logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G214

Dit huisje is in bezit van de familie Sauvé, die aan de overzijde van de straat bij de kosterij woonden (zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19). Isaac Martin Daniels Sauvé is geboren te 's Hertogenbosch rond 1645 als zoon van Daniel Martin Sauvé en Anne Jacobus Morel. Hij is rond 1673 getrouwd met Elisabeth Timmermans, geboren te Helmond op 08-08-1648 als dochter van Antonie Godefridus Timmermans en Johanna Middelaar.

Het gezin van Isaac Martin Daniels Sauvé en Elisabeth Timmermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Baptist* Asten ±1674 ±1700
Maria van Susteren
±1736
Anna Maria Backaert
Antwerpen ±1743 Chirurgijn
2 Maria* Asten ±1676 ±1700
Joost Janse
Antwerpen
3 Daniel Asten ±1678 Heeze ±1708
Ida Anthonis Box
Hoogeloon ±1724
Anna Maria Pages
Hoogeloon ±1733 Schoolmeester
4 Lambert Asten ±1680 Ongehuwd >1718 Pachter montanten
5 Antoni Asten ±1682 Ongehuwd >1743 Soldaat
6 Hendrien Asten ±1684 ±1715
Constant Siegenhorn
>1722 wonend eest in Hulst
later in Asten
7 Marcus Asten ±1686 Asten 31-01-1717
Maria Aarts
Weelde (B) ±1729
Cornelia Somme
±1745 Gevlucht chirurgijn
wonende te Weelde (B)
8 Antonetta* Asten 24-07-1689 Ongehuwd Antwerpen
9 Jacobus Asten 20-07-1692 Someren 30-06-1720
Petronella Lambert Kusters
Asten 22-06-1756 zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19

*          drie familieleden Sauvé zijn naar Antwerpen verhuisd. Antonetta heette ook wel Anna en Johannes Baptist Sauvé woonde in Borgerhout

Isaac Martin Daniel Sauvé is rond 1716 te Asten overleden en zijn weduwe verdeelt de erfenis met de kinderen, waaronder ook dit huisje wordt genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 188; 31-08-1716:
Elisabet, weduwe Ysaac Souve, in leven geweest schoolmeester en koster ter eenre en Jan Baptista Souvee deze mede voor Joost Jansse getrouwd met Maria Souve, Anneke Souve tesamen wonende te Antwerpen, Daniel Souvee, Tony Souve, Constant Sigenhoorn getrouwd met Hendrien Souvee, Jacobus Souvee mede voor Marcus Souvee en Lambert Souvee. Kinderen en erven van Isaak Souve. Zij delen, de eerste comparante voor de helft, de overige comparanten samen de andere helft, van diens nagelaten goederen.
1e lot krijgt Elisabet, de weduwe de kamer met de kelder, opkamer boven de voorschreven kamer en kelderkamer met een deel van de hof daarachter gelegen en de schop daaropstaande naast het huis en hof in het Dorp, ene zijde de straat; het klein huiske of stoockhuyske, zonder de materialen die behoren tot de stokerij; een deel van de hof zover als afgepaald is, ene zijde kinderen Aart Aarts, andere zijde de delers. Belast met ƒ 15,- aan de kinderen en de helft van de lands- en dorpslasten uit de gehele goederen.
2e lot krijgen de kinderen de keuken, koestal en schuur aan elkander getimmerd en gelegen, met de zolder en huysinge daaropstaande en liggende; een deel van de hof, ene zijde de delers, andere zijde kinderen Aart Aarts en de delers. Met de conditie dat de mededeylders bijaldien een deur buyten uyt de camer naast den hof wilde maken altijt eenen weg van vijf voeten breet tussen de keuken, koeystal en schuur voorschreven en hof sal mogen gebruyken om naar 't kleyn huyske of stoockhuys te mogen gaan.

De kinderen verkopen hun erfdeel aan hun moeder:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 98; 23-02-1717:
Daniel Souve voor zichzelf en mede voor Tony Souve, te Vlierden, Marcus Souve, Lambert Souve, Jacobus Souve, Constans Sigenhoren getrouwd met Hendrina Souve en Anna Souve. Zij verkopen aan Elisabet, weduwe Isaac Souve, hun moeder de keuken, neeren, koestal met den hof in 't Dorp. En dat voor hun deel zoals verkregen bij erfenis van hun vader. Koopsom ƒ 80,-.

Als Elisabeth Timmermans ziek wordt, maakt zij haar testament op en schenkt zij meubelen aan haar dochter Hendrina en de rest van haar goederen aan zoon Jacobus Sauvé:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 103 verso; 25-02-1721:
Elisabeth, weduwe Isaac Souve, ziek, testeert, onder andere:
Alle voorgaande maakselen vervallen. Aan Hendrien, haar dochter, soodanige meubelen als sij tegenwoordigh van haar, testatrice, heeft genoten. Jacobus Sauve, waar zij, testatrice, tegenwoordig bij woont, wordt haar universele erfgenaam, dit uit bijzondere liefde en diensten die hij aan haar heeft gedaan. De andere kinderen, die worden uitgesloten uit het testament, zullen na haar, testatrices, dood, van Jacobus ontvangen ieder een gulden vijf stuiver, zonder meer, als een erkentenisse.

Dochter Anna Sauvé geeft aan haar broer Jacobus toestemming om geld te vorderen en daarmee de schuld van zijn moeder af te lossen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 105; 01-04-1721:
Anna Souve geeft procuratie aan Jacobus, haar broeder, om namens haar te ontvangen van Francis van Rijt ƒ 52,-, zijnde een restant dat zij nog te vorderen heeft wegens geleende penningen. Met deze penningen kunnen de schulden van haar moeder, Elisabeth Souve, betaald worden.

In het huizenquohier over de periode 1736-1751 staat het huis op naam van Anna Sauvé, die het aan Bernardus Graats verhuurt:

Jaar Eigenaar nummer 105 Dorp Bewoners nummer 105 Dorp
1736 Anna Souve Bernardus Graats
1741 Anna Souve Bernardus Graats
1746 Anna Souve Bernardus Graats

Bewoner Bernardus Gerart Graets is geboren te Asten op 26-05-1696 als zoon van Gerardus Willems Graet en Sibilia Huberts Beyers (zie Emmastraat 14). Hij is op 05-12-1717 te Asten getrouwd met Johanna (Jenneke) Jansse Verheye, geboren te Asten rond 1695:

image001.jpg

Bernardus Gerardi Graets verkoopt voor de kinderen van zijn broer Willem Graets onroerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 136; 08-12-1723:
Johannes van der Linden en Bernardus Graats als momboiren over de onmondige kinderen van Willem Graats en Hendrien van der Linden zullen verkopen de meubilaire goederen van de voorschreven onmondige kinderen. Totale opbrengst ƒ 200,-. Enige kopers zijn Jan Caspers, Tony Verbeeck, Tony Kerckhoff, Jan Heynens, P. van de Vonder, Joost Ale Baltis, Jan Groenen, Dirck de Leuw, Daandel Aarts, de cadet, Tijs Timmermans.

Na het overlijden van Johanna (Jenneke) Jansse Verheye te Asten op 07-04-1726 is Bernardus Gerardi Graets op 19-07-1733 te Asten hertrouwd met Johanna (Anneke) Willem Vogels, geboren te Asten op 23-04-1696 als dochter van Wilhelmus Joannis Vogels en Johanna Abrahams Michielsen (zie ook Voormalig huis G154) en weduwe van Franciscus Joannes Fransen Verriet, geboren te Blaarthem op 04-08-1695 als zoon van Mathias Franciscus Verryt en Gertrudis Jacobus Verbeeck, met wie zij op 22-04-1725 te Blaarthem getrouwd was:

image003.jpg

De gezinnen van Bernardus Gerart Graets met Johanna (Jenneke) Jansse Verheye en met Johanna (Anneke) Willem Vogels*:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gertrudis Asten 10-09-1718 Kind Asten ±1718
2 Gerardus Asten 10-10-1719 Kind Asten 24-06-1733
3 Gertrudis** Asten 05-06-1734 Stratum 10-06-1759
Hendrik Schampers
Strijp 15-12-1812
4 Wilhelmus** Asten 19-03-1738 Kind Asten ±1738

*          Johanna (Anneke) Willem Vogels had een zoon Albertus, geboren te Asten op 16-08-1729 (zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19) uit haar eerste huwelijk met Franciscus Joannis Fransen Verriet
**        kinderen uit het tweede huwelijk van Bernardus Graets en Johanna (Anneke) Willem Vogels

Zoon Gerardus Graats wordt door Maria Wauters, getrouwd met Jan Vogels, dusdanig mishandeld, dat hij komt te overlijden:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 35 verso; 26-06-1733:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van de drossard dat zij met Ignatius van Dijck, medicijnen doctor, te Geemert en Johannes Berings, chirurgijn, te Helmont, zijn geweest ten huize van Bernardus Graats, ter visitatie van diens zoon, Gerardus Graats, 13 jaar oud. Deze heeft, volgens zijn vader, enige weken geklaagd over pijn in zijn hoofd en dat ook bloed uit zijn rechteroor had gelopen. Alsmede dat hij pijn had aan zijn slinckerbeen. Dit, na slagen, hem door Mary, de vrouw van Jan Vogels, gegeven. Hij heeft ook tegen zijn vader gezegd dat als hij van de slagen op zijn hoofd afleyvig kwam te worden dat hij dan Mary Jan Vogel in den dootslagh leydt. Bij inspectie is gezien dat het linkerbeen van de overledene van onder de knie tot bijna aan de tenen gemortificeert was. Dat de dood, volgens hun oordeel, door de tijd daarop heeft moeten volgen.

Hieronder de overlijdensakte van Gerardus Graets:

image005.jpg

Maria Wauters, vlucht en wordt bij verstek veroordeeld tot verbanning uit Asten:

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 151; 22-07-1733:
Pieter de Cort, drost, aanlegger contra Marie, getrouwd met Jan Vogels, fugitive. Marie heeft ontrent agt daagen voor Pinxteren laatstleden Gerardus, soone Bernardus Graats, sijnde een jongeling, ontrent de dertien jaren oud, soodanig geslagen en mishandelt dat hij tussen de 25 en 26e juni laatstleden deeser werelt is overleeden. Zij wordt, bij verstek, voor altijd uit deze heerlijkheijd gebannen.

Deze mishandeling moet te maken hebben gehad met jaloezie in de familie. Maria Wauters was getrouwd met Johannes Willem Vogels, geboren te Asten op 28-02-1689 als zoon van Wilhelmus Joannis Vogels en Johanna Abrahams Michielsen. Hij was een broer van Johanna (Anneke) Willem Vogels, de aanstaande bruid van Bernardus Graets en aanstaande stiefmoeder van Gerardus Graets.

Johannes Willem Vogels had samen met Maria Wauters drie kinderen, geboren te Asten in de periode 1718-1723 en was in 1724 wegens ziekte bedlegerig. De goederen van Maria Wauters en Jan Vogels worden gevisiteerd, waaruit blijkt dat ze niets bezaten:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 36 verso; 04-07-1733:
Schepenen van Asten verklaren dat zij samen met Pieter de Cort, drost, een visitatie hebben gedaan in het huiske van Jan Vogels en Mary, zijn vrouw en daarin niets anders gevonden hebben dan een oud etenskastje, een emmer, een stoel en een bank, twee stenen boterpotten. Wij weten ook nog dat zij te Asten niets anders bezitten als een leemhuiske en hof zijnde getimmert op arm land dat aan hen om niet als aalmoes is gegeven geweest.

Maria Wauters is Asten ontvlucht en Johannes Willem Vogels komt nog in de archieven voor tot 1742 als doodgraver en leefde waarschijnlijk gescheiden van zijn vrouw.

Niet lang na de veroordeling van Maria Wauters hertrouwt Bernardus Graets en moet Johanna (Anneke) Willem Vogels een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 36 verso; 04-07-1733:
Jenneke Vogels, weduwe Francis Verriet, geboren te Gestel, maakt ten behoeve van haar twee onmondige kinderen een staat en inventaris. Zij wil hertrouwen met Bernardus Graats, weduwenaar. Een bed en toebehoren, een schotel, zes lepels, drie tinnen schotels, twee stoelen, een bank en een oude kist, een pot en een ketel een spinnewiel.

Eigenaresse van het huis Anna Sauvé woont in Antwerpen en int nog twee obligaties:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 67; 29-06-1741:
Anna Souve, te Antwerpen, is voldaan van een manuale obligatie van ƒ 200,- ten laste van Hendrik Hendriks en Francis van de Loverbosch en ten name van Johannes Souve, gewoond hebbende te Diest de dato 29-01-1724. Antonetta Willem Slaats, weduwe Hendrik Hendriks is schuldig aan Johannes Souve ƒ 150,- à 4%. Marge: 22-11-1752 Jan Souve, chirurgijn, te Asten, is voldaan van ƒ 150,- door de weduwe Hendrik Hendriks.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 68 verso; 29-06-1741:
Anna Souve is voldaan van een obligatie van ƒ 200,- ten laste van Jan Aart Smits en ten name van Johannes Souve de dato 30-03-1717. Marge: 10-08-1748 gelost aan Johannes Souve door Aart Janse Smits.

Een broer van Anna Sauvé, soldaat Antoni Sauvé, is teruggekeerd naar Asten en is daat tot armoede geraakt:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 243 verso; 12-06-1741:
Regenten van Asten certificeren bij deze, dat, Antoni Souve, geboren te Asten, uit eerlijke ouders, wiens vader hier lange jaren, koster, voorlezer en schoolmeester is geweest. Hebbende zelf lange jaren loffelijk gediend als soldaat in de Compagnie van Colonel de Roy, in het Regiment van Generaal van de infanterie, ten dienste van de staat der Verenigde Nederlanden, Johan Warner, vrijheer van Palland, Heer van Eerde. Volgens zijn paspoort is Souve, een persoon die zich altijd eerlijk en wel gedragen heeft. Mits zijn hooge jaaren en door de swackheyt van sijn lichaam niet in staat is om te konnen werken en sijn kost te verdienen, waarom denselve geraakt is in armoedige staat, alsoo geen goederen besit. Waarom wij verzoeken, aan allen die dit certificaat vertoond wordt, de voornoemde Antoni Souve voor zodanig te houden en te erkennen.

Bewoner Bernardus Gerart Graets is op 27-10-1747 te Asten overleden en zijn weduwe woont nog in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 105 Dorp Bewoners nummer 105 Dorp
1751 Anneke Souve cum suis weduwe Bernardus Graats

In 1755 woont zij een kamer in het huis van Jacobus Sauvé (zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19) en overkomt Johanna Willem Vogels en haar zoon uit haar eerste huwelijk, Albert Verreyt, die op 26-01-1755 te Asten is getrouwd met Johanna Smits, een toffelpartij:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 73; 28-11-1755:
Verhoor van Aalbert Verreyt, 25 jaar, Johanna Smits, 27 jaar getrouwd met Aalbert Verreyt en Jenneke Vogels, 68 jaar getrouwd geweest met Bernardus Graets.
Of zij, deponenten, wonen in een camer van Jacobus Souve, nevens de Kosterij?
Aalbert Verreyt zegt dat hij daar woont met zijn vrouw en zijn moeder, de weduwe Bernardus Graats. Jenneke Vogels antwoordt bevestigende.
Of op vrijdag, 14 november laatstleden, rond zes uur in den avond, de deur van de camer was gesloten, zeer schielijk en onverwacht, enige personen, hier wonende, zijn gekomen die aanstonds Aalbert en zijn moeder omsingelden?
Aalbert Verreyt en Jenneke Vogels antwoorden bevestigend. Johanna Smits was niet thuis, maar in het huis van Jacobus Souve.
Of voornoemde personen niet waren Dirk van Swanenberg, Joost Voermans, Antoni de Kuyper en Adriaan, de knecht van Antoni Voermans en dat zij Aalbert Verreyt niet onder de armen hebben gevat en zo uit zijn woning hebben gesleept?
Aalbert Verreyt zegt dat hij met het haar is gevat door Adriaan en op straat tegenover de kosterij ter aarde nedergedruckt en met het haar weer opgetrokken door Joost Voermans, Pieter Verberne en Antoni de Kuyper.
Johanna Smits heeft van verre gezien dat haar man onder het volk werd weggevoerd. Zonder te kunnen zeggen, door de alteratie, door wie en dat het volk haar naar huis heeft doen gaan.
Jenneke Vogels verklaart dat het gegaan is als in het artikel.
En nadat voornoemde Aalbert Verreyt uit zijn woning was gesleept en getrokken, ofschoon hij telkens bad en verzocht om vrijgelaten te worden door voornoemde personen is vervoerd op het Martvelt, aan en onder de kaak en aldaar enige tijd is vastgehouden door Joost Voermans en Antonie de Kuyper, komende mede een menigte omstanders, waaronder Dirk Swanenberg met een stok of zweep wenkte en op dit wenken Aalbert op een kar werd gedrukt, getrokken aan armen en haar, gebonden met een dik touw om het lijf en hals?
Aalbert Verreyt zegt dat hij schuin op de kar heeft gezeten en gebonden is geweest. Dat hij Dirk Swanenberg zag wenken en zei: "Swaneberg, segget maar, gij hoeft niet te wenke, want ik sie het genoeg".
Johanna Smits heeft op het tumult en geraas van verre haar man nagegaan en hem dan aan de kaak zien staan. Zij is toen naar huis terug gebracht, zonder verder iets te weten.
Jenneke Vogels verklaart als vermeld, doch het wenken van Swanenberg niet gezien te hebben.
En den voornoemde Aalbert, alzo op geweldige wijze op de kar gebonden zijnde, daarbij op die wijze niet mede heeft moeten zitten zijn moeder, en op die wijze samen zijn rondgevoerd door de straten van het Dorp en aan de herbergen stil gestaan, onder andere aan de herberg van Gerrit van Riet, waar de voerlieden van de kar order vroegen aan Swanenberg, zijn gevoerd naar de Waterpoel, waar Aalbert op blote knieën op de straat, voor alle man, zijn vrouw om vergiffenis heeft moeten bidden of dat zij hem anders door de poel wilden slepen?
Aalbert Verreyt zegt dat het zo is geweest.
Johanna Smits is enige tijd weggeweest en ten huize van de weduwe Jan Flipse zijnde, is gehaald door Dirk van Swaneberg en Willem Roefs, zeggende: "Gij moet medegaan, zij moete om vergiffenis bidde en U sal geen leet geschiede". Zijnde toen meegegaan aan de waterpoel, in het Dorp, alwaar haar man om vergiffenis heeft gebeden.
Jenneke Vogels verklaart als gevraagd en dat zij met haar zoon op de kar is gevoerd tot op het Martvelt. Werdende door iemand uit het volk gezegd: "Doe oude blixem, wij sulle U in de ploeg spanne, en door U eyge koole omploege".
En of zij na het voorschrevene gedaan te hebben samen naar huis zijn gegaan doch dat onderweg, op bevel van Joost Voerman, de moeder van Aalbert, haar dochter, op haar knieën om vergiffenis heeft moeten bidden?
Allen antwoorden bevestigend.
Wat hen nog meer bekend is? Wie de kar getrokken heeft? Wie op de hoorn geblazen heeft?
Aalbert Verreyt zegt dat de kar is getrokken door ondermeer Jan Brunas, Jan van Hoek, Joost Voermans, Antoni de Kuyper en de knecht van Antoni Voermans.
Johanna Smits weet niets meer.
Jenneke Vogels meldt hetzelfde als haar zoon Aalbert en dat Dirk van Swanenberg naast de kar liep met een stok of zweep in de hand.
Zij hebben een en ander onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 76; 09-01-1756:
Verhoor van Jan van Hoek, 26 jaar, Hendrik Coopmans, 32 jaar.
Of, op 14 november 1755, Aalbert Verreyt en zijn moeder, de weduwe Bernardus Graats, met geweld uit hun huis zijn gehaald, gestoten en gesleept zijn geworden en na enige tijd onder de kaak gestaan te hebben niet op een kar zijn gebonden? Of dit niet gedaan is door verscheidene personen en op order van Dirk Swaneberg, schepen?
Jan van Hoek verklaart als in het artikel en dat Dirk Swaneberg hem in zijn huis kwam roepen, hebbende nog enige mensen bij zich, zeggende ten hem: "Allo, gij moet mede". Waarop hij gezegd heeft, aan tafel zittende om te eten: "Ik moet eerst gedaan hebben met eete". Zeggende, Dirk Swaneberg,: "Wat, andere menschen die late het eete wel staan, gaat maar mee voort". Deponent is daarop meegegaan en heeft gezien zoals in het artikel.
Hendrik Coopmans heeft gezien dat Aalbert Verreyt en zijn moeder op de kar zaten en gebracht werden naar het Martvelt.
Of Aalbert Verreyt en zijn moeder, op de kar zittende, niet het Dorp zijn rondgevoerd? Of niet het meeste gedaan werd door Joost Voermans en anderen en op verzoek van Dirk van Swaneberg?
Jan van Hoek verklaart dat het zo geweest is.
Hendrik Coopmans heeft wel gezien dat Dirk Swaneberg met een zweep in de hand naast de kar ging, als een voerman. Hij heeft verder gehoord dat de vader van Dirk Swaneberg tegen hem, Dirk, zei: "Sagjes, gij moet soo den baas niet speele" of dergelijke woorden.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 78 verso; 09-01-1756:
Verhoor van Wilhelmus van Riet, 23 jaar, Jan Brunas, 31 jaar, Pieter Verberne, 25 jaar.
Of zij weten dat, op vrijdagavond, 14 november 1755, rond zes uur, Aalbert Verreyt en zijn moeder, met geweld uit hun huis zijn gehaald, gestooten en gesleept en enige tijd onder de kaak gestaan hebben. Vervolgens met geweld op een kar gebonden en daarop blootshoofds zittende door de straten zijn gevoerd en aan de Poel op zijn knieën om vergiffenis heeft moeten bidden?
Wilhelmus van Riet verklaart gezien te hebben dat Aalbert en zijn moeder bij de kaak stonden en heeft ze op een kar zien zitten, terwijl Antoni de Kuyper mede op de kar was. Hij heeft ook gezien dat Dirk Swaneberg de deur van Aalbert Verreyt heeft opengedaan en op den dorpel of in het huis gestaan.
Jan Brunas weet wel dat een en ander gebeurd is doch door de drukte heeft hij geen personen kunnen onderscheiden.
Pieter Verberne verklaart dat hij op de bewuste avond in zijn huis door Dirk Swaneberg is verzocht geworden: "Gij moet medegaan". Hij heeft daarop zijn eten laten staan en is meegegaan, achter door den hof van de schoolmeester, een andere partij is gegaan door de hof van Jacobus Souve, om het huis te bezetten. Hij weet echter niet wie er allemaal bij waren. Wel, dat Dirk Swaneberg de deur van Aalbert Verreyt open deed. Hij, deponent, is kort daarop ook in huis gekomen met andere, zonder te weten wie, en dat zij Aalbert toen op de kar gebracht hebben.
Of zij weten dat Dirk Swaneberg, hen en andere personen, geroepen heeft en leiding heeft gegeven aan het geheel?
Wilhelmus van Riet weet dat, op 14 november laatstleden, Dirk Swaneberg, 's morgens bij hem is gekomen, zeggende: "Dat hij 's avonds om half zes op het Martvelt zou komen om Aalbert door de Poel te slepen, omdat hij zijn wijf misdaan had". Antony Kuypers, welke bij hem, deponent, was kreeg opdracht om het bij hem in de straat aan de jonggezellen bekend te maken. 's Avonds is hij naar het voorschreven huis gegaan, waar Dirk Swaneberg, hem en onder meer Pieter Verberne, commandeerde dat zij door de hof van de schoolmeester zouden gaan en enige anderen door de hof van Jacobus Souve zeggende, hij Swaneberg: "Ik sal in huis gaan en mijn pijp aansteeke en als ik de tang laat vallen, dan is hij er in". Zonder verder iets te weten. Verder heeft hij gezien dat Dirk met een zweep in de hand door het volk liep, zeggende: "Maak plaats".
Jan Brunas weet niets.
Pieter Verberne heeft alleen nog Dirk Swaneberg horen zeggen: "Maak plaats".

In de archieven van Asten zijn Albertus Verreyt, Johanna Smits en Johanna Vogels hierna niet meer terug te vinden.

Anna Sauvé is vermoedelijk rond 1753 overleden, want bij de verpondingen van 1754 staat het huis op naam van haar broer Jacobus Sauvé:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 241:
Jacobus Souve.
Nummer 105 huijs, hoff en aangelag met nog een kleijn huijske

Jacobus Sauvé is geboren te Asten op 20-07-1692 als zoon van Isaac Martin Daniels Sauvé en Elisabeth Timmermans (zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19). Hij is op 30-06-1720 te Someren getrouwd met Petronella Lambert Kusters, geboren te Someren op 24-09-1693 als dochter van Lambertus Franssen en Maria Martens:

image007.jpg

Het gezin van Jacobus Sauvé en Petronella Lambert Kusters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 16-04-1721 Asten 19-06-1746
Gerrit de Schinkelaar
Asten 08-01-1777
2 Martina Asten 21-08-1723 ±1750
Peter van El
Antwerpen
3 Lambertus Asten 12-10-1726 Kind Asten ±1726
4 Josephus Asten 15-03-1730 Asten 24-11-1754
Johanna Maria Jan Loomans
Asten 18-02-1782 zie ook Voormalig huis B63
5 Lambertus Asten 08-11-1732 Asten 12-09-1762
Engelina van de Loverbosch
Asten 21-02-1804 zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19
6 Anna Maria Asten 04-12-1736 Kind Asten ±1736

Jacobus Sauvé is op 22-06-1756 te Asten overleden en hieronder zijn dood- en begraafakte:

Zijn weduwe en kinderen, wonende aan de overzijde naast de kosterij (zie Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19), verhuurden het huis volgens het huizenquohier over de periode 1756-1776 aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 105 Dorp Bewoners nummer 105 Dorp
1756 kinderen Jacobus Souve en anderen Goortje Mennen en Catarina Bosmans
1761 kinderen Jacobus Souve Goortje Mennen en Catarina Bosmans
1766 weduwe en kinderen Jacobus Souve Caat Happen en Leijke Abrahams
1771 weduwe en kinderen Jacobus Souve Annemie van Deursen en Maria Keijzers
1776 kinderen Jacobus Sauve Annemie van Deursen en Maria Keijzers

Bewoners zijn dan gedurende ruim 20 jaar ongetrouwde vrouwen of weduwen, waarvan hier de terugvindbare gegevens. Godefrida (Goortje) Mennen is geboren te Asten op 31-12-1693 als dochter van Antonius Hendricx Mennen en Elisabetha Abrahams (zie ook Voormalig huis G154) en te Asten op 28-10-1766 overleden. Catharina Bosmans is geboren te Asten op 19-12-1694 als dochter van Jan Leonarts Bosmans en Elisabeth Jansen van Helmont (zie Voormalig huis C807) en op 20-03-1765 te Asten overleden.

De nieuwe bewoner Catharina Tijs (Caat) Happen is geboren te Asten op 08-07-1705 als dochter van Matthias Happen en Maria Isebrandus van Bussel (zie ook Lagendijk 3). Zij is op 15-11-1745 te Lierop getrouwd met Michael Versterre en hieronder het gezin van Michael Versterre en Catharina Tijs Happen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 27-08-1739 Ongehuwd Asten 08-10-1761 *
2 Johanna Lierop 27-06-1746 Lierop 17-01-1773
Wilhelmus van Leendt
Asten 17-02-1819 zie verderop

* Catharina Tijs Happen heeft voor haar huwelijk nog een natuurlijke dochter gekregen, die door Michael Versterre als kind is erkend

1739, 27 augusti; baptizata est Maria filia illegitima Catarina Tijs Happen; susceptor Joanna Tijs Happen.

27 augustus 1739; gedoopt is Maria onwettige dochter van Catarina Tijs Happen; getuige Joanna Tijs Happen.

Zij woonden eerst in Lierop en nadat zij door een brand in armoede zijn vervallen, vragen zij een paspoort aan: 

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 101 verso; 25-09-1753:
Paspoort voor Michiel Versterre en Catarina Happen, echtelieden, wonende, alhier, die met haare hande, hetsij weeve off spinne off met ander hantwerk de kost moete winne staande ter goeder naam en faam. Zij hebben op 25 augustus laatstleden het ongeluk gehad dat door het afbranden van enige huizen in het vuur verloren hebben hun meubilen en gereede goederen, waardoor zij tot grote armoede zijn vervallen. Doordien de voornoemde personen, of een van beiden, van voornemens zijn zich te begeven naar Antwerpen of elders hebben zij ons deze attestatie verzocht die wij hen gaarne, pro deo, hebben gegeven.

Catharina Tijs (Caat) Happen is op 28-03-1768 als Catharina Michaelis Versterren te Asten overleden.

Lucia (Leijke) Abrahams is geboren te Asten op 06-04-1716 als dochter van Hubertus Abrams en Anna Tyssens (zie Voormalig huis C1319) en op 15-04-1773 te Asten overleden.

Johanna Maria (Annnemie) van Deursen is geboren te Asten op 04-07-1750 als dochter van Antony Martini van Deursen en Petronella Theodori van Heugten (zie Zand 1). Zij is nadien op 03-10-1784 te Deurne getrouwd met Andreas Kortooms, geboren te Geldrop op 02-09-1753 als zoon van Goort Cortooms en Joanna Jansen (zie Voormalig huis B415). Zij wonen na hun huwelijk op de grens van Asten en Liessel (zie Zand 1).

Eigenaar Petronella Lambert Kusters is als Petronilla Jacobi Sauve op 11-10-1775 te Asten overleden en rechts haar doodakte.

 

De erfenis wordt daarna door de kinderen verdeeld, waarbij dit huisje in handen komt van Josephus Sauvé:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 95 verso; 24-11-1776:
Joseph Sauve, Lambert Sauve, Elisabet Sauve, Peter van El getrouwd met Marina Sauve, te Antwerpen. Kinderen en erven van wijlen Jacobus Sauve en Peternel Kusters. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Lambert Sauve, de kamer van het huis, scheidende met den brandmuur en schouw, die door de condivident van dit en door de condivident van de keuken, zijnde het volgende lot, samen in goede staat moet onderhouden en gerepareerd worden. En alzo tussen beiden recht door het huis, ene zijde de Kosterij, andere zijde Peter van El namens het 2e lot, ene en andere einde de straten. Hij zal uitkeren aan het 2e lot ƒ 6,- en aan het 3e en 4e lot elk ƒ 30,-.
De eerste drie loten zullen elk 1⁄3e deel der schulden, staande ten laste van de nalatenschap, betalen. Dit deel is in de verponding ƒ 0-3-8 per jaar.
2e lot krijgt Peter van El de keuken van het huis, ¼e deel van den hof, zo breed als de keuken is, ene zijde de straat, andere zijde Lambert Sauve namens het 1e lot, andere einde Joseph Sauve namens het 3e lot en alsnog ƒ 6,- te ontvangen van het 1e lot. Dit deel is in de verponding ƒ 0-3-8 per jaar.
3e lot krijgt Joseph Sauve de stal van het huis, scheidende aan de keuken; het klein huiske hierbij gelegen met het aangelag, ene en andere zijde de weg, ene einde den hof van het 2e lot, andere einde Marcelis van Bussel. Zijnde dus hier het half aangelag. Dit deel in de verponding ƒ 0-7-0 per jaar. Land den Bankacker 1½ lopense. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-7-8 per jaar. Te ontvangen van het 1e lot ƒ 30,-.
4e lot krijgt Elisabet Sauve te ontvangen van het 1e lot ƒ 30,- en verder vrij van lasten en schulden.

Zoon Josephus Sauvé is geboren te Asten op 17-03-1730 en op 24-11-1754 te Asten getrouwd met Johanna Maria Johannes Loomans, geboren te Asten op 29-11-1716 als dochter van Johannes Goort Loomans en Maria Jansen van de Looverbos (zie Voormalig huis G636). Zij was sinds 23-02-1753 weduwe van Wilhelmus Antoni Muijen, geboren te Asten op 02-10-1715 als zoon van Antonius Jansen Deynen en Maria Reynders van Geldrop (zie Voormalig huis G655), met wie zij op 30-04-1741 te Asten getrouwd was:

image009.jpg

De gezinnen van Johanna Maria Johannes Loomans met Wilhelmus Antoni Muijen en met Josephus Sauvé:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 09-02-1742 Ongehuwd Asten 18-04-1780
2 Johanna Asten 16-11-1744 Kind Asten 02-01-1747
3 Antonius Asten 23-12-1747 Priester Someren 10-01-1792
4 Johanna Asten 17-10-1750 Kind Asten 29-01-1755
5 Wilhelmus* Asten 02-12-1755 Kind Asten ±1755

*    kind uit het tweede huwelijk van Johanna Maria Johannes Loomans met Josephus Sauvé
**  zoon Antonius Muijen, geboren te Asten op 23-12-1747, was kapelaan in Someren, zoals we uit onderstaand archiefstuk kunnen opmaken:

Raad van State, 178, 458, folio 77; 19-01-1792:
Request
van Wilhelmus Baeten Rooms werelds priester geadmitteerd kapelaan te Erp in kwartier Peelland, die een acte van zending heeft ontvangen vor de kapelaansplaats te Someren vacant vanwege het overlijden van Antoni Muijen, met verzoek om een acte van admissie.

Josephus Sauvé woonde met zijn gezin aan het huidige Koningsplein (zie Koningsplein 10) en verhuurde het huis volgens het huizenquohier van 1781 aan derden, die ook voor die tijd al in het huis woonden:

Jaar Eigenaar nummer 105 Dorp Bewoners nummer 105 Dorp
1781 Joseph Sauve Annemie van Deursen en Maria Keijzers

Joseph Sauvé verkoopt het huisje aan Adriaan van Duuren:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 203 verso; 05-01-1782:
Joseph Sauve verkoopt aan Adriaan van Duuren een klein huiske met de helft van het aangelag in de Moolestraat 3 copse gekomen van zijn vader, ene zijde Jacobus van Ravesteyn, andere zijde Marcelis van Bussel, ene en andere einde de straat. Koopsom: ƒ 225,-.

Als Josephus Sauvé kort daarna ziek wordt, bespreekt hij het testament met zijn vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 55; 16-01-1782:
Joseph Sauve, ziek en Maria Lomans, zijn vrouw, gezond, in het Dorp, testeren. Zij bevestigen dat de huwelijksvoorwaarden de dato 22-11-1754 na hun overlijden hun effect zullen sorteren met deze verandering indien het mocht gebeuren dat de testateur voor zijn vrouw komt te overlijden dat dan de ƒ 200,- die de vrouw dan aan zijn vrienden zou moeten uitkeren niet zal plaats vinden. Hij vermaakt deze aan zijn vrouw.

Josephus Sauvé is op 18-02-1782 te Asten overleden en daarna worden zijn bezittingen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 2 verso; 20-03-1782:
Taxatie van de onroerende goederen van Joseph Sauve overleden, 18-02-1782. De helft in waarde:
een hof den Berg agter Timmermans ¼ lopense ƒ 10,-
land de Pastoryacker 3½ copse ƒ 20,-
een acker aan de voorste Velden 1 lopense 6 roede ƒ 30,-
een acker tusschen de Weege 1 lopense 17 roede  ƒ 30,-
land de Biehal 2 lopense ƒ 70,-
groes Vroukesveltje 2 lopense  ƒ 60,-
groes het Busvelt 3 lopense  ƒ 80,-
de laatste twee percelen zijn belast met ƒ 2-5-0 per jaar aan den Armen in kapitaal ƒ 56,25
Totaal ƒ 243,75
De helft is ƒ 121,87½
20e penning is  ƒ 6-1-14.

Adrianus Laurentius van Duuren is geboren te Nuenen op 24-05-1746 als zoon van Laurentius van Duuren en Dimphna Joannes van Col. Hij is als smid op 31-01-1773 te Asten getrouwd met Maria Francisci van de Vorst, geboren te Asten op 10-12-1752 als dochter van Franciscus Peters van de Vorst en Petronella Wilhelmi Roefs (zie Voormalig huis G470):

image011.jpg

Het gezin van Adrianus Laurentius van Duuren en Maria Francisci van de Vorst:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 04-03-1774 Kind Asten ±1774
2 Helena Asten 26-12-1776 Asten 17-02-1805
Wilhelmus Joannis Verberne
Asten 08-04-1846 zie Prins Bernhardstraat 24
3 Hubertus Laurentius Asten 27-05-1779 Ongehuwd Asten 30-04-1807
4 Francisca Asten 06-10-1782 Asten 25-09-1803
Jan Arnoldus van Hoof
Bakel 30-04-1860
5 Petrus Asten 19-11-1784 Ongehuwd Asten 05-02-1819
6 Dymphna Maria Asten 26-03-1787 Deurne 29-01-1815
Hendricus Verberne
Deurne 01-10-1828 Liessel
7 Johanna Asten 27-02-1789 Asten 26-11-1815
Johannes Loomans
Asten 21-04-1821 zie Jan van Havenstraat 38
8 Franciscus Asten 31-03-1791 Kind Asten 12-05-1791
9 Anna Elizabeth Asten 04-12-1792 Asten 21-04-1820
Hendrikus Vlemmings
Asten 27-03-1878

Adrianus Laurentius van Duuren woonde met zijn gezin in een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G470) en verhuurde het huis volgens het huizenquohier over de periode 1798-1803 aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 105 Dorp Bewoners nummer 105 Dorp
1798 Adriaan van Dueren Joost Koolen en Sijntje van Gerwen
1803 Adriaan van Dueren Joost Coolen en Jenneke Versterre

Bewoner Joost Peter Koolen is geboren te Lierop op 23-11-1741 als zoon van Petrus Kolen en Margaretha Fransen Claus. Hij is op 28-06-1772 te Lierop getrouwd met Anna Maria Marten Willems, geboren te Lierop op 16-03-1743 als dochter van Martinus Peter Willems en Henrica Goris. Na haar overlijden te Asten op 31-02-1784, is Joost Koolen op 16-01-1785 te Asten hertrouwd met Johanna Henrici Berkers, geboren te Someren rond 1752 als dochter van Hendrik Berkers en Anna Engelen en weduwe van Johannes Wilbert Koppens:

De gezinnen van Joost Peter Koolen met Anna Maria Marten Willems en met Johanna Henrici Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Lierop 06-11-1773 Lierop 26-02-1797
Catharina Boogaerts
Lierop 01-10-1839
2 Gerardus Lierop 24-02-1775
3 Henricus Lierop 14-07-1778
4 Margarita Asten 27-02-1781 Lierop 27-01-1811
Wilhelmus van den Nieuwenhuijzen
Lierop 27-12-1853
5 Cornelia Asten 21-03-1784 Kind Asten 22-03-1784
6 Johannes* Asten 20-10-1785 Asten 22-01-1820
Helena Cornelisse
Asten 18-04-1856
7 Petrus* Asten 19-03-1788 Asten 17-05-1823
Anna Colen
Asten 08-05-1840
Wilhelmina Berkers
Asten 18-12-1862 woont later bij zijn zwager
zie Voormalig huis E393
8 Martinus* Asten 10-04-1790 **
9 Franciscus* Asten 07-04-1792 Asten 18-07-1822
Maria Catharina Smits
Asten 09-12-1853
10 Cornelius* Asten 24-05-1794 Kind Asten 02-10-1795
11 Johanna Maria* Asten 08-05-1796 Kind Asten 13-08-1798
12 Gerardus* Asten 03-06-1797 Kind Asten 29-09-1798
13 Francisca* Asten 04-05-1800 Asten 16-02-1838
Laurens van Dijck
Asten 16-09-1864
14 Willebrordus* Asten 29-08-1802 Kind Asten 07-02-1803

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** Martinus Koolen heeft gediend bij de 76e Cohorte onder Napoleon; er is in de archieven verder niets over hem terug te vinden en hij is waarschijnlijk gesneuveld

Joost Peter Koolen is op 16-05-1813 te Asten overleden en Johanna Henrici Berkers is op 24-03-1820 te Asten overleden.

Vermoedelijk is bewoonster Francicsa (Sijntje) van Gerwen is geboren te Gemert rond 1745. Zij is sinds 1788 weduwe van Hendrik Willems Verberne, geboren te Lierop op 18-11-1740 als zoon van Wilhelmus Verberne en Ida Henricus Verhees, met wie zij op 10-02-1771 te Lierop getrouwd was. Francisca van Gerwen is op 08-02-1804 te Asten overleden en even daarvoor verkoopt zij een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 134; 25-09-1803:
Francyna van Gerwen verkoopt aan Jan Janse Timmermans land het Rood 1 1⁄2 lopense naast Andries Timmermans. Koopsom ƒ 115,-.

Bewoonster Johanna (Jenneke) Versterre is geboren te Lierop op 27-06-1746 als dochter van de eerder genoemde Michael Versterre en Catharina Tijs Happen. Zij is sinds 03-09-1793 weduwe van Wilhelmus Fransen van Leend, geboren te Helmond op 11-06-1733 als zoon van Franciscus Joannes van Leende en Joanna Willem van Dijck, metr wie zij op 17-01-1773 te Asten getrouwd was. Zij komt vanuit Ommel (zie Voormalig huis B450 en B451) inwonen en is op 17-02-1819 te Asten overleden.

Eigenaar Adrianus Laurentius van Duuren is op 16-04-1809 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1810 staat het huisje op naam van zijn weduwe en kinderen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 folio 197 verso:
Maria van de Vorst 16-04-1809 weduwe en 6 kinderen van.
Adriaan van Duuren.
Nummer 105 kleijn huijske met aangelag ¾ lopense.

Ook het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 meldt dat Maria Francisci van de Vorst als weduwe van Adrianus Laurens van Duuren, eigenaar van het huis is:

Kadaster 1811-1832; G214:
Huis en erf, groot 00 roede 75 el, Sleegensche eindje, klasse 10.
Eigenaar: Weduwe van Adriaan van Duuren.

image013.jpg

image015.jpg

Volgens de kadastrale legger is het huis in 1838 afgebroken en komt nadien als bouwland voor. Maria Francisci van de Vorst is op 10-06-1842 te Asten overleden.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1690 Isaac Sauve 's Hertogenbosch ±1645
1716 Elisabeth Timmermans Helmond 08-08-1648
1721 Anna Sauve Asten 24-07-1689
Dorp huis 105
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Anna Sauve Asten 24-07-1689 Bernardus Graats Asten 28-05-1696
1741 Anna Sauve Asten 24-07-1689 Bernardus Graats Asten 28-05-1696
1746 Anna Sauve Asten 24-07-1689 Bernardus Graats Asten 28-05-1696
1751 Anna Souve cum suis Asten 20-07-1692 weduwe Bernardus Graats Asten 23-04-1696
1756 kinderen Jacobus Souve en anderen Asten 08-11-1732 Goortje Mennen en Catarina Bosmans Asten 31-12-1693
1761 kinderen Jacobus Souve Asten 08-11-1732 Goortje Mennen en Catarina Bosmans Asten 31-12-1693
1766 weduwe en kinderen Jacobus Souve Someren 24-09-1693 Caat Happen en Leijke Abrahams Asten 08-07-1705
1771 weduwe en kinderen Jacobus Souve Someren 24-09-1693 Annemie van Deursen en Maria Keijzers Asten 04-07-1750
1776 kinderen Jacobus Souve Asten 08-11-1732 Annemie van Deursen en Maria Keijzers Asten 04-07-1750
1781 Josephus Sauve Asten 17-03-1730 Annemie van Deursen en Maria Keijzers Asten 04-07-1750
1798 Adriaan van Dueren Nuenen 24-05-1746 Joost Koolen en Sijntje van Gerwen Lierop 23-11-1741
1803 Adriaan van Dueren Nuenen 24-05-1746 Joost Coolen en Jenneke Versterre Lierop 23-11-1741
Kadasternummer G214
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G214 1832-1838 Maria Francisci van de Vorst Asten 10-12-1752 weduwe van Duuren
G214 1838 Maria Francisci van de Vorst Asten 10-12-1752 weduwe van Duuren afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 juni 2024, 12:56:46

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen