren en dat zij, comparanten, Antoni Antoni Voermans en de twee huzaren tesamen zes glaasjes jenever gedronken hebben welke door Antoni Antoni Voermans betaald zijn.
Hebbende daarop, zij comparanten, de weg naar Meyl vervolgd en dat ontrent ten halven de Moosdijk en de Meylse huysen, in de Meylstraat, onder Deurne, ontrent een quartier van het ondergaan van de son de huzaren weer bij hen gekomen zijn, vragende: "Waar is de lange", verstaande daaronder de voornoemde  Antoni Antoni Voermans, waarop zij, comparanten, antwoordden: "Die is den voetpat gegaan met die ander man en vrouw". Vragende zij huzaren verder: "Off sij in de herberg bleven", waarop zij weer antwoordden: "Ja". Na even de kar voorbijgereden te zijn zijn ze weer teruggekomen, vragende naar het schelme- en speelmansgoet, zijnde een pak dat de eerste comparant op zijn kar had geladen en toebehoorde aan de voornoemde man en vrouw. Dat zij, huzaren, tegen hen, comparanten zeiden: "Dat pack, dat op de kar leyt, hoort die spitsboeff Speelman en Canali toe, dat moete wij hebbe". Waarop de eerste comparant zei: "Mijnheer, laat het mijn houde, ik moet er voor staan en betalen". Dat de voornoemde huzaar, die nu te Helden gevangen zit, zei: "Het goet raakt U niet, het is dien spitsboeve goet. Gij hebt er geen schade bij". Dat de andere huzaar het voorschreven pak met den zabel van de kar heeft losgemaakt en daarmee terug de straat is gereden en de gedetineerde, de wal opreyde zei: Waar is die spitsboeff, ik sal hem overhoop schiete. Hebbende de comparanten de laatst beschreven huzaar in het gevang te Helden zien zitten en dat zij gezien hebben dat beide paarden van de huzaren verkocht zijn.

In het huizenquohier over de periode 1756-1781 staat het huis op naam van de kinderen Joannis Jansen Verrijt en is het huis eerst in bewoning door Joannis Jansen Verrijt en op het laatst door diens schoonzoon Johannes Hendriks van den Heuvel:

Jaar Eigenaar nummer 100 Dorp Bewoners nummer 100 Dorp
1756 Jan Paulus Jan Verreijt en Willem Verhaseldonk
1761 kinderen Jan Verreijt Jan Verreijt
1766 kinderen Jan Verreijt Francis van Hoek
1771 kinderen Jan Verreijt Gerrit van Hugten en weduwe Jan Hendriks
1776 kinderen Jan Verreijt Jan van den Heuvel in de camer Jan Vrients
1781 kinderen Jan Verreijt Jan van den Heuvel en Antoni van der Wallen

Joannis Verrijt woont zijn laatste jaren in de toenmalige Molenstraat (zie Voormalig huis G467). Hij is op 20-03-1767 te Antwerpen overleden en Anna Maria Janse Paulus verhuurt het huis aan Wilhelmus van Riet, die later afziet van de huur en later een ander huis koopt (zie Voormalig huis G415):

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 110; 06-07-1771:
Annemie Paulusse, weduwe Jan Verreyt en Jan van den Heuvel getrouwd met Johanna, dogter van Jan Verreyt. Zij geven in huur aan Wilhelmus van Riet
huis en hof aan de Poel in het Dorp. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 15,- per jaar en daarenboven als timmerman met zijn knecht twee dagen per jaar moeten werken.
Marge: 12-12-1771 de huurder verklaart van deze huurcedulle af te zien sonder sig daarmeede te sulle behelpe mits een jaar de wooninge moeten geniete als in de huurcedulle tot Paasse 1773 en langer niet en daarvoor maar zal betalen ƒ 8,-.

Niet veel later dient Anna Maria Janse Paulus een verzoek in om iets te mogen verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 82 verso; 14-12-1771:
Gezien het request van Annemie Jan Paulusse, weduwe Jan Verreyt, en Jan van den Heuvel getrouwd met Johanna, dochter Jan Verreyt. Dat Jan Janse Paulus, vader van de suppliante, op 01-09-1760, heeft verkocht aan haar kinderen met name Johanna, voornoemd, Helena, Jan en Willem verwekt bij
Jan Verreyt een huis aan de Poel in het Dorp met zes percelen land 11 lopense. Belast met ƒ 4,- per jaar aan den Armen en ƒ 5-7-8 per jaar aan het Gemene Land.
Alsnog de helft in huis, stallen, hof en aangelag in het Dorp waarin zij wonen, met negen percelen land en groes 22 lopense. En nog groes int Root 4 1⁄2 lopense. Alles belast met de helft van ƒ 200,- aan Mattijs Jansen obligatie de dato 01-04-1750, nu Jan Gerrits Verberne, te Someren transport Asten de dato 10-05-1768; aan Antoni Kuypers de helft van een obligatie van ƒ 100,-; de helft van ƒ 175,- à 3% aan Wilhelmus Bruynen obligatie de dato 20-01-1752; Jacobus Losecaat wegens lasten ƒ 70,-; Wilhelmus Bruynen nog ƒ 50,-.
Op 05-10-1760 is Willem overleden waardoor zijn ¼e deel aan haar en haar man, Jan Verreyt, zijn aangestorven deze is echter twee jaar geleden overleden. Zodat zijn gedeelte en verdere nalatenschap op haar voor de helft en de andere helft op haar drie kinderen zijn verstorven. Zij zou dus in de eerste goederen 1⁄8e deel competeren en in de andere ¼e en 1⁄8e part maar in het stuk groes in het Root 1⁄8e deel. De schulden bedragen wel 800 à 900 gulden.
Naschrift: verkoop wordt toegestaan mits de schulden worden betaald en behoorlijk wordt gedaan.

Het huis aan de Molenstraat, waarin zij woont, alsmede enkele percelen land zijn verkocht. Anna Maria Janse Paulus is als Anna Maria Jois van Rijt op 07-03-1773 te Asten overleden en hieronder de begraafakten van Joannis Jansen Verrijt en Anna Maria Janse Paulus:

Er wordt een inventaris gemaakt van de roerende goederen, de onroerende goederen en de schulden:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 37; 14-03-1774:
Staat en inventaris opgemaakt door Pieter Verberne en Antonis Verreyt, als voogden over Helena en Jan, onmondige kinderen van Jan Verreyt en Annemie Paulusse, beiden overleden. De nalatenschap is nu in bezit en gebruik bij Jan van den Heuvel getrouwd met Johanna Verreyt die 1⁄3e deel toekomt en de beide onmondige die ook elk 1⁄3e deel toekomen:
Onroerende goederen: huis, stal en hof aan de Poel, in het Dorp; den Hoeksenacker 2 1⁄2 lopensenaast Peter Lomans en voorts de weg; Willemyneacker 1 1⁄2 lopense naast den drost; land de Beckers 1 1⁄2 lopense naast Wilhelmus Bruynen; land den Berg 1 1⁄2 lopense naast de weg; de Pasacker 1 1⁄2 lopense naast Francis van de Vorst; de Pastoryacker 1 lopense 1 copse naast Joseph Souve; een groesbeemdje Vroukesveltje 1 lopense naast Goort Lomans; Jan Eversacker 2 lopense naast Antoni Fransen; land de Beckers 1 lopense naast Francis van den Eerenbeemt; groesbeemd de Cattestaart 5 lopense naast Hendrik Verberne; groesbeemd aan Neliskempwielke 2 lopense naast Mattijs van Bussel; groes in de Pas 1⁄2 lopense naast Willem van Dijk; den Fransmanacker 2 lopense naast Jan van Riet; een aangelag daar nu het huyske van Adriaan Hoefnagels op staat zijnde geweest een woning 1 lopense naast Jan van Riet; groes in het Root 4 1⁄2 lopense naast den drost; land aan de voorste Pas 1⁄2 lopense naast Antoni Lomans; den Romeracker 1 1⁄2 lopense naast Christoffel MilterBelast met ƒ 5,- per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar.
Roerende goederen: een paard, drie melkbeesten, een maal en een kalf, een hoge kar en een slagkar, een ploeg en een eg, enkele zeisen en vlegels. Getaxeerd op ƒ 105,-. 5 vijm rogge, 8 vat rogge en boekweit deze mag Jan van den Heuvel behouden mits daarvoor betalende de lands- en dorpslasten die nog in de jaren van parate executie zijn; 21 tinnen schotels, 6 tinnen borden, diverse ketels, potten en pannen, 3 tafels, en 3 stoelen, 2 bedden en slaapgerei; vuurgerei.
Schulden: ƒ 100,- à 3% aan Antoni Jacob Kuypers obligatie de dato 24-02-1772; ƒ 300,- à 3% aan Antoni Fransen obligatie de dato 24-02-1773. Staat te weten dat de vader der onmondigen op verscheidene plaatsen aan kooplieden als andere veel schuldig is gebleven, zonder precies te weten hoeveel. Enige van de schuldeisers willen dit nog niet invorderen vanwege consideratie met de geringe nalatenschap. De voogden zijn genegen de nalatenschap niet te verdelen om zo nog de onmondigen en Jan van den Heuvel met vrouw en kinderen te alimenteren. Eerst nu wordt deze inventaris geformeerd, mede omdat Helena, 11 mei aanstaande meerderjarig wordt en voor haar zelf kan zorgen. En is overeengekomen dat Jan van den Heuvel de meubile zal gebruiken tot wederopzeggen en voor het verdere, als boven, aan zijn broer en zuster hun 1⁄3e deel zal betalen en wel voor de onmondige, Jan, jaarlijks in mindering ƒ 10,- en dezelfde jaarlijks voor zijn 1⁄3e deel aan huur ƒ 6,- en daarenboven zal moeten betalen de lands- en dorpslasten die nog in parate executie zijn alsmede de voorschreven, renten met intrest. Dit blijft gelden zo lang hij de goederen blijft gebruiken Met uitzondering van de Eversacker 2 lopense, Nelis Kempwielke 2 lopense welke zonder lasten verhuurd zullen worden voor Jan de onmondige.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 89; 18-04-1774:
Gezien het request van Pieter Verberne en Antoni Verreyt, als voogden over Helena en Jan Verreyt. Dat de nalatenschap van de ouders der onmondigen wordt bezeten door Jan van den Heuvel getrouwd met de zuster van de onmondigen. De nalatenschap is zeer belast met schulden door compassie is ze nog niet aangesproken. Zij weten ook niet of de erfenis te verdelen of te verkopen en als dat al gedaan wordt, dan wordt Jan van den Heuvel uit zijn kostwinning gezet en sal dus voor zijn vrouw en onnosele kinderen geen bestaan hebben. Er is nu een accoord over het een en ander heden hier gepasseert. Helena wordt 11 mei aanstaande meerderjarig. Zij verzoeken het accoord goed te keuren en dan van hun eed als voogd te worden ontslagen. Jan van den Heuvel neemt dat dan over. Naschrift: Fiat.

Dochter Johanna Jansen Verrijt is geboren te Asten op 18-01-1742 en op 01-06-1766 te Asten getrouwd met Johannes Hendriks van den Heuvel, geboren te Deurne op 25-09-1740 als zoon van Henricus Gevers van den Heuvel en Cecilia Francisci van de Berkmortel:

03

Het gezin van Johanna Jansen Verrijt en Johannes Hendriks van den Heuvel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 14-06-1767 Kind Asten ±1767
2 Johannes Asten 11-10-1769 Ongehuwd Asten 02-07-1807
3 Martinus Asten 15-01-1772 Kind Asten ±1772
4 Petrus Asten 29-01-1775 Asten 27-10-1820
Elisabeth Koppens
Asten 28-09-1827 zie Voormalig huis G618
5 Antonius Asten 20-01-1778 Kind Asten 16-10-1779
6 Anna Maria Asten 28-06-1779 Asten 02-08-1807
Jacobus Jan van de Cruijs
Asten 10-01-1840
7 Johanna Asten 07-03-1782 Asten 15-10-1808
Thomas van der Weerden
Meijel 16-10-1862
8 Henricus Asten 01-10-1784 Kind Asten 17-04-1789

Johannes Hendriks van den Heuvel zit nog met schulden van zijn schoonvader:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 30 verso; 01-03-1779:
Pieter Willem Lomans met Dirk Hoebergen borgemeester geweest van Sint Jan 1750-1751, aanlegger. contra Jan van den Heuvel, gedaagde. De daging is gedaan omdat in het voornoemde boek ten name van Jan Paulus de verpondingen ƒ 11-4-10 nog open staan. Gedaagde wil meewerken aan een behoorlijke rekening op te zetten. Mits eiser de opdracht krijgt de voortgang niet tegen te werken. Hij vraagt ook copie van een en ander. 

Als zijn zwager Jan Verrijt komt te overlijden, worden de goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 169; 18-11-1779:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Verreyt overleden te Mierlo, 08-10-1779. Jan van den Heuvel is mede erfgenaam. 1⁄3e deel in waarde:
Huis, stal en hof aan de Poel, in het Dorp 1 lopense, ene zijde de Poel, andere zijde Roedolff Lillie ƒ 80,-.
Den Hoekacker 2 1⁄2 lopense; de Willemynacker 1 1⁄2 lopense; land de Beckers 1 1⁄2 lopense; land den Berg 1 1⁄2 klopense; land de Pas 1 1⁄2 lopense; land de Pastoryacker 1 lopense 1 copse; groes het Vrouwkesveltje 1 lopense; Jan Eversacker 2 lopense; land de Beckers 1 lopense; land de Cattestart 5 lopense; groes aan Nelis Kempwielke 2 lopense; groes in de Pas 1⁄2 lopense; land in Fransmansacker; land in een Aangelag 1 lopense; groes int Root 4 1⁄2 lopense; land aan de voorste Pas; de Romeracker 1 1⁄2 lopense ƒ 216-10-00.
Totaal onroerende goederen: ƒ 296-10-00.
De goederen zijn voor het geheel belast met ƒ 5-7-8 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 134-7-8; ƒ 4-0-0 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal: ƒ 100-0-0.
Totaal belast: ƒ 234-7-8 en 1⁄3e deel is ƒ 78-02-08.
Rest waarde goederen min belasting: ƒ 218-07-08.
Schulden: ƒ 100,- à 3% aan Antoni Kuypers obligatie de dato 24-02-1772 in kapitaal ƒ 100-0-0; ƒ 300,- à 3% aan Antoni Fransen obligatie de dato 24-02-1773 in kapitaal ƒ 300-0-0.
Totale schulden: ƒ 400-0-0, hierin zijn de goederen van de overledene maar voor de helft verbonden dus 1⁄6e deel ƒ 66-13-06.
Rest waarde goederen min belasting en schulden: ƒ 153-14-02. De 20e penning is ƒ 7-13-14.

In 1785 worden de goederen verdeeld en wordt Johannes Hendriks van den Heuvel eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 19 verso; 20-06-1785:
Jan van den Heuvel getrouwd met Johanna Verreyt, Laurens Willem van Oosterhout getrouwd met Helena Verreyt. Zij verdelen de goederen van wijlen hun schoonouders. De goederen zijn tot nu toe onverdeeld gebleven en gebruikt door Jan van den Heuvel.
1e lot krijgt Jan van den Heuvel huis, stal en hof in het Dorp aan de Poel 1 lopense, ene en andere zijde de straat, ene einde de Heer Lilly, andere einde de Poel; den Hoekacker 2½ lopense; land Willemyneacker 1½ lopense; land de Beckers 1½ lopense; land den Bergacker 1½ lopense; land den Pastoryacker 1½ lopense; groesbeemd Vrouwkesveltje 1 lopense; land Jan Eversacker 2 lopense; land de Beckers 1 lopense; groesbeemd de Kattestaart 5 lopense; groes aan Nelis Kempke wielke 2 lopense; groes in de Pas ½ lopense; land Fransmansacker 2 lopense; een aangelag 1 lopense; groes het Rootsvelt 4½ lopense; land aan de voorste Pas ½ lopense; land den Roomeracker 1½ lopense. Belast met ƒ 5-7-8 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 4-0-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 300,- à 3% aan de weduwe Antoni Fransen; ƒ 100,- aan Antoni Kuypers schepenobligatie nu Peter Smits.
2e lot krijgt Laurens van Oosterhout land de Pasacker 1½ lopense. Lasten: Met uitzondering van de lands- en dorpslasten alle lasten voor Jan van den Heuvel. Laurens ontvangt nog ƒ 10,- van Jan van den Heuvel wegens egalisatie.

Johannes Hendriks van den Heuvel getuigt voor Jacobus van de Goor in zake een verkoop van schapen:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 113 verso; 29-10-1792:
Pieter Slaats en Jan van den Heuvel, lieden van goeder naam en faam, verklaren ter requisitie van Jacobus van de Goor dat zij, comparanten, op zondag, 9 september laatstleden des voormiddags, om half twaalf, zijn geweest ten huize van Jan Verberne, aan de Roomsche Kerk en dat daar onder andere ook present waren, Jelis van Hugten alias Jan Jelis Jelis, wonende aan Diesdonk, en de requirant in deze. Dat zij, comparanten, toen distinct en duydelijk hebben gehoord en verstaan dat Jacobus van de Goor van Jelis van Hugten heeft gekocht twintig schapen voor ƒ 5,- per stuk behalve het ordinaire scheepersgelt en wel onder conditie dat hij, Jelis, als verkoper, ook verplicht zou zijn de schapen in percelen of geheel af te leveren zoals Jacobus van de Goor, als koper, zou ordonneren en dat de koopprijs aan hem, verkoper, niet eerder betaald hoefde te worden dan op 1 november aanstaande in specie van Zeeuwse rijksdaalders. Zij hebben verder gehoord dat Jelis van Hugten de vellen der schapen, welke geslacht werden, van Jacobus van de Goor weer terug heeft gekocht voor drie schillingen per vel. Zij bevestigen hun verklaring onder eede. 

Johannes Hendriks van den Heuvel koopt nog stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 146; 17-01-1793:
Jan van Geemert, te Nederweert, verkoopt aan Jan van den Heuvel groes de Roetert 1 lopense naast de weduwe Peter Berkers. Koopsom ƒ 28,-.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 115; 24-06-1799:
De erfgenamen van Simon van de Loverbosch verkopen percelen land en groes te Asten en Vlierden. Zij verkopen aan Jan van den Heuvel land agter de Pastorye dit deel 2 lopense 37 roede, te weten de onbedeelde helft van de verkoop aan de kinderen Francis Verberne. Koopsom ƒ 49,-.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 21; 05-09-1801:
Antonie Peeters van Bree verkoopt aan Jan van den Heuvel groes den Hoogendries 2 lopense 14 roede naast Catharina Mathijs Bruystens. Koopsom ƒ 200,-.

In de bewoningslijst van het huis rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van Johannes Hendriks van den Heuvel en is gelegen aan de poel, een brandkuil gevuld met water voor de brandweer:

Jaar Eigenaar nummer 100 Dorp Bewoners nummer 100 Dorp
1798 Jan van den Heuvel Jan van den Heuvel
1803 Jan van den Heuvel Jan van den Heuvel

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp 223:
Jan van den Heuvel bij deling 20-06-1785.
Johanna, Helena en Jan Verreijt.
Nummer 100, huijs, hof en aangelag aan de Poel 1 lopense.

Johannes Hendriks van den Heuvel zet met anderen een steenoven op:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 8 verso; 04-07-1803:
Marcelis Goort Peeters, Jan van den Heuvel en Anthony van Bussel hebben toestemming gekregen tot het setten en afstoken van een steenoven. Zij beloven dat zij voor ieder mand aan den armmeesters, ten behoeve van den Armen, zullen betalen ƒ 1,-. Ook zullen zij alle nadeel of schade welke zij aan de gemeente of enig particulier aanrichten vergoeden.

Johannes Hendriks van den Heuvel hield een herberg en op de Astense Marktdag kwam daar veel volk:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-04-1804:
Volgt getuigenverhoor van Adriaan van Dueren, 58 jaar, smid, lid van het gemeentebestuur, Andries Timmermans, 69 jaar, bierbrouwer, lid van het gemeentebestuur en Maria Tijssen getrouwd met Andries Timmermans.
Of het, op 10 mei 1803, hier marktdag is geweest?
Allen antwoorden bevestigend.
Of zij die dag ook gehoord hadden dat naar gewoonte veel vreemden en dronken lieden in het Dorp waren geweest en dat er in de namiddag van diezelfde dag ten huize van Jan van den Heuvel, herbergier, ruzie was geweest en iemand aan zijn been gekwetst was geworden?
Adriaan van Dueren en Andries Timmermans hebben dit wel horen zeggen, Maria Tijssen weet dit niet.

Johannes Hendriks van den Heuvel vernadert een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 96; 26-02-1806:
Jan van den Heuvel getrouwd met Johanna van Rijt is, namens zijn vrouw, nader in den bloede aan Pieter Verberne dan Marcelis Coppens. Hij vernadert groes het voorste veltje in het Rood 2 lopense, ene zijde Andries Timmermans, andere zijde Godefridus Sauvé. Koopsom ƒ 140,-

Johannes Hendriks van den Heuvel was ook bakker:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 66; 09-05-1808:
Lambertus van de Voort legt zijn eed als molenaarsknecht af; Jan van den Heuvel legt zijn eed als bakker af; Jan van Lith heeft zijn eed als molenaarsknecht afgelegd.

Johannes Hendriks van den Heuvel is op 14-04-1812 te Asten overleden en Johanna Jansen Verrijt is op 17-04-1819 te Asten overleden. Daarna verdelen hun nog in leven zijnde kinderen de erfenis, waarbij het huis in handen komt van Jacobus van de Cruijs, man van Anna Maria van den Heuvel:

Notarieel Archief 42-55 Asten; 08-06-1819:
Pieter van den Heuvel, Jacob van de Cruijs man van Anna Maria van den Heuvel, Thomas van der Weerden, man van Johanna van den Heuvel, wonende te Meijel delen de goederen van wijlen hun moeder Johanna Verrijt weduwe van Jan van den Heuvel.
3e lot gaat naar Jacob van de Cruijs man van Anna Maria. Huis, hof, ene zijde gemeente, andere zijde Johannes Knapen.

Dochter Anna Maria van den Heuvel is geboren te Asten op 28-06-1779 en is op 02-08-1807 te Asten getrouwd met Jacobus Jan van de Cruijs, geboren te Asten op 23-11-1782 als zoon van Johannes Jacob van de Cruys en Francisca Willem Tonie Dirx (zie Voormalig huis F429):

04

Het gezin van Anna Maria van den Heuvel en Jacobus Jan van de Cruijs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Catharina Asten 13-08-1809 Asten 08-02-1834
Franciscus van de Mortel
Asten 02-10-1881 zie Voormalig huis F429
2 Hendricus Asten 04-01-1812 Kind Asten 22-07-1827
3 Joannes Asten 14-12-1813 Kind Asten 01-04-1815
4 Johannes Theodorus Asten 03-05-1816 Someren 30-10-1840
Catharina van Velthoven
Asten 26-02-1873
5 Wilhelmus Asten 03-11-1819 Kind Asten 25-07-1827
6 Johanna Maria Asten 15-04-1821 Kind Asten 09-09-1828

Bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Jacobus van de Cruijs:

Kadaster 1811-1832; G574:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 14 el, het Derp, klassen 6.
Eigenaar: Jacobus van de Cruijs.

05

06

Anna Maria van den Heuvel is op 10-01-1840 te Asten overleden, mede aangegeven door buurman Piet van Bussel (zie Voormalig huis G586). Jacobus van de Cruijs vinden we als akkerbouwer terug in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 op huizingnummer A3:

07

Jacobus van de Cruijs is op 09-10-1861 te Asten overleden en zijn zoon Theodorus van de Cruijs, geboren te Asten op 03-05-1816 is als landbouwer op 30-10-1840 te Someren getrouwd met Catharina van Veldhoven, geboren te Someren op 09-03-1818 als dochter van Peter van Velthoven en Johanna Maria Sak.

In de periode 1869-1879 woont Theodorus van de Cruijs met zijn gezin tot zijn overlijden op 26-02-1873 in het huis. In het Vaderland van 04-03-1873 lezen we hieronder dat hij bij een val zijn kar om het leven is gekomen:

Rechts de overlijdensakte van Theodorus van de Cruijs.

 

 

 

Daarna woont zijn weduwe ook in de periode 1879-1890 tot haar overlijden te Asten op 01-12-1886 in het huis met huizingnummer A3:

08

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-01-1887 is het huis van de kinderen Theodorus van de Cruijs verkocht en in diezelfde krant van 28-06-1887 verkopen zij de oogst.

09 10

Het huis krijgt bij een verbouwing kadasternummer G1704, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart, is verkocht aan Peter Jan Leenen, geboren op 30-06-1856 te Asten als zoon van Hendrik Leenen en Johanna Maria Goossens (zie Emmastraat 40 tot en met 44). Hij is op 20-07-1885 te Asten getrouwd met Johanna Maria Schellings, geboren te Asten op 25-03-1853 als dochter van Hendrikus Schellings en Anna Catharina van den Eijnden (zie Julianastraat 1). Zij wonen zelf in A207 in de huidige Emmastraat (zie Emmastraat 40 tot en met 44) en verhuren het huis aan derden.

Het huis wordt bewoond door Hendrikus van Stratum, geboren op 20-02-1853 te Asten als zoon van Christiaan van Stratum en Johanna Leijssen. Hij woonde daarna onder meer in Deurne en is als landbouwer op 03-02-1888 te Asten getrouwd met Francijna Schepers, geboren te Asten op 23-05-1854 als dochter van Laurens Schepers en Hendrina Haasen (zie Voormalig huis E1039). Ook over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 woont Hendrikus van Stratum met zijn gezin in het huis met huizingnummer A3:

11

Hendrikus van Stratum was naast landbouwer ook herbergier, zoals blijkt uit onderstaande mededelingen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-07-1891 en in de Venloosche courant van 16-02-1908:

12 13

Bij een scheiding en deling van de familie Schellings is dit huis in 1893 in handen gekomen van Antonia Catharina Schellings, geboren te Asten op 19-05-1860 als dochter van Hendrikus Schellings en Maria van Dijk (zie Julianastraat 1). In 1907 wordt het huis gesplitst in twee woningen met kadasternummers G2041 (zie hieronder) en G2042 (zie Voormalig huis G2042) en een deel komt toe aan het naastgelegen huis G573 (zie Marktstraat 5). Op de nevenstaande kadasterkaart wordt dit geïllustreerd.

 

Hendrikus van Stratum verhuist naar A124 (zie Markt 17 en 19) en in het huis komt wonen Peter Hoefnagels, geboren te Asten op 16-06-1877 als zoon van Johannes Hoefnagels en Petronella Smits (zie Voormalig huis G857). Hij is als schoenmaker op 20-04-1906 te Asten getrouwd met Sophia van Hoek, geboren op 17-08-1879 te Asten als dochter van Antonie Willem van Hoek en Rosina Ceelen (zie Emmastraat 60). Naast schoenmaker zet Peter Hoefnagels ook de herberg voort, zoals is te lezen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-04-1909 en van 28-12-1910:

14 15

Inwonend in het huis vanaf oktober 1906 is Peter Johannes Derks, geboren te Oeffelt op 16-07-1877 als zoon van Hendrikus Derks en Theodora de Bruijn. Hij is als tramconducteur op 26-01-1904 te Woensel getrouwd met Elisabeth Petronella Maria Mengede, geboren op 21-05-1876 te Altenessen (D) als dochter van Hermann Johanna Mengede en Elisabeth Deckes. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij vanaf oktober 1906 in het huis met huizingnummer A3a:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-03-1907 de geboorte van zoon Hendrikus.

17

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar A276 (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 14 en 16) en vanaf juni 1909 woont in dit deel van het huis Joannes Josephus Antonius van Daal, geboren op 12-04-1885 te Eindhoven als zoon van Paulus Arnoldus van Daal en Johanna Theodora van Rooij. Hij is als handelsreiziger op 09-05-1906 te Boekel getrouwd met Anna Maria Vijgenboom, geboren te Boekel op 12-08-1880 als dochter van Hendrikus Vijgenboom en Johanna Maria van Eijk. Zij verhuizen in 1910 naar Eindhoven.

Vanaf 1906 woont in een ander deel van het huis met huizingnummer A3b Bernardus Janssen, geboren te Asten op 31-03-1877 als zoon van Leonardus Janssen en Catharina van de Heijden. Hij is als kantoorbediende op 12-06-1906 te Asten getrouwd met Wilhelmina Leermakers, geboren te Boxtel op 19-10-1879 als dochter van Wilhelmus Leermakers en Maria Elisabeth Verdonk.

Zij verhuizen naar A273 (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 4) en vanaf augustus 1908 woont in dit deel van het huis Willem Nicolaas Beukema, geboren te Edam op 30-08-1882 als zoon van Cornelis Beukema en Elizabeth Hartog. Hij is als fotograaf op 10-09-1908 te Zaandam getrouwd met Klasina Stuurman, geboren te Amsterdam op 06-05-1884 als dochter van Jan Stuurman en Cornelia Graftdijk. Zij verhuizen in 1909 naar Alkmaar.

Over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 zijn er geen andere inwonenden bekend en wonen Peter Hoefnagels en Sophia van Hoek met hun gezin in het huis met huizingnummer A3, ook bekend staand als Marktstraat 1:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-10-1914 de geboorte van Rosina Petronella (Sien) Hoefnagels en in diezelfde krant van 24-08-1918 de geboorte van Petronella Rosina (Nel) Hoefnagels:

19 20

In de Nederlandsche staatscourant van 03-06-1917 krijgt Peter Hoefnagels het recht om sterke drank te schenken in zijn herberg, maar in diezelfde krant van 24-01-1918 is hij het recht al weer kwijt:

21 22

Huiseigenaar Antonia Catharina Schellings is op 28-06-1921 te Asten overleden en het huis wordt verkocht en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-08-1921 wordt al een bericht geplaatst over de verkoop van verschillende huizen:

23

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-10-1921 worden de huizen, waaronder dit huis te koop aangeboden:

24

Het huis krijgt kadasternummer G2266, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart en wordt aangekocht door de naamloze vennootschap Helmondsche Bank. In hun jaarverslag over 1921 wordt de aanschaf van het pand in de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-04-1922 gerapporteerd:

25

De Helmondsche Bank houdt kantoor in een deel van het pand en een deel wordt nog steeds verhuurd aan Peter Hoefnagels die ook over de periode 1930-1938 met zijn gezin in het huis aan de Marktstraat 1 woont:

26

In 1930 wordt het huis opgekocht door de Amsterdamsche Bank, de Helmondsche Bank is dan een filiaal van de Amsterdamsche Bank, en Peter Hoefnagels behoudt zijn schoenenwinkel aan de Marktstraat 1. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-03-1931 biedt zich een smidsknecht aan bij Peter Hoefnagels en in het Peelbelang van 19-05-1945 adverteert Peter Hoefnagels om gerepareerde schoenen op te komen halen:

27 28

Hieronder een foto uit 1955 van de etalage van schoenmaker Peter (Piet) Hoefnagels:

29

Sophia van Hoek is op 23-09-1955 te Asten overleden en Peter (Piet) Hoefnagels is op 10-10-1963 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

30 31

Hieronder een foto van de Marktstraat met links de Helmondsche Bank en de auto staat geparkeerd voor de winkel van schoenmaker Piet Hoefnagels:

32

Hieronder een foto na de naamswijziging naar Amsterdamsche Bank bij de afbraak van hotel de Arend voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis:

33

Rond 1952 wordt het pand Marktstraat 1 gekocht door Hendrika Petronella (Henrica) Wijnen, geboren te Someren op 21-02-1912 als dochter van Gerardus Wijnen en Petronella Lomans. Zij is te Someren op 24-11-1936 getrouwd met Johannes Franciscus (Frans) Eijsbouts, geboren te Asten op 04-01-1910 als zoon van Hendrikus Eijsbouts en Christina Elisabeth Polman (zie Voormalig huis G2042). Het huis wordt dan verbouwd en onderstaande etalagefoto uit 1955 toont de winkel van de familie Eijsbouts:

34

Hieronder een foto uit 1965 van de gehele winkel van Eijsbouts:

35

En hieronder een streetview uit 2010 van de toen voormalige kledingwinkel van de familiie Eijsbouts:

36

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1675 Johannes Pauls Jansen Asten 19-05-1644 Johannes Pauls Jansen Asten 19-05-1644
1710 Margaretha Jan Martens Asten 26-11-1644 Margaretha Jan Martens Asten 26-11-1644
1724 Margaretha Jan Martens Asten 26-11-1644 Petronella en Wilhelmina Vermeer Budel 02-03-1664
1732 erven Johannes Pauls Jansen Asten 16-02-1676 Petronella Vermeer Budel 02-03-1664
Dorp huis 100
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 erfgenamen Magriet Jan Paulus Asten 16-02-1676 juffrouw Petronella Vermeer Budel 02-03-1664
1741 erfgenamen Magriet Jan Paulus Asten 16-02-1676 onbewoont
1746 erfgenamen weduwe Jan Paulus Asten 16-02-1676 onbewoont
1751 erfgenamen Jan Paulus Asten 16-02-1676 Francis van den Broek Geldrop 16-06-1733
1756 Jan Paulus Asten 28-10-1678 Jan Verreijt en Willem Verhaseldonk Asten 01-01-1713
1761 kinderen Jan Verreijt Asten 18-01-1742 Jan Verreijt Asten 01-01-1713
1766 kinderen Jan Verreijt Asten 18-01-1742 Francis van Hoek Asten 04-02-1727
1771 kinderen Jan Verreijt Asten 18-01-1742 Gerrit van Hugten en weduwe Jan Hendriks Asten 11-05-1734
1776 kinderen Jan Verreijt Asten 18-01-1742 Jan van den Heuvel in camer Jan Vrients Deurne 25-09-1740
1781 kinderen Jan Verreijt Asten 18-01-1742 Jan van den Heuvel en Antoni van der Wallen Deurne 25-09-1740
1798 Jan van den Heuvel Deurne 25-09-1740 Jan van den Heuvel Deurne 25-09-1740
1803 Jan van den Heuvel Deurne 25-09-1740 Jan van den Heuvel Deurne 25-09-1740
Kadasternummer G574
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G574 1832-1861 Jacobus van de Cruijs Asten 22-11-1782
G574 1861-1887 Theodorus van de Cruijs Asten 03-05-1816
G1704 1887-1893 Peter Jan Leenen Asten 30-06-1856 verbouw
G1704 1893-1907 Anna Catharina Schellings Asten 19-05-1860
G2041 1907-1921 Anna Catharina Schellings Asten 19-05-1860 splitsing
G2041 1922-1930 Helmondsche Bank
G2041 1930-1938 Amsterdamsche Bank
Marktstraat 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1812 Jan van den Heuvel Deurne 25-09-1740 met kinderen 14-04-1812
1812-1819 kinderen van den Heuvel Asten 29-01-1775
1819-1840 Jacobus van de Cruijs Asten 22-11-1782 Anna Maria van den Heuvel Asten 28-06-1779 10-01-1840
1840-1859 Jacobus van de Cruijs Asten 22-11-1782 met kinderen
A3 1859-1861 Jacobus van de Cruijs Asten 22-11-1782 met kinderen 09-10-1861
A3 1861-1869 Theodorus van de Cruijs Asten 03-05-1816 Catharina van Velthoven Someren 09-03-1818
A3 1869-1873 Theodorus van de Cruijs Asten 03-05-1816 Catharina van Velthoven Someren 09-03-1818 26-02-1873
A3 1873-1879 Catharina van Velthoven Someren 09-03-1818 weduwe van de Cruijs
A3 1879-1887 Catharina van Velthoven Someren 09-03-1818 weduwe van de Cruijs 01-12-1886
A3 1888-1890 Hendrikus van Stratum Asten 20-02-1853 Francijna Scheepers Asten 23-05-1854
A3 1890-1900 Hendrikus van Stratum Asten 20-02-1853 Francijna Scheepers Asten 23-05-1854
A3 1900-1906 Hendrikus van Stratum Asten 20-02-1853 Francijna Scheepers Asten 23-05-1854 naar A124
1906 huis in twee woningen gesplitst
A3 1906-1910 Peter Hoefnagels Asten 16-06-1877 Sophia van Hoek Asten 17-08-1879
A3 1910-1920 Peter Hoefnagels Asten 16-06-1877 Sophia van Hoek Asten 17-08-1879
A3 1920-1930 Peter Hoefnagels Asten 16-06-1877 Sophia van Hoek Asten 17-08-1879
1 1930-1938 Peter Hoefnagels Asten 16-06-1877 Sophia van Hoek Asten 17-08-1879

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2024, 09:55:54

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen